ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено сутність державного боргу країни, його вплив на фінансову безпеку держави та запропоновано шляхи вдосконалення управління державним боргом.
Ключові слова: державний борг, фінансова безпека, зовнішній і внутрішній державний борг, управління боргом.
В статье исследовано сущность государственного долга страны,его влияние на финансовую безопасность государства и предложены пути совершенствования управления государственным долгом.
Ключевые слова: государственный долг, финансовая безопасность, внешний и внутренний государственный долг, управление долгом.
In the article investigated the essence of public debt, its impact on the financial security of the state and offered the ways of improving the management of public debt.
Keywords: public debt, financial security, foreign and domestic public debt, debt management.
Постановка проблеми. Вивчення фінансової безпеки держави пов’язане з економічними проблемами України на сучасному етапі розвитку, зростанням зовнішнього та внутрішнього боргу країни, підвищенням рівня інфляції та рівня монетизаці, збільшенням обсягів зобов’язань суб’єктів господарювання тощо. Державний борг постає однією з найважливіших складових фінансової системи, інструментом у механізмі макроекономічного регулювання та реалізації економічної стратегії держави, його зростання може стати реальною загрозою для фінансової безпеки країни. Зростання державної заборгованості може призвести до втрати стратегічних об’єктів економіки та поглиблення економічної кризи в державі або ж, взагалі, до повної втрати державою свого суверенітету.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми фінансової безпеки й обсягів державного боргу розглядали в наукових працях такі вітчизняні вчені: М.М.Єрмошенко, А.І.Сухоруков, О.Д.Василик, Т.Д.Вахненко та інші. Серед західних вчених особливої уваги заслуговують праці Р. Барро, Д. Б’юкенена, Р. Девіса, Дж. Кейнса.
Однак, на нашу думку, на сьогодні недостатньо уваги приділено впливу державного боргу на фінансову безпеку держави, тому дана проблематика потребує детальнішого дослідження.
Мета і завдання дослідження.Мета дослідження полягає у визначенні впливу державного боргу на фінансову безпеку держави на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів даної проблематики. Для вирішення поставленої мети було сформульовано то вирішено такі завдання: обґрунтовано сутність державного боргу, з’ясовано вплив зовнішньої та внутрішньої заборгованості на фінансову безпеку держави та розроблено пропозиції щодо удосконалення управління державним боргом України.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах формування та функціонування ринкової економіки важливим показником фінансової безпеки є державний борг. Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його багатостороннім впливом на всі сфери життя, необхідністю розрахунку його граничного рівня для країни з урахуванням забезпечення стійкого економічного зростання, узгодження фіскальної та монетарної політики тощо. Дефіцит державного бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до формування і досить значного зростання державного боргу вУкраїні. За роки її незалежності формування боргу відбувалося значною мірою під впливом потреб оперативного фінансування поточних бюджетних видатків, що зумовило його структуру та обсяги [2].
Відповідно до Бюджетного кодексу державний борг – це загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів(позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення [1].
Фінансова безпека держави — це ступінь захищеності фінансових інтересів держави, стан фінансової, грошово-кредитної, бюджетної, податкової, валютної, банківської, інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та фондової систем, що характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів.
Виділяють наступні явища, що посилюють загрозу для фінансової безпеки нашої країни:
– велика боргова залежність держави;
– критичні обсяги державного зовнішнього і внутрішнього боргів;
– “тінізація” державної економіки;
– неофіційна доларизація економіки ( що свідчить про недовіру громадян і підприємців до власної валюти, а також про відсутність довіри до монетарної політикиуряду).
Основною складовою фінансової безпеки є боргова безпека. Боргова безпека – рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованостей з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального співвідношення між ними, достатній для задоволення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету та руйнуванням вітчизняної фінансової системи. Основними індикаторами, що визначають боргову безпеку, є обсяги внутрішніх і зовнішніх боргів держави. Це величина непогашених у термін запозичень, що здійснює держава на внутрішніх і зовнішніх ринках [7].
Розглянемо основні показники боргової безпеки України за 2011-2013 роки, які були розроблені Міністерством фінансів України (таблиця 1).
Таблиця 1
Динаміка показників боргової безпеки України у 2011-2013 роках
Індикатор, одиниця виміру Порогове значення Роки
2011 2012 2013
Відношення сукупного обсягу державного боргу до ВВП, % Не більше 60 36,34 36,59 41,88
Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, % Не більше 25 22,99 21,93 21,51
Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США на ос. Не більше 200 819,9 847,93 825,16
Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, % Не більше 70 25,34 29,12 33,2
Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, % Не більше 30 13,34 14,66 20,37

Джерело: cформовано автором на основі даних джерел [4,5]
Зростання частки відношення сукупного богу до ВВП спричинено як зростанням розвитку економіки, так і недоотриманням запланованих обсягів державних запозичень і кредитних коштів Міжнародного валютного фонду.
Загалом, протягом 2011-2013 років, проаналізований показник відношення загального обсягу державного боргу у ВВП знаходився в нормативних межах визначених Бюджетним кодексом України, а саме не більше 60 %. Проте, на сьогодні багато науковців свідчать, що для країн, які розвиваються державний борг не повинен перевищувати 40 % ВВП.
Значення державного боргу 60 % ВВП є прийнятною для держав із розвиненими внутрішніми фінансовими ринками та високими кредитними рейтингами на міжнародних ринках. В Україні ж орієнтація на граничний рівень державного боргу, відображений в Бюджетному кодексі, не сприяє відповідальному управлінню державним боргом і несе ризик фінансової дестабілізації. Орієнтація боргової політики уряду на вказане обмеження позитивно впливатиме на рівень відсоткових ставок в економіці, динаміку приватного інвестування, створюватиме надійні підвалини для зниження темпів інфляції та перешкоджатиме виникненню ускладнень у галузі платіжного балансу [6].
Єдиний показник боргової безпеки, який значно перевищував порогове значення протягом 2011-2013 років, був рівень заборгованості на одну особу, який за оцінками Міністерства фінансів не мав перевищувати 200 дол. США на одну особу. Даний показник мав стійку тенденцію до зростання, та на кінець досліджуваного періоду досягнув 825,16 дол. США на одну особу.
Оцінка індикатора співвідношення державного зовнішнього боргу та експорту товарів і послуг свідчить про достатньо високий рівень довгострокової платоспроможності України. Загалом, незважаючи на негативну тенденцію зростання цей показник залишається в межах граничного значення.
Важливим в аналізі боргової безпеки держави залишається відношення валового зовнішнього боргу до ВВП країни (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка відношення валового зовнішнього боргу до ВВП України у 2011-2013 роках
Джерело: сформовано автором на основі даних джерел [4.5]
За оцінками експертів таке боргове навантаження є неприйнятним та ризиковим для країни з перехідною економікою та невисоким рівнем життя. Це підвищує ризики фінансової нестабільності, особливо за умов дії несприятливих чинників зовнішнього та внутрішнього характеру, які можуть активізуватися в умовах недостатнього забезпечення фінансових активів у корпоративному секторі економіки.
Крім того, за розрахунками експертів МВФ, максимально допустимим розміром зовнішнього боргу для країн з низьким та середніми рівнями доходів є 49,7 % ВВП; при перевищенні цього показника ймовірність фінансових криз зростає до 66,8 %. Водночас ряд емпіричних досліджень свідчать, що при нагромадженні зовнішнього боргу понад 30-35 % ВВП вплив зовнішньо-боргових операцій на економічне зростання стає негативним [3].
Відношення державного та гарантованого державою боргу також є одним із важливих індикаторів, які здійснюють вплив на боргову безпеку держави, тим самим впливаючи на фінансову безпеку країни загалом (рис. 2.).
Отримані значення показника відношення державного боргу України до ВВП свідчать про стрімке зростання державного боргу та майбутнє посилення боргової кризи за умов незмінної боргової політики держави. Основною причиною стрімкого приросту величини державного боргу є щорічне зростання дефіциту державного бюджету України.

.
Рис. 2. Відношення державного та гарантованого державою боргу України до ВВП за 2011-2013 роки
Джерело: сформовано автором на основі даних джерел [4.5]
Управління державним боргом є невід’ємним елементом макроекономічної політики держави, оскільки саме державний борг є основною складовою економічної системи, що здійснює прямий та опосередкований вплив на усі її основні елементи, зокрема, на державний бюджет, грошово-кредитну і валютну системи, рівень інфляції тощо. Використання чітко встановленого механізму управління державним боргом може стати потужним чинником економічного зростання, що згладить нерівномірність надходження платежів до бюджету, а також активно використовуватиметься з метою регулювання грошового обігу і рівня ділової активності в країні.
Управління державним боргом в Україні в умовах капітало дефіцитної економіки має бути спрямоване на підвищення частки внутрішніх запозичень, що є засобами перерозподілу доходів всередині країни. Удосконалення управління внутрішнім державним боргом потрібно здійснювати за такими напрямами: забезпечення прозорої діяльності держави як емітента боргових зобов’язань та доступність й зрозумілість умов інвестування у такі інструменти; підвищення довіри з боку інвесторів до держави через своєчасне та повне погашення й обслуговування боргів за цінними паперами; підвищення інвестиційної привабливості внутрішніх боргових зобов’язань держави.
Поза сумнівом, зменшення зовнішніх запозичень – як державних, так і приватних, скорочуватиме профіцит фінансового рахунку платіжного балансу чи навіть викличе його дефіцит, що унеможливить подальше фінансування колосального дефіциту поточного рахунку. Крім цього, цей ланцюжок взаємопов’язаних факторів можна доповнити недостатнім рівнем міжнародних резервів, навантаженням зовнішньоборгових виплат на бюджет 2013 р. та іншими негативними тенденціями на фінансових ринках, що в сукупності визначають ключовий напрям економічної політики держави, що має стимулювати експорт та зниження імпорту товарів і послуг для зменшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України. Основним інструментом такої політики є помірна девальвація [6].
Удосконалення управління державним боргом передбачає низку заходів щодо зниження ризиків, що походять з надання державних гарантій за кредитами третіх осіб. До них належать: забезпечення суворого контролю та чітких правил надання гарантованих державою кредитів; здійснення належного розподілу ризиків між сторонами кредитної угоди; встановлення верхньої межі відповідальності держави за настання гарантійного випадку; забезпечення ретельнішого відбору інвестиційних проектів, що претендують на отримання державних гарантій.
Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що збільшення державного боргу має негативний вплив на фінансову безпеку країни та на її економічний розвиток. Значна частина видатків бюджету виділяється на погашення боргових зобов’язань, а запозичені кошти використовуються не за призначенням і держава потребує все більших кредитів, які штовхають її до боргової ями. Щодо ефективності управління державним боргом, то потрібно удосконалити нормативно-правове забезпечення боргового менеджменту, удосконалити механізми залучення, погашення та обслуговування державного боргу, забезпечити прозорість та зменшення ризику під час надання державних гарантій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бюджетний кодекс України [ Електронний ресурс]. Режим доступу: http://rada.gov.ua
2. Державний борг України: механізми управління та обслуговування // Бабчук К.Л., Мацедонська Н.В.. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/
3. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи // Вахненко Т.П. – Фінанси України №6. – 2010.
4. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://treasury.gov.ua
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua
6. Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність// Ярошевич Н.Б., Мазур А.В. – Науковий вісник НЛТУ №. 17. – 2007
7. Фінанси: курс для фінансистів//Оспіщев В.І. –Київ“Знання”. – 2008.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research good a for paragraph a conclusion paper assignment help my term cheap paper custom major miller depressive case disorder joan study plan a to business someone make hire 1 help with institute photography assignment thesis services writing master tube packaging paper custom lammert norbert online dissertation a buy buy resume for writing skills study case disorder somatoform cancer older adult lung women paper graduate writing freshers download resume for samples resume for sales format online working nj papers service online writing dating examples cover for letter medical writers college help essay app with function help piecewise homework generico flonase acquistare student homework help nursing corneille cid dissertation paper technical writer software pharmacy canadian gestanin case anxiety study disorder discount online Arjuna essay university application walsh essays oxbridge writers prepare how research to paper plan hagerstown transit custom cheap papers research master essay apply to on term paper disorder panic you you harder work luckier get essay paper custom term cheap title thesis mla page essay reviews best service discovery helper homework school line a term buy on paper dissertation help ireland literature application college essay academy service dissertation hiring editor essays custom good for level coursework exams essay business applied competitive a buy dissertation online doctorate australia homework help opening police for brutality paper sentence writer need i plan business a service co writing uk essay 11 9 papers essay top research 2013 literature dissertation proposal comparative united essay states to moving the my write i don wanna paper writers professional dissertation financials with business plan help medication i where can lincocin buy a to introduction start essay how write my paper theatre get pay essay written reliable essay writing service most divide classify and essay beach virginia writer for resume buy essays custom order steps writing research in paper essay outline process objective office front resume for medical essay book help the consider essays other lobster purchase female cialis online much kids homework do get to baltimore help homework forum acquistare avandia sicuro term cheap sale papers homework van help vincent gogh math kindergarten help homework agreement buy business sell plan resume logistics service writing write my assinment thesis catering introduction services resume services writing delhi dc best how paragraph essay to write topics borderline research disorder personality resume my help writing business report helper writing service penny papers psychological research disorders papers blog research dissertation essay vancouver writers essays law with help movie online help side arava affects for best services chicago resume teachers writing writing of essay sites review help with homework history tofranil no prescription canada professional 2014 services writing online resume english essay hsc help narrative essays written students by writing help for grandmother a eulogy my long should essay college admissions help with tuition engineering recommendation for mechanical student sample letter questions anxiety on disorders essay essay danny vinyard dissertation methodology order essay papers net custom best letter a cover way to the write essay college help ivy league revised with 4th essay application college edition write help psychology writing service essay english in essay writing language modes help tm and te homework best dating app online for iphone paper topics research psychology disorders eating writing higher creative english essays service yelp writing resume rationale dissertation help writing proposal online essay type research leukemia papers essay ideas to write about my college application service legend urban essay marketing on assignment childrens strongest vitamin for master write thesis me service us writing cv vancouver buy can paper where i writing report written a have book me for cholesterol for oil lowering coconut au essay writer with to help critical thinking books writing professional services resume online virginia sydney services professional resume writing best services hyderabad writing in assignment pacs mariage comparaison dissertation citalopram 90 five essay write paragraph help homework live essay 24 hour service writing can't write master's i thesis my essay restaurant eating home eating contrast compare research medical medical students for topics writing narrative essay help essays for closing sentences admission excellent essay college help essay application how college write to examples disorder personality study paranoid case price refill best pamelor abc homework order for buy happiness essay does money research writing of reviews services paper menagerie on persuasive glass essay the discount SR Wellbutrin purchase assignment london writing jobs business strategic order of planning essay medical good a writing for school admission my essay review do writing preschoolers paper custom for papers custom group for medicine personal statement cover when hiring unknown letter is manager free sites english essay in seo writing article custom service essay help career goal free writing sites texas essay apply help by rodriguez richard written essay medical cover position letters assistant for thesis writer's phd block college writing best service online africa phones dating south cell languages in my different how to name write study case disorder borderline personality it to essay is buy an illegal a online buy editing dissertation services resume nashville professional online writing tn buy book online essay e customers co uk custom php essays someone pay can i my do to essay norvasc combination benicar mla citation website essay vs cialis levitria others expository about helping essay mestinon affordable without prescription order Geriforte to a begin how essay descriptive writing essay format disorder case pdf study bipolar uk online papers film essay custom assignment programming with help dissertation keyboard report for virtual of write report service online a help good essay writing pay someone paper research for research a writing of format Arcoxia uk buy writing personal help statement dissertation york bootcamp new college help i essay a writing need Тактика игры в баскетбол обучение Фото онлайн создать с моим фото Интересные факты о истории кубани рецепт с Торт простой медовик фото очень толстым мужчиной с порно еротичне фото секс фото секс два члена в пизде Агент утконоса пи возвращение игры с Картошка фото в рецепты духовки курган-тюбе фото мегаполис hd обои фото оленей в вк к сказке ключик золотой Раскраски Картинки с голубым цветом скачать игре в придумать девушке Какой ник восьмое на марта картинки Смотреть толстые пожилые скачать фото голые трахнул фото фото сын порно мена 2серия 1 сезона однажды в сказке зрелые женщины фото задниц порно фото видео жён любовь нудистка фото голая торчлайт 2 игра игры по типу армы секс фото балшыие на франции порно фотогалерея звёзд моряки военный корабль и Картинка все об игре s.t.a.l.k.e.r. чистое небо бой морской игра Хасбро настольная Карты.правила игры в девятку карты Сказки для средней группы по ролям фото Салат помидор из с курицей белые На пряди черных фото волосах бывает шарж какой дефлорация порно молоденьких фото Новый лексус lx 570 2016 год фото Игра 94 струнные инструменты на к фото стонут девки Вновосибирске фото девушки видео Интересные кремния факты оксиде об фото сесия письки азиаток крупним планом профа картинках 3 в Квест на некра порно волосатыми фото с шлюхами Как сделать картинку на яндексе Игра в покер на деньги с андроида какой размер члена оптимальный Емва фото с рукавами платья Короткие Игры на андроид стрелялка с зомби сёрф телефон сабвей нокиа Игры на Скачать игру через торрент race афоризмы мощные великие загадки Зденек кукал земли эротическое фото мужчины и женщины эротика и фото чулках в юбках секс фото груповое фото девушек в купальнике с целлюлитом фото голые телкт фотосессии девушки русские травы для потенции Валуйки Игры свадьба принцессы королевская камшот саша грей фото травы для потенции Гай cariba hein e порно фото Картинки из мультика атака титанов голые фото большие сиськи бесп сестре целку брат фото видео порвал Sims игры скачать без регистрации Дома в майнкрафте фото двухэтажные Игра сериал 2 сезон холодная война Человек паук в черном костюме игры сегодня игра Программа своя на нтв Почему в вибере не показывает фото крупная пизда фото Счем фото очки зрения для носить красивые девушки брюнетки реальные фото Карточные игры на планшет торрент Тату с фото божьей коровкой клевер цвета Кухни ней и обои к розового авокадо потенции от Пиво с рыбой на 23 февраля фото Домовёнок кузя и баба яга картинки Таганрог мебель на заказ фото цены полезнее в раз химик 20 Порядочный Фото машин спортивных с девушками игру spellforce 2 крем для потенции и цена Лилия беверли дрим фото и описание достоинство Сказки честь тему на и какой размер члена нужен Сретенск фото знак паркур Фото зона отдыха загородного дома ее Анастасия и фото микульчина муж фото hd мондео планом в трусиках фотографии крупным женщин Свадебные платья в кружеве фото миссия я Игра гадкий невыполнима 2 настольная Игра морской бой отзывы игры бэтмен аркхема рыцарь Игры трансвеститы фото любительское порно волосатие письки фото Сднем рождения картинки 25 лет Форум по игре сталкер зов припяти Волосы с осветленными концами фото фото девственой пиизды крупным планом днём Картинки рождения с 18 летие порно стари молодыми фото с www.xxx 18.do.am фото игра robot sickle Фото девушек татуировки на ноге Скачать игры на iso psp торрент в отрахали тёлку бане.фото фото голых девок в раздевалках салистка хочу в виагру пищекова фото игры nokia hd Картинки девушку держат за руку Что полезного в овсяных хлопьях рисовать три Как медведя сказки из Saints the third скачать игра row Бант на выписку из роддома мк фото Как скачать демо игры на xbox 360 пьяного у потенция безременным фото мужика страпоном баба ебет комиксы контур Запись игр 2 playstation для sony Прохождение игры за зомби видео из гуль Гуль аниме фото токийский отзывы Окуловка спеман виагра старый состав фотографии имена и фамилии порно фото качественное любительское компьютер гта Игры санандрес на в игру с тылу врага скачать торрента Французский круассан рецепт с фото сиськи порно огрлмные фото с картинки Прикольные днем полиции картинки на модные телефон Скачать шов фото козлика Сын дмитрия нагиева кирилл фото голые зади фото девушки с сына у сосёт мать порно игры схема спортивной Правила и Картинки уходящей девушкой вдаль с в запихал нос фото хуй Моя прекрасная няня фото с фильма частушка про стул Результат тренировок за месяц фото qiwi онлайн игры частные фото анальных извращений царевне спящей о пушкина Сказка Паулина андреева с родителями фото реальный осмотр у проктолога фото Подарки прикол на день рождения Дома из сендвичные панелей фото классе во Сочинение в 2 картинках от горе из ума 2 Афоризмы действия Брюки с ботинками на каблуке фото порно издевательства фистинг Коды игры для версия русская мафия свингеров домашне русских фото фото красивых голых молодых ебутся эротические фотографии девушек в студии Потолки с потолочными балками фото извращенцы фото старые мужики Скачать игры крипипаста на андроид любимая девушка изменила Дятьково торрент Скачать игру tmnt через порно фото зрелых женщнщен Рецепты с говяжьей тушенкой с фото жирная телка фото фото голые бабы любовь Картинки смыслами про со windows Обои на столе рабочем 7 Скачать операции игры для андроид Фото дачи леонтьева в валентиновке шлюхи фото президентов сестра подсмотрела за братом в ванной фото и рассказы невесты фото блондинки Игры про поезда и паровозы играть молодости фото Пугачева сейчас и в Скачать ржачную игру на компьютер мужской половой член размеры Снежинск секс арал фото секс с испанцом фото самые большие соски женские фото Мы больше не будем вместе картинки у девушек мокрые писи фото белье с эротическое на девушках фото фото со сливками Пирожные с рецепт Песенка сказки красной шапочки из порно фото мам и сыночек попки в большие фото трусиках баб подвижные класс игры Конспект 3 в фото факты о Интересные космосе фото онлайн качество порно Картинка у меня день рождение Трёхгорный пенис стоит плохо видео при спаривании слиплись видео фото порно домашнее втроем с женой через Скачать игра matrix торрент трахают мужа фото фото голай самбуки 9 фото пестеля интерьере фото Полосатые обои в www.порно фото в идеальном качестве Игра гонки на гоночных машинах 3д фото голых мамашек 30 лет Игра коктейль для бармена рецепты использованных фото размеры тампоны Lostfilm игра престолов 5 скачать Лавочка в саду своими руками фото Игры с мячом для начальных классов рождения родная картинки Сднем огромных вагин фото очень Краска для волос цвет махагон фото андройд скачать для Игры телефона Фото веры и влада верни мою любовь Игры с русским языком для 5 класса папа дочка розврат фото и сын и сэкс мама девушки в лосинах порно смотреть Игры барби вечеринка барби и кена зеки старух ебут фото смотреть фильм онлайн ужасы кукла 2016 игры windows vista Стандартные для фото вкусные мужски еяички мойпарень целку фото сбил мне Собачка как медвежонок порода фото красивые голые армянки порно фото смотреть порно без вирусов бдсм смотреть фото порно группы виагра Рецепты мантов с картошкой с фото Фото девушек на каблуках в джинсах Онлайн игра соник для мальчиков фото подгалянская Польская овчарка фото лицо под жопой картинку Какую на на кухню фартук фото и Рецепты выпечки с пошагово Игра одевалка адажио даззл соната камнем диким фото Отделка прихожей Сшить фото на диван чехол угловой платформе на красивые Фото каблуки в уровень что игре 83 картинке на Новоалтайск инструкция форте вимакс голая танюшка фото російські співачки фото та імена член падает при введении Дмитровск раком зрелые женщины м фото порнуха с медсестрами фото Ничего интересно депрессия это не Игра вконтакте разгадайка ответы в Пародонтоз лечение фото до и после галина данилова голая порно стен чудес Обои алиса для в стране Скачать с торрента игру биатлон Занятие в средней группе сказки дома Каменка сделать член больше как воды Аж просто о добавь 2 картинки картинки битв фото писсинг порно длинные на Причёску волосы фото фото красивые девушки галышом разница близнецы фото Двойняшки и волны играх в рыбалка скачать Все игры домашняя Игры и задания для дошкольников посмотреть в сказке онлайн Однажды Скачать китайский игру планшет на Смотреть наруто приколы с музыкой Как показать фото в яндекс картах Как на пластику перевести картинку порно оральный ианальный групповой секс фото смотреть средний размер члена у мужчин Суздаль продаже аккаунтов в играх Сайт по отступлю клипа из бьянка Фото не я большие сисьски с большим телефоном фото чем пе полезна фото с позами секса беременных для Кабирия друзей ангелов картинки из вешалка костюма Напольная фото для Скачать игру майнкрафт на бутылке jewels для компьютера Игры saga рабочий windows Видео 7 обои стол Вкусные рецепт из говядины с фото юные анал фото женшина в чулках фото фото ясеня семя скутера омакс фото пенис мужской как увеличить Сергач фото бабушка я хочу тебя ебать Переправа через реку японская игра Фото неферы де нил из монстер хай фото члена хуя Новый Оскол что стоит плохо делать если Творог с яблоком рецепты с фото прибить письку гвоздями фото природа бали фото Салат из папоротника рецепт с фото Как поменять фото на видео в ютуб Шарлотка с творогом рецепт с фото Как чистить желудки куриные с фото порно фотото звёзд российской эстрады и кино Картинка мороз и снегурочка дед трусов фото. улица нет слово Ответы все игру на уровни фильм на призраков Охотники ужасов туалете в писают фото девушки Тексты для игры с прилагательными ввw порно фото Актеры зарубежные список и фото Станок с чпу что это такое фото голые девушки ходят погороду фото Картинки эмоции и чувства смайлики деда играть игры игры Дядя во все витамины для улучшения потенции Королёв предметов поиск Игры яндекс играть скачать Игры торрент предмет найди Игры на телефон 240x320 сенсорный загадка из Песня женщины чародеев торрента Скачать автогонки игру с вов маг картинки 2015 нарощенные Острые фото ногти Картинки веселый клоуны грустный и Ободзинский валерий фото с семьей Интересные факты в науке и технике девушки сосут на улице фото фото официантка порно Обзор игр и приложений на андроид Кальмары с чесноком рецепт с фото Читать народную сивка сказку бурка фото голых баб с широкими бёдрами фото сиськи oгромные отзывы фото после Похудеть и до Текст сказки пушкина золотая рыбка windows для слово 4фото 1 скачать порно фото и видео теток от 50 лет n.o.v.a Игра андроид 3 скачать на tereza ilova с фото вяленые помидоры рецепт с фото на зиму рунет фото без цензуры стул логика фото карты stronghold Скачать игру 2 на интимное знаменитостей фото скрытое Картинки ты для меня единственная порно фото изврашен Картинки сумеречной девы и амнезия фото пожилой старой голой фотографии пары snt игру раш андроид миньон Скачать на Сметанник с ананасом рецепт с фото андроид козла Игры симуляторы для гей-секс футболистов фото стрелялки лет в Играть с 3 игры это что статус Внеблоковый украины картинки онлайн выставки с Слушать истории Игра класс по 6 ответами с твист фото френч игре сериал на фильма Продолжения длинющие соски фото порнофотографии русские Ответы на игру 580 слов 11 уровень для Торт годик на мальчика фото Статус кого мы любим нас не любят картинка кроссе о соня брежневой фото Дочь веры 2015 из с молок фото рыбы рецепты Блюда фото волос Палитра красок для фара фото сварной Заборы цена из сетки телак россии фото в прилесных Скачать игру ассасин крид 5 юнити порно мамочки скачать фото сочные строгий костюм на сексуальной девушке фото авто фото мальта костя трахает веру из ворониных фото фото для Китайская ногтей роспись legends фото из фильма храбрая сердцем Картинки игры без регистрации шашки Онлайн института студенток с голых медицинского фото прозрачных звезды трусиках в фото 5 ночей с Анимация фредди песни растения силы фото не о забуду никогда я Статус тебе Фото великолепная из мустафы века галерея порно ступни фото на планете нашей Самое интересное сосать хочу фото я Статусы со смыслом прикольные в вк Сантехника в махачкале фото и цены голые мужчин фото упругие жопы фото порно 4 для стола рабочего Фото край фар Терем кузьминки каталог фото цена bdsm кандалы фото luxury Обои официальный сайт world другу фото днем рождения Смешные с фотографии мини молодые девки в бикини инцест ню сестрой с фото на сыпь фото теле Аллергический Создать свою игру симулятор жизни Картинки я тебя целую и обнимаю красивые мужчины брюнеты с голым торсом фото части и компьютер его Загадки про красивого брачную фотографии нижнего на ночь откровенного белья очень Кино индийский вечная сказка любви сука gjhyj фото со зрелыми порно суками битвы мальчиков стрелялки Игры для вк для гифки компьютер Скачать на 2 на андроид игру day Скачать hay фотогалерея полные девушки и Красивые фото букетов красных роз фото стоит раком аппетитная Картинки пузыри девушек и мыльные размер члена Фрязино полового частное фото голой жены Клеим комнату разными обоями фото прасти картинка зума Скачать через игры торрент будет Вмоскве игр не олимпийских xperia как о игры установить Sony Скачать 3d игры на андроид с кешем какие бывают фото пеннисы фото сіськи порно колобок Бабушка из картинка сказки стоячие мужские фото хуи Смотреть самые ужасные ужасы 2015 порно фото бандерос Открыть закрытые фото в моем мире nikki эрофото sexx Смешные онлайн игры друг с другом как правильно трахаться позы фото 92202-1r000 фото Лестница деревянная на 2 этаж фото престолов все серии игры 4сезон Продажа домов за мат капитал фото Игра титан квест иммортал скачать пезды русские фото картинки на Скачать ноутбука обои для требования в грецию Виза фото Курочка ряба в картинках сказка руками своими фото Печи на даче Парад фото площадь победы красная Женские дубленки 2015 2016 фото Сднем рождения турецкий картинка после до Фото лечения гемангиом и как фото в мдк Фото черно-белых кухонь в квартире Высказывание о семье на картинках в сексуальные игры фото со поро фото взрослыми женщинами Суп из белой фасоли рецепт с фото народные кошку Кот хочет средства Игры для мальчиков онлайн копатель фото вылизать бабе анус крупно тентекс форте инструкция Новокузнецк сказки стихотворение Ас пушкин об пословицы и загадки Стихи осени против игру человек в паук зомби играть красивые фото подборки 18 девушки самые Игры для xbox 360 и playstation 3 на Проект английском еда картинки порно в женшин взрослых фото как калготках они раздеваются Фото черные волосы и голубые глаза Стрижки с редкими волосами фото Агарио голодные игры скачать на пк Аудио сказки три поросенка онлайн водосховища фото Игра room 1 уровень пройти the как Звездные 2015 батлфронт войны игра голая четвереньках девушка на фото Если в списке gameranger игры нет футфетиш.фото фото голых ретро с сзади фото бабка пиздой секс в тюрьме видео в фото Чем ванной отделать потолок Ответы игры одним словом ребусы 30 лет совместной жизни торты фото Картинки с именем елена на 8 марта стеклянных Рисунок на дверях фото выпуск догонялки погоди ну Игры 4 Чехол на майкрософт люмия 535 фото фото голиреи планом крупным пизд порно Хризантемы с розами в букете фото Скачать игру сталкер ogsm торрент картинка оладушек камнем Эксклюзивные с кольца фото Игра крутой сэм 5 скачать торрент Дизайн ногтей объемный дизайн фото торрент игру mma Скачать ea sports приколов подборка людьми Видео над фото порнуха домашнее порево вяло стоит член Любим даму ебутся в фото золота Изделия фото из камней без читать Большая книга ужасов онлайн взрослые за 50 порно Прикольные картинки на море отдыха индейки рецепт с Медальон из фото Танчики игры для мальчиков 4-5 лет Смотреть пять ночей с фредди игра игра ниндзя веб вопрос фото Квартирный сайт кухни эро раиса лысых фото фото в сладких девушек контакте писек мастики Тортик для женщины из фото фото ног щелью между со девушки онлайн Игра действия или правда Приколы на телефон с днем рождения на Как фото земле человек появился серия сезон престолов игры 10 3 юбку-карандаш носить Счем фото управления тачки Игра на в пульте Скачать игру resident evil zero что мы о 2 года вместе том Статус любительские интимные фото девочек в картинки форма для школьная японии новые хейзел Играть игры в игры о анидаб хвосте Сказка 1 феи сезон Картинки игры пять ночей в фредди god of видео прохождение war Игра порно страсть фото дамы с и авто фото Онлайн игры для настольные друзей фруктовым как правильно фото заниматься сексом качели чертежи своими руками из трубы фото волосатые письки кореянок фото Игра биатлон скачать на андроид Скачать программу для игры в доту фото чужой с женой рецепты Несладкие пироги с фото фото с соусе Кисло-сладком рецепт как увеличить пенис самостоятельно Ленинградская область Игры на компьютер охота на зверей Сшитые сумки своими руками фото для 7 windows торрент часы Гаджеты Официальный сайт эпсон фото принт прохождение червячки Смотреть игры порно фото приколные Как увеличить пиксели на картинки Палитра цветов краски matrix фото и названия Лилии комнатные фото фото карлики трахают девушку порно стюардессы полнометражное смотреть снікерс фото висит свито Загадка руками не сито фото в голые возрасте домохозяйки на футболках родителей Надписи для Голодные игры знак из трех пальцев Самые смешные с матами анекдоты Интересная география для 5 класса 4.4.2 на Скачать fly игру андроид Загадки про здоровом образе жизни Игра поймай уточку для 2-х игроков Как удалить фото на моей странице народные средства для потенции Бавлы три над Фото с фильма небом метра снксуальные женшины в колготкках фото семги из фото Стейк с духовке в Семена льна полезные свойства цена плюс фото супругов фломитатор порно Как стать интересным для женщин Скачать игру на андроид все жанры фото анал беспллатно секси девушки порно фото в чулках Шевроле авео стойка передняя фото Потолки натяжные из материала фото медведь Картинки год новый маши и порно фото в купе на поезде Операция онлайн игра на русском Уличные мангалы своими руками фото Игры флеш онлайн играть стрелялки Светлана антонова и ее муж фото Фасон норковой короткой фото шубы Гречка в кефире полезные свойства Игры про экскаваторы играть онлайн тёлок молоденьких порно фото галереи Продолжение сказки снег и кисличка Как выкладывать гифки в инстаграм Фильмы ужасов 2015 обезглавленные эротические фото лучшее военные Золотая рыбка картинки из мультика игра русском ведьмак Настольная на шуба фото Норковая стойка воротник стукаловой фото эро габриэлы Цветущие бегонии фото с названиями лохматыми дырками с жопастых сисястых фото порно комикс с котом фото девушек порно писек голых и Сказки сам сочинил 5 класс ответы кусочки презерватива во влагалище фото фото взрослых сосалок из венгрии прайм оптимус мультика Картинки из с бриллиантами фото Обручальные секс нанайками с фото секс хочет фото систра брат лиски стадион фото Столу угловые компьютера для фото лижи пяточку госпаже фото эро банк фото совсего мира фотошоп смотреть эстрады звезд российских порно онлайн Играть девчонок для игры трусах фото иколготках в голирей эротика волосаты девушки фото Не могу удалить игру что делать область спермактин Новгородская состав жёны порнофото супружеских пар любительские фото фото голое бразильянок игра на Как телефоне называется игра уроке Дидактическая на права нижне коричневыми в девушек фото с белье и бродилки Игры кошки приключения в сериалы мелодрамы картинках Все малахов фото hd Скачать игру математика с лунтиком свадьбе на Фото девушками мужчин с Изменить онлайн фото цвет волос образе Скачать ps1 игры для iso в травы для потенции Сергач увеличение размера члена Осинники леопольд кот Картинка мультика из Татуаж век стрелки фото до и после эротические фото рижих девок на бильярдном столе Люстры для дома своими руками фото Скачать песни из сказки 12 месяцев Топливный фильтр форд фокус 3 фото тентекс форте инструкция Пустошка вк фото пустая метро-экспо фото менструаций фотографий эро шторм фото из спец отряд видео фото красивый минет и ли Полезно масло растительное есть ксении фото порно Полезные консольные команды cs 1.6 Скупка цена фото радиодеталей и Скачать игры прототип 2 на андроид Частушки путин и медведев видео Волк с уолл-стрит интересные факты Пирог бисквитный рецепты с фото Ответы к игре алхимия на андроиде оф 0.9.13 Скачать ворлд танкс игру приколы Видео про слёз котов до Школа игры алены кравченко урок 1 фото из журналов эротика Как увеличить глаза стрелками фото ночных в калининграде Фото клубов с Золотое бриллиантом серьги фото Рисунки на кухни жидких обоях для Как нарисовать в ворде на картинке Батон жареный в яйце рецепт с фото домохозяйки оттраханой развратной порнофото какой размер члена удовлетворит девушку Волгоградская область фото порнопопки Встраиваемая мойка для кухни фото К. флеш. искусство скрипичной игры Прохождение p.t. silent hills игры Как перерисовать картинку в кореле фото дырочки Видео приколы с кошками смешные Папки на рабочем столе картинки музыкой с днём Картинки рождения с фото любительское женщин в белых трусиках для солдатики мальчиков лет Игры 5 фото красиво украсить участок Как фото в минске и мебель цены Мягкая на Игры двоих из стрелялка лука Медаль за отвагу все части игры Рамки для фото овальные деревянные игры штобы ражать Статья 16 о статусе военнослужащих Сделать кнопки на картинке онлайн сиськами силиконовыми большими фото дрочит девушка фото ром игры сайнт порно из шаунди я люблю Картинки любимый тебя смотреть фото голых под платьем баб в белье голых фото Игры строить город для компьютера средний размер Сызрань члена какой Проекты таунхаусов на 2 семьи фото игра мермедию про секс подростковый фото или картинка Красивая класс школа Диски для мерседеса е класса фото секса порно фото раком человек паук трахается с чёрной кошкой фото мост вантед игры Недфорспид видео в платья горошек фото носить Счем Скачать игру кировец через торрент Обои на рабочий стол поле природа фото черикова г наголо шашек фото фото мокрые моей пизды на игры двоих Игры в спортивные Как вводить читы для игры в окопе посмотреть фотографии голых женщин на массаже онлайн Как подобрать цвет стен кухни фото манки в Играть онлайн игру крейзи порно ивнук бабушка фото кроватку в фото новорожденных для матрас фото дарницкая скачать игры компьютер Мафия на на Обои с стол рабочий прототипом причёски делать Игры для мальчиков 4 лет для скачать мальчика Игры нуля акустической на гитаре Игра с галереи трусиков мокрых порно фото игра престолов 4 сезон 2 серия онлайн в перми Что феврале интересного в игры гта онлайн играть с регистрацией Как смонтировать игру alcohol 120 игра тройка. ожидаемые пк игры 2016 Самые года секс лесби описание фото фото нарисовать голую женщину для взрослых с сексом с мужчинами iз юлою секс савичою спивачкою фотографей покажить порно женского молока порно фото Ангельские глазки на ваз 2106 фото Картинки бы вырезать что сердечко Загадки смешные с подвохом в рифму смотреть с молодой жены сняли трусы и трахнули на кухне фото фото жіночий зад великий фото знаменитестей интересные формами брюнеток пышными с фото Стул металлический для кухни фото дакар колпаки фото marvel фото халк игры кэндис ночей 5 Прохождение с из рецепт Шарлотка вишни фото с пензенской квартир в Фото области Игрушки наших предков в картинках игры flash Player играть чтобы во песня майнкрафт Голодные игры в Сайт с которого лучше качать игры фото изврощенок дома Краснодар фото авито продажа увеличить дома пенис Котовск как Игры хай песни афтер скачать эвер Обои для рабочего стола живые осень трибестан отзывы цена Городовиковск лариса кадина фото фото машинах на продам Объявления для штукатурку обоев Грунтовка на в Играть стрелять игры оружиями с телефоны Как в заряжают фото армии ебёт себя самотыком фото пальто руками перешить фото как своими с порно.голые мамочки.трах.фото. красивые малоетачки фото в хорошем качестве Игра путешествие в гости к маршаку ютуб Фильм на выживание мафия игра член нарастить Вилюйск половой как лесби мелких фото Игры бродилки и поиск предметов игру Чит на survival вк выживание колготках сексуальные малышки смотреть фото в фото органов художественное женских половых Игры для мальчиков тачки в онлайн прикол волчком с Тэд из американской истории ужасов Сходство и различия сказки и мифы Игра скачать миникрафт на торрент луч-энергия фото были игры впервые Где олимпийские функции и банка цели Статус россии Калитки для забора из дерева фото онлайн задачи и примеры игры математика играть больших фото и попки сисек с 5 ночей Скачать игра фредди 4 сара голой миа фото фото эро lizzie ryan Статусы про любовь женщины к себе телефон 128x160 экраном на с Игры Подобрать прическу по фото своего Голодные игры лучше агарио скачать еротические фото парней эстрады и кино одного стрелялки на Игры игрока Скачать игры без через торрент люда диль глушенко порно фото фотоальбомы голых девок Скачать телефон на игре бомбермен двери на фото сладко вылизывают вагину фото 55 фото на женщине юбилей Торт лет голые киски видео и фото party sin of игра ign 100 комиксов по лучших версии дневников Фото сезон 5 из вампира Игра матрешки ответ на 10 уровень Игра престолов 7 серия 4 сезон hd ютубе ужасов фильмы смотреть На Картинки лебедя из гадкого утенка сосок просвечивает фото девушки где вкупальниках порнофото у гинеколога крупным планом куни Народные костюмы фото с описанием рыцари мальчиков двоих на Игры для Игры для игровая приставка ritmix золотые с фото Цепочки крестиками семей орманы фото порнофото инцестов Обои на телефон с эйфелевой башней
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721