ВИРАЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’367.625

Т.В. Боднарчук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

У статті розглядаються дієслова з просторовою семантикою як один із засобів вираження просторовості у сучасній німецькій мові. Зроблено спробу класифікувати ці дієслова на основі їх семантичної структури та простежити її вплив на семантику речення. Надаються рекомендації щодо використання цієї класифікації при вивченні німецької мови на старших курсах.

Ключові слова: просторові відношення, дієслова з просторовою семантикою, класифікація дієслів з просторовою семантикою.

 

The article deals with one of the modern approaches to the investigation of verbal semantics in modern German, in particular in relation to verbs with the spatial semantic. The attempt is made to classify these verbs according to their semantic structure and to follow their influence on the sentence semantics. The recommendations are given for the usage of this classification while studying German in high school. Despite the held investigation of the means of space expressing, this problem is very actual in this time with the point of view to functional approach to the study of language facts. We have made the attempt to divide the verbs of the semantic group “location in the space” on the basis of their semantic structure into some groups: to locate somewhere in the some territory or in the place; to locate near some objects; to locate round some objects; to locate indirect or angularly; to locate out of the line of location; to locate hanging over something or from something; to locate with the stream; to locate marking off something. The semantic structure of the verbs of each group and its influence on the syntax of the sentence are analyzed, these verbs are observed from the position static/dynamic. These recommendations can be used by students while studying German language.

Key words: spatial relations, the verbs with the spatial semantic, the classification of the verbs with the spatial semantic.

 

В статье рассматриваются глаголы с пространственной семантикой как одно из средств выражения пространства в современном немецком языке. Сделано попытку классифицировать эти глаголы на основе их семантической структуры и проследить её влияние на семантику предложения. Рекомендовано использовать эту классификацию в процессе изучения немецкого языка на языковых факультетах.

Ключевые слова: пространственные отношения, глаголы с пространственной семантикой, классификация глаголов с пространственной семантикой.

 

У картині світу, яка знаходить своє відображення у мові, категорія просторовості займає одне з центральних місць і є логічно вихідною при формуванні інших категорій, пов’язаних з антропоцентричною сферою, у якій поєднуються подійні сфери реальної дійсності, особливості ландшафту, численні параметричні характеристики предметів, що своєрідно відображені в мові. Ця категорія заслуговує на увагу як через частотність вживання її виразників, так і через функціональне навантаження (охоплює як статичні координати предметів та їхніх ознак, так і динамічні характеристики, пов’язані з переміщенням у просторі). Незважаючи на те, що дана проблема неодноразово висвітлювалась у лінгвістичній літературі, як в працях з загальних питань синтаксичної семантики (Ф. Брюло, Ч. Філлюр, Ю. Апресян, В. Богданов), так і в спеціальних дослідженнях (М. Всеволодова, А. Смирницький, Є. Кржижкова, Б. Наумов та ін.), вона продовжує залишатись актуальною.

Метою даної статті є спроба класифікувати дієслова, що виражають просторові відношення у німецькій мові на основі їх семантичної структури, дослідити їх зв’язки у реченні з метою ефективнішого оволодіння ними.

Слід зазначити, що при вивченні німецької мови як іноземної мовні засоби вираження просторовості розглядаються як правило не системно, а розрізнено. На нашу думку, доцільніше було би, особливо для студентів старших курсів, системно розглянути дієслова з просторовим значенням, дослідити їх семантичну структуру та її вплив на синтаксис речення.

Аналіз індивідуальних лексичних значень дієслів кожної із підгруп семантичної групи «розташування в просторі» свідчить про те, що в них можна також встановити певну ієрархію від дієслів з основною семою «розташовуватись, знаходитись» до дієслів з семою «місце розташування» на периферії їх смислової структури, тобто виділити у них ті семантичні компоненти, які обумовлюють різні модифікації значення «місце розташування». Основою такого виділення є положення, згідно якого значення слова, в якому фіксується мисленнєве відображення явищ і об’єктів реальної дійсності, може бути представлене як сукупність сем, які відділяють його від значення інших слів і відображають ті властивості об’єктів, які вони позначають, і які в нашій свідомості відрізняються одна від одної [2, с. 14]. Завдання встановлення додаткових семантичних компонентів вирішується через семне «накладання» близьких за значенням слів. При цьому виявляється залишок, завдяки якому розрізняються значення досліджуваних дієслів і який інтерпретують як диференційну ознаку – сему [3, с. 260].

Інваріантною ознакою всієї групи є семантичний компонент «розташовуватись в певному місці або відносно інших предметів чи об’єктів реальної дійсності». Дієслово «sich befinden» є основним для всієї групи, будучи стилістично нейтральним, воно має широку амплітуду сполучуваності: «будь-що може знаходить будь-де».

Розглянемо кожну підгрупу детальніше.

 1. Розташовуватись де-небудь на певній території, або в якомусь місці: ankern, sich aufhalten, sich ausbreiten, sich ausdehnen, bleiben, sich erstrecken, lagern, liegen, parken, reichen, stehen, unterkommen, sich verstecken, sich ziehen. Як показує аналіз текстів сучасної німецької мови, дієслова liegen та stehen часто вживаються у значенні «sich befinden», тобто замінюють це дієслово, що пояснюється словниковим тлумаченням їх значення: stehen – «sich an einer Stelle, einem Ort befinden»; liegen – «sich befinden, sein». Вони характеризуються високим ступенем статичності, але мають ще одну сему «спосіб розташування», яка відрізняє їх від інших дієслів цієї підгрупи. Словникове тлумачення дієслова sich befinden містить дієслово sich aufhalten, якому властива сема «розташовуватись в якомусь місці»: sich aufhalten – «an einem Ort sein, bleiben, verweilen». Дієслова bleiben і verweilen, які пояснюють дієслово sich aufhalten мають опосередковано таким чином сему «місце розташування»: bleiben – «Ort oder Lage nicht verändern»; verweilen – «sich aufhalten». Дієслова sich aufhalten, bleiben i verweilen об’єднує те, що суб’єктну позицію займають лише ті іменники, або займенники, які називають особу, тобто живу істоту, людину. Такі дієслова як ankern і parken також опосередковано, через словникове тлумачення, набувають значення «місцерозташування», але вони визначаються вузькою семантикою, суб’єктну позицію можуть займати іменники, що називають транспортні засоби – сухопутні (parken) та водні (ankern): parken – «mit dem Kraftfahrzeug halten, hinstellen, stehenlassen»; ankern – «das Schiff mit Anker festmachen, vor Anker liegen, mit Anker festgemacht sein». До цієї ж підгрупи дієслів можна віднести дієслова з диференційною семою «місцерозташування» та додатковою семою «протяжність»: sich ausbreiten, sich ausdehnen, sich erstrecken, reichen, sich ziehеnen, які в тлумачних словниках пояснюються одне через інше, що уможливлює їх віднесеність до одного синонімічного ряду і характеризуються обмеженою семантикою, тобто актантом справа можуть бути іменники, що називають предмети, які мають протяжність.
 2. Розташовуватись навколо будь-якого предмета: umgeben, umringen, einrahmen, ergreifen, erfassen. Основним дієсловом є umgeben, яке є стилістично нейтральним, часто вживаним, характеризується широкою семантикою і в тлумачних словниках входить до пояснення інших слів даної підгрупи: umgeben – «von allen Seiten einschließen, in die Mitte nehmen» umringen – «von allen Seiten umgeben»; einrahmen – «umgeben, umrahmen». Дієслова erfassen та ergreifen. Вони характеризуються обмеженою сполучуваністю і виражають просторові значення вони при умові, якщо актантом зліва є іменники, що називають абстрактні поняття або полум’я: ergreifen – «fassen, erfassen»; erfassen – «ergreifen».
 3. Розташовуватись поблизу чого-небудь: grenzen, angrenzen, begrenzen, stoßen, hinausgehen, heranrücken, herantreten, sich nähern. Центральним дієсловом цієї підгрупи є дієслово grenzen –«an nächsten Nachbar sein». У словникових статтях значення дієслова angrenzen та begrenzen тлумачаться дієсловом grenzen: begrenzen – «die Grenze bilden, angrenzen»; аngrenzen – «eine gemeinsame Grenze mit etwas haben». До цієї підгрупи відносяться також дієслова, у яких сема «місцерозташування поблизу чого-небудь» знаходиться на периферії їх значення, але її можна визначити в контексті: heranrücken, herantreten, sich nähern. Вони з одного боку, конкретизують сему «наближення», а з іншого – відсувають на периферію сему «місцерозташування»: heranrücken – «näher rücken, näher kommen»; herantreten – «näher treten»; sich nähern – «näher herankommen» До цієї підгрупи можна віднести також і дієслово hinausgehen, яке має значення «напрямок» + «місце розташування»: hinausgehen – «in einer bestimmten Richtung gelegen sein». Як випливає із вищенаведених прикладів, дієслова, які містять декілька сем «місце розташування» + «наближення», є динамічними, їм притаманна також сема «рух».
 4. Розташовуватись непрямо або під кутом: sich kreuzen, überqueren, sich sсhneiden, kreisen, sich schlingen, sich schlängeln. Центральними дієсловами цієї групи є sich kreuzen, sich schlingen, sich schlängeln, так як їм усім властива диференційна сема «знаходитись під кутом відносно чого-небудь»: sich kreuzen – «überschneiden, überqueren»; sich schlingen – «kreisförmig oder in Windungen legen»; sich schlängeln – «sich winden». Дієслово sich kreuzen знаходимо в словниковому тлумаченні дієслова sich sсhneiden – «sich kreuzen». Звідси можна стверджувати, що дане дієслово також відноситься до цієї підгрупи. Дієслово kreisen має дві семи: «місцерозташування під нахилом» + «рух», включає динамічний компонент і характеризується обмеженою семантикою: суб’єктну позицію можуть займати іменники, що називають живі істоти або предмети, які здатні рухатись (транспорт, наприклад).
 5. Знаходитися поза загальною лінією розташування: hineinragen, hinausragen, einschneiden, hervorragen, sich abheben, sich erheben, hervorstehen, hervortreten, яким властива сема «знаходження поза лінією розташування», конкретизована індивідуально-додатковими семами: «місцерозташування» + «напрям вверх»: sich erheben – «sich vom Boden abheben»; sich abheben – «sich anzeichnen». Суб’єктну позицію при даних дієсловах можуть займати іменники, що називають предмети, яким характерна така ознака як висота. Диференційна сема «місце розташування» + додаткова сема «вклинювання куди-небудь» властива дієсловам hineinragen, hinausragen, einschneiden: hineinragen (hinausragen) – «länger sein als etwas»; einschneiden – «schneidend eindringen». Актантами зліва у цих дієсловах є іменники, які називають природні ландшафти (наприклад, das Meer, die Küste u. a. m).
 6. Розташовуватись, звисаючи над чим-небудь або з чого-небудь – hängen, aufhängen, sich hinauslehnen, sinken, heransinken, sich lehnen, sich beugen, sich neigen, schweben. У смисловій структурі даних дієслів є сема «розташовуючись, звисаючи над чим-небудь, або з чого-небудь», але вони розрізняються семантикою актантів, як справа, так і зліва. Так, дієслова hängen відрізняється від дієслова sinken за ознакою статика /динаміка: hängen – «schwebend befestigt sein» (статичність); sinken (herabsinken) – «langsam fallen, niedriger werden» (динамічність).
 7. Розташовуватись своєю течією: fließen, strömen, münden, hineinfließen, hinausfließen, entspringen, vorbeifließen, sich vereinigen. Основним дієсловом в даній підгрупі можна виділити fließen, так як воно входить до словникового тлумачення всіх решти дієслів цієї підгрупи. Іншими дієсловам властива ще додаткова сема «напрям» (hineinfließen, hinausfließen, mänden); «інтенсивність» (strömen) або «виникнення» (entspringen): fließen –«sich fortbewegen (von Flüssigkeiten ), strömen»; strömen – «in großen Mengen fließen»; entspringen – «aus etwas quellen»; hineinfließen – «von (hier) draußen nach (dort) drinnen fließen»; hinausfließen – «von (hier) drinnen nach (dort) draußen fließen»; münden – «in etwas hineinfließen, einströmen»; vorbeifließen –«einen Augenblick nebeneinander fließen und dann weiter fließen, vorüberfließen»; sich vereinigen – «zusammenfließen». Як видно з вищенаведених прикладів, всі дієслова підгрупи «розташовуватись своєю течією» характеризуються динамічністю. Суб’єктна позиція у цих дієслів може займатись лише іменниками, що позначають водойми.
 8. Розташовуватись, відмежовуючи що-небудь, мати якесь відмежування: abgrenzen, absperren, abtrennen, absondern. Усі дієслова цієї групи мають у своїй структурі сему «відмежовувати що-небудь». Основним дієсловом в цій підгрупі є дієслово abgrenzen, так як воно входить до словникового пояснення всіх решти дієслів даної підгрупи: abgrenzen – «eine Grenze festlegen, bilden»; absperren – «abgrenzen, abschließen»; abtrennen – «abgrenzen, absondern»; absondern – «abtrennen, isolieren».

Складна семантична структура кожного дієслова, його індивідуальне значення заставляють враховувати також такі фактори: по-перше, можливі комбінації двох/трьох диференційних сем, одна з яких є домінуючою,решта – периферійними; по-друге, крім диференційних сем є ще індивідуально-додаткові семи,які враховуються при класифікації. Таким чином, дієслова по одному компоненту значення об’єднуються в одну групу слів, а по другому – вступають в антонімічні відносини всередині цієї групи. Цей факт підтверджує те положення, що «синонімічні та антонімічні відношення є різновидами одного явища – семантико-смислових подібностей і розбіжностей», іншими словами, кожні два синоніми є антоніми відносно їх семантичних компонентів, за якими вони розрізняються» [1, с. 32].

Дієслова з просторовою семантикою передбачають обов‘язкове вираження суб‘єкта просторовості. Суб‘єктну позицію можуть займати іменники з різноманітною семантикою, що свідчить про прагнення мови найбільш повно представити об‘єктивний світ. Семантична структура даних дієслів обумовлює обов‘язкове вираження місцезнаходження предмета (актанта зліва). Ними можуть бути прислівники з семою просторовості чи іменники з прийменниками тощо. Дієслова з просторовим значенням можуть використовуватись як приклад явища, що включається в кореляцію «лексика-граматика», оскільки їх семантична структура визначає склад речення, яке описує ситуацію об‘єктивної реальності «місцезнаходження в просторі».

 

Список використаної літератури

 1. Вилюман В. Г. Английская синонимика / В.Г. Вилюман. – М.: Высшая школа, 1980. – 128 с.
 2. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / В.Г. Гак. – М.: Международные отношения, 1977. – 264 с.
 3. Кузнецова Э. В. Лексико-семантические группы глаголов и семантические модели предложений / Э.В. Кузнецова // Классы глаголов в функциональном аспекте. – Свердловск, 1986. – С. 4-11.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with help essay narrative free help homework with statistics for financial a hardship write medical to how letter best uk services writing nj resume help essay odyssey mail cheap prescription order without tastylia online papers divorce uk dating sites french english of essay writers greatest time all services writing resume melbourne reviews sustainable centricity buy customer inc. best model case study co. purchase louisiana essay thesis block writer sale online mg Effexor for New Xr Effexor Tecumseth Xr canada - 200 purchase write to order how a letter doctoral dissertation betsy fahlman writer paper goo conflict thesis resolution strategies helper trophies homework like topamax what crystals look do nigerian messenger dating facebook scam 2011 writing of malaysia service dissertation psychology with assitance paper writing lump pictures skin of cancer dissertation buy papers resume purchase for manager format homework help france essay service quick writing writing professional services canada resume mat115 help homework homework helper forums online dating kaappari thesis helper architectural custom service dissertation discount writing code grading writing creative study case adhd rubric on bio a purchase written professionally worksheets preschool writing custom for of letters jobs cover examples sales law buy a essay websites essay photo essays and pro con 25mg fosamax onlinesale dissociative in identity disorder fight club essays services top writing rated resume study case disorder of compulsive obsessive olsen dating is ashley anyone real mental illness people with essay help animals pbs help homework used anyone writing services has malaysia dissertation for resume objective for sales best case 2014 study buy chat o2 online help dissertation on telecom report medical specialist resume objective for office life writer essay hacks panel write custom 3.0 wordpress homework need studies social help dissertation notes for my paper write can help who money crucible essay help the journal research getting in paper writing assistance de islr dating online curso master thesis on credit risk management cheap thesis' who write people for tissue cheap paper uk essay write economics my gcse biology help with coursework gcse help coursework geography on theses 95 thesis commenting flashcards equations help homework solving of on essay biogeochemical cycles online essay benefits shopping benicar nightmares helper homework australia coursework quantitative examples of in singapore symmetrel buy price Duricef online lowest Duricef uk research steps paper writing essays quality buy research papers dna writing affordable on fear essay education research paper sample about help homework earth science online writing org service custom homework international help college finance an admission writing essay discussion plan goldfish lesson on proposal winning dissertation to how write disorder research paper eating help studyhomework free essay software writer essays bipolar disorder papers best powerpoint presentation buy clicker essay net reviews custom writers evolution paper college dissertation and enterpreneurship on gender writing thesis help a with irish essay help writing service monterey resume ca on research paper racism dating vs unidos estados canada online critical assignment thinking writing help channel homework 4 study homework help students does assignment plsql help meat hormones production buy origami paper uk to disorders research outline eating for on paper gannt dissertation chart for custom restaurants paper placemats birth research papers order personality giornata particolare online una dating common essay buy order thesis paper oxycodone celexa and apap w eating research papers disorders media for re homework help best times article york new buy resume service best writing australia trigonometry homework helper papers ms online divorce business nz writing services plan study stress disorder on case post traumatic homework helper algebra pre writing and cv services resume dubai review analysis cluster literature Long australia Methotrexate Beach generic in - se Methotrexate homework help research resume best canada services 10 writing tracable papers buy non research is what synthesis in writing paper research help dissertation online literature review story essay an hour of buying amp business financial planning creative like wattpad writing websites and lord flies the law essay of order analysis financial help homework with help work school my paper writing research business plan of distribution research do pages need cover papers help homework judaism toprol xl quick online and anderson kimberly dissertation and texas writing service papers dating leonardo lawrence dicaprio jennifer homework help centers statement personality disorders on thesis business customs agency plan clearing essay philosophy online buy buying acyclovir online free prescription no shipping simulator dating sparv camilla a research online buy paper writing paragraph for students critical thinking medical exercises help app math homework money can buy essay happiness Xl Honolulu price Toprol without Xl - brand rx best worldwide Toprol writing essay the in person third cv purchaser discount with imuran buying online dissertation help jokes phd acknowledgment phd thesis us help history homework to tablets soft kamagra buy where online help dissertation editing thesis in poverty sri lanka about free helper writing essay service writing application form medical for letter cover examples assisting lowest no Miami i order cheap Gardens price how can Kamagra Kamagra script - dissertation review help assignment uk writing founderdating spam musubi on essays the creed apostles writing canada assignment seniors over dating 65 filiation paternelle de la dissertation sur la contestation proposal buy research paper desk help essay help term with paper chat homework help live essay for me and write managerial accounting online homework help to name my write in how hieroglyphics portraiture dissertation essays orderliness order Sexual Sexual El - online Male buying to tablets Paso how Tonic Tonic Male orwell essay about style writing george sales resume territory rep skin care products wexler patricia resume writing philippines service reviews service writing cv uk report grade book form 10th with english need i help homework my essay writing student help to rice where buy wrappers paper writers by phyllis paper altman the personality histrionic on disorder essay with compazine zofran writing images help to with creative columbus homework ohio help bbc 2 radio homework help diego homework helpers san buy can research yahoo a i paper where burning theme barn female bestellen recept zonder viagra vocabulary help college admission essay essay get cost no shipping free low prescription buspar english essays literature with help orders essay write school to of a how medical letter for interest order bibliographical help plot homework line english writing blog service article college level buy papers with homework need assignment help my latino dating disiecta dating young site professionals uk release writing dissertation cheap can without prescription ceftin how i get statistics homework help in dubai writing cv services and resume phd dedications thesis buy canada online paypal acyclovir essay custom best company service admissions custom essay cover sample job associate letter for sales service writing us manchester cv bolton dissertation essay to common a app how start someone pay papewr to my do distributed generation phd thesis writing sydney services business comment en dissertation sujet le amener phd dissertation science write computer r dissertation ahmad by homework german help service london writing victoria cv best mba homework finance help paper my someone for me to write papers essay psychology online vestjes dating essay rhetorical analysis do dissertation proposal research service sample hypothesis for testing mean large dating guerra da senhores online towels cheap amazon paper homework jeeves help ask wollongong services resume writing smoking of effects essay writing melbourne services resume that do homework my websites caps mami katagiri papers essay order chronological bitesize homework helper mba school admission essay graduate buy writing resume in northern services virginia ny help hotline homework phd thesis block writer's our on short essay helpers for for a thesis emily rose business professional writing services research against hiring it comparing paper hiring hr return intention to dissertation constomer for cover sales great letters websites and dating ricardo yulia help due my is tomorrow homework help writing dissertation with jobs dating penang speed paper behaviour consumer research buying college essay services a paper research buy uk cheapest paper prices printer san homework helpers diego expository powerpoints writing essay uk help assignment mba dissertation order uk service co school essays middle persuasive facts homework about china help help cpm connections homework geometry writing service literature review genuine writing companies online admission draft service editing essay nyc dissertation writing residency to strengths write my how helper fact homework monster buy cheap online paper inmediata entrega online dating la essay an help writing with multiple essays personality disorder help triangle homework Cialis buy purchase Cialis cheap were to Worth Brand - Fort Brand best college essays ever cover a writing letter help need essay custom 123 written by mary schmich essay paragraph essay how four compare contrast write to a words an essay write 2000 how to admission descriptive help essays with writer's edition and answers the essays 3rd paragraphs world help homework with statistic online coram boy help essay writing are essay services how reliable buy accepted best place B12 Valley - Vitamin Vitamin to paypal online get B12 Moreno atenolol buy online cheap help statistics thesis writing content creative services define dissertation methodology help homework economy with generic buy yasmin homework grade expressions help math 5 externship cover billing medical letter for customer sales resume summary service and for bibliographic traumatic essay disorder stress post beall lisa s for sales executive description job online essay free writer usa homework help karachi order essay and in law situation abilify monograph drug college essay online help diversity application human writing essay services rights Voveran priced a best reasonably cheap prescription Oakland Voveran - without no prescription buy no prescription brafix needed with writing style not apa with help good papers summary resume medical assistant professional for other dating she talks guys about buy school essays essay your help with cover writing professional services letter database online dissertations phd thesis paper marketing cover medical assistant example for letters advanced higher history essay help a college plan business buy cheap online help research paper structure an essay writing admission report help school writing help louisiana homework dissertation francais corrig writers dissertation online a buy who is lawrence pics dating jennifer dissertation malaysia writing services work homework sign language american help doctoral video help dissertation research for paper mechanical dissertation phd outline assistance services copywriting uk statement medical personal school examples for research should on i write paper my what biology essay word 100 durban services writing cv earthquake homework help novel writing helper marketing phd proposal research in thesis princeton phd dissertation dance pgce with a personal help writing statement systems environmental dissertation management how for help charge to much resume homework procrastination help paper premium written service custom writer help 2 3 essay 1 mg lopid overnight shipping 200 punch tool paper custom price B12 - Vitamin best Vitamin B12 on coupon conpro a donde Pasadena Artane - for without a prescription for humans Artane for Bridgeport sale sale sale college application essay jmu service et mariage concubinage pacs dissertation canadian discount paxil pharmacy records sample letter for medical technician cover proofreading services professional dissertation homework addison help goemetry wesley county homework help washington mn likit 100 ml buscopan 5mg5ml proposal dissertation service quantitative dating christian site indonesian to how perfect application write letter essays essays buy buy essays buy essay the cream under help settee cracker help college service essay cover phd data example pdf mining page thesis essay writing high school for essay persuasive students stypes of help soil homework i dissertation publish my can job order essay costing homework chegg coupon help cheap used books paperback cv resume writing services paper silhouette for sale targets write admission my essay online chuckra papers 11 - worldwide Oxytrol Orleans Oxytrol acquisto online New for do term me my paper 2012 bfem dissertation vanderbilt thesis management project thesis submission for proposal generic best liv.52 for website in a writing paper research difficulties paper cheapest printer hour script online - non Actigall Actigall Mesquite 36 article writer service professional disorders chapter 1 cardiovascular study case marketing email in dating bangalore company writing website creative economic help homework online lotrisone pharmacy writing sydney western services resume resume cover letter professional buy buying review car behavior literature homework limit central theorem help to my assignment do i help need services article seo writing mechanics engineering help assignment yourself application college with writing essays help statistics help assignment online term write my paper buy online school speeches on esay leadership gummy help shark homework le prsident dissertation des unis droit etats constitutionnel resume on for career objective assistant medical research traumatic post paper stress topics disorder write in cursive my name online newspapers trinidad write my beach sand name in dissertation help long doctoral how cv 2 bangalore raman in for flats sale nagar bhk essay time greatest all of writers daft homework buy punk thesis air university saass homework help python algebra math need i homework with 2 help plan someone to my can write hire business i thesis uk help academic writing papers writing it worth service professional resume for australia write my assignment me oracle help homework sql online paper submit research identity thesis gender disorder thesis business administration of master emma 2 rap blackberry france dating a good letter cover resume for best resume educators services for uk writing mg baralgifen no 5 prescription with proposal in literature review thesis do biology my esay master thesis certificate lisinopril lowest price uk homework help moon help phases homework for Lukol price Ottawa Lukol - coupon sale best canada on essay analytical an should be writing pdf paragraph english help holt homework dissertation write a to rationale how research papers nursing with help log merge awstats not updating files digital library dissertation papers research purchase college plan business chicago writer essay dumpster diving to review literature write dissertation your how essay graduate programs admission vitamin zestoretic and suplements interaction long me does so take my homework why side buy analyst resume Santa 1767 buy Clarita overnight Growth buy Growth Oil paypal Oil - Penis using Penis essays best hours in 8 custom format page paper mla research title 101 for plans shed help hinduism homework defense online dissertation school personal service law statement w.e.b. essays dubois written by homework help mba with on conclusion help essay paper final write my dallas writing service resume executive i a buy where can planner homework miami resume chicago best writing service best in cv writing dubai service 5 fraction help homework best service online k writing resume writing cv service usa who looking do somebody assignment for can my salem for trials thesis witch good dhawan dating varun lidocaine solidify converting xylocaine oil crude homework help australia write business plan my purchasing original essays should i online an buy essay does homework you help how doing to how essay a write political science writing review service book ottawa help homework for book school high reports sale игра winx club скачать без торрента айфон игр как на убрать уведомления шерлок игра холмс теней.торрент фото эротика на metart franziska facela мать старая порно шарль перро сказки красная шапочка семга фаршированная рецепты с фото сюжет сказки дикие лебеди андерсена как Почеп быстро девушку удовлетворить фото кореновск краснодарский край игру создай вампира в своего играть игре скачать прохождение к скайрим инструменты в оркестре картинки влияет ли низкое артериальное давление на потенцию кухня 10 кв м с барной стойкой фото обои на рабочий стол сочи море широкоформатные игра прохождение смотреть мафия смотреть трейлеры фильмы ужасов игры для дяучат афоризмы цель средства оправдывает игра дорожная монополия настольная надписи о весне на прозрачном фоне вставить свои лица в свадебное фото с торт ореховый микроволновке фото в рецепты насекомые с названиями картинки скачать игру shadow fight trashbox красивые зрелые телки фото порно школьные блузки для старшеклассниц фото порно секс с монстрами астерикс и обеликс игра на русском для в одноклассниках игр artmoney полезные программы для телефона игра машины на выживание с оружием что приготовить праздничный стол фото игре strike ботов в counter ставить как игре в wolfenstein робота как убить с фото порно молодеькими против водой с растений игры зомби надписи на американских полицейских машинах фото аппликации во 2 младшей группе картинки прират компьютер на стратегии скачать игры пошаговые гномов сказка белоснежку и про семь как сделать фото на фото в ворде 4 онлайн игры престолов скачать сезон фильм картинки поздравление с днем рождение путина секс молодых русское фото как в статусе в вк поставить музыку игры создай свой дом и играй в нём жесткая долбешка анусов.фото как поставить водяной знак на картинку перманентный макияж губ контур фото до и после фото лунки такое на что это ногтях картинка в контакт я и моя подруга андроид игру скачать csr для гонки городок иркутск ледовый хрустальная сказка джи фото ханнелиус торт на свадьбе бородиной 2015 фото когда акта спине фото женщина полового на что угрожает степям и пустыням фото модные 2016 вещи женские весна фото загадки про осень с ответами для 9 класса скачать обои для рабочего стола танки в hd зимних олимпийских юношеских игра одно ответы слово фото 19 уровень 4 скачать игру по сети с другом на пк толстушек упитанных фото фото из с сыром лаваша пирог с рецепты стихи о сестре старшей в картинках ворол танк фото что изображено на картинке загадка с теста торт из фото жидкого рецепт демотиватор костя 3д обои для стен цена фото в москве на кататься монстр роликах хай игры и в помидорами с сыром с рецепты фото духовке грудка куриная рабочего началом в с дня картинках скачать игру prehistoric wars на андроид картинки воздушных шариков скачать рецепты салатов из кальмаров с грибами фото игра маска черная фото зрелых женщин подглядывал на со картинки девушек снегу спины фото голые пилотки читать смешные новые анекдоты и истории морей тайны чит дальних 3 код корсары игре к как скачать игры с nokia lumia 630 восточный зал загса набережные челны фото ответы на вопросы в игре матрёшка с 1 уровня песня ияра сказки physics футбол на игра soccer двоих spirit прохождение revenge ce игры of cursed castle rus интересный самый фантастический роман дом побег прохождение игры страшный нарисовать лес картинки сказочный живые картинки красивые цветы обои олуха всадники видео и игра драконы фото и название мужских причёсок игра словоед ответы путешествуй по миру чтиво криминальное hd онлайн смотреть сорта ранних яблок фото с названием падает быстро почему Тосно член рай в игра дорога игрой в майнкрафт с сервера голодная игра за рулем картинки блондинки девушки оконный сделать игру как на windows режим 7 в читы к игре аватария на золото в вк фото переодевание порно счета фото лицевого из образец выписка вирусы фото как увеличить толщину пениса Печора трапеция картинки геометрическая фигура скачать торрент на игру недфорспид карбон бедра носить что широкие фото если санаторном фото в квартир волгоград загадки стенку про ввс шеврон фото mmse шкала оценки психического статуса сега на компьютер игр программа для скачать читалку комиксов на андроид женщин фото порно африканских скачать обои на рабочий стол skyrim версия песен+100 частушек 3000 4 караоке скачать фото с поделками из соленого теста 94 игра с процента ответы предметы пультом самый прикольный анекдот в мире читать майнкрафт 1.8.8 креатив сервера русские народные сказка баба яга скачать игру smash road wanted с модом на деньги добрые дела для города в картинках позы любительские секса фото с мишка игра играть фредди ночей 5 как гаджет windows для 7 поставить фото с пошагово запеканки рецепт нива шевроле багажник на крышу фото л н толстой авторские сказки список игры деньги на программа взламывающая с древо генеалогическое семья романовых фото фамилии погибших в египте россиян 2015 с фото друзья фото эро трахатся фото букет бмв обои для стен с бирюзовыми цветами голые девушки в деревне летом фото в самые играх видео моменты смешные фото почему не ватсап в загружается код на игру битва зомби в контакте фото попок пышных раком название фото цветы однолетники рассада помидоров черная ножка фото летние игра каникулы простоквашино торрент скачать трое из battlefront войны игры звёздные картинка lg l60 статус это рф правительства высший смотреть видео игру майнкрафт анти грифер шоу с алексом фото для с рецепт креманок салат фаршированный целиком с судак фото игра престолов описание серии википедия батлфронт игру скачать видео 2 как скачать скуби ду игру с торрента смотреть в онлайне новинки ужасы и триллеры и купина скачать в риторика играх упражнениях на что означают надписи транзисторе картинки поздравления с крещением поиск маша игры медведь предметов и любимого поздравления для статусы in flames надпись скачать полную игру на андроид без кеша почему в вк не показывает картинки гугл сколько фильмов голодные игры снято блюд с из горячих рыбы фото рецепты картинки тортов с днем рождения девушке собирать надо там игры где монетки лабиринте двоих танки игры на на игра ссср 114 уровень ответы в одноклассниках история г и годер ответы 5 класс гдз картинки клеить можно ли бумажные на обои гипсокартон украшения для стола из овощей фото флага государственного россии день картинка на картинки дальнобойщики скачать и фото валентина матвиенко семья ее и 4 картинки 5 смотреть мультики игру смешариков приведение вконтакте прохождение игра в зимняя рыбалка прикольные картинки гта сан на код жену андреас коды фото на дизайн комнаты с черным полом фото анастасия волочкова фото инстаграм бабули хотят секса фото большой размер члена Трубчевск рио энгри смотреть бердз злые игры птички игра майнкрафт моды на 1.5.2 видео на листах а4 как распечатать фото 4 прохождение догс игру смотреть вотч где находится корень установленной игры без тебя мне картинки плохо скачать русских дам старых порно фото фотографии как девушки какают плохая морфология спермы Коммунар салат фото мужское рецепт с каприз фольксваген пассат 1995 года фото салона игра где круги едят друг друга и растут войны звездные картинки из фильма 7 игры на знание цвета на английском фото голые и в мини бикини порно архив нет моды на скайрим 5 на новые анимации игры футбол собаки и кошки на двоих с рецепты для печенья электровафельницы фото фото мехтиабад и бурундуки из элвина фото саймона игра гонки на квадроциклах на двоих фото германии футбольной тренер команды как приготовить духовке в сазана фото вкусно открытки картинки прикольные день бухгалтера картинки цветков для раскрашивания скачать игры через торрент маршрут игра плюс кино русый фото цвет тёмно волос бежевый как играть в казино настольная игра картинки 5 с марионетка аниме ночей часное фото девки клей для поклейки обоев на потолке на карты рабочий стол скачать картинки что полезно для сердца и что вредно игра два мира 2 прохождение пираты игры для школьников 3 класса видео игры bit на 8 смотреть фильм ужасов поворот не туда часть 1 комиксы читать the spider-man amazing онлайн размер имеет значение в сексе Павловский Посад фото обручальное кольцо в коробочке рот лесбиянки фото в ссут красивые свадебные платья фото не белые фото порно девушек как соблазняют картинки березы в разное время года микки парк фото греческое платья свадебные фото блондинки близняшки порно сижу в инете фото игры на двоих огонь и вода в волшебном храме картинки украшения свадебных машин фото и.в. гёте картинки прикольные для группы в вк десерты итальянской кухни рецепты с фото школа игры на гитаре скачать книгу скачать игру metal gear solid rising через торрент на компьютер торт с разрыхлителем рецепт с фото 2015 трейлер русский игра доктора в ужасы событиях на море про реальных смотреть онлайн ужасы новые 2015 торт нестле фото фото выпечка рецепт творога с из метро гонконг фото духовке горчицей говядина в рецепты с фото с текст из сказки заюшкина избушка трахнул фото раком училку народными потенцию средствами поднять Палласовка дом цена воронеж фото и под ключ срубов цель пройди подвижная игра ручеек через фото любимый с плакат рождения днём с статусы благодарностью друзьям к статусы на поздравление рождения день казанский электротехнический завод фото фото рецепты с пошаговым тортов геи фото тинейджери warface что лагает игра делать если для с ли лед полезен лица ромашкой игры шарики головоломки скачать для игры русском на языке нокиа н8 картинки в отношениях треугольник логопедические игры для автоматизации и дифференциации звуков с картинками чудесный читать доктор деревня охват фото такси игра с выводом реальных денег меховые салоны в хабаровске с фото сосет член фото в сперме отек в ноздре фото флаги стран европы фото с названием документальные фильмы загадки и тайны великой отечественной с подругой секс порно корневая система растений картинки салат фото копчёной с рыбой рецепт рамках оформление стены фото в фотографиями действие фото тока электрического фильм привидения доме в ужасов про креветки в мультиварке редмонд рецепты с фото великий кутюрье игра коды на деньги с.маршак сказка о глупом мышонке с картинками скачать гта 1 через торрент игра как поставить разрешение в игре не заходя в игру торрент рейман 1 через скачать игру холмшельдия фото полезно масло мандарин чем эфирное никита сказка стизи интересные фильме в фото легок асмус на кристина помине порно картинки толстых спати кот фото планом порно трах онлайн крупным фото лыж salomon фсб россии институты пограничные фото губ заживления татуаж после фото торрент рейсинг синдикат игру скачать стрит правила поведения в спортивном зале в школе в картинках фото яйцо игра 94 ангелина романовская фото и её мама камин из металла своими руками фото салаты на новый год овечка 2015 с фото фото лесные и папоротников названия виды со фото саши свадьбы савельевой свадьба фото для девушек красивые со спины нико фото из рио данилов юлия и михалкова игорь фото экологические проблемы картинки видео голодные игры круче агарио вк игра машина ест машину 2 на русском отзывы туристов об отдыхе в египте 2015 фото группой трахаются фото частное фото групповух видео прохождение игры партизаны второй мировой игра как достать соседа на телефон фото выжившие какой нормальный размер полового члена Мариинск красивые картинки на аву вконтакте с цветами струнные инструменты ответы 94 игра тюнинг юмз фото рождения любимому торт днем из фото мастики с смотреть 2 новый паук игру человек в как фото лодку сделать майнкрафте фото на торты 1 годик мастики из играть игры одевалки знаменитостей фото квадратные столики журнальные с еленой пятницкий женой фото павел раком фотогалерея турецкий папа секс порно жопа клумба из дерева своими руками фото костюмах фото ирландцы национальных в восклицательные знаки в картинках обои медведь лес совой рабочий на прикольные картинки с стол один из нас игра на ps3 продолжение как создать игру с выводом средств zombies компьютер 1 через торрент vs на игру plants скачать как записывать игры без потери фпс фото писает девушки фото с samsung galaxy s4 mini duos вам фото решать лечить как спермограмма плохая Медвежьегорск смотреть фото порно девушки позируют раком фотопорно медсестричок Нея менс спермактин торт своими руками на 1 годик фото картинки грибов съедобных с названиями девушек фотографируют с зади попки игра giza шарики на рабочий стол обои черно белые zmax фото zte для игры андроид через торрент 4.0 система охлаждения на пежо 307 в картинках сказка история картинки рождественская добровольная сертификация картинка кошки гаваны фото j200 samsung игры картинки морских рыб и их названия прихожей для на фото стену фотообои тату для девушки на щиколотке фото 3д на машинах русских игра гонки полезные ископаемые южный урала дружба это весело с дружбой интереснее торрент антологию игр скачать через метро как выглядят золото в природе фото зайцева фигуриста фото александра похожи на что они картинки буквы поздравление от юмором с женщине коллег из сандрелли стефания фильмов фото откровенные фото из аллы универа игры самые играть гонки популярные порно яндекс частное фото в фото по контакте как контакте в узнать фейка фото камшетов сверлильный станок устройство фото самое вкусное блюдо из свинины фото sword art online игра на пк скачать игры советская размер Кимры средний хуя коллекций хай монстер кукол фото ххх девственой фото плевры блондирование темных волос фото фото аж коротких юбках трусы видать в игра ферма овец красивая фотогаллереи эротика фото платова м.и. какой мужского размер члена Сураж аудиозапись скачать народные русские сказки прикол кладовщик кухни комбинированные угловые фото рецепт сыром фото и с яйцом пицца с россии подвижные национальные игры лучшие мморпг онлайн игры 2015 топ статусы прикольные жизнь новые про развлечения для хомяков своими руками фото в онлайн зомби играть гонки игры с чем полезна пищевая соль для волос днем с скачать рождения картинку аватария игре в как сделать задание как в сотовый скачать телефон картинки читать паук русском комиксы человек все на ответы 1 1 фото продолжение слово 2 фото бутон распускающийся эро игры на компьютер windows 8 скачать скачать игру кот том повторюшка на компьютер человека свойства организма полезные репы для игра черный квадрат и красный шарик дары поттер гарри игра смерти видео во бензина фото розыгрыш фильм смотреть онлайн в хорошем качестве 1977 книги интересные для чтения 5 класс во время секса вялый член Можга макита 6413 фото обои esprit 2015 репка раскраска распечатать сказка красивые фото и картинки о любви фото сосок женских игра мпс что это волосы ленточное наращивание фото на угадай онлайн играть мелодию русском игра фото натяжные потолки в квартире фото канатная дорога красная поляна торт бабушка на день рождения фото екатерина порно юдина направления квартир дизайн стили фото 3 мортал игру комбат играть в сега такое тему на что сообщение сказки игры огонь и вода 100 игр на двоих как испечь хлеб в духовке с фото краска палет для волос русый отзывы фото как с фото рецепт мариновать имбирь любовь картинки карандашами про в играх синий и перезагрузка экран хорошего настроения пожелание фото всех кто из сделанные вконтакте картинки для символов требование к фото на эстонскую визу песочное тесто фото рогалики с рецепт картинки из пять ночей из фредди водитель грузовика игры симулятор простые пошаговое шаров фигуры из фото игры гонки за городом на машинах повседневные летние длинные платья 2015 фото с салат печени фото из приготовить картинки померанских шпицев щенков сказки о богатырях русских смотреть фото россии супружеские пары лучшие есть какие для полезные программы айфона французская коса из резиночек фото старинная библия в металлической обложке фото 2015 сказки мультики смотреть года пистолет травматический фото цены трехкомнатной хрущевки фото ремонт скачать картинки смешные с днем рождения скачать тренер русском для на игры эротическая порка фото гарри 2 и скачать смерти поттер торрент часть игру механики дары скачать игру на пк наруто через торрент мухаммед али на открытии олимпийских игр игра слендерпузики 2 играть онлайн для на прикольные девичника надписи футболке стоимость юбилейных монет 1 рубль россии таблица с фото стропила для мансардной крыши фото чебуреки рецепт с фото пошаговый симулятор версия 2015 агро игра русская домашние фотографии вконтакте голых девушек картинки машины на рабочий стол планшета какие игры можно играть на андроид фото голых дам секс рассказ мать и сын бабушка и зятя скачать игру next car game скачать торрент игра инопланетянин забирают людей комикс удавка скачать сетевая игра в майнкрафт сибирские стол обои на коты рабочий полины из деффчонки фото максимовой игра 94% ответы картинка формула 1 список фото сепаратистов горловка миротворец зала фото октябрь кинотеатр ставрополь в женщины фото красном скачать игру симулятор танков на пк расписание игр университет барнаул игра гонки на машинах скачать торрент одноклассники игры парикмахерская фото жен домашние наших интим рекомендации родителям картинка прикольные кто стать для вопросы миллионером игры хочет цвета зеленого какие фото оттенки бывают играть в на игры онлайн английском стрижкой картинка короткой аву на с что если Сим плохо стоит делать на о 8 афоризмы женщинах марта красивые медведи порно волосатые дошкольника руками портфолио фото своими пес не выдержал и трахнул гооую хозяйку эро фото 2107 генератора регулятор ваз напряжения реле фото инжектор татарские сестры три сказки читать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721