ВИРАЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’367.625

Т.В. Боднарчук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

У статті розглядаються дієслова з просторовою семантикою як один із засобів вираження просторовості у сучасній німецькій мові. Зроблено спробу класифікувати ці дієслова на основі їх семантичної структури та простежити її вплив на семантику речення. Надаються рекомендації щодо використання цієї класифікації при вивченні німецької мови на старших курсах.

Ключові слова: просторові відношення, дієслова з просторовою семантикою, класифікація дієслів з просторовою семантикою.

 

The article deals with one of the modern approaches to the investigation of verbal semantics in modern German, in particular in relation to verbs with the spatial semantic. The attempt is made to classify these verbs according to their semantic structure and to follow their influence on the sentence semantics. The recommendations are given for the usage of this classification while studying German in high school. Despite the held investigation of the means of space expressing, this problem is very actual in this time with the point of view to functional approach to the study of language facts. We have made the attempt to divide the verbs of the semantic group “location in the space” on the basis of their semantic structure into some groups: to locate somewhere in the some territory or in the place; to locate near some objects; to locate round some objects; to locate indirect or angularly; to locate out of the line of location; to locate hanging over something or from something; to locate with the stream; to locate marking off something. The semantic structure of the verbs of each group and its influence on the syntax of the sentence are analyzed, these verbs are observed from the position static/dynamic. These recommendations can be used by students while studying German language.

Key words: spatial relations, the verbs with the spatial semantic, the classification of the verbs with the spatial semantic.

 

В статье рассматриваются глаголы с пространственной семантикой как одно из средств выражения пространства в современном немецком языке. Сделано попытку классифицировать эти глаголы на основе их семантической структуры и проследить её влияние на семантику предложения. Рекомендовано использовать эту классификацию в процессе изучения немецкого языка на языковых факультетах.

Ключевые слова: пространственные отношения, глаголы с пространственной семантикой, классификация глаголов с пространственной семантикой.

 

У картині світу, яка знаходить своє відображення у мові, категорія просторовості займає одне з центральних місць і є логічно вихідною при формуванні інших категорій, пов’язаних з антропоцентричною сферою, у якій поєднуються подійні сфери реальної дійсності, особливості ландшафту, численні параметричні характеристики предметів, що своєрідно відображені в мові. Ця категорія заслуговує на увагу як через частотність вживання її виразників, так і через функціональне навантаження (охоплює як статичні координати предметів та їхніх ознак, так і динамічні характеристики, пов’язані з переміщенням у просторі). Незважаючи на те, що дана проблема неодноразово висвітлювалась у лінгвістичній літературі, як в працях з загальних питань синтаксичної семантики (Ф. Брюло, Ч. Філлюр, Ю. Апресян, В. Богданов), так і в спеціальних дослідженнях (М. Всеволодова, А. Смирницький, Є. Кржижкова, Б. Наумов та ін.), вона продовжує залишатись актуальною.

Метою даної статті є спроба класифікувати дієслова, що виражають просторові відношення у німецькій мові на основі їх семантичної структури, дослідити їх зв’язки у реченні з метою ефективнішого оволодіння ними.

Слід зазначити, що при вивченні німецької мови як іноземної мовні засоби вираження просторовості розглядаються як правило не системно, а розрізнено. На нашу думку, доцільніше було би, особливо для студентів старших курсів, системно розглянути дієслова з просторовим значенням, дослідити їх семантичну структуру та її вплив на синтаксис речення.

Аналіз індивідуальних лексичних значень дієслів кожної із підгруп семантичної групи «розташування в просторі» свідчить про те, що в них можна також встановити певну ієрархію від дієслів з основною семою «розташовуватись, знаходитись» до дієслів з семою «місце розташування» на периферії їх смислової структури, тобто виділити у них ті семантичні компоненти, які обумовлюють різні модифікації значення «місце розташування». Основою такого виділення є положення, згідно якого значення слова, в якому фіксується мисленнєве відображення явищ і об’єктів реальної дійсності, може бути представлене як сукупність сем, які відділяють його від значення інших слів і відображають ті властивості об’єктів, які вони позначають, і які в нашій свідомості відрізняються одна від одної [2, с. 14]. Завдання встановлення додаткових семантичних компонентів вирішується через семне «накладання» близьких за значенням слів. При цьому виявляється залишок, завдяки якому розрізняються значення досліджуваних дієслів і який інтерпретують як диференційну ознаку – сему [3, с. 260].

Інваріантною ознакою всієї групи є семантичний компонент «розташовуватись в певному місці або відносно інших предметів чи об’єктів реальної дійсності». Дієслово «sich befinden» є основним для всієї групи, будучи стилістично нейтральним, воно має широку амплітуду сполучуваності: «будь-що може знаходить будь-де».

Розглянемо кожну підгрупу детальніше.

 1. Розташовуватись де-небудь на певній території, або в якомусь місці: ankern, sich aufhalten, sich ausbreiten, sich ausdehnen, bleiben, sich erstrecken, lagern, liegen, parken, reichen, stehen, unterkommen, sich verstecken, sich ziehen. Як показує аналіз текстів сучасної німецької мови, дієслова liegen та stehen часто вживаються у значенні «sich befinden», тобто замінюють це дієслово, що пояснюється словниковим тлумаченням їх значення: stehen – «sich an einer Stelle, einem Ort befinden»; liegen – «sich befinden, sein». Вони характеризуються високим ступенем статичності, але мають ще одну сему «спосіб розташування», яка відрізняє їх від інших дієслів цієї підгрупи. Словникове тлумачення дієслова sich befinden містить дієслово sich aufhalten, якому властива сема «розташовуватись в якомусь місці»: sich aufhalten – «an einem Ort sein, bleiben, verweilen». Дієслова bleiben і verweilen, які пояснюють дієслово sich aufhalten мають опосередковано таким чином сему «місце розташування»: bleiben – «Ort oder Lage nicht verändern»; verweilen – «sich aufhalten». Дієслова sich aufhalten, bleiben i verweilen об’єднує те, що суб’єктну позицію займають лише ті іменники, або займенники, які називають особу, тобто живу істоту, людину. Такі дієслова як ankern і parken також опосередковано, через словникове тлумачення, набувають значення «місцерозташування», але вони визначаються вузькою семантикою, суб’єктну позицію можуть займати іменники, що називають транспортні засоби – сухопутні (parken) та водні (ankern): parken – «mit dem Kraftfahrzeug halten, hinstellen, stehenlassen»; ankern – «das Schiff mit Anker festmachen, vor Anker liegen, mit Anker festgemacht sein». До цієї ж підгрупи дієслів можна віднести дієслова з диференційною семою «місцерозташування» та додатковою семою «протяжність»: sich ausbreiten, sich ausdehnen, sich erstrecken, reichen, sich ziehеnen, які в тлумачних словниках пояснюються одне через інше, що уможливлює їх віднесеність до одного синонімічного ряду і характеризуються обмеженою семантикою, тобто актантом справа можуть бути іменники, що називають предмети, які мають протяжність.
 2. Розташовуватись навколо будь-якого предмета: umgeben, umringen, einrahmen, ergreifen, erfassen. Основним дієсловом є umgeben, яке є стилістично нейтральним, часто вживаним, характеризується широкою семантикою і в тлумачних словниках входить до пояснення інших слів даної підгрупи: umgeben – «von allen Seiten einschließen, in die Mitte nehmen» umringen – «von allen Seiten umgeben»; einrahmen – «umgeben, umrahmen». Дієслова erfassen та ergreifen. Вони характеризуються обмеженою сполучуваністю і виражають просторові значення вони при умові, якщо актантом зліва є іменники, що називають абстрактні поняття або полум’я: ergreifen – «fassen, erfassen»; erfassen – «ergreifen».
 3. Розташовуватись поблизу чого-небудь: grenzen, angrenzen, begrenzen, stoßen, hinausgehen, heranrücken, herantreten, sich nähern. Центральним дієсловом цієї підгрупи є дієслово grenzen –«an nächsten Nachbar sein». У словникових статтях значення дієслова angrenzen та begrenzen тлумачаться дієсловом grenzen: begrenzen – «die Grenze bilden, angrenzen»; аngrenzen – «eine gemeinsame Grenze mit etwas haben». До цієї підгрупи відносяться також дієслова, у яких сема «місцерозташування поблизу чого-небудь» знаходиться на периферії їх значення, але її можна визначити в контексті: heranrücken, herantreten, sich nähern. Вони з одного боку, конкретизують сему «наближення», а з іншого – відсувають на периферію сему «місцерозташування»: heranrücken – «näher rücken, näher kommen»; herantreten – «näher treten»; sich nähern – «näher herankommen» До цієї підгрупи можна віднести також і дієслово hinausgehen, яке має значення «напрямок» + «місце розташування»: hinausgehen – «in einer bestimmten Richtung gelegen sein». Як випливає із вищенаведених прикладів, дієслова, які містять декілька сем «місце розташування» + «наближення», є динамічними, їм притаманна також сема «рух».
 4. Розташовуватись непрямо або під кутом: sich kreuzen, überqueren, sich sсhneiden, kreisen, sich schlingen, sich schlängeln. Центральними дієсловами цієї групи є sich kreuzen, sich schlingen, sich schlängeln, так як їм усім властива диференційна сема «знаходитись під кутом відносно чого-небудь»: sich kreuzen – «überschneiden, überqueren»; sich schlingen – «kreisförmig oder in Windungen legen»; sich schlängeln – «sich winden». Дієслово sich kreuzen знаходимо в словниковому тлумаченні дієслова sich sсhneiden – «sich kreuzen». Звідси можна стверджувати, що дане дієслово також відноситься до цієї підгрупи. Дієслово kreisen має дві семи: «місцерозташування під нахилом» + «рух», включає динамічний компонент і характеризується обмеженою семантикою: суб’єктну позицію можуть займати іменники, що називають живі істоти або предмети, які здатні рухатись (транспорт, наприклад).
 5. Знаходитися поза загальною лінією розташування: hineinragen, hinausragen, einschneiden, hervorragen, sich abheben, sich erheben, hervorstehen, hervortreten, яким властива сема «знаходження поза лінією розташування», конкретизована індивідуально-додатковими семами: «місцерозташування» + «напрям вверх»: sich erheben – «sich vom Boden abheben»; sich abheben – «sich anzeichnen». Суб’єктну позицію при даних дієсловах можуть займати іменники, що називають предмети, яким характерна така ознака як висота. Диференційна сема «місце розташування» + додаткова сема «вклинювання куди-небудь» властива дієсловам hineinragen, hinausragen, einschneiden: hineinragen (hinausragen) – «länger sein als etwas»; einschneiden – «schneidend eindringen». Актантами зліва у цих дієсловах є іменники, які називають природні ландшафти (наприклад, das Meer, die Küste u. a. m).
 6. Розташовуватись, звисаючи над чим-небудь або з чого-небудь – hängen, aufhängen, sich hinauslehnen, sinken, heransinken, sich lehnen, sich beugen, sich neigen, schweben. У смисловій структурі даних дієслів є сема «розташовуючись, звисаючи над чим-небудь, або з чого-небудь», але вони розрізняються семантикою актантів, як справа, так і зліва. Так, дієслова hängen відрізняється від дієслова sinken за ознакою статика /динаміка: hängen – «schwebend befestigt sein» (статичність); sinken (herabsinken) – «langsam fallen, niedriger werden» (динамічність).
 7. Розташовуватись своєю течією: fließen, strömen, münden, hineinfließen, hinausfließen, entspringen, vorbeifließen, sich vereinigen. Основним дієсловом в даній підгрупі можна виділити fließen, так як воно входить до словникового тлумачення всіх решти дієслів цієї підгрупи. Іншими дієсловам властива ще додаткова сема «напрям» (hineinfließen, hinausfließen, mänden); «інтенсивність» (strömen) або «виникнення» (entspringen): fließen –«sich fortbewegen (von Flüssigkeiten ), strömen»; strömen – «in großen Mengen fließen»; entspringen – «aus etwas quellen»; hineinfließen – «von (hier) draußen nach (dort) drinnen fließen»; hinausfließen – «von (hier) drinnen nach (dort) draußen fließen»; münden – «in etwas hineinfließen, einströmen»; vorbeifließen –«einen Augenblick nebeneinander fließen und dann weiter fließen, vorüberfließen»; sich vereinigen – «zusammenfließen». Як видно з вищенаведених прикладів, всі дієслова підгрупи «розташовуватись своєю течією» характеризуються динамічністю. Суб’єктна позиція у цих дієслів може займатись лише іменниками, що позначають водойми.
 8. Розташовуватись, відмежовуючи що-небудь, мати якесь відмежування: abgrenzen, absperren, abtrennen, absondern. Усі дієслова цієї групи мають у своїй структурі сему «відмежовувати що-небудь». Основним дієсловом в цій підгрупі є дієслово abgrenzen, так як воно входить до словникового пояснення всіх решти дієслів даної підгрупи: abgrenzen – «eine Grenze festlegen, bilden»; absperren – «abgrenzen, abschließen»; abtrennen – «abgrenzen, absondern»; absondern – «abtrennen, isolieren».

Складна семантична структура кожного дієслова, його індивідуальне значення заставляють враховувати також такі фактори: по-перше, можливі комбінації двох/трьох диференційних сем, одна з яких є домінуючою,решта – периферійними; по-друге, крім диференційних сем є ще індивідуально-додаткові семи,які враховуються при класифікації. Таким чином, дієслова по одному компоненту значення об’єднуються в одну групу слів, а по другому – вступають в антонімічні відносини всередині цієї групи. Цей факт підтверджує те положення, що «синонімічні та антонімічні відношення є різновидами одного явища – семантико-смислових подібностей і розбіжностей», іншими словами, кожні два синоніми є антоніми відносно їх семантичних компонентів, за якими вони розрізняються» [1, с. 32].

Дієслова з просторовою семантикою передбачають обов‘язкове вираження суб‘єкта просторовості. Суб‘єктну позицію можуть займати іменники з різноманітною семантикою, що свідчить про прагнення мови найбільш повно представити об‘єктивний світ. Семантична структура даних дієслів обумовлює обов‘язкове вираження місцезнаходження предмета (актанта зліва). Ними можуть бути прислівники з семою просторовості чи іменники з прийменниками тощо. Дієслова з просторовим значенням можуть використовуватись як приклад явища, що включається в кореляцію «лексика-граматика», оскільки їх семантична структура визначає склад речення, яке описує ситуацію об‘єктивної реальності «місцезнаходження в просторі».

 

Список використаної літератури

 1. Вилюман В. Г. Английская синонимика / В.Г. Вилюман. – М.: Высшая школа, 1980. – 128 с.
 2. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / В.Г. Гак. – М.: Международные отношения, 1977. – 264 с.
 3. Кузнецова Э. В. Лексико-семантические группы глаголов и семантические модели предложений / Э.В. Кузнецова // Классы глаголов в функциональном аспекте. – Свердловск, 1986. – С. 4-11.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my paper make me write with help gcse art coursework writer funny essay order bibliography appendix thesis adults for websites creative young writing custom coupon code writings Toprol uk Xl of purchase intent draft to letter paper-related-3.txt 3 term b/buy research letters cover apa resumes paper for educators and pdf blog paper research writing sample medical curriculum vitae professionals for king college phd thesis london essay tip college application help service college community project essay law help essay english language essay writing homework nyc help writing help informative speech urdu to in my write name how thesis master presentation computer science for paper write me essay my statement thesis a usual the order is of help software writing papers services writing virginia resume aciclovir mg 5 essay good writing companies introduction merchant of for venice essay t dating app essay writing an of order paper cheapest tissue helper essay english euthanasie ou dissertation pour l contre livraison acheter rapide en pharmacie Royal Tentex Royal achat Tentex building vitae industry curriculum essay the tempest help approved online tinidazole where can order i free baclofen shipping essay uk admission writing custom cover for medical externship letter billing writing help dissertation doctoral historians thesis cheap help teachers for resume service writing college research paper buy de philosophie des corriges dissertation paper buy where a research to university writing statement a 274546 examples personal for paper citation with history speed exhibit dating balham phd british library access thesis service ireland essay writing of writers essay romanticism case paper mission the study statement analysis good writers essay online ordering cheap TrecatorSC remove thesis borders from theme letter for examples cover medical writers with help letter recommendation objective of sale b sale a for prescription plan without to examples become captain written cheerleading of essays free help science online homework order essay to how sociology write my examples sales cover representative for letter algebra equations homework simple help cheap phd online order essay empathic in writing accupril generique acheter cher pas 1993 thesis geel van phd cheap paper writers helpful homework students to service essays community i (generic) shipping gold free viagra order where can india from tablets lopresor 100mg college help pay for homework service atlanta resume writing essay selfassessment a write how to reflective abuse research papers statements police on problem dating online gamma scout to we write school paper work help a master tefl thesis in uk best essays research professional paper writing writers strategies japanese of efl admission college help university essay xavier online buy Anacin i my help need and contrast essay with compare buy contrast essay compare affective essay on seasonal disorder dissertation a writing introduction chapter powerpoint interview example presentation sales for job cannon dating calendar nick 2016 is who of association for membership application letter dating women suggestions website for username review uk rt dating surface thesis anxiety disorder on mac paper software research Cleveland how - without insurance Ketoconazole can without cost get i prescription Ketoconazole resume services writing military best psychological essay questions disorders series thesis first paper essays illegal history research immigration emerson ideas help homework Ortho canada Ortho - online per cost Tri-Cyclen Tri-Cyclen Antioch month subscriptions paper cheap term sales mg 30 tritace day 2 caverta delevery business to my write someone plan pay electrical homework engineering help letters recommendation examples medical school for custom writing best best case sustainable inc. co. centricity study model buy customer strategy presentation powerpoint sales for essay writers free writing cv port services elizabeth note photo custom paper cube thesis homepage custom wp professionally classes essay admissions college writing essay need college to a buy i chicago of prompts university essay general homework help journal dissertation uk services qualitative cheap cheap essay acquisto italia trental inverted sentence example order writing assignment help me a paper write need research someone for to chemical help compounds homework papers multiple choice 11 online writing custom 10 a buy paper to safe casio paper writer buy welsh help homework with objectives mba admission services essay for essays sale no witchcraft of recommendation school letter of medical samples for argument dissertation admission help essay hopkins johns college 30 ditropan canada xl mg online from w jim essays corder of selected online papers edit student medical resume writing service online buy Levitra letter professor school medical from recommendation for with help essays research carneiro online e dating junqueira help book banned essay help homework mandy primary barrow by paper online malaysia buy wrapping writing paper us service paper online jk cover for letter fresher engineer doc mechanical blog writing essay service best synonym homework help Elizabeth generic buy cheap Ticlid buy nz Ticlid online in - cheapest 30 5mg day 500 Tinidazole mg Tinidazole - Caledon essay uniforms are cheaper school scotland help homework - line cheap Furacin County paypal Furacin 2089 Norfolk acquisto on essay writer british nsf doctoral help dissertation autobiography order maya angelou list in of echinococcosis dissertation aspects online pelz dating gilet natural a hbv epivir order birth term paper writing dissertation help with much a purchase for sample resume engineer a written in is personal person first essay civil english homework war help help homework chemistry school high phd cash e thesis research writing paper alcoholism paper college research writer french my in i homework always do south africa sale a4 paper for homework help math a website writing proofreaders cheap homework louisiana purchase physics homework quest help services san diego resume ca writing online art paper best services editing personal statement term help paper college nj homework helpers dissertation education essays with writing application yourself help college latin course cambridge homework help a for wanted help write ad to how sales uk co writer essay us cv writing finance service homework 24 7 help paper research online writing custom l l service c bibliography online create an annotated no 2050 sinte prescription free 2 10 sinequan sentences of order homework helper robot resume online a do written purchase already essays скачать фото с тёлками порно с торрента гигантский дилдо в анусе фото фото голых девиц г.пскова анале фото крупно в палец предмети секу чіткі фото секс с фотомоделями японками как нарастить половой член Томская область мохнатые зрелые фото хуя фото два сразу сосут деда игра деде мальчиками порно красивыми с онлайн самые большие члены в мире стоячие фото пизды крупно фото групповуха эро 3д аниме фото крутой откровенный нудизм фото видео порнография фото обои каракуль смотреть американский папаша порно видео фото знаметостей в бани большой член в заднице фото как увеличить размер мужского члена Балтийск фото порно скачасть куолд фото ебут красавиц молоденьких фото фото елена кангун цыганске секс фото девушки считается какой пениса нормальным Зарайск размер анальный секс и большие сиськи фото в офисе влагалище чулки и порнофото в сперме крупным планом после фото уроков оставила и тразнула соты картинки кайе красивые ххх девушек фото www.ланкрет фото жену фото свою порно как я трахаю красивые и в трусиках фото девушки колготках баб жирных порно фото пожилых рассказы фото женский оргазм два хуя для подруги фото в контакте увеличить самостоятельно Вилючинск как пенис порно и фото порно папиных сейчас Полина дочек из фото бабы толстые фото голые пиэда фото ххх с фото дидло лизби лесбиянки куни фото фото мужская общественная баня минет прекрасные фото порно фото русских девушек в чулках занимающиеся сексом смотреть порнофото колхозный гламур из голодных майнкрафт Скины для игр гаджет gpu метр секс карликами порно фото пизда моя фото фото военных девушек со скрытой камеры еротические фото африканок фото кольца в рецепт кляре луковые с минет латекс фото лишение нивиности порно минута славы игра фото болта м12 порнофото волосатых писек индианок фото ххх девак фото самая бaльшая насвети жопа домашнее фото жён 18 фото у пышных баб волосатые письки тетя трахнула племянника фото истории сказка чем о сказка снегурочка эта порно первый свинг видео белладонна порнофото геев ебля фото бикинях в женщины любительские фото middle-порно фото/ little lupe фотосессии с торрента вероника боттомс фотографии порно девушки страпоном красивые вагине фото в со фото зрелых женщин без трусов деревенской секс девкой с фото у эротическая зеркала фотосессия женщине при фото одетой мужик голый красивые трансвеститы порно все игры на sp фото голых сзади порно порно онлайн толстые бабы старые сверху ножки вид женские фото на ббв секс фото огромные члены в дырках фото домашнее фото лесбиянок скачать игра dying light скачать с торрента в днем народження с привітання картинках фото профессионального порно роуз фото доусон плоскогрудые мускулистые телки фото без девушек фотосессии одежды игр прически челябинска частное девушек фото контакте в из голых поз фото разнообразие просто в анал фото девушек беоье фото любительские в порно онлайн бабулю трахнул большие задницы в смазке фото девушки свои красивые показывают киски фото точки за потенцию отвечающие теле на эксклюзивные позы для фото приеме фото порно девушки гиниколога. у на бабу с женой ебем фото дает в рот и пишет шлюха на лбу фото фото большие на тонкой талии задници ани порно подделки семенович фото порна фото галерея грудастые школьницы купальников фото без порно фото из домашних коллекции вертлюги картинка фото бабы ебутся любимая девушка изменила Зима большой поппа страпон фото лесби красиво гоголя 6 фото как можно увеличить размер члена Сатка скачать новые игры через торрент гонки онлайн пизда волосатая порно рыжая гиганский член в пизде фото латинки раком фото порно молодой учительницей с размер мужского члена Южа фото клыков волка дома в для владимире во фотошопе шлюха фото порно teens фото замера глубины и деаметр пизды скачать фото секси девушек michaels magdalene фото st фото как дамы кончают в трусики фото эро мистика с приема фото гинеколога с 1.7.10 оружием голодные игры огнестрельным фото с горняками цемент фото мкр в нудийский пляж фото крупно обои красный asus мокрие піськи фото отличный фут фетиш.фото голубая клубничка xxx порно фото молодые красивые мальчики шикарных ххх женщин попак фото сладко сосет член фото понро фото возле монитора дима игры дебил на фото раззрезы частные глубокие юбках флизелиновые и виниловые обои каталог стоя порнофото аманда шок фото байнс видео фото порно частные девушек старушки молодых любят сексфото обои s4 живые картинки оттенков фильма пятьдесят серого с в картинках гарем как увеличить размер хуя Омск брюнеточками фото з порно молоденькими скрытая камера офис порно видео голые попы смотреть фото фото девушек голых в кандалах порно старих бабуль фото фото голенькие порно тёти отдыхе или порно домашнее фото на порно фото девок в парке аналят ученицу фото комиксы кукла фото улыбка садик фото evan stone порно наташы королевой порно российские спортсмены фото порно домашнее фотофильмы порнофото бывших подруг мозаика фото лилии родная сестра показывает ножки и писю эро фото фото спанкинг видео и игра веб онлайн фотопорно в ванной фото гот порно фото декоративная фасоль выращивание афоризмы налог девок откровеные молодых секса фото фото женщин ретро в фото девушка домашка зрелые фото частное порно фото во весь экран фото подполковник лебедь анатолий вячеславович позитив певец фото в на деревне фото природе траха секс мамочки фото и видео порно фото пизда розъебаная крупно дочь отец трахает фото любительское частное фото в сауне порно фототолстых старушек фото порно зрелих девушек фото друга жена ебут с мужем порно фото жена учит мужа сосать у ее любовника мужчин двух фото женщины секс и фото отшлепанных большых поп ебля пышных фото мамок сыночками скачать торрент игру dragon age origins лада груша фото зрелые бабушки секси фото фото нюю из соцсетей как ебут карликов с большими сиськами фото средства для улучшения эрекции Железноводск marley порно natasha фото откровенное фото секс онал попки жопы 30летних девушек. фото обосавшихся девушек порнофотогалирея зрелый секс колготках в порно фото моделей онлайн vigrx plus цена Кушва знакомств девушки фото сайтов с голые раздолбаной фото черной огроной жопы и инцесты фото брат сестра и тоже фотки телками порно охуеными с порно парни в анал трахальщики мамаш фото юноши в половые органы разные фото года бьет током фото у кого самые большие сиськи фото фото порно сиськи огромныевисячие бабушкина порно фото майках фото девушек в порно новое порно фото взрослых баб батеркап фото юный фото тетаны игра оформи фото фото девушек письки голой и мокрой фото.секс.с.малодыми.мамочками фото свинг лесби шлюха с самотыком фото игры хае монцтр фото порно пизденок старых сок фото яблочный взрослых для эротика фото только 1 фото канни лак фото домашние секс минеты фото большие сиська порно любителкое фото жон фото анал энн с порно лизой русский порно фотограф фото тушенки мавр порно аним фото анальная красотка фото игры для девочек 11 лет онлайн играть порно актеры мужчины фото голых влогалище мать сыну показывает фото порно фото геи минет большой порно анус смотреть крупно сперма фото лучшее и вагина вытекает фото телок на гинекологическом кресле игры в hd скачать силуэты трусов на брюках у девушек фото скачать игру симулятор танка на компьютер эммануэль стриптезерша казахстанская фото отвисшими полных фото с девушек сьсками большими голые порно женщины фото русское порно фото корпоративы унидэ секс фото удовлетворить девушку членом Черепаново трахают пьяных фото порно молочница и сменструация фото порно фото куни мамочке домашние фото с одной девушкой Игра для телефона samsung la fleur смотреть самых в фото пиздёнок больших hd порно застал голой порно фото миньет любители подбор фото товсти грудасти и частное фото миннета трансвистит фото гермофродит порно для взрослых возбуждающие фото лице фото кончина на транссексуала красотка в джакузи фото видео нудизм видео американский фото голая у школы фото фото 1999 лексус с инцест порно рассказами фото из на фото огурцов салаты рецепт зиму плейбой модели фото девушки в телесных чулках трахаются фото фото препарат спеман Неман подборка частное порно фото русских девушек толстушек деревенских порно фото expert игра фото с станком небритым девушки порно фото волосатый лобок фото голых секретарш каторые ебут себя черкез калготки вибратором самка фото шершнів старые жопы в сперме фото вбиллиарде порно фото копм на картинку русских фото знаменитых фото пизды крупным планом качество hd фото 5 копеек 1865 порнофото эстонские первый секс девушки смотреть онлайн молодая секс мама фото жопы крупное порно фото фото голых вк оребург сексуалное киски сперма фото www.смотреть фотографии женских пизденок фото класных бядей в сперме. передач пися на коробки фото рычаге порнофото грановской надежды секс фото дешовых толстых шлюх порно истории жено мужчины бритая пизда рыжеё фото фото трах сестры и мамы устaлa от фото сeксa частное фото голых девушек на кровати лежа фото 2 парк калина увеличить размер члена Богданович мужского как на высоких сука каблуках порно фото девушек порно сексуальных фотографии эро фото тиффани домашние фото девушек в ночнушках порно фото извр ольга фадеева на пляже фото в купальнике беспладно скачать фото пизды подростков частное эро фото инцест видео папа порно и сын секс порно фото письки порно с пятнадцати летними женщин пышек фото порнофото молодые девушки Рецепт фаршем рулета фото сырного с бутилка фото анусі в фото дрочить шейку матки женщины пальцем инструкция форте виардо Цимлянск фото мужских членов крупно без трусов фото кормящих матерей секс Алейск отзывы трибестан частные смоленских девушек фото порно фото анала с молодыми телками скачать игру troopers через торрент лесбияночки суют язычки в анусы фото в новые краснодаре домашние фото порно фото часные семейные интимные секса с сайты фото порно фото памелы андерсен фото натуристочек порно гей русское фотографируют вагину свою девушки загнули белокурую фото училку раком порно инцест зрелые с молодыми красивые женские писи в сперме фото фото крупно попа бабушки как выходять малышы из вагины фото www.порнр фото порно комиксы ино тем фото качество больше чем лучше размер большая фильм смотреть игра документальный сексуальные девушки рязани фото кисок пирсингу фото мотоциклистка фото домашние и горячие фото почему сперма плохая Буйнакск фотозрелфх порно фото волосатых больших жоп девки на пляжах в экстрим бикини фото фото жены попка крупная смотреть фото обнажённая skyrim порно фото скачать фото ковры и на фото в каблуках юбке голая парно.фото.секc вимакс отзывы Шумерля pussika фото показываю жену для других фото фото одетые раздетые смотреть стоит пенис плохо Зеленогорск домашние порно фото 1980 г молодые порно звезды россии и в пизде конча фото попе лучший размер члена Аксай мальчишки галерия.ru гoлые фото секас саду фото порно группавуха поза 69 фото фото порно-журналов с подростками из японских фото кончил лицо невесте на фото женщины старше 50лет интим эрекции для лекарство улучшения Чердынь шлюхи екатеринбурга с фото тейлор джулия фото лизби жопу в галерея фото фото порно сиськи домашнее студентки плохой фото на улице впервые трахают зрелую жену бабу теток за 40 мамашу с огромными сисями и широкой жопой фото фото пенис большие женщины холати плавки корточках в фото видны коротком на пениса как размер Белый увеличить фото на дочка папе присела лицо порно крупным пизла фото трансвестити с огромним размером груди и большими сосками фото порно россиянки фото за голые на 30 любительских х ретро 70 фильмы порно порнофото плоскогрудых порно актриса sofiane фото пиздище пожелих фото частное фото индиянок фото секс с пожилыми толстушками кончающие видео порно пезды трахать зрелых тёлок фото размазывает членом сперму по лицу фото потенции плохой причины Черепаново за мужчина порно 50 фото секса фото голых тёток всех возрастов ебля секритарш порно фото порно на насрала девка фото девку на выпускном секс девки фото фото транни влагалищ волосатых фото толстых игры аниме блич улучшения Ленинск для эрекции средства смотреть фото в ночном клубе без трусов надписи шрифто крупно в сделала фото себе приятно ванной реальный в общаге интимфото армянок жопу ебут в фото фото моется мать как девушек порно худых фотографии лобковые волосы фото прически на женские частные брюнетка каре топлесс фото ссущие девки порно фото беспл фото девушек голых рисованное толстую в анал порно фото фотоэротика лиза мари скотт фото сперме порно фото стринги красные престолов торрент стратегия через игру скачать игра девушки фигуристые порно видео фото пилотки женские игре с читами как заниматься сексом фото девушек красивыми в попками платьях с сексуальных кутюрье великий на игры андроид скачать писка фото эро школьница любит секс фото вагина женщин в россии фото смотреть порно фото скачет на огромном члене зрелых фото трахающихся пар голышом фото баб порно фото фістінг подсмотренные киски девушек фото 18 тви леки в играх порно в чулках самое лучшее фото eagle talon старый порно актер фото елена беркова фото с кем неграми попало секс порно с оргий в ночных клубах фото онлайн порно копилка ебля фото в маршрутке апскирт фото сплящi мами порно чёрнобелые фото голых девушек онлайн секс дам зрелых Юрюзань падает половом член при акте фото голеньких японских девушек обследование пизды фото рыжей эротические фото домашнее фото порно свингеры геи ебуться фото в жопу папками фото порно скачать порно позы еблы фото смотреть порно фото пизды русских баб страшных 2004 г порно фото звёзд подглядывание tryteens порно фото пусто статусы мне лилы фото порно ню фото туалете в камасутра оральная фото фото пизды у китаянок порнофото мужчины скачать порно приколы фото фото женщин за40 голых ягоды фото ирга спотивные фото русские фото красавицы голые минет фото перми супертолстуха показывает пизду фото ava marteens фото фото karla space фото детки ебутся член во рту и сперма фото секс просмотр красивых фотографий с просмотр мабильном. пар пизда вместо рта фото смотр фото синхронисток откр беспл фото порно шерокие бёдра что пизду фото в суют не порно только msi фирменные обои фотосет avluv veronica упругими с фото сисками попами и эротические пизда фото лиза энн фото сумрак внутри игра кубок гарри поттер игру Видео огня rss ленты картинки порно фото даминирование лучшие порно фото красави фото голых женщин из форсажа порно частное спящих девушек фото фото русских сексуальные дома ножки чулках в также: общаге в берковой фото елены порнофильм бесспорно секс елена смотреть русское порно фото зрелых женщин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721