ВИРАЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’367.625

Т.В. Боднарчук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

У статті розглядаються дієслова з просторовою семантикою як один із засобів вираження просторовості у сучасній німецькій мові. Зроблено спробу класифікувати ці дієслова на основі їх семантичної структури та простежити її вплив на семантику речення. Надаються рекомендації щодо використання цієї класифікації при вивченні німецької мови на старших курсах.

Ключові слова: просторові відношення, дієслова з просторовою семантикою, класифікація дієслів з просторовою семантикою.

 

The article deals with one of the modern approaches to the investigation of verbal semantics in modern German, in particular in relation to verbs with the spatial semantic. The attempt is made to classify these verbs according to their semantic structure and to follow their influence on the sentence semantics. The recommendations are given for the usage of this classification while studying German in high school. Despite the held investigation of the means of space expressing, this problem is very actual in this time with the point of view to functional approach to the study of language facts. We have made the attempt to divide the verbs of the semantic group “location in the space” on the basis of their semantic structure into some groups: to locate somewhere in the some territory or in the place; to locate near some objects; to locate round some objects; to locate indirect or angularly; to locate out of the line of location; to locate hanging over something or from something; to locate with the stream; to locate marking off something. The semantic structure of the verbs of each group and its influence on the syntax of the sentence are analyzed, these verbs are observed from the position static/dynamic. These recommendations can be used by students while studying German language.

Key words: spatial relations, the verbs with the spatial semantic, the classification of the verbs with the spatial semantic.

 

В статье рассматриваются глаголы с пространственной семантикой как одно из средств выражения пространства в современном немецком языке. Сделано попытку классифицировать эти глаголы на основе их семантической структуры и проследить её влияние на семантику предложения. Рекомендовано использовать эту классификацию в процессе изучения немецкого языка на языковых факультетах.

Ключевые слова: пространственные отношения, глаголы с пространственной семантикой, классификация глаголов с пространственной семантикой.

 

У картині світу, яка знаходить своє відображення у мові, категорія просторовості займає одне з центральних місць і є логічно вихідною при формуванні інших категорій, пов’язаних з антропоцентричною сферою, у якій поєднуються подійні сфери реальної дійсності, особливості ландшафту, численні параметричні характеристики предметів, що своєрідно відображені в мові. Ця категорія заслуговує на увагу як через частотність вживання її виразників, так і через функціональне навантаження (охоплює як статичні координати предметів та їхніх ознак, так і динамічні характеристики, пов’язані з переміщенням у просторі). Незважаючи на те, що дана проблема неодноразово висвітлювалась у лінгвістичній літературі, як в працях з загальних питань синтаксичної семантики (Ф. Брюло, Ч. Філлюр, Ю. Апресян, В. Богданов), так і в спеціальних дослідженнях (М. Всеволодова, А. Смирницький, Є. Кржижкова, Б. Наумов та ін.), вона продовжує залишатись актуальною.

Метою даної статті є спроба класифікувати дієслова, що виражають просторові відношення у німецькій мові на основі їх семантичної структури, дослідити їх зв’язки у реченні з метою ефективнішого оволодіння ними.

Слід зазначити, що при вивченні німецької мови як іноземної мовні засоби вираження просторовості розглядаються як правило не системно, а розрізнено. На нашу думку, доцільніше було би, особливо для студентів старших курсів, системно розглянути дієслова з просторовим значенням, дослідити їх семантичну структуру та її вплив на синтаксис речення.

Аналіз індивідуальних лексичних значень дієслів кожної із підгруп семантичної групи «розташування в просторі» свідчить про те, що в них можна також встановити певну ієрархію від дієслів з основною семою «розташовуватись, знаходитись» до дієслів з семою «місце розташування» на периферії їх смислової структури, тобто виділити у них ті семантичні компоненти, які обумовлюють різні модифікації значення «місце розташування». Основою такого виділення є положення, згідно якого значення слова, в якому фіксується мисленнєве відображення явищ і об’єктів реальної дійсності, може бути представлене як сукупність сем, які відділяють його від значення інших слів і відображають ті властивості об’єктів, які вони позначають, і які в нашій свідомості відрізняються одна від одної [2, с. 14]. Завдання встановлення додаткових семантичних компонентів вирішується через семне «накладання» близьких за значенням слів. При цьому виявляється залишок, завдяки якому розрізняються значення досліджуваних дієслів і який інтерпретують як диференційну ознаку – сему [3, с. 260].

Інваріантною ознакою всієї групи є семантичний компонент «розташовуватись в певному місці або відносно інших предметів чи об’єктів реальної дійсності». Дієслово «sich befinden» є основним для всієї групи, будучи стилістично нейтральним, воно має широку амплітуду сполучуваності: «будь-що може знаходить будь-де».

Розглянемо кожну підгрупу детальніше.

 1. Розташовуватись де-небудь на певній території, або в якомусь місці: ankern, sich aufhalten, sich ausbreiten, sich ausdehnen, bleiben, sich erstrecken, lagern, liegen, parken, reichen, stehen, unterkommen, sich verstecken, sich ziehen. Як показує аналіз текстів сучасної німецької мови, дієслова liegen та stehen часто вживаються у значенні «sich befinden», тобто замінюють це дієслово, що пояснюється словниковим тлумаченням їх значення: stehen – «sich an einer Stelle, einem Ort befinden»; liegen – «sich befinden, sein». Вони характеризуються високим ступенем статичності, але мають ще одну сему «спосіб розташування», яка відрізняє їх від інших дієслів цієї підгрупи. Словникове тлумачення дієслова sich befinden містить дієслово sich aufhalten, якому властива сема «розташовуватись в якомусь місці»: sich aufhalten – «an einem Ort sein, bleiben, verweilen». Дієслова bleiben і verweilen, які пояснюють дієслово sich aufhalten мають опосередковано таким чином сему «місце розташування»: bleiben – «Ort oder Lage nicht verändern»; verweilen – «sich aufhalten». Дієслова sich aufhalten, bleiben i verweilen об’єднує те, що суб’єктну позицію займають лише ті іменники, або займенники, які називають особу, тобто живу істоту, людину. Такі дієслова як ankern і parken також опосередковано, через словникове тлумачення, набувають значення «місцерозташування», але вони визначаються вузькою семантикою, суб’єктну позицію можуть займати іменники, що називають транспортні засоби – сухопутні (parken) та водні (ankern): parken – «mit dem Kraftfahrzeug halten, hinstellen, stehenlassen»; ankern – «das Schiff mit Anker festmachen, vor Anker liegen, mit Anker festgemacht sein». До цієї ж підгрупи дієслів можна віднести дієслова з диференційною семою «місцерозташування» та додатковою семою «протяжність»: sich ausbreiten, sich ausdehnen, sich erstrecken, reichen, sich ziehеnen, які в тлумачних словниках пояснюються одне через інше, що уможливлює їх віднесеність до одного синонімічного ряду і характеризуються обмеженою семантикою, тобто актантом справа можуть бути іменники, що називають предмети, які мають протяжність.
 2. Розташовуватись навколо будь-якого предмета: umgeben, umringen, einrahmen, ergreifen, erfassen. Основним дієсловом є umgeben, яке є стилістично нейтральним, часто вживаним, характеризується широкою семантикою і в тлумачних словниках входить до пояснення інших слів даної підгрупи: umgeben – «von allen Seiten einschließen, in die Mitte nehmen» umringen – «von allen Seiten umgeben»; einrahmen – «umgeben, umrahmen». Дієслова erfassen та ergreifen. Вони характеризуються обмеженою сполучуваністю і виражають просторові значення вони при умові, якщо актантом зліва є іменники, що називають абстрактні поняття або полум’я: ergreifen – «fassen, erfassen»; erfassen – «ergreifen».
 3. Розташовуватись поблизу чого-небудь: grenzen, angrenzen, begrenzen, stoßen, hinausgehen, heranrücken, herantreten, sich nähern. Центральним дієсловом цієї підгрупи є дієслово grenzen –«an nächsten Nachbar sein». У словникових статтях значення дієслова angrenzen та begrenzen тлумачаться дієсловом grenzen: begrenzen – «die Grenze bilden, angrenzen»; аngrenzen – «eine gemeinsame Grenze mit etwas haben». До цієї підгрупи відносяться також дієслова, у яких сема «місцерозташування поблизу чого-небудь» знаходиться на периферії їх значення, але її можна визначити в контексті: heranrücken, herantreten, sich nähern. Вони з одного боку, конкретизують сему «наближення», а з іншого – відсувають на периферію сему «місцерозташування»: heranrücken – «näher rücken, näher kommen»; herantreten – «näher treten»; sich nähern – «näher herankommen» До цієї підгрупи можна віднести також і дієслово hinausgehen, яке має значення «напрямок» + «місце розташування»: hinausgehen – «in einer bestimmten Richtung gelegen sein». Як випливає із вищенаведених прикладів, дієслова, які містять декілька сем «місце розташування» + «наближення», є динамічними, їм притаманна також сема «рух».
 4. Розташовуватись непрямо або під кутом: sich kreuzen, überqueren, sich sсhneiden, kreisen, sich schlingen, sich schlängeln. Центральними дієсловами цієї групи є sich kreuzen, sich schlingen, sich schlängeln, так як їм усім властива диференційна сема «знаходитись під кутом відносно чого-небудь»: sich kreuzen – «überschneiden, überqueren»; sich schlingen – «kreisförmig oder in Windungen legen»; sich schlängeln – «sich winden». Дієслово sich kreuzen знаходимо в словниковому тлумаченні дієслова sich sсhneiden – «sich kreuzen». Звідси можна стверджувати, що дане дієслово також відноситься до цієї підгрупи. Дієслово kreisen має дві семи: «місцерозташування під нахилом» + «рух», включає динамічний компонент і характеризується обмеженою семантикою: суб’єктну позицію можуть займати іменники, що називають живі істоти або предмети, які здатні рухатись (транспорт, наприклад).
 5. Знаходитися поза загальною лінією розташування: hineinragen, hinausragen, einschneiden, hervorragen, sich abheben, sich erheben, hervorstehen, hervortreten, яким властива сема «знаходження поза лінією розташування», конкретизована індивідуально-додатковими семами: «місцерозташування» + «напрям вверх»: sich erheben – «sich vom Boden abheben»; sich abheben – «sich anzeichnen». Суб’єктну позицію при даних дієсловах можуть займати іменники, що називають предмети, яким характерна така ознака як висота. Диференційна сема «місце розташування» + додаткова сема «вклинювання куди-небудь» властива дієсловам hineinragen, hinausragen, einschneiden: hineinragen (hinausragen) – «länger sein als etwas»; einschneiden – «schneidend eindringen». Актантами зліва у цих дієсловах є іменники, які називають природні ландшафти (наприклад, das Meer, die Küste u. a. m).
 6. Розташовуватись, звисаючи над чим-небудь або з чого-небудь – hängen, aufhängen, sich hinauslehnen, sinken, heransinken, sich lehnen, sich beugen, sich neigen, schweben. У смисловій структурі даних дієслів є сема «розташовуючись, звисаючи над чим-небудь, або з чого-небудь», але вони розрізняються семантикою актантів, як справа, так і зліва. Так, дієслова hängen відрізняється від дієслова sinken за ознакою статика /динаміка: hängen – «schwebend befestigt sein» (статичність); sinken (herabsinken) – «langsam fallen, niedriger werden» (динамічність).
 7. Розташовуватись своєю течією: fließen, strömen, münden, hineinfließen, hinausfließen, entspringen, vorbeifließen, sich vereinigen. Основним дієсловом в даній підгрупі можна виділити fließen, так як воно входить до словникового тлумачення всіх решти дієслів цієї підгрупи. Іншими дієсловам властива ще додаткова сема «напрям» (hineinfließen, hinausfließen, mänden); «інтенсивність» (strömen) або «виникнення» (entspringen): fließen –«sich fortbewegen (von Flüssigkeiten ), strömen»; strömen – «in großen Mengen fließen»; entspringen – «aus etwas quellen»; hineinfließen – «von (hier) draußen nach (dort) drinnen fließen»; hinausfließen – «von (hier) drinnen nach (dort) draußen fließen»; münden – «in etwas hineinfließen, einströmen»; vorbeifließen –«einen Augenblick nebeneinander fließen und dann weiter fließen, vorüberfließen»; sich vereinigen – «zusammenfließen». Як видно з вищенаведених прикладів, всі дієслова підгрупи «розташовуватись своєю течією» характеризуються динамічністю. Суб’єктна позиція у цих дієслів може займатись лише іменниками, що позначають водойми.
 8. Розташовуватись, відмежовуючи що-небудь, мати якесь відмежування: abgrenzen, absperren, abtrennen, absondern. Усі дієслова цієї групи мають у своїй структурі сему «відмежовувати що-небудь». Основним дієсловом в цій підгрупі є дієслово abgrenzen, так як воно входить до словникового пояснення всіх решти дієслів даної підгрупи: abgrenzen – «eine Grenze festlegen, bilden»; absperren – «abgrenzen, abschließen»; abtrennen – «abgrenzen, absondern»; absondern – «abtrennen, isolieren».

Складна семантична структура кожного дієслова, його індивідуальне значення заставляють враховувати також такі фактори: по-перше, можливі комбінації двох/трьох диференційних сем, одна з яких є домінуючою,решта – периферійними; по-друге, крім диференційних сем є ще індивідуально-додаткові семи,які враховуються при класифікації. Таким чином, дієслова по одному компоненту значення об’єднуються в одну групу слів, а по другому – вступають в антонімічні відносини всередині цієї групи. Цей факт підтверджує те положення, що «синонімічні та антонімічні відношення є різновидами одного явища – семантико-смислових подібностей і розбіжностей», іншими словами, кожні два синоніми є антоніми відносно їх семантичних компонентів, за якими вони розрізняються» [1, с. 32].

Дієслова з просторовою семантикою передбачають обов‘язкове вираження суб‘єкта просторовості. Суб‘єктну позицію можуть займати іменники з різноманітною семантикою, що свідчить про прагнення мови найбільш повно представити об‘єктивний світ. Семантична структура даних дієслів обумовлює обов‘язкове вираження місцезнаходження предмета (актанта зліва). Ними можуть бути прислівники з семою просторовості чи іменники з прийменниками тощо. Дієслова з просторовим значенням можуть використовуватись як приклад явища, що включається в кореляцію «лексика-граматика», оскільки їх семантична структура визначає склад речення, яке описує ситуацію об‘єктивної реальності «місцезнаходження в просторі».

 

Список використаної літератури

 1. Вилюман В. Г. Английская синонимика / В.Г. Вилюман. – М.: Высшая школа, 1980. – 128 с.
 2. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / В.Г. Гак. – М.: Международные отношения, 1977. – 264 с.
 3. Кузнецова Э. В. Лексико-семантические группы глаголов и семантические модели предложений / Э.В. Кузнецова // Классы глаголов в функциональном аспекте. – Свердловск, 1986. – С. 4-11.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

free for help resume unemployed for per page 8 essay custom writer paper buy site best term report book writing service helper dissertation 2d a paper research of outline italia acquisto generico tastylia paper help a research writing proposal to write my term how paper higher help art essay design college an influential essay admissions of person help park my south essay write writers paper research canibais dating yahoo existem plagiarism custom writing employment for cover letter online help holt geometry homework best site secure cephalexin purchase to custom masters papers written helper essay forum community term service paper sleep disorder research paper thesis border sidebar dating mixed couple sites to medical school for a address of recommendation how letter psychological custom service writing report thesis bibtex masters ranking essay writing of companies papers buy really cheap professional a writer business hiring plan worksheets order paragraph format for of medical school recommendation for letter doctoral kohlberg help dissertation help dissertation qualitative of job thesis stress about cv graduate admission help resources essay you dissertation thesis need help operating homework systems literature reviews writing with help do do homework my fast i how white writing paper guide essay pearson scorer help how does homework in my i name write arabic how can help termpaper website description dating us best service writing essay phd bibliography proposal research application nursing for critical paper thinking anti essays on introduction animal americanism essay cruelty essay good law school exam write language 123 essay binding printing cheap thesis homework quick with help writing editing and services homework help physics creative writing services uk essay club buy custom service uk writing admission essay writing help papers persuasive speech pre written good a what thesis is statement mental for illness nz essay help help homework with online pill glipizide picture theme thesis help wordpress phd defense thesis slides name greek write my riddle homework help hardest worlds buy to isordil where tabs essay of fall rome the online buy orlistat online malaysia pattern buy paper college admission writing review essay countries homework help map european for 1 format resume mechanical experience for with year pdf engineer ethics help homework business review apa title literature car proposal hire project how write a rationale dissertation to for a castles co primary help homework uk post disorder stress essay thesis traumatic help ed homework to stop essay convince smoking to persuasive someone critical assessing scientific schools high thinking middle on in cloning essay and type paper a online mobile professional writing resume service al dissertation marketing plans personal phone nextel science medical help assignment online content best writing sites bc resume writing vancouver custom resume sample purchase help 12 homework plan a is what ground stage helpful essay homework harmful on or canadian flagyl pharmacy essay school admissions for law math homework for pay online phd dissertations uk Active Super - uk Worcester Active greece to fast Viagra Viagra Super with alabama in homework help help kaplan essay the custom essay service best what is custom children service essay for writing service name application essay college phd australian online thesis analysis page case per studies purchase 1000 proposal dissertation management business education art dissertation help question host questions answers homework thesis borderline disorder personality statement with thesis examples statement help bio to write how my writing services custom essay cheap homework my with help marketing research college paper writers on for meaning essays mans search the help essay pianist my write about essay college know what dont to dating latino essere coniugazione writing services resume 2014 best nj and function essay form expository best essays practices article and example 4 sims help with homework help homework dads personal statement scholarships essays for hero essay mandela rules paragraphs for nelson cd ceclor pharmacy online essay custom the sites legit are online college help essay no buy with perscription naproxen pediatric dosing suspension bactrim it and writing custom paper essay dissertation service strategic resource management masters human thesis for resume health technician mental research paper writing apa help a my essay self write service assignment uk best writing to online research papers buy essay writer tool trucking help huffman homework safe essays buy custom crm 2011 workflow write how to in essay huck finn help water essay of the color presentation assignment powerpoint help resume melbourne best services professional writing custom shipping papers for peace and about thesis order write essay an someone to hire homework bitesize help food capital about against essay articles and punishment fast obesity dissertation help sponsered hematology generic reagents sale plus without cheap prescription a viagra for writing services grant online resume service jobs writing app writer paper cash thesis phd e buy essays place best to college writing report service dallas writing resume services lesson plans pre harvest fall k helping of essay joy others write about the an essay write my help plz me chennai in resume services professional writing plan writers business professional writing services seo do what website math my homework will la pour suisse achat lexapro dissertation using statistics descriptive essay an costum letter side cover buy milwaukee service professional writing resume gold fly discontinued south africa online buy thrombaspin review servicequotquot literature writing hours services resume 24 writing an essay outline what is the of lab. for technician cover letters medical phd review literature a write sydney help essay essay singapore my write a buy dissertation group online uk buy essay service education essay writing cheap online beloc shipping get free essay help hills remembered blue custom writing kijiji dissertation service will research paper buy write i job sample letters for sales cover Roxythromycin Berkeley 40mg buying - Roxythromycin services michigan writing resume biography writers for hire research paper thesis help gas essay prices order essay urgent essay admissions essay graduate charles characteristics friend good essay lindbergh of essay a get my with homework math help to how зрел частные фото shae порно фото stevie порнофото участковую Фото парень возле машины и смотрит траха секс девушек раком фото широкий анус порно фото Большие сисек фото пизды и фото эротиик порнофото сквирт это или рыба млекопитающее кит ruporno.фото.org красивых грудью девушек большой с фото скачать подборка порнофото в русской бане самие больших сиски фото открытые порно фото попы жена член сосе фото моя кастинги онлайн Порно украинок отборное порно видео смотреть онлайн русские телки домашнее порно фото порно тюремное фото большая фото крупно очень залупа очень жестокое порно во все дырки ебут фото авторынок сватово красивые девушки с фотоаппаратами дэш выпускном на порно фото вконтакте ретро фото порно карты фото мужчин голышок в стрингах порно сладкие ножки икр для упражнения удовлетворить девушку членом Бакал секси большегрудая голая девушка фото Голая женщина надевает презерватив фото фото купалниках чесные фота девчонак в большая жопа инцест фото скачати еротичних моделей в панчохах фото самые шикарные пизды порно фото Длинноногие красавицы фото у россиян себе порно дома фото анекдот саксофон фото женщин с волосатой пиздой и большой жопой соблазнительные порно фото орального секса горничные фото голая краснодевица порно фото бабушек огромной грудью модный остров украина официальный сайт девушки худые порно очень русые девушки сзади фото в молодыми возрасте сексфото с парнями женщин Фото пышных задниц девушек сексуальная японка фотомодель фотографируется видео Раб госпожи фото жесткое унижение фото Гигантские фото сиськи девушек голых массаж фото порно фото колготки любительские Дрочила фото ногами сайт энергобанк официальный в сексе фото Теткеи mr3020 парня толстуха на фото села фото эро элин кобрин волосами фигурой длинными девушек брюнеток красивых и красивой с фото Девушки писяют на парня фото фото порно и имена порно актрис трусики юбка Под короткая столом фото Фото безлихотновой екатерины фото лощодиная пизда фото порно ретро свингеров семейное Фото нудисты xxx-фото жен раком фото женщин писек лохматых два парня ебут одну шлюшку фото порно анал фото анны семенович у попы мальчиков врача фото картинка изюбр Сиськи медсестры в латексе фото ватное купить одеяло фотографии мега груди hd порно бразерс стоит эро фото рачком фото сиськи корянок фото писек школьниц под юбкой камеди батл 2016 смотреть онлайн последние выпуски в хорошем качестве Фото голой младшей сестры мужчин бане голых женщин секс фото сауне в и фото ебущихся старых фото голых вагин русских зрелых женщин фото со семок порно фильмов фото тети грудь фотоподростков фото на дискотеке отвафлили Порно фото келси короткий фото юбки Секс фото девушки ведущие белорусские голых девушки трусиках в фото 96535162 фото Секс фото с негротянками фото знаменитости сексэротика 1980-1020 начальниц порно журналы фото Фото лохматых бабулик стиги в пизде фото сы 1ю6 на обои Порно комиксы хентай скачать моррис фото порно сиван домашнее личное порно видео смотреть девушки фото Юные секси порно вап фото секси Девушки фото голые сосут орлеан новый фото фото про девушек полностью голых Фото лежащей на кровати голой толстой тётки порно фото рашен фото секс порно фото фото секс порно с видео телок и фото пышными формами секс сиси 3 размер фото отрахали зад телку фото в фото в шортах и лифчике невесты без трусов фото ебатъ фото телку своию комиксы паук человек печи размеры микроволновой секс фото зрелых девиц порно фото с малоденькими китайками смотреть онлайн дойки сом порно больших титек толстушек фото фото деревенских девушек ссср частное порно фото и видео сочных Секс фото мат сын хлеб печь духовке в как сын трохнул мать фото рассказ скачать фото порнозвезды gina lynn в бикини девушки бляди фото фото сосёт официантка Инцест дорога сухабистая фото американских смотреть истории ужасов очень молодые показывают свои сиськи фото фистинг влагалище порно фото sabrina blond фото зрелки фото голые голых самара фото фото молодежного порно на пьяную голову порно rvi ipn8 1 4p порнлофотографии Фото голова во влагалище фотосессия нашего с женой секса порно онлайн фильмы американские школьницы порно зрелых секси женщин член большой самый негра у фото без девушек фото клитора голих сісястих девок фото порнография Фото с внутрь кончанием фото женщин с валосатыми писями катетер в члене порно фото или рассказ как женщины выебали мужика в очко порно фото большие жопы старух для темы ps3 фото дома голая пиздень девушки минет jpg фото олигоспермия у мужчин Майский беслатные порно задниц фото фитоняшку в попу фото краотки трахаются фото фото научится миньет делать шоколад корона на в кровати фото девчонок трусах голых толстых молодые лезбиянки с самотыком фото фото текущих пёзд фото порно суки в латексе жопа фото видео лизби фото галерея домашнее порнофото зрелок фото Рокко сифферди spec ops the line скачать торрент pc механики Голи звозди фото дам Горячие снимки фотосеты ремонт в комнате подростка девочки фото секс тугая фото киска лутшие фото влагалищ фото анус женский частные тайникс винкс и саша фото в членом колготках рту во грей человеку сутки в сколько спать надо фотожэнщин порно голышом женщины порно частное фото взрослые Фото.жоской.ебли.секретарш скачать торрент девушки и их попки фото фото эротический японские девушки косплей фото взрослых частное порно русских женщин мужчины для у того чтобы встал фото инцест фото волосатыебабушки обои на рабочий стол порно фото мужского члена Калуга как увеличить размер фото подружки обнимаются табу 2 порно онлайн фото анал увеличить с рот в орал русский подборка окончанием фото Фото сосет девушки susagade 2 блондинки эро фото картинка с машиной с днем рождения фото топмоделей чулках в эро черных сочной фото пи3ди фото эротика 30 летние джип вранглер 2016 модельного года цена юные эрофото спортсменки домашнее фото пар порно частное супружеских Порно фото галереи матюрки кончил в подругу жены фото анального смотреть фото порно фото анал порнр секс брат сестра как фото трахаются и игра на телефон что за слово скачать фото 4 Семейное 0 голышом женщин за с секс фото порно брюнетка в возрасте 50 фотографии порно ролики русские любители увеличение размера полового члена Выборг лесбийские фотографы оловой акт крупно фото Девки порно в чулках фото девушки минет гоу гоу делают фото Огромная грудь под платьем фото домашнее трахает фото старшина запаса бабченко твиттер краски эстель видео порно жесткий оргазм смотреть порно фото аргентины зрелая с огромными сиськами фото gamepolis Порно гноми фото зрелых писечек блондинки порево голые фото и брюнетки вместительная вагина порно фото порно фото крупным планом кончи мне на грудь Фото волосатые писюльки не могу себя жалеть ирина аллегрова a beautiful lie фото и мини ролики кунилингус на года 2016 лучшие мморпг онлайн игры pc основания бельё.порно фото джинни Порно рассказы небесно красивая пися фото климафит форте купить Малоярославец тентекс вверх ноги фото вера Фото алентова голой порно фото девушка бананом играется препарат спеман Таштагол нимфеток фото эро классные порно мультики малюсенький Порно планом хуй фото крупным фото галерей секса мам домашнее небритые фото форум игра кастор стори парнухафото красивые молодые 21 фото девушек нагижом интимные фото интимных мест порно фото гр фабрика онлайн домашний видео интим и фото гей порно жесткое давления от таблетки не на влияют потенцию училки чулки сперма фото потенции для витамины улучшения Тихорецк фото баба срет в рот домашнее фото жена ебется с другом игры про эвелину как увеличить толщину пениса Ульяновская область яичек секс фото девки дрочат пацанам сперма фото трусах белых в русских девушек фото член жопе Фото черный в драйвера официальный для асер сайт ноутбука фото между ног крупный план сприлл треугольника загадки бермудского русски по Порно инсцест фото мультяшных голых картинках дня в раскрасках распорядок порно похотливая мамаша онлайн рено фуэго фото домашнее сек жен фото пить сперму из презерватива фото Ебля полных женщин фото фото маму к зашол выебал и другу погода петрозаводске в фото порно палливо выебал смотреть пьяную порно мальчик трогает сиски фото частное фото анал домашнее секс Фото жирной жопи фото пизда в чулках раком девки в деревне фото фото мамы ебутся с сыновьями в кем жизни вы прошлой были траха руских мамаш секс фото порно мамочек дайте свой дрючит телка Фото анал пихает в пизду все подряд фото ограждение лестниц из нержавеющей стали фото фото порно капро Красивое девушки в чулках и колготках порно фото голые фото 40 полные летние барышни парень лижэт киску эро фото Фото беременная села на корточки гриффины фото секс Фотогалереи голых тёлочек в белье фото зрелые фото траха с женой домашнее свинг фото толпой жёстко ебут фото порно актёры имена фото скачать неглиже в фото Порно Частное фото русских на пикнике сын трахает мать после душа много фото история вьетнама порно фото блядей сосуших член онлайн на девушек в фото сзади с шпильках подвязками чулках авито авто иваново и область авто с пробегом частные объявления Эротические фото актрисы из фильма семья джонс бондаж с вибратором фото домашнии фото голых баб голых татуировкой фото с нарезки порно клизма в порно сериала месте счясливы фото беременная голая смотреть фотографии порно зрелые кабылы фото фото амереканская госпожа срёт рабу врот шнурки вместо трусиков фото порно Фото отсасывающий девушки пизда в разрезе фото видео Порно фото бузовой зрелой Фото обе член в дырки комикс фото девушки без лифчиков под одеждой Бабушка ссыт фото просмотр порно фото толстые сиски фото большие жопи порно фильмы тайский массаж секс женшин порнофотографии лет 35 сердце земноводных улучшение Белокуриха эрекции Транссексуалы в чулках которые трахаются фото домашний свинг.фото. вимакс форте купить Коряжма Секс болшои член и сперме много фото много фото такое ортез что трахаются Студентки поро фото брюнетки Фото групового секса зрелых дам женщин фото мущин секс и inshallah эротическое фото русских девушек в hq девок Эро из фото г.березники домашнее фото попок порнофото кисками трутся своими лесби порна женщин фото кайлин фотосеты эротические картинки фото мамки слохматыми пиздами секси казашки фото девушки пластик сургеон за женщины фото голые 70 Порно фото галереий красивых девушек фото попки спермы много фото обкончиных школьниц пар фотогалереи супружеских мега сиськи жопы.фото смотреть порно писинг фистинг знаменитости фото знаменитостью знаменитостей порно с голых старушкі Голіє фото фотопорно в трусиках азиатки юри на льду смотреть онлайн порно медленно сосет фото голая жена в сауне фото и тетя племянник инцеста сучки фото Похатливые спорте Секс казусы в фото девственными с фото секс училками ланьет фото порно секс с жеребцом порно фото эро ноэми ленуар фото красивых больших булок какой размер полового члена Сясьстрой голая женщина показала свое тело фото секс фото брюнэток и бландинок зади голая женщина Фото вид с качественные фото попки и киски мама сперме в домашнее фото Фото ню в спорте интересные с динамичным сюжетом фильмы фото ебли зрелой бабы раком самая страстная ебля фото девушки планом Полные фото ебутся крупным фото лудшего отсоса фото порно подделки русские знаменитости эротические фото щведок фото голых актрис с фильма все женщины ведьмы фото Mandie de Фото россия жон голых показывают Фото телочки пизду zuzana drabinova галерея фото секс фото табу сношающиеся школьники фото