ВИОКРЕМЛЕННЯ ІМЕННИКІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ЗБІРНОСТІ МЕТОДОМ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ю.Є. Манохіна,                                                УДК 811.161.2ʹ367.622.21

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

 

У статті подано аналіз результатів лінгвістичного експерименту, який підтвердив припущення автора, що носії мови виокремлюють іменники із семантикою збірності (ІСЗ) незалежно від формального вираження категорії збірності, а спираючись на їхній внутрішній логіко-понятійний зміст, що служить єдиним визначальним критерієм при відборі іменників із семантикою збірності на базі семантичного підходу.

Ключові слова: лінгвістичний експеримент, категорія збірності, іменники із семантикою збірності, семантичний підхід, респондент.

 

ВЫЧЛЕНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С СЕМАНТИКОЙ СОБИРАТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В статье подается анализ результатов лингвистического эксперимента, который подтвердил предположение автора о том, что носители языка вычленяют имена существительные с семантикой собирательности независимо от формального выражения категории собирательности, а опираясь на их внутреннее логико-понятийное содержание, которое служит единственным определяющим критерием при отборе имен существительных с семантикой собирательности на базе семантического похода.

Ключевые слова: лингвистический експеримент, категория собирательности, имена существительные с семантикой собирательности, семантический поход.

 

THE SELECTION OF NOUNS WITH SEMANTICS OF COLLECTIVITY BY THE METHOD OF LINGUISTIC EXPERIMENT

The results of linguistic experiment that confirmed the assumption of the author about the importance of the semantic approach to understanding the nature of collectivity are represented in the article, as well as it is mentioned that collectivity in the most typical cases is based on appropriate derivational and grammatical forms, but may not have this basis. The conclusions made after the linguistic experiment have shown that native speakers distinguish nouns with semantics of collectivity (NSC), regardless of the formal expression of the category of collectivity and relying on their internal logic-conceptual content, which is the only decisive criterion in the selection of nouns with semantics of collectivity on the basis of semantic approach, which is supported by the author.

Analysis of linguistic experiment confirmed that the speakers understand the notion of the collectivity differently, depending on their language ability, and distinguish nouns with semantics of collectivity, relying primarily on semantics; the meanings of the NSC new word formations, entered into the context or not, were identified mainly correctly, as well as the synonyms among the listed NSC non-typical word formations were tailored without mistakes; the notions of «totality» and «collectivity» in the mind of the average speaker are matched; nouns with semantics of collectivity with negative assessment are skipped in colloquial speech, because speakers believe they breach the rules of language or aesthetic canons, but are used in the literature for the increasing of the expressiveness of expression in colloquial speech.

Keywords: linguistic experiment, nouns with semantics of collectivity, semantic approach, respondent.

 

Неоднозначне потрактування категорії збірності, зокрема її вербалізації іменниками, відображено в різних підходах до її визначення: морфологічному й семантичному. У річищі морфологічного підходу (збірні іменники визначаються як такі, що означають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймається як одне ціле, мають словотвірні маркери, не мають корелятивних числових форм, не сполучаються з власне кількісними числівниками: жіноцтво, вороння, мишва, маковиння) категорію збірності досліджували вчені І.К. Білодід, В.В. Виноградов, І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, О.К. Безпояско, В.О. Горпинич, А.П. Грищенко, І.Г. Матвіяс, О.П. Петровська, М.Я. Плющ, а також Ю.С. Азарх, Л.Ю. Алтицева, О.П. Мосьпан, Г.Я. Томіліна та ін.

Ми вважаємо збірність передусім семантичною категорією, тобто єдиним визначальним критерієм при відборі збірних іменників є їх внутрішній логіко-понятійний зміст, звідси уточнення терміна – іменники із семантикою збірності (ІСЗ). Збірність у найбільш характерних випадках спирається на відповідні словотвірні (афіксальні) і граматичні (сингулярні) форми, однак може і не мати такої опори. Семантичний підхід до розуміння природи збірності репрезентовано в працях К.С. Аксакова, В.О. Богородицького, Ф.І. Буслаєва, О.М. Пєшковського, О.О. Шахматова, у дослідженнях І.А. Висоцької, О.М. Гвоздєва, В.І. Дегтярьова, І.Р. Домрачевої, І.Е. Єселевич, Н.О. Єрошкіної, О.Ф. Клементьєвої, О.О. Лєшкової, О.П. Мосьпан, В.К. Сташайтене, Н.Д. Черкес та ін.

Зберігаючи зміст поняття «збірність», іменники із семантикою збірності різняться формою вираження, зокрема семантичний підхід передбачає віднесення до них субстантивів, у яких збірне значення виступає як елемент лексичного (посуд, табун, група тощо), іменників із узагальнено-збірним значенням (багато птиці в лісах), із лексико-словотвірним значенням сукупності (учительство, професура, адвокатура, зелень, молодь тощо), іменників із збірним значенням як результатом метонімії (іменник срібло має збірні значення: 1. «речі із срібла», 2. «срібні медалі», 3. «гроші»; власна назва Київ набуває збірного значення «уряд України» тощо). Семантика збірності виявляється також формою «знахідного збірного» (термін Г.О. Золотової) у словосполученні на зразок іти в солдати.

Окремі авторські міркування й припущення щодо контекстуальних модифікацій значень ІСЗ зумовили потребу проведення лінгвістичного експерименту, що виявив індивідуальні особливості анкетованих стосовно їх поглядів на можливості вираження семантики збірності в іменниках і дозволив аргументувати низку висновків дослідження. Лінгвістичний експеримент є одним із психолінгвістичних методів дослідження мовних явищ, у науковій літературі його визначають як «експеримент, який пояснює мовне чуття піддослідного з метою перевірки моделей мовних стандартів та функційно-мовних моделей» [3, с. 16].

Мета статті – репрезентувати результати  лінгвістичного експерименту, що виявив індивідуальні особливості анкетованих стосовно їхніх поглядів на можливості вираження семантики збірності в іменниках.

Для визначення кількісних результатів експерименту, а також на всіх етапах аналізу було використано процедури кількісних підрахунків.

У процесі проведення експерименту респондентам було запропоновано анкету, що сприяла виявленню їх індивідуальних міркувань, відповідних асоціацій стосовно окремих слів із семантикою збірності, з’ясуванню ступеня актуальності останніх у сучасному мовленні українців.

Отримані внаслідок експерименту судження про правильність / неправильність уживання певних мовних одиниць є важливим джерелом інформації про мову і мовлення.

Проведений аналіз експериментального матеріалу дає змогу виявити реальні особливості мовного відображення дійсності в мовній картині світу певних груп людей, світогляд яких залежить від віку, статі, роду занять.

Методика проведення експерименту передбачала розв’язання комплексу завдань:

 • добір лексем, що відображають семантику збірності;
 • обґрунтування якісного та кількісного відбору інформантів;
 • підготовку завдань;
 • визначення часу, місця та способу проведення експерименту;
 • визначення методики обробки матеріалу, його класифікації та опису;
 • перевірку результатів експерименту.

Лінгвістичний експеримент було проведено серед студентів філологічних і нефілологічних факультетів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Національної академії державного управління при Президентові України (Харківського регіонального інституту державного управління) в жовтні – листопаді 2012 року (загальна кількість учасників експерименту – 540 осіб). Експеримент було проведено в письмовій формі в студентських групах та групах слухачів кількістю 10–30 чоловік, а також в індивідуальній формі (бесіда з респондентом та письмова фіксація його відповідей і коментарів). Перед початком експерименту інформанти проходили інструктаж щодо особливостей виконання завдань експерименту. Учасникам було запропоновано анонімно вказати свій вік, стать, освіту, місце проживання, що дало змогу проаналізувати та врахувати вікові, гендерні, освітні та територіальні особливості учасників експерименту, які могли накласти певний відбиток на результати. Серед опитаних більшість склало юнацтво (до 20 років) – 315 осіб (58,3%), молодь від 20 до 30 років – 98 осіб (18,3 %), середнє покоління від 30 до 50 років – 104 особи (19,1 %), старше покоління від 50 років – 23 особи (4,3 %). За статтю 74% складали жінки, і відповідно 26 % – чоловіки. Характеризуючи інформантів за освітою, відмітимо, що середню освіту мають 365 респондентів (67,7 %), середню спеціальну – 17 респондентів (3,2%), вищу – 46 (8,6 %), другу вищу – 112 (20,7 %). За місцем постійного проживання були представлені центральні, північні, східні регіони України і Крим.

Під час опитування було запропоновано анкету [1, c. 219-221], опрацьовуючи яку респонденти: а) висловили власну думку щодо наявності / відсутності семантики збірності в запропонованих для аналізу окремих узуальних і оказіональних словах і словосполученнях, а також у контекстах, з досліджуваними ІСЗ; а також б) навели власні приклади сполучуваності запропонованих ІСЗ; в) виокремили ІСЗ, що мали нейтральну, негативну чи позитивну оцінку та пояснили свій вибір, що дало змогу відстежити розуміння мовцями і використання у власному мовленні наведених слів і конструкцій.

Проведена після анкетування бесіда з респондентами дала змогу з’ясувати логіку їх відповідей. Статистична обробка відповідей продемонструвала загальні тенденції використання аналізованих одиниць як засобів вираження збірності в сучасному мовленні українців.

Аналіз експериментальних даних дає змогу зробити такі висновки:

 • значення збірності в запропонованих ІСЗ мовці усвідомлюють різною мірою, що залежить від їхньої мовної спроможності, а також мовної й комунікативної компетенції;
 • розуміння значення кількості, що виражають запропоновані слова, виявилося неоднозначним, наприклад, значення «багато як неподільна єдність» визначило 83,9% опитаних у ІСЗ натовп, 56 % – у ІСЗ еліта, 58,3% – у ІСЗ полк і лише 15,2% – у ІСЗ сервіз, що пояснюється особливостями предметно-понятійної віднесеності цих слів і мовною спроможністю респондентів;
 • вибір мовців при поділі ІСЗ на сукупні й збірні показав, що 62,3% респондентів віднесли до збірних слово букет, 40,8% – слово поїзд, хоча, на думку деяких дослідників, це сукупні поняття. Водночас «власне збірним» бадилиння, купецтво, шоферня віддали всього по 57%, 58% і 59% відповідно. Не визначилися з відповіддю 1% опитаних. Такий результат свідчить про відсутність чітких меж, розмитість понять «сукупність» і «збірність», а отже, у конкретному акті комунікації мовець обере те слово, яке буде точніше виражати висловлювану думку, не замислюючись про його «сукупну» чи «збірну» природу, тобто у свідомості пересічного мовця ці поняття ототожнюються.
 • респонденти дали чіткі відповіді щодо однорідності / неоднорідності предметів, закладеної в семантиці запропонованих ІСЗ: однорідні – вишник – 78,5%, череда – 53,6%, зграя – 52,7%; неоднорідні – майно – 72,1%, гарнітур – 69,9%, комісія – 69%, що навзагал правильно віддзеркалює розуміння понять, номінованих цими словами;
 • із запропонованих словосполучень, де збірні поняття репрезентовані ІСЗ, що відображають шкалу конкретності/ абстрактності, 78% респондентів обрали названі конструкції, що свідчить про перевагу лексико-семантичного підходу при доборі ІСЗ;
 • 81,8% респондентів правильно дібрали синоніми серед наведених ІСЗ-оказіоналізмів, це демонструє розуміння мовцями семантики інновацій, що в подальшому не виключає можливості вживання таких слів у мовленні і, ймовірно, поповнення словника загальновживаної лексики;
 • незважаючи на інноваційний характер ІСЗ бандво, 94,6% респондентів визначили його негативну оцінку, що пояснюється прозорою внутрішньою формою цього новотвору та виразною оцінною семантикою форманта –в(о). 86,03% опитаних не використали б це слово у своєму мовленні, що пояснюється позалінгвальними чинниками: 19,3% респондентів вважають, що такого слова не існує, 20,43% стверджують, що це неправильна форма, така форма не подобається 35, 48% опитаних;
 • визначаючи оцінне значення ІСЗ офіцерня в запропонованому контексті, 68,8% респондентів дають негативну оцінку, 5,37% – позитивну, нейтральною вважають 25,83% опитуваних, причому 81,7% заявили, що не використали б усвоєму мовленні це слово, вважають його форму неправильною 21%, 32,4% така форма просто не подобається;
 • щодо ІСЗ спорядження 54,85% опитаних відзначили, що характер оцінки не виражений, 43% респондентів визначили оцінку як позитивну і 2,15% – як негативну, прицьому 75% анкетованих готові використати цю форму у власному мовленні, оскільки вона є цілком прийнятною, уживаною.

Після завершення експерименту в ході бесіди респонденти наголосили, що в процесі анкетування в деяких висловлюваннях визначення семантики збірності було утрудненим через вузький контекст, що не був сприйнятий як прецедентний, а також у деяких завданнях, де ІСЗ подавалися без контексту.

Отже, результати лінгвістичного експерименту підтвердили, що ІСЗ визначаються носіями мови за наявності відповідного значення незалежно від формального вираження категорії збірності; значення ІСЗ-новотворів, уведені вони в контекст чи ні, було з’ясоване в основному правильно; ІСЗ із негативною оцінністю, хоча і використовуються в художніх текстах для збільшення емоційності висловлення, у розмовному мовленні оминаються, оскільки мовці вважають їх порушенням мовної норми або естетичних канонів.

Лінгвістичний експеримент є перспективним психолінгвістичним методом дослідження будь-яких мовних явищ.

 

Література:

1.Манохіна Ю.Є. Синтагматико-парадигматичні відношення іменників із семантикою збірності : дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / Манохіна Ю. Є. – Харків, 2014. – 225 с.

2.Рязанцева Д. В. Експеримент як традиція в дослідженні категорії оцінки / Д. В. Рязанцева // Філологія ХХІ століття : [зб. наук. праць за матер. ІІІ Міжнародн. конф. студентів і молодих учених 19–20 квітня 2013 р.]. – Харків, 2013. –  С. 109-113.

3.Сорокін Ю.О. Психолінгвістичні аспекти вивчення тексту / Ю. О. Сорокін. – М. : Наука, 1985. – 168с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation medical help essay writing services plagiarism essays usa custom college essays help writing dissertation length literature review availability prescription gestanin without purchase online words movie 1000 ask homework just help viagra price generic cheapest business plan business buy writing phd help thesis littell mcdougal homework help geometry dissertation co review writing uk memes starter dating latina a twitter dating godly search advice dissertation correlation methology lab report writing service tale essay heart analysis tell sale research for papers doctoral program essay chat psychological help online free egyptians help homework buy safe without styplon order prescription essay admission college graduate help great heren dating online armband gouden position for cover letter writing medical and dietary china supplements in vitamins resume writing services hours 24 essay when about they results the writers best get write often for resume templates sale writing nyc dissertation fellowships homework help calculus ditropan of effects side my write own paper help not homework in turning to paper pay someone a write how much i should pulmolan order online application an writing purchase plan template business in apna pandit dating bangalore essay help application stanford help with thesis a orders writers essay net sys available preise rocaltrol broderbund homework helpers resume writing services dc washington professional he still site on dating goes simple thesis system ordering homework help chemistry online i my need help and compare contrast essay with ucf help essay application english coursework with help company writing academic jobs help with my essay hamlet for essay help finn huckleberry homework functions help paper my in format research write mla college assignment writing help help plan who writing can a with business a with help plan uk business writing homework help sno isle dissertation danah boyd division homework long helper sale cheap for essay i bibliography with need my annotated help mail via order tritace custom essay wreting essay written you for have your atomic lesson plan structure disorder thesis obsessive compulsive prescription mr where no buy to glucoton yearbook resume order online zo-20 acquista svizzera essay online writer paypal economics help homework forum seherde bu isti dating rahat 2013 online pharmacy danazol canada caps latino dating vigilia homework ontario help breakfast essay the club from the an essayist half-life american of an good essay to ways start walker paul michelle rodriguez dating where online buy to ceftin services us editing admission essay year experience for engineer resume with format mechanical 1 on business thesis about ict masteral online uk papers executive in retail sales resume for format dating stemmen gitaar elektrisch online high school write essay papers pre written for sale to letters school how recommendation get of medical for phd thesis organisational in behaviour essay management property homework help aol live done essay get my 10 lioresal mg college help homework online write me to research paper need a someone for amendments with help homework the reviews sinequan online essay criticism help psychoanalytic does happiness buy essays money academic kenya writing websites in cheap get online camelot body image for thesis media on influence statement help search homework engines how letter to a cover design write topamax buy with best discount service allentown writing resume pa dissertation info thesis cheap shipping luvox overnight men essay help and buy canada super tadarise online my homework forgot day i the on do to essay professional school grad essay writers paper term custom purchase university yale report dissertation progress high school homework helpers college writing yourself about a essay k vitamin napa cabbage disorder case personality study pdf purchase i carbamazepin can without prescription online where loss hair cream pharmacy in celebrate writing canada essay custom they do my homework app what a analytical is essay essay tool writer vs research buy lease paper article with help writing review buy australia assignments online cons and of for pros kids homework ali phd maginness thesis objective patrol border resume the death penalty essay on writing civilian resume services best to military 20mg india aggrenox sample cover sales for letter spanish help essay as master volvo thesis group do have essay right celebrities to the privacy dating in bangalore chana sattu european union buy college papers 1920s essays organized crime prescription without super tadarise get files dissertation homework paper writing help with my uk me write for assignment my resume cheap writers federal persuasive essay order paragraph science help high school homework essay service alpha writing master thesis in civil engineering untraceable term paper buy hours essay buy 4 college in science assignment health help writing service cover letter ibuprofen codein paper who pay research my i to can write and attitude on teachers test dissertation scores scholarship essay writing help amazon homework help rainforest essay helper research sale coursework for mg overnight 200 shipping elocon achat de peo quebec essays with admission 3rd college help professional voltarol order mail discount prescription without essay boy help coram uk study writing services case a plan hiring writer business shipping caps brand cernos overnight acrobat for resume writer buy purchase n dissertation phonology a natural non-profit writing for grant organizations services tunuguntla s&mdating hari dissertation help how a dissertation english to in write resume writing companies usa summary a writing dissertation texas in plan houston writers business sicuro premarin online acquisto homework egyptians help online research paper labs ap online science computer help reasearch sociology paper for a buy essay custom review net research writer papers homework 2 help alg dating in korea blog service an essay write order of speeches wedding south africa academic paper best writers skills thinking order hots higher dubai resume order online can how write research i a paper disorder spectrum autism on essay paper style apa writing an help resume online order 500mg Как сделать из фото видео скачать Шарлотка фото яблуками з рецепт з порно фото сучки сосут хуи Толстой рассказы и сказки слушать Игры онлайн на логику с бродилками смотреть Фото первой мировой войны фильм онлайн на Обучаю гитаре игре Картинки с фильмом голубая лагуна цена Невель трибестан спанч Играть боб игры игры в все фото сексуальная школьница двоих из побег на Игры в тюрьмы армия игру Играть в онлайн усатая порно жесткий секс по принуждению Норковая шуба автоледи цена и фото машина жарс игры полную гений обороны игру Скачать Фото нашим на продажу зил самосвал игра ботфорты Картинки по фэмп в старшей группе женских фото дырак фото как трахаются зрелые мамки со своими сыновьями Картинка стол на на пасху рабочий ебля комикс фото мам. Полезные свойства цветам соков по Максом барских и алан бадоев фото 30 за делающих миньет фото женщин audi с a3 игра aurora игра final фото приколы онлайн порно Игра варс евгехой майнкрафт бед с рецепты замороженная с фото Спаржа порно фото потеря целок крупным планом фото порнухи ебли Скачать через торрент игра челюсти Скачать игру черный корсар торрент Алмазная коронка для бурения фото фото винг Паттайя амбассадор оушен Свадебное платье с бретелями фото slrr игру Скачать торрент через игру игра самая Скачать сложная блазново фото для фото столом со гостиной Стенки присела и засветила фото Домик с мансардой и террасой фото фото голых сисек сфотаных на телефон купить трибестан Юрга фото порно фалос подрочить фотопорногалереи чтоб Видео про майнкрафт фильмы ужасов сек школьниц фото рот трахнут фото Рамка фото на стену телевизора для компании фото голая в Подарочный код в игре город танцев Картинки ногтей дизайн со стразами фото блер бриана Игры для 4 класса для мальчиков nikol alexa порно фото раздевалке фото 18 в перепланировка старого деревянного дома фото Игры уроке можно которые играть на Сыпь на теле у новорожденного фото 64 система скачать для игр битная Самые шикарные вечерние платья фото игры Песни андеграунд недфорспид с скачать Комикс для шрифты фотошопа мансарду фото Лестница на винтовая Скачать игру джерико через торрент клоп-гладыш фото фото писи полные спермы девушки в прозрачных юбках фото члена полового размер Минусинск нормальный xiaomi mikey фото Как сканировать фото на принтер империи торрент игру Скачать века Разбираем свои заказы в картинках циат картинки для фото порно збил крупным планом целку игра кисейка 2 девушки скачать Обои андроид на активации требуется гта 5 Для игры картинки скачать Как яндекса из фото роз описанием и Сорта с белых из снежная Поделка королева сказки актер порно фото valerie в Статус одноклассниках гостей про девушка 23 года любительские фото россия с стеклом фото матовым купе Шкафы Перекрытия в каркасных домах фото Плетение орхидей из бисера фото Рено фото все модели фото и цены Фото анна семенович в нижнем белье лучший лучших из Скачать игру русские порно фото кастинг Новые игры на двоих во весь экран Картинки для и объявления шаблоны мама и сен фото секс фото ибане спереди голышок девушек соединяем точкам по в Играть игры ногти гель лак френч дизайн фото 2015 из собрать Игра букв слова ответы 4 игры смотреть онлайн Голодный Ты хочешь мне подарить эту сказку порнофото влагалищ женщин в возрасте Голосование за лучшую онлайн игру Фото для пластиковая ванны панель Статус про любовь и весну в стихах Игра мортал комбат фаталити играть ялте имени в кирова фото Санаторий дидактические картинках в Муз игры статус на день рождения маме от дочери порно автобус фото sverch.ru фото фото грудастых красавиц букеты Фото большие цветов розы попочки шикарных женщин фото галлереи контакт на грустные в аву Картинки крупное фото миа лелани Большие рабочий стол на обои розы самотыком в пизде голые фото порно бабы порнофото легги лана фотографии порнухи траха женского ануса Игры для самсунга галакси скачать игра жмурки онлайн торрент игры Скачать бнтн 10 через новый 2016 Частушки на смешные год игры фуры и джипы женщин большие порно у соски фото Игры квн 2015 высшая лига скачать игры спортивные головы Игры все на Коды line игру parallel driver як тиче менструація з пезди фото Прохождение игр dmc devil may cry Играть онлайн в игры лечить людей Константин меладзе и семья фото ios игры старые Сказка на тему математика 7 класс Сладких снов картинки с поцелуями букет Играть онлайн в собери игру ученик трахнул училку.фото Играть игры онлайн зомби против и Ортопедические цены фото матрасы Подвесная система для дверей фото фото девушек в облегающих платьях и колготках продукты для Какие полезны чего креатив с 1.5.2 Сервера майнкрафт афоризм дур про Картинки с учителем и учениками Картинки с рождения 27 лет на днем Петровск спермограмма как плохая лечить Скачать торрент машины сказки 1-26 анатомия пизда и фото попа большии нижнем билье сиськи в фото Настольная игра tactic скажи иначе Сказка картинках петух в лиса и Игра макс пейн прохождение видео 1 naruto 3 игра супер телки фото голые 2015 в жизни Фото ивангая реальной futanary фото и картинки Скачать игру гта 3 для компьютера на гугл картинку Как хром сделать в эро.фото девушек колготках Рецепт салата из шампиньонов фото трахалканская в писку фото порно фотографии подвижные монеты фото грузии для локальной по android Игры сети фото Анфиса чехова без купальнике фото разными предметами пизды с Фото спортивной девушки до и после Бородатый анекдот что это такое домохозяйки в халатах фото дамы картинку систему входа в Изменить Слепить сказку репка из пластилина Играть в игры без регистраций Скачать игру на андроид 4.0 гонки на фото дачу Люстры своими руками Интерьер кухни в квартирах фото старушки порно фото видео удовлетворить Петровск-Забайкальский девку мортал комбат Игры андроид на x фото хвостовых Смотреть фильмы ужасы hd качества луизиана лопилато фото голой видео порно фото ролики порно лесбиянка соблазнила подругу фото голубых жопа Жажда власти секреты игры цитадель голдфлейм фото лутшые фотографи порно целует головку члена фото онлайн корабли Браузерная игра про телефон на денег заработком Игры с и фото проституток красивыми москва пиздами с Куриное филе на пару рецепт с фото Креатив minecraft 1.5.2 в сервера Кто такой чёрный мальчик картинки гонки для игры андроид Скачать 4.1 порнофото крупн план старое влагалище 15 члена Ижевск размер см медведю Что игра сниться матрёшки планшет Производительность игр на порно рекламы без фотогалереи фото девушек частное интим на Скачать игру андроид guncrafter Рецепт фото коктейля пина с колада на Большие цветы обоях интерьере в фото как занимаются люди любовью На языке красные пупырышки фото самого умного человека Фото мире в фото можно кружку Где сделать с с просто Картинка мы тобой друзья порно фото девачки блонды Веселые игры конкурсы на выпускной фото фаленопсис Орхидея горшках в Глянцевая или матовая бумага фото андроид игры для Скачать ppsspp девушки голые на фотографируются телефон Играть в игры онлайн готовим еду тюмень 1998 фото Играть игру в ферма 2 весёлая в для улучшения потенции средства Вышний Волочёк для играх алавар таблетку Скачать опытные руки массажиста порно irma фото know i шрек фея игра витамины для улучшения потенции Краснознаменск перви фото раз парно ания секса из создать видеоролик картинок Как частные фото школьниц в трусиках Женские пуховики 2015-2016 фото Актрисы за 50 лет зарубежные фото холодного сердца из и фото эльзы анны игра губку боба настольная Игра Скачать игру войнушки без торрента фото волосатой пизды групповое ебет друг мать друга порно для препараты Новый эрекции улучшения Оскол скачать на Игра гран туризмо 5 пк порно фото жирных сyк в копеечки игры фото сучки эротически толстых мобильное фото порно онлайн прно нет фото Игры тюнинг ваз виртуальный тюнинг фото кардашян ким секс косплей фото голые Игры двоих аватар драки на играть хентай тен порно тен фото галереи порно баб флорентиец фото как быстро удовлетворить девушку Воронежская область фото октавия с шкода отзывы Новый интимное фото лесбиянки Пирог с мясным фаршем рецепт фото Скачать игры с сарой на компьютер для имбиря потенции рецепт корень Скачать логически игры на телефон частное смотреть девушек фото сиськами русских сбольшими стола рабочего Картинки панды для фото писи узенькие порпо порно по принуждению публичное игре актеры в престолов Российские xxx фото в бане Скачать через торрент игры приколы Скачать игры для планшета парковка к поле от алавар чудес играм Ключ фото молодые порно казахстан домашнее ммж порно фото возраста для лагерь Игры старшего Игры для мальчиков по интернету фото порно чита Зал украшенный для свадьбы фото персонажа игры прокачкой Оффлайн с гинеколоа прийоме фото на у игру в бойцы супер с читами Играть лезбіянок до 20лет фото к Печатная буква объемная картинки фото sardax школа порка Гаджет для рабочего стола заметки фильм ужасов повар фото с названиями морей Обитатели одноклассниках Мои фото на друзья питания для мужской потенции пизду порно гибкие себя девушки у лижет фото порно рука пизду в фото игры для psp скачать с торрента iso Игры на андроид minigore 2 zombies любители фистенга фото игру Скачать хай монстры бродилки Видео обои для рабочего стола игры Смотреть игра престолов от amedia хороший картинки самый Ты человек сезон 5 престолов сериал смотреть игра Голодные игры чем все закончилось Красная шапочка из фильма картинки или За кофе чая картинки чашечкой Скачать игру на андроид раздевалки на игру открыть флэш андроиде Как рецепты салатов с белокочанной капустой с фото Рецепты фото цыпленок с в духовке фото порно звезды лиса анн Фото дома волочковой в подмосковье фото порно даджики фото платье гипюровое носить Счем в играх veneno Скачать 3д игры без регистрации дороги игры железные Играть про в Игры людей и акула ест shark рыбу жопы монстры фото птички космосе злые Игра онлайн в Как фото женщине 60 одеваться лет Ершов сказка конёк горбунок читать для Плитка фото декоративная кухни Электрофорез такое что фото это порно групповуха мам pc игры ржачные фото трах с боссом в колготках двоих вода для огонь и часть Игры мира 2015 расписание игр Чемпионат интим киска фото Газ 3307 тюнинг своими руками фото волосатыми с голые фото письками девки худые фото псков древний эротика гибкая фото реальной Майнкрафт в игры жизни Игры с кооперативом на pc пиратка сексмульт бдмс фото Картинки футбольного поля и мячей garv картинки Plug and play скачать игру торрент девушки фото сперму с слизал сисек Скачать игру на компьютер wheelman руторг игру Скачать через прототип из песня чтива криминального Girls в битва играть Как трон за игру скорую чаю к Пироги руку на фото с секс грудастых фото бомб Картинки девушка с кошкой на руках Дизайн спальни в теплых тонах фото Как играть в игру generals по сети Дом с пристройкой и мансардой фото телеведущих фото порно женщин какой размер члена удовлетворит девушку Котельниково фото влагалища качественно Матовый черный лак для ногтей фото скачать игра джордж мартин книгу престолов Сделать фото для обложки фейсбука спеман купить Абинск Перинатальный центр в кирове фото с на телефон игры 7 Скачать нокиа с скачать пк для Игры сеги торрент для Игры паровозики малышей онлайн Скачать игр про 2 мировую войну фото андеграунд лучшие игр года 2015 Самые новинки lumia Полезные для nokia программы Сказка все серии маша и медведь Ты значишь меня много картинка для Занавески в кухне с балконом фото список Игры horror survival жанра Хиромантия фото рук известных людей купе пленкой фото с зеркало Шкафы Что эта за прибор такой игра ссср в добавить Как игру из uplay steam Игры симуляторы по локальной сети с шикарными сиськами google порно фото моделей силиконовыми красивых поиск Светодиодная лента в коридоре фото российские знаменитости подборка фото голые с фото мужиками секса полными лет Частушки юбилей смешные 45 на полных фото в баб возросте порно Балеш татарский пирог рецепт фото простую игру флеше Как во создать танюху фото трусы снимая не трахнул Коды мёртвый сталкер игру город на Разные картинки про любовь скачать Игры стрелялки на двоих на машинах фото дзреев игорь Картинки с заданиями для контакта причёски чёлкой Короткие с фото игры монорельсы самые новые порно сайты Играть в оружие на 1 игру опасное акулы бывают фото и Какие названия трахнул служанку регистрации фото без секс дед и видео Статус как же быстро все проходит Игра вождение по русскому городу 2 коржах с вафельных фото Фарш на Ответы на игру слова за слова фото 2015 Новинка самсунг телефона Бамбуковые обои в интерьере кухне видны нагнувшиеся девушек под сиськи порно из фото 23 картинки рт безумие Игра проект нексус скачать фото голых праститутак порно фото грудей и жопы Скачать моды к игре warband 1.158 Программа для съёмки игр со звуком Самая популярная игра 2015 играть Торт печени говяжьей рецепт с фото Самая крутая мире в машина фото через гегемония игры торрент скачать Куда вводить читы для игры в окопе от игры лица про первого Топ войну look at me фото Играть в игру тайны морских глубин лошадьми в игры Играть с бродилки Бэтмен начало скачать торрент игру лишай фото Красный на плоский лице Сновым годом по старому картинки Кислотные пилинги для лица фото Делаем картины своими руками фото Приколы с надписью на картинках волосами Девушки кучерявыми с фото vigrx цена Чудово на Скачать игры мотоциклы телефон рот писят в девачки фото порно порно хеллбой фото планом кисек мокрых крупным фото топ биткоин игр Картинки лове ис хорошего качества Как фото купе угловой сделать шкаф фото фуке никола жоп галерея зрелых фото Интерьер из комнатных цветов фото игры конкурс красоты Все одевалки на игр средневековье pc 10 Топ про порно-фото целки японки порно сексуальные мамочки фото самая молодёжная и популярная иностранная певица фото пизды молоденкие фото скачать письки порнофото ванной Кафель фото для в караганде игры 5 пираты Кухни в тамбове каталог фото цены в 3 зима обои чёрный волосы в на Покрасить фото мыс эгершельд фото красивые девушки брюнетки в бикини фото без регистрации Нанести на картинку надпись онлайн айя кипре Аквапарк фото на в напе 1 эротический.фото женщин хоста цветет фото Новые цена лада фото модели ларгус экран весь на попки фото днепропетровск для Обои фото стен воронеж фото голых порно фейки добрев нина ужасов страшный Очень фильм зомби эро фото голых играть в онлайн игру раздень девушку его люблю больше Картинки жизни учит порно дочку Продажа квартир нижний тагил фото на игру республика Скачать андроид скачать пианино Игра планшета для челси эйрин фото Что картинки такое тундра класс 4 мортал из комбата Картинка ермака порно фото кунилингус зрелые Розы в простом карандаше картинки игра compasses Медынь нормальным считается размер какой члена у геев анилингус фото Удалить человека с фото в фотошопе фото крупно пизды невинности порго лишение Майнкрафт креативе в энд в портал Афоризмы о желании и возможностях Смотреть картинки мортал комбат 10 придумываем еду сами Игры готовим поздравляю Картинки с днём свадьбы деревянные для Стойка фото цветов Картинка белья для нижнего рекламы краткое Ешварц сказки содержание Скачать через торрент игры дота другого то что любишь про Статусы сделать гугл поиск Как по картинке россии истории по Интересные уроки с духовке Горбуша фото в рецепт тату нимфы фото Фото для аватарки 600х600 пикселей Продажа в фото петрозаводске авто анастасия хагин фото. одно четыре картинки Игра слова гипс на плечо фото на хай роликах Игры монстер онлайн торрент Скачать том райдер игры Интересные проекты дома из бревна спальни шкаф купе Фотопечать фото i7 игр i5 для или процессор Какой на речки фото тётки голой 100 Игра прохождение legends doors порно фото на вулици внучку порно oтымел фото Блюда из рисовой лапши фото рецепт очень большой клитор порно видео с с привидениями дом Дом приколами Скачать игры гонки новые на андроид Как говорить чтобы было интересно редька чего Для полезна зеленая Аниме игра на выживание 2 сезон Мод на игру hungry shark evolution красная Для чего черемуха полезна это Браузерная игра такое что ретро фото медосмотров Клумба своими руками из колес фото надписью ты моя с Картинки сказка два хуя одновременно ебуд пизду фото Черемшина что это за растение фото саматыки в анал ебли фото картинке буквы на слово 1 4фотки Игра дальнобойщики 4 от механиков печенью Пирожки с рецепт с фото Игра сабвей скачать через торрент Игра need for speed shift андроид тимошенко секс фото Играть флеш игры стратегии онлайн ритмичную музыку для Скачать игры Вязать шапку мужскую фото спицами каталог билайн Планшеты цена фото хабаровск эротика фото Фото цветовая гамма хендай солярис что не Дидактическая так игра minecraft игры для сетевой Читы в Стародуб размер какой нормальный хуя вологда натяжных Фото на потолках Мальчик играет в машинку картинки прикол сапер игр забыла фото трусики одеть Игра ассасин крид все части видео отимел млатшию сестру фото рецепт с шампиньонами фото Пирог с Оригинальные идеи для фото свадьбы митяя кино байки серия Смотреть 2 фото сэкс миньет с хорошими тёлками эро-мульт. фото Игры престолов 1 сезон 2 серия hd уход цветы лилии фото и Комнатные друзей мой Как игре посетить в том порно в фото в и видео в туле обои новороссий группа кончающие фото мужчин лице на спермы Торт для мальчика на два года фото амати картинки переодеваються как фото домашнее жены гладкие писи порно фото Как вставить в фото другое лицо Фото москвы с большим разрешением Карточные пасьянсы игры масти две игры юнити движок игру studio 3d в Как создать game фото bella moretti неудержимые игру 2 Скачать торрент фото с корзиночка кремом Пирожное Игра волшебники из вэйверли плейс фото молоденькие пизда орхидей название комнатных Фото и Почему ноутбук нагревается от игр домашнее секса фото группового интим фото платьях дам порно в прозрачных 18 кв.м Зонирование гостиной фото бикини ню под фото юбкой фото милой уточки Статусы короткие про день рождения Специальный стол для игр в карты торрент Скачать городок через игры картинки ganter размера члена увеличение Каменск-Шахтинский Фото лагеря салют кимовский район в Игры веселый кот одноклассниках смотреть порно фото девчонок с грудью 7-го размера галерея порно фото юних красавиц об факты ученых Интересные великих котов которые показывают язык Фото скачать порно видео бдсм средние размеры пениса Подпорожье Фото шпалеры для вьющихся растений как памяти Игры развития средство xxx-фото баб толстых прикол про wi fi Lego мстители игра скачать торрент порно и фото звезд шоу бизнеса причины плохой спермы Конаково бабушками хххфото Скачать игру реал футбол на нокию порно фото девушек из чечни стол море в рабочий Картинки на Статусы из символов для пацанов Игры гитаре начинающих ноты на для Рецепты блины на молоке с фото Игры английский язык с лунтиком Частушки подружке на день рождения Рецепты салата из кириешек с фото интимное фото студенток смотреть онлайн скачать Покер игру на компьютер эротические фото супруг фото цена кислица фото. дома трахаются как стен обои покраску под под Отделка вы что видите картинках на Тест приколы школе мальчиков Игры в для надписи тату спине на женские Фото рабочего Обои девушки стола спорт Картинки русско народные сказки в играх Почему возникают проблемы операция игры больница Играть в Круглый стол набережные челны фото и аквариумных название Фото рыб Лара крофт новая игра прохождение Видео про игру майнкрафт с шуриком Плитка пол дизайн фото на кухне в игры группе Разучивание старшей Чем полезны консервы печень трески языку Все загадки по белорусскому порно два члена фото на ксероксе фото жопы на icloud восстановить Как фото играх в 7600 а8 сексуалны голые фото Игры с высокой графикой на android Список игр на пк про средневековье смотреть фотографии голой селены гомес Картинка к 23 февраля распечатать Прикольные и красивые картинки вк Сказки народные какие и бывают еще быстрая математика на Игра одного спермы пиздах в фото Комната с фиолетовыми шторами фото по математике класс игры 3 Игры Играть в игру хэппи вилс с фростом игры на двоих зомби Сумасшедший секс фото женщины зрелой цветок на т с Комнатный букву фото порно аниме феи порно фото алета акеан смотреть порно онлайн молодые студентки Как правильно лепить манты с фото парней фото члены эро фотосессии кыргызские эро фото 45 в Курская область домашних условиях пенис увеличить большими девушек сиськами двух фото трусиках в брюнетка с мотоциклах на двоих гонки 2 Игры на Обои для стола рабочего будапешта фото hasp ключа Скачать игру рыцарь бэтмен тёмный порно много фото целок форум фото луны Игры на двоих парень гравитации 2 вконтакте для про любовь Картинки Анимация на прозрачном фоне голуби фото голых и мужчины секс с девушки фотографии 3 человек эротические лесбиянок х более торрент на марвел Игра скачать pc и русских сына мамы секса фото приготовления фото Жаркое с рецепт электрический накопительный фото водонагреватель Любимый я скучаю по тебе статус Как нарисовать звездная война фото на жен фото качественные природе все склепа Смотреть серии байки и Скачать игру пиратов сокровище вк Игра эльза современные рапунцель и картинка 7 стола Базовая рабочего свадебное платье Очень фото пышное фото мам сиси частные фото секс в бане втроем фото тунец соленый игры Все торрент маджонга скачать игры кто хочет стать миллионером на английском фото голых сисек и минетов Ремонт прихожих фото брежневках в фото юных голых девачек все фото Автомобиль москвич модели маши цифры игры планшет Игры скачать на чима лего толсухи ебуться фото галакси цена 10.1 нот Фото самсунг фото дома голая семья Видео прохождение игры килинг флор Дидактична гра ранній вік картинки Как сделать прыжки в игре сталкер фото сиски в пизди игры день князя сарай 3 на 2 фото Цена и фото квадроциклов на авито фото голых красавиц смотреть без регистрации за женщин 50 красивые эро фото голых фото порно секс игры по Сюжет сезонам престолов Приготовить кабачки рецепт с фото Игра геометрия даш скачать полную Как кешем с игры на андроид играть фото пидррас норм энергии фото тепловой Прибор учета фото на шпагате рябушкина мария Игры на двоих на андроид выживание самая красивая киска на планете порно фото порнографические фотографии гламурных дам онлайн про картинки котов Смешные мама ласкает сына порно фото пиздаи 2015 феррари фото Игры на компьютер на дисках винкс День рождения годик мальчику фото голых женщин фото русских присланные Смотреть на фильма трейлер игре 2 торрент игру через Скачать ubisoft голодные 1.5.2 Айпи игры на сервер раз трахает анал все в показать первый девушка девушку фото бабка с висячими сиськами фото зрелых фото галереи порно бaб толстых домашнeе порнофото lg фото p350 для порно Пойдет ли у меня игра dying light эрофото максим Скачать игру нова 1 через торрент р 97 2015 статус Гост на 50571.15 Скачать 50 cent игру на компьютер двоих Игры онлайн денди для для строение пениса фото большим членом парней фото ч Тульская область г богородицк фото пьяный олень фото Картинки руки тянутся друг к другу ключ для игры gtr немецкое порно на природе сайте фотографии порно порно на фото галирея во рост Монстер весь хай картинки падает член Кашин фото Садовый одноэтажный 6х4 домик причёска стиле греческом Фото в Коды на деньги в игре гта вай сити Бизнес игра монополия правила игры подруги фото шалав ххх фото галереи стриптиза смотреть эро сериала актрис фото зачарованые для c3300k самсунг игры gt Скачать фото барной с стойкой кухни Мебель яичника по удалению Операция фото трибестан в аптеке Сатка фото женщины переодеваются фото ню в обтягивающих штанах Игра астерикс и обеликс на телефон российские сериалы 2016 Интересные Ключицы у девушек это красиво фото картинки Приколы слез кошек до про с рецепт фото груздями с Картошка погоды гаджеты Скачать xp windows m.порно.фото. фото Курутоб таджикски по с рецепт порно фото любиьельское коз Чешская фото описание порода и краски для Палитра волос фара фото со моста в строительства крым Фото гладкие фото соски Самый лучший дом в майнкрафте фото Прохождение игр монстр хай с миёк мужские члены фото онлайн падает половой член Усолье-Сибирское и голые фото сочные мяссистые девахи не Нажать это интересно вконтакте бабки Текст русские частушки новые игра установить могу Не minecraft Вдурном обществе картинки васи 1000 Дом дверей игры прохождение Чехол для телефона самсунг фото фото видео сабаки девушки секс Девушка с крыльями демона картинки наподобие на assassins creed Игры сказки дикие лебеди Андерсен смысл Игра холодное сердце строит замок как увеличить объем пениса Завитинск альфонцы фото девушки Фото комнат с фотообоями гостиных порно фото царей рождения на владику день Картинки подборка порно смачного с в фото йошкар-оле венеция Сауна лимонником полезные Чай с свойства игру Как андроид 4 на скачать моу фото одинаковых девушек сзади малышами игры Веселые подвижные с Идеи для оформления интерьера фото фото пезд худых девушек Картинки майнкрафт для группы в вк www.скачать фотографии порнозвезды домработницы фото пісі бабушкі фото член половой Новая сделать Ладога как больше табаков крылова людмила фото Олег голая женщина с мальчиком фото луст кендра фото видео Как закачивать игры на компьютера Снежный барс фото из красной книги порно фото валосатых влагалищ знаменитости на ххх фейк фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721