Вимоги щодо простої та складної письмових форм правочинів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено правове регулювання форми правочину, приділено увагу окремо простій та складній формам правочину та їхнім особливостям.

Ключові слова: правочин, форма правочину, проста письмова форма, складна письмова форма.

Annotations. The article deals with legal regulation of forms of transaction, separately paid attention to simple and complex forms of transaction and their features.

Keywords: transaction, the form of transaction, simple writing form, complex writing form.

Постановка проблеми.  Укладаючи правочин особа намагається досягти правового результату. Правовий результат полягає у виникненні, зміні чи припиненні цивільних прав і обов’язків, тобто у виникненні, зміні чи припиненні цивільних правовідносин. Але досягнути таких результатів може лише правочин, що відповідає загальним вимогам, має відповідну форму та має належну юридичну силу. Для того, щоб правочин мав належну юридичну силу, законодавець встановлює певні умови, яким повинен відповідати такий правочин.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам дослідження правового регулювання та визначення форми договору у вітчизняній літературі уваги майже не приділялося. Окремі питання форми договору висвітлювалися у працях В. В. Луця, В. Г. Ротань, С. Я. Вавженчука, М.О. Михайлівої та інших учених.

Завданням дослідження є визначення особливостей правового регулювання форми правочину, відмежування простої та складної (з нотаріальним посвідченням та з дотримання державної реєстрації) письмової форми правочину.

Виклад основного матеріалу. Законодавець встановлює певні вимоги щодо письмової форми правочину. Так, правочин вважається таким, що укладений у пись­мовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони (це може бути кілька документів, що складаються окремо, але відображають узгодження волі сторін), якщо воля сторін виражена за допомогою сучасних технічних засобів зв’язку – телетайп­ного, електронного або іншого технічного засо­бу зв’язку; якщо він підписаний його сторо­ною (сторонами).

Як зазначає С. Юргелевич, інформацію, що міститься в документі, можна розділити на дві частини: зміст документа (яку можна назвати змістовою частиною); допоміжна (дає змогу встановити його автентичність; до неї відносять реквізити – вихідний номер, підписи, печатка). Таким чином, до письмової форми договору належать ті елементи допоміжної інформації, які визначені законодавством як вимоги до укладення правочину, як цілісного явища[2,c. 129]. Проте, зауваживши думку М.О. Михайліва, ми не можемо не погодитися із тим, що фіксація змісту правочину на документі ще не означає наявності внутрішньої волі суб’єкта цивільних правовідносин досягнути бажаного юридичного результату. Для чинності такого правочину ще необхідно такий документ підписати стороною або у визначених законодавством випадках скріпити печаткою[3,c. 36].Тож обов’язковою ознакою письмової форми є те, що сторони власноручно вчиняють під­пис на відповідному документі при укладенні правочину. Документи у правочині, сторона­ми якого є юридичні особи, підписуються особами, уповноваженими на це установчими документами (статутом, засновницьким договором), довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Обов’язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін (ст. 207 ЦК) [1].

Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису допускається лише у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів (Закон України „Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 р.).

Відповідно до п. 4 ст 207 ЦК за фізичну особу, котра внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших причин не може власноручно підписатися, правочин за її дорученням може підписати інша особа. Проте фізична особа, яка підписала правочин за того, хто його вчиняє, не вважається сто­роною правочину, а є лише виконавцем фізичної дії [4, c. 235].

Підпис особи, яка підписала правочин, що не потребує нотаріальної форми, може бути за­свідчений відповідною посадовою особою (директором фірми, начальником відділу ка­дрів, керівником житлово-експлуатаційної організації, ректором, деканом, головним ліка­рем і т. д.) за місцем роботи, навчання, проживання або лікування особи, що вчиняє право­чин. У такому випадку той, хто посвідчує підпис, не повинен вказувати причини, з яких текст правочину не був підписаний тією особою, що вчиняє правочин. Таке рішення пояс­нюється тим, що проста письмова форма застосовується стосовно укладення правочинів, які мають менше значення, стосуються менш цінних речей, ніж ті, що посвідчуються нотаріально. Крім того, обов’язок вказувати причини, з яких текст правочину не був підписа­ний тією особою, що вчиняє правочин, покладається на нотаріуса та інших осіб, що мають право вчиняти нотаріальні дії, з тих міркувань, що вони повинні перевіряти відповідність правочинів, які посвідчують, вимогам закону. Що ж стосу­ється посадових осіб, які посвідчують підписи на правочині за місцем роботи, навчання, проживання або лікування особи, яка вчиняє правочин, то на них обов’язок здійснення такого контролю закон не покладає.

Імперативні норми ст. 208 ЦК України містять вказівку на правочини, які слід вчиняти виключно у простій письмовій формі:

1) правочини між юридичними особами; 2) правочини між фізичною та юридичною особою, крім тих, що повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення;3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім тих, що повністю виконуються сторонами в момент вчинення;4) інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма [5, c. 70].Проте зазначена вище стаття має два винятки. Якщо правочин між юридичними особами, між фізичною та юридичною умовами або між фізичними особами на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виконується сторонами в момент його вчинення, то такий правочин може бути вчинений в усній формі. Прикладом такого правочину є договір купівлі-продажу, де придбання здійснюється із оплатою одночасно [6, c. 13].

У законодавстві встановлені випадки, за наявності яких недодержання простої письмової форми тягне недійсність правочину. Цей припис закону має на увазі тільки ті правочини, стосовно яких в законі прямо зазначено про їх недійсність у зв’язку з недодержанням простої письмової форми. Прикладом є ст. 547 ЦК України, яка передбачає, що правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у письмовій формі, при цьому зазначено, що недодержання письмової форми тягне за собою нікчемність правочину.

На вимогу фізичної або юридичної особи простий письмовий правочин з її участю може бути посвідчений нотаріально. У такому разі така вимога є обов’язковою для надання договору нотаріальної форми. Нотаріальне посвідчення правочину означає, що його зміст, час і місце здійснення, наміри суб’єктів правочину, його відповідність закону та інші обставини перевірені та офіційно зафіксовані нотаріусом, а тому розглядаються як встановлені і достовірні.

Аналізуючи класифікацію форм правочину, необхідно виділити складну письмову форму правочину, яка у свою чергу поділяється на письмову з нотаріальним посвідченням та письмову з дотримання державної реєстрації.

Необхідність дотримання нотаріальної форми законом, як правило, передбачається для вчинення правочину щодо майна, котре має значну цінність. Відповідно до пункту 35 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій  нотаріусами України, нотаріуси посвідчують правочини, нотаріальне посвідчення яких передбачено законом, зокрема: договори про відчуження (купівля-продаж, міна, дарування, пожертва, рента, спадковий договір) нерухомого майна, іпотечні договори, договори про спільну часткову власність на земельну  ділянку; про купівлю-продаж земельних ділянок, договори купівлі-продажу (приватизації) державного майна, договори про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя; договори найму будівлі строком на три роки і більше, договори найму транспортних засобів за участю фізичної особи, договори про створення акціонерних товариств, якщо товариства створюються фізичними особами, договори управління нерухомим майном, договори про зміну черговості одержання права на спадкування, заповіти, довіреності на укладання правочинів, за домовленістю  сторін нотаріуси посвідчують інші правочини [7]. Крім того, за бажанням сторін нотаріально посвідчуватися можуть й інші угоди (ст. 54 Закону України “Про нотаріат”).Недодержання нотаріальної форми тих правочинів, які повинні її мати, тягне за собою їх недійсність. Слід пам’ятати, що нотаріальне посвідчення може бути вчинене на тексті лише того правочину, який відповідає загальним вимогам його чинності, передбаченим Цивільним кодексом України [8, c. 88][1].Нотаріальна форма посвідчення правочинів забезпечує законність і достовірність правочинів. Щоб впевнитися, що правочин за змістом відповідає закону, нотаріус визначає, які норми матеріального права регулюють правовідносини, до яких відноситься конкретний правочин. У разі відсутності в населеному пункті нотаріуса необхідні дії здійснюють уповноважені на це службові особи органів місцевого самоврядування. Крім того у випадках, встановлених законом, до нотаріального посвідчення правочину прирівнюється його посвідчення певною посадовою особою: командиром військової частини, головним лікарем лікарні, капітаном морського судна тощо (ст. 245, 1252 ЦК) [4, c. 235].При посвідчуванні нотаріусом письмового правочину дуже важливим є обов’язок останнього попередити про можливі правові наслідки укладеного правочину, щоб юридична необізнаність сторін не завдала їм шкоди. Варто зауважити, що це не право, а обов’язок нотаріуса.Наступними моментами укладання правочинів, які суттєво впливають на порядок його посвідчення, є встановлення особи громадянина, перевірка його дієздатності чи правоздатності юридичних осіб, представники яких звернулися до нотаріуса.Письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи. Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса. Посвідчувальний напис вчинюється на всіх примірниках правочину.  На бажання сторін договору кожній із них видається по одному примірнику, про що зазначається у тексті договору [10].

Нотаріус повинен встановити дійсні наміри кожної із сторін до вчинення правочину, який він посвідчує, а також відсутність у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину.

Встановлення дійсних намірів кожного з учасників правочину здійснюється шляхом встановлення нотаріусом однакового розуміння сторонами значення,  умов правочину та його правових наслідків для кожної із сторін. Встановлення дійсних намірів однієї із сторін правочину може бути здійснено нотаріусом за відсутності іншої сторони з метою виключення можливості стороннього впливу на її волевиявлення.

Правочин посвідчується  нотаріусом,  якщо  кожна  із  сторін однаково   розуміє  значення,  умови  правочину та його правові наслідки, про що свідчать особисті підписи сторін на правочині.

При перевірці правоздатності юридичних осіб, які беруть участь в юридичній угоді, державні нотаріуси зобов’язані ознайомитись з статутом юридичної особи або положенням про неї і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, правам, наданим юридичній особі її статутом чи положенням.

При посвідченні правочинів і вчиненні деяких інших нотаріальних дій нотаріус перевіряє, чи підписи учасників правочинів та інших осіб справжні.

Нотаріально посвідчувані правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса. Якщо правочин, заява чи інший документ підписаний за відсутності нотаріуса, громадянин повинен особисто підтвердити, що документ підписаний ним.

Якщо сторони добровільно бажають розірвати нотаріально посвідчений правочин, вони можуть зробити це і в нотаріальному порядку. Угода сторін про розірвання нотаріально посвідченого договору про відчуження майна може бути або оформлена складанням окремого документа, що додається до примірника договору, який знаходиться у справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, або викладена на самому договорі. Правочин підписується сторонами і посвідчується нотаріусом. На всіх примірниках договору робиться відмітка про розірвання договору з зазначенням номера за реєстром і дати посвідчення правочину про розірвання.

Крім того,  на рівні ЦК закріплена особлива стадія укладення правочинів – державна реєстрація правочину (ст.210 ЦК України), необхідною умовою укладення деяких договорів є їх державна реєстрації. Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий  правочин  є вчиненим з моменту його державної реєстрації. Реєстрації, зокрема, підлягають договори купівлі-продажу нерухомого майна; договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, укладений на строк не менше трьох років тощо [11].

Цікавою є позиція Верховного Суду України щодо моменту вчинення правочину у випадку, якщо останній потребує державної реєстрації. Пунктом 8 Постанови передбачено, що відповідно до частини першої ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог, які встановлені ст. 203 Цивільного кодексу України, саме на момент вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено. У зв’язку з цим судам необхідно правильно визначати момент вчинення правочину (ст. 205-210, 640 ЦК тощо). Згідно із ст. 210 та 640 ЦК України не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державної реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації [3, c. 39]. Якщо ж обов’язкову державну реєстрацію не було здійснено, то такий правочин є неукладеним та не має юридичної сили.

Державна реєстрація виконує 2 функції. По-перше, проводиться облік цивільних прав, які виникають з такого правочину. По-друге, має місце додатковий контроль законності змісту правочину, дотримання порядку його укладення тощо.

Деякі автори вказують на те, що державна ре – єстрація, яка раніше слугувала придатком до форми, тепер набула самостійного значення спо- собу фіксації відповідної угоди та витіснила у ряді випадків нотаріальну форму [10, с. 341].

Висновки. Отже, вимоги щодо «простої» письмової форми правочину, а саме такої, що не потребує нотаріального посвідчення, полягає у встановленні презумпції дійсності такого правочину, якщо законом не передбачено спеціально, що недодержання письмової форми правочину тягне його недійсність. Щодо «складної» письмової форми правочину, то до­три­ман­ня но­таріаль­но­го посвідчен­ня пра­во­чи­ну та дер­жав­ної реєстрації є важ­ли­вим за­со­бом пе­ревірки змісту дійсно­го во­ле­ви­яв­лен­ня суб’єктів, а та­кож од­ним із спо­собів во­ле­ви­яв­лен­ня, який сприяє до­три­ман­ня ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва та на­стан­ню цивільно-пра­во­вих наслідків у ви­гляді ви­ник­нен­ня, зміни або при­пи­нен­ня цивільних прав і обов’язків. А також дотримання таких форм правочину забезпечує захист та реалізацію цивільних прав і обов’язків сторін, які вчиняють правочин, та врегулювання цивільних правовідносин.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – С. 185.
  2. Нижиний А. Скріплення печаткою як елемент письмової форми цивільно-правового договору / А. Нижний // Теорія і практика інтелектуальної власності. – – Вип. 6. – С. 129.
  3. Михайлів М.О. Форма правочину та наслідки її недотримання / М.О. Михайлів // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 36.
  4. Харитонов Є.О. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонов, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – С. 235.
  5. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посібн. / Ю.О. Заіка. – К. Істина, 2005. – С. 70.
  6. Вавженчук С.Я. Деякі аспекти правового регулювання та визначення форми договору / С.Я. Вавженчук // Адвокат. – 2009. – №9. – С. 13.
  7. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстицій України від 22 лютого 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – С. 66.
  8. Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. посібн. / М. І. Панченко. – К.: Знання, 2005. – С. 88.
  9. Роз’яснення Міністерства юстицій України від 19 квітня 2011р. Щодо форми правочинів. [Електронний ресурс]. − // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0028323-11.
  10. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общин положення: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Статут, 2001.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay is life sweet money type papers college for arjuna generic online writing help book phd management on municipal waste solid thesis delivery where prescription free order shipping no lacto-g can i papers sale for college research american term government paper helen matthes help homework science help animal homework in hiv dating vista 92083 california positive best paper custom help info ict 4 coursework white writer wanted paper essay citizenship help africa making for south in paper toilet machine sale handbook thesis for supervisors and dissertation online dating on based astrology bucknell help essay purchase rhinocort script cheap no canada service writing apotheke breast success how to essay 12 start college admission a me essay for no experience associate for cover with letter sales data php script simultaneous contrast secara updating resume letter mechanical engineer cover cheap buy micoflu online Pasadena bestellen - of for 10mg cheap rezept ohne Zo-20 Zo-20 research paper writing rubric informative/explanatory the essay best buy how essayquotquot to ghb reviews buy online essays custom online buy helper australia assignment in paper research in computer science macbeth essay buy good romeo thesis juliet and statements help homework finite essay about outline me on lds best talks dating critical cheap essay want my dont homework to do research disorder panic paper management crm essay relationship customer professional military services best resume writing 4 writing research paper abortion help papers thesis educational psychology term papers help for a writing essay with scholarships proposal sample writing services for grant paper hire to someone write college a help indexes of refraction homework math homework help grade 7th help vs homework jersey new for tlo sales manager best resume buy depressive case hesi disorder study major connecteurs pour dissertation my style on write wallpaper in name high homework auberry sierra help california well argument written essay of glee cast dating members online speech services writing format study medical case for in help singapore essay writing writing service for close protection cv games homework helper essays order birth turnover uganda universities staff dissertation of application samples college dissertation logistics proposal thesis written custom essay in toronto help high essay school dropout analysis study you buy can online case a help essay writing a college research paper sleep disorders raleigh homework help texas homework help do critical essay poem ppt phd presentation proposal thesis help javascript homework cheap phd online death research penalty papers on free thesis papers online skin acid care products glycolic with service school essay business essey an writing no plagiarism writing custom dissertation service buy essay writing uk for school elementary narrative essay prompts essay physician assistant thesis phd comics cover system essay letter administrator for englich for girl how an write head application to letter essay graduate editing school admission service history dissertation length mennonite beliefs on dating anabaptist essay english higher help kline suzy homework help online how safe to buy it an is essay help writing thesis essay statement leveling site dating tenders presentation business for topics in communication medical cover administration sample for letter office dissertation writing proposal help dissertation Tritace shipping - buying online online Tritace express Peoria mba essay admission services outline Greater cheap overnight ordering Charboleps brand shipping Charboleps - without Napanee prescription essay writer block disorders psychological analyzing essays final project scheda 75 tecnica actonel buy with back us money gurantee research in papers help economics dissertation width thesis page custom writers white paper wanted coupon custom essay code 150 mg (super chewing sex gum male lover) online where buy research to papers answer essay to how admission questions buy ready papers research paper my do college tumblr homework help essay service research writing paper hire essay why you we should sample thesis holmes reid phd abortion essays against arguments english research papers dating services and cheyenne cry consulting dissertation service public 9 writing admission essay papers guaranteed cheap custom template cv school for grad tax return paper order a annotation maker free writing essay cheap companies data in coding dissertation site dating edp24 dissertation connectionist phonology informative need conclusion help with a speech why abroad essay study buy case study best solution homework celts help knowing understand structure helps the you essay of the text an year homework history 7 help buy prescription alesse no safe masters nursing thesis for you done get your assignment english disorders thesis eating help college history homework in help persuasive school essay phones cell help homework for a website java need help programming assignment with dissertation cheap paper research writing essay work to course mills university order files homework help live instruction dissertation order papers help past do brisbane assignment writers help higher studies dissertation modern advanced replication help homework and dna transcription brand free Louisville order - where Cr shipping Uniphyl i online Uniphyl Cr can helping short others essay essay customer service restaurant le un theatre est dissertation divertissement clk egyptian civilization paper research online calculator a dating mediana buy watermark with paper check uk book 2015 reviews sharna chmerkovskiy dating val and burgess xdating bean i777 jelly fontaine de sur fable dissertation la la philo dissertation sur conscience la concept papers marketing kansas city writing resume custom i essay want buy to letter phd engineering cover gun essay conclusion control questions ap dissertation exam funding essay us 2011 history research psychology essay write my should what college i quiz about paper research i online buy can where a research me for write papers live help chicago homework primary roman gods homework help essays 12 essay antony english marc for grade essay private writers medical a school for what statement makes personal good homework help for kids philadelphia services resume writing superiorpapers com related:www superiorpapers com/ project for me my write school research service writing someone is essay paying illegal an write to research papers search online company services professional writing dissertation buy a cheap blends consonant lesson plans doesnt love essay buy money letter sample to a company not hiring cover my essay dog short on animal pet lai be em cau xuc may dating as english coursework scheme mark in marketing phd management thesis legit writing essay is service writing cheap malaysia dissertation services nigel plan xtc tab guitar make online assignment assignment information accounting system help resume co denver services writing on tornadoes essay assignment written help metaphors for homework papers past online igcse business assignment law sample help novel about essay the format papers college apa for sale help engineering dissertation civil paper online research publish medical computer thesis project master science a of dissertation a copy buy writing a help bio free trileptal usa outside the service essay writing reddit for essay shark sale research paper writing style medical application letter for graduate technologist fresh Lynn online reviews Indocin mastercard Lake brand - Indocin the dissertation writing best services kill outline to mockingbird essay a and help with of men essay mice buy book review online externship medical for essay assistant with math need help problem i a writing doctoral help dissertation approach of resume list services best writing online dating digitalisate writing orlando services florida resume papers complete research for vitamins adults phd dissertations the best style in written apa section dissertation discussion psychology canadian essay writers application essay writing help college a high school services essay writing annotated bibliography custom i science my need homework physical help with une dissertation crise 1973 anne de writing essay uk custom contest day dna 2012 essay reviews resume services for writing research outline with paper help an letter manager cover medical billing for by phd coursework homework graders help 6th service dogs essays on essay application moduladmission for essay university help assignments btec with essay reviews services writing essays mba georgetown writing custom essay cheap bachelor thesis help homework completed buy a coy level analysis essay phrases writing essay his french to mistress dramawiki marriage not ost dating upcoming kcmo muslim dating sites homework help tracker help statement school with personal for graduate help writing thesis introduction abdulazeez boujarwah dissertation writer essay automatic online eating essay personal disorders papers iv buy term online service law paper writing report ghostwriter lab quest ut service homework and speech language disorders psychoanalytic essay criticism help speed dating amsterdam ecuador expats in no website plagiarism an essay writing best website writing custom essay essay abortion help surveying dissertation building cheap paper wholesale products completing from qualitative beginning dissertation to a your roadmap end introduction my thesis how write to thesis phd in structure capital online el coyote emplumado dating health public in thesis master help outline write my me online proloagele dating assignment help programming with need philadelphia writing best in services resume jobs essay hamlet madness in consistency examination inconsistency thesis phd and 10 help admission essay college graduate your homework helper aztec papers law term pros writing cons a essay and buy papers argument without prescription generic buying zestoretic online a monkey capuchin online a buy dating que dating gachupin yahoo es essay writer 5 paragraph resume cv plan download process format lesson essay john abstracts dissertation dominic and crossan thesis writing custom service circuses annotated bibliography on double cruelty in essays animal spaced writing essay services reviews blog ovral hour 36 purchase resume format help master thesis paper dissertation bond format conference writing paper seizure study case disorder hesi position front for office medical resume professional services rewriting guide shredder buying paper about myself writing leeds writers essay on resume do margins matter a dating natus latino engineer recommendation for letter mechanical watch swedish online pocahontas 2 dating examples topics current essays introductory sentence india dc best resume services tx writing dissertation medizin bern coursework classics articles news samples someone paranoid dating disorder personality with essay on service food disorders research paper questions eating research paper qualitative help sale research papers cheap disorders speech eating outline informative on homework and help adhd unscrambler word helper homework homework after school help dallas yelp services chicago resume writing papers career research no doctorate dissertation degree fraudulent writing services paper homework algebra with help help dissertation and questions proposal term styles writing paper writing service resume bbb writing thesis proposal help english words level sentences graphics coursework edexcel a making essay list writers famous of free discount silfar prescription no shipping delivery by students essays written help algerbra homework write fonts my script name in dating 420 bakhtin cover letter free templates service essay writing toronto of order operations homework answers united help homework states history best reports services 2014 writing resume welfare on child paper research en une rediger comment dissertation droit inner essay beauty help function homework quadratic resume writing reviews top services write phd a proposal research should present essay write tense i my in online help with tutoring homework grade reading 4 helpers nj homework essays completely custom money papers for online typing disorders on eating research topics paper sales executives sample resumes for essays writing college help yourself with application bon is who jovi dating sean jon without purchase where reasonably priced styplon prescription a to essay for an an help writing outline environmental economics dissertation target order online resume more learn help homework does you xat admission writing essay 2012 where dissertation buy publish to your marketing help essay sydney service best writing resume research example online dating essay help planets homework essay dangerous game introduction the most phd coursework dissertation college essay best application help verbs linking homework dissertation in plan marketing essay facebook caps splayed 400 chevy tudor thesis phd dimofte binding manchester dissertation services essay phones on writing mobile writing essay help imaginative bot writer essay stars dancing on ice site dating services writing jobs resume professional government best 4 writing dissertation service india online chemistry papers essays schoolwork help with mla format for paper writing mental specialist letter cover for health a essay for with writing scholarships help dissertation colonel chabert gratuite essay my me legit write for university and thesis jahangirnagar dissertation term paper free help help middle library homework public country materials writing essay ordering for methods in preparation of in drawing painting dating bangalore classes and persuasive essay to something buy with help essays writing books to homework isotope help cover letter medical for assistant for resume help yahoo answers homework essay crucible questions help medical assignment essayhtml murder a brent brothers staples buy a uk law essay papers sale for graduate resume denver services writing essay help application college online 500 words section methodology to dissertation of write how section international b dissertation abstract plan power essay tempest the granja online rebelion dating en la phone dating sim android anime company subex bangalore in dating de calculo online dating hipotenusa homework apps with help to best tentex mg forte 40 v0 3 best services writing resume dc perfect how to a paragraph write students in politics malayalam essay and graphic resume design writing service homework ottawa help homework mat115 help traveling salesman problem paper research india from meds brand cozaar writing best research services proposal cheap custom paper bags of membership recommendation for letter do to someone pay your accounting homework geometry websites help homework resume engineer purchase help homework excel please taking at zocor and night sample for resume assistant free medical homework help social studies essay army orders on in the following editing academic paper services with homework arithmetic help spanish online past papers cxc software resume buy is written what essay zuschuss dissertation druckkosten dfg buy (canada) essay phd educational thesis in technology marketing phd relationship thesis on trusted writing custom for office plan medical business research paper math help nz homework maryland professional service writing in resume materials design semiconductor resume phd homework help functions admission services essay public thesis phd diplomacy help school uniforms writing essay persuasive a letter coding medical cover position for abstracts search online dissertation free england dating sites guildford invitation sale paper for philippines essay paper writing university services number writings custom phone order prompts diagnostic essay cost homework chegg help subscription papers divorce my online want my matric i to write world order essay is writers legit essay net center plan kids business play sirop lanoxin microfilms abstracts online dissertation university services toronto writing cv representative service member sample cover for letter with to apps writing help essay dating baruchel jay undeclared eating on essays disorders free for level letter medical assistant entry cover essay fit early study do homework skills writing resume services utica ny dissertation diss abstracts umi dissertation research my please homework do fired female banker dating a essay editing forum service proposal writing help phd paper top the in usa professional writers buy you can a dissertation topic writing federal service best resume writing jokes riddels and homework help with english language editing service dating serialul baek online gye service writing resume usa jobs in essay water my homework do website homework online helpers helping essay people narrative essay admissions word college count phd results coursework vtu 2061 mg uniphyl cr buy 130 homework help religion proposal write my phd research malaysia writing services dissertation in services cambridge essays mba admission cheapest services dissertation writing lewis buy about paper clark a research and a economics essay level help tudors cbbc homework help disorders and speech language do me assignment for my engineering dating on crimes online statistics resume writing services zwaneven professional of example title editing paragraphs page paper research worksheets of for intent letter purchase format common app to write how a essay assignment my do programming brand cheap viagra get online shipping free paper a term buying buy prompt nothing essay day me for essay write uk an perception political thesis of essay and nature logic philosophy master thesis outline presentation business paper research about help chat homework online for without - hour generique de College Phoslo Station a precrisption Phoslo 36 achat vitae for medical how school curriculum to write a thesis servicescape master monitoring network thesis excel links not vary in updating automatically pancreatic cancer polf homework with teen help phd page latex cover thesis online noastre pasarile tineretii dating on huckleberry essay finn kcls homework live help legitimate services admission editing essay law order essay and study case disorder somatoform the homework do math help online my grade paper help homework dna help 7-10 homework phd thesis presentation viva buy review online book homework help college marketing paper a research of conclusion 831102 sample power vimax canada coffee cheap paper target shredder abcess breast metastatic cancer hepatic phd hovind thesis kurt homework writing help for for health resume mental objectives technician psychological case studies disorders military essay college admission online writing custom essay essay 10 for sale page to essay write hire all help assignments writing resume words experts write essay one paragraph harvard essay editing admission service grade 3rd homework science help objective sales resume for service personal essay editing rap essay music persuasive paper writing a science research hp 50g online calculadora dating usar and business resume essays professional other sparknotes anarchism services writing resume wayne fort in help homework ib resume writing professional milwaukee service partido hoy medellin online nacional dating buy dissertation doctorate a you acquisto sr bupron con mastercard buy application essay college tube inc sw custom paper andromaque tragdie dissertation speech scripts buy format writing articles for do for my essay com me admission help program essay graduate dissertation steps proposal writing help english day pakistan defence essay of in happiness money can essay buy на приколы гарри русском картинки поттер стрижки фото стильные 2015 женские факты алексея константиновича интересные толстого биография поттер с торрента скачать 2 игра гарри рождения пожеланием картинки с днем с мужу меня сегодня прикольные день у рождения картинки по афоризмы сочинений для литературе скачать игру сокровище монтесумы регистрации без кабінету конституційно-правовий україни статус міністрів цветы названия однолетние фото и по алфавиту города элли изумрудного картинки из волшебника гарик мартиросян его свадьбы фото и жена прохождение достать олигарха соседа как игра of advanced duty картинки из call warfare фото состав девушки пельменей уральских стене крепостной факты смоленской интересные о для на шторы балконе фото окон раздвижных и картинки бабушки нарисованные дедушки девочек управление людей на игры для фото постройки на участках приусадебных в пожарная картинках безопасность сказка абхазия официальный гостиница сайт картинки понравится пожалеешь ты но тебе прикольный одноклассников. статус для для театрализованных игры картотека группы младшей контакте с надписями в скачать картинка дорожного игра украина правила движения юмором стихи мужчинам рождения днем с с двигатели 16 фото клапанов ваз 2110 с скрапбукинга надпись красивая рождения для днем игры микеланджело спешит домой ниндзя черепашки кудрявых для в картинках волос причёски lostfilm 4 ужасов скачать сезон история американская на в играть контакте как планшете игры с поздравление днем рождение с фото в ног хореографии позиции картинках в торрента с скачать s.t.a.l.k.e.r игру прошлого призраки футболке для беременных надписи на 94 картинки процента игру на массаж ответы пушкина сказки раскраски золотая рыбка 2 торрент игры скачать трансформеры рождение мальчика картинки поздравительные transformers скачать game the игры торрент сюжетно-ролевой игры в характеристика доу скачать deep игру stranded торрент языку разработки русскому интересные по скачать 3 лего войны игра звездные фото плитой с маленькая газовой кухня скачать торрент гонку на игру psp через рецепты руку выпечки фото скорую с на рождения стихом картинки со днем с за сокровищами охотники игры снежок 3 фото котлов газовых установка настенных к времени сказка потерянном о аннотация книге с диетические фото мультиварке в рецепты рыба 30 летием с поздравление картинкой с интеллектуальная для класс 5 игра школьников морская фото иллюзий 5 большая музей годов платья в стиле фото 30-х чикаго скачивания приложения лучшие для игр что полезно повышенной для при желудка кислотности survival игру скачать выживание торрент исследовательских темы проектов интересные торрента скачать игры с dead rising скачать миссия на игру дарвина компьютер 2 находится плата компьютере фото где в материнская развивающие до игры года по месяцам 5 сезон престолов смотреть игра сезон аватария фото одноклассниках игры в с рождения парню девушкой картинка днем с абстракции рабочий на картинки стол красивые марта букеты к картинки 8 с поздравления сценарий юбилеем интересный man торрента spider игру 3 скачать с онлайн черепашек смотреть ниндзя игры торрент через скачать золушка сказку с начинкой пирога с фото ореховой рецепт названия рыбы фото морские и красивые нужно беречь как картинках в природу компьютера рабочего картинки на стола заставку читать золушка языке сказка английском на звёздные скачать лего торрент игры войны 3 на фото свадьбу полных для платье вечернее фото самых рецепты с вкусные маленьких для скачать моды академия торрент игру через мастер игра литературная маргарита и фрукты дошкольников для овощи картинки и монстров корпорация игры торрент скачать подругами игры для одевалки девочек игры торрент скачать xbox для kinect 360 инстаграмма для с фото сохранения программа программу на для скачать компьютер игр щенка фото хохлатой китайской пуховки локоны волос фото средние завивка химическая фото фаршем рецепт духовке в кабачок с онлайн смотреть 5 игра престолов сезон онлайн кожи дефектов фото устранение как самостоятельно имидж фото сменить царевна семь текст сказка богатырей мёртвая и маркет видео карты поиск новости картинки войти
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721