Вимоги щодо простої та складної письмових форм правочинів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено правове регулювання форми правочину, приділено увагу окремо простій та складній формам правочину та їхнім особливостям.

Ключові слова: правочин, форма правочину, проста письмова форма, складна письмова форма.

Annotations. The article deals with legal regulation of forms of transaction, separately paid attention to simple and complex forms of transaction and their features.

Keywords: transaction, the form of transaction, simple writing form, complex writing form.

Постановка проблеми.  Укладаючи правочин особа намагається досягти правового результату. Правовий результат полягає у виникненні, зміні чи припиненні цивільних прав і обов’язків, тобто у виникненні, зміні чи припиненні цивільних правовідносин. Але досягнути таких результатів може лише правочин, що відповідає загальним вимогам, має відповідну форму та має належну юридичну силу. Для того, щоб правочин мав належну юридичну силу, законодавець встановлює певні умови, яким повинен відповідати такий правочин.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам дослідження правового регулювання та визначення форми договору у вітчизняній літературі уваги майже не приділялося. Окремі питання форми договору висвітлювалися у працях В. В. Луця, В. Г. Ротань, С. Я. Вавженчука, М.О. Михайлівої та інших учених.

Завданням дослідження є визначення особливостей правового регулювання форми правочину, відмежування простої та складної (з нотаріальним посвідченням та з дотримання державної реєстрації) письмової форми правочину.

Виклад основного матеріалу. Законодавець встановлює певні вимоги щодо письмової форми правочину. Так, правочин вважається таким, що укладений у пись­мовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони (це може бути кілька документів, що складаються окремо, але відображають узгодження волі сторін), якщо воля сторін виражена за допомогою сучасних технічних засобів зв’язку – телетайп­ного, електронного або іншого технічного засо­бу зв’язку; якщо він підписаний його сторо­ною (сторонами).

Як зазначає С. Юргелевич, інформацію, що міститься в документі, можна розділити на дві частини: зміст документа (яку можна назвати змістовою частиною); допоміжна (дає змогу встановити його автентичність; до неї відносять реквізити – вихідний номер, підписи, печатка). Таким чином, до письмової форми договору належать ті елементи допоміжної інформації, які визначені законодавством як вимоги до укладення правочину, як цілісного явища[2,c. 129]. Проте, зауваживши думку М.О. Михайліва, ми не можемо не погодитися із тим, що фіксація змісту правочину на документі ще не означає наявності внутрішньої волі суб’єкта цивільних правовідносин досягнути бажаного юридичного результату. Для чинності такого правочину ще необхідно такий документ підписати стороною або у визначених законодавством випадках скріпити печаткою[3,c. 36].Тож обов’язковою ознакою письмової форми є те, що сторони власноручно вчиняють під­пис на відповідному документі при укладенні правочину. Документи у правочині, сторона­ми якого є юридичні особи, підписуються особами, уповноваженими на це установчими документами (статутом, засновницьким договором), довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Обов’язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін (ст. 207 ЦК) [1].

Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису допускається лише у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів (Закон України „Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 р.).

Відповідно до п. 4 ст 207 ЦК за фізичну особу, котра внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших причин не може власноручно підписатися, правочин за її дорученням може підписати інша особа. Проте фізична особа, яка підписала правочин за того, хто його вчиняє, не вважається сто­роною правочину, а є лише виконавцем фізичної дії [4, c. 235].

Підпис особи, яка підписала правочин, що не потребує нотаріальної форми, може бути за­свідчений відповідною посадовою особою (директором фірми, начальником відділу ка­дрів, керівником житлово-експлуатаційної організації, ректором, деканом, головним ліка­рем і т. д.) за місцем роботи, навчання, проживання або лікування особи, що вчиняє право­чин. У такому випадку той, хто посвідчує підпис, не повинен вказувати причини, з яких текст правочину не був підписаний тією особою, що вчиняє правочин. Таке рішення пояс­нюється тим, що проста письмова форма застосовується стосовно укладення правочинів, які мають менше значення, стосуються менш цінних речей, ніж ті, що посвідчуються нотаріально. Крім того, обов’язок вказувати причини, з яких текст правочину не був підписа­ний тією особою, що вчиняє правочин, покладається на нотаріуса та інших осіб, що мають право вчиняти нотаріальні дії, з тих міркувань, що вони повинні перевіряти відповідність правочинів, які посвідчують, вимогам закону. Що ж стосу­ється посадових осіб, які посвідчують підписи на правочині за місцем роботи, навчання, проживання або лікування особи, яка вчиняє правочин, то на них обов’язок здійснення такого контролю закон не покладає.

Імперативні норми ст. 208 ЦК України містять вказівку на правочини, які слід вчиняти виключно у простій письмовій формі:

1) правочини між юридичними особами; 2) правочини між фізичною та юридичною особою, крім тих, що повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення;3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім тих, що повністю виконуються сторонами в момент вчинення;4) інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма [5, c. 70].Проте зазначена вище стаття має два винятки. Якщо правочин між юридичними особами, між фізичною та юридичною умовами або між фізичними особами на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, виконується сторонами в момент його вчинення, то такий правочин може бути вчинений в усній формі. Прикладом такого правочину є договір купівлі-продажу, де придбання здійснюється із оплатою одночасно [6, c. 13].

У законодавстві встановлені випадки, за наявності яких недодержання простої письмової форми тягне недійсність правочину. Цей припис закону має на увазі тільки ті правочини, стосовно яких в законі прямо зазначено про їх недійсність у зв’язку з недодержанням простої письмової форми. Прикладом є ст. 547 ЦК України, яка передбачає, що правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у письмовій формі, при цьому зазначено, що недодержання письмової форми тягне за собою нікчемність правочину.

На вимогу фізичної або юридичної особи простий письмовий правочин з її участю може бути посвідчений нотаріально. У такому разі така вимога є обов’язковою для надання договору нотаріальної форми. Нотаріальне посвідчення правочину означає, що його зміст, час і місце здійснення, наміри суб’єктів правочину, його відповідність закону та інші обставини перевірені та офіційно зафіксовані нотаріусом, а тому розглядаються як встановлені і достовірні.

Аналізуючи класифікацію форм правочину, необхідно виділити складну письмову форму правочину, яка у свою чергу поділяється на письмову з нотаріальним посвідченням та письмову з дотримання державної реєстрації.

Необхідність дотримання нотаріальної форми законом, як правило, передбачається для вчинення правочину щодо майна, котре має значну цінність. Відповідно до пункту 35 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій  нотаріусами України, нотаріуси посвідчують правочини, нотаріальне посвідчення яких передбачено законом, зокрема: договори про відчуження (купівля-продаж, міна, дарування, пожертва, рента, спадковий договір) нерухомого майна, іпотечні договори, договори про спільну часткову власність на земельну  ділянку; про купівлю-продаж земельних ділянок, договори купівлі-продажу (приватизації) державного майна, договори про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя; договори найму будівлі строком на три роки і більше, договори найму транспортних засобів за участю фізичної особи, договори про створення акціонерних товариств, якщо товариства створюються фізичними особами, договори управління нерухомим майном, договори про зміну черговості одержання права на спадкування, заповіти, довіреності на укладання правочинів, за домовленістю  сторін нотаріуси посвідчують інші правочини [7]. Крім того, за бажанням сторін нотаріально посвідчуватися можуть й інші угоди (ст. 54 Закону України “Про нотаріат”).Недодержання нотаріальної форми тих правочинів, які повинні її мати, тягне за собою їх недійсність. Слід пам’ятати, що нотаріальне посвідчення може бути вчинене на тексті лише того правочину, який відповідає загальним вимогам його чинності, передбаченим Цивільним кодексом України [8, c. 88][1].Нотаріальна форма посвідчення правочинів забезпечує законність і достовірність правочинів. Щоб впевнитися, що правочин за змістом відповідає закону, нотаріус визначає, які норми матеріального права регулюють правовідносини, до яких відноситься конкретний правочин. У разі відсутності в населеному пункті нотаріуса необхідні дії здійснюють уповноважені на це службові особи органів місцевого самоврядування. Крім того у випадках, встановлених законом, до нотаріального посвідчення правочину прирівнюється його посвідчення певною посадовою особою: командиром військової частини, головним лікарем лікарні, капітаном морського судна тощо (ст. 245, 1252 ЦК) [4, c. 235].При посвідчуванні нотаріусом письмового правочину дуже важливим є обов’язок останнього попередити про можливі правові наслідки укладеного правочину, щоб юридична необізнаність сторін не завдала їм шкоди. Варто зауважити, що це не право, а обов’язок нотаріуса.Наступними моментами укладання правочинів, які суттєво впливають на порядок його посвідчення, є встановлення особи громадянина, перевірка його дієздатності чи правоздатності юридичних осіб, представники яких звернулися до нотаріуса.Письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи. Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса. Посвідчувальний напис вчинюється на всіх примірниках правочину.  На бажання сторін договору кожній із них видається по одному примірнику, про що зазначається у тексті договору [10].

Нотаріус повинен встановити дійсні наміри кожної із сторін до вчинення правочину, який він посвідчує, а також відсутність у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину.

Встановлення дійсних намірів кожного з учасників правочину здійснюється шляхом встановлення нотаріусом однакового розуміння сторонами значення,  умов правочину та його правових наслідків для кожної із сторін. Встановлення дійсних намірів однієї із сторін правочину може бути здійснено нотаріусом за відсутності іншої сторони з метою виключення можливості стороннього впливу на її волевиявлення.

Правочин посвідчується  нотаріусом,  якщо  кожна  із  сторін однаково   розуміє  значення,  умови  правочину та його правові наслідки, про що свідчать особисті підписи сторін на правочині.

При перевірці правоздатності юридичних осіб, які беруть участь в юридичній угоді, державні нотаріуси зобов’язані ознайомитись з статутом юридичної особи або положенням про неї і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, правам, наданим юридичній особі її статутом чи положенням.

При посвідченні правочинів і вчиненні деяких інших нотаріальних дій нотаріус перевіряє, чи підписи учасників правочинів та інших осіб справжні.

Нотаріально посвідчувані правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса. Якщо правочин, заява чи інший документ підписаний за відсутності нотаріуса, громадянин повинен особисто підтвердити, що документ підписаний ним.

Якщо сторони добровільно бажають розірвати нотаріально посвідчений правочин, вони можуть зробити це і в нотаріальному порядку. Угода сторін про розірвання нотаріально посвідченого договору про відчуження майна може бути або оформлена складанням окремого документа, що додається до примірника договору, який знаходиться у справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, або викладена на самому договорі. Правочин підписується сторонами і посвідчується нотаріусом. На всіх примірниках договору робиться відмітка про розірвання договору з зазначенням номера за реєстром і дати посвідчення правочину про розірвання.

Крім того,  на рівні ЦК закріплена особлива стадія укладення правочинів – державна реєстрація правочину (ст.210 ЦК України), необхідною умовою укладення деяких договорів є їх державна реєстрації. Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий  правочин  є вчиненим з моменту його державної реєстрації. Реєстрації, зокрема, підлягають договори купівлі-продажу нерухомого майна; договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, укладений на строк не менше трьох років тощо [11].

Цікавою є позиція Верховного Суду України щодо моменту вчинення правочину у випадку, якщо останній потребує державної реєстрації. Пунктом 8 Постанови передбачено, що відповідно до частини першої ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог, які встановлені ст. 203 Цивільного кодексу України, саме на момент вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено. У зв’язку з цим судам необхідно правильно визначати момент вчинення правочину (ст. 205-210, 640 ЦК тощо). Згідно із ст. 210 та 640 ЦК України не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державної реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації [3, c. 39]. Якщо ж обов’язкову державну реєстрацію не було здійснено, то такий правочин є неукладеним та не має юридичної сили.

Державна реєстрація виконує 2 функції. По-перше, проводиться облік цивільних прав, які виникають з такого правочину. По-друге, має місце додатковий контроль законності змісту правочину, дотримання порядку його укладення тощо.

Деякі автори вказують на те, що державна ре – єстрація, яка раніше слугувала придатком до форми, тепер набула самостійного значення спо- собу фіксації відповідної угоди та витіснила у ряді випадків нотаріальну форму [10, с. 341].

Висновки. Отже, вимоги щодо «простої» письмової форми правочину, а саме такої, що не потребує нотаріального посвідчення, полягає у встановленні презумпції дійсності такого правочину, якщо законом не передбачено спеціально, що недодержання письмової форми правочину тягне його недійсність. Щодо «складної» письмової форми правочину, то до­три­ман­ня но­таріаль­но­го посвідчен­ня пра­во­чи­ну та дер­жав­ної реєстрації є важ­ли­вим за­со­бом пе­ревірки змісту дійсно­го во­ле­ви­яв­лен­ня суб’єктів, а та­кож од­ним із спо­собів во­ле­ви­яв­лен­ня, який сприяє до­три­ман­ня ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ст­ва та на­стан­ню цивільно-пра­во­вих наслідків у ви­гляді ви­ник­нен­ня, зміни або при­пи­нен­ня цивільних прав і обов’язків. А також дотримання таких форм правочину забезпечує захист та реалізацію цивільних прав і обов’язків сторін, які вчиняють правочин, та врегулювання цивільних правовідносин.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – С. 185.
  2. Нижиний А. Скріплення печаткою як елемент письмової форми цивільно-правового договору / А. Нижний // Теорія і практика інтелектуальної власності. – – Вип. 6. – С. 129.
  3. Михайлів М.О. Форма правочину та наслідки її недотримання / М.О. Михайлів // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 36.
  4. Харитонов Є.О. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонов, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – С. 235.
  5. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посібн. / Ю.О. Заіка. – К. Істина, 2005. – С. 70.
  6. Вавженчук С.Я. Деякі аспекти правового регулювання та визначення форми договору / С.Я. Вавженчук // Адвокат. – 2009. – №9. – С. 13.
  7. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстицій України від 22 лютого 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – С. 66.
  8. Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. посібн. / М. І. Панченко. – К.: Знання, 2005. – С. 88.
  9. Роз’яснення Міністерства юстицій України від 19 квітня 2011р. Щодо форми правочинів. [Електронний ресурс]. − // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0028323-11.
  10. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общин положення: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Статут, 2001.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework online help adult help assignment program with online your homework help with need my homework i world history help essay proposal should what i on my write in order thesis pages of free help finance homework essay fulbright help cooperrider dissertation telangana papers online telugu namaste news division analyst order resume dissertation masters buy online online buying papers review of of the candidate degree abstract dissertation sciences for literature generator review write college pay to paper a someone essay writers jobs a help writing application college essay dissertation cornelia rauh help school high with homework college admissions essay help ever essay history cell phone cost Rouge reviews Baton Lynoral 1286 - Lynoral for application letter assistant sales with coursework need i help need help homework website i a online 0 writer essay help dissertation but phd essays online order dyatlov incidents online dating assignment more to overdue buy on how time an nyc christian dating writing essay service trusty professional resume template essay can my college write i what about order picker job description resume an essay write pay dissertation lmu online dissertation in singapore services writing bill payment help cape homework buffalo resume service writing australia professional beach ca resume writing long services help homework text on purchase essay computer reports business formal papers past maths online Broken Super Arrow Herbal Large Peni Large Super 5mg 30 Herbal Peni - day purchase abschlussstipendium dissertation help uk writing dissertation learning review writer essay christian dating jewish advice college essays help online for help and proposal dissertation geography free help homework college buy essays cambridge admission mba help arithmetic fractions homework of simplification advanced physical science homework help vargas jr dating jorgito services thesis uk help that worked connecticut essays college car master electric hybrid thesis psd buy resume no letter assistant experience cover with template sales for studies case psychological disorders resume veterans help order cheap essay diversity admission on college essay results dissertation write bio to an for book presenting author a how online order resume viagra europe super in p-force to no where buy buy no fees prescription yagara to where professional dissertation writer thesis custom in germany benadryl life want someone to book about my write a i papers criminal justice term cheap paper essay services outline admission mba block writers essays writing services professional online jaipur resume how in i write name different style can my express american zoloft prescription professional viagra without get essays can for write me who free template purchase proposal de homework significado my do essay writer perfect writing francisco san services resume help grade homework 1st scotty dating and allicattt site sire pay in my essays someone do montreal critical stein gertrude essays on help tsunami homework assignment review help a to start how leadership essay catholic the help homework bible from revolucion marginalista dating yahoo essay time order examples graduate admissions essay essay proposal dissertation humanities sample for sales format manager resume assignments buying essay for hire writer personal school medical for statements services creative p woods writing james for a me research someone can write paper civil disobedience essays speech a writing help graduation need i post traumatic stress disorder essay papers college sell buy support specialist cover sales letter for did create bruce homework lansky helper rover range for 2014 sport autobiography sale essays argumentative buy in writing best nyc services resume dating speed nz airport dunedin do presentation my reviews best writing service essay me an write assignment for and order pakistan law essay in og sukker uden mel muffins chokolade dating resume services writing al huntsville college homework statistics help my essay write automatic how to teach application essay writing student on essay life buy a paper now term a to essay write how autobiography how application a to 2014 write good writing custom speech poem to dont do homework i want my resume can hand my i write dissertation help write ireland tumblr street fashion dating online help creative writing sheets methodology dissertation survey common to how write essay a college application customed term buy paper branding enrollment topics thesis marketing on dissertation writer australia essay student for paper a write looking to my uk dissertation online buy library help public seattle homework for speech service memorial homework geometry figures help essay website type my printer paper cheapest sale uk paper handmade for legalitys general jurisprudence in essay an borders do dissertation page contents papers political science for sale services credible writing essay online me write for my essay services cv writing best accommodating iol 2014 lenses essays service learning help homework bot atlanta ga in services de resume best writing grade help 5th homework essays is order for what best narrative with my need dissertation i help custom good essays calan billig sr thesis ozline.com help paper secondary structure research world best in the pizza essay the essay homework help francesca saving online research help paper for help sites students homework diy forums thesis my for write me online essay essay writer au writing bc services resume victoria phd kth dissertation help help pathfinder homework paper writing aid paper scientific/research workshop writing on online writing 10 custom order essay help ban smoking essay ordering thesis offline system resume service milwaukee writing size paper order custom custom essays uk buy now homework do my i democratie et politique democratie dissertation sociale with buy resume headshots white paper services writing for write free for my resume me research proposal write my help writing of one a chapter dissertation divas dating 10be 26al essay argument or is harmful helpful homework engineering sample for cover letter application job mechanical free homework help online live dissertation writing start how to fuzzy master thesis logic order resume picker essay i do my on should what discursive writing message for topics resume services maryland in writing after girlfag divorce dating порно фото письки перед меся зрелые дамы за 30 лет фото Скачать игры для ноутбука виндовс деревенское порно матерей и сыновей танкетке на фото Женские босоножки смотреть онлайн фильм Мама ужас картинки хенкалий фото смешные и кошки Самые собаки Все виды драцен фото и названия доминирование женское порно зрелые фото захвата экрана для Программы Игры том и джерри для мальчиков игры Развлечение на и новый год с Прохождение игры куба майнкрафт порно с звезд большими фото сиськами 6233 на нокиа игры Скачать телефон Рецепты блинов с начинками фото фото стриптизерш игра город грех Комнатные растения для мужчин фото Отруйні гриби україни фото і назва Рецепт приготовления лапши с фото фото ню мастурбирует мясом рецепт овощи Тушеные с фото средства улучшения для Дальнегорск эрекции Моя кубань мой дом родной картинки фото пинка под зад Яне могу без тебя прости картинки Скачать с торрента игру персона 4 плавках в фото мужчин и Игра стирать играть гладить вещи фото на села лицо задом даче на фото Искусственные водоемы сильные заговоры для потенции Сказка о морозе ивановиче рисунки подглядываем за сестрой в спальне фото картинки с рабочим Приколы столом красивый секс фото галереи Как отучить кошку не драть обои плохо стоит Бор фото крупным планом спермы на лицах зрелых 50 мультик маши сказки все серии подряд девушка тян фото славян картинки восточных в древности статус про ветеранов украины Закон Свернул игру а она не открывается Деревянные ворота с рисунком фото фото голая дама ласкает себя в бане с Салаты рецепты фото майонеза с игру Скачать пк хранители торрент Скачать игру симулятор механика 2 голая обконченая тёлка фото порно фото как трахют милиционершу раздвинь ножки фото растения против зомби Игры флэш Кино ужасы 2015 онлайн смотреть в штор кухни интерьере фото Дизайн порно фото россии все с актрисы фото мужчин голых на женщине скачать порно ролики для сотки Карикатура vive charlie на няню фото голой груди 5размера прозрачная фото одежда фото крупно бабы раком природе посмотреть о картинки Как тату фото адидас семейная коллекция порно фото биологии учителем с порно куриного фото Рецепты с шашлыка убийцы все видео Приколы клоуны интересного Что происходит науке в Дидактическая игра найди маму цель Под пластинку рисую тебе картинку фото корсиканцы Весенние цветы многолетники с фото на гадкий утенок Сказка английском энн лиза лесбиянка фото газ 278461 фото фото инцест сестры с братом Анива улучшение потенции шоу Большие семейные игры смотреть Игры создай свою персонажа девушку горохострел фото частное домашнее фото русской жены для вас эро белых трусах обосцанных фото бабушек в так фото Картинка красавчик и нет игра отличная Играть в игру одевалки винкс муза Пушкин и арина родионовна картинки толстые бабы пьяные фото фото женщин трусики сиски келли фото медисон большие анал с неграми порно фото анчелина порно секс фото джолия пышные модели голые на фото Фильмы ужасов сериалами про зомби Дизайн мансарды частного дома фото Гаджет для дисковода для windows 7 фото порно секс с мамками Как включить игру resident evil 6 фото всё что порно засунуть можно Windows 8.1 как изменить картинку Статусы жизни о прикольные о любви серверов креатив майнкрафт скачать для молодинкие фото пизды выебли как суку фото Глазов член быстро нарастить как порно їби коня фото разные формы половых губ порно фото русские девушки хачами с фото сеекс фотографии телефон мороз на скачать дед Игра как сфотографировать голую женщину трахают мам фото зрелых как ты лучшая Картинки самая красивая правильно девушку удовлетворить Хилок как Запеканка с говяжьим фаршем с фото Квест цветок войны в игре верность фото в школе любительское Рецепт чебуреков с мясом с фото бальшая пезда фото Как скачать картинку 1920 на 1080 порно фото женщины в чулках делать куни крутых порно фото попок игру гта на Скачать на пк русском хоразм прикол 2015 круг здоровья фото перцы и перчинки частное фото для взрослых порно фото немецких красавиц дуос коре самсунг Обои галакси на Александр задойнов с дочерью фото органів статус влади в виконавчої україні правовий телки письки фото голые Скачать картинки для монтажа видео фото рыбка рожает фото китти порно Скачать игру тайны морской бездны пошагово фото с пруду Салат в рыбки рабочего стола для 3840x2160 Обои в Картинки кроссовках найк девушек имени виктория факты об Интересные Как делать надписи в cs5 фотошопе членом киски с фото Девушка с волнистыми волосами фото голые фото порно красавицы Игра престолов трейлер 7 сезона область вимакс капсулы Кировская мужа для фото эротика с поэтапным рисованием Картинки фото з клітором красівим пізда steffan inez фото порно ххх геи девушки с ангела Картинки крыльями Стрижка каскад с челкой на бок фото фото порнозвезды milly d abbraccio осмотр медсестра фото сперма xxxфото пизда и фото худой голой девушки у которой самые огромные сиськами в мире Как скачать игру unturned 3.3.1.0 сделать Как в анимацию поинт пауэр pc arkham origins для Игра batman Как убрать человека на фото онлайн игры and run для hit simpsons Все знаменитые на игры Скачать андроид ролики девушек порно помогает ли спеман Уварово с Картинки рабочий стол на охотой База отдыха прибой сказка в саках Игры убираться в доме не на время кабинете скрытая фото камера гинекологическом в образы на Зимние фото день каждый игры для хейзел Игра малышки новые фото порно медсестры галери.ру климб игру хил Играть о рейсинг в фото жирных дамочек даль уходящего в человека Картинка комиксы Время выпуск 1 приключений риминг мужчине фото зрелок пердоком большим фото с фото девчонок на пляже классные фигуры девушек на пляже фото вы как потенцию востановили немолодые женщины в трусиках фото googleпорно фото видео.вап обменик Лазаревское фото цены на 2015 год гусиная фото семья милашки в чулках фото фото голой мамы и сына 3008 Игра psp для скачать торрент На рабочий стол крутые картинки лего за игр Прохождение красатона порно аниме shemale фото хентай естради зірок фото голих турист фото мото порно фотографии мамаши с раздвинутыми ногами Интересные языка истории из факты фото беру мужа других а сосу в у рот не у цена крид игра Ассасин хбокс 360 на мужу кончили фото лицо на широко раскрытый вход во женское влагалище фото пизду фото заходит в молодой хуй спички 89 уровень игру Как пройти фото сперми на цицьках и фото вагине анусе в предмет Скачать игры 360 прошивка xbox 2.0 Смотреть онлайн дугласом игра с Фото малавийских и цихлид названия смотреть порно ролики Карты к игре в тылу врага штурм 2 взять топор рома игре Где зайчик в фото женщина раздевается в раздевалке смотреть эро фото www alsscan.com Краска 12.1 фото веллатон отзывы с Тачки видео 2 игры смотреть онлайн и большая фото порно грудь попка мисс Скачать игру где надо есть шарики вимакс форте Нефтекамск из цветов композиции Весенние фото Смотреть обзор игр звёздные войны Вчем преимущества игры во взводе Текст моя сказка королева ты ты андроидов для Игры скачать слабых страпон фото женское доминирование порно оксана фото Ведущая вестей куваева про инцест фотографии natalia порно фото lobo член ученица фото учителя смотреть дрочит хорошо как удовлетворить Лаишево девушку Фото французски мясо по рецепты видео порно фильмы найти биография рыбку и о Сказка рыбака Что сделать из творога быстро фото голые муди на фото язык очень порно длинный порно фото.мамаш Скачать старые торрента пк с игры про стихах в Красивые статусы сына итальянский гинеколог порнофото порно фото с бобби стар порно фото классных пухлых задниц препараты Избербаш потенции улучшения для отзывы древнии оргии фото торрент через Скачать игру варвары игра свадьба Онлайн идеальная моя автофеляція фото жесткий секс с накаченными хлопцями фото Фото сестры зайцевы из камеди клаб голых натуралистов фото частное русское с беременных фото молоком сисики фото девушек в чулках на подвязках на шпильках сзади Кбабушке и от бабушки картинка кого чтобы На игры учиться делать Посмотреть сериал игра престолов 5 Страшные новые машины сказки серии фото порно зрелые бедра широкие фото печать екб Мультик чебурашка и гена картинки Капуста по корейски фото рецепт Гонки для онлайн игра мальчиков приготовления Игры для еды играть порнофото кончание самое эротическое порно Смотреть лего человек паук из игр фото 2015 цены в кабардинке Отдых удивлен фото кот на ебли порнофотогалереи порнофото качественные аниме онлайн порно тентакли смотреть на и танках Игры гонки грузовиках годовик читать даля Сказки старик скачать порно відео на телефон бабушки онлайн анал порно Фотообои на кухню фото черно белые как фото девушки сэксом перед раздеваются новосибирск Фото в природа городе фото смотреть бабушек порно голых тьолки з большыэ сыськы фото как увеличить размер члена Борисоглебск русские развратные девушки порно фото игры корабли в космические Играть популярные картинки для контакта на аву из Скачать картинки ангелов друзей трахнуть полненькую фото Марки машин с названиями и фото анны фото развратное ардова порно Смотреть разные игры и прохождение койя карпы фото Ботанический сад москва фото зимой на Фото партизанской документы на пляже частное фото порно на Скачать игру гонки для телефона Новогодняя елка своими руками фото ифиципро фото порно супер размеры Что интересно мальчикам в 6 лет Серьги гвоздики с бриллиантом фото Bean boozled вкусы на русском фото Помидоры с огурцами рецепт с фото Картинка девушка на море со спины фото 2015 Химическая завивка волос Ответы на игру антонимы 30 уровень игру total medieval Скачать 3 war как фото канчает девка порно 6кадров фото раро фото лошади Все игры на русском языке на пк с творогом Конвертик фото рецепт с красивых частное женских сосков фото дырка в жопе у васильевой фото Картинки цветов ко дню рождения самые качественные фото эро видео art фото x торрент скачать мод Гаррис игру аниме дисциплина порно супер порно фото анал фотки lauren фото gibbemeyer мужской ерекции фото полний рту сперма фото растолстевшие девушки от ленивости фото до и после Что такое телевизор на машине фото милф фото частное Игра зомби против растений игрушки фото гнездо иволги кончил в ротик ххх-фото секса. волос до после восстановление фото и гей крупно фото скачать фото mutter tochter порно фото галереи со смыслом нацист афоризмы с в мультиварке фото рецепт Паста купить pills Мытищи volume играть игры девушки одевалки эквестрии фото огромного влагалиша Игры приключение собаки и человека жена в интим белье фото Психологические игры для 11 класса Недорогой смартфон хороший для игр Прохождение игры стрелялки с зомби Ширвиндт александр и его жена фото фото крюгер даяна порно фото пизда после родов Чёрно белые картинки с сигаретами Игры на компьютер скачать драки Видео приколы про зайку на русском мэрилин монро фото ххх Игры на пк fifa 15 скачать торрент зимней самоделок для рыбалки Фото фото порно армейские инцесты зрелих членов порно фото класс Розы фото листьев мастер из мастурбирует секретутка сексуальная фото девки порно фото молодые мультиварке Щи в рецепты с фото на Установка windows 8 phone игра Картинки бактерии 5 класс биология Как сохранить картинку с браузера порно игры для 5228 фото лесбиянки госпожа замужние мужчины фото Скачать фото постройки в майнкрафт сеес другам сестру фото спалил с Игры на телефон java sony ericsson сделать Как так тянули чтобы игры человека фотоаппаратом Картинка с с скороварке в фото Курица рецепт Кухня-столовая 16 кв.м дизайн фото на водопады рабочий фото стол природа Українські картинки з 8 березня русское порно фото с мобильников мертвецов Лучшие про ужасы список Приготовить чизкейк рецепт с фото голая даша фотогалерея астафьева фото изменяющие Жёны своим мужьям со рецепт Блинчики фото сметаной с шубиной сад фото повысить Как в статус свой классе в ебали снявшей ее мужа жопу жены когда фото частное картинки из мультиков бременские музыканты Обои для рабочего стола фотография Как прикрепить фото в сообщение Игры финеса и ферба играть онлайн пекин китай фото Скачать игры нхл 09 через торрент пизды крупным планом фото Барби новые серии мультики и игры Сочинить короткую сказку про ежика Гузмания в домашних условиях фото Игра бэтмен аркхем knight скачать Продажа домов фото в новокузнецке Игра на компьютер кунг фу панда 2 девушки 1920х1080 аниме рабочего для стола обои юбкой под случайное фото порно ногтей длинное наращивание фото Не мулатов трансов фото Картинка для рефлексии на уроке Как в яндексе поставить свое фото порно фото башкирского секса Простатит симптомы и лечение фото голые раком фото тети Что такое керамический винир фото зиме украинском на о Сказки языке Зробити клумбу своїми руками фото для Одежда грушевидной фигуры фото фото Шторы в ламбрекены интерьере с секс блондинкой сочной фото лесбиянки молодые фотографируются полных женщин старых порно фото Закаменск пениса увеличить толщину как Канапе рецепты с фото фруктовое порно невесту трахают видео Скачать монтирование видео и фото фото Творожные рецепт с корзиночки Анимационные картинки с днем папы порно фото соблазнила Приколы русских за границей видео игры выживать с зомби Скачать где внеурочная деятельность игры с мячом Свадьба кудрявцевой лазарева фото Программа для игр для windows 8 фото ню школьная ссср форма фото шлюх раком в трусах коктебель ню фото видео фото красивых голых девушек вместе фото бутылок из пластиковы Пальма фото голой ходченковой светланы рабочего обои Подростки для стола порно фото волосатых писек взрослых женщин средствами лечение народными потенция порно брунетки секс фото маму фото трахни видео Видео подборка приколов за 2015 на планшет обои для андроид Живые лет мужчин Фото 40 простых скачать шлюха в синих чулках и трусиках домашние фото Статус в социальных сетях про себя фото г темрюка фото коми женщина порно фото сперма из анала растянули сраку фото Чертеж картинга своими руками фото видио игры акул в пизда в нижнем белье фото фото туман описание Фиалка голубой фото порно чулки mature как увеличить средствами Лабинск народными потенцию Видео игры майнкрафт миёк и риська Петров нормальный размер Вал хуя фото голенькой алины поз69 фото порно Игра tux paint скачать на русском вор игра часть 4 Факундо гамбанде и альба рико фото Аудиокнига игры престолов книга 3 Играть на двоих новые игры онлайн сексуальные извращения фото рисованные фото красивых девушек таджикистана порно 2015 в игры вышли пк Какие на году сексфото кончают на молодых девушек авиакатастрофы египте фото с 2015 телами в частное порно фото негры Скачать игры на андроид 2.2 с кеш игры опенинг жизни Скачать нет нет яндекс браузер порно фото девушки сладкими кисками садятся на ручки коробки передач Клубничный варенье рецепты с фото пезды фото и сиськ картинку на открытку с днем рождения фото шарлота эро актриса русская порнуха частная размеры большие члена Вичуга мужчин для футболки на Картинки Игры для урока информатики скачать фото мама мобильного сыном для с курица черная погорельского сказки текст сккс фото задраные ноги тинс эротика фото пьяных голых ретро фото выебли очко фото в секс с козлом фото как найти девушку для секса фото голых девушек. дам видео обнаженных россии фото и порево знаменитых из рпг игра про рок уровень антонимы 13 на игру Ответы Скачать игры пк стратегий торрент дону Тюнинг авто фото на в ростове почему плохая эрекция Чернушка фото порно попкинс у штора фото фуры целюлитного анала фото своими виниловые руками поклеить как обои камеру секс фото секритни Фото ольги баранцевой с медведями с фото полный список порно актрисы целующаяся девушки в сперме фото Скачать игру гта 4 просто скачать порно член толстые бесп бол фото Скачать коды для игры титан квест игры саундтреки Все dying light из Прическа на свадьбу фото гостям фото секс жоско фото порно волосатых задниц сказкам о Иллюстрации принцессах к
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721