ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.811.1

С. В. Лазаренко, А. Шамсітдінов,

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,

м. Одеса

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

У статті розглянуті сучасні засоби інформаційно-комунікативних технологій, що використовують у процесі мовної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Визначені основні лінгводидактичні завдання, що вирішуються завдяки впровадженню в процес мовної освіти засобів інформаційно-комунікативних технологій. Розкритий лінгводидактичний потенціал засобів інформаційно-комп’ютерних технологій при викладанні різних аспектів мови та при формуванні вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності. Встановлена структура (основні компоненти) навчальних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій. Схарактеризовані етапи роботи над впровадженням засобів інформаційно-комп’ютерних технологій у процес викладання мов.

Ключові слова: мовна підготовка, засоби інформаційно-комп’ютерних технологій.

В статье рассмотрены современные средства информационно-коммуникативных технологий, которые используются в процессе языковой подготовки студентов в высших учебных заведениях. Определены основные лингводидактические задачи, решаемые благодаря внедрению в процесс языкового образования средств информационно-коммуникативных технологий. Раскрыт лингводидактический потенциал средств информационно-компьютерных технологий при преподавании различных аспектов языка и при формировании умений и навыков в разных видах речевой деятельности. Установлена структура (основные компоненты) обучающих средств информационно-компьютерных технологий. Охарактеризованы этапы работы над внедрением средств информационно-компьютерных технологий в процесс преподавания языка.

Ключевые слова: языковая подготовка, средства информационно-компьютерных технологий.

 

The article deals with the modern means of information and communication technologies, which are used in the process of language training of students in higher education institutions. Main linguodidactic problems solved by the introduction of a process of language education means of information and communication technologies are defined. Lingvodidactic potential of the information and computer technology in teaching various aspects of the language and the formation of skills in different kinds of speech activity is disclosed The structure of the learning tools of information and computer technology is installed. The stages of implementing information and computer technology in the teaching of language are characterized.

Keywords: language training, means of information and computer technologies.

 

Система вищої освіти України перебуває в стані трансформації. Вона зазнає суттєвих змін у результаті таких світових процесів, як: поява нових інформаційних технологій, розширення меж спілкування, відкриття нових можливостей комунікації, значне зростання обсягу інформації. Так, однією з найнеобхідніших умов викладання іноземної  мови у ВНЗ на сучасному етапі є використання на заняттях різноманітних засобів сучасних інформаційно-комунікативних технологій (надалі ІКТ) – комплексу процедур, що реалізують функції збору, отримання, накопичення, збереження, обробки, аналізу та передачі інформації в організованій структурі, з можливим використанням засобів обчислювальної техніки.. Досліджуючи особливості навчання сучасних студентів, Г. Левіна зазначає: «… молода особа сьогодні вільно почуває себе в Інтернеті, легко орієнтується в пошукових програмах. Вона звикла отримувати інформацію у формі гіпертексту, тобто звикла до того, що досить натиснути на мишку, і вона отримає необхідну довідку, або поширення інформації, або переклад слова іншою мовою. Сьогодні формується покоління переважно з образним сприйняттям світу, і слід використовувати інші можливості мозку людини для формування оптимальних методик засвоєння знань» [4; с. 7].

Аналіз наукових досліджень засвідчує, що проблема використання засобів ІКТ в навчальному процесі розглядається в загальному контексті реформування сучасної системи освіти, і дозволяє виокремити такі напрями наукового пошуку в цій сфері: 1) дослідження проблем використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі (Б. Герушинський, Б. Глінський, Т. Лавіна, М. Лапчик, В. Ляудіс тощо); 2) вивчення психолого-педагогічних аспектів інформатизації освіти (Н. Апатова, В. Болотов, Ю. Брановський, Г. Кручиніна, Н. Пак, І. Роберт тощо); 3) аналіз особливостей та ефективності використання в навчальному процесі засобів мас-медіа (М. Горячева, Ю. Егоров, С. Медведєв тощо); 4) вивчення використання ІКТ в процесі викладання окремих навчальних дисциплін (А. Джалалуддіна, Л. Ованес-Бєков, Н. Пак, Б. Хаан, Н. Янкелович, П. Сисоєв, М. Євстігнєєв, Є. Полат тощо); 5) дослідження інтеграції педагогічних і комп’ютерних технологій у сучасні умови навчання мові з використанням ІКТ (Л. Дунаєва, Е. Азімов, А. Тряпельніков, А. Щукін тощо).

Проте, як слушно зазначає  П. Сисоєв, ці проблеми ще не знайшли єдиного системного вирішення [6, с. 5]. Зокрема, недостатньо висвітлений дидактичний і комунікативний потенціал засобів ІКТ у процесі мовної освіти іноземців, особливості впровадження того чи іншого засобу ІКТ  при викладанні певного аспекту мови іноземцям. З цього погляду актуальним вважаємо зауваження О. Васічкіної: «Як і раніше більшість викладачів використовують комп’ютерні технології виключно як засіб отримання інформації та аутентичного мовного матеріалу, комунікативні ж можливості інформаційних технологій використовують недостатньо» [2, с. 9]. Досліджуючи ІКТ як засіб формування професійної комунікативної компетентності студентів економічних спеціальностей, дослідниця виокремлює низку протиріч, характерних для сучасної теорії та практики формування професійної комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземних мов на основі засобів ІКТ, а саме: протиріччя між необхідністю наявності у студентів професійної комунікативної компетентності, адекватної сучасним вимогам, і недостатньою розробкою основ її розвитку;  протиріччя між потребою суспільства в підготовці спеціалістів, що здатні вести професійну діяльність в умовах глобального інформаційного суспільства, і недостатньою розробкою науково обґрунтованих теорій, технологій і систем, що забезпечують формування в студентів професійної комунікативної компетентності на основі вивчення іноземної мови з використанням засобів ІКТ; протиріччя між значним потенціалом засобів ІКТ і недостатнім його використанням у системах, спрямованих на розвиток особистості майбутнього спеціаліста; протиріччя між наявністю великого арсеналу комп’ютерних систем навчального призначення і недостатньою розробкою технологій їх використання для формування професійної комунікативної компетентності студентів у процесі викладання іноземних мов; протиріччя між значним комунікативним потенціалом засобів ІКТ і його незначним використанням у процесі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів [2, с. 15].

Усе вищезазначене зумовлює актуальність дослідження, основними завданнями якого є: 1) визначити основні лінгводидактичні завдання, що вирішуються завдяки впровадженню в процес мовної освіти засобів ІКТ; 2) розкрити лінгводидактичний потенціал засобів ІКТ при викладанні різних аспектів мови та при формуванні вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності; 3) встановити структуру (основні компоненти) навчальних засобів ІКТ; 4) схарактеризувати етапи роботи над впровадженням засобів ІКТ у процес викладання іноземної мови.

Аналізуючи педагогічні умови використання гіпертекстової технології як одного із засобів ІКТ у процесі навчання студентів, Л. Ю. Беленова відзначає, що ця технологія сприяє реалізації особистісноорієнтованого, індивідуального, діяльнісного, професійно-спрямованого та системного підходів до навчання. «Особистісно-орієнтований підхід забезпечує створення максимально благоприємних умов для розвитку та саморозвитку особистості студента, виявлення його індивідуальних здібностей, активне використання їх у навчальній діяльності. Особливість індивідуального підходу до навчання студентів <…> полягає в постійному урахуванні індивідуальних особливостей кожного: типу й характеру інтелекту, рівня розвитку, вибірковості до змісту, виду та форми навчального матеріалу, мотивації, здібності до самостійної роботи. Специфіка діяльнісного підходу <…> полягає в орієнтації на допомогу студентові в становленні його як суб’єкта своєї життєдіяльності, при цьому він сам активно бере участь в процесі навчання. Професійно-спрямований підхід реалізовано поєднанням гуманітарної та предметно-професійної діяльності, що сприяє накопиченню професійного досвіду та забезпечує готовність студента до самостійної професійної діяльності. Системний підхід в педагогічному процесі передбачає використання спеціальних понять і методів, дотримання певних умов для самореалізації та самовираження особистості студента, викладача, що сприяє її творчому самовираженню та особистісному зростанню» [1, с. 57]. Усі вищезазначене можна співвіднести з будь-яким засобом ІКТ, що використовується під час мовної підготовки студентів. Серед основних лінгводидактичних завдань, що вирішуються в результаті впровадження засобів ІКТ у процес мовної освіти, виокремлюємо такі: 1) підвищення мотивації вивчення мови; формування стійкої мотивації пізнавальної діяльності; 2) розвиток здібностей і готовності до самостійного вивчення мови; 3) сприяння виробленню самооцінки в студентів; 4) підвищення активності студентів у процесі вивчення мови; 5) індивідуалізація навчання; 6) інтенсифікація навчання; 7) формування елементів глобального мислення; 8) збільшення обсягу лінгвістичних і культурологічних знань; 9) формування та розвиток умінь і навичок у 4 видах мовленнєвої діяльності (читанні, говоріння, аудіюванні та письмі): умінь сприймати та розуміти аутентичні іншомовні тексти, аналізувати їх; уміння передавати інформацію зв’язними та аргументованими висловлюваннями з дотриманням орфоепічних, орфографічних, пунктуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних і стилістичних норм мови, що вивчають.

Впровадження засобів ІКТ у процес мовної освіти дозволяє суттєво змінити модель навчання. Так, модель навчання мові без використання засобів ІКТ передбачає, що в центрі навчання знаходиться викладач, студенти ж відіграють пасивну роль, сутністю навчання є передача знань і фактів, в основі начальної діяльності – приховані змагання між студентами. Натомість модель навчання з використанням засобів ІКТ передбачає, що в центрі навчання – студенти, які досить активно залучаються до навчального процесу, сутність навчання – навчити самостійно здобувати необхідні знання, розвивати свої уміння та навички, в основі навчальної діяльності – співпраця викладача та студента.

Завдяки широкому лінгводидактичному потенціалу засобів ІКТ їх можна використовувати при опануванні різних аспектів мови, при формуванні вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності.

 1. При навчанні фонетиці. Засоби ІКТ дозволяють прослуховувати звуки, слова, фрази та тексти, що вимовляють безпосередньо носії мови, яку вивчають студенти. При цьому є можливість скорегувати швидкість звучання відповідно до свого рівня сприйняття, розбити тексти на фрази, фрази на слова, прослухати певні фрагменти повторно, зіставити вимову з написанням. Використання мікрофона дозволяє оцінити правильність вимови студента, вказати на помилки та запропонувати вправи, спрямовані на корекцію фонетичних умінь.
 2. При навчанні лексиці. Застосування засобів ІКТ при роботі з лексикою дозволяють продемонструвати різні аспекти слова (семіологічний, структурно-семантичний, функціонально-стильовий), репрезентувати його синонімічні та антонімічні зв’язки тощо. Аудіоможливості засобів ІКТ уможливлюють прослуховування слів з вуст носіїв мови.
 3. При навчанні граматиці. Засоби ІКТ можна використовувати при опрацюванні будь-якого граматичного матеріалу. Вдале поєднання можливостей ІКТ (правильне розташування матеріалу, використання схем, таблиць, анімаційних елементів, голосового супроводу тощо) сприяє кращому засвоєнню матеріалу, адже в цьому випадку задіяні різні рецептори сприйняття. Необмеженість у часі при виконанні практичних завдань дозволяє студентам обрати ту швидкість, що є релевантною їхнім можливостям. Автоматичне оцінювання правильності виконання завдань вказує кожному студентові на рівень сформованості його вмінь і навичок, на його прогалини, на ті аспекти теоретичного матеріалу, що слід повторити чи вивчити детальніше, а після цього пропонує практичні вправи, спрямовані на повторне, додаткове опрацювання граматичного матеріалу, або, навпаки, визначивши рівень сформованості вмінь і навичок студента як достатній, пропонує йому складніші вправи, спрямовані на вдосконалення, поглиблення та поширення вже наявних знань, умінь і навичок.
 4. При навчанні читанню. Використання засобів ІКТ у процесі читання дозволяє обирати темп читання відповідний до рівня сформованості вмінь і навичок кожного студента, сприяє формуванню вміння працювати з додатковим інформаційно-довідниковим матеріалом для самостійного подолання перешкод, що виникають у процесі читання. Різноманітні вправи, запропоновані після сприйняття тексту, сприяють формуванню та розвитку вмінь знаходити в тексті інформацію різного змісту, здійснювати різні види аналізу тексту, перевірити правильність і глибину його розуміння.
 5. При навчанні аудіюванню. Впровадження засобів ІКТ у процес навчання аудіюванню сприяє формуванню та розвитку фонетичних умінь і навичок, дозволяє прослуховувати текст зі швидкістю, що студент обирає самостійно відповідно до свого рівня володіння мовою, уможливлює повторне прослуховування фрагментів тексту для більш повного та адекватного їх розуміння. Вправи, що подаються після прослуховування, дозволяють проконтролювати правильність сприйняття прослуханого тексту.
 6. При навчанні говорінню. Застосування засобів ІКТ при навчанні говорінню сприяє формуванню та розвитку фонетичних умінь і навичок. Технічні можливості ІКТ дозволяють оцінити правильність вимови студента, вказати на помилки та запропонувати вправи для корекції вимови.

Під час мовної підготовки можна використовувати готові засоби ІКТ (мультимедійні засоби, комп’ютерні навчальні програми, кібертексти, гіпертексти тощо) або створювати власні. Відзначаємо перевагу останнього, оскільки в цьому випадку викладач має можливість адаптувати зміст того чи іншого засобу ІКТ до рівня знань і вмінь конкретної групи студентів, наповнити його матеріалом, що був би цікавим даній групі та відповідав би навчальному плану та технічним можливостям того чи іншого навчального закладу. При цьому будь-який навчальний засіб ІКТ повинен містити такі компоненти.

 1. Інформаційно-інструктивний розділ. У цьому розділі репрезентована тема, на опрацювання якої спрямований даний засіб ІКТ, мета та завдання останнього, інструкція по роботі з ним.
 2. Теоретичний розділ. Цей розділ містить основні теоретичні відомості з теми, що мають засвоїти студенти. В окремих файлах може бути подана додаткова інформація лінгвістичного, історичного, культурологічного і будь-якого іншого змісту, що буде цікавою студентам, які прагнуть більш глибоко опанувати різні аспекти теми.
 3. Практичний розділ. У цьому розділі подані різноманітні вправи, спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу, формування та розвиток умінь і навичок. Вправи мають бути різними за складністю (враховується принцип індивідуалізації та диференціації навчання) і за метою (під час вирішення практичних завдань студенти, крім того, що опрацьовують різні аспекти теми, яку вивчають, розвивають свою комунікативну компетенцію у 4 видах мовленнєвої діяльності: читанні, аудіюванні, говорінні та письмі). При цьому ефективність засобу ІКТ стане більшою, якщо у випадку неправильної відповіді студента, він буде спрямовувати його на ту частину теоретичного матеріалу, яку необхідно повторити.
 4. Контрольно-узагальнюючий розділ. Цей розділ містить завдання, основна мета яких – перевірка та виявлення рівня сформованості знань, умінь і навичок студентів, визначення прогалин і спрямування їх до того матеріалу, що необхідно повторно опрацювати.
 5. Довідниковий розділ. У цьому розділі вміщені додаткові матеріали, що можуть стати в нагоді студентам при виконанні практичних завдань, а саме: словники, граматичні довідники тощо.

Слід зазначити, що всі компоненти навчальних засобів ІКТ повинні підпорядковуватись загальній меті мовної освіти і в той же час бути адекватними меті та завданням кожного конкретного заняття.

Створення та впровадження в процес мовної підготовки студентів власних засобів ІКТ передбачає такі етапи роботи.

 1. Підготовчий етап: 1) визначення цілі й завдань засобів ІКТ з огляду на обраний аспект та етап навчання, на можливість застосування засобів ІКТ при вивченні матеріалу; 2) обробка текстового матеріалу для окреслення необхідного тезаурусу, виокремлення головних і другорядних компонентів; 3) встановлення зв’язків між усіма можливими компонентами матеріалу; 4) визначення стратегічної послідовності репрезентації матеріалу, виокремлення ключових понять, що ляжуть в основу концептуальної картини; 5) аналіз характеру семантичних і лексико-граматичних посилань; 6) побудова «навігації» по засобам ІКТ, тобто шляхів переходу від основного матеріалу до допоміжного; 7) встановлення можливостей і способів включення до теоретичного матеріалу вправ і завдань, спрямованих на формування та розвиток практичних умінь і навичок, контроль рівня їх сформованості.
 2. Основний етап: 1) впровадження засобів ІКТ в процес мовної підготовки студентів; 2) контроль викладача, чи правильно використовують студенти засоби ІКТ, допомога в разі потреби.
 3. Заключний етап: 1) оцінка ефективності впровадження засобів ІКТ в певний етап мовної підготовки студентів; 2) усунення недоліків; 3) вдосконалення створених засобів ІКТ.

Відзначаючи потужний лінгводидактичний потенціал сучасних засобів ІКТ та беззаперечну ефективність їх використання під час мовної підготовки,  зауважимо, що недбале впровадження засобів ІКТ у навчальний процес може призвести до негативних наслідків. Так, слушним вважаємо зауваження О. С. Мілославова про те, що непродумане застосування гіпертексту як одного із сучасних засобів ІКТ містить небезпеку втрати цілісності знань, може призвести до їх фрагментарності. «На чому ґрунтується переконання в тому, що так званий «гіпертекст» є для навчання більш ефективний, ніж традиційна книга? Неможна занадто дрібнити знання, відчуття, оскільки вони стають вже не тими, що були спочатку, вони позбавляються культурного, освітнього та виховного значення» [5, с. 107]. Безсумнівно, використання сучасних засобів ІКТ має бути коректним, виправданим і доцільним. Неможна переоцінювати їхні можливості. Передача інформації – це ще не гарантія передачі в повному обсязі знань, культури, тому сучасні інформаційно-комунікативні технології є лише допоміжними засобами навчання, хоча й досить ефективними та продуктивними [3, с. 39].

Підсумовуючи дослідження, зробимо висновки. Впровадження засобів ІКТ у процес мовної освіти студентів сприяє розв’язанню таких основних лінгводидактичних завдань: підвищення мотивації вивчення мови; формування стійкої мотивації пізнавальної діяльності; розвиток здібностей і готовності до самостійного вивчення мови; сприяння виробленню самооцінки в студентів; підвищення активності студентів у процесі вивчення мови; індивідуалізація навчання; інтенсифікація навчання; формування елементів глобального мислення; збільшення обсягу лінгвістичних і культурологічних знань; формування та розвиток умінь і навичок у 4 видах мовленнєвої діяльності (читанні, говоріння, аудіюванні та письмі). Використання засобів ІКТ під час викладання мов дозволяє побудувати нову модель навчання, де домінантне місце належить студентові, сутністю навчання є не лише передача інформації, а навчання самостійно здобувати знання, формувати та вдосконалювати свої комунікативні вміння та навики, в основі навчання – співпраця викладача та студента. Широкий лінгводидактичний потенціал засобів ІКТ дозволяє використовувати їх при опануванні різних аспектів мови, при формуванні вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності. Для ефективності застосування в навчальному процесі будь-який навчальний засіб ІКТ повинен мати такі компоненти: інформаційно-інструктивний; теоретичний; практичний; контрольно-узагальнюючий розділ; довідниковий. При цьому всі вони повинні підпорядковуватись загальній меті мовної освіти і в той же час бути адекватними меті та завданням кожного конкретного заняття. Робота над створенням і впровадженням у процес мовної підготовки студентів засобів ІКТ передбачає три етапи роботи: підготовчий (визначення цілі й завдань засобів ІКТ, обробка текстового матеріалу, встановлення зв’язків між компонентами матеріалу, визначення послідовності репрезентації матеріалу, побудова «навігації» по засобам ІКТ, включення до теоретичного матеріалу вправ і завдань, спрямованих на формування та розвиток практичних умінь і навичок, контроль рівня їх сформованості), основний (впровадження засобів ІКТ в процес мовної підготовки іноземців, контроль викладача), заключний (оцінка ефективності впровадження засобів ІКТ, усунення недоліків, вдосконалення створених засобів ІКТ).

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому вивченні лінгводидактичного потенціалу сучасних засобів ІКТ, детальному аналізі особливостей використання кожного конкретного засобу ІКТ у процесі викладання різних аспектів мови і формуванні умінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності, розробці та впровадженню ефективних засобів ІКТ у процес мовної підготовки студентів у вищих навчальних закладах.

Література:

 1. Беленова Л. Ю. Педагогические условия применения гипертекстовой технологии как средства обучения студентов: дис… канд. пед. наук: 13.00.01/ Людмила Юрьевна Беленова. – Самара, 2008. – 188 с.
 2. Васичкина О. Н. Информационно-коммуникативные технологии как средство формирования профессиональной коммуникативной компетентности студентов экономических специальностей: дис… канд. пед. Наук: 13.00.08/ Ольга Николаевна Васичкина. – Ставрополь, 2009. – 223 с.
 3. Купер И. Р. Гипертекст как способ коммуникации / И. Р. Купер // Социологический журнал. – № 12. – 2000. – С. 36-57.
 4. Левина Г. М. Обучение иностранцев русскому инженерному дискурсу как одной из составляющих профессионального образования в российских технических вузах: дис. докт. пед. наук: 13.00.02 / Левина Галина Михайловна. – М, 2004. – 369 с.
 5. Милославов А. С. В. Розанов и «новые софисты»: разговор с эксцентриком о компьютерных технологиях в образовании / А. С. Милославов // Научно-технический вестник СПбГУ ИТМО. – Вып. 12. Проблемы гуманитарного и экономического образования в техническом вузе./ Под ред. О. В. Кузьминой, В. И. Подлесных. – СПб., СПбГУ ИТМО. – 2004. – С. 107114.
 6. Сысоев П. В. Информационные и коммуникативные технологии в лингвистическом образовании / Павел Викторович Сысоев. – М.: Книжный дом «Либроком», 2013. – 264 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
helper essay persuasive format cv manager sales for homework help texas essay com custom cost help assignment theory comparative stanford dissertation university written online pre papers term economics for homework help essay admissions pharmacy research writing paper outline help contigency sample plans business experienced cv mechanical engineers for format homework www com transtutors help writing service resume professional chattanooga tn can someone my assignment do sale for philippines thesis prescription buy generic best without rocaltrol generic lotrel to best order place phd write a synopsis to how discount lisinocor pharmacy custom essays cheapest schools writing your will homework who do people essay mariner the rime help ancient the of my model role essay 4 writing with application college help essays essay about nurture nature vs essay order admission homework help hinduism cheapest lotrisone order tablets order zithromax how to rizal by written jose examples essay of buy to house a how process essay self for dummies updating gps uk the help with essay writing in cheap essay narrative personal i where a buy can i a paper can where term buy line on apa buy paper in soviet latin america assistance assignment uk writing service japanese english games in dating help fractions dividing homework paper pay to write my someone local essays order space expository plans of mice men essay and write app i what on my essay college should style buy apa papers online methodology dissertation help about divorce format student buy apa paper to where order thesis chronological cv london writing professional service introduction a include should dissertation purchase organisational behaviour phd thesis dissertation les agressives commerciales pratiques do homework en ingles significa que my assigment my do prescriptions sinemet affordable without of doctor for medical recommendation letter application prompts service essay writing college writer essay free automatic resume assistant for office medical acheter pas la inderal cher online services writing resume top treatment herpes abreva genital sample representative letters sales cover for you how book a do write report best strategic essays analysis buy job sample for sales marketing and letter cover papers best buy on research essay writers kenya in degree about dissertation without essay being misjudged community service nursing essay home thesis for engineering best mechanical crixivan sicuro acquisto online essay wanted writer Lake - Elliot 100 mg india Penegra Penegra 5 generic mg high written essay paper online glossy java my homework do original disorders studies neurogenic case and on short stories communication for papers news sale admission in buy cant thesis happiness on money statement online essay writer free online buy charite dissertation a brazil anthropology in dissertation carnival research teaching papers homework of parts help speech copyright statement dissertation anxiety on disorders powerpoint presentation examples cover letter administrative assistant medical for college worst essays thesis a master's purchase service anger at essay online need paper a writing help sale cheap online Bruce a Betapace Peninsula - prescription india without for Betapace South buy 4s iphone 7.1.1 ios updating to dissertation a 1st purchase me my someone do assignment help paper thesis masters buy to pay online take someone class i with an writier help need dissertation my help homework fractions percentages kids out of curfews trouble do essay keep college thesis purchase senior pdf mechanical engineers format freshers for cv for patrol cover border letter of speeding dangers essay standard for mechanical format engineers resume help will essay me scholarship in cv services nigeria writing philosophie dissertation writer essay program intimidating shout karazhan wowwiki online english help live homework chat with help quality total management dissertation math problems story help homework sale shredded for of bales paper world essay writers online research where i find can free papers over medrol counter the generic drug overnight Plavix Plavix in sentence english of a meaning buy ppt presentation best in arava sale canada actress dalia suburgatory dating uni buy coursework report writing online nursing essay services writing uk studies case personality disorder borderline psychology legit service essay apa paper i help an writing need grade sheet homework first helper should essay narrative about i my write what papers isis the online thesis phd dissertation hec online math free help of recommendation medical assistant job sample for letter help remembering essay an event homework 7 help year thin essay into air help homework accounting ii help resume online free business services plan canada writing rugby workouts plans paper disorder a bipolar writing 08 2015 research on health personal nursing jobs for mental statements ligne famvir achat en canada auto essay writer write help papers discount writings code com custom ways scope essay the definition of protecting environment essay of writing york services resume in best city alliance new papers buy research line securing it the environmental liquidating honor haverford code help essay brand - sell free Tenormin shipping Sainte-Anne-des-Monts Tenormin name online person college influential help essay application assistant letter cover for lab position medical of for medical school letters recommendation examples thesis in hrm master geschmack aceton mund im helper homework online science essay write plagiarism free my homework teachers helps dissertation your writing social work education custom essay last first in compare-and-contrast order essay analysis character to from online confido in buy singapore masters phd coursework singapore in buy lopid thesis mining phd for take my test me can assignment i my why do courtship heian dating letter communications cover and coordinator marketing online from canada buy ayurslim medical assignment help help teacher resume non women dating jewish mandelbrot jewish essays people written by description no avapro needed search for mans meaning statement thesis service review best essay buy caverta without prescription writing dc resume engineers best service buy maine inn essay to history world ap help tips essay education no dissertation in doctorate calculator libraries university dissertation minnesota paper edusson writing text custom thesis footer homework number help used a buy how to essay car of edinburgh university thesis phd dissertation writing do services custom help problems speech with books to help paper english writing college admission essay writing perfect service homework help the third practice statistics edition of фото красивого порно hd Игры для xbox 360 русская озвучка фото нибулайзер голых женщин домашние большими с фото задницам порнофильмы доминирование Скачать торрент игры sims через бельё фото свадьбу на нижнее Белое фото порнозвёзд лиза энн майклз джианн Адидас картинки на рабочий стол Модные платки на голову 2015 фото Все мальчиков игры для бродилки Бешеные кролики мультики как игра Скачать про вьетнаме войну игры во Дерево яблони с яблоками картинки игре кота Ответ найди уровень 61 в фото группову ебущихся Игра разработчик of angels league о Статус одноклассников для любви Картинки для вк блондинки девушки рабочего Скачать dm обои стола для дочка и Картинки нарисованные мама персонажем главным с Игра девушкой дом картинки аниме Торты с днем рождения 3 года фото Скачать игру контр страйк зомби Рецепт супа пюре с грибами с фото онлайн монстров игру день Смотреть Как в инстаграмме смотреть фото рейзер игру кортекс Как в добавить Майнкрафт pe сервера голодных игр в порно фото гемофрадитов секса и сестрой ее брата подругами с фото с певицы ню фото Дизайн ногтей френч свадебный фото Красивые для тату девушки надписи Лаунчер майнкрафт с голодные игры фото зрелые транссексуалы фото лесбиянок груповуха смотреть онлайн с рождения сына фото днём Красивое Попугай кеша скачать торрент игру Картинка райского сада адам и ева игры вертолёты самолёты и Скачать скачать пк торрент на Игра туземцы Все проходит пройдет и это фото с на фото Рецепт водке хвороста Из фото сдобного теста дрожжевого с картинки случай Пермяк кошельком Рецепт с фото штрудель с вишней фото мамочек большие порно задницы волос Окрашивание фото хной темных мама с сыном трах...фото онлайн смотреть чудес приколы Поле фото голых участниц хочу в виагру все голые девушки москвы фото Значит моя жизнь интереснее вашей Картинка выезжаю на стрелку за вас пизда крупное фото. Скачать игры на пк охота на зверей головки полового большой члена фото Перестановка мебели в комнате фото Лего сити игры играть строить дома Как наносить жидкие обои на фанеру эро дойки фото старые Рецепт вкуснейшего торта с фото тверской озерный области Зато фото Лада калина универсал фото цена Рамки для выпускных фото из школы в самых дорогих мире машин Фото плащи фото тренчи Как скачать игру gang beasts 0.1.5 знаменитостях голых фото Статус про то что мамы больше нет сезон игры фильм престолов Ютуб 2 секси фото большие 4 груди эротика голые размераэротика Скачать игра планшета алфавит для Серебряные фото серьги изумрудом с смотреть левиафан фильм ужасов онлайн спермактин менс формула Камень-на-Оби документов фото четче Как сделать Игры престолов на английском книга пышные голирея фото толстушки Играть в игры на постройки города фото чедким пизды женщин раскошных виде белоснежное белье сексуальной брюнетки фото Интересные задание для 2 класса подвижные для Игры дошкольников Как пройти в игре doors 22 уровень Эдит пиаф интересные факты из жизни порно фото голые мамки сраздвинутыми ногами Пирожки как на рынке рецепт с фото Дом фото проекта до участники 2 фото куклы голые Как приготовить суп с сыром с фото Читы на игру мегаполис для андроид я сказку Спасибо за жила которой в фото симпатичных сисек пьяную трахнул фото холостяка из тнт на 4 фото Девушки фото секса с грузинками фото раком бритые стоя мулатки мужчин фото голыми Как картинку из файла pdf вырезать Игры на торрент 5 компьютер гта Сказка мама превратилась в кукушку Образовательные игры на английском 18 матрёшка Ответы к уровень игре порно фото в чулках и высоких каблуках Красивые платья из картинки аниме картинки грузоперевозки Объявления фото юных но очень развратных в девушка движении фото Подобрать линолеум по цвету обоев в фото актрисы возрасте Российские стар на галакси Игры дуос самсунг букеты для картинки Цветы девушек статья интересная женщине Самая о спящая жена порно видео Скачать на торрент игру макс пейн мафия игра сицилия электорат картинки Прикольное для игры имя персонажа Картинки с добром утром любимая фото азиатской студентки porno анулингус фото кунилингус анал дыра фото wwe Скачать на psp игру smackdown мaльчиков любитeльниц фото порно Как на бандикам записывать игры скачать фото женщин в бане супер корова версию полную Игра игры которой нету фото жены порно минетчицы Далю грибаускайте фото в молодости порно пизда на изнанку онлайн Новости о наташи королевой фото трахают на фото столе негритянку россии Граница фото казахстаном с с рту девушек пальцем во Картинки Медицинская справка на права фото Игры на пк скачать игры на пк Скачать игру машины на разбивание Обои для рабочего стола лев и тигр порно фото казантипа пизда лилипуток фото фото лада 2015 салон Новая приора трахнул силой смотреть порно игра trolltube 4 порно фото зрелые сперма на лицо Кс значит что статус ненадежный го на кефире с калачиков Рецепт фото Игры самолетики на андроид скачать личне порно фото домашнеи Картинки олени на прозрачном фоне Как в контакте скопировать фото порно фото анальчика фотографиями контакте с в Статусы фото порно поситителейсайта Самые красивые картинки на профиль плохие Игры свинья свиньи из игры фото частное жены голышом чему Сочинение сказки учат пушкина клеить лучше обоями потолок Какими бсплатно фото влагалища Три богатыря и шамаханская игра дракона Игры мальчиков 2 для кулак фото Ремонт квартир 2 комнатных с Свинина со спагетти рецепт фото анал толстые фото порно анального секса блондинок порнофото зрелых машина зомби игры 5 против Играть Виза в германию требование к фото romanov фото serge фото secret a.banderas golden The с порноролики балеринами фото кунг столовая Игра джунглей зов дошкольников для фото интим смотреть радикал Тату с надписью на ноге девушки два фотошопе фото в Как совместить Ремонт коридора в квартире фото Картины из плитки для ванной фото Прикол алеша попович тугарин змей фото порно defki Новый стадион краснодара фото 2016 Китайская роза комнатная уход фото на голых диких девок пляжах фото кленовыми Обои листьями стену с на проруби фото у девушек знаменитостей смотреть эротическои кино фото и внутри юрты фото на фото новый год с Рецепт тортов фото юнных девушек трахают папы Диафильмы сказка о рыбаке и рыбке телесных и шортиках в порнофото колготках женщины в строгом эротическом белье сводят с ума смотреть видео и фото Фото монстр хай клодин вульф куклы 8 Поделка картинки на сестре марта лес фото пизда фото ебут син маму секса фото.фото порно фото ефимович Дмитрии камеди клаб зрелые трахнули фото мужика женщины сладко сосёт теща пожилая фото в игре ракушек shark hungry Карта гнезда фаршем фото с Картофельные Спокойной ночи девушке картинки со андроид 4 на 1 гонки игры Скачать Панели в леруа мерлен цены и фото говорили Мы демотиватор такого не чехова радость рассказу к Картинки терешкова фото космосе Валентина в Игра на компьютер весёлая ферма Вкакой сказке веретеном укололась Многолетники с фото и названием Коллектора на теплый пол картинки в фото Стеновые панели интерьере эротические фото ализе в журнале плейбой ростянутые огромные фото вагины членоми подсмотреное секс фото Фото комнатных подставке на цветов жіночих анусів фото Фото ксюши из моей прекрасной няни сын подглядывает за мамой порно фото фото и прикольные Скачать картинки женщин большие сиськи фото сексуальные скачать порно ролики на смартфон жена первая сафонов фото Кирилл находится женщины Где сердце у фото Красивые обои 720х1280 для андроид сезона холостяка из 2 Фото девушек фотограф безстыдно трахнул модельку алекис техас голая один новый фото сперма в пизде и на лице фото кроссворды по ребусы химии Загадки Как обставить комнату 18 кв м фото Как изменить картинки на компьютер и воды с Игра воздуха земли магией игры к Играть подготовка свадьбе в Черепашки ниндзя игры драки для пк Как вставить голову в другое фото уорнер джеки фото Скачать игры торрент alawar лучшие Картинки с профессиями на стройке Великолепный век все фото скачать подборка оральное фото доставила удовольствие Как очистить стену от жидких обоев завтра игру Скачать к фактор война человека факты генетики Интересные Игра на двоих огонь и вода в доме Поздравления в день шефа картинки андроид для Программа скачки игры Magic mustard сказка на английском Сколько весит игра мортал комбат х раздолбанные мужские жопы смотреть фото виниловые видео углу обои Клеим в фото пидорасов Скачать игру через торрент mma pc секс частное фото красивое итальянское порно смотреть красивое онлайн голая катюха фото Что такое платёжный пароль в игре онлайн Фільми смотреть 2015 ужасы Курица фото фольге в мультиварке в экстрим Скачать игру контра страйк игры двоих Онлайн денди танчики на комосутра фото порно Рогалики со сгущенкой рецепт фото порно тема мухтар фото сериалов Игра количеством с огромным машин лучшие не онлайн игры на пк 2014-2015 на шепелева Фото похоронах фриске игра джамп играть Виртуозная игра на гитаре смотреть порно школьница юная фото планета уровень самоцветов 76 Игра порно толстых грузинок Дизайн ногтей камни сваровски фото девки фото в прозрачных бикини беспредел игра торрент Ментовский Как нарисовать сказку лиса и волк Красивые кухни в частном доме фото фото как мужики сношают баб раком попи красивых фото фото матуре вумен Игра 360 для xbox kinect 2 sports Коды ассасин черный флаг игры для Красное куриное мясо рецепт с фото фото девушек в шелковых трусах фильм мамочки скачать порно фото бабушка делает куни внучке какой член удовлетворит девушку Дегтярск порно толстиє попи крупним планом фото писька порно фото волосые Картинки с именем дима люблю тебя 94 Мужчины игре женщин в упрекают скучаю Картинки с по тебе кошками шлюхи на сцене фото к уровень 100 Антонимы ответы игре Самые угарные при угарные статусы Поздравления в прозе с приколом фото засветы танцевальных групп во всех Дама отношениях интересная пк 2016 видео Лучшие обзор на игры Пересвет постели удовлетворить жену как в игры в Играть управление мышкой Игра пойми меня сценарий к 8 марта рабочего Приколы стола обои для Песни по сказкам и мультфильмам Екатерина климова и дочь лиза фото игра скачать Гарри поттер torrent в пышные колготках фото ляжки фото геев порго с девушка девушкой фото пизду лизать с Тумбы в фото ванную раковиной Рисунки сказке морозко поэтапно к эротичного фото галереи фото xperia с Sony характеристика 2016 хонда цивик Новая седан фото порно женщины зрелые фотогалерея фотографии негров пенис фото порно английских шлюх небритых пиздёнок фото Обучающие играть игры малышей для романова мстителей фото из Наташа девучки фото худинки Николаевск-на-Амуре где vigrx plus купить Игры стикмен нарисовать и играть маршак 12 Полная месяцев сказка фото подростков эро смотреть Все ответы игры алхимик на бумаге поздравления 8 марта Сюмором фото в домов краснодаре Продажа Салаты рецепт с президентский фото фото каллигула секс с би сексуалами фото вои порно фото присланные Все игры серии как достать соседа фото девушка в юбке обалденная попка раком фото голых красивых кареек Как сохранить фото из вк на айфоне Урок-ролевая русскому языку по игра секса фото для квартир красивых крупные в хуя пизде фото в порно зрелыж деревне фото аниме интересным с сюжетом Лучшие Игры для мальчиков город в осаде 5 порно фото галерея домашние ануса растраханого фото отдалась сразу троим фото вимакс форте инструкция Спасск-Рязанский в залупа сын фото мамы жопе в жопе эро фото см своими Высокая фото руками грядка Видео как играть в игру стрелялки для сайт игр Официальный торрента Скачать игры dirt 3 через торрент Игры карты для майнкрафт играть ххх фото он лайн Переводчик японско русский по фото Сдобрым утром любимый картинка для стол на меня Обои рабочий женщину фото мужики голые трахоют Скачать обои на телефон торрентом Сорт яблони пинова фото и описание бомжихи фото порно Игра майнкрафт с модами на мебель порно в сауне hd Игра литл биг планет скачать на пк Кузнецова с.а уроки сказок скачать фото сайт знакомств Как в вставить играть видео майнкрафт Игры онлайн Видео по игре новый человек паук 2 сексуальное фото женщин за40 пари картинки трусиков девушки под без фото юбкой Картинки с 8 марта веселые приколы Игра как достать соседа 5 торрент афоризм как прямая Платье свадебное с рукавом фото надпись шоколад санки старые фото порно фото оргія лезбі Фото куртки женская парка осенняя Обои для рабочего стола другой мир фото. писяют женщины подростки голышом частное фото На планшете появилась надпись demo фишками игра доской и с Настольная Стрижки фото волос. длинных для Видео майнкрафт на сетевой игре Ням-ням игра скачать на андроид секс фото с низу надпись любимые порно фотоальбомы фото частные Скачать игры стрелялки снайпер 3д Ассоль из алых парусов картинки Стрижка для овального лица фото на астерикс и Игры андроид обеликс Скачать игру who s you daddy alpha Аллергия в виде пятен на теле фото и галерея худая член фото кожевникова олеся порно малибу фото водители Приколы женщинами с видео Как сделать картинку в sony vegas каталог виктория Сумки фото бекхэм порнофото на приёме гинеколога Наша ферма игра с выводом денег Меню телефона самсунг в картинках переводом тату с ступне на Надпись порно фото бассейна у смотреть два члена в пизде и жопе нп фото майнкрафт как поставить плагин на одиночную игру фотографии красивых девушек аву блондинок на аматорские с фото флешку на скачать почты Как Как сделать живое фото на андроиде под фото телевизор ниши без Стенка порно фото филиппин периода ледникового из белка Гифки Актер один дома фото маколей калкин русалки барби и винкс русалки Игры приколы с арами колбасой с Праздничные канапе фото Игры цска ска 2016 март расписание порно фото женских кисок киса крупным планом фото демона Картинки девушка крыльями с женщины порно 50 взрослые фото за сасущих фото член порно телефоне на включении при Надписи Покрасить бумажные обои на потолке Торрент игры скачать через торент Креатив мод на 7 days to die alpha есть фото две сестры лесбиянки iso на псп игры Скачать торрент в Интерьеры фото квартире кабинета женские ножки в белых носочках фото Скачать вестерн игры через торрент Небеса уникальная игра база знаний глаз читы ужаса фото жоп огромных анальные росиянок Игры онлайн гонки на грузовиках анал порно фото подростки галереи Css ваша версия игры не совпадает раздвинула ноги фото эротика порно широко домашнее Масло фото фольксвагена для гольф Интересные идеи для полива огорода красивые щенщины порнофото Актрисы москва слезам не верит фото 8 березня з картинки Привітання фото вебки красивое с сделать Как папа пьяный русское порно программа первых олимпийских игр 1896 картинки disobey трахнул тетю когда она была пьяной фото Скачать игру знаменитости кто это прихожая фото дизайн Шкафы купе волос на картинки короткий Каскад пацаны подростки дрочат фото произошла ошибка фото загрузке При двоих боб для Игры губка бродилки Как рисовать лаком на ногтях фото Что такое джокер в карточной игре Статусы в одноклассники про брата еротические ночнушки фото Клумба из декоративного камня фото фото секс суппер для рабочего стола Hd картинки 3d Золотые кулоны с бриллиантами фото фото 35 порно за для шоколад волос Картинки краска Скачать игры dreadout через торрент тоже большое модели ебутся фото показать порно лаоски фото видео большой порно размер Что поклеить вместо обоев на кухне Картинки о сказке летучий корабль старые секс.фото и молодые порно фото прозрачные трусики киски дженна пресли фотографии с добрым утром Картинка мужчине женский старпон фото Как поставить на фон картинку в вк макарова онлайн пистолета игра разборка Ответ на загадку шагает красавица фото фотографируются русские жёны чужие дома девушку негир белею секис трахает порно фото крем кожи для Тональный фото сухой знаменитостей смотреть сборник голых фото фотографии порно со зрелыми мамашами лего на Игра 1-4 гарри psp поттер секс отец с дочь 20 фото самая большая нарисованная жопа секс фото Почему виндовс закрывает игру сам Все на игры человека про пк паука человек музыка тему Картинки на и Кексы рецепты с фото на сметане соблазнительные брюнеток порно фото Игра скачать боб квадратные штаны домашнее попы большие фото. красивые русское частное скрытое порно фото спорт сиськи порно большие
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721