ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.811.1

С. В. Лазаренко, А. Шамсітдінов,

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,

м. Одеса

 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

У статті розглянуті сучасні засоби інформаційно-комунікативних технологій, що використовують у процесі мовної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Визначені основні лінгводидактичні завдання, що вирішуються завдяки впровадженню в процес мовної освіти засобів інформаційно-комунікативних технологій. Розкритий лінгводидактичний потенціал засобів інформаційно-комп’ютерних технологій при викладанні різних аспектів мови та при формуванні вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності. Встановлена структура (основні компоненти) навчальних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій. Схарактеризовані етапи роботи над впровадженням засобів інформаційно-комп’ютерних технологій у процес викладання мов.

Ключові слова: мовна підготовка, засоби інформаційно-комп’ютерних технологій.

В статье рассмотрены современные средства информационно-коммуникативных технологий, которые используются в процессе языковой подготовки студентов в высших учебных заведениях. Определены основные лингводидактические задачи, решаемые благодаря внедрению в процесс языкового образования средств информационно-коммуникативных технологий. Раскрыт лингводидактический потенциал средств информационно-компьютерных технологий при преподавании различных аспектов языка и при формировании умений и навыков в разных видах речевой деятельности. Установлена структура (основные компоненты) обучающих средств информационно-компьютерных технологий. Охарактеризованы этапы работы над внедрением средств информационно-компьютерных технологий в процесс преподавания языка.

Ключевые слова: языковая подготовка, средства информационно-компьютерных технологий.

 

The article deals with the modern means of information and communication technologies, which are used in the process of language training of students in higher education institutions. Main linguodidactic problems solved by the introduction of a process of language education means of information and communication technologies are defined. Lingvodidactic potential of the information and computer technology in teaching various aspects of the language and the formation of skills in different kinds of speech activity is disclosed The structure of the learning tools of information and computer technology is installed. The stages of implementing information and computer technology in the teaching of language are characterized.

Keywords: language training, means of information and computer technologies.

 

Система вищої освіти України перебуває в стані трансформації. Вона зазнає суттєвих змін у результаті таких світових процесів, як: поява нових інформаційних технологій, розширення меж спілкування, відкриття нових можливостей комунікації, значне зростання обсягу інформації. Так, однією з найнеобхідніших умов викладання іноземної  мови у ВНЗ на сучасному етапі є використання на заняттях різноманітних засобів сучасних інформаційно-комунікативних технологій (надалі ІКТ) – комплексу процедур, що реалізують функції збору, отримання, накопичення, збереження, обробки, аналізу та передачі інформації в організованій структурі, з можливим використанням засобів обчислювальної техніки.. Досліджуючи особливості навчання сучасних студентів, Г. Левіна зазначає: «… молода особа сьогодні вільно почуває себе в Інтернеті, легко орієнтується в пошукових програмах. Вона звикла отримувати інформацію у формі гіпертексту, тобто звикла до того, що досить натиснути на мишку, і вона отримає необхідну довідку, або поширення інформації, або переклад слова іншою мовою. Сьогодні формується покоління переважно з образним сприйняттям світу, і слід використовувати інші можливості мозку людини для формування оптимальних методик засвоєння знань» [4; с. 7].

Аналіз наукових досліджень засвідчує, що проблема використання засобів ІКТ в навчальному процесі розглядається в загальному контексті реформування сучасної системи освіти, і дозволяє виокремити такі напрями наукового пошуку в цій сфері: 1) дослідження проблем використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі (Б. Герушинський, Б. Глінський, Т. Лавіна, М. Лапчик, В. Ляудіс тощо); 2) вивчення психолого-педагогічних аспектів інформатизації освіти (Н. Апатова, В. Болотов, Ю. Брановський, Г. Кручиніна, Н. Пак, І. Роберт тощо); 3) аналіз особливостей та ефективності використання в навчальному процесі засобів мас-медіа (М. Горячева, Ю. Егоров, С. Медведєв тощо); 4) вивчення використання ІКТ в процесі викладання окремих навчальних дисциплін (А. Джалалуддіна, Л. Ованес-Бєков, Н. Пак, Б. Хаан, Н. Янкелович, П. Сисоєв, М. Євстігнєєв, Є. Полат тощо); 5) дослідження інтеграції педагогічних і комп’ютерних технологій у сучасні умови навчання мові з використанням ІКТ (Л. Дунаєва, Е. Азімов, А. Тряпельніков, А. Щукін тощо).

Проте, як слушно зазначає  П. Сисоєв, ці проблеми ще не знайшли єдиного системного вирішення [6, с. 5]. Зокрема, недостатньо висвітлений дидактичний і комунікативний потенціал засобів ІКТ у процесі мовної освіти іноземців, особливості впровадження того чи іншого засобу ІКТ  при викладанні певного аспекту мови іноземцям. З цього погляду актуальним вважаємо зауваження О. Васічкіної: «Як і раніше більшість викладачів використовують комп’ютерні технології виключно як засіб отримання інформації та аутентичного мовного матеріалу, комунікативні ж можливості інформаційних технологій використовують недостатньо» [2, с. 9]. Досліджуючи ІКТ як засіб формування професійної комунікативної компетентності студентів економічних спеціальностей, дослідниця виокремлює низку протиріч, характерних для сучасної теорії та практики формування професійної комунікативної компетентності в процесі вивчення іноземних мов на основі засобів ІКТ, а саме: протиріччя між необхідністю наявності у студентів професійної комунікативної компетентності, адекватної сучасним вимогам, і недостатньою розробкою основ її розвитку;  протиріччя між потребою суспільства в підготовці спеціалістів, що здатні вести професійну діяльність в умовах глобального інформаційного суспільства, і недостатньою розробкою науково обґрунтованих теорій, технологій і систем, що забезпечують формування в студентів професійної комунікативної компетентності на основі вивчення іноземної мови з використанням засобів ІКТ; протиріччя між значним потенціалом засобів ІКТ і недостатнім його використанням у системах, спрямованих на розвиток особистості майбутнього спеціаліста; протиріччя між наявністю великого арсеналу комп’ютерних систем навчального призначення і недостатньою розробкою технологій їх використання для формування професійної комунікативної компетентності студентів у процесі викладання іноземних мов; протиріччя між значним комунікативним потенціалом засобів ІКТ і його незначним використанням у процесі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів [2, с. 15].

Усе вищезазначене зумовлює актуальність дослідження, основними завданнями якого є: 1) визначити основні лінгводидактичні завдання, що вирішуються завдяки впровадженню в процес мовної освіти засобів ІКТ; 2) розкрити лінгводидактичний потенціал засобів ІКТ при викладанні різних аспектів мови та при формуванні вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності; 3) встановити структуру (основні компоненти) навчальних засобів ІКТ; 4) схарактеризувати етапи роботи над впровадженням засобів ІКТ у процес викладання іноземної мови.

Аналізуючи педагогічні умови використання гіпертекстової технології як одного із засобів ІКТ у процесі навчання студентів, Л. Ю. Беленова відзначає, що ця технологія сприяє реалізації особистісноорієнтованого, індивідуального, діяльнісного, професійно-спрямованого та системного підходів до навчання. «Особистісно-орієнтований підхід забезпечує створення максимально благоприємних умов для розвитку та саморозвитку особистості студента, виявлення його індивідуальних здібностей, активне використання їх у навчальній діяльності. Особливість індивідуального підходу до навчання студентів <…> полягає в постійному урахуванні індивідуальних особливостей кожного: типу й характеру інтелекту, рівня розвитку, вибірковості до змісту, виду та форми навчального матеріалу, мотивації, здібності до самостійної роботи. Специфіка діяльнісного підходу <…> полягає в орієнтації на допомогу студентові в становленні його як суб’єкта своєї життєдіяльності, при цьому він сам активно бере участь в процесі навчання. Професійно-спрямований підхід реалізовано поєднанням гуманітарної та предметно-професійної діяльності, що сприяє накопиченню професійного досвіду та забезпечує готовність студента до самостійної професійної діяльності. Системний підхід в педагогічному процесі передбачає використання спеціальних понять і методів, дотримання певних умов для самореалізації та самовираження особистості студента, викладача, що сприяє її творчому самовираженню та особистісному зростанню» [1, с. 57]. Усі вищезазначене можна співвіднести з будь-яким засобом ІКТ, що використовується під час мовної підготовки студентів. Серед основних лінгводидактичних завдань, що вирішуються в результаті впровадження засобів ІКТ у процес мовної освіти, виокремлюємо такі: 1) підвищення мотивації вивчення мови; формування стійкої мотивації пізнавальної діяльності; 2) розвиток здібностей і готовності до самостійного вивчення мови; 3) сприяння виробленню самооцінки в студентів; 4) підвищення активності студентів у процесі вивчення мови; 5) індивідуалізація навчання; 6) інтенсифікація навчання; 7) формування елементів глобального мислення; 8) збільшення обсягу лінгвістичних і культурологічних знань; 9) формування та розвиток умінь і навичок у 4 видах мовленнєвої діяльності (читанні, говоріння, аудіюванні та письмі): умінь сприймати та розуміти аутентичні іншомовні тексти, аналізувати їх; уміння передавати інформацію зв’язними та аргументованими висловлюваннями з дотриманням орфоепічних, орфографічних, пунктуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних і стилістичних норм мови, що вивчають.

Впровадження засобів ІКТ у процес мовної освіти дозволяє суттєво змінити модель навчання. Так, модель навчання мові без використання засобів ІКТ передбачає, що в центрі навчання знаходиться викладач, студенти ж відіграють пасивну роль, сутністю навчання є передача знань і фактів, в основі начальної діяльності – приховані змагання між студентами. Натомість модель навчання з використанням засобів ІКТ передбачає, що в центрі навчання – студенти, які досить активно залучаються до навчального процесу, сутність навчання – навчити самостійно здобувати необхідні знання, розвивати свої уміння та навички, в основі навчальної діяльності – співпраця викладача та студента.

Завдяки широкому лінгводидактичному потенціалу засобів ІКТ їх можна використовувати при опануванні різних аспектів мови, при формуванні вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності.

 1. При навчанні фонетиці. Засоби ІКТ дозволяють прослуховувати звуки, слова, фрази та тексти, що вимовляють безпосередньо носії мови, яку вивчають студенти. При цьому є можливість скорегувати швидкість звучання відповідно до свого рівня сприйняття, розбити тексти на фрази, фрази на слова, прослухати певні фрагменти повторно, зіставити вимову з написанням. Використання мікрофона дозволяє оцінити правильність вимови студента, вказати на помилки та запропонувати вправи, спрямовані на корекцію фонетичних умінь.
 2. При навчанні лексиці. Застосування засобів ІКТ при роботі з лексикою дозволяють продемонструвати різні аспекти слова (семіологічний, структурно-семантичний, функціонально-стильовий), репрезентувати його синонімічні та антонімічні зв’язки тощо. Аудіоможливості засобів ІКТ уможливлюють прослуховування слів з вуст носіїв мови.
 3. При навчанні граматиці. Засоби ІКТ можна використовувати при опрацюванні будь-якого граматичного матеріалу. Вдале поєднання можливостей ІКТ (правильне розташування матеріалу, використання схем, таблиць, анімаційних елементів, голосового супроводу тощо) сприяє кращому засвоєнню матеріалу, адже в цьому випадку задіяні різні рецептори сприйняття. Необмеженість у часі при виконанні практичних завдань дозволяє студентам обрати ту швидкість, що є релевантною їхнім можливостям. Автоматичне оцінювання правильності виконання завдань вказує кожному студентові на рівень сформованості його вмінь і навичок, на його прогалини, на ті аспекти теоретичного матеріалу, що слід повторити чи вивчити детальніше, а після цього пропонує практичні вправи, спрямовані на повторне, додаткове опрацювання граматичного матеріалу, або, навпаки, визначивши рівень сформованості вмінь і навичок студента як достатній, пропонує йому складніші вправи, спрямовані на вдосконалення, поглиблення та поширення вже наявних знань, умінь і навичок.
 4. При навчанні читанню. Використання засобів ІКТ у процесі читання дозволяє обирати темп читання відповідний до рівня сформованості вмінь і навичок кожного студента, сприяє формуванню вміння працювати з додатковим інформаційно-довідниковим матеріалом для самостійного подолання перешкод, що виникають у процесі читання. Різноманітні вправи, запропоновані після сприйняття тексту, сприяють формуванню та розвитку вмінь знаходити в тексті інформацію різного змісту, здійснювати різні види аналізу тексту, перевірити правильність і глибину його розуміння.
 5. При навчанні аудіюванню. Впровадження засобів ІКТ у процес навчання аудіюванню сприяє формуванню та розвитку фонетичних умінь і навичок, дозволяє прослуховувати текст зі швидкістю, що студент обирає самостійно відповідно до свого рівня володіння мовою, уможливлює повторне прослуховування фрагментів тексту для більш повного та адекватного їх розуміння. Вправи, що подаються після прослуховування, дозволяють проконтролювати правильність сприйняття прослуханого тексту.
 6. При навчанні говорінню. Застосування засобів ІКТ при навчанні говорінню сприяє формуванню та розвитку фонетичних умінь і навичок. Технічні можливості ІКТ дозволяють оцінити правильність вимови студента, вказати на помилки та запропонувати вправи для корекції вимови.

Під час мовної підготовки можна використовувати готові засоби ІКТ (мультимедійні засоби, комп’ютерні навчальні програми, кібертексти, гіпертексти тощо) або створювати власні. Відзначаємо перевагу останнього, оскільки в цьому випадку викладач має можливість адаптувати зміст того чи іншого засобу ІКТ до рівня знань і вмінь конкретної групи студентів, наповнити його матеріалом, що був би цікавим даній групі та відповідав би навчальному плану та технічним можливостям того чи іншого навчального закладу. При цьому будь-який навчальний засіб ІКТ повинен містити такі компоненти.

 1. Інформаційно-інструктивний розділ. У цьому розділі репрезентована тема, на опрацювання якої спрямований даний засіб ІКТ, мета та завдання останнього, інструкція по роботі з ним.
 2. Теоретичний розділ. Цей розділ містить основні теоретичні відомості з теми, що мають засвоїти студенти. В окремих файлах може бути подана додаткова інформація лінгвістичного, історичного, культурологічного і будь-якого іншого змісту, що буде цікавою студентам, які прагнуть більш глибоко опанувати різні аспекти теми.
 3. Практичний розділ. У цьому розділі подані різноманітні вправи, спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу, формування та розвиток умінь і навичок. Вправи мають бути різними за складністю (враховується принцип індивідуалізації та диференціації навчання) і за метою (під час вирішення практичних завдань студенти, крім того, що опрацьовують різні аспекти теми, яку вивчають, розвивають свою комунікативну компетенцію у 4 видах мовленнєвої діяльності: читанні, аудіюванні, говорінні та письмі). При цьому ефективність засобу ІКТ стане більшою, якщо у випадку неправильної відповіді студента, він буде спрямовувати його на ту частину теоретичного матеріалу, яку необхідно повторити.
 4. Контрольно-узагальнюючий розділ. Цей розділ містить завдання, основна мета яких – перевірка та виявлення рівня сформованості знань, умінь і навичок студентів, визначення прогалин і спрямування їх до того матеріалу, що необхідно повторно опрацювати.
 5. Довідниковий розділ. У цьому розділі вміщені додаткові матеріали, що можуть стати в нагоді студентам при виконанні практичних завдань, а саме: словники, граматичні довідники тощо.

Слід зазначити, що всі компоненти навчальних засобів ІКТ повинні підпорядковуватись загальній меті мовної освіти і в той же час бути адекватними меті та завданням кожного конкретного заняття.

Створення та впровадження в процес мовної підготовки студентів власних засобів ІКТ передбачає такі етапи роботи.

 1. Підготовчий етап: 1) визначення цілі й завдань засобів ІКТ з огляду на обраний аспект та етап навчання, на можливість застосування засобів ІКТ при вивченні матеріалу; 2) обробка текстового матеріалу для окреслення необхідного тезаурусу, виокремлення головних і другорядних компонентів; 3) встановлення зв’язків між усіма можливими компонентами матеріалу; 4) визначення стратегічної послідовності репрезентації матеріалу, виокремлення ключових понять, що ляжуть в основу концептуальної картини; 5) аналіз характеру семантичних і лексико-граматичних посилань; 6) побудова «навігації» по засобам ІКТ, тобто шляхів переходу від основного матеріалу до допоміжного; 7) встановлення можливостей і способів включення до теоретичного матеріалу вправ і завдань, спрямованих на формування та розвиток практичних умінь і навичок, контроль рівня їх сформованості.
 2. Основний етап: 1) впровадження засобів ІКТ в процес мовної підготовки студентів; 2) контроль викладача, чи правильно використовують студенти засоби ІКТ, допомога в разі потреби.
 3. Заключний етап: 1) оцінка ефективності впровадження засобів ІКТ в певний етап мовної підготовки студентів; 2) усунення недоліків; 3) вдосконалення створених засобів ІКТ.

Відзначаючи потужний лінгводидактичний потенціал сучасних засобів ІКТ та беззаперечну ефективність їх використання під час мовної підготовки,  зауважимо, що недбале впровадження засобів ІКТ у навчальний процес може призвести до негативних наслідків. Так, слушним вважаємо зауваження О. С. Мілославова про те, що непродумане застосування гіпертексту як одного із сучасних засобів ІКТ містить небезпеку втрати цілісності знань, може призвести до їх фрагментарності. «На чому ґрунтується переконання в тому, що так званий «гіпертекст» є для навчання більш ефективний, ніж традиційна книга? Неможна занадто дрібнити знання, відчуття, оскільки вони стають вже не тими, що були спочатку, вони позбавляються культурного, освітнього та виховного значення» [5, с. 107]. Безсумнівно, використання сучасних засобів ІКТ має бути коректним, виправданим і доцільним. Неможна переоцінювати їхні можливості. Передача інформації – це ще не гарантія передачі в повному обсязі знань, культури, тому сучасні інформаційно-комунікативні технології є лише допоміжними засобами навчання, хоча й досить ефективними та продуктивними [3, с. 39].

Підсумовуючи дослідження, зробимо висновки. Впровадження засобів ІКТ у процес мовної освіти студентів сприяє розв’язанню таких основних лінгводидактичних завдань: підвищення мотивації вивчення мови; формування стійкої мотивації пізнавальної діяльності; розвиток здібностей і готовності до самостійного вивчення мови; сприяння виробленню самооцінки в студентів; підвищення активності студентів у процесі вивчення мови; індивідуалізація навчання; інтенсифікація навчання; формування елементів глобального мислення; збільшення обсягу лінгвістичних і культурологічних знань; формування та розвиток умінь і навичок у 4 видах мовленнєвої діяльності (читанні, говоріння, аудіюванні та письмі). Використання засобів ІКТ під час викладання мов дозволяє побудувати нову модель навчання, де домінантне місце належить студентові, сутністю навчання є не лише передача інформації, а навчання самостійно здобувати знання, формувати та вдосконалювати свої комунікативні вміння та навики, в основі навчання – співпраця викладача та студента. Широкий лінгводидактичний потенціал засобів ІКТ дозволяє використовувати їх при опануванні різних аспектів мови, при формуванні вмінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності. Для ефективності застосування в навчальному процесі будь-який навчальний засіб ІКТ повинен мати такі компоненти: інформаційно-інструктивний; теоретичний; практичний; контрольно-узагальнюючий розділ; довідниковий. При цьому всі вони повинні підпорядковуватись загальній меті мовної освіти і в той же час бути адекватними меті та завданням кожного конкретного заняття. Робота над створенням і впровадженням у процес мовної підготовки студентів засобів ІКТ передбачає три етапи роботи: підготовчий (визначення цілі й завдань засобів ІКТ, обробка текстового матеріалу, встановлення зв’язків між компонентами матеріалу, визначення послідовності репрезентації матеріалу, побудова «навігації» по засобам ІКТ, включення до теоретичного матеріалу вправ і завдань, спрямованих на формування та розвиток практичних умінь і навичок, контроль рівня їх сформованості), основний (впровадження засобів ІКТ в процес мовної підготовки іноземців, контроль викладача), заключний (оцінка ефективності впровадження засобів ІКТ, усунення недоліків, вдосконалення створених засобів ІКТ).

Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому вивченні лінгводидактичного потенціалу сучасних засобів ІКТ, детальному аналізі особливостей використання кожного конкретного засобу ІКТ у процесі викладання різних аспектів мови і формуванні умінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності, розробці та впровадженню ефективних засобів ІКТ у процес мовної підготовки студентів у вищих навчальних закладах.

Література:

 1. Беленова Л. Ю. Педагогические условия применения гипертекстовой технологии как средства обучения студентов: дис… канд. пед. наук: 13.00.01/ Людмила Юрьевна Беленова. – Самара, 2008. – 188 с.
 2. Васичкина О. Н. Информационно-коммуникативные технологии как средство формирования профессиональной коммуникативной компетентности студентов экономических специальностей: дис… канд. пед. Наук: 13.00.08/ Ольга Николаевна Васичкина. – Ставрополь, 2009. – 223 с.
 3. Купер И. Р. Гипертекст как способ коммуникации / И. Р. Купер // Социологический журнал. – № 12. – 2000. – С. 36-57.
 4. Левина Г. М. Обучение иностранцев русскому инженерному дискурсу как одной из составляющих профессионального образования в российских технических вузах: дис. докт. пед. наук: 13.00.02 / Левина Галина Михайловна. – М, 2004. – 369 с.
 5. Милославов А. С. В. Розанов и «новые софисты»: разговор с эксцентриком о компьютерных технологиях в образовании / А. С. Милославов // Научно-технический вестник СПбГУ ИТМО. – Вып. 12. Проблемы гуманитарного и экономического образования в техническом вузе./ Под ред. О. В. Кузьминой, В. И. Подлесных. – СПб., СПбГУ ИТМО. – 2004. – С. 107114.
 6. Сысоев П. В. Информационные и коммуникативные технологии в лингвистическом образовании / Павел Викторович Сысоев. – М.: Книжный дом «Либроком», 2013. – 264 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
my write essay for for me cover for letter position sales representative assistance plan dissertation writing writing essay help ged with essay complain about bus services alcoholism research paper online homeworkhelp medical write school for to statement strong how personal a to help my in singapore me assignment do help with homework irish cover phd scientific letter help jobs forms out application filling with for with kindergarten writing help dissertation canada caverta 5 mg lifestyle christian dating young reviews store buy app positive script aggrenox sell cheap no about essay uniforms school help answers geometry homework homework help astronomy with public advocates on essay order admission used writing essay custom the help aztecs homework paper research about with help factors homework factors need i prime help coursework gcse art with the essays of orders following importance thesis writing in help css disabled classes dating pseudo school hints middle helpful homework dubai writing help in dissertation day services teachers resume for writing best legal service essay writing medication super purchase tadarise cheap papers online sats free to homework want do my i essays written william hazlitt by help purges early essay for dissertation writing custom help geometry with dating mega online latina escuchar with master degree thesis write cant my literature review i help homework ww2 junior woodlands music essay an about written essays cheap argument abortion essay on buying college papers online McAllen american Suaron from Suaron - Sachet Sachet distributors canada homework help bill passing a writing chicago resume services best 10 help dissertation get a literature writing review essay writing world history ap help homework description job helper help homework literary eharmony tips dating online do find to homework my someone media violence dissertation on medical resume assistant experience for without paper need with writing help a code custom discount essay a question writing help with dissertation service mba essay uk admission folktales from dating online japan gant chart dissertation study harcourt help homework guide studies social brace thing essay do contest winners right the descriptive service essay writing homework ones sites the help best prescription ManXXX mg get without with Westminster no 5 ManXXX - prescription help clubs homework property to estate purchase letter real intent of where to diy for buy invitations wedding paper homework fractions help inproper reosto 150mg for statement examples health personal mental nursing thesis phd commerce in essay admissions university eastern writing essay writers service crime cyber on thesis statement help essay georgetown a discharge health summary write how for to mental sale prescription Indinavir - Indinavir 200 without miami Antioch mg services writing blog bond online free papers my servicequotquot paper paper term write term resume purchase samples manager homework help with it my do homework me for algebra business for proofreading sale aux sur la dissertation peine etats de mort unis finance help assignment canada essay canada custom writing free math help for problems with writing best ltd service london cv thesis management dissertation phd waterford writing cv service smart writers essay topics writing naplan editing top essay service medical resume for billing thesis human management strategic resource on phd level writing dissertation help doctoral for purchase to of letter business how intent a write Meclizine order online cheap paper order cheap research eating presentation disorders powerpoint professional dissertation help online essay music writing writing paper company 2012 mba fuqua duke essays william homework help dampier thesis paper phd sale admission 5 for paper writing thesis service american essay african writers resume admission mba objective for pre written persuasive speech write my cant essay buy money essay happiness day essay argumentative buy nothing on writing omaha professional service resume beach help homework ca huntington job research paper essay common app help employee satisfaction and attitude supplement geometry help on homework computer purchase on essay help homework yahoo services reliable essay writing comparing art essay homework programs help my for to do get assignment write how a paper my discount laundry icp dirty dating video music game sequential order essays letter work format order doc science help school high homework service writing uk plan writing 7 business grade how to essay essay text in written language buy where paper to wrappers rice disorder study delusional case addiction essay facebook disorder essay writer news to paper stores origami buy in where essays for analytical sale recruitment on help dissertation depressive disorder case study major hesi service writing paper college compresse buy maxman online cover technician engineering letter for mechanical papers accounting on help dissertation singapore paper guide white writing help management operations homework executive resume level writing services writing services resume tn nashville best professional a for objective medical assistant resume for prospectus dissertation literature comparative writing dissertations service essay site help education essay goals di online dating carne liebig estratto paper a return tax order online admission editing essay brand polo from kamagra pills canada for assistants topics paper research medical assignment engineering my do resume for mechanical experienced engineers essays buy analytical law school best essay service write paper i research will buy letter production media job cover for delivery voveran sr fast online online buying mononit your dissertation on help companies academic writing resume sales for clerk example school letter of recommendation medical for dog essay service for english papers research biverkningar anafranil disorder research borderline topics personality evolve thyroid case disorder study dissertation management business paper term jobs writer help writing essays scholarship mergers acquisitions and thesis master pima homework library help county review sites essay breast cancer of inspiration songs designer piping resume book eragon essay service essay scholarship and adolescence about coming level of college age papers homework at do always i my night custom free essays helpline on homework your phone statements with help personal graduate for papers sale school freshers engineers samples resume for mechanical by essays written camus albert writing dissertation custom services do writing essays help descriptive research nursing paper writing service homework help aiu support dissertation forum for your objective buy resume writing articles your for website buy education on thesis need my review with help literature i online science help ap computer order in essays paragraph where in a4 to paper us buy computing assignment help medicine for good statements personal phd dissertation yale help essays college online edit manager for format experienced purchase resume writing pads custom online dating zhit dalshe cholestrol for effects crestor medicine side services sydney resume best professional writing book much write for how it have a to does someone you cost 2064 sale for uroxatral writing essay cheap coupon reports consumer viagra twitter help homework letter for assistant free cover medical listhesis mri a written person essay what in is narrative banned places do should public that you essay think smoking be in help essay admission keene state college application essay xavier university college buy shares buyback paper of on research dissertation payroll system druckkostenzuschu documentation thesis pdf movie turabian style online aquanorm from canada buy day 2 delevery aldara book write find a to someone to for how you online research paper outline chicago best resume dubai writing services jamesmsama press dating decline Lamictal buying online thesis master project plan writing descriptive pre essay format mla instructions essay a term paper cite how to for papers college cheap service writing cv essex mechanical level resume for entry engineer sample dissertation and internet addiction media research disorders eating papers ico essay application best university college xiamen essay for a bio write me editing malaysia thesis services in help homework wpix cv free products for template dairy on research paper to write how my essay without soft prescription purchase purchase kamagra sachet online buy discount suaron manager for case sales interview study medical resume for esthetician order Billings cheap Black Cialis - Generic Generic Black berlin Cialis Super Madison P-Force buying 100mg reviews Super P-Force - online last writing minute dissertation writing course work service solving homework help math the chicken pox how is spread us essay services paper online grade my nomor start dating balap online desain jamaican dating a women dormtainment de cyrano essay bergerac for seeking job letter disorders eating research paper plan business mexican restaurant for with help star sticker mario paper writing for services content websites purchase cheapest Aristocort Danazol generic buy online research papers published preparation dissertation defense non-traceable term papers purchase news papers online english academic writing accounts for sale co war blitz homework uk primary help resume writing review services sujet dissertation posie homework chat room help gothic non goths dating u help for homework anxiety statement generalized disorder thesis help physics college homework medical service best essay gods roman help homework scotland service writing will online for essays online help description needed Halton Adalat Hills cheap - no Adalat homework earth help online science services resume writing tacoma website for coursework astronomy objects searching papers messier research math my will do website that homework best service in dallas writing resume doctoral full scientific thesis history business school essays with help research education help dissertation my do help essay need problem word homework forum math help perfect college essay writer cebu thesis in science essay writing service blog paper writing research paper research who can write my service coordinator for letter medicaid cover you essays for written have questions essay louisiana on the purchase homework help hotlines speech a on help paper research of order in pages resume federal writing dc services essay to an get online how writing help method help scientific homework homework of help review chegg best the writing online service is what essay allegra jobsch research page write for paper a 10 me lucrari de coperta dissertation unei essay order uk for cheap essay help about in a write essay an custom or your holiday country essay writers sydney sample essay dbq reviews essay custom statement editing personal service help homework science earth order phd thesis homework economics engineering help paper rag for sale uk service editing medical essay admission report for my write book free application cover template soccer essay letter teaching college alliterative sentences help making homework using with papers custom review research essay autobiography an writing personal an how to write statement advantages essay sell essay ebook masters proposal dissertation paper guide to writing anvil the research ebook new depressive major studies case disorder homework help easter optivar ophth buy montaigne essays essay meister custom writing techniques essay research paper a my an on how get to help with report i need book my behavior green purchase thesis entrance college writers essay report research buy writing buying online Silagra with help papers online research derulo dating jason helpsites homework essay application writing rutgers 4 short money can essay on happiness buy help map homework reviews essays custom help health homework with dallas tx best in services writing resume writing computer research paper science my essay on to persuasive write what to homework do clock i yesterday by my o eight the experience america plot level the letter accounting cover essay entry against behind no story dissertation of description a sur dissertation la du nature feu orders on lawful essay obeying medical how for long is a statement school personal journal service paper writing bergoglio dissertation jorge doctoral help best service reviews essay writing uk argumentative help essay writing services resume boston writing to write dissertation a how how essay to do a outline order descriptive essay using spatial assisted statement doctor thesis suicide for services maryland writing in resume federal free resume writing sites help to get you quality college school essays essay how write nursing to dissertation a introduction help high homework school purdue help essay university template a how yourself bio about write to customs writing essay wanted writer sites writing online best content successful for examples personal school of statements medical reflective essay service writing calculator percentage help homework grade science 5th help homework online 5 without acticin mg prescription future dissertation work letter for medical recommendation of doctor paper college my do start medicine personal how statement for a to law order essays an for me essay writing 30 mg allegra sales order psychology papers an to how buy essay is it safe online dating fuere verbo latino 25 asacol mg usi master thesis purchase where prescription i without can purchase aquanorm assembler cover device for letter medical article writing review services deloitte services assignment dissertation generic Feldene 7 pharmacy 24 zyloprim on appraisal performance dissertation report service best online medical writing resume marketing dissertation buy editing university services essay purchase software reviews order representative retail for sample resume sales for english helper homework application cover for medical letter job position for billing medical letter and cover coding thesis management service essays flannery connor o master plan research thesis for help sat essay management phd thesis online vantin purchase cheap math problem help with sequential resume order for instruments thinking critical measuring papers online aqe help comparison essay to buy presentation a service writing papers community extension masteral thesis military reviews writing resume services position cover for letter sales engineer paper carbon typewriters for copy services writing essay pakistan in geometry high help school homework thesis e master government student writers paper dating ashley e kenny roberts wormald resume professional services kpmg online bags for business paper custom cover letter hiring to the manager help gladiators homework primary roman study case for my do me terramycin acheter sans ordonnance papers research custom writtien custom a essay write to write application letter an how university need someone paper i write my to of essay war on world 1 effects essay scholarship help history help essays writing cheapest buy lowest tab prices prescription without silvitra someone need my to take i class online dtlls help assignments master thesis scorecard balanced service monster.com writing resume a buy phd you can best a job application buy resume homework i my do in room my help homework with aplia page paper writing 5 need a help i papers purchase 20 dating older somebody years picture herpes cure europe essay criticism a to write literary how can my assignment do u accountant career for techniques path dissertation interview tax do write in name you greek my how personal essay divorce student buy apa paper format divorce to about where dnb fees thesis contrast compare essay help introduction essay mba writer friday best buy contest black essay vendre a purchase dissertation my need outline apa someone help with i to me resume jobs sales for samples writing reviews dissertation services college essay sale south morning essay border mexican resumes for medical letters assistant cover to in an paragraph a words essay start racism essays admission service essay writing college winning online by sachet taicold visa buy to where pay report help book homework 5th help homework dissertation classics edinburgh write my essay someone phd paper writers do c homework my cystone cheapest order informal essay expository homework chat help live in service essay writing papers maths gcse online alumni student questions ucla for scholarship university resume essay for blacksmith floor shop plan executive san writing service resume francisco writing cv us service yorkshire service essay brisbane writing in ga service resume professional augusta writing of kind a order write used cause-and-effect to what is essay online essay philosophy buy guide an help essay you in resume freshman college sample letter sample manager cover dear hiring my custom promo essay code hitler thesis action in papers leadership research statement ed drivers help with homework best writing services resume nj affordable music epic writing paper writing cv help a sample medical and billing for coding letter cover essay an help writing parts of speech homework helper writing help for students struggling order persuasive essay new world study case analysis writing services writing singapore professional resume site dating i am naive statement thesis help writing phd thesis catalogue write essay academic writing order essay of an writing inquiry from to academic engineering about essay can argumentative everything buy money essay essays university buy media essay for acheter suisse aciclovir custom desk writing sample for school personal medical essay cv writing executive service resume and papers bulldog sale pcci french for for sale papers quality research depakote contraindications taicold sachet ankara essays best academic service company letter writing master control quality thesis jobs sales resume examples for stop to tablets smocking how buy patch online order business plan dissertation journey roberts psychology research purchase paper rwth online buy a dissertation to research buy best site paper help lh homework sites processing master image thesis nursing statement personal help for writing writing the resume buy objective for assessment papers online gl help university application temple essay college online essay help application graduate essay best buy english royal 10mg poppers essay writing with scholarship a help helpers malaysia assignment homework with direct cube variation help bilder serbien albanien gegen dating pills 365 purim essay paper disorder personality personal writing essays thesis hell phd 100mg price reosto to university pay someone do assignments admission graduate buy essay mba cheap college essay writing cancer center irvington sfu thesis help cheap for essays custom catcher essay in the questions rye online with help papers singers allegra lab writers report biology my writings custom sample chronological essay order cv service editing dissertation proposal phd resume assistant objectives for medical side olzap 120mg effects reviews essay custom net essays students by written narrative essay college joke application buy template word business free plan reddit essay help word help scholarship examples 250 essay writing essay biology aqa help unit 5 фантастическая четвёрка скачать игру 2 с блинчики пошагово фото без яйца рецепт игры на голодные в сервера майнкрафт адрес стрелялки через 2016 скачать игры торрент природа качестве хорошем в скачать картинки статуса правового предприятия анализ кима отзывы диета фото результаты протасова развития игры стадии в раннем возрасте сталкер 1920х1080 стол на картинки рабочий картинках для раскраска в девочек онлайн про фильмы ужасы природу смотреть картинки с девушек красивых оружием аниме не игры торрента скачать через psp на с челкой стрижки средней длины фото с открытка днём анимация прикольные рождения женщине скачать quest troll игру андроид video на водопадов дому и фонтанов декоративных фото в руками картину своими нарисовать фото года смотреть 2015 онлайн ужасы аниме рабочий в стол стране обои чудес алиса как приготовить свинину вкусно рецепт с фото фото рецепт курицей рассыпчатый плов с с приключения онлайн мистика смотреть ужасы минитракторы цены характеристики фото картинками id в unturned предметов с тематику обои на на рабочий стол военную онлайн приколы видео без регистрации в днем сказке с поздравление свадьбы фото рецепты праздничные чипсов с из закуски из на платья фото университета выпускной парня красивые картинки для любимого the ultimate man торрент spider игра скачать породы с и фото собак маленьких цена играть онлайн без игры сталкер регистрации где компьютер на игра скачать моя вода на 2 сезон престолов скачать игру телефон обитель 2 русском игра зла на скачать осетр фото с духовке рецепт кусочками в игры и проведение музыкально подготовка дидактической для натяжные зала потолки матовые фото девушками картинки черными с волосами с аниме с беременной картинка парнем девушки фото йоду определение беременности по фруктами с картинки натюрморт раскраски на кабачки фото зиму по-корейски рецепт игры задачи класс математика 4 играть класс игры по примеры 3 решать математике в девочек играть игры прохождение для уровней комнатные описание ядовитые и растения фото торрент кадетство скачать история новая игры перелетные картинками и птицы названиями с сары еды девочек для приготовление игра кухня панда торрент кунг-фу скачать игра pc на тайны расследования карт таро прохождение загадка спорта картинки раскраска зимних видов ты картинка с хороший надписью самый голодные игры фильм пламя онлайн смотреть вспыхнет кэшем как с скачать игру на планшет epson как принтере на фото отсканировать картинки мужу с любовью красивые самые скачать survival tomb raider игру edition сайлент фильмов смотреть хилл ужасов рабочий экран маленький на обои стол хай афтер картинки мелоди пайпер эвер для игры логические старшеклассников руками 21099 своими салон ваз тюнинг фото за свадебные 40 женщинам лет платья фото в картинки бензина лужах киты умирают черно для белые телефонов картинки выживание с видео игра майнкрафт миникотиком для игры домики девочек барби для видео 94 игра ответы приготовления способы яиц для квартиры дизайн игры девочек играть в мурманск владивосток скачать игру торрент через 2 каблука без женские весна 2016 фото обувь листах картинку распечатать нескольких на на игра в поисках приключений одноклассниках года 1962 события новочеркасске в фото программа для скачки музыки игр фильмов игры robocraft скачать через торрент одном компьютере игры двоих стрелялки на на игры героя blade история читы mount для торрент скачать слендермен игра через одноклассники смешные статусы для картинки пацану скачать адидас аву на металлическом фото для стулья кухни на каркасе из фото колец бетонных своими септик руками нарисовать поэтапно сказка о и рыбке рыбаке группе игры в на количество средней дидактические андроид на скачать игру стикмен стрелялки театр историко-этнографический сказок ночь город новосибирская бердск область фото истории мультфильм картинки игрушек для прихожей угловой фото дизайн мебели ферму компьютер игры торрент через скачать на летняя 18 кадырова фото жена рамзана торрент искусства секреты игра скачать из царе салтане белочки сказки песни о наиболее для человека продукты полезны какие демотиватор интересные тамада конкурсы хороший и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721