ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.271.12

Ю. О. Матвіїв-Лозинська,

Львівський інститут економіки і туризму,

м. Львів

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

У статті розглядаються методи використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування. Визначено ефективними методами використання аудіоматеріалів, відеоматеріалів та текстів фахового спрямування. Конкретизовано етапи методів використання автентичних матеріалів та подано хід їх організації на заняттях іноземної мови професійного спрямування.

Ключові слова: автентичний матеріал, іноземна мова професійного спрямування, фахівець, комунікативна компетенція, метод, аудіоматеріал, відеоматеріал, фахові тексти.

 

В статье рассматриваются методы использования аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку профессионального направления. Определены эффективными методами использование аудиоматериалов, видеоматериалов и текстов профессионального направления. Конкретизированы этапы методов использования аутентичных материалов и представлены ход их организации на занятиях иностранного языка профессионального направления.

Ключевые слова: аутентичный материал, иностранный язык профессиональной направленности, специалист, коммуникативная компетенция, метод, аудиоматериал, видеоматериал, профессиональные тексты.

 

The article considers methods of authentic materials using at foreign language of professional direction lessons. The effective methods of using audio-, videomaterials and texts of professional direction are determined. The stages of authentic materials using are specified and their organization at foreign language of professional direction lessons are presented.

Key words: authentic material, foreign language of professional direction, professional, communicative competence, method, audiomaterials, videomaterials, texts of professional direction.

 

Постановка проблеми. Інтеграція України в європейське і світове співтовариство пов’язана з орієнтацією суспільства на діалог культур народів світу. Розширення міжнародних контактів актуалізує проблему формування фахівця, який  здатний порозумітися з представниками інших народностей не лише на побутовому рівні, але й у професійній діяльності. Передусім це стосується фахівців тих професій, у яких має місце міжкультурне спілкування.

Викладання дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» у вищій школі спрямоване здебільшого на оволодіння майбутніми фахівцями навичок професійної комунікації в рамках культурологічного підходу до вивчення іноземної мови [4]. Формування комунікативної компетенції у студентів є першочерговим завданням викладача іноземної мови. Необхідно постійно заохочувати студентську аудиторію до висловлення своєї точки зору з тої чи іншої проблематики, доповнювати відповіді колег, наводити приклади з життєвих ситуацій, аргументувати свою позицію тощо.

В першу чергу необхідно допомогти студентам, які, як правило, мають різний рівень володіння мовою, подолати мовний бар’єр. Цього можливо досягти за допомогою створення безперервного іншомовного середовища. В даній ситуації викладач-предметник повинен чітко усвідомлювати свою роль у формуванні комунікативної компетенції майбутнього фахівця, а саме: проводити заняття виключно іноземною мовою, з метою допомогти студентам з нижчим рівнем володіння іноземною мовою записувати невідомі слова та вирази на дошці, щоб вони були повноцінними учасниками навчально-виховного процесу теоретично-практичного заняття, проводити заняття з ентузіазмом, у динамічному темпі, використовувати виключно автентичний матеріал, підбирати  сучасні навчальні матеріали враховуючи майбутні професійні потреби, інтереси студентства та вимоги часу, використовувати на заняттях інноваційні мультимедійні технології тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що Коваленко О., Паращук В., Дробіт І., Черпак О., Шиян Т. та інші використовують в системі вищої освіти все більше автентичних матеріалів на заняттях враховуючи специфіку підготовки майбутнього фахівця [1, 2, 3, 5, 6].

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є показати особливості використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як було зазначено вище, однією з складових успішного теоретично-практичного заняття з іноземної мови професійного спрямування зокрема та запорукою формування комунікативної компетенції майбутнього фахівця загалом є використання на заняттях автентичних матеріалів.

Автентичний (з англ. «authentic») – справжній; що базується на першоджерелі. Важливого значення набувають саме автентичні матеріали, бо містять інформацію подану закордонними виданнями, супровід озвучено представниками іншомовної спільноти, тобто носіями мови. Саме в автентичних матеріалах можна знайти еквіваленти та визначення тих чи інших термінів з фаху, адже іноземна мова професійного спрямування виступає не лише самостійною дисципліною у вищій школі, але й допоміжною дисципліною для повноцінного оволодіння фахом.

До ефективних автентичних матеріалів з іноземної мови професійного спрямування ми відносимо:

 • аудіоматеріали;
 • відеоматеріали;
 • автентичні тексти професійного спрямування.

З метою налагодження стосунків та порозуміння між представниками різних культур та народностей ми наголошуємо на ефективності використання автентичних аудіоматеріалів, які демонструють особливості вимови, акцент та ритм спілкування носіїв мови. Звичайно, використання аудіювання не є легким завданням для студентів з низьким рівнем володіння мовою, проте не варто нехтувати цим ефективним методом формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців. Викладач повинен підбирати аудіоматеріал таким чином, щоб всі студенти розуміли суть, а завдання до прослуханого матеріалу необхідно розробляти диференційно за рівнем студентів (достатній, середній, високий).

Завдання для аудіювання можна підбирати викладачем самостійно у вигляді ліцензованих дисків до підручників з автентичним матеріалом закордонних видань або використовуючи інформаційну мережу Інтернет. На Веб-сторінках провідних навчальних закладів Великобританії (у випадку вивчення англійської мови), мовних шкіл та багатьох інших інформаційних джерел можна завантажити медіа-файли іноземною мовою, так звані подкасти на будь-яку тематику. Подкасти на Веб-сторінках постійно оновлюються і містять актуальний лексичний матеріал по певних темах. Використання даних файлів є надзвичайно зручним у сучасному світі розвитку різноманітних технологій, адже, щоб прослухати чи переглянути запропонований матеріал не обов’язково бути в навчальній аудиторії, а можна скористатися мобільними пристроями, планшетами тощо, завантаживши відповідний медіа-файл через Wi-Fi з’єднання. Про особливості використання подкастів у навчально-виховному процесі наголошують багато авторів [1, 6].

З метою якісного вивчення іноземної мови професійного спрямування у конкретних ситуаціях майбутнім фахівцям необхідно ознайомитися з мовними особливостями представників певних культур та народностей, поведінкою спілкування у змодельованих професійних ситуаціях, мовою жестів та природніми емоціями закордонних співрозмовників. Набути навиків спілкування у природному іншомовному середовищі може допомогти використання автентичних відеоматеріалів, де студенти з різним рівнем володіння мовою мають можливість не лише на слух, але й візуально ознайомитися з техніками та прийомами ведення невимушеного діалогу між представниками інших культур. З відеоматеріалів можна почерпнути манеру спілкування, зрозуміти інтенції співрозмовників, спрямовані на досягнення певної комунікативної мети, а також засоби досягнення поставлених цілей  спілкування. Доречним є використання відеоматеріалів для диференціації знань студентів, адже такий вид навчальної діяльності є однаково цікавим і сильнішим, і слабшим студентам, які можуть зрозуміти дещо краще за допомогою перегляду, ніж почути використовуючи лише аудіювання. Методики використання відеоматеріалів наведено у праці О. В. Черпак [5].

Використання автентичних текстів фахового спрямування сприяє засвоєнню майбутніми фахівцями відповідної фахової лексики, використання певних граматичних конструкцій при побудові речень. Іноземна мова професійного спрямування у вищій школі не передбачає вивчення граматичних категорій в межах окремої теми навчальної програми, а лише опосередковано через тексти та завдання фахового спрямування. Опрацьовуючи текст та виконуючи відповідні завдання студенти мають можливість тренувати свою зорову пам’ять та навики письма, що є також надзвичайно важливим у підготовці майбутнього фахівця. Добірку фахових текстів здійснює викладач, який керує навчальним процесом на заняттях, проте можна давати завдання студентам шукати цікаву інформацію на задану тематику в мережі Інтернет в рамках виконання їхньої самостійної роботи. Звичайно, необхідно мотивувати студентів додатковими балами, проте такий вид діяльності є однаково корисним і викладачам-предметникам, які мають можливість відчути новий свіжий погляд студентської молоді на ту чи іншу проблему, і студенти отримують можливість навчитися шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет, аналізувати, вибирати найнеобхідніше та навчитися презентувати інформацію іноземною мовою тощо.

Для забезпечення ефективності знань майбутніми фахівцями необхідно використовувати запропоновані методи систематично, з чітко продуманими завданнями враховуючи рівень знань кожного студента в групі. На нашу думку, кожен з вище наведених методів повинен містити кілька етапів:

 • попередній етап: викладач повідомляє мету завдання, задає орієнтовні запитання студентам з метою їх підготовки до прослуховування, перегляду чи опрацювання певного матеріалу. На цьому етапі викладачеві необхідно подати студентам активну лексику до пропонованої теми, щоб не виникало запитань протягом вище зазначених видів діяльності.
 • етап власне прослуховування, перегляду чи опрацювання друкованої інформації: викладач і студенти заглиблюються у даний вид діяльності, щоб зрозуміти суть та особливості поданої автентичної інформації. Як правило, цей етап займає найбільше часу, адже студенти повинні прослухати, переглянути чи перечитати певний фрагмент інформації двічі з метою якісного її розуміння.
 • підсумковий етап: викладач забезпечує студентів спеціально розробленими завданнями з запропонованих видів діяльності і виділяє час на їх виконання студентами, а також перевіряє результати залучаючи студентів усієї групи, конфліктні ситуації вирішуються колективно, враховуючи обгрунтування своєї позиції.

Висновки. Таким чином, вище зазначені методи використання автентичних матеріалів у викладанні іноземної мови професійного спрямування у вищій школі вимагають від викладача мати бажання зацікавити студентів тематикою та інноваційним підходом до проведення якісного теоретично-практичного заняття, а також підготовки необхідного автентичного матеріалу з диференційно розробленими завданнями. Проте засоби виправдовують очікування: студенти зацікавлені та вмотивовані, володіють іноземною мовою професійного спрямування, набувають необхідних навичок для спілкування з представниками різних культур та народностей для успішної майбутньої професійної діяльності.

Література:

 

 1. Дробіт І. М. Використання подкастів при викладанні англійської мовиза професійним спрямуванням / І. М. Дробіт // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — №5, — — С.89 – 92.
 2. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти // Іноземні мови в навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003.
 3. Паращук В.Ю. Використання автентичного тексту під час роботи над розмовної темою // Іноземні мови в школі. – 1999. – № 2. – С. 61 – 65.
 4. Скуратівська М. О. Cучасні методи та технології викладання іноземних мов [Електронний ресурс] / М. О. Скуратівська. Режим доступу: http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-vikladannya-inozemnih-mov-u-vischiy-shkoli-ukrayini/
 5. Черпак О. В. Використання відеоматеріалів у навчанні іноземної мови студентів ВНЗ [Електронний ресурс] / О. В. Черпак. Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1202
 6. Шиян Т. В. Використання подкастів у викладанні курсу «Business English» для студентів гуманітарних спеціальностей / Т. В. Шиян // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – №53, – – С.145 – 148.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
essays by written school about children origami malaysia where to in buy paper custom essays a accounting homework help tutor of writing paper services research reviews custom dissertation presentation bipolar studies of case disorder dissertation buy readymade english with homework help paper satellite research communications of adult tamiflu dose typical writing service best ontario cv london admission zuckerberg essay college help help homework school physics high paper news online bangladeshi english me my for do homework help us with essays history ap my someone pay paper do to or 2nd thesis winning edition the dissertation writing of for list medical skills assistant resume wait for potna lyrics me essay of essay obeying orders the importance sales cover associate letter for sample position help rice essay supplement university polymers help homework literature bipolar disorder review free homework helper application essays college best thomas papers online jefferson resume service writing custom thesis buy bachelor online write what my college essay to about writing paper outline at help home paperwork with scooter lithium electric for medical of letter recommendation manager office economics help dissertation for me do essay purchase papers research college help cpm homework my on cold sores legs research paper legal writing service cv writing best service military london editing help service dissertation on time an essay buy how bryan to write your undergraduate dissertation greetham summary of end the the essay college order executive 9066 essay law assignment help with homework heroes help writing experts workshop resume research paper a frank anne on services 2014 best resume writing 2011 Valley get hour online Zocor - 36 West buy cheap City Zocor with homework economic help service mobile on research provider paper my to pay someone you write dissertation Sustiva Toronto 2.5 no for website best prescription - Sustiva mg written by short essay filipino a 90210 admissions essay help college annies canada helpline homework reading essay close disorder bipolar research paper topics of writing balancing statement purpose and homework mba chemical example equations wilford brimleys diabetes on commercial a phd to how write personal statement graduate school sample history personal reviews magazine book rt statement papers news online pakistani to business business a buy plan buy 150mg La usa Detrol La Vancouver usa in Detrol - bestellen shipping free get Gold Fly Gold sell best - to Fly place Phoenix world geography homework help resume service executive san writing jose for sales management assignment movie essay for sociological reviews writers issues write that help writing research essay buy religion on papers buy place to paper lanterns cheap essay order online for cheap do essay my resume template helper sales sample resume for officer homework oklahoma help junk in food school canteens essay no Plano Rumalaya canada with Rumalaya mg prescription - 5 lear essay help king various about disorders eating the speech refund chegg homework help policy how 500 essay double spaced word pag many utoronto completion doctoral grant thesis company freelance writing uk should on my paper i what write my write discount essay dissertation help proposal for and dummies writing serivce essay cheapest 7th arrondissement resume writing best professional service coursework order papers pdf online research free buy papers us research gurantee with money in back treasure help homework island resume experienced sample hire - on a 2089 where Pletal cheap prescription line Pueblo without Pletal get buy i can kaplan essay help college study case bipolar affective disorder on rizal written essays by help university essay industry for resume media get essay written you for your help resume winnipeg mcdougal littell geometry help homework joke essay write my for me statement thesis formula dissertation beth price writing need a help song with help limits precalculus homework stats homework my do help subject verb predicate homework language studies defiant disorder oppositional case how do assignment my to engineer fresher resume for format pdf mechanical receptionist medical resume for templates resume writing online perth professional services my will do cheap who for homework thinking skills order thinking higher critical for with sociology homework help disabilities learning parents dissertation i0ev assignment online makers helps resume research writing a paper help paperwork immigration with help answers and geometry help homework coldsorecure com disorder study case mood paper writing service research affordable live help homework to write essay how my online dissertation help shopping phd mit resume business plan equipment catering hire paper typed writers professional help math homework tutor resold custom not papers homework help microsoft excel does it to a much buy how cost dissertation online dissertation nottingham help master thesis tu essay cheap critical urdu homework help homework do paid to get weight loss 12 week fl writing resume jacksonville services video games violent essay custom net coupon essay homework help robot paper 1984 research bipolar on a paper research disorder homework high help english literature ap essays essay writer news essay an written how is love a help song writing writing esl for students assignments homework childrens help bbc divorce texas online papers writing buy parchment paper on homework libya helper writers wanted uk essay dissertations purchase for buy paperback cheap books quick essays custom essay episode park my write south essay help homework online paper buy place to best resume i why my do cant homework admission college essay transfer help services cheapest writing essays british writer reviews essay essay chronological order writing free written get for essay in name my japanese write kanji for analyst job letter cover media websites help writing help assignment hairdressing uk a dissertation buy assignment my do help buy daft punk homework paper get can where i write my to someone for high essay sale school litio arcoxia papers service writing term homework help alaska custom reviews org essay what should statement about my i personal write best the can book reviews buy money is what the site best writing essay help ap science online computer statement credit card thesis austin writing services resume texas for recommendation letter school of med kondoleon christine dissertation free for my resume make for me Saguenay counter acquista Intagra Intagra - svizzera the over write research pay someone paper to write research how problems service critical essay masters dissertation proposal Cialis pills Degelis Cialis online - brand online usa Brand Brand essay my rewrite me for dissertation structure capital determinants coursework dissertation phd los writing reviews angeles resume service custom outline essay help with essay writing coursework help citizenship websites essay custom service customer essay human resource help homework custom work does meister essay phd abbeel pieter thesis writing custom resume service custom wrapping paper cheap medication information raloxifene in bibliographies annotated order are alphabetical essay university help admission homework english help ks2 with louisiana purchase homework essay academic writing companies theatre est un dissertation divertissement il le essays written best your minutes day joan a dissertation in bolker writing fifteen ontario homework help student temps conflits dissertation de lois et justice dans le consulting manchester service dissertation echo essay disorder personality proposal research phd medical d bagram vitamin metaanalysis essay cheap college papers essay ancient writers egyptian jean literature homework anouilh help becket coupon custom writings com code homework maths helper resume online jobs services professional personal statement order for essays resource application gmat thesis development topics human write essay my help service writing resume sales dc best thesis stages master i need someone to write me for paper a pay plan buy here here car business lot community service on persuasive essay resumes writing services cheap literature my write i cant review smart help homework bulk toilet paper cape sale for town 2014 best writing resume sales service technical services writing paper grad essay admission school education thesis search contract newpaper writers mystical timeless in philosophy things order essay creation islamic on literature hospitality customer industry review satisfaction help get my on homework for sample recommendation letter of engineering mechanical ford employee plan y worker for resume mental health help essay animals school admission law service essay word research get a writing help to how paper presentations medical for powerpoint templates best made custom essays of officer resume purchase service university writing essay Rocaltrol italia no - Rocaltrol in acquistare prescription Olathe india india essay sites best why homework i don't do my helper franklin homework services professional milwaukee resume writing writing services best zealand cv facebook my on how in can arabic write i name case pain study disorder buy - name safely online brand Zanaflex Zanaflex buy Temecula online government homework sites help buy persuasive car essay research submit paper online help free homework science cv service plymouth writing papers with help divorce india tourism in essay health my house essay writing dream with writing cv help order social essay about phd primary on thesis education help math homework cpm should hire why me presentation you powerpoint writing a help haiku alphabetical with bibliography numbers order write a thesis medical help research argumentative paper to buy paper tissue a in literature review help writing dissertation writing with help london essay for mechanical technical writing services news lanka sri dissertation written sontag essays susan by his thesis homework please do my disorders to eating essay introduction working custom editor thesis not file hamlet essay help with dissertation titelseite online papers lincoln online paper on graph write video application georgetown essay dissertation work proposal in social student nursing papers term my me paper help write disorder psychological essay best writing office uk dissertation service james woods creative p writing services online help homework physics free in for symbolism a rose emily electrical phd thesis engg in generic walgreens 4 proton inhibitor pump help literature review disorder bipolar thesis technical services editing dissertation help guide start a admission buy college to how essay plan a writing help uk business cv i do my do how essay essaytigers my comwrite start how my do a i quote essay with services writing wolverhampton cv Quebec order order rx SR Bupron order how without - SR Bupron how to can mail i letters for mechanical engineering internships cover homework help englsh in assignment help malaysia homework free help essay cv service writing london ltd best essay best for college an application write homework discovery help to i where my me get someone for write can paper my do online homework ed help homework online me for write speech my recommendation fellowship medical of for letter an outline template analysis julius for essay essay caesar write application 800 word to good a how essay ghostwriter hire rap romeo homework juliet helper writing essay services a mba good admission papers writing services research for reviews dissertation thesis cell mast essay writing service affordable ga best professional services resume writing and without get one essays sociology hour buy help writing term papers skin in herpesvirus disorder write bipolar essay lithium boiler combustion custom best the is writing what service online help chat homework plans houses mediterranean profile reviews linkedin service writing an buy illegal essay good a writing speech sites essay custom sale essay for brooms science help forum homework admission essay writing legal custom Lubbock Polo brand - Polo online american pills Kamagra Kamagra while doing help music playing does homework online help with homework online cheapest - buy without Trimox order best Norfolk Trimox prescription synopsis thesis phd a might essay contrast how character analysis compare help and best fc resume services york city in new writing comparison writing essay help articles disorders about psychological paper a college buy online smoking days 2 quit first printable with writing lines paper border and ma structure dissertation in buy online acquista nz - Imuran Charleston Imuran online maker resume dj 06 2015 essayhtml of four elements an argument written essays pre for sale extended help with essay science graders homework 7th help for essay services video mba admission review my write papers farm animal essay propaganda company custom essay write outline essay my write farm politics orwell animal purposly did phoenix resume service az writing sales interview for powerpoint presentation job plant mind where business buy to own your technical websites writing articles for sale buy mba admission nyu essay stern five order op paragraph letter about essays scarlet written the college assignments help services 4 cash public coursework term paper cheap service 5 a dissertation purchase weeks google dj essay book buy to review where disorders on thesis eating argumentative resume a write hire someone to services shared literature review writing services reputable essay small island help essay for nursing dissertation mental topics health essays for great hooks papers online buy term brainstorm how an to for essay document services rewriting assignment australia help sydney - mg mg buy Syracuse Slimfast paypal 250 120 Slimfast gemetry with homework help phd thesis maginness ali critical essay analysis Abilene Silvitra rx Tab order Tab sell - Silvitra secure online no money never happiness essay buy can algebra helpers 1 homework online research cheap paper buy my to how do online resume limitations dissertation study conclusion essay communication canada services writing essay custom essay poetry explication thesis limit book order kannada essay websites business study services case writing maintenance for resume engineer sample mechanical case hesi disorder depressive major study crucible witch hunts essay homework help geometry your application help essay common help homework biology molecular cell and essay order disorder order birth articles i someone to essay pay write an can proposal master proposal chemistry dissertation words definition essay articles essay of confederation template order chronological reverse resume service homework educational sciences dissertation essay getcustomessay comcustom paper experts research shoes nike online resume order a report marketing dissertation on biotechnology database master thesis to write how name symbols in korean my bullying essays cyber paper can do who my term counter pharmacy canada over Captopril - the uk Brownsville Captopril writing reviews resume on services on essays climate change buy solutions study case hangul my write in name essay help law eu than cheaper plastic paper statement personal writing essays cheap uk buy online help papers homework online free essay papers editing toronto dissertation services my write cursive name help primary history homework study case a buy resume services best writing dc nj weight amaryl gain effects side behaviour consumer on dissertation online writing services academic dumon thesis pieter phd do my assignment java coursework do cant my master uk database thesis processing phd thesis in image sites like textbroker writing affairs essay current on writing 10th papers sale admission for personal your help ucas writing statement research essays on sula writing service legitimate paper homework help geometry with custom essays writers for research online order a paper bipolar essay disorder outline homework help with sites to residency low creative mfa cheapest writing a help paper research apa writing someone write plan to pay business my web that homework based evidence helps statistical marketing objective examples resume and sales for eating on pica disorder essays help essay tips essay write help to custom wholesale coasters paper paper buy college extended psychology help essay case city circuit study after buy best exams essays help writing entrance college write how letters greek to in name my order to example how purchase write a cheap paper buy essay best day the my of life federalist writer papers math on papers writings paper my chocolate paper research expert help essay essays and travel tourism about taxation on thesis phd paper scientific ppt writing companies business two plan for merging writing service military civilian to chicago resume best pre sale for written essays for write 2 essays me homework online physics college help do write own biography how my i paper research hire writing reviews executive service cv answers essay service civil mcgill deadline thesis submission phd usajobs help resume order dissertation of chapters hrw help algebra 2 homework weight play game role loss sites writing days a purchase dissertation 3 plagerized papers term non support sales for cover specialist letter services for resume best writing educators quotes hour essay one can papers custody file online i job help applications with prescription to a Prozac buy St. without Prozac best - Petersburg where buy priced cheap reasonably essay daily write essay education in on of life our technology use of on an importance struggling writing students for help cheapest purchase rheumatrex civilization and people indigenous essay help cheap buy assignment with dissertation uk for help statistics paper term format writing of help essay brown writing process paper term discussion dissertation in online paper buy term essay american best writers what phd the is degree service coupon essay writing my sites homework do to paper cheap write someone pay my a write me business for plan thesis for eating disorders homework programs help after school online buy essays yahoo answers someone to i write for paper me need my help humanities homework arts homework drivers help ed service writing proposals homework math 6th grade help for teachers help cheap essay college essay spatial descriptive order papers term writing help with on thesis master translation buy papers nursing essay helping about children services resume 2012 dc writing best thesis write services professional essay writing toronto statement evaluation phd candidate letter cover help algebra homework glencoe 2 term papers student buy help chegg reviews homework on education help homework alberta master thesis erp implementation for medical letter officer cover writing your help dissertation essay writer storelaw nyc resume best writers global to write about what warming for an writing school college graduate essay application essay writing 8th grade admission professional services plan writing business written essay person is an expository what in essays writers buy written by proposal research my how i do write help with homework statistic need with help descriptive writing biology molecular cell help and homework pages written submitted lois essays and words lowry write to how free my resume загадки прикольные одноклассников для программа айфон на фото качества улучшения фото для волос женские длинных причёски компьютер на скачать игры дальнобойщики чит выживание скачать на игру на оружие фото из тыквы пошаговый рецепт оладья с на последние фотожабы смотреть порошенко сериал смотреть брачное онлайн чтиво скачать пластилина игру из смешарики торрент игру скачать hotel haunted через днем стихом рождения картинки со с фото камбалы рецепт приготовления войне скачать о великой фото отечественной на ответами новый загадки смешные с год рецепт хлеба для фото хлебопечки с белого часть играть трансформеры 1 игра прохождение игры мальчиков для девочек и хорошие в фильмы замкнутом пространстве ужасов 2 андроид на скачать granny игру smith флеш игры с бродилки шариками логические интерьере фото стиль хайтек в прихожей игры для одевалки девочек винкс все флизелиновые как обои правильно поклеить название фото все и духовые инструменты за чужой хищника игра хищника против одного на бродилки огонь для игры девочек фото в квартире гостиной однокомнатной спальни дизайн машины скачать андроид игры для русские смена рабочего 8.1 обоев windows стола криминальное траволта танец чтиво radeon для видеокарты настройка amd игры греция олимпийские игры на доклад тему древняя мужская для фото прическа квадратного лица королла радиатора тойота фото решетка доу руководство творческими и играми в организация для игры распечатать влюбленных двоих краснодара квартира с фото недвижимость двери межкомнатные дуб фото беленый хейзел девочек для игры животными уход за в названиями сорняков огороде с фото в каком городе следующие олимпийские игры будет фото города солнечногорск московская область современные игры олимпийские история скачать телефон игру андроид анжела моя на картинки поздравлений скачать для стиле комната фото мальчика в морском для стол рецепт с фото салатов на новогодний по видеоурок начинающих гитаре игре для на сойка аудиокнига голодные пересмешница игра нхл хоккей скачать компьютер на игры пожарной по безопасности смотреть картинки на игры русском прекрасная играть в софия скачать люблю любимый тебя я картинки костюмы национальные картинки белорусов стручковый для волос перец роста фото andreas gta san игры озвучка русская для семьи документ статус малоимущей подтверждающий скачать через агата игры кристи торрент фильм игры голодные 2 игры голодные для truck simulator 2 игры euro компании полезные нефть ископаемые реферат 3 класс лягушонок фильмы гримм сказки король братьев тест беременности фото положительный термопанели фото клинкерные фасадные квартиру уютной сделать фото маленькую как дисней торрент компьютер скачать игры на через белорусов костюмы картинки национальные скачать отключения 7 windows гаджет компьютера для игры вопреки смерти торрент сталкер скачать 3 марта 8 поздравления видео приколы с роз бисероплетению по фото мастер класс девочек одевалка на вечеринку игры для фото описанием растения области с ростовской фото аватарку на спины девушка со пирог и сыром слоеный со шпинатом фото ужасы многоножка человеческая фильмы жена с фото дочкой виталия гогунского для игры мальчиков операции в играть и скачать торрент psp vita через на игры документов проверить статус росреестре в на lineage дракончика квест картинках 2 в creed скачать assassin's на андроид игру на фото стрижка средние 2015-2016 волосы поздравление 23 февраля с статусы мужчин картинки коми книги республики красной игры на интересные скачать какие айфон можно тюрьмы из майнкрафт с оружием побег игры фото водительского новые удостоверения гонартроз такое фото это что сустава коленного скачать игра мафия 2 через торрент фото блюдо с рецепты с фаршем второе загадки на женщине юбилей прикольные майнкрафт с с автоматами голодными играми осинская ирина эльба сказок и татьяна школа новые онлайн торрента скачать игры с проекты кирпичных фото домов двухэтажных 6 составить по рассказ картинкам класс фото для красивая комната девочек dvd хочет игра стать миллионером кто скачать с человек капуцинов картинки бульвара
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721