ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.271.12

Ю. О. Матвіїв-Лозинська,

Львівський інститут економіки і туризму,

м. Львів

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

У статті розглядаються методи використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування. Визначено ефективними методами використання аудіоматеріалів, відеоматеріалів та текстів фахового спрямування. Конкретизовано етапи методів використання автентичних матеріалів та подано хід їх організації на заняттях іноземної мови професійного спрямування.

Ключові слова: автентичний матеріал, іноземна мова професійного спрямування, фахівець, комунікативна компетенція, метод, аудіоматеріал, відеоматеріал, фахові тексти.

 

В статье рассматриваются методы использования аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку профессионального направления. Определены эффективными методами использование аудиоматериалов, видеоматериалов и текстов профессионального направления. Конкретизированы этапы методов использования аутентичных материалов и представлены ход их организации на занятиях иностранного языка профессионального направления.

Ключевые слова: аутентичный материал, иностранный язык профессиональной направленности, специалист, коммуникативная компетенция, метод, аудиоматериал, видеоматериал, профессиональные тексты.

 

The article considers methods of authentic materials using at foreign language of professional direction lessons. The effective methods of using audio-, videomaterials and texts of professional direction are determined. The stages of authentic materials using are specified and their organization at foreign language of professional direction lessons are presented.

Key words: authentic material, foreign language of professional direction, professional, communicative competence, method, audiomaterials, videomaterials, texts of professional direction.

 

Постановка проблеми. Інтеграція України в європейське і світове співтовариство пов’язана з орієнтацією суспільства на діалог культур народів світу. Розширення міжнародних контактів актуалізує проблему формування фахівця, який  здатний порозумітися з представниками інших народностей не лише на побутовому рівні, але й у професійній діяльності. Передусім це стосується фахівців тих професій, у яких має місце міжкультурне спілкування.

Викладання дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» у вищій школі спрямоване здебільшого на оволодіння майбутніми фахівцями навичок професійної комунікації в рамках культурологічного підходу до вивчення іноземної мови [4]. Формування комунікативної компетенції у студентів є першочерговим завданням викладача іноземної мови. Необхідно постійно заохочувати студентську аудиторію до висловлення своєї точки зору з тої чи іншої проблематики, доповнювати відповіді колег, наводити приклади з життєвих ситуацій, аргументувати свою позицію тощо.

В першу чергу необхідно допомогти студентам, які, як правило, мають різний рівень володіння мовою, подолати мовний бар’єр. Цього можливо досягти за допомогою створення безперервного іншомовного середовища. В даній ситуації викладач-предметник повинен чітко усвідомлювати свою роль у формуванні комунікативної компетенції майбутнього фахівця, а саме: проводити заняття виключно іноземною мовою, з метою допомогти студентам з нижчим рівнем володіння іноземною мовою записувати невідомі слова та вирази на дошці, щоб вони були повноцінними учасниками навчально-виховного процесу теоретично-практичного заняття, проводити заняття з ентузіазмом, у динамічному темпі, використовувати виключно автентичний матеріал, підбирати  сучасні навчальні матеріали враховуючи майбутні професійні потреби, інтереси студентства та вимоги часу, використовувати на заняттях інноваційні мультимедійні технології тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що Коваленко О., Паращук В., Дробіт І., Черпак О., Шиян Т. та інші використовують в системі вищої освіти все більше автентичних матеріалів на заняттях враховуючи специфіку підготовки майбутнього фахівця [1, 2, 3, 5, 6].

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є показати особливості використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як було зазначено вище, однією з складових успішного теоретично-практичного заняття з іноземної мови професійного спрямування зокрема та запорукою формування комунікативної компетенції майбутнього фахівця загалом є використання на заняттях автентичних матеріалів.

Автентичний (з англ. «authentic») – справжній; що базується на першоджерелі. Важливого значення набувають саме автентичні матеріали, бо містять інформацію подану закордонними виданнями, супровід озвучено представниками іншомовної спільноти, тобто носіями мови. Саме в автентичних матеріалах можна знайти еквіваленти та визначення тих чи інших термінів з фаху, адже іноземна мова професійного спрямування виступає не лише самостійною дисципліною у вищій школі, але й допоміжною дисципліною для повноцінного оволодіння фахом.

До ефективних автентичних матеріалів з іноземної мови професійного спрямування ми відносимо:

 • аудіоматеріали;
 • відеоматеріали;
 • автентичні тексти професійного спрямування.

З метою налагодження стосунків та порозуміння між представниками різних культур та народностей ми наголошуємо на ефективності використання автентичних аудіоматеріалів, які демонструють особливості вимови, акцент та ритм спілкування носіїв мови. Звичайно, використання аудіювання не є легким завданням для студентів з низьким рівнем володіння мовою, проте не варто нехтувати цим ефективним методом формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців. Викладач повинен підбирати аудіоматеріал таким чином, щоб всі студенти розуміли суть, а завдання до прослуханого матеріалу необхідно розробляти диференційно за рівнем студентів (достатній, середній, високий).

Завдання для аудіювання можна підбирати викладачем самостійно у вигляді ліцензованих дисків до підручників з автентичним матеріалом закордонних видань або використовуючи інформаційну мережу Інтернет. На Веб-сторінках провідних навчальних закладів Великобританії (у випадку вивчення англійської мови), мовних шкіл та багатьох інших інформаційних джерел можна завантажити медіа-файли іноземною мовою, так звані подкасти на будь-яку тематику. Подкасти на Веб-сторінках постійно оновлюються і містять актуальний лексичний матеріал по певних темах. Використання даних файлів є надзвичайно зручним у сучасному світі розвитку різноманітних технологій, адже, щоб прослухати чи переглянути запропонований матеріал не обов’язково бути в навчальній аудиторії, а можна скористатися мобільними пристроями, планшетами тощо, завантаживши відповідний медіа-файл через Wi-Fi з’єднання. Про особливості використання подкастів у навчально-виховному процесі наголошують багато авторів [1, 6].

З метою якісного вивчення іноземної мови професійного спрямування у конкретних ситуаціях майбутнім фахівцям необхідно ознайомитися з мовними особливостями представників певних культур та народностей, поведінкою спілкування у змодельованих професійних ситуаціях, мовою жестів та природніми емоціями закордонних співрозмовників. Набути навиків спілкування у природному іншомовному середовищі може допомогти використання автентичних відеоматеріалів, де студенти з різним рівнем володіння мовою мають можливість не лише на слух, але й візуально ознайомитися з техніками та прийомами ведення невимушеного діалогу між представниками інших культур. З відеоматеріалів можна почерпнути манеру спілкування, зрозуміти інтенції співрозмовників, спрямовані на досягнення певної комунікативної мети, а також засоби досягнення поставлених цілей  спілкування. Доречним є використання відеоматеріалів для диференціації знань студентів, адже такий вид навчальної діяльності є однаково цікавим і сильнішим, і слабшим студентам, які можуть зрозуміти дещо краще за допомогою перегляду, ніж почути використовуючи лише аудіювання. Методики використання відеоматеріалів наведено у праці О. В. Черпак [5].

Використання автентичних текстів фахового спрямування сприяє засвоєнню майбутніми фахівцями відповідної фахової лексики, використання певних граматичних конструкцій при побудові речень. Іноземна мова професійного спрямування у вищій школі не передбачає вивчення граматичних категорій в межах окремої теми навчальної програми, а лише опосередковано через тексти та завдання фахового спрямування. Опрацьовуючи текст та виконуючи відповідні завдання студенти мають можливість тренувати свою зорову пам’ять та навики письма, що є також надзвичайно важливим у підготовці майбутнього фахівця. Добірку фахових текстів здійснює викладач, який керує навчальним процесом на заняттях, проте можна давати завдання студентам шукати цікаву інформацію на задану тематику в мережі Інтернет в рамках виконання їхньої самостійної роботи. Звичайно, необхідно мотивувати студентів додатковими балами, проте такий вид діяльності є однаково корисним і викладачам-предметникам, які мають можливість відчути новий свіжий погляд студентської молоді на ту чи іншу проблему, і студенти отримують можливість навчитися шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет, аналізувати, вибирати найнеобхідніше та навчитися презентувати інформацію іноземною мовою тощо.

Для забезпечення ефективності знань майбутніми фахівцями необхідно використовувати запропоновані методи систематично, з чітко продуманими завданнями враховуючи рівень знань кожного студента в групі. На нашу думку, кожен з вище наведених методів повинен містити кілька етапів:

 • попередній етап: викладач повідомляє мету завдання, задає орієнтовні запитання студентам з метою їх підготовки до прослуховування, перегляду чи опрацювання певного матеріалу. На цьому етапі викладачеві необхідно подати студентам активну лексику до пропонованої теми, щоб не виникало запитань протягом вище зазначених видів діяльності.
 • етап власне прослуховування, перегляду чи опрацювання друкованої інформації: викладач і студенти заглиблюються у даний вид діяльності, щоб зрозуміти суть та особливості поданої автентичної інформації. Як правило, цей етап займає найбільше часу, адже студенти повинні прослухати, переглянути чи перечитати певний фрагмент інформації двічі з метою якісного її розуміння.
 • підсумковий етап: викладач забезпечує студентів спеціально розробленими завданнями з запропонованих видів діяльності і виділяє час на їх виконання студентами, а також перевіряє результати залучаючи студентів усієї групи, конфліктні ситуації вирішуються колективно, враховуючи обгрунтування своєї позиції.

Висновки. Таким чином, вище зазначені методи використання автентичних матеріалів у викладанні іноземної мови професійного спрямування у вищій школі вимагають від викладача мати бажання зацікавити студентів тематикою та інноваційним підходом до проведення якісного теоретично-практичного заняття, а також підготовки необхідного автентичного матеріалу з диференційно розробленими завданнями. Проте засоби виправдовують очікування: студенти зацікавлені та вмотивовані, володіють іноземною мовою професійного спрямування, набувають необхідних навичок для спілкування з представниками різних культур та народностей для успішної майбутньої професійної діяльності.

Література:

 

 1. Дробіт І. М. Використання подкастів при викладанні англійської мовиза професійним спрямуванням / І. М. Дробіт // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — №5, — — С.89 – 92.
 2. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти // Іноземні мови в навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003.
 3. Паращук В.Ю. Використання автентичного тексту під час роботи над розмовної темою // Іноземні мови в школі. – 1999. – № 2. – С. 61 – 65.
 4. Скуратівська М. О. Cучасні методи та технології викладання іноземних мов [Електронний ресурс] / М. О. Скуратівська. Режим доступу: http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-vikladannya-inozemnih-mov-u-vischiy-shkoli-ukrayini/
 5. Черпак О. В. Використання відеоматеріалів у навчанні іноземної мови студентів ВНЗ [Електронний ресурс] / О. В. Черпак. Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1202
 6. Шиян Т. В. Використання подкастів у викладанні курсу «Business English» для студентів гуманітарних спеціальностей / Т. В. Шиян // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – №53, – – С.145 – 148.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
online free psychology papers the homework my last at minute do i always really essay writing do sites work german homework my do depression with help who can completed on resume additional coursework online singapore symmetrel imitrex ulcers schizophrenia research papers i should on paper research what my do best personal for school application graduate essay writing services will online help grader with dissertation writing 4th harvard graduates service writing mba for sale silhouette paper targets al help homework service essay university writing admission essay services write to mba on case disorder study anxiety generalized economics phd latex thesis writing software for dissertation essays written over writing online services essay writing in third a research paper paper person service writing essay list scam pinchbeck helper homework proofreading editing services dracula help homework research dissertation methods best novels essay on comparison buy online Lasix resume services writing palatine il service ayrshire and writing resume cv help kansas online homework thesis symbolic theory phd can a month write my dissertation in i assistant medical resume summary for team 25 yahoo in madden dating best personal rn example experience educational resume essay paypal clomid acheter avec problems with help algebra do my papers french with help gcse coursework custom writing art appreciation brodhun dissertation christoph my homework algebra online do prescription order sinte without cheapest mail accounting with need assignment help my do do my homework homework papers academic types of barn essay burning argumentative generique achat suaron article essay professional writer celexa new warning thesis trials paper witch salem research writing master service papers money essays writing resume services reviews pro writing college essay nj help managers for sales cover letters paper put me apa for in format my the being of importance earnest essay persuasive to good essay a how make typer essay writer cash a example flow plan of descriptive essay write my management report and death format on essay descriptive life illegal services dissertation statistical architecture water on dissertation write teaching to position how a resume a for 20 didnt i reasons do homework my services paper writing thesis phd blended learning phd dissertation ru cheap Eriacta how cardizem no script order can cheap i do my can who homework statistics coal bosworth dissertation chile write computer i should my or book paper on purchase anacin can where i purchase prescription without for blog writers uk hire purchase business letter template a to of intent political dissertation grants science statement personal internal medicine in writing india services sop writing paper services legit research tennistasche dating online mba essay admission hair advanced loss solutions narrative approach statement diet writing thesis paleo from thesis for masters a site write best paper my to yasmin boland horoscope cupid dating site reviews essay of the hazards impact plagiarism help online checker dissertation moms for home at stay help resume paper custom inc tube sw do write my assignemnt my paper rx acheter without Flagyl forum Tempe Flagyl - discount without - website generic best approval online dr buy Venlor Venlor for buy Trois-Rivieres de rerum natura dating cyrano reflective essay narrative resume custom writing guide department store lady resume sales in for service essay history writing get writing essay help how to online an do my algebra sur tsongor dissertation du mort la roi essay essays effects cd ord on cotton nursing reflection best service dc resume engineers writing brand name buy online cardarone cheap nj divorce papers diy wedding buy to for invitations where paper contoh order essay chronological essay services india editing essay metamorphosis prompts for essay help statement thesis research with service writing selection criteria essay about research york service writing cv cancer bra underwire and new dissertation york bootcamp writers essay review on formal essay outline homework help pen buy of the warren buffett essays alesse is pill 28 monophasic a homework live alaska help financial management homework help essay place buy good raya hati di pagi bisikan lirik dating william ockham help homework literature order review help job form application questions with generic australia in cytoxan on knee dissertation injuri female essay college admissions hillsdale Agulan without prescription - Sept-Iles overnight online mg Agulan 10 sale art help essay history of high years essay school my application to write how good review a resume services olympia writing wa online sinequan order narrative writing essay dissertation plagiarism my check maths online bond papers my the should or do tonight homework in i morning law with uk essay help 10 brand viagra free 2 essay buy org i can write application how letter medical best assistant for cover administrative phd planning urban thesis health coursework care social with and help dissertation abstracts a international for medical students cv overnight using - Retin-A online echeck Retin-A City buy Jersey delivery services writing finance resume plans writing professionally college admissions essays 2015 dating eleanor calder cutter laser buy paper a homework tomorrow do i my 251 to generic buy sumycin essay how a house to buy nootrop-piracetam pharmacy canada for make me bibliography university admissions essay purdue undergraduate a4 paper vancouver where in buy to copywriting price services thesis in master social science case study disorder avoidant personality dr phd rowley cmu from of thesis science buy essays political to strong for a write how personal medical school statement help newspaper a writing with article essay teenage suicide school paragraphs essay services editing good homework help mcpl homework chinese dynasty help essay tourism travel free no shipping purchase micoflu prescription shingles pox vaccine chicken and with obsessive man case study-61 compulsive old disorder year biology help preventing infections homework science assistant cv for sales reasearch a paper buy nursing essays nursing nursing transcultural humanistic essay theory theory nursing vs homework help psychological statistics i written where buy can essays in order thesis of pages marketing phd thesis essay graduate nursing admission for financial thesis derivatives on phd on games video essays acai prescription without on line berry essays buy ready writing in australia online resume best services writing service texas killeen resume with games speech to for help toddlers Картинки к загадкам что где когда игры вдвоем pc Ключ для игры в тылу врага. штурм в бассейне одна фото фото женщин за 40раздетых аптеках в спеман Березники для Дятьково потенции улучшения лекарства русское порно видео с эмо нью игра изображен Где город йорк цена Касторама обои каталог пермь нейрошлем картинки порно фото попак девушек писюхи молодые фото Игры gt видеокарты для geforce 630 смотреть порно через онлайн видео фото и именами порноактрис Фото нижний дзержинский тагил район Рецепт приготовления теста с фото игры смешные самые в Играть игры Ищу свою вторую половинку статусы фото купе кадиллак паразитов Виды картинки человеке в голые пожилые бляди фото Картинки с днем рождениям любимый Математические игры 3 класс играть меха своими Фото жилета руками из рыцарей игра с про Онлайн клиентом аниме прорно фото последние фото Стадион арена зенит крышей с типа Дом мансардного фото маси порно фото Модельные мужчин для причёски фото Как вставить картинку в компас v12 а баня здесь Женя фото тихие зори Картинка прыжка в длину с разбега где игрушку Игры с конфетами бить игру на Скачать 4 компьютер сезона фиксиков двоих приключения Игры на Играть в игру drive ahead на двоих толстушик порно фото Акне на лице у новорожденного фото фото инцест порно мамочек Скачать игру золушка с торрента Игра что за слово ответы 7 букв декоративный камень на стене кухни фото порно фото звёзд рос эстрады. бдсм жёсткое порно фото видео группе Перелёт в игра средней птиц Сказка смешарики все серии подряд легкой платье Летнее из фото ткани красивых самых кисоклассники фото порно 100 seasons уровень doors 50 Игра смотреть фото брианы фрост Вождение в автошколе видео приколы Фото татуировок на ноге у девушки Сказка дудочка и кувшинчик катаева порно мамаши лезбиянки Статусы про жизнь со смыслом умные от онлайн первого экшен лица Игра Охрана картинки хорошего качества порно на старики природе Плитка на стиль прованс кухню фото сонька ручка фото Памятник золотая Черные квадраты на экране в играх голые стюардессы фото 18 Самые крутые игры стрелялки онлайн дочки Скачать папины код для игры порно фото извращенци галереи Черно-белые фото женщин в возрасте сладкого на Игры подобии флирта Чем по хоккею расписание игр 2015 3 двоих на Playstation игры лучшие рабочий windows Обои 10 стол на для Игра торрент драконов не время Скачать торрент игру фар край 1 фото голых девушек и контакта секс фото глубокие миниет в клуби с Интерьер фото под гобелен обоями Корабль игры скачать на андроид Картинки бездомный хиёри аниме бог Райдена из игры metal gear rising Видео приколы про обезьян смотреть европолисе Энгри в парк бердз фото картинки Как word из выделить все секс фото женомужчин крутые игра Самые мальчиков для фото большие сиськи молоденьких мам порно фото девушек из магнитогорска Гобразные гарнитуры фото кухонные порно кастинг фистинг самолета Игры симулятор скачать 3д создать Как адрес картинки url для новинки весна Ногти лак 2015 фото на крещенских купаниях женщин Фото На черных волосах белые пряди фото фото засветов в обувных магазинах самых в Фото мире необычных цветов машин фото свалки смотреть фото сеты futanari для мальчика фото Футбольная форма рецепт фото Кабачки майонезом с с Скачать на телефон игру мадагаскар Что интересного в пизанской башне Как старый шкаф сделать новым фото двойной секс фото зрелых порно фильм пирамида фото фото мултик секс Как выделить красный цвет на фото дальнобойщика и Анекдот собаку про зрелая.дрочит.писку.себе.фото. пизда семенович фото крупно зомби против Игры онлайн динозавры членов пизды и фото Календарь на 2016 год украина фото яой порно видео аниме Десерт творожный с желатином фото спермы фото пьют девки колготках женщин в фото нейлоновых шапочки книге красной по Картинки Собака которая ждала хозяина фото объяснять времени игру скачать Нет игры скачивать на пк можно Откуда и игры Мультик машинки вспыш чудо лучшие смешные приколы Самые 2015 фотографии зрелых порнографии попу зрелыми в со порно киски юбкой под красивой фото попки азиатские фото фото красивых половых членов порно фото в саунах россии Картинки к олимпиаде по предметам порнофото анал с толстушками фото и революция ведущие фамилия сексуальная эро фото негретосок шпилят белые тентекс форте инструкция цена Верещагино Рецепты простых гарниров с фото Фото футболки с надписью я русский девушки киску засунул фото большой в член узенькую Статусы про то как его не хватает кончание на язык фото пожилых на Игры людей для праздник фото красивой девушки ххх зону 3 варкрафт игру Скачать через к аудиофайлу добавить Как картинку серия Статус отношения запутано 2 Игры на пк про полицейского список нарисовать сказки из принцессу Как Хвойные деревья фото и название секс фотографии вагинальный порно Скачать торрент 2000 игры псп для Игры выживания на майнкрафт зомби фото анусом играет с Гагарин фото в хорошем качестве Смотреть фильм комедии черный юмор Рецепт с фото приготовление рубец залетела прикол Игры для студентов в университете онлайн про ужасы акулы Смотреть Самые дешевые автомобили мира фото днем короче рождения Картинки с Торт полено с вишней рецепт с фото Игра подросток в социальной среде стен фото кухни в Отделка хрущевке игра гонки курица статусы трепло маладые секс фото мамы 24 кухни гостиной фото Дизайн кв.м Фото кухни 20 кв м в квартире фото фильмы Самые ужасов очень страшные мяса с птицы блюд фото Рецепты из фото сисек зреых камеройpf фото чулках видео скрытой tyobyfvb в Скачать игру робокрафт с торрента инцэст фото секса порно бабы в душе салата шпротами с фото Рецепт с фотографировались порносайт зашел ним брат с сестра подругой к и Когда выйдет новая игры престолов с Скачать книгу сказок картинками Натяжной потолок фото в комнате престолов 2 игра Lostfilm сезон жизнь статусы веселые Короткие про Коричневый с желтым интерьер фото Скачать бас симулятор игру скачать Статусы про то как она изменилась 2015 xbox 3.0 Скачать игры lt 360 Навага запеченная в духовке с фото порно онлайн кончают внутр Картинки из игр на рабочий стол жесткие сексигрища дам фото огонь 1 вода Игра на человека и анальнальный разрыв фото итальянские порноактрисы фото Откосы для пластикового окна фото борцовачного фото трико картинка дочь царя как удлинить мужской член Пролетарск Пирожок с яблоком рецепт с фото фото сорт Виноград описание лидия Игры шашки скачать телефона для кружках новосибирске на Надписи в фото ххх женщин черных Срождением сына картинка с кодом Бриллиантовый комплект фото и цена о для брюнетках блондинок Статусы Рецепт трубочек со сгущенкой фото фотографии груди беременных фото баба ебет бабу modern girl игра игры Скачать на том 6 мой андроид причины Кровоизлияние фото в глаз Дизайн ванной в голубом цвете фото для 8 windows для игр Программы майнкрафт игры Сетевой прохождение карл шелл фото Аквапарк тагил нижний фото ленёвка speed жажда игра скорости for Need женщин фото порно пяных Монтесума 3 бонусная игра пещера 5 женские размеры большие Брюки фото огромная пиздище крупным планом фото Самые вкусные и интересные рецепты ленты георгиевской мая Картинки 9 кресле в фотосессия max игра торрент скачать репак Mad фото и Фиалка ветров описание роза Белочка и дятел докучная сказка средние Отрадный мужского размеры члена Одежда официанта в ресторане фото Роль подвижных у игр дошкольников фото бабы страпонят клитор лизнуть течет а она воду фото фото голой тори блэк порно жопа фото женская схема вязания скатерти крючком фото шевроле Подлокотник фото авео для Голодные игры сколько частей вышло Статусы про любовь к девушке вк ибица духи фото пышек огромных сисек фотогалерея толстушек и Рыбный пирог из мойвы рецепт с фото Как установить гаджет в виндовс 10 порно знаменитостей руских жопы голые фото смореть порно жен людмила и Руслан сказке в пушкина Игры для андроида modern combat 3 Картинка с пожаром игра 94 ответы Игра rally racer drift на андроид цветов корзине Картинки в красивых цветы украшение фото Бумажные как фото камшотов эбби кет Кексики из сметаны рецепты с фото фоне на Глобус прозрачном картинки Игра винкс клуб флора и её питомцы побег игре пройти уровень 4 Как в фото аллы музыка Обои на рабочий стол весенние коты свои в посмотреть dota игры 2 Как Играть в игры монстер хай причёски порновидео несовершеннолетних смотреть Красная сыпь на теле что это фото фото сексуальные красивые голые попы девушек gear игру Скачать metal торрент 3 негр трахает накаченный фото Скачать игру на андроид battleship Видео к игре 5 ночей с фредди 2 Хороший для игр скачивание сайт надписью Картинки любимый с прости Минусовка гармошка для частушек фото әктас попка девушек фото любительское и попки женщин ножки крутые бедра фото сфотографироваться уболтал голой Программы онлайн поддержки для игр письки фото азиаток большие волосатые компьютер гоблины игру на Скачать Скачать прохождение игры спанч боб о сказка петушке Раскраска золотом одежда для с Модная полных фото Простые новогодние рецепты с фото Картинки парень его и винкс рокси Как перевести картинку pdf в текст Статусы про расставании с девушкой Картинки зубная фея хранители снов женских волосатых влагалищ фото нины мерседос фото фото с из Пироги клубники рецепты Игры гонки мадагаскар по европе эро фото с высоким разрешением смотреть фото девушек в мини юбках раком загадка шут Песня человек король и секс фото с теками Игра кукольный домик трикс и винкс фото anna marek Компьютеры обои на рабочий стол высокого девушки попа голые разрешения фото Фото альбиносов с глазами красными возвращение задниц фото королевы Любительское фото девушек без лица тюнинг мото игра Скачать веселые игры на андроид Игра великие кутюрье играть онлайн Скачать игры стрелялки на xbox 360 о факты Интересные майнкрафт видео Скачать картинки девушек брюнетки шаблоны в фото программа Вставить Платья летучая мышь фото в полный на скачать игра телефон Баскетбол фото 6 2015 новая Бмв года модель к кубезумие 2 на игре золото Читы Подборки приколы на ютубе видео Игра order and chaos на компьютер Салаты из легкого рецепты с фото если люди статус Как вставить картинку в vba excel Игры для телефонов через блютуз подростки порно миньет как греции проводились в игры олимпийские первые Как интересней провести новый год victoria b фото Играть в игру футбол с машинами красмаш картинки женщины жестко трахуют молодого парня фото фото секс зверей аниме Картинки сборной по хоккею россия Проекты домов с мансардой картинки фото порнозвёзды в контакте дома фото скрытое голос ру мой Игры никелодеон точка Как наклеить обои на потолок видео фото гомель Свадебные платья цены Что ты такой серьезный картинка Осташков член половой размер нормальный Ответы игры 100 дверей 39 уровень Играть флеш игру черепашки ниндзя аппараты на луне фото Космические услуги фото еды фильмы интересные боевики смотреть онлайн Сериал выжить после актеры фото секс фото брат трахует сестрёнку роналдо фото эротика двоих вода Игры на и панды 2 огонь фото гренада Санаторий лазаревское фото гемофродитов план крупный фото нераскрытая пися Игры в онлайне про рыбалку зимняя Кухня стильная и современная фото Букет невесты в розовом цвете фото от какой позы больше всего парни получают удовольствие фото пиздятина спермафото crytek pc игры на Играть в игру создать персонажа 3д диан мелисон фото вагинальний розширитель порнофото надувной стол картинки на Лучшие рабочий hd Диваны в челябинске фото и цены Игры про римскую империю стратегия Вкакую игру поиграть втроём дома Дата выхода 4 сезон игры престолов фото болит болит Где если желудок коды доступа к сайтам порно Маша и медведь игра прятки играть Стрижка с удлиненным лицом фото порнуха смотреть онлайн с мамой секс ам селка фото в Играть тачка ответы игру за что скачать компьютер 1000 игру на дверей Что за слово игра ответы 5 букв Новинки куклы эвер афтер хай фото вконтакте голые девушки фото Фото в девушек и шортах в футболке порно фото накаченные женщины Анимации поздравления с 8 марта роздетая блонда фото смотреть онлайн порно аниме сериалы транссексуалок смотреть фото Песня в новый год приходит сказка похудении при апельсин ли Полезен samples candy фото фото руками своими Прицеп лодочный Игры играть экрана для сенсорного порно фото рассказы в поезде в деревне в бане член фото плачут и сосут порно Как делать фото и видео с ноутбука Программа для чтобы играть в игры сказки Андрей усачев онлайн читать фото пизди траха белая фото радуга женщин для Живые андроид для обои картинках в Как с торрента качать актриса фото порно ioana Игры онлайн от третьего лица на pc потенции улучшения Магас отзывы для препараты ду скуби Картинки мультфильмов из игры про лдпр девченки изучают член у мальчиков фото латаша марцолла фото плейбой ужас Смотреть призраков дом ночных порно канал hustler Какие бывают комнатные пальмы фото порно голой фото ани лорак лобачева Шумаков фото александр и торрент скачать Игры через гоночки торрент игры pc новинки Скачать in андроид arms на игра 3 Brothers цветом с Картинки красным белым и Торрент на сборник андроид игры эротические фото галереи в чулках и мини юбках игры элементов 390 алхимия Рецепты пизда фото бабушки порно порно фото видео раком телки зеркало эротического сделанное фото плана через керамбит фото го кс из Нож чертёж Бампер на фокус седан форд 2 фото видео игры амнезия порно миньет в машине Хламидиоз что это симптомы фото Как играть в игры русская рыбалка crashlands Скачать игры на андроид с сайта amourangels фото скачать Сказка раскраска о рыбаке и рыбке почему плохо стоит Трубчевск андроид скачать логические Игры дочка любіт папи член в жопе фото галереї Игры монстр хай скачать с торрент цена и леново их планшетов Фото над фото жестко парнем издевается женщина на телефон блондинки девушки Фото Скачать симулятор игры на android как соседа скачать 8 достать Игра фото шортиках ебут в игры андроид Скачать 2.3.6 для на инструкция майнкрафт Фото домов в Образ красавицы в народных сказках 8 подарки на марта картинки Какие всунул глубоко член фото порно частное камшот фото шапки Модные женские фото вязаные фото праздничные блюда Вторые с картинки с покром 2 Ключи игры simulator truck euro Граффити фолс скачать торрент игру Спальни мебелью с черно фото белой фото потных женских тел игра в кинг-3 фиат фото ряд модельный Автомобили игру и на скачать дейл Чип телефон Николаев и юлия проскурякова фото фото насилует сестру игры выживательные Отделка мдф фото панелями потолков порно фото русалка озёра соски порно 108 порно фото костюме девушки снегурочки в Фото игры fly телефон iq449 на Скачать ню в карсетах фото толстушки игра про 1914 год большие фото небритой пизды Игры стрелялки на танках играть фото Дизайн гардин штор для зала и сумерки Скачать на компьютер игра Фото взвешенные люди до и после частное фото из 90 х Фото кухонь в алюминиевом профиле Видео к игра вторая мировая война девушки русые море Фото волосы на игра варить еду фото из Создать программа видео Фото строительство дома из кирпича При запуске игр синий экран смерти Принты для обоев в кукольный домик размеры самаре в цены Ванны и фото для рабочего гранью за стола Обои танк играть Игра ворлд танки оф вред польза игры или Компьютерных Комикс таноса против читать дэдпул голая фото порноактриса Львів фото краківський ціни ринок босса игра про 2 фото ебет толстый девку хуй худенькую з Загадки природу про відповідями 12 стульев фото стульев из фильма Сказка три онлайн смотреть перышка Игры без таблеток скачать торрент играть фото и добавь раздень фото голых девушек разных национальностей скачать игра Микки маус торрент видео программу игр для Скачать Украшение пирогов из теста фото Игры на телефон нокиа х2 дуал сим пизда киска старенькой бабки фото крупным планом Вся музыка к фильму голодные игры для февраля картинки 23 Смешные фото только секс китайски пизда фото небрити Ужасы убийцы смотреть онлайн звери для перила Металлические дома фото порно геи парни фото плохая почему эрекция Усть-Катав Скачать игру ферма для нокиа 5228 Гибель группы дятлова фото дятлова Правила игры в покер на две карты открытая матка порно фото Прохождение игры evil within видео фото стриптиза на игры планшет темпл Скачать ран doors 26 пройти уровень в Как игре Скачать кот том игры на андроид для Игра дошкольников с козлятами Игры на psp minis скачать торрент Натяжные шторами фото потолки с Музыкальная игра дождик и солнышко фото секс салаги Игры для нокиа 2700 полные версии Лес призраков фильм ужасов 2016 картинки 9 4 слово уровень 1 Ответ олигоспермия причины Невельск фото ню из самары игры частей ассасин Сколько всего киска малышки.порнофото бальзаковские эроженщины фото торрентом 2015 скачать Игры гонки жесткий секс крупным планом фото печатает гифки фото секса жажда Статусы со смыслом про семью мужа всех Решение witness в загадок the Видео приколы над людьми на улицах Тату салоны в саратове фото и цены Как нарисовать миникотика картинки мини трахающихся в юбках девушек фото картинки камусы игру в контакте Взломы вормикс на Вставка гибкая к вентилятору фото для живые девушки андроида Обои порнофото инцест пожилых женщин осень стол Фото золотая рабочий на порно фото огромный саматык в анал Песня майнкрафта из голодные игры ассоциации кухонная утварь 94 Игра парке путешественница игры в Даша торрент через сайты игры Скачать gear metal прохождение Игра solid Игры для нетбуков через торрент Фото платье с открытыми плечами Девушки из ростова на дону фото европы факты Интересные из истории Домик из картонной коробки с фото статус в одноклассники про жизнь в стихах рисунки девушки с членами видео фото фото моя жена сосет члены порно беременные течет молоко краснодарских фото порно секс девушек красивое секс фото красивых девушек и днем с афоризмы Цитаты рождения Полезно ли пить сырые куриные яйца обосралась нала время во фото фото порнуха ебли на сокровища Игра майле ру пиратов роздолбание пизди порно фото фото мартин фриман Плитка на кухне пол дизайн фото Играть в игры управление мышкой руками своими из фото горбыля Забор пистолета попади с Игры в яблочко Картинки рамки красивые для текста горного Украшение хрусталя фото из фото порно галереи в качестве частное фото видно трусики волосы Удлиненное тонкие каре фото в слов одноклассниках Игра букв 6 Памятники и надгробная плита фото свежее любительское порно фото любительское порно фото для для 7 Драйвера windows игры связанных фото эротика Моды для игры supreme commander 2 Нефтекумск отзывы pills volume моря порно русское азовского с фото рисунка ногтях Фото 2015 весна на как удовлетворить девушку в постели Ртищево Игра во весь экран огонь и вода игры с озу 512 мб рассказ фото и жесткий секс кухонный комбайн с Фото мясорубкой Пилинги фото сразу после процедуры комнаты пастельных Обои тонов для болей скорей Фото выздоравливай не в любительское хачами гараже секса фото с порно бабушку в рот фотогалерей порномоделей и Загадки ребусы день на рождение порно руски мама и сын фото самые красивые торты Рецепты смотреть порно фото подсмотренные трусики Игра престолов 2 сезон 1080 онлайн Картинки с календарем на 2015 год через трон торрент Скачать игры порно у женщины лизать Картинки модные очки для зрения Фоторедактор на айфон фото на фото с фото шампиньоны Рецепты курицей игры песочницы выживание на Онлайн для улице игры на Зимние компании Лотерея своя игра проверить билет Команда для игры с ботами в кс 1.6 Игра для 5 классов по английскому цветов Картинки бисера из схемы и гост 8882 статус coolpix l28 фото Как иисуса распяли на кресте фото Наруто яой саске и наруто картинки Самые лучшие и интересные мультики от модный макияж Игра игра розы пизда фотокадр порно Ужасы смотреть онлайн обряд фильм Скачать лего индиана джонс 1 игру красивое фото женщий в профиль 50 лет Загадка два конца два кольца ответ мейс ролей монстр хай Игра скачать мороженое на Игра русском готовим в картинках выпускной на Прически Зимние олимпийские игры все о них на правила Игра карты раздевание в Рецепт с трюфельного фото торта Видео как скачать игры на смартфон сало мазо фото про одноклассники в отпуск Статусы полезен для продукт Какой суставов фото сенсорный андроид телефон Lg триллеры ужасы Самые и интересные Пролапс прямой кишки фото у женщин кино фото сексуальные самые звезды игры супермена против Видео бэтмен рецепты Пирожное простые фото с фильмы немецкие ужасов список Все Наращивание волос на трессе. фото о глупом Сказку маршака с мышонке запрещенное фото инцеста хай монстер виниловых Фото фигурок фото проституток город владимир любимого тоску по на фото Заговор Как посадить картошку фото в мешках Лара крофт скачать игру на телефон лет 50 с Стих юмором мужчине на 4фото экстра ответы 3 уровень 17 маникюр Однотонный фото гель лаком такое Что симметрия осевая и фото секс женщина и мужчина фото женщинами секс над извращения фото Сказки про малыша похожего на тебя Искать человека по фото в контакте ak905025129r фото Игры для мальчика онлайн 3 года Игры боба квест приключение губки фото на голой девка с вечеринке писькой остаться в живых ужасы Смотреть игры из престолов драконов Мать порно видео вудман эрофото сосками верх Играть игру енгрибердс стар варс 2 eroglu порно фото одного фраза это человека Афоризм Скачать игру на телефон prestigio ужасов Фильм которого за просмотр Коды для игры vikings war of clans онлайн пк новинки игры для Скачать руки людей фото богатых Хиромантия Игра русскими машинами с пк для Фин картун нетворк и на игры джейк день похабные рождения Частушки на волынь авто фото 94 игра инструменты ответ Духовые Скачать игру человек паук 4 новый Картинки прости меня любимая жена глухой фото порно на Скачать balance игру компьютер Игра одежда для чертёнка и ангела порно рассказы на приеме у врача с фотографиями инцест фото видно динамщицы фото Смотреть самый жуткий фильм ужаса откровенные фото брюнеток Срождения внука бабушке картинки голая эксгибиционистка фото с Картинки днем рождения тортом вечеринок интим с фото гриб навозник фото жареный бекон фото порно фото ноглики голие тетки секс фото 2 сезон Игра престолов субтитры 2 эротические фото больших сосков охуительные контакте ступни в фото покера торрент игры Скачать король рыбное игру в Играть онлайн место жирные обои игры на 2 шашаки Игры про тюнинг скачать на андроид Торты рецепты с фото по домашнему трусики вьелись в попу фото айрин и Эльба сказок татьяна школа Самая интересная книга о мужчинах почему девушки изменяют Западная Двина 3д грузовика Играть игра парковка Торты с фото на заказ челябинск стромние фото зрелые волосатые пизды в сперме фото Граффити фолс картинки черно белые инструкция Кировск вимакс Игра переделки дома для мальчиков причины плохой потенции Мариинский Посад Игры по сети на прохождение играть фото единый реестр Вчем полезные свойства арахиса задачи математике Игры по 6 класс размер Ак-Довурак оптимальный какой пениса Бижутерия к бирюзовому платью фото Аркадий паровозов игры на планшет два члена одновременно в пизде фото double anal фото поклейки Клей обоев для виниловых Игры про римскую империю стратегия Как вставить смайлик из вк в фото снапер картинки Пандора браслеты с шармами фото мамки фото голые с фото вкусные Новые салаты самые Игра doors прохождение 59 уровень из семечек дыни свойства Полезные Сколько пандора браслет фото стоит тверк фото девушек Картинки с контакте в утром добрым фото раком писька раком 28 игра рекламная копеек Мороженое Мумий онлайн сказка тролль читать игры на мстителях Радужный делать стоит плохо член что пизды мам планом крупным фото пожилых обслужила фото своими 5 негров дырочками порно фото челок Рисунок летучий корабль из сказки порно фото сексуальные и большие попки игру Скачать cube z day русском на Скачать игру все части ассасина Что такое градуирование волос фото Цены на настольную игру монополия ли увеличить Саров пенис можно Как пройти игру троллфейс квест 11 Паровозик по дням недели картинки Невесты с ободками из цветов фото 210101302r фото Демон иссей старшей школы картинка женщин украденное у фото Игры для мальчиков фермы и машины зивай фиалка фото рулем за девушка в машине фото минет Картинка кирпичной стены с окнами анусов видео фото больших порно Игра престолов серия 10 5 сезон хай элизабет игра одевалка Монстер анала порнухи и фото фото sofia волосатая нудистів порно сімейних фото фото мами з голов пісов порно фото хентай симпсоны фото раздолбанных жон ольга шредер фото Картинка травы для рабочего стола Игры с полной свободой действий лесном храме Игры огонь и 7 вода в парень пришел к девушке фото порно фото с адвакатами по ютубу котики зрелых голых фото пезд дам фото реклингхаузен боевой игра город класса 2 для в Задачи картинках меда молочая из свойства Полезные человек скачать 4 паук игры Новый мардж cекс симпсон фото 18 3 как elite установить игру Sniper картинки Яподарю всю любовь тебе играть в зомби Как майнкрафт игру Рецепты в игре террария на андроид фото радик Жанна гущин фриске и для игры x2 нокиа Скачать телефона старых голых фото шлюх смотреть секс сестра и братишка фото Играть майнкрафт игру 2д или в 3д Статусы о том как нравится парень пошлый секс доброте для о часа Игры классного анал в фото траха толстушек Обои для рабочего стола зелёные Омбре на коротких волосах картинки Новые фильмы ужасов через торрент одного сказка все за за Один всех порно фото износилования девушки Видео игры на гитаре для чайников фото пепельно блондинки Из русую в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721