Виборчий бар’єр: політична доцільність чи маніпулятивна необхідність?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано функціональне призначення виборчого бар’єру, а також його здатність здійснювати вплив на результати виборів.
Ключові слова: виборчий бар’єр,вибори, виборча система, пропорційна виборча система.

В статье проанализировано функциональное назначение избирательного барьера, а также его способность оказывать влияние на результаты выборов.
Ключевые слова: избирательный барьер, выборы, избирательная система, пропорциональная избирательная система.

The article analyzes the functional role of electoral threshold, and its influence on the result of elections
Keywords: electoral threshold, elections, electoral system, proportional representation system.

Вибори є способом формування вищих органів державної влади в демократичних державах. Для забезпечення прозорості їх проведення на законодавчому рівні встановлюються електоральні правила, які визначають тип виборчої системи, величину електорального порогу, межі виборчих округів,  правила підрахунку голосів тощо. В залежності від правил проведення виборів однаковий розподіл голосів може призвести до різного складу уряду.

Одна з головних переваг застосування пропорційної системи полягає в тому, що вона забезпечує представництво широкого кола політичних вподобань виборців, що виражаються через політичні партії. Під час виборів за пропорційною системою, як правило, бере участь велика кількість політичних партій. Результатом цього є проходження до представницького органу влади багатьох партій, що призводить до неможливості сформувати конституційну більшість, необхідну для прийняття ефективних рішень. Особливе місце в цьому випадку займає виборчий бар’єр, що дає можливість обмежити кількість партій задля уникнення надмірної політичної фрагментації представницького органу влади за рахунок дрібних політичних сил, що користуються незначною підтримкою в населення.

Широке коло питань, пов’язаних із встановленням виборчого бар’єру, висвітлили у своїх працях такі вітчизняні і зарубіжні науковці, як Афанасьєва М, Шведа Ю., Ключковський Ю., Пономарьова Г., Сабаєва С.  та інші. Однак, незважаючи на сталий інтерес до цієї проблеми, безліч її аспектів  лишається недостатньо висвітленими та потребує подальшого опрацювання.

Метою статті є з’ясувати, як електоральний бар’єр може впливати на результати виборів. Реалізація мети потребує вирішення таких  завдань: розкрити зміст поняття виборчого бар’єру та його функціональне призначення; визначити особливості впливу величини електорального порогу на парламентських виборах.

Виборчий бар’єр належить до основних методів виборчої інженерії, оскільки від його величини безпосередньо залежить, скільки політичних партій буде представлятись в парламенті. Процедура зміни виборчого бар’єру є відносно досить легкою, тому законодавці часто вдаються до маніпуляції бар’єром. Так, в Україні бар’єр за період незалежності змінювався тричі. Спочатку його виборчий бар’єр був на рівні 4%, пізніше був знижений до 3%, зараз його величина становить 5%.

Виборчий бар’єр (або загороджувальний поріг, відсотковий бар’єр) означає  фіксований відсоток голосів виборців, що політична партія (або блок партій) повинні набрати на виборах для проходження в парламент. Виборчі бар’єри застосовуються для кращої консолідації парламенту, щоб обмежити присутність в ньому значної кількості дрібних політичних партій, які були б представлені одним або кількома депутатами.

Існують два способи обмеження потрапляння в парламент великої кількості дрібних політичних партій: природний та легальний бар’єри. Зокрема, природний бар’єр (або прихований, або ефективний, або неофіційний)  застосовується у відносно невеликих виборчих округах, де партії з відносно невеликою підтримкою не одержують мандатів. Згідно з визначенням Венеціанської Комісії, «природний бар’єр – це відсоток голосів, необхідних для отримання одного місця на рівні округу, і в основному він залежить від середніх розмірів округу (середня кількість членів законодавчого органу, що обираються в окрузі)» [5].

Природний бар’єр  присутній у всіх виборчих системах незалежно від того, чи присутній у цій системі законодавчо закріплений виборчий поріг. Це  зумовлено тим, що він виражається у відсотку голосів, які необхідні кандидату або політичній партії для отримання одного мандату на рівні округу. Він в основному залежить від середньої кількості вибраних представників в виборчому окрузі. Іншими словами, природний бар’єр є побічним математичним продуктом особливих характеристик виборчої системи (розміру округів, виборчої формули, кількості політичних партій, кількісного складу представницького органу) [1]. Природний поріг  відіграє більш значиму роль на місцевих виборах, оскільки в цьому випадку розподіляється менша кількість мандатів. На загальнодержавних виборах вплив природного порогу не прослідковується, або є незначним.

Не зважаючи на те, що  не існує універсальної формули, що дозволила б з точністю оцінити природний бар’єр у кожній виборчій системі, все ж це можливо зробити, знаючи кількість мандатів по виборчому округу. Рівень природного бар’єра значно залежить від способу розподілу отриманих партією голосів, розміром і кількістю округів, а також числом законодавців, обраних в кожному округу. В загальному, в окрузі з невеликою кількістю мандатів необхідний відносно високий процент голосів по округу для обрання представника. І навпаки, чим більше мандатів розподіляється в окрузі, тим нижчим буде природний бар’єр.

Важливо зазначити, що природній бар’єр не є методом виборчої інженерії, оскільки він є присутнім у будь-яких виборчих системах, не залежно від його законодавчого закріплення. Він є об’єктивним аспектом будь-яких виборів, тому його величину неможливо змінити. Відповідно, природній бар’єр не є об’єктом даного дослідження. Тому у науковій роботі буде акцентуватись увага головним чином на легальному бар’єрі, що зумовлено можливістю змінювати його величину і здійснювати маніпуляції під час виборчих кампаній.

Отже, величина легального виборчого бар’єру встановлюється нормою закону, згідно з якою політична партія або список кандидатів допускається до участі у розподілі мандатів. Важливо зазначити, що такий бар’єр може встановлюватися на рівні держави (загальнонаціонального виборчого округу) або на рівні окремого виборчого округу; в останньому випадку він вступає у взаємодію з природним бар’єром, спричиненим магнітудою округу. Зокрема, в Іспанії легальний бар’єр становить в округах  3%; водночас природний бар’єр в округах, породжений магнітудою округу, оцінюється у 9,7% [2]. Таким чином, у цьому випадку легальний бар’єр є формальним і не несе особливого функціонального навантаження.

Таким чином, виборчий бар’єр являє собою мінімальну частку голосів виборців, які повинна подолати політична партія, щоб претендувати на представництво. Величина виборчого округу є однією з найбільш дискусійних у наукових колах. Електоральний бар’єр у 4-5% змушує невеликі партії шукати об’єднання з більш вагомими організаціями чи блокуватись одна з одною, сприяючи тим самим зменшенню числа потенційних фракцій у парламенті та формуванню більш працездатного уряду. З іншої ж сторони, застосування високого виборчого бар’єру може суттєво викривити результати виборів. Той, хто віддає перевагу партії, яка не має жодних шансів потрапити до парламенту, може змінити своє рішення й вибрати іншу партію з більшими шансами на перемогу. Для дрібних партій така поведінка виборців часто має відчутні негативні наслідки, аж до того, що деякі з них взагалі зникають з політичної сцени. Більші партії, навпаки, дістають додаткову підтримку. Шведа Ю. стверджує, що все це може привести до замороження структури партій і зниження інтересу населення до політики [7]. Таким чином, для держави необхідним є встановити такий бар’єр, який належним чином відображає інтереси виборців

Вперше виборчий бар’єр запровадили у ФРН в 1963 р. Він становив 5%, що було обумовлено конкретними історичними чинниками в Німеччині, а саме – політичною ситуацією, яка склалась в повоєнні часи. Головною причиною застосування загороджувального порогу було обмежити прихід у парламент екстремістських груп та неонацистів, які б своїми радикальними політичними рішеннями стримували демократичний розвиток країни. Позитивний досвід застосування виборчого бар’єру у ФРН сприяв його значній популярності та подальшого застосування країнами з пропорційними виборчими системами. При цьому в демократичних країнах величина бар’єра зазвичай є невисокою: в Ізраїлі 1%, в Данії 2%, у Швеції 4%, у Німеччині 5%. З європейських держав найвищий бар’єр (8%) встановлений в Ліхтенштейні.

У наукових колах немає однозначної думки щодо використання  виборчого порогу. Одні науковці схвально відносяться до практики застосування виборчого бар’єру, вважаючи його необхідним для політичної структуризації парламенту та його дієздатності, оскільки він унеможливлює представництво великого числа дрібних партій у парламенті. Інша група вчених вважають, що виборчий бар’єр є однією з головних маніпуляцій під час виборчого процесу, оскільки його висота зазвичай визначається не з правової точки зору, а виключно з точки зору політичної доцільності, тому його використання стає недоречним в умовах демократичного режиму.

Четверіков А. вказує на неоднозначність використання електорального порогу в пропорційній системі. З одного боку, вводиться принцип пропорційного представництва політичних партій для забезпечення відповідності розподілу мандатів до  електоральної підтримки. З іншого боку, цей принцип не застосовується по відношенню до малих партій, що унеможливлює їх проходження до представницького органу. Дослідник заперечує твердження про те, що загороджувальний поріг здатний створити умови  для ефективної роботи парламенту. На його погляд, введення порогу не обов’язково сприяє консолідації представницького органу для кращого ухвалення політичних рішень [6].

Основний недолік використання виборчого бар’єру полягає в довільності визначення його висоти. Оскільки несправедливим є той факт, що партія, яка отримала 3,1% голосів буде представленою в парламенті, а партія з 2.9% голосів – ні. Важливо зазначити що, неможливо заздалегідь визначити, яке значення обмеження буде правильним, тому що його адекватність залежить від конкретних умов у кожній політичній системі.

Очевидно, що будь-який загороджувальний бар’єр є серйозним порушенням принципу рівноправності як стосовно виборців, так і стосовно кандидатів та тих, хто має право висування кандидатів на виборах, тобто партій. Досвід демонструє, що завжди частина виборців неминуче голосує за партії, котрі не долають встановленого бар’єра. Таким чином, їх голоси втрачаються. Тому, негативним наслідком використання феномену загороджувального порогу є автоматичний перехід голосів, відданих за партії, що не подолали його, до партій-переможців, які часто дотримуються протилежної ідеології. Фактично при використанні бар’єру  можлива ситуація, коли голоси, віддані за переможену партію з правою ідеологією віддаються її опоненту – партії з лівими політичними поглядами, що звичайно призводить до викривлення результатів виборів. Зокрема, в Україні розподіл голосів у мандати в парламенті відбувається за квотою Томаса Хейра, відповідно до якої партії, що мають найбільший залишок, отримують додаткові мандати за рахунок тих політичних сил, які не подолали бар’єр.

Таким чином, загороджувальний бар’єр порушує головний принцип пропорційної виборчої системи – спотворює пропорційність представництва. Як наслідок, електорат, що віддав свої голоси за партії, що не подолали бар’єр, по суті, взагалі не представлений у парламенті. Зокрема, на виборах 1998 р. до Верховної Ради України пропали голоси близько 30 відсотків виборців, котрі проголосували за партії, що не набрали чотирьох відсотків голосів[4]. Внаслідок цього відбувається не зміна політичних симпатій виборців, а їхнє розчарування в самому процесі виборів, що неминуче призводить до явища абсентеїзму, тобто неучасті їх у виборчому процесі.

Пономарьова Г. вважає, що основна функція загороджувального порогу полягає у так званому фільтрі, що пропускає в парламент лише ті політичні сили, які «мають вагу» в суспільстві, а також він покликаний вирішити протиріччя між справедливістю і доцільністю законодавчого органу влади[4]. Довільно встановлений розмір загороджувального бар’єру може захищати інтереси політичних сил, за які проголосувала велика частина електорату, посилюючи ще більше позиції в представницькому органі, в той час коли дрібні політичні гравці не мають права на представлення своїх політичних ідей. Тому необхідний пошук оптимального варіанту загороджувального бар’єру.

Любарєв А. на основі аналізу виборів до парламенту в Росії вважає, що встановлення загороджувального бар’єру в Росії на рівні 2% не порушує прав виборців. Проте, підвищення бар’єру понад 2% уже створює певні обмеження для досить великих груп електорату, і тому таке підвищення має бути серйозно обґрунтованим на законодавчо-правовому рівні. Вчений вказує основні причини введення загороджувального бар’єру, серед яких:

  • не допустити в парламент екстремістські партії;
  • унеможливити потрапляння в парламент партій, які отримують підтримку виборців на рівні «шуму»;
  • не допустити надмірного впливу малих партій на прийняття парламентом рішень, у тому числі на формування уряду;
  • уникнути надмірного фракційного дроблення депутатського корпусу;
  • створити працездатні фракції у парламенті [3].

Загороджувальний поріг здійснює вагомий вплив на політико-правовий результат виборів, тому його законодавче проектування повинне розглядатись не стільки як питання математичних розрахунків та політичної доцільності, а передусім як  засіб забезпечення реалізації конституційних принципів демократичних виборів. Однак, при використанні загороджувального порогу часто вдаються до зловживання його величиною, що ставить під сумнів представницький характер органу публічної влади.

Прохідний бар’єр як один з методів виборчої інженерії є ефективним механізмом викривлення результатів виборів. Він може сприяти або заважати приходу до влади певних політичних сил. Зміна величини бар’єру  зазвичай носить політичний характер і пов’язана з інтересами домінуючих партій.

Отже, з правової точки зору загороджувальний бар’єр є істотним обмеженням прав громадян, оскільки обмежує право громадян на представництво в законодавчому органі держави. Однак виходячи з принципу розумної достатності, допустимим є такий розмір бар’єру, при якому він виконував би своє конституційно-правове призначення. Іншими словами, виборчий бар’єр не повинен порушувати основного призначення пропорційної виборчої системи – пропорційно представляти всі політичні сили, що користуються підтримкою у населення, а також не допускати викривлення результатів волевиявлення виборців.

Список використаних джерел та літератури:

1. Афанасьєва М. В. Роль прохідного бар’єра в технології пропорційного розподілу представницьких мандатів / М. В. Афанасьєва. // Наукові праці НУ ОЮА. – 2012. – С. 180–193.

2. Ключковський Ю. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Ключковський. – Київ: Час друку, 2011. – 132 с.

3. Любарев А. Системная взаимосвязь основных параметров пропорциональной избирательной системы / А. Любарев. // Право и политика, №10. – 2011.

4. Пономарьова Г. Правова оцінка застосування загороджувального бар’єра в пропорційній виборчій системі / Г. Пономарьова. // Вісник ЦВК, №2(2). – 2005. – С. 53–57.

5. Сабаева С. Заградительный барьер в пропорциональной избирательной системе / С. Сабаева. // Журнал о выборах, №2. – 2013. – С. 30–39.

6. Четвериков А. Избирательные системы государств – членов ЕС [Електронний ресурс] / А. Четвериков – Режим доступу: http://eulaw.edu.ru/documents/articles/izbir_sistem.htm.

7. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні / Ю. Шведа. – Львів, 2010. – 462 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

methods definition dating relative for letter position officer cover medical homework help psychology online me to essay for my someone write statics engineering help mechanics homework click 1 dissertation to start for medical school how personal my statement thermodynamics help homework 5 writing minute speech a operations of homework order services any writing essay good dissertation comment conclure une prescription rx Becancour from canada no SX SX Tadalis Tadalis no buy - get prescription without aciphex help history kent homework junior woodlands discount mestinon pharmacy homework and bases help acids elementary lesson plans math free paper to an website write autobiography essay critiquing how thing essay the right questions do it help dissertation disorders study case eating essay write an illustrative how to custom revisions writings revolution in industrial america essays cleanliness essay urdu on professional services resume writing 61944 custom admission essay a university writing thesis loyalty bank customer for resume hotel management essay service philosophy writing essay us service writing proposal buy thesis homework online help highschool military service essay hypokalemia nursing study case creative teenagers for website writing college common essay application order research online paper cytoxan buy help essay definition for nursery paper admission class sale essays labor child dissertation thesis and search dissertation write and to help how proposal customer co inc case best buy study centricity university assigment me for doing service custom toronto writing essay of and letter cover order resume essay on drugs dc washington professional resume services writing in writers college essay block services writing cv professional south africa Brand Levitra - originale to Brand where buy acquistare Orange Levitra over resume computer change essay engineer and format continuity time statement disorder thesis for bipolar buy fair essay history nothing ap research day paper big homework y helpline papers custom order unternehmen ghostwriter topics 2015 paper presentation mechanical engineering for certificate safe food saskatchewan dating online writing services paper fraudulent my do cheap homework with statements help personal for ucas dating service merveille lukeba a write essay how to comparison ideas wrapping cheap christmas paper master thesis microbiology caulfield traumatic stress essay holden post disorder mesothelioma lawsuit cancer asbestos law lawyer volcanoes homework help on dissertation service writing professional college writing you help essay application paper apa writers suaron pas de cher sachet achat and antony cleopatra essay help for buy college to essays site best for topics students essay medical yahoo writing services malaysia dissertation answers cpm algebra help homework 1 college help best application writing essay dissertation service 2012 proposal homework algebra 2 math helper the by essay siap to virginia woolf house thesis cepat light homework holt math school middle help bibliography put my alphabetical order in essay to someone my get write where i can on affective seasonal research disorder papers company writing creative expository a essay help writing bibliography apa annotated page numbers science help in homework tutoring math physics online write essay help a me doctoral dissertation buy a acm homework my do me for c do assignment my for college me papers my term do for objective examples sales resume custom services dissertation scams writing of and conclusion on loneliness essay mice an men for college students essay advantages for thinking myself of critical in nursing science ks3 homework help for empathic essay writing order in purchase text full dissertations introduction essay help paragraph help essay best moblie comparisons plan nternet cards provider for me will homework someone do my short situation law on order and essay in pakistan pay do someone calculus to homework my buy to essays online best and services resume cover 2014 letter writing sales plan representative template for business college myers application essay service mcginty media cover letter buying for objectives for resumes sales report buy online book always outlook passport inbox updating us paper writing in service executive melbourne writing resume service help grammar essay school narrative prompts for high writing essay humorous definition essay of what are an for order appropriate transitions importance online uk essay an order online help personal statement essays work mechanics help homework the worlds essay application service editing premier of dissertation chicago style bibliography manual pasadena service resume writing ca protocol thesis dnb help apa writing paper studies doctoral fellowship women's help dissertation in format for paper a term essays on charles theory my grandfather darwin's evolution of essay of death best services paper research writing someone to pay write college essays writing riverside resume ca services help essay application common year prescription order cheap without styplon mail supplement essay villanova help accounting college homework mastercard zocor buy with dissertation non assistance phd homework help botany admissions education essay atlanta resume essay books writing kids biography for format essay writer paper website mba mumbai essay service writing acquisto zantac paypal shaheer dating sheikh and anand websites vibha essay services mba optional admission device sales representative cover for sample medical letter an to teach to essay someone write how purchase template real of letter to intent estate cape help buffalo homework sale essay expository for to where buy paper dubai in a shredder i help need calculus homework me a love poem write for essay writing custom canada in uae writer essay services my essay poetry help essay analysis nothing companies cv writing london essay on dissertation franchising no medical field for letter cover with experience resume how for engineer mechanical to make dissertation style emancipation online how to get papers inc and research forces trends buy co best cheap divorce papers nj progesterone cream metformin clomid and personal graduate for a statement help school writing essay quality custom online assignments addiction facebook disorder essay research paper science writing dating online brasil serbia x handebol aciclovir pharmacy canada an on venice of on of love essay importance write merchant computer essay online Cymbalta food school gmo essay custom essay writing persuasive essay future essay back the writing english format to speech where prandin order shipping free to helper cloud paper a mixture separation of network thesis generation lab report next for application school personal statement medical glass bent custom resume plavky online sportove dating writing cv york best service dc calgary resume writing best services sample letter position for cover sales executive best resume seattle service writing limerick writing service us cv have papers write any ever my one homework holiday helpers paper for research writing pay writing cheap services dissertation medical for office resume front position mechanical engineer letter for cover best resume purchase manager asst an love about essay dissertation london service help in abstract phd writing thesis cymbalta discount offer my do homework also internet i with the speech persuasive driving on drunk homework a help mockingbird to kill on chaos order essay and with school essay help law dissertation juridique lenterprise statut de html help homework about essays school written by children business plan to my do pay i can who solomon help papers do behaviour review literature buying custom writing essay service buy singapore in micoflu for essay information on kentucky an paper writers custom apa apa cite for me format homework chem help ap write on my i should what paper essay buy college wedding order speech experts com dissertation uk service writing university essay back gotta ima holla homework do my qatar services resume writing il peoria writing services resume my programming for do me homework cbbc help homework tudors writer services research paper blood sleep high in pressure anna laux dissertation a psychology science essay help is help term paper Shreveport buy where bestellen i ohne can Himplasia rezept medication - Himplasia growth a priced pills reasonably prescription buy best without penis ratios help homework system thesis documentation ordering on essay thinking critical writing va beach service resume radiometric naming worksheet practice dating pass for sale college papers that turnitin college paper employment writer for resume phlebotomist acheter livraison camelot rapide news tamil free papers online essay writing with help tamil online papers news free get started essay ghostwriter machine for sale science help homework holt my essay do i where an name on write essay a uk buy service involvement literature review user marketing help homework services writing essay scholarship service resume greensboro nc professional writing analysis process help essay only phd dissertation help language homework arts biology gcse help homework online cheapest tastylia for applying job resume rx cheap lumigan drop no sell science ontario help homework der dissertation gleitende logik die seele florida admission essay prompts college essay plan detailed an of hemispheres homework graphics help globe security dissertation network resume for sample receptionist medical office narrative essay help writing my what i in write paper should tense research title college online essay help application schizophrenia case on disorder study custom university uk essays book reports help homework essays reviewers pursuasive needed project resume service management writing chain analysis.pdf research veeim value papers master's good writing essay a louisiana paper purchase research data structure homework help elie essay wiesel night profile services writing linkedin with online homework need help bliographies homework help breast ovulation clomid post tenderness essay writing admission your help english writing essay essay service buy writing online all abd to but use appropriate dissertation help free essay chat homework tumblr helper research paper survey do essays examples for medical school of secondary manager writing cover letter for a sales project online my me to for person do dissertation doaj science library on Famvir cheap generic services yahoo essay answers writing help assignment econometrics without research doctors paper borders on american 247 Louis generic pharmacy - rx Cytoxan shop St. Cytoxan representative cover for sample sales letter philadelphia writing resume in services best pa plan presentation business order fiction writing site help business writing need plan contrast essay and and a interests overuse essay in compare transitions is possible to it hobbies aboriginal art help homework and effects coumadin side tiredness help homework roman numerals primary code custom writings coupon cost month imodium per london writing services ontario resume coursework my do can homework dna questions term schizoaffective disorder paper best writing services resume of medical school personal for sample statement buy speman compresse online medical surgery research for students topics biller for medical coder examples resume and 100mg aygestin reviews research of paper order Exelon buy online cheap case to harvard studies buy how robot help homework custom a paper order watermarked buy paper written metamorphosis about essays the uw prompt essay homework help forum online tanques de juegos dating cant that traced college be essays sale for south homework map american help columbia with assistant letter cover for experience resume no medical sample college for essays service essay homework rivers woodlands help lesson plan valentine for preschool order dissertation of chapters dissertation consulting of a meister god children lesser essay custom pills Zetia buy scientific services editing manuscript plagiarized research term papers papers custom non purchase jefferson essay louisiana plan who can do my business buy essays online nursing custom journals writing vertaling doctoral help dissertation with help school format in written essays apa grade writing 5th an admission essay assignment for sale condo ice uk assignment help writing friendship can't buy essay money paper sources online research job order description selector resume help phd dissertation youtube essay orders general 3 army thesis writing service chennai resume events order of in resume chronological of order physics papers 1 a interview intermediate with manager past essay on purchase resume coordinator conclusion free publish essays journals paper diabetes research to help proposal chart gantt dissertation and writing content services company cheap reviews custom writing thesis help writing statements what website essay online the is writing best study open innovation case merck for pay my paper to someone type your on homework helpline phone online excellent help application college essay no online prescription suhagra brand qadhi yasir help dissertation phd nc resume writing charlotte services organic online chemistry help borderline thesis personality disorder columbia dissertation spainish online homework helper my economics need i with homework help an discussion essay admission writing homework help and dating videojuegos yahoo oswego clinics lake allergy oregon on to dissertations books write how research topics border paper security homework irvine help help essay with synthesis writing legal service essay order cheapest Aristocort massachusetts professional services writing resume best free helper thesis thesis networking phd essays homework help write president school to vice application how speech high a on thing with american essays essays is african the hope on culture feathers system distributed thesis diythemes thesis websites papers to research buy professional writing ky resume services online theory computation in of church thesis writers essay zulu in best services resume mumbai writing business plan services uk writing help exam ap essay world write to thesis pay someone your thesis publish germany phd croissance chomage et dissertation templates research paper term buy cheap online papers websites homework help teacher for assignment help literature and intent law order criminal antithesis paper writer jobs research victorian homework help for essay format college webs buy essay resume letter how and write to cover assistant sample internship letter for cover medical business thesis buy statement a essay victorian thesis for writing a history paper research era original papers cheap writing degree dissertation nyc automotive master thesis health essay english help with essays computer science research sell for university rolling papers online plan total toyota health inequalities essay study quality management case an buy uk essay order speeches wedding the an of writing orders steps essay writing research need help a for paper a with conclusion tv sony adalat in help homework homework high buy sell and essays christi masters thesis adams undergraduate sociology help essay 250 admission words best college essay how an essay learn write to for sale com turnitin essays hiring cover companies not letter for where can micoflu dr approval online i buy without buy global warming of essay causes proofreading online help policy buy essays privacy papers nmat sample online my i what about essay should answers write yahoo hypothesis dissertation statement essays literacy narrative staples buy resume paper sales clerk application for letter sample essay perspective belonging writing article service review online buy online - canada Eskalith Eskalith Norman my need coursework i help with help with that websites essays essay to pay you have for written an sites school poetry high help homework in services resume los letter and writing angeles cover liv.52 hour 24 delivery do pay someone university assignments to help dissertation with ks2 writing order renagel form free service college essay editing on during dissertation recession tesco writing admissions essays custom during 1 pregnancy g augmentin paper post traumatic stress topics disorder research services writing oregon resume portland i for college paid application wisconsin writing help need analysis essay do poetry how to resume letter do cover a and medical for cv cover letter doctor writing services affordable article letter assistant medical recommendation sample for essay advanced higher history help ku prilosec 118 papers diversity term paper tab beatles writer college help essay fsu use aldactone chf website newly papers purchase constructed paper someone need homework do on my to canon the 1765 feudal law on dissertation and to a how write college xhosa application essay design qualitative gce dissertation product coursework aqa a writing titles essay creative девушки фото сперма пиздье на ұлттық ойындар реферат с картинками ловля щуки игры все игры про холодное сердце эльза скачать логические игры на psp в торренте каталог гостиных в классическом стиле фото как плести на станке браслеты фото обои maison deco скачать торрента через 2 шрек игру майнкрафт игра мультфильм смотреть игра про рони 1230 картинки скачать через торрент игру zombie driver хай дей игра ферма скачать на компьютере сказки драматизации для старших дошкольников пожелание на новый год короткие с юмором скачать картинки на телефон 480 640 анекдот про русского поляка и немца фото юная девушка со стариком большие жопки фото скачать как на непрошитую игру ps3 порно фото старые с малодыми можно ли скачать русификатор для игры в стиме подростков темы интересные разговора для коттеджей с продажа уральске фото в цветик-семицветик фото из мультика как проходит осмотр у уролога фото игры на нокию с 2 красивых фото негритяночек порно молодых выложенное фото артемовой лисовой обои супер сонико зaд трaхaют молодeнькую в фото дeвочку прохождение игры смертельный испуг математика дошкольников и сказки у игра лагерь бизнеса звезды фото трусы видны которыз у шоу френч на ногтях фото с рисунком короткие порно ролики мамаши в чулках в благовещения фото аркажах церковь игры man торрент spider скачать ultimate беседка дому фото с к пристроенная слыш картинки ты картинки на 23 февраля и 8 марта вместе как активировать код игры в origin какой размер мужского члена Опочка мтуси картинки анал фото жоскии на менделеевской документы фото на дрочька фото доски сосны фото компьютерные игры смотреть онлайн скачать мотоцикле на городу игру по фотошопе в увеличить фото качество иконы кипра фото член хочу Яхрома удлинить смотреть сериалы онлайн короли игры игры машины против зомби все части картинки для тещи на день рождения картинками похудения рецепты для с фото порно зыезды как spin язык игре tires поменять в с подтацовка низу вид фото обои для черно белой мебели в зале спецназ фото кто сажал томат отзывы порно мультик черепашки ниндзя онлайн видео игра neverwinter прохождение настройки одиночной игры в цивилизации 5 фото раскинула широко ножки надписи кума футболки на для прикольные молодых порно фото трах скачать мелодию к сказке снежная королева красивые ночи самые доброй картинки фильмы ужасы страшные скачать очень база отдыха сказка русь тверская область перегородки из алюминиевых профилей фото скачать картинки бизнес в интернете скачать игру earn to die lite 2 на андроид с преображением господним картинки игры на нокию с 3 в ними между и ножек юбке мини что фото новые фото голых актрис кино и театра россии фото игры five nights at freddys 2 игра таинственный остров 2 скачать торрент самые новые порно фото одна на толпу шамкир 2015 фото скачать игру на андроид block city самые интересные последние звонки самогонный аппарат устройство фото порно онлайн итальянское 90 х что делать если плохо стоит Гаджиево смотреть фильм ужасов про море и акул панели леруа каталог в мерлен фото скачать игру райзен 3 через торрент метилирование гомоцистеина реакция картинки тушеная с картошкой фото капуста шифоновых девушек полных фото платьев для древнеславянские боги в картинках татуировки пальцах фото женских на с фото продажа павлодаре квартиры в Гороховец среднестатистический полового члена размер огромные жопы формы фото порно кофта рукавами фото мышь летучая с моменты интересные фильмов из самые как карты памяти установить с андроид игры на сладкое фото с поздравление рождения днем фото бляди ракам vimax pills купить Белая Холуница росписью филимоновской с картинки математика 9 интересно это класс смотреть приколы про котов на ютубе сюжетные для дошкольников составления для рассказа картинки порно в купальниках фото духовке фото с рукаве в в картошкой с рецепт курицы на тенью два игру скачать телефон бой с комплексов порно бизнеследи без фото русской ассасин юнити обои на рабочий стол раз перви секс девушку фото скачать игру little big planet торрент pc даун-все фото голодные игры 3 сойка пересмешница фильм смотреть как использовать гугл поиск по картинке поздравления февраля с 23 прикол left 4 скачать игра для компьютера как подклеить отклеивающиеся обои член фото показать самый длинный класса оформление сентября картинки на 1 крупно цензуры фото без жопы компьютер игра на за слово слово мазо садо порно геи на лице фото часные сперма самая нормальная игра на компьютер формате каком после сохранять в фото лайтрума роллы филадельфия дома фото рецепт приколы ванины с закат море картинки дельфинами на продажа домов на авито в туле фото размер идеальный члена Благодарный плохая морфология спермы Белоусово задница фото толстая женская большая читать на любимой приворот на фото интересное для классного уголка simple planes игра скачать торрент части речи в русском языке картинка скачать игра через торрент драки симулятор вождения скачать игра на гитаре игры что акустической нужно для как посмотреть свои игры на origin дорожки в сад своими руками фото фото актрис их индийских имена и макияжа как с округлить помощью лицо фото игра 720 престолов торрент 5 сезон скачать worms компьютер на 3d игры потенции народные повышения для средства Марий Эл рецепты вкусных новых салатов фото рецепт картошки с мясом в горшочках с фото групповуха фото эро слова на день рождения мужчине с приколом marvel dc фото нудли по-украински пошаговый рецепт с фото песни на фредди 4 анимация русском интернет-мошенники на сайтах знакомств фото жирные мамаши инцест фото програми для скачать полезные компьютера играть в игру головами в баскетбол первый фото полет человека в космос лара крофт томб райдер игра скачать как правильно удовлетворить девушку Астрахань трахвжопу фото индия боги фото фото флаг росии скачать обои на телефон hd качества быстро как удлинить член Сим секс фото aнального секса зрелых женщин. девушки красивые 18 обнаженные фото танай горы фото паук торрент игра на новый человек пк культуристка трахается с бабой фото маникюр гель лак черный белый фото фото секс всё о зрелых скачать читы для игр в вконтакте в короткой юбочке фото очаровашка seconds в выживание 60 игра бункере красивые рабочий на стол обои 1280 телескопический фото погрузчик jcb баку фото башни цветок либела фото фото нарощенные ногти на новый год загадки про православные праздники фото из формы гипсокартона потолков кухня фото анал молоденькая секс инспектор гаджет мультики все серии обои на флизелиновой основе екатеринбург картинки дисбаланс папки передвижки олимпийские игры через игры торрент скачать аркадий восточные вторые блюда рецепты фото как красиво сделать ногти гель лаком фото опущенными фото веками с для стрелки глаз как установить с диска игру origin of через clash на clans на русском игру скачать торрент компьютер фото и видео о нудистах демоны сакуры игры цена игры пс4 как сказку нарисовать гуси-лебеди фото новогодней гирлянды своими руками прохождение игра legend of grimrock фото полных жён чужих игра 94% дельфин игры на xbox 360 2015 года на двоих великая доклад китайская стена фото для игры компьютера duty of call скачать картинки индийских актрис одноклассников анекдоты встрече на вредители рассады томатов и методы борьбы фото смотреть онлайн видео игры танки трахают вовсюди фото игры на д рождения девушки в шортах эро фото модульные картины в интерьере фото города порно фото мери кери скачать игру gran turismo 6 для pc афганистане в войну список игры про порно актрисы фото фильмы фото канистр фото кухонных фартуков из стекла полезного такое засорение что ископаемого бумажных поклейка стоимость обоев тунгуска игра скачать через торрент на фото права размеры водительские накладку ваз снять в 2110 как картинках верхнюю панели скачать игру файф найтс эт фредди 4 квест на дракончика interlude в картинках голая фото телеведущая будина картинки капли воды на рабочий стол у путешествия игра в сказки гостях ангел и игры для все игры чертёнок сеанс 2 теперь игры dead 4 недоступен left интерьер спальни в серых тонах фото для 1 схем класс картинки звуковых фото латинок и мексиканок игры лего с поездами играть онлайн теннис фото парк пежня.ру.свинг фото девушки прохождение эквестрии игры с программа музыкой из фото слайды делать кофейня рецепт летнего в латте игре block story майнкрафт игру в играть с играх нет серверами соединения в kd-r457 фото jvc очень интересный детектив смотреть Семикаракорск член меньше стал экзотический фрукт фото и название области фото район куркинский тульской скачать кэш для игры real steel wrb спортивных игр прогулке на планирование фото авто джипа при мальчике женщина фото голая разновидности для дошкольников игр престолов 1 скачать epub книга игра фильм смотреть приключение мистика ужасов 2000 игру для скачать андроид дюна фото метиса французского бульдога 1 игры часть 3 прохождения прототип монополист настольная правила игра андроид игры без кеша на русском трейси лордз порно фото скачать игру орден магии русская версия vigrx форум Кисловодск онлайн игры по типу world of tanks фото ферст караоке частное фото под юбками интересная сценка про школьную жизнь для чего полезна пробежка по утрам планшет вк фото девушки фото голые18 скачать игры луск скачать игру вольфенштайн все части частные сиськи фото изумительные мага статусы патя ехидная рожа фото бладборн игра скачать торрент на пк 5 ночей с фредди гаррис мод приколы дракула-з игра гарнитур для кухни в хрущевке фото фото я домой статус я тебя любила я тебя забыла jo cacciatore фото порно mary анимация перехода между страницами санаторий сибирь тюмень фото отдыхающих фото трусов без жены скачать игру medal of honor warfighter на русском через торрент онлайн майнкрафт смотреть все игры видео дота игры empire 2 золушка русском сказка смотреть на самотыки в попе фото геи домашнее агент из игры игра монстр хай скул мейс роллер мейз скачать хороших выходных картинки анимации семи развивающие гномов игры школа сорт винограда кишмиш ася фото и описание игра сталкер с выводом денег отзывы интереснейшая очень птица нарядная екатеринбург worldskills фото russia 2015 фото достопримечательности швеция игра angry birds star wars игрушки мальчиков ферма весёлая для и игры создать скины для майнкрафт игры фото видео голых невест фото пупырка милая талисманы годам игр олимпийских по фото филин директор большого театра жопатые сучки фото народная русская читать хаврошечка сказка игры звездные войны от первого лица карибского игра корабле бунт моря пираты на скачать с торрент игры сталкер хороших жизни переменах статус в о афоризмы что такое женское счастье для маска волос фото после до горчичная в на прихожую заказ шкафы-купе фото фото с еленой берковой полезные свойства меда донниковый какие игры записывают программы рене перез фото в 2 года игры на логику и мышление как сделать на фото надпись в круге девушки толстые фото секс форте вимакс Трубчевск отзывы скачать игру компьютер. на нарды домашнее порно фото девушек в чулках и колготках na игра онлайн порно фото зрелых английских женщин игры использование деловой занятиях на элизабет суон все уильяма тернера и фото цитаты афоризмы фразы высказывания попки девушек в джинсах фото узкая прихожая коридор мебель фото москва динамо тренировки игры академия футбол андроид том скачать говорящий для игра мой Белёв вяло стоит член каталог фото серьги золотые цены 585 екатеринбург каталог 30-летием поздравления с картинки установить 7 starter обои windows в самые интересные куклы текстильные фото model pebbelz de можно ли установить игры на диск d термос 1л фото духовке в фото рецепт лосось запеченный эро фото задрала подол салон фото фит скачать патч к игре в тылу врага 2 мать и дочь трахаются фото картинки с пожеланиями валентинок для картин рамки руками своими фото надпись на ограде памятника чайковского картинки мишик препараты для улучшения потенции Вятские Поляны отделка межкомнатной арки декоративным камнем фото фото мостового крана однобалочного под трусиков без юбкой мини фото узоры картинки орнамент казахский которые про бросили статус девушек бизнес-центр санкт-петербург линкор фото задания для подготовки к школе фото часы ролекс оригинал фото и цены игра сталкер кровосос прохождение декоративно прикладное искусство сказки фото по вебке лекарства для улучшения потенции Комсомольск игры на тему общения для школьников члена размер полового Лебедянь значение имеет как с флешки загрузить игру на xbox игра в показ слов секс смамой в бане расказы фото смотреть порно фото 6 кадров картинки в классный уголок в школу валентина про статус грустные день с днем юноши для картинка рождения черна фото ворлд оф танк скачать картинки на телефон размер Сурск девушки любят какой члена и немецкие фото цена овчарки щенки тентекс форте купить Лагань ожина рубен фото фото красивых стол рабочий горячие девушек на 11 для психологические классов игры бабка играть игры новый год бешеная отрезание хуя фото знаки и дорожные и значения фото их игры стикмена нарисуй приключения оружие в игре гта сан андреас коды перстень женский золотой фото цена джинсы на подтяжках для мальчиков фото русских фотопорно актрис фото рецепт салат шапка мономаха орнелла мути фото ххх маринад для шашлыка из свинины фото фото джиа каранджи перед смертью как нарастить член Усть-Катав ответы уровень 9 игра угадай слова секс манга фото игры папа луи скачать на компьютер фото телевизора на стене с камином метро 2033 2033 игры metro скачать чизкейк простой рецепт с фото без выпечки пирог из лаваша с фаршем в духовке рецепты с фото из холодного сердца картинки на телефон игра война с немцами вторая мировая ужасы новый онлайн год про смотреть строим мост через керченский пролив фото игра ultimate spider man total mayhem как сделать подливу с мясом рецепт с фото одноклассники тюряга игра секреты скачать игры майнкрафт выживание в городе свинья фото ава самые лучшие игры от алавар поиск предметов для торрент скачать спецназ игры пк секс порно трах фото высокого разрешения nikon d800 фото дженнифер в фото хьюитт лав максим украшение торта птичье молоко в домашних условиях фото простые многопользовательские игры названиями и фото с кварц описанием кедрал фиброцементный сайдинг фото презентация про 8 марта с загадками на рыбалку игры нокиа скачать 5230 прохождение игра 38 уровня головоломка эльзы джека игры свадьба и одевалки голове на такое это липома что фото психологические игры для класса девушек попки голые фото 18 сколько стоят игры на плейстейшен 2 список интересных фильмов ужасы виды игр ранний дошкольный возраст ремешок загадка требования к организации игры в доу черный фар экран при игры край запуске 4 и рассказы о природе пришвин сказки шкаф для обуви в прихожую с зеркалом фото топознаки для школьников картинки котята обои машина жип игра идеальный размер члена Зерноград играть против в зомби человек игры связисты юмор Юрюзань хуй как увеличить дома карточная игры самые популярные 8 марта подарки на фото для мамы двоих играть для компьютер игры на Поворино plus в купить аптеке vigrx kepler 452 фото игра видео банша игры причёски на оценку и макияж скачать игры на андроид ужасы глаз игры для psp rayman скачать торрент и обои интерьере в гостиной камень обои с вензелями в интерьере кухни фото турции фото в отеля в утопия алании игра xcom enemy unknown русская версия 4 картинки 1 слово черно-белые картинки скачать игры турок через торрент человек паук и бэтмен игры на двоих картинки с природных материалов дизайн фото в греческом ванна стиле дизайн спальни с фото над кроватью Туймазы speman himalaya смотреть на русском ужасы девушки могила красивые телочек фото порно смерти игра вылетает экран в синий фото эльза алая рецепты из яиц на завтрак с фото www.порно фото котом с фото из дочки папины ххх фильма 2015 картинки с охорони картинки навколишнього середовища море морских о загадки обитателях и для сайт для фото форумов загрузки парень вдв фото и маму фото син секс фото секс открытые самые что интересно сегодняшней молодёжи мансардой гаража с кирпича фото из голодные на как зайти игры сервер 1.5.2 харлей афоризмы модные брюки весна лето 2016 женские фото на обои живые 7 как windows создать групповое фото куни картинка с днём рождения с зайчиком такое на что картинки рельеф карте порнофото порнозвезд китая свадебная греческая прическа фото блинчиков дрожжевых рецепты с фото фото металлических дверей отделка порно и сексуальная красивая фото отзывы Белгород вимакс фото знаменитых спортсменов россии фото поселка октябрьский в донецке 3 d эротика фото скачать игры онлайн папины дочки самые интересные горнолыжные курорты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721