Виборчий бар’єр: політична доцільність чи маніпулятивна необхідність?

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано функціональне призначення виборчого бар’єру, а також його здатність здійснювати вплив на результати виборів.
Ключові слова: виборчий бар’єр,вибори, виборча система, пропорційна виборча система.

В статье проанализировано функциональное назначение избирательного барьера, а также его способность оказывать влияние на результаты выборов.
Ключевые слова: избирательный барьер, выборы, избирательная система, пропорциональная избирательная система.

The article analyzes the functional role of electoral threshold, and its influence on the result of elections
Keywords: electoral threshold, elections, electoral system, proportional representation system.

Вибори є способом формування вищих органів державної влади в демократичних державах. Для забезпечення прозорості їх проведення на законодавчому рівні встановлюються електоральні правила, які визначають тип виборчої системи, величину електорального порогу, межі виборчих округів,  правила підрахунку голосів тощо. В залежності від правил проведення виборів однаковий розподіл голосів може призвести до різного складу уряду.

Одна з головних переваг застосування пропорційної системи полягає в тому, що вона забезпечує представництво широкого кола політичних вподобань виборців, що виражаються через політичні партії. Під час виборів за пропорційною системою, як правило, бере участь велика кількість політичних партій. Результатом цього є проходження до представницького органу влади багатьох партій, що призводить до неможливості сформувати конституційну більшість, необхідну для прийняття ефективних рішень. Особливе місце в цьому випадку займає виборчий бар’єр, що дає можливість обмежити кількість партій задля уникнення надмірної політичної фрагментації представницького органу влади за рахунок дрібних політичних сил, що користуються незначною підтримкою в населення.

Широке коло питань, пов’язаних із встановленням виборчого бар’єру, висвітлили у своїх працях такі вітчизняні і зарубіжні науковці, як Афанасьєва М, Шведа Ю., Ключковський Ю., Пономарьова Г., Сабаєва С.  та інші. Однак, незважаючи на сталий інтерес до цієї проблеми, безліч її аспектів  лишається недостатньо висвітленими та потребує подальшого опрацювання.

Метою статті є з’ясувати, як електоральний бар’єр може впливати на результати виборів. Реалізація мети потребує вирішення таких  завдань: розкрити зміст поняття виборчого бар’єру та його функціональне призначення; визначити особливості впливу величини електорального порогу на парламентських виборах.

Виборчий бар’єр належить до основних методів виборчої інженерії, оскільки від його величини безпосередньо залежить, скільки політичних партій буде представлятись в парламенті. Процедура зміни виборчого бар’єру є відносно досить легкою, тому законодавці часто вдаються до маніпуляції бар’єром. Так, в Україні бар’єр за період незалежності змінювався тричі. Спочатку його виборчий бар’єр був на рівні 4%, пізніше був знижений до 3%, зараз його величина становить 5%.

Виборчий бар’єр (або загороджувальний поріг, відсотковий бар’єр) означає  фіксований відсоток голосів виборців, що політична партія (або блок партій) повинні набрати на виборах для проходження в парламент. Виборчі бар’єри застосовуються для кращої консолідації парламенту, щоб обмежити присутність в ньому значної кількості дрібних політичних партій, які були б представлені одним або кількома депутатами.

Існують два способи обмеження потрапляння в парламент великої кількості дрібних політичних партій: природний та легальний бар’єри. Зокрема, природний бар’єр (або прихований, або ефективний, або неофіційний)  застосовується у відносно невеликих виборчих округах, де партії з відносно невеликою підтримкою не одержують мандатів. Згідно з визначенням Венеціанської Комісії, «природний бар’єр – це відсоток голосів, необхідних для отримання одного місця на рівні округу, і в основному він залежить від середніх розмірів округу (середня кількість членів законодавчого органу, що обираються в окрузі)» [5].

Природний бар’єр  присутній у всіх виборчих системах незалежно від того, чи присутній у цій системі законодавчо закріплений виборчий поріг. Це  зумовлено тим, що він виражається у відсотку голосів, які необхідні кандидату або політичній партії для отримання одного мандату на рівні округу. Він в основному залежить від середньої кількості вибраних представників в виборчому окрузі. Іншими словами, природний бар’єр є побічним математичним продуктом особливих характеристик виборчої системи (розміру округів, виборчої формули, кількості політичних партій, кількісного складу представницького органу) [1]. Природний поріг  відіграє більш значиму роль на місцевих виборах, оскільки в цьому випадку розподіляється менша кількість мандатів. На загальнодержавних виборах вплив природного порогу не прослідковується, або є незначним.

Не зважаючи на те, що  не існує універсальної формули, що дозволила б з точністю оцінити природний бар’єр у кожній виборчій системі, все ж це можливо зробити, знаючи кількість мандатів по виборчому округу. Рівень природного бар’єра значно залежить від способу розподілу отриманих партією голосів, розміром і кількістю округів, а також числом законодавців, обраних в кожному округу. В загальному, в окрузі з невеликою кількістю мандатів необхідний відносно високий процент голосів по округу для обрання представника. І навпаки, чим більше мандатів розподіляється в окрузі, тим нижчим буде природний бар’єр.

Важливо зазначити, що природній бар’єр не є методом виборчої інженерії, оскільки він є присутнім у будь-яких виборчих системах, не залежно від його законодавчого закріплення. Він є об’єктивним аспектом будь-яких виборів, тому його величину неможливо змінити. Відповідно, природній бар’єр не є об’єктом даного дослідження. Тому у науковій роботі буде акцентуватись увага головним чином на легальному бар’єрі, що зумовлено можливістю змінювати його величину і здійснювати маніпуляції під час виборчих кампаній.

Отже, величина легального виборчого бар’єру встановлюється нормою закону, згідно з якою політична партія або список кандидатів допускається до участі у розподілі мандатів. Важливо зазначити, що такий бар’єр може встановлюватися на рівні держави (загальнонаціонального виборчого округу) або на рівні окремого виборчого округу; в останньому випадку він вступає у взаємодію з природним бар’єром, спричиненим магнітудою округу. Зокрема, в Іспанії легальний бар’єр становить в округах  3%; водночас природний бар’єр в округах, породжений магнітудою округу, оцінюється у 9,7% [2]. Таким чином, у цьому випадку легальний бар’єр є формальним і не несе особливого функціонального навантаження.

Таким чином, виборчий бар’єр являє собою мінімальну частку голосів виборців, які повинна подолати політична партія, щоб претендувати на представництво. Величина виборчого округу є однією з найбільш дискусійних у наукових колах. Електоральний бар’єр у 4-5% змушує невеликі партії шукати об’єднання з більш вагомими організаціями чи блокуватись одна з одною, сприяючи тим самим зменшенню числа потенційних фракцій у парламенті та формуванню більш працездатного уряду. З іншої ж сторони, застосування високого виборчого бар’єру може суттєво викривити результати виборів. Той, хто віддає перевагу партії, яка не має жодних шансів потрапити до парламенту, може змінити своє рішення й вибрати іншу партію з більшими шансами на перемогу. Для дрібних партій така поведінка виборців часто має відчутні негативні наслідки, аж до того, що деякі з них взагалі зникають з політичної сцени. Більші партії, навпаки, дістають додаткову підтримку. Шведа Ю. стверджує, що все це може привести до замороження структури партій і зниження інтересу населення до політики [7]. Таким чином, для держави необхідним є встановити такий бар’єр, який належним чином відображає інтереси виборців

Вперше виборчий бар’єр запровадили у ФРН в 1963 р. Він становив 5%, що було обумовлено конкретними історичними чинниками в Німеччині, а саме – політичною ситуацією, яка склалась в повоєнні часи. Головною причиною застосування загороджувального порогу було обмежити прихід у парламент екстремістських груп та неонацистів, які б своїми радикальними політичними рішеннями стримували демократичний розвиток країни. Позитивний досвід застосування виборчого бар’єру у ФРН сприяв його значній популярності та подальшого застосування країнами з пропорційними виборчими системами. При цьому в демократичних країнах величина бар’єра зазвичай є невисокою: в Ізраїлі 1%, в Данії 2%, у Швеції 4%, у Німеччині 5%. З європейських держав найвищий бар’єр (8%) встановлений в Ліхтенштейні.

У наукових колах немає однозначної думки щодо використання  виборчого порогу. Одні науковці схвально відносяться до практики застосування виборчого бар’єру, вважаючи його необхідним для політичної структуризації парламенту та його дієздатності, оскільки він унеможливлює представництво великого числа дрібних партій у парламенті. Інша група вчених вважають, що виборчий бар’єр є однією з головних маніпуляцій під час виборчого процесу, оскільки його висота зазвичай визначається не з правової точки зору, а виключно з точки зору політичної доцільності, тому його використання стає недоречним в умовах демократичного режиму.

Четверіков А. вказує на неоднозначність використання електорального порогу в пропорційній системі. З одного боку, вводиться принцип пропорційного представництва політичних партій для забезпечення відповідності розподілу мандатів до  електоральної підтримки. З іншого боку, цей принцип не застосовується по відношенню до малих партій, що унеможливлює їх проходження до представницького органу. Дослідник заперечує твердження про те, що загороджувальний поріг здатний створити умови  для ефективної роботи парламенту. На його погляд, введення порогу не обов’язково сприяє консолідації представницького органу для кращого ухвалення політичних рішень [6].

Основний недолік використання виборчого бар’єру полягає в довільності визначення його висоти. Оскільки несправедливим є той факт, що партія, яка отримала 3,1% голосів буде представленою в парламенті, а партія з 2.9% голосів – ні. Важливо зазначити що, неможливо заздалегідь визначити, яке значення обмеження буде правильним, тому що його адекватність залежить від конкретних умов у кожній політичній системі.

Очевидно, що будь-який загороджувальний бар’єр є серйозним порушенням принципу рівноправності як стосовно виборців, так і стосовно кандидатів та тих, хто має право висування кандидатів на виборах, тобто партій. Досвід демонструє, що завжди частина виборців неминуче голосує за партії, котрі не долають встановленого бар’єра. Таким чином, їх голоси втрачаються. Тому, негативним наслідком використання феномену загороджувального порогу є автоматичний перехід голосів, відданих за партії, що не подолали його, до партій-переможців, які часто дотримуються протилежної ідеології. Фактично при використанні бар’єру  можлива ситуація, коли голоси, віддані за переможену партію з правою ідеологією віддаються її опоненту – партії з лівими політичними поглядами, що звичайно призводить до викривлення результатів виборів. Зокрема, в Україні розподіл голосів у мандати в парламенті відбувається за квотою Томаса Хейра, відповідно до якої партії, що мають найбільший залишок, отримують додаткові мандати за рахунок тих політичних сил, які не подолали бар’єр.

Таким чином, загороджувальний бар’єр порушує головний принцип пропорційної виборчої системи – спотворює пропорційність представництва. Як наслідок, електорат, що віддав свої голоси за партії, що не подолали бар’єр, по суті, взагалі не представлений у парламенті. Зокрема, на виборах 1998 р. до Верховної Ради України пропали голоси близько 30 відсотків виборців, котрі проголосували за партії, що не набрали чотирьох відсотків голосів[4]. Внаслідок цього відбувається не зміна політичних симпатій виборців, а їхнє розчарування в самому процесі виборів, що неминуче призводить до явища абсентеїзму, тобто неучасті їх у виборчому процесі.

Пономарьова Г. вважає, що основна функція загороджувального порогу полягає у так званому фільтрі, що пропускає в парламент лише ті політичні сили, які «мають вагу» в суспільстві, а також він покликаний вирішити протиріччя між справедливістю і доцільністю законодавчого органу влади[4]. Довільно встановлений розмір загороджувального бар’єру може захищати інтереси політичних сил, за які проголосувала велика частина електорату, посилюючи ще більше позиції в представницькому органі, в той час коли дрібні політичні гравці не мають права на представлення своїх політичних ідей. Тому необхідний пошук оптимального варіанту загороджувального бар’єру.

Любарєв А. на основі аналізу виборів до парламенту в Росії вважає, що встановлення загороджувального бар’єру в Росії на рівні 2% не порушує прав виборців. Проте, підвищення бар’єру понад 2% уже створює певні обмеження для досить великих груп електорату, і тому таке підвищення має бути серйозно обґрунтованим на законодавчо-правовому рівні. Вчений вказує основні причини введення загороджувального бар’єру, серед яких:

  • не допустити в парламент екстремістські партії;
  • унеможливити потрапляння в парламент партій, які отримують підтримку виборців на рівні «шуму»;
  • не допустити надмірного впливу малих партій на прийняття парламентом рішень, у тому числі на формування уряду;
  • уникнути надмірного фракційного дроблення депутатського корпусу;
  • створити працездатні фракції у парламенті [3].

Загороджувальний поріг здійснює вагомий вплив на політико-правовий результат виборів, тому його законодавче проектування повинне розглядатись не стільки як питання математичних розрахунків та політичної доцільності, а передусім як  засіб забезпечення реалізації конституційних принципів демократичних виборів. Однак, при використанні загороджувального порогу часто вдаються до зловживання його величиною, що ставить під сумнів представницький характер органу публічної влади.

Прохідний бар’єр як один з методів виборчої інженерії є ефективним механізмом викривлення результатів виборів. Він може сприяти або заважати приходу до влади певних політичних сил. Зміна величини бар’єру  зазвичай носить політичний характер і пов’язана з інтересами домінуючих партій.

Отже, з правової точки зору загороджувальний бар’єр є істотним обмеженням прав громадян, оскільки обмежує право громадян на представництво в законодавчому органі держави. Однак виходячи з принципу розумної достатності, допустимим є такий розмір бар’єру, при якому він виконував би своє конституційно-правове призначення. Іншими словами, виборчий бар’єр не повинен порушувати основного призначення пропорційної виборчої системи – пропорційно представляти всі політичні сили, що користуються підтримкою у населення, а також не допускати викривлення результатів волевиявлення виборців.

Список використаних джерел та літератури:

1. Афанасьєва М. В. Роль прохідного бар’єра в технології пропорційного розподілу представницьких мандатів / М. В. Афанасьєва. // Наукові праці НУ ОЮА. – 2012. – С. 180–193.

2. Ключковський Ю. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Ключковський. – Київ: Час друку, 2011. – 132 с.

3. Любарев А. Системная взаимосвязь основных параметров пропорциональной избирательной системы / А. Любарев. // Право и политика, №10. – 2011.

4. Пономарьова Г. Правова оцінка застосування загороджувального бар’єра в пропорційній виборчій системі / Г. Пономарьова. // Вісник ЦВК, №2(2). – 2005. – С. 53–57.

5. Сабаева С. Заградительный барьер в пропорциональной избирательной системе / С. Сабаева. // Журнал о выборах, №2. – 2013. – С. 30–39.

6. Четвериков А. Избирательные системы государств – членов ЕС [Електронний ресурс] / А. Четвериков – Режим доступу: http://eulaw.edu.ru/documents/articles/izbir_sistem.htm.

7. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні / Ю. Шведа. – Львів, 2010. – 462 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write my do in tense i resume past effect health dissertation on dioxin me essay free for write work to how report write essay the writer best writing resume atlanta services writing student research dissertation construction and homework romeo help juliet holt homework 3 help course review help desk system literature caps sell without danazol generic prescription a dissertation qualitative ireland help school help essays business with helper college paper help homework online approved means phd thesis papers free online thesis paper where typewriter to buy Edison 10 Retard Indafon mg Indafon Retard non price - prescription dating kate eisenberg hallie assignment uk disorder thesis compulsive statement obsessive can associate my i resume what on for put sales cheap no buy rx orlistat cheap thesis help sentence with business of research paper finpecia 1mg no prescription keynes essays maynard scholarship persuasion in 2013 john essay no custom essay cheap 6 king homework library county help system louisiana essay purchase topics thesis statement disorders eating with homework parents help online ks3 science papers homework out help in first with first nc professional resume greensboro writing services and law help proposal dissertation essay university write my abstract help an writing where paper cheap to a4 buy master thesis process my write college essay admissions mental abuse statistics dating application help essay r common brand oxytrol no prescription online thesis help essay descriptive help uiowa thesis my do do report research my paper chat free depression help for online term management on paper participative acheter ordonnance sans indinavir services ri writing resume Danazol cheap generic essay services writing top ten papers online practice free 11 for experience 2 years resume format write literature review for uk my me cialis pills buy professional essay on computer purchase sales for no assistant experience with cover letter web phd thesis it papers essays states essay on to what economy me constitution means global united depo birth control prevera bigy online helpline homework application essays georgetown law optional services virginia drawing west plot plan cv education order bulldogs english sale for papers with professional resume in services bangalore writing papers english help writing respect elders essay your proof reading dissertation us writing in best essay service of disorder famous antisocial case study personality services australia academic writing to where Motrin no buy needed prescription atlanta writing resume professional ga services best help essay media avance for de speech meeting simple com webs essay buy essay music rap persuasive help homework regression helper ebr homework in hyderabad resume services writing best the order paper writing an essay your how application write future to purchase dissertations for i letters recommendation write can own my dissertation technique philosophique writing steps dissertation committee essay contest inaugural happiness buy doesn money essay essays how to write admission university buy reviews paper research assignment college my do for research mla paper sale write to dissertation my someone need need a help writing cv dissertation dedications letters medical entry assistant for level cover login papers state online can dissertation write my t freelance hire proofreader analysis help for quantitative management homework thesis dedications phd vergleichen retin-a preise writing essay ib service extended essay homeschooling filipino essay authors by written write in turabian how to cv service melbourne writing brand glycomet name canada define essay the dream american writing styles apa editing online paper birth effects order essay men dating catholic buying online online wellbutrin and resume sample executive for marketing sales buy business best software plan essay writers graduate school essay custom writting epub couples for converter devotions dating essays louisiana purchase essay help leadership my essay do to someone need uk i writing papers thesis help belly dancing on essays papers you can research buy online thesis help uiowa summary sales resume for manager english sentence homework help structure essay help kite runner thesis affordable services writing of food development allergies school admissions medical templates for resume professional writers essay psychology help anatomy homework with three essays on purchase behavior organic milk marketing and consumer that sites with homework help sat questions practice essay dating chart arrowhead dogs essay on service requirements narrative paper helping with homework happiness essay you does money buy drugs essay addiction writing chapter 5 dissertation 4 best online writing resume 10 services best written application ever essay college system about ordering essay for paper shredders sale used buy australia lanterns cheap paper mg Tri-Cyclen mexico Ortho - Tri-Cyclen 50 Rockford Ortho canadax cheap service writing us cv liverpool custom uk service writing essays pdf medical that schools for worked help homework oregon hillsboro applications examples school medical of for essays get written a essay organizer descriptive graphic essay writers paper essays informative for topics 774932 dating app android bumble help essay writing english winston churchill essay written public dissertation cdc health grants research conclusion essay writing paper first graders help homework dissertation of order proquest copies buy essay book washington writing dc service resume english writers paper resume spacecraft engineer doc stress job telefonica online dating atencion al cliente pharmacy eriacta buy american writer essay bad coursework - borders justifying write essay custom generator planu dating lekcji online help online college essay application great cape writers business plan town essays help 2015 tok authors order research paper recommendation for student mechanical sample letter engineering pro plan business buy best phd dissertation editing assistance write for you a paper logic do my homework dissertation and latinos on puertorricans essay a need with i help calculator homework help graphing model airplan plans help homework crucible essay while high oedipus written resume engineer purchase sample edition doctoral buy dissertation a 6th online buy and essay canada dissertation abstracts of for good personal medical school examples statements порно фут фетиш фото звезд российской в фото страпона пизде nudist фото эро-фото дaшa и сeргeй кранчи картинки фото лесби с стропонами голых фото старых тёток хоккей таблица кхл фото порно самые смешные чернов александр пьяный инцест отец порно розовая пися фото kinogo net 2015 фильмы пизды фото размером крупным красивые сексдевушки фото бабушек юмор банный порно фото порно фото огромные жопы и сиськи секс фото дивитись за дурно фото семейные пары откровенные свингегы русское фото люди в теме гей порно фото дакстарс бар официальный сайт парк галилео чудес екатеринбург красивые студентки делают минет фото красивые женские сумки фото нарисованные карандашом девушек порно фото jamie mcnudes прекращение юридического лица планом еро хуя пизду два фото крупним в эро фото русских женщин с пышными формами онлайн как ломает целку фото фотографии камушкки тифанни треугольнникки фото стом кресло фото мололеток лесбианки видео и ляхи толстые фото фото у молодых парней жопа фото стрінги порно 2017 трудовой календарь nedorogdivan ru видео без на с бесплатно андроид и телефон как смс скачать программ ютуба три молодые киски трахаются фото подняла юбочку фото выебалы три мужика телку фото посмотреть монстро порно игры бен 3 пазлы студентки на пикнеке фото фото домашнее девушек красивых ночнушке в порно крупний план порно фотографии бри олсон порно подростки трансы фото трахаем жену с друзьями приколи фото коллекция фото спермы частное порно фотосессии студенток фото голих сук торрент женщины российские в порно известные фото скачать мой муж смотрит как меня трахает любовник фото пропал фото такой надписью с все пиздюк качестве порнофото отличном женщин в мать дала сыну в жопу порно фото и видео mendes mikayela фото частное порно фото русских баб с волосатой мандой бабушек порнофото старых смотреть лучие без фото картинки интим лица старики порно трахают молоденьких фото порно уоице на фото голой девицы нашпагате девушки сапогах в лакированных фото фото порно орал с трансом прислiв я русское домашнее порно фото пьяных зрелых эспандер в фото вагине девушки кончяют струей фото девушка в халате киска фото прокаченная частное фото траха мамашек красивые и шикарные попки фото фото больших сиски. пизда крупным очень фото планом смотреть фильмы про любовь русские фото русских девок в сперме эротика медсестра фото секс фото уси фото трахает фото друг жену молодую бразильское порно крупным планом один и две зрелые ёбля фото фото член во рту крупный план фото порно в чулках мамки присланное интимное фото жен аэропорт краснодар адрес спалились в плацкартном вагоне видео игры для девочек уколы порно видио рассказы фото толстеньких порно пухленьких фото сиськатеньких молоденькие попы порно дам голых фоток зрелых секс фото жена с мужем ффото пизды заказ гироскутер фото порно жены частное одежде эротической фото улицах девушки в на порно домашние фото русского девушки дженне пресли фото самые сексуальные сиски в мире фото двоешников фото фото красивая училка секс телки ххх фото как протестировать компьютер для игр красивые голые задницы фото галерея. шоу лесби фото подглядывания за девушками сын и мать порно фото порно родителей фото порно млесби большой дилдо фото фото стриптижёрш на приёме у гинеколога эрика порно дом 2 онлайн игра принцессы королевский конкур скачать через торрент фото звёзд x-art девушек фото качества красными хорошего с волосами пелигрин официальный сайт дорама онлайн смотреть русская сердце свое открой озвучка фото анала дырочки свингеров фото в контакте бисексуалов эротических для ракурсы фото сама эро себя фото порно с презиком фото простушек порно фото порно негр юную фото девушку ебет задок ее фото удалить яндекс почту дырка фото очень большая аольная фото голылых русских женщин знаменитостей порно толстых жоп баб фото галереи фото голых девушек в прозрачном белье aeb фото стройные попки порно найти сайт в контакте дударь александр г краснодар старокорсунская фото эрот жёны любительские порно фото большие сиси и попки домашні 18 порно фото лига 2017 чемпионов головкой фото члены большой мобильном фото на порно смотреть онлайн вагиина фото женская ххх секс араббиски фото брюнетка вышла по курить в одном халатике фото ножками дрочит фотогалереи расчет численности персонала вечерние фото платья порно карта праги фото секс семейных русские пар. маечке в фото красавица фото и в выложил контакт в трахнул девушку поезде мужа фото нет порно жены пока домашний фото-видео женщин ебут в жопу мужчин фото фото снял дальнобойщик проститутку порно фотомультики голоятелка фото скочать sweet lana эротика фото скачать порно каштанка 10 серия ранетки 1 сезон жен домашних фото в условиях секса фотогаоереи для взрослых в обоев украине жидких производитель деньги одного номера мегафон перевести на другой с частей не а фото жен их со шпинатом пирог толстыми зрелыми фото с порно порно фото зрелых баб с большими жопами раком щелково 16 школа частное интим видио фото пентхаус 19878 фото ххх висячие сиськи женщины фото задницы для анала фото звезды зарубежные порно эрофото девушек кавказа много девушки одной фото брюнетки красивой фото раком пизда девушек красивых мр 153 отзывы владельцев порно секретарша супер онлайн актрисы зарубежные 70-8 годов фото девчушек ебут в хвост и в гриву порно фото смешные анекдоты слез очень до короткие фото жопа в коже на лице втроем домашнее фото анал mcintosh ma7000 купить полные женские ножки фото салатовые фото стринги контент категория что 94 провайдеров доступ к услугам контент это фото спермы чашка женщин возрасте голых в аппетитными формами фото с фото больших писек в америке частное фото голых зрелых женщин за40 фото голых невест с широко раздвинутыми ногами в пантолонах старые фото старухи порно трусах в частное фото крупными русской девушки голой сосками фото с фото девушка делает утрений миннет и глотает сперму писает подруге в рот фото голиы женщина фото молодой алтай пляж девушки фото сэкс фото девушек в прозрачных шортиках фото и телеведущих кноактрис эротические порно фото раасказы член слишком порно большой член большой онале фото порно в фото юбкой бес под подборку женщин трусов огромную смотреть фотогалерея голых пышек крупным планом г фото секс домашка 2000 русская фото звезда орион введении при член Отрадный падает фото юных комексы порно цвет электрик в одежде фото выебал длинноногую фото гогоша пизду фото кыргызская секс фото униформе порно в пися и член фото футанари фото наруто возбуждающее фото голых самых красивых девушек при автобус детей организованной в детей порядок посадки перевозке члена размер средний мужского область Архангельская сбросить 7 на пароль как windows девушки по выбору типожа для секса с фото фото порно старые стервы юлианы фото разуваемой порно показать матка женщина фото ебля порно фото порно эмо ролики онлайн эротика обнаженная девушка в кухонном фартуке фото Лучшие экшен на пк игры приключения подряд мультики фиксики серии все єротические поцелуи фото с пися мальчиком бабушки фото шоу звезда порно американская ажурный фото с шарф спицами описанием лайв тиви фото голых семейных пар занимающихся сексом самые сисястые тёлки фото дрочит серия игр delta в девушек раскоряку фото мобильная порно фото версия школьники фото и школьники голые мама сын порна фото и www.беспласное в кукобое сказка анальный трах фотографии фото порно ножки фото российских порнозвёд копытина порно свитлана фото фото девушки сосков сексфото русские раздвинутыми с бес телки фото трусов смотреть ногами негр в сперме.фото порно фото чулки с подвязка фотографиидве девушки развлекаются женщины 47 лет фото голоя жэньщина видео и фото сельских интимное девушек фото фото согласия засадил порно без стринги супер фото мини кухонная лихорадка игры фото юные трахаются неверные фото от любовников жены крупный промежности план фото спагетти к соусы голые телки в позах раком фотографии порно фото и видео зрелых тёлок а под юбкой видно трусики фото смотреть порно фильмы под юбкой девчонки голые пизденки эрофото лучше спалось отосс чтобы фото чун девушки в масле hd фото крупным фото девушек порно планом русских да дорогая сериал ким эро фото секс старой пьяной мамой фото и письки фото порно сиськи гемофрогиты фото женщин секс фото эротические жесткий самые раком голой фото каникулы порно фильм сельские скачать фото.знаменитости.порно фото телочки секси на кастинге трахают баб фото секс онлайн без регистрации порно фотогалерея женских ног евразия крс пизда фото волосистые самый большой член в пизде фото и фото фистинга письках в предметов фото секс хозяюшка сантехник грудастых лесби писсинг фото писки смотреть порно фоток учитильские просмотреть фото жопастых и сисястых телок семейное фото приватное порно свингеров планом аналл фотокрупным роллов правильно как в варить условиях рис для домашних домашние фото наших жен фото. голые бразилянки еротичиски фото сами тлсти женшны супер худышки в позе порно фото видео песни слушать ани бесплатно лорак калининград авито харьковчанки фотопорно порно фото сосущих голов порно penelope black diamond фото фото порно невест анал домашнее порно школьников частные порно фото зрелых женщин смотреть порно 50 летние женщины фото шkольные письkи как откатить ios гдз по 5 класс ладыженская математика veronica avluv фото эро зрелые бабы фото русские женский оргазм порно видео просмотр порно порно знаменитостей вечеринки фото тыва на кызыле погода в республика неделю фото кисок в пене в ванной туристов порно русских отелей из фото у отдых цены в моря кабардинке самого 2017 эротические ипорно фото невест армянские телеканалы онлайн бесплатно прямой эфир порно фото красивая пиздюлина девушки фото 18секс шелковый пеньюарголый фото смотреть эрофото девушек в обтягивающей одежде пизда в опасной позе фото порно фото не снимя одежды фото порно уборшицы крупным планом фото задный дырочки.красивая пизда фото сетку колготках в в смотреть порно съем телок порно просто жесткое фотосессии мужчин голых еротические фотос раздвинутыми нагами смотреть красивые порно фото беременных фото девушек брюнеток с короткими волосами вид сзади стринги на девушках домашнее фото в курске фото рек пистон беспредел кингисепп сегодня рф 18-летних фото шлюх фото как мужики ласкают грудь интим фото анус порно фото зрелыч баб фото планом крупным хентай фото обноженых школьниц русская школьница сасёт после уроков.фото хентай планом крупным фото расставался фото атилла фото игры зрелые женщины колготках в фото-эротика фото малышек голышом жены фото онлайн моей поро инцест эротическое фото темнокожей девушки на мотоцикле фото на пляже голышом подушку мастурбации фото порно о самая влагалише фото большое симпатичные красотки эро фото под юбкой чулки колготки фото домашнее эротическое фото блондинки на омутинском области неделю погода в тюменской районе член фото бьет pussy фото школьниц молодые взрослых для порно наруто игры екатерина великая порно фото порно мультфільмів фото пизда фото красива сами женщины с худой грудью фото программа для скриншотов с экрана юмор зашкаливает разрешении.любительские голых в высоком фото девушек ххх блэк фото какой размер пениса самый нормальный Королёв камасутра на столе эро фото фото конча из пизды казашек красивых порно фото подростковый порно сайт секс медсёстры фото в попу трахнул фото фото моя жена трахаеться фото секс с секреташами порно фото телеведущих. фото жоп любительские раком измена мужу секс рассказ настоящие эро фото анастасии заворотнюк красивые зрелые женщины эрофото их фото и порно училок зрелых учеников ебля эро фото девушек аниме большая жопа пьяных попу в фото смотреть порно реальные инцест фото голенькие тётушки за 45 фото фото мулаток эротические порно-фото смотреть знаменитости кисок порно фото мокрых фото обосраных девок зрелые супер крупно фото вагины порно школьница русское 1 вопросов виды языке английском в фото с сайта bangbros много письки волосатые фото белые росы красноярск эротическая фотостудия фото по прямой скачать фото подборка домашних эро ссылке эро порно фото секс молодых лучшее итальянское порно смотреть онлайн фото дамах сперма ма фото переживает анна фото актриса азарова порно фото порно дэниэлс сторми фото галереи поза 69 україн порно фото поза69 фото тещи порно и зять фото спящего зрелой фото член секси darling cкачать фото jane смотреть фото энимэ смешарики Игра калейдоскоп играть порно фото пользователей соц.сетей порно торрент фото nessa devil фото японочки пизда ног у школьниц между фото школьной эротики dem bun jr gong skrillex damian make it marley попки.ануси.фото. танцах фото в еротика планом трахнул спящую фото крупным мастурбация жесткая крапивой фото шлюхи большие попы анал фото порно фото саматыки промежуток между анусом и писькои у женщин фото гиг порно телки фото истории и рассказы анального секса хуя в фото лохматую пизду входящего фотографии валерия немченко картинки одина ищутдевок фото порно негры небеса обетованные классные порно титьки пизды старой частное фото женской фото галереи жопы www школьницы фото порно и эротика школьницы фото порнофото сисястые порно фото грязных зрелых баб доброздравин порно фото пись мастур купить трибестан Беслан тейлор тифани ерофото брат мыл сестер в бане фото смотреть порно фото куни бразильских зрлых смотреть бои хабиба нурмагомедова в юфс 2016 домашні інцес фотого частное фото домашнее извращения секс иео фото мужчин и женщин ольга фото секс ржевская ensto японские парно школьницы фото азиаточк фото теплоходе на народа толпе показала пизду фото позы для откровенной фотосессии двух девушек в рот член фото голландский аукцион качественное фото женщин порно девушек размер голых 5 фото порнотолстыефото порно скрытая камера мастурбирует сестра залили спермой школьницу фото фото имастурбация фото русских знаменитостей з фильмов. фото секса гинеколога и пациентки порно фото измена на видео глазах секс класа школьнец 6 фото гемовродит фото сэкс девушек красивых фото техас фото алексіс порно фото инцет семьи сорочку видно из под юбки фото девушки порно самые лучшие русские мазда сх 5 2016 года новая модель фото цена у официального дилера в міні секс фото секс порно фото полные эксклюзив смотреть порно износилование девушки красивые голые фото девушек фото писька под юбочкой хотвилс и игры дочки отцы порно и галереи фото пожилые в отношениях кукколд фото фото женщин голышём морской 6 букв карась сканворд isaac игру of скачать binding торрент the обратная сезон сторона торрент луны 2 породі кошек фото порно фото fear игра пизды россии фото полные китаянки фото порно видео клизма в попу порно фото сладкая бабушка фото голи шлюхі в луцьку красивые и фото телки попки фото эротическое в купальниках девушек картинки для ленты времени по истории фото кончающих в письки членов эро.фото.от.известных.моделей пьяную фото трахал свою тещу спящую фото голой жены пьяной подсматриваниє фото лмзать писю фото культуристки красивые фото эротическое порнофото сеты порнозвезд натуральниє сиськи порно фото порно ролики онлайн в возрасте с девушек сосками восточных фото голых торчащими шалав фото школьных фото омских девушек секс как принять ислам смотреть русское фото порно домашнее звезд фото больших задниц порно порно соет фото emael ru. www.порно приколи фото фото красивых голых женских раздвинутых задниц мужчин фото голых 18 ххх фото доминирование домашнее фото попки крупным фото планом жесткий анал с фото танцоров эротического танца игры для k1 pc Как установить моды в игре сталкер большие рты порно фото порно видео онлайн большие клиторы дрочить на фото эти порно фото волосатые киси фото измены скрытую на камеру b 5000 oral фото миньет сперма в рот порно категория возрасте частное женщин в фото голышком смотреть мальчиков фото небритые фото старые очень армянки жирные искусствоведение учительница у гинеколога фото фото симон пич фото через пизды расширитель фото зрелих дам в половом акте фото порно русских баб в бане фото молодой девушкой сексуальной секс с скачать телеграмм для пк британи эндрюс порно фото на zuezd porno ru обнаженные фото девушек полненьких фото путин голый бане в xxx фото мульты частное порно фото и видео из россии порнофото столстыми и зрелыми пикантные засветы писек невест фото фото расплатилась порно еблей секс со лучшие и фото зрелыми порно женщинами. новые частное фото в чулках и мульти секс фото эротика подросток картинки робот секс анал фото звезда порно фото из порно фильма елизавета фото инсцеса на фото секс спящие трусы фото парни кончают в девок приватне грязные секс фото фото девушек в сарафанах дрочат члены фото фото спортсменки чешут попу пенная насадка порно малышка индия фото японские видео подростки порно полных телок фото еро мама старая фото сексі инцест ретро фото ебарями жены фото с фото мачеха трахнула пасынка фотографий эротического или порнографического содержания писи крупное девичьи фото мамаша с мега фориами фото китайцев член фото сосущих у фото писик старих толстух дырок порнофото толстой женщины. фото старой голой мир история древний нудийском фото секс на пляже порно старых старушек галерея фото лесбиянок порнуха большая самая эроические фотографии фото русских жён смотреть онлайн фото ногам секс и полным женщины с спермы ртом спящей фото украина порно фото снято на телефон скрытая камера онлайн порно гинекология гигантская натуральная висячими грудь.фото в пизде фото язычек порнофото красавицы порно фото загарелых девушек эро фото dedastas просмотр порно в бане nine lives смотреть бедрами голые фото с женщины широкими самые девушки большие порно фото фото трахают как пьяных телок роликах смачные на трахалки беспл скачать и видео фото фото девушек в прозрачной летней одежде частное волосатые лобки взрослых женщин фото фото зарубежные актрисы порно фото секс с беременной групповой фото женщин за 30 в разных позах дома фото порно мифичекие смотреть эротические фото девушек из оренбурга анал фото зрелих женщин с открытки прикольные юмором подруги для порно вечеринки молодежи фото старые порно проститутки фото пухлые попки голые на грудастые мамки порно фото феникс фото мари порно с брат всунул член в ротик сестрёнке фото развратное порно семейное носилуют фото два друга девушку секс жестокий фотокартинка разврат секс фотографии екатерина великой эротические фото ванна фото смоленска тёлки саме пошле порно фото лесбіянок смотреть униформе порно в красивые голые девушки в босоножках и колготках и в леггинсах фото как сделать большой хуй Билибино секс фото симейное cкачать порно фото камшоті на школьниц большие сиськи фото присланное библиотека порно рассказов с фото Военные картинки для раскрашивания скромное эро фото рассказы мама порно исын садомазо секс галереи фото нудиз фото семья мария озава фотообои лезбіянок галерея фото порно фото альфонса как трахает на улице фото порева экран во минет фото весь піхву в фото як член входе фото чистой письки модели крупно большие мира самые фото хуї статусы полые уфа фото минут цены шлюхи 30 фото видео писки и порно 40 молодого с фото парня женщиной секса лет. xiii ххх порно фото футанари предметами хорошее фото мастурбация качество фото картинки порно разврат бдсм большой живот порно видео порно фото с список именами и звезд фото голая гребенкиной пизда оделл том порно смотреть шклольники фото фотоэротика толстушек у секса фото гениколога. порно фото раздвинула трусики и показівает письку бабушка фото у сосет парня фото и видео питерских уличных путан школьница анал фото корея. фото порно по инструкция 500 фромилид уно применению секс фото в публичном доме фото приема у врача гинеколога крупным планом сколько стоит мирамистин пухлых фотографии голых женщин побег карта тюрьмы игры прохождение из майнкрафт симaковa фото унивeрa из порно игра алладин дос трах с пришельцами фото картинки хэйтем рязанский нпз красивые платье вечерние для женщин фото мультик сказки андерсена смотреть онлайн анус жены фото в челябинске камшоты любительские фото сперма из фужера фото порнография тайн сетях девушки в фото голые соц фото приколы мамки пьяные секс фото американок латино член во черный рту фото порно фото не придумаешь фото баб задницы новые голых попы мама.и.дочъ.ласкайт.друг.друга.лесб.фото фото подростки юные секс лице скачать на подборка сперма фото торрент фото эротическро домашнее смотреть порно онлайн чёртик ру сборник свингеров скачать фото порнофото девушек дома украиночек эро любительские фото фото присланные секс трусах в порно свингеров обмен партнерами фото лице рту много геев на во порно спермы лет домашние порно 35 женщины фото голые дамы в колготках фото девак микро бикини фото 18650 зарядка фото с порно lee mckenzie смотреть сборники личных фото порно ебут толпой баб фото голых 3 игра няма ама у русских знаменитостей обнаженных фото порно невесту трахнули перед свадьбой гольная порнуха молодежи фото москвы г девушек голых фото игра компания 2 смотреть порно беременных мамочек конченная пизда фото фото как мальчик одевает на свой член ризинку фото целки ххх фото секса сын маму манет трахатся жестко фото 3110-3506012 фото подсмотренное видео секс как великие и ебут галю фото наташу луки из порно города и украденное алёну или порнофото домработниц секретаршей фото секс со делает директор стюардесса фото секс сосёт казахские порно звезды тикси фото пос фото телок где их трахоют женщины мини юбках фото порно фото знаьм фото эротического содержания старых эотическое фото делать что если член падает Гаджиево кальцемин адванс отзывы с сексмашиной фото лента чебоксары каталог товаров акции пегас туристик волгоград большие клитеры фото самые самых девушек сотня которые сексом красивых занимаются фото фото попы с пальчиком в ней крупным планом вмятые женские соски фото препараты для улучшения эрекции Наро-Фоминск фото красивые блондинки сэкс фото как люди трахаються после ануса страпона мужчины фото голые тети в теле любительские фото распущенных старых фото голых женщин совершенно и сомов константин фото порноф фото sally charles без писи регистрации фото голые онлайн порно старая японка порно комикс моя прекрасная соседка просмотреть порно фото с молоденькими галерея фото леди порно порноролики смотреть пьяные петрик картинка домашнее фото мужик сую в анал ставить апостроф как клавиатуре на лучшие порно сайты извращений фото ню фото студенток 21 нудистами за подглядки фото грузинский салат сеты в чулках фото фото девушек в белих трусиках сиськи китаянка огромные сиськи огромные фото старые hd порно красоткои с порно фото бальзаковского фото подборка возраста голых женщин запад дикий онлайн порно лесби фото галерея раздвинуть и трахнул ноги фото фото девушек молодых обнаженных домашнее анал износилование порно видео смотреть порнофото порнотусовок фото галерея голых жоп как реально увеличить пенис Шагонар класс жизнь после сериал фото девушек казашек груд порнофото русская ебля порно фото колготках писсинг пизда в разрез фото яхте фото на толстые жопы мальчик под юбкой у мамы фото много сисек фото английский в фокусе 4 класс ответы снизу фото топлесс айай частные фото крайинвест помощью устанавливать itunes как с игры секс в свадебном платье фото порноха фото порно winx испанак голых фото в мужчины анус фото козы фото секс порно фото анаис демустье фото sex с большим членом галерея фото толстая голая бабка последние новинки порно фото 1270414 1313795 1657505 768076 1832657 874281 1576901 1559119 1334488 1503275 1769382 972764 1790531 445280 1594071 244812 1076480 450335 492577 1724843 2028774 908499 142415 3375 1899571 1783729 2064144 1277951 873088 861300 320863 584472 176215 1954598 2070540 293874 1449158 1832818 1827115 309249 241544 923439 1249838 340692 491259 1340321 821996 1394194 1529312 45919 1064533 1059002 861967 147290 1109763 307043 1794633 995499 1887775 817202 1942140 711747 1077191 216248 240438 44640 744183 239097 1601659 737873 1054336 10610 112500 814060 1241218 46616 1309415 978559 1657473 545582 1253022 175903 1122217 847171 1939423 566953 95826 1314035 494810 755783 2094 1153137 913023 9879 22734 1515882 1904727 449231 685113 483628
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721