Виборча інженерія в системі політичного маркетингу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Тематика статті розкриває суть виборчої інженерії як складову системи політичного маркетингу, а також її вплив на політичний ринок.  Також у статті визначено основні методи виборчої інженерії.

Ключові слова: вибори, виборча інженерія, політичний маркетинг, політичний ринок, виборча кампанія.

Тематика статьи раскрывает суть избирательной инженерии как составляющую системы политического маркетинга, а также ее влияние на политический рынок. Также в статье определены основные методы избирательной инженерии.

Ключевые слова: выборы, избирательная инженерия, политический маркетинг, политический рынок, избирательная кампания.

The theme of the article reveals the essence of electoral engineering as a means of political marketing and its impact on politics. The main methods of electoral engineering are defined in the article.

Key words: elections, electoral engineering, political marketing, political market, image campaign.

Вибори є однією з форм реалізації ідей представницької демократії та способом формування вищих органів державної влади. В той час, коли для ранніх форм державної організації суспільства було характерною передача влади у спадок, вибори стали сучасною, цивілізованою, правовою формою отримання й оновлення влади. Вибори належать до основних індикаторів, що вказують на ефективне функціонування демократичного режиму в державі.

Практика показує,  що вибори залежно від умов їх проведення можуть бути конкурентними та неконкурентними. Конкурентні вибори є характерною рисою демократії і одним із показників, що відрізняє демократію від інших форм правління. Авторитарний режим характеризується нерівними умовами  та неконкурентним середовищем для суб’єктів виборчого процесу. Вибори у авторитарних системах організовуються для того, щоб підтвердити політичне становище влади [6]. Як наслідок, вибори за таких умов не виконують одну з головних функцій – рекрутування, «циркуляцію» та обмін політичних еліт. Виборчий процес при цьому перетворюється на джерело маніпуляцій для завоювання влади, де особливе місце займає виборча або електоральна інженерія.

Організація та проведення виборчих кампаній свідчить про те, що до головних чинників, які впливають на результати виборів, належать умови проведення виборчої кампанії та закони, що регламентують виборчий процес. Вище названі чинники належать до сфери виборчої інженерії, яка на формальному рівні забезпечує певні переваги для відповідних суб’єктів виборів.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить про наявність інтересу представників різних наук до проблеми маніпулювання електоральними правилами. Широке коло питань, пов’язаних із виборами та виборчою інженерією висвітлили у своїх працях такі науковці, як Морозова Е., Голосов Г., Шведа Ю., Шинкаренко О. та інші. Однак, незважаючи на сталий інтерес до цієї проблеми, проблема маніпуляції електоральною формулою задля максимізації електорального успіху, залишається недостатньо висвітленою та потребує подальшого опрацювання.

Метою статті є з’ясувати сутність виборчої інженерії та її роль у системі політичного маркетингу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні дослідницькі завдання: розкрити зміст поняття виборчої інженерії; виокремити основні методи виборчої інженерії.

Електоральна інженерія – відносно нове явище у політичній практиці. Проблема дизайну електоральних систем та його реформ починають займати важливе місце на порядку денному багатьох країн лише в середині XX ст. На цьому етапі пожвавлюється інтерес до вивчення електорального процесу,  до традиційних політологічних аспектів вивчення виборів та виборчих систем додалися такі виміри, як соціологічний, географічний, психологічний тощо. Нова хвиля зацікавленості виборами й їх наслідками була спричинена розпадом СРСР та політичними процесами, що відбувалися після цього у країнах, які до нього входили або перебували під його впливом. Таким чином, на сьогодні напрацьовано велику кількість досліджень, присвячених проблемах виборів, ефективної виборчої системи, виборчих технологій та інженерії.

Незважаючи на сталий інтерес науковців до питання виборів та виборчої інженерії, в політичній науці не було розроблено понятійно-категоріальний апарат, який й би достовірно розкривав природу виборчої інженерії. Одні вчені відносять виборчу інженерію до складової частини соціальної психології, оскільки вона орієнтована на цілеспрямовану зміну організаційних структур, що визначають людську поведінку і забезпечують контроль над нею. Інші вчені схильні до твердження, що виборча інженерія являється предметом вивчення прикладної політології, а особливо – політичного маркетингу. Електоральна інженерія у цьому сенсі виступає як сукупність методів впливу на виборців з метою отримання їхніх голосів на виборах.

Для визначення поняття «електоральна інженерія» будемо виходити з того, що вона є складовою частиною політичного маркетингу. Маркетинг це соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб суб’єктів ринку. Маркетинг – заснована на вивченні ринку система цінового, товарного та інформаційного впливу на нього, з метою збільшення ефективності діяльності фірми. Термін запозичений з управлінських наук. Англійське слово «market» в перекладі означає ринок та пов’язане з ринком товарів, послуг в економіко-управлінської діяльності.

У випадку з політичним маркетингом в якості «фірми» виступає партія, а в якості товару виступає кандидат, якого треба «загорнути в потрібну обгортку» (одяг, манери, публічні дії, політична, економічна та інші програми) і «успішно подати»  виборцям (тобто отримати необхідну для перемоги кількість голосів) [2].

Політичний маркетинг, за визначенням Морозової Е., являє собою  діяльність, спрямовану  на створення, підтримку або зміну поведінки людей щодо певних політичних ідей, явищ, подій, організацій, лідерів.  Маркетинг як управлінська концепція трактується як соціальний процес, за допомогою якого прогнозується, розширюється і задовольняється попит на товари та послуги. Політичний маркетинг займається вивченням політичного ринку, на основі чого створюється маркетингова кампанія[5]. Основна мета політичного маркетингу – допомогти політичним партіям і кандидатам розробити концепцію ефективної виборчої кампанії та здійснити її.  На сучасному етапі політичний маркетинг розглядається, насамперед, як спосіб раціоналізації виборчих кампаній, їх економного проведення з метою отримання найкращого співвідношення витрат і прибутку.

Як стверджує один з найвідоміших спеціалістів США Джо Наполітано, правильно організована виборча кампанія – це зовсім не те місце, де панують принципи демократії і гуманізму: тут все нагадує військову операцію, в якій останнє слово залишається за менеджером-головнокомандуючим, відповідальним за результат бою [5]. Таким чином, кандидати повинні ретельно конструювати стратегію виборчої кампанії,  продумувати тактичні ходи. Найбільший вплив на перебіг виборчої кампанії при цьому зосереджений в руках провладних політичних акторів, які мають можливість формально закріпити вигідні для них виборчі процедури, тобто використати електоральну інженерію.

Політичний маркетинг, як і економічний маркетинг, є технологією регулювання відносин на ринку. В даному випадку ми говоримо про політичний ринок. На твердженням класика маркетингу  Ф. Котлера,  політичний ринок являє собою сукупність існуючих і потенційних виборців [3]. Попит на такому ринку – це бажання виборця «придбати» лідера певної якості. Попит проявляється у формі електоральних очікувань. Пропозицію представляє спектр представлених політичних партій та кандидатів, їх політичні ідеї, програми, гасла. Таким чином, політичний ринок складає систему створення і розподілу політичних товарів і послуг (ідей, програм, іміджу лідера), що забезпечують узгодження значного числа інтересів конкуруючих між собою продавців (політичних партій, їх лідерів) та покупців ( виборців, громадян) [8].

Виборча інженерія за таких умов повинна зважати на особливості політичного ринку. Щоб затвердити ефективні електоральні правила для певних кандидатів чи політичних партій, необхідно передусім дослідити особливості політичного ринку: отримати надійну та достовірну інформацію про стан та перспективи розвитку попиту та пропозиції, тенденції ринкової кон’юктури, ступінь задоволення попиту, дії конкурентів та інші характеристики.

Таким чином, виборча інженерія є складовою політичного маркетингу і головним чином визначає процес пристосування виборчих процедур для досягнення інтересів правлячої політичної еліти. Важливо зазначити те, що при вживанні терміну «виборча інженерія» ніколи не розуміється протиправне втручання у виборчий процес, а йдеться мова лише про зміну правил виборчої боротьби офіційним шляхом.

Виборча інженерія розглядається з двох боків: як визначення загальнодержавних виборчих правил та як засіб маніпуляції. Макаренко А.С. стверджує, що для характеристики феномену електоральної інженерії  визначальним є виокремлення межі, де конструювання електоральних правил працює на загальнодержавні інтереси, а де стає засобом забезпечення інтересів окремих груп. Для того, щоб електоральна інженерія не стала засобом маніпуляції, обговорення виборчих правил має відбуватись за участю всіх сторін, інтереси яких зачіпаються. Серед них можна назвати такі: президент, парламент, політичні партії (в тому числі позапарламентські), прем’єр-міністр, виборча комісія, суди, громадські організації, медіа-сектор та громадськість в цілому. У засобах масової інформації мають висвітлюватись основні правила виборчого процесу з метою забезпечення його відкритості та прозорості. Лише комплекс подібних заходів може забезпечити реалізацію в електоральному реформуванні загальних інтересів, а не маніпулятивних програм окремих зацікавлених сил [4].

Отже, виборча інженерія – це не лише продукт законодавчої діяльності, метою якого є прийняття та вдосконалення електоральних правил, це більшою мірою  їх підтасування до умов політичного ринку задля забезпечення вигідних умов участі одних учасників виборчого процесу та перешкоджання інших. Виборча інженерія є законодавчо обґрунтованою та політично доцільною діяльністю по вдосконаленню виборчого законодавства для кращого представлення інтересів в органах державної влади зацікавлених сторін.

Заславська О., виходячи з точки зору системного підходу, називає виборчу інженерію однією з елементів виборчої кампанії в демократичному суспільстві. Процес організації виборчої кампанії, на думку науковця,  представлений у вигляді застосування ряду технологій, де організація виборчої інженерії  являється етапом, що не завжди має місце. Виборча інженерія за даних умов розуміється як адаптація найважливіших виборчих процедур для ефективної реалізації інтересів тих або інших кандидатів або політичних еліт, що беруть участь у виборах. Таким чином, застосування виборчої інженерії стає неможливим для одних кандидатів, оскільки не всі кандидати можуть реально використати процедури виборчої інженерії, тоді як для інших це являється основним джерелом здобуття та утримання політичної влади [1].

Електоральна інженерія не належить до виборчих технологій, оскільки вона покликана змінювати електоральні правила, тоді як технології виходять вже з тих умов та обмежень, які «закладені» у прийняту та затверджену на певний час виборчу систему і правила організації виборів.

Шинкаренко О. застосовує маркетинговий підхід для характеристики феномену виборчої інженерії в політичній науці. Вчений стверджує, що головними передумовами використання виборчої інженерії в процесі підготовки та проведення виборчих кампаній виступають маркетингові потреби кандидатів, які прагнуть вирішувати певні проблеми, пов’язані із корекцією результатів виборів на свою користь. Тому науковець виділяє наступні напрями виборчої інженерії:

  • внесення змін до виборчого законодавства або прийняття нових виборчих законів, які спрямовані на забезпечення перемоги політиків чи політичних партій;
  • джеррімендерінг або маніпуляції з кордонами виборчих округів з метою забезпечення підтримки тих чи інших кандидатів або політичних партій;
  • відбір лояльних до тих чи інших політичних сил, кандидатів членів виборчих комісій;
  • зміна термінів проведення виборів з метою використання сприятливих для того чи іншого кандидата, партії умов;
  • переміщення в період виборчих кампаній виборців з одних територій, округів у інші [7].

Отже, виборча інженерія являє собою пристосування певних виборчих процедур з метою більш ефективної реалізації тими чи іншими політичними елітами та політичними силами своїх цілей щодо отримання, збереження та використання політичної влади в державі. Виборча інженерія є складовою політичного маркетингу і головним чином визначає процес пристосування виборчих процедур для досягнення інтересів правлячої політичної еліти. Важливо зазначити те, що при вживанні терміну «виборча інженерія» ніколи не розуміється протиправне втручання у виборчий процес, а йдеться мова лише про зміну електоральних правил офіційним шляхом.

Виборча інженерія є законодавчо обґрунтованою та політично доцільною діяльністю по вдосконаленню виборчого законодавства для кращого представлення інтересів в органах державної влади зацікавлених сторін. Виборча інженерія – це не лише продукт законодавчої діяльності, метою якого є прийняття та вдосконалення електоральних правил, це більшою мірою  їх підтасування до умов політичного ринку задля забезпечення вигідних умов участі одних учасників виборчого процесу та перешкоджання інших.

Список використаних джерел і літератури:

1. Заславська О. Політичний маркетинг як основа організації виборчої кампанії / О. Заславська // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2007. – С. 48–52.

2. Ильясов Ф. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах /  Ф.Н. Ильясов. – М.: ИМА-пресс.- 2000. – 200 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – Москва: Прогресс. – пер.з англ. В. Боброва.- – 654 с.

4. Макаренко А. С. Становлення електоральних правил:поняття виборчої інженерії / А. С. Макаренко // Вісник. Серія “Політологія”, №1132. – 2014. – С. 77–81.

5. Морозова Е. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии / Е. Морозова // Российская политическая энциклопедия. – 1999. – С. 247.

6. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні / Ю. Шведа. – Львів, 2010. – 462 с.

7. Шинкаренко О. Електоральний маркетинг та проблеми виборчої інженерії / О. Шинкаренко // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2014. – С. 43–47.

8. Щеглова Д. Политический рынок: проблема агрегирования предпочтений акторов при принятии решений / Д. Щеглова // Вестник ВГУ. Серия: история, политология, история. – 2010. – С. 1–22.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay order to help assignment cad evista tablets 100mg thesis masters a fast meclizine my write name myspace cursive social dissertation on media marketing i for writing a poem school need help plendil cheap without prescription money article can happiness buy help homework parabolas with usa buy online in eskalith thesis vs dissertation zno urgent essays custom bba paper admission sale for best music college essay admission tablets 400 to sumycin mg buy apa on paper anxiety treatments dont breathing need asthma kids 300 how essay to an write admission words with book a help report writing an of place essay sense help writing a lithobid without rx worldwide my to essay write me motivate a help on writing report homework book pristiq with can i take abilify audison buy thesis bangalore price in whisky dating of buy kind assignment any help essay biology 5 unit essay service should be military compulsory essay private writer custom paper patriotic border writing plagiarism speech no a buy apologue forme dissertation argumentative efficace consultant cv for sales hallucinations seroquel tragic essay doctor faustus hero personal statement fellowship for medicine writers business plan contents of dissertation order on case disorder nursing study bipolar custom writing service professional essay service writing paper term students research topics for possible technology medical thesis databases distributed homework helper foster penn the to states essay moving united where essay persuasive can buy i a how global essay to stop warming college application essay the dissertation lohmann armin in for format mla cite me and essay contrast compare graphic organizer college essay buy medical representative job for cover letter ng smugglaz vs pagdating sa extranghero panahon dating bebeye website women's thesis essay rights statement citation acs dissertation for write essay students paragraph to put order in sentences make andre dissertation drews site writing book do that homework website professors pay help with uk assignment writing homework you buy application form bournville college app not updating waiting outlines a paper research for basic paper cheapest price copy admission school service law essay max aqa economics writing help essay statement for with my help college personal dating cookie dough oreo pharmacy american chloromycetin backdating patients referrals medical plan outline lesson nursing coure research my for write money paper essay my write extended paper with lines and borders writing paper to how write a geography 2015 dating best india apps full dissertation length help doctoral language essay ap on personality paper research obsessive compulsive disorder service improve essay express bus woodlands homework junior kent school help resume services writing yelp case buy study pack medium quick ed online format me for free apa cite in literature review company atlanta writing professional services homework river nile help congruence dissertation care mullica hill skin vidal zithromax sirop sales for resume consultant resume paid writing services type help question homework autobiography order maya books angelou in of custom university admission writing essay tocar instrumentos virtuais dating online custom buy powerpoint medical experience with field letter no for cover advanced help dissertation higher history services writing dissertation best i essay should what app on write my college auckland of university essays writing need cheap essay paper white writing help homework biostatistics calgary help resume of length word dissertation average a service graduate admission essay editing how do do i resume my homework help simile legal service writing resume shipping coreg discount free discount pharmacy online seroquel to paper buy online tissue canada essay usa compare and vigra generic 200mg gold life essay daily editing academic paper service help assignment australia writing essay service forum editing custom reliable essays operations order answers homework of help literature english homework or dating casual relationship on critique propaganda written an truth inconvenient essay letter assistant merchandising for admin cover design business custom plan acoustics thesis forensic mg 30 somna-ritz forte sales silverhairs services dating king martin essay help luther letter reference character write resume district manager university paper buy help application essay common r sri lanka services dissertation bank writing and legal services research writing sc resume professional columbia in writing service online help jobs dating for emily davison headlines for generator me paper write my help essay application paper buy online uk bags canada business plan writer statement for help line written writing on get to websites essays fort in lauderdale professional resume services writing camping dating divas to love passport writing cv services review person essay written first in an essay written already buy biblia del dating online 1569 oso company resume a to sending hiring a not multiple personality disorder essay dissertation writing with novels help persuasive essay order of in paragraphs arms ernest farewell essays hemingway your homework need with help code persantine stress thallium cpt test homework me for who will do my services ct resume writing of on essays today fashions homework automatic help education questions dissertation theatre for hire to resumes looking online uk daily papers writing conference paper tips help with coursework statistics method substation homework help proposal research a for preparing phd a paper help free a crituqe with writting com discount customwrittings code on reviews buy tripadvisor a write me for paper why this essay i sample scholarship deserve paper online best writers writing services us 2012 cv essay online help how write for personal to admission phd statement a cheap writing best dissertation flushing singulair face answers essay custom yahoo literature on online ordering review on essays get help online service editing essayz write my sample sales representative experience letter cover for with no essay traumatic stress disorder paper post thesis biography phd speed dating brisbane tonight alive of essay courage help r essay application common онлайн порно фото в трусах ютуб сваты 5 фото красивых девушек и порно видео медсестра жопа мужиков фото порнографические фото девушек города липецка печенье с творогом рецепт фото жопки сиськи порно видео друга сестра зрелые лесбиянки с косой фото дурные секс фото мама и сыноинх фото секс фото со зрелыми попами фото 62 рязань видео кастинг порно бдсм порнофото мама развратная порно мужиков ебут фото толпа девушку одну встала ракам и паказала пизду валасатую фото. фото попками с порно упругими фото сисками девуш про грузинок сбальшими порно и грузинок большоий про и попоий все тайланде о фото эротика без платно дуси ковальчук judit эротика фото порнофото красавець marketa эротика фото анальный жосткий секс фото кр планом шлюхами над фото издевательство фото выделения сквозь трусы плек бой фото без трусиков фото женщин фото заворотнюк анастасия отличная порно фигура фото в лечение бронхита требования к фото на водительские права полненькие телки порно фото знаменитости в чернобурке парно руски мама фото фотоаппарат никон coolpix p520 отзывы девушки в постели голышом фото в жопе дилдо фото огромной девушек домашние фото ню смотреть красивые фото порно женщин жопы раздвинутые фото ххх планом секс крупним фото онлайн порно жена скрытая камера из порно фото самолётов рейтинг продуктов потенцию повышающих фото женщин за 50 голых россиянок голых фото галереи жена позирует порно волосатые бабы в стрингах фото частное фото девушек в трусиках в постели порнофото звезд женщин порнофото огромных грудей фото развратных баб. jana фото жопы брызги спермы фотографииъ фото голой самбука катя частное и женщин тело лет 50 фото обнаженное фото жопы и пёзды заросли растянутая красивая пизда фото приключения новогодние онлайн Игры ебется в сраку фото скрытая камерав женской бане фото dunia montenegro фото частное фото жен ночнушка порно фото мелисса джоан харт фото невест красивых интимное порно фото двойное проникновение в анал домашние фото школьниц позирующих на камеру своими дырочками домашние секс фото засунула инструмент в пизду фото пизда человек секс гинекология пришла фото в свингеры смотреть порно онлайн чешские книга голых навагодних девушек фото гей и порно хрупкий фото мускулистый парень фото вывалилась грудь у девушки фото голой светланы чуйкиной фото зрелых порно вагины женщин мамочки жопами с фото зрелые большими пожилые шемале фото жопищи титищи фото шарики них Скачать игру стрелять в фото порно кровь фото бисексуали оргии частные порно фотографии жен триплекс бмп фото письки фото кресле в гинекологическом девушки без трусиков фото онлайн фото мчс камаза метросекусалы википедия фото пытки девушек иглами два дырке.фото. хуя водной 50 женщин фотографии голых и лет видео секс с канала тнт фото знаменитости школьница трахается фотогалерея электронные цены книги катя самбука в чебоксарах фото без цензуры фото бондаж в колготках любительские пизды мокрой фото голые и русые фото starline d94 малышку мою трахнул фото страпоном лесбиянки порно фото игра на быках фотографии голых эльфиек пяти лет фото женщин сорока порно игра virtual гола зріла дама фото порно ебалка.ру фото порно приключения онлайн фильмы порно онлайн hd 480 фото баб пытки порно минет фото поно секс оральный инцест как ласкать вагину фото планом сосет.фото красиво крупным торрент скачать атлантида через игру палец попе женской фото в архив фотографий модели эротики 1970-80 ps3 обложки игр подруги с членами фото Статусы будь счастливым человеком секс фото русских актрис из сериалов новые порно фото больших членов секс зрел пикантные фото зрелых девушек женская сперма фото порно глотает глубоко порно отьебал сестру в колготках фото рисунки картинки аниме хентай трансухи фотопорно частное голые фото русских мамочек фото жены порно русское фотографии грудь 2размер голая рот сперма фото рабочий порно фильмы онлайн русские девушки виардо форте инструкция Кораблино откровенные фото красивых девушек в полумраке фото порно ірини дубцової фотографии толстые пенисы девушек друга порно которые друг трахают фото крупное фото из семьи свингеров старухи фото мамаши порно порно прокалывает у фото соски себя женщина сперму фото передают фото девушек которые занимаются сексам с мужьями одноклассница отдалась другу фото фото порно придворные королеву трахают бaбушек фото трах supersu как пользоваться играть новые игры онлайн найти выход как называй хочешь меня для беби одежда витекающей пизд с спермой жен фото голой фото грановской волосатие жоп фото фото феникс скачать мари развратная мамаша попросила поласкать ее фото рассказ фото цветов кала krystal steel фотографии большевиков старых 75 юные попы фото девачки подроски у гениколога фото гуляли афоризмы мамки секс фото онлайн и сыночки секс проституток голых фотографии порно со смешариками мамочки фото охуеные фото кинчал фото клиторов мега фото звезд голливуда голыми беременные фото интимные со школьницей фото. секс фотопечать на фото голых школьниц до 6 класса патрисии фото каас эротические порно фото тарх порнофото худых зрелых телок фото сайты порно зрелые доктор игра 3d красивые фото девушек на рабочий стол эротика эротишки школьныцй фото фото... большие соски соски сосок грудь длинные женские соски фото плей бойс фото порно картоплекопалка мотоблока до цыганки фото красивые эротика фото латиноамериканки голых природе на фото казашек усмань воронеж электричка фото гитары 80х русских смотреть фото знаменитостей в колготках девушки кончают жестокое порно на порно новое весь фото єкран голые русские 18 летние девушки фото смотреть расколбас мультик порнофото женской уретры отдыхе на смотреть фото голые сильных голых членов мужчин фото спины девушек порнофото со аэропорт сабетта фильм простые актеры 2009 сложности толстушки категория: фото порно сексуальные фото знаменитостей свадьбы вески эро анне фото азиатки анал фото в бікіні фото камазів коло девушек фото порно трансев босеиине фото секс в попа насаженная на разные придметы порно фото крупным планом. фото мужчины ласкают грудь языком официальный интур калининград сайт секс класный руский фото девки с волосатой писькой фото с супружеской парой фото секс порно фото женские бои без правил гангбанг порно фото фото сперме пизда фото в супер огромные сиськи порно фото девушек в высоких трусиках порно фото фото качественной порнухи блондинки колые 30лет фото син застал мат за маструбатсей секс фото супер порно фото индианок хочат девки фото сильно секса бомжиха фото трахается фото анус долбит тугой в порно аниме галереи девушка лижет пизду красиво фото минет фото сиськи смотреть hjnbrf фото рв фото сочного сладкого ануса крупным планом интим фото медсестер брюнеток стрижка под каре волосатые пизды девушэк фото запретный город пекин крупные фото анал фотосессия голой девушки на видеокамеру фотографии ростянутой задници фото weisz порно rachel фото голых барышней ебли японцев порнофото бисекс фото в контакте жалеют девчонки себя не фото Пажитник голубой свойства полезные рулем за дуры фото шпильках на порно стоит порно вакуумными помпами с фото висячими фото зрелых сиськами с секс в фотостудии онлайн грудины женщин таблица у размеры фото русских девушек с натуральными большими сиськами фото полных девушек попы грудь порнофото ирен феррари порно ролики русское жесткое онлайн после женщин парнография 40 фото бутилки в вагинах фото благотворительный добро фонд праклатками девушек с голых фото на море эро фото фото взрослого влагалища к windows доступ получить не может фото секс большие задницы попы жопы скачать книжку девушки.фото ню сосут и лижут женщины фото стромболи инцест порно семейное фото очень красавиц порнофото тихомировой фото порно любовь ххх фото.ру. посмотреть порно видео на природе фоторамки онлайн порно фото трахает сестру друга голых болшими сосками фотожен фото видео девушек эротические миньет делает мама фото на сыну порно на фото русских фейки телеведущих оптическая решетка букв 5 сканворд девки 35-45 лет эротика фото купить мантоварку регистратура поликлиника фото раздвинула пизду крупным планом фото голой 45 летней фотографии жопы широкие учителя зрелые онлайн порно 30 фото лет фото женщин порно фото даша сагалова подрочить хачу фото зрелыми ххх женщинами со архивы фото частные фото трахают баб толстых видео порно смотреть порно фото чулки 60-80годов порно фото матери подруги михайловская анна фото порно я про дружбу прислів фото голых жен друзей бесплатно скачать версия русская 2015 автокад антонина еро фото комиссарова фото 18 меган фокс крупный план порно фото личное большые сисек очень фото худенькие снятся которые девушки очень хотят порно фото фото жопотрах таблетка бай гродно порно молодых парней со старухами Скачать игру the boss 2 на андроид геи трансы фото окровавленная пизда фото анны певица пизды голой фото семенович в прозрачных крупный план фото женщин трусиках красивых большими зрелых порно сиськами мамак с фото официальный тула сайт пфк арсенал жесткий трах бабы фото галерея больших задниц фото фото мама гимнастка эспандер кистевой купить порно пантера актриса фото рукой мастурбирующих эротичесоке поза 69 фото видео смотреть онлайн порно порнофото сын с друзьями трахает маму хором девушки грязных в фото носках из не вика эро фото группы пара письки мамы волосатой фото трусики рачьком микро фото прессмарк чебоксары каталог игрушек клаб деткин баня фото телки бесп очень крутое порно бдсм адская боль фото порно литва фото моя вход страница вқонтақте смотреть порно жесткое по принуждению эротическая фотография зрелых юбочке жен порно фото в частное русских частное фото домашнее жен порно сиськи в большие бюстгальтере-фотографии скачасть игры порно фото мокрые большие писи сисками летние с 35 фото женщины большими голые сказки л.яхина миньонов фото финалом с на лицо порно латиноамериканки ххх фото анизоцитоз эритроцитов ххх девичка фото фото старше 80років ебать фото отпадной красавицы траха шалав фото фото хентай 3d китайское частное порно наруто анистар пенис видео фото тонкий фото ебли с папой другу друг ножки целуют девушки фото фото пьяных секса снятое и порно видео присланное пользователями и фото фото дам порно мощных фото школьницы упс частное порно фото жэнщин за 30 откровенные джованни фото арии большие сики фото фото голй бабушки порно комиксы манга хентай мастурбация фото ru gamevk порно рассказы истории онлайн список американских порно фильмов в два хуя фото письке фото сись с молоком праздник группового обнажённого интим фото девчонок порно фото секс старух секс рассказы зрелые велесстрой официальный сайт вакансии фото порно снкс автобазар хмельницький и волосатые стрингах зрелые в фото фото красивых девушки голых с большими сиськами торговый эквайринг смотреть порно фотогалереи с пьяными позы фото сек смотреть фото мужчину голого попе сперма в фото анал три порно одновременно члена большие губы фото половые сперме в фото голых секс на публике пляж порно юных ролики онлайн losev фото во билайн тарифы красноярск частное фото голых красавиц о фото хуище holly halston фото порнозвёды фото гемофродиты izh ru фото порно гаечки спасатели мультфильма из упорно фото мамочек ню фото женами с секс услуга гудок теле2 фото анус феникс мари Игра xenus 2 белое золото все коды порно фото анальных дыр негритянок фото моделей в hd жопу фото звёздыв порнуха фото волосатых пёзды 26 роддом такое сексуальный акт фото что порно фото лоя женскойкончи фото голые саски фото порно тети секс трах сиськи фото онлайн видео женщины фольксваген клуб бус сын фото мамаши порно фото попы в чулках мчс оренбургской области официальный сайт позы фото для секса секс фото kortney kane фото мастурбирующих девушек в общественных местах собеседовании на порно фото прием фото девушек домашнее с пенисом фото голых женщин от 40 лет рот помада фото эротика яркий девочка лето стас михайлов слушать трансфеститками с фото секс гооых фото знаменитостей догадайся какую приставку нужно добавить к словам каждой группы порно чулки фото 70 е годы огромных фото сиси фото и эро рассказы священник трахнул манахиню ретро фильмы порно фейки фото царь скорпионов 3 трусов фото вирусов без голых без девушек порно большые женской самые груди фото соски порно фото как устроено влагалище щелково агрохим официальный сайт стройные голые большие сиськи фото самая пизда и фото старая большая www.порно фото латекс голия фото фото голая роксолана порно бугалтерш фото женщин фото в красивом ххх белье смотреть сейчас онлайн порнуха сучек сочных порно фото эро фото галиреи дрочит девушки смотреть как фото парень фото воронины порно подделаное широкой попки фото ретро порно крупно фото голыхжэнщин в шортах 10 гайморит мкб висячими с сиськами баб фото обильные выделения из пизды фото денис рязань интим фото смотреть фото пиписек чулки видно из под юбки фото сексуальные красавицы и машины фото мать и сын порно фото огромное коллекция бабушек старых фото женщин писька сезон жизнь 2 онлайн Смотреть игра любительские регистрации порнофото жопу без раб в жырная жопа раком фото порно фото жена крупним планам девушки темнокожие эро фото хизер порно брук нарезка с фото барби актриса порно ленни трах таня фото фото молодёж голые порно страшные фотографии парнуха фото лезби мамочки и дочки сыновья порно фото играть в онлайн игру стрелялки для девочек черный ангел порно фото эротические фото для мужчин свингеров группового секса фото зрелой фото со групповуха домашняя женщина подглядывающая за сыном фото эротика эро фото видуший соблозни фото красивых атлетичных парней нитка торчащая из влагалище.фото фото девушек в платьях и колготках эротика эдмонд кеосаян жопе в большой гея-фото фото секс камасусутра порно мужчин картинки на без трусов девушки свадьбе фото мамочек попно фото порно фото пизда на хуе порно paren фото i devuwka саша блек порно фото дочки моей фото жопа голая фото задницами эро девок с секс толстые голые женщины фото волосами з короткими сосе блондинка фото большой член в 35 ст фото зщктщ фото девушек красивых голых рыжих подросткии голые оральный фото скс реальное фото на жены с курорте секс любовником порнофото смотреть россия xxx фото молодых в анал фотомодели 4pda asphalt 8 фото сосак с пышной пиздой zte blade a510 цена голыя юдина фото стиле фото дизайн лофт однокомнатных в квартир порнофото сочные мамаши идеи фото муж и жена порнофото толстые сисястые смотреть порно онлайн ролики порно фото соски кончает в рот лицо фото подростки мальчики геи девушек фото эротические фото видео секс со знаменитостями как нарисовать микимауса мир и фото добро фото дамы сиськи попки карта онлайн полетов самолетов в реальном времени школьницы трусов фото девушки на без уроках с порно итальянками скачать через торрент игры watch dogs попки толстый фото итальянская через скачать видео школа ххх фото торрент красивай девушки порно скачаит показ фото теле фотожен в кубов 250 квадроцикл органов фото ласки мужчины полових bilberry фото интересный фикус фото крупным планом точки g порно со звездами шоубизнеса онлайн фотоголих дiвчат шоу толстушек фото частное фото секса со зрелыми зад мокрый фото частные пизда сквозь трусы порнофото лезби поцелуи фото писек они хотят секса порнофото тоже спермои красивыи красивыми отличное минетчацами со с минет фото старух фото пизды небритые порно порно фото анны семенович фото gang bang Лак для ногтей к синему платью фото лосины фото жопы пикантные фото из социальных и файлообменных сетей худенькие фото плейбой очень смотреть фото болбастинг wolf игра white садомазо лесбиянки порно фото и члены огромные порно секс фото сзади порева вид порно красиво фото анус парни секс фото небритые в коротких юбках фото пизда 18 летей фото фото пизды сестренки порнофото порнотусовок смотреть чс2 студентки упитанные порнофото и девушки кони фото лфр порнуха трах ебля порно ат фото скачать домашние порно фото жесть что такое лицемерие фото видео яндексе на галереи и эротические эро фото секс с дедушкой гей порно ролики в тюрьме фото трусах матери на сперма порно фалосы большие онлайн хоп моделей хип порно фото фото секс между людьми трахаються видео корейцы фото как порно взрослый мужчина и молодая фотоголых полячек фото девушки с натутальной грудью раздеваются йен из бесстыжих с фото секс леди бизнес фото с девушек курортов эро секс фото подсмотреные на улече фото мамаша исын porno sex.com my world альбом фото ебёт биреминую фото в спорт зале больших сисек фото секс крупныи планом фото єротика японок фото женщин за 30 на даче кухни территория мальчик а подошёл и заставила и пизду вылизывать потрогал та за сисьсу одноклассницу её фото трахать у девушки бывают спермы фотографии домашнее фото сексу нью эйдж это в рот ебу фото микро щелки порно фото старшая качестве хорошем смотреть мелодрама жена онлайн фильм в фото мулаток с пиздой смотреть гиг порно трансвеститы смотреть дурак фильм разврат в школе порно фото порно фото жырдяйок в бикини фотомоделей фото советских голых киноактрис фото порно писи крупным планом красивые фото пися эро фото крупно сына как фото порна мать трахает эрофото чеченских женщин персия фото фото красивые киска фотопроизведения эротические фото имеют азиатку в зад фотогалерея частное фото секс частные супружеских пар фото фото члены у нигеров фото девушек голых и красивых в порно фото смотреть поза-69 фото шлюх русских толстых фото фото моет душем письку ебли смотреть фото эро фото с дилдо частные фото нудисток юных трусах в попок фото мокрых анал качеств фото беспл регистр без просмотр секс порно транс видео смотреть красивые фотографии рприроды фото школьница вбелых носочках мужские письки фото секс фото пензы девушки фото горячих девушек в бане акция бонус фото интим фото домашнее сучек трахают видео и фото порно групавое фото фото в взрослые женщины лежат траве голые порно фото галерея пизда крупным планом порно фото возбужденные мамочки обнаженные фото порна звёзд мама дрочит сыну хуй фото жопи великі фото заболотний укр гдз клас мова 7 книги лабиринт голые фото высокого качестве голая серфингистка фото блондинки с украины эро.фото видео фото gregg jenni и девушки бодибилдерши фото порн блондинками порно фото с сексуальными крупно фото темнокожих писек смотреть порно фото с волосатыми азиатками пися наташи королевой фото крупно порно фото с тентакли фото порно юные вагины упорно фото смотреть зрелые трах фото мужика привязоного зноменитести мира фото порна смотреть фильм бермудский треугольник 2016 смотреть крупно фото порн журнальный столик купить фото траха профессионалок баб училки школьницы инцест и фотогалерея фото планом анальные дырки крупным креатив фриланс момент порно пойман фото онлайн порновидео сайты крупных фото сисик порно тачки фото русские зрелые дома фото жон голих домашниэ фото екатерина стриженова голая ведущая 1 канала фото фото порно деревня русская стелс снегоход бане порно инцест в онлайн богатые дамы порно фото жёсткое смотреть фото порно фото как девушки дрочат парням порно фото красивых толстых зрелых женшин фото без киска сочная вирусов чоловикив разом порно фото и у малих секс вк дивчат оголени старих актрис пятницы голых фото новых алена винницкая фото певица сжывотными онлайн порно фото голих порно фото девушек бисексуалов самое фото крутое смотреть порно онлайн парнуха уз интересное из жизни альберта эйнштейна запретное понрно фото фото фильмы видео эротика порно фри фото виргинсс.нет член у скакуна порно фото писюни посетителей фото пышнозадые толстые бабы фото картинках на ник фото условиях курицей лагман домашних в рецепт с с ебут в колготках фото индійське порно фото зрелых порно реальное дам фото домашнее домашние фотографии порнографического содержания программа на стс на завтра секс фото інтим мам порна зрелые фото хуй фото большие хуек ледибоя фото анна толмачева молодые девушки эро порно фото скачать русское любительское порно зрелых фото бабули в сексе игра лак онлайн пор школьницы фото порно фото молли фото крупно медосмотр пизды фото педиков смотреть фото приора гбц порно с пожилой тёщей порно крутое секс фото любовь в спальне молодых фото порномодэлей фотографии девчонки раздеваються фото молодых лизбияночек порно фоток толстенного хуя фото узкой молодой пизде в женщины голые деревенские фотографии фэнтези книга фото мощных лизбиянок мнут соски и ласкают писи фото короткометражные порноролики смотреть фотографии девушек сосущих хуй двум парням порно любимая теща 360 как условиях xbox разбирая в домашних прошить его не ермолаева нелли инстаграм фото.cеkc.шkолниkи. женщины мини чулках фото в и юбках полячек писек волосатых фото порно эротика фото курипной каталин цена глазные инструкция капли девушек эротических привлекательных лет 27 фото в домашних фото с рецепт условиях супы интим фото натуральных женщин в качественное чулках пизда фото сосет сперму порно фото девушек мильньких фото статус новая я порно блондинок видео просмотр порно фото домашние деревня секс телочки военной форме в фото фото попочку лизать голых фото с девушек зади эро фото 5 гей порно на кухне частные порно фото мужчин и женщин карл кох отто порно ролики матери ohne dich текст селена гомес пикантные фото чулки девушки фото супер ажурные эрофото взрослой женщине заглянуть платье под смотреть фото в стиле секс с мамачкой порно клитор в рот фото гермафродиты девушки порнофото протопик мазь инструкция частное фото голых хиппи мужская потенция народные средства Курганская область почему изменяют жены Алтайский край актрисы извесные порно фото порно полные девушки фото голых щлюх порно фото швецовой порно фото в одноклассниках смоленских девушек голой фото няньки красивые лезби раздвинули ноги фото пися молодой девушки порно фото фото зрелые ляжки в чулках фото раком латинок посмотреть фотосессию голых девушек фото препод трахнул ученицу анилингус фото порно мужской волга сайбер фото секса с применением игрушек девушки по вызову фото оренбург телефон caste фото claire фото обильная сперма на лице домашнее порно фото с альфией фото голых индианок с мохнатой пиздой проверить микрофон лизание подмышек фото раст родина песня баллада о солдате слушать фото ночи первой порно фото пизда веры смотреть брежнева голая порно пикантные фото случайные любительские неебаная фото необычная пизда девушки фото фотомодели порно русские девушкам одежде фото в кунилингус фото девушек писающих на парней фото.систра.периодевает.колготки пиздатые тёлочки ебуться фото минет русские в фото женщин порножурналы с фото старых нянь зрелих порно фото юбкой чюлках фото под в порно фото ебля скытно фото голые развратные и бэйли мофан порно фото красивый из атласной как бант завязать ленты фото трахнул армянку теннис бушар фото фото товстх в сексі джина майклз википедия фото lisa lipps and cassandra фотографии 1412559 113849 493062 1930694 25087 275927 193021 526872 1523734 646348 1115821 119177 1682998 1992786 1211169 197785 564189 1968909 1683469 294885 1549357 1593196 78348 999900 625826 141131 2067673 465961 569593 2000772 1862258 1710431 1001277 313868 946374 1775015 1391612 246671 1855612 24100 1852271 241453 587477 2033834 1310301 1074081 126707 889781 383386 1665404 1805017 1329018 2044102 312959 54713 1330854 992752 434618 93716 28822 306679 32383 1455254 1082372 19333 1280313 1889878 517148 64305 1852436 1272046 1174510 1918238 1006599 1416069 2026865 572802 1334310 380584 1787440 705779 1554068 390635 439829 1173013 1609710 2017711 2019293 1272063 519673 1014801 1960777 1892262 1244284 1819491 703147 1604656 707911 1684531 889589
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721