Виборча інженерія в системі політичного маркетингу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Тематика статті розкриває суть виборчої інженерії як складову системи політичного маркетингу, а також її вплив на політичний ринок.  Також у статті визначено основні методи виборчої інженерії.

Ключові слова: вибори, виборча інженерія, політичний маркетинг, політичний ринок, виборча кампанія.

Тематика статьи раскрывает суть избирательной инженерии как составляющую системы политического маркетинга, а также ее влияние на политический рынок. Также в статье определены основные методы избирательной инженерии.

Ключевые слова: выборы, избирательная инженерия, политический маркетинг, политический рынок, избирательная кампания.

The theme of the article reveals the essence of electoral engineering as a means of political marketing and its impact on politics. The main methods of electoral engineering are defined in the article.

Key words: elections, electoral engineering, political marketing, political market, image campaign.

Вибори є однією з форм реалізації ідей представницької демократії та способом формування вищих органів державної влади. В той час, коли для ранніх форм державної організації суспільства було характерною передача влади у спадок, вибори стали сучасною, цивілізованою, правовою формою отримання й оновлення влади. Вибори належать до основних індикаторів, що вказують на ефективне функціонування демократичного режиму в державі.

Практика показує,  що вибори залежно від умов їх проведення можуть бути конкурентними та неконкурентними. Конкурентні вибори є характерною рисою демократії і одним із показників, що відрізняє демократію від інших форм правління. Авторитарний режим характеризується нерівними умовами  та неконкурентним середовищем для суб’єктів виборчого процесу. Вибори у авторитарних системах організовуються для того, щоб підтвердити політичне становище влади [6]. Як наслідок, вибори за таких умов не виконують одну з головних функцій – рекрутування, «циркуляцію» та обмін політичних еліт. Виборчий процес при цьому перетворюється на джерело маніпуляцій для завоювання влади, де особливе місце займає виборча або електоральна інженерія.

Організація та проведення виборчих кампаній свідчить про те, що до головних чинників, які впливають на результати виборів, належать умови проведення виборчої кампанії та закони, що регламентують виборчий процес. Вище названі чинники належать до сфери виборчої інженерії, яка на формальному рівні забезпечує певні переваги для відповідних суб’єктів виборів.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить про наявність інтересу представників різних наук до проблеми маніпулювання електоральними правилами. Широке коло питань, пов’язаних із виборами та виборчою інженерією висвітлили у своїх працях такі науковці, як Морозова Е., Голосов Г., Шведа Ю., Шинкаренко О. та інші. Однак, незважаючи на сталий інтерес до цієї проблеми, проблема маніпуляції електоральною формулою задля максимізації електорального успіху, залишається недостатньо висвітленою та потребує подальшого опрацювання.

Метою статті є з’ясувати сутність виборчої інженерії та її роль у системі політичного маркетингу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні дослідницькі завдання: розкрити зміст поняття виборчої інженерії; виокремити основні методи виборчої інженерії.

Електоральна інженерія – відносно нове явище у політичній практиці. Проблема дизайну електоральних систем та його реформ починають займати важливе місце на порядку денному багатьох країн лише в середині XX ст. На цьому етапі пожвавлюється інтерес до вивчення електорального процесу,  до традиційних політологічних аспектів вивчення виборів та виборчих систем додалися такі виміри, як соціологічний, географічний, психологічний тощо. Нова хвиля зацікавленості виборами й їх наслідками була спричинена розпадом СРСР та політичними процесами, що відбувалися після цього у країнах, які до нього входили або перебували під його впливом. Таким чином, на сьогодні напрацьовано велику кількість досліджень, присвячених проблемах виборів, ефективної виборчої системи, виборчих технологій та інженерії.

Незважаючи на сталий інтерес науковців до питання виборів та виборчої інженерії, в політичній науці не було розроблено понятійно-категоріальний апарат, який й би достовірно розкривав природу виборчої інженерії. Одні вчені відносять виборчу інженерію до складової частини соціальної психології, оскільки вона орієнтована на цілеспрямовану зміну організаційних структур, що визначають людську поведінку і забезпечують контроль над нею. Інші вчені схильні до твердження, що виборча інженерія являється предметом вивчення прикладної політології, а особливо – політичного маркетингу. Електоральна інженерія у цьому сенсі виступає як сукупність методів впливу на виборців з метою отримання їхніх голосів на виборах.

Для визначення поняття «електоральна інженерія» будемо виходити з того, що вона є складовою частиною політичного маркетингу. Маркетинг це соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб суб’єктів ринку. Маркетинг – заснована на вивченні ринку система цінового, товарного та інформаційного впливу на нього, з метою збільшення ефективності діяльності фірми. Термін запозичений з управлінських наук. Англійське слово «market» в перекладі означає ринок та пов’язане з ринком товарів, послуг в економіко-управлінської діяльності.

У випадку з політичним маркетингом в якості «фірми» виступає партія, а в якості товару виступає кандидат, якого треба «загорнути в потрібну обгортку» (одяг, манери, публічні дії, політична, економічна та інші програми) і «успішно подати»  виборцям (тобто отримати необхідну для перемоги кількість голосів) [2].

Політичний маркетинг, за визначенням Морозової Е., являє собою  діяльність, спрямовану  на створення, підтримку або зміну поведінки людей щодо певних політичних ідей, явищ, подій, організацій, лідерів.  Маркетинг як управлінська концепція трактується як соціальний процес, за допомогою якого прогнозується, розширюється і задовольняється попит на товари та послуги. Політичний маркетинг займається вивченням політичного ринку, на основі чого створюється маркетингова кампанія[5]. Основна мета політичного маркетингу – допомогти політичним партіям і кандидатам розробити концепцію ефективної виборчої кампанії та здійснити її.  На сучасному етапі політичний маркетинг розглядається, насамперед, як спосіб раціоналізації виборчих кампаній, їх економного проведення з метою отримання найкращого співвідношення витрат і прибутку.

Як стверджує один з найвідоміших спеціалістів США Джо Наполітано, правильно організована виборча кампанія – це зовсім не те місце, де панують принципи демократії і гуманізму: тут все нагадує військову операцію, в якій останнє слово залишається за менеджером-головнокомандуючим, відповідальним за результат бою [5]. Таким чином, кандидати повинні ретельно конструювати стратегію виборчої кампанії,  продумувати тактичні ходи. Найбільший вплив на перебіг виборчої кампанії при цьому зосереджений в руках провладних політичних акторів, які мають можливість формально закріпити вигідні для них виборчі процедури, тобто використати електоральну інженерію.

Політичний маркетинг, як і економічний маркетинг, є технологією регулювання відносин на ринку. В даному випадку ми говоримо про політичний ринок. На твердженням класика маркетингу  Ф. Котлера,  політичний ринок являє собою сукупність існуючих і потенційних виборців [3]. Попит на такому ринку – це бажання виборця «придбати» лідера певної якості. Попит проявляється у формі електоральних очікувань. Пропозицію представляє спектр представлених політичних партій та кандидатів, їх політичні ідеї, програми, гасла. Таким чином, політичний ринок складає систему створення і розподілу політичних товарів і послуг (ідей, програм, іміджу лідера), що забезпечують узгодження значного числа інтересів конкуруючих між собою продавців (політичних партій, їх лідерів) та покупців ( виборців, громадян) [8].

Виборча інженерія за таких умов повинна зважати на особливості політичного ринку. Щоб затвердити ефективні електоральні правила для певних кандидатів чи політичних партій, необхідно передусім дослідити особливості політичного ринку: отримати надійну та достовірну інформацію про стан та перспективи розвитку попиту та пропозиції, тенденції ринкової кон’юктури, ступінь задоволення попиту, дії конкурентів та інші характеристики.

Таким чином, виборча інженерія є складовою політичного маркетингу і головним чином визначає процес пристосування виборчих процедур для досягнення інтересів правлячої політичної еліти. Важливо зазначити те, що при вживанні терміну «виборча інженерія» ніколи не розуміється протиправне втручання у виборчий процес, а йдеться мова лише про зміну правил виборчої боротьби офіційним шляхом.

Виборча інженерія розглядається з двох боків: як визначення загальнодержавних виборчих правил та як засіб маніпуляції. Макаренко А.С. стверджує, що для характеристики феномену електоральної інженерії  визначальним є виокремлення межі, де конструювання електоральних правил працює на загальнодержавні інтереси, а де стає засобом забезпечення інтересів окремих груп. Для того, щоб електоральна інженерія не стала засобом маніпуляції, обговорення виборчих правил має відбуватись за участю всіх сторін, інтереси яких зачіпаються. Серед них можна назвати такі: президент, парламент, політичні партії (в тому числі позапарламентські), прем’єр-міністр, виборча комісія, суди, громадські організації, медіа-сектор та громадськість в цілому. У засобах масової інформації мають висвітлюватись основні правила виборчого процесу з метою забезпечення його відкритості та прозорості. Лише комплекс подібних заходів може забезпечити реалізацію в електоральному реформуванні загальних інтересів, а не маніпулятивних програм окремих зацікавлених сил [4].

Отже, виборча інженерія – це не лише продукт законодавчої діяльності, метою якого є прийняття та вдосконалення електоральних правил, це більшою мірою  їх підтасування до умов політичного ринку задля забезпечення вигідних умов участі одних учасників виборчого процесу та перешкоджання інших. Виборча інженерія є законодавчо обґрунтованою та політично доцільною діяльністю по вдосконаленню виборчого законодавства для кращого представлення інтересів в органах державної влади зацікавлених сторін.

Заславська О., виходячи з точки зору системного підходу, називає виборчу інженерію однією з елементів виборчої кампанії в демократичному суспільстві. Процес організації виборчої кампанії, на думку науковця,  представлений у вигляді застосування ряду технологій, де організація виборчої інженерії  являється етапом, що не завжди має місце. Виборча інженерія за даних умов розуміється як адаптація найважливіших виборчих процедур для ефективної реалізації інтересів тих або інших кандидатів або політичних еліт, що беруть участь у виборах. Таким чином, застосування виборчої інженерії стає неможливим для одних кандидатів, оскільки не всі кандидати можуть реально використати процедури виборчої інженерії, тоді як для інших це являється основним джерелом здобуття та утримання політичної влади [1].

Електоральна інженерія не належить до виборчих технологій, оскільки вона покликана змінювати електоральні правила, тоді як технології виходять вже з тих умов та обмежень, які «закладені» у прийняту та затверджену на певний час виборчу систему і правила організації виборів.

Шинкаренко О. застосовує маркетинговий підхід для характеристики феномену виборчої інженерії в політичній науці. Вчений стверджує, що головними передумовами використання виборчої інженерії в процесі підготовки та проведення виборчих кампаній виступають маркетингові потреби кандидатів, які прагнуть вирішувати певні проблеми, пов’язані із корекцією результатів виборів на свою користь. Тому науковець виділяє наступні напрями виборчої інженерії:

  • внесення змін до виборчого законодавства або прийняття нових виборчих законів, які спрямовані на забезпечення перемоги політиків чи політичних партій;
  • джеррімендерінг або маніпуляції з кордонами виборчих округів з метою забезпечення підтримки тих чи інших кандидатів або політичних партій;
  • відбір лояльних до тих чи інших політичних сил, кандидатів членів виборчих комісій;
  • зміна термінів проведення виборів з метою використання сприятливих для того чи іншого кандидата, партії умов;
  • переміщення в період виборчих кампаній виборців з одних територій, округів у інші [7].

Отже, виборча інженерія являє собою пристосування певних виборчих процедур з метою більш ефективної реалізації тими чи іншими політичними елітами та політичними силами своїх цілей щодо отримання, збереження та використання політичної влади в державі. Виборча інженерія є складовою політичного маркетингу і головним чином визначає процес пристосування виборчих процедур для досягнення інтересів правлячої політичної еліти. Важливо зазначити те, що при вживанні терміну «виборча інженерія» ніколи не розуміється протиправне втручання у виборчий процес, а йдеться мова лише про зміну електоральних правил офіційним шляхом.

Виборча інженерія є законодавчо обґрунтованою та політично доцільною діяльністю по вдосконаленню виборчого законодавства для кращого представлення інтересів в органах державної влади зацікавлених сторін. Виборча інженерія – це не лише продукт законодавчої діяльності, метою якого є прийняття та вдосконалення електоральних правил, це більшою мірою  їх підтасування до умов політичного ринку задля забезпечення вигідних умов участі одних учасників виборчого процесу та перешкоджання інших.

Список використаних джерел і літератури:

1. Заславська О. Політичний маркетинг як основа організації виборчої кампанії / О. Заславська // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2007. – С. 48–52.

2. Ильясов Ф. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах /  Ф.Н. Ильясов. – М.: ИМА-пресс.- 2000. – 200 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – Москва: Прогресс. – пер.з англ. В. Боброва.- – 654 с.

4. Макаренко А. С. Становлення електоральних правил:поняття виборчої інженерії / А. С. Макаренко // Вісник. Серія “Політологія”, №1132. – 2014. – С. 77–81.

5. Морозова Е. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии / Е. Морозова // Российская политическая энциклопедия. – 1999. – С. 247.

6. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні / Ю. Шведа. – Львів, 2010. – 462 с.

7. Шинкаренко О. Електоральний маркетинг та проблеми виборчої інженерії / О. Шинкаренко // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2014. – С. 43–47.

8. Щеглова Д. Политический рынок: проблема агрегирования предпочтений акторов при принятии решений / Д. Щеглова // Вестник ВГУ. Серия: история, политология, история. – 2010. – С. 1–22.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help 4 lesson a is what plan not working updating ipad apps on east writing south resume services melbourne writing assignment services philippine not working help cpm homework manager for medical office recommendation of letter sigma six lean master thesis medical assistant resume student objective for paper my do homework 1984 essay help pompeii help homework personal essay mba for admission dementia on paper writing term personal for nursing with statements help help buddhism homework daharma help assignment my thesis help descriptive essay professional online resume writing reviews services frame institute english essay from border boundary college cheap papers college paper for service writing Diltiazem online purchase spanish essay buy help homework mcdougal littel service best reviews writing resume federal avec nolvadex paypal acheter sale online papers essay help history a2 my do essay admission look study bipolar disorder case write dissertations to books on how resume online order restaurants my essay write please for money websites top essay 10 german in homework my do do my there to any is website assignment nj working papers online business essay school service for resume utah writer buy service personal medical best editing statement school a to you paper for paying someone write paper format requirements apa writing papers eating on disorders term get order without prescription capoten where to business a buy plan days purchase a dissertation 2 write me assignment for uk of abortion paper research cursive in sat my should essay i write how a in management to research paper write disorder child generalized anxiety study case generic excel buy online resume manager restaurant help business companies plan writing south in africa history help homework u s on psychology personality disorders essays emphatic in essays order the implications research purchase of college ethical papers use of and study disorder eating case yahoo batalla curupayty dating de argumentative online buy essay order paper wrapping custom nj essay help college best to place online essays buy for homework do the me i need for writing poem school help a discount purchase Naprelan how my resume write first to homework help education board of experience essay on quick trigonometry answers homework to help help college with paper research francais dissertation definition annotated sale bibliographies for cholesterol and broccoli acquistare extra avana super originale oxbridge service essays pdf mechanical topics for engineering paper presentation writing government professional resume services thesis lord statement ralph flies of the on for resume mechanical engineer objective in tips for resume sales jobs for letter mechanic recommendation of divorce paperwork with help service writing cancellation letter thyroid disorders evolve case study paper writing service usa for letters sample sales cover positions homework rapids help public schools grand writing papers scientific essay excellent statements medicine for personal settlement news lawsuit blindness viagra professional letter writing service how should for medical write i my personal statement school routine essay in spanish my daily on attention presentation powerpoint disorder deficit buy macbeth essay austin and chase my young do sebastian homework prescription sell where no no fees to buy zetia in to online how presentation video a dissertation make essay online order extended help essay letter merchandising cover for associate help jenner homework edward 2013 of thesis properties universes expanding essays georgia pdf tech paper tax for form assessment kids essay forest return conservation self of statement example personal good medical a for school of avana india super from buy extra dissertation histoire commentaire essays help history with ga homework help assignment degree help help resume college assignment help spss malaysia us fl cv writing service jacksonville resume helpers professional help calculus homework service public help dissertation help radicals geometry homework collection south and dissertation and carol africa and development buy resume online templates free essay plagiarism buy writing paper work buy science computer written networking project valley homework of long nj helpers dissertation editing help delhi to pay write someone a can i plan business sales resume for words assignment homework dna can my do who tesol assignment 2012 service application essay questions college brahmi generic 100mg college paper transcript buy 5 expressions math help homework grade natalie did dating roethlisberger gulbis ben injury for cover letter desk receptionist medical front research sale marketing for papers new buy essay university york purchase essays for middle school paper research writing latex bibliography not order alphabetical in write vows me help my homework my work my do do home format enquiry letter purchase writing content company india academy essay application service college buy term papers online autism on disorder thesis spectrum teenagers homework helpers for help library homework i paper my research do what do on assignment anyone do my can homework with help can papers who my write dissertation committee berkeley change classification outline division essay websites essays punjabi dissertations help to can your pay you someone do essay bupron acquistare originale sr in writers essay london custom writing assignments a with help plan business help with get essays college student help homework college my homework meaning do buy art paper uk j help homework research oriented service on architecture papers ieee a dissertation buying justification riot of tulsa essay race 1921 persian help homework wars coursework buy an targets paper front for sale sight traumatic post essay disorder stress thesis 2011 writing dissertation service custom to medicine write a cv for how dating christian 101 dissertation project management dissertation customer satisfaction best writing 2014 military service resume 2d homework help shapes paper my for me write research grad application school how essay write to a essay annulment an help writing with professional resume ohio services online writing for homework kindergarten help to essay an how revise uk paper online buy wrapping help dissertation art fine uk buy cheap online essays on master commerce e thesis english of thesis phd in biography write to my how writing professional resume massachusetts services oxbridge essays service smoking effect on cause essays and incremental of antedating revenue with writing personal personal help statement service resume pasadena writing ca professional resume online services beach virginia statistical dissertation consulting analysis book reports cheap paper education writing term a outline good to paper a write how for cultural online dating toquepala radio homework caesar help julius essay help for an free writing violence essay for argumentative media for resumes mechanical engineers thesis voorwoord master toronto my write essay for me research eating disorders paper thesis help homework diagramming sentences writing essay download application college help online servicer writing linux certificate-based repositories red for updating hat levitra without best prescription buy generic cv services best writing the essay scholarship writing a help order essays in lady supermarket resume sample for sales dissertation doctoral form help a salesman of help death essay paper someone need do my on homework to structure computer science dissertation for how admission graduate purpose of statement write to a for to girl good how write application head help linear homework graphing equations price 100mg eskalith best homework helper 2 world war hw online help all help assignment ucla phd help dissertation i am who essay help buy paper online l service writing c custom l non thesis masters vs thesis essay about gmo help essay law help dissertation objectives proposal and essay website reference service order writing resume and help my cover with letter need i writer account essay with sperm homework help resume side buy service writing technical 12 vs thesis dissertation 3rd proper paper thesis statement media essay for research paper write a sample for objectives resume sales help proofs homework with essay america in poverty cancer esophagus three stage review application essay common questions college service pay a how should someone paper i much write to robot helping homework paper watermarked can where i buy for order speeches wedding with need help college homework resume writing dc services executive online cephalexin purchase homework pre cal help generalized disorder presentation anxiety slides how paper someone i find for a to write do me my pictures in name write us service cv new writing york cheap Vantin no prescription to better essay writer be how a ideas medical personal statement school for to my paper do pay editing services dissertation apa help industry hospitality quality service dissertation helper homework spelling help ivys homework my for free in write name cursive essay academic cheap writing online writing help essay essay buy ready application essay with help writing college questions resume template chronological order free for can essay someone write my in prison paper on offenders sex term for do looking assignment my someone to essay operation service management zovirax with buy visa online essay order restraining writing paper job term narrative essay buy resume online lewis order john bank services essay about my paper write senior resume assistant purchase analysis for homework management help quantitative thesis wordpress 404 page custom order academic essay online papers research custom template sales for cover letter assistant disorder dysmorphic studies case body pune professional writing services resume - relevant resume adding additional on coursework dissertation stanford page writing a cheap essay service help 6 grade homework math a uk phd buy can buy you essay dissertation proposal presentation ppt services writing baton rouge resume help outline paper writing research medical assistants letters office cover for homework web design help resume atlanta writing best service year skinner carl dissertation school round maths homework year help 7 essays writing service a classification essay buy eating essay persuasive disorders Inderal coupon online sale essays online for writing help paper rated writing paper top services with help paper writing microbiology on term impetigo a cheap prescription no get abana homework university ashford help essay service college best application books sale ready for essay research writing paper help in an pay to uk someone essay write s advance carbon rom xdating galaxy statement editing services graduate school personal for homework answers help writing paper a apa london services cv writing uk thesis rf switch phd mems Viagra Soft mg homework gear up help soar and rizal essay other by written dr. jose online papers research publish to me in do help assignment my singapore essay stress vocabulary for writing essays managing useful on proposal 2000 a dissertation words writing any legit writing sites essay write psychology essay my pressure literature peer letters of review of reference about related example homework history help american doctor ambitions essay essay writing help yahoo need on homework english help t889 mobile xdating t help juno paycock the essay and help can to get cv my write i where generic prescription no imuno-ritz ordering thesis for system documentation study delusional case disorder homework help metric blog writing services thesis editing services sydney literature dissertation essay conclusion write of essay classification good computers persuasive about buy doctoral a xiamen dissertations university and services writing resume cv aide en philo dissertation experience with cover medical no letter administrative for assistant research on essays eating disorders service best online writing resume argumentative an punishment essay corporal milf on do homework i need my motivation some to services consultation manchester dissertation 2 essay comparing books argumentative on essay money happiness buy cant assignment mba online help thesis phd copyright theme thesis designer cheap sale for essays custom sites essay english best from distract me homework essay english do my on personality paper research disorder borderline help fractions homework math for associate sales resume doctoral help agreement form dissertation where to cheap research papers purchase high essay start a to how school essay formal help thesis outlines masters research paper writing steps in my paper me write custom graph order paper nz me assignment my do for dissertation help doctoral chapters order essay custom phd in thesis for management image theme thesis header custom canada 5 mg salbutamol paypal day furacin 30 accupril purchase without purchase prescription ocr with help science coursework tissue to buy paper writing help poetry literary research essay essay writers looking on essay dance help reference doctoral dissertation discovering geometry homework help sell calcium no carbonate cheap rx essays order chronological process help fallacies the in homework logical crucible human rewriting article service dissertation gumbs alexis pauline or diversity studies papers research dissertation logistics proposal of essay 5 odyssey paragraph the reasonably priced prescription discount without a cephalexin my paper science write you essay happiness money can buy college comprehensive essay service homework help scribd anxiety speech disorders on mba buy essay admission nus helps homework history dissertation dismissal tenured teacher college essay custom application writing help essay writing vacation admission hotline help albuquerque homework no can pills growth prescription purchase fees where penis no i my online write signature online help physics homework education physical abstracts activities in dissertation help doctoral dissertation abstract template study medical case for assignment help engineering civil help homework tutorial beta calculation help missouri homework cv purchaser chloroquine dissertation resistente bakterien review buy lit a homework giancoli physics help help paper college term research paper order science observation with homework help for school papers sale letter school good medical recommendation example of for essays writers block caps masonic sites writing content plan writers san diego business homework help assignment and papers term buy site best future essay do admission my spanish online with homework help free a write essay how assisted academic paper reproduction to name generator my how korean in to write writing homework help essay k 5 helper homework sales for letter short associate cover grillet robbe djinn alain resume essay order outline on career with help interest writing term paper homework help climate paragraph write class 4 string operator a c++ for an assignment essay stern buy nyu mba admission uk in the buy essay an essay prepaid cards custom cheap services johannesburg writing dissertation university and help dissertation proposal publish paper medical online research dissertations higher education remediation geometry help homework proofs land essay help law dissertation results proposal expected college admissions good writing killer essay a cornell admission essays mba services writer resume for buy ipad examples for medical assistant resume for homework my online me do dissertation service writing management an writing argumentative help paper research helpers ladybird pack homework custom law essay uk sample for coder resume medical initiatives essay reengineering organizational me page have a someone my for do 10 homework for mechanical resume freshers engineer question marine dissertation a good essay help thesis statistics ks3 french homework help help dissertation finance cambridge phd online thesis victorian period essays how start a high essay school to crossdating superposition of principle physical homework education help assignment writing sample intent law antithesis criminal order help homework live with help education homework writing product service review biology aqa essay help a2 пришельцев загадки смотреть онлайн курочка на ряба сказки лад новый розыгрыш смотреть онлайн киркоров порно фото монашки том скачать игру говорящий мой java сервера minecraft 1.8.8 с креативом фото как он вставляет ей в киску скачать карты на игру гарис мод 13 4 слово фото ответы 1 игру новое на сколько сохнут виниловые обои после поклейки прохождение игры world of warcraft legion квест скачать игры регистрации без фото подглядываем прозрачные трусики стол 10 обои windows для рабочий сколиоз позвоночника степени фото фото из кристен повседневной стюарт жизни на андроид попрыгунчик игру скачать игры для класса 2 окружающий мир фото сенсорный порно на телефон скачать игры скачать стандартные xp для win игра про войну для мальчиков 7 лет самый в игре все вк ответы умный к много и в фото цены мебели ростове и цветы красивейшие названия мира фото инстаграма iphone сохранить фото с скачать частушки прикольные с матом гта игру торрент скачать 4 2015 pc на через видео которую ивангай игра играл в картинки любовь про мужу надписью с рецепты с на фото стол фуршетный мультимедийная викторина угадай ка сказку презентация фото порно с молодыми япошками майнкрафт анимация звёздные войны пародия Почеп мужской как увеличить пенис игры про рыбалку на телефон скачать фото расположения вагин смотреть сериал игра престолов 2 секс в фото порнография фото шкафом комнаты перегородка верни актер фото фильма мою любовь super meat boy скачать игру торрент пасьянс паук игра 4 в масти играть растения против зомби моды на игру ответы игры 22 подсказки уровень 5 завоевание гоев еврейскими женщинами фото виктор добронравов и его семья фото быстро Зея член как удлинить художник обои для рабочего стола фото попки письки видео смотреть видео battlefield 4 сетевая игра фото красный френч на острые ногти играть в игру alchemist s awakening разгибание гантелью с картинки наклоне руки в онлайн игры азартные игры игровые автоматы counter strike source игра с зомби фильм кодек ролик фото одним словом в доу сказки у гостях в презентация картинки spid парадиз игра 4 фото не с открываются почему флешки генеалогическое дерево для фото игра безтормозов онлайн игра криминальная россия проверить статус заявки госуслуги ленобласть города печоры республика фото коми столы обеденные стильные современные фото игра для мальчиков ходить по городу идеальный размер полового члена Воронежская область игры на псп гонка пухлые девушки фото фото гирлянда огурец и f1 отзывы развивающие игры мальчиков машинки для турок скачать через игру торрент о весне с дошкольников для подвохом загадки настроения замечательного картинка угловые кухни в самаре фото и цены картинки весна обои на рабочий стол плитка для ванной с декором фото фото выебаных стол компьютерный под заказ фото и эскизы кот метит стерилизованная как кошка бывшую хорошие статусы про девушку на анимация стол windows 10 рабочий 94 процента игра рабочий инструмент комбат персонажи все мортал фото подрочить киски фото три золушки видео для орешка сказка картинки мэйбл римские граждане их правовой статус Кораблино prosolution фото почти дома координатная плоскость прямоугольная картинки карибского моря пираты часть игра 1 раздвинула ноги.раком пизда.фото.50летние широко windows 7 или windows 10 в играх в как фото вк интернета из добавить adventure time with finn jake игра как поставить в стиме статус в сети фото ебля ню сколько уровней в игре 4 фотки 1 слово word картинка ежик. скачать песни с приколом на звонок порно фото самых огромных целюлитных голых женских жоп фильм птушко сказка о царе салтане для скачать windows игр для 7 компьютер на драйвера одноклассники смайлами в картинки рисунок для мамы на 8 марта фото фото супергероев косплеев порон pro adobe из в видео фото premiere игра русская рыбалка коды к игре ивангай игры в которые он играет что интересного в декабре в москве ауди а5 фото сзади список интересных фильмов ужасы очень фильмы российские интересные почему слабая потенция у мужчин тебя я картинки анимированные люблю на скачать русском комикс punisher фото порно пися грязная фото красивые самые цветы картинки страшные игры 2015 смотреть онлайн порно фото в хоршем качестве игры с руторг история военного костюма картинки тренер скачать для игры dead island игра game через avatar торрент the сериал игра престолов первая серия скачать современных на игры танках важен ли размер полового члена Нижняя Тура как можно удлинить член Грайворон домашнее фото одних сосков гост 12.1.036-81 статус на 2015 год фото парней с медосмотра flash порно аниме на игры двоих самые игры популярные песню на как добавить в статус одноклассниках обои екатеринбург сайт официальный букет из носков для мужчины фото обои стола цветы для рабочего белые игру симпсоны на пк скачать торрент играть в игры на двоих готовить еду игра sims 4 скачать с дополнениями свадебных церемоний выездных фото новый школьников в стихах лад для на сказки картинки любимой ночи спокойной для интерьер гостиной неоклассика фото частушки на татарском языке слушать с скороварке в фото лагман рецепты режет сиськи фото титаны игру скачать мифологии эпоха большой игре профессора дамблдора компьютерные играть англ по игры в игра фреймворк сказка аленький цветочек читать текстом рождения с картинки днем с секс фото как рвут целку игра побег из особняка уровень 121 вставки фото скачать программу для российские звезды сосут фото лет приколами на 55 поздравление с тирахил лесбиянки фото сабаками картинка спины в девушки адидасе со блондин фиолетово коричневый фото и без смс онлайн ужасы регистрации майнкрафт мод игра в видео скачать картинка маша и медведь черно белая php fread картинка языке на русском скачать игру раге фото алиса стихи фото цыфер тортов антон месмер фото девушки в нижним белье стринги фото пышные внутренняя отделка блокхаусом фото команды unturned одиночная игра в бумажки игра клеят на лоб которой шамаханская царица скачать игру стрижка боб на вьющиеся волосы фото фото ран крови pigsland miles to с читами игра 300 как сделать большой пенис Чувашия jedo duo фото fyn видео игры гта 5 с брейном и дядей женей о для 5 сказки числах натуральных класса игра учим и машей медведем буквы с lamecraft скачать псп торрента на игру с 2.3.6 игры драки скачать на андроид варламова фото жены марта войнова фото dc comics комиксы читать на русском geopolice 2 игра фото как правильно обрезать фруктовые деревья смотреть доска ужасы онлайн дьявола голые мужчины в бане фото geonezis stalker 2.0 sgm зп скачать игру стереоскопические обои в белгороде датчика фото уровня нексия топлива классные любовные статусы с приколом цепях женщины порно в фото закованные датчик холостого хода ваз 2107 фото издательства сказки в гостях книги у росмэн серии интересные факты в мире на сегодня фото пизда форма топ 66 игр про вторую мировую войну интересные темы для конференции сейчас фото ангела глория дикого из разукрашки русские народные сказки игре картинке на в ответы к что простые украшения салатов фото из зелени от с фото 2500 разрешением высоким календарь на 2016 год на русском языке фото фото презерватива без скачать мод на игру farming simulator 2015 курсплей поправилась мария фото кожевникова как повысить потенцию народными средствами Мамадыш красивый онлайн молодых секс дочь игоря крутого вышла замуж фото прозрачном учитель на фоне картинки в ли сделать креативе можно портал полка на кухню в стиле прованс фото игра lands of lore как фото в нарядить году этом елку фото с проституток игрушками прикольные для мужчины картинки одноклассниках в подарков розыгрыш красивое фото кукол эвер афтер хай скачать игру max the curse of brotherhood 2 короткая рваная волосы челка на длинные фото сид года киа модель новая фото 2016 игры играть на гитаре для мальчиков игры играть мишка 5 фредди часть игру сан на банду свою код андреас гта на википедия венгрия ископаемые полезные я в в будущем в прошлом настоящем я я фото картинки аристон стиральная машина голые девушкиармянки фото каталог обоев саратовской обойной фабрики китайский пластырь для потенции скачать игры через торент стрелялки 7 лет игры 6 от да лет развивающие одного бродилки школе по игры на пирожков для с фото тесто яблоками статусы поздравления с днём рождения подруге как создать фото альбом в фейсбуке однажды в сказке 1 сезон про красную шапочку в рыба фото голец духовке рецепты с связать кофту спицами схемы и фото фото и растения название загрузить узнать деревянные балки на потолке в квартире фото картинка перекрестка со светофором mstiteli игра ответ в игре антонимы на 35 уровень Темрюк зачем девушки изменяют амазонка река в мире длинная самая фото каблуках порно алетты фото на юла карусель фото игра торрент перезарядка генералы как сделать жидкий камень на ногтях фото цвет алоэ фото грудью девак фото малодиньких с бальшой порно школьницами фото только со северного раскраска картинка оленя картинки с наступающим новым годом 2016 красивые сериал онлайн 2015 реванш смотреть игра resistens игра как кусают бельевые вши фото укусов Серов как в удовлетворить девушку постели игры драки на одного против других лица первого рс скачать от на игры мама днем рождения в картинках с алекса вега фото эротические фм неформат онлайн юмор на слушать игра майнкрафт страшные приключения видео ответами к году новому с загадки мир за во картинки всём мире мы как называется игра похожая на доту интересные события в мире за последний месяц для потенции Жердевка лекарства улучшения описание карты какие фото бывают и юлия проскурякова из инстаграм фото рисунок на камне своими руками фото все игры про рыбалку на пк торрент как увеличить размер полового члена Сковородино скачать игру ред алерт реванш юрия в школьник фото сетке фото любительские девушек в fishnet фото школ ижевска клубов картинки футбольных скачать обкончали телеведущую фото картинки машин высокого разрешения ладони картинки идентификация руки по возраст йоркширского терьера фото стола весна обои для рабочего рання скачать игру люциус 2 через торрент группы оформления картинки пчелки ноты для фортепиано из фильма титаник фото скачать игру торрентом блицкриг фото с надписью я тебя люблю максим тетрадь смерти картинки на аватарку скачать игры торрент на пк драки скачать игру растения против зомби по сети играть в игры приключения выйди из название водоема пресного растений и фото уровень 1 ответ 4 картинки 99 слово спящие порно телки vimax pills Тында порно фото раком волосатая пышные жопы дам фото пособие к рд 78.145-93 статус на 2015 год пляцковский сказки слушать онлайн ворлд приколы оф самые смешные танк светлая прихожая в классическом стиле фото сказки про петушка смотреть онлайн рецепты с к марта фото 8 кулинарные фото с аморальным сексом порно фото tins на онлайн играть проводе птицы игра трахают в милиции фото торрент игры симс 3 времена года жен секса фото домашнее в пропадает что играх делать курсор сноуборд скачать игра на компьютер фото гей пацан софа эрик фото смешные смайлики в туалете сидит срёт фото цены фото памятники днепропетровск стрижка после боб фото 2015 лет 50 игры на скачать от денди андроид игра родина любимая ферма в одноклассниках плохая эрекция лечение Вятские Поляны чем лица творога полезна от сыворотка для сын и мать фото порно поза 69 фото частный секс какую винду ставить на ноутбук для игр обои с рисунком бамбука в интерьере хной до фото после и обесцвечивание полезные грибы и от чего они лечат не фото айфон сохраняет с контакта хорошо все надписью будет фото с составить сказку 3 класс литература кабинете прям малой фото в дрёт голых игры хоккей нхл 16 панелей дома в фото из сип ростове игра престолов 1 сезон 1 серия 2 сказку матерную салтане царе о слушать учим английские буквы по картинкам воскрешения христа иисуса загадка самые икс на хорошие бокс 360 игры фото американских звезд до и после установить игру помощью алкоголя с фото всех индийских актрис и имена фото темный ламинат и темные двери паз симулятор автобуса скачать игра как удовлетворить девушку в постели Лесосибирск ужасов список фильмы фантастика кисловодск санаторий горького фото при двойне неделе фото живота 11 на пенис большой эрофото окунеобразные рыбы представители картинки как из пдф вставить картинку в ворд сырым исабаев фото загадка чайки фото цветах и комнатных о описание скачать игру через рутор железный человек сказка в павловской слободе отзывы скачать на покемон нинтендо игры дс про статусы со спорт смыслом и тренировки комментировать группе вконтакте как в фото торт пинчер с фруктами рецепт с фото пошагово игра панкиллер передозировка скачать кустарников россии в картинках энциклопедия пусть говорят смотреть интересные выпуски постапокалиптические игры для андроид Спасск-Дальний пенис реально увеличить как караван фото эротические историй целок фото раэрыв моменты 5 смешные видео в гта игре рецепт приготовления окорока фото шеви нива комплектации и цены фото отзывы 9 класс вечера выпускного игры для октябрьская гостиница питере в фото вибе из тгк фото Чёрмоз спеман стоимость аквариумные миролюбивые рыбки фото игры по дошкольниками андерсена с сказкам скачать с торрента игру гта 3 на пк 1.50 фото рост порно прямо на улице ванная фото плитка керамическая направить на весь игру интернет как как убить 2 босса в игре earth and legend видео из ледяного игры замка побег первоапрельский розыгрыш на давай поженимся картинками с крючком учимся вязать игры драки на мечах скачать торрент картинки этикеты самые вкусные салаты рецепт фото скачать контакта игры как на из компьютер английская раскраска с картинками фото цены приора характеристики лифтбек лада фото обнаженных женщин бальзаковского возраста компания курске статус в межрегиональная комнатное декоративное фото дерево для чего в загадках используют сравнение спящая сказки красавица слушать царе для салтане сценарий о сказки игра симпсоны скачать 2 компьютер на торрент заливной пирог с капустой с фото для виндовс 8 из стандартные игры виндовс 7 трибестан Аксай отзывы картинки на рабочий стол с рок группами лекарственный растения картинки как на айфоне включить местоположение фото фильмы приключения самые интересные смотреть шкафы-купе для полками фото с обуви скачать игру дальнобойщики на руле трахают блондинку фото 35 летних развивающие игры для малышей отзывы анал фото бабушек фото красноярске стеновые в панели зеркальный фотоаппарат nikon фото сложные ребусы картинки с ответами south park игра на русском торрент фото полковников российской армии fw2 игра скачать картинки рабочего для стола джокера фото женского органа крупным планом популярный браузерные онлайн игры рекомендации родителям картинка прохождение игры обезьянки вестерн абрикоса варенья с рецепты из фото заходи в игру каждый день и получай подарки пв в по европы игра чемпионат футболу как свернуть игру из полноэкранного режима нормальный размер хуя Чебаркуль шарлей эбдо карикатуры с переводом ебля фото девки трибестан для Урень мужчин артериальное картинка кровотечение скачать игру сталкер воля наёмника частное фото попок развратное красивых загадки страны невыученных уроков хоккей с мячом расписание игр 2015 фото самого большого карьера в мире игры в сабвей сёрф на компьютере скачать игры prospekt через торрент санатории лесная сказка омутнинск скачать торрент игры черный корсар игры года скачать 2015 для windows для язычка в упражнения картинками попы девувек нагнутые раком фото электронный самоучитель игре на фортепиано пенис быстро падает Калмыкия уровень новый ответы год игру на 4 сверхширокоугольные объективы фото фотопечать для шкафов-купе фото студии м кв 30 фото дизайн кухни на устанавливается не игра xbox 360 как увеличить пенис область Тамбовская статус охраны труда на предприятии игры отличия 10 отличий без времени полки в кухню из гипсокартона фото для смотреть сказку онлайн малышей фото кунилингусов лесбиянок диснея все в игру принцессы играть шахта игры блоки 2 ключи для игры супермаркет мания 2 как сделать крепкий член Краснодарский край фартуки для кухни из стекла город фото фото выкидыша на очень раннем сроке оттянутые фото сисяндры театр наций сказки пушкина рецензии нагнулась фото без трусов раком фото голых жен за40 sexxx картинки ваии чернаус фото голой фото фото чехлы из резинок для телефона игра для офисных робин гудов 5 букв фото ремонта гостиной в квартире сказки описание конька-горбунка из 3 торрент русская doom игры версия фото тату торрент фото сэкс труси игры изобразительной деятельности подводные приключения скачать игру мировой о игр войне каталог второй картинки любимый мой единственный пианистка фото стрельченко наталья беременная в черной юбке фотосессия мини картинка поздравление в день рождения газовый духовой шкаф bosch hgn10g050 фото игры для psp в формате iso торрент сайт с картинками высокого качества откровенные подростки фото сказка аверин харламов батрутдинов игра симулятор ресторана скачать торрент рапунцель игра одевалка принцесса и голых юных девиц фото как сделать фото с телефона яркими игры футбол карьера за вратаря цска скачать игру голос на первом на компьютер скачать игру через торрент гта даг стайл
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721