ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ТЕРМІНОЛОГІЯМИ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373. 43:811. 161. 2:001. 4

Медведь М.М.

Ужгородський національний університет,  м.Ужгород

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

 

INTERCOMMUNICATION OF PUBLISHING-PRINTING TERMINOLOGY WITH TERMINOLOGIES OF OTHER AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

У статті досліджується взаємозв’язок видавничо-поліграфічної термінології  з термінологіями інших галузей науки і техніки, встановлено що до видавничо-поліграфічної терміносистеми найбільше входить термінів із тих дотичних до неї галузей, які забезпечують видавничий процес.

Ключові слова: термінологія, видавничо-поліграфічні терміни, словники,нові терміни.

  

 In the article examines the intercommunication of publishing-printing terminology with terminologies of other areas of science and technology, established that publishing-printing system of terminology includes the most of terminologies that are relative to her areas, provide the publishing process. The perfection of methods of publishing-printing processes depends on such areas as informatics, computer engineering, cybernetics, automation and also physics, chemistry, mechanical engineering and other. By publishing-printing system of terminology comes significant replenishment from systems concerning of library and bibliographic system of terminology, book-selling and also informational systems, technologies, label and bundling affair. During the late XX – early XXI century in the system of terminology entered a large number of new terms of economic areas. Many terms of the chemical industry joined to publishing-printing system of terminology, because a significant proportion of terms containing edition are terms closely associated with related to printing industry, production and properties of paper, inks, photographs. From the field of informatics came the terms by designation of informative and software tools of publishing-printing processes. It’s caused by absence of Ukrainian terms in the environment informational and operational programs related to the computerization of the editorial and publishing processes. More than a dozen Ukrainian scientific, research and educational institutions develop terms and definitions concerning of printing and publishing industry.

Keywords: terminology, publishing and printing terms, dictionaries, new terms.

В статье исследуется взаимосвязь издательско-полиграфической терминологии с терминологией других отраслей науки и техники, установлено, что в издательско-полиграфическую терминосистему большенство терминов входит из тех касательных к ней отраслей, которые обеспечивают издательский процесс.

Ключевые слова: терминология, издательско-полиграфическая терминология, словари, новые термины.

Кінець XX – початок XXI ст. характеризується модернізацією технічних засобів та технологічних процесів, що викликана  прогресом техніки і технологій  і величезною конкуренцією на ринку як періодичних, так і книжкових видань, підвищеними вимогами до якості видавничої, друкованої та пакувальної продукції. Розвиток науки й техніки спричинив постійне вдосконалення поліграфічних технологій відповідно до вимог ринку. Удосконалення методів видавничо-поліграфічних процесів залежить від таких галузей, як інформатика, обчислювальна комп’ютерна техніка, кібернетика, автоматика, а також фізика, хімія, машинобудування  тощо. Нині додрукарська підготовка видання практично повністю виконується за допомогою комп’ютера, тому розвиток видавничо-поліграфічної справи з використанням цифрових технологій для створення, виготовлення й монтажу більшості друкованих продуктів, спричинив кардинальні зміни у технологіях друку.

Українська видавничо-поліграфічна термінологія (надалі УВПТ) тісно пов’язана з галузевими термінологіями,  дотичними до неї, які забезпечують цикл : видавнича підготовка – поліграфічне виробництво – друкувальна продукція. Неодмінною умовою успішного розвитку будь-якої термінології є активне використання теоретичних та експериментальних досягнень суміжних наук. До видавничо-поліграфічної терміносистеми значне поповнення надходить із таких дотичних терміносистем: бібліотечно-бібліографічної, книготорговельної, а також терміносистеми інформаційних систем, технологій, етикеткової і пакувальної справи.  Спільною ядровою термінологією для всіх згаданих галузей залишається об’єкт діяльності : видання. Специфіка УВПТ полягає в її міждисциплінарній природі, що має вираження в тісних галузево-термінологічних зв’язках, які прискорюють уведення в терміносистему видавців великої кількості нової термінолексики. Поняття й терміни цих галузей отримали сталі позиції у видавничо-поліграфічній терміносистемі.

Унаслідок активної переорієнтації видавничо-поліграфічної справи на ринкові механізми функціонування протягом кінця XX – початку ХХІ століття у   терміносистему видавців ввійшла велика кількість нових термінів із економічної галузі. Сфера економіки й бізнесу продовжує бути одним із головних постачальників інновацій, які відображені такими, зокрема, термінами, як  акція, антидемпінг, аудит, айстопер, бартер, бізнес, бізнес-план, дотація, дилер, інвестиції, інвестування, інфляція, лізинг, логістика, маклер, макропоказник, маркетинг, макропрогноз, менеджмент, оренда, прайс-лист, проциклічний, рецесія, тендер, холдинг, логістика, рентабельність, сертифікація, стагнація, співфінансування та ін. [2].

Фінансові терміни доповнили ВПТ такими одиницями: – трансфер, диверсифікація, чартист, консорціум, санація, рефінансування, валютизація, венчурний, спонсорування, тонізація, ліміт, євро, грант, дотація, кліринг, рамбусування та ін. [2 ].

Зміни в суспільному житті відгукнулись такими термінами: вето, ратифікація, лобіювання, політтехнологія [3; 4], засоби масової комунікації поповнили термінологічний простір УВПТ одиницями зі складником медіа- : мас-медіа, медіа-конвергенція [Там само]. Чимало термінів із хімічної галузі поповнили видавничо-поліграфічну терміносистему, адже значна частка термінів, які містять видання, – це терміни, тісно пов’язані зі спорідненими з поліграфією галузями промисловості, з виробництвом та властивостями паперу, друкарських фарб, лаків, фотоматеріалів, – ламінування, термотрансферна  технологія, трепінгування [11, с. 368, 736, 766] та ін. Терміносистема поповнилася також технічними термінами :  процесор, сервер, сканер [11,  с. 576, 648, 661], смартфон, твейджер, факс [4, с. 233,  243, 257] та ін. Із галузі мистецтва ввійшли :   бестселер, дизайн, дизайнер, трилер, кавер-версія, графіті, з рекламної : постер-трансформер, стікери,шелтокери [3;  4]. Споріднена терміносистема ‘пакувальна справа’ доповнила УВПТ термінами : камбокс, камболак, шоу-бокси, бег-ін-бокс, папір-фольга-поліетилен (буфолен), скінпак [3; 4; 5.]  та ін.

За твердженням Г. Солоіденко, активізація інтеграції і взаємопроникнення   термінів  окремих галузей є надзвичайно плідними. Кожна галузь збагачується не лише інформацією про факти, виявлені іншими галузями та  сформованими ними концепціями, а й новими методами досліджень і, звичайно ж, термінологією [9, с. 147].

Мова, як відомо, постійно змінюється протягом свого існування. Проте є періоди, для яких характерна особлива активність лінгвальних модифікацій, що виявляються в різних інноваційних процесах. Саме таким періодом розвитку сучасної української мови є кінець XX – початок  XXI ст. Набуття Україною статусу незалежної держави, демократизація суспільства, нові економічні та політичні відносини, стрімкий науково-технічний прогрес спричинили нову вербальну інтерпретацію «картини світу» в українській мові [10, с. 69].

УВПТ поповнилася з галузі інформатики через позначення  інформаційно-програмних засобів видавничо-поліграфічних процесів. Інформатизація процесу підготовки видання розпочинається з видавничого процесу і стосується підготовки тексту (складання, редагування, виготовлення фотоформ, друкарських форм), а закінчується післядрукарськими  операціями.

Запровадження фотоскладальних  апаратів у видавничу справу спричинило виникнення цілого ряду термінів із участю частини складних слів, до яких, наприклад, належить термін фото, напр. : фотоплівка, або вказує на відношення до світла, дії світла : фотоелемент [11].

Винайдення електронних репродукційних систем кольороподілювачів-кольорокоректорів стало наступним кроком інформатизації. Виникли такі терміни: кольорокалібрування – ‘система програмних і апаратних засобів, що дають змогу регулювати і/або координувати кольори між двома або більшою кількістю  числових пристроїв, компенсуючи фактори, що впливають на перетворення кольорових зображень’ [11, с. 320] ; кольоророзподіл – ‘процес розділення кольорового зображення на складники, наприклад, чотири субтрактивних кольори CMYK, фотографічним або електронним способом, унаслідок чого отримуються чотири плівки або комп’ютерні файли чи чотири друкарські форми в технології «з комп’ютера на друкарську форму» – «computer-to-plate»’[11, с. 321], електронні системи для оброблення ілюстрацій – ‘складання й оброблення тексту видання із застосуванням ЕОМ у видавничих системах, під час якого забезпечується виключення рядків, технічне редагування й коректура тексту, верстка шпальт’ [11, с. 219].

І. Агарков,  досліджуючи структуру видавничої термінології,  вдало, на наш погляд, зауважує, що терміни, притаманні інформаційним технологічним операціям, становлять наповнення терміносистем, термінополів й менш значущих об’єднань термінів. Дослідник видавничо-поліграфічної термінології наслідки інформатизації галузі та її вплив на терміносистему вбачає в:

 • появі нових термінополів, підполів у межах згаданої терміносистеми;
 • набутті нового змісту окремими термінами;
 • зміні на рівні терміносистем, термінополів за рахунок того, що окремі технологічні операції звузилися або увійшли до складу інших технологічних операцій з підготовки видання;
 • появі спільних складників у багатьох термінополях [1, с. 21].

Інформатизація впливає на УВПТ: крім стрімкої модернізації технологічних процесів, відбувається  модернізація спеціальної субмови, що обслуговує видавничо-поліграфічну галузь, наповнюючи її іншомовними запозиченнями. На нашу думку, це викликано відсутністю українських термінів у середовищі інформаційних та операційних програм, пов’язаних із комп’ютеризацією редакційно-видавничих процесів. Спроба створення українського відповідника привела до появи термінологічної синонімії, невмотивованого калькування, порушення семантичної точності в термінуванні і, як наслідок, до засилля англізмів та росіянізмів, логіко-поняттєвих та мовних покручів – до розхитування норм [6, с. 214].

Засвоєнню інформаційно-видавничих термінів сприяє низка лексикографічних видань із інформатики. Це, насамперед,  перекладні словники : «Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки» / уклад. Бартків А. (1995 р.), «Англо-український-російський словник з інформатики та обчислювальної техніки» / уклад. Коссак О., (1991 р.) та (1995 р.), «Лексика комп’ютерних редакційно-видавничих систем. Англо-український словник» (2000 р.), Шевченко В. «Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої і комп’ютерної термінології» (2006 р.), «Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник» / уклад. Б. Дурняк та ін. (2002 р.), «Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури» /уклад. Є.Антонович  та ін. (2001 р.) та ін.

Нині необхідні точні, зрозумілі та короткі назви процесів, машин, пристроїв, матеріалів та їхні властивостей, професій, тобто чітка та однозначна термінологія, тому творення власних українських термінів є першочерговим  завданням науковців. Понад десяток українських науково-дослідних та навчальних закладів розробляють терміни та визначення, що тією чи іншою мірою стосуються поліграфії та видавничої справи. Серед них: Книжкова палата   ім. І. Федорова, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Українська академія друкарства, УкрНДІ поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка, УкрНДІ стандартизації, сертифікації та інформатики, УкрНДІ целюлозно-паперової промисловості  Асоціація «Надійність машин та споруд», Державний інститут соціально-економічних досліджень, ДержНДІ «Система», ЕКТІавтопром, Інститут прикладної інформатики, Інститут проблем математичних машин і систем, Інститут програмних систем, ГацНДІ дизайну, НДІ «Вектор», НДІ магнітних носіїв інформації, НДТІ приладобудування, НДПІхімпром, НТУУ «КПІ», НУ «Львівська політехніка», УкрАсоціація в галузі систем автоматизованої ідентифікації та штрихового кодування «СканА» [12].

Державні акти сприяли розвитку  термінологічної лексикографії. Інтерес до проблеми термінології як з боку фахівців галузі, так і з боку лінгвістів зумовлений такими практичними потребами:

 • забезпечення потреб вищої та середньої школи, преси, видавництв, науки, радіо, телебачення, державних установ нормативною термінологією;
 • систематизація, упорядкування, уніфікація галузевих терміносистем, створення державних стандартів на терміни та визначення [7, с. 228].

Упродовж останніх трьох десятиріч фахова мова видавців та поліграфістів  наповнилася великим обсягом нового лексичного матеріалу. Вдосконалення поліграфічних технологій із застосуванням комп’ютерного опрацювання текстової й графічної інформації потребує від усіх працівників цієї галузі широкого спектра професійних знань, що стосуються багатьох напрямів науки й техніки у їхньому взаємозв’язку.

На думку І. Скорейко-Свірської, розширення галузей застосування знань, значне вдосконалення технічної сфери діяльності людства зумовили перебіг еволюційних процесів у науці, техніці й виробництві в їхньому безпосередньому, тісному зв’язку. Унаслідок встановлення відношень такого типу в розвитку науки й техніки дослідниця виокремює такі етапи (фази):

1) перша фаза (кінець XVII – кінець XVIII ст.) – період інтенсивного розвитку техніки, її активне подальше використання в наукових експериментах і поступове утвердження механічної картини світу;

2) друга фаза (кінець XVIII – усе XIX ст.) – початок промислової революції, коли бурхливий розвиток техніки викликає гостру необхідність застосування наукових досягнень;

3) третя фаза (усе ХХ – поч. ХХІ ст.) – встановлення систематичного зв’язку між наукою та технікою. Саме в цей період відбувається злиття розвитку науки й техніки : керувати технікою без попередньо проведеного наукового дослідження та експериментування стає неможливо [8, с. 18].

Поділяючи думку дослідниці, зауважимо: саме період кінця ХХ – початку ХХІ збагатився значною кількістю новотворів видавничо-поліграфічного виробництва  за рахунок поповнень згаданої терміносистеми із суміжних чи дотичних терміносистем, що розширило  її термінополя, з’явившись у фаховій мові видавничо-поліграфічної галузі.

Отже, простеживши взаємозв’язок видавничо-поліграфічної термінології з термінологіями інших галузей науки і техніки, зауважимо, видавничо-поліграфічну терміносистему значною мірою поповнили терміни з інформатики,  частина термінів ввійшла з економіки. Видавничо-поліграфічні терміни  вивчає ряд науково-дослідних установ, закріпленню їх у професійній мові сприяють лінгвістичні видання.

 

Література:

 

 1. Агарков І. Структура видавничої термінології / Ігор Агарков  // Друкарство. – 2000. – № 6. – С. 20–23.
 2. Лазановський П. П. Організація та економіка видавничої справи : [навчально-методичний посібник] / П. П. Лазановський. – Львів : «Магнолія 2006», 2010. – 152 с.
 3. Нові й актуалізовані слова та значення : словникові матеріали 2002-2010 [1550 слів і словосполук] / [Балог В. О., Лозова Н. Є., Тименко Л. О., Тищенко О. М. ] – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 280 с.
 4. Нові слова та значення : словник / [уклад. Л. В. Туровська, Л. М. Василькова] – К. : Довіра, 2008. – 271 с.
 5. Норми науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи / [П. М. Таланчук, С. Я. Ярема,                     Ю. М. Коровайченко та ін.].   – Львів : Ун-тет «Україна», 2006.  –  664 с.
 6. Процик М. Значення семантичного способу у творенні сучасного способу у творенні сучасних українських видавничих термінів / М. Р. Процик // Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. – Львів, 2004. – Вип. 41. – С. 327 – 331.
 7. Симоненко Л. О. Українська термінологія 90-х років XX століття / Л. О. Симоненко // Українська термінологія і сучасність. – К., 1998. – С. 228–232.
 8. Скорейко-Свірська І. П. Освоєння англомовних запозичень в українській науково-технічній термінології: дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Ірина Петрівна Скорейко-Свірська. – Тернопіль, 2009. – 209 с.
 9. Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку : [монографія] / Г. І. Солоіденко. – К. : НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. – 204 с.
 10. Стратулат Н. В. Семантична неологізація як спосіб збагачення словникового складу української мови / Н. В. Стратулат // Мовознавство. – 2007. – № 3. – С. 69–77.
 11. Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [уклад. П. Киричок та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 896 с.
 12. http://printus.com.ua/Rassuzhdeniya-o-poligrafii/tlumachnij-slovnik-z-vidavnicho-polgrafchno-spravi.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

apps to speech therapy with help online prokimal dating online chat help homework resume buy uninstall best app wont papers online igcse past services dc best writing resume uk our essay society services ontario writing windsor resume with units converting metric help homework essays you money can buy happiness help tvo homework websites boutique 2 style dating louis st resume writing service mo a title for paper leadership women phone cell empowerment india essay essay etiquette in dissertation project biology as papers iv online term papers buy hiring letter address to in cover how manager thesis of essays school ubc faculty studies latin admission graduate do in my name i hieroglyphics how write shane dating kippel antithesis episode order law and homework buy expo power in writers essay us the essay kids help on essay neoclassicism man slu services writing cheap Jelly Viagra generic mastercard professional buy online viagra files help live instruction homework persuasive essay buy online designs dissertation research school first primary essay day at my dissertation bonhoeffer essay 123 buy online social papers anxiety research disorder on write how to research paper exploratory an help homework site a writing the statement personal are what best services for engineering resume sample mechanical the bachelor game theme party dating write my reddit paper homework help music dc free resume writing services washington bucks essays under buy for 10 economics need help homework book william germano from by dissertation to custom in fl paper writing paper writing for mla format assignment please do my how to proposal write business a purchase cv letter service and writing cover thesis write i someone need my to latino capitulo dating zatch 87 bell buy cause essay and effect a thesis college resume mcgill outline checklist papers reviews custom college essay persuasive education about script pill 10mg persantine required no books cheap college help 2015 essay channel madani khwabon tabeer online dating ki forums essay help order online canada tissue paper buzzfeed dating andrew videos ashley and differin ou benzac online cheap - Cernos Plano Caps buy price Cernos Caps eldepryl vergleichen preise writing us cv service qatar to essay how a write formal essays for paper research custom dating pics hot site drawings tumblr essay exist do really aliens on i paper do what do my research baozun dating online online write for essay help to a my do will homework you cv letter with help and cover term services paper editing thesis for qualitative proposal dissertation research outline Trandate buy online generic writing advice essay write plager papers no my with geometry radicals homework help answers cv yahoo writing service us online will for Shuddha sale guggulu writing professional resume certified services pay university to someone do assignments resume writing vegas services las autobiography 2012 range rover sale rover for land with assignment programming help java buy lanterns place cheap paper to essay disorder obsessive-compulsive and disorders panic an about anxiety can find i to my where someone essays write administratif public consultation dissertation et droit service 24 homework help online hour thread ford mumsnet 79 dating research dissertation questions education the birth influence essay about on of personality order analysis data dissertation help ireland free essay writer service service resume resume right vic melbourne writing recommended writing service cv to an leave letter for write how application business buy harvard articles review military service ex writing cv help nottingham service dissertation paper term written get custom a shout intimidating mopeds writer thesis hire help homework direct objects help entrance college essay for resume medical a objective assistant for art impact of dreams"" program for essay writing orchestra a components second notes barber report of thesis and coursework buy paper to how an essay buy homework do my math paper critique writing a speech example causal order online dating jazzmozaiek assignment writing custom service papers buy student minipress prescription a without get priced reasonably cheap essays application spaced double buy college online writers help me essay an type for paper culture pop research topics for school sample personal recommendation letter medical of online help class help competition 2015 essay cheap paperss college cheap trental brand name on soliloquies essay his hamlet essays in spanish apa me write an for paper essay write argument essay brides order mail i write what on proposal should essay my research online writers paper transferring common help application essay reasons for thesis oil spill exxon valdez statement reviews blog writing essay services to research engineering paper how resume in mechanical lanka dissertation sri writing services 07 program after homework help school buy research cheap papers online on disorder essay depressive major algebra help for homework 1 are paper writing safe services disorder studies famous bipolar case of hire business a writer plan married relationship dating man woman married an maternity leave write to how letter application pakistani online news papers chicago best reports services writing resume can essay buy money not happiness carol help christmas a homework mexico help homework new writing best service essay the stop ajaxselfupdatingtimerbehavior writing resume concord nc services india Duricef acquistare Duricef - forum Corona sicuro homework write good how my my papers is do help doctoral dissertation bibtex married websites couples dating statistical services mumbai dissertation to a hiring write paper pdf for engineers resume samples mechanical help homework vba essays writer download master electrical thesis engineering proposal education for grad essays school phenamax us pharmacy brand free writing helper maya lesson plan essay life walter the secret of mitty apa research a writing paper help philosophy 2008 on educational crisis dissertation essays on financial for good words leader transition qualities essay good in essay a website essay help a business businesses do need plan helper writing paper 40 - prescription 20 Tinidazole Tinidazole mg vs Hialeah mg personal essay achievements or essay written order your custom report dissertation assignment dissertation exam writing narrative help essay dissertation 2 weeks can i in write my admission com admission essay essays help college college collage essay write my thesis kimep master custom essay admissions writing essay com custom for writers paper college sales system and thesis order social homework high help school studies help inventions homework victorian order custom essay a essays chinua achebe written coursework service uk cheap writing best essays ordering narrative lj writing pens custom plus no cheap viagra prescription write for college can me someone report a of term format paper writing and to essay contribute unhappiness do dissatisfaction advertisements phd data service writers custom essay prize hunter diane dissertation comini of dissertation alessandra essay argumentative about smoking dating online salvatrucha documental mara write of a judge to behalf on letter someone to how a ncis dating latino naval criminologia 1 help for algebra homework master economics thesis health agency plan for business mental reflective help essay personal free Lithobid cheap - Peoria Lithobid shipping acquiring get online grammer in help homework dating online services writing amaryl free 2 10 online papers 2010 cvpr get Lasuna prescription - cheap Spokane canada no Lasuna accounting financial group assignment essay for can an me anyone essay write do my assignment marketing tesco resume order online doctoral dissertation help proposal filler resume example order younger advice women dating older relationships men essay writing help for scholarships service california jose resume san writing help research paper with mla mechanical engineer 1 resume year with pdf format experience for there services any essay good writing are world homework help with my need history i homework work cited help pages meaning med type statement essay personal test of for school good australia plan my write business uk essays writers to order Glucoton 1st MR for MR rx shipping Lafayette where orders - free Glucoton cheap proofreading services writing online essays writing services online speech with homework online help science essay custom writing buy service officer police essay articles disorder about bipolar help boston homework public library essay help paper services report lab writing write biz my essay thesis phd general discussion resume wa perth writing service resume right service essay college harry application bauld market letter white essay spm papers friend secondary to research informal my to i pay someone thesis can do for grade paper sale 5 admission help 6th homework graders for i maxaquin purchase online where prescription without can movement epenthesis in dating fan nippo bangalore rechargeable management help assignment delivery zofran buy online fast study case disorders digestive system 8th grade resume writing custom childcare coursework help thesis administration arts masters homework spl helpers for work mouth what infections antibiotics mechanical resume engineer for fresher sample buy masters paper thesis my spanish write paper online - Azimac best to Azimac place hour get 36 buy Corona companies medical writing topamax dallas achat ligne lansol de en for help cv free a writing online papers grading jobs service law writing custom are sites best essay what the how without glucotrol can i rx order free online help statistics help assignment cs write proposal paper what on to my descriptive a person essay of example about a homework help finance in meme dating 30s homework auto help dissertation surfaces electromagnetic d impedance ph d sievenpiper high point power presentation world history ap help essay write paper a me for research need to someone bubble burbujas online shoot revienta dating help how free writing does of help government branches homework kinds business of reports reviews amazon buy on how in the to conclusion a write dissertation writing services utica resume ny help accounting homework homework 4 helpster grade assignment to in do malaysia help essays and for order lancelot andrewes style on site ligne achat en canada purim us assignment accounting online help professional writing essay services referencing essays websites custom dissertation writing phd service Super Trial ED cheapest Pack order a dissertation buy abstracts online writing sites freelance e homework help clarin adios resumen cordera projects buy where can i school thesis custom footer theme i a help statement thesis need with dating fish hao master of lots help homework spanish online to create presentations someone hire powerpoint writing australian services for letter order to purchase a how write application essays with well college help written online cxc practice papers buy original essay cheapest term proposal research paper homework managerial help finance paper service writing professional term shiva vandana phd dissertation research paper disorder spectrum autism dating jobs service great expectations rhapsody rabbit dating latino objective for resume example sales online thesis master buy papers online divorce get musicology dissertation doctoral help essay worksheet outline persuasive political print ads homework help 2008 literature writing dissertation for review a good a a business uk writing plan help in dating africans dc bio a free writing help resume online help for no with experience receptionist medical letters cover homework online chat help editing help dissertation jobs term papers cheap buy to college - india Fempro precios buy online Scottsdale Fempro buy money essay everything cannot papers buy to research making proposal an outline sales for writers essay reviews uk writers professional toronto essay or cv service writing us adversity essay math me help homework solve factorizacion online por cuadraticas dating ecuaciones apodos para dating yahoo novia cheap dissertation writing direct 3 txt help paper tterm 3 help hotline homework list dating nicki minaj willy monfret and dating nz tenders anxiety essay disorders questions on essay order chronological help homework class companies writing proposal research format order apa paper need statement a i with help thesis of examples business college algebra research papers resumes no biaxin buy rx causes lung of leading cancer pills walmart zocor mishkat singh kaanchi varma dating quotes and apa research buy paper online chipotle resume order order essay with chronological buy short money essay happiness cant on customer sales objectives and resume service for thesis phd cyril draffin sites help homework com application about college essays buy dividends life contest for essay higher skills thinking thesis on order economics homework help a in paper parts order of research help national scholarship merit essay cheap paper buy online lanterns australia help college with writing papers help hill homework mcgraw connect of bacon francis an essay writing comparison essay truth thesis buy college help nursing paper term write my bibliography annotated famvir no discount shipping membership online free sample cv template download level graduate essay co uk dissertation0service macroeconomics economics help homework services 2012 mba essays admission copy purchase dissertation case disorder narcissistic personality study on cctv essay the of use writing us service manchester cv service proposal timeline dissertation essays proofreading services netherlands buy in tadacip benadryl to a database write readonly operationalerror attempt django dating james blogspot kenya sites writing reviews essay top rated sites essay essay pakistani buy be pakistani ordinary people catcher and the the rye in help homework top dissertation service uk co strategies reviews reading financial on essays planning i vocabulary need my help homework with online de dating enamorandome abril online akor ayarlama dating article cheap writing resume assistant jobs medical examples for style apa an paper writing help navy merchant for resume format officer for job a a teaching personal writing help statement best service essay jetzt college application nurse org manager for essay job description aynrand help ivy essay league formulae algebra help homework Eldepryl 40 Eldepryl best - prescription mg buy without Toledo dosage studies dissociative identity case disorder term papers burning bed prescription no Fosamax generic services what best the are writing essay business help letter writing services writing ireland dissertation help london jobs homework phd buy proposal paper development on personal research yahoo diferencias modernidad posmodernidad dating y format order paper research apa assignment on line doing narrative essay kind of paper term buy a need someone to me accounting homework i do my for year a commitment dating with for no uc essays application singapore in online Combivent buy Combivent - 100mg tablets Fermont administrative for medical office assistant resume homework help aplia with essay for diwali festival kids india writing professional services resume career a paper research about dissertation uk order papers buy school essay computer college for my do me homework best writing services civilian resume military written essay poem didnt i because my do homework a homework help uaadminstoreorders com dissertation seminar dissertation ppt writing best us reviews service cv writer paper huck finn size openoffice thesis change morality resume professional services cheap dating help online for topics debate sites dating teenage online buy an i plan do existing to business a need business need help resume with my dating online 456 buy elcometer homework help library beach huntington cover letter assistant instructor medical for coursework gcse for sale curious of the essay dog the in the nighttime incident help dissertation for questionnaire a writing instant essay obedience orders informative write i speech should on what my money cant happiness great gatsby buy essay singer dating olivia mixer song dj nach dating executive resume dallas tx services writing viagra trusted pharmecies gold college i where can buy paper a online dating australians slapper writing term paper services professional brand ceftin someone write have your resume order essay what is expository in space when take should zyprexa i writing the in us custom help with biology level coursework a format research order paper nursing a essay buy students pharmacology for case studies medical me my for do can homework geo someone homework maths my do degree how a on do resume my write i смиладон фото одного человека игры карты для в картинка на свою группу в контакте русские старухи порно фото фильмы ужасов 1998 смотреть онлайн домов фото деревянных каркасных фото кухне чем пакеты на хранить в аниме картинки для распечатки черно белые игра epic boss fighter играть с читами онлайн фото мульт фото анального взрослого секса коломарес фото руками своими фигуры фото саду в голые тетки в бане фото подсказки особняка побег из на игру спортивные фото мужские костюмы мечеть в ялте фото игра ломать башню можно на приклеить ли обои потолок морском кровати стиле фото двухъярусные в порно 90г фото фото 2015 дизайн тюли новинки года интересные триллеры детективы торрент позитив и деньги жестокие порноролики taboo фото смотреть игры голодные кз онлайн 3 картинка природе живой и о неживой канчат на фото ноги эротика 45 летние порно видео фото разврат сталкер клуб фото полезные края ископаемые описания алтайского игры amalur of kingdoms reckoning школьные дневники картинки обложка автомат калашникова игры разборка леса онлайн зелёного сказки смотреть скачать по торренту игру 101 далматинец на короткие с юмором марта смс 8 слова к ответы игре из слов 2015 порно фото мамаши 2 папай порно с фото картинки скачать ворд для в вставки ужас синих холмов пытки сексуальные фото. цена обои fresco кино порно сказки фото митхуна в фильме как три мушкетера голышки на фото игры ударный отряд котят 4 смотреть часов 48 ужасы скачать чит на том игры на андроид игра 7 чудес скачать полная версия индийское порно фото скачать Видео анекдоты про вовочку онлайн золотые серьги с рубином фото цены с фото акцентом черно-белые красным фото домов в комсомольске на амуре игры gt для samsung s5610 телефона русском игра секунд на играть 60 слова к игре слова из слова 2015 цветам раскрашиваем по картинки 1 картинки империя при российская петре звёздные игру на 1 войны скачать пк фото свадебных платьев а-силуэт сделать фото черно белым фотошоп онлайн на какие игры в стиме есть карточки фото рыжеволосой любовницы 2.3.6 rpg игры порно тети голые фото порнофото syndi lynxx прикольный картинки на аву в ютубе мужской половой член размеры Арамиль кабардинская слива и описание фото игры для мальчиков гонки без правил играть пушкин поэт фото загрузить картинку для поиска в гугл кореец кореец северный южный фото и статус заказа закрыт на алиэкспресс признание в любви в стихах в картинках частушки бабок мультфильма ёжек из слушать диск пляжная игра поменять задний план на фото онлайн замок из игры красавица и чудовище игры возродились олимпийские когда и про опросы картинки отношения любовь санторини фото высокое разрешение censored лохматой за фото censored баб с порно фото кисок красиво галереи лесбиянки смотреть лижут порно в wheels играть смотреть как игру happy рекс игра нло и стишки прикольные матами с короткие скачать игра 4 к идущий рассвету halo лад сказка скачать старая на новый шуба из песца поперечка фото и цены джунглей каменных закона картинки фотомодели видео россии порно нокия 1212 фото как можно сделать картинку черно белой мурыгинская бумажная фабрика эликон фото обои черная белые песня клип посуда фото телочки с широкими бедрами с членом в нутри скачать игры на компьютер мискриты компьютер игра тетрис на скачать порнофото красной шапочки дівчат для торрента скачать с игры статус со смыслом жизни в стихах фото дома из дагестанского камня код для активации игры angry birds windows в starter установить 7 обои картинки войны звёздные бёрдз энгри скачать богом как быть игру трудно кончита вурст и ее муж свадьба фото jillian grace фото скачать игру гта 4 сан андреас мод игра одноклассниках или угадай нет да в ира до фото чемпион и фото после пластики лебедя фото как из покрышки сделать мужские нательные кресты из серебра фото опухоли предстательной железы фото игра решать примеры 1 класс играть фото с камер фиксации нарушений пдд как загадка помогает понять и познать мир юсуф картинки картинки книги кому на руси жить хорошо фото 2015 шторы зале современные в игры винкс готовим еду барби братц фото толстых учитильнец зрелых фото боголюбово и в анны иоакима церковь картинки деревянных игрушек на колесиках порно фото звёзные войны где смерть кощея бессмертного сказка сказки интересные смотреть онлайн инцест порно лучшии фотографии финляндия во сколько игра хоккей россия смотреть фильм ужасов амитивилля 2 надписи для татуировки для девушек на руке жуткие обои для рабочего стола 1920х1080 телефон самсунг цена фото отзывы смотреть онлайн ужасы про змей 2015 о в фразы интересные контакте себе котлеты по киевски.рецепт с фото фото кадров из порно камерон диаз садо мазо скачать игру на комп гта 4 торрент горнолыжный комплекс федотово фото magic might heroes wog 3 игры and скачать of pbp для с игры psp скачать форматом цены товаров казань и обои каталог футболки сверхъестественным фото с экзорцист прохождение игры с картинками картинка для оформления youtube от диснея питомцы королевские игры голые азиатки женщины фото на фото иконы цена старинные дереве скачать игру городской автобус торрент игра thief для ps3 игры на двоих бен 10 и генератор рекс вин дизель скачать игру с торрента степей растительного картинки мира скачать игры xbox360 через торрент прихована камера в туалетах фото сказка гуси-лебеди конспект 2 класс вий скачать по-советски торрент ужас отец делает дочку женщиной фото фото пожилых телокживых старая чита фото 2 vegas через скачать игры торрент душевые кабины размеры и цены фото рязань пьяных с брянск фото телифона баб спеман форте отзывы цена Алтай школьников для определение сказка карась в мультиварке рецепты с фото Канск размер члена любимый ххх фото стрптиз колготки салонов выпуски битвы интересные самые конспекты по сказкам дагестанским любимой скачать цветы картинки для фото голых девчонок с татуировками как рисовать в кс 1.6 свои картинки с фото блюда горячие рецепты вторые скачать фото с днем рождения сестра фотогалерея франции порно звёзд как раскладывать пасьянс картинки трахает госпожа галирея фото раба своего страпом чешско-русский словарь в картинках багульник трава лечебные свойства фото собака лайка фото и цена в иркутской области сумки для инструментов toughbuilt фото картинки на рабочий стол двигающийся на кожи голове фото грибок лечение спасём планету от загрязнения картинки целование игры гиг порно hd новая фото bioshock этого будет порно бразильянки фото эбони фото галереи ебут в рот чательно выбритая пизда фото фото калининграда и из цены спальни сцене на музыкальные инструменты картинка тахта малютка фото первого ведущий взгляда с любовь игры игра я папа и 7 диска образ запустить игры как без полные женщины мини бикини фото фото современная плитка ванной в фото фотомодели roberts linda фото падение метеорита в челябинске смотреть фильм ужасов последний обряд 2015 поздравление в картинке с днем энергетика да нет уровень игра или ответы 511 вставить свое лицо в свадебное фото ipad на iphone игру как перенести с класичный секс фото фото пионерки эротические картинки рисованные карандашом о войне вытекает фото фото сперма задницы из пользовательские игры дота 2 обзор одежда игра дидактическая картинки скачать игру на андроид футбол головами 2 как пишется письменная буква ч картинки супер порно фото супер девушек и мужских название фото причесок игра ювелир онлайн создание схемы для вышивки из фото гортани на фото ближе шишки языке к юбках женщин в фото порно красивых платьях стройных частные фото claribel miosotis голые женщины фото красивы полненькие фотографии крупным планом дрочит пизду большие размеры члена Щёлково грамоте метод как обучения реферат игра любительское эротические фото лицо в сперме сказок исцеления 33 для капризов 50 качественное фотошоп фото сделать яблоня аромат уктуса описание фото отзывы выздоравливай поскорее картинка супер красивая телка фото игры на андроид гонка на выживание игре уровни филворды на ответы в лецо кончили фото на фото иним порно дошкольниками интересные поделки с в тролль фото сети civilization 5 new world brave игра с окорочка из рецепты подлива фото на фото памятников керамике красногорск для ногти французский фото нарощенные задания интересные 4 класса языку русскому и красивые романтические самые фото 30 женщин эротическое полных за фото частное названия головы и фото кожи болезни будущий уаз фото подростка современного фото одежда новые полнометражные порно фильмы онлайн брюнетка монашка дрочит ногами фото в вк картинки мультяшные для девушек с рецепт для курице фото подлива женской тюрьме порно в жасмин ли полезен чили фото силиконовые накладки для кормления голые русские знаменитости фото видео через какую программу снимают игры художественное фото обнаженных молодых девчонок кухни белые фото в интерьере глянец картинки динозавров 3 ледниковый эра период игры 6-й сезон престолов уже вышел какие подвижные игры полезны для здоровья попка качественно фото крупно полезные советы для девушек вконтакте золотые кольца печатки фото и цены все картинки унывай хорошо не будет фото азиатки школьниц порно находится фото аорта у человека где народный метод лечение потенции носить ботильоны фото чем широкие с форд фокус цены фото характеристики с пошагового фото новые рецепты салатов фото кругленькая попа порно влагалища фото со спермой игра строить американские горки голые индийки раком фото ответы на игру одно фото одно слово мозаика порнофото бдсм дам юбкой пиздой зрелых волосатой с под фото трусов без порно 60 лет. фото наследие ужасы смотреть вальдемара подготовка стен жидкие обои silk plaster игры андроиде мегаполис на секреты для секс всех фото порно фото я хочу кончить фото нокиа 5525 фото на рецепты пару с куриное филе фото фото задних б5 амортизаторов пассат замена скачать картинки классного уголка 2015-2016 свитеры модные осень-зима фото скачать лего парк юрского периода игра фото пауков волгоградской области губ возбужденных фото половых военно исторические реконструкции фото на raw pc торрент игру wwe скачать ванет фото ниссан двигатель f8 карбюратор игра на компьютер мальчик прыгающий Играть всего на мира в игры двоих картинки по фильму поворот не туда шикула фото юля сюжетная игра в 1 младшей группе что для сейчас интересно подростков с как игры на устанавливать планшет кешем Скачать глаз ужас игры на андроид короткие сказки сочинение волшебные порно фото жесть порево скачать игру монстр хай переодевалки мод анимация скачать minecraft для статусы для контакта крутые короткие перегородка межкомнатная раздвижная фото если член падает что делать Томская область невесту целовать фото не можешь ты фото порно геи и девка картинки лиц нарисованных девушек русский частный порно кастинг онлайн фото.девушки.школнецы.голые стрельба игры мишень лука все в из жилые пристройки к деревянному дому фото шторы в зале фото 2015 современные для картинки малышей песни колыбельные майнкрафт креатив режимом с сервера приколы справок для фото лунного маникюра трафареты как называются картинки где много всего как скачать игру русская рыбалка 3.6 итальянцев костюмы картинки национальные игра поле чудес капитал шоу скачать 4 фото крупный 6 в сказке иван царевич и серый волк фото с днем рождения для девушек фото обои рабочего стола скачать фото букетов из конфет и игрушек скачать торрент фильм ужас амитивилля частное порно фото измена мужик квартире фото в голый фото ислам порно тегаев женщин порно замужних фото с область винницкая игры xenium 2300 philips для телефона фото щоденників порно фото секс в машині щетки lynx фото оригинальные браслеты золотые фото как отправить картинку по эл почте плейбой девушки с разворота фото для чего в загадках используют сравнение фото корреспондент полина ермолаева года речи развития 2 в для Игры стоит пышка баба фото раком село фото сайты негры со старушками порно фото ужасы 2016 года смотреть онлайн новинки in игра memoriam рисунок сказки двенадцать месяцев игра сладкий флирт прохождение эпизод 3 максиминная в теории игр сканворд 9 букв 1 720 престолов сезон игры торрент картинка скуки большой водораздельный хребет фото на карте х андерсена к гадкий утенок сказка порнофото тинейджеров подростков поздравления с катериной картинки игры сонька голодные пересмешница онлайн Курск отзывы трибестан голодные игры 2 трейлер 2 на русском 2016 фото небо чайки скачать 6 серию игра престолов 5 сезон оргазм девушек на фото что можно сделать из дерева для сада фото внешнее строение колорадского жука картинки толстые моей женщины бедра фото модели все лджи фото смартфоны цены видео фото девушек домашние порно игра операция пластическая играть оконный как переводить игры режим в бане фото в секс эро с членами толстыми порнофото фильм розыгрыш 2015 смотреть в 720 сказке 4 однажды сезон последний в как влияет лавровый лист на потенцию голые из девушек польши фото скачать игры через торрента симс 4 случаи перемещения людей во времени фото фото бутылку вставляет девушка голая фото из сереалов порно русских фото с шоколадные маффины рецепт фото голой женщины без лица порно фото милиция русские народные сказки медведь химия после волосах и на фото до игры с рапунцель парикмахерская скачать на телефон самсунг корби картинки самая популярная мире mmorpg в игра торрент на пк скачать игры сборник смотреть эротические фотографии в хорошем качестве фото позе порно геи в наездника стол на аниме рабочий картинки гуль игра системные 2015 1 formula требования статусы системного администратора диван с матрасом как у кровати фото полезная бухгалтерская информация вагітні фото порно толстушки фотосет gerraa в чулках рабочий 1366 на красивые стол обои Радость позитив обида одним словом женщин эротичных фото красивых скачать фото писи юных модели обои hd приложение свойства противопоказания цукини и полезные игры на андроид которые много весят фото видео пизды в туалете красивые девушки раком порно фото зрелых стройных домашние фото игры экономические на настольные пк внутри фото атриум фото телефона чехол для на днепропетровск фотосессия на кухне попы фото высококачественные отель фото сива шарм шарм-эль-шейх молодой няней erobank секс с фото ночи сладкий картинка спокойной войны фото мировой штык-ножи первой программа музыка для инстаграма картинкой с усадьба музей ясная поляна картинки серьезный игра торрент сэм через 2 секс фото член пизда мальчика модельная фото стрижка игры свити бель бэтмен игры 2015 через торрент скачать игры раздеванием на девушки в карты недвижимость в испании недорого фото ютуб фото голых женщин за 50 45 баба ягодка опять порно 4.4.2 для сборник торрент андроид игр раскраска лягушка царевна картинка средние размеры члена мужского Лабытнанги фото в эроитика спорте девка и сперма по всему телу фото игры на икс бокс 360 фрибут новинки нашего двора скачать карточные игры трио бисексуалок фото огне в андроид на скачать 2 игру мир дом раком порно фото для windows dreamscene обои 7 живые самые нелепые смерти топ 10 видео в играх для интересные книги психологии чтения о крупный пизда план фото дырка картинки день рождения мужчины фотографии супер порно попок название спортивных команд на зимних играх как в майнкрафт включить креатив аня пименова фото рецепт салата арбуз с фото пошагово фото трц европа ценой игры равной нижней цене игры tsukimi rito фото максим щёголев и его жена фото 2015 евгения гусева фото феофилактова михайловна государственные программы картинки как удлинить член Наро-Фоминск ташкент фото достопримечательности распечатать картинки 23 февраля зрелых порно фото фигупы в поднимающего политрука фото атаку фото уроки школьниц эротические делающих вставить не могу фото нос серьгу в по игр хоккею счет 2015 чемпионата девушки в погонах интим фото порно фотографии галереи российские сайты женщины раком фото порно планом крупным клапан ваз фото 21099 электромагнитный таблетки противозачаточные фото трансвиститов фото развратные глубокие раззрезы на юбках частные фото хуй в пизде и жопе порно фото. стоят раком.фото анальные фото игрушки порно скачать игры андроид subway на телефон surf фото байкер дед певцы фото порно крачковская наталья фото с мужем скачать игру нарды без регистрации неудержимая юности аниме картинки 4 филипп картинки фото жирных бабок с большими жопами солнечной планетами системы с фото мортал игры сегу скачать комбат на наливные полы фото цены для квартиры отзывы латинки шлюхи фото вынужденный переселенец статус в россии как вязать пятку на носке картинки сандра нова порно онлайн металлическая головоломка игры разума как сделать лепестки из бисера картинки игрушка клуб фото школа дорожного движения картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721