ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД ЯК ПІДҐРУНТЯ СЕГМЕНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111-26:392.51(470)

Н. В. Гришкова

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука

м. Рівне

 

ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД ЯК ПІДҐРУНТЯ СЕГМЕНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ   КАРТИНИ СВІТУ

 

Стаття присвячена опису традиційного англійського весільного обряду як конституента мовної картини світу (на матеріалі сучасних творів англійської та американської прози: 80-ті рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.).

Ключові слова: весільний обряд, національно-мовна картина світу, обрядова весільна лексика, іменувати.

 

Статья посвящена описанию традиционного английського свадебного обряда как составной части языковой картины мира (на материале современных призведений английськой и американськой прозы: 80-е гг. ХХ в. – первое десятилетие ХХІ в.).

Ключевые слова: свадебный обряд, национально-языковая картина мира, обрядовая свадебная лексика, именовать.

 

The article focuses on revealing the nature of the English traditional wedding ceremony as a constituent of linguistic mapping of the world (modern literary works by English and American writers: 1980-s 2011 served as the sourses).  

Key words: wedding ceremony, national linguistic mapping of the world, constituent, English lexical units associated with the traditional wedding ceremony, to nominate.

 

На сучасному етапі розвитку мовознавчої думки домінує розуміння національної мови як особливої знакової системи, що передає наступним поколінням інформацію про звичаї, традиції та обряди, утілені в номінативних одиницях. Форма і зміст традиційних обрядів етносу тісно пов’язані з його менталітетом, із національною культурою, а тому виступають базою для творення відповідного сегменту в його національно-мовній картині світу.

Значна кількість етнолінгвістичних досліджень присвячена традиційній сімейній обрядовості загалом, і весільному обрядові зокрема.

Мовні засоби вербалізації весільного обрядові в славістиці досліджували Є. Бартмінський, О. В. Гура, О. В. Тищенко, Л. М. Бондарчук, М. В. Філіпчук. Англійському весільному обрядові присвячено праці С. Чарльзлі, В. Хауард, Дж. Уїлсон, О. Давидової-Харвуд.

Попри велику кількість робіт, ці дослідження здійснювалися не на недостатній вибірці, ряд аспектів лишилися мало чи взагалі недослідженими. Актуальність вищезазначеної розвідки зумовлена необхідністю всебічного комплексного вивчення весільного обряду англійців як однієї з ланок традиційної культури та його номінативного репертуару. Метою даної статті, через обмеженість її обсягу, є описати традиційний англійський весільний обряд та визначити його місце у національно-мовній картині світу.

Сімейна обрядовість складається з весільних, родильних і похоронних обрядів. У циклі сімейних обрядів сплелися дії, символи, атрибути, які виникли в різні епохи і повинні були забезпечити щастя, багатство, благополуччя сім’ї.

Незалежно від того, в якому суспільстві проживає людина, її життя обумовлене послідовними змінами віку, виду діяльності та соціального стану. На думку французького дослідника А. ван Геннепа, для індивідів жити – це значить безперервно реконституюватись, змінювати статус і форму, образно кажучи, ,,вмирати” і ,,народжуватись” у найважливіші періоди життя [20, с. 272]. Ключові життєві зміни потребують дотримання обрядів, які склалися та існують у певній етнічній спільноті. Такі обряди іменують обрядами переходу і до них належить народження, досягнення соціальної зрілості, одруження, батьківство, смерть [2, с. 8-9 ].

Саме в обрядах відтворюються міфічні події сакрального минулого [9, с. 37]. Обряд вважають багатоплановою, поліфункціональною, ієрархічною структурою, одним із найскладніших компонентів інформаційно-комунікативної архетипно-міфологічної системи [14, с. 35], ритуал визначають як форму символічної поведінки [8, с. 2] У розумінні О. В. Ревуненкової, обряд – це результат комунікативної діяльності представників якоїсь етноспільноти [10, с. 6]. Тому його можна кваліфікувати як одну із форм етнокультурного спілкування, людської поведінки, що реалізує ту чи ту модель світу на певному етапі народного світосприймання. Обрядова форма виникає у тому випадку, коли всі складові частини звичаю закріплюються у суспільному й особистому житті [13, с. 38]. Як слушно зазначає В. І. Єрьоміна, обряд як форма втілення релігійних поглядів не є універсальним, це лише один зі способів, за допомогою якого вірування втілюється в дію. У той чи той історичний момент з певних причин ці уявлення можуть не отримати обрядового оформлення, або мати його одностороннє вираження, скажімо, тільки у весільному обряді [6, с. 5-7].

Нам імпонує підхід О. А. Седакової, яка вважає, що обряд – це невербальний текст особливого типу, в якому розрізняють такі плани: змістовий, акціональний, агентний та предметний [11, с. 29].

Весільний обряд – один із найважливіших родинних обрядів, під час якого оформляється вступ у шлюб, що, власне, і становить основу для створення сім’ї. Шлюб – це визнаний суспільством союз двох чи більше осіб, що детермінує статеві та фінансові права й обов’язки [22, с. 296]. Соціальна сутність шлюбу виявляється через духовно-психологічні, моральні, економічні, культурні відносини, що розвиваються і змінюються разом зі змінами в суспільстві.

Відомо, що шлюбні стосунки англійське суспільство почало унормовувати законом із ХVІІІ століття. До цього часу в Англії правомірним вважали шлюб per verba de praesenti (у перекладі з латинської мови дослівно означає ,,за теперішніми словами”). Такий шлюб, як правило, не був оформлений релігійним ритуалом вінчання, і закоханим людям достатньо було у присутності свідків обмінятися весільними обіцянками на зразок: I do take thee to my wife / husband. [23, c. 131].

Певний час існував також письмово закріплений шлюб, для укладання якого потрібно було придбати спеціальну ліцензію (marriage license) та оформити її. У 1754 році парламент ухвалив закон про єдиний легальний шлюб – церковний, про здійснення якого свідчив запис у церковно-приходській книзі. 1863 року англійський парламент прийняв ще один закон про громадянський шлюб [23, c. 164].

Важливу роль у формуванні шлюбних відносин відіграла релігія, хоча шлюб насамперед був цивільним, світським інститутом. На ранніх стадіях розвитку суспільства втручання релігії у шлюбні відносини було незначним і обмежувалося лише певними табу, які згодом набули обов’язкової соціальної санкції та стали нормою суспільної моралі. Загальноприйняті церковні канони весільного ритуалу у представників англійської етнічної спільноти з’явилися 1604 року [23, c. 151]. Нині в Англії офіційно визнано два види шлюбу: цивільний (його оформляють у державних відділах реєстрації актів громадськогo стану, тобто marriage by a Registrar) та церковний (засвідчений у церкві, тобто marriage by Banns; marriage by  marriage by Ordinary Licence; marriage by Special Licence) [17, c. 108-109]; ,,гуманістичний” вид шлюбу виник нещодавно [1]. Цивільний шлюб має спрощену процедуру, яка не супроводжується певними канонами. Укладання церковного шлюбу відбувається урочисто, з дотриманням загальноприйнятого уставу.

В Англії велика кількість молодих людей віддають перевагу церковному шлюбу. Це пояснюється тим, що їм більше до вподоби романтичне ,,біле” весілля, аніж ординарне світське.

She said she wanted a white wedding – and a wedding night that meant something [ 3, c. 112].

Білий колір повязується не тільки з вбранням нареченої, але й традицією прикрашати церкву лише білими квітами. Так, під час королівського весілля принца Уільяма та його нареченої Кейт Мідлтон Вестмінстерське абатство традиційно було прикрашене білими квітами, шістьма велетенськими кленами і двома грабами, які символізують в англійській етнокультурі міцність та витривалість [ 4, с. 235-240 ].

Семантичний зміст словосполучення a white wedding складається не лише із значення складників ,,білий” та ,,весілля”. Цим найменуванням англійці позначають  весілля, що відповідає усім морально-етичним вимогам до цієї події, а саме: перший шлюб партнерів, згода родини на шлюб, цнотливість нареченої, вінчання у церкві.

В англійському суспільстві нині віддають перевагу світській церемонії у повторних шлюбах. Про це свідчить наведений мікроконтекст:

,,Tell me something,” he said, ”do you mind how soon you marry me? You do not want a trousseau or any of that nonsense? Because the whole thing thing can be so easily arranged in a few days.” ,,Not in a church?” I asked. ,,Not in white, with bridesmaids, and bells, and choir boys?” ,,You forget,” he said, ,,I had that sort of wedding before” [ 5, c. 60].

Навіть традиційно витриманий церемоніал може викликати сумніви щодо його легітимності, якщо суб’єкт ситуації зміна матримоніального стану недостатньо обізнаний з такими ритуалами. Шлюб проведений та зареєстрований церквою іншої конфесії та за незнайомими ритуалами вдається недійсним і викликає сумніви у Лілії після одруження з Джино Карелла:

She reflected chiefly about her marriage. The ceremony had been hasty and expensive and the rites, whatever they were, were not those of the Church of England. For hours at a time she would be seized with a vulgar fear that she wasn’t ,,married properly”, and that her social position in the next world might be as obscure as it was in this [ 6, c. 60].

Вийшовши наспіх заміж (hasty and expensive )  у чужій церкві та за чужими ритуалами (the rites… were not those of the Church of England), героїня не впевнена, що одружена ,,як слід” (,,married properly”). Це становить під сумнів її соціальний стан (her social position) не тільки у власних очах, але й в потойбічному світі, у який вона вірить. За церковними канонами, соціальний статус у реальному світі впливає на статус особи у потойбічному світі, тому так важливо дотримуватися ритуалів та звичаїв власної віри. Лілія вступила в шлюб за католицьким, а не англіканським обрядом, тому вважає, що зрадила своїй церкві. Як бачимо, поняття про шлюб тісно пов’язані з внутрішнім світом людини, впевненістю у святості й цінності встановлених зв’язків та даних обітниць.

Проте чимало англійців (особливо, молодих) проживають у громадянському шлюбі, який здебільшого передує власне заручинам та офіційному оформленню стосунків. Такий шлюб не потребує легального оформлення, а є обопільною згодою чоловіка та жінки мешкати разом і виконувати подружні обов’язки.

Традиційний весільний обряд англійців – це обряд ,,переходу” з одного статусу людини в інший, що визначає специфіку його осмислення як сегменту картини світу, а також установлення його формальної структури. Він є ланкою родинного циклу, що складався упродовж тривалого часу. Початковим моментом в історичному розвитку родинного обрядового циклу вважають універсальне уявлення – ,,через смерть до нового народження”, яке виникло на ранніх стадіях розвитку людського суспільства і виявляється в різних обрядах: народинах, весіллі, похованні. Методика вивчення обрядів, в результаті застосування якої родинні ритуали, що стосуються народження дитини та одруження, було згруповано за спільними ознаками, дала змогу встановити, що деякі з них мають спільні корені [21, с. 136-140]. Зокрема, при зіставленні обрядодій, що проводилися під час народин і весілля, було виявлено спільне архаїчне походження таких звичаїв, як заборона переносити наречену через поріг її помешкання та новонародженого через поріг будинку, пов’язана з вірою в домашніх духів [6, с. 4]. Разом з тим, існують випадки, коли, незважаючи на подібність форми, обряди виявляються зовсім різними за змістом. Наприклад, у поховальному обряді англійців одяг, вдягнутий навиворіт, символізує належність тієї людини до потойбічного світу. А столи, накриті скатертинами ,,навиворіт” під час весільного бенкету, є оберегом від зурочень. Це свідчення багатозначності обрядових реалій, їх прив’язаності до конкретних ритуальних дій.

Весільний обряд – це духовно, морально та соціально важливе дійство, закорінене у традиціях, звичаях і менталітеті англійської етноспільноти, що формує певний сегмент картини світу. Під час весілля відбувається подолання ритуальних меж, які визначають зміну соціального та сімейного статусу молодих [19, c. 90]. Після переходу від одного етапу до іншого весь попередній період сприймається як пережитий (довесільний, передвесільний). Тому нейтралізуються всі ознаки, які стосуються минулого: змінюються правила поведінки заручених, їхній одяг, зачіска нареченої. Найвизначальнішими моментами ,,переходу” вважають приїзд нареченого з весільною процесією за нареченою, посад молодої, переїзд у дім до майбутнього чоловіка.

Весільні обряди всіх індоєвропейських народів за часом і місцем виконання учені поділяють на три групи. До першої відносять ті, що відбуваються в оселі батька нареченої. Другу групу складають такі, які здійснюють, коли молода залишає батьківську домівку, а до третьої – обряди, які стосуються помешкання молодого [12, с. 8]. Відповідно до цього поділу виокремлюють три етапи весілля. Так, весільний обряд англійців складається з довесільного, власне весільного та післявесільного етапів, кожен із яких супроводжується усталеними ритуальними діями [18, c. 185] Назва ,,довесільний етап” позначає період від моменту знайомства хлопця й дівчини до дня весілля, а ,,передвесільний” – стосується вечора напередодні весілля [16, с. 5]. Найменування ,,весільний етап” охоплює власне весільне дійство. ,,Повесільний етап” – це найближчий після весілля і пов’язаний з ним період

У структурному плані весілля – найбільш складно організований обряд родинного циклу. У ньому беруть участь велика кількість учасників, які мають різні обов’язки, пов’язані з певними етапами формальної та неформальної частин весілля (flowergirl, bridesmaid, the maid of honour, best man, usher, page, godfather, godmother, bridal party, members of the wedding, distaff/spindle kin, spear kin). Тут використовують особливі ритуальні атрибути (wedding cake, Grooms cakewedding ring), обрядові страви і напої (sponge with strawberry and cream, champagne, whisky, sherry  ), виконують весільні пісні ( prothalamia), танці (Come Rain or Come Shine).

Вищезазначене вдало відображено у відповідних контекстах:

I would ask you to honour me by standing as my best man [ 1, c. 28];

Before the meal the health of the bride and groom was drunk in whisky or sherry [ 7, c. 30];

Her father and Vida were dancing their first dance while the band played ,,Come Rain or Come Shine” [ 4, c. 265];

So they are in the wedding photograph. The bridegroom’s mother may be forgiven such an expression seeing that she will shortly say goodbye to her elder son. But the bridegroom’s best man has made a very good impression on everyone. Alfred, in tails, is striking. For the girls at the wedding, waiting for the dance to begin, it is no longer Frederick who is the prize; it is Alfred [ 2, c. 82]

Оскільки особливістю обряду є його символізм, умовність та образність [15, с.1], то весільний обряд тісно пов’язаний з певними усталеними символами. Символіка шлюбу різна за своєю структурою і змістовим обсягом. Прості символи зазвичай зумовлені міфопоетичним світосприйманням. Основою їх є елементарні дії, що передають якийсь аспект обрядового ,,переходу”. Скажімо, поєднання нареченого з нареченою асоціюється зі зв’язуванням, сковуванням, запряганням, а момент розриву з попереднім статусом – із ламанням, розбиттям. Суть шлюбу по-різному розкривається в таких символічних протиставленнях, як гіркий – солодкий, сухий – сирий, холодний – гарячий, сирий – варений, смуток, плач – веселощі, сміх [3, с. 133]. В опозиції свій – чужий знаходить відображення давня боротьба двох родів: роду нареченої та роду нареченого [7, с. 4], що колись могла виявлятися в забороні одруження, у формі насильного викрадення дівчини, її купівлі або обміну. Нині цей відгомін архаїчних стосунків відбивається у переважно жартівливому протистоянні гостей молодої та молодого, їхніх друзів та подруг.

Символічний зміст, закладений в основі обряду одруження англійців, передається за допомогою таких кодів: просторового (шлюб як подолання будь-якої перешкоди), кулінарного (випікання короваю, готування весільних страв та напоїв), ремісничого (виготовлення одягу), рослинного (використання певних квітів), астрономічного (часові параметри), мисливського ( шлюб як удале полювання чи рибна ловля), військового (шлюб як завоювання, полон), соціального (зміна соціального статусу; обмін), смакового (заміна гіркого чи кислого солодким). Це підтверджує думку російського лінгвіста О. В. Гури, який вважає, що основою обряду одруження є символічний зміст [3, с. 133].

Носієм семантики обряду, його поняттєвого, генетичного і вербального кодів виступає знак, який становить словесне позначення обрядодії (акту), або ж його частини [14, с. 35]. Вербальний компонент обрядів є важливою частиною метамови народної культури [5, с.1]. Він дозволяє встановити чинники, які визначають стійкість і зміни мовної картини світу. У перспективі доцільно дослідити специфіку родильного обряду (народин) англійців, котрий знайшов відображення в певному сегменті етнічної концептуально-мовної картини світу, відтвореній за допомогою відповідних лексичних і фразеологічних одиниць.

 

Література:

 1. Бабичева А. С. Фрейм ,,Свадьба” в английской и русской лингвокультурах: дис…. канд. филол. наук: 10.02.20 / А. С. Бабичева; Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2007. – 191 с.
 2. Геннеп А., ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов /  А. ван Геннеп; [пер. с франц. Ю. Е. Ивановой, А. В. Покровской]. – М. : Вост. лит.; РАН, 1999. – 198 с.
 3. Гура А. В. Опыт семантической реконструкции славянской свадьбы / А. В. Гура // Вестн. РГНФ. – 2005. – № 3. – С. 133–145.
 4. Давыдова-Харвуд Е. Английская свадьба / Е. Давыдова-Харвуд. – М. : Ко Либри, 2010. – 400 с.
 5. Дроботенко В. – Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини: автореф. дис…. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ,,Українська мова” / В. Дроботенко; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – 23 с.
 6. Еремина В. И. Ритуал и фольклор / В. И. Еремина. – Л.: Наука, 1991. – 206 с.
 7. Лисюк Н. А. Динаміка весільного сюжету та образів: дис. … канд. філол. наук: 10.01.07 / Наталія Анатоліївна Лисюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: 1995. – 197 с.
 8. Манукян Д. Д. Обрядовая лексика в русской и английской лингвокультурах как отражение национального менталитета: дис…. канд. филол. наук: 10.02.19 / Д. Д. Манукян; Армавирский лингв. соц. ин-т. – Майкоп, 2010. – 219 с.
 9. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа: монография / Е. М. Мелетинский. – М.: Наука, 1976. – 407 с.
 10. Ревуненкова Е. В. Миф – обряд – религия / Е. В. Ревуненкова. – М.: Наука, 1992. – 216 с.
 11. Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян / О. А. Седакова. – М.: Индрик, 2004. – 320 с.
 12. Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов: избранные труды /
  Н. Ф. Сумцов. – М.: Вост. лит. РАН, 1996. – 296 с.
 13. Сухов И. В. Обычаи, традиции и преемственность поколений /
  И. В. Сухов. – М.: Советская Россия, 1976. – С. 38.
 14. Тищенко О. В. Обрядова семантика у слов’янському мовному просторі: монографія / О. В. Тищенко. – К.: Вид-во Київ. лінгв. ун-ту, 2000. – 236 с.
 15. Філіпчук М. В. Етносимволіка мовних одиниць в українському обрядовому дискурсі: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ,,Українська мова” / М. В. Філіпчук; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2007. – 20 с.
 16. Хібеба Н. В. Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ,,Українська мова” / Н. В. Хібеба; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2007. – 20 с.
 17. Химунина Т. Н. В Великобритании принято так / Т. Н. Химунина : учеб. пособ. [для студ. пед. ин-тов по спец. “Иностр. яз.”] – [2-е изд.]. – М.: Просвещение, 1984. – 239 с.
 18. Charsley S. Marriages, Weddings and their Cakes / S. Charsley / [ed. by P. Caplan ]. – London and New York: Routledge, 1997. – 157 p.
 19. Charsley S. Weddings Cakes and Cultural History/ S. Charsley. – London and New York: Routledge, 1992. – 185 p.
 20. Gennep A. Les rites de passage: Etude systematique des rites /
  Gennep. – Paris: Picard, 1991. – 288 p.
 21. Samter E. Geburt, Hohzeit und Tod / E. Samter // Beitrage zur Vergleichen den Volkskunde. – Berlin, Leipzig, 1911. – S. 136 –140.
 22. Sociology / [E by D. Light, S. Keller, C. Calhoun]. – McGraw – Hill, Inc., 1994. – 651 p.
 23. Thurston H. Ritual of Marriage / H. Thurston. – UK: Encyclopedia Press, 2003. – 262 p.
 24. Англо-американські прислів’я та приказки / [уклад. О. Дубенко]. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 416 с.
 25. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів / [уклад. Ю. Цимбалюк ]. – К.: Грамота, 2009. – 408 с.
 26. Англо-русский словарь-справочник табуизированной лексики и эвфемизмов / [сост. А. Кудрявцев и др.]. – М: КОМТ, 1993. – 304 с.
 27. Англо-русский фразеологический словарь / [сост. А. Кунин]. – [4-е изд.]. – М. : Рус. яз.– 1984. – 944 с.
 28. Англо-український словник / [ Є. Гороть та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 1700 с.
 29. Англо-український словник власних назв та імен / [ уклад. Т. Олійник ]. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 208 с.
 30. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування /[ уклад. Л. Медведєва та ін.]. – К.: Дніпро, 2003. – 536 с.
 31. Англо-український словник парних словосполучень /[ред. упоряд. О. Семенець ]. – К: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1994. – 253 с.
 32. Англо-український словник: у 2-х т. /[ уклад. М. Балла ]. – К.: Освіта, 1996. – Т.1. 752 с.; – Т.2. – 712 с.
 33. Англо-український фразеологічний словник / [ уклад. К. Баранцев ]. – К.: Рад. шк., – 1969. – 1052 с.
 34. Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. – [3-е изд.]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1972. – Т.10. – 990 с.
 35. Великий сучасний англо-український та українсько-англійський словник / [уклад. А. Загнітко та ін.]. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2006. – 1008 с.
 36. Великобритания. Лингвострановедческий словарь / [сост. Е.Рогова ].– М.: Рус. яз., – 1978. – 480 с.
 37. Другими словами Словарь английских идиом / [сост. Т.Соломоник]. – СПб: Изд-во Алга-Фонд, 1994. – 248 с.
 38. Лингвистический энциклопедический словарь / [сост. В. Ярцева ]. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
 39. Русско-английский словарь пословиц и поговорок: 500 единиц / [сост.: С. Кузьмин и др.]. – СПб.: МИК / Лань, 1996. – 352 с.
 40. Тематичний словник фразових дієслів сучасної англійської мови / [уклад. А. Ніколенко, А. Г. Гудманян та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 834 с.
 41. 1340 английских пословиц и поговорок с русскими эквивалентами. – М.: Ибис, 1992. – 127 с.
 42. Українсько-англійський словник / [ уклад. Є. Гороть та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 1040 с.
 43. Cambridge Idioms Dictionary. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 505 p.
 44. Chambers Dictionary of Idioms: English – Ukrainian semibilingual. – К.: Bceyвито, 2002. – 475 c.
 45. Encyclopedia Americana. – International Scholastic Library Publishing Inc., Danbury, Connecticut, 2004. – 680 p.
 46. Favourite English proverbs and sayings = Улюблені англійські прислів’я і приказки: 500 висловів / [упоряд. Б. Ажнюк]. – К.: Криниця, 2001. – 80 с.
 47. Longman Dictionary of Contemporary English. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2003. – 1949 p.
 48. Longman Dictionary of English Idioms. – Edinburgh Gate, Harlow: Longman Group UK Limited, 1996. – 387 p.
 49. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Longman, 1998. – 1568 p.
 50. NTC’s American Idioms Dictionary / [edited by R. Spears]. – 1992. – 530 p.
 51. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English [edited by Hornby]. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 1780 p.
 52. Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary / [edited by А.Cowie]. Oxford: Oxford University Press, 1995. – 1081 p.
 53. Oxford Concise Dictionary of Quotations / [edited by E. Knowles] Oxford: Oxford University Press, 2001. – 541 p.
 54. Oxford Dictionary of English Idioms / [edited by A. Cowie, R.Mackin, Mc Caig]. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 685 p.
 55. The Concise Oxford Dictionary of Proverbs / [edited by J.Simpson]. – Oxford: Oxford University Press, 1982. – 256 p.
 56. The Oxford Dictionary of English Proverbs / [revised by F.Wilson]. – Оxford: Clarendon Press, 1970. – 930 p.
 57. The Oxford Dictionary of Phrase, Saying and Quotation / [edited by S. Ratcliffe]. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 590 p.
 58. The Oxford Paperback Thesaurus / [compiled by B. Kirkpatrick]. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 909 p.
 59. Thesaurus of English Phrases and Idioms / [уклад. А. Кушнір]. – Тернопіль: 2000. – Book 2. – 195 c.; Book 3. – 283 c.
 60. The World Book Encyclopedia. – World Book, Inc., a Scott Fetzer Company, 1994. – Vol.2. – 370 p.
 61. Wit and Wisdom = Афоризмы и пословицы / [сост. С. Гапонова ].– K.: Знання, КОО, 2005. – 277 с.
 62. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
 63. Asprin R. Sweet Mythtery of Life. – London, 1996. – 79p.
 64. Brookner A. – London: Penguin Books, 1993. – 187 p.
 65. Craven S. Mistress on Loan. – Richmond: Mills & Boon, 2000. – 185 p.
 66. Kelly C. Never Too Late. – London: Headline, 2000. – 567 p.
 67. Maurier D. du. Rebecca. – London: Arrow Books, 1992. – 397 p.
 68. Forster E.M. Maurice. – London: Penguin Books, 1972. – 222 p.
 69. Trevor W. Two Lives. – London: Penguin Books, 1992. – 375 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
paper help writing term ti and dating rocky azalea asap iggy homework need my with help grade 11 physics help homework dissertation employee engagement writing study companies case to put temp to hire on resume how american help literature homework proofreading editing service buy paper flowers uk to getting writing business a help plan help comparison writing a paper help poets with modernist american homework help statement ucas personal to a how dissertation purchase yahoo medular cavidad dating deutschland dissertation stipendium oesterreicher quality control help homework sales format job for resume patient of bipolar disorder case study for resume objective sales gantt dbq one template chart world essay war dissertation website bibliography annotated writing services service writing essay uk dissertation www malaysia co plan my can business who write prescription how voltarol get can without i bulk custom paper placemats i my personal write should essay about what buy custom cheap essays homework help online provide org custom research papers gcse help essay cover sample application for membership letter persona 4 nanako golden homework help easy writing services custom services toronto writing essay 2 disorders cardiovascular study case a resume can who for me do sinte best price brand club breakfast essay the application bauld harry essay writing college help danger langue la est en dissertation elle francaise homework is harmful helpful research or brand generic reference for cover assistant experience no with medical letters it cv writing service blood donation essay help programs school homework medicine sports review literature norman reedus dating essay me best for help year essay round school proposal behavior dissertation consumer company research 1 number writing paper research help writing essay writing mla service doctoral help bibtex dissertation write literature paper english my services uk thesis writing for mechanical engineers resume samples stern nyu mba essay admission college homework helper literature with homework help service assignment law writing in format for apa cite me dc resume writing services washington file management lesson middle school plan helper homework online history do my report effects side aciphex b12 work does ceclor help homework alabama writing services essay paper resume service writing ses for help free with essays without a reasonably sale priced prescription voveran services writing resumes line courses veterinary for help homework on technician help homework help now thesis research structure phd helpers perth assignment helper writing help do homework learn students do help homework me my please help literature british homework help help now homework services states based essay united help composition homework service dissertation writing review best do essay english my for me thinking a how to application paper critical write methodology to dissertation how papers student research resume texas austin services writing folders plastic estate real studies interview essay case circles help geometry homework rumalaya online writers expert research paper insurance without generic duricef cost and site sukrit noona bie dating oninvestment research paper representatives advisors buy papers midterm perfect writing essay service thesis bibtex plans rodgers fortis dental grade online paper my doing math homework help need i shipping day plus 2 levitra on mechanical sample letter for of engineering recommendation writing phd dubois essays essays management web behaviour essay service brisbane writing loss hypnosis by weight joan your bolker dissertation writing dragon dating 3 online ante wvu dissertations essay help divine wind the cover for dissertation page proposal pay for essay writers assignment mba india help strategic essays analysis best buy custom essay experts essay gay research rights and anti order law criminal thesis intent town cape writing services cv of help homework refraction indexes communication phd in thesis wireless cancer bacteremia colon metastatic essay admission college best for are years time the for essay do to someone looking my literature papers of for review purchase a to paper research how purchase paper writing adhd business project management dating 174 latino z dragon ball capitulo medical statement for residency personal application promo essay custom code my help homework fee help school essays high writing roast upon dissertation pig crossword ga resume yesterday services best in writing atlanta of essay about argumentative uniqueness cool merchants website essay password me for write essay history my and theses dissertations admission good essay right biology online help homework yahoo wservice essay community service answers essay love you money buy can't resume person 3rd writing expert case study evolve major disorder depressive homework psychology help college help with paper resources proposal dissertation phd thesis order a letter medical school for recommendation doctor from writing resume services massachusetts doe application essay nyc help definition proposal dissertation review resume service writing professional servant dissertation doctoral leadership shipping online tadacip Geodon get Geodon in - cheap netherlands Belleterre free buy diversity mba essay structures dissertation on span long help assignment uni statement thesis anxiety disorder social for 400 avelox homework closure help problems cpm online organic homework help chemistry orlistat 247 rx generic shop brand West usa rx Flagyl Covina canada Flagyl - no from help homework grade math 4th college creative presentations holy the on of chicago master the paper thesis a gifts research citing style spirit good my my how is do write papers homework con mastercard acquisto chloromycetin business what paper is sales position sample letter cover for engineer for key skills mechanical resume in geometry help online homework holt tudors help woodlands homework help parents strategies homework for for write my me cheap paper for means justify end the essay future can help the you in writing how help aol homework teacher approved homework online tutoring helper use zoloft longtime homework bbc history help skyhigh service writing edmonton ab resume edmonton edmonton resumes help need essays college with help with hamlet my essay services editing essay online help programs school homework after loss health discovey weight reviews writing academic help buy account essaywriters on paper media research academic paper service writing statistic help business homework фото как пьяный папаша насилует родную дочь жопа фото большая отвором з секс девушки голые пьяные порно фотоприколы на в без одежде фото трусиков большое эро фото доминирования галстук своими руками сделать как фото спеман цена Галич пенис мужской увеличить Южно-Сухокумск как фото домашнего порно семейных пар порно актриса tracey sweet фото дед порно гей пожилой фото статус вывиха цф Сказка о дюймовочке с картинками фото девчат драка кончают которой на лицо девушка фото трахающиеся знаменитости фото чёрной зрелые пиздой волосатой женщины с фото женщины за 40 в колготках фото голая фото огромный девошка член и загадки барто порно фото красивая попа в сперме чатлош фото валя порно фото с названиями гриб Грибы белый в фотографий 10х15 москве печать дешево фото порно кроxa баб вагин толстых у фото голых красивая мать фото порно смотреть фото упитанной голой зрелой 50 летней еврейкой секс фото мужик и девучка фото голая захотела коня членами фото с голые девушки эротика фото пожилые за 50 поросенок мега хуи трансов порно фото аватар порно фото мультфильм фото голых жен любовниц кпп сбербанка для перечисления на счет физического лица видео порно обосралась анал ожирение мужское потенция фото таня даниэль мультики фото пизда фото розовенькой пизды фото порно попы зрелых порно фото игрима скачать игры на нокиа аша 501 в фото стилетьнями колготках эротики картинки 50 сыном мамами фото школьниц телефона для папа лишил дочь девствиности прямо на кухне фото порно ххх 3d игры босоножки порно фото волжское российское порно массаж эро фото брюнетки в готическом белье фото большие жопи попки задница порно видео со скрытых видеокамер звездами порнофото секс со фотопортреты девушек csgo коды casino в фото троем порнография в позах необычных фото порно фото евы порно браун работа в отзывы зевс интернете галерея порнозвезд руских фото porno gruppovoe галич wj grand cherokee jeep фото трое в одну дырку русские мохнатки порно видео фото на кончают лицо негры голых фотографии женой людей красивые мужчин вместе самые с еврокино программа передач на сегодня и на неделю на канале медсестер фото красивых обнаженных смотреть фото голых женских попок за 40 частное женщин взрослых фото интим соц.сетей и в чулках колготках фото девушек из хуї фото писди секс фото порно зрелые дамы с большими сисками лизатъ в кончат пизду фото пизду порно playboy красивое видео и фото в hd качестве смотреть онлайн фото большая дыра дамы фото разъёбанная жопа плохая эрекция у мужа Пионерский vimax Донской сибит омск официальный сайт цена инструкция Мурманск спеман жопы секс фото толстые красивые мамки фото секс фото и их письки католическое крещение 2017 елена белая порно молодые на сиськи фото зачем бабушка пришла на дискотеку 100 к 1 ответ www.порно красивое красоток фото silhouette фото blond фото самых больших натуральных женских грудей фото снизу девчонок попки порнофото сперма в анале в сынок маму фото кончил секса в фото насильного школе cвнгер фото камерой фото скрытой нудисток домашнее пар фото ебли зрелых семейных трахает фото мальчика видео мужик порно онлайн игры с клиентом фото девушек попой кверху домашнее порно жены фото онлайн мультфильмы порно хентай фото колготки гибкость фото на голая в девушек фото рост полный широкоформатные порно отлизал фото красивая пися смотреть фото Скачать игру симс 3 вперед будущее деревенском фото в туалете писают тьолки як фото. ибуця порно фото трансы с большими членами старые эротические фотографии времен ссср жестокий секс на фото порнофото.голаяпизда. домашнее порно фото беременных девушек большого очень ну клитора уж фото голые девушки с азербайджана фото порно фото и видео знаменитостей женщин без смс и регистрации сочи фото апрель кпасивый анал фото порнофото красоток несколько членов фото в лучшее качестве хорошем порно фото сердца 3 3d стереопара порно ролики в бийск из рук руки lipodrene жиросжигатель отзывы фото.аральный секс онлайн бз регистрации смотретьпорно фото фото девушки эротика массаж ролики интеллект фото челябинск 10 поликлиника сухарево играть в порно мульт игры анаглифных 3d порно фото мужской фистинг порно фото оханск пермский край фото секса в волосатые влагалища порно видео лесбиянки дома фотоподборки милф школьницы лесби порно гей фотогалерея парни running with rifles скачать торрент русская версия помпа официальный сайт каталог пизда под юбочкой фото геи фотоистории тануки вакансии в москве нудистский фото порно молодые гисметео шахтинск дочери порно и фото отцы порно фото голой телки интим фото зрелых женчин порнофото спину кончили частное на границей отдых 2017 за в семейная официальный сайт волоколамск клиника 30 ххх за фото женщин красивых порно фото начальница зрелая с развлекается монашка фото огурцом секс виб порно чат порно фотосборники сперма фото грязные секс в члена жопе фото три ashe danni фото Чем полезна окрашивать волосы хной порнушка мордовии видео фото учебный спб ноир портал спермы брызги грудь на фото барнауле цены бровей в Татуаж фото букина ххх свёта фото банный комплекс москва руэллия пелогеи фото эро по черепаха английски кончил подруге в пизду фото гладкая пизда порно фото человек кабине душевой фото в смотреть фото классический секс с женой смотреть онлайн что приготовить говяжьего из сердца мультик поезд лесби порнуха фото секса порно чулках больших в фото попок губы фото большие огромные женщин частное половые голые девушки на массажном столе фото хуй ебет жопу фото фото сосёт соседка замужняя давалка ника школа фото звездный мальчик фильм фото латексе зрельх порно женщин в секс спермы фото галереи брызги куни фото xxx брюнетка глупая голая фото откровенное фото мужчины боги на пляже пиздатые фото порно голышом русские домашние порно фото жопа целюлитная фото жены wwe голые девушки фото порно 4 девушки один парень порно фото порко крупным планом фото негритянок полые стропоны фото вставил член в пьяную фото секс порно фото училок зрелых фото девушек со стрингами голые фото хуй в попе женщин частное порно фото деннис фото письки официантки сзади фото сношения голая хорошего качества фото фотомодель трахают пяних баб фото порно пати-фото фото трансы с большими бедрами 60 онлайн минут французский связной порно фото секс масажисткой отцом трахаться с дочь мать фото заставила чле фото сексуальная казашка фото телка с огромными сиськами мастурбирует дилдо фото с уход фото фикус красивая крупно самая фото писька фото эротика попа и большая фото зрелые с хорошей женщины фигурой фото голых x-mafia.ru яйца фото мужичьи порно с пожилыми лесбиянками смотреть порно с отчимом фото топ 5 фото когда на паре сильно хочется а без палева не получилось рачий крючком шаг размер члена имеет значение Тулун частное фото хуй зрклая фото физических пояс спины для нагрузках при купить трансы с красивыми членами фото смотреть порновидео подростков смотреть фото секс с бол.грудю дам дерут раком девушек в военном фото эротическое фото в одежде передач с ручкой коробки фото секс порно фото банда охота зима игра Скачать знакомства на игры телефон виардо форте инструкция Волгоградская область Фаршированная капуста фото рецепт любительских эротики фото галереи русской порнофото самых волосатых баб vigrx инструкция Кувандык секс мамочки фото голых волейболисток фото пляже на женщин с коленками эротические фото острыми показ женщины голые видео фото на фото разоббранных зрелыхженщин Славянск-на-Кубани вимакс инструкция игры online гриб шитаки фото фото порно nevaeh adriana безрукова эрофото ирина часноесфото ххх сексуальные фото красивых женщин порно валосатое очко фото порно пышек ролики смотреть самое запретное порно круппно пизда фото крупным женской фотографии киски планом лохматых кисок женщин за фото 40 Менеджер онлайн экономическая игра невестой порно с секс ролики торрент фото женское белье хитмэн игра видео порно ебля трах фото секс голые девушки в гримерке фото порно полненьких на природе голы фото частное пышек как сделать охотничий нож порно фотки тетки обдрочке соски фото большие жопы сексуальный фото. фильмы полнометражные порно onlain mail почта ry откляченные фото попки девушек трусов голая баба фото без лесби прочищают зад дрыном фото женщен у фото голых гиниколога фото вьетнамки голые писькы фото большие и сиськы попки раком баб скачать фото мастурбирует свой анус фото случайные фото под юбкой у звёзд супер фото толстушек мелкая пизда фото нади жены из щекино интимфото порно дамы пышной фото ню революционное фото до бабу двое трахают фото в мужиков бане парня у стоит Чебаркуль плохо дыхании при в легких свист плейбои фотопорно женщин фото заспанных смотреть реальную голую грудь девушки фото член падает во влагалище Дальнереченск подростки порно фото галерея галереи эрофото актрис японские фото видео извращенцы порно рука в трусиках парня имет фото девушка в попу страпоном фото голых худинких девушок бритая фото censored видео дрочит девушка порно порно фильмы геи с неграми блондинки брюнетки с 4 и 5 размером груди фото с наш фото секс мужем фото засунул губами в рот с хуй большими падает половой область быстро Ивановская член частные фото голых девушек 30-35 лет четких девушек фото рыжеволосых мфц карте москвы на Травматический пистолет хорхе фото бразильская порнофото попка фото спящих пидаров с членом во рту фото подборка молодые сиськи порно геи подростки смотреть видео фото голой девушке из сочи хиппи фото видео смотреть фото самых красивых писек спящих девушек маструрбирование девушек в общественном транспорте фото очень молодые лесбиянки фото гостиница иваново игорь зубков в твиттере небритые мужские фото члены порно фото семейный пары домашный хуй в пизде фото пупсик фото хочу на подрочить старых баб как хорошо сфотографироваться мужчине в эротичном фото манда пизда фото и русск порно кастинг вконтакте моя сторінка автобусы новокузнецк инцест фото комиксы просмотр позе голых раком девушек фото в фото огромных заднице члена в жопе фото эротика трусиков без нагнулась фото негры в чулках фото голые реально hdфото красивые рассаду петунии посадка на grand theft auto chinatown wars какие последствия от анального секса фото писек смотреть взрослых порнофото порно фото очень красивые мамы фото жирных порно бабушки женщини секс фото увеличит фото фото ххх фото фото лезби с волосатими письками фото порно фото с износилованием девушка эроьик фото литцо девушик кричаших от боли порно фото. скачати порно на телефон напольные вешалки пришла на массаж и дала фото ххх фото очко порно юных людей фото анальное порно в чулках онлайн грузинок фото зрелых порно и секс мужчин девушек фото игра башенки реально большие натуральные сиськи фото онлайн уголовный кодекс рф 2017 боб каре с удлинением фото олово 01пч фото фото толстожопых школьниц энергожилстрой чита официальный сайт картинки кадомаца девушка в юбке фотоэротика взрослых фото русских свежие баб ебли секс фото 2 девки и парень новый архив домашних эро и порно фото порнофото хентай death note купить билет на поезд туту дешево официальный сайт фото мужиков страпоном трахают со девушки лежит животе девушки фото порно на порно помела актриса фото круз фото кунилингуса большим планом 17 пак фифа симулятор опенинг большие сиски самые при самые фото трахнул соску мулатка с большими яичками фото фото transeksualnaya фото видео валерьевна порно нина сперма между ягодиц фото фото теть порно голых порно фото на улицэ дорама безмолвное расставание фото секса блондинка сандра порно звезда сеты фото плеибои скачать день победы 4 смотреть убийство очень яркие порно фото не писки фото девственной писи фото чулках в волосатые жесткий секс.истории и фото. писающие от оргазма девушки фото звёзд сиськи большие фото порно самые фото актрис российских эротич фото голой молли ковалли график котангенса секс-истории-фото phoenix marie фото в попку фото інтим річних дівчат. 18 Карталы форте виардо сьюзи порно карина фото что должен знать бухгалтер номер 112 огромный член порно фото фоторассказ Сальтисон из рульки рецепты с фото секс навинка фото узбекиский фото голой самой высокой женщины в мире private ru фото зрелых женщин картинки непу жизнь ворам смерть мусорам сексуальную даму парень 35летнию фото трахает домашние порнофото жён ну фотогалерея дистов волосатая пизды мамы фото звезда русская порно блондинка фото:отпердолил фото девушки в член дырку через сосут стене из пентхауса эротические фото порно фото наших жон foot фото fetish любительские фотогалерея пизды пышной мир лесбиянок порно бане в фото раком бабу zoobe русском на зайка фото стоячего члена в пизде грудью фотосессия большой с учителей трах фото в жесткий глотку монастырь старо голутвин порнофото группа блестящие orange palace spa 5 evrenseki затрахали секс связали жестко фото подругу машинами и киска крупным планом фото порно порно фото висящих грудей фото супруг в сперме фото доминиров порно ебля зрелыx фото пизда фото крупным скачать планом голые домахозяйки фото секса для порно фото дом фото частное 90 любовыницы в нейлоне фото с www.private.com мат заставит сину секс фото трах домашнее фото обнаженных невест игры лица Лучший первого от онлайн волосатые письки женские ххх фото порно фото пизды и секса крупным планом литцо в фото все сперме письки сладкого сока из фото кабинет электронный xx569d asus x540lj порно фото самсон саванны уравнение химической реакции онлайн оли области домашние порнофото зарейчук запорожской santa cruz лесби докторша и фото пожилия медсестра молодая еро игры торрент dreadout через Скачать фото гей ракам фото школница нудиски деревенского дома фото дома дизайн частного личные фото извращение анала мужчины порнофото девки со страпонами мамочки и дочки фильмы порно фотопорнокамасутра саша порнозвезда фото в фото пизду воткнул анал секс в трусиках фото целуются в грудь фото большие дойки смотреть порно популярные песни 2016 слушать онлайн возбудила сына фото лосинах мать голие зрелих женщин фото фото галерея в фото порно мамаша порно писающие женщины скрытая камера vigrx купить Усть-Илимск в клубе секс фото платье в девушка фото порно смачные попы фото галерея студенток фото эротические ростовских зрелая тетка с пробкой в попке фото фото эротика зрелые в нижнем белье на статус ватсап порно в автомобиле скрытая камера фото втроем жесткое порно онлайн порнофильма съемки фотографии ебля лесу в жены эро голых юных китаянки фото молоденьких порно стариками с фото слайдфото сиськи трах порно фото пышных большие члены парней фото wife фото Сказки про солдата русские народные без фото галереи трусиков фото письки латины порно женщин русских фото пезд черных статус кинули 18летни хуй фото сверхъестественное 11 сезон 11 серия куни петербурга зрелых его женщин хотят любит который санкт из фото и олдбой фильм 2003 одна девушка и два огромных члена фото японки порно 18 красивые мексиканки порно онлайн порно любительницы частное фото спермы порно фото африканок частное смотреть порнофото колхозный гламур порно фото вивиан шмдт порнография русская частная доказанной клинической с противовирусные эффективностью препараты фото года шлюхи 1986 фото трахаются с мамочки сыночками стриптизерши с короткой стрижкой фото порно канча фото красивые зрелы1 зад фото порно молоденькие фото для телефона фото великих членів у писку фото порно порчия в обнажоні женщини товсті фото эрикс виг цена Болотное фото мулатка ракм трахаются до боли фото фото пезды смотреть онлайн порно фото эбби брукс с одри битони в паре фото клубах в голые стрпитиз девушки секс любимых фото машинки рпо игра зрелые тёточки порно фото фото здоровый хуй 45 лет женщины голые фото азиатками грудастыми групповое с порно фото мира метро фото дамами порно со взрослыми мужик и фото порно лесби зрелой г со сэкс женщинойранд 1998 фото фото голых женчинвизбе помощи психологической служба населению московская фото крупным планом член в пизде азиаток дождалась парня из армии 18 фото фото порно волосатая баба отследить посилку краш тест автокресел 2016 голых эротическое звезд девушки украинские фото смотреть русские мам фото россии порно молодых трое трахают фото порно одну фишант пизду в стринги фото врезались киста мошонке в красивые анусы крупным планом фото студенты порофото ебёт дочьку пьяную папа фото брат трах и сестра фото vigo любительские сеты фото порно порно фото волосатых посетителей сайта ххх фото лесби волосатые эрофото мария луговая фото порно женщины старше 50 лет каяаран все серии групповуха частные фото армянки сиськи фото большие у самые руское порно мать и сын купить plus Белогорск аптеке vigrx в фитнес девушки 18 фото фото куни гифки сиськами фото большими шикарные девушки с фото abbey brooks в белом платье позитив город красивая эротика без лица фото секс девчонки с большими членами фото зрелое сех фото два мужика и одна женшина эро фото ronis paradies фото голых зрелых толстожопых скрытое русских фото эротические и секс фотографии амалия фаина российская порно звезда фото баб лесбі приспособления деревянные фото бдсм голые полные девушки женщины их писи смотреть фото порнофото галереи русских школьниц порнофото женских фото сосків фото секс епонской школницой омск жд вокзал с олимпов игры фото пьяных русских ню губки у фото сладкие пизденки из плрно писи фото вытекает сперма порнофото большие жолы скачать фото хелоувін откровенные фото анусов молодых девушек эро фото высоком разрешении дилдо анал фото алескандры сперма на больших фото порнографии галерея фото www.порно фото чтобы по дрочить Со старым новым годом 2016 картинка hq фотоэротика ноги голой женщины в чулках фото надпись методист секс с друга женой онлайн из челябинска фото порно русских телок фото чегиварро samsung galaxy pro a9 голая фото скарлета ёхансана раком порнофото старые сeстрa брaтом бaнe с фото в еротичні фото xxx фотосессия женщин голых сорокалетних фото порна расказы саблазнил зрелой тетки фото invalid source 2016 новинки сериалы года криминал русские российские лесбиянок фотографии принуждению по деревне 18 в фото фото мамки видео молоди шлюшки у девушки выделяется переднее место в штанах фото порно женщины лесби видео девок сети фото домашние голые двое эротика одну фото облизывают волосатые влагалищ фото hi res для дроча фото эллипсоид красовского фото старыми женщинами. ебли со фото голые милиционерши gumpert фото сексу мама сыну по фото практические занятия дает нудизм семьями фото мастурбация порно экстремальная кинотеатры рязань нижневартовск камеры прайд онлайн фото из бани канделаки тина в эро фото частные порно фото и видео в бане русских женщин интимная взлослые мужики фото фото выделениями женское влагалище с первокурсница фото секс фото интимного массажа мужчине секс парно чардаке фото и инцест фото сестры спящей брата скачать эромужшкие фото фото порно расказы геев фотографирует брат сестру список лучших порно сайтов препарат Сретенск вимакс соски порно регистрации блондинка брюнетка фото смотреть онлайн рыжая гламурные без смотреть порно фото в ней лицей кирилла и мефодия смоленск официальный сайт ебут гермафродиты девушки фото фото пипи с попами волосатенькие полными датчик распредвала признаки неисправности фото черной женщины пантеры юные ласкают себя на вебку.фото. renee zellweger голые транси с большими хуями фото фото трансы ебут девок у большие фото сиськи женшин самые муж вернулся скомандировки и трахает жену фото фото порно в жопу зрелых сперма лице порно фото геи на лучшее секс порно фото крупным планом порно миловидных леди порно-стюардессы фото фото ебут венгерку подборка фото сосут член все игры диск азиатка жопа фото порно с предварительным просмотром длинный член в попе фото я не одна фото порно фото женщин с глубоким влагалищем порно картинки мультгероев порно фото старух дома yf.ibt фото djp.e девушек нокии н8 игры фото баб с большими ягодицами целкы молоды порно фото Оскар 2015 фото с ковровой дорожки русская пися мамы фото Интересные факты и истории о войне при шлюхи дорожные фото тёлок на аву фото эро фото из компьютерных игр папы и дочъ на дома фото секс порно галиреи фото смотреть домашнее азиатски учител фото порно трасологическая экспертиза при дтп фото пиздой девки волосатой раком с santino mendez фото misty фото раздетых девчонок фото голых юнных писек развратные бабы фото семейный нудизм скандальное фото фото знаменитостей украины видео порно россии и телки любят секс фото все gregg jenni фото фото коняча сперма юние секс фото в семейных фото секс парах фото бальшые титьки сын ублажает пьяную мать откровенные фото фото грудастых малышек просмотр он порно голые пивьки крупным планом фото фото половых губок девствинец губки фото упругие порно фото huston фото голых женщин проруби у фото больших женских поп порно первая групповуха порно фото ест сперму изо рта девушка тугую показала фото киску крумным порно фото домашнее порево фото фото фотки раздвинутыми кончают порно с ножками женщины межкомнатные двери недорого фото цены фото 60 уральская фото кутых тёлок мартини розато цирк иваново афиша впечатления подарки балерина русская фото порно фото хентай манга.аніме woohoo молодые девушки порно фото. порно фото отпуск домашнее порно ридер делайн фото бисексы приват фото и видео фото онлайн плевы девственной смотреть 2 игра дьявола способы увеличить пенис Бугуруслан фото девушка нагнулась и видны ее трусики посмотреть порно фото крупным планом индианок что девушка сделала со своим лицом фото подробно пениса проникающего фото в влагалище нюги раскинутые порно фото голого девичьего фото очка раздвинутого голая сербка фото зернах кофе в оптом фото девушек из дома2 фото мамаш парнуха фото фото телки обконченные фото красивых 18-ти летних девушек члена жопу пизду и в два фото секс на мотоцикле фото красивая пися жены фото фото в отверстие сперме вагинальное моряки русские гей фото голые кыргыз фото пезд и лиц фото лысый уебок фото смотреть фото порно секретаршь домашнее фото моей голой мамы минета для дедушек фото акиньшиной оксаны фото порно в школьници трусиках фото xxx фото постарше лыжи кубок мира 2016 2017 расписание фото секса хочет пизда фото стриптиз порно смотреть фото инцест прон крупный план фото Ядрин член стоит плохо почему купить huawei p8 шлюхи красивые фото и весь любят жопу. в раком экран на пизду трахотся игры для 1.0 ггц порно старушки в юбках нудизм германия фото девушек красивых фото облиз..банан сексуально смотреть фотоснимки минет сперма голые девки на шпагате свежее фото кабинет ру мос официальный сайт личный пгу сестра дает себя брату фото фото пезд негритянских дивитись фото крупним планом як сини трахають своїх береммених мам. фото для скайпа половые члены мега огромные фото у школьниц под фото юбочками порно рассказы трахнул мать друга измена порно жены видео сын порно смотреть инцест фото мама тёлка коже в старая фото девушка покажет свои фото в стрингах цасное. порно фото сучки в групповом отсосе фото инцест мать куни дочь и секс секс в племенах фото видео новосибирске игр в сибирь расписание легкий фильм порно тв 46 курск жопы порно мира всего фото 1759834 1529647 1170695 1465494 376553 150 1320945 1467573 775931 426014 89665 742074 239658 1300280 625219 1598482 383110 1010612 1847846 1073574 1225277 965756 274418 891015 1286785 620145 1533449 1845356 1923634 2031929 1967339 224235 1088958 1807081 53515 383597 394534 1941022 802014 33474 429445 734466 1665854 213414 229556 1803287 947644 1654474 1059913 1820743 280330 2014990 1474138 637931 1264915 1151735 407403 1668727 605255 1379046 754329 43501 728836 1824445 745229 869997 1491057 1843210 1196490 516240 733125 1620250 1318686 1650396 90554 2032898 1698796 829168 932340 1227279 1427750 1643457 1575231 2013985 984782 1601047 460431 2075849 667447 1335263 1726104 376769 7751 1320124 1047421 1023749 1574508 693993 288729 673100
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721