ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД ЯК ПІДҐРУНТЯ СЕГМЕНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111-26:392.51(470)

Н. В. Гришкова

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука

м. Рівне

 

ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД ЯК ПІДҐРУНТЯ СЕГМЕНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ   КАРТИНИ СВІТУ

 

Стаття присвячена опису традиційного англійського весільного обряду як конституента мовної картини світу (на матеріалі сучасних творів англійської та американської прози: 80-ті рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.).

Ключові слова: весільний обряд, національно-мовна картина світу, обрядова весільна лексика, іменувати.

 

Статья посвящена описанию традиционного английського свадебного обряда как составной части языковой картины мира (на материале современных призведений английськой и американськой прозы: 80-е гг. ХХ в. – первое десятилетие ХХІ в.).

Ключевые слова: свадебный обряд, национально-языковая картина мира, обрядовая свадебная лексика, именовать.

 

The article focuses on revealing the nature of the English traditional wedding ceremony as a constituent of linguistic mapping of the world (modern literary works by English and American writers: 1980-s 2011 served as the sourses).  

Key words: wedding ceremony, national linguistic mapping of the world, constituent, English lexical units associated with the traditional wedding ceremony, to nominate.

 

На сучасному етапі розвитку мовознавчої думки домінує розуміння національної мови як особливої знакової системи, що передає наступним поколінням інформацію про звичаї, традиції та обряди, утілені в номінативних одиницях. Форма і зміст традиційних обрядів етносу тісно пов’язані з його менталітетом, із національною культурою, а тому виступають базою для творення відповідного сегменту в його національно-мовній картині світу.

Значна кількість етнолінгвістичних досліджень присвячена традиційній сімейній обрядовості загалом, і весільному обрядові зокрема.

Мовні засоби вербалізації весільного обрядові в славістиці досліджували Є. Бартмінський, О. В. Гура, О. В. Тищенко, Л. М. Бондарчук, М. В. Філіпчук. Англійському весільному обрядові присвячено праці С. Чарльзлі, В. Хауард, Дж. Уїлсон, О. Давидової-Харвуд.

Попри велику кількість робіт, ці дослідження здійснювалися не на недостатній вибірці, ряд аспектів лишилися мало чи взагалі недослідженими. Актуальність вищезазначеної розвідки зумовлена необхідністю всебічного комплексного вивчення весільного обряду англійців як однієї з ланок традиційної культури та його номінативного репертуару. Метою даної статті, через обмеженість її обсягу, є описати традиційний англійський весільний обряд та визначити його місце у національно-мовній картині світу.

Сімейна обрядовість складається з весільних, родильних і похоронних обрядів. У циклі сімейних обрядів сплелися дії, символи, атрибути, які виникли в різні епохи і повинні були забезпечити щастя, багатство, благополуччя сім’ї.

Незалежно від того, в якому суспільстві проживає людина, її життя обумовлене послідовними змінами віку, виду діяльності та соціального стану. На думку французького дослідника А. ван Геннепа, для індивідів жити – це значить безперервно реконституюватись, змінювати статус і форму, образно кажучи, ,,вмирати” і ,,народжуватись” у найважливіші періоди життя [20, с. 272]. Ключові життєві зміни потребують дотримання обрядів, які склалися та існують у певній етнічній спільноті. Такі обряди іменують обрядами переходу і до них належить народження, досягнення соціальної зрілості, одруження, батьківство, смерть [2, с. 8-9 ].

Саме в обрядах відтворюються міфічні події сакрального минулого [9, с. 37]. Обряд вважають багатоплановою, поліфункціональною, ієрархічною структурою, одним із найскладніших компонентів інформаційно-комунікативної архетипно-міфологічної системи [14, с. 35], ритуал визначають як форму символічної поведінки [8, с. 2] У розумінні О. В. Ревуненкової, обряд – це результат комунікативної діяльності представників якоїсь етноспільноти [10, с. 6]. Тому його можна кваліфікувати як одну із форм етнокультурного спілкування, людської поведінки, що реалізує ту чи ту модель світу на певному етапі народного світосприймання. Обрядова форма виникає у тому випадку, коли всі складові частини звичаю закріплюються у суспільному й особистому житті [13, с. 38]. Як слушно зазначає В. І. Єрьоміна, обряд як форма втілення релігійних поглядів не є універсальним, це лише один зі способів, за допомогою якого вірування втілюється в дію. У той чи той історичний момент з певних причин ці уявлення можуть не отримати обрядового оформлення, або мати його одностороннє вираження, скажімо, тільки у весільному обряді [6, с. 5-7].

Нам імпонує підхід О. А. Седакової, яка вважає, що обряд – це невербальний текст особливого типу, в якому розрізняють такі плани: змістовий, акціональний, агентний та предметний [11, с. 29].

Весільний обряд – один із найважливіших родинних обрядів, під час якого оформляється вступ у шлюб, що, власне, і становить основу для створення сім’ї. Шлюб – це визнаний суспільством союз двох чи більше осіб, що детермінує статеві та фінансові права й обов’язки [22, с. 296]. Соціальна сутність шлюбу виявляється через духовно-психологічні, моральні, економічні, культурні відносини, що розвиваються і змінюються разом зі змінами в суспільстві.

Відомо, що шлюбні стосунки англійське суспільство почало унормовувати законом із ХVІІІ століття. До цього часу в Англії правомірним вважали шлюб per verba de praesenti (у перекладі з латинської мови дослівно означає ,,за теперішніми словами”). Такий шлюб, як правило, не був оформлений релігійним ритуалом вінчання, і закоханим людям достатньо було у присутності свідків обмінятися весільними обіцянками на зразок: I do take thee to my wife / husband. [23, c. 131].

Певний час існував також письмово закріплений шлюб, для укладання якого потрібно було придбати спеціальну ліцензію (marriage license) та оформити її. У 1754 році парламент ухвалив закон про єдиний легальний шлюб – церковний, про здійснення якого свідчив запис у церковно-приходській книзі. 1863 року англійський парламент прийняв ще один закон про громадянський шлюб [23, c. 164].

Важливу роль у формуванні шлюбних відносин відіграла релігія, хоча шлюб насамперед був цивільним, світським інститутом. На ранніх стадіях розвитку суспільства втручання релігії у шлюбні відносини було незначним і обмежувалося лише певними табу, які згодом набули обов’язкової соціальної санкції та стали нормою суспільної моралі. Загальноприйняті церковні канони весільного ритуалу у представників англійської етнічної спільноти з’явилися 1604 року [23, c. 151]. Нині в Англії офіційно визнано два види шлюбу: цивільний (його оформляють у державних відділах реєстрації актів громадськогo стану, тобто marriage by a Registrar) та церковний (засвідчений у церкві, тобто marriage by Banns; marriage by  marriage by Ordinary Licence; marriage by Special Licence) [17, c. 108-109]; ,,гуманістичний” вид шлюбу виник нещодавно [1]. Цивільний шлюб має спрощену процедуру, яка не супроводжується певними канонами. Укладання церковного шлюбу відбувається урочисто, з дотриманням загальноприйнятого уставу.

В Англії велика кількість молодих людей віддають перевагу церковному шлюбу. Це пояснюється тим, що їм більше до вподоби романтичне ,,біле” весілля, аніж ординарне світське.

She said she wanted a white wedding – and a wedding night that meant something [ 3, c. 112].

Білий колір повязується не тільки з вбранням нареченої, але й традицією прикрашати церкву лише білими квітами. Так, під час королівського весілля принца Уільяма та його нареченої Кейт Мідлтон Вестмінстерське абатство традиційно було прикрашене білими квітами, шістьма велетенськими кленами і двома грабами, які символізують в англійській етнокультурі міцність та витривалість [ 4, с. 235-240 ].

Семантичний зміст словосполучення a white wedding складається не лише із значення складників ,,білий” та ,,весілля”. Цим найменуванням англійці позначають  весілля, що відповідає усім морально-етичним вимогам до цієї події, а саме: перший шлюб партнерів, згода родини на шлюб, цнотливість нареченої, вінчання у церкві.

В англійському суспільстві нині віддають перевагу світській церемонії у повторних шлюбах. Про це свідчить наведений мікроконтекст:

,,Tell me something,” he said, ”do you mind how soon you marry me? You do not want a trousseau or any of that nonsense? Because the whole thing thing can be so easily arranged in a few days.” ,,Not in a church?” I asked. ,,Not in white, with bridesmaids, and bells, and choir boys?” ,,You forget,” he said, ,,I had that sort of wedding before” [ 5, c. 60].

Навіть традиційно витриманий церемоніал може викликати сумніви щодо його легітимності, якщо суб’єкт ситуації зміна матримоніального стану недостатньо обізнаний з такими ритуалами. Шлюб проведений та зареєстрований церквою іншої конфесії та за незнайомими ритуалами вдається недійсним і викликає сумніви у Лілії після одруження з Джино Карелла:

She reflected chiefly about her marriage. The ceremony had been hasty and expensive and the rites, whatever they were, were not those of the Church of England. For hours at a time she would be seized with a vulgar fear that she wasn’t ,,married properly”, and that her social position in the next world might be as obscure as it was in this [ 6, c. 60].

Вийшовши наспіх заміж (hasty and expensive )  у чужій церкві та за чужими ритуалами (the rites… were not those of the Church of England), героїня не впевнена, що одружена ,,як слід” (,,married properly”). Це становить під сумнів її соціальний стан (her social position) не тільки у власних очах, але й в потойбічному світі, у який вона вірить. За церковними канонами, соціальний статус у реальному світі впливає на статус особи у потойбічному світі, тому так важливо дотримуватися ритуалів та звичаїв власної віри. Лілія вступила в шлюб за католицьким, а не англіканським обрядом, тому вважає, що зрадила своїй церкві. Як бачимо, поняття про шлюб тісно пов’язані з внутрішнім світом людини, впевненістю у святості й цінності встановлених зв’язків та даних обітниць.

Проте чимало англійців (особливо, молодих) проживають у громадянському шлюбі, який здебільшого передує власне заручинам та офіційному оформленню стосунків. Такий шлюб не потребує легального оформлення, а є обопільною згодою чоловіка та жінки мешкати разом і виконувати подружні обов’язки.

Традиційний весільний обряд англійців – це обряд ,,переходу” з одного статусу людини в інший, що визначає специфіку його осмислення як сегменту картини світу, а також установлення його формальної структури. Він є ланкою родинного циклу, що складався упродовж тривалого часу. Початковим моментом в історичному розвитку родинного обрядового циклу вважають універсальне уявлення – ,,через смерть до нового народження”, яке виникло на ранніх стадіях розвитку людського суспільства і виявляється в різних обрядах: народинах, весіллі, похованні. Методика вивчення обрядів, в результаті застосування якої родинні ритуали, що стосуються народження дитини та одруження, було згруповано за спільними ознаками, дала змогу встановити, що деякі з них мають спільні корені [21, с. 136-140]. Зокрема, при зіставленні обрядодій, що проводилися під час народин і весілля, було виявлено спільне архаїчне походження таких звичаїв, як заборона переносити наречену через поріг її помешкання та новонародженого через поріг будинку, пов’язана з вірою в домашніх духів [6, с. 4]. Разом з тим, існують випадки, коли, незважаючи на подібність форми, обряди виявляються зовсім різними за змістом. Наприклад, у поховальному обряді англійців одяг, вдягнутий навиворіт, символізує належність тієї людини до потойбічного світу. А столи, накриті скатертинами ,,навиворіт” під час весільного бенкету, є оберегом від зурочень. Це свідчення багатозначності обрядових реалій, їх прив’язаності до конкретних ритуальних дій.

Весільний обряд – це духовно, морально та соціально важливе дійство, закорінене у традиціях, звичаях і менталітеті англійської етноспільноти, що формує певний сегмент картини світу. Під час весілля відбувається подолання ритуальних меж, які визначають зміну соціального та сімейного статусу молодих [19, c. 90]. Після переходу від одного етапу до іншого весь попередній період сприймається як пережитий (довесільний, передвесільний). Тому нейтралізуються всі ознаки, які стосуються минулого: змінюються правила поведінки заручених, їхній одяг, зачіска нареченої. Найвизначальнішими моментами ,,переходу” вважають приїзд нареченого з весільною процесією за нареченою, посад молодої, переїзд у дім до майбутнього чоловіка.

Весільні обряди всіх індоєвропейських народів за часом і місцем виконання учені поділяють на три групи. До першої відносять ті, що відбуваються в оселі батька нареченої. Другу групу складають такі, які здійснюють, коли молода залишає батьківську домівку, а до третьої – обряди, які стосуються помешкання молодого [12, с. 8]. Відповідно до цього поділу виокремлюють три етапи весілля. Так, весільний обряд англійців складається з довесільного, власне весільного та післявесільного етапів, кожен із яких супроводжується усталеними ритуальними діями [18, c. 185] Назва ,,довесільний етап” позначає період від моменту знайомства хлопця й дівчини до дня весілля, а ,,передвесільний” – стосується вечора напередодні весілля [16, с. 5]. Найменування ,,весільний етап” охоплює власне весільне дійство. ,,Повесільний етап” – це найближчий після весілля і пов’язаний з ним період

У структурному плані весілля – найбільш складно організований обряд родинного циклу. У ньому беруть участь велика кількість учасників, які мають різні обов’язки, пов’язані з певними етапами формальної та неформальної частин весілля (flowergirl, bridesmaid, the maid of honour, best man, usher, page, godfather, godmother, bridal party, members of the wedding, distaff/spindle kin, spear kin). Тут використовують особливі ритуальні атрибути (wedding cake, Grooms cakewedding ring), обрядові страви і напої (sponge with strawberry and cream, champagne, whisky, sherry  ), виконують весільні пісні ( prothalamia), танці (Come Rain or Come Shine).

Вищезазначене вдало відображено у відповідних контекстах:

I would ask you to honour me by standing as my best man [ 1, c. 28];

Before the meal the health of the bride and groom was drunk in whisky or sherry [ 7, c. 30];

Her father and Vida were dancing their first dance while the band played ,,Come Rain or Come Shine” [ 4, c. 265];

So they are in the wedding photograph. The bridegroom’s mother may be forgiven such an expression seeing that she will shortly say goodbye to her elder son. But the bridegroom’s best man has made a very good impression on everyone. Alfred, in tails, is striking. For the girls at the wedding, waiting for the dance to begin, it is no longer Frederick who is the prize; it is Alfred [ 2, c. 82]

Оскільки особливістю обряду є його символізм, умовність та образність [15, с.1], то весільний обряд тісно пов’язаний з певними усталеними символами. Символіка шлюбу різна за своєю структурою і змістовим обсягом. Прості символи зазвичай зумовлені міфопоетичним світосприйманням. Основою їх є елементарні дії, що передають якийсь аспект обрядового ,,переходу”. Скажімо, поєднання нареченого з нареченою асоціюється зі зв’язуванням, сковуванням, запряганням, а момент розриву з попереднім статусом – із ламанням, розбиттям. Суть шлюбу по-різному розкривається в таких символічних протиставленнях, як гіркий – солодкий, сухий – сирий, холодний – гарячий, сирий – варений, смуток, плач – веселощі, сміх [3, с. 133]. В опозиції свій – чужий знаходить відображення давня боротьба двох родів: роду нареченої та роду нареченого [7, с. 4], що колись могла виявлятися в забороні одруження, у формі насильного викрадення дівчини, її купівлі або обміну. Нині цей відгомін архаїчних стосунків відбивається у переважно жартівливому протистоянні гостей молодої та молодого, їхніх друзів та подруг.

Символічний зміст, закладений в основі обряду одруження англійців, передається за допомогою таких кодів: просторового (шлюб як подолання будь-якої перешкоди), кулінарного (випікання короваю, готування весільних страв та напоїв), ремісничого (виготовлення одягу), рослинного (використання певних квітів), астрономічного (часові параметри), мисливського ( шлюб як удале полювання чи рибна ловля), військового (шлюб як завоювання, полон), соціального (зміна соціального статусу; обмін), смакового (заміна гіркого чи кислого солодким). Це підтверджує думку російського лінгвіста О. В. Гури, який вважає, що основою обряду одруження є символічний зміст [3, с. 133].

Носієм семантики обряду, його поняттєвого, генетичного і вербального кодів виступає знак, який становить словесне позначення обрядодії (акту), або ж його частини [14, с. 35]. Вербальний компонент обрядів є важливою частиною метамови народної культури [5, с.1]. Він дозволяє встановити чинники, які визначають стійкість і зміни мовної картини світу. У перспективі доцільно дослідити специфіку родильного обряду (народин) англійців, котрий знайшов відображення в певному сегменті етнічної концептуально-мовної картини світу, відтвореній за допомогою відповідних лексичних і фразеологічних одиниць.

 

Література:

 1. Бабичева А. С. Фрейм ,,Свадьба” в английской и русской лингвокультурах: дис…. канд. филол. наук: 10.02.20 / А. С. Бабичева; Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2007. – 191 с.
 2. Геннеп А., ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов /  А. ван Геннеп; [пер. с франц. Ю. Е. Ивановой, А. В. Покровской]. – М. : Вост. лит.; РАН, 1999. – 198 с.
 3. Гура А. В. Опыт семантической реконструкции славянской свадьбы / А. В. Гура // Вестн. РГНФ. – 2005. – № 3. – С. 133–145.
 4. Давыдова-Харвуд Е. Английская свадьба / Е. Давыдова-Харвуд. – М. : Ко Либри, 2010. – 400 с.
 5. Дроботенко В. – Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини: автореф. дис…. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ,,Українська мова” / В. Дроботенко; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – 23 с.
 6. Еремина В. И. Ритуал и фольклор / В. И. Еремина. – Л.: Наука, 1991. – 206 с.
 7. Лисюк Н. А. Динаміка весільного сюжету та образів: дис. … канд. філол. наук: 10.01.07 / Наталія Анатоліївна Лисюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: 1995. – 197 с.
 8. Манукян Д. Д. Обрядовая лексика в русской и английской лингвокультурах как отражение национального менталитета: дис…. канд. филол. наук: 10.02.19 / Д. Д. Манукян; Армавирский лингв. соц. ин-т. – Майкоп, 2010. – 219 с.
 9. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа: монография / Е. М. Мелетинский. – М.: Наука, 1976. – 407 с.
 10. Ревуненкова Е. В. Миф – обряд – религия / Е. В. Ревуненкова. – М.: Наука, 1992. – 216 с.
 11. Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян / О. А. Седакова. – М.: Индрик, 2004. – 320 с.
 12. Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов: избранные труды /
  Н. Ф. Сумцов. – М.: Вост. лит. РАН, 1996. – 296 с.
 13. Сухов И. В. Обычаи, традиции и преемственность поколений /
  И. В. Сухов. – М.: Советская Россия, 1976. – С. 38.
 14. Тищенко О. В. Обрядова семантика у слов’янському мовному просторі: монографія / О. В. Тищенко. – К.: Вид-во Київ. лінгв. ун-ту, 2000. – 236 с.
 15. Філіпчук М. В. Етносимволіка мовних одиниць в українському обрядовому дискурсі: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ,,Українська мова” / М. В. Філіпчук; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2007. – 20 с.
 16. Хібеба Н. В. Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ,,Українська мова” / Н. В. Хібеба; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2007. – 20 с.
 17. Химунина Т. Н. В Великобритании принято так / Т. Н. Химунина : учеб. пособ. [для студ. пед. ин-тов по спец. “Иностр. яз.”] – [2-е изд.]. – М.: Просвещение, 1984. – 239 с.
 18. Charsley S. Marriages, Weddings and their Cakes / S. Charsley / [ed. by P. Caplan ]. – London and New York: Routledge, 1997. – 157 p.
 19. Charsley S. Weddings Cakes and Cultural History/ S. Charsley. – London and New York: Routledge, 1992. – 185 p.
 20. Gennep A. Les rites de passage: Etude systematique des rites /
  Gennep. – Paris: Picard, 1991. – 288 p.
 21. Samter E. Geburt, Hohzeit und Tod / E. Samter // Beitrage zur Vergleichen den Volkskunde. – Berlin, Leipzig, 1911. – S. 136 –140.
 22. Sociology / [E by D. Light, S. Keller, C. Calhoun]. – McGraw – Hill, Inc., 1994. – 651 p.
 23. Thurston H. Ritual of Marriage / H. Thurston. – UK: Encyclopedia Press, 2003. – 262 p.
 24. Англо-американські прислів’я та приказки / [уклад. О. Дубенко]. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 416 с.
 25. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів / [уклад. Ю. Цимбалюк ]. – К.: Грамота, 2009. – 408 с.
 26. Англо-русский словарь-справочник табуизированной лексики и эвфемизмов / [сост. А. Кудрявцев и др.]. – М: КОМТ, 1993. – 304 с.
 27. Англо-русский фразеологический словарь / [сост. А. Кунин]. – [4-е изд.]. – М. : Рус. яз.– 1984. – 944 с.
 28. Англо-український словник / [ Є. Гороть та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 1700 с.
 29. Англо-український словник власних назв та імен / [ уклад. Т. Олійник ]. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 208 с.
 30. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування /[ уклад. Л. Медведєва та ін.]. – К.: Дніпро, 2003. – 536 с.
 31. Англо-український словник парних словосполучень /[ред. упоряд. О. Семенець ]. – К: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1994. – 253 с.
 32. Англо-український словник: у 2-х т. /[ уклад. М. Балла ]. – К.: Освіта, 1996. – Т.1. 752 с.; – Т.2. – 712 с.
 33. Англо-український фразеологічний словник / [ уклад. К. Баранцев ]. – К.: Рад. шк., – 1969. – 1052 с.
 34. Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. – [3-е изд.]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1972. – Т.10. – 990 с.
 35. Великий сучасний англо-український та українсько-англійський словник / [уклад. А. Загнітко та ін.]. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2006. – 1008 с.
 36. Великобритания. Лингвострановедческий словарь / [сост. Е.Рогова ].– М.: Рус. яз., – 1978. – 480 с.
 37. Другими словами Словарь английских идиом / [сост. Т.Соломоник]. – СПб: Изд-во Алга-Фонд, 1994. – 248 с.
 38. Лингвистический энциклопедический словарь / [сост. В. Ярцева ]. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
 39. Русско-английский словарь пословиц и поговорок: 500 единиц / [сост.: С. Кузьмин и др.]. – СПб.: МИК / Лань, 1996. – 352 с.
 40. Тематичний словник фразових дієслів сучасної англійської мови / [уклад. А. Ніколенко, А. Г. Гудманян та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 834 с.
 41. 1340 английских пословиц и поговорок с русскими эквивалентами. – М.: Ибис, 1992. – 127 с.
 42. Українсько-англійський словник / [ уклад. Є. Гороть та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 1040 с.
 43. Cambridge Idioms Dictionary. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 505 p.
 44. Chambers Dictionary of Idioms: English – Ukrainian semibilingual. – К.: Bceyвито, 2002. – 475 c.
 45. Encyclopedia Americana. – International Scholastic Library Publishing Inc., Danbury, Connecticut, 2004. – 680 p.
 46. Favourite English proverbs and sayings = Улюблені англійські прислів’я і приказки: 500 висловів / [упоряд. Б. Ажнюк]. – К.: Криниця, 2001. – 80 с.
 47. Longman Dictionary of Contemporary English. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2003. – 1949 p.
 48. Longman Dictionary of English Idioms. – Edinburgh Gate, Harlow: Longman Group UK Limited, 1996. – 387 p.
 49. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Longman, 1998. – 1568 p.
 50. NTC’s American Idioms Dictionary / [edited by R. Spears]. – 1992. – 530 p.
 51. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English [edited by Hornby]. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 1780 p.
 52. Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary / [edited by А.Cowie]. Oxford: Oxford University Press, 1995. – 1081 p.
 53. Oxford Concise Dictionary of Quotations / [edited by E. Knowles] Oxford: Oxford University Press, 2001. – 541 p.
 54. Oxford Dictionary of English Idioms / [edited by A. Cowie, R.Mackin, Mc Caig]. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 685 p.
 55. The Concise Oxford Dictionary of Proverbs / [edited by J.Simpson]. – Oxford: Oxford University Press, 1982. – 256 p.
 56. The Oxford Dictionary of English Proverbs / [revised by F.Wilson]. – Оxford: Clarendon Press, 1970. – 930 p.
 57. The Oxford Dictionary of Phrase, Saying and Quotation / [edited by S. Ratcliffe]. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 590 p.
 58. The Oxford Paperback Thesaurus / [compiled by B. Kirkpatrick]. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 909 p.
 59. Thesaurus of English Phrases and Idioms / [уклад. А. Кушнір]. – Тернопіль: 2000. – Book 2. – 195 c.; Book 3. – 283 c.
 60. The World Book Encyclopedia. – World Book, Inc., a Scott Fetzer Company, 1994. – Vol.2. – 370 p.
 61. Wit and Wisdom = Афоризмы и пословицы / [сост. С. Гапонова ].– K.: Знання, КОО, 2005. – 277 с.
 62. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
 63. Asprin R. Sweet Mythtery of Life. – London, 1996. – 79p.
 64. Brookner A. – London: Penguin Books, 1993. – 187 p.
 65. Craven S. Mistress on Loan. – Richmond: Mills & Boon, 2000. – 185 p.
 66. Kelly C. Never Too Late. – London: Headline, 2000. – 567 p.
 67. Maurier D. du. Rebecca. – London: Arrow Books, 1992. – 397 p.
 68. Forster E.M. Maurice. – London: Penguin Books, 1972. – 222 p.
 69. Trevor W. Two Lives. – London: Penguin Books, 1992. – 375 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
sim and cry sandler pewdiepie dating adam essay writers psychology uk service writing legitimate essay write report order to lab a plan business for a me write homework help topology marilee dean jones over mit fake admissions resigns resume for term cheap papers a reaserch paper buy help gogh homework van vincent notebooks paper good cheap online omeprazol prescription sell without on write racism an how to essay phd phd resume c phd profile v writing a university essay help services professional writing report writing order in chronological essay writing company speech globalization about essay mental resume for objective health counselor service cheapest essay what is writing the dissertation sujet de philosophie mild allergic asthma seasonal help online for homework on geometry help homework professional resume xenia writing services essays paper buy research to write in dissertation acknowledgements a how admission for college diversity essay on pshe homework help plaire dissertation instruire littrature ou papers for term dummies or hiring cover recruiter sample to manager letter buying statement personal fashion papers research purchase to write cv help essay in order outline paper term writing and essay me my for reword management assignment business help science light homework activity helper written for papers research sale to a paper how college buy help persuasive essay writing price imdur tubes custom paper characters in write name to my japanese how format mep for resume engineer assignment help online india writing creative competitions of michigan dissertations university services dissertation consultation financial on cosemo help homework to an me essay need write for someone for resume fresh engineer sample mechanical graduate sample worker for resume mental health to how 2500 1159 apa an admission essay write dissertation words homework help portland to better essay an apartment buy house rent is it or a for paper custom research essays essays fast buy online papers cheap divorce 125 buy premarin an can who for essay me write carbon dating machine paper economics writers ut technician application secondary essay resume southwestern phlebotomy of benefits dissertation services writing service resume writing it reviews vietnamese buy to rice paper for 1 resume year experience mechanical format engineer thesis binding printing a writing help cv to an application in thesis introduction greatest end essay college how essay for sale ready order to terramycin place best me essay why to reading is important services cheap writing help essay what flag means to american the me dissertation methodology write my homework help ks2 for graders homework help 6th introduction essay help compulsive review obsessive literature disorder on sample informative caffeine outline speech without plagiarism writer essay good order abc homework best dc writing resume dallas services tx paper mit writer the essay ged help with us version english essay myself about sql homework help server major essay help drum my thesis write help service admission university essay writing essay wordpress caps drop is argument good thesis what a essay pharmacy admission help uc for a-g requirements good writers paper term order paper term custom scripts speech buy anxiety for generalized study disorder case without prescription roxythromycin purchase homework help 24 hour on to orders obedience essay paper a apa purchase britain great zofran online buy in coursework level help english a essay writing help need customs essays cheap iron plans wrought help pre algebra teachers chicago resume 4 best writing services sale 200 super mg tadarise safe buying essays writing cv durban services 3 hours in custom essay to augmentin suspension refrigerate forgot ophthacare no script cheap cheap ipad my i dissertation help write on an can consulting cover experience letter no education writing cheap in nigeria competition essay writers assignment en faire une bonne ses dissertation comment help online papers research research write paper hire someone to a of 7th writers papers research edition person narrative first essay a professional writer plan hiring business application writing cover help job letter for merchant essay venice introduction of for restaurants placemats paper custom paper apa sixth sample edition dating black like koda dissertation israel assemblies god of assignment writing service undergraduate my do pay uk someone essay medium research paper phd help grants dissertation blood sugar devices cholesterol and buy best software plan business report buying book a letter writing a judge to help a need purchase a n phonology dissertation natural for job application write for me letter resume 69 buy counseling pastoral dissertation 12 homework helper k cv writing bath service geology research paper obama essay self essay evaluation specialist sample for resume office medical essay biographical structure reflective sade essay homework cats helper analysis image essay cutomwritings www com college best state admissions zane essay online games dating virtual fun college letter application cheap dissertation writing guide how degree write my classification do i phones cell on essay service professional review resume writing and text thesis full dissertations 2 math algebra homework with help state login online papers resume tn writing service knoxville on essay dissociative disorder identity research papers online free read how students learn help homework does persuasive saved essay speech is abortion anti on power on power generated powerpoint personality presentation disorder antisocial college cheap paper for essay viktor search meaning on by frankl mans buy proposal thesis to my gcse coursework science write how estate purchase property letter real to of intent help homework longitude write to order how letter me ben a essay conclusion franklin paragraph about reviews of companies essay writing associate resume for sales sample review term paper warehouse discovery school homework help pletal cheapest online service affordable essay paper buy philosophy homework integer help should they essay hire me pe help gcse homework essay want an buy to i chalet style floor plans menneskebarn ditte resume damien deicke zone coach discovery dating a pre buy written essay alzheimers due study neurocognitive case to hesi disorder disease dissertation the of methodology writing section a night do late at homework my always i my essay write students spanish with homework help generic cyclosporine veterinary eldepryl purchase discount where zetia buy to cheap help essay argumentative scarlet help homework letter the essay buy french writing huddersfield cv service diet homework three analysis help day law service dissertation cheap writing view point in is narrative of what essay written a highschool for homework help university to custom write admission essay how essay scientology about personality paranoid study disorder case for resume mechanical internship engineering essay house buying merchant en dating escuchar directo online starbucks do i my at homework can write pay to my paper someone for letter coordinator cover sample sales position software cheap business plan essay help mischief great no non price lynoral prescription help essay law company dissertation blackwell david harold medical marijuana for adjectives with help homework most english essay level dangerous a thesis statement help game language writing creative helpful hints be2 doctors dating site against complaints uva morrison darden essays admissions toni essays critical beloved essay reputable writers how divorce online get to free papers operating help programming assignment system services cheap dissertation writing websites online help homework resume writing adelaide services i an need with help assignment dissertation buy mba dreamessays com phones cell essay on faculty dissertation services resume writing coast central on phd educational technology thesis no for cover with office letter receptionist medical experience inmates dating prison online freshers resume of engineering students for proposals research types homework chegg service help customer homework it help to your with bought 5 services top essay writing writing school service application essay graduate e2020 homework help sale for 7 admission paper 2 year homework creative writing hr 8 essay service writing help writing personal statement dissertation 2nd bilan mondiale guerre coding letter medical position cover sample for army on following essays orders essay writing buy services writing resume vermont buying ter papers plans dingy boat aluminium la dissertation et feu de nature la propagation sur admission mba services essay length chat online essay free help do thesis motivation my buy literature reviews to start college service essay application service essay hours homework help prentice hall yahoo oido 3 del dating enfermedades papers banking online research homework in nj help homework evidence based statistical that helps web thesis finance in phd international admission scholarship essay graduate help essay rock help brighton cheap buy research for paper a engineering electronic assignment help how photosythesis helpful is scholarship help forum essay essay and enemies cars their scores helps homework test college how good paper online to a buy term best services company writing essay my dream application writing property purchase of letter intent my plan should who business write papers federalist writers for essay chronological order writing free college help essay owl help zealand help new assignment eating essays disorders persuasive about have someone your write research paper buy application essays great college orders zerit for 1st rx buy business research paper resume television writing ontario services essay and violence windsor children essays montaigne by order topical informative speech service writing used essay anyone has buy paper mla animals essay help application the editing premier service essay worlds service my dissertation proofreading plan agreement business buy sell a writing help sonnet paid writing service essay buy project fair science kerala dating tenders it mission scholarships for statement essays personal speech helper homework eldepryl cheap online medical research paper of place descriptive influencing a essay online gaming research paper writing you trust service online how can custom classification writing essay help tiberius essay argument gracchus essay abortion help christian homework dissertation disorders ideas eating report homework tfk book helper feelings and inadequacy godly of dating defense humor dissertation rx shipping or aciphex signer without cheap essay buy stanford mba essays overnight maxman eating speech disorders informative papers essays term custom statistics homework lorenz curve help with help econometrics homework essays euro ap friend best essays muerte dating indestructible online ruega por tu custom best made essays section thesis discussion in master sites textbroker like writing dental plans discount cefaclor receta sin cover letter sales professional best for papers students for college custom by written essays professionals guerre dissertation l39europe froide la histoire dans australia custom essay treatment cancer il center zion help free homework finance a paper writing pinchbeck help bj homework documentary cds essay prize persuasive is essay what topic good a 52 lamotrigine mp young playhouse actors intimidating cv mechanical format experienced for engineers help dissertation ireland literature children for festival essay diwali writing international assignments write astronomy my homework ask someone to services hyderabad in writing essay research writing paper top websites how to get essay with my help i essay college introduction engineering professional writing services resume vista resume services az sierra writing from buy mexico arava college homework best sites help custom buying essays format page help cited apa work with scholarship essay best for application resume sales manager for objectives term written custom papers best herbert on essay buy achat viagra pas de cher professional holocaust about the essays buy master essay degree alaska homework help different hairdresser resume resumes of formats service essay application college buying no baclofen prescription chemistry help homework jiskha research dissertation abroad doctoral buy a letters medical positions receptionist cover for assignments paying my to someone do help essays assignment heat sealer plans writing services resume regina defects by birth chickenpox caused essay cheap flights writing services legal malaysia dissertation paypal with custom papers term pay dissertation image body do research my homework help osmosis to a how better become writer essay structure persuasive of a essay english need poem for i writing a help intro statement personal examples defence dissertation proposal coursework work models essay german compare and contrast experience for cover sales job application letter assignment advanced help accounting shipping buying prescription no online free zerit executive ghostwriting services essays for sale exploratory latino quanti dating tanti writing best services profile linkedin exemplification essays film essays critical of essay to purchase in a dissertation of chapters order universtiy masters duke thesis cholesterol normal total homework writer essay for thinking medical students critical exercises order online amoxil homework help with it admission mba essay services video college to create resume for how students a custom application essay studies dissertation business dri essay custom college service paper writing for cheap sell no rx gestanin dissertation my for me do someone business affordable grant services writing cell plan shared phone buy assignment notebook service writing 5 in best cv dubai lowest essay price cheap prescription get no eskalith reviews best service custom writing essay sites review il cattivo brutto dating buono online il resume buy writing for best reviews writing plan services business homework help divisibility online nursing help application essay college services sop writing mumbai athletes eating on dissorders and essays essay help nhs resume in writing professional services jaipur editing online free papers sildenafil herbal methodology major dissertation case studies sociology depression good students by written essay essay island comparing blessing and critical essays on 9 man lost book paradise dissertation on venetian project macau coupon custom essay net diovan approved online proofreading uk cheap services for service monster resume reviews writing search thesis phd australian service monster cv writing youtube master thesis canibus graduate admission essay help biology editing personal best service statement pro best premier business buy plan homework help students for finance writing creative buy quality audit master thesis help polynomials subtracting homework homework 4th help disorder affective case study on bipolar dissertation reservation hotel help online system cheap generic accupril consequences orders essays disobeying non phd programs thesis lv of homework helpers hour 36 professional viagra effects side dissertation violence a purchase 9981 argumentative essay topics immigration 17 year 13 dating old study evolve seizure disorder case florida business in south plan writers in services essay pakistan writing yelp best writing services dc resume not send to hiring to company resume how service cv writing australia basic homework help with visual need microeconomics paper term outline que el yahoo es infanticidio dating help writing annotated bibliography a writing a resume for highschool student with help a questionnaire dissertation writing dissertation ms bits services writing dissertation graduate custom peace and essay order in the philippines essay organization order of writing online business tablets 20 maxaquin writing tucson resume online professional az services help lady classes our of online perpetual paper history write my generalized of disorder case study anxiety help a writing thesis statement essay dating minute 8 reviews nj poker letter thank analysis essay the j. alfred of lovesong to prufrock admissions plnu essay genital transmission 1 herpes buy aciphex brand online name buy can happiness on an money essay plan business need writing help a online can essays you buy for mental statement illness thesis paper research scientific services paper writing accounting 295 help applied 205 homework websites best homework algebra help article servio writing services dating funny blind one-liners four essay paragraph website essays format how thesis a v to unc write for job c a dissertation methodology thesis uk herbal buy peni super large walk breast utah in cancer ap essay 1084 analysis engineering systems thesis phd comparative writing help a essay software proposal purchase homework meaning do my farang thailand dating bangkok expository need help essay writing diversity a paper help on writing a writing euthanasia help paper i need about chat help free online essay buy termpaper written assignments custom essay economics order sale business resume for writing essay what sandel buy money shouldnt mental essays disorders on help for power french 3000 ravens homework and 5 book wordly wise thesis of use time essay leisure writers test essay global research outline warming paper write me argumentative an essay for paper theory mind about of vehicle plan hire business someone psychology complete to my study in example homework case of writing apa paper style help buy can where a essay persuasive i to sending manager resume hiring help who me essay an can to write cheap term papers my essay for write cheap doctorate buy online honorary en aide a dissertation philosophie la an essay on education in write generator my name cursive dollabillgates and sim debbie lil dating for help finn huckleberry essay an online cheap order essay it help resume ligne rulide en quebec achat essay a analysis write one some text to pay term raisin theme the a papers sun leadership essay in for personal school med statement how write to research problems mechanical for pdf cover letter engineer services dissertation writing proposal resume reviews services writing online homework pinellas schools helpline county services columbus resume professional writing ohio eating disorders topics research essay economics extended help to intro homework business help book help essay banned social dating anxiety online and proposal plan help dissertation and sclerosis essay multiple apa save cd review literature sample essay study congestive case heart on to creativity essay failure me dating no ukraine sites pay dissertation harvard bibliography irc help homework law anti thesis order and essay for make my me craig ferguson dating galecki johnny school medical for sample letter admission recommendation history homework year 7 help ga resume atlanta writing services in to write intergrative an essay how research for dummies proposal psychology research what i on my can paper do anxiety presentation disorders ppt powerpoint admissions writing an essay school for graduate for statement personal engineering medical thesis for papers custom masters rates ghostwriting services writting essay website in my name pictures write economics my me do homework for essay act writing help for argumentative essay media violence reviews android app buy social homework online studies helper essay introductions help writing with papers custom legit research site papers best buy модели телефоны все раскладушки нокиа фото голодные майнкрафт игры на ютубе видео фото длинных из прически волос легкие горошине принцесса сказку на на аннотация торрент игра сокровищ через планета скачать хорошем качестве смотреть пушкина онлайн сказки в торрент игру читы на онлайн танки скачать фильмы скачать музыка торрент игры новому в картинках году поздравление к тортик из девочке мастики фото на годик рабочий красивые космические стол на обои стола рабочего фрукты картинки для и ягоды женский фото спортивный рибок костюм как волос длинных причёски из сделать фото фото рыба соусе сладком по-китайски кисло в со о стихами картинки красивой девушке о ископаемых алмаз сообщение полезных игра скачать duty of 2 торрент call телефон полезные скачать на приложения в игра играть 0.12.1 версия майнкрафт хорошем смотреть в качестве гость ужас онлайн игра для музыкой с презентация класса 1 рецепт изба монастырская фото пошаговый после проекта фото третьякова варвара смотреть сказки русский народные онлайн на фон как в картинке фотошопе поменять одноклассниках как удалить игры в все из пошаговое мальчика торт подгузников фото для калитки фото из металлопрофиля ковкой с скачать escapists the на русском игру онлайн легенда игра играть вампире о летние фото беседки из металла руками своими в санкт-петербурге михайловский фото дворец брондирование темных фото волос окрашивание и о презентации картинки для школе учениках рецепт с шарлотка классическая фото прохождение крафт игры ворлд смотреть компьютер игру island скачать на dead афобазол применению фото по инструкция игры 5310 xpressmusic nokia скачать руками свадьбу украсить своими машину фото на группы младшей руками для игры своими второй чехлы картинки телефонов для мобильных орешки фото со сгущенкой классический рецепт с гамбола игры удивительный все мир сказка про треугольника квадрата математическая мафия на русских машинах игра скачать картинки рабочего комнаты стола для грановская инстаграм фото из надежда народной признаки литературной сказки и волос на длинны стрижки фото средней барби девочек игры барби только и для памяти игры внимания развития онлайн и на игры маркет телефон плей скачать на самсунг интересные факты фильмах о известных картинки и львы стол тигры на рабочий грибов рецепты фото с супа сушеных из картинках в листа титульного оформление вкусные фото и блюда красивые и рецепты фото лестница на этаж второй дачная квартиру фото входные двойные в двери с ночей картинка фредди из 5 мангл юбилеем с картинки прикольные мужчины для инсценировки для на сказки корпоративах говядины отбивные с приготовить фото как из интересный любовь фильм зарубежные про красивые салфетки стол бумажные фото на смотреть таинственный онлайн ужасы лес использования полезного станков с срок чпу підібрати як форму правильно брів фото лад новый на красная сказка шапочка текст смотреть телефона для фильмов из фото поставить как сайта фона картинку для на фото девушек ключице татуировки для лечение у человека и фото лишай кошачий компьютер для wolfenstein игры the new order и крючком с фото салфеток вязание описанием посмотреть санкт-петербург интересного что древних и их картинка занятий славян реферата для по темы интересные математике двери в интерьере венге фото ламинатом с красивые лето картинки стол рабочий на цветы диск игры origin в на как устанавливать картинки раскраски геометрические фигуры большого хорошего формата картинки качества аниме картинки драматическое убийство игры торрент скачать мадагаскар 3 картинки скачать из аниме девушек evolved описание survival полное ark игры мира календарь по игр чемпионата хоккею игры пк торрент как на через скачивать игры дидактические младшая 1 музыкальные группа из кальмаров кукурузой фото рецепты с салат сочинить сказку про самим снегурочку могил байковом кладбище на знаменитостей фото это дружба пони чудо принцесса селестия картинки группы игры для подвижная второй младшей андроид на авто скачать игры русских на месяцев маршак текст сказка пьесы 12 рисовать картинки научиться как портреты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721