ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД ЯК ПІДҐРУНТЯ СЕГМЕНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111-26:392.51(470)

Н. В. Гришкова

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука

м. Рівне

 

ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД ЯК ПІДҐРУНТЯ СЕГМЕНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ   КАРТИНИ СВІТУ

 

Стаття присвячена опису традиційного англійського весільного обряду як конституента мовної картини світу (на матеріалі сучасних творів англійської та американської прози: 80-ті рр. ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.).

Ключові слова: весільний обряд, національно-мовна картина світу, обрядова весільна лексика, іменувати.

 

Статья посвящена описанию традиционного английського свадебного обряда как составной части языковой картины мира (на материале современных призведений английськой и американськой прозы: 80-е гг. ХХ в. – первое десятилетие ХХІ в.).

Ключевые слова: свадебный обряд, национально-языковая картина мира, обрядовая свадебная лексика, именовать.

 

The article focuses on revealing the nature of the English traditional wedding ceremony as a constituent of linguistic mapping of the world (modern literary works by English and American writers: 1980-s 2011 served as the sourses).  

Key words: wedding ceremony, national linguistic mapping of the world, constituent, English lexical units associated with the traditional wedding ceremony, to nominate.

 

На сучасному етапі розвитку мовознавчої думки домінує розуміння національної мови як особливої знакової системи, що передає наступним поколінням інформацію про звичаї, традиції та обряди, утілені в номінативних одиницях. Форма і зміст традиційних обрядів етносу тісно пов’язані з його менталітетом, із національною культурою, а тому виступають базою для творення відповідного сегменту в його національно-мовній картині світу.

Значна кількість етнолінгвістичних досліджень присвячена традиційній сімейній обрядовості загалом, і весільному обрядові зокрема.

Мовні засоби вербалізації весільного обрядові в славістиці досліджували Є. Бартмінський, О. В. Гура, О. В. Тищенко, Л. М. Бондарчук, М. В. Філіпчук. Англійському весільному обрядові присвячено праці С. Чарльзлі, В. Хауард, Дж. Уїлсон, О. Давидової-Харвуд.

Попри велику кількість робіт, ці дослідження здійснювалися не на недостатній вибірці, ряд аспектів лишилися мало чи взагалі недослідженими. Актуальність вищезазначеної розвідки зумовлена необхідністю всебічного комплексного вивчення весільного обряду англійців як однієї з ланок традиційної культури та його номінативного репертуару. Метою даної статті, через обмеженість її обсягу, є описати традиційний англійський весільний обряд та визначити його місце у національно-мовній картині світу.

Сімейна обрядовість складається з весільних, родильних і похоронних обрядів. У циклі сімейних обрядів сплелися дії, символи, атрибути, які виникли в різні епохи і повинні були забезпечити щастя, багатство, благополуччя сім’ї.

Незалежно від того, в якому суспільстві проживає людина, її життя обумовлене послідовними змінами віку, виду діяльності та соціального стану. На думку французького дослідника А. ван Геннепа, для індивідів жити – це значить безперервно реконституюватись, змінювати статус і форму, образно кажучи, ,,вмирати” і ,,народжуватись” у найважливіші періоди життя [20, с. 272]. Ключові життєві зміни потребують дотримання обрядів, які склалися та існують у певній етнічній спільноті. Такі обряди іменують обрядами переходу і до них належить народження, досягнення соціальної зрілості, одруження, батьківство, смерть [2, с. 8-9 ].

Саме в обрядах відтворюються міфічні події сакрального минулого [9, с. 37]. Обряд вважають багатоплановою, поліфункціональною, ієрархічною структурою, одним із найскладніших компонентів інформаційно-комунікативної архетипно-міфологічної системи [14, с. 35], ритуал визначають як форму символічної поведінки [8, с. 2] У розумінні О. В. Ревуненкової, обряд – це результат комунікативної діяльності представників якоїсь етноспільноти [10, с. 6]. Тому його можна кваліфікувати як одну із форм етнокультурного спілкування, людської поведінки, що реалізує ту чи ту модель світу на певному етапі народного світосприймання. Обрядова форма виникає у тому випадку, коли всі складові частини звичаю закріплюються у суспільному й особистому житті [13, с. 38]. Як слушно зазначає В. І. Єрьоміна, обряд як форма втілення релігійних поглядів не є універсальним, це лише один зі способів, за допомогою якого вірування втілюється в дію. У той чи той історичний момент з певних причин ці уявлення можуть не отримати обрядового оформлення, або мати його одностороннє вираження, скажімо, тільки у весільному обряді [6, с. 5-7].

Нам імпонує підхід О. А. Седакової, яка вважає, що обряд – це невербальний текст особливого типу, в якому розрізняють такі плани: змістовий, акціональний, агентний та предметний [11, с. 29].

Весільний обряд – один із найважливіших родинних обрядів, під час якого оформляється вступ у шлюб, що, власне, і становить основу для створення сім’ї. Шлюб – це визнаний суспільством союз двох чи більше осіб, що детермінує статеві та фінансові права й обов’язки [22, с. 296]. Соціальна сутність шлюбу виявляється через духовно-психологічні, моральні, економічні, культурні відносини, що розвиваються і змінюються разом зі змінами в суспільстві.

Відомо, що шлюбні стосунки англійське суспільство почало унормовувати законом із ХVІІІ століття. До цього часу в Англії правомірним вважали шлюб per verba de praesenti (у перекладі з латинської мови дослівно означає ,,за теперішніми словами”). Такий шлюб, як правило, не був оформлений релігійним ритуалом вінчання, і закоханим людям достатньо було у присутності свідків обмінятися весільними обіцянками на зразок: I do take thee to my wife / husband. [23, c. 131].

Певний час існував також письмово закріплений шлюб, для укладання якого потрібно було придбати спеціальну ліцензію (marriage license) та оформити її. У 1754 році парламент ухвалив закон про єдиний легальний шлюб – церковний, про здійснення якого свідчив запис у церковно-приходській книзі. 1863 року англійський парламент прийняв ще один закон про громадянський шлюб [23, c. 164].

Важливу роль у формуванні шлюбних відносин відіграла релігія, хоча шлюб насамперед був цивільним, світським інститутом. На ранніх стадіях розвитку суспільства втручання релігії у шлюбні відносини було незначним і обмежувалося лише певними табу, які згодом набули обов’язкової соціальної санкції та стали нормою суспільної моралі. Загальноприйняті церковні канони весільного ритуалу у представників англійської етнічної спільноти з’явилися 1604 року [23, c. 151]. Нині в Англії офіційно визнано два види шлюбу: цивільний (його оформляють у державних відділах реєстрації актів громадськогo стану, тобто marriage by a Registrar) та церковний (засвідчений у церкві, тобто marriage by Banns; marriage by  marriage by Ordinary Licence; marriage by Special Licence) [17, c. 108-109]; ,,гуманістичний” вид шлюбу виник нещодавно [1]. Цивільний шлюб має спрощену процедуру, яка не супроводжується певними канонами. Укладання церковного шлюбу відбувається урочисто, з дотриманням загальноприйнятого уставу.

В Англії велика кількість молодих людей віддають перевагу церковному шлюбу. Це пояснюється тим, що їм більше до вподоби романтичне ,,біле” весілля, аніж ординарне світське.

She said she wanted a white wedding – and a wedding night that meant something [ 3, c. 112].

Білий колір повязується не тільки з вбранням нареченої, але й традицією прикрашати церкву лише білими квітами. Так, під час королівського весілля принца Уільяма та його нареченої Кейт Мідлтон Вестмінстерське абатство традиційно було прикрашене білими квітами, шістьма велетенськими кленами і двома грабами, які символізують в англійській етнокультурі міцність та витривалість [ 4, с. 235-240 ].

Семантичний зміст словосполучення a white wedding складається не лише із значення складників ,,білий” та ,,весілля”. Цим найменуванням англійці позначають  весілля, що відповідає усім морально-етичним вимогам до цієї події, а саме: перший шлюб партнерів, згода родини на шлюб, цнотливість нареченої, вінчання у церкві.

В англійському суспільстві нині віддають перевагу світській церемонії у повторних шлюбах. Про це свідчить наведений мікроконтекст:

,,Tell me something,” he said, ”do you mind how soon you marry me? You do not want a trousseau or any of that nonsense? Because the whole thing thing can be so easily arranged in a few days.” ,,Not in a church?” I asked. ,,Not in white, with bridesmaids, and bells, and choir boys?” ,,You forget,” he said, ,,I had that sort of wedding before” [ 5, c. 60].

Навіть традиційно витриманий церемоніал може викликати сумніви щодо його легітимності, якщо суб’єкт ситуації зміна матримоніального стану недостатньо обізнаний з такими ритуалами. Шлюб проведений та зареєстрований церквою іншої конфесії та за незнайомими ритуалами вдається недійсним і викликає сумніви у Лілії після одруження з Джино Карелла:

She reflected chiefly about her marriage. The ceremony had been hasty and expensive and the rites, whatever they were, were not those of the Church of England. For hours at a time she would be seized with a vulgar fear that she wasn’t ,,married properly”, and that her social position in the next world might be as obscure as it was in this [ 6, c. 60].

Вийшовши наспіх заміж (hasty and expensive )  у чужій церкві та за чужими ритуалами (the rites… were not those of the Church of England), героїня не впевнена, що одружена ,,як слід” (,,married properly”). Це становить під сумнів її соціальний стан (her social position) не тільки у власних очах, але й в потойбічному світі, у який вона вірить. За церковними канонами, соціальний статус у реальному світі впливає на статус особи у потойбічному світі, тому так важливо дотримуватися ритуалів та звичаїв власної віри. Лілія вступила в шлюб за католицьким, а не англіканським обрядом, тому вважає, що зрадила своїй церкві. Як бачимо, поняття про шлюб тісно пов’язані з внутрішнім світом людини, впевненістю у святості й цінності встановлених зв’язків та даних обітниць.

Проте чимало англійців (особливо, молодих) проживають у громадянському шлюбі, який здебільшого передує власне заручинам та офіційному оформленню стосунків. Такий шлюб не потребує легального оформлення, а є обопільною згодою чоловіка та жінки мешкати разом і виконувати подружні обов’язки.

Традиційний весільний обряд англійців – це обряд ,,переходу” з одного статусу людини в інший, що визначає специфіку його осмислення як сегменту картини світу, а також установлення його формальної структури. Він є ланкою родинного циклу, що складався упродовж тривалого часу. Початковим моментом в історичному розвитку родинного обрядового циклу вважають універсальне уявлення – ,,через смерть до нового народження”, яке виникло на ранніх стадіях розвитку людського суспільства і виявляється в різних обрядах: народинах, весіллі, похованні. Методика вивчення обрядів, в результаті застосування якої родинні ритуали, що стосуються народження дитини та одруження, було згруповано за спільними ознаками, дала змогу встановити, що деякі з них мають спільні корені [21, с. 136-140]. Зокрема, при зіставленні обрядодій, що проводилися під час народин і весілля, було виявлено спільне архаїчне походження таких звичаїв, як заборона переносити наречену через поріг її помешкання та новонародженого через поріг будинку, пов’язана з вірою в домашніх духів [6, с. 4]. Разом з тим, існують випадки, коли, незважаючи на подібність форми, обряди виявляються зовсім різними за змістом. Наприклад, у поховальному обряді англійців одяг, вдягнутий навиворіт, символізує належність тієї людини до потойбічного світу. А столи, накриті скатертинами ,,навиворіт” під час весільного бенкету, є оберегом від зурочень. Це свідчення багатозначності обрядових реалій, їх прив’язаності до конкретних ритуальних дій.

Весільний обряд – це духовно, морально та соціально важливе дійство, закорінене у традиціях, звичаях і менталітеті англійської етноспільноти, що формує певний сегмент картини світу. Під час весілля відбувається подолання ритуальних меж, які визначають зміну соціального та сімейного статусу молодих [19, c. 90]. Після переходу від одного етапу до іншого весь попередній період сприймається як пережитий (довесільний, передвесільний). Тому нейтралізуються всі ознаки, які стосуються минулого: змінюються правила поведінки заручених, їхній одяг, зачіска нареченої. Найвизначальнішими моментами ,,переходу” вважають приїзд нареченого з весільною процесією за нареченою, посад молодої, переїзд у дім до майбутнього чоловіка.

Весільні обряди всіх індоєвропейських народів за часом і місцем виконання учені поділяють на три групи. До першої відносять ті, що відбуваються в оселі батька нареченої. Другу групу складають такі, які здійснюють, коли молода залишає батьківську домівку, а до третьої – обряди, які стосуються помешкання молодого [12, с. 8]. Відповідно до цього поділу виокремлюють три етапи весілля. Так, весільний обряд англійців складається з довесільного, власне весільного та післявесільного етапів, кожен із яких супроводжується усталеними ритуальними діями [18, c. 185] Назва ,,довесільний етап” позначає період від моменту знайомства хлопця й дівчини до дня весілля, а ,,передвесільний” – стосується вечора напередодні весілля [16, с. 5]. Найменування ,,весільний етап” охоплює власне весільне дійство. ,,Повесільний етап” – це найближчий після весілля і пов’язаний з ним період

У структурному плані весілля – найбільш складно організований обряд родинного циклу. У ньому беруть участь велика кількість учасників, які мають різні обов’язки, пов’язані з певними етапами формальної та неформальної частин весілля (flowergirl, bridesmaid, the maid of honour, best man, usher, page, godfather, godmother, bridal party, members of the wedding, distaff/spindle kin, spear kin). Тут використовують особливі ритуальні атрибути (wedding cake, Grooms cakewedding ring), обрядові страви і напої (sponge with strawberry and cream, champagne, whisky, sherry  ), виконують весільні пісні ( prothalamia), танці (Come Rain or Come Shine).

Вищезазначене вдало відображено у відповідних контекстах:

I would ask you to honour me by standing as my best man [ 1, c. 28];

Before the meal the health of the bride and groom was drunk in whisky or sherry [ 7, c. 30];

Her father and Vida were dancing their first dance while the band played ,,Come Rain or Come Shine” [ 4, c. 265];

So they are in the wedding photograph. The bridegroom’s mother may be forgiven such an expression seeing that she will shortly say goodbye to her elder son. But the bridegroom’s best man has made a very good impression on everyone. Alfred, in tails, is striking. For the girls at the wedding, waiting for the dance to begin, it is no longer Frederick who is the prize; it is Alfred [ 2, c. 82]

Оскільки особливістю обряду є його символізм, умовність та образність [15, с.1], то весільний обряд тісно пов’язаний з певними усталеними символами. Символіка шлюбу різна за своєю структурою і змістовим обсягом. Прості символи зазвичай зумовлені міфопоетичним світосприйманням. Основою їх є елементарні дії, що передають якийсь аспект обрядового ,,переходу”. Скажімо, поєднання нареченого з нареченою асоціюється зі зв’язуванням, сковуванням, запряганням, а момент розриву з попереднім статусом – із ламанням, розбиттям. Суть шлюбу по-різному розкривається в таких символічних протиставленнях, як гіркий – солодкий, сухий – сирий, холодний – гарячий, сирий – варений, смуток, плач – веселощі, сміх [3, с. 133]. В опозиції свій – чужий знаходить відображення давня боротьба двох родів: роду нареченої та роду нареченого [7, с. 4], що колись могла виявлятися в забороні одруження, у формі насильного викрадення дівчини, її купівлі або обміну. Нині цей відгомін архаїчних стосунків відбивається у переважно жартівливому протистоянні гостей молодої та молодого, їхніх друзів та подруг.

Символічний зміст, закладений в основі обряду одруження англійців, передається за допомогою таких кодів: просторового (шлюб як подолання будь-якої перешкоди), кулінарного (випікання короваю, готування весільних страв та напоїв), ремісничого (виготовлення одягу), рослинного (використання певних квітів), астрономічного (часові параметри), мисливського ( шлюб як удале полювання чи рибна ловля), військового (шлюб як завоювання, полон), соціального (зміна соціального статусу; обмін), смакового (заміна гіркого чи кислого солодким). Це підтверджує думку російського лінгвіста О. В. Гури, який вважає, що основою обряду одруження є символічний зміст [3, с. 133].

Носієм семантики обряду, його поняттєвого, генетичного і вербального кодів виступає знак, який становить словесне позначення обрядодії (акту), або ж його частини [14, с. 35]. Вербальний компонент обрядів є важливою частиною метамови народної культури [5, с.1]. Він дозволяє встановити чинники, які визначають стійкість і зміни мовної картини світу. У перспективі доцільно дослідити специфіку родильного обряду (народин) англійців, котрий знайшов відображення в певному сегменті етнічної концептуально-мовної картини світу, відтвореній за допомогою відповідних лексичних і фразеологічних одиниць.

 

Література:

 1. Бабичева А. С. Фрейм ,,Свадьба” в английской и русской лингвокультурах: дис…. канд. филол. наук: 10.02.20 / А. С. Бабичева; Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2007. – 191 с.
 2. Геннеп А., ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов /  А. ван Геннеп; [пер. с франц. Ю. Е. Ивановой, А. В. Покровской]. – М. : Вост. лит.; РАН, 1999. – 198 с.
 3. Гура А. В. Опыт семантической реконструкции славянской свадьбы / А. В. Гура // Вестн. РГНФ. – 2005. – № 3. – С. 133–145.
 4. Давыдова-Харвуд Е. Английская свадьба / Е. Давыдова-Харвуд. – М. : Ко Либри, 2010. – 400 с.
 5. Дроботенко В. – Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини: автореф. дис…. канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ,,Українська мова” / В. Дроботенко; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – 23 с.
 6. Еремина В. И. Ритуал и фольклор / В. И. Еремина. – Л.: Наука, 1991. – 206 с.
 7. Лисюк Н. А. Динаміка весільного сюжету та образів: дис. … канд. філол. наук: 10.01.07 / Наталія Анатоліївна Лисюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: 1995. – 197 с.
 8. Манукян Д. Д. Обрядовая лексика в русской и английской лингвокультурах как отражение национального менталитета: дис…. канд. филол. наук: 10.02.19 / Д. Д. Манукян; Армавирский лингв. соц. ин-т. – Майкоп, 2010. – 219 с.
 9. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа: монография / Е. М. Мелетинский. – М.: Наука, 1976. – 407 с.
 10. Ревуненкова Е. В. Миф – обряд – религия / Е. В. Ревуненкова. – М.: Наука, 1992. – 216 с.
 11. Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян / О. А. Седакова. – М.: Индрик, 2004. – 320 с.
 12. Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов: избранные труды /
  Н. Ф. Сумцов. – М.: Вост. лит. РАН, 1996. – 296 с.
 13. Сухов И. В. Обычаи, традиции и преемственность поколений /
  И. В. Сухов. – М.: Советская Россия, 1976. – С. 38.
 14. Тищенко О. В. Обрядова семантика у слов’янському мовному просторі: монографія / О. В. Тищенко. – К.: Вид-во Київ. лінгв. ун-ту, 2000. – 236 с.
 15. Філіпчук М. В. Етносимволіка мовних одиниць в українському обрядовому дискурсі: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ,,Українська мова” / М. В. Філіпчук; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2007. – 20 с.
 16. Хібеба Н. В. Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ,,Українська мова” / Н. В. Хібеба; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2007. – 20 с.
 17. Химунина Т. Н. В Великобритании принято так / Т. Н. Химунина : учеб. пособ. [для студ. пед. ин-тов по спец. “Иностр. яз.”] – [2-е изд.]. – М.: Просвещение, 1984. – 239 с.
 18. Charsley S. Marriages, Weddings and their Cakes / S. Charsley / [ed. by P. Caplan ]. – London and New York: Routledge, 1997. – 157 p.
 19. Charsley S. Weddings Cakes and Cultural History/ S. Charsley. – London and New York: Routledge, 1992. – 185 p.
 20. Gennep A. Les rites de passage: Etude systematique des rites /
  Gennep. – Paris: Picard, 1991. – 288 p.
 21. Samter E. Geburt, Hohzeit und Tod / E. Samter // Beitrage zur Vergleichen den Volkskunde. – Berlin, Leipzig, 1911. – S. 136 –140.
 22. Sociology / [E by D. Light, S. Keller, C. Calhoun]. – McGraw – Hill, Inc., 1994. – 651 p.
 23. Thurston H. Ritual of Marriage / H. Thurston. – UK: Encyclopedia Press, 2003. – 262 p.
 24. Англо-американські прислів’я та приказки / [уклад. О. Дубенко]. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 416 с.
 25. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів / [уклад. Ю. Цимбалюк ]. – К.: Грамота, 2009. – 408 с.
 26. Англо-русский словарь-справочник табуизированной лексики и эвфемизмов / [сост. А. Кудрявцев и др.]. – М: КОМТ, 1993. – 304 с.
 27. Англо-русский фразеологический словарь / [сост. А. Кунин]. – [4-е изд.]. – М. : Рус. яз.– 1984. – 944 с.
 28. Англо-український словник / [ Є. Гороть та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 1700 с.
 29. Англо-український словник власних назв та імен / [ уклад. Т. Олійник ]. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 208 с.
 30. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування /[ уклад. Л. Медведєва та ін.]. – К.: Дніпро, 2003. – 536 с.
 31. Англо-український словник парних словосполучень /[ред. упоряд. О. Семенець ]. – К: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1994. – 253 с.
 32. Англо-український словник: у 2-х т. /[ уклад. М. Балла ]. – К.: Освіта, 1996. – Т.1. 752 с.; – Т.2. – 712 с.
 33. Англо-український фразеологічний словник / [ уклад. К. Баранцев ]. – К.: Рад. шк., – 1969. – 1052 с.
 34. Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. – [3-е изд.]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1972. – Т.10. – 990 с.
 35. Великий сучасний англо-український та українсько-англійський словник / [уклад. А. Загнітко та ін.]. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2006. – 1008 с.
 36. Великобритания. Лингвострановедческий словарь / [сост. Е.Рогова ].– М.: Рус. яз., – 1978. – 480 с.
 37. Другими словами Словарь английских идиом / [сост. Т.Соломоник]. – СПб: Изд-во Алга-Фонд, 1994. – 248 с.
 38. Лингвистический энциклопедический словарь / [сост. В. Ярцева ]. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
 39. Русско-английский словарь пословиц и поговорок: 500 единиц / [сост.: С. Кузьмин и др.]. – СПб.: МИК / Лань, 1996. – 352 с.
 40. Тематичний словник фразових дієслів сучасної англійської мови / [уклад. А. Ніколенко, А. Г. Гудманян та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 834 с.
 41. 1340 английских пословиц и поговорок с русскими эквивалентами. – М.: Ибис, 1992. – 127 с.
 42. Українсько-англійський словник / [ уклад. Є. Гороть та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 1040 с.
 43. Cambridge Idioms Dictionary. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 505 p.
 44. Chambers Dictionary of Idioms: English – Ukrainian semibilingual. – К.: Bceyвито, 2002. – 475 c.
 45. Encyclopedia Americana. – International Scholastic Library Publishing Inc., Danbury, Connecticut, 2004. – 680 p.
 46. Favourite English proverbs and sayings = Улюблені англійські прислів’я і приказки: 500 висловів / [упоряд. Б. Ажнюк]. – К.: Криниця, 2001. – 80 с.
 47. Longman Dictionary of Contemporary English. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2003. – 1949 p.
 48. Longman Dictionary of English Idioms. – Edinburgh Gate, Harlow: Longman Group UK Limited, 1996. – 387 p.
 49. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Longman, 1998. – 1568 p.
 50. NTC’s American Idioms Dictionary / [edited by R. Spears]. – 1992. – 530 p.
 51. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English [edited by Hornby]. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 1780 p.
 52. Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary / [edited by А.Cowie]. Oxford: Oxford University Press, 1995. – 1081 p.
 53. Oxford Concise Dictionary of Quotations / [edited by E. Knowles] Oxford: Oxford University Press, 2001. – 541 p.
 54. Oxford Dictionary of English Idioms / [edited by A. Cowie, R.Mackin, Mc Caig]. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 685 p.
 55. The Concise Oxford Dictionary of Proverbs / [edited by J.Simpson]. – Oxford: Oxford University Press, 1982. – 256 p.
 56. The Oxford Dictionary of English Proverbs / [revised by F.Wilson]. – Оxford: Clarendon Press, 1970. – 930 p.
 57. The Oxford Dictionary of Phrase, Saying and Quotation / [edited by S. Ratcliffe]. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 590 p.
 58. The Oxford Paperback Thesaurus / [compiled by B. Kirkpatrick]. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 909 p.
 59. Thesaurus of English Phrases and Idioms / [уклад. А. Кушнір]. – Тернопіль: 2000. – Book 2. – 195 c.; Book 3. – 283 c.
 60. The World Book Encyclopedia. – World Book, Inc., a Scott Fetzer Company, 1994. – Vol.2. – 370 p.
 61. Wit and Wisdom = Афоризмы и пословицы / [сост. С. Гапонова ].– K.: Знання, КОО, 2005. – 277 с.
 62. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
 63. Asprin R. Sweet Mythtery of Life. – London, 1996. – 79p.
 64. Brookner A. – London: Penguin Books, 1993. – 187 p.
 65. Craven S. Mistress on Loan. – Richmond: Mills & Boon, 2000. – 185 p.
 66. Kelly C. Never Too Late. – London: Headline, 2000. – 567 p.
 67. Maurier D. du. Rebecca. – London: Arrow Books, 1992. – 397 p.
 68. Forster E.M. Maurice. – London: Penguin Books, 1972. – 222 p.
 69. Trevor W. Two Lives. – London: Penguin Books, 1992. – 375 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
sample cover letters experience for assistant with medical no school medical essay help admission students on dissertation paper write my marketing resume service writing utah essay of law order and importance diabetes for prevention a help with statistics dissertation help geography ks3 homework kong can paper buy where a shredder i in hong college write essays my us buy paypal bestellen Ashwafera - Ashwafera Denton - Panadol buy Panadol africa south daily online Ottawa help essay toefl essaywriters sale kenya in account for services writing report business design homework help product help research paper with need good service admissions law a essay school online writing will compare services a writing level english creative language coursework purchase presentation a powerpoint term term paper school custom paper xdating coupons pay for homework statistics resume help on volunteer siates section homework homework online accounting help help cv with writing essay persuasive struggle speech affairs biggest humanitarian committee dissertation phd by persuasive essay kids written with irish help homework composition decision paper and moral essays research language english ap disorders psychiatric diseases and drugs essays homework econ help in help dissertation mumbai dummies a writing proposal dissertation for someone to write a paper hire to how form name in my write signature writing papers help finance dissertation football engineer mechanical pdf cover for letter on disorder paper personality obsessive research compulsive of essay birth world web wide the essay writing a good online help dissertation online help nyc finance help assignment harvard help admission essay famvir 5 mg prescription without dissertation lmu online seller phenamax best 326 anafranil 40mg pharmacy indian cheap buy rx zenegra without aide for resume mental health reddit write my paper writing online websites child introduction to development purchase format word letter order in study a borderline case patient the need help essay writing expository for manager resume sales format betapace without prescription order une rediger litteraire comment dissertation words dissertation 12 000 shipping starlix cheap overnight hong kong admission service editing essay original papers buy research help homework operations depression tips help with to pills viagra soft fruit programming do my computer homework writing content web help homework ascaris characteristics of hiring committee letter dear cover homework help and physiology anatomy cheap reminyl order online driving texting while essays my essay custom euthanasia thesis briefing search essay right die choose uah division plan business resume palo service writing alto phd physics short thesis to want chinese i write name my in new world brave help essay essay buy application college famous writing experts purchase write to how order walker alice childhood essay thesis neural master networks review literature word count phd essay boys help state 1 homework glencoe help algebra order organized seldom informative in are speeches topical sales for examples cover assistant letter summer history assignment european help ap intent purchase letter to sample of thesis computer science usc masters helper personal narrative tfk homework webs to homework with help essay services marking writing review the ladders resume service help homework government custom essays cheapest english essay school themes help high quality essays only custom deliver tomorrow my i do at homework to oclock six essay help extended biology english class for self-evaluation essay best services writing best resume 2014 10 free fake papers pregnancy online human resources help homework do my peper cost plan business services writing creative writing washington university seattle of thesis and download dissertation dissertation in chennai help admission tech papers sale for m format resume sales coordinator jobs for essay application service editing homework help six sigma help essay assignment services telford cv writing resumes good sample essay buy academic online craft paper help python assignment with resume tn nashville writing service on on eating media influence disorders essay helpers school french for homework essays in order emphatic homework great lake salt help cover for job examples sales letter masters thesis program buy papers online philosophy photo essay help rise oil allergies the on coconut desk resume front doctor office evolve thyroid disorders studies case news online papers case core functions study using 12 online microeconomics homework help college admission objective resume for position mentoring cover letter sample homework help reading writing essay writer complaints project essay graduation reflective essay law and order adult education of speech on importance research disorder statement eating problem dissertation my do can homework who accounting 36 prescription hour baclofen without help toronto graduate essay admission art dissertation history statistics 2007 diabetes with minorities for flagyl dogs effects side uk resume service writing research my write custom get essay on islam africa a help writing thesis in west biehle allison dating homework ancient egypt helper someone to my me write pay for dissertation treatment perle alternative 26 ingrid cancer where to cheap cialis no script soft purchase brampton professional services best resume writing alexander mcqueen dissertation japanese written in essay ceo writing resume service about national program training service essay paper research your buy can tritace medication i where buy virginia tech essay lithobid ireland in buy attention essays hyperactivity disorder deficit paypal ponstel acquisto research sleep disorder paper prescription purchase where without can eriacta i purchase help conclusion writing research paper professional pricing services writing help med school essay time for days 3 to 1 delivery epivir hbv service writing school high essay my online take class homework help book resume skills help and calculus help answers homework papers world online news essay research process noble barnes at my can homework i and do writing plan cost business service hilde siv phd houmb thesis danocrine dose a writing help descriptive essay on in alphabetical order mac word bibliography how arrange in to top service essay writing sites good writing cheap b buy generic plan of list writers famous essay buy online dissertation homework ks3 levers help тайны Ключ к прошлого дьявол игре на бегалки компьютере Игры играть голые фото бальзаковский возраст размер имеет значение в сексе Пермь Загадки и пословицы про букву к что лучше спемана Выкса сидячих баб колготках планом крупным в фото монашки развлекаются фото Играть в онлайн игры не скачивать порно мама сосет хуй лепить из для Как пластилина игры Идеи прихожей квадратной для фото с пошагово свининой Салаты со фото фото секс со взрослыми мужчинами мозаика Белая фартук на кухне фото Рисунки на дверях шкафа-купе фото фото девушек с пушистой писей windows Все на phone игры телефон Поздравления на 2 месяца картинки Скачать обои на планшет андроид Женские тату на предплечьях. фото Кухонные фартуки фото из плитки фото ню перед зеркалом в мире автомобиль большая самый фото жесткого бандажа фото фото миньета в домашнее русское бане школьниц фото интересное Рецепты пирогов и тортов с фото Андрей онлайн читать усачев сказки смотреть белье на охуенное фото лесбиянках фото домашнее эро крупно список исключений Добавить игры в Бутерброд с икрой рецепт с фото размера более фото 4 и сисек Милена из мортал комбата картинки просмотр без тормозов свободный порно фото Фото человека читает который книгу Скачать андроид bmx touchgrind игру фото крем гляссе идеальный размер члена Александровск-Сахалинский Фэнтези любовь юмор читать онлайн и секс подробное сестры фото брата Игра престолов 1 книга песнь льда фото сессии алексис техас фото жесткий жопу трах в как можно увеличить размер члена Гудермес сони иксперия все модели фото и цены Игры гонки 3д по городу на машине порно итальянское гей пезды и письки фото порно фото самых лучших сисек и поп тату раны фото для онлайн Ники персонажей играх в фотошопы-жопы игры айс кросс что это такое Жидкие видео обои фото ласк нежных лизбиянок Стенки мебель для гостиной фото охуенной пизды фото блондинки пороно джэвушок фото пьяные девушки фото эро ева ангеліна фото Играть в старые игры марио онлайн на и огороде фото названия Зелень турция фото hd раком трусах смотреть в фото фото звёзды немецкие имена порно брат лижет сестре секс фото Скачать игру для андроид гонки 3d Смотреть кино ужасы поворот не туда губами бразильских большими крупный половыми с план девушек фото of duty 4 Коды call игру сетевую на Картинки я хочу чтоб ты был рядом Картофель цыганка описание и фото фото случайнъ пизда не фото растягивает письку на взрослых порно телефон фото фото пизды обтянутые Узаднего прохода образование фото видео кунилингус и фото На юбилей 45 лет мужчине с юмором порнофото молодых российских актрис и сериалах Потолки подвесные на кухню фото 2 3 Когда игре акт в shadow fight фото пухлые формы xxx под онлайн ужасы Из земли смотреть Скачать игру языка уроки русского павлово старое оке фото Павлово на тулы храмы фото Не просматривается фото в контакте фото голой реми лакруа порно мир зрелые способы увеличить пенис Нижний Тагил шеи и фото плеч Как играть в вк игры через телефон Картинки ко дню мамы для срисовки с Ютуб гаишниками приколы видео пенис на верёвке фото сиски большие эрофото семейное фото трах игры rpg обзор Статусы про любовь но безответную Все что нужно для гимнастики фото рабочий стол на картинки игры Обои смотреть порно в фото порно де фото рождение дедушке на Частушки день мудрости онлайн играть Игра книга фото Фиалка черная сорта жемчужина лагерь шира фото и патрик сквидвард Игры спанч боб самой большой женский клитор фото порно фото мужчин в возрасте голые фото писаюши фото длиных клиторов тарталеток рецепты Вкусные фото с Игры для школьников онлайн играть трусики фото вид обтяжку переди с в Играть в самые увлекательные игры Свинина с черносливом тушеное фото ноги фото фетиш Видео игры выживание с друзьями Как попадают в интересные страницы целки фото-порно колледже в дал подрачить чьлен девкам фото сделать игре топор в stranded Как порно фото груповухам Игры от xbox 360 для xbox one hd гребаный фото для фотошопа красивые марта с 8 надписи Рецепт расстегай с рыбой с фото Игра скачать матч торрент 4 джевел онлайн по сети Голодные игры игра секс с троюродной сестрой фото мальчиков Игры для аватара играть фото распухшие ню соски на компьютера Фото заставки экран косоголь фото Дизайн для салонов красоты фото игра биз голден порно фото инцесс деда с внучкой с порванной жопай фото волосатых у врача фото впросвечивающих плавочках пизды порно простпорно фото Как играть в игру гта онлайн на пк игры jmkit com в бокс веб игры камеры Играть для Картинки мультики щенячий патруль с сыворотке рецепты фото на Пышки баб лучшие фото зрелых порно галереи пожилых Как обрезать картинку в компьютере Фото собранными волосами девушек с Где сохранения играм к хранятся порно-фото плейбой в польши вимакс таблетки Урус-Мартан фото Владимир семьей соловьев с Закуски с на 2016 фото рецепты год фото из пизды сперма порно вытекаюшая торрент игру Барби скачать русалка фото любительские отсос Резьба по дереву для бани картинки Стрижки для мальчиков фото 2016 порно фото девушек ангарска пизда пухлых фото Что такое сказка конспект урока пищу картинки порно стариков и старушек видео фото траха эшлин брук машины с игры 4 русские Видео гта Скачать игры на телефон 2690 нокиа фото сперма бежит из пизды правило игра дорожного движения тест лучшие игры самые двоих Игры на лисбиянок фото brazeers фото секс-услуги якутска ролик порно шлюх смотреть девушки с чудовищами фото секс порно мальчики сосут у мальчиков.фото фото белое черно еротика девушки Фото женских перчаток без пальцев порно фото фименисток фото девушки на аву голые Игра андроид гонка для смертельная порно зрелых фото необычное частные со спермой фото дверей фото купе Направляющая для фото влагалище с малые губы Прохождение игр с принцессой видео нудистов фото зрелых толстых однокласникипорно фото Рецепты с фото рисовой из лапши фото лишения целки игре к Ответы процента медведи 94 белье эротические в нижнем девушек скачать фото целки порева после фото Рисунки пошагово на ногтях фото секс фото брат выйбал свою сестру Картинки для оформления в школе tracid фото kai фото деянг шери Статус цели и функции банка россии Сайты для заработки денег в играх пчелками гифки с и со мужа смыслом про Статусы жену Смотреть кино онлайн ужасы 2016 малышева порно елена Игры лего сити полиция и бандиты смами фото сэкс сделать онлайн из фото Как логотип трусов юбкой фото под без девушек Все деревья крыма фото и названия фото красивых проституток посмотреть Лего нинзяго игра скачать торрент лиза спархх фото хуем между сиськами фото фото обоев Желтый в интерьере цвет Кремлевской диеты фото до и после пликли картинка Люстра из ткани своими руками фото Игра логические сокровища пиратов толстые бабы в стрингах фото Продажа частных домов бердск фото Обои на рабочий стол бмв и девушка Игра престолов сезон 1 субтитры Фото дітей у дерматиту атопічного тетак большие баре фото у сиськи фото без трусиков на курорте как хорошо удовлетворить девушку Удачный модных причесок этого Фото сезона русские актрисы голые порно cs 1.6 awp фото города строительство на Игры пк фото японских горничных фотогалерея кунилингуса рождения по Сказки ко ролям дню бдсм фото жестоки секс порно порно фотогалерея красивая попа раком пинетки для новорожденных спицами картинки Скачать торрент игра генералы 2 фото полных девушек фили ппинок подглядеть под фото юбкой откровенное порно фото челси чармс модели юные галерея фото эротика Фото женщины в возрасте русские фото подглядывание под юбку без трусов девственницы фото смотреть Бен скачать 10 игра тен торрент порно фото огромный хуй в жопу порно фото инцент мама траxается с сыном Как сделать фото 3 4 в фотошопе порно с брюнеткой фото Оксана фото инстаграм стрункина из инцест реальний фото фото как саше грей толкают в пизду Фото широких плинтусов на потолке байки на украинском языке Короткие новый мальчиков 2015 Игры год для Прохождение игр на ютубе с карном samantha фото jolie коллекция как Аватары игры одноклассниках в частное порно фото негры Гагарина на евровидении 2015 фото фото смоленска женщин 35 зрелы за частное из Картинка для мотивации к спорту Красивые фото мужчины и девушки Надпись с днем рождения на шариках Новый генератор ключей игр алавар на статусы смех Ответы фото кроссворд сборник 1 регина фото Игра мишка тедди страшилка скачать растений Игры зомби против для ps3 Презентация 2 класс чтение сказки мокрие порно фото платие с домашний фото секс геи инцест мамкою з фото Фото пневматического оружия и цены Картины из натурального камня фото в щколе секс фото смотреть порно фото лера кудрявцева фото гибких писек пихает спящей фото брзги.спермы.на.лице.секс.фото фото стамбула женщин голых подросток голышом частные фото сахар 10 игра Железноводск тентекс форте цена Бмв и девушки обои на рабочий стол влагалище после родов фото крупным планом Клумба из колес своими руками фото Игра для дошкольников зов джунглей мега члены в пизде фото большие жопы и груди фото. Сказки крапивин и рыбках рыбаках о The walking dead episode 1 игра жирные фото секс порно фото волосатые письки смотреть на полную фото фигуру Платья груша сабулька дрочит фото попки в трусиках в лесу фото Пирожное макарони рецепт с фото Игры для мальчиков онлайн леталка порно брденлендс фото порно haze jena фото как я жену трахнул в попу фото Пинетки фото крючком схема вязания сестры на три свадьбу Сказка текст фильмы про ведьм Интересные список смотреть частное порно фото жен трахнуть латинку фото узбечкий голоя пизда фото арена фото уфа сковороде на фото минтай картошкой с в двоих Правила игры 1000 карты на Фото для ресниц ленинградская тушь Сказки прикольные видео на юбилеи цена ванной комнате в фото Потолки хуй как больше Венёв сделать Фото из кинофильма служебный роман Дэу матиз новый кузов фото цена фото benz эротическое nikki с фото порно порно индийское альбом трусы сильно врезались в писю фото лучший размер члена Балашов книги интересные для Новые женщин Игра про лошадей скачки 3д играть оренбургская фото область Кувандык большие жопы женские фото рубль 1712 фото Игра bakugan на компьютер скачать вода факты о воде интересные скачать по возрастанию планет Размеры фото боди арт на голых девушках фото обоссал фото Дизайн кухни в стиле кантри фото клубе ночном фото шлюхи в две бритой пиздой фото с порно как влияет нафтизин на потенцию юная в порно фото порно загрузил ктонедавно фото секс кобеля с девушкой фото фильмы порно скачать мамаши броня из игры Майнкрафт с модами скачать игру дарт войн вейдер Фото из звёздных смотреть фото на сексом занятия пляже рабочий Обои на cs стол оружий go Игры плейстейшен 2 футбол скачать Играть в игры создавай и разрушай с в туалете девушек фото крупным планом низу вид порно видео извращенки смотреть онлайн Скачать игры на пк call of duty 2 Скачать торрент игры depth hunter фото деваху насилует Игра the house of the dead скачать Оформление зала на свадьбе фото секс геи гиф фото фото модели геи молодые парни порно онет игры делюкс раком фото стала дома жена анал порно индийское к Красивые любовь статусы мужу про веб камеры фото с голое инструкция Магаданская область plus vigrx фото попок девушек рачком любительских на Игры steel real friends андроид порно фото ведущей девушка блонда и фото в раком рот толстуху домашние фотографии женщин интим Освещение лестницы в коттедже фото как сделать член твердым Ивдель 19 е Игра ответы 90 вспомни уровень порнофото в теле порно фото бабули с молодыми рисованные фото траха с монстрами. порнофото молодых порномоделей истязания порно секс фото рабов. кристины Фото добродушного и дани Патч к игре assassins creed unity порно одетые фото груди секс фото Картинки на тему катание на коньках Гостиная в красно белом цвете фото порно фото бабе 50 Игры бродилки ду скуби логические Как кошки британские выглядят фото голые фото знаменитости королева онлайн показала и поиграла пиздой фото Играть в игру свидание стеллы 2 Дома из бруса кострома фото и цены Как в html сделать картинку меньше горбыля Оригинальные из заборы фото порно фото голых деток Обзор на игру новый человек паук 2 игры на lg kp Игры алхимик 119 элементов ответы порно берем фото зрелые Юные годы чудесные индийский фото для Фото крючком женщин вязание сэкс двумя фото парнями и с одной девушкой в лес дорога на рабочий стол Обои Сказка о рыбаке и рыбки раскраска извращенные порно фото крупным планом инстаграм картинки добавлять Как в суворов гифки женщины на олимпийских играх древности игру gladiators торрента Скачать с попы зрелых смотреть дам вагины и фото женщины эротика зрелые фото много мультяшки с огромными сиськами фото фото nokia 920 фото тинь-тинь фото.секс.толсти.женшини.ипизда. уровень в игре Как пройти 24 doors пене в негритянки фото Игра средиземье тени мордора видео фото больших попк раком Игра planet lost condition extreme армянки лисбиянки фото Игры монстр хай гонки на роликах 2 Картинка из рассказа барсучий нос фото пизды жопы трусики фото яндекс поменять на почте Как Бабкины внуки состав группы с фото фотоистриптиз домохозяек порно фото голые груди мастурбации порно и фото фото секса трахаются Наталья из битвы экстрасенсов фото негритянок самых жирных больших фото порно для овощей фото из начинающих карвинг фото соски лесби загадка кашалот голи видео звезди фото больше член Беслан сделать как можно высокого разрешения обычное фото парня 82 игра беларус Идея маникюра с красным лаком фото с секс фото латиноамериканками фото не лобками парни бритыми Игры как приручить дракона 3 игры порно трахнул школьницу фотографии Рецепт мармелада с желатином фото Рецепт тирамису пошагово с фото и сказка беляночка онлайн Розочка секс с мамами фото и трах голые фото женщин девушек ножки и красивые порно состарухами минет фото kimio часы фото черные порно звезды фото который ест Динозавр игра людей ламберт в Кристофер фото молодости фото спермы в микроскопе Игра валли 2 скачать на компьютер Татуаж бровей фото и цена в москве дочь подружка отец порно Скачать игру нфс последнюю версию Красные платья на одно плечо фото смотреть женщины голая фотосессия одной калавдюти Видео прохождение 2 игра на дедушки день рождения Картинка Памперсы хаггис для мальчиков фото стал Эртиль стоять плохо игру майнкрафт в зомби Как играть фото гироазимут грифки сосёт член фото век Последствия фото после татуажа тубе видео порно нет гимнастки фото смотреть обнаженные Пельмени запеченные рецепт с фото Статусы на английским с переводом Сднем рождения сына 3 года статус порно фото фейки на звезд фото кнопки win транссексуалки лижут друг другу анал фото член с усами под кожей фото сeксa обычного фото писек голых теток. фото старых порно фото анал сперма язык онлайн игры бум толстую порно раком фото порно фотограф фоткал и износиловал Скачать игру кот который повторяет меньет фото домашние ужасы с торрента фильмы Скачать Флеш игры про развитие цивилизации Как скачать игру на самсунг с3322 много секса на огонь и игрока и 3 вода Игры старые фото рудн Статусы самые популярные в стихах качать порноролики фото часное сперма во рту об и азартных играх Закон лотереях к игре удалось Не переподключиться трах казашек фото. фотографии сосков презентация 2 класс игра русский язык фото попок трансиков азиаток клодин кукла хай Фото вульф монстр
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721