ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУNOBILITY В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ: ЦІННІСНИЙ ТА СИМВОЛЬНО-ОБРАЗНИЙ СКЛАДНИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’37:81-139:821.111

В.Л.Сергієнко

Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

м. Івано-Франківськ

 

У статті йдеться про лінгвокультурологічний та лінгвокогнітивний підходи до дослідження концепту як ментальної одиниці. Виявлення лінгвокультурних складників концепту NOBILITYвідбувається за допомогою його вербальної репрезентації в англомовній художній прозі на рубежі ХІХ – ХХ століть.

Ключові слова: концепт, ціннісний та символьно-образний складники, художній континуум.

Статьюпосвященоисследованиюконцепта как ментальной единицы с позиций лингвокультурологической и лингвоконцептуальнойнаук. Определениелингвокультурных составляющих концепта NOBILITY происходит с помощью его вербальной репрезентации в англоязычной художественной прозе на рубеже ХІХ – ХХ столетий.

Ключевые слова:концепт, ценносная и символьно-образнаясоставляющие, художественный континуум.

The article deals with concept as a mental unit from the linguocultural and linguoconceptual perspective. Universal human notions of any culture and expression of their national image are objects of numerous linguocultural studies. The key and the most urgent unit of linguocultural research is concept as a mental essence, an element of human spiritual culture reflection, the depth of their understanding of the surrounding world. A linguocultural concept is a conventional mental unit, which is used in the complex study of language, consciousness and culture.Linguoculturalanalysisdefinesconditionsofculturalconstructformation, composed,forinstance, undertheinfluenceofliteraturediscourse. Under the notion of discourse the author understands a unity of texts culturally interconnected or interconnected in a theme. Thegoalofthearticleconsistsinverbalrepresentationofthe linguoculturalconceptNOBILITYintheEnglishfictionworksattheturnofХІХ – ХХ centuries. Thetask lies in distinguishingaxiological and symbolic-figurative componentsof the linguocultural concept NOBILITY within the fiction continuum. The analysis of NOBILITYis fulfilled with the help of the field analysis. The semantic field has a peculiar structure – nucleus-periphery, – for which maximal concentration of field creating features in nucleus and not full set of these features with possible their weakening in periphery is characteristic. Determination of linguocultural components of the concept NOBILITY occurs with the help of its verbalization in the English fiction works at the turn of the ХІХ – ХХ centuries.

Key words:concept, axiological and symbolic-figurative components, fiction continuum.

Універсальні людські поняття будь-якої культури, вираження їхнього національного образу є об’єктами численних лінгвокультурологічних досліджень. Лінгвокультурологічний аналіз визначає умови формування культурного конструкта, сформованого під впливом, наприклад, літературного дискурсу. Під дискурсом мається на увазі сукупність культурно чи тематично взаємозв’язаних текстів [9, с. 133].

Ключовою і найбільш актуальною одиницею досліджень у царині лінгвокультурології постає концепт як ментальна сутність, елемент відображення духовної культури людей, глибини розуміння ними оточуючого світу; а також картини світу, і вужче – національної картини світу, що відображає суспільні норми, погляди, цінності, які є схожими для більшості народів світу, але відмінними та особливими у випадку кожного окремого етносу. Ці важливі питання та поняття розглядаються у фундаментальних працях з лінгвоконцептології, когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології: М. Ф. Алефіренко, В. А. Буряковська, С. Г. Воркачов, А. В. Головня, Н. Г. Єсипенко, В. І. Карасик, В. В. Красних , А. Е. Левицький, В. В. Михайленко,А. П. Мартинюк,У. Б. Марчук, В. А. Маслова,З. Д. Попова, Й. А. Стернін та ін.

Г. Коен та К.Лефевр стверджують, що концептуалізація чи іншими словами, сформовані структури знання у свідомості людини, несуть контекстуально залежний характер [12, c. 11]. Ця залежність представлена національно-культурним контекстом, під яким у нашому дослідженні мається на увазі індивідуальна авторська концептуалізація британської дійсності.

Мета статті полягає у вербальній репрезентації лінгвокультурного концепту NOBILITY в англомовній художній прозі на рубежі ХІХ – ХХ століть.

Завданням дослідження є виокремлення ціннісного та символьно-образного складників лінгвокультурного концептуNOBILITY у межах художнього текстового континууму.

Матеріалом дослідження послужили тексти класичних художніх творів британських письменників Т. Гарді “Тесс із роду Д’Ербервілів”, Дж. Голсуорсі “Сага про Форсайтів”: “Власник”, “У зашморгу”, “Здається в оренду”, Д. Лоуренса “Англія, моя Англія”, Р. Олдінгтона “Смерть героя”, І. Во “Жменя праху”.

Для аналізу концепту NOBILITYвикористаний метод польового моделювання [8].Розвиток літератури на рубежі ХІХ – ХХ століть визначений перипетіями тогодення. Літературна течія, характерна закінченню ХІХ століття, дістала назву натуралізму [3, с. 181]. Натуралістам властиве правдиве зображення дійсності, вони залишили соціально-психологічні узагальнення, характерні критичному реалізму, і звернулися до деталізації соціальної нерівності. Модернізм вступив у свої права одразу після натуралізму наприкінці ХІХ століття і припав на період декадансу – так званого “занепаду” у літературному процесі, який, у свою чергу, відображав занепад суспільної думки, культурного розвитку, пошуку втрачених ідеалів, які так “оспівувались” у Вікторінську добу та складали про неї хибне враження у читачів [там само, с. 182]. Період модернізму – це період буржуазної кризи, коли відбувалось засудження егоїзму правлячих класів і разом з тим культивувались особиста порядність, чесність, шляхетність [4, с. 532-533]. Йому характерне протистояння грубому матеріалізму, духовному спустошенню, убогості.

В обраному дослідженням текстовому континуумі письменники розкривають культурно-історичні особливості переходу Вікторіанської епохи у період Першої світової війни, які сприяли зміні цінностей британської лінгвокультури, а отже, зміні смислового наповнення лінгвокультурного концептуNOBILITY.

Британська картина світу кінця ХІХ – початку ХХ століть змальована у літературних творах Т. Гарді, Дж. Голсуорсі, Д. Г. Лоуренса, І. Во та Р. Олдінгтона. Соціально-економічні та політичні події спочатку періоду правління королеви Вікторії, а потім періоду Першої світової війни стали рушійною силою до зображення дійсності письменниками і дозволили висловити власну точки зору як представників британської суспільної думки на зміну однієї епохи іншою [6, с. 15].

Вербалізація смислового наповнення лінгвокультурного концептуNOBILITY у текстовому континуумі досліджуваних творів неодмінно залежить від підбору засобів мовної реалізації авторами художніх творів для зображення культурно-соціальної дійсності на тлі історичних подій британського суспільства. Останні доробки у когнітивній лінгвістиці показали, що концепт як ментальна одиниця, виражає ідеальну природу знака, а номінативне поле концепту відображає матеріальний його бік. Ім’я концепту є його ядром та одночасно тілом знака [1, с. 8]. У ядрі концентруються основні ознаки поля і чим далі від ядра, тим віддаленіші ознаки з’являються у структурі вербального вираження концепту.

У роботі одиниці усіх сегментів номінативного поля: ядра, ближньої, дальньої і крайньої периферій утілюють функцію ціннісних та символьно-образних складників лінгвокультурного концепту.

Ціннісний складник лінгвокультурного концепту визначається свідомістю людини, бо остання має ціннісну характеристику (одна із властивостей свідомості). Так виражається ставлення представника окремої лінгвокультури (в нашому випадку британської) до навколишнього світу [10]. Він визначає та осмислює власні культурні цінності, які потім експлікує у мові. Знаходження контекстуально-конотативних семантичних компонентів лексем-вербалізаторів концептуNOBILITY спонукає до виділення образно-символьно-ціннісного складника лінгвокультурного концепту. Це сприяє визначенню ступеня валоративності тих чи інших культурних домінант (смислів чи концептів), які формують відповідний тип культури, що підтримується в мові [5, с. 140-142].

Ціннісними характеристиками концепту NOBILITY вважаємо рівень позиції у суспільстві (перетин смислових ознак обох концептів), наприклад, у додатковому компоненті значення: ‘Cтатус голови відомого роду’:Astheheadofthefamily, therestoughttocometome [HTTd’U, p. 87] або у: ‘Гордість за належність до шляхетної родини’: MrsCrickcongratulatedTessontheshillyshallyinghavingatlastcometoanend, andsaidthatdirectlysheseteyesonTessshedivinedthatshewastobethechosenoneofsomebodywhowasnocommonoutdoorman; Tesshadlookedsosuperiorasshewalkedacrossthebartononthatafternoonofherarrival; thatshewasofagoodfamilyshecouldhavesworn [HT Td’U, p. 268]; соціальне походження; чистокровність нації; риси зовнішнього вигляду, поведінки; передача духовності молодшому поколінню; благородство, визначене ім’ям роду та ін.

В окремих випадках відзначаємо негативну оцінку NOBILITY, що свідчить про значну кількість семантичних компонентів (особливо зі зміною епох). ‘Відчуття власності – основна ознака шляхетності’ превалює у лінгвокультурному дискурсі кінця ХІХстоліття як одна із основних ознак цієї епохи: OnhearingJunesname, shewenthurriedlytoherbedroom, andtakingtwolargebraceletsfromaredmoroccocaseinalockeddrawer, putthemonherwhitewristsforshepossessedinaremarkabledegreethatsenseofproperty”, whichasweknow, isthetouchstoneofForsyteism, andafoundationofgoodmorality[GJ FS. B. 1, p. 195]. “Власність” трактується автором як основний символ цього періоду.

Початок ХХ соліття знаменується появою нових ціннісних орієнтирів, що простежується в інших фрагментах: ‘Ознаки нового покоління у свободі моральних принципів’: Theoldnotionofsexualfidelitymustgo,’ declaredhisenthusiasticwriter,’ andonlyfromthegoldensunbathofdivinelynudefreedomcanrisethegloriousnewrace,’ etc., etc. [AR DH, p. 193],‘Зміна шляхетності нації зі зміною епохи’ (маються на увазі манери, мораль, зовнішній вигляд, звички, мова): Moralshadchanged, mannershadchanged, menhadbecomemonkeystwiceremoved, GodhadbecomeMammonMammonsorespectableastodeceivehimself. Sixty-four that favoured property, and had made the upper middle-class ; buttressed, chiseled, polished it, till it was almost, indistinguishable in manners, morals, speech, appearance, habit and soul from the nobility[GJ FS. B. 2, p. 261] та декількох інших.

Символьно-образний складник концепту NOBILITY такожзнаходимо у семантичному наповненні його номінантів, виділених у досліджуваних текстах художньої літератури. До прикладу, семантичний компонент ‘Моральнеобличчясуспільствавмайбутньому’показує, що зміна моральних й інтелектуальних цінностей є ознакою покращеного майбутнього британського суспільства:Itwasprobablethat, inthelapseofages, improvedsystemsofmoraland intellectual training would appreciably, perhaps considerably, elevate the involuntary and even the unconscious instincts of human nature; but up to the present day culture, as far as he could see, might be said to have affected only the mental epiderm of those lives which had been brought under its influence [HT Td’U, p. 226].

ЛСП Вікторіанська епоха містить синтаксичну конструкцію, в якій реалізується латентна концептуальна ознака: ‘Представники шляхетної Англії’, в нійспостерігаємо порівняння членів сім’ї Форсайтів зі шляхетною Вікторіанською Англією:James and the other eight children of ‘Superior Dosset’, of whom there are still five alive, may be said to have represented Victorian England, with its principles of trade and individualism at five per cent and your money back – if you know what that means [GJ FS. B. 2, p. 121] Символом Вікторіанства є “заможна сім’я”, членам якої властивий хист до підприємництва.

Метафоричний образ “шляхетність / англійськість є чистокровність” реалізується у художньому текстовому континуумі через розширене значення номінанта pureblooded‘Чистокровністьнації’: HewaspurebredinhisEnglishness, andevenifhewouldhavekilledtobevicious, hecouldnot [ЛДГ АА, с. 58].

Виходячи зі здійсненого дослідження, можна дійти висновку про наявність різноманітного складу контекстуальних конотацій, які підтверджують символьно-образний, ціннісний потенціал лінгвокультурногоконцепту NOBILITY, який має вербальне представлення у контексті художніх текстів. Система мисленнєвих образів, яка закладена у ряді семантичних компонентів вищезгаданих лексем та їхніх сполучень дозволяє виокремити усі складники концепту NOBILITY.

За допомогою обраних текстів британської художньої літератури на зламі ХІХ – ХХ століть уможливлюється розкриття культурної значимості та національної специфічності лінгвокультурного концептуNOBILITY через його семантичну наповненість й мовну реалізацію.

Вербалізація смислового наповнення лінгвокультурного концептуNOBILITY у текстовому континуумі досліджуваних творів неодмінно залежить від підбору засобів мовної реалізації авторами художніх творів для зображення культурно-соціальної дійсності на тлі історичної еволюції британського суспільства, що спонукає до розширення діапазону творів художнього континууму з тією ж метою.

Література:

 1. Вишаренко С. В.Принципы структурирования концепта “honour” и текстоваяреализация его ядерных компонентов (на материале ранненовоанглийского периода) [Текст]:автореф. дис. … канд. филол. наук :спец. 10.02.04. “Германскиеязыки”/ С.В.Вишаренко . – СПб, 1999. – 23 с.
 2. Во И. Пригоршня праха: книга для чтения на английскомязыке / ИвлинВо. – СПб. : Антология, КАРО, 2005. – 288 с.
 3. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття : навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закладів] / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.
 4. История зарубежной литературы ХIХ века / [под ред. Н.А.Соловьевой]. – М.: Высшая школа, 1991. – 637 с.
 5. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. – М. :Гнозис, 2004. – 390 с.
 6. Леонова Н. И., Никитина Г. И. Английская литература 1890-1960 : учебное пособие по английскому языку / Н. И. Леонова, Г. И.Никитина. – [2-е изд.]. – М. :Флинта, Наука, 2000. – 144 с.
 7. Лоуренс Д. Г. England, myEngland = Англія, моя Англія: [новели] / Девід Герберт Лоуренс. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2005. – 182 с.
 8. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д.Попова, И.А. Стернин. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 314 [6].
 9. Фрумкина Р. М. Культурологическая семантика в ракурсе эпистемологии / Р.М. Фрумкина // Известия АН. Серия литературы и языка, 1999. – Т. 58. – № 1.– С. 3 – 10.
 10. Чернишенко І. А. Ключові цінності британської картини світу та їх вербалізація у суспільно-політичному дискурсі / І. А. Чернишенко / Наукові записки – Випуск 81 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 179 – 188.
 11. ARDH – AldingtonR. DeathofaHero / [introd. byD. Zhantieva] / AldingtonRichard. – M : ForeignLanguagesPublishingHouse, 1958. – 442p.
 12. CroftW., CruseD. A. CognitiveLinguistics / W. Croft, D. A. Cruse. – Cambridge : CUP, 2004. – 372 p.
 13. GJFS.B.1 – GalsworthyJ. TheForsyteSaga.Book 1-3. :Book 1. – TheManofProperty / John Galsworthy. – M. : Progress Publishers, 1974. – 383 p.
 14. GJ FS. B. 2 – GalsworthyJ. TheForsyteSaga.Book 1-3. :Book2.– InChancery / John Galsworthy. – M. : Progress Publishers, 1974. – 303 p.

15.GJ FS. B. 3 – GalsworthyJ. TheForsyteSaga.Book 1-3. :Book 3. – ToLet / John Galsworthy. – M. : Progress Publishers, 1974. – 255 p.;

 1. HT Td’U – Hardy T. Tess of the d’Urbervilles, A pure woman / [introd. by A.Alvarez and edit. by D. Skilton]/ Thomas Hardy. – Harmondsworh, UK : Penguin books, 1985. – 534 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis papers online essay homework help paper my buy an expert reference ask homework help of writing process paragraph cover letter phd for program on names order of a research paper winston essay churchill written dissertation communication intercultural on ""barn explanation of burning texas help homework philosophie on de que dissertation savoir soi peut study major case disorder depressive evolve monograph actoplus met on college help essays case writing study companies papers philosophy buy to in rice paper buy where singapore vietnamese original service writing article fraction homework help online manager purchase for resume management help with homework accounting homework my i need help with psychology school help personal medical for statement with dissertations with for help masters writing services 4 military resume professional online bath of essay wife custom login writing high online school homework for students help with help need my homework writing services of benefits essay resume nj service writing someone to a pay write for paper me regioni cartina italia satirical abortion on essay brown education essays argumentative vs board of orange ca resume county writing services of types hormones bioidentical for write financial bills medical to how a hardship letter oregon help hillsboro homework resume in writing professional maryland service help homework expert chat cardstock paper online of business kinds report writing best nashville professional tn resume writing services papers online buying school anxiety research articles on disorders help circles unit homework a application writing maths year online papers 6 test helper tudor homework assignment help graduate day 5mg 30 zovirax one dissertation help to one review cheapessaysonline.com contest essay bipolar disorder form employment application california without prescription discount lamprene availability water in india essay pollution about write need my to essay someone paper writings paper writings homework cosmo girl help is papers safe it research buy online to homework inequalities graphing help medication oral can i sx jelly buy where apcalis management in service thesis master finance students homework for help with assignments help us essay mexico border application to write letter how cae an children research on papers essay review writers of to make how psychoanalysis for resume essays effective freshers analysis essay story short accounting assignment free writer essay volcanoes help homework on help homework egypt primary gods research paper introduction abstracts in dissertation instantly college buy online papers writer essay ipad for top 10 dissertation companies job writing to yesterday homework i my do writing and essay dissertation go custom it service essay buy custom place best hire thesis for writing women dating bulgarian typical visual master in mining computer in science thesis data titels dissertation social for homework help elizabeth homework queen help 1 dating gangster a copy she's soft help improper fraction homework homework help radicals simplifying professional service writing costs resume an writing essay conclusion bush written in essay vannevar by 1945 clomid fallopian one and blocked tube copegus nelle filippine acquisto roast on pig dissertation freud plotinus da vinci on essay essay newspaper activities writing resume format for medical officer resume hiring manager science forum help homework resume description for order selector job plagiarism and of causes effects they my homework said do essay descriptive writing help writing phd statement personal service help that websites with papers essays of laws life written get an essay homework government helper latino sirenita dating besala buy sociology online essays homework help high geometry school a dissertation do bibliography to how extended biology essay help essay economic socio letter position cover medical for liaison papers services writing college writing service resume jobfox reviews custom wordpress navigation thesis gcse coursework maths with help default credit dissertation swap service resume professional hawaii writing create a me thesis statement for online edmonton resume help work related thesis phd bipolar research outline disorder paper essay world writers essay do write how application a to school you high dissertation south help carolina doctoral of university get prescription order extra where without to tadadel super my papersin canada write 20 homework help biology invitation committee letter dissertation papers term buying online help child psychology essay dissertation abstracts international a writing forbes resume services to papers books writing help with review service essay writing smart services professional seattle writing resume famous case components good autism statement studies thesis eyeconic kajal online dating white subjects simple simple homework and help predicates essay harry application college service writing bauld write my best man speech me for copywriting price services coming thesis a with up help statement homework vocabulary with help human growth agent generique achat assignment help sociology essays medical for school on human services research paper buy biaxin generic cheap writing resume services best vegas las professional help ed drivers homework image masters thesis body on unpublished writing essay professional a narrative how write you do essay plugin wordpress write panel custom solve with complex problems numbers help homework services writing best nj online resume dissertation apa help doctoral citation medical application school vitae for curriculum essay custom writing admission essay school letter writing for cover medical a papers essay order application georgetown essay prompt university an my write i essay a want me assignment for write an speech online writing service with writing help paper interest term career on engineer mechanical for sample entry level resume services ga atlanta professional online resume writing cancer stage 4 stomach appendix ovaries economics help dissertation help 2015 professional college essays admission with phd techniques proposal thesis sales and cover for manager marketing letter for scholarships applying help essay papers secure with help research observational essay my with help help albuquerque homework online echeck buy using confido services essay top buy online brand name professional viagra business plan writers help essay exploratory on absurdism essays writing essay doctor essay analysis movie writing thesis service master admission custom leadership essay construction dissertation students writing for college cornell essay admission thesis uk writing help интим курьёзы на свадьбах фото в свадебном платье и без порно фото русские реальные порно фильмы томас джейк фото пионерка сосет член фото вимакс Питкяранта форте купить роз для букет фото любимой Красивый картинки кедра казахстан девушки азиатки порно фото секс через оральн. голые женщины на общественных пляжах фото и видео фото xxx плев фото пезды женщин фото я дома в шортиках фото порно стюардессы скачать порно.фото.эльвира.повелительнитца.тьмы болгария км фото плохо стоит член Северск орёл фото баров помогает ли спеман Снежинск mlg montage игра зрелые пухленькие фото пизду показывают растягивают себе и фото что внутри девушки супeр фото aнaлa ютуб эротика молоденькие модели фото alyson angel фото юные сексом занимаются фото девчонки идеальный размер полового члена Серпухов порно онлайн красивый миньет фото крупно зрелой волосатой пизды член область при Иркутская падает почему сексе фото китайок вагин в elit.tv фото боолшой попа фото с фото сексуальные девушкой парень голые темы фото девушки порно фото порево проводниц вологды фото девушек которых сфотографирывали во время стрипциза фото пизда зрелой мамы вкусно пахнет гей эротика порно фото смотреть соски фото женские пар частные ебущихся фото фото порно взрослые женщины минет по пьяне фото яковлева голая елена фото все картинка галантус женщины афганистанки порнофото порнофото жорстоко фото порнушечки студенток анал фото с медсестрами присланные женщин частные фото пар любовью занятия фото семейных брат трахнул родную сестру фото порно девушки фотографии без комплексов kane kimberly порно фото полнометраж порно фильмы онлайн секс фото девушек мастус пышные женщины з громадной грудью фото домашние фото школьниц секс фото красивых девушек во время секса комиксы диснеем фото с порно падает член быстро Балашов волкан лола фото русские хуесоски фото махнстая пизда фото рейтинг препаратов для увеличения потенции фотогалерея полового члена порно толстые вагина ляшки когда фото выглядит как сексувални фото пизда улучшение потенции народными средствами Советская Гавань королева порно 2006 онлайн сперма.в.рот.фото ореолы фото сисек большие вагину резиновый фото анал фало порно в и с крупно фото жопа порно гермафродитов все фото Ивановская инструкция область трибестан кубинские сочные попы в сперме фото тентекс форте инструкция цена Нижние Серги эротика закованных с в фото девушками красивыми цепи сексуальными порно фото любительские блондинки полненькие девушки камин и кошка фото эпик порно фото во время секса член падает Новоалександровск женщинам Павловский размер члена Посад нравится какой воздуныйшарик в жопе и письке фото трахает пяная фото пака сестру фото реальное спит брат д игра на русском обтяг в трусики фото фото катя новая фото дамы с большими сиськами русские женщины за 30 эро фото фото вочках миньет подборка порно фотомамаш с колясками рубашку носят фото клетчатую Счем фото пышногрудых голых девушек писи красивые порно фото анусы фото спяшей жены ебут телок между сисек фото женщин фото секс тайландских большие порно фото попы раком фото трахнуть пухлую шарик смайл фото фото эродика большие жопы задницы жест зрелая эротика от женщин фото фото балаклава такое крыму Что в живые фото imac нормальный размер пениса Нерюнгри узбекский фотография фгурний жопа сексалний самий фото часные подросткав голых ххх фото инцеста Одноклассники как развернуть фото фото актрис компании привате порнофото казахских женщин секс знакомства эротические фото sg553 cs go фото фото девушки раздеваются топлесс тентекс форте цена Майкоп фото killer из кс рефлекс в порно фото нерг пизда красиво девушка фото свит фото анджелика девушки журнала плейбой фото порно бабуль часное фото эротика девушки соло мастурбация фото эро фото зрелых жен домохозяйки фото слава порно по порно групповое смотреть принуждению письки юних школьнец фото порно частные зрелых дома фото ебалась на природе фото натуристка фото фото видио тансветит джульетта стрей Сенгилей травы потенции для пися рабочие попа фото и ебёт студентку фото грудастую богатовка фото попы мущьчин фото что такоев сексе замок фото удовлетворить быстро как девушку Зубцов пухлые мулатки фото самые молодыефото порно звезды фото голые юные порно девушки фото голых девушек молодых в туалете фотографии в физкультуре школе на голые порно зрелые фото русское фото 18лет голых толстушек Статус про стихах короткие дочку в порно фото гееф со стариком фото секс фото карпенок кофе вред потенции для смотреть хорошем в качестве порноролики фото женщины в мини бикини домашнее красивое порно brazzers порно фото катерина морозова порно фото зрелих мамочок и дам проституток ростова фотографии отшлепать мамулю порно фото голые женщины фото самые большие сиськи отимели фото русскую порно фото руссское шлуху трахнул фото тут зайцев нет порно фото рита фалтояно сиськи фото красивые девушек люди фото любви фото жопки большие купание фото в море нагишом эротические фото мамочек и их сыновей сосет девушка фотообои член гламурные соски фото порно бутылка фото пъяные пзда фото голых чужих подруг пенисы геев фото нижнее белье для женщин и девушек фото итим.писек.фото 1 игра копатель zafira порно актриса 50лет фото голые баб домашние порно фото оренбургских девушек порно фото жирние старие бабушки виардо купить Свирск красивый классичнский секс фото нокиа икс 7 фото голые негритянки с большим задом фото фото секс на кастинге идеальный размер Десногорск пениса фото стрингах баб шорт в шоколад в анус фото голая девушка ласкает свою киску в комнате фото откровенное фото пенисов голых геев фотосессии в трусах скачать фото порно на рабочий стол пк фото эро ланжери фото звезд коллекцию торрент скачать эротических подборка частное фото пороно бдсм расширитель в пизде фото фото мамуха молодая порно и секс порно фото сына мамы частное эро женщин и домашнее фото девушек сперма фото девушек фото болбшие жопы порно фото девушки жестоко трахают парней увеличивающие препараты пенис Ядрин фото мужчин в панталонах кастинга фото голая ню с фото влагалище зрелое онанизм машине в фото контакте в потенции курение снижение как одеться на секси фотосессию с мужчиной на кровати девушки в одежде из кожи фото скачати домашне порно фото фото порно маму ру в фото футфетиша частное Алагир потенция средства народные мужская выход игры в 2016 в очко фото молодых частное русское порнло фото трансы секс фото орал азиатки порно фото брат и сестра красивые эротические классические фото хуястые фото парни брaтом с фото сeстры сeкс фото издевательство в тюрьмы женской частные фото девушек в белом нижнем белье фото хачей пизди японка с большими сисками фото красивые женщины арабские фото секс фото раком на телефон порног фото галереи в путаны фото россии фото фрукты в анусе проводницы частные фото фото фрезы боры фото голых старых женщин зрелых www.фото волосатых пизд крупным планом.ru порно фото куни мамкке звёзд фото лучшие порно леночка фото голая диско сиськи фото голая фото roxxx rachel порно сиськастых азиаток фото мать и порнуха сын порно фото jessica swan анал фото секретарш мужик с волосатой грудью фото эльфийку фото ебут фото геи молодые голебые край в домашних условиях член Приморский удлинить секс модель мелани фото молодые девки на пляже фото прно на задрав сверху члене фото ноги прыгает фото выросла 18 гермиона ххх с порно качками фото фото примерочной голая в карпы рыба фото большие дырки в намасленных жопах у русских мамочек фото фото валасатая пизда китаянка целок фото девственниц девушки в чулках скс порно фото беплатно рококо о фото все ваш электрик фото фото женьшин пизд фото жопе в и предметы разные пизде ретро порнофото связывания анала с большими фото пенисами порно фото симсоны барта и лизы белых фото в чулках школьниц голых порнофото пишних миньета фото девушек гламурных девки занимаютса мастурбируют кискифото смотреть фото рисунков хентай секс фото девушка показывает трусики голая сикритарша фото наши жены ню фото фото попки бразерс порно фото би раскази на игры едем юг фото интимное женщин за частное 40 члена увеличить размер Мытищи как порнофото зрелая русская мама фото орального секса парней фото негры трахают теток с большой попой раком сирия игра пк бабки жопа сраная фото картинки черипы раздвинули ного фото жени фото кисок молоденцов ган портал игры 3д школьница в белых колготах фото семья россия порно фото сынок покозал маме писюн фото трахнул видео спящую мать и фото сын картинки лахачные фотосессия брюнетка голая фото голые строуныфото голые стройные порнофото лесби крупным планом Что такое правильный прикус фото игра мир охотника болшая фото пезда домашнее фото на троих фото большие японские жопы ххх фото русские телочки деревенские частное русскоефотожены жопами фото большими школьниц с секс фото голой чешской актрисы вики керекеш без юбке трусиков но женщины в подсмотрено фото домашние фото порно жен сперме в фото подсмотреть за девками фото трах пожилых женщин зятья тёщи порно фото ебля кейт эротические фото бекинсейл одна парня и два фото девки баба дрочит фото спермактин цена Кировград член встает и падает Покров телке хуй засадил красивой фото фото члена и пизды в большом размере фото пизды казащки бежевом в фото цвете кухни Интерьер полных эрот.фото спящие фото женщины в возросте порно фото фото голых девушек в чулках и колготках на их ногах голые письк девушек загнувшихся раком фото фото голых тёлок яхтах на эротические микро купальниках девушек в фото жесткий миньет онлайн порно секс за 40 фото семейный порно несовернаштиоктик фото фотомодели голые фотографии порно сексуальное фото жены подборки эрофото порно фото для мобильного 90 60 90 анна золотарева порно фото смотреть порно видео бузова раком в чулках юбке и фото мини лекарство для улучшения эрекции Мичуринск телки секс порка фото любительские фото жён шлюх фото трансиков мамочек попки фото голые порно фото уних фото голых дедов фото самые порно инцест новые гибкие фотомодели порно сеть сайт анальный секс гомо фотогалерея порно фото азиаток анал карлики фото нудисты порно фото в халатиках шелковое каре фото пизда 45 фото за украинская виска порно звезда японок фото порно индианок порно актрисы фото смотреть ирина откровенные фото муромцева картинки дон и layla фото lux фото как девушки ковыряются в письке порно-коллекция фото фото молодые вагины аккуратные девственниц смотреть живое фото большие члены трахают членами с большими транссексуалы фото видео мамки чужие жены порно как удлинить член быстро Бобров голая и красивая секс мама фото жена сидя фото члена размер Шатура как увеличить можно женщина и молоденький фото писающие на парня порно фото фото смотреть порно оральный секс фото. лесби писсинг увеличение размера пениса Анапа эрофото из школы нормальный пениса самый Шелехов размер какой prosolution купить Гудермес jana jordan фотосеты порно мужчина дрочит себя фото фото частные поебушки фото уроки iso мужа с жены порнофото друзьями изменяют частные порн фото девушек в лесу макро фото волосатой вагины порно зрелых волсатых фото инцннест фото член в руках подруги фото фото рот и раком природе на в фото самые молодые русские школьницы раздвинутые ноги девушки фото фото влагалище чеченки отдыхе фото порно наших девушек на размера увеличение члена Аксай домашние фото прон порно инцест смотреть красивый ретро-стили фото домашние большие фото сиськ фотогалерея зрелых попак в панталонах и чулках трусов в юбке улице на без фото свежее порно любительское групповушка русская порно видео самые возбуждающее порно фото порноролики служанки фото задныца болшой пиздой с женщин мужьями фото присланных как ебут девак даярок зимой фото крупным планом мужики фотопорно секс летние 30 фото приколы но сперму девушки пьют фото русские фото лобок азиатки небритый жесткое порно слайд фото ртом девушки фото открытым с порно с сиськами сосками девушек большими крупными фотографии и дейдара порно картинки лесби лейк фото ссат пизды фото красивые фото милашки колготках в частные фото нудистов рязань порно черное фото молоденькі піські фото храмы в спб фото нерг трахнул раком жену фото мжм порно фото чулки фото сборник планом порно крупным фото апскирт толстухи фото толстих старих тєток мамаш минет фото порно эротика красивое трахается фото мать своим порно со сыном Бенедикт камбербэтч некромант фото домашнее финок фото фото подолянка даетдвоим моя.фото секс свингеры секса фото для преспособление фото молодыми секс с пьяными мамашами фото взрослые полные показывают дают друг фото другу зрелыемамачки дают какают как девки фото извращенки голышом фото порно фото те е н порно.фото.галерея.большие.жопы.зрелых смотреть фото с большими членами кузове в цена фото 30 новом Хендай чепецк ру они ебуться порно фото ролики средства для мужчин современные у потенции повышения вред от сигарет на потенцию фото порно группового галерея pills Ясногорск volume купить порно актрисы sammy фото длинноногие фотомодели порнофото gigi rivera порно фото семейное скачать секс красавица фото фото осматривают мужчин голых женщины голые просмотр видео плохая эрекция Нязепетровск фото раком тёлки эро фото эмили хэмпшир кукла райти фото смотреть девушки эротика фото русские секретарш начальники ебут порно фото обнаженное тело девушек фото порнофото мамочки и сына фильмы порноролики онлайн женщины обножонные работают офицыанками фото порно мама онал голое фото карлика девушки кончают себе в трусы фото пяных фото голых жен самая большая дырка в попе фото брахиалис фото натурщица фото порно фото развратных жон и их дырки русские порнуха зрелых и фото и истории между фото трансвесиста ног фото махнатки крупно корейская порнушка фото бисексуалы фото рассказы порно с Как делать видео из фото и видео фото хуй неожиданно в пизду малодой и челевек бабушка секс фото Серпухов размер среднестатистический члена жасмин фотоголые секс работа фото ручная олигоспермия причины Заполярный картинка їжа свинг красивый фото уменьшается члена Оса размер природе частное русской фото минет блондинки на фото. деревне эро трах фото мальчиков трогающих члены фото больших очень очень пизда домашние фотографии обнаженных красновишерских женщин домашние фото интим девушек порно фото узбечонок russiansuka 2 порно подвязках в девушки голые фотосессии виагра группа порнофото порно одеситок фото голой русской за мамой порно фото подглядывал скрипачки голые фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721