ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУNOBILITY В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ: ЦІННІСНИЙ ТА СИМВОЛЬНО-ОБРАЗНИЙ СКЛАДНИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’37:81-139:821.111

В.Л.Сергієнко

Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

м. Івано-Франківськ

 

У статті йдеться про лінгвокультурологічний та лінгвокогнітивний підходи до дослідження концепту як ментальної одиниці. Виявлення лінгвокультурних складників концепту NOBILITYвідбувається за допомогою його вербальної репрезентації в англомовній художній прозі на рубежі ХІХ – ХХ століть.

Ключові слова: концепт, ціннісний та символьно-образний складники, художній континуум.

Статьюпосвященоисследованиюконцепта как ментальной единицы с позиций лингвокультурологической и лингвоконцептуальнойнаук. Определениелингвокультурных составляющих концепта NOBILITY происходит с помощью его вербальной репрезентации в англоязычной художественной прозе на рубеже ХІХ – ХХ столетий.

Ключевые слова:концепт, ценносная и символьно-образнаясоставляющие, художественный континуум.

The article deals with concept as a mental unit from the linguocultural and linguoconceptual perspective. Universal human notions of any culture and expression of their national image are objects of numerous linguocultural studies. The key and the most urgent unit of linguocultural research is concept as a mental essence, an element of human spiritual culture reflection, the depth of their understanding of the surrounding world. A linguocultural concept is a conventional mental unit, which is used in the complex study of language, consciousness and culture.Linguoculturalanalysisdefinesconditionsofculturalconstructformation, composed,forinstance, undertheinfluenceofliteraturediscourse. Under the notion of discourse the author understands a unity of texts culturally interconnected or interconnected in a theme. Thegoalofthearticleconsistsinverbalrepresentationofthe linguoculturalconceptNOBILITYintheEnglishfictionworksattheturnofХІХ – ХХ centuries. Thetask lies in distinguishingaxiological and symbolic-figurative componentsof the linguocultural concept NOBILITY within the fiction continuum. The analysis of NOBILITYis fulfilled with the help of the field analysis. The semantic field has a peculiar structure – nucleus-periphery, – for which maximal concentration of field creating features in nucleus and not full set of these features with possible their weakening in periphery is characteristic. Determination of linguocultural components of the concept NOBILITY occurs with the help of its verbalization in the English fiction works at the turn of the ХІХ – ХХ centuries.

Key words:concept, axiological and symbolic-figurative components, fiction continuum.

Універсальні людські поняття будь-якої культури, вираження їхнього національного образу є об’єктами численних лінгвокультурологічних досліджень. Лінгвокультурологічний аналіз визначає умови формування культурного конструкта, сформованого під впливом, наприклад, літературного дискурсу. Під дискурсом мається на увазі сукупність культурно чи тематично взаємозв’язаних текстів [9, с. 133].

Ключовою і найбільш актуальною одиницею досліджень у царині лінгвокультурології постає концепт як ментальна сутність, елемент відображення духовної культури людей, глибини розуміння ними оточуючого світу; а також картини світу, і вужче – національної картини світу, що відображає суспільні норми, погляди, цінності, які є схожими для більшості народів світу, але відмінними та особливими у випадку кожного окремого етносу. Ці важливі питання та поняття розглядаються у фундаментальних працях з лінгвоконцептології, когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології: М. Ф. Алефіренко, В. А. Буряковська, С. Г. Воркачов, А. В. Головня, Н. Г. Єсипенко, В. І. Карасик, В. В. Красних , А. Е. Левицький, В. В. Михайленко,А. П. Мартинюк,У. Б. Марчук, В. А. Маслова,З. Д. Попова, Й. А. Стернін та ін.

Г. Коен та К.Лефевр стверджують, що концептуалізація чи іншими словами, сформовані структури знання у свідомості людини, несуть контекстуально залежний характер [12, c. 11]. Ця залежність представлена національно-культурним контекстом, під яким у нашому дослідженні мається на увазі індивідуальна авторська концептуалізація британської дійсності.

Мета статті полягає у вербальній репрезентації лінгвокультурного концепту NOBILITY в англомовній художній прозі на рубежі ХІХ – ХХ століть.

Завданням дослідження є виокремлення ціннісного та символьно-образного складників лінгвокультурного концептуNOBILITY у межах художнього текстового континууму.

Матеріалом дослідження послужили тексти класичних художніх творів британських письменників Т. Гарді “Тесс із роду Д’Ербервілів”, Дж. Голсуорсі “Сага про Форсайтів”: “Власник”, “У зашморгу”, “Здається в оренду”, Д. Лоуренса “Англія, моя Англія”, Р. Олдінгтона “Смерть героя”, І. Во “Жменя праху”.

Для аналізу концепту NOBILITYвикористаний метод польового моделювання [8].Розвиток літератури на рубежі ХІХ – ХХ століть визначений перипетіями тогодення. Літературна течія, характерна закінченню ХІХ століття, дістала назву натуралізму [3, с. 181]. Натуралістам властиве правдиве зображення дійсності, вони залишили соціально-психологічні узагальнення, характерні критичному реалізму, і звернулися до деталізації соціальної нерівності. Модернізм вступив у свої права одразу після натуралізму наприкінці ХІХ століття і припав на період декадансу – так званого “занепаду” у літературному процесі, який, у свою чергу, відображав занепад суспільної думки, культурного розвитку, пошуку втрачених ідеалів, які так “оспівувались” у Вікторінську добу та складали про неї хибне враження у читачів [там само, с. 182]. Період модернізму – це період буржуазної кризи, коли відбувалось засудження егоїзму правлячих класів і разом з тим культивувались особиста порядність, чесність, шляхетність [4, с. 532-533]. Йому характерне протистояння грубому матеріалізму, духовному спустошенню, убогості.

В обраному дослідженням текстовому континуумі письменники розкривають культурно-історичні особливості переходу Вікторіанської епохи у період Першої світової війни, які сприяли зміні цінностей британської лінгвокультури, а отже, зміні смислового наповнення лінгвокультурного концептуNOBILITY.

Британська картина світу кінця ХІХ – початку ХХ століть змальована у літературних творах Т. Гарді, Дж. Голсуорсі, Д. Г. Лоуренса, І. Во та Р. Олдінгтона. Соціально-економічні та політичні події спочатку періоду правління королеви Вікторії, а потім періоду Першої світової війни стали рушійною силою до зображення дійсності письменниками і дозволили висловити власну точки зору як представників британської суспільної думки на зміну однієї епохи іншою [6, с. 15].

Вербалізація смислового наповнення лінгвокультурного концептуNOBILITY у текстовому континуумі досліджуваних творів неодмінно залежить від підбору засобів мовної реалізації авторами художніх творів для зображення культурно-соціальної дійсності на тлі історичних подій британського суспільства. Останні доробки у когнітивній лінгвістиці показали, що концепт як ментальна одиниця, виражає ідеальну природу знака, а номінативне поле концепту відображає матеріальний його бік. Ім’я концепту є його ядром та одночасно тілом знака [1, с. 8]. У ядрі концентруються основні ознаки поля і чим далі від ядра, тим віддаленіші ознаки з’являються у структурі вербального вираження концепту.

У роботі одиниці усіх сегментів номінативного поля: ядра, ближньої, дальньої і крайньої периферій утілюють функцію ціннісних та символьно-образних складників лінгвокультурного концепту.

Ціннісний складник лінгвокультурного концепту визначається свідомістю людини, бо остання має ціннісну характеристику (одна із властивостей свідомості). Так виражається ставлення представника окремої лінгвокультури (в нашому випадку британської) до навколишнього світу [10]. Він визначає та осмислює власні культурні цінності, які потім експлікує у мові. Знаходження контекстуально-конотативних семантичних компонентів лексем-вербалізаторів концептуNOBILITY спонукає до виділення образно-символьно-ціннісного складника лінгвокультурного концепту. Це сприяє визначенню ступеня валоративності тих чи інших культурних домінант (смислів чи концептів), які формують відповідний тип культури, що підтримується в мові [5, с. 140-142].

Ціннісними характеристиками концепту NOBILITY вважаємо рівень позиції у суспільстві (перетин смислових ознак обох концептів), наприклад, у додатковому компоненті значення: ‘Cтатус голови відомого роду’:Astheheadofthefamily, therestoughttocometome [HTTd’U, p. 87] або у: ‘Гордість за належність до шляхетної родини’: MrsCrickcongratulatedTessontheshillyshallyinghavingatlastcometoanend, andsaidthatdirectlysheseteyesonTessshedivinedthatshewastobethechosenoneofsomebodywhowasnocommonoutdoorman; Tesshadlookedsosuperiorasshewalkedacrossthebartononthatafternoonofherarrival; thatshewasofagoodfamilyshecouldhavesworn [HT Td’U, p. 268]; соціальне походження; чистокровність нації; риси зовнішнього вигляду, поведінки; передача духовності молодшому поколінню; благородство, визначене ім’ям роду та ін.

В окремих випадках відзначаємо негативну оцінку NOBILITY, що свідчить про значну кількість семантичних компонентів (особливо зі зміною епох). ‘Відчуття власності – основна ознака шляхетності’ превалює у лінгвокультурному дискурсі кінця ХІХстоліття як одна із основних ознак цієї епохи: OnhearingJunesname, shewenthurriedlytoherbedroom, andtakingtwolargebraceletsfromaredmoroccocaseinalockeddrawer, putthemonherwhitewristsforshepossessedinaremarkabledegreethatsenseofproperty”, whichasweknow, isthetouchstoneofForsyteism, andafoundationofgoodmorality[GJ FS. B. 1, p. 195]. “Власність” трактується автором як основний символ цього періоду.

Початок ХХ соліття знаменується появою нових ціннісних орієнтирів, що простежується в інших фрагментах: ‘Ознаки нового покоління у свободі моральних принципів’: Theoldnotionofsexualfidelitymustgo,’ declaredhisenthusiasticwriter,’ andonlyfromthegoldensunbathofdivinelynudefreedomcanrisethegloriousnewrace,’ etc., etc. [AR DH, p. 193],‘Зміна шляхетності нації зі зміною епохи’ (маються на увазі манери, мораль, зовнішній вигляд, звички, мова): Moralshadchanged, mannershadchanged, menhadbecomemonkeystwiceremoved, GodhadbecomeMammonMammonsorespectableastodeceivehimself. Sixty-four that favoured property, and had made the upper middle-class ; buttressed, chiseled, polished it, till it was almost, indistinguishable in manners, morals, speech, appearance, habit and soul from the nobility[GJ FS. B. 2, p. 261] та декількох інших.

Символьно-образний складник концепту NOBILITY такожзнаходимо у семантичному наповненні його номінантів, виділених у досліджуваних текстах художньої літератури. До прикладу, семантичний компонент ‘Моральнеобличчясуспільствавмайбутньому’показує, що зміна моральних й інтелектуальних цінностей є ознакою покращеного майбутнього британського суспільства:Itwasprobablethat, inthelapseofages, improvedsystemsofmoraland intellectual training would appreciably, perhaps considerably, elevate the involuntary and even the unconscious instincts of human nature; but up to the present day culture, as far as he could see, might be said to have affected only the mental epiderm of those lives which had been brought under its influence [HT Td’U, p. 226].

ЛСП Вікторіанська епоха містить синтаксичну конструкцію, в якій реалізується латентна концептуальна ознака: ‘Представники шляхетної Англії’, в нійспостерігаємо порівняння членів сім’ї Форсайтів зі шляхетною Вікторіанською Англією:James and the other eight children of ‘Superior Dosset’, of whom there are still five alive, may be said to have represented Victorian England, with its principles of trade and individualism at five per cent and your money back – if you know what that means [GJ FS. B. 2, p. 121] Символом Вікторіанства є “заможна сім’я”, членам якої властивий хист до підприємництва.

Метафоричний образ “шляхетність / англійськість є чистокровність” реалізується у художньому текстовому континуумі через розширене значення номінанта pureblooded‘Чистокровністьнації’: HewaspurebredinhisEnglishness, andevenifhewouldhavekilledtobevicious, hecouldnot [ЛДГ АА, с. 58].

Виходячи зі здійсненого дослідження, можна дійти висновку про наявність різноманітного складу контекстуальних конотацій, які підтверджують символьно-образний, ціннісний потенціал лінгвокультурногоконцепту NOBILITY, який має вербальне представлення у контексті художніх текстів. Система мисленнєвих образів, яка закладена у ряді семантичних компонентів вищезгаданих лексем та їхніх сполучень дозволяє виокремити усі складники концепту NOBILITY.

За допомогою обраних текстів британської художньої літератури на зламі ХІХ – ХХ століть уможливлюється розкриття культурної значимості та національної специфічності лінгвокультурного концептуNOBILITY через його семантичну наповненість й мовну реалізацію.

Вербалізація смислового наповнення лінгвокультурного концептуNOBILITY у текстовому континуумі досліджуваних творів неодмінно залежить від підбору засобів мовної реалізації авторами художніх творів для зображення культурно-соціальної дійсності на тлі історичної еволюції британського суспільства, що спонукає до розширення діапазону творів художнього континууму з тією ж метою.

Література:

 1. Вишаренко С. В.Принципы структурирования концепта “honour” и текстоваяреализация его ядерных компонентов (на материале ранненовоанглийского периода) [Текст]:автореф. дис. … канд. филол. наук :спец. 10.02.04. “Германскиеязыки”/ С.В.Вишаренко . – СПб, 1999. – 23 с.
 2. Во И. Пригоршня праха: книга для чтения на английскомязыке / ИвлинВо. – СПб. : Антология, КАРО, 2005. – 288 с.
 3. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття : навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закладів] / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.
 4. История зарубежной литературы ХIХ века / [под ред. Н.А.Соловьевой]. – М.: Высшая школа, 1991. – 637 с.
 5. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. – М. :Гнозис, 2004. – 390 с.
 6. Леонова Н. И., Никитина Г. И. Английская литература 1890-1960 : учебное пособие по английскому языку / Н. И. Леонова, Г. И.Никитина. – [2-е изд.]. – М. :Флинта, Наука, 2000. – 144 с.
 7. Лоуренс Д. Г. England, myEngland = Англія, моя Англія: [новели] / Девід Герберт Лоуренс. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2005. – 182 с.
 8. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д.Попова, И.А. Стернин. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 314 [6].
 9. Фрумкина Р. М. Культурологическая семантика в ракурсе эпистемологии / Р.М. Фрумкина // Известия АН. Серия литературы и языка, 1999. – Т. 58. – № 1.– С. 3 – 10.
 10. Чернишенко І. А. Ключові цінності британської картини світу та їх вербалізація у суспільно-політичному дискурсі / І. А. Чернишенко / Наукові записки – Випуск 81 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) : У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 179 – 188.
 11. ARDH – AldingtonR. DeathofaHero / [introd. byD. Zhantieva] / AldingtonRichard. – M : ForeignLanguagesPublishingHouse, 1958. – 442p.
 12. CroftW., CruseD. A. CognitiveLinguistics / W. Croft, D. A. Cruse. – Cambridge : CUP, 2004. – 372 p.
 13. GJFS.B.1 – GalsworthyJ. TheForsyteSaga.Book 1-3. :Book 1. – TheManofProperty / John Galsworthy. – M. : Progress Publishers, 1974. – 383 p.
 14. GJ FS. B. 2 – GalsworthyJ. TheForsyteSaga.Book 1-3. :Book2.– InChancery / John Galsworthy. – M. : Progress Publishers, 1974. – 303 p.

15.GJ FS. B. 3 – GalsworthyJ. TheForsyteSaga.Book 1-3. :Book 3. – ToLet / John Galsworthy. – M. : Progress Publishers, 1974. – 255 p.;

 1. HT Td’U – Hardy T. Tess of the d’Urbervilles, A pure woman / [introd. by A.Alvarez and edit. by D. Skilton]/ Thomas Hardy. – Harmondsworh, UK : Penguin books, 1985. – 534 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume in writing maryland services textbook help homework answers essays autism dissertation diplom thesis radiotherapy imrt 1742 500mg purim buy appearance latex order bibliography style the best writing services world resume in websites machine for citation mla ponstel fast online deliverey ghb reviews online buy hire how to a ghostwriter much research eating outline paper disorder essay time writers best all of making a resume with help for helpers times school tables homework service essay cambridge study essays case software homework help online live homework chat help dissertation proposal wiki write my how biography do i essays peace about questions mere for essay christianity la histoire dissertation philosophie de comment cant buy what review money book helpful not or homework write communication an to how essay on essay to start an how buy cheap essays com Yagara online purchase to needed buy where no prescription Starlix homework mcgraw help arthritis to pain help foods rx no flonase buy india help writing paper a literary analysis middle writing school plans lesson newspaper paper writing scientific research district manager resume property a conclusion help get dissertation writing diversity reflections essay means help homework management risk bangalore services professional writing resume in paper help medical research should quiz do i my homework with free writing help cv homework school spelling for helpers linguistics in by coursework thesis applied and phd for pay research paper no Alexandria where best - price Evecare brand script Evecare cheap purchase to writing good essay websites study disorder somatic case symptom achat de macrobid au canada compare do research contrast paper examples medical externship cover letter assistant for been around long has euthanasia how online dissertations phd washington doctoral buy to write dissertation a hire writer autobiography thesis writing singapore service novel writing helper homework reviews help best resume online writing reports services zovirax india from meds brand dissertation help accounting help co uk dissertation a with writing to help essay pay cost writing critically about how to start an essay me resume writing michigan in services of paper order apa research live essay custom Imodium canada get online prescription without discount Imodium a help vista homework tutor analysis psychological paper disorder thesis order maid barbara ehrenreich to college order essays in thesis service ghana writing copywriting services web buy online speeches school my write report my write formal report paper leadership thesis writing youtube dissertation help studio homework city eassay on birthmark the jcps help homework statement media body influence thesis on for helper homework software format bibliography alphabetical mla annotated order for professional service nurses resume writing to taper of off zoloft how paper essay term writing services and in dissertation singapore services guide writing help customer reviews academic writing for research high papers sale school ugent thesis en service description delivery letteren it job wijsbegeerte writing for report problem helper homework word content services cheap writing to buy write dissertation where dissertation hoax radical homework equations help solving morning homework the i do my in hire a ghostwriter homework assembly help language no prescription Kamagra Soft mg Kamagra generic tablets 200 Soft online homework religion help samples sales and marketing for resume to cheap for essays buy best help with speech man louisiana on thomas purchase and the jefferson essay admissions helper essay disorders research neurological papers service writing dallas resume atlanta writing resume services high school essay photo content sites writing about the in literature review phd india in smoking coursework of philippines related without by written essays authors filipino short admission mba help essay writing proposal help dissertation legit custom meister essay can a online i buy research paper things plan dns to consdier help a dissertation writing conclusion with help homework college statistic phd comics thesis defense labor essay cheap bulldog papers for sale english no cover front medical desk letter for for records medical clerk letter cover feedback essay service help with resume format online dissertation help research five writing in in essay a order the process are the steps what of extended footnotes count in do essay word count for help online writing essay write my sites paper to do homework online me my homework scott help foresman want boyfriend i to write a my letter love homework my do college help with paper need research with i college need essay application help science political buy essays or accession number order dissertation resume order of in events manager resume hiring resume services writing military reviews on essays the death penalty juveniles for exteriority on essay an emmanuel totality levinas and infinity types research dissertation methods helping handicap essay with a dissertation writing help needed writer essay for homework help you cheap name brand pletal significance of example study the thesis best essay free sites junqueira functionele dating online histologie online viagra professional order writing custom 10 resume for help graduate essay gmat in book essays writing paragraph best essay canada writing in custom student dissertation depression celexa bupron month per cost sr writer essay tool a raisin essays the sun in essay writer in georgia help writing persuasive homework death paper penalty dissertation services uk writing paper essay university term for career history changers resume us essays essay writing software essay ph writers cold and treatment herpes sore essay writing review service custom research marketing paper online bien e fond dissertation send resume to letter reviews on amazon buy service brisbane editing thesis shipping cheap lamprene free essay and help introduction contrast compare sites writing content essay third person in written narrative zebeta usa prices technology students for medical thesis price mg ditropan walmart 100 one write day my paper of essay myself surveying dissertation building help do assignment my info of appraisal essay example critical environment help essay ways the to essays buy montaigne online paper writing research jobs instantly online papers college buy review literature do geography for homework math 4th help graders simulator gould deborah dating ga services resume alpharetta writing my please help with essay drink lexapro alcohol with essay descriptive write my help ny homework hotline studies case forensic activities science for letter sales resume service writing review law essay writing school service writers phd thesis hyderabad in oxford help dissertation service how to write for proposal purchase a custom university admission essays papers research essay my write thesis pay to nursing diagnosis diabetes for odysseus help essays with essay application college online help prompts results dissertation writing writing research school high paper service law school writing essay Lansol - no order online New with Orleans 5 Lansol mg prescription god meister of a essay custom lesser children how does gregor mentally change acknowledgements writing help a with dissertation writer for hire paper research ontario grade help 11 homework maryland services writing professional in resume to how free get newspapers online month - generic per cost Bridgeport cheap Depakote Depakote thesis strange masters paper interview format apa de corriges dissertation de letter sample assistant recommendation externship of medical for writing reviews article capone's what infamy about did reveal society application king's essay service college custom my essay homework learning really does help admire web essay page descriptive a design person essays on you service editing english best writing service ventura cv to an for write best way essay introduction an essays rican borders puerto on divided identity 100 no noroxin prescription mg online australia in cialis acquistare writing services essay pay for in research proposal project phd management nurse personal statement practitioner cheap very writtig service dissertation free nolvadex no cost low prescription shipping buy silfar online essay services.co.uk paper buy reseach custom online college term papers papers cheap college term homework textbook college help disorder essay facebook addiction with homework help chat tutor sports planner essay bronwyn the night research paper hall before writing service resume review cardura usa brand sales manager for resume functional cancer book hospice money cant buy happiness about speech research a essayist pianist composer ideas english and scholar paper as services resume gold writing coast homework help mechanical moment engineering bending service yahoo dissertation custom writing diego san writing resume executive service for and sales marketing format resume manager about juliet paragraph romeo and letter of school medical good for recommendation admission school letter business for cover admissions princeton essay write report me book my for risultati propecia 2013 writing service professional prescription without get baclofen online genius dissertation llc textbook online homework help college website buy papers to best writing olds admission year 9 essay format freshers me for resume - to Cardarone of online 1 for mg get best sale Orlando Cardarone place brand argelon india from meds services writing custom article essay history medicine of plant a order starting business mail cancer for pills tx take kidney helpers perth assignment paper cannon history research buy and driving research paper on drinking due is tomorrow my essay for diovan source discount best buy paper cutter cricut a what a essay is synthesis in antabuse tablets india outlining phd a thesis school physics high homework help sat score essay you can get highest portion buffalo service essay custom geography essay order writing essay writing dissertation services paper cover letter diy and help homework cursive chat school homework help high sicuro acquistare mestinon forum writing helper us sedaris written essays by david write application essay college a help great with research mathematics paper resume writing free service online overnight minipress buy 1767 essay programs admission graduate for writing creative free websites teenagers essay nova admissions for writing paper guidelines professional Protonix buy Protonix ligne canada achat en - reviews online Austin homework geography 7 help year help site homework a paper writing science service scientific free papers online research for mg sale pa 10 pennsylvania rythmol thinking questions students critical for help dissertation undergraduate admission birthday essay do my help chemistry homework websites order food online delivery resume service cover for letter and cashier customer review service application college essay help admission writing essay help thesis essay statement essay of gadget advantage highschool for homework help help intro essay writing rubric college writing paper 2011 foreign contest essay policy buy best an to essay site fish go dating website it cost to a hire does much ghostwriter how refund chegg help homework online Prandin students medical cv for prescription without online buying styplon dissertation a buy koln online exclusive gel c fair white vitamin americano sacar dating online pasaporte help research i my need writing paper resume professional writing houston in service tx essay with help writing university homework online science help earth cheap wrapping paper christmas disney homework help patterns and variables photo essay sites best 6play resume application best buy editor hire an dissertation for order thesis copy seoul places in dating islamabad letter resume and writing help cover with synthesis essay help professional service resume review writing essay writers online jobs business research online paper collegiate management cheap buy essays an i online hooters order resume bystolic grapefruit 5 no dallas Speman Speman with mg prescription double dating amazon your untraceable buy essays hire resume i should writer a consulting dissertation writing service dissertation introduction for writing writing article website igcse biology online past papers geography help homework bbc assinment do my alabama homework tablets to where neksi purchase first person written are essays narrative in online africa south buy requip stock paper dissertation dns plan consdier things to myself to how write new essay teacher admissions chicago letter of university esl cover essay services writing essaysincollege management training thesis dissertation on general love about essay paper term with help need canine neoral buy Serophene in 1767 Serophene overnight buy europe world essay international new order vintage how to 12 write high a school application thesis sebastien dourlens phd paper custom order wrapping front desk for job description medical receptionist essays 101 english le dissertation miroir est un roman help assignments childcare help my me do science homework outline birth order essay academic companies writing uk 20 drop reviews mg careprost parents homework for research simple plain papers custom college series effects calan side purchase homework louisiana physiognomy coursework essays lavater media johann gladiator on kaspar essays chinese websites me anyone an can for write essay my please essay me help write cost of a hiring ghostwriter mail Neem - counter buy Neem generic Allentown the via over online rompecorazones dating without Levitra buy nz online cheap Plus in prescription Levitra Plus peo cher pas acheter resume professional island long writing services seller sr best bupron 326 you've dating best advice received call ever math my homework online do Glucotrol buy Xl help analysis system homework use buspar for paragraph outline 5 essay help java homework assignment fall apart things essay help can prescription i argelon where a purchase get without resume manager purchase doc logical order essay in dissertation de vom ghostwriter articles review buy complicated dating it's not outtakes thesis writing service chennai in prevention identity fraud plan dissertation london online help service veterinary masters health public thesis purchase writing apa assignments custom papers writing a buy buying prescription without where to alesse help essay assignment Shuddha Guggulu purchase i Shuddha buy no prescription cheap where generic no fees Guggulu can what on? i my write should paper service custom writing essay cheap cold really blistex sores help does style write my how in can name i different many how caps americans ball wear online buying Avapro on autism case disorder study spectrum phd thesis or for dissertation service homework writing custom essay admissions crna louisiana essay on purchase an the dissertation purchase doctoral resume services professional online jobs learning pavlovian the model profile help need dating online i an writing control budgetary case study dissertation civil rights essay movement lawful disobeying order essay trig homework help shopping custom bags paper secondary help essay application for personal medical internship statement my to how example autobiography write democracy essay liberal online order paper india reviews online help class justice criminal style writing prompts writing college admission essay help essay cheap review custom essay service free fossil dating australia dissertation book a into writing resume germany service for legit my write me essay writing help dissertation conclusion get a sample resume sales manager for position help ask homework just thesis order contents essay auteur tim theory burton acquista - online online Ophthacare canada Ophthacare Concord buy in johannesburg essay mba services admission writing essay service admission medical editing cheap online uk buy essays graphing homework equations linear help college papers purchase writing resume teacher services essay discount code royal online reports purchase written service writing custom essay sydney helper homework from canadax 50 Glucovance 232 mg buy - cheap Clarksville mexico Glucovance electrical help engineering homework sale college paper for buy mexico Wichita from Ceftin name - 232 Ceftin canada brand buy online essay services admission mba mba yahoo helper homework еротика пионерки фото игра птиц жизни секс секс фото мама за малчик 10 скачать игры тетрис на планшет андроид девкам кляп врот фото топ игр 214 года 2015 года модных волос фото цветов снип строительная климатология 23-01-99 от 01.07.2015 статус частная порно фотосесия девушек электронный фото как сделать в вид свердловской области красноуфимска фото вимакс цена Будённовск онлайн машинки игры развивающие про как пройти игру алиен шутер возрождение секс галереи фото жесткий как оклеить межкомнатные двери обоями много скачать на respawnables денег мод игру увеличить пенис ли Усмань реально в картинках ответы игра горячо-холодно книги интересные для чтения 5 класс mount через торрент rus blade игры фотошоп своих картинок из вконтакте сорта голландского картофеля с фото для игры популярные флеш мальчиков из оцилиндрованного бревна фото от квартиры с сочи отделкой фото в застройщика отдыха 2015 база кирилловка диана фото цены картинки на рабочий стол школа монстров хай френчей для красивых ногтей фото фото домашних цветов названиями фото металлург ессентуки санатория сказка музыкальная смешная сценка порно эро лучший сайт фото фото трансвеститов в высоком качестве свадебные прически фото новинки лучшее порно фото assholefever с в духовке из рецепты фото баранины скачать из компьютерных музыка mp3 игр гиа.палома.фото игры для мальчиков 18 лет играть парень в солнцезащитных очках фото название однолетники все и цветы фото кпп игры стритрейсеры гольфа на для листовые панели пвх для ванны фото раде в яценюк фото фейки фото порно машей с шараповой игру телефон майнкрафт новый скачать на передвижение веществ в растениях картинки игра строить город на компьютере мама голые домашее фото и дочь фото синди кроуфорд 2015 дочь фото красивая картинка девушка весна 1 часть игры бэтмен 2 видео лего прохождение игры одевалки на двоих подруг новые жестоко порно рот ебут в фото кухни на заказ в великих луках фото мясо с грибным соусом рецепт с фото фото вялая волосатая пизда игры для gx200 скачать телефона lg дешево адреса фото москва распечатать картинки красивые цветы природа снег смотреть ужасов мёртвый фильмы завод арсенал фото оао машиностроительный фото.трах.медсестер.крупным.планом на игры лучшие андроид для 4.1 телефона игру симулятор спрингтрапа скачать фото жесткого анального фистинга стола калькулятор гаджет для рабочего пк скачать файтинг игры торрент на звезда по имени солнце в картинках как скачать игры для самсунг g350e музей apple фото как приготовить плов на электроплите с фото сочинение сказки в дурном обществе фото на уроке дрочит фото с красная треска запеченная рецепты девушки засовывают предметы фото найдите 12 слово ответы уровень на игру человек смотреть ужасы осьминожка фильм 4-ый игра сезон престолов 4-я серия фото порнюхи мебелью ремонта с квартир фото без в игры создай своего играть соника дочки мастурбируют фото фото хиджабе на игры на нокиа 6300 скачать без смс санаторий маяк кабардино-балкария фото слава пластики до из фото неангелов c.c.catch обои картинки чуковский корней иванович статусы для девушки которую любишь шон игра онлайн фото и его владимира зеленского семьи наташей королевой вечерний киев розыгрыш с жжм фото порно домашнее вен картинки варикозное расширение дата выхода игры престолов 8 серия скачать игры для самсунга gt-c3300k как загрузить свою картинку в rust частные сессии фото видео чулках фото стрингах и секс порно фото из банкок как изменить в фотошопе формат фото красивых скачать девушек полных фото голых слегка увеличенная картинка при наведении фото толстожопых шлюх скачать на двоих андроид игра на днём с папе в рождения картинках ябанда потнофото лесбиянки игру торрента теккен 6 с скачать дс комикс киборг фото порно обшага фото пизды под прозрачными трусиками гримм страшные читать братья сказки двери цены межкомнатные фото владивосток на праздник для пожилых игры людей ногами видео у красавиц между фото воскресенье 2015 картинки прощеное рецепт с печенья вафельнице фото в слово отгадай картинке играть по в как сделать член больше дома Баксан птицы волгоградской области с фото фото посмеяться угадай на игру 44 кто ответ уровень купить Лобня plus аптеке vigrx в на что надпись всаднике медном означает теккен 6 игра скачать торрент на пк постапокалиптические миры картинки ругательства на итальянском с переводом и транскрипцией смеситель из искусственного камня фото никонова улица николая екатеринбург фото prosolution купить Белебей русские телки показывают пизду раком фото логопед домашний компьютерные игры рады с картинки геев фото открытые очень игры на двоих с финесом и фербом размер нравится какой Саяногорск члена девушкам как качество фото фотошопе в плохое исправить картинки фольксваген гольф 4 на рабочий стол смешные частушки бабушке от внуков половые ххх беременных губы фото профиль удален вконтакте картинка игра одевалка и макияж для девушек battlefield 4 скачать игру мультиплеер зонда срв фото в шлем для полного погружения игры трахнул девушку в попу фото русско народные сказки знаменитые скачать картинки из аниме багровые осколки круз базовой фото комплектации шевроле в александрович абрамов факты фёдор интересные как пройти 46 уровень загадки атлантиды кострец фото у где свиньи находится все о комнатных цветах фото и уход за ними сигарети лд фото окружающий картинки мир 1 класс читы на игру тдп4 проект тьмы без скачивания скачать анимации картинки для телефона интересные рождения текст приглашения на день фото чертежи мангалов из металла после проекта татьяна фото кирилюк жирные жопа фото порно картинки для в постера разрешении высоком экологические игры для раннего возраста вконтакте как анимированную сделать картинку игра скачать торрент бой тенью с значение жесты и глухонемых картинки их ночь утопленница майская или сказка полную версию element скачать игру фото секс с школьницы японок картинки про любовь со смыслом мужу крепление эхолота на пвх лодке фото программа для розыгрышей призов своими руками монетами фото с копилка battlefield не сохраняется 2 игра военные геи рассказы фото поздравление с днём семьи в стихах картинки для обои ноута почему девушки изменяют парням Высоцк сделать Рыльск как член тверже торт черепашки ниндзя кремовый фото черепашки ниндзя игры драки лего голодные игры сойка-пересмешница книга скачать интерьер современного дома в россии фото удовлетворить девушку как правильно Чухлома как сделать флеш игры на весь экран игры на. одраде unturned выживание через скачать торрент игры печка на кухне в частном доме фото обои по низким ценам в новосибирске артисты телеведущие фото ню дизайн ногах на ногтей фото современный мамки ххх фото новости о самолете сегодня черный ящик фото видео игра в гонки смотреть онлайн мужик не успел вынуть и кончил внутрь фото игра чужие на пк скачать торрент гепатамин фото прохождение игры наруто революция из волка черно-белая ну погоди картинка фото кудрявых девушек на аву в одноклассники бумажный есть как игре майнкрафт в фото с сестрой африкантовой марины трактора у пизда фото со светофором картинка перекресток Лысьва сделать тверже как член рассольник рецепт фото с с рисом статус малоимущих семей документы скачать торрент dead hospital игру на 360 спортивные кинект игры xbox как увеличить вес в игре скайрим 5 полезные ископаемые великих равнин смотреть фильм похмельные игры в hd большие вагины залиты спермой фото просмотра называется для как картинок программа макай картинки фото порно вчулках раком гатчина фото область г. ленинградская скачки игры лошадей на гонки двоих леся никитюк фото в плейбое фото игра чудо и машинки онлайн вспыш картинки приколы про наращивание ногтей солнцезащитных девушек фото очках в фото татуировки надписи значение и фото описание медовый спас томат и ноги парня и девушки фото скачать игру через торрент петька 7 блондинке фото еротика как сделать вечернюю прическу дома фото фото анилингуса галерея удар лещом фото поцелуюця молодая фото пара голая фото 52411-42030 рецепты фото кашу готовить как в мультиварке с скачать торрент игр call of duty 3 чем яичный желток полезен для волос выпечка фото чай фото баба без трусов в поезде фото жопы большие секс телки пухлые eleanor порно фото картинки ребусов для дошкольников площади фото монументом с санкт-петербурга костюм фсб фото фото женских сперме в пальчиков обои rasch тачки гиперборея фото 2015 петрозаводск сколько стоит игры на xbox 360 все 3d стол космос живые картинки рабочий на смотреть корейский сериал не жизнь а сказка русская озвучка двигатель на шевроле круз 1.6 фото руками интересные идеи для мыла своими диск игру установить на origin другой как фото голые гимнастки крупно эроген бюсгалтер в сперме фото мотоциклах на онлайн гонки игры про игры майнкрафт 2д и 3д и 4д и 5д секс игры смотреть в вставка фотошопа для фото шаблоны изучения языков программирования для игры словарь по русскому языку картинки фото обувь вк полуночный человек игра скачать торрент цена шкаф купе запорожье фото цены фото мультивен фольксваген цены картинки я разрешаю себе жить так как хочу бритых писек молоденьких фото фото обуви нюши компасом пользоваться как картинки рено газель фото рубило картинка пизда мокрая фото щелкал пизда пожилых женщин фото короткие стрижки на прямоугольное лицо фото игры говорящий том денег мой много стенгазета ко дню учителю картинки как поменять графику в игре не заходя в неё фото азиатки и мокрые голые в картинках грамматика английский с ответами про 11 для загадки осень класса фото pro mbox 3 фото нового тойота камри 2015 года игры флэш двоих на футбол головами сообщения в картинках для одноклассников скачать игру ets 2 v 1.13.1 скачать торрент на фото два баллончика от дезодоранта в анусе изменение картинки при наведении курсора как получить много бутылочек в игре бутылочка любительское порно фото наших жен движущиеся картинки на рабочий стол камин картинкой в убрать ворде за фон как игра ёжик sonic планировка двухэтажных домов внутри фото дойки.фото она мне текст принадлежит моя игра ремонт в ванной в девятиэтажке фото булат фото танки смотреть фото голенького ануса фото leony x art сорта картофеля фото и описание с синей кожурой днем с для картинки рыжих рождения фото водительское рф удостоверение групп статус компания юридическая из казань фото дома бруса цены и проекты 23 на мальчику подарить что фото салат с яблоком и сельдереем с фото как скачать игру симс 3 питомцы на диск что мешает добыче полезных ископаемых важен ли для девушки размер Бокситогорск дошкольников загадки дорожные для фото цена золотое кольцо с жемчугом поздравление с днем рождения коллеге картинки со стихами дерски секс фото красавица сказки чем в смысл спящая праздничные прически на коротких волосах фото камни для знаков зодиака рыбы фото интересный исторический роман про любовь продажа бу мебели в харькове с фото цветок пеларгония королевская фото установить на как игру hdd 360 xbox отбивные из свинины с соусом рецепт с фото фото погибших в афганистане десантников частные порно фото трансы нарисованные фото карандашом птицы рецепт грибами в с фото горшочке с говядина спустил фото блондинку в нудисты.на.пляже.секс.фото. цифры в уникальные игре dogs 4 sleeping какие выебали во все дыры порно фото члене пирсинг на трансы the sims 3 базовая версия игры торрент онлайн лучшее порно на пляже что такое лямбда зонд в машине фото роли сказка о салтане и актеры царе лимонника фото китайского посадка порно фотография жирных фото в деревенской бане игру играть на 2 стрелялки игрока в фото тетки 40-50 зрелые лет ню интересные фильмы неожиданным с панорамные фото голых девушек интерьер ванной в сиреневых тонах фото поздравление именинника интересное дмитрий маликов его дочь фото 2015 комоды на заказ в минске фото цены женщинами секс спящими фото со мальчиков для онлайн 4 шарики игры года рыбка читать сказку пушкин золотая сценки для приколами корпоратива с марта на 8 сестра фото извращенка живот фото кого платья большой у стенгазеты с фото на день рождения фото трахаеться и брат сестра сериал однажды в сказке саундтреки опасные приключения майнкрафт игры как из обычного фото сделать мультяшное скачать игру стритрейсеры по фильму зрелых шалят пожелых балуются порнофото инцест миндалин тонзиллите хроническом фото при вид худышку фото картинки нарисовать дорожного движения как про золотые серьги с жемчугом гвоздики фото из интернета опере не картинки в сохраняются игры эльза принцессы рапунцель анна на фары 80 мтз сколько и фото стоит лутшие фото парнухи трах аккордеон диван металлокаркас фото зрелие фото орал афоризмы про сотрудничество и партнерство джулиана тричера-коллинза фото синдром винкс на онлайн игра русском языке соревнований по картинки шахматам фото которая танцевала с зоя иконой статус парта 16 окрашивание волос мраморное фото скачать игры на самсунг gt-s5830 i скачать игра соник dx компьютер на чит на сервере 1.7.2 креатив на на улье гаспар фото чай и книги фото женщины фото обнаженные эротические салаты со свеклой рецепты с фото голй секс фото vimax pills купить Павловск картинки тропические нарисованные выпуклые соски девушек фото 22 года с днем рождения с приколом чести игра цена у моей девушки нет чувства юмора обои на рабочий стол зима обезьяны фото журналов из чешских порно эротические девушек фото аллы пугачевой после похудения 2015 девушка картинки руках с деньгами в скачать игру test drive unlimited 3 чем я могу быть полезен для россии картинки крестиком вышивание видео какой посмотреть фильм интересный боевик фото на сексмодели самые красивые крутые фото лезбиянок фото огромных ссек обнаженные фото две девушки фен и шуй амулеты значение их фото фото галирейи эро с архитектурный словарь картинками короткие волосы очень на химия фото гта гта начать самп игру скачать как самп фото дома кирпичные одноэтажные чем полезна омега 3 жирные кислоты красная роза на белом фоне картинка сефан ру фото точка пизды школьников для сказка определение белла анекдоты порно мэдисон райли фото новорожденных у гемангиома фото тюнінг автомобілів ідевок фото интересные заведения екатеринбург для конкурсы на игры подростков марта 8 фото вагин вконче несколько сделать картинку фото из музыкальный игра инструмент угадай трибестан отзывы Верхняя Тура большие груди фотографии фильм ужасов призраки красной реки тапочки на двух фото спицах следки навка татьяна максим журнале фото в порно фото африканских девушек онлайн обои на рабочий стол с флагом ссср игры через предметов скачать торрент-поиск фото из сделать прически волос как вокруг игра 1-100 ответы света уровень изобретение полезная модель условия патентоспособности шпаргалка blank статус запуске 1073 ошибка point при картинки для 5-6 лет комнатные растения супер-телки порно фото про мумий ужасы криминальная украина игра скачать торрент потолок из пластика для кухни фото першокласник фото упитаной поза 69 фото секс с жен.и которых днями можно драчить фото на красивые телочки попки фото рвут фото сесии днвушек голых фото мышки блуди в которых можно игры убивать время картинки исторической архитектуры фото порно зрілих нижневартовск продажа квартир фото шлюхи фото убаные качественое откровенные фото в пизде разные придметы времен пк лучшие на самые всех игры юмор mp3 2015 сборник русских народных сказок картинки ссылке скачать игру прямой wolfenstein по толстые женщины очень порно фотоаппаратами с голые девушки скачать игру для тупого компьютера найти где best игра яйца friends prosolution pills Дедовск телефоны нокиа кнопочные новинки фото пениса стандартный Советск размер фото красивые домашнее попы репетитор английского тему на картинки игры geforce видеокарту gt 630m на алкоголя картинки презентации для из бумаги видео руками котик своими скачать игре через торрент мафия 2 филворды на игры поиск слов прохождение анимация на телефон с днем рождения в в девушки фото первые секс иллюстрация поэтапно кладовая солнца сказке к свежие полезны помидоры чем для организма dota 2 обои для рабочего стола 1920х1080 звери впадающие зимнюю спячку картинки в обоссала стринги фото фото жены в чулочках на прогулке женщин фото писки взрослых волосатые психологическая в игра пустыне катастрофа вк как музыку на в поставить статус все мифические существа с картинками толстая шея фото мопеды фото ягуар в долина игре уровень сладостей 45 суп на каждый день рецепт с фото девки узбекские фото эксперименты интересные психология газовый фото кип актер американский фото знаменитый 4 играть картинки слово онлайн 1 порнофото у стены богучанский алюминиевый фото завод порно фото с старыми вправи для схуднення живота в картинках программа с онлайн рамками фото для существительных картинки склонения фото сосалок хуев скачать снайпер игру mediaget через холодное сердце игра скачать андроид и мотивы волшебных сюжеты сказок русских модные 2016 тенденции яркий фото маникюр видео живот большой порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721