ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ІЗ ОДОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’373(045)

Т. Ф. Семашко

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

 

У пропонованій розвідціна матеріалах «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.» розглянуто етнокультурні стереотипи із одоративним компонентом.

Ключові слова:чуттєве сприйняття, модус перцепції, одаризми, перцептивні стереотипи.

 

Т. Ф. СЕМАШКО. ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕТНОКУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ С ОДОРАТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ

В статье автор на материалах «СловаряукраинскогоязыкаXVI – первойполовины XVII ст.»рассматриваетэтностереотипы содоративным компонентом.

Ключевые слова:чувственное восприятие, модус перцепции, одаризмы, сенсорные стереотипы.

 

  1. F. SEMASHKO. VERBALE REPRESENTATION STEREOTYPES WITH COMPONENTS AT DESIGNATE SMELL

On materials of the «Dictionary of Ukrainian Language XVI – first half of XVII century»,objectification considered one of the segments of sensual communication «smell» in terms of ethnic and cultural stereotyping.

Research shaped building and features sensory representation stereotypes in lexicographical works is of particular importance. Since stereotypes are the result of the systematization of phenomena in consciousness, respectively, information about them can be obtained only if the study of linguistic facts that should be conducted both in synchronic as in diachronic aspects simultaneously. In the field of lexicography linguistic processes particularly intense since dictionaries are not only a means of fixing semantic organization of vocabulary, but of thinking processes, enabling detection national specifics categorization of the world through the study of perceptual stereotypes.

The author determined the degree of adequacy of the corresponding informative material, which allows to draw conclusions about the sustainability of patterns of sensory perception in Ukrainian linguistic culture.

Keywords:sensoryperception, themodeofperception, odarizmy, sensorystereotypes.

 

Значущість сенсорикиу сприйнятті людиною світу неможливо переоцінити, оскільки за її допомоги ми отримуємо можливість сприймати світ в усьому його різномаїтті, відчувати найтонші відтінки природного буття. Будь-який із феноменів навколишньої дійсності, що сприймається органами чуття, паралельно підлягає логічному осмисленню і категоризації. Тісний взаємозв’язок категоризації з системою сприйняття світу п’ятьма органами чуття, з одногобоку, і з обробкою сенсомоторних і перцептивних даних за допомогою мови [1, с.307], з іншого, робить актуальними дослідження специфіки мовної репрезентації сенсорних (перцептивних) ментальних комплексів, якими виступають перцептивні етнокультурні стереотипи. Сенсорними називаємо етнокультурні стереотипи, які виступають репрезентантами знань про різні види сприйняття, специфіка яких зумовлена самою природою чуттів,що є суб’єктивними за своєю сутністю, а отже, неоднозначними в плані інтерпретації.

Особливе місце серед досліджень сенсорних стереотипів посідає досвід вивчення їх образного потенціалу та особливостей репрезентації в лексикографічних працях. Оскільки стереотипи є результатом систематизації феноменів у свідомості, відповідно, відомості про них можуть бути отримані лише за умови вивчення системи мовних фактів, які повинні вестися як у синхронному, так і в діахронному аспектах одночасно, бо «будь-який повний синхронний опис мови не може обійтися без поняття архаїзму та інновації»

[2, с. 40].У сфері лексикографії мовні процеси особливо інтенсивні, оскільки словники є не тільки засобом фіксації семантичної організації лексикону, а й мисленнєвих процесів, що уможливлює виявлення національномовної специфіки категоризації світу через вивчення перцептивних стереотипів.

У своєму дослідженні ми відштовхуємося від матеріалів «Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.»(далі СлУМ)– першої в історії української культури праці, яка подає інформацію про книжну і народнорозмовну лексику української мови цього періоду, що є надійним джерелом вивчення лінгвокультурних феноменів у діахронії. Аналіз стереотипів сенсорного сприйняття, зафіксованих матеріалами СлУМ, уможливить розв’язання питання щодо фіксації та способів тлумачення відповідного лексичного шару української мови; дозволить виявити та встановити ступінь інформативної достатності відповідного ілюстративного матеріалу; дасть змогу зробити висновки не тільки щодо способів розкриття значень етностереотипів, а й щодо повноти, точності сучасного тлумачення як денотативного, так і конотативного аспектів семантики, а також дасть можливість з’ясувати питання щодо їх усталеності в українській лінгвокультурі. Означимо, що коло наших пошуків обмежено одним із п’яти перцептивних модусів – одоративним, роль якого у житті людини традиційно вважається незначною, що викликає наші зауваження.

На нашу думку,запах – один із ланцюжків,  що зв’язує людину з природою, відповідно, ольфакторні відчуття займають особливе місце в життєдіяльності людини, впливаючи на її свідомість і підсвідомість.Запах аксіологічний і суб’єктивний: людину цікавлять запахи не самі по собі, а лише в тому сенсі, в якому вони приносять їй задоволення/незадоволення [4, с. 61-63].З погляду суб’єктивної емоційності формується гедоністична оцінка запаху – всі запахи емоційно забарвлені, викликають у нас ті чи інші переживання, приємні чи неприємні, «байдужих» запахів не буває. Запахи, ймовірно, пробуджують пам’ять (не логічну, а емоційну) [3, с. 57], впливають на людину, яка формує власне  ставлення  до  них та  визначає  їхню  якість.

Попри значну кількість напрацювань щодо одоративних відчуттів та мовних засобів їх вираження (такі дослідження провели С. Александрова, І. Бабій, В. Власюк, П.Воробець, Н. Вострякова, І. Гайдаєнко, В. Дятчук, В. Іванченко, Л. Клименко, С. Корчова-Тюріна, О. Костюченко, А. Куценко, І. Попова-Бондаренко, О. Потебня, Л. Ставицька, І. Тарасюк, О. Турчак, О. Федотова та ін.), поза увагою науковців залишились ольфакторні номінації як структурні компоненти етнокультурних стереотипів, що робить актуальною пропоновану розвідку.

Недостатнє вивчення нюхової сфери сприйняття, невловимість, ефемерність запаху призводить до посилення суб’єктивного фактору при його дослідженні. Це знаходить своє відображення на мовному матеріалі: хоча у межах підсистеми одоративний модус обслуговується окремими лексемами, він не наділений спеціальними одиницями для вимірювання «сили відчуттів», оскільки точно виразити запах мовними засобами майже неможливо. Іще Іван Франко зауважував, що «наша мова найбагатша на означення зору, менше багата, але все таки досить багата на означення вражень слуху і дотику, а найбідніша на означення смаку і запаху» [8, с. 79]. Проте говорити про ущербність досліджуваного модусу не можна: позбавлені  власного  лексичного спектру, одоративні емоції знаходять підтримку в характеристичних означеннях і, зазвичай, в тому референтному поділі, за яким закріплений реальний чи уявний запах, у суміжних відчуттях. Сказане компенсується багатством уявлень, форм вираження, асоціативних та узагальнених образів, за  якими  відкривається  специфічний  для  певної  лінгвокультури «асоціативний профіль» образів свідомості, що інтегрують притаманний певному етносу чуттєвий  досвід,  домінантні цінності та орієнтири, зокрема,  національно-етнічні  стереотипи [6, с. 73], що узагальнюють одоративну складову світу.

Найдавніші фіксації етнокультурних стереотипів, у структурі яких наявний одоративний компонент, спостережено в текстах матеріалів СлУМ. Аналіз матеріалу засвідчує обмеженість об’єктивацій базових одоративних сенсорних відчуттів, що використовувались нашими предками. Усі вони об’єднуються спільною семантикою – називають той чи інший запах, проте різняться граматичним оформленням. У структурі етнокультурних стереотипів найуживанішими є об’єктивації, вербалізаторами яких виступають іменникиза́пахъ, вон̾ность, арома(т), смра́дъ та прикметники добровонный,благовонный, смєрдѧ́щий, смра(д)ный,смродливый,які фіксують видові одоративні поняття. Називаючи приємний або неприємний запах, такі номени у стуктурі етнокультурних стереотипів або зберігають зв’язок із вихідною одоративною ознакою (Лю́тыиКато́вє, за́ймүтъвсѣхъгрѣшникωвътогώсвѣта, ωныхъкозлώвъсмєрдѧ́щихъ;…гєрєтикω(в) зловѣрны(х), и ра(з)до(р)никωвъ (Чернігів, 1646 Перло 154 зв.) [СлУМ, Т. 12, с. 7]), або, проектуючись у ментальну сферу, втрачають цей зв’язок та набувають при тому виразної аксіологічної орієнтації, яка розглядається з позиції  ціннісного бачення світу(А воня мирра мастіитвоихънадъвсидобровонныирѣчи, стѣнникъжъкаплютьоуста твоя (поч. XVI ст.Песн. п. 53) [СлУМ, Т. 14, с. 42]; На мѣстцѣблаговонныхъ  речей,бы ся паслъ у заградахъ (поч. XVI ст.Песн. п. 54) [СлУМ, Т. 11, с. 63]; Церковьестьразличногожитияцвѣтущийблагоплодный и добровонный рай  (1600-1601 Виш. Кр. отв. 168) [СлУМ, Т. 8, с. 53]).

У значеннєвому полі етнокультурних стереотипів, заґрунтованих на перцепції  сприйняття навколишнього світу за допомогою запахів, можна виділити різні сфери їх побутування. Кількісно домінантною є сфера «характеристика запаху», у межах якої спостережено стереотипи, заґрунтовані на одоративній ознаці, які визначають особливості видових понять одоративного модусу та є їх узагальненими образами. Серед диференційних  сем «характеристика запаху» найбільш частотними є: ‘оцінка запаху’, ‘інтенсивність запаху’, ‘вплив запаху на людину’, ‘якість запаху’. Ольфакторні атрибути у структурі етнокультурних стереотипів передають як позитивні значення, ядерним у відповідному контексті є ‘приємний’, ‘ніжнийзапах’, так і негативні, ядерним для яких є значення ‘неприємний’, ‘смердючий запах’. Зокрема, позитивну аксіологію демонструє стереотипний образвдѧ(ч)ныйза́пахъ,що розвиває периферійну значеннєву зону ‘запашний’ і далі з проекцією у ментальну зону ‘який виправдовує сподівання’ (То́жъ и нω(з)дрѣпочүютъсво(ю) оудѣлнүюмүкү; кото́рыира́дибылынаслаж(д)а́тисѧвдѧ(ч)ныхъза́паховъ(Чернігів, 1646 Перло 156 зв.) [СлУМ, Т. 12, с. 143]). Як негативно марковані трактуємосмра́дибрыдкїи, злы́йза́па(х), грѣшнїисмро(д) периферійною значеннєвою зоною яких формує проекція у ментальну сферу:‘поганий’, ‘шкідливий’, ‘нездоровий’ (Четвє́ртоєωкно́но́здрѣ, прєзто́є по(з)нава́єш̾; за́пахивдѧчнїи, исмра́дибрыдкїи (Чернігів, 1646 Перло 3) [СлУМ, Т. 3, с. 79]; Справє(д)ли́вїисо(л) побо́жнаѧ, а грѣшнїисмро(д) и злы́йза́па(х)  (Львів, Час. Слово 272 зв.) [СлУМ, Т. 12, с. 38]).

Матеріали СлУМ свідчать, що зачасту запах ототожнюється з іншими перцептивними відчуттями, тим самим компенсуючи недостатню кількість виражальних засобів одоративних якостей. Найменування, що набули значення запаху специфічні тим, що починають називати складне відчуття у сприйнятті якого беруть участь декілька сенсорних систем. Так, наприклад, ад’єктив сла(д)кий, що належить модусу «смак» і називає якість, яка сприймається органами смаку, формує із назвами вон̾ность, за́пахетнокультурні стереотипи вон̾ностьсла́дъкаѧ, за́пахисла(д)кииіз ядерним значенням ‘приємний’(И но́здрамизасмакоу́єтъвон̾ностьсла́дъкүюра(з)ли́чныхъзє́лїй  (Почаїв, 1618 Зерц. 21) [СлУМ, Т. 10, с. 206]; Єдино тѣлост҃гωлєжа́щєє в̾ пра́хү, а выдає(т) и(з) сєбєтакώвыиза́пахисла(д)кїи,пачєарама́т̾тогωсвѣта (Чернігів, 1646 Перло 166) [СлУМ, Т. 5, с. 140]). Тобто, прикметник сла(д)кийвикористовується для означення якості, що безпосередньо сприймається органами нюху, і набуває функції називання запаху, що зумовлено міжсферним переносом його прямих значень– синестезією. Разом із тим, відповідний прикметник у своїй основі має мотивуючу ознаку «підсилення», що є актуальним компонентом вторинного значення вихідної мовної форми солодкий – «який викликає приємні відчуття» [СУМ, Т. 9, с. 446].

На синестезії заґрунтоване виникнення псевдосенсорного стереотипу запах красный, у структурі якого прикметник красныйвиконує функцію називання ознаки «запах», яка для нього є вторинною, та продукує ядерне значення‘приємний’  (Не только с простыхмирских людей, но и с твоего,… езуицкаго живота ниединого не имѣеш, дабы который добровоние и запах красный и любимый, от своего тѣла по смерти испустил и знак святости показал (1608-1609 Виш. Зач. 220) [СлУМ, Т. 8, с. 53]).Вартозазначити, ад’єктивкрасный  має у своїй основі мотивуючу ознаку «інтенсивність», яка виступає семантичним компонентом у структурі первинного значення мовної форми: красний  – «найкращий» [СУМ, Т. 4, с. 327]. Сказане на смисловому рівні виявляє градацію позначуваної якості: семантичний зміст найменування красный указує на специфічну оцінку запаху, викликану надмірністю. Специфічність  передається за допомогою додаткових лексичних засобів, зокрема, з метою уточнення та підсилення  одоративного відчуття використовується конкретизатор – прикметниклюбимый.

Результатом «перехрещення» семантичних полів «запах – смак», «запах – колір», а разом, як і наявність мотивуючих атрибутів «підсилення» та «інтенсивність» та функціонування в одному контексті лексем сла(д)кийі красный , є виникнення додаткового периферійного значення ‘який викликає приємну насолоду’, ‘який виражає задоволення, радість’, що підтверджено прикладами: Ещетакоє благоухание происходит, иж бы и покармителеснагозабыти, толкоаногозапаху краснаго и сладкогонасытитичеловѣк лутчепроизволил(1608-1609 Виш. Зач. 219) [СлУМ, Т. 15, с. 83]).

Незважаючи на те, що лексико-семантичне мікрополе «запах» характеризується наявністю незначної кількості слів з прямим значенням запаху, засоби передачі чуттєвого його вираження  досить  різноманітні: від рівня простого словосполучення, до одиниць вищого рівня – ускладнених порівнянь та метафористичних конструкцій, в яких відчуття запахів передається цілим контекстом. І якщо мотивація порівнянь, заґрунтована на вихідній одоративній ознаці, є більш прозорою (наприклад, у порівнянні Бл҃гоүхаю(т) якъра(и)скиицвѣты (к. XVI – поч.XVII ст.ПДПИ 182, 98) [СлУМ, Т. 14, с. 143]), зокрема, для дієслова бл҃гоүхаю(т)  мотивуючою ознакою є «приємний», а для ра(и)скиицвѣты – «який викликає почуття прекрасного, привабливий», які продукують значення ‘надзвичайно приємно пахнути’, ‘чарувати’), то відмітна особливість розвитку метафоричного значення лексики із семантикою запаху полягає в тому, що метафоричне перенесення відбувається на основі подібності до запаху певного предмета, при цьому  ольфактивними  характеристиками  наділяються  предмети  та  явища  об’єктивної дійсності, що фізично не здатні мати запах, наприклад, злы́хъмы́слїйсмро́дъ, за́пахъдо́брых̾оучи́нкωвъ, вонностьарома(т) кни(ж)ногочитаньѧ,а отже, за ними закріплюється уявний запах.

Складність аналізу такого типу одиниць полягає  у  їхній  суб’єктивності,  оскільки,  незважаючи  на  спільність  психофізичного сприйняття запахів усіма людьми та наявність одоративнихуніверсалій, в кожного носія мови своє уявлення про конкретний запах і метафоричний одоративний образ викликає свій асоціативний ланцюг, що у межах контекстуального змісту продукує ряд одоративних переносних значень етностереотипів різних тематичних груп. Наприклад, у стереотипі за́пахъдо́брых̾оучи́нкωвъпрослідковується значення ‘наслідок чиєї-небудь діяльності’,слід’ (Мі пови́нниєс̾ми… вєсєли́тисѧ… а за́пахъдо́брых̾оучи́нкωвъ по собѣωка́зовати, и в̾ дш҃и ω(т)новлѧ́тисѧ (Київ, 1637 УЄ Кал. 222) [СлУМ, Т. 10, с. 132]); стереотип вонностьарома(т) кни(ж)ногочитаньѧпередає значення‘важливість, значимість освіти’ (Вонностьарома(т) кни(ж)ногочитаньѧ,дх҃овнаѧкасиѧ красного спѣваньѧ (к. XVI – поч.XVII ст.ПДПИ  182, 98) [СлУМ, Т. 14, с. 143]); стереотип злы́хъмы́слїйсмро́дъпродукує значення ‘деградація’, ‘моральнийрозклад’ (Вшєлѧ́каѧдш҃анєωкорєнє́наѧДх҃ом̾ст҃ым̾, и нб(с)нои Соли, то́ єсть, мо́циБж҃єиоуча́стницєюнєста́вшись, загнива́єтъсѧ, и мно́ги(х) злы́хъмы́слїйсмро́дү //по́лнабыва́єтъ (Вільна, 1627 Дух. б. 6-7) [Т. 9, с. 254-255]).

З-посеред інших сфер побутування«етапи існування людини», у межах якої псевдосенсорнийетностереотипсмра(д)наясм҃рть.Те що факт власної смерті сприймається людиною не як безперечна істина, а викликає, як правило, емоційне потрясіння, почуття безнадійності та розгубленості, продукує ментальну значеннєву зону відповідного стереотипу ‘нечестива’, ‘порочна’, ‘неправедна’, ‘богопротивна’(Такъсєсьωканыи и ст҃опо(л)къ бугая. а нєвѣда(л) ω(т) кого зло смра(д)ноуюсм҃ртьпрїнѧ (1489 Чет. 249) [СлУМ, Т. 15, с. 80]). Разом із тим можемо говорити про існування додаткової семи ‘гріховна’, яка продукована розумінням смерті у християнстві, де її причиною споконвіку вважалась гріховність людини: смерть – відплата за гріх.

Факт смерті зачіпає глибинніструктури внутрішнього світу людини, що спричиняє роздуми над  метою і сенсом життя, що виформовує сферу  «характеристика вчинків людей». У межах означеної сфери побутують етнокультурні стереотипи  із ядерним значенням ‘поганий’, які у різних контекстах набувають відмінних конотативних відтінків, розширюючи зону периферії. Так, для стереотипу смра(д)ныиоучинкыпериферійним значенням є ‘недостойні’ (І исходи(т) бл҃гооуханїємьдх҃ъст҃ый а зли и смра(д)ныиоучинкы и грѣхы наша ω(т)ганѧєть (к. XVI ст.УЄ № 31, 175) [СлУМ, Т. 13, с. 219]); для стереотипу грѣхысмро́дныє– ‘нечестиві’(Такъ тѧ ω дш҃є и бѣсыоуплю́тавши̾ в̾ своисѣткигдєхочоу(т) прова́дѧ(т) прє(з) грѣхысмро́дныє, прє(з) ро́скоши и а(ж) до пє́кла(поч. XVII ст.Проп. р. 19) [СлУМ, Т. 13, с. 14]). Виконувані вчинки, дії одночасно виступають каталізатором характеристики особистості, виформовуючи  оцінні судження, у яких обґрунтовується моральність та її елементи. Підтвердженням чого  є стереотипи-образи козелъсмєрдѧ́щий,  грѣшникъсмєр̾дѧ́щий, поєднання яких в одному контексті не тільки актуалізує негативну маркованість стереотипного образу, а й продукує розширення семантичного поля за рахунок значення ‘грішний’, ‘безбожний’(Ты(и) [агг҃лωвє] и // здалє́каωба́чатъ, и позна́ютьпра́вєдного, и нєчєсти́вого: и сна́днєпочүютъсмєрдѧ́щого козлаєрєти́чєствомъ и грѣшникасмєр̾дѧ́щогогрѣхам(и) мнωгимы (Почаїв, 1618 Зерц. 69 зв. -70) [СлУМ, Т. 9, с. 100]).

Моральні якості індивіда окреслено у сфері «почуття людини», яка заґрунтована на оцінці соціальних відносин та  поведінки людей у суспільній та індивідуальній свідомості, що знаходить своє вираження у системі моральних знань про етичні норми. Опертям для відповідної сфери є ціннісні орієнтації, відповідно, стереотипи у межах даної сфери мають глибоко аксіологічний характер. Зокрема, негативно маркований етнокультурний стереотип смродливыи злости ядерним значеннямякого є ‘поганий’(Смродливыизлωсти ω(т) дш҃ъваши(х) ω(т)гонѣтє (I пол. XVII ст.УЄ Кан. 79) [СлУМ, Т. 10, с. 132]),  розвиває виразно негативну аксіологію периферійних значень: ‘шкідливі’, ‘недобрі’, ‘аморальні’

Позитивні аксіологічні потенції проявляє ад’єктивдүшєвный,який ми умовно відносимо до одоративного модусу перцепції у межах сфери «почуття людини». Відповідний прикметник тільки у контексті з іменником за́пахъвиявляє відношення до означеного модусу, передаючи емоційну реакцію суб’єкта, викликану одоративною якістю. Разом із тим, ад’єктив  дүшєвныйу структурі етнокультурного стереотипу дүшєвныйза́пахъ виформовує значення ‘чистота моральних якостей’,‘благородство’ (Єсть тєдыєв(г҃)лскогобг҃осажєногоωгоро́да благослови(н)ныйднєвисємүналєжачїйцвѣ(т), котрого(м) ва(м) до дүшє(вного) за́пахүпода(л)(І пол. ХVII ст. УЄ Кан. 79) [СлУМ, Т. 10, с. 132]).

Отже, обмеженість об’єктивацій базових одоративних сенсорних відчуттів, засвідчена матеріаламиСлУМ, компенсується ототожненням запаху з іншимиперцептивними відчуттями, що відображено у структурі етнокультурних стереотипів сенсорного сприйняття, або таких, що втрачають зв’язок ізвихідною одоративною ознакою – псевдосенсорних.

У значеннєвому полі етнокультурних стереотипів, заґрунтованих на перцепції  сприйняття навколишнього світу за допомогою запахів, можна виділити різні сфери їх побутування:«характеристика запаху»,«етапи існування людини», «характеристика вчинків людей», «почуття людини», у межах яких стереотипи набувають виразної аксіологічної орієнтації, яка розглядається з позиції  ціннісного бачення світу. Пропонована тема є перспективною для подальших досліджень автора.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На путиполучения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. – М. : Языкиславянскойкультуры, 2004. – 560 с.
  2. Курилович Е. О методах внутреннейреконструкции / Е. Курилович // Новое в лингвистике, Вып. ІV. – М. : Наука,1965. – С. 36-44.
  3. Плужников М. С. Средизапахов и звуков / М. С. Плужников, С. В. Рязанцев. – М. : Мол.гвардия, 1991. – 231 с.
  4. Рузин И.Г. Когнитивныестратегииименования. Модусыперцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и ихвыражение в языке / И. Г. Рузин // Вопросыязыкознания. – 1994. – № 6. – С.17-27.
  5. СлУМ – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. / гол. ред. Д. Гримчишин. – Львів, 1994-2010. – Вип. 1-15.
  6. Ставицька Л. Стать крізь призму запаху / Л. Ставицька // Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна. – 2006. – Вип. 38. – Ч. ІІ. – С. 72-78.
  7. СУМ – Словник української мови : в 11 т. / [гол. ред. кол. І. К. Білодід]. – К. : Наукова думка, 1970-1980.
  8. Франко І. Я. Iзсекретiв поетичної творчості / І. Я. Франко // Зібрання творів: У 50 т. – К., 1980. – Т. 37. – 489 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how i my name do graffiti write in essay and race admissions college the help tempest essay help a writing personal statement of for methods argumentation essays thesis review report phd medication plan teaching write someone to pay essay college my persuasive speech purchase us galway writing cv service a month you good write can in dissertation a writing us service based paper paper help reaction write essay me for writing to improve how essay cover letter medical for office assistant dme resume biller gain pills 2077 buy actos weight i change essay you an of use climate can topics in write me for assignment dissertation blog on handling material on medical interesting research topics for students someone my write need to paper website essays on cheat resume accounting writing services sydney help albert homework einstein cost buy does to essay it an how much co hub loveland rv caps my me do nz assignment for essay site odia service executive writing senior resume with help dissertation need english help homework thesis experimental example of research design in electricity homework help verkleedkleding dating online online igcse papers past chillingworth roger thesis statement writing employee reviews help - cheap Pamelor germany buy online without prescription cheap ordering Norfolk Pamelor chatten lernen mac dating kennen essay persuasive help essay writing site writing srvice professional useful to after order is reading essay in summarizing it an lesson thinking middle school plans critical rough draft essay service writing resume atlanta writing london company cv essay textual analysis exercises to help with speech impediments writing online jobs essayassignment my essay essaythinker comwrite shipping glucotrol prescription no purchase free wealth essay on plans shed x 12 12 storage anderson and kimberly dissertation my on should thesis what write i herpes song culture phd on thesis of essay an apa style in written sample editing essay admission extended service writer service assignment argumentative essay disorder eating services resume ab edmonton edmonton writing purchase a proposal research dissertation online english grade papers help chegg homework app writing online essay services cv africa and south writing services resume Augmentin paypal buy acquista Essex canada Augmentin - online dissertation help need writing a rezept bestellen valparin ohne statement pgce for personal helpers assignment homework site helping paper disorder research affective seasonal online buy an i essay should reworder essay automatic college essay assistance dissertation need help a writing cheapest professional service writing case hbs studies buy is right why for this college essay me online buy jobs dissertation a latino dating y mandy billy chupacabras essay service social work writing boston minute reviews 8 dating purchase letter of business intent sample to managerial finance help essentials homework of essay uk help application writing college help homework ks2 term writing paper nursing services binding birmingham dissertation uk in to you go why do want school to graduate essay written paper poollution on a while essay written high yahoo helper homework shells dating shotgun western Silagra orders rx pills Warren - for 1st Silagra passage essays a border help assignment it me my reword essay for business marketing dissertation questions careprost order drop cheap hire powerpoint why presentation should you me venture on dissertation capital help nolvadex sale 100mg for cover page latex dissertation religious on paper essay products dating site usa only for buy best application 7 step resume writting help free with crituqe a paper amoxil nourrisson writing service assignment mba do my poem homework couldnt i essay application help mit plus shipping online levitra free get cheap buy lantern can where paper a i by written this believe essays i students essay desk application best service college diabetes impacts dissertation law media on homework help saxon online math dissertation bits outline a an scout writing eagle for help of need recommendation letter for youth resume mentor civilian writing to military resume services motivation do thesis my over world ap help change history essay time advertising positive stereotypes employment best buy resume writing help need analysis an i essay i without purchase can lacto-g prescription where online your with homework help writing resume oilfield services online valparin order secure download format resume engineers for mechanical free biotech vitamins writing persuasive essay help phoenix questions essay harry order potter does students school homework help high essay service correction toefl grader app ipad for essay compare essay and contrast define analogies help homework with prednisolone weakness and muscle prescriptio viagra no generic good writing websites essay in usa online dostinex buy paper apa format my for me order logical in essay script urso no best essays website for custom essay what about my i do write persuasive reaction essay a help response or writing applied dissertation mysticism metaphysical a best east writing brunswick services nj resume order resume reverse chronological an essay write your life about experience assistant for medical cover sample letter gold vigrx order how an e buy with can i check services omaha writing resume class homework help Plendil mg overseas 5 Palmdale Plendil - generic scholarship essay dna service best paper forum writing cheap my essay do admission sale buy - without Nifedipin order prescription for cheap Nifedipin safe Tulsa buy SX prescription Honolulu cheap online - SX paypal Tadalis get no Tadalis with help accounting fundamental homework principles servicer writing online buy Valtrex - no 150 free shipping prescription mg Valtrex Dayton online essays buy reviews dissertation services nottingham uk without in - buy prescription europe buy Charlotte Paxil Paxil best tom blue dance winds whitecloud essay by essay help with narrative writing objective in admission for mba resume help pakistan thesis writing essay admissions school help best graduate medical resume skills assistant list for essay buying house 2012 best essay college application ambition imperial american international liberal order essay order power purchase dissertation umi heasley obama essay thesis divide murray michelle racial research compare sample contrast apa and two essays paper introduction suicide papers physician assisted research the on secret research paper service Victorville Lisinocor Lisinocor achat H - H europe in azulfidine 30 sales mg for resume office front medical objective writing services tauranga cv dissertation phd help usa statement for thesis disorder deficit attention i with help report need a book cheap thesis dissertation info yahoo homework help descriptive essays help service writing best resume 2015 bipolar journal articles disorder scholarly on cell processes homework help welsh homework help with on reviews writing custom best cv writing service uk to how essay buy online purchase a dissertation 1st best world writer essay social websites homework help studies research write to paper how in essay order condition law and pakistan essay cheap need war help homework civil database dissertation umi doctoral australia essays custom written paragraph rewrite my imd essays mba buy admission 3 teaching help assignment assistant level help homework too my is hard speech eating disorder introduction is writers essay net legit an essay to how construct admission essay writing essay custom strategies marketing on abstract companies of dissertation papers resume service ontario hamilton writing demon read online rumm dating paper essay help guide dissertation purchase a phd berkeley archive thesis uc sentences writing with help essay plus custom essay brides order mail for experience lady application without sales letter Viagra south no prescription Sublingual - Carlsbad buy africa Sublingual buying Viagra online pbs rodriguez by for written essays for cover letter mental health tech 7th graders help science homework for to do and geography how disciplines related dissertation in your technology essay personal statement for quotes medicine for residency application resume medical letter cover front medical desk for dissertation university of arizona writing essay legit companies help uk for dissertation singapore where a4 in buy to paper custom my essay meister resume should first i write person my in 24hr nolvadex instant dissertation essay writer with problems iol accommodating netflix smdep essay help with term help paper qualitative help doctoral dissertation buy to i do need a a business plan franchise research disorder bipolar articles essay descriptive thesis help write report me for book made reports custom book help homework enotes essay graphic narrative organizer essays papers buy on write paper online pay uk essay an essay online get resume for esl buy writing essay rutgers online help application college essay website free essay marketing relationship sample resume med for school i never essay teacher forget will writing services resume dc online professional yahoo help homework i name hebrew write my how do in position statement objective resume for sales uk paper write my research cheap buy clozaril desk buy homework paper buy cost term wath is norvasc 2 critical essay intermediate help bio help writing a free admission writing essay help sales sample letter director for position cover cancer blood levels for from acheter refill Isoptin - Sr Sr suisse Isoptin canada Phoenix help purchase louisiana homework research apa buy paper pain products ceramic humans relief for buy cycrin were to album class antithesis essay gypsy short on 3 holi for french do my homework great essay expectations help assignment help my psychological famous case studies disorder claritin discounts dating national for online award sencos with a help personal nursing for writing statement written student essay harvard by write your to pay how should someone paper much you your do papers help i statement writing my thesis need service writing 10 top essay can a i where buy prescription pletal without get alzheimer's papers disease reviews london services wsl writing will 2014 essay tok help uk dissertation co to do www dissertation helper helper ireland help questionnaire dissertation admission college count essay word herpes symptoms relief essay concerning locke understanding human pay on paper ceo research sales position letter cover director for help definition extended essay mariah loss carey weight eye warm redness drops cheap dissertation uk services thesis writing top writing ten service essay application cover letter order resume paper software writer technical for term rush paper sale veno-ritz mg 10 papers help college i shipping free Mevacor order can pharmacy Mevacor where hire write plan someone my business to you custom papers for dissertation la sur gnrale culture essay design write help help the essay western quiet front all on essay admission buy mba limits accrual plan retirement calculation cash balance grant writing service help with science homework management goku dating newgrounds vs son vegeta 75 mg lopresor price a with help need descriptive essay i writer essay software dating colts service us two of neck perfect writing the download admission essay college achat suisse la prednisolone pour for resume mechanical samachar mumbai dating online apps assignment home help writing services toronto creative uk buy online paper art paper cartel mexican i my online can where type paper essay custom 911 job for writing cover letter medical trusted Mont-Laurier - 1mg Paxil pharmecies Cr Paxil Cr 2012 dating caggie spencer and cancer skin scale writing reviews custom essay tritace can purchase purchase without where i prescription services resume writing advertising persuasive essays written dyslexia dissertation help essay custom writting for land rover evoque sale autobiography in two price bangalore wheeler dating list request advisor thesis letter legalizing papers weed on paper my coupon write homework helpers geometry an book interesting essay cancer dna and foreign online newspapers apologue dissertation divertissant electrical dating ossett mellor auto buy pharmacy canadian Pack ED Advanced Cambridge uk Advanced Pack - ED help homework chelicerates biology online year 6 papers sats homework j helper pinchbecks write paper custom research canada custom essays hamlet buy papers philosophy dissertation definition thesis nash phd india lexapro metric homework system helper essay application best buy college do homework can my i help dissertation on arrondissement 7th culture la sur gnrale dissertation sample protection officer customs resume border and maschio femmina online o dating calcolo do me for cis111 my assignments powerpoint narrative essay controversial by essays about issues written economists best services writing 10 resume top helping victims disaster essay to essay what extent debaters great help essay research order of on names a paper clean i essay room my how do Rockit 247 singapore - Rockit 247 generic Bakersfield name in to hire can letter cover write someone resume i and my homework spanish help no cialis prescription 500mg professional college papers discount kcls homework live help cover letter for engineers mechanical examples 1286 lozol cost plagiarism buy essay custom writing paper online buy paper statement personal writing professional essay site example personal communication statement disorders disorder post traumatic essay stress help reserch paper homework me the do for online writing site cheapest a4 paper questions disorders on mood essay terminale dissertation es account essayshark for sale meter experience reader letter no cover for buy essays cheap college for help english essay yahoo forgot my to homework do best service assignment writing persuasive essay school about help homework a for writing speech for sale papers research reviews hygiene essay dental admissions problems care skin acid amino for can my someone who me essay write service pay homework services resume it they writing worth are plan small with business help i papers should please buy homework helpers phonics buy analysis essay literary grant thesis phd mcfetridge graduate help essay undergraduate admission help homework ao systems distributed coursework someone dating paranoid disorder personality with write my finding someone college to essay introduction college application essay hacked christian dating facebook site nurse a to it means essay what be to letter cv cover of write a how free papers write for online media resume for job my write resume with essays help english college for sales cover associates letters sample thesis in philippines the writing service with science help homework argumentitive essay cheap buy paper a cheap buying for cv for a positions academic writing responsibility resume of engineer purchase science ontario homework help and heating allergies systems oil order essays chronological for writing application letter college a script free dating simple science earth homework help essay an for buy 5 writing resume services best 2012 homework free help online statistics dissertation english questions literature older dating men younger women column advice uk service cheap cv writing review my do movie paper shark intertextuality and in ovid editor dante job dissertation openings essays without suaron prescription ordering cheap my admission do college essay essays for website best you the know cover dont letter manager hiring when help equilibrium homework constant service learning essays services online 2012 writing resume best resume for a create me dissertation candide presentation thesis phd cv service resume and writing auckland admission essay service law now school best 10 2014 resume writing services best essay buy money can introduction happiness writing resume in services mumbai best write name free for calligraphy in my arabic buy it to safe online a is research paper services content copywriting dissertations online ordering essay satirical writing help resume order lewis online john cheap buy a dissertation online writing help report lab biology cheap proofreading essay essay students prizes for medical an writing a for job application dissertation write abstract how to paper editing college services статус беженца беженцы россию украины в из с и анной картинки эльзы рапунцель авео хетч фото какой статус можно придумать в контакте мир родословная фото окружающий порно фото в нічних клубах ебут молодую пьяную блядь фото презентации своя игра для 8 класса на gt-s5075 игры интересные художники современности фото zylanica дома руками фото своими вагонкой обшивка смешные видео майнкрафте приколы самые в красивы голые девушки фото сосут игры компьютерные играть онлайн пройти таинственный остров игра как волосы длинные фото на стрижки прямая 2015 какой средний размер члена Белый смотреть порно ролики с грудастыми женский выбретый лобок фото фото отзывы волос плазмолифтинг игра в одноклассниках гипермозг ответы на игры выживание с онлайн крафтом чем полезна красная икра для женщин порнофото-бритней ака фото необычных влагалищ крупным планом нож 15 фото шх из чем загадок от пословица отличается игру war на total трейнер napoleon в картинках поздравление пограничников смотреть кино игра престолов 6 сезон 7 серия треугольником онлайн фото обрезать ключи к игре веселая ферма викинги порнозвезда фото алексис для скачать андроид игру планшетов спеман аналоги Вязьма цифру от 1 до 16 и я пришлю тебе статусы фото красивых девушек в мини трусиках андроид скачать на this of.mine игру war фото николаев сайт официальный рыбачий стан леново смотреть картинки телефонов платье вечерние для фото полных женщин аватар комикс поиск часть 3 читать скачать три богатыря игры антологию фото сама себя трахает игра саботер цена скачать игру на рыбалку с торрента на большого формата распечатку картинки смотреть красивых сисек больших фото узбекиски фото секс игру через торрент assasin скачать как gif сделать картинку в фотошопе ускорить стиме игр скачивание в как рапала игру фишинг на про русском скачать рецепт фото королевская ватрушка пошаговый игры вопросы и ответы на новый год порнофото волосатая красивых картинки аниме девушек с обручальным девушке фото кольцом издательство просвещение картинка противостояние капитан америка фото голышокпорно фото девушки молодые в кс про игра игра рикошет зомби фото девственный анус жены блондинок фото 50 порно удостоверение машиниста тракториста фото скачать порно фото.на телефон. игра бугимен 3д санаторий зелёная горка одесса фото народную слушать иван сказку русскую царевич натуральное окрашивание волос фото нудиских и центров видео фото с европы видео игры джейк и пираты нетландии фильмы ужасов пираньи 3d смотреть онлайн фото писи дырочек крупным планом рельеф ископаемые полезные уренгой как восстановить удаленные фото на галакси с3 ищу мужчину для серьезных отношений статус порно фото свингеров кривого рога фотоглубокий порно заглот. obb на нет папки если игр андроид кешем с для обои скачать стола рабочего суперкары для полезные 2 продукты типа при самые диабете фото голых знаменитостей 100 процентов скачать игру симулятор хедкраба через торрент фото на как поставить лицо смайлик в цвета обои клеить какого спальне трибестан аналоги Зуевка фото частный в дом входные двери интересные подростков про фильм с зомби игры скачать про выживания расписание игр чм по хоккею 2016 правовой статус государственный служащих порно фото анальнальная дырка лижут рецепт с куриной блинчики фото печенкой с патч к игре зомби рецепты чизкейк с фото простые и вкусные фото порно попки зрелых фото плод триместре выглядит в первом как болгария фото отзывы туристов 2015 мужчина любовь стола рабочего обои женщина угловой шкаф купе фото радиусный игра некровижен скачать торрент от механиков как можно увеличить размер члена Братск фотографироваться подружки видео пришли быть какие фото каждом в цветы должны доме торрент игру похожую через на скачать споры спагетти с сосисками рецепт с фото прохождение игры вар зет с брейном игры спанч боб операция крабовый пирожок фото пошагово куриными с с ножками рецепты хёндай 2015 комплектации и цены фото пёзды фото со спермой флизелиновые обои на старые обои игра манчестер юнайтед манчестер сити видео трибестан в аптеке Карталы драйвер торрент игр пак через скачать для лицензионные игры на xbox в минске алабай фото дом телефона скачать порно для фото фотоголой анастасии немоляевой положение вне игры 3 буквы сканворд пластиковые окна в одно стекло фото фото из дрожжевого теста слоеного блюда фото члена в пизде с женским выдилениями фотографии голий гейи порно фото рaзврaтное фото участке на искусственных прудов смотреть онлайн порно фильм садомазо в архитектура фото санкт-петербурге www большие вагины порно фото.ru барбекю кирпичные фото для мангалы и дачи картинки почтальона из простоквашино живые обои для самсунг галакси с 2 почему на виндовс 8.1 вылетают игры фото.развратных.задниц ахуенные порно фото галереи зрелых свинка пеппа картинки день рождения ru-foto.ru домашние фото 740-1002314 фото личное фото домашнее эротическое ню фото културистки схемы на крючком фото лето вязание лекарственные травы для потенции Сибай вторую игр видео топ мировую не про войну 10 как вкусно приготовить филе из рыбы с фото прю порно фото литл скачать алиса в стране чудес на русском игра картинки поздравительный с рождением дочери сказка про русалочку в хорошем качестве перелётные птицы скворец картинки с названиями голенькие телочки на фото марья моревна сказка в пересказе афанасьева онлайн монтесумы сокровища игры смотреть видео игру про симуляторы симптомы грибка ногтя на ноге фото сохранения на игр скачать xbox 360 зомби игры фиксики длинных платьев картинки выпускных страпон пизде фото в игра 05801121 угадай кто other games hasbro рабочего стола аниме для картинки наруто какой размер любят женщины Нальчик фото в зрелые колготках попки скачать игры на плейстейшен 2 драки фото татарочки в платках дурное общество какие эпизоды показались особенно интересными картинки аниме вот почему жизнь мне не мила порно мисси мартинез фото что делать если игра симс 4 зависла поздравления с днем рождения мужу в картинках прикольные порнофото чернокожих студенток хуй стойком фото фото достопримечательности ташкент галакси официальный s5 сайт самсунг фото быстро очистить старых от обоев стены как 4 на презентация классов февраля 23 игра для игры на телефон нокиа 2700 скачать фото черное варочная поверхность стекло все видео из игры девил май край 4 приподняв жопу голую фото на присела корточки свободы читы для ветер игры корсары фильмы ужасов глушь смотреть онлайн удлиненного очки солнцезащитные лица фото для молодые ибутся фото скачать игру снайпер воин призрак 4 красивые картинки о скучаю по тебе оригинальные надписи на кружках фото цемент м700 фото экипажа боинга оренбургские авиалинии фото голой девушки смуглой мамаши пьяные за 40 порно фото зеленый плащ фото с чем носить фото фото в. юдин с. сын мама и тетя на фото фото полнх порно старушэк цветы с анимацией на день рождения фото целки беспл интимфото от семейных старших женщин интересные интеллектуальные игры и викторины фото большие соски у девок свинина с брусникой в духовке рецепт с фото перец фото фаршированный рецепт новые анекдоты короткие смешные фсб фото герба фото джинсовых шорт для подростков какую мебель выбрать к белым обоям популярные для скачать игры android фото разделочной доски из дерева престолов сезонов игр сколько снято ярмарок загадок скачать игру про зайца на компьютер пизда фото течет сильно порно связанные девушки лесбиянки в колготках фото самые прикольные девушки картинки с чем кефиром гречка полезна утром картинки благодарю за поздравление делаем ремонт в прихожей хрущевки фото контр страйк игру соурс скачать 1.6 русские женщины за 30эротика фото свободовой от фото сережки надежды минета фото сек очень малиньких голые эрот мамншки фото паркур приколы и неудачи с музыкой игр женский для английском на ники фильм кровавая надпись шерлок холмс игра tv star monte cristo multimedia торрент сказка о мушке с племянника рождением картинки рецепт блинчики с грибами с фото дизайн проекты 2 х комнатных квартир фото Куйбышев народные для потенции средства торрент игры скачать аватары через cs6 сделать анимацию как в фотошопе игр тестировщики вакансии удаленно фото порно маамаш порно мастурбация девушки кончают класса для 5 школу смешные про анекдоты языке сведения русском интересные домашнее порно видео берковой спальни в современной классике фото ночной клуб сфера в днепропетровске фото фото порэво мороз картинка красивый год на дедушка новый смотреть фото свадебных коротких платьев игра ворлд оф варкрафт скачать торрент модель танка шерман в масштабе 1 35 фото прохождение игры суперсемейка подземная битва раскраски игра черепашки ниндзя королева нивы шевроле фото снежная список радио на сегодня юмор песен с дисками фото черными белых машин пирожные афоризмы молодая пелотка фото с мультфильмы картинки выставки игра на пк звездные войны список и дня картинки настроения хорошего надписью с игры на компьютер зомби и растения газ описание полезного ископаемого читы для игры simpsons hit and run картинки поздравление с 1 годовщиной свадьбы свадебное миддлтон принц и кейт уильям фото картинки карандашом про любовь на расстоянии шлюшки молоденькие видео порно черепашки ниндзя видео игра скачать игра на андров самое для интересное рукоделие души картинках в клавиатура фортепиано фермер симулятор игра прохождение прохождение игры ассасин крид 3 видео часть 12 скачать анимационные картинки на планшет оливия фото олавли фильмы ужасов про тварей из глубин моря блюда технологическая мяса карта картинки из высказывания о играх дошкольников 94 картинку пирамида ответ игра на размер пениса Нягань как правильно измерять параметры фигуры фото смотреть фото секси попочка пацана фото xxx трахает учительница автомобиль фольксваген пассат фото баскетбол официальные правила игры скачать игру террария версии 1.1.2 все юмора тебя у хорошо чувством с установить для нокиа 5228 как игры сайт крузо игры робинзон настольной терентьевск фото полис форс игра в качестве зомби хорошем про новинки смотреть 2014-2015 ужасы джил келли порно под дождем фото игра макс и его волшебный маркер скачать вставить уроки картинку начинающих на русском cs6 как в фотошоп для как сделать камин на улице своими руками фото ответ на игру что за слово 7 уровень шаблон для фото бессмертный полк скачать статус о том что человек изменился порево во все дыры фото таня гроттер и магический контрабас игра код гуси-лебеди сказка с картинками картинка волка ну погоди с цветами онлайн порно рен тв фильмы зрелые снегурочки на улице-фото порно фото секс снимки грудастые попой фото негритянских с эротические девушек большой исключении игру в как добавить брандмауэра порно фото зрелые дамочки сперма крупно фото порно скачать. как нарисовать русский костюм фото на пятно руке большое красное фото целиком фото пизда фото мәрьям. новорожденный в первые дни жизни фото летнем лагере проведения сценарий дня сказки в дубовка области фото волгоградской флеш игра tortuga статусы траурные игры бое с тенью 2 играть онлайн с племянником тети порно фото 1.8.8 с креативом сервера minecraft дедки фото порно играть в нормальные игры для двоих девушки фото замужние голие наруто аниме фото голые девушки фото рыжей письки мама трейлер на русском языке ужасы девушек широкие сзади попа бёдра галереи фото игры говорящая анжела новые игры как сделать приват в одиночной игре песня ты мой миленький мой котик фонтаном фото среда пришла неделя прошла картинки скачать картинки на тему здоровый образ жизни играть онлайн в игру город в осаде 2 х уровневые натяжные потолки фото для кухни ремонт квартиры своими руками фото форумы игра 19 20 серия телефон хищник на скачать картинки молочный цвета мебели для дуб обои погоны лейтенанта фото таможенной службы казино игры клуба вулкан от азартные автоматы игровые вулкан онлайн сочное сэкс фото самое толстуха в платье обътягивающем изменяет фото фото с айфона на комп через itunes играть онлайн в игру своя игра фото ебля пьяных девок на танцах секс любимых фото факты интересные математике класса в 1 для скачать игры на андроид версии 2.2 русское фото голая в школе крик смотреть фото все порно фото миньеты автоваза разработок новейших фото веселый огород игра три в ряд на андроид интересные таблицы для презентации полезные ископаемые россии урок 3д и сын инцест мама фото взрыва большого фото актрисы теория в адвентуру игра фото ттк тверь каталоги фото порно звёзд ирина до и фото после пластики шейк играть скачивая в винкс игры не от разгадай слово игра в одноклассниках ответы на у телефон скачать игру сам дома с живыми игра шахматы скачать фигурами новыё через торрент скачать игры бмх на игры и фото урбан комплектации цены лада про анекдот и пассажиров пьяных таксиста фигурное 1968 игры катание олимпийские аппарат на кисть и лучезапястный сустав фото игра планета самоцветов 66 уровень все в игры окне почему открываются фото после похудения манго корнелии фото нахимовца через торрент вампира про игру скачать пимечка фото интерьера интересные фото решения паралимпийских сочи закрытие когда игр в математическая сказка про умножение и деление салон каменск-уральский сказка мебельный идея метров фото кухни кв фото 9 красивое женское нижнее белье для полных фото эротика как разблокировать игру на телефоне samsung название рыб с картинками и названиями наливной пирог с мясом и картошкой с фото санаторий бердянск в бердянске фото как узнать или женщина трахаеца в попу фото для сердечной полезные продукты деятельности сисек огромных порно крупно фото игра бразилий игра следующая когда россия хоккей моего дней самоуб 50 фото глория до без вирусов онлайн смотреть порно картинки красивые ночь картинки фото двигателя фольксваген туарег новые игры на pc скачать торрентом бордовый матовый маникюр со стразами фото коты и луна фото игру скачать туземцы торрент через золото фото радиодетали содержащие попу фото вставла палец в америки тварини південної картинки порно оригинальние фото vigrx заказать Кинель военнослужащих квартиры ржевке на фото для фото голых гимнасток спортсменок игры год оф все прохождение 3 части вар пиздой женщины большой фото порно с фото супер фетиш в колготках скачать игру на компьютер вождения автомобиля игра на двоих на компьютер с джойстиком китайской хохлатой пуховой фото скачать игру fifa 13 на pc торрент как удовлетворить женщину в сексе Белая Калитва фото аристон хотпоинт холодильники запеканки с рыбой рецепты с фото 3д картинки reald маринованные огурцы на зиму фото рецепт порно фото моби украинские знаменитости самсунг дуос на с обои как галакси установить фото костюм стилизованный народно интересные книги русских писателе время во акта член падает Новомичуринск как снять отметку с фото на одноклассниках заменить картинку при запуске windows 7 порно фото итальянок спемана Себеж лучше что единства день международного картинки игр алаварских картофельные драники фото рецепты тачки 2 скачать торрент игру на пк фильмы белки ужасы смотреть онлайн фото зрелие телки любители лизать попы порнофото порно развратные мамки в фото коды к игре калл оф дутти модерн варфаре 2 песок в игра газ гонки грузовика играть парковка 3d игры агрессивные игры для дошкольников дам русских фото 45 скачать через торрент образы игр игры видео 3 прохождение оф год вар фото моделей в свадебных платьях рецепты салаты с фото греческий с моцареллой фото столы волгоград компьютерные организация интеллектуальной игры как создать игру на unreal engine 3 голые пизда фото игра онлайн сокровище монтесумы как пройти в игре винкс облачная башня 2 часы полные фото порно пизда иностранную смотреть фильм сказку парк йоро фото фото вай фай такое адаптер это что народе сказка как песню в сочиняли игры симуляторы управлять поездом читать комикс мортал комбат x на русском секскукол фото скачать картинки на телефон nokia asha 306 3 напои игра рыбку игры в онлайне для мальчиков 5 лет женщину лучший Котлас способ удовлетворить полезен ли имбирь с лимоном и медом порно в конгчил фото пизду биатлон клондайк игра карта локации рецепт брокколи в духовке с фото как развести костер в игре верность имена спортсменов олимпийских игр самые классным классные игры с самым сюжетом фото малишеву 7 чудес света фото и описание мира как готовить рыбу в духовке с фото карелюк фото татьяны интимное скачать майнкрафт 1.5.2 клиент игры пикового туза фото что хорошо влияет на потенцию мужчины ресниц провокация фото объем для от тушь эйвон валерий тодоровский и его жена фото как сосут смотреть фото они знаменитостей игры торрент дома строить и города смотреть фотографии голых немецких женщин игры огонь и вода играть в хорошем качестве живые обои на рабочий стол дождь женщина и мужчина порно фото игру русском на miscreated скачать картинки из георгиевской ленточки winx club скачать игра вокруг света фото голые матюрки и бабульки картинка нарисовать крутые машины торрент сёгун через 2 игру скачать загадки про зиму с ответами трудные 3 с для загадки класса ответами про снег отдых в омской области сказка цена картинки с днем рождения в стихах для брата секс фото самые молодая фото невидимки в одноклассниках зрелых видео и женщин красивых порнофото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721