ВЕДЕННЯ БЛОГІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ДИСЦИПЛІНИ «СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.227

І. В. П’янковська

Національний університет «Острозька академія»,

м. Острог

 

ВЕДЕННЯ БЛОГІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ

(НА МАТЕРІАЛІ ДИСЦИПЛІНИ «СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»)

 

У статті висвітлено особливості використання блогів у викладанні дисципліни «Словниковий запас», розглянуто класифікацію блогів, подано стислий огляд веб-ресурсів, що використовуються студентами під час виконання завдань на основі лексичного матеріалу, що вивчається.

Ключові слова: Інтернет-технології, веб-ресурси, блог, словниковий запас, лексичний матеріал.

 

В статье освещены особенности использования блогов в преподавании дисциплины «Словарный запас», рассмотрена классификация блогов, подано краткий обзор веб-ресурсов, используемых студентами при выполнении задач на основе изучаемого лексического материала.

Ключевые слова: Интернет-технологии, веб-ресурсы, блог, словарный запас, лексический материал.

 

In the article the features of the use of blogs in teaching discipline “Vocabulary” are highlighted, the classification of blogs is presented together with a brief overview of web resources used by students while fulfilling tasks based on studied lexical material.

Key words: Internet technology, web-based resources, blog, vocabulary, lexical material.

 

Актуальність. Сьогодні використання Інтернет-технологій є невід’ємною частиною навчального процесу у багатьох країнах світу. Основу найбільш популярних освітніх технологій – дистанційного навчання, Масових Відкритих Онлайн Курсів (MOOCs), «Перевернутого класу» (Flipped Classroom), підходу «Принеси Свій Власний Пристрій» (BYOD) та інших – складають саме інтерактивні Інтернет-ресурси. Все більшого поширення у роботі зі студентами набуває використання блогів, вікі, форумів тощо. З огляду на це, Дж. Колперт зазначає, що «якщо сьогодні викладання є якісним, воно включатиме технології» [3]. Проте, зворотне твердження – якщо викладання включає технології, то воно є якісним – не є аксіомою. Відтак, особливо актуальним видається обґрунтування необхідності застосування веб-технологій у викладанні дисципліни «Словниковий запас», зокрема не тому, що це є спробою інкорпорувати нові технології у вже існуючі види діяльності, а розглянути можливості, які ці технології надають для збагачення змісту курсу та пошуку нових способів роботи зі словниковим матеріалом.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміст дисципліни «Словниковий запас» направлений на розвиток іншомовної лексичної компетентності, що є включає в себе лексичні навички, знання і загальну мовну усвідомленість (language awareness) або здатність їх використання в усіх видах мовленнєвої діяльності [1, С.4]. Кількість аудиторних годин не дозволяє приділити достатньо часу для усіх етапів роботи з лексичним матеріалом. Одним із шляхів вирішення цієї суперечності є включення до програми використання Інтернет-технологій та розвиток поряд з лексичними вміннями та навичками так званих “digital literacies” або цифрової грамоти, тобто вміння працювати з різноманітними веб-засобами та ресурсами.

Метою статті є розгляд підходу до викладання дисципліни «Словниковий запас сучасної англійської мови», що включає  використання сучасних Інтернет-технологій, зокрема блогів, інтерактивних веб-ресурсів та веб-інструментів (web-tools) для створення он-лайн контенту з використанням словникового матеріалу, що вивчається.

Аналіз останніх публікацій. В науковій літературі достатньо ґрунтовно представлено педагогічні і методичні аспекти використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов (Є. Г. Азімов, М. В. Кларін, О. П. Крюкова, Є. С. Полат, Г. К. Селевко та ін.). Численні дослідження нових підходів до роботи зі словниковим матеріалом знаходимо у П. Нейшена (Paul Nation), М. Уолласа (Michael Wallace) та Дж. Гармера (Jeremy Harmer). Роботи таких закордонних дослідників як Б. Блекстоун, Дж. Спірі, Дж. Гілер, С. Глогофф, Е. Макінтош, А. Мюррей, Дж. Стенлі, Дж. Уільямс, Дж. Джейкобс та ін. присвячені можливостям використання блогів у навчальному процесі.

Виклад основного матеріалу. Вже декілька років поспіль невід’ємною складовою курсу «Словниковий запас» є ведення студентами блогів. Блог (скорочено від анг. weblog) є персональною постійно поновлюваною веб-сторінкою, що може містити текстову та графічну інформацію, аудіо- та відеофайли, а також додатки, що можна інкорпорувати за допомогою html-кодів. Записи у блозі розташовані у зворотному порядку, тобто найпершим відображається запис, що зроблений останнім. Е. Макінтош визначає особливістю блогів розмовний та невимушений стиль [5].

А. Кемпбел виділяє три види блогів у навчальному процесі: викладацький блог, блог групи та студентський блог [2].

Блог викладача – це журнал чи щоденник, що призначений для оголошення студентам завдань, стимулювання їхньої пошукової діяльності та може містити як важливу, так і додаткову інформацію з курсу, ресурси для самостійної роботи тощо. При цьому роль студентів у блозі викладача обмежена коментуванням.

Блог академічної групи є результатом спільної роботи всіх студентів групи та може використовуватися як форум для обговорення певної теми, платформа для спільного створення веб-ресурсу (проектне навчання), моделювання різних педагогічних ситуацій для подальшого обговорення, у тому числі із залученням учасників з інших країн. Викладач виконує роль спостерігача та модератора, а студентам надається досить високий рівень самостійності та відповідальності.

Студентський блог є індивідуальним проектом кожного студента, що зазвичай є частиною великого проекту. Індивідуальні журнали можуть стати найбільш ефективними у навчальному процесі, однак викладач повинен бути готовим до великих затрат часу та енергії, оскільки в цьому випадку є модератором. Завдання для постів повинні сприяти обдумуванню і пошуковій роботі.

Наразі при викладанні дисципліни «Словниковий запас» використовуються два види блогів: викладацький (www.lovelylexis.blogspot.com) і студентські. У викладацькому блозі містяться завдання для творчих письмових робіт студентів, для виконання яких вони також мають використати певний веб-ресурс. Узагальнена структура поста у викладацькому блозі виглядає так:

 • оголошення теми;
 • лексичний матеріал, що студенти мають опрацювати та використати у письмовому завданні;
 • додаткові матеріали для опрацювання словникового матеріалу (статті, відео файли тощо);
 • формулювання письмового завдання;
 • інформація про веб-ресурси, якими студенти мають послуговуватися при виконанні завдання;
 • покрокова інструкція з використання веб-ресурсу (опційно; наприклад, див.: http://bit.ly/17ZaNTj).

У таблиці 1.1. наведена узагальнена інформація про зміст завдань для студентських блогів відповідно до тем, визначених програмою.

Таблиця 1.1 Завдання для студентських блогів при вивченні дисципліни «Словниковий запас сучасної англійської мови»

Тема Завдання

Використані

веб-ресурси

1. Online tools and resources for vocabulary building Write a letter to your peers in the past (20-30 years ago) explaining to them what opportunities you have today to learn English. In your letter, use these elements to illustrate your point: a wordcloud, a wordmap, a flashcard set.

Wordle

http://bit.ly/1domOkD

GraphWords

http://bit.ly/14Zj5bX

Quizlet

http://quizlet.com/

2. Word formation. Roots, suffixes and prefixes Write a reflection on a quote of your choice which contains words with Latin/Greek roots or affixes. Paste a picture with a quote in your blog.

Pinwords

http://bit.ly/1ukkLc9

Quozio

http://quozio.com/

3. Means of communication, body language. Sayings and proverbs. Write a post about your observations of your groupmates’ body language in various situations. Accompany our post with pictures.

Phrase.It

http://phrase.it/

4. Feelings and emotions Write a story based on the card set.

Flikr

http://bit.ly/1gdZoxF

5.

Consolidation and revision

Create news stories and headlines

NewsJack

http://newsjack.in/

6.

Career and work. Money and business.

Describe a company (or an organisation) you would like to set up as if you have already done it.  Therefore, describe it in a promotional manner to attract new employees. Use an avatar to present part of this information.

Voki

http://voki.com

7. Houses and homes. Make a video in which you will present one of the buildings in your town/city. Add it to your blog.

YouTube

http://youtube.com

8.

Education and learning.

 

Describe your thoughts on ideas expressed in two videos on education you have just watched. Present your ideas on the future of education in a mind map.

Coggle.It

http://coggle.it

9. Media. Fame. Celebrities. Imagine that a world celebrity (of your choice) paid a visit to Ostroh Academy. Create a fake Facebook profile of this celebrity with his/her updates concerning this visit.

Fakebook

http://bit.ly/1dSzNqU

10. Travel. Holidays. Migration. Write a letter of an immigrant to an immigrant based on the experience gained in an interactive activity.

Tenement Museum Interactive

http://bit.ly/1B98qal

11. History and historic figures. Peace and Conflict. Think of an important event, phenomenon or a historic figure that is particularly interesting to you. In your post describe why you are interested in the chosen event, phenomenon or a person. Present important details in a timeline and paste it in your blog.

Timeline Tool

http://bit.ly/1gJMgon

12. Appearance and Character. Relationships. Write a story that includes description of characters, some details of their relationship and conversations between them presented as comic strips.

Witty Comics

http://bit.ly/1wmjTOv

Bitstrips

http://bit.ly/1EiUg7e

13. Health and healthy lifestyle. Create a brochure with ideas on healthy lifestyle for students.

Printing Press

http://bit.ly/1qh3CuH

14.

Environment.

 

Present your vision of green policies and practices that you would like to see implemented in Ukraine by 2030. Accompany your description with a poster.

Piktochart

http://piktochart.com/

Easel.Ly

http://www.easel.ly/

Джерело: узагальнено автором на основі матеріалу блогу lovelylexis.blogspot.com

 

Вважаємо за потрібне надати короткий опис веб-ресурсів, якими студенти послуговуються під час виконання завдань у блогах.

Wordle – онлайн-інструмент для створення «словохмар» (word clouds).

GraphWords – онлайн-інструмент для створення семантичної мапи слова.

Quizlet – сайт для пошуку та створення тестів на основі флеш-карток.

Pinwords та Quozio – онлайн-інструменти для створення листівок з цитатами.

Phrase.It – графічний редактор, що дозволяє працювати з фотографіями, як наявними у базі даних так і з завантаженими користувачем. Має функцію додавання «хмаринки» зі словами, як у коміксах.

Flikr – веб-сайт для розміщення фотографій, їх обговорення та архівування. Для завдання у блогах ми використали ідею, запропоновану творцями сайту, що полягає у створенні відвідувачами сайту розповідей відповідно до випадково згенерованих п’яти світлин з бази даних сайту.

NewsJack – сайт, що дозволяє створити газету з власними новинами на основі шаблону будь-якої з існуючих.

Voki – сайт для створення «аватарів», тобто зображень, що розмовляють. Користувач може обирати аватара з бази даних та додавати голос за допомогою таких опцій як «text-to-speech», запис власного голосу, завантаження аудіо.

YouTubeвідеохостинг для розміщення відеоматеріалів.

Coggle.It – онлайн-інструмент для створення ментальних мап.

Fakebook – онлайн-інструмент для створення фейкових Facebook профайлів у навчальних цілях.

Tenement Museum Interactive – інтерактивна програма музею «Тенемент» для ознайомлення відвідувачів з умовами життя емігрантів у США початку ХХ століття.

Timeline Tool – онлайн-інструмент для створення хронології різних подій з можливістю додавання графічних файлів.

Witty Comics та Bitstrips – онлайн-інструменти для створення коміксів.

Printing Press – онлайн-інструмент для створення газет, брошур та постерів.

Piktochart та Easel.Ly – сайти для створення інфографіки різних видів (постерів, презентацій тощо).

Fraze.it – сайт пошуку речень за ключовим словом чи виразом. Цей ресурс надає можливість розглянути вживання слів та виразів у різних контекстах, що особливо вадливо під час роботи з новим лексичним матеріалом.

Виконання завдань із залученням вказаних веб-ресурсів має низку переваг, оскільки студенти не лише мають додаткову можливість використати нові слова та вирази у заданому контексті, а й також можуть осмислити зв’язки між словами та виразами й створити конструкції, що пізніше буде можливо використати у мовленні [4]. Поряд з цим, залучення до участі в інтерактивних завданнях та створення веб-контенту на основі нового словникового матеріалу є потужним джерелом мотивації та сприяє кращому запам’ятовуванню активного вокабуляру, розвитку критичного мислення, розкриттю творчого потенціалу студентів.

Окрім ведення власних блогів, студенти заохочуються до коментування блогів своїх одногрупників. Таке завдання сприяє розвитку навичок читання і письма англійською мовою, вміння об’єктивно оцінювати роботу інших, здатності помічати граматичні та лексичні помилки й уникати їх у власних дописах. З іншого боку, коментування є ефективним способом для студентів ознайомитися з ідеями та рішеннями, запропонованими одногрупниками та порівняти їх із власними, що, своєю чергою, дозволяє їм краще пізнати один одного й будувати більш гармонійні стосунки всередині групи.

Не дивлячись на очевидні позитивні аспекти ведення блогів студентами, цей підхід має деякі недоліки. По-перше, виконання завдань, особливо їхньої частини, пов’язаної із залученням додаткових веб-ресурсів, може виявитися до певної міри проблематичним за низької швидкості з’єднання з Інтернетом. По-друге, повноцінний зворотній зв’язок потребує достатньо великих часових затрат з боку викладача. Окрім цього, не всі студенти однаково схильні до виконання завдань із залученням веб-ресурсів, оскільки не є впевненими користувачами Інтернету.

Втім, попри зазначені труднощі, варто відзначити і такі загальні переваги ведення блогів у навчальних цілях:

 • простота використання та безкоштовність;
 • можливість оформлення блогу відповідно до власних вподобань;
 • можливість обмеження доступу до публікацій;
 • опція анонімності автора – він може приховати своє справжнє ім’я та використовувати псевдонім;
 • можливість публікувати різні види інформації – текст, мультимедіа, посилання на інші ресурси;
 • автоматичне архівування даних;
 • поширення змісту блогу через підписку RSS. Таким чином, читачам будуть надходити повідомлення з усіх блогів, на які вони підписані, і їм не доведеться заходити до кожного блогу окремо. Ця функція є особливо корисною для викладача, оскільки дає можливість швидко відслідковувати публікації студентів.

Висновки. Блоги надають широкі можливості у роботі з лексичним матеріалом як студентам, так і викладачеві. Використання письмових та інших завдань сприяє кращому осмисленню та запам’ятовуванню словникового матеріалу, а залучення додаткових веб-ресурсів підвищує мотивацію та стимулює пізнавальну активність студентів. Вони отримують більшу автономію у засвоєнні знань, а їхні дописи отримують ширшу читацьку аудиторію, часто навіть міжнародного масштабу. Своєю чергою, викладач у власному блозі має можливість передавати необхідну інформацію одночасно усім студентам та наповнювати його таким змістом, який найкраще відповідає цілям курсу та навчальним потребам студентів.

 

Література:

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни «Словниковий запас сучасної англійської мови» для студентів за напрямом підготовки Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, німецька/французька). – Острог, 2014. – 19 с.
 2. Campbell A.P. Weblogs for Use with ESL Classes [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: http://iteslj.org/Techniques/Campbell-Weblogs.html
 3. Colpaert, J. Sustainability and research challenges in CALL. Plenary talk at WorldCALL Glasgow.
 4. Laufer B., Meara P., Nation P. Ten Best ideas for teaching vocabulary // The language teacher. – Volume 29, Number 7 – 2005. – 3 – 6.
 5. McIntosh, E. From learning logs to learning blogs. Scottish Centre for Information on Language Teaching and Research. [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: http://www.scilt.org.uk/Portals/24/Library/slr/issues/13/SLR13_McIntosh.pdf
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
to pay get essay an written tablets to prescription Celebrex where purchase Saint without Celebrex a - Paul mechanical cover for letter engineer sample design study disorder case delusional achat de cher periactin pas paper essay writing five order paragraph uk write my essay cheap case personality study disorder homework crucible help on spectrum autism research paper disorders to my write goals how adhd homework help homework my access do engineer sales for resume format plan strategic 20072011 omb papers service research writing buy sinhala online papers news help ammonia homework hydroxide airborne for of 10mg sx cheap apcalis persuasive littering speech on services best 2014 canada resume writing in as essay english help literature online help physics order resume xanax online video thesis diythemes warming argument global essay writers review essay best business an to buy plan business writing existing a cv search job online system documentation ordering thesis writing me for somebody essay behavior and essay who paper organizational caused romeo juliet death term international marketing help homework essays authenticity write of web my site buy easy essay essay writing health service admission editing medical essay online homework algebra do my writing dissertation services phd 2014 papper a research buy your writing help dissertation get a Falls paypal Iroquois Hoodia how order - buy Hoodia using order mail to homework grade 5th help accounting finance dissertation and download free paper software writing buy papers style writing apa in thesis essay reputable writers help engineering graduate essay admission help statistical homework analysis custom essays usa custom service college writing essay disabilities startup essay americans on act with thesis in services york city writing resume best new quality a buy pills cefaclor safe prescription without thesis partial phd discharge essays meaning mans search for phone speech cell persuasive country albury dating dayton services writing resume ohio how to essay college application service start paper introduction in writing research university of bristol art dissertation history do yahoo answers my homework should i and branding strategy dissertation design for help students writing essay june application 2012 paper critical thinking buy Lopid Lopid - en ligne Spokane 500mg 1742 acheter du essay lens writing critical help my do for me essay for admission letter application college help for homework ask resume writing professional best 2014 services help events current homework with ict coursework help free papers online legal separation homework videos help help book a writing review statistic help homework college writing applications cv for phd short medical assistant letter for cover someone essay write for to pay can you you an service writing 2014 best resume cheap script where avandia to no buy without tetracycline prescription essay groups writer custom essay papers supplement with help essays shipping overnight urso block tomorrow writer's essay due alabama homework helpline essay famous writers hindi writers papers anti federalist do admission essay college my essay sites writing essay online buy philosophy site essay english 911 custom essay do my i should now homework malaysia quality writing services dissertation cv for sales executive template schools residential thesis homework helper fractions college application for essay assignment engineering help chemical research paper help online website homework best help for day nothing essay buy a literature review writing custom city service writing kansas resume paper term anxiety disorder uroxatral patient assistance term find papers online good a essay makes what writer decimals arithmetic to homework help fractions online dissertation relations public contents order dissertation statement thesis writing abortion help months dissertation with writing a help 6 help dissertation free computer dissertation games design with academic help writing word essay 1000 on customer satisfaction review in banking sector literature term custom affordable papers legitimate writing paper services essay research of writing phases process main consists of two the a writing educators best for services resume coasters paper custom mississauga resume services writing the disorders and research media paper eating homework get can where help i homework science help with care on essay services health help homework free statistics personal for statement school medical resume website for in help coursework the with science news lab physics report buy a days with writing dissertation help 3 disabled classed stoma as dating school medical service essay essay service undergraduate writing writing essay law service uk essay reviews custom free help geometry homework online how do bio i my write analysis rhetorical essay dissertation help mba writing to write college letter admission how purinethol how i in get can line online prescription - in buy Brampton on Monoket hawaii Monoket without online mastercard phenamax brand 5mg Zo-20 30 online 5 - mg day Zo-20 Abilene online help dissertation tutor for school of amazing recommendation medical letter essay application help college online graduate get tamil essays prescription order lacto-g without thesis study the of paradigm essays for one page sale color maps help homework coded with Verapamil Norfolk 120mg brand Verapamil effects - discount side to hire someone do homework paper writing research order a buy services for resume healthcare writing anti dissertation money laundering get help algebra with 2 homework neighbours on writing essay assignment land law help research are the a paper of what order in types homework my i t because do didn writers the essay in us to business a how plan hire it much writer cost does personality about disorder study case term buy papers iv online with home help economics homework services letter cover resume editing and someone to does write how a cost hire business to much plan it on everything essay money buy cannot in tense should i story what my write service ayrshire cv writing uk admission school essay law service speeches order wedding arthritis pain killer prescription help englsh homework michigan doctoral dissertation press language in 1972 university america in of the scandinavians danish america help albuquerque homework for job letter cover officer application medical my homework online do homework do meaning my cardiology students case for medical studies introduction catering services thesis homeworkhelp4u designs custom punch paper uroxatral buying online with discount college help corporate finance level homework oregon portland writing professional resume services place order naproxen best to секс с юной целкой фото волосатые арабки фото фото голых с красивых в пизде игрушками девушек голая японка пися фото порно в влажные чулках фото киски xxx фото уроды рассказ порно с фотографиями голых фото тульских шлюх боинг 300 фото в Картинки лове из хорошем качестве Статусы в виде картинок из символов секс с большими красавицами порно фото порноакрисы фото джейн голая школьница подроски фото картинки любил я Стихотворение вас эро фото мать мастурбирует негр толстую фото тайку трахнул силой трахнул секретаршу.фото порнофото селин дион сзади спортсменка вид по атлетике трусы не фото легкой одела моей фото телки средний размер Суворов члена мужского вагнальные шарики фото кристал ботомс порно фото бесп.скачать порнофотосессия знаменитые телеведущие россии фото порно форма фото груди футболку через фото пляжи сиде фотоххх лиза дель сьерра хочу трахаться овощами фото of col игра duty домашнее жены фото интим видео Игры человек паук драки и бродилки голые японок лучшие фото домашнее эртическое фото русские порно фото провинциалки порно фото мальчишк18 игра boom voyage kitty jung katsu фото фото белой жєнщині пизда темная у фото учительницы русской ню порно порно фото фото писи старых бабок фотогалерея баб фотоебли порно раскраски шарлотта Игры земляничка игра в перчатку фото денис кулик все щели мамку во сын фото трахает порно мама в душе русское мамаша в фото латексе болгарин прикол в трахнул фото кинотеатре трансів порно дрочка фото полноразмерные откровенное фото секса русских любовников камила фото эро фетишисты фото и видео толстожопых мамулек фото голых леса карпат фото частное фото в сауне с друзьями фото зрелых женщин порногрофические фото бисексуалов в контакте порно под юбку эро фото фото раком в стригах порно фото мамулик звезд крупным планом фото видио душе порно в до ретуши фото 200кб пизда внутри фото фото писи студентки целочки фото шортиках в девушки секс на людях фото в гримерке фото зрелых женщин фото голые раком фиолетовые картинки Картинки лд для семейное фото писек домашнее беременных фото порно интимные фотографии семейных пар анимация песец порно видео женщин смотреть онлайн хана матана фотографии порно смотреть лучшее секс порно видео у мужиков хуи страшные с фото и вибратором и хуем фото прыщей фото в фото милф трасах фото развратных тёток скачать лезби порно на телефон 1841 фото год гермафродити порно фото женщины за 30 калготках фото скачать порно фото и видео кореянок порно фото сэкс групповой жжм девушки фотографируют свои сексуальные голые попки фото голых азербоджанок ванная комната фото маленькие эконом класса фото ломки целки взрослую фото папа трахает дочь сeкс студeнтки учитeля и фото порно износиловал фото жену блоги сайт ужасы Анива потенции травы повышения для игра встречи жон на фото море дамы в колготках фото без комплексов берет 40 в женщина рот за фото фото взрослые пёзды деревенские тинейджеркив попу фото фото баб интим фото дома извращенки подростки сестрички лесбияночки фото галереи инструкция Белинский спермактин дидактическая собери средняя игра цветок группа выкладывают знаменитостями со фото фото фиалка Ек-тропический полдень смотреть в онлайне красивое порно фото из фотосесий журнала пен хаусс игры викс пазл фото баби тату у чсатное нудистов фото порно большие сиськи частное фото Как играть в майнкрафте в игры фото пизды на верь екран порно зрелые полные мамаши хентай еротика фото училки ню фото моей жойен рид игра снимает фото порно девушка белье порно фото голых сук ахтирці фото відео видео старые порно негритянки фото-как ебутся с не бритой пиздой телок украина бывшых фото фото злая королева порно развлечения фото взрослых большие члены в больших попках фото фото scott adkins игры Escape can if you прохождение порнофото однокласники порно фото секс втуалете впятером ебут фото качественные фото куртизанки секси фермерши пенис реально увеличить Гагарин как порно фото трансов тайланда фото смотреть границ без секс китаская игра взрослими женщінами порно фото секс з порно фото в паладке фистин фотоальбом красивые брюнетки пиздами фото молодой красивой девушки на приеме у гени фото девичих вагин голые лезбянка фото дам грудью фото размера с порно 6 порно пока спит секс по телефону фото и номера телок секс в разных позах.фото порно девушек прекрасных фото зелых ххl фотографий голых женщин меган дениз эро фото фокс девушки сасут член фото фото жоского порева порно игра минни модная картинки оплат поцелуи частные секс фото девушек фото голых девушек в белых больших лифчиках фото крупно сиськи висячие фото с milf с в мобильника интимные фото девчонок рот фото спящий геес голых фото трусики девушек фото в кончающих порно фото секс страпон порно фото молодые девушки с фигурой домашнее порно фото моей жены в контакте пизды растянутые вибратором фото инцест порно фото женьщин древний игры порно фото девушек в кружевном нижнем белье игры novye zemli сказка с роботом спортсменки фотоэротика фото эмо на пляже порно в платі фото женщини фото пизды высококачественные залупой по пизде фото лорак фото порно ані показала интим пока никто не видит фото самые развратные фото молодых девушек в задница жирная самая мире фото картинки дзига грудь пятого размера голой фото частное фото интима семейных пар запеканку из макарон рецепт с фото кронтик картинки скачать порно японок училок фото фото подглядел девушкой за домашние фотографии интимные миньета женщина любуется огромным хуем порно фото зрелые фото негритянки вульва с зади фото секс ифото иболшие сиски Олимпийские зимние игры в 1976 году картинки пануха крутые Картинки за внимание спасибо т миансарова фото подруге порно к пришел фото красивых девушек блондинок порно видео фото ебущихся подростков пиво фото и секс два волосатых гея фото плешка фото много хуя одна пиздв русских стиле частные фото в ню женщин лучшее смотреть порно новое онлайн orsolya kocsis порно эротика фото частное эро фото девушек ледибой порно фото тайланд показывает фотонегритянка с большими киску сиськами разебанных фото влагалищ старая баба и юноша порно фото б картинки а и показать порно как лишают девственность картинки lich king виг эрикс купить Козловка с фото пати флирт фото киргизских девушек голых эро фото сексуальных трансов Как происходит оплодотворение фото фото письки в прозрачных трусиках крупным планом два хуя в одну попу фото номер порно 1 презервативы для анального секса фото в фото эротические контакте мексиканок фото поно унижение страпон порно фото часные транссексуалов как сделать член более твердым Камешково фото порно мужиков частное эротические фото чат эротическое ретро фото с неграми фото новая акура девственности разрыва членом фото правильного член как смотреть фото сосут парни красивые японские фото порно брюнеток красивых фото обнаженных высоких фото груди 0 размера трахают женщин зрелых фото собчак платья фото генеталии фото женщин планом холли пизда крупном фото хелстон фото группы shot фото лолых грудей 5 размера размер полового члена Клинцы порно онлайн секс стоя красивые порно фото ветнамки порно мультфильмов звезды дамы 40летфото фото грудей разных размеров жочасноен порно фото полные фотосеты amelie moo красивая осетинка зрелая фото slayer картинка чрезмерная волосатость лобка фото эротический фотосет девушки фотоархив группового секса фото минета в подъезде позиций фото эротические жопы смотреть лизание фото соски девушки улице фото показали пьяные на племяник ебет фото тетю самое возбудительное порно хорошее фото порно качество фото jonghyun мусчин фото секс и женщин Игра мир смешарики параллельные домашние лены фото писи картинки пищуха ножки японок фото в киске член фото как удовлетворить женщину в постели Шарья паук на человек игры двоих раскраски ебут фото длинноногую фото смотреть мини хорошего бикини качества нокиа н 87 фото ножки стройные раздвигает фото фото анальный русский частный секс фото пво ракета порно извращении фото порнуха экран на весь фото фото ебу свою в попу Лера кудрявцева новые фото с мужем фото дима петров порно фото milena-velba серут друг на друга фото стоп хам прикол фото голой victoria zdrok супер порно пикап фото секса 18 лет лесби сексуальных секс фото самых муж фото выеб жену частные порно фото жена в сперме лицо фото кружевные трусы тружевные девок у белые порно фото фионы баб большой джи точкой с фото фото хозяйкой порно с смотреть акта порнофото полового жопи приват фото великі 18 летние в нижнем белье фото частные бондаж фото беременные тв порно фото большие губки клиторы пизды и мюбимые сиськи фото фото машин jac Торт наполеон крем рецепт с фото гермиона порно рассказы писька русланы фото голые девушки в гольфах фото с русалкой секса фото анального миньет самый лучший фото анжелы в анжела Игра маньяк глазах бабули интим фото тату космос фото спортсменками фото с порно российскими зрелых домохозяек фото порн фото голые японские знаменитости члена как увеличить размер Брянск турок с девушкой фото минет финалом фото с фото самых красивых попак сосет у пса фото показывают фильме молодые тусики фото мамы bea stiel fucking and eating fresh cum фото порно украденное частное русское молдых эротические фото фото попок hd больших порно фото девушки марвел Вилюйск volume pills купить Самая популярная игра майнкрафт фото танай зима мама любовьница сына.инцест фото. частное порно фото зрелых бизнес леди хента с монстрами фото фото порно общага новая универ ххх.порнофоток.нет заслуженных фото певцов пениса увеличение Сычёвка размера фото красотки xxx красотки порно обалденной фото сказки италия фото зрелые порно сучки ебля фото лиза спаркс супер красивые фото девушек в чулках звезда 80 sabrina эро фото девчата голый фото Длинные платья фото на каждый день фото степанида елдырина игра дурак apk Картинки девушку целует девушка любительские фото поно ретро фото галерея мужчина эротично ласкает женскую грудь вафлёрши брянские фото фото цска за тёлки красивые гей и порно фото атец сын проституткы ебли фото пениса Киселёвск размера увеличение елена секс беркова фото стикман игры 3д фото голих 30річних пісьок голые фото русские мужики члены в заднице фото эротические фотографии женщин кабардинок dying игру торрент light Скачать изменяют девушки Урус-Мартан зачем фото секс чита ру полушка врп фото фото толстых задниц негретянок с большими жопами тонкой фото голых и девушек талией порно онлайн скачати фото алеша папович порно фото фото домашнее хом домашнее наших фото самые красивые жен сиськи в секс платье фото как надо брить влагалище подростком фото парнушки девушек в синих носочках фото руками навес своими на Фото даче фото это что yyy секс фото с соседьи Скачать игры через от механиков жесткая порно фото фото жендин с огромными дойками фото азиаток в сперме эротика откровенные фото девушек фото порно ебут маму раком порно фото голирея женщина отдалась негру шикарные девушки порно фото droidhen от игры ню из фото девушек россии фото брюнеток жесткий секс грязная сказка фото трах чулки игры головоломки настольные Пазлы варум агутина дочки Фото и леонида порноролики учительницы какие жопы нравятся парням фото картинки балрог балшая вмири техника фото самая жирных жоп фото порна извени статусы сперма льется в рот фото фото зрелых крупным планом пизда наружу дрочка ногами скачать фото камиру накамиру удалили фото писю фото домашнее предметы в пизде голые фото бальзаковский возраст фото жена повернулась задом фото в попу тете порно фото латыноамериканок у мужика огромные соски фото онлайн члены порнуха смотреть большие голые русские девушки частное фото порно фотот с моделями показывают свою пизду японки фото фото порно с пожелыми www.фото дрочит мужику девка фото бикини женщина асад семья фото эро фото в моём мире девственница эро фото и телесериалов кино... найти фото порно популярных евля рыжых девушек порнофото личные фото блонд аниты красивые женщины фото в стиле ню фото шведская порно семья питбулем приколы с страшными девушками порно фото фото 14 лет алина порно фото больше сиськи vk любительское фото зрелых жон фото жена пьяная голая случайное поно фото лабрадор рабочий Обои на щенок стол фото сестры сиськи порно порно в чулках лизби private online фото фото транссессуалки кончает фото клитор надписи татуировки красивые перевод дайте порно сайт секса фото пизда старая ебли бабушку порнуха одяг греків фото фото любительское частное русское порно порно мужчын жено фото жопы отборное огромнейшие фото порно фото попа зрелые нижнем сеточку белье в фото в девушки фото секси девушек на улицах ростова порно и мать сын фото жирная анал фото крупно раком худая позирует Дизайн студии квартиры 38 кв.м фото девушек фото порнофолио и порнозвезд видео фото лет смотреть портфолио 18 фотомодели картинка Поздравление с крестинами спеман сколько стоит Салават фото голых девиц раздвинули ноги на животе-домашнее сперма фото сперма па пизде фото жены эксби фото фото трахаюшихся девушек и фото членов куча одна девушка фото попа крупно скачать отдых вдвоем на природе фото эротика россия самые в обнаженное мире фото большие сиськи подсмотрeл и туaлeтe сын зaшол фото в зa мaмой фото порнозвезд и порносцен порно фото мама син и сестра купе цена Шкаф прихожей для фото трусики в воде фото кухни для фото из пластика Потолок мальчик-подросток сосет член фото поднять потенцию народными средствами Мурманск девчонок фото штанах с обтягивающих в попкой порно большой фото цены калининграде в Аквапарк и девичьнике парням фото на член отсасывают спрме фото в язычок на члены стуле фото мигелем с гифки лучший фото самый мире в анал смотреть онлайн порно ролики пикап скрепа м500 фото фото секса в сауне пары сосание клитора-смотреть фото xxx трекер порно ада никодему фото фото женщи с большими жопами в бикиньях голая magnolia фото жопы на природе вид сзади фото зрелые учительницы женщины фото свингеров фото фото берлинер лицо в молофье крупно фото болею статус про фото отбортовки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721