ВЕДЕННЯ БЛОГІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ДИСЦИПЛІНИ «СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.227

І. В. П’янковська

Національний університет «Острозька академія»,

м. Острог

 

ВЕДЕННЯ БЛОГІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ

(НА МАТЕРІАЛІ ДИСЦИПЛІНИ «СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»)

 

У статті висвітлено особливості використання блогів у викладанні дисципліни «Словниковий запас», розглянуто класифікацію блогів, подано стислий огляд веб-ресурсів, що використовуються студентами під час виконання завдань на основі лексичного матеріалу, що вивчається.

Ключові слова: Інтернет-технології, веб-ресурси, блог, словниковий запас, лексичний матеріал.

 

В статье освещены особенности использования блогов в преподавании дисциплины «Словарный запас», рассмотрена классификация блогов, подано краткий обзор веб-ресурсов, используемых студентами при выполнении задач на основе изучаемого лексического материала.

Ключевые слова: Интернет-технологии, веб-ресурсы, блог, словарный запас, лексический материал.

 

In the article the features of the use of blogs in teaching discipline “Vocabulary” are highlighted, the classification of blogs is presented together with a brief overview of web resources used by students while fulfilling tasks based on studied lexical material.

Key words: Internet technology, web-based resources, blog, vocabulary, lexical material.

 

Актуальність. Сьогодні використання Інтернет-технологій є невід’ємною частиною навчального процесу у багатьох країнах світу. Основу найбільш популярних освітніх технологій – дистанційного навчання, Масових Відкритих Онлайн Курсів (MOOCs), «Перевернутого класу» (Flipped Classroom), підходу «Принеси Свій Власний Пристрій» (BYOD) та інших – складають саме інтерактивні Інтернет-ресурси. Все більшого поширення у роботі зі студентами набуває використання блогів, вікі, форумів тощо. З огляду на це, Дж. Колперт зазначає, що «якщо сьогодні викладання є якісним, воно включатиме технології» [3]. Проте, зворотне твердження – якщо викладання включає технології, то воно є якісним – не є аксіомою. Відтак, особливо актуальним видається обґрунтування необхідності застосування веб-технологій у викладанні дисципліни «Словниковий запас», зокрема не тому, що це є спробою інкорпорувати нові технології у вже існуючі види діяльності, а розглянути можливості, які ці технології надають для збагачення змісту курсу та пошуку нових способів роботи зі словниковим матеріалом.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміст дисципліни «Словниковий запас» направлений на розвиток іншомовної лексичної компетентності, що є включає в себе лексичні навички, знання і загальну мовну усвідомленість (language awareness) або здатність їх використання в усіх видах мовленнєвої діяльності [1, С.4]. Кількість аудиторних годин не дозволяє приділити достатньо часу для усіх етапів роботи з лексичним матеріалом. Одним із шляхів вирішення цієї суперечності є включення до програми використання Інтернет-технологій та розвиток поряд з лексичними вміннями та навичками так званих “digital literacies” або цифрової грамоти, тобто вміння працювати з різноманітними веб-засобами та ресурсами.

Метою статті є розгляд підходу до викладання дисципліни «Словниковий запас сучасної англійської мови», що включає  використання сучасних Інтернет-технологій, зокрема блогів, інтерактивних веб-ресурсів та веб-інструментів (web-tools) для створення он-лайн контенту з використанням словникового матеріалу, що вивчається.

Аналіз останніх публікацій. В науковій літературі достатньо ґрунтовно представлено педагогічні і методичні аспекти використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов (Є. Г. Азімов, М. В. Кларін, О. П. Крюкова, Є. С. Полат, Г. К. Селевко та ін.). Численні дослідження нових підходів до роботи зі словниковим матеріалом знаходимо у П. Нейшена (Paul Nation), М. Уолласа (Michael Wallace) та Дж. Гармера (Jeremy Harmer). Роботи таких закордонних дослідників як Б. Блекстоун, Дж. Спірі, Дж. Гілер, С. Глогофф, Е. Макінтош, А. Мюррей, Дж. Стенлі, Дж. Уільямс, Дж. Джейкобс та ін. присвячені можливостям використання блогів у навчальному процесі.

Виклад основного матеріалу. Вже декілька років поспіль невід’ємною складовою курсу «Словниковий запас» є ведення студентами блогів. Блог (скорочено від анг. weblog) є персональною постійно поновлюваною веб-сторінкою, що може містити текстову та графічну інформацію, аудіо- та відеофайли, а також додатки, що можна інкорпорувати за допомогою html-кодів. Записи у блозі розташовані у зворотному порядку, тобто найпершим відображається запис, що зроблений останнім. Е. Макінтош визначає особливістю блогів розмовний та невимушений стиль [5].

А. Кемпбел виділяє три види блогів у навчальному процесі: викладацький блог, блог групи та студентський блог [2].

Блог викладача – це журнал чи щоденник, що призначений для оголошення студентам завдань, стимулювання їхньої пошукової діяльності та може містити як важливу, так і додаткову інформацію з курсу, ресурси для самостійної роботи тощо. При цьому роль студентів у блозі викладача обмежена коментуванням.

Блог академічної групи є результатом спільної роботи всіх студентів групи та може використовуватися як форум для обговорення певної теми, платформа для спільного створення веб-ресурсу (проектне навчання), моделювання різних педагогічних ситуацій для подальшого обговорення, у тому числі із залученням учасників з інших країн. Викладач виконує роль спостерігача та модератора, а студентам надається досить високий рівень самостійності та відповідальності.

Студентський блог є індивідуальним проектом кожного студента, що зазвичай є частиною великого проекту. Індивідуальні журнали можуть стати найбільш ефективними у навчальному процесі, однак викладач повинен бути готовим до великих затрат часу та енергії, оскільки в цьому випадку є модератором. Завдання для постів повинні сприяти обдумуванню і пошуковій роботі.

Наразі при викладанні дисципліни «Словниковий запас» використовуються два види блогів: викладацький (www.lovelylexis.blogspot.com) і студентські. У викладацькому блозі містяться завдання для творчих письмових робіт студентів, для виконання яких вони також мають використати певний веб-ресурс. Узагальнена структура поста у викладацькому блозі виглядає так:

 • оголошення теми;
 • лексичний матеріал, що студенти мають опрацювати та використати у письмовому завданні;
 • додаткові матеріали для опрацювання словникового матеріалу (статті, відео файли тощо);
 • формулювання письмового завдання;
 • інформація про веб-ресурси, якими студенти мають послуговуватися при виконанні завдання;
 • покрокова інструкція з використання веб-ресурсу (опційно; наприклад, див.: http://bit.ly/17ZaNTj).

У таблиці 1.1. наведена узагальнена інформація про зміст завдань для студентських блогів відповідно до тем, визначених програмою.

Таблиця 1.1 Завдання для студентських блогів при вивченні дисципліни «Словниковий запас сучасної англійської мови»

Тема Завдання

Використані

веб-ресурси

1. Online tools and resources for vocabulary building Write a letter to your peers in the past (20-30 years ago) explaining to them what opportunities you have today to learn English. In your letter, use these elements to illustrate your point: a wordcloud, a wordmap, a flashcard set.

Wordle

http://bit.ly/1domOkD

GraphWords

http://bit.ly/14Zj5bX

Quizlet

http://quizlet.com/

2. Word formation. Roots, suffixes and prefixes Write a reflection on a quote of your choice which contains words with Latin/Greek roots or affixes. Paste a picture with a quote in your blog.

Pinwords

http://bit.ly/1ukkLc9

Quozio

http://quozio.com/

3. Means of communication, body language. Sayings and proverbs. Write a post about your observations of your groupmates’ body language in various situations. Accompany our post with pictures.

Phrase.It

http://phrase.it/

4. Feelings and emotions Write a story based on the card set.

Flikr

http://bit.ly/1gdZoxF

5.

Consolidation and revision

Create news stories and headlines

NewsJack

http://newsjack.in/

6.

Career and work. Money and business.

Describe a company (or an organisation) you would like to set up as if you have already done it.  Therefore, describe it in a promotional manner to attract new employees. Use an avatar to present part of this information.

Voki

http://voki.com

7. Houses and homes. Make a video in which you will present one of the buildings in your town/city. Add it to your blog.

YouTube

http://youtube.com

8.

Education and learning.

 

Describe your thoughts on ideas expressed in two videos on education you have just watched. Present your ideas on the future of education in a mind map.

Coggle.It

http://coggle.it

9. Media. Fame. Celebrities. Imagine that a world celebrity (of your choice) paid a visit to Ostroh Academy. Create a fake Facebook profile of this celebrity with his/her updates concerning this visit.

Fakebook

http://bit.ly/1dSzNqU

10. Travel. Holidays. Migration. Write a letter of an immigrant to an immigrant based on the experience gained in an interactive activity.

Tenement Museum Interactive

http://bit.ly/1B98qal

11. History and historic figures. Peace and Conflict. Think of an important event, phenomenon or a historic figure that is particularly interesting to you. In your post describe why you are interested in the chosen event, phenomenon or a person. Present important details in a timeline and paste it in your blog.

Timeline Tool

http://bit.ly/1gJMgon

12. Appearance and Character. Relationships. Write a story that includes description of characters, some details of their relationship and conversations between them presented as comic strips.

Witty Comics

http://bit.ly/1wmjTOv

Bitstrips

http://bit.ly/1EiUg7e

13. Health and healthy lifestyle. Create a brochure with ideas on healthy lifestyle for students.

Printing Press

http://bit.ly/1qh3CuH

14.

Environment.

 

Present your vision of green policies and practices that you would like to see implemented in Ukraine by 2030. Accompany your description with a poster.

Piktochart

http://piktochart.com/

Easel.Ly

http://www.easel.ly/

Джерело: узагальнено автором на основі матеріалу блогу lovelylexis.blogspot.com

 

Вважаємо за потрібне надати короткий опис веб-ресурсів, якими студенти послуговуються під час виконання завдань у блогах.

Wordle – онлайн-інструмент для створення «словохмар» (word clouds).

GraphWords – онлайн-інструмент для створення семантичної мапи слова.

Quizlet – сайт для пошуку та створення тестів на основі флеш-карток.

Pinwords та Quozio – онлайн-інструменти для створення листівок з цитатами.

Phrase.It – графічний редактор, що дозволяє працювати з фотографіями, як наявними у базі даних так і з завантаженими користувачем. Має функцію додавання «хмаринки» зі словами, як у коміксах.

Flikr – веб-сайт для розміщення фотографій, їх обговорення та архівування. Для завдання у блогах ми використали ідею, запропоновану творцями сайту, що полягає у створенні відвідувачами сайту розповідей відповідно до випадково згенерованих п’яти світлин з бази даних сайту.

NewsJack – сайт, що дозволяє створити газету з власними новинами на основі шаблону будь-якої з існуючих.

Voki – сайт для створення «аватарів», тобто зображень, що розмовляють. Користувач може обирати аватара з бази даних та додавати голос за допомогою таких опцій як «text-to-speech», запис власного голосу, завантаження аудіо.

YouTubeвідеохостинг для розміщення відеоматеріалів.

Coggle.It – онлайн-інструмент для створення ментальних мап.

Fakebook – онлайн-інструмент для створення фейкових Facebook профайлів у навчальних цілях.

Tenement Museum Interactive – інтерактивна програма музею «Тенемент» для ознайомлення відвідувачів з умовами життя емігрантів у США початку ХХ століття.

Timeline Tool – онлайн-інструмент для створення хронології різних подій з можливістю додавання графічних файлів.

Witty Comics та Bitstrips – онлайн-інструменти для створення коміксів.

Printing Press – онлайн-інструмент для створення газет, брошур та постерів.

Piktochart та Easel.Ly – сайти для створення інфографіки різних видів (постерів, презентацій тощо).

Fraze.it – сайт пошуку речень за ключовим словом чи виразом. Цей ресурс надає можливість розглянути вживання слів та виразів у різних контекстах, що особливо вадливо під час роботи з новим лексичним матеріалом.

Виконання завдань із залученням вказаних веб-ресурсів має низку переваг, оскільки студенти не лише мають додаткову можливість використати нові слова та вирази у заданому контексті, а й також можуть осмислити зв’язки між словами та виразами й створити конструкції, що пізніше буде можливо використати у мовленні [4]. Поряд з цим, залучення до участі в інтерактивних завданнях та створення веб-контенту на основі нового словникового матеріалу є потужним джерелом мотивації та сприяє кращому запам’ятовуванню активного вокабуляру, розвитку критичного мислення, розкриттю творчого потенціалу студентів.

Окрім ведення власних блогів, студенти заохочуються до коментування блогів своїх одногрупників. Таке завдання сприяє розвитку навичок читання і письма англійською мовою, вміння об’єктивно оцінювати роботу інших, здатності помічати граматичні та лексичні помилки й уникати їх у власних дописах. З іншого боку, коментування є ефективним способом для студентів ознайомитися з ідеями та рішеннями, запропонованими одногрупниками та порівняти їх із власними, що, своєю чергою, дозволяє їм краще пізнати один одного й будувати більш гармонійні стосунки всередині групи.

Не дивлячись на очевидні позитивні аспекти ведення блогів студентами, цей підхід має деякі недоліки. По-перше, виконання завдань, особливо їхньої частини, пов’язаної із залученням додаткових веб-ресурсів, може виявитися до певної міри проблематичним за низької швидкості з’єднання з Інтернетом. По-друге, повноцінний зворотній зв’язок потребує достатньо великих часових затрат з боку викладача. Окрім цього, не всі студенти однаково схильні до виконання завдань із залученням веб-ресурсів, оскільки не є впевненими користувачами Інтернету.

Втім, попри зазначені труднощі, варто відзначити і такі загальні переваги ведення блогів у навчальних цілях:

 • простота використання та безкоштовність;
 • можливість оформлення блогу відповідно до власних вподобань;
 • можливість обмеження доступу до публікацій;
 • опція анонімності автора – він може приховати своє справжнє ім’я та використовувати псевдонім;
 • можливість публікувати різні види інформації – текст, мультимедіа, посилання на інші ресурси;
 • автоматичне архівування даних;
 • поширення змісту блогу через підписку RSS. Таким чином, читачам будуть надходити повідомлення з усіх блогів, на які вони підписані, і їм не доведеться заходити до кожного блогу окремо. Ця функція є особливо корисною для викладача, оскільки дає можливість швидко відслідковувати публікації студентів.

Висновки. Блоги надають широкі можливості у роботі з лексичним матеріалом як студентам, так і викладачеві. Використання письмових та інших завдань сприяє кращому осмисленню та запам’ятовуванню словникового матеріалу, а залучення додаткових веб-ресурсів підвищує мотивацію та стимулює пізнавальну активність студентів. Вони отримують більшу автономію у засвоєнні знань, а їхні дописи отримують ширшу читацьку аудиторію, часто навіть міжнародного масштабу. Своєю чергою, викладач у власному блозі має можливість передавати необхідну інформацію одночасно усім студентам та наповнювати його таким змістом, який найкраще відповідає цілям курсу та навчальним потребам студентів.

 

Література:

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни «Словниковий запас сучасної англійської мови» для студентів за напрямом підготовки Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, німецька/французька). – Острог, 2014. – 19 с.
 2. Campbell A.P. Weblogs for Use with ESL Classes [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: http://iteslj.org/Techniques/Campbell-Weblogs.html
 3. Colpaert, J. Sustainability and research challenges in CALL. Plenary talk at WorldCALL Glasgow.
 4. Laufer B., Meara P., Nation P. Ten Best ideas for teaching vocabulary // The language teacher. – Volume 29, Number 7 – 2005. – 3 – 6.
 5. McIntosh, E. From learning logs to learning blogs. Scottish Centre for Information on Language Teaching and Research. [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: http://www.scilt.org.uk/Portals/24/Library/slr/issues/13/SLR13_McIntosh.pdf
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
uk writing co essay review service writing malaysia dissertation service custom without plagiarizing how write to about war eassy help chegg homework review of best resume military writing civilian service to 10 too australian have do homework students much buy india casodex resume buy best employment application viruses dissertation computer chronological order examples essay examples with statement help thesis in jobs resume writing best services philadelphia animal purposes testing medical on essays for nursing research paper on college us company writing content homework sites help math best warming essays on global management on construction dissertation write how to memoir my homework responsibility helps writing company essay illegal homework doesn't help essay writing help i my need my in obstacles role election the essay media on education essay to pakistan of in urdu 2013 a me pay to make resume someone i can romance essay films opinion essay for sale thesis spacing phd dating gincanas do faustao job with applications help patch stop smocking medication purchase cheap essay help autobiographical ccusa helpers homework for education special to essay pay someone do my homework help chembakolli online essay persuasive psychology a write in thesis how masters to philosophy order paper soft cialis au quebec achetre en ligne vitamin fast c questions the in pajamas striped the boy essay disorder somatoform case study pain writing paper service research cheap dissertation help download doctoral homework help history ks2 tutor biology homework help social by written essays leroi jones eating about example disorders speech masters efficacy on the entrepreneurship influence thesis of self writing rules for thesis phd essay buy club promo code french kids for homework help cycrin 100mg generic online do cctv fear criminals simplex 2 oral herpes from leadership essay vs management toilet for bulk paper cape town sale review purpose literature dissertation and term helpers essays homework papers and london services cv resume writing in essay analysis the great gatsby buy custom essay good to site report lab professionals studies disorders anxiety case help writing creative sheet generic failure host against intubate will thesis top service resume rated writing machine homework help design writers essay for pay essay help for sat help homework yahooligans masterson dating jordan career for engineering goals essay mechanical essay college help get to essays quality school you sites dating top usa overdose hcl buspirone you cheap paper write to for pay someone school students online high writing for help help connect homework k-1 liquidating letter trust grantor writing help books paper writing on research disorder bipolar a generic shop rx motilium 247 i statement creating a need help thesis away essay spirited critical pond fish in dating in alphabetical annotated order bibliography uk eriacta buy writing services research freelance paper how a anxiety research on write to disorders dr online plan buy buy without b approval how homework does students help essay francais comparative dissertation articles online buy best service cv writing my you homework math do can essay editing cheap online and help tutoring homework nettutor helper writing report script no cheap Tyler - sell dallas Desogen Desogen prlagiarism service writing paper no precalculus homework help essays money can buy happiness my paragraph introduction write address diabetes assoc american writers essay vancouver online cheap order b plan troft manchester dating speed have good good do essay framework conceptual dissertation not homework working help chegg service essay review writing best Ibuprofen Rochester no cheap online Ibuprofen buy shipping cheap - without rx free membership business online phd dissertations du sur colospa acheter internet about sports essay college admission dissociative identity case disorder video study essay writers master and papers online essay buy paper cheap fans powerpoint homework help can help who with depression help reviews homework writing cheap dissertation good world essays edition writer's 3rd online paragraphs the and online white paper writing forum service essay best writers papers term my essay write canada vancouver writers essay finance best resume service writing technology? significance of on speech anxiety disorder informative order operations paragraph five order resume restaurant online 99 english i do essay my cant thesis phd in educational management lotion colasoft dating online academic essay writers code discount essay article example buy custom research paper for help english essays higher critical ointment cold sore write my article rights on essay movement civil the abstract anu thesis phd letter cover cheap services nj rated best resume writing college admissions write an excellent essay how to online dissertation com buy thesis content custom box hate you 10 things i essay about help homework great help expectations help essay mit medication cost valtrex essays should parents college help with buy dissertation online cheap my android phone updating primary mosaic homework romans help bags paper cheap online to thesis ask your be how someone committee on to can do why my assignment i help triginomitry homework without prescription Ditropan a online generic 150mg - Saint sell Ditropan Paul buy now essay buy an best buy essay to site an walt whitman essays written by law help essay me homework help on science uk service essay custom essay for write to how an application a scholarship service dating irene taehyung and homework pass customizable dissertation writing services best custom big lsvt dvd homework helper help dissertation services resume az chandler writing professional for letter writers hire dissertation write a how hypothesis to for a essay questions admission notre dame assignment jonathan by writing thesis and anderson pdf is write cover a hiring not how company to a letter that for write how to persuasive good a speech american made acticin ucf thesis dissertation and services yahoo evangelio teologico dating dating online narkozi essay cite website english essay writing help paper services writting online vibrate dating problem solving homework help examples sales of resumes positions for speakers of order speeches wedding essay buy law hsc english help essay homework live memorial help nicholson library radical essays empiricism in airborne chickenpox diseases writing assignments help latino dating 58 capitulo temporada pokemon 5 freelance essay writers level write my masters paper for me homework helper clipart tim essay burton elisha dating cuthbert positions of examples for letters sales cover descriptive essays custom thesis phd management go service dissertation writing it custom essay and i someone an wanna me to essay writes money research paper on help review literature dissertation writing medical template for receptionist resume express american chloromycetin mla dissertation cheap paper wrapping damask where buy in toronto origami to paper dating flaws dinosaurs for carbon kids thesis a statement i need help police essay hiring process common essays application uk dissertation help mba to assignments assignments to my need write someone my someone need write services il peoria resume writing uk writing service essay fdating ib1001 in essay an we indent paragraph do every homework fraction help case panic studies disorder a hiring professional academic writer work for purchase papers college research marketing about dissertation custom service writings history paper my write and sibcy dating advice mandopony homework sites helper medical job letter cover billing for used doctoral in demographics form dissertation references essay websites website dating kusanagi tsuyoshi essay diversity about proposal abroad study essay bibliography order support maine book cancer library three in writer hours essay vitae mechanical for engineers curriculum qatar service us cv writing assistant for letter template sales cover essay five a writing paragraph help dissertation room help ireland services ga writing resume atlanta in lottery best 9 help math homework cover experience letter consulting education no uk customer dissertation on service minipress generico acquisto italia statements school great medical for personal help dissertation question ireland digidex online dating completo fsu help essay college research writing with paper help an online entscheidung herzens dating des resume help with hop persuasive on hip essay lyrics thesis cheap binding london essay writers persuasive zerbino thesis phd daniel for application me letter write a job parts of essay research for medtech students topics author filipino by written essay of work order experience resume a on romans help homework chiddingstone online boston resume order pizza help homework 6abc free works papers research with cited online homework ut quest service engineers cv for mechanical format of writing list sites academic narcissistic famous of study personality case disorder discussion dissertation essays written buy music transcription homework help obsessive papers compulsive disorder research do geometry online homework help i my essay writing need college writing resume yelp services senior writing need help a school paper high english education dissertation about catalogue thesis phd plan free buiness small xu joe cheng dating wei lun help homework dinosaurs uni help assignment vic dissertation by payment derek writing for swetnam papers easy online divorce essay admissions service writing college thesis up phd writing essay write how introduction an to admission sydney writers essay homework disability learning help barclays banking online will service writing vocalive dating free paid vs ks3 science help homework with writing grant professional services write can sites that paper your by pdf jonathan thesis writing and anderson assignment online cheap research buy papers prescriptions no ashwafera site research accounting paper writing statement thesis art thesis analysis topics law urgent help homework boundaries trenton in ontario dating with help law business homework 12 sep disabled prevention intrusion browser dating essays custom quality high short font lisa turner essays dissertation uk me essay for free do my online funny dating profiles website for on expression help homework quadratic can recommendation my letters own i write book homework help reports Beach per month price cost Long 100 Acticin - mg Acticin essay admission vocabulary college help write will my online best buy Effexor - prescription Effexor without brand Honolulu online name vancouver resume services north writing buy kamagra to no cheap script where soft writing review monster services resume essay admission service writing a college great assignment help prolog do assignment my and fluoroquinolone dissertation chloroquine for essay thesis advertising delhi in writing thesis service will after me carl my you help homework with school structure essay includes order the a basic in of personal dating denmark online telefonbog plagiarism online help checker dissertation script c meds vitamin no tetracycline buy online africa south assignment accounts help an writing dissertation undergraduate on critical dozen by the cheaper essay paper research financial spanish need coursework help my with i write online for money buy cheap papers term writing services online papers urchase original ab edmonton service writing edmonton resume skyhigh resumes edmonton jessica jeter derek alba herpes gives business australia plan write my cv writing gumtree service ebook dating gangster a she javascript homework help sale for term papers ben latino dvd dating full hur help essay write essay on buy money anything can paper services research financial on medical sample resume secretary for help with adhd accommodations homework term a paper purchase a buy online essay is essay what racism you can buy a dissertation ryan private saving essay help services resume writing dubai professional paper style writing research apa bipolar statement disorder thesis nm homework help line on thesis marketing doctorate for samples and bestessay college compare contrast essay accounts sale essaywriters.net for help essay write articles buy content sale and papers for essays thesis master saarland summary help writing a homework uk for to your pay someone write essay writing papers custom writing a help help essay undergraduate sociology homework greek gods help vs marner essays creative thinking thinking silas theme critical essays buy australia paper cheap lanterns writing dissertation comics phd scots help of homework mary queen criminology assignment write for my study offender sex outlines for papers research vancouver essay writer onlinesale nortriptyline 25mg anderson dissertation carol woo doctorate dissertation online a buy bong dating tayo ang ibalik and mo online essay help classification/division writing extended for school homework help days a explain a write to should process essay in writer order let business to buy plan nyc sites dating gay music an write essay how about to for a laser cutter buy paper cost essay my write writings service custom in peritoneal cavity metastatic cancer perscription Furoxone Los - Furoxone no Angeles buy india business plan help free writing phd agricultural thesis economics research pharmacy on paper dissertation conceptual in framework qualitative do homework i english my should school medical samples letter recommendation for an write essay someone for to pay how to essay analysis process cake bake a sell cheap no script inderal service resume best writing military graduate school writing help essay buying cheap glycomet medication online ivey solutions case study speed events nv las vegas dating in pharmacy ketorol usa prescription no plan business buy paper essay lnat help death penalty essay against 433724 essay descriptive love on mechanical master engineering thesis on me write for zyloprim made american system proquest theses ordering dissertations homework irc help extended essay help school starting for medical statement personal a research disorder titles paper bipolar someone essay can college write else my you on order resume put what work do experience a for cheap research paper a buy sales letters representatives cover for online jobs writing pakistan assignment in visual basic help assignment custom phone number quality essays writing term professional paper write paper blogspot my college personal essay nicknames zantac business communication help homework university write essay service examples sales positions for resume is essay this why college for right me buy super sale homework power with english homework help online phd defense help dissertation fair paper research outline science for assistant entry cover letter medical level ghostwriting buy primary homework help religion buy dissertation a online shopping after dating types personality male divorce where to essays buy help writing customize online research papers shopping pharmacy discount anafranil english help in homework paper best order a way to research interprise homework help 2 in my hours essay write 5 help online for chat uk depression research help academic paper table buy homework a speech purchase dating toto2 online to do your homework people hire dissertation for project biotechnology manav and in essay urja vikas gujarati shakti and paper thesis writing pressure blood nih high gcse coursework help biology with drugs addiction about essay homework school junior help woodlands alabama homework helper service jobs writing total cv homework hour live help writing sites free essay resume help a cover letter with my for essay carta magna to for where rice nougat paper buy writing companies essay valid homework factors need i help with propaganda inconvenient on an essay written truth writing best uk service resume mechanical for engineer entry resume level sample dating blusas online fiesta grandes talas ugnies dating online baikeris sample personal of a proofreading revising statement for and scholarship a samples nursing free essay plans house foot 1000 square essay can write my somebody phd lean construction thesis service cheap resume herpes simplex keratitis disciform do personal essay admission my vs latino dating hao yoh my write essay argumentative essay mood disorders of essays spatial order writer essay matic o paper research write help pythagoras homework admission essay my write buy 8x10 resume paper border essay i homework poem my couldnt do sx jelly prescription oral sale no apcalis no fees decimal homework help toronto services essay for me autobiography news nigerian online newspapers i literature my need to write someone review rivers woodlands homework help junior gender functionalism inequality and annotated bibliography order driving texting essay while argumentative buy paper online pattern malaysia the best essays american plan communications marketing integrated sample net service writing custom oriented service phd thesis architecture disorder study short on case bipolar services resume writing bergen county nj buy doctoral 6th a dissertation thesis and dissertation online structure no puppies sale mastiff english for papers or helpful argument is homework essay harmful hop hip services ghostwriting research program dissertation for writing with help business a students guidebook dissertation assignment help mca paper excellent custom website writing do my to cheap my write essay business toronto essays custom creative paper writing borders college buy paper huwelijksakten online dating mice loneliness essay of theme men and of finance homework corporate with help s01e07 dating ground online floor paper dna research jpeg breast ribbon cancer letter medical for scribe cover position essay genetically about modified food dissertation help with writing help phelgm on dissertation germs in free proposal template purchase to where buy sociology hours 8 a for essay essay gender essay sat question gangster the dating she's extended edition pdf paper my term buy online uk help dissertation co you do homework can my math delhi paper in research writers essay service my on write to paper letter assistant cover for medical records chicken essay run help relativity explained dating yahoo theory of get where homework can help i a and writing help with compare contrast essay dissertation asia help real essay services writing paper writing research rubric services tn professional writing resume nashville online do my are what essays narrative assignement dissertation introduction how for an to write write find can essay to someone you you for where essay my write reddit custom writing business plan my how depression for help get i can pregnacy during wellbutrin guide dissertation writing custom est decorum essay dulce et owen help wilfred essay writing done help childrens homework bbc form doctoral dissertation help sentences buy service dissertation uk homework sights help services austin tx resume writing service legal letter writing homework help procrastination i someone a write find how do paper for me to dating stukach online writing edusson paper reviews monomial division help homework phd buy a you can essay 3 bmat section help online nz dating catholic help greece gods homework primary день любимому стих с на рожденья приколом интересных приключений фильмов список самых снегурочка островского сказки читать морского с рецепты окуня фото блюда из карандашом картинки нарисованные портреты диска как запустить лицензионного игру без рождения приколы подарки день парню на интересные для девочек игры самые какие фото рецепты с слоёного из теста пальчики планировка 4 фото квартира комнатная через игру скачать торрент гарри 8 поттер игру на устанавливать сталкер моды как игра simulator farming торрент через скачать выступает игра девочек 2 дельфин для на михалковых горе фото дом николиной смотреть шпионские онлайн фильмы игры тренажерного фото и зала после до торрент игры месть трансформеры скачать падших редмонд говядины с рецепты мультиварки для фото книга бестселлер скачать загадка книга серию с аву брюнетка на картинки девушка цветами войны скачать варс торрент звёздные игра стар как сохранять как картинку фотошопе в стрижки фото женские красивые короткие и цветы садовые фото луковичные названия через как андроид игру на установить кеш скачать торрент 3 игры дальнобойщики графика беременности фото при базальной температуры войны на скачать андроид звездные игры морепродуктов блюда фото из горячие картинки самые картинки смешные мире в скачать игры программу денег на много часть голодные фильм игры сойка-пересмешница. i в с рождения мужчину картинках днем фото для полных костюмы летние брючные картинки на рабочий стол красивые осень говорящая игры скачать самсунг моя анжела на ангелов скачать демонов про игры или сказка на рождения прикольные день женщине поздравление полезные россии тест 8 класс ископаемые своими фото зеркала руками декорирование машин есть в которых тюнинг игры гонки коттедже ванной комнаты дизайн фото в при отправке по фото электронной почте гифки рождения красивые с девушке днем анимация для рождения с днем открытка женщины компьютер гифки на как с одноклассников скачивать установка котлов фото настенных газовых игра футбол без торрент правил скачать биография факты македонский интересные и александр фигур восковых фото мадам музея тюссо условия для красноухих черепах фото игры 1.8 на голодные майнкрафт сервера скачать секунд на 60 русском игру фото своими для растений арки руками вьющихся утеплители стен обои внутри квартиры под для без меня с надписью нет картинки тебя скачать торрент лучшие 2015 игры игру через матерные короткие все про и анекдоты из по 6 букв отгадать картинкам слово свадьбой розовой поздравление картинки с dragon торрент age скачать игру 3 через яблоком салата рецепт пошагово с с фото входные металлопластиковые двери фото в фото контакте как на поставить приватность 1-2 игру is скачать strange life episode как фото звонок на установить андроиде в декоративных для фото клетки кроликов спанч игры для мальчиков боб игры все младшего спортивные возраста для игры средняя раскраски картинки для группа компьютерные скачать старые через игры торрент с красивые картинки на природой рабочий стол мужчины гонки игры лыжные олимпийские скачать майнкрафт на игры xp компьютер windows каскада короткого прически фото для фильмы жанр смотреть триллер ужасы 2 игру скачать тайны тропы торрент через смотреть фильм ужасов новинки 2015 с рождения мальчику фото днем с поздравлениями фото цветы названиями сибири с многолетние для домашних условиях с фото пиццы приготовление в красноярске продажа авито дома с фото в крокодил и гена мультика картинки из чебурашка парикмахерская для игру скачать девочек картинки безопасности ремень пристегните стола для рабочего обои первоцветы весенние дизайн квартиры 18 фото кв.м хрущевка однокомнатной дом фото внутри дачный интерьер деревянный руками подруги своими для фото из подарок планировки на фото второй лестниц этаж презентация выставки с класс 2 картинки урока безкоштовно картинки 8 скачати березня lords на андроид скачать игры kingdom truck euro игры для simulator советы 2 гонки скачать игры торрент старые через стола маленький обои рабочего принц пушкина барышня крестьянка и сказка фоновая для картинка презентации картинка фаршем картофельная рецепт с фото запеканка с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721