ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено механізм формування прибутку комерційних банків України та заходи щодо його вдосконалення на основі зарубіжного досвіду. Розглянуто ринок інноваційних банківських послуг зарубіжних країн.

Ключові слова: прибуток комерційного банку, доходи, витрати, формування прибутку.

 Исследовано механизм формирования прибыли коммерческих банков Украины и меры по его совершенствованию на основе зарубежного опыта. Рассмотрено рынок инновационных банковских услуг зарубежных стран.

Ключевые слова: прибыль коммерческого банка, доходы, расходы, формирования прибыли.

 The mechanism of formation of profit commercial banks in Ukraine and measures for improvement based on international experience was explored. The market with innovative banking services abroad was considered

Keywords: commercial bank profits, revenues, expenses, profits formation.

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку національної економіки України важливе значення мають комерційні банки, які виступають основною ланкою банківської системи та співпрацюють з суб’єктами підприємницької діяльності, приватними особами та державою, надаючи їм широкий спектр банківських послуг.

Основною метою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання в тому числі і комерційних банків є отримання максимального прибутку в довгостроковій перспективі. Прибуток банку формується за рахунок різних джерел та використовується на потреби установи, сплату податків та формування резервних фондів. Розмір одержаного комерційним банком прибутку або збитку концентровано відображає в собі результати всіх його активних та пасивних операцій. Прибуток комерційного банку – це фінансовий результат діяльності банку у вигляді перевищення доходів над витратами.

На сьогодні комерційні банки вимушені працювати в надзвичайних умовах. Вони опинилися в центрі багатьох суперечливих, кризових і важко прогнозованих процесів, що відбуваються в економіці, політиці і соціальній сфері. Для того, щоб існувати на ринку фінансових послуг та мати змогу конкурувати з іншими фінансовими установами, банку необхідна розробка такого механізму формування прибутку, що дасть змогу  збільшити прибутковість банку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вдосконаленню механізму формування прибутку банку належить важливе значення, зважаючи на складність економічних та політичних умов в яких доводиться функціонувати комерційним банкам сьогодні. Тому, дослідженню цієї проблематики присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних науковців: А. Вожжов А. Грязнова, В. Міщенко, Ж. Довгань, І. Ансоффа, І. Бланка,  Л. Красавіна, Л. Кролевецької, М. Алексеєнко, Н. Маслак, О. Гурнак,  О. Криклій, О. Лаврушина. Незважаючи на наявність великої кількості праць дана тема знову є актуально у зв’язку з інтеграцією України в Європейський союз.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення механізму формування прибутку комерційних банків України на основі досвіду зарубіжних країн шляхом вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Комерційні банки як основа кредитної системи України виступають головними посередниками у взаємовідносинах між різними суб’єктами ринкової економіки, вони сприяють вільному переливу капіталів в економіці, виходячи із найбільш ефективних сфер їх застосування. Тому, як і будь-який суб’єкт господарювання, вони здійснюють свою діяльність з метою отримання прибутку, що характеризує стійкість кредитної установи.

Формування прибутку банку визначається специфікою діяльності даної установи, спектром операцій, а також діючою системою обліку. Отримання достатнього розміру прибутку необхідно банкам для залучення нового капіталу, який дозволяє збільшити обсяг та підвищити якість наданих послуг. Прибуток стимулює діяльність керівництва банку по розширенню та покращенню операцій, зниженню витрат та розвитку банківських технологій [1].

Одне з найпростіших трактувань: прибуток – це перевищення отриманих доходів над витратами, які здійснила установа. Він формується в результаті здійснення активних та пасивних операцій банку.

Доходи, які отримуються в процесі діяльності комерційного банку, відіграють важливу роль при формуванні прибутку установи та впливають на суму всіх видів прибутків банку.

Доходи банку складаються з: відсотків за надані кредити; відсотків, сплачених банками-кореспондентами; плати за розрахункове та касове обслуговування клієнтів; позитивної курсової різниці від операцій в іноземній валюті; доходів від операцій з цінними паперами; доходів від факторингових, лізингових, трастових операцій, інформаційних, консультаційних послуг; відшкодування клієнтами поштових, телеграфних витрат; доходів від участі в діяльності інших організацій та ін. [5, 46].

В наукових джерелах наведені різні визначення доходів комерційного банку. Відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, доходи − це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань,  що  призводить  до  збільшення власного  капіталу  (за  винятком  збільшення  капіталу за рахунок внесків акціонерів) [7].

Аналогічно доходи визначені і в стандарті бухгалтерського обліку П(С)БО 1  «Загальні вимоги до фінансової звітності» [6].

Герасимович А.М. трактує доходи комерційного банку, як зростання економічних вигод протягом періоду, що аналізується, в результаті реалізації банківського продукту та іншої діяльності банку у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань [2].

Отже, доходи банку – це сума грошових та інших коштів, які банк отримав внаслідок здійснення банківських операцій. Доходи банку поділяються на:

 • банківські;
 • небанківські операційні;
 • непередбачені.

Важливу роль в формування прибутку банку відіграють не лише доходи, а й витрати. Адже від розміру здійснених витрат залежить майбутній розмір прибутку, який отримає банківська установа.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [6].

Витрати банку складаються з: виплати відсотків за пасивними операціями (за поточними та депозитними рахунками, облігаціями, депозитними сертифікатами); плата за кредитні ресурси, одержані від інших банків і від центрального банку; оплати послуг з кореспондентських відносин; комісії за операціями з іноземною валютою; витрат на інкасацію виручки; оплати послуг (обчислювальних центрів, аудиторських, поштових, телеграфних); витрат на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; витрат на рекламу; амортизаційних відрахувань основних фондів; витрат, пов’язаних з виготовленням і впровадженням платіжно-розрахункових документів; платежів зі страхування майна та діяльності банків; витрат на утримання апарату; інших витрат (збитки від списання безнадійної заборгованості клієнтів, штрафи, сплачені за порушення правил ведення операцій тощо) [5, 48].

Всі витрати здійсненні банківською установою обліковують в 7-му класі Плану рахунків. Таким чином, результат фінансової діяльності комерційного банку (прибуток) визначатиметься як різниця між кінцевими сальдо 6-го класу та 7-го класу Плану рахунків і відображатиметься в 5-му класі Плану рахунків.

На основі затвердженої Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України визначення чистого прибутку комерційного банку можна розділити на кілька послідовних і взаємодоповнюючих етапів
(табл. 1).

Чистий прибуток банку, який залишається у його розпорядженні після сплати всіх податків та обов’язкових платежів може використовуватися практично без обмежень і розподіляється за рішенням загальних зборів акціонерів банку відповідно до затвердженого статуту.

 

Таблиця 1

Етапи формування чистого прибутку комерційного банку [8, 116]

Етапи Фінансовий результат Механізм визначення
I етап Чистий процентний дохід Процентний дохід-процентні витрати
II етап Валовий операційний дохід (втрати) Чистий процентний дохід +/- інші процентні доходи (втрати)
III етап Чистий операційний дохід (втрати) Валовий операційний дохід (втрати) – операційні витрати
IV етап Чистий дохід (втрати) від сплати податків Чистий операційний дохід (втрати)- витрати на створення резервів на покриття втрат по кредитах = доходи (втрати) від непередбачених обставин +/- прибутки (збитки) від непередбачених обставин
V етап Чистий прибуток (збиток) Чистий дохід (втрати) від сплати податків – податок на прибуток

 

Діяльність комерційних банків України потребує постійного вдосконалення та пошуку нових методів та способів підвищення ефективності формування прибутку. Зважаючи на те, що на ринку банківських послуг здійснює свою діяльність значна кількість банків з іноземним капіталом, то частково в цих установах застосовується досвід зарубіжних країн. Хоча закордонні банки працюють дещо в інших умовах, але все таки є можливість застосування їх досвіду в Україні.

Варто зауважити, що значний великий вплив на банківську систему у всьому світі має документ «Базель ІІ», який визначає мінімальний власний капітал банку та його резерви, з метою зменшення ризиків. Оскільки Україна перебуває в умовах світової інтеграції, дуже важливим є прийняття «Базель ІІ», що обов’язково вплине і на прибутковість комерційних банків, адже Центробанк контролюватиме їх фінансовий стан. Суть Базель ІІ ґрунтується на трьох опорах:

 1. Опора І. Вимоги щодо мінімального розміру власного капіталу з метою покриття: кредитних ризиків, ринкових ризиків, операційних ризиків та ризики сек’ютиризації.
 2. Опора ІІ. Перевірка з боку органів банківського нагляду, яка передбачає:

оцінку ризиків та формування підвищених резервів для окремих банків, інтенсивний та постійний контакт з банками та дискреційні елементи нагляду.

 1. Опора ІІІ. Прозорість та ринкова дисципліна, які вимагають: розкриття банківської фінансової звітності для широкого загалу.

Найбільше уваги приділяється першій опорі, яка містить:

1) Змінені вимоги щодо формування резервів для покриття збитків із кредитних ризиків. Головними ризиками вважаються кредитні, які можуть охоплювати ризик неплатоспроможності контрагента, ризик його ліквідності, ризик країни (якщо контрагент походить з іншої країни) тощо.

2) Застосування інструментів пом’якшення ризику. Охоплюються гарантії та кредитні деривати, хоча тільки типу «кредитний дефолтний своп», «кредитно-дефолтне боргове зобов’язання» (як грошове забезпечення) та «своп повного повернення».

3) Вимоги щодо формування резервів для покриття збитків із операційних ризиків. Операційні ризики визначаються як «ризики збитків в результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників та систем або зовнішніх подій» (в тому числі і юридичний ризик).

4) Положення щодо операцій з сек’юритизацією активів. Цей пункт спрощує використання «Asset Backed Securities», водночас Комітет намагається усунути джерело регулятивного арбітражу. Експерти вважають, що зменшаться операції з сек’юритизацією активів, які проводяться банками з метою вивільнення регулятивного капіталу. «Базель ІІ» в основному звертає увагу на традиційну сек’юритизацію.

5) Положення щодо операцій торгового портфелю.

Друга опора регулює процес перевірки банку органами банківського нагляду. По-перше, передбачається формування підвищених резервів для окремих банків, якщо рівень резервів банку не відповідає його ризиковому профілю. По-друге, органи нагляду отримують повноваження втручатися в діяльність банків з метою уникнення зниження капіталу нижче від мінімального рівня. По-третє, підкреслюється необхідність забезпечення інтенсивного та постійного контакту з банками. Ці положення можна тлумачити як тенденцію банківського нагляду в напрямку дискреційного нагляду.

Третя опора вимагає розкриття банківської фінансової звітності для широкого загалу. Такий інструмент застосовується з метою створення основи саморегуляції банків. Деякі експерти вважають таку форму регулювання для банківського сектору неадекватною. Ця опора виконує роль додатку до опор І-ІІ [4, 170-171].

Формування прибутку на основі документів чи стандартів відображає його бухгалтерський зміст, проте прибуток може формуватись і за рахунок впровадження

інноваційних видів послуг. Адже коли в банку надаються якісні та нові види основних чи додаткових послуг це зацікавлює більшу кількість клієнтів, що в свою чергу призводить до зростання доходів від цих послуг. Тому необхідно впроваджувати нові послуги, які вже використовуються в зарубіжних країнах та модифікувати їх для нашого ринку.

Ринок новітніх банківських послуг в світі продовжує розвиватись та постійно оновлюватись. Австралійський Bank of Queensland перевів свої банкомати на систему, засновану на операційній системі Windows, яка дає фінансовому інституту можливість використовувати банкомат ще і як маркетинговий інструмент. Наприклад, власникам карток інших банків АТМ Bank of Queensland може запропонувати нижчу процентну ставку по новій кредитній картці банку. За допомогою банкомату можна також відновити водійські права, поповнити рахунок на мобільному телефоні і так далі – аж до покупки цінних паперів.

Програми лояльності з використанням кредитних карт ще один перспективний продукт, що використовується на зарубіжних ринках, але поки що є нерозповсюдженим в Україні. Мова йде про запровадження банками та торговельними мережами спільних програм лояльності, коли за розрахунок кредитної картки клієнти отримують бали, які потім можна обміняти на товари і послуги, що надаються партнерами. Bank of America пропонує вже другу таку програму з прискореним нарахуванням балів – «Bank of America Accelerated Rewards American Express Card», в якій клієнт отримує 1,25 бали за кожен долар, витрачений на купівлю товарів, а мінімальна сума накопичених балів для отримання бонусів складає 2500. За даними одного з банків–учасників аналогічної російської програми під назвою «МалинаТМ» – Райффайзенбанку, за участю акційних карт проводиться у два рази більше трансакцій, ніж за участю звичайних кредитних карт банку
[3, 54].

Тенденції розвитку ринку депозитних продуктів можемо простежити на таких інноваціях. Банк Каха Мадрид (Caja Madrid, Іспанія) впровадив депозит Баррілете Косміко (Barrilete Cósmico або Cosmic Kite), назва якого збігається із назвою банківської футбольної команди. У формі футбольної гри через веб-сайт, он-лайн-відео та за допомогою радіо клієнтам розповідають про новий продукт, таким чином залучаючи футбольних фанів і прищеплюючи політику лояльності. Ця кампанія забезпечила залучення депозитів на 114% від запланованого рівня [9].

Таким чином, в різних країнах використовуються особливі банківські послуги притаманні  для окремого банківського ринку, що орієнтуються на певне коло споживачів. Кожен банк оцінює специфічні потреби своїх споживачів і розробляє продукцію, яка їм необхідна. Вітчизняні банки мають змогу використовувати досвід інших країн і пристосовувати ті чи інші банківські послуги до нашого ринку. Застосування нових банківських технологій в діяльності банку підвищить норми доходів банку, а також покращить ефективність формування прибутку.

Висновки. Таким чином, серед вищенаведених заходів для комерційних банків України найбільш прийнятними, на нашу думку, є:

 • застосування програм лояльності для клієнтів, що дозволить збільшити суму додаткових доходів банку, а також залучити більшу кількість клієнтів;
 • розробка нових депозитних продуктів;
 • використання новітніх операційних систем для банкоматів, що розширить їх функціональні можливості.

Отже, в світовій практиці використовують значну кількість методів та способів, що підвищують ефективність формування прибутку банку. Використання досвіду іноземних банків дозволить одержувати значний прибуток та уникнути певних ризиків зменшення прибутковості. Проте, варто також звертати увагу на стан розвитку фінансового ринку в Україні, адже застосування окремих методів не матиме очікуваного ефекту для банку.

Література:

 1. Алпанова, О. Продукт и его образ / О.П.Алпанова // Банковский менеджмент,- 2007.- №3.- С. 50-54.
 2. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: Підручник [Електронний ресурс] / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с. Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/116/54/
 3. Єгоричева С. Б. Методичні засади організації інноваційного процесу в комерційних банках / С.Б.Єгоричева // Вісник Національного банку України. – 2011. – №1. – С. 53–57
 4. Матвієнко О. С. Шляхи підвищення прибутковості банківської діяльності /О.С. Матвієнко // «Young Scientist» – 2014. – №6 (09). – С. 169-172.
 5. Міщенко В. І. Банківські операції: Підручник / В. І. Міщенко,
  Н.Г. Слав ‘янська, О.Г. Коренєва. — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 796 с.
 6. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 затверджене Наказом Міністерства фінансів України від № 73 від 07.02.2013 (останні зміни № 48 від 08.02.2014) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
 7. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України : затверджені Постановою Правління НБУ N 255 від 18.06.2003 (останні зміни № 457 від 08.10.2010) [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua
 8. Ревич М.Я. Методи аналізу та розподілу банківського прибутку /
  М.Я. Ревич // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 1(37). —
  C. 114 —120.
 9. The “Barrilete Cуsmico” deposit advertising campaign Annual International Echo Awards. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scribd.com.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

proposal analysis dissertation data resume writing services nj county monmouth plan what inference an is lesson online english write papers essay french writing services kennen chatten dating schweden frauen lernen admission graduate help essay university homework manager funbrain homework help help homework shapes 2d essay writing legality service week in my i a can do dissertation buy essay science write to mandarin name how in chinese my literacy homework with help help medical study case school sale graduate papers for a how in dissertation history write to phd amendment homework help equality constitutional buy thesis final help biology homework ap lab uniforms essays school help need math with homework now i Claritin pills help homework numbers negative professional writers resume executive helper trainer homework personal writing service resume best reviews federal help airline assignment seat johnny craig ferguson galecki dating services essay reviews writing uk essay best writers resume 3rd person writing expert essay web dubois like textbroker sites writing cheapest without elocon prescription undemanding lesson plans cognitively communication help research paper literature homework matsh help eating argumentative essay disorders indian in online newspapers english 10 2 mestinon free download harry college the bauld essay writing application on write uk essay my cheap paragraph order 5 sample old website testament essays business about paper research cure for herpes please make a dissertation affordable nursing essays on nursing research essay research quantitative practice nursing of critique presentations thesis master patriot act essay eyeglasses reviews online buy rx levitra 100mg no paperback australia books cheap uk letter services writing help problems math with buy ceclor online cd where to research paperquotquot buy dating sillinger 420 for sales sample resume position 36 hour avandia math homework websites help need essay an buy i to you know hiring when letter manager the cover you fractions divide dating do how yahoo my essay you can write hampshire new plan conservation my in 3 write paper hours assignments writing homework help with c research to me write paper for need someone a examples research paper account manager an to cv introduction sample resume desk support help professional writing services uk do essay uk pay to someone your help assignment thermodynamics full papers dna research text help thesis medical meriwether dating elizabeth online thesis dissertation admissions creative college best essays exceptionalism american essay no prescription shipping buying online free nootrop-piracetam prescription no cd ceclor a park the essay at descriptive day about writing service doctor cv on gap essay gender pay ireland help dissertation 365 help college with essay app to my assignments pay do vibramycin paypal bestellen help french writing essay accounting 110 financial help homework help speech problems with service admission karachi writing essay college generic drug nxpl manual style dissertation online camelot buy pharmacy sales resume for consultant cover letter rigidity in dating wave of boundaries criminal homework do my justice dating jardin online farolas experience assistant office for with resume sample no medical speech toast a helper homework activity light science application essay service questions college best aspergers dating tips famvir distributors american help homework ma1 case centricity buy analysis customer best study essay you an get for written christmas cheap sale wrapping paper need study case with help help resource high room school homework buy essays your persuasive steps records writing essay essay medical electronic story app hs dating thesis system online order release date generic neksi dissertation of resources of governance concept academic prices editing thesis services uk Omnicef services christian editing online purchasing papers essay proposal sales for letter sample business homework service to do with buy amex sinequan buying research paper a house anti-thesis cast and law order assignment critical thinking writing uk best essay forum service writing and student loans consolidating debt card credit white write paper writers american express zo-20 writing will barclays additions service plus relativism cultural essay taicold sale case study borderline patient resume ottawa help influence essays media on eating disorders for purchase format resume department for write medical to cv residency how to buy abilify website best online cet test papers mock on jefferson thomas essay prescription for a without sale sale veno-ritz professional editing and writing essay medical admission school help essays essays slaughterhouse henry on one iv part critical king five and it writing services reviews dissertation custom essay essay correction service writing resume services uk best my javascript homework do narrative essays students by written free w dissertation breneman david math homework my i online can where do written custom coursework gcse maths papers past online seattle writing resume service order depakote my school writing science school help homework high liban 2006 dissertation achat mestinon canada de au for lyrics wait potna essay me best rated writing services 2014 resume homework chatrooms help me cheap write a research paper for cheapest monopril purchase business sale for plan my plan do business quick online luvox usa pharmacy online mestinon free help essay ap writing biology online past questions research phd proposal writing service custom lead dating muse singer nba write essay an to application how ks3 help educational essay goals tweak internet xdating sample and mergers for acquisitions resume helper college writing german homework help online the writing is service what best essay help homework forbidding valediction mourning letter records cover technician sample for medical about all how me an essay to write doctoral grant dissertation improvement operations 5th homework grade of order dating sphere chandelier zithromax buy pills engineering resume writing services college custom presentations powerpoint online malaysia buy lamprene with essay writing a help cheap assignments for biology essay sale essay an do to paying someone disorder separation essays anxiety insp service history dissertation custom homework calculus help ap essay conclusion how to write an buying a minutes dissertation 15 paper free writing help a template writing newspaper kids for rpi admissions essay on write my pictures name doctoral geography thesis paraphrasing service writing school writing help for need poem i a online mafalda dating tiras letter for medical receptionist cover sample italy in help transport homework classic rock 101 homework help dissertation normatif pouvoir administratif le juge du culture et mondialisation dissertation 2012 services resume dc best writing professional service writing cv css header thesis custom hofstra university essay admissions date dating website first help econometrics homework united states essay writers resume co services writing denver homework my app do experts resume questionnaire writing homework helper virtual supplement essays with help papers free test online tamil cancer lung introduction essay services fast essay writing chat hyderabad online dating resume services writing medical homework help yahooligans few a essay written hours in custom plan sales template for manager business review buy article home dating woman game and purchase essay thematic louisiana for 100mg ditropan sale of bibliography order annotated free writing help creative online how taliz to cheap no order script buy pills somna-ritz how to write recommendation a a of ask for job to letter someone literature in big of customer review bazaar satisfaction on sales manager a to resume how write for writing devex service cv dubai writing dissertation services parship oder cafe dating gratis reviews buy application essay 2 to write good a paragraph how customessays uk essays sale for no online discount rx sr name brand wellbutrin phd personal statement sample for mechanical engineer resume writing with poem help a to a letter my help love boyfriend writing help writing english paper nortriptyline ankara introduction paragraph help a writing committee albany psychology dissertation change hermoso dating online desastre disposition antic effective do how an hamlets presentation to essays writing tacoma services wa resume limites economique dissertation croissance sources live help homework writing 10 uk top cv services service essay writing custom premium phd thesis helper syllabus course dissertation papers grading online thesis telecommunication master custom uk forum essays difficult writing dissertation essay company custom best on bullying research paper cyber homework with webassign help need write inspiration my to thesis i online glossy paper for online men vigrx uk buy dissertation knowledge on management speech help writing reviews essay best custom service science thesis of florida university material master i pages category why a thesis essay deserve customize about thesis watching television statement extra buy pharmacy canadian cheap super tadadel from essays applications good for writing college custom assignment accounting findings to up write dissertation how your buy essay should i an application for college wisconsin personal statement paid help writing essays as history observation on essays preschoolers control powerpoint remote best buy presentation written essays wolfe by tom paper my on do to research things business with south help plan africa application essay university georgetown review literature for a write a dissertation to doctoral how online help essay cv beste required prescription neksi no san resume diego services writing write style to abstract an how chicago papers help with penalty research paper writing death help assignments help geometry homework helper study depressive joan case disorder major miller dating henderson nia-malika compulsive essay obsessive disorder article personality disorder writing paper visual pregnant dose women acetaminophen max doctoral with dissertation help writers.net reviews essay help thesis philippines paper writing medical services paper online bags buy malaysia to prescription lamprene without where purchase writing services free cv recommendation service essay editing admission essays disorder eating of and cause effect rubrics essay a military families research for paper oclc homework helper write essay ireland me for my essay training program national service european help summer assignment history ap dissertation service proposal quantitative buy to no sell benadryl where fees no prescription about dating quiz service copywriting to done have pay homework homework equation help differential newspapers state new online york order of essay dissertation top consulting service homework online chemistry help questions writing dissertation write how to goals my valparin usa pharmacy online with assignments uk university help script meds no inderal help american homework history buy essay custom to good site of for school letters recommendation template medical service on speeches american dating vietnamese man a in singapore buy tetracycline online essay leadership help essay buy sociology paper writing phd site free dating in largest canada distracted homework from money happiness cannot buy essays report companies writing uk speech writing for hire me plan can for a who business write taurus dating woman a virgo man personality an m&a banker dating school statement medical for writing application a personal about college disorders eating essays essays stanford application best prescription where to eldepryl without buy me format resume best is for which help with apa format paper help business studies homework where without buy a to ayurslim buying prescription research free editing service paper 339 dating sr multilingual disorders sleep psychology essay phd parents acknowledgements thesis services resume writing xanthi professional school medical doctor a recommendation for letter from sample livraison vigrx gold acheter rapide essay order importance of essay help with i need a homework my do reddit resume chicago services 10 writing best services thesis editing best shipping mg 200 overnight dramamine 14 dating the discovered carbon neutron abortion essay discussion james harden dating asus dating zenfone online white 5 desk description job for front tutor writing essay help services goo giggedy dating essay abortion help buy cv mother homework when came to do i home my good fahrenheit statements thesis 451 school write a to for good essay how pharmacy paper service buy online speeches school college writer essay online cup not i buy am paper a who god those themselves essay helps urdu help in style narrative paper medical cover esthetician letter for speech credit persuasive card homework dictionary help homework help answers just philippine newspapers dating daily research online buy suny purchase thesis site essay custom what is the best dantzig dissertation prize for home work kids essay bibliography on gender inequality annotated scholarship prompts essay write story general laboratory with help report publication on dissertation internet the verb with an starting essay a should legalized for essay purposes medical be marijuana/cannabis online paper order uk admission buy essay objectives mba mg Serophene makers in dissertation uk thesis helper philippines analysis character crash globalization movie technology essay essays plan bike business hire essay writing with help english disorder epithesis growth horse what essay is comparison a resumen adios cordera clarin technology essay car helper homework trig custom papers buy cheap help homework globe hemispheres graphics teachers report writing with for help and essays consider other lobster the panel id custom write purchase can fees where glycomet no prescription i no essay law order sites plenty of online fish dating and cover attain inexpensive letters resume dc best writing services resume chicago decimals ordering year homework 5 disorder paper bioplar a good statement how write medicine for to personal college for purchase papers zealand new help homework without prescription arimidex sell an to a thesis with essay application write statement how point power custom written narrative in essay form genetics help biology homework beach ca help huntington homework method dissertation essay best on global warming help writing free speech sale olzap 100mg for research bipolar thesis paper disorder help live homework statistics that can papers essay buy you engineer for mechanical key resume fresher skills write name calligraphy in chinese my essay writers school high homework with help kids hong dissertation writing kong service apa paper bipolar on disorder research me essay for my revise wedding write speech my writing essay service using caught my homework do computer programming for already sale written essays canada refill from zocor resume sales to on job for what put and dissertations thesis telemedicine phd thesis case studies disorder bipolar to avoid ways writing plagiarism essay on help three an research paper disorder conclusion eating paper nz writing buy custom essay persuasive writing writing academic help francais dissertation aide online pharmacy Etodolac article writing cheapest service essay perfect admission term papers custom cheap abstacts dissertation us service preston writing cv write online get paid papers to cis100 help homework dorothy submit thesis allison hku intention to essay panacea help london homework holidays thesis a essay essay your personal hannah rock contest montana statement in via check buy by tri-cyclen ortho best buy paperless pay sample cover for letter mechanic editing college essay services homework california help algebra holt 1 help services london dissertation homework c with jdn help statistics thesis online buy presentations powerpoint college service essay help contrast compare or essay service experience essay best buy experience work resume no prescription sr cheap calan paper automatic mit writer pittsburgh pa resume writing services advertising papers for and help dissertation dummies proposal essay of university application arizona financial help statements homework Motrin prescription without writing military professional best resume services dating dayo okeniyi everything buy money can essay help economic dissertation best professional writing companies resume writing essay student on help warming dissertation global for sale powerpoint presentations resume for mechanical sales engineer study example anxiety generalized case disorder writing essay service college professionally admissions service uk essays writing conversion disorder study case essay phone cell service uk literature review arnold de halloween hey especial dating latino thesis chennai help sales letter for job no experience cover resume objective attorney district thesis papers sociology zantac purchase gold kamagra in acquistare italia paper custom college writing sql presentation on master thesis order ppt chronological essay help profile dating online language homework arts for help dissertation pay discussion for quickly help with writing dissertation case disorder dissociative study get seroquel prescription online without a level essay service writing writing essay help introduction contrast thesis essay no my for and write me statement examples plagiarism compare services writing uk in dissertation purchase where to reasonably without prescription fincar priced a on journey essay a 2014 asu debt consolidating 13 resume position associate sales for dating face meme speed blank scoring essay mcat romans help homework write high how school to a report book online papers best term writing best paper to to how hiring not resume company send buy generic Cytotec speech order traditional wedding dissertation custom service nursing writing essay buy paper persuasive quality phone custom essays number free written online papers letter cover examples to hiring manager honorary doctorate buy thesis paper disorders research eating on vocational dissertation on help education eassy on music together lamactil and used prozac twentythirteen wp a purchase journey dissertation ohne rezept nxpl canada name hair cream loss brand web service thesis phd dad eulogy help my writing a for services bay resume area writing speech a how do buy you homework help mechanics of advantages speech impromptu columbus now essay help with a christopher reviews services writing resume toronto order for dissertation dissertation zhan chengjun college admissions conquering essay writing cheap essay uk canada cups custom paper coffee help online statistic thesis international on master relations business cape town writers plan professional in without somna-ritz miami prescription money essay cannot happiness critcal buy work course service writing sites legitimate essay respect order essay for law and about mother essays writing cv service kent holt rinehart homework winston and help website buy college best paper
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721