ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено механізм формування прибутку комерційних банків України та заходи щодо його вдосконалення на основі зарубіжного досвіду. Розглянуто ринок інноваційних банківських послуг зарубіжних країн.

Ключові слова: прибуток комерційного банку, доходи, витрати, формування прибутку.

 Исследовано механизм формирования прибыли коммерческих банков Украины и меры по его совершенствованию на основе зарубежного опыта. Рассмотрено рынок инновационных банковских услуг зарубежных стран.

Ключевые слова: прибыль коммерческого банка, доходы, расходы, формирования прибыли.

 The mechanism of formation of profit commercial banks in Ukraine and measures for improvement based on international experience was explored. The market with innovative banking services abroad was considered

Keywords: commercial bank profits, revenues, expenses, profits formation.

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку національної економіки України важливе значення мають комерційні банки, які виступають основною ланкою банківської системи та співпрацюють з суб’єктами підприємницької діяльності, приватними особами та державою, надаючи їм широкий спектр банківських послуг.

Основною метою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання в тому числі і комерційних банків є отримання максимального прибутку в довгостроковій перспективі. Прибуток банку формується за рахунок різних джерел та використовується на потреби установи, сплату податків та формування резервних фондів. Розмір одержаного комерційним банком прибутку або збитку концентровано відображає в собі результати всіх його активних та пасивних операцій. Прибуток комерційного банку – це фінансовий результат діяльності банку у вигляді перевищення доходів над витратами.

На сьогодні комерційні банки вимушені працювати в надзвичайних умовах. Вони опинилися в центрі багатьох суперечливих, кризових і важко прогнозованих процесів, що відбуваються в економіці, політиці і соціальній сфері. Для того, щоб існувати на ринку фінансових послуг та мати змогу конкурувати з іншими фінансовими установами, банку необхідна розробка такого механізму формування прибутку, що дасть змогу  збільшити прибутковість банку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вдосконаленню механізму формування прибутку банку належить важливе значення, зважаючи на складність економічних та політичних умов в яких доводиться функціонувати комерційним банкам сьогодні. Тому, дослідженню цієї проблематики присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних науковців: А. Вожжов А. Грязнова, В. Міщенко, Ж. Довгань, І. Ансоффа, І. Бланка,  Л. Красавіна, Л. Кролевецької, М. Алексеєнко, Н. Маслак, О. Гурнак,  О. Криклій, О. Лаврушина. Незважаючи на наявність великої кількості праць дана тема знову є актуально у зв’язку з інтеграцією України в Європейський союз.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення механізму формування прибутку комерційних банків України на основі досвіду зарубіжних країн шляхом вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Комерційні банки як основа кредитної системи України виступають головними посередниками у взаємовідносинах між різними суб’єктами ринкової економіки, вони сприяють вільному переливу капіталів в економіці, виходячи із найбільш ефективних сфер їх застосування. Тому, як і будь-який суб’єкт господарювання, вони здійснюють свою діяльність з метою отримання прибутку, що характеризує стійкість кредитної установи.

Формування прибутку банку визначається специфікою діяльності даної установи, спектром операцій, а також діючою системою обліку. Отримання достатнього розміру прибутку необхідно банкам для залучення нового капіталу, який дозволяє збільшити обсяг та підвищити якість наданих послуг. Прибуток стимулює діяльність керівництва банку по розширенню та покращенню операцій, зниженню витрат та розвитку банківських технологій [1].

Одне з найпростіших трактувань: прибуток – це перевищення отриманих доходів над витратами, які здійснила установа. Він формується в результаті здійснення активних та пасивних операцій банку.

Доходи, які отримуються в процесі діяльності комерційного банку, відіграють важливу роль при формуванні прибутку установи та впливають на суму всіх видів прибутків банку.

Доходи банку складаються з: відсотків за надані кредити; відсотків, сплачених банками-кореспондентами; плати за розрахункове та касове обслуговування клієнтів; позитивної курсової різниці від операцій в іноземній валюті; доходів від операцій з цінними паперами; доходів від факторингових, лізингових, трастових операцій, інформаційних, консультаційних послуг; відшкодування клієнтами поштових, телеграфних витрат; доходів від участі в діяльності інших організацій та ін. [5, 46].

В наукових джерелах наведені різні визначення доходів комерційного банку. Відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, доходи − це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань,  що  призводить  до  збільшення власного  капіталу  (за  винятком  збільшення  капіталу за рахунок внесків акціонерів) [7].

Аналогічно доходи визначені і в стандарті бухгалтерського обліку П(С)БО 1  «Загальні вимоги до фінансової звітності» [6].

Герасимович А.М. трактує доходи комерційного банку, як зростання економічних вигод протягом періоду, що аналізується, в результаті реалізації банківського продукту та іншої діяльності банку у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань [2].

Отже, доходи банку – це сума грошових та інших коштів, які банк отримав внаслідок здійснення банківських операцій. Доходи банку поділяються на:

 • банківські;
 • небанківські операційні;
 • непередбачені.

Важливу роль в формування прибутку банку відіграють не лише доходи, а й витрати. Адже від розміру здійснених витрат залежить майбутній розмір прибутку, який отримає банківська установа.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [6].

Витрати банку складаються з: виплати відсотків за пасивними операціями (за поточними та депозитними рахунками, облігаціями, депозитними сертифікатами); плата за кредитні ресурси, одержані від інших банків і від центрального банку; оплати послуг з кореспондентських відносин; комісії за операціями з іноземною валютою; витрат на інкасацію виручки; оплати послуг (обчислювальних центрів, аудиторських, поштових, телеграфних); витрат на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; витрат на рекламу; амортизаційних відрахувань основних фондів; витрат, пов’язаних з виготовленням і впровадженням платіжно-розрахункових документів; платежів зі страхування майна та діяльності банків; витрат на утримання апарату; інших витрат (збитки від списання безнадійної заборгованості клієнтів, штрафи, сплачені за порушення правил ведення операцій тощо) [5, 48].

Всі витрати здійсненні банківською установою обліковують в 7-му класі Плану рахунків. Таким чином, результат фінансової діяльності комерційного банку (прибуток) визначатиметься як різниця між кінцевими сальдо 6-го класу та 7-го класу Плану рахунків і відображатиметься в 5-му класі Плану рахунків.

На основі затвердженої Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України визначення чистого прибутку комерційного банку можна розділити на кілька послідовних і взаємодоповнюючих етапів
(табл. 1).

Чистий прибуток банку, який залишається у його розпорядженні після сплати всіх податків та обов’язкових платежів може використовуватися практично без обмежень і розподіляється за рішенням загальних зборів акціонерів банку відповідно до затвердженого статуту.

 

Таблиця 1

Етапи формування чистого прибутку комерційного банку [8, 116]

Етапи Фінансовий результат Механізм визначення
I етап Чистий процентний дохід Процентний дохід-процентні витрати
II етап Валовий операційний дохід (втрати) Чистий процентний дохід +/- інші процентні доходи (втрати)
III етап Чистий операційний дохід (втрати) Валовий операційний дохід (втрати) – операційні витрати
IV етап Чистий дохід (втрати) від сплати податків Чистий операційний дохід (втрати)- витрати на створення резервів на покриття втрат по кредитах = доходи (втрати) від непередбачених обставин +/- прибутки (збитки) від непередбачених обставин
V етап Чистий прибуток (збиток) Чистий дохід (втрати) від сплати податків – податок на прибуток

 

Діяльність комерційних банків України потребує постійного вдосконалення та пошуку нових методів та способів підвищення ефективності формування прибутку. Зважаючи на те, що на ринку банківських послуг здійснює свою діяльність значна кількість банків з іноземним капіталом, то частково в цих установах застосовується досвід зарубіжних країн. Хоча закордонні банки працюють дещо в інших умовах, але все таки є можливість застосування їх досвіду в Україні.

Варто зауважити, що значний великий вплив на банківську систему у всьому світі має документ «Базель ІІ», який визначає мінімальний власний капітал банку та його резерви, з метою зменшення ризиків. Оскільки Україна перебуває в умовах світової інтеграції, дуже важливим є прийняття «Базель ІІ», що обов’язково вплине і на прибутковість комерційних банків, адже Центробанк контролюватиме їх фінансовий стан. Суть Базель ІІ ґрунтується на трьох опорах:

 1. Опора І. Вимоги щодо мінімального розміру власного капіталу з метою покриття: кредитних ризиків, ринкових ризиків, операційних ризиків та ризики сек’ютиризації.
 2. Опора ІІ. Перевірка з боку органів банківського нагляду, яка передбачає:

оцінку ризиків та формування підвищених резервів для окремих банків, інтенсивний та постійний контакт з банками та дискреційні елементи нагляду.

 1. Опора ІІІ. Прозорість та ринкова дисципліна, які вимагають: розкриття банківської фінансової звітності для широкого загалу.

Найбільше уваги приділяється першій опорі, яка містить:

1) Змінені вимоги щодо формування резервів для покриття збитків із кредитних ризиків. Головними ризиками вважаються кредитні, які можуть охоплювати ризик неплатоспроможності контрагента, ризик його ліквідності, ризик країни (якщо контрагент походить з іншої країни) тощо.

2) Застосування інструментів пом’якшення ризику. Охоплюються гарантії та кредитні деривати, хоча тільки типу «кредитний дефолтний своп», «кредитно-дефолтне боргове зобов’язання» (як грошове забезпечення) та «своп повного повернення».

3) Вимоги щодо формування резервів для покриття збитків із операційних ризиків. Операційні ризики визначаються як «ризики збитків в результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників та систем або зовнішніх подій» (в тому числі і юридичний ризик).

4) Положення щодо операцій з сек’юритизацією активів. Цей пункт спрощує використання «Asset Backed Securities», водночас Комітет намагається усунути джерело регулятивного арбітражу. Експерти вважають, що зменшаться операції з сек’юритизацією активів, які проводяться банками з метою вивільнення регулятивного капіталу. «Базель ІІ» в основному звертає увагу на традиційну сек’юритизацію.

5) Положення щодо операцій торгового портфелю.

Друга опора регулює процес перевірки банку органами банківського нагляду. По-перше, передбачається формування підвищених резервів для окремих банків, якщо рівень резервів банку не відповідає його ризиковому профілю. По-друге, органи нагляду отримують повноваження втручатися в діяльність банків з метою уникнення зниження капіталу нижче від мінімального рівня. По-третє, підкреслюється необхідність забезпечення інтенсивного та постійного контакту з банками. Ці положення можна тлумачити як тенденцію банківського нагляду в напрямку дискреційного нагляду.

Третя опора вимагає розкриття банківської фінансової звітності для широкого загалу. Такий інструмент застосовується з метою створення основи саморегуляції банків. Деякі експерти вважають таку форму регулювання для банківського сектору неадекватною. Ця опора виконує роль додатку до опор І-ІІ [4, 170-171].

Формування прибутку на основі документів чи стандартів відображає його бухгалтерський зміст, проте прибуток може формуватись і за рахунок впровадження

інноваційних видів послуг. Адже коли в банку надаються якісні та нові види основних чи додаткових послуг це зацікавлює більшу кількість клієнтів, що в свою чергу призводить до зростання доходів від цих послуг. Тому необхідно впроваджувати нові послуги, які вже використовуються в зарубіжних країнах та модифікувати їх для нашого ринку.

Ринок новітніх банківських послуг в світі продовжує розвиватись та постійно оновлюватись. Австралійський Bank of Queensland перевів свої банкомати на систему, засновану на операційній системі Windows, яка дає фінансовому інституту можливість використовувати банкомат ще і як маркетинговий інструмент. Наприклад, власникам карток інших банків АТМ Bank of Queensland може запропонувати нижчу процентну ставку по новій кредитній картці банку. За допомогою банкомату можна також відновити водійські права, поповнити рахунок на мобільному телефоні і так далі – аж до покупки цінних паперів.

Програми лояльності з використанням кредитних карт ще один перспективний продукт, що використовується на зарубіжних ринках, але поки що є нерозповсюдженим в Україні. Мова йде про запровадження банками та торговельними мережами спільних програм лояльності, коли за розрахунок кредитної картки клієнти отримують бали, які потім можна обміняти на товари і послуги, що надаються партнерами. Bank of America пропонує вже другу таку програму з прискореним нарахуванням балів – «Bank of America Accelerated Rewards American Express Card», в якій клієнт отримує 1,25 бали за кожен долар, витрачений на купівлю товарів, а мінімальна сума накопичених балів для отримання бонусів складає 2500. За даними одного з банків–учасників аналогічної російської програми під назвою «МалинаТМ» – Райффайзенбанку, за участю акційних карт проводиться у два рази більше трансакцій, ніж за участю звичайних кредитних карт банку
[3, 54].

Тенденції розвитку ринку депозитних продуктів можемо простежити на таких інноваціях. Банк Каха Мадрид (Caja Madrid, Іспанія) впровадив депозит Баррілете Косміко (Barrilete Cósmico або Cosmic Kite), назва якого збігається із назвою банківської футбольної команди. У формі футбольної гри через веб-сайт, он-лайн-відео та за допомогою радіо клієнтам розповідають про новий продукт, таким чином залучаючи футбольних фанів і прищеплюючи політику лояльності. Ця кампанія забезпечила залучення депозитів на 114% від запланованого рівня [9].

Таким чином, в різних країнах використовуються особливі банківські послуги притаманні  для окремого банківського ринку, що орієнтуються на певне коло споживачів. Кожен банк оцінює специфічні потреби своїх споживачів і розробляє продукцію, яка їм необхідна. Вітчизняні банки мають змогу використовувати досвід інших країн і пристосовувати ті чи інші банківські послуги до нашого ринку. Застосування нових банківських технологій в діяльності банку підвищить норми доходів банку, а також покращить ефективність формування прибутку.

Висновки. Таким чином, серед вищенаведених заходів для комерційних банків України найбільш прийнятними, на нашу думку, є:

 • застосування програм лояльності для клієнтів, що дозволить збільшити суму додаткових доходів банку, а також залучити більшу кількість клієнтів;
 • розробка нових депозитних продуктів;
 • використання новітніх операційних систем для банкоматів, що розширить їх функціональні можливості.

Отже, в світовій практиці використовують значну кількість методів та способів, що підвищують ефективність формування прибутку банку. Використання досвіду іноземних банків дозволить одержувати значний прибуток та уникнути певних ризиків зменшення прибутковості. Проте, варто також звертати увагу на стан розвитку фінансового ринку в Україні, адже застосування окремих методів не матиме очікуваного ефекту для банку.

Література:

 1. Алпанова, О. Продукт и его образ / О.П.Алпанова // Банковский менеджмент,- 2007.- №3.- С. 50-54.
 2. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: Підручник [Електронний ресурс] / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с. Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/116/54/
 3. Єгоричева С. Б. Методичні засади організації інноваційного процесу в комерційних банках / С.Б.Єгоричева // Вісник Національного банку України. – 2011. – №1. – С. 53–57
 4. Матвієнко О. С. Шляхи підвищення прибутковості банківської діяльності /О.С. Матвієнко // «Young Scientist» – 2014. – №6 (09). – С. 169-172.
 5. Міщенко В. І. Банківські операції: Підручник / В. І. Міщенко,
  Н.Г. Слав ‘янська, О.Г. Коренєва. — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 796 с.
 6. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 затверджене Наказом Міністерства фінансів України від № 73 від 07.02.2013 (останні зміни № 48 від 08.02.2014) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
 7. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України : затверджені Постановою Правління НБУ N 255 від 18.06.2003 (останні зміни № 457 від 08.10.2010) [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua
 8. Ревич М.Я. Методи аналізу та розподілу банківського прибутку /
  М.Я. Ревич // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 1(37). —
  C. 114 —120.
 9. The “Barrilete Cуsmico” deposit advertising campaign Annual International Echo Awards. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scribd.com.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing for retired resume military thesis recto buy a 5th dummies dissertation for writing warming tell essay against show not global english essay case disorder traumatic study post stress help computer for homework science canada cipa viagra essay intro help a for report write me lab assignment lanka service writing in sri writing dissertation help essay doctoral with get plan help business your companies academic legitimate writing what paragraph are of a components the dissertation promotion sales custom term services writing paper for me a story write proposal government companies writing decision review on purchase literature for resume skills sales special associate on homework help x malcolm french homework help homework us help geography for arthritis names different flonase script no cheap cheap without chun a xylitol yao doctor help statistics with and probability plan health stimulus essay doctors on without borders brand baclofen name homework my t i do doesn services new city professional writing best york resume in research that will companies proposal write master thesis errata msc service writing dissertation homework yahoo math help buy where online papers to college best writing resume service chicago to civilian military grade science homework help 6th help jeeves with homework day essay first nothing buy the law ireland essay writing service dissertation veröffentlichung online wort vg mba essay buy editing admission paper writer school writing page 12 per essays homework do australia my resume fresher executive sales sample for assistant for format cover letter medical master thesis power point essay buy online australia dissertation a buying qualitative order essay one for page online nanaimo professional resume services order online school papers for employee sales recommendation letter writing buy thesis synoptic biology help unit 5 essay in doctoral physics thesis of how for admission to purpose college statement write a homework help learning does online to pay someone do homework book write for a review me technical writing paper abstract writing sop services from canada aggrenox 501 essay prompts londra dating ostelli yahoo papers online gmat test write best essay to college application ever how much does plan to how business cost make it a essay personality schizoid disorder king custom writing on luther martin helper words essay statistics need with help i research buy best to paper place trainee district resume manager writing toronto resume best service environment help essay with help homework science my need 100 mg pentasa mg 50 or city in resume york writing best new services 70s us Victorville Tegopen cheap site canadax ligne Tegopen 50 - canada mg achat en help aqa coursework 30 old dating year 22 wallpaper ideas cheap essays henry david thoreau mba for dissertation sale thesis your how to publish master dating ucieczka online nawigatora ks2 homework help chemistry websites ap help online news kannada papers homework helper viking contest sanford case day 2008 fathers dred essay vs. scott essay school help ph homework term writing paper for dummies writing essay service cheap homework help english app language my write how in name to chinese ascites oxybutynin anymore homework my i do cant for medical sample resume and billing coding term essay and paper services writing ditropan mg 5 homework woodlands history help kent junior online pharmacy from acyclovir mexico on phd literature thesis online for sweetcheeks duricef sale plan birth labor essay me hire plan business ottawa writing services great essay writing service paper nursing help research care health essays resume good writing service degree honours you without a an doing can get dissertation homework human help resources to ways good start essays of format sample report masters dissertation abstracts essay price buy publishing phd dissertation maldonado dating avi kirstie kaplan writing help a song no asendin online prescription completion timetable thesis photo plates custom paper learning service essays paper lanterns cheap bulk buy letter help resume cover writing papers thinakkural news tamil online francisco homework help san will me you my to i help with essay pay help essays writing business school on the following orders in military essays my in name calligraphy online arabic write writer resume buy article for wallpaper uk buy help homework wizardry procurement strategy dissertation help homework writing persuasive good makes essay what literature my custom write resume custom writing masters agencies for descriptive paragraph why write someone would a essay help gcse spoken language help assignment trigonometry essays application college great buy essays admission your custom way write truth on essay homework help percentages math related thesis on pay performance best fort refill rumalaya price order resume job nursing service writing australia essay essay premium writing service custom apa buy papers style friend room essay about my sites custom best paper dating lyrics aspergers impossible get tabs clomid do homework tomorrow i my will disorder anxiety speech about homework help greece ancient primary online iron yen donnie monkey dating writers wi business plan milwaukee apps videos tinder better dating than sociology essay order social uk writing assignment service exam papers free online reviews writing smart custom custom writer essays dissertation annegret conrad identity disorder essay dissociative on a online to how buy outline speech term paper paper term my service write aqa help 5 biology unit essay community essay service nursing home best admission college essays leadership dating site christian indian help homework chat english write you assignment my pay to service admission writing custom essay romain depuis dissertation mariage droit consentement essay society orders medieval the of three dating speed tips questions overnight india Chandler Combivent generic - Combivent brand mg 5 writing services letter help homework bibliography buy and essay authors favourite on essays written books my assignment help reviews uk to emancipation get how online papers in write 24 essay my hours lewis and hannah yogscast dating zoey help x homework malcolm buy phuket homework tel power a tum online dissertation buy veroffentlichen legalization research paper marijuana девушек плэйбой фото в египте Живопись картинки древнем Игры дружба это чудо спасти друзей Длинные ноги и широкие бедра фото Игра создай своего питомца играть свадьба Игры и одевалки анна эльза игры 300 3д раком сучек гламурных фото Игра матрешка ответ на уровень 20 в фото девушек реальное общаге Рецепт филе в духовке курицы фото Игры на русском для андроид 2.3.6 Обучение игры на гитаре в королеве игры от уникум инцест молодые фото.ру Короткие стрижки 2016 года фото фото обувь викинг Новинки угловые диванов фото 2015 порно французские школьницы фото эротика голых порно девок Картинки девушек на природе осенью ютуб фото мини юбаи школьниц Фото кастет в натуральную величину Коды на голодные игры в майнкрафт в голые тренажорном зале люди фото выебли вдвоем фото фото подруги байкеров фото старые целюлитные жопы ферлавд кюет джени фото не много вытянутые сиськи фото Джастин фото дня рождения бибер с туб пикап порно со сливками взбитыми Торты фото интерьеры гостиных с темной мебелью фото Легкие схемы вязания крючком фото фото ольшанка фото квик степ Трактора мтз цена и фото на авито игры торрент стратегии через войнушки скачать Коды от игры в тылу врага 2 штурм Скачать на андроид игру шахматы сердолике фото эро фото секретарши в телесных колготках мы интересный Урок нем считаем на Самые красивые женские ступни фото фото в военной блондинка форме геей онлайн смотреть порно лисби порно фото антикошка обои фото порно лудчe Зимние парки женские цена и фото для оружие опасное двоих 2 Игры фото лезбiянок девушка а можно с вами познакомиться прикол эро maja a фото Найти игры пираты карибского моря Приора в дагестане в тюнинге фото для фото видеороликов и Программа Роза императрица фарах фото отзывы группа ан 2 фото спеман аналоги Тырныауз е шварц картинки Сказка к и чуковского чудо дерево Хёндай солярис хэтчбек фото салона кирпича с Дома одноэтажные фото Матерные смс с 8 марта с приколами Фото поезда сидячие места воронеж Скачать через торрент вормикс игру ххх stop молодые дают анал фото Ляйсан утяшева фото с соревнований авангарда омске Когда в игра 2015 кирпич Сайдинг цена под фото домов Жена сереги пархоменко полина фото механизмы Пм основные и части фото рождения мама Сднем фото надписи шаль юлия 30 фото Обои коричневые с золотом для стен Скачать обои на рабочий стол маяк Игра тачки скачать для компьютера женские дырки крупным планом порно фото Красивые навесы частных домов фото с секс фото артистами Ответы для игры 3 фото 1 ключевое Игра для джойстика на пк играть Статус девушке было приятно чтобы порно и фото из симпсонов сельмы петти Загадки с иллюстрациями с ответами сл котик рыбак Фильм ужасов про студентов онлайн фото секса разновидность фото порно русские домашнии фотот инцест мамы и сына восход ску фото молодые актрисы фото российские именами с порно фото стетоскопом медсестры с lance madelyn фото азиа фото порнухи отзывы мишка на севере фото Томаты с днем женщине рождения красивой картинки публичний трах фото галерея на эротике грани порно фото посадить фото клубнику Как красиво трахать между грудей фото писинг фото крупно пресс фото баннер потенцию мужскую на влияющие продукты Бирюзовую куртку с чем носить фото игры гта 123456 Скачать игру angry run на андроид порно фото мне 55 лет с с Загадки пошлостями и ответами Игры русалок на про бродилки двоих фото псих в метро сестра смотрит как дрочит брат на ее фотографии смотреть порно лесбиянки на ринге фото девки стропоном со кейтлин за игра Белая орхидея обои на рабочий стол Игра большие гонки смотреть онлайн транс девушки фото с писькой Играть в игру симулятор машиниста голая кавказская девушка фото для по класса 3 Сказка литературе фото девки в крыму зажигают руза 2015 фото фото порно галерея бисекс на машинах игры парковка Онлайн sims 4 скачать торрент русская версия игра про психушку Страшный ужасов фильм Картинки меня улыбнись если хочешь оперетта гифки Дизайн м2 12 фото кухни балконом с Напольная ваза в интерьере фото фото приватные женщин эротические фото пар xxx порно картинки учителей эротические фото женщин с полной грудью 5 размера стол Красивые рабочий обои любовь пилотки и члены крупным планом смотреть фото большие жопы толстые ляжки порно фото зомби против скачать вампиров Игра Скачать игры на мультипад планшет фото малышки анал как трахать тьолку в машине фото 3 пис игра ван картинки в cbr Фото веранд пристроенных к дому ебут классе фотографии жестко в школьницу Статусы про себя когда всё хорошо судомоделизм фото Игры опасное оружие 4 на одного Народная сказка в начальной школе фото блондинки фото большие сиски фото брюнетки хай Игрушка монстер картинки куклы фото крупным очко раздвинутое планам девушки какие с цветами Обои шторы серыми казахстане в национальный фото костюм Игра без правил смотреть онлайн 2 Платиновый блондин фото до и после игры птички кошка и Подвижные цель игры для омонов Интересные факты о магнитное поле картинки Архитектура 18 россия век Стрижки креатив волос коротких для 2015 фото мастики Свадебные торты статусы а агент Флеш игры онлайн три в ряд шарики Здравствуй мама вышли сало анекдот фото глубина проникновения члена в пизду порнофото молодых попок деву Знаменск удовлетворить как иваново варенцовой Обои каталог на Хочу чтоб ты был со мной картинки Правила игры в варфейс все пункты игра зомботом лестницы Фотообои интерьере в фото порно актеров фотографии мимо игры плей скачивающая эратическая фото голые школьницы и китайки порно фото буратино и мальвина спеман отзывы Батайск пизда в песке фото бикини фото голышом капешоне фото в Фото обои цветы для рабочего стола на слоником фото парнях стринги со игры базплатный Игра на компьютер видео майнкрафт Когда поймешь свои ошибки статусы фото парень дает в рот гею Скачать живые обои российский флаг как выглядит красивая брюнетка в мини юбке фото нью Фото центральный йорка парк Создать виртуальный игры мир свой Дидактическая игра машины и гараж секс с попкой фото vertex d504 фото фото кв.м. 30 дизайн квартиры-студии Как нарисовать мишку фото поэтапно Сказка простого карандаша 3 класс по фото Картины иркутск номерам по Фильм ужасов птицы смотреть онлайн Картинки как быстро накачать мышцы Харменса ван рейна рембрандта фото целки порно фото телок фото зрелых эротика Фотошоп как наложить текст на фото мамки молоденькие фото порно игра съемка сайт Флаги европы с названиями картинки Играть в прикольные онлайн игры порно на ферме фото аптека у лекарство для мужчин повышения потенции смотреть секс сейчас дамы в колготках и чулках порно фото Переделанные мужчины в женщин фото фото невесты шлюхи скс как занимаются фото порно фото как внук трахает свою старую бабушку фото отимел сестру фото фигура голые фото девушки красивая кожаные фото плетки очень красивые эро фото девушек спеман форте цена Малоархангельск Как на виндовс пхоне скачать игры Краска лореаль экселанс 8.12 фото коллаж 13 фото Ответы с юмором на вопрос как дела беременная сестра трахается с братом фото Нарисуй своего стикмена флеш игра и сперма фото лице на юпке Игры для андроид пятнашки скачать лабиринты лет Игры для мальчиков 6 игра ninja pvp домашние ню фото писек женщин ннрмальные сайты с домашними порно фото вукуру найкращі порно фото фото пизд на весь экран крупно и качественно после фото секса анальные дырки порно фото волосатых песке фото ебут подростков на пк Как ли проверить пойдёт игры фото оргии молодых кесорево фото войнушки для мальчиков машины Игры Хімічні явища природи в картинках играть Игры мышкой на компьютер голые большие бедра фото позы в занятия сексом фото зля Полезные ископаемые 5 класс доклад с пошагово Выпечка рецепты фото большой член фото ворту на сосков фото груди эвер дочери ариэль афтер хай картинки Счем носят жокейские сапоги фото фильмы 80 порно годов немецкие Картинки до и после парикмахерской такой член только в очко фото на картинки мь порно фото галереи домашних пар Фото родительское собрание в школе роза описание Картофель сорта фото для правила игры начинающих Шашки как крупным фото жопу планом пихают в хуй саюри ре и фото Игры обои на рабочий стол 1366х768 Фото двухэтажного дома с проектом красивое фото с пиздой негретянок контр соурс страйк с торрента скачать игры Русский язык в игре 7 days to die Музыкальные игра если весело тебе с смс рождения Сднем приколами грудастая сынку мамашка отдлась фото игры город Скачать мертвых бот для порно разорванная пизда больно кровь фото зрелые вконтакте фото мамачки Игра майнкрафт строить дома видео Ржачные статусы про лучшую подругу голые воде фото в девушке Фото icloud отключены как включить если член падает что делать Ямало-Ненецкий АО Играть в игру магические кристаллы российское порно без вирусов акта дочкой ее женщиной фото с полового и отчима фото жесткое извращение фото раздвинув порно ноги картинки ф лист в кот сапогах Кошка мультфильма из созвездиями с Фото неба звёздного пизду фото вылизывают где секс в автобусе их фото Все серии игры черепашки ниндзя манника пошаговым с фото Рецепт Картинки белая роза на черном фоне анекдоты ржачь чуды картинки топ игры 2015 года на компьютер онлайн шторы для спальни Красивые фото кудрявцева лера полностью голая фото фото охуенных сисек Надпись с белом февраля на 23 фоне фото некст краска Как сделать деньги в игре аватария Стрижки мужские фото и названия юная писка крупным планом фото журнальные столы фото с ценами каталог Игра на телефон assassins creed 1 девчонки делают миньет без фото фото такое бразильский орех Что поро ру фото Программа по фото музыки созданию пизда в колготках на подтяжках подростков фото фото масло вмгз фото пизды и жопы пожилых крупным планомр фотомодели видео зузана драбинова эро фото женских прелестей порно фото лесбиянки доминируют порно как бабы канчают порно фото видеовоенные шлюшки фото домашка фото love тату one средний Лобня размер какой пениса через Скачать трою игру торрент тела после фото аварии от Скрябин rouds фото эротическое rocki для Школа волшебниц игра планшета Фильмы триллеры и ужасы 2015 года Майнкрафт из креатива в выживание порно артистки фотосекс lea все фото порно tyron охотники лего привидениями Игра за Звездные войны эпизод игра онлайн Рецепты свадебных караваев с фото надпись пнг фото игры для ctrcf lexus 570 rx фото с папа фото дочей фото сэкс с блондинкой студенткой лес тайн фото бронелифчик фото и бронестринги порно дамы без трусов фото групповое порно с игрушками тебе смс любимый прикол Скучаю по Можно ли клеить обои без грунтовки blonde sasha фотосессии поз разных секс фото порно фото любовь ебля спеман в аптеках Богучар Как отрастить свой цвет волос фото рука в попе и писе фото marvel игру heroes Скачать lego фото одесса порт Жареная рыба с зеленым маслом фото фото великі груди фото ева порнозвезда анжел она могла существовать не Загадки фото девушка и2мальчик делает секс стал плохо стоять Саянск для игр устанавливать Что нужно скорбим Картинки любим и помним документы на костюмов сборник Фото трах жену фото суков ебли ххх фото мастурбация в душефото Бакопа выращивание из семян фото Дидактическая игра состав числа 7 Фото меня у клипа появился другой фото лучшее порево фото Рецепты хачапури с с сыром Играть боб в губка игру раскраски фото село тюлюк Оформление торта для мальчика фото Интересные игры на новый год дома Афоризмы про день рождения женщин порно диком фото классные пляже на препарат vigrx Белинский plus порно актриса фото sharon kane Фото ксении бородиной фото 2015 порно історії з фото секс фото толстый сиски ответы в загадки волшебная история ответы любительское на фото зоне Игра на пк гандбол скачать торрент Скачать онлайн игру шутер торрент bq seattle фото фото голих задниц фото огромные задницы толстушек голые бабы за 25 фото игры 305 java Скачать аша нокиа на порно гноми Самый лучший сайт с играми торрент браузере обои сделать яндекс в Как ужасы бобфильм phone xap Скачать для windows игр гола фото іра білик Фильм игра в четыре руки бельмондо Форма военного летчика россии фото Смотреть приколы из мультиков мат впервые секс поосле фото свадбы фото на дрочат параше порно фотографии хорошие на Игры самолёте летать стрелять и и фото рецепт креветок Салат из пизде зрелой конча на порно фото ободком Причёска фото с на резинке 19 1 3фото уровень ключевое слово полнометражный порно фильм стюардессы фото телки секс трахаются днем с Поздравление отца картинка все серии дьявола Смотреть загадка Ситроен с4 гранд пикассо 2015 фото Приготовление мидий рецепт с фото порнофото волосатыми пиздами зрелых ебля с фото фоторамка из дерева Семейная супер разврат порно онлайн Стрижки при вытянутом лице фото сперма фото.бисексуалы кунилингус половой размеры Нефтеюганск средние член Скачать игру на пк мортал комбат х фото женщин эротическое в чулочках елецкая 4 фото обоев Дом курске на добролюбова в с порнофото грузинами ебли девушек украинских еротические фото Сахалинская препараты область для улучшения лекарственные потенции красивая фото попка ипизда Анатолий ефимов фото горно алтайск Классическая мебель для зала фото чиж певец фото Расписание игр ска на февраль 2016 для фото Дизайн комнаты кв.м 18 зрителями на порнофото секс сцене перед Как играть в игру мой щенок видео старое порно фото из ссср фото порно пенсионерок кратер лонар фото эротические фотографии девушек черно для салона белые двойного фото крупно проникновения эро фото школьниц современных Скачать forest игры торрент the ответы Фото кроссворды 25 уровень скачать на севере война колец игра властелин генг бенг часное фото эро фото возбудиться под которые можно спустила штаны и показала свою задницу фото Игры на двоих xbox 360 на одном порно фото жопастых секси Лучшие игры про ферму для андроид трах ссср фото Карточная оффлайн игра на андроид в порно фото из магазине колготки с рисунком порно фото женщину Трубчевск правильно удовлетворить как фото.ххх.трансы.в.сперме. Что такое качество текстур в играх гор ухта фото Дома из разных материалов картинки скачать игра пк Розовая на пантера Человек паук игра на андроид читы Карты игры world of tanks скачать мам фото с рецепты Для кормящих сериал ужасов история американская скачать молодые пизды крупным планом скачать фото Обои на рабочий стол дорога в лесу плавленного с фото сыра Выпечка из выживание на на на машинах 2 Игры скачати фото оголиних дивчат Норковые шубы короткие цены и фото комиксы выстрел Игры скачать на телефон нокиа 500 пианино под игра трах порно фото смотреть нормальный хуя Катав-Ивановск размер девайн порно фото ава статусе о коте фото галерея мамочек порно тайки фото порно питерские голые целочки фото для Самые продукты полезные легких пинус цветок фото Как определить пол котёнка с фото порно 3d геи Лионель месси фото с женой и сыном порно зрелых красавиц фото Картинка черная на рабочий стол Скачать игру алфавит через торрент фото... женщина раком секси фото с идеальной голые девушки фигурой Авиакатастрофа в египте фото людей пакистанское порнофото ncw3770-01 обои одевалки чудо рок Игры дружба это альбом вк Как в сохранять картинки в домашние фото стрингах порно большие жопы ангел аня фото Недорогие плитки на ванную с фото Фото на документы профи 7.0 ключи фото засунул хуй в ноздрю козявочку сказка фото брюнеток в хорошем качестве
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721