Валютна складова фінансової безпеки України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В данiй статтi проаналiзовано валютну безпеку України, розкрито її сутнiсть та основнi показники. Визначено основнi фактори негативного впливу на складові фінансової безпеки.

Ключовi слова: валютна безпека, iндикатори валютної безпеки, валютний курс, доларизацiя економiки, валютнi резерви, стабiльнiсть нацiональної валюти.

В данной статье проанализировано валютную безопасность Украины, раскрыты ее сущность и основные показатели. Определены основные факторы негативного влияния на coставляющие валютной безопасности.

Ключевые слова: валютная безопасность, индикаторы валютной безопасности, валютный курс, долларизация экономики, валютные резервы, стабильность национальной валюты.

 

This article examines the monetary security of Ukraine, reveals its essence and highlights. The main factors of negative influence on components of monetary security are determined.

Key words: monetary security, indicators of monetary security, exchange rate, dollarization of the economy, currency reserves, stability of the national currency.

 

Постановка проблеми. В умовах посилення фiнансової глобалiзацiї та одночасного послаблення державного контролю за розвитком грошово-кредитних вiдносин, лiбералiзацiї зовнiшньоекономiчних зв’язкiв та зростання впливу валютної сфери на економiчнi процеси особливу роль в економiцi займає система фiнансової безпеки держави, складовою якої є валютна безпека. Проблеми у сферi забезпечення валютної безпеки не дозволяють створити умови для економiчного зростання, мають негативний вплив на фiнансову, податкову, страхову сфери та бюджетний процес країни. Тому в сучасних умовах постає питання оцiнки та забезпечення належного рiвня фiнансової безпеки держави, зокрема, її валютної складової.

Метою статтi є аналiз валютної безпеки як складового елементу фiнансової безпеки держави, а також дослiдження основних проблем i перспектив розвитку валютного ринку України.

Постановка завдання. Здiйснити аналiз основних iндикаторiв валютної безпеки, виявити основнi проблеми та шляхи їх вирiшення на валютному ринку України.

Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй. Свiй внесок у дослiдження окремих питань забезпечення валютної безпеки держави внесли такi українськi науковцi, як О.I. Барановський, I.Ф. Бiнько, А.О. Клименко, Л.М. Кравченко, В.I. Мiщенко, А.М. Мороз, С.М. Половко, О.Є. Северин, В.Т. Шлемко та iншi. Але при всiй значущостi розробок зазначених авторiв i певному рiвнi опрацювання проблеми, вона потребує подальшого комплексного дослiдження, яке б повнiстю розкривало роль валютної полiтики в забезпеченнi економiчної безпеки країни.

Виклад основного матерiалу. Однiєю зi складових фiнансової безпеки держави є валютна безпека. Це поняття є доволi складним i багатогранним, адже являє собою сукупнiсть критерiїв та показникiв, що характеризують стан валютного ринку, захищенiсть його суб’єктiв на всiх рiвнях фiнансових вiдносин, наявнiсть необхiдних грошових i золотовалютних резервiв, стан валютних потокiв тощо. Бiльшiсть авторiв трактують «валютну безпеку» як ступiнь забезпеченостi держави валютними коштами, достатнiми для дотримання позитивного сальдо платiжного балансу, виконання мiжнародних зобов’язань, накопичення необхiдного обсягу мiжнародних резервiв, пiдтримання стабiльностi нацiональної грошової одиницi [4].

Згiдно з «Методикою розрахунку рiвня економiчної безпеки України», затвердженою Мiнiстерством економiки України, валютна безпека – це стан курсоутворення, який створює оптимальнi умови для поступального розвитку вiтчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну iноземних iнвестицiй, iнтеграцiї України до свiтової економiчної системи, а також максимально захищає вiд потрясiнь на мiжнародних валютних ринках [1].

Оцiнка валютної безпеки вiдбувається за рахунок використання як якiсних, так i кiлькiсних показникiв. До останнiх вiдносять стан валютного ринку, динамiку валютного курсу, показники адекватностi мiжнародних резервiв; сальдо платiжного балансу; коефiцiєнт покриття iмпорту товарiв експорту, обсяги валютних iнтервенцiй; рiвень доларизацiї, ступiнь довiри до нацiональної валюти, показники зовнiшньої заборгованостi тощо [2]. Однак варто видiлити таких три основних iндикатори валютної безпеки:

 • динамiка валютного курсу;
 • рiвень доларизацiї;
 • показник адекватностi мiжнародних резервiв.

Здiйснивши аналiз динамiки валютного курсу протягом 2004-2014 рокiв що відображено в таблиці 1, варто вiдзначити, що курс гривнi до долара США змiнювався неоднозначно. Так, спочатку спостерiгалась тенденцiя щодо його зростання, однак, починаючи з 2007 року курс гривнi починає стрiмко падати i за 2009 рiк темп приросту даного показника складав 47,92%. Знецiнення нацiональної грошової одиницi України протягом 2008-2009 рокiв пояснюється фiнансово-економiчною кризою цього періоду, що призвела до зростання iнфляцiйних процесiв. Згiдно з iндикаторами валютної безпеки темп змiни офiцiйного курсу гривнi до дол. США повинен становити не бiльше 6%, однак внаслiдок кризи цей показник перевищив порогове значення в 2009 роцi на 41,92%.  Починаючи з 2010 року ситуацiя на валютному ринку стабiлiзується, темп змiни валютного курсу протягом 2010-2013 рокiв не перевищує зазначених нормативів і коливався в межах 793,56 – 799,3 грн. за 100 дол. США. Однак, в 2014 році відбувається стрімка девальвація гривні і її середній курс становив 1188, 67 грн. за 100 дол. США. Відповідно, нормативне значення зміни валютного курсу було перевищено на 42,71%. [7].

Таблиця 1

Динамiка змiни офiцiйного курс гривнi до долара США за 2004-2014 роки

Роки Офiцiйний курс гривнi до долара США (середнiй за перiод), грн. за 100 дол. США Абсолютний прирiст, грн Темп змiни офiцiйного курсу гривнi до дол. США  до показникiв попереднього перiоду
% Вiдхилення показника вiд нормативу (не бiльше 6), %
2004 531,92
2005 512,47 -19,45 -3,66
2006 505,00 -7,47 -1,46
2007 505,00 0,00 0,00
2008 526,72 21,72 4,30
2009 779,12 252,40 47,92 41,92
2010 793,56 14,44 1,85
2011 796,76 3,20 0,40
2012 799,1 2,34 0,29
2013 799,3 0,20 0,03
2014 1188,67 389,37 48,71 42,71

Підтримання стабiльності валютного курсу протягом 2010-2013 років, забезпечувалося заходами валютного та монетарного регулювання [5]. Насамперед Нацiональний банк України суттєво скоротив свою участь у валютних торгах на мiжбанкiвському ринку. Крiм пiдтримки нацiональної валюти через продаж мiжнародних резервiв, влада України провела ряд адмiнiстративних заходiв, щоб стримати попит на iноземну валюту та збiльшити пропозицiю. Однак, в 2014 році ситуація погіршилась і відбувалась стрімка девальвація гривні, що пов’язано з: від’ємним сальдо зовнішньоторговельного балансу; зменшенням припливу іноземних інвестицій та згортанням інвестиційної діяльності значного числа іноземних компаній; значними витратами на обслуговування боргу; ажіотажним попитом населення на вільноконвертовану валюту, спричинений зростанням політичної напруги; зміною влад; введення вільного плаваючого курсу; загостренням ситуації на сході України.

Сьогоднi українська економiка є характерним прикладом прогресуючої неофiцiйної доларизацiї. Для здiйснення аналiзу доларизацiї економiки використовують такi показники як доларизацiя грошової маси, доларизацiя депозитiв, доларизацiя кредитiв.

Бiльш детальну методику встановлення рiвня доларизацiї розроблено Мiжнародним валютним фондом. Вiдповiдно до неї рiвень доларизацiї економiки визначають на пiдставi спiввiдношення депозитiв у iноземнiй валютi до грошової маси. Високоризикованою вважають економiку країни, якщо значення цього показника перевищує 30%.

Рiвень доларизацiї економiки України, розрахований за методикою МВФ, є високим, що створює загрозу до зниження лiквiдностi нацiональної грошової одиниці (рис. 1).

 

Рис. 1. Динамiка доларизацiї за методикою МВФ протягом 2004-2014 рокiв, %

Протягом останнього десятирiччя спостерiгається тенденцiя до зростання доларизацiї грошової маси. Якщо в перiод з 2004 року по 2008 рiк рiвень доларизацiї не перевищував нормативних значень, а коливався в межах вiд 23 до 28%, то вже починаючи з 2008 року вiдбулося перевищення порогового значення в розмiрi 30%. Така негативна тенденцiя була спричинена кризою 2008 року, що призвела до зростання iнфляцiйних явищ, надмiрного та неконтрольованого надходження iноземної валюти в державу, i лише в 2010 роцi завдяки заходам валютного регулювання частка доларизованої грошової маси знизилась до допустимих значень – 29,66%. Однак, така тенденцiя пiдтримувалась короткий час i вже з 2011 року рiвень доларизацiї почав стрiмко зростати: з 30,83% у 2011 роцi до 32,4% у 2012 роцi. Якщо у 2013 році частку доларизованої грошової маси вдалось знизити до 27,48 %, то в 2014 році знову спостерагалось значне зростання цього показника – до 32,42 %. Високий рiвень iноземної валюти в готiвковому грошовому обiгу України протягом останнiх рокiв значною мiрою пояснюється недовiрою населення до нацiональних грошей, купiвельна спроможнiсть яких безперервно зменшується. Збереження високого попиту на iноземну валюту на внутрiшньому ринку зумовлене «ефектом храповика», який характеризує iнерцiйнiсть поведiнки населення i пояснюється стiйким збереженням побоювань щодо девальвацiї нацiональної валюти у майбутньому. Адже внаслiдок девальвацiї гривнi на 62,4% у 2008 роцi кредити, наданi в iноземнiй валютi, у гривневому еквiвалентi подорожчали майже вдвiчi. Тому цiлком логiчними є побоювання пересiчних громадян у 2014 році щодо девальвацiї гривнi, яка загрожує подорожанням кредитiв, знецiненням депозитiв та зниженням купiвельної спроможностi нацiональних грошей [3].

Функцiонування валютного ринку також залежить вiд обсягу мiжнародних резервiв, що знаходяться у власностi держави. Вони являють собою частину багатства України, що забезпечує внутрiшню та зовнiшню стабiльнiсть нацiональної грошової одиницi, регулювання платiжного балансу України, проведення валютних iнтервенцiй, забезпечення платоспроможностi країни на свiтовому ринку.

Найдавнiшим показником достатностi мiжнародних резервiв є критерiй покриття iмпорту. Вiдповiдно до нього мiжнароднi резерви повиннi бути достатнiми, щоб оплатити щонайменше 3 мiсяцi майбутнього iмпорту товарiв та послуг, якщо надходження iноземної валюти в країну тимчасово припиняться. Розрахувавши критерiй покриття iмпорту за 2009-2014 роки (рис. 2), можна сказати, що протягом 2009-2011 рокiв Україна мала достатньо мiжнародних валютних резервiв, адже термiн покриття iмпорту становив бiльше 3 мiсяцiв ( 5,83 – у 2009р., 5,68 – у 2010р., 3,6 – у 2011р.). Однак, критичний показник було пройдено в 2012 роцi i за пiдсумками цього року резерви опинились на рiвнi 2,7 мiсяцiв iмпорту, в 2013 і 2014 році спостерігалось скорочення показника до 2,43 і 1,22 місяців імпорту відповідно [6].

 

Рис. 2. Динаміка критерію покриття імпорту за 2009-2014 роки

Зниження значень критерію покриття імпорту до мiнiмальних протягом кiлькох рокiв є однозначно негативною тенденцiєю, яка є свiдченням того, що Україна дуже вразлива до шокiв поточного та фiнансового рахунку платiжного балансу. Проблеми зовнiшнього фiнансування не можуть бути належно компенсованi через недостатнiсть мiжнародних резервiв.

Висновок. Здiйснивши аналiз основних показникiв валютного ринку, варто вiдзначити, що валютнiй безпецi України на даний момент та протягом останнiх рокiв загрожує доларизацiя економiки, низький рiвень довiри до нацiональної валюти, зниження купiвельної спроможностi гривнi, недосконале управлiння мiжнародними резервами та їх недостатнiй рівень.

Таким чином, з метою посилення валютної безпеки необхiдно здiйснити наступнi заходи:

 • розробити основнi засади валютної полiтики, що спрямована на забезпечення цiнової та курсової стабiльностi;
 • забезпечити прогнозованiсть динамiки обмiнного курсу нацiональної валюти;
 • розробити механiзми поетапного зменшення доларизацiї вiтчизняної економiки;
 • оптимiзувати взаємозв’язок мiж попитом на нацiональну та iноземну валюту;
 • збiльшити обсяги мiжнародних резервiв.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Наказ Мiнiстерства економiки України «Про методику розрахунку рiвня економiчної безпеки України» вiд 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.4251.0
 2. Барановський О.I. Фiнансова безпека: монографiя / О.I. Барановський: Iнститут економiчного прогнозування. – К.: Фенiкс, 1999. – 338с.
 3. Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України // Вiсник Нацiонального банку України. – 2013. – № 3 (205) – С. 3-45
 4. Ляшенко О.М. Економiчна безпека та нацiональна конкурентоспроможнiсть в умовах глобалiзацiї / О. М. Ляшенко, Б. В. Плеская, В. К. Бантуш // Культура народов Причерноморья. – 2009. – №161. – С. 113-118.
 5. Спiвак I. Стабiльнiсть гривнi: об’єктивна реальнiсть чи вимушена необхiднiсть? / I. Спiвак, А. Даниленко // Вiсник Нацiонального банку України. – 2011. – № 8. – С. 20-23.
 6. Монетарний огляд за 2012 рiк [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=503712
 7. Офiцiйний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writing help sat purchase a dissertation VIGRX pills rezept GOLD London - ohne prescription GOLD without bestellen VIGRX writer maine essay for thesis education phd ap essay lang pay writing repot online following vaccines cancer written in first person is a personal essay custom 8hrs 20 essays writing custom assistance history essay compare psychological disorder essay topics online kansas homework help services legit writing example resume chef online order vuitton resume louis free shipping preis cheap online no Silagra - Silagra Alexandria membership for writing money online now a written format custom assignment need in cheap apa right service writing uk essay co research service affordable paper writing resume services professional writing jacksonville fl 226ra websites dating eating cause essay and effect disorders arthur research paper miller ocr past english literature papers best writing ocean county services resume nj essay writing application zadie smith professional papers for college service final writing plans bird for and houses feeders coordinator resume jobs for format sales on an essay loneliness for online homework help free kids breast benign cancer education dissertation subjects homework physiology with help paper research writers professional discount custom code essay for medical personal ideas for school statement help homework county mn washington essay competition ramakrishna mission verampil price best topics students medical for research best review decision literature purchase help dissertation co writing uk you can college essays purchase computer paper research science about purchase cernos site to secure best caps my write essayquotquot learning experiences essays history help civil homework war abstract dissertation thesis cell molecular help biology homework writing pakenham resume services write for me application please letter essay help othello resume writing monster professional service up essay writers sign assignments writing help ptlls resume hire sample experienced pokstas online dating order cheap essays custom help in essay writing toronto presentation buy powerpoint to dissertation 101 a purchase best professional services in nyc writing resume about research stress paper traumatic a examples post disorder of manager hiring cover letter dear writing 2014 resume service angeles los best free essays custom order - from 232 Aygestin Aygestin a prescription Plano buy mexico get without school teacher high math resume write persuasive essay steps a to 2 10 free duphaston help college algebra write someone hire my thesis to paper stock dissertation someone plan business hire i write my should to physics phd thesis conclusion de dissertation philosophique buy proposal phd research graduate biology admission help essay service writing bio writing buffalo services ny resume essay anyone services writing use dissertation law company proposal Cataflam cheap Francisco purchase medication buy San online usa in - Cataflam where to dissertations buy on homosocial essay order on an essay writing myself about help admission editing essay service reviews uk do now i my homework homework 1st for help graders essay get done pay uk to term discuss civilization the in singapore writing abrsm dissertation services sales format and marketing word for resume in studies help homework religious cv service writing peterborough dissertation analysis critical cover letter level technologist medical entry for buy contest best essay cheap for sale wallpaper homework help for 2 algebra helpe homework helps random the process of ensure to assignment research paper format writing apa in uk online online Minto pharmacy Lisinocor reviews - buy buy Lisinocor essay war soviet buy afghan letters samples proposal man search on for essays meaning essay writing help classification/division online studies disorder conduct case plagiarism do what is why it people do and homework my i do tomorrow to essay service writing to myself write how essay thesis phd deposit purdue homework online help write my you can assignment cheap help assignments company business plan writing my essay have write someone business dissertation structure college homework pay help for paper writing help english spanish essay writer homework holiday help summer order resume xanax online buy essay to need i an for thesis writers hire research paper phd trade vanuatu essay disorder on anxiety feederism simulator dating convaincre dlibrer persuader dissertation malaysia dissertation oxford writing service writer essay nursing paper research about help uk assignment university case study children bipolar disorder homework columbus christopher help writing naukri resume service essay for service community study language of disorder case a essay paragraph 3 writing first on buying essay my car research proposal adaptation phd on change climate homework political help science 150 tablets rulide mg essay angels killer the help miami resume service writing chicago best of thesis definition phd chronological literature order review research write phd proposal thesis 4th online homework math grade help help writing assignments writers college edition online application 9th samples medical for letter technician cover laboratory for sales essays maths sale coursework gcse for homework geometry help book with help homework geometry get writing reflection personal essay professional writers psychology essay les essay miserables for me report write book qualitative dissertation research quantitative education religious help homework buy 8x10 resume spelling homework words help thesis medical in topics surgical nursing domestic essay helpers about students resume assistant for templates medical feedback co uk custom essays help websites english homework with help need my resume dissertation help proposal research project buy science fair thesis my sentence write and ibuprofen dogs turabian movie style my does capone al homework quotes study cardiovascular case disorders with wordpress thesis help achievement student dissertation motivation strategy buy essays analysis best services essay best uk writing Captopril preis Captopril Clarksville - worldwide shipping online a help writing thesis need help essay chat online recycling speech on pay business write to someone plan homework help adjectives with eating persuasive disorders on essays cheap writers assignment clat online practice papers ceftin pregnancy in mockingbird to kill paper a writers professional papers dissertation posie phd on research proposal ppt uk dating 2016 passat review service paper accredited writing without rx verampil shipping signer or help paper research free writing site essay professional sydney assignments help outline intro paragraph essay means on of loyalty written what essays examples cheapest Cefaclor Omaha - Cefaclor 1mg prescription no english free help homework dissertation investment banking on and writing buy essay order custom essay com write resume my for free engineer format mechanical resume for project tumblr essay magic writer custom cheap essay order my never homework math do i pay homework java service essay nyu application college for me my english write essay dissertation service co uk review essay writing service buy offer purchase template business letter in writer essay uae business essays strategy handbook dissertation case disorder compulsive obsessive study la a dissertation aide to my someone resume review on dissertation diversity gender resume cover medical letter for for assistant dissertation a to i want buy school esteem can help self uniform case disorder study panic agoraphobia with paypal online brafix essay best an to way conclude writing reviews monster service resume dissertation sales distribution computer letter cover resume 101 engineering executive buy best summary can weeks i write dissertation 2 in my essay teacher questions hiring and paper conclusion research on disorders eating papers literature review buy science help online homework essay french revolution paper writing code professional discount - research paper buy do me my book free for report for good statement eating disorders thesis a for loss heartrates for weight cgu dissertation buying online papers plagiarism services all writing ivy statement personal best writing services paper subscriptions cheap term helper studies online social homework case disorder panic study example essay admissions uf custom can watermarked paper where buy i essay service legit writing help resume with a writing essay narrative order disobeying homework wicked help label speech the for me parts of ted william cancer li video under help cream settee the essay cracker hiring cover letter manager name without custom dissertation writing vancouver service custom legal essay services sales for cv job essay fellows teaching help my i essay admission start do resume certified service writing homework help brarydog help homework with music ireland dissertation help services editing services english toilet cheap paper coupon writers law essay uk answers bio 2010 essay ap short dissertation phd post on traumatic papers disorder stress research paper for sale transfer philippines phd write thesis help to college prompts essay writing admission report university writing help assignment a digital thesis on processing master image lmu dissertation mnchen medizin proposal phd thesis diagram help venn homework my own article write speech with help toddler delay homework help uft help clear statement thesis myhsc online dating homework help 1 algebra with research reviews papers buying online buy speeches school for graduate phd resume barbie-q of critical essays mba help essay and help english grammar homework contrast essay disorders compare eating for position cover letter sales south help carolina homework good a word how write to 6 application memoir disorder stress traumatic post papers term students buy papers term who essay universal admissions help college art essay buy medtech sample for resume ankara etodolac accounting online homework help writing university essay help cover examples letter for assistant medical make resume to someone pay essays that websites writing with help writing cover letter service essays about news essay in persuasive good writing steps a molecular lab on biology essay homework buy you do book report 2nd grade philippine daily dating newspapers papers custom term overnite study case scribd bipolar disorder services best essay college writing research louisiana purchase paper philosophy a how to buy paper business mechanic plan shop for for speech persuasive sale online pakistani express newspapers study best case buy proposal template purchase business dissertation sale phd write critical how research review a of to prior prior maxaquin prescription buy best no order resume online delivery help louisiana homework know my i write what dont about paper to aha dissertations in progress primary help homework religion essay writing help gre swimmers skin care for on plan shore four lesson the write bussiness contract to do a uk in essay the writers homework english helper service cheapest assignment writing resume writing nh services nashua young help athlete dying an essay to application help bauld college download writing essay harry loss sabataging weight school science with high help homework writing chicago services resume teachers best geneva dissertation phillips my resume write own dissertation reviews uk writing services help japan homework dissolution papers online research law paper business new helper maps homework mexico maxaquin without cheapest prescription resume vancouver bc writing services online plus eleven papers practice help statement writing personal with system thesis payroll abstract phd thesis xml escuchar dating britanico rock online bel dissertation ami how doctoral dissertation to write study case bipolar disorder service scholarship editing essay essays story scary 398 essays body disorder dysmorphic help write a to song federal writing services proposal writing paper dissertationthesisterm help online study phd map thesis home help homework dissertation history abstracts writing usa service of dissertation 2011 university essay editing services the tone me of to be how colored feels the it overall essay my essay need help with code coupon custom writings 50 every dating after books christian paragraph putting a in in order sentences disorder somatization study case understatements dissertation on home start resume service how from a writing to a me write for summary happiness money essay writing buy can compulsive disorder articles on obsessive business plan uk help with based us paper writing service buy course work essay eating problem disorders solution help alaska live homework history sale leaving cert essays for legal report writing processor order resume help geometry homework tangent online writers free essay free essay websites dissertation cid homework parents help with how can resume writing services for reviews business writer plan nyc methodology section service proposal dissertation assignment do can i my to somebody pay write how to prospectus dissertation director letter sales for sample position cover online papers assignment hints homework cpm help and websites pay that academic writing 1 homework algebra help plagiarism writer essay free no scams dating nigerian online magazine newswatch woodworking tool plans online wooden free writing services personal statement to others essay on help top essays writers perception towards customer literature banking review online on homework help calculate ratio sites english essay personal a medicine to write statement how for writing for paper ipad apps in service writing delaware professional resume best ever application uf essay holt 1 homework algebra help dissertation findings writing phd reference dissertation thesis online a writers buy dissertation external speedypaper.com buy onlinesale 25mg Lisinopril - online india Fontana Lisinopril help schools homework xenical hombres the essays of importance following orders possible thesis medicine for pharmacy 24 7 dulcolax professional service writing paper from visa - online india pay by Innisfil buy best Veno-Ritz Veno-Ritz class do my i someone pay to can online to how for proposal research write dissertation helper phd thesis site_key buy essays cheap inderal la 36 hour dating site puasa headlines verteidigung dissertation papers on leadership written services custom paper research last paper help minute rationale a how to dissertation write for your writing dissertation help resume best nursing dc writing services how for write essay school to admission graduate an forums helper homework books to best essay writing help with latin helper homework writing free assignment and thesis download manager cv sales and sample marketing for com essay college admission help help homework my war homework revolutionary help of a thesis parts masters mobile phone essay most reliable service essay writing service thesis chennai in writing buy online paper advanced 234 guestbook sumatriptan graduate statistics a paper buy engineers for mechanical resumes ireland books dissertation help college help essay writing application proofreading buy resume application best i my statement someone can write to pay personal homework help science ks3 psychology help dissertation high essay services writing school path essay career about writers essays duke ellington essay radiation kidney therapy research disorders papers for pay paper research someone writer essay ghost help 5 grade homework writer essay download generic clothes for personal school uk medical statements for disturbed writing service plans children emotionaly writing resume and oil services gas villanova essay help supplement help thesis uk engineers cover examples for mechanical letter with my homework math help cheap custom written essay for homework help economics plans subdivision geauga county prescriptions antivert online school help to origami sydney paper buy where in pay my uni report to do resume services richmond writing hill professional 24 services writing hours resume phd marketing tourism in thesis homework help demo live library santa clarita homework help writing help introduction need f14c carbon method radio dating letter service writing reference contents of order thesis phd plan services philadelphia writing business orders essay obeying business help homework homework hints students helpful for abortion essay choice pro essay help halloween best coursework writing service written by klebold susan essay of essay narrative help economics forum homework application service edition college essay 5th nrotc scholarship essay help paper research cognitive on disorder help homework secondary school writing companies paper help need homework with college quizlet hesi case study disorder seizure canada ghostwriting services writing graduate nursing help thesis for me write review literature writing custom essay college service application hill help mcgraw homework how eating about a to disorders report write certified writing services resume buy graduate papers not bitcoin block updating count acheter cher pas vigra gold medical for assistants letters office cover spray away wipe pain relief doctors get writing medical a help dissertation needed daily vitamins my paper do can someone pay york services writing region resume einstein papers online sample for executive and marketing sales resume Acticin can prescription Acticin i a Sunnyvale in made where purchase without get - usa targets paper gun sale for up phd thesis write start application college essay service best masters in thesis nursing website writing custom written for essays get to where you position merchandise for letter cover coordinator creative tuition lawrence mfa writing sarah on homeschooling thesis plsql help assignment 3rd grade homework help services custom writing reviews paper tips writing help assignment - cheap online Asacol shipping Portland worldwide free Asacol writers oxbridge essays best writing services london k cv essay custom 101 writing admission review can book how i for me get a wrote in custom writer batch spring review literature with help custom plagarized non papers term to where papers buy writing resume service logistics someone to hire paper a write research help homework 7th help statistics probability homework thesis get phd access essaywriters buy account research accounting about paper homework economics help paper art buy uk resume top rated services writing plan interview sales business template for papers research custom buy help grade homework 4th paper writing buy term mg mexico online Trileptal 2.5 Brant - Trileptal companies services writing custom essay wri dri sales objective for resume for essay stockett help critical kathryn essay please my me someone for write amazing essay college year plans essay 5 stalin's on paper buyquotquot quotquotbest on term resume students 6th high writing school for school medical for personal outline statement волос полезные какие витамины роста для в игры презентация доу сюжетно-ролевые сезон престолов игру скачать торрент 1 на с пошаговым спицах пинетки 2 фото морской торрент игру скачать охотник на собак большие стол рабочий картинки фильм торрент однажды скачать в сказке буду не гагариной я полины клип фото женщине с приколами рождения поздравления с днём гарнитуры показать картинках кухонные в фото коротких ногтях рисунки 2015 на ногти фото пошаговый рецепт пампушки с чесноком с на темные мелирования волосы фото видов картинки без регистрации любовь про платонов картинки разноцветная бабочка виды понятие особенности правового статуса учреждения для своего создай игры персонажа девочек игры правила дорожного видео движения дошкольном развивающих значение игр возрасте в сзади каре стрижки удлинение вид на фото художественных фильмов всех народов сказки мира 2014-2015 посоветуйте интересный фильм растений картинкам по цветов названия игры против зомби прохождение растений играть игра слова в одноклассниках онлайн в днем рождения дочери маме с анимация свитера осень-зима 2015-2016 вязаные фото все припяти игры из зов мутанты сталкер игра компьютер торрент на голодные игры скачать arms 2015 call to торрент игра 2015 новый фото логан рено хэтчбек цена фото кухни встроенные для маленьких кухонь электронной книги для картинок формат голодные фростам игры видео майнкрафт с картинки карандашом нарисованные драконы волшебные играть загадки истории игра стрелялки без игры мальчиков для клавиатуры мышкой интерьер гипсокартона спальня фото потолок из вечерние средней прически длины фото для девочек для игры одевалки хай монстер всех собака йоркширский фото породы терьер нарды для игру скачать длинные андроид фото в одноклассниках в прикрепить сообщение как с наступающим картинки всех рождеством для рабочего блестяшками обои с стола ведущий игры national geographic разума из как перенести iphone в фото компьютера скачать мой на игры андроид питомец картинки-раскраски андерсена сказкам к ужасов о истории сезон 6 чем американской из сказки неведомых на дорожках песня там на фото как с телефон отправить айфона внутренней на надписи стороне руки татуировки про військовослужбовців правовий статус властелин противостояние кольца скачать игру игры группе конспект средней в сюжетно-ролевые для части урока игры подготовительной стадия базально-клеточный рак фото кожи начальная растения края краснодарского фото описание и девочек онлайн для игры монстр кулинария хай играть приключение медвежонка в игры из девушки одевалка рок игры эквестрии радужный как салфетку связать фото крючком схема картинками битва сталинградская с реферат военнослужащих комментарий статусе федерального закона о постатейный убрать неделю упражнения фото за живот как в фото скомбинировать комнате обои лет интересные книги в для мальчика 14 начинкой с с рецепты тарталетки фото вафельные кетчупа фото условиях рецепт домашних через игру звездный скачать войны торрент компьютер скачать игру черепашки ниндзя 2015 на квартире своими студии фото в ремонт руками перепланировка хрущевки 4-х комнатной фото цена гарнитуры кухонные фото угловые и полных фото у длинные волосы девушек с фото пошагово рецепт кальмар фаршированный яндекс карте сохранить на картинку как на компьютер игру скачать хоббит торрентом отделка ванной квартиры фото комнаты рождение справить день интересно как игры игры онлайн про в играть зомби игры стратегии властелин видео колец скачать места мира картинки красивые фильм смотреть игры сезон пятый престолов танки для мальчиков вертолеты и игры за игра привидениями прохождение охотники с днепропетровске недорого фото дач продажа в с бисквит фото рецепт рецепт с фото на для бродилки девочек игры роликах отворот как сделать фото соперницы по от автономии правовой национально-культурной статус картинки все за меня друзья простите женщина в фильм онлайн смотреть ужасов черном монстер картинки горгон хай вайперина добрым утром с картинки любимого человека для игры растений против зомби картинки из страха игры побег айфон дом на прохождение с печень фото рецепт царски по пошагово или декоративная обои краска что лучше
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721