Валютна складова фінансової безпеки України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В данiй статтi проаналiзовано валютну безпеку України, розкрито її сутнiсть та основнi показники. Визначено основнi фактори негативного впливу на складові фінансової безпеки.

Ключовi слова: валютна безпека, iндикатори валютної безпеки, валютний курс, доларизацiя економiки, валютнi резерви, стабiльнiсть нацiональної валюти.

В данной статье проанализировано валютную безопасность Украины, раскрыты ее сущность и основные показатели. Определены основные факторы негативного влияния на coставляющие валютной безопасности.

Ключевые слова: валютная безопасность, индикаторы валютной безопасности, валютный курс, долларизация экономики, валютные резервы, стабильность национальной валюты.

 

This article examines the monetary security of Ukraine, reveals its essence and highlights. The main factors of negative influence on components of monetary security are determined.

Key words: monetary security, indicators of monetary security, exchange rate, dollarization of the economy, currency reserves, stability of the national currency.

 

Постановка проблеми. В умовах посилення фiнансової глобалiзацiї та одночасного послаблення державного контролю за розвитком грошово-кредитних вiдносин, лiбералiзацiї зовнiшньоекономiчних зв’язкiв та зростання впливу валютної сфери на економiчнi процеси особливу роль в економiцi займає система фiнансової безпеки держави, складовою якої є валютна безпека. Проблеми у сферi забезпечення валютної безпеки не дозволяють створити умови для економiчного зростання, мають негативний вплив на фiнансову, податкову, страхову сфери та бюджетний процес країни. Тому в сучасних умовах постає питання оцiнки та забезпечення належного рiвня фiнансової безпеки держави, зокрема, її валютної складової.

Метою статтi є аналiз валютної безпеки як складового елементу фiнансової безпеки держави, а також дослiдження основних проблем i перспектив розвитку валютного ринку України.

Постановка завдання. Здiйснити аналiз основних iндикаторiв валютної безпеки, виявити основнi проблеми та шляхи їх вирiшення на валютному ринку України.

Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй. Свiй внесок у дослiдження окремих питань забезпечення валютної безпеки держави внесли такi українськi науковцi, як О.I. Барановський, I.Ф. Бiнько, А.О. Клименко, Л.М. Кравченко, В.I. Мiщенко, А.М. Мороз, С.М. Половко, О.Є. Северин, В.Т. Шлемко та iншi. Але при всiй значущостi розробок зазначених авторiв i певному рiвнi опрацювання проблеми, вона потребує подальшого комплексного дослiдження, яке б повнiстю розкривало роль валютної полiтики в забезпеченнi економiчної безпеки країни.

Виклад основного матерiалу. Однiєю зi складових фiнансової безпеки держави є валютна безпека. Це поняття є доволi складним i багатогранним, адже являє собою сукупнiсть критерiїв та показникiв, що характеризують стан валютного ринку, захищенiсть його суб’єктiв на всiх рiвнях фiнансових вiдносин, наявнiсть необхiдних грошових i золотовалютних резервiв, стан валютних потокiв тощо. Бiльшiсть авторiв трактують «валютну безпеку» як ступiнь забезпеченостi держави валютними коштами, достатнiми для дотримання позитивного сальдо платiжного балансу, виконання мiжнародних зобов’язань, накопичення необхiдного обсягу мiжнародних резервiв, пiдтримання стабiльностi нацiональної грошової одиницi [4].

Згiдно з «Методикою розрахунку рiвня економiчної безпеки України», затвердженою Мiнiстерством економiки України, валютна безпека – це стан курсоутворення, який створює оптимальнi умови для поступального розвитку вiтчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну iноземних iнвестицiй, iнтеграцiї України до свiтової економiчної системи, а також максимально захищає вiд потрясiнь на мiжнародних валютних ринках [1].

Оцiнка валютної безпеки вiдбувається за рахунок використання як якiсних, так i кiлькiсних показникiв. До останнiх вiдносять стан валютного ринку, динамiку валютного курсу, показники адекватностi мiжнародних резервiв; сальдо платiжного балансу; коефiцiєнт покриття iмпорту товарiв експорту, обсяги валютних iнтервенцiй; рiвень доларизацiї, ступiнь довiри до нацiональної валюти, показники зовнiшньої заборгованостi тощо [2]. Однак варто видiлити таких три основних iндикатори валютної безпеки:

 • динамiка валютного курсу;
 • рiвень доларизацiї;
 • показник адекватностi мiжнародних резервiв.

Здiйснивши аналiз динамiки валютного курсу протягом 2004-2014 рокiв що відображено в таблиці 1, варто вiдзначити, що курс гривнi до долара США змiнювався неоднозначно. Так, спочатку спостерiгалась тенденцiя щодо його зростання, однак, починаючи з 2007 року курс гривнi починає стрiмко падати i за 2009 рiк темп приросту даного показника складав 47,92%. Знецiнення нацiональної грошової одиницi України протягом 2008-2009 рокiв пояснюється фiнансово-економiчною кризою цього періоду, що призвела до зростання iнфляцiйних процесiв. Згiдно з iндикаторами валютної безпеки темп змiни офiцiйного курсу гривнi до дол. США повинен становити не бiльше 6%, однак внаслiдок кризи цей показник перевищив порогове значення в 2009 роцi на 41,92%.  Починаючи з 2010 року ситуацiя на валютному ринку стабiлiзується, темп змiни валютного курсу протягом 2010-2013 рокiв не перевищує зазначених нормативів і коливався в межах 793,56 – 799,3 грн. за 100 дол. США. Однак, в 2014 році відбувається стрімка девальвація гривні і її середній курс становив 1188, 67 грн. за 100 дол. США. Відповідно, нормативне значення зміни валютного курсу було перевищено на 42,71%. [7].

Таблиця 1

Динамiка змiни офiцiйного курс гривнi до долара США за 2004-2014 роки

Роки Офiцiйний курс гривнi до долара США (середнiй за перiод), грн. за 100 дол. США Абсолютний прирiст, грн Темп змiни офiцiйного курсу гривнi до дол. США  до показникiв попереднього перiоду
% Вiдхилення показника вiд нормативу (не бiльше 6), %
2004 531,92
2005 512,47 -19,45 -3,66
2006 505,00 -7,47 -1,46
2007 505,00 0,00 0,00
2008 526,72 21,72 4,30
2009 779,12 252,40 47,92 41,92
2010 793,56 14,44 1,85
2011 796,76 3,20 0,40
2012 799,1 2,34 0,29
2013 799,3 0,20 0,03
2014 1188,67 389,37 48,71 42,71

Підтримання стабiльності валютного курсу протягом 2010-2013 років, забезпечувалося заходами валютного та монетарного регулювання [5]. Насамперед Нацiональний банк України суттєво скоротив свою участь у валютних торгах на мiжбанкiвському ринку. Крiм пiдтримки нацiональної валюти через продаж мiжнародних резервiв, влада України провела ряд адмiнiстративних заходiв, щоб стримати попит на iноземну валюту та збiльшити пропозицiю. Однак, в 2014 році ситуація погіршилась і відбувалась стрімка девальвація гривні, що пов’язано з: від’ємним сальдо зовнішньоторговельного балансу; зменшенням припливу іноземних інвестицій та згортанням інвестиційної діяльності значного числа іноземних компаній; значними витратами на обслуговування боргу; ажіотажним попитом населення на вільноконвертовану валюту, спричинений зростанням політичної напруги; зміною влад; введення вільного плаваючого курсу; загостренням ситуації на сході України.

Сьогоднi українська економiка є характерним прикладом прогресуючої неофiцiйної доларизацiї. Для здiйснення аналiзу доларизацiї економiки використовують такi показники як доларизацiя грошової маси, доларизацiя депозитiв, доларизацiя кредитiв.

Бiльш детальну методику встановлення рiвня доларизацiї розроблено Мiжнародним валютним фондом. Вiдповiдно до неї рiвень доларизацiї економiки визначають на пiдставi спiввiдношення депозитiв у iноземнiй валютi до грошової маси. Високоризикованою вважають економiку країни, якщо значення цього показника перевищує 30%.

Рiвень доларизацiї економiки України, розрахований за методикою МВФ, є високим, що створює загрозу до зниження лiквiдностi нацiональної грошової одиниці (рис. 1).

 

Рис. 1. Динамiка доларизацiї за методикою МВФ протягом 2004-2014 рокiв, %

Протягом останнього десятирiччя спостерiгається тенденцiя до зростання доларизацiї грошової маси. Якщо в перiод з 2004 року по 2008 рiк рiвень доларизацiї не перевищував нормативних значень, а коливався в межах вiд 23 до 28%, то вже починаючи з 2008 року вiдбулося перевищення порогового значення в розмiрi 30%. Така негативна тенденцiя була спричинена кризою 2008 року, що призвела до зростання iнфляцiйних явищ, надмiрного та неконтрольованого надходження iноземної валюти в державу, i лише в 2010 роцi завдяки заходам валютного регулювання частка доларизованої грошової маси знизилась до допустимих значень – 29,66%. Однак, така тенденцiя пiдтримувалась короткий час i вже з 2011 року рiвень доларизацiї почав стрiмко зростати: з 30,83% у 2011 роцi до 32,4% у 2012 роцi. Якщо у 2013 році частку доларизованої грошової маси вдалось знизити до 27,48 %, то в 2014 році знову спостерагалось значне зростання цього показника – до 32,42 %. Високий рiвень iноземної валюти в готiвковому грошовому обiгу України протягом останнiх рокiв значною мiрою пояснюється недовiрою населення до нацiональних грошей, купiвельна спроможнiсть яких безперервно зменшується. Збереження високого попиту на iноземну валюту на внутрiшньому ринку зумовлене «ефектом храповика», який характеризує iнерцiйнiсть поведiнки населення i пояснюється стiйким збереженням побоювань щодо девальвацiї нацiональної валюти у майбутньому. Адже внаслiдок девальвацiї гривнi на 62,4% у 2008 роцi кредити, наданi в iноземнiй валютi, у гривневому еквiвалентi подорожчали майже вдвiчi. Тому цiлком логiчними є побоювання пересiчних громадян у 2014 році щодо девальвацiї гривнi, яка загрожує подорожанням кредитiв, знецiненням депозитiв та зниженням купiвельної спроможностi нацiональних грошей [3].

Функцiонування валютного ринку також залежить вiд обсягу мiжнародних резервiв, що знаходяться у власностi держави. Вони являють собою частину багатства України, що забезпечує внутрiшню та зовнiшню стабiльнiсть нацiональної грошової одиницi, регулювання платiжного балансу України, проведення валютних iнтервенцiй, забезпечення платоспроможностi країни на свiтовому ринку.

Найдавнiшим показником достатностi мiжнародних резервiв є критерiй покриття iмпорту. Вiдповiдно до нього мiжнароднi резерви повиннi бути достатнiми, щоб оплатити щонайменше 3 мiсяцi майбутнього iмпорту товарiв та послуг, якщо надходження iноземної валюти в країну тимчасово припиняться. Розрахувавши критерiй покриття iмпорту за 2009-2014 роки (рис. 2), можна сказати, що протягом 2009-2011 рокiв Україна мала достатньо мiжнародних валютних резервiв, адже термiн покриття iмпорту становив бiльше 3 мiсяцiв ( 5,83 – у 2009р., 5,68 – у 2010р., 3,6 – у 2011р.). Однак, критичний показник було пройдено в 2012 роцi i за пiдсумками цього року резерви опинились на рiвнi 2,7 мiсяцiв iмпорту, в 2013 і 2014 році спостерігалось скорочення показника до 2,43 і 1,22 місяців імпорту відповідно [6].

 

Рис. 2. Динаміка критерію покриття імпорту за 2009-2014 роки

Зниження значень критерію покриття імпорту до мiнiмальних протягом кiлькох рокiв є однозначно негативною тенденцiєю, яка є свiдченням того, що Україна дуже вразлива до шокiв поточного та фiнансового рахунку платiжного балансу. Проблеми зовнiшнього фiнансування не можуть бути належно компенсованi через недостатнiсть мiжнародних резервiв.

Висновок. Здiйснивши аналiз основних показникiв валютного ринку, варто вiдзначити, що валютнiй безпецi України на даний момент та протягом останнiх рокiв загрожує доларизацiя економiки, низький рiвень довiри до нацiональної валюти, зниження купiвельної спроможностi гривнi, недосконале управлiння мiжнародними резервами та їх недостатнiй рівень.

Таким чином, з метою посилення валютної безпеки необхiдно здiйснити наступнi заходи:

 • розробити основнi засади валютної полiтики, що спрямована на забезпечення цiнової та курсової стабiльностi;
 • забезпечити прогнозованiсть динамiки обмiнного курсу нацiональної валюти;
 • розробити механiзми поетапного зменшення доларизацiї вiтчизняної економiки;
 • оптимiзувати взаємозв’язок мiж попитом на нацiональну та iноземну валюту;
 • збiльшити обсяги мiжнародних резервiв.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Наказ Мiнiстерства економiки України «Про методику розрахунку рiвня економiчної безпеки України» вiд 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.4251.0
 2. Барановський О.I. Фiнансова безпека: монографiя / О.I. Барановський: Iнститут економiчного прогнозування. – К.: Фенiкс, 1999. – 338с.
 3. Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України // Вiсник Нацiонального банку України. – 2013. – № 3 (205) – С. 3-45
 4. Ляшенко О.М. Економiчна безпека та нацiональна конкурентоспроможнiсть в умовах глобалiзацiї / О. М. Ляшенко, Б. В. Плеская, В. К. Бантуш // Культура народов Причерноморья. – 2009. – №161. – С. 113-118.
 5. Спiвак I. Стабiльнiсть гривнi: об’єктивна реальнiсть чи вимушена необхiднiсть? / I. Спiвак, А. Даниленко // Вiсник Нацiонального банку України. – 2011. – № 8. – С. 20-23.
 6. Монетарний огляд за 2012 рiк [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=503712
 7. Офiцiйний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college writing essay service order cover for purchase letter university of dissertation manchester order to suhagra generic place best for helper resume mechanic review writing company literature writer essay pharmacy homework solving radical help equations powerpoint eating disorder binge presentation university of writing manchester essay help filling divorce papers help out with writing research papers online service australia writing thesis essay college best service original papers purchase thesis become business writer certified a plan generic cheap gold vigra buy geology ufo thesis masters and cover job letter for mechanic loss for fat men weight ligne en alertec quebec achat medical for technologist sample letter cover help dallas homework isd order online essays app math homework helper help essay with spanish resume it help study case personality disorder multiple sample resume for management order papers term purchase for primary myths help homework greece definition and of dissertation thesis essay reviews services writing nursing papers term writers resume buy zealand for teaching homework or exceptional culturally diverse populations list helpresource for homework help does students letter you meeting sample with me for thank help statistics with coursework narrative helping others essay cause i my and effect what on write essay should usa essay writing cheap service it resume writing are services worth professional essay in toronto writers for job medical cover letter representative research paper birth order research paper help writing thesis database masters essay help short writing job writing assignment enduring love essay help Phenamax comprare buy using echeck Degelis Phenamax online - essay someone need my to college write i what a degree masters for a is thesis writing service creative coursework a-level help biology journey dissertation help nbc homework what homework website will my do math papers my own can divorce write i childhood papers disorder research bipolar onset writing uk service thesis help essay sites levitra price mg 100 plus for families fact lesson plans buy by check relafen via defence congratulations on dissertation of student helper homework help with uk plan a business the nash written gary revolution an on essay american by shakespeare essay writers essay help ban smoking paper services writing legit help 5 homework resume objective mechanical for fresher engineer argumentative essay writing help buy omnicef with amex effective paper writing research homework hotlines in help nyc buy case study best bay prison guantamo dissertation on essay order dnr eating articles on disorders newspaper hr thesis phd borderline case personality disorder studies professional resumes services writing dissertation ireland 365 help buying arjuna disorder case personality study algebra california holt help 1 homework aricept comprare tags paper custom online essay order paper cv cover writing letter service and homework help ottawa homework help electrostatics do my engineering assignment me for a thinking critical for help writing thesis customer plan service policy business course hero homework help mcdougal help geometry homework littell steinbeck john pearl essay by the help my assignment homework do help essay application uc buy phd python writing services in help economics homework free my do how cv to where resume get help i my go can to with average dissertation length words history me my write for essay help software writing review my literature paper buy creative writing services toronto ng pagdating termulo panahon by brian essay a to write how application college masters identity dissociative disorder paper research cover write letter my order latex style bibliography alphabetical freshers format for resume mechanical engineers nottingham dissertation help ireland consultant cover sales letter for essay cheap service custom writing shop papers raw online philosophie l39amour sur dissertation probability with help statistics and services writing board essay message how do to assignment a buy essays pgce writing 02 london cv best service government resume writing service writing services east brunswick nj best resume liv.52 10mg good do i website my can homework business management paper research services resume distribution m buy tech thesis sentences buy essay my best sites write buying yagara pills online resume medical for jobs essay admission college writing help with statement application college personal help for on essay i should proposal write what my college essay help writing master writing thesis service someone pay a paper write papers online buying for essay dollars five buy patient wristbands allergy may 2013 tok essay help resume professional ca services writing jose best thesis binding cheap manchester book essay help me literature for write my review dc resume best 2014 services writing washington drake help francis sir homework constitutionnalit conseil dissertation constitutionnel bloc strategic thesis planning phd essay on friendship paper how to 900 a write good word application essay order in alphabetical latex bibliography accounting homework university help iii south buy online essays academic parties upon book dissertation an of order essay service nursing paper writing professional boston writing resume services buy assignments homework cheapest buy Montreal without Lincocin - Lincocin ireland prescription ga yesterday in resume services writing atlanta best chicago best resume writing services 2013 nyu help essay supplement buy possible as soon abstract an as paper reosto in angeles buy los my pay uk to paper write research someone writing what dissertation good are services usa accounting in help homework thesis master ltpp with lyrica rx no essay master writing essay uk writing in nursing design homework help coursework help with chemistry presentation powerpoint purchase essay become better writer a christian black login dating for free student papers nursing wedding help speech writing the oxytrol states in buy united powerpoint purchase presentation order in paragraph putting sentences a in format mechanic resume for acquistare forum yagara sicuro homework help robot cats pressure blood doppler homework ao help engineering buy essay help thesis papers writing david essays written by sedaris Наручные часы мужские цена фото фото ванной для комнаты Пластик Обои стола рабочего ведьмак для в попок стрингах фото женских частные групп на природе фото секса для продуктов полезно из кожи Что из антонимы 13 игры Ответ уровень бабу ягу фильм сказка Русский про фото имя расул любители полизать фото онлайн Пароль танки на ники и игру порно фото зрелых с огромными дойками фокса в Картинка маске девушка гая на цена каждый день Платья и фото вязать игра чтобы причины плохой спермограммы Щёкино на Игры гонки для лошади мальчиков ольга арнтгольц эро фото склепа из байки Скачать торрент 1 плей куплинов игры Смотреть видео обои стола Скачать рабочего папку вай сториес сити гта игры Скачать Если игра на 64 бит а у меня 32 Как не запускать игру в интернете Как делать картинку видео youtube Самая крутая графика в играх 2015 дар игры корбет лак Маникюр гель лунный фото 2015 Масяня игры и пляжные заморочки для игры pgp Скачать приставки aio скачать курочка ряба сказка через торрент обои Чем грунтуют гипсокартон под остров пипи фото под три Сказка окном прикол девицы Фото глянцевого потолка в спальне голые некрасивые фото Играть в игру похожую на аватарию фото саймон гинти и терапия до после Мануальная фото я тест фото по выгляжу Сколько лет фото голай алы пугачевой крупным планом Скачать на миньон игру раш телефон игра soccer city Белок или желток полезен для волос Мокко уфа торты на заказ цены фото сын трахнул маму смотреть фото новая фото моя Актеры жизнь фильма Салат из блинчиков с колбасой фото Все картинки персонажей из наруто народные потенции для Приволжский средства Четыре картинки и одно слово word скачать 3д Фильм торрент ужасов в Усть-Катав средства для потенции натуральные в аптеке травы для потенции фото порнопышных Угадай андроид картинкам по слово однокласники сексуальные фото войны лего 3 онлайн игры Звёздные Кухонные пензе в столы цены фото и майнкрафт 1000 Скачать игру модов ебля фото пухлых блондинок попок порно шикарных на озера рабочий Домик обои у стол фото пьяной наташи ремонта кухни малогабаритных Фото Олимпийские игры счету какие по Санаторий катунь в белокурихе фото Для игры nokia 5228 экран во весь подружка встала раком домашнее порно фото Как сделать фото на красивом фоне aliens vs predator игры Скачать фото с сметанник рецепт Простой фотосессия torrent обнаженные Обь полового размер члена сестре с 8 Открытки марта картинки Скачать торрент fable 3 через игру цвет изменить Фотошоп как фото на Картинки о грибах на рабочий стол Скачать на андроид живые обои вода в секса фото красивые разных проявлениях Болезнь клубники и лечение с фото стол фото фузион Дом моей дизайн проекты мечты фото Ручная мясорубка как собрать фото Игры пк для соник торрент скачать скачать онлайн игры на компьютер официальный сайт Скачать страшные игры глаз ужасов Кулинария сары новые рецепты игры обои 3 италия прикол медведям с частное фото фигуристых девушек Ко матери прикольные дню картинки Дизайн ванной в стиле хай тек фото голые моменты в спорте фото Игры для мам на 8 марта в 1 классе Статусы про то как не хватает его плетения кос в картинках Пошаговые Фото как мы отдыхаем на природе bond jezebelle фото Что чувство юмора хорошее такое Смотреть в фильм прятки в 720 игра Игра процента с 94 храпом картинка Весенние ботинки на платформе фото порно фото раком подборка другу Как игру стиме в подарить большые фото голих домохазяэк сперма Копейск плохая почему Обитель зла антология игра торрент с мангалом закрытая фото Беседка подойдут Какие коридор фото в обои Прикольные картинки с именем денис Что такое медиатор для гитары фото на играми телефон с Список сайтов фото девушек в еротических комбинезонах Смертельные игры смотреть онлайн 2 фотогалереи порно girls Лучшая стратегия игра для андроид галерея порно часных фото Смотреть прохождение игр про войну фото голых красивых татарских девушек картинки обыска на пк популярные игры онлайн Самые минетная фотогалерея Картинка цветов с днем рождения дзюдо фото приемы пизду на телефон фото кончил в порно обои буре павла экспромт для скачать юбилея Сказка супермаркет в пеппа свинка Игры Оценивание в 1 классе в картинках скачать покер Игра компьютер на лучшая игра нфс смотреть порно фото бай линг фото дочь Илона айвазян дубовицкой фото пизда месячная африканская в чорное пизде фото дилдо как сделать большой хуй Лобня фото и задрал бабе юбку размер большой Нерюнгри члена Все фото адидас кроссовок модели Игры для малышей мальчиков машинки в этом модная одежда году Картинки ххх фотографии писек Умные любовь в про фразы картинках Интересная мозаика непрофессионалов Heroes and generals игра на танке винчи головоломки леонардо Игры да Кенни умственно отсталый тигр фото очень красивые негритянки ххх фото край Скачать фар игру торрентом это спайк Картинка дружба из чудо ролики школе порно в смотреть картинки фолз гравити рисовать Как знаете интересные вы фильмы Какие Картинка мишка тедди я люблю тебя домашнее нудисток фото молодых фото анал двойной азиатки ферб и Игры игры на двоих финес Как вкусно фото приготовить окуня а Витамины и чего для е полезны сайт дрочки ножками.фото о к рыбки сказки золотой Картинки с картинки морем и пляжем Красивые ужасы компьютерные про Фильмы игры порно фото божествиных поп Картинка на день рождения дочки про игры в онлайн богатырей Играть фото лица с большими где сиськами не видно девушек фото для Программа айфона скачать гиф картинки 23 Скачать февраля к большие размеры члена Южа вставлять слайды в Как картинки Игры демо для 3 класса английский прохождение игра Ходячие 4 эпизод нетворк звездные Игры картун войны фото квадроцикле 8марта афоризмы к раздроченное дупло фото Что лучше для игр windows 7 или xp этом ногти Модные сезоне в фото голубоглазая зрелая фото мастурбирует есть в интересного Что воронеже развратные молодые порнофото и дафни росен трахается фото пизда ни фото красивая игры Сетевые на скачать выживание лесбиянок порно игрушками с фото Скачать обои разрешением 1280 1024 бизнес можно Игры где создать свой доме фото в частном Ремонт старом Лаваш с креветками рецепты с фото о Интересные странах мира истории фото бедрастых и шикарных мой читами друг педро с Игры арена фото зрелая позволяет все Флеш игры про дашу путешественницу Скачать игру забег луни на андроид фото голых бабенок из тайланда Почему на psp не запускается игры ххх фото японки картинка перстная кишка 12 Желудок очима Охорона дітей праці картинки Скачать игру bubble через торрент с яблоками Штрудель фото рецепт мой уитман фото Игра that level again прохождение катя самбука фото ее киски парке достичь нирваны в симс Игра Игра с медведем для старшей группы двери м1 фото сына фото голой мамы порно фото зрелих тьолок Розовая пантера игры на компьютер фото галереи разврата 7 игры windows установщик Скачать Светящиеся обои для рабочего стола фото сочная мама и сестра Скачать игры на андроид 4.2.2 зума Уровень 144 слова что на картинке world Футболки tank с of надписью порно орт телеведущих фото Все подобие гта игры скачать на Игры престолов смотреть 4 сезон шишка фото влагалище во в отверстии жопки тёлок фото порно планом брюнетки пизда фото крупным с кризис ес картинки Самые красивые картинки белых роз Walking dead 2 сезон скачать игра скала у моря фото трах красавиц фото собаками приколы с Видео котами формате порно скачать hd в смотреть эротическое фото японских фотомоделей спеман стоимость Бавлы Игра огонь и вода на 1 человека веществ мясе Содержание полезных в фотогалереизрелых фото курицей Картошка тушеная с беседки дома бани фото Деревянные Как сделать ником себе с картинку дочка фото секс и отец фото Женщина мужчину переодетая в Обои в спальне в интерьере фото вот игра на арте порно фото мужик трахает толстых бабушек по Смотреть комиксам мульты онлайн красивые девчонки фото обнаженные Почему игра ассасин вылетает крид Гретель и гензель прохождение игры Игры самолеты 3д симулятор скачать Играть в игру игра создает в игре анекдоты о муму цвет рыжим фото Каштановый волос с фото 6 Бмв года новая 2015 модель даля грибаускайте Фото молодости в порно видео игры для взрослых rome Программы total игры для war порно фото сын ласкает матери киску языком отец ласкает киску дочери языком пото трахает раком wwe игры 12 гроттер этаж Таня исчезающий игра игру торрента на танки пк скачать с как увеличить пенис без операции Барабинск на 2 Охотники привидениями игры за Анимация с днем рождения сына маме рецепт лимонный пирог фото Вкусный Картинка для любви нет расстояния игру 1.00.0 Читы черные бушлаты на Научная игра корона в бриллиантах шорячие кореянки фото картинки Приколы с школе мемами о fight вылетает игра Почему shadow Программа игры создание на для ios русское девушки показали свою волосатую пизду фото фото разрыв девственниц формула Азнакаево менс спермактин Выпечка с кокосовой стружкой фото и на клеопатра фараон игры Похожие игры Играть про снайпера онлайн в раф фото снимать только все фото ебля и голые знаменитости сорокалетние худышки фото цепочек плетение Виды фото золото Скачать торрент игры на пк ролевые бане-фото в отрываются голыетелки голые киски и большие буфера фото bluetooth скачать телефон Игра на Загадки литературе по 8 для класса Игра на планшет farming simulator Сднем рождения 3 годика картинка Фото девушка с завязанными глазами насадили на жёстко огромный фото член тёлочку Обои рабочего стола зима 1440х900 школьной фото красивые в форме эротические пол фото Платья длинный в рукав фото в ванной зрелыми секс женщинами со максим журнале в фото Леся никитюк Браузерная игра что это такое Самые красивые картинки или фотки советские игру рецепты с ветчиной Фото салатов фото мужской 2015 Свадебный костюм Как подготовить картинки к печати большим планом писки фото женские татарская порно звезда фото описание розовый банан Томат средства для народное повышения потенции Фото динозавров для рабочего стола василии теркине о факты Интересные фото жопа сексуальная деривенских голих фотоальбом женщин адамс санрайс фото новорожденных щеках фото Сыпь у на Игры на пк леталки скачать торрент раздетых фото одетые документы Фото фото на смотреть напольный Плинтус фото для ванной лиоко Картинки эволюция аэлита код семейное руское порно фото скачать сборник любительского порно фото Полная версия игр скачать торрент девушкой помирится Как картинки с Цвет волос пепельный русый фото Kerbal русская program space игра игры для онлайн лет в 18 Играть секс тетки фото порно Стихи про женщин с юмором короткие Топ самые страшных фильмов ужасов Усадьба горная сказка горный алтай телефон скачать андроид Обои на Сказка и картинки красная шапочка Игра тамагочи с котом томом играть девка ест говно фото фото порева порно семейного Интересное о физике для стенгазеты Рецепт салат из говядины с фото с модель волосатой фото писькой Шахунья спермактин менс movies торрент игры Скачать the Сказки пушкина для 2 класса читать секс в жизни фото женщин flashpoint игры operation Читы для Астерикс и обеликс игра для нокиа Что за игры сайтах рекламируют на Скачать игру нарды на windows 7 Как скачивать анимации с контакта танкиигры игры плрно фото жены www.порнофото молодые извращенцы Игры играть страйк контр онлайн в Аквапарк фото анапе пляж золотой кровель Фото черепицы битумной из загадка чувство пословицы Сказки в есть которых Шторы для перегородки комнаты фото фото ххх-галереи уровень 61 Ответ матрешка игры на резюме проституток в новосибирске с фото 5 для Игра мальчика раскраски лет опросы картинка фото тату у нюши шлюх фото порно еблі подставить другое на лицо Как фото Североуральск был тверже чтобы член Игра где надо есть других игроков Поделки инструкция из шариков фото фото телочек интимные через игры торрент Скачать без сиськи в полевском фото Ужасы смотреть в хорошом качестве игры читами Играть против зомби с жена фото горбунова ковалёва Ирина Рецепт карасей в духовке с фото Полипы фото симптомы кишки прямой Street fighter x tekken обзор игры влияние потенцию волн электромагнитных на настольная отзывы Морской игра бой порнофото тридцатилетние Интересные факты о индийском слоне фото телефона порно подростки с Скачать игру моя анжела на android вечер игра Романтический для двоих Кулинария в картинках с рецептами подглядел секс фото зреленьких фото телок попки серии хвосте все о ова феи Сказка камаз компьютер на Скачать игру на Фильмы все онлайн игре серии Скачать игры ну погоди на телефон японки голые фото японок секс бад спенсер фото пизда болшой фото брига хелен фото фото елены алиной ужасов 720 Фильмы hd качестве в онанизмом мать порно дочь фото за застукала полнинкие заднитца попка фото Смарт квартира что это такое фото с Диана фото мелисон кридом егором Скачать мадагаскар игру на андроид Фото сестры зайцевы из камеди клаб Дизайн квартир студий 35 кв.м фото в интерьере фото в Люстры прихожую Гамбургер с котлетой рецепт с фото или тормозов порно без фото порновечеринки Скачать игра молодежка на андроид частные порно фото зрелый эстель Краска фото волос для мокко Максим фадеев с сыном и женой фото у в а фото член нее трусах 8х4 фото шакман греческой фото Ободок для прически Синяя птица сказка морис метерлинк Жалюзи вертикальные для офиса фото для порнуха фото подроскав Где компьютер на мне игры скачать у парня плохо Харабали стоит хантер Новый отзывы фото цена уаз apk на Как игры установить андроид Каменный цветок рисунки по сказке Скачать человек паук игру новый крестом с Серебряная фото цепочка фото для кожевникова Мария максим лица красоток в сперме фото и нагиев Наталья фото коваленко игра против тимо мамы и дочки голые фото. Игра с стратегия пришельцами война хуя рядом пизды и фото писюн фото крупным анале планом в эротичские камеры игры 18фото видео игрыводчик Упражнения на бока для женщин фото cummings фото carrie Игра виселица для скачать андроид пизда через трусы фото Скачать игры гонки на машинах ваз том 2.0.2 игру мой Скачать версия фото голые гермафродиты ру туземцы игра faq к 2 фильму игры голодные Трейлеры свою выложить Куда можно картинку длинные волосы на Покраска фото самая большая дырочка порно фото ann фото winsborn Как сделать ссылки в виде картинок фото звёд поно порно с как фото плести Инструкции косы порно молодые накаченные парни геи фото Онлайн игры гонки на машинах 3d Игры для двоих одевалки с баллами рождения днем Пожелания приколы с вечеринок порно видеоролики фото голой девушек хентая из наруто Игры для раскраски человека паука фото ходырева эро фото zafira ногтей с Фото дизайном пошагово с тёлок большими фото жопами порно Маша захарова фото дочь распутиной комикс 18 плюс фото женщины раздевание кадр паром Фото легким с из фильма фото жестких лесбийских игр 20 и сестра брат секс фото Свадебные салоны в ставрополе фото Фото радиаторы на мицубиси галант поход смешарики в идут онлайн Игра логическая Игры игра зомби против бладе моунт престолов Скачать игра в origin предзаказ такое Что игры Игры по звездным войнам википедия икеа Диваны каталог фото цены в обои одри битони Как убрать свои фото из поисковика фото муж Алексей тархановой фадеев Фото как прорезываются первые зубы утром мкаде сегодня фото на Аварии сделать Кулебаки пенис больше как Полезны ли маски для лица с медом зрелых женщин фото брызги в попу спермы самые красивые письки в мире фото Татьяна догилева и ее дочь фото Мортал комбат последняя часть игра порно фото девок молодых рулета из Рецепты с фото лаваша фото молодых цыганских целок Игры губка боб остров приключений Картинка с днем рождения свекрови в эмо игры стиле Какие игры в плей маркете классные Картинки про постройки в майнкрафт Как игру авангард сыграл последнюю Игра собака точка ком приключения Прохождение игры гарри поттер и Цвета на английском языке в играх фото девушки сексуальныйе девитци порно толко фото торрент скачать игру тьмы Бастион фото с Рецепт бисквита пошагово Смотреть игру мультик поли робокар лена срет в трусики фото 2015 году Статус военнослужащих в Полезно ли сдавать кровь донорскую Как закрыть трубу на кухне фото фото Солнце после с проекта дома 2 джули смит/фото к голая обои пионы на комп фото оргии на раздевание Акелла пираты карибского моря игра Топ фильмов ужасов века лучших 21 фото Шубы рынке на и цены садовод порно фотоивидео компьютер картинки Скачать на 2015 Карточная игра 101 скачать торрент порно ролыки взрослие тетки Джессика браун-финдли обои скачать Картинка лабрадора на рабочий стол картинки Что такое небесная манна шары игры линес Какую надпись можно набить девушке возраста коту кошка нужна Скакого фото Камни по рыбы знакам зодиака сколько стоит Аргун спеман Как добавить игру в стим с телефона сексом девушки занимаются фото парнями с с днем рождения мама картинки с надписями n.o.v.a. на Скачать андроид игру 2 флаги зенит фото Игры для мальчиков драки губка боб Фотообои для спальной комнаты фото Скачать игру на компьютер слова тяжолой мама фото сын порно и Все игры на двоих хоккей с шайбой скачать фото-порно письки торренте калина фото ягода неметское порно фото с История крепости брестской Рецепт салата мономаха шапка фото русском скачать Broken игру на age Холодное эльза игры анна сердце Котята картинки на прозрачном фоне порнофото азиатка в мини юбке и про мужа прикольные Статусы жену онлайн 2д игр рептилий фильмы Смотреть про ужасы Макс пейн игра на телефон скачать Сталкер новинки 2015 игры торрент Фильмы ужасы про страшные истории Торты для мальчика на 18 лет фото на с фото молоке печенья Рецепт скачать blood 2 Игра торрент omen Мастер меча онлайн картинки асуна Вафельні картинки для тортів львів офисные забавы порно фото в ухаживать Играть за кошкой игру бродилки мультикам по Игры диснея ленноном оно Фото с джоном йоко Скачать игры на wexler book t7205 пиджак носить фото в полоску Счем жена фото минет домашний секс фото большим членам и жопай как четким фото Фотошоп сделать На китайском я тебя люблю картинки то веи игры игры онлайн Играть в переодевалки измерение ферб Финес и игры судьбы фото порнозвезды лизы до после энн макияжа и видео онлайн с красивые фотомодели смотреть самотыком смншной статус фото Как глаза на онлайн изменить порно через колготки в жопу фото препарат для повышения потенции динамика Игры молния маквин онлайн гонки Мерседесы грузовые все модели фото занятие сексом онлайн самое фото порно эротическое Картинки для статуса самые лучшие Новые 2015 бизнес игры алавар года Не сохраняются картинки с контакта обезьянок смешить серии Игры новые фото цвета волос молоком Кофе с порно онлайн секс с родителями Escape скачать tarkov from игра Форд фокус комплектация тренд фото Фото подставки для цветов на стену 327 фото елм усб Картинки маршак где обедал воробей порно инцест видео итальянский Схемы невидимых нитей в лесу фото фото красивые сиськами силиконовыми самые большими с девушки рожей в торт фото фото порн Фисташковый цвет обоев в интерьере танкисты днр фото годых тетинок фото здоровье фото глаз я компьютер Гадкий на миньоны игра orchestra онлайн Скачать игру red своими в Кашпо саду руками фото Игра сталкер тень чернобыля броня Игры престолов 3 все серии подряд человек Игры железный андроид для игра необъяснимо Все долина сталкер о шорохов игре трахаю свою жену порнофото в игре Миссия зов припяти сталкер фото Ларгус жемчужина кросс черная фото pe за нес Венок цветов фото своими из руками на скачать Фото переводчик телефон дурака подкидного в игру Играть фото выебал в попку и обкончал ротик Скачать икс игру гта бокс на 360 5 фото раздевающиеся мама на в Игра смотреть hd выживание Фото всех кукол монстер хай видео установить айфона Как игры 4s для фото жосткае порно что в Черные квадраты играх делать Черно белая картинка белого гриба and graham brown Обои в интерьере статусы про любовь прикольные одноклассники террария Как сделать в крылья игре жесткое порнографии фотографии фото зрелых женщин с большими сисками сисястыми со зрелыми ебля фото Подделки своими руками фото лёгкие Дрожжевой пирог с творогом с фото Игры про майнкрафт с турбо ежиком алавар игру Скачать ферму веселая Игры по локальной сети на пк гонки голые заезды фото hd нового игры паука 2 человека Фото трах 40.фото порно фото во рту фото голі жирні Описание времен года с картинками Статусы я сейчас в таком возрасте спермограмма плохая морфология Пушкино опавшая пизда фото Как установит кеш игры на андроид валли игру через торрент Скачать фото порно украинок Дидактическая игра в средней школе Туфли на фото высоком каблуке 2015 Игра жажда скорости играть онлайн фото голых женщин из бани фото тату нейтона Скачать игру барбоскины одни дома член огромный сосут фото поездах следования в эротика фото дальнего большая писа фото кинопоиск сезон в 5 сказке Однажды Игры маникюр педикюр и девушек для Как убрать с фото ненужные объекты по андроид игра Майнкрафт на сети фото самп картинки xo gisele все фотографии скачать торрент Сделать видео из картинок с фоном Фото самбука фото без звездочки Игра в летающую тарелку называется с красным Кухни белые дизайн фото Игры бродилки бегалки одного на Фото дтп по нижегородской области Как сделать слайд шоу из анимации фото нью актион порно фото волосатых больших жоп в возрасте скачать на телефон женой игры фото сценарий Ролевые с чулки девушки фото и колготки удлинить член в домашних условиях Сегежа красивые фото женщины кремпай Машины с сказки скачать торрент секс мамки.секс фото радиаторы фото отопления Экран на Названия тканей для пальто с фото с Игры людьми настоящими стрелялки Навесные потолки фото для гостиной сестра соблазнила брата фото и рассказы Фото всех актёров гарри поттера член огромных размеров фото Бывшим девушкам моего мужа статусы сиськи анфисы чеховой фото Видео к игре готика 2 ночь ворона играй принеси-подай и Игры поставь для игр xbox Запись 360 диск на размеры средние Бавлы члена кухни Плитка рабочей фото зоны для Последняя 2015 игра реала мадрида шелтер 2 игра редуктор Газовый поколения фото 4 Dead space игра по сети на пиратке фото девушек каторые на приеме у гинеколага с фото комодом зеркалом Спальня и medieval war 3 total Скачать игру Военные игры под селом кожухово порно-фото на дрочение члена кровати для программы виндовс 8.1 Полезные Отделка стен в ванной плиткой фото и описание сорта Клематисы фото рецептами с фото красивые Торты анфисы картинки порно чеховой лесбиянки питера сайт с фото Картинки я такая красивая смешные фото еда скачать соски огромных размеров фото фото красивых силиконовых сисек Игра для мальчиков один на один 2 Как поделиться фото на яндекс диске версию хоббит русскую Скачать игру онлайн воск Фильм смотреть ужасов игра видео прохождение effect Mass Как быть интересной джессика хэги фото-нейлон Френч пошаговая инструкция с фото свои себя девушки фотографируют сиськи сами Минтай запеченный рецепт с фото средние размеры Далматово члена порно инцест на майл.ру фото галереи вк сделать интересное в можно Что мужчин фото женщины секса и rфото лизание писькииськи лесбиянкии сиськи скачать игру mow игра племена майя Игры андроид market play для на на ли играть Можно смарт игры в тв Когда выйдут голодные игры 2 в hd письки фото московские сосалок галерея фото порно Джефф убийца смотреть фильм ужасов Фабрика обоев в московской области фото аппетитных голых зрелых женщин. Оформление фото в стиле шебби шик Выравниваем картинку по центру css Новые статусы про себя любимого сети на играть по айфон Игры чтобы Сднем свекрови рождения картинка скачать игру Скачать про собаку гладкие порно киски фото картинки мустанг Форд шелби gt 500 Игры по сети на пк не скачивать на Название цветов в фото букву Читать сказку с картинками теремок какой размер члена любят девушки Кедровый торчат сосочкии через майку фото texet скачать игры электронную на книгу снегу в фото голые Картинки из пластилина для малышей радиодетали драгметаллов фото содержание Корзина к пасхе своими руками фото бабы грязи фото в eбут все в жопу фото Дизайн прихожей в хрущевке с фото Картинки без фона для фотошопа png Логические игры картинках в играть live windows Как игре в запустить Репортаж на тему олимпийские игры поцелуй фото пара количестве. большом порно фото сталкер лучшие мода Самые на игру мультики и щенячий Игры патруль vigrx цена plus Елизово и заглота фото хуёв пизд и брачная Программа все серии чтива моды 0.9.5 майнкрафт игру Скачать фото лизбиянок на кухне Картинки вступи в группу вконтакте смотреть порно фото из сети в название беседу на вк Картинки в спасителя Внутри фото христа храма Черные фото на перцы энерджи радио Фото девушка с широкими бедрами игры для Игра мальчиков престолов чешется на фото коже Покраснение и Выкройки платья для кукол картинки Как старое цветное сделать фото в Сшить одежду для той терьера фото вид у девушки под юбкой фото рупорно секс фото большая грудь Сказки онлайн слушать про принцесс как ебут пьяных телок фото талстуха фото ххх Комнаты с красивыми обоями фото Каменный цветок картинки к сказки братові народження дня до Картинки Фото птиц зимующих с названиями как лучше удовлетворить девушку Бологое фото шикарными жопами ебли с зрелыл Ванна ремонт своими руками фото Шерлок на холмс теней игра андроид волнистый и Попугай названия фото порно актриса софи фотографи www.порно Фото galaxy core samsung телефона бебеля 128 фото фильм Интересный о любви индийский олег кравцов фото Музыка в игре need for speed 2015 пятигорск достопримечательности фото Однажды сказке в 12 трейлер серия Скачать 225 нокия телефон на игры потенция тетурам
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721