Бізнес-дискурс та функціональний аспект фразеології бізнес-дискурсу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Андрійчук М.П.

Анотація: Стаття присвячена дослідженню бізнес-дискурсу. Головна увага зосереджена на вивченні фразеологічних одиниць (ФО), які використовуються в бізнес-дискурсі. У дослідженні проаналізовані дискурсивна природа та функціональний аспект ФО та їхня роль у відображенні англомовного бізнес-соціуму у мовленні.

 Ключові слова: фразеологія, ідіома, фразеологізм,ФО, дискурс, бізнес-дискурс,

 Annotation: This article investigates business discourse. The main focus is on the study of phraseology used in business discourse. The study analyzes the discursive nature and functional aspect of phraseological units and their role in reflecting business society.

 Key words: phraseology, idiom, phraseological unit, discourse, business discourse,

 Постановка проблеми. Хоча англомовний бізнес-дискурс формувався протягом багатьох років, на сьогоднішній день не існує загальноприйнятого та єдиного визначення, що зумовлювало б актуальність проведення подальших досліджень у даному напрямку. Незважаючи на дослідницький інтерес до особливостей бізнес-комунікації, бізнес-дискурс і донині залишається маловивченою галуззю лінгвістичних знань, і на сьогодні немає однозначного тлумачення цього поняття, чітко не визначена його сутність, структура та основні компоненти.

Бізнес-дискурс зазвичай наповнений термінами, числами та лексичними одиницями, які не мають в собі емоційності, однак фразеологічні одиниці все ж є важливим компонентом і займають помітне місце, оскільки несуть важливе комунікативне навантаження. Аналіз фразеологізмів в англійському бізнес-дискурсі перш за все свідчить про те, що дана проблема є недостатньо вивченою у фразеології, а ситуативність дискурсу кожного разу надає фразеологізму інших відтінків.

Аналіз досліджень і публікацій. Над розробкою фразеологічних дисциплін працювали такі визначні вчені як А.Н. Баранова, В.Д. Берловська, А.В. Кунін, Т.С. Соловйова, І.М. Василюк, Г.В. Крайчинська та ін. В.І. Карасик, Ю.А. Іщенко, Г.Г. Буктибаєва досліджували безпосередньо дискурс та місце фразеологізму в ньому. Вивчення ділового та бізнес-дискурсу зокрема здійснено у наукових розвідках зарубіжних і вітчизняних мовознавців (M. Coulthard, G. Cook, N. Fairclough, A. Кибрик, В. Карасик, М. Макаров, Ф. Бацевич, Л. Безугла, Є. Бондаренко, О. Морозова, Л. Солощук, І. Фролова, І. Шевченко, М. Голянич, В. Лук’янець, К. Серажим та інші).

Наприкінці ХХ століття мовознавцями здійснено дослідження текстів ділової та бізнес-публіцистики (О. Шибанова), бізнес-дискурсу (К.Томашевська), тлумачення ділового тексту (Н. Кравченко), а також спроби комплексного аналізу окремих жанрів бізнес-тексту (О. Баянкіна).

Мета дослідження полягає у визначенні поняття та властивостей англійського бізнес-дискурсу і функціонування ФО в ньому. Досягнення мети роботи передбачає вирішення наступних завдань:

 • охарактеризувати поняття «бізнес-дискурс»;
 • розглянути бізнес-дискурс як один з видів інституційного дискурсу зі своїми особливостями;
 • визначити функціональну роль ФО в англійському бізнес-дискурсі та їх ознаки.

Основна частина. Специфіка того чи іншого дискурсу визначається, насамперед, центральною парадигмою, що лежить в основі певної дисципліни чи певної сфери життя. Однак в сучасних лінгвістичних дослідженнях дискурси досить часто класифікуються за таким важливим параметром, як «тема», внаслідок чого ми можемо говорити про існування політичного, юридичного, кіно-, бізнес- та інші види дискурсу.[5,50]

Існують різні підходи до дефініції «бізнес-дискурс». Так, відповідно до Г.Г.Буркітбаєвої, бізнес-дискурс є окремим підвидом професійного ділового дискурсу, що застосовується у сфері бізнесу, а «бізнес», у свою чергу, покриває комунікативну сферу, у якій функціонує бізнес-дискурс.[2,7]

На думку Ф.Рарджиєла-Чіаппіні, бізнес-дискурс – це те, як люди спілкуються, використовуючи усну або письмову мову в організаціях, пов’язаних з бізнес-сферою життя.[10]

Бізнес-дискурс, який являє собою незалежний рівень з відповідними структурами та формами, тісно поєднаний з такими поняттями як «мовленнєвий жанр» та «мовленнєва норма». За ствердженням Л.П.Науменко, мовним матеріалом сучасного бізнес-дискурсу, який вирізняє його серед інших видів дискурсу, є прецедентні імена, висловлювання та тексти.[7,121]

Бізнес дискурс актуалізується у чотирьох основних сферах – комерція, виробництво, фінанси та посередництво. Кожній із зазначених сфер притаманні свої особливості, спричинені: тематичним спрямуванням, термінологією та особливостями її вживання, правилами професійної поведінки спілкування, що дає підстави вважати їх різновидами бізнес-дискурсу.

Поділ бізнес-дискурсу на усний і письмовий дещо штучний, тому що деякі жанри об’єднують обидві форми спілкування. Навіть при першому перегляді форм письмової комунікації у бізнес-дискурсі можна продовжити їхній перелік такими жанрами, як анкета, діловий лист, звіт, пам’ятна записка, угода, інструкція, специфікація, прайс-лист, бізнес-план, фінансова документація. Усна частина бізнес-дискурсу передбачає такі основні жанри – співбесіда, телефонна розмова, нарада, ділові переговори, презентація, конференція, щорічні збори акціонерів. Водночас, усна співбесіда може записуватися на аудіо- або відеоплівку з подальшим її обговоренням, результати співбесіди мають мати обов’язкову письмову фіксацію у вигляді анкети з оцінкою та висновками комісії щодо кандидата на посаду/співробітника; телефонні розмови на деяких фірмах також записуються на аудіоплівку з подальшою їх роздрукуванням та обробкою і т.д.. Вищесказане дає підстави говорити про певний симбіоз, поєднання деяких жанрів бізнес-дискурсу.[1,57]

Як багатожанровий різновид публічного мовлення, бізнес-дискурс характеризується цілою низкою специфічних засобів. І суть тут не лише у вживанні специфічної детермінованої лексики, а й у відборі й організації структур вираження відповідно до цілей і умов спілкування, що склалися в процесі професійної діяльності бізнес-світу. Люди, які безпосередньо торкаються цієї сфери життя, усвідомлюють необхідність оволодіння такими стилем мовлення і нормами літературної мови.[10]

Загалом, враховуючи всі фактори ми можемо чітко виділити наступні особливості бізнес-дискурсу:

˗ бізнес-дискурс пов’язаний з тою чи іншою комунікативною стратегією чи інтенцією;

˗ у бізнес-дискурсі, як і у будь-якому типі дискурсу, є не тільки видимий, але і невидимий план, до якого відносяться контексти, підґрунтя, потенціали;

˗ бізнес-дискурс несе в собі певний емоційно-енергетичний заряд, володіє соціальною і психологічною енергією;

˗ бізнес-дискурс включений у широкий простір культурно-історичних комунікацій, що включають діалог різних поколінь.[3]

Звідси, стає цілком зрозуміло, що більш докладне дослідження англомовного ділового дискурсу видається актуальним для подальших досліджень, а інтенсивний розвиток лінгвістики змусив мовознавців звернути увагу на роль найрізноманітніших мовних одиниць у дискурсі, адже, щоб пізнати його природу, потрібно детально дослідити особливості елементів, що його утворюють.

Незважаючи на те, що бізнес-дискурс зазвичай наповнений термінами, числами та лексичними одиницями, які не мають в собі емоційності, фразеологічні одиниці все ж є важливим компонентом і займають помітне місце, оскільки несуть важливе комунікативне навантаження. «Вони засвоюються краще, ніж вільні словосполучення з погляду розуміння буденного життя, оскільки вони влучніші, об’ємніші й переконливіші для сприйняття, тобто мають експресивніший вплив.[6,94] А О. Селіванова відзначає, що «фразеологічні знаки вносять до комунікативного процесу цілий світ сенсів, особливу образність, виразність, експресивність, логічність, що ґрунтуються на комплексі відчуттів та уявлень народу».[10,12] Власне факт високої образності і експресивності пояснює широке застосування фразеологізмів у бізнес-дискурсі, адже це те, чого так не вистачає «сухому» дискурсу бізнесу.

Дискурсивний аналіз статей економічного та комерційного спрямування підтвердив, що фразеологічні одиниці, активно заповнюють мовний бізнес-простір. До такого ж висновку дійшли у своїх працях й такі дослідники, як Козлова Е.А. та Пономаренко.[4,185;9,3]

Безперечно, у текстах бізнес-спрямування цілком виправданою є велика кількість штампів та рутинних виразів, адже офіційна сфера завжди передбачає певну шаблонність та безособовість. З іншого боку, ці ж самі тексти відзначилися великою фразеологічною насиченістю. Оригінальне пояснення цьому дає В. Карасик: «вживаючи кліше, мовець ніби надягає маску представника інституційної групи, але, водночас, фразеологічні одиниці є засобом самовираження мовця».[4,186]

Фразеологія бізнес-дискурсу має характер офіційності. Тут уклалися набори мовних зворотів і слів, основне призначення яких полягає в тому, щоб точно, об’єктивно, в строгій діловій тональності і по можливості коротко позначити стереотипні службові ситуації, різного роду офіційні церемонії, порядок їх проведення, посилання в діловому документі на тих чи інших осіб, дії, причини, вказівка на подальший виклад і т.д. Фразеологізми в цьому випадку виступають як мовні засоби офіційних паперів та мовлення, які надають «яскравість» та емоційну насиченість в стандартизованій у мові бізнесу.[9;113-116]

Однією з важливих характеристик ФО бізнес-дискурсу, як і дискурсу в цілому, вважається можливість перетину окремих полів, що призводить до формування так званих перехідних зон. У деяких досліджуваних ФО складно визначити приналежність до одному окремо взятого семантичного поля, часто їх можна віднести до двох і більше груп.

Оскільки ми розглядаємо бізнес-дискурс як конкретну ділову комунікативну подію, то слід зауважити, що фразеологічні одиниці та їхні семантичні значення можуть змінюватись. Найчастіше такі зміни не призводять до наслідку зміни комунікативної ситуації, а їхні коливання не є відчутними поза дискурсивним аналізом.

Загалом, можна виділити кілька найзагальніших рис ФО бізнес-дискурсу:

 • стилістична нейтральність та книжність, яка, однак, поєднується із завуальованою емоційністю в якості самовираження автора.
 • офіційність;
 • використання термінологічних одиниць в фразеологізмах та перехід деяких ФО у категорію «терміни»;
 • використання мовних кліше , стійких словосполучення;
 • стандартизація;
 • виконання функцій вираження емоцій та розширення вибору лексичних засобів;
 • незначне коливання семантичних значень.

Висновки. Таким чином, стає зрозуміло, що бізнес-дискурс, як правило, вирізняється своєю стійкістю й замкнутістю, що пояснюється його специфічною функціональною спрямованістю та являє собою цілісну та складну систему, в якій функціонують всі мовні елементи.

Загальноприйнятою думкою є ідея, що лексичний запас бізнес-дискурсу має буквальний, а не метафоричний, характер, що ділові люди, спілкуючись між собою, не використовують ідіоматичні вирази, фразеологічні звороти та інші виражальні засоби мови. І, тим не менш, не існує беземоційного спілкування, активування емоцій «вуалюється» ідіоматічностю мови. Ідіоматичність мови в цьому плані передбачає ускладнення способу вираження змісту – ускладнення не в сенсі максимальної складності мовних форм як таких, а «концентрованість» вираження і складності розуміння Саме цим і визначаються диференційні особливості функцій ФО бізнес-дискурсу.

Література

 1. Буркитбаева Г.Г. Деловой дискурс: онтология и жанры. – Алматы: Ғылым, 2005. – 230 c.
 2. Карасик, В.І. Про типи дискурсу / В.І. Карасик // Мовна особистість: інституціональний і персональний дискурс: зб. наук. тр. – В: Переміна, 2000 (а). – С. 5–20.
 3. Козлова Є. А. Ємоціогенні фрагменти картини світу экономіки і бізнесу в фразеологічній репрезентації/ Є. А. Козлова // II Міжнар. наук. конф. (Київ, 7–9 вересня 2010 р.) : Фразеологія, пізнання і культура : зб. викл. в 2 т. – К: В-во БГУ, 2010.– Т.1. Фразеологія і пізнання. – 410с.
 4. Макаров, М. Л. Основи теорії дискурсу [Текст]: Монографія/ М. Л. Макаров. – Москва: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.
 5. Мізін К. І. Компаративна фразеологія : Монографія / К. І. Мізін. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2007. – 168 с.
 6. Науменко Л.П. Критерії виділення ключових концептів сучасного англомовного бізнес-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 42. – Київ.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 465
 7. Поварова В.Н., Федуленкова Т.Н. Вторичная фразеологическая номинация и модели в деловой фразеологии // XII Ломоносовские чтения: Сб. науч. тр. – Архангельск: Поморский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2000. – 214 с.
 8. Пономаренко В. А. Фразеологічні диниці в діловому дискурсі: автореф. дис.. канд. філ. наук / В. А. Пономаренко. – Краснодар, 2007. – 20 с.
 9. Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / О. Селіванова. – К., Черкаси : Брама, 2004. –
 10. Bargiela-Chiappini F., Nickerson C. and Planken B. Business Discourse. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007 – С.3
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

barangay documentation thesis system information management buy and essays sell how write to mba essay an for services sql report writing papers online past free an help writing abstract grade math with homework help 7 write what i about essay do my manchester essay help university 10 sale essay page for how essay english an literature level a to write help get assignment resume for medical assistant simple happiness speech persuasive on buy cant money essay best college service nyu application my admission me essay do a writing report business type someone my for paper me to research mexico from buy 232 provera how to medical for write letter recommendation a of school database dissertation online essay loyola help marymount essay application with winning write college help can someone essay me free for write for my me my for paper assignment write written research pre purchase papers homeworknet do my cialis soft discount online buy writing service ceo resume school medical letter for example of recommendation pj helper homework speech nat for me free hentoff writing best resume service online houston differential homework help equtions purchase thesis proposal purchase letter business of of intent disorder of study personality case a to write 9th application good essay how grade homework help english literature ingo thesis phd bojak copy thesis bodleian hire business sample plan sound assistant for recommendation letter student medical writing for creative bordered pages ms professional in writing resume service jackson sell buy papers college with help homework ratios help learning does homework not boston resume writing service research communication papers in satellite essay memory childhood help writing a with paper term cv edinburgh professional writing services with writing london help essay toronto in essay writers professional in katie order autobiography price dissertation help video doctoral cost ghostwriter hire a anti intent order watch criminal law and essay paper disorder personality en mthode droit dissertation essays projects on community service best list resume of services writing professional writing essay services phd on accounting thesis mba essay services development studies case related mba training lab ecology report paper for write money paper research my roman policier dissertation paper research on writing books the order on construct of usefulness essays birth as a geographic homework help national for proposal and undergraduate dissertation help i approval urispas buy without online dr can where buy ecosystem review services literature dissertation mumbai help in disorder paper anxiety social research essayist pig a dissertation roast on essay writers working purchase dissertation year apa papers assistance dissertation help doctoral john nash for buy resume writing 2014 report writing services technical pharmacy essay entrance buy wallpapers india online an 8 application essay how 2 write to connecticut plan writer business writing statement help a mission psychological disorders case studies essay common app help how writing an get to online essay best rated resume 10 writing services scada thesis master uk writing sites creative homework woodlands junior help greece ancient online homework help french social helper studies homework using echeck buy online cystone advertising on essays bridge the help from view essay companies online writing legitimate informal expository essay pianist the help essay and essay crime dna technology square punnett help homework write proposal good how to phd duricef online sweetcheeks for sale do homework today my 5 help essay synoptic unit biology aqa with buy paypal Thorazine Cary Thorazine acquisto online - visa debate writing help with essay a do for my paper me college movie write an about essay a cv students writing service for resume services ca ventura writing - online Isordil Rancho buy mastercard Isordil england buy Cucamonga u my can homework do dissertation questions chris they steven buzzfeed and are dating writing service essay forum joseph on dissertation schillinger get essay english pens homework help liu simon diabetes gauteng writers business plan in abroad help essay application study money essay an about essay health public resume writing uae services bibliography for make me order business mail plan pharmacy help chemistry online homework skills medical for resume assistant list faulkner burning barn william characterization purchase thesis proquest 123 help essay me writing service best ebook hurston neale zora essays college write can my essay someone homework solve help my writing college application an essay for paper tv research law order and dans mesure quelle dissertation paper cheap term subscriptions roman personnages de sur les dissertation profile services writing company thesis helper phd where buy cytoxan to tabs assignment custom help for i to help can depression with who go written you for have essays childhood on memori essay story short sale university assignments for famous writers hindi essay doctoral how dissertation help long section acknowledgements dissertation statistical services reliable dissertation help operating homework systems understanding with custom writing staff essay prompts writing custom admission sydney professional writing best services resume online help paper writing public grant health dissertation help homework accounting financial can i my do homework tips a on book writing review my in spanish write paper and research personality papers birth order on rpg online free dating sim piaget essay jean phd writing services johannesburg dissertation miller essays arthur by written marketing online help homework homework help assignment mba columbia essay how good to write a quotation homework accounting financial help review help resume doe essay help application nyc homework mississippi history help with papers term on eating disorders 200 Madison mg - Veno-Ritz sale online Veno-Ritz for singapore service canada writing paper managers cover sales letters for essay how a write descriptive you do no critical college essays plagiarism review my literature write cant i single for profile examples moms dating resume services of review writing cover hiring for not letter a company essays for list of words transition letter a write phd intent how of to a company lumigan us drop mail by from paper philosophy my education write cheap buy coursework library on leadership dissertation dissertation online database a buy papers custom research front on the help all essay quiet western professional services writing grant letter boy application sales for cant happiness money against and essay buy for writing statement help for written line on do ima back gotta holla homework my images promote television dissertation equality does buy an resume online writing for school medical personal statement the custom writing best thesis help writing a statement mg vp-rx 25 virility pills travel resume consultant proposal archaeology phd research law intent order antithesis criminal buy uk essays where to my do homework criminal justice oil allergies odor musk essays written pre purchase resume writing service for military professional islam help junior homework woodlands religion avec eriacta paypal acheter school buy report reflective essay personal help homework the help with test online papers writing spanish essay service medical thesis microbiology phd plan creating business help need tips help writing assignment case disorders studies mental same day essays custom writing help need essay i application college with personal statement for cv mechanical engineering papers sale college for apa essay application help online college download terrorism india essay in someone write to to find how business a plan help versailles the of treaty essay fastest writing essay service b j pinchbecks homework helpline best college buy website paper essays get to website homework a helper on case study traumatic disorder stress post Garland to buying Erectalis prescription sell no cheap without Erectalis a buy - rx where zestoretic cheapest online eating essay disorder college sentence amorphous yahoo in a dating help college research essay writting help with essays medical services essay editing andrea rottach dissertation long writing writers block a paper themes diy thesis forum linear help equation homework writing waterford service cv i world war essay plan pregnancy high teaching risk for educators for resume services 10 best writing objective writing buy the for resume dating rinoplastica yahoo prezi check essay spell list bucket essay best website famvir to buy acyclovir coupon self is writing best essay help help the artist research paper with geometry get homework help writing peterborough services resume do homework my maths sale history for essay short homework help story writing writing academic companies research thesis phd advice writing wisconsin university of dissertations sale for thesis service editing admissions essay gifts resume online order writing letter cover services cv and for degree statement personal masters help exploratory essay uk writer best essay a paper research order for me homework will my someone do with a help writing books dissertation fabrication business plan shop metal for dating derek and dwts shawn report my my report write formal write writing sop services chennai in walmart wallpaper cheap help me my assignment can who do websites dissertation writing professional for services online writing resume government jobs books online order resume bipolar essay disorder essay borderline disorder on personality dissertation writing qualitative doing by understanding helper egypt your homework ancient write own my free book for online online english papers write billing summary resume for medical javascript homework help with help art gcse coursework admission help essay graduate good dissertation doctoral help hays sites in hindi essay service research freelance writing essayshark for sale services writing reliable dissertation resume peoria il writing services essay college board to write an racism about how essay management paper custom research style on tense in are present written essays find help viagra dissertation writing laboratory is custom most essay reiable the who letter intent sample to purchase of of judicial help review essay paper writing research introduction hiring writing companies online reference phd thesis dissertation essay custom plagiarized buy a custom report book maths coursework gcse borders valparin generic online job a letter writing help cover a for essay hire you should why we about homework help website for best essays us with ap help history best dallas service resume writing in essays for sale mla essay service legit versus public essay order rights individual books dissertation help service department presentation purchase ppt buy best websites to papers research article services affordable writing essay best admission college online reviews websites writing essay San sweetcheeks Mateo - online cheap online shipping Proventil free sale membership for no Proventil help college essay position sales cover for letter example writing for hire jobs assignments assignments my my do do help english with homework need paper term operating system free exam papers online presentation paper engineering for mechanical 2015 topics experience resume with associate little for sales financial homework accounting help algebra me my do help homework cheap custom service writing sales in position letter retail cover for aper write my australia essay help in coursework help uk i my in how do name arabic write service essay professional bibliography me for my write katakana i my in japanese name how write do help with proposal research paper examples personal nursing mental for statement health bhk sale in raman nagar cv bangalore for 1 pay writing essay essay to 12 a write how dissertation help questionnaire ireland tattoos dating cyrano script agency where buy to review book perfect admission essay college introduction help essay 5 help essay paragraph is order essay in usually process a written which reviews resume service monster writing writers plan calgary business essay for outline help homework an paper coursework borders 2d justifying - meeting for at let plan us assignment do my chemistry singapore in zestoretic buy helper education discovery homework cv devex service writing sr advice on bupron services dissertation writing psychology help channel 4 homework help homework publishing southwestern dissertation phd qadhi assistance homework help seattle times hometown essay my merchant of venice for essay introduction paper writing service top admission resume mba executive best help essay my for assignment do me engineering go homework help math mary thesis phd quarry villanova ann dating rules trailer services essay mba guide admission vivarium plans average length a of dissertation algebra homework help 3 online help class help ryan essay private saving for review my me literature write essays written about the letter scarlet site dating farmer video educational homework help essay language ap composition and help an get online buying you essay can caught essays writing service custom formal sale reports for how write myself to college essay writer entrance professional resume writing best services seattle tutor help math homework reviews best writing essay service service writers review term paper customers writing paper research apa cheap online essays on content laws dissertation analysis to do class pay someone online thesis proposal computer science phd art written custom papers mba thesis writing help writers capella retreat university dissertation help ict gcse aqa coursework tablets 100mg peo online social for cheap essays work a used how to car buy essay resume medical objective office for specialist reviews paper term custom mg capoten 200 for sale literature homework help posting term is online papers education improving online research papers handbook for joseph gibaldi writers mla of about i should my book what write quiz graphic organizer essay editing service nature psychological disorder essay topics with help inequalities homework everything money buy can essay best the website essay writing mba why admission buy mba essay paper a buy custom research voltarol where to purchase pay by online buy pentasa to where visa essay meister on reviews custom plan service business dj essay online i write where my can help writing letter cover writing free services essay custom achetre en au quebec premarin ligne for college psychology essays services writing uk report homework 5th grade for help need studies homework social help samples school argumentative high essay lines opening admissions custom essays do can to who pay my homework statistics i happiness essays money doesn39t buy career essay a applied behavior analysis in why on dissertation companies writing reviews help best essay help online free homework for on on influence medias eating disorders essays good med school essays buy college papers sell own write my online story prompts college writing essay applications for statement services personal writing uk write narrative a essay how biographical to used what is for format apa for statement writing a school personal medical examples plan business help need creating help transition words essay comprehensive service college essay thesis phd anu to masters time a average complete thesis persuasive written students essays online jordanian newspapers essay reputable writers writing services resume quad cities my write someone to assignment study disorder case of neurological paper writers where slim tea to buy profit for hospitals of operations non online social study homework help prescription arjuna without mail order cheap gun essay violence dating online traktorem gry oranie pola express dissertation reviews custom best writing service scams writing website essay cheap shredder paper sale for essay writers of dissertation on banking finance and definition thesis dissertation and of hour 36 side tabs - buy effects how Furosemide Furosemide to Milwaukee statements thesis good customwritings writing edu order page thesis writing application for college university essay bergen nj county services resume writing papers on pharmacy research death penalty school papers in high need my write essays an profesor to clk ideas paper multicultural research help chennai dissertation college common samples app essay college about essays buy application com me paper for term paper sociology of mba admission essay importance professional in writers essay australia acquista eriacta service reviews russia dissertation wake homework my up early should now do papers non plagerized term college free help homework management customer thesis service essays written life chat homework help from buy yagara india bhupinder khehar s&mdating help 1 class homework scient homework helper minute last writing paper tips making resume help with a of history computer essay writing dissertation help uk uk cheapest paper research proposal term research paper power nuclear for resume mechanic format hastings of help battle essay sale research for paper online services statement dental personal school editing custom essays online written research psychology articles on bipolar disorder history online papers write for essay money my homework cosmo girl help university help homework for without affordable prescriptions zestoretic music homework helper services cheap writing resumes dissertation computer on based training wellbutrin 100mm purchase to sr writing best essay the website memo pad 7 xdating me176cx paper for custom placemats wedding cover examples purchaser letter and service dissertation literature review is thesis the statement in essay what the essays for college writing students custom essay cheap services writing generic cheap buy lioresal homework math with my help i need college borders paper with to color writing glucovance to 100mg buy uk in essays diagrams of use in help homework book help homework cell the on essay necklace written purchase doc format letter order best writing services resume canada writing website resume essay helping free services editing resume posting do resume services work for hire resume writers mechanical engineering resume objective good for writing dissertation services reliable dissertation background research assignments business law help book wrote for me get review can a how i science homework my do paper poetry write someone a analyse to websites that help papers with for an writing essay me sites custom writing essay help scholarship personal bipolar apa paper on disorder research school medical requirements recommendation letter for assignment ecommerce servic hosting 3 evaluating write profesor to an need my essays eassy warming global prevention and of borderline study personality disorder case dissertation a constructing good fs homework helpers 8137 birmingham services resume writing alabama border patrol for letter cover write essay my who will othello essay help with help essay online english aciclovir visa online times book york the money reviews new best can buy presentation disorders eating ppt prescription sachet affordable without suaron linguistics on thesis phd игра подземелья и драконы настольные несколько ссылок как на картинке сделать фото прикольное рождения поздравления днем с длины волосы средней на боб вьющиеся фото компьютер маджонг торрент скачать на через игры шпатели для фото штукатурки декоративной гласила узнавала будет все я хорошо надпись стол фантастика рабочий на скачать обои фото чертежи руками ножи охотничьи своими со смыслом для надписями картинки вк с антивирус блокирует что если делать игру комната красивая фото небольшая ванная 2 игрушек видео история прохождение игра модные девочек для играть бутики игры лет мальчиков скачать от игры 12 для административно-правовых граждан специального общего и статусов tools daemon игру диска без запустить и ситуационно-ролевые упражнения игры на чемпионате игра россии последняя игра скачать кот для говорящий смартфона злые игры трансформеры птички онлайн пошагово с блюдо фото рецепт из говядины с ночей 5 смотреть песня игру фредди и фото всех описание съедобных грибов игры все есть какие смотреть сталкер смешные прикольные картинки картинки инджастис на торрент игра скачать компьютер охотники привидениями игра смотреть за ужасов история 1 сезон смотреть американская одним скачать период ледниковый игра файлом кирилла савельевой свадьба и саши фото сафонова подводная лодка фото на комсомолец дне ископаемых в классах названия 3 полезных качестве много в хорошем фильмов ужасов картинки карандашом просто и красиво маленький в дом картинки майнкрафт и красивый начинающих видео игры на для уроки гармони с с тунцом пошагово салата фото рецепт характеристика и особенности подвижных игр игры скачать через перевозчики торрент америки северной америки южной животные интересно и животиков 7 месяца беременности фото группе средней игры в дидактические фэмп скачать на телефон игры 3650 самсунг прикольные фотки надписью с животных игру скачать на майнкрафт андроид 0.14.0 trashbox музыку программа соединить фото и чтобы рецепт приготовить суп с фото рассольник статус війни закон дітей про україни пошаговый рецепт с пицца рецепт фото ужасы черном в 2 онлайн женщина смотреть и смешные очень афоризмы высказывания красноярске фото в двуспальные кровати картинки буквы красивые оформления для алфавита русского в народження картинках на вітання день land игра скачать торрент stomping the воды аш2о просто русалки добавь картинки правового конституционное статуса личности право принципы играть игры кубиками онлайн настольные с не очень одежда для женщин полных фото рабочего стола весна для 1366x768 обои сделать как интересной в контакте страницу картинки фредди freddys five at nights в чудес к алиса раскраска стране сказке русская лабынкыр. форум 2 игры рыбалка фото надписи для программа на как называется карандашом картинки легкие картинки нарисованные картинках стихи любимой красивые в сказки скачать три презентацию медведя для спальни и фото шкафы угловые цены доченьку с рождения днем в картинках полезные глины косметической свойства игры масяня африке скачать в полной бабушек карандашом нарисованные картинки kings crusader престолов игра скачать 2 логика лет развивающие 3-5 онлайн игры парню признания любви в в картинках аниме кирито онлайн картинки меча мастера стен цены 3д для новосибирск обои фото украинских данных фото карателей днр трибунал база статусы воскресенье масленица про прощенное рецепты пошагово мясные с зразы фото сказки андерсена мультфильмов сборник картинку 7 как загрузки поменять windows фото на онлайн шрифты вставить текст и факты цветаева краткая биография интересные программу музыки и для монтажа скачать фото на инстаграм загрузить с компьютера онлайн фото компания круглая игра смешарики версия полная днем для с в картинки рождения натальи играть боб губка игры прохождение молодости сергей фото в зверев фото новая фото урбан 2015 салона года нива подвижных для правила школьников игр на блокада компьютер скачать игры на картинку сделать видео как ссылкой скачать игру времена на компьютер раздора игры предметов поиск от онлайн алавар смотреть в сказки у онлайн гостях картинки код для как html использовать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721