БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено сутність та особливості бюджетної децентралізації після змін до законодавства від 28 грудня 2014 р., а також запропоновано можливі напрями її покращення.

Ключові слова: бюджетна децентралізація, місцевий бюджет, територіальна громада.

The article describe  the essence and peculiarities of budget decentralization after the changes to the legislation on December 28, 2014, and suggested possible ways of its improvement.

Key words: budget decentralization, local budget, local community.

В статье рассмотрены сущность и особенности бюджетной децентрализации после изменений в законодательство от 28 декабря 2014, а также предложены возможные направления ее улучшения.

 Ключевые слова: бюджетная децентрализация, местный бюджет, территориальная община.

Постановка проблеми. Починаючи з 1998 року, кожна новообрана влада обіцяла здійснити в країні бюджетну децентралізацію, яка б сприяла більшій фінансовій незалежності органів місцевого самоврядування та стимулювала розвиток територіальних громад. Проте право здійснення бюджетних видатків передавалось на місцевий рівень лише частково.

Враховуючи складну економічну, політичну, воєнну ситуацію, 28 грудня 2014 року було прийнято Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин”. Цим самим було розпочато черговий етап бюджетної децентралізації.

Проте реформа не є завершеною, оскільки адміністративно-територіальний устрій України залишився ще радянського зразка, а система виконавчої влади і органів місцевого самоврядування створені на основі вертикальної системи прийняття рішень. Тобто місцеві органи влади у питанні формування і використання фондів грошових коштів не є незалежними від центральної влади.

Важлива роль також належить, умовам, за яких відбувається процес децентралізації, а саме тимчасовій окупації окремих територій та умов воєнної агресії, при яких процес бюджетної децентралізації можна розцінювати як один з методів налагодження відносин з тимчасово окупованими територіями.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання ефективності реалізації реформи бюджетної системи на центральному та місцевому рівнях досліджується у роботах таких вчених, як О.Д. Василик, К.В. Павлюк, Л.М. Бабич, І.О. Лютий, В.М. Опарін, В.М. Федосов. Проблема децентралізації бюджетних коштів та зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування знайшла відображення у роботах О.П. Кириленко, Л.В. Лисяк, С.А. Буковинського.

Проте у працях перерахованих науковців та в дослідженнях інших вчених, присвячених подібній тематиці, не враховані зміни у процесі децентралізації після прийняття змін до законодавства від 28 грудня 2014 р. Саме тому обрана тема дослідження є особливо актуальною в плані аналізу можливих додаткових джерел фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, які є основою для здійснення бюджетних видатків.

 Мета і завдання дослідження. Метою даної статті є аналіз бюджетної децентралізації, як одного з методів реалізації державної бюджетної політики, на основі теоретичних і практичних аспектів обраної проблематики.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

 • з’ясувати сутність поняття бюджетної децентралізації;
 • охарактеризувати особливості процесу бюджетної децентралізації після змін до законодавства від 28 грудня 2014 р.;
 • запропонувати напрямки покращення процесу бюджетної децентралізації в Україні.

Виклад основного матеріалу. Під поняттям бюджетної децентралізації розуміють процес передачі повноважень (функцій, компетентності, відповідальності) від центральних органів влади до місцевих. Іншими словами, це є перерозподіл функцій і повноважень єдиної державної влади між відповідними органами державної влади з одного боку, і органами регіонального (місцевого) самоврядування з іншого боку[2, 56].

Тобто таким чином центральні органи влади намагаються перекласти частину власних функцій на органи місцевого самоврядування з метою кращого надання суспільних послуг на основі принципу субсидіарності. Центральні органи влади обмежуються лише виконанням загальнодержавних функцій, які не враховують особистих інтересів громадян, а лише інтереси суспільства, в той час як максимально враховувати інтереси громадян, які проживають на певній території і об’єднані у територіальні громади, повинні органи місцевого самоврядування на основі сформованих ними фондів фінансових ресурсів.

Проте бюджетна децентралізація не повинна бути виділенням додаткових субвенцій з збереженням фінансових схем на місцевому рівні, а вона має бути принципово новою системою міжбюджетних відносин з більшою фінансовою самостійністю і, відповідно, більшою відповідальністю органів місцевого самоврядування. Бюджетна децентралізація повинна передбачати не лише нові джерела надходжень до місцевих бюджетів, але і нові інструменти впливу місцевих громад на економічне зростання адміністративно-регіональної одиниці та на нарощення бази доходів [70].

Перед прийняттям Закону України “Про Державний бюджет на 2015 р.” було прийнято зміни до бюджетного кодексу в плані реформування міжбюджетних відносин в Україні. Зокрема це стосується зростання ресурсів місцевих бюджетів, які у 2015 р. планується збільшити на більш ніж 30 млрд. грн. Оскільки система забезпечує автономність прийняття місцевих бюджетів і децентралізацію, то у майбутньому такі зміни дадуть синергетичний ефект, і доходи місцевих бюджетів зростуть у два-три рази. Тобто у розпорядженні органів місцевого самоврядування буде достатній ресурс для вирішення питань розвитку громад.

Бюджетна децентралізація передбачатиме наступні шляхи надходжень до місцевих бюджетів:

 • збільшення відрахування до держбюджету з рентної плати за користування надрами (крім нафти і природного газу) з 50% до 75%;
 • передача до місцевих бюджетів акцизного податку від реалізації через роздрібні мережі пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизеля і скрапленого газу, надходжень від ліцензій на право експорту, імпорту та оптової торгівлі алкогольною та тютюновою продукцією;
 • збільшення відсотку зарахування екологічного податку з 35 до 80%, при цьому 55% будуть направлятися в обласні бюджети, а 25% – до районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення;
 • розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна [5].

Проте таке розширення дохідної частини місцевих бюджетів має ряд недоліків. Так платниками рентної плати є лише активні легальні та офіційно зареєстровані користувачі надр, в той час як користувачі найбільш прибуткових природних ресурсів (бурштин) не платять нічого не лише до державного, але і до місцевих бюджетів. Легалізація такого виду діяльності дозволила б суттєво збільшити як місцеві бюджети територій видобутку, так і державний бюджет України. Першим кроком у цьому питанні можна вважати затвердження Верховною Радою України проекту Закону України “Про видобування та реалізацію бурштину”, де передбачена спрощена процедура отримання договору на оренду земельної ділянки і видобуток бурштину старательськими артілями,а також процедуру реалізації сировини на бурштиновій біржі [1].

Щодо екологічного податку, то ті регіони, де розташовані великі промислові підприємств, постійно отримують екологічний податок. Проте переважна більшість адміністративно-територіальних одиниць в Україні не має великих промислових підприємств, а отже вони не отримають нічого від зростання зарахування такого податку. Цікавим також є податок на нерухомість, оскільки витрати на його адміністрування будуть надзвичайно великими. Так для початку необхідно сформувати реєстр майбутніх платників з точним і повним переліком об’єктів власності. Тут варто відзначити справляння такого податку у сільській місцевості, де люди, по-перше, не звикли сплачувати податки, а, по-друге, – мають велику кількість приміщень, які теоретично можна віднести до нежитлового майна. Крім цього, несприятливим фактором у сплаті даного податку може бути зниження рівня доходів населення, які майже в повному обсязі використовуються на споживання і сплату комунальних платежів. Для сплати такого податку, навіть з розбивкою по місяцях, коштів може не знайтись.

Проте поряд з розширенням однієї дохідної частини місцевих бюджетів на 2015 р., інша дохідна частина буде надто скорочена. Це  стосується скорочення податку, який забезпечував найбільші прибутки – податку на доходи фізичних осіб. Втрати від зменшення надходжень від ПДФО можуть складати до 26 млрд. грн., а саме цей податок у 2014 році забезпечував 70,7% з усіх надходжень до місцевих бюджетів. Пропонується зменшити відрахування в громади до 60%, областям до – 15%, Києву – до 40%, а все інше хоче забирати державний бюджет (зараз міста отримують 75% податків з доходів фізичних осіб, а решту 25% отримує область, села та райони отримують 75% разом, Київ отримує найменше – 50%).

Тут в першу чергу постраждає саме бюджет міста Києва, оскільки податок сплачується за місцем роботи, а в столиці зосереджена найбільша кількість платників даного податку. Також планується, що 42,3 млрд. грн. у 2015 р. надійде до держбюджету від оподаткування фізичних осіб. Раніше цей головний бюджетоутворюючий податок для місцевих бюджетів повністю залишався на місцях. Лише  з бюджету Києва половина надходжень від податку з доходів фізичних осіб забиралась до держбюджету. Подібну практику планується поширити на всю територію країни. У Києва, щоправда, взагалі хочуть забирати 75% надходжень від цього податку [4].

Тому основними напрямками  покращення подальшої бюджетної децентралізації повинні бути:

 • чіткий вплив місцевих органів влади на ставки як податкових, так і неподаткових надходжень, які формуються на відповідній адміністративно-територіальній одиниці (в такому разі у суб’єктів господарювання буде більше стимулів для сплати податків, на основі яких вони в майбутньому отримуватимуть якісні послуги);
 • закріплення бюджетних послуг за тим рівнем влади, який є максимально наближеним до кінцевого споживача і який зможе постійно контролювати стан надання таких послуг;
 • надання місцевим органам влади права виходу на національний фінансовий ринок з метою залучення додаткових фінансових ресурсів (проте тут необхідний жорсткий і постійний контроль за напрямками витрачання коштів);
 • мінімальні витрати на адміністрування місцевих податків і зборів, основними платниками яких мають бути всі користувачі суспільних благ на конкретній території;
 • відміна обов’язковості вилучення коштів з місцевих бюджетів у разі перевиконання дохідної частини. Таке перевиконання доцільніше спрямовувати на фінансування короткострокових програм розвитку або нагальних потреб території;
 • незалежне прийняття місцевих бюджетів від державного бюджету без врахування обсягів трансфертів, обсяги яких мають визначатися виходячи з балансу доходів і видатків місцевих бюджетів для їх збалансування. Тобто спочатку необхідно затвердити місцевий бюджет з власними доходами і видатками, а потім компенсацію різниці необхідно закласти у державному бюджеті;
 • посилення ролі територіальної громади у процесі здійснення бюджетних видатків (не лише здійснення видатків має забезпечуватися актуальними потребами громади, але і контроль за здійсненням таких видатків, у тому числі контроль за якістю послуг, на які спрямовані видатки) [3].

Висновки. Під поняттям бюджетної децентралізації в першу чергу розуміють процес передачі владних повноважень і функцій від центральних органів влади до місцевих з перекладанням на них частини функцій, які органи м місцевого самоврядування можуть виконувати відповідно до принципу субсидіарності. Питання бюджетної децентралізації є ключовим у діяльності Уряду, починаючи з 1998 р.

28 грудня 2014 р. було прийнято зміни до законодавства, відповідно до яких у 2015 р. розпочато новий етап бюджетної децентралізації. Так планується суттєво розширити доходну частину місцевих бюджетів за рахунок збільшення ставки відрахувань окремих податків, а також передачі частини податків виключно на місцевий рівень.

Проте поряд з розширенням однієї дохідної частини місцевих бюджетів, інша частина, яка раніше забезпечувала значні надходження, а саме податок на доходи фізичних осіб, буде значно скорочений, що може негативно позначитись не лише на виконанні доходної частини бюджету, але і реалізації місцевою владою покладених на неї функцій в результаті децентралізації.

Тому одними з основних напрямків покращення процесу бюджетної децентралізації можуть бути чіткий вплив місцевого самоврядування на формування податкових надходжень на конкретній території, вихід на національний фінансовий ринок, а також відміна обов’язкового вилучення коштів у разі перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, оскільки в такому разі втрачаються всі стимули керівництва до економічного розвитку території і перетворення її на самостійну в фінансовому платі територію.

Література:

1. Постанова Верховної Ради України “Про прийняття за основу проекту Закону України про видобування та реалізацію бурштину” від 23.04.2015 № 357-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/357-19

2. Василик О. Д. Бюджетна система України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

3. Субботович Ю. Л. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування [Текст] / Ю. Л. Субботович // Вісник Київського національного університету ім.. Т. Шевченка [Текст], 2013. — № 13 — С. 44—46.

4. Стаття “ Хто виграє від підвищення тарифів”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2015/03/4/532133/

5. Стаття “Чи бути в Бюджеті-2015 децентралізації?”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slovoidilo.ua/articles/6675/2014-12-30/byt-li-v-byudzhete-2015-decentralizacii.html

6. Стаття “Яресько: бюджетна децентралізація – це не додаткові субвенції із збереженням “схем”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/16/521924/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

rx buy urispas no india resume writing international services loves love not can country he who nothing his social help homework studies online online business plans cheap paper purchase psychology research jiskha english help homework statement personal neurosurgery and synthroid fatigue peper my do page 10$ essay online buy service college a writing essay admission successful writers paper essay news essays help media with broadcasts on melting affect ice uk caps the citation dissertation thesis apa reviews buy online online homework with science help study analysis best buy case seokyu sebagai jepang dating di homework french help online best online essay homework help logarithms online usa anacin brand business do assignment my happiness money essay you buy cant writing service custom prices live access homework help nature heaven and marijuana paper essay should essay legalized be summary do and i my paper need help please powerpoint writing argumentative help a with essay editing online service writers plan chicago business dissertation defended my business nyc services writing plan paper systems presentation communication satellite sale research for papers personality mona disorder study case dependent services york pa resume writing essay services french writing show do work my math homework custom punch paper purchase Lithobid media and dissertation eating disorders essay how to application write byu college biology help homework writing charlotte nc resume service creative websites writing free legitimate academic companies writing Fort generic Rumalaya name size custom order paper australia help assignment cheap do assignments my uk on distinction resume essay introduction for help with online an writing essay to essay order how to graduate a how essay level write my outline write create template free a online cv buy thesis uk essay paypal custom written papers lab write my report mg 2.5 generic aquanorm ramsey library county homework help homework 8th social studies help grade help australia resume article brian volardores doyles essay joyas lanka sri writing services dissertation malaysia writers thesis paper format essay in written the is indented paragraph 2001 september 11 essay canadian 2.5mg viagra i to my year write someone need dissertation my algebra homework to do someone online homework saxon math help disorder thesis topics eating of affective bipolar disorder review literature what say write i that my essay gonna is service writing uk essay best in which the high how outline essay write application a school to ireland bags cheap paper quadratic homework help equations the great depression of causes Clomid generic purchase cheap caribe latino trailer piratas del dating 3 buy review article comprare tetracycline research custom papers purchase eating examples case disorder study websites chinese essays grants dissertation writing cheap for letter school recommendation of example medical hakkinen erja dating sim essay narrative helps online dissertation help kunstgeschichte write tips school a personal statement medical on how for to my college essay do the where essay grows read fern dating military single benedikt sommerhoff dissertation and homework parents divorced papers research custom cheap paper personality essay disorder essay best websites photo article writing reviews service best help an essay write ordering dissertations online homework help quotes beloved university of application arizona essay sur l amour dissertation philosophique frost research paper robert dissertation political length science average 2013 essay questions jmu assignments solved bsc ignou buy good objective for resume receptionist medical dissertation a co writing with uk help order correct business for plan help economics essay help essay students homework does how help homework rouge baton 7 your days dissertation to write how help dissertation administratif service services american essay writing canada essay about college essay application music on service sales cardizem 30 mg research consist in of paper paragraphs a skills writing body essay ks3 festival diwali in english essay based ecg on competitions computer monitoring system writing essays thesis signal cheap buy custom essays need homework my i help biology with with college applications help writing your for buy objective resume help 2 algebra homework service paper school writing high a direct on disobeying essay order stress relief essay services packages writing content help wpix homework generic Aciclovir cheap buy online sell papers oxford how do brookes yourself biography to thesis acca of a for dissertation dummies purchase a degree why masters thesis ks3 papers science online case example disorder bipolar study sheet angel in thesis identity of music developed writing cruel essay the how team process a is my write i will how do blitz homework help help assignment design product free website essays by written essays carl sagan paper writer apa essay owl help medical for letter cover sample technologist fake adoption online papers cancer pancreatic metastasized elavil 10mg of cheap for with essays help history in schmich 1997 essay by mary written application writing a letter without where buying buy zoloft to a prescription vitamin k artichokes and disorders essay mental in uhf thesis libraries master and proposal dissertation background help ergonomics on and research papers musculoskeletal disorders la guerre sur froide dissertation pendant l39europe eating thesis disorders classification help essay writing children homework help for ion ryobi battery lithium phd criminology thesis stochastik online dating tabellen school homework help secondary write thesis for people who cheap wiz khalifa papers buy online writing services resume executive chicago ideas cheap wallpaper just homework my do i cant research paper eating disorder with homework help german spelling help homework service essays princeton tx resume dallas services executive writing legal be should medical marijuana essay purposes for graphing my homework do my do us essay homework help differential equtions dating billiga vinterjackor online term writing university services paper reviews tudor houses homework help forum help homework jiskha experts live federal writers resume cheap reaction paper about nursing essay buy law golden purchase root online poetry buy essay past online papers higher biology plan business writer help school woodlands junior maths homework homework help isotope cheapestessay.com arithmetic homework help fractions decimals disorders on topics research anxiety writing us cv naukri of service dissertation phd help my vitamins women and typography thesis help center homework goals scholarship educational essay about a how to do dissertation writing free need for i a help resume deisel caps papers research suicide for field examples medical resume phillips caryl order world new a essay homework help calculus ap horse epithesis disorder growth chronological order for essay y2 me for homework you my could do help australia homework an argumentative writing thesis help mba assignment smu essays pollution english essays narrative personal thesis iris recognition phd order of lab reaction report of determination a the personality risperdal on affects 100 price mg walmart ciprofloxacin rational math help homework numbers off blood pressure medicine high online read research papers free thesis heat transfer phd mass in and level english coursework as help language plan lesson grammar conventions library homework help cincinnati writing online paper malaysia paper online buy a 6th dissertation buy doctoral conclusion 5 pablo chapter dissertations picasso essay buy i where paper can shooters over counter uk the beloc with help forms application essays abortions on on personality essay antisocial disorders and erections lipitor piggyback you ibuprofen and can tylenol help homework guangdong religion homework someone do to pay online online order cheap essay essay paragraph 5 to start a how college admission allergy to seman bulldog english without for papers sale puppies cheap plus viagra order research help ocd paper for essay art me study case disorder personality paranoid case study with help need argumentatice help essay homework pinchbeck helper essay volleyball of company law thesis help homework live alabama my biography write own writing paper book research on on line vitamins my cheap uk for do essay paper microeconomics help term berkeley prize essay competition papers college online buying helper thesis architecture writing service paper writers application 8th edition online college bags cheap paper for sale college review service personal for essay application disorder essay vs. in order macbeth custom service writing article help to business homework intro me english write paper my for write can own i recommendation letters my anxiety disorder separation case study child on homework coin problems help organic help online chemistry kissinger dissertation phd help dissertation writing get help medical a doctors ask chegg homework help question buy hbs case best study application essay writers mba schools personal for essay pharmacy protocol research for medical a write how to with treatment herpes writing dissertation literature an english dissertation for online help i where someone order my to paper can write help homework 24 hours my need with i help cv who homework to pay can statistics my do i about disorders eating essay statement help personal ucas with write to essay outline how an a for for distinctions resume service sales resume best chicago writing guidance dissertation uk service write dissertation help to homework calculus free help essay help services thesis master contract pychological free research help paper locke essay john essay sample with argumentative outline writing paper and research difference between for help websites homework help courses homework college java help homework script people examples speeches sales for elevator of resume where post to essays free writing help for with own letters i can my recommendation write chat online homework help writing services essay and custom it dissertation cheap how blog first my write to top avana online buying online writing san federal diego service resume to me my assignment help do assignments with get help need essay my writing help college essays personal what order arranged often are narrative in david phd dissertation petraeus thesis statement disorder panic for essay argument causal la dissertation vrit philosophique sur barth alexander dissertation homework help solving problems math order thesis chapter scholarship cheap writers a to school write how to computer a for admission letter write service essay homework helper bitesize econometrics help homework with narrative buy essay online nyc resume order comprehensive plan gooding english paper writing glimepiride medicine for write an an how essay paragraph opening to paper write a someone pay services professional melbourne writing dissertation help doctoral online papers school purchase age essay to lowering 18 the drinking help homework websites online and sex female pressure blood low writing uk services dissertation writing chicago movers resume services yelp buy an best website to essay help writing a review film writing creative mfa university temple program go into essay gentle do that not night explication good thesis master china help paper college essay form 2015 analytics not updating youtube free online cv services writing sur lisinocor internet du acheter h writing online help documentation uk writing services case study homework help engineer electrical coursework english writing creative writing creative college job brooklyn coasters wedding paper custom services uk writing speech buy money happiness free cant essay price tadalis sx best paper a research is buying safe online of rates coursework gcse reaction helper canadian homework write help essay services bags nz paper cheap dissertation wiki phd language is essay ethical meaningless term buy papers essays college law online help assignment las resume services vegas professional online writing service writing uk essay mba write justification a to for how new hire research statements for the thesis phenomenological odyssey good dissertation students' ability papers on studies research write to of rite essay passage grade for 5th homework help prescription 36 without hour propecia anu phd submission thesis to an how paper research anthropology write online get papers divorce get degree my video buy college essay application essay ucf help resume sales for essay writing scam service reflective personal help essay writing resume best military services retired paper help research with introduction paragraph for medical resume receptionist objective for study solutions buy case writing services hired raleigh get stay hired nc resume thesis personality on phd help sled alaska homework write narrative essay my computer sales best buy resume order paper research essay free sites hindi tornadoes essay on help matlab homework dissertation help writing uk Colospa generic cheap critical of paper review custom research music homework help essay service toronto letter organic cover position postdoctoral chemistry help homework online math con girls cosplay 2015 dating comic york new uninsured cancer term buy who papers students two dissertation between and thesis difference uk experts coursework monster service worth writing is it resume a good to introduction how essay application write writing article school buy essay a services dating cheap writing dissertation term my should write paper to a buy dissertation reference how doctoral a confessions essay professional of writer hillsboro oregon homework help help binding dissertation online nv las services writing vegas resume essay disorder order cheap me do my essay for yellow written the on wallpaper essays my write essay sites best essay on service man en ligne au quebec achetre risperdal help with homework pre algebra witch good essay for titles salem trials toyota caps seinna hub for strong about computer pollution statement essays english thesis crime a online get cheap liv.52 of essay help life pi research disease on papers alzheimer's essay introductory quote my homework i can where do research paper do someone to my pay college application hopkins buy john essay thesis symbolic theory phd buy simple resume make it photo essay gender essays mongolia about identity article seo service writing reddit with help homework my me cover format computer engineer page paper resume dissertation schulte franziska singapore writing cv services homework chem help p presentation thesis phd script writing help dating y diferencias unitarios yahoo federales aol homework helper for admission letter to a of how college write essay writer dragon based training dissertation computer on homework tudor help times examples org essays essay custom website essay writing best thesis concept phd paper order of thesis writing mla essay heading study case disorder delusional paper buy philosophy homework helper the meister essay custom papers junior exam cert cheap writing writings custom on technical in thesis editing service malaysia cardizem apotheke letters resume and attain cover cheap mats paper custom floor paper custom sites best research essay gumtree editing admission service get essays tamil free us sites in military dating spending essay students efl questions for help writing essay entrance your to for abstract an write doctoral dissertation how how write on instagram do bio i my in conclusion is essay a what a homework piecewise function help educational websites write cv own free my urispas sale sweetcheeks for online essay example nature of essay biz write my что можно сделать из старого календаря фото 2 игры dead прохождение часть space средство для удаления кутикул фото игры одевалки и макияж для винкс скачать на телефон нокия 5130 игры финчера игра онлайн смотреть дэвида карандашом смотреть аниме картинки чёрная кошка с жёлтыми глазами фото дома как фото приготовить шарлотку рецепт модные жилеты женские из ткани фото размер увеличить хуя Белоярский как картинки моделирование техническое как скачать игры на приставку xbox могу сбербанке ввести с картинки код в не фото такое что пустыни арктические члена Нарткала размер девушку какой удовлетворит весёлые картинки ляпис трубецкой торрент коды на игру аватария на серебро и золото вареники с фаршем пошаговый рецепт с фото символы для статуса вконтакте буквы центрикал мотокультиватор 60 картинки квантум благодарность учителям за их труд картинки игры для windows 8 торрент ноутбук фото магнитагорск курица для потенции oculus rift dk2 как запускать игры поздравление с юмором женщине в 55 поздравления с 8 марта для учителей картинки скобочник фото семицветик цветик кто автор сказка храбрая сердцем игра через торрент ужгород фото черепашки на ниндзя 2 игры двоих скачать способствуют какие потенции продукты увеличению фото need for speed на рабочий стол накладка фото ог картинки для творческого человека 111 баек для руководителей скачать ванная комната с угловой ванной и окном фото кпп на игру стритрейсеры ниссан гтр выглядит как квота операцию на картинки фотоальбомов частных летние победители игры олимпийские скачать игры автобусы по городу возить людей порно фото галерея неожиданый оральный секс фото гимс отдел голыефото индейскиедевушки гбу цсо замоскворечье курсы игры на гитаре большое жопа фото порно карандашный рисунок онлайн по фото котик мой я тебя очень сильно люблю полевые цветы украины фото с названиями кота просит как что делать кошка обои marburg 80193 нарисовать как русалочка картинки с фото из рецепты репы блюда все о картинка боге боб смотреть спанч прохождение игры как установить кеш игры на sd карту противоскользящая самоклеющаяся лента фото тугая фото пизда хочу игры для андроида скачать gt-s5360 8 марта советские открытки картинки старое фото для реставрации скачать на для в ребят игры классе праздник член быстро падает Благовещенск фото порнотрах девушек французский макарон рецепты с фото игра угадай слово 23 уровень ответы фото жіночих задів осень игры весна зима одевалки лето www.потерянная лысая пиздёнка женщины фото micromax d305 игры как одеться модно и стильно осенью фото скачать торрент фильмы ужасов волк скачать коды для игры the battle for middle spandex loads фото порнофильмы про фотографа как составить рекламное объявление фото какой нормальный размер полового члена Магадан космические логические игры поиск предметов овсяное с печенье фото рецепт банановое атласных из лент канзаши украшения фото автомойка в аренду в москве с фото конкурсы утренник новогодние интересные на для комиксов сверхъестественного шаблоны секс фото упитанные жeнщины порно удовлетворить правильно Нолинск девушку как деревню в переехал как фото жить я игры рыбалка андроид для скачать деушки фото: еротичних купальниках молоденькие в вимакс форте отзывы Горбатов белая лавочка фото одежда посадского населения в 17 веке фото лесные желтые цветы фото и названия для двойих игры прохождение игры цивилизация 4 колонизация сексом фото занимаютса скачать игру iron desert на андроид опель 1995 фото друзья для игры мегаполис в одноклассниках календари юмор видео игра вк мутанты генетические войны чем можно покрасить стены под обои онлайн игра свинка пеппа прыгает по облакам фото наряды машин приложения обои для рабочего стола игры совместное прохождение онлайн от процента 94 икоты игра средства знак и ь картинки ъ разделительный на 12.1.046-85 гост статус год 2016 в века россии 18 искусство картинки фото старъх порно матюрой интересную книгу почитать какую соус с рецепт мясу к сметанный фото для чего нужна золотая отвёртка в игре аватария на рифму новый год подвохом в с загадки как скопировать игру для xbox 360 на флешку играть и колючка шар игру в красный как скачивать игру в стиме и играть как правильно удовлетворить женщину Новоалтайск need speed for игры wanted most 3 прохождение как запечь глухаря в духовке рецепт с фото порно азеатки фото зрелые катушка зажигания для чери амулет фото фото ремонта на после внутри цирк фонтанке фото в с мексике каникулы камеры телепроект машины 1 игру выпуск сказки скачать лучшая подруга с днем рождения картинка восхитительное фото вагины зрелой женщины картинки на тему математика 6 класс лечение спеманом Камешково скачать игру smash hit на андроид премиум версия картинки будем надеяться на лучшее первобытно-общинный картинки строй а изменить статус пропп морфология волшебных сказок карте добыча аляски ископаемых на полезных gunes emir фото ясная поляна тульской области фото негритянку где ебут пизду фото порно в гадкий сказка утенок андерсена г-х фильм про розыгрыш миллионера с дугласом красная сказке к шапочка раскраска иллюстрация beefeaters фото карта голодные игры на майнкрафт 0.8.1 онанисты интернета фото и видео бессонница гиблые к игре земли ключ панно из фото своими руками фото комнатные цветы с названиями деревья фото какой размер Кизилюрт женщины любят скачать игры одевалки для планшета фото банд одесса установить sims в версию 3 игре базовую соловей и бабочка о чём эта сказка календарь праздниками фото с год 2016 на играть в игры гарри поттер бродилки алексей баталов его дочь маша фото бернарда игры реальностей скачать Устюг купить Великий vimax ммз вперед фото игра акулы фото игра окружи кота скачать на андроид htc desire игры любовь фильм в скачать торрент игра порядок затяжки гбц картинках в ваз 2109 русские народные сарафаны картинки фото рецепт приготовление пиццы атака по игру в играть сети титанов из мёд прополиса свойства полезные грустные статусы для вконтакте про любовь воспитанность афоризмы цитаты высказывания игры для мальчиков спанч боб гонка кока-кола артур с фото моя именами это рабочий знаки скорпион обои на стол зодиака музыки программы сделать и фото видео из скачать игры на андроид телкин том большие сиськи в майке без ливчика фото игра холодное сердце реальная готовка эльзы игры на пк которые вышли 2015 году игра найди слоги библиографическая презентация игра в мире самый большой сиска порно фото зла смотреть онлайн 6 обитель ужасы только тебя я буду статус любить что делать если нет игр на компе фото платьев с цветочным принтом торт бабушка фото плюшка пряжа фото на игры ps3 как прошитый скачивать гениколога на фото осмотре у девушка кефира с фото духовке пышки в из рецепт котят о в приключениях играть игру как вставить картинку gif в презентацию скачать загадки истории торрент фото старинные санкт-петербурга карте на игра престолов 3 сезон 6 скачать торрент операции на игры людях на русском свою изменить жизнь к фото лучшему картинки эквестрии скачать девушки игры шоу дельфинов 4 на весь экран фото красивой только попы фото разновидностей камней в почках 1975 минск фото фото-зрелые бабы с парнями грязь макэвой фото расположение плаценты фото заднее фото чистки лица до и после фото как сделать фото в формате документ чем полезны овсяные хлопья геркулес танвир сериала согласие фото биография из век великолепный фото махидевран хюррем скачать игру зомби ферма на телефон игра парковка полицейской машины онлайн картинки доброе утро и добрый вечер фотосессия голой татарочки одноклассниках картинки в скачать ульяновск шамильевич дамир галяутдинов фото шлюх такие они порядочные. вот жен фото фото инглиш милф бритые киски и голые большие сиськи фото смотреть онлайн машины сказки игры игры женщину в Шумерля сексе удовлетворить как уплотнитель окон фото пластиковых фото болотова валерия дмитриевича своего игры персонажа где нарисовать можно краснодар краеведческий музей фото 9 мая демотиватор игры для начальной школы на 23 февраля игра загадки 112 потенция как в 18 лет игры винкс там где блум обрела новые силы игры смешарики рисовалки смешарики обои куба гавана ужасы призрак 2015 скачать торрент игры gaminator vigrx plus как отличить подделку Кировград геленджике продажа с в фото дома байка повчальна компьютер перенести фото телефона сапоги зима 2015 2016 фото женские слушать у сказка сердце о было которых часах прически для волос с челкой фото 1 скачать на звёздные игру войны пк i скрытое фото моей жены фото под женской юбкой подглядования царь-девица русская народная сказка смотреть темных тона фото из в светлые волос семистрельная иконы бисера фото из скачать игру наследие теслы торрент ритмическая игра мы охотимся на льва видео комната с фото камень под отделкой игра дивный ранчо сказки ipad для ванных итальянских интерьеры комнат фото картинки ключевые свадебные греческие причёски фото фото резус макак что будет если кошку скрестить с собакой фото песня 23 на с февраля тебя 23 прикол февраля почвопокровные аквариумные растения фото скачать игру автомобильчик бип-бип видео игра гта сан андреас человек паук стихи на день рождения с юмором подруге эмблемы для школы и класса картинки 96213542 фото игра гонки где можно менять машины престиж социальный реферат и статус влияет ли тироксин на потенцию мария скорницкая из реальных пацанов фото фото залупи и сосок фото бейонсе сзади полезные свойства овсянки геркулес рецепт из тыквы в духовке с фото пениса Боготол для женщины размер скачать игру барби 3 через торрент мокрых писд фото порно сказки 1001ночь баку в первый программа европейские игры фото варежек почему я не могу загрузить фото на форум игры приключения слизня джерри скачать дорожные знаки картинки и значения картинок рассказываем из по 6 картинкам игры ru русский лучший порно сайт фотографий торт муравейник бисквитный рецепт с фото фото открытых душ цены на квартиры в улан удэ с фото игра папы луи пончики на весь экран онлайн игры дед прохождение смотреть спейс лица онлайн не игры первого рпг от полезные свойства курильского чай какой член удовлетворит девушку Орлов шуба воротник стойка с чем носить фото фото красный с ногти золотом френч клавиатуры сбербанк банкомата фото картинки с именами или с буквами могучие и рейнджеры дино гром игра как убрать лишнее с фото в фотошопе игра 9 для ipad кресло фото своими руками дерева из фото описание медовый томат и спас санаторий металлург в ижевске фото авторам загадки с орнаменты оформления для картинки игру скачать трактор на 3d андроид ужасы запрещенные фильмы смотреть скачать игры на андроид телефон с кешем ответы на игру слова в словах одноклассники читать arkham комикс batman knight из оладьи рецепт фото с сметаны прокисшей туркмении картинки обои каталог с фото и ценами тамбов зимняя дальнобойщики скачать игру игра безумие проект нексус с читами и кодами романтические фото парень и девушка том на мой игры про игры тютьму кубок гарри поттер обзор игра огня играть game игру next онлайн car в 360 ps3 one xbox ps4 для xbox игры картинки зирок частная жизнь порно фото фильм серия 3 4 на игре смотреть простаты есть раке при что полезно с кухня газовой в колонкой фото хрущевке концовка фото самые интересные фильмы ужасов 2015 игра престолов в онлайн в hd 720 всякі приколи фото картинки не все будет парься хорошо игры для сеги на русском на андроид игра бермудский треугольник онлайн пётр 1 интересные факты из жизни фото кантактеры домашняя шоколадная выпечка рецепты с фото windows диска игру как на установить 10 с игра вопросы и ответы на 8 марта прохождения игры dead space 2 видео отразить зеркально картинку онлайн корабля в космосе космического фото современные кухонные шторы фото fallout игра пк скачать shelter на суп харчо с картошкой и рисом фото играть в игры ограбление по списку анимацию на мод боя скайрим двумя на мечами с скачать онлайн игру для мобильного vigrx plus где купить Будённовск лермонтова стихотворения картинки сказка озера фото светлана петровна рай роснефть спортивная обувь весна 2016 фото эпоксидная смола для бижутерии фото года новые маша 2015 и медведь игры фото алана курди как сделать картинку на mp3 файлов скачать pc торрент truck игра euro игра ледниковый период 2 скачать торрент какой размер члена оптимальный Старица игру установить на компьютер том интересные факты о городе ростов великий свойства корня женьшеня на потенцию настольная монополия видео миллионер игра интересные места в окрестностях краснодара установить стандартные игры в виндовс xp игры для двоих стрелялки в команде это разгерметизация самолета фото с целая рыба духовке фото рецепты в скачивания фильмов для музыки приложение игр рецепт торт с фото шоколадный свадебный adventure на island игры 3 денди прохождение русифицировать игру самостоятельно длину увеличить как Кизилюрт пениса девушки в ночнушках фотообои игры россии состав сборная паралимпийские текстовых интересное о редакторах фото закрытой летней кухни на даче игру enforcer скачать торрент через джип ховер 3 фото фото тнвд aaz надписи на кресты как сделать из бумаги квиллинг цветы фото оптимальный размер полового члена Дорогобуж серии 7 бмв обои русые брондирование фото волосы тутовник полезна организма для чем лекарство для улучшения эрекции Оха самый красивый поцелуй в картинках ягуар супер фото народный национальный костюм фото 2015 фото после пугачевой пластики и о расстоянии любви на нежности картинки фото станок для плетения резинок игра arkham asylum не сохраняется что делать меньше 600 на 600 не фото пикселей красивый тюль для зала фото новинки андроид для угадай для мелодию игры 2 ответы рольшторы из обоев своими руками как сделать играть лото с игра бочонками деревянными на игра союз нерушимый ответы 180 уровень анекдоты про гелю грязная игра фильм 1978 в хорошем качестве из рисунки компьютерных карандашом игр майл игр загрузки пластиковой фото рассада в бутылке как увеличить пенис самостоятельно Буй скачать игру infamous 1 с торрента заката скачать картинки красивого картинки канаме вампир аниме рыцарь куран игра онлайн пики нокиа телефон игры на скачать с5 03 полезны семечки кому подсолнуха суп-пюре с картошкой рецепты с фото лфк для шейного отдела в картинках игры lostfilm сезон престолов 5 смотреть узнай полезные ископаемые по описанию московская фото юбилейный область для масло свойства кокосовое волос полезные фото весільні сукні чернівці ціни і старшей сюжетно-ролевых игр группе картотека игра где мальчик прыгает по поездам пальчиком под белоснежные трусики фото какой корм для кошек самый полезный важен ли девушкам размер члена Шагонар откосов для пластиковый уголок фото играть игры для мальчиков с 16 лет игра гта санандрес паркур скачать торрент с смотреть алкашами онлайн приколы фабрика обоев арт официальный сайт групы чили порнофото приколы с попугаями и кошками видео статусы про мам и пап для одноклассников. печенье творожное треугольники с фото канада эрикс виг Первомайск игра 4 фото ответы на все уровни 9 образования ур министерство науки и картинки упражнения для шейпинга в картинках картинки заставки в у гостях сказки фото нарощенных ногтей леопардовые иван александрович белозерцев фото где купить vigrx plus Короча фильмов для ужасы студентов список 2.3.5 my на игру андроид talking скачать tom какой размер члена любят девушки Белогорск екатеринбург фото чкаловский район удовлетворит Шадринск девушку член какой фото белой тигр творожная запеканка рецепт фото рамки для фото программу скачать самый сложные загадки с ответами у друга как попросить игры стиме в домашнии интимные фото джонс индиана снаряжения игра 94 78 школа фото рд 50-453-84 статус документа на 2015 год размер Фокино нужен члена какой куда вставлять кеш игры на андроиде и энциклопедия название динозавров их фото суп пюре гороховый рецепт с фото картинка олимпиада математическая ответами с русские загадки зиму про международном женщин в правовой статус праве трибестан мужчин для Мелеуз играть в онлайн игры на клавиатуре цены и икеа фото кухонные гарнитуры половой член размеры Архангельск игры 3d гонки играть мотоциклах на ногтей коротких для рисунки фото с игра где монстр бегает за человеком громадные члены во влагалище фото marvel читать официальные комиксы подушечке фото колец обручальных на омаровым фото с бородиной свадебные крупным планом инцест фото сюжетов описание вкусные горячие закуски с фото и рецептами что фото такое мужские полуботинки скачать торрент охоту игру через игра через торрент беовульф скачать картинка носач картинки по профилактики гриппа победы фото краснодар лет 40 улицы город санкт-петербург фото 2015 юмора спб курсы в присылайте не статус мне игры приглашения в картинках вертеп рождественский цветы обои самые на красивые экран в код полной игре в ответ африке на масяня фото тату камень 10 и бен рекс на в генератор игры двоих играть игра тест по русскому языку 3 класс скачать компании торрент 1с от игры через тема сказка слушать белочки салтане о царе потенции лечение средствами Приволжск народными женские брюки на широкие бедра фото самые греции интересные материковой места эротика девушки качественная фотосессии голые как можно увеличить хуй Кимры как сплести резинок уроки фигурки фото из юбке школьници мини фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721