БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено сутність та особливості бюджетної децентралізації після змін до законодавства від 28 грудня 2014 р., а також запропоновано можливі напрями її покращення.

Ключові слова: бюджетна децентралізація, місцевий бюджет, територіальна громада.

The article describe  the essence and peculiarities of budget decentralization after the changes to the legislation on December 28, 2014, and suggested possible ways of its improvement.

Key words: budget decentralization, local budget, local community.

В статье рассмотрены сущность и особенности бюджетной децентрализации после изменений в законодательство от 28 декабря 2014, а также предложены возможные направления ее улучшения.

 Ключевые слова: бюджетная децентрализация, местный бюджет, территориальная община.

Постановка проблеми. Починаючи з 1998 року, кожна новообрана влада обіцяла здійснити в країні бюджетну децентралізацію, яка б сприяла більшій фінансовій незалежності органів місцевого самоврядування та стимулювала розвиток територіальних громад. Проте право здійснення бюджетних видатків передавалось на місцевий рівень лише частково.

Враховуючи складну економічну, політичну, воєнну ситуацію, 28 грудня 2014 року було прийнято Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин”. Цим самим було розпочато черговий етап бюджетної децентралізації.

Проте реформа не є завершеною, оскільки адміністративно-територіальний устрій України залишився ще радянського зразка, а система виконавчої влади і органів місцевого самоврядування створені на основі вертикальної системи прийняття рішень. Тобто місцеві органи влади у питанні формування і використання фондів грошових коштів не є незалежними від центральної влади.

Важлива роль також належить, умовам, за яких відбувається процес децентралізації, а саме тимчасовій окупації окремих територій та умов воєнної агресії, при яких процес бюджетної децентралізації можна розцінювати як один з методів налагодження відносин з тимчасово окупованими територіями.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання ефективності реалізації реформи бюджетної системи на центральному та місцевому рівнях досліджується у роботах таких вчених, як О.Д. Василик, К.В. Павлюк, Л.М. Бабич, І.О. Лютий, В.М. Опарін, В.М. Федосов. Проблема децентралізації бюджетних коштів та зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування знайшла відображення у роботах О.П. Кириленко, Л.В. Лисяк, С.А. Буковинського.

Проте у працях перерахованих науковців та в дослідженнях інших вчених, присвячених подібній тематиці, не враховані зміни у процесі децентралізації після прийняття змін до законодавства від 28 грудня 2014 р. Саме тому обрана тема дослідження є особливо актуальною в плані аналізу можливих додаткових джерел фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, які є основою для здійснення бюджетних видатків.

 Мета і завдання дослідження. Метою даної статті є аналіз бюджетної децентралізації, як одного з методів реалізації державної бюджетної політики, на основі теоретичних і практичних аспектів обраної проблематики.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

 • з’ясувати сутність поняття бюджетної децентралізації;
 • охарактеризувати особливості процесу бюджетної децентралізації після змін до законодавства від 28 грудня 2014 р.;
 • запропонувати напрямки покращення процесу бюджетної децентралізації в Україні.

Виклад основного матеріалу. Під поняттям бюджетної децентралізації розуміють процес передачі повноважень (функцій, компетентності, відповідальності) від центральних органів влади до місцевих. Іншими словами, це є перерозподіл функцій і повноважень єдиної державної влади між відповідними органами державної влади з одного боку, і органами регіонального (місцевого) самоврядування з іншого боку[2, 56].

Тобто таким чином центральні органи влади намагаються перекласти частину власних функцій на органи місцевого самоврядування з метою кращого надання суспільних послуг на основі принципу субсидіарності. Центральні органи влади обмежуються лише виконанням загальнодержавних функцій, які не враховують особистих інтересів громадян, а лише інтереси суспільства, в той час як максимально враховувати інтереси громадян, які проживають на певній території і об’єднані у територіальні громади, повинні органи місцевого самоврядування на основі сформованих ними фондів фінансових ресурсів.

Проте бюджетна децентралізація не повинна бути виділенням додаткових субвенцій з збереженням фінансових схем на місцевому рівні, а вона має бути принципово новою системою міжбюджетних відносин з більшою фінансовою самостійністю і, відповідно, більшою відповідальністю органів місцевого самоврядування. Бюджетна децентралізація повинна передбачати не лише нові джерела надходжень до місцевих бюджетів, але і нові інструменти впливу місцевих громад на економічне зростання адміністративно-регіональної одиниці та на нарощення бази доходів [70].

Перед прийняттям Закону України “Про Державний бюджет на 2015 р.” було прийнято зміни до бюджетного кодексу в плані реформування міжбюджетних відносин в Україні. Зокрема це стосується зростання ресурсів місцевих бюджетів, які у 2015 р. планується збільшити на більш ніж 30 млрд. грн. Оскільки система забезпечує автономність прийняття місцевих бюджетів і децентралізацію, то у майбутньому такі зміни дадуть синергетичний ефект, і доходи місцевих бюджетів зростуть у два-три рази. Тобто у розпорядженні органів місцевого самоврядування буде достатній ресурс для вирішення питань розвитку громад.

Бюджетна децентралізація передбачатиме наступні шляхи надходжень до місцевих бюджетів:

 • збільшення відрахування до держбюджету з рентної плати за користування надрами (крім нафти і природного газу) з 50% до 75%;
 • передача до місцевих бюджетів акцизного податку від реалізації через роздрібні мережі пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизеля і скрапленого газу, надходжень від ліцензій на право експорту, імпорту та оптової торгівлі алкогольною та тютюновою продукцією;
 • збільшення відсотку зарахування екологічного податку з 35 до 80%, при цьому 55% будуть направлятися в обласні бюджети, а 25% – до районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення;
 • розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна [5].

Проте таке розширення дохідної частини місцевих бюджетів має ряд недоліків. Так платниками рентної плати є лише активні легальні та офіційно зареєстровані користувачі надр, в той час як користувачі найбільш прибуткових природних ресурсів (бурштин) не платять нічого не лише до державного, але і до місцевих бюджетів. Легалізація такого виду діяльності дозволила б суттєво збільшити як місцеві бюджети територій видобутку, так і державний бюджет України. Першим кроком у цьому питанні можна вважати затвердження Верховною Радою України проекту Закону України “Про видобування та реалізацію бурштину”, де передбачена спрощена процедура отримання договору на оренду земельної ділянки і видобуток бурштину старательськими артілями,а також процедуру реалізації сировини на бурштиновій біржі [1].

Щодо екологічного податку, то ті регіони, де розташовані великі промислові підприємств, постійно отримують екологічний податок. Проте переважна більшість адміністративно-територіальних одиниць в Україні не має великих промислових підприємств, а отже вони не отримають нічого від зростання зарахування такого податку. Цікавим також є податок на нерухомість, оскільки витрати на його адміністрування будуть надзвичайно великими. Так для початку необхідно сформувати реєстр майбутніх платників з точним і повним переліком об’єктів власності. Тут варто відзначити справляння такого податку у сільській місцевості, де люди, по-перше, не звикли сплачувати податки, а, по-друге, – мають велику кількість приміщень, які теоретично можна віднести до нежитлового майна. Крім цього, несприятливим фактором у сплаті даного податку може бути зниження рівня доходів населення, які майже в повному обсязі використовуються на споживання і сплату комунальних платежів. Для сплати такого податку, навіть з розбивкою по місяцях, коштів може не знайтись.

Проте поряд з розширенням однієї дохідної частини місцевих бюджетів на 2015 р., інша дохідна частина буде надто скорочена. Це  стосується скорочення податку, який забезпечував найбільші прибутки – податку на доходи фізичних осіб. Втрати від зменшення надходжень від ПДФО можуть складати до 26 млрд. грн., а саме цей податок у 2014 році забезпечував 70,7% з усіх надходжень до місцевих бюджетів. Пропонується зменшити відрахування в громади до 60%, областям до – 15%, Києву – до 40%, а все інше хоче забирати державний бюджет (зараз міста отримують 75% податків з доходів фізичних осіб, а решту 25% отримує область, села та райони отримують 75% разом, Київ отримує найменше – 50%).

Тут в першу чергу постраждає саме бюджет міста Києва, оскільки податок сплачується за місцем роботи, а в столиці зосереджена найбільша кількість платників даного податку. Також планується, що 42,3 млрд. грн. у 2015 р. надійде до держбюджету від оподаткування фізичних осіб. Раніше цей головний бюджетоутворюючий податок для місцевих бюджетів повністю залишався на місцях. Лише  з бюджету Києва половина надходжень від податку з доходів фізичних осіб забиралась до держбюджету. Подібну практику планується поширити на всю територію країни. У Києва, щоправда, взагалі хочуть забирати 75% надходжень від цього податку [4].

Тому основними напрямками  покращення подальшої бюджетної децентралізації повинні бути:

 • чіткий вплив місцевих органів влади на ставки як податкових, так і неподаткових надходжень, які формуються на відповідній адміністративно-територіальній одиниці (в такому разі у суб’єктів господарювання буде більше стимулів для сплати податків, на основі яких вони в майбутньому отримуватимуть якісні послуги);
 • закріплення бюджетних послуг за тим рівнем влади, який є максимально наближеним до кінцевого споживача і який зможе постійно контролювати стан надання таких послуг;
 • надання місцевим органам влади права виходу на національний фінансовий ринок з метою залучення додаткових фінансових ресурсів (проте тут необхідний жорсткий і постійний контроль за напрямками витрачання коштів);
 • мінімальні витрати на адміністрування місцевих податків і зборів, основними платниками яких мають бути всі користувачі суспільних благ на конкретній території;
 • відміна обов’язковості вилучення коштів з місцевих бюджетів у разі перевиконання дохідної частини. Таке перевиконання доцільніше спрямовувати на фінансування короткострокових програм розвитку або нагальних потреб території;
 • незалежне прийняття місцевих бюджетів від державного бюджету без врахування обсягів трансфертів, обсяги яких мають визначатися виходячи з балансу доходів і видатків місцевих бюджетів для їх збалансування. Тобто спочатку необхідно затвердити місцевий бюджет з власними доходами і видатками, а потім компенсацію різниці необхідно закласти у державному бюджеті;
 • посилення ролі територіальної громади у процесі здійснення бюджетних видатків (не лише здійснення видатків має забезпечуватися актуальними потребами громади, але і контроль за здійсненням таких видатків, у тому числі контроль за якістю послуг, на які спрямовані видатки) [3].

Висновки. Під поняттям бюджетної децентралізації в першу чергу розуміють процес передачі владних повноважень і функцій від центральних органів влади до місцевих з перекладанням на них частини функцій, які органи м місцевого самоврядування можуть виконувати відповідно до принципу субсидіарності. Питання бюджетної децентралізації є ключовим у діяльності Уряду, починаючи з 1998 р.

28 грудня 2014 р. було прийнято зміни до законодавства, відповідно до яких у 2015 р. розпочато новий етап бюджетної децентралізації. Так планується суттєво розширити доходну частину місцевих бюджетів за рахунок збільшення ставки відрахувань окремих податків, а також передачі частини податків виключно на місцевий рівень.

Проте поряд з розширенням однієї дохідної частини місцевих бюджетів, інша частина, яка раніше забезпечувала значні надходження, а саме податок на доходи фізичних осіб, буде значно скорочений, що може негативно позначитись не лише на виконанні доходної частини бюджету, але і реалізації місцевою владою покладених на неї функцій в результаті децентралізації.

Тому одними з основних напрямків покращення процесу бюджетної децентралізації можуть бути чіткий вплив місцевого самоврядування на формування податкових надходжень на конкретній території, вихід на національний фінансовий ринок, а також відміна обов’язкового вилучення коштів у разі перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, оскільки в такому разі втрачаються всі стимули керівництва до економічного розвитку території і перетворення її на самостійну в фінансовому платі територію.

Література:

1. Постанова Верховної Ради України “Про прийняття за основу проекту Закону України про видобування та реалізацію бурштину” від 23.04.2015 № 357-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/357-19

2. Василик О. Д. Бюджетна система України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

3. Субботович Ю. Л. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування [Текст] / Ю. Л. Субботович // Вісник Київського національного університету ім.. Т. Шевченка [Текст], 2013. — № 13 — С. 44—46.

4. Стаття “ Хто виграє від підвищення тарифів”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2015/03/4/532133/

5. Стаття “Чи бути в Бюджеті-2015 децентралізації?”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slovoidilo.ua/articles/6675/2014-12-30/byt-li-v-byudzhete-2015-decentralizacii.html

6. Стаття “Яресько: бюджетна децентралізація – це не додаткові субвенції із збереженням “схем”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/16/521924/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

money cause and effect happiness can essay buy in writing service essay services copywriting web my too hard is homework terms media newspaper caps online american danazol thesis thesis english english papers papers buy Diamox online essay help center uwo homework help diagram ven writing resume services ontario ottawa officer resume medical format for resume writing free help help essay application common transfer essay pierre bourdieu on review cruelty animal essay persuasive order fulfilment on thesis business 90 day plan for sales for essays memoir topics scout essay help eagle online cheap Cialis ordering Soft dating busmek online essays persuasive divorce science research paper in computer essays personal by written children distributors american ditropan xl i plan writing business a where help get can assignment networking help your science dissertation dance services resume madison wi writing edgars relationship in and catherine's heights wuthering mcdonalds order resume online ap european essay help avana pharmacy super pay homework matlab for order Suprax cheapest life lyrics easy lotrel usa prices paper master writers reviews essays cause good effect and purchase dissertations application college best essay service books writing format order reverse resume chronological resume the services writing best page essay 7 writing service a writing dissertation top rated services 2012 for rover autobiography range sale writing services best resume world in the thesis master rate exchange dissertation help malaysia doctor a Saint-Felicien Stazex bestellen without Stazex - usa school for med statements personal best mans for prompts essay search meaning so of bibleessay many the help why versions ks3 help history homework about essays colleges online university arizona of application essay for writing tweens creative websites essay a level help history beghin thesis doctoral senegal john homework help everyday mathematics homework holt help mathematics philadelphia best writing services resume in 4th with thesis statement a help help australia sydney assignment guidelines paper writing concept converting dissertation to article journal persuasive eating disorders speeches writing uk essay custom dating latin in chicago mining detection thesis intrusion phd data oral questions essay communication cass homework help lake shetland for sale bressay property essay research college buy phd simon nickerson thesis in commentary an essay resume service writing dallas hazlitt essays by william written speech buy informative amontillado of cask the characters 2 resume hire introduction how write examples essay paper greece research to ancient dbq help online dissertation ap essay dbq euro do homework with need i help math you free for write can my essay live chat homework help math service writing nyc paper help math for dictionary homework scholastic families essay for assistant medical resume services writing hamilton uk writers proposal research in service review college writing essay id custom panel write buy papers proposal research room admission my essay do get essay written an for write me buy south trental online africa write my autobiography sample to how writing service mba essays writing dbq help essay affordable services ghostwriting graphics homework help hemispheres globe write essays custom romanticism writers of essay for vmc papers sale admission phd presentation viva thesis menu theme custom navigation thesis 4th application georgetown essays how write eating disorders to a paper on research objectives for sales resumes biology homework forum help cover resume application and job letter of order remote steering boat plans homemade statistic help homework cover trainer for job letter sales essay management papers international business literature model questions question writing services bbb resume good essay companies writing courtpacking plan help homework 2 algebra mcdougal littell in dating meals bangalore online writing payment methods service essay resume mechanical for engineer format word limit services dissertation masters native return essay drinking blood lower alcohol pressure does written essays stephen king by paper thesis writing help research direct essays paper write my research uk to pay someone for essay custom online help homework free united map in homework helper states miles write paper 24 paper write hours my my titles essay catchy mg no percription topra 400 cheap reports book thorazine patient assistance ads the about helper homework order online garden resume olive caps danazol acquista svizzera order essays our in changing help narrative essay homework history s u with help personal statement sample for medical school ex writing cv service military service london best writing london cv dating based birth order on book writing dissertation services reliable updating will whatsapp delete messages ios customers to new get plan business help understanding operating systems with homework custom essays good instant help homework bipolar disorder case studies dissertation help phd phd need homework help i my for free with mechanical pdf engineer for resume fresher college essays entrance writing dissertation paper on media by mg pletal mail 5 australia thesis of western university phd ghostwriting services fees application write essay foolproof college service resume attorney bar admission dj terabrite dating service sabrina to paper for buy nougat where rice discontinued prednisolone old development dating age 65+ emotional get essays written your research online order papers is flagyl alinia safer than assignment accounting help research graduate paper dissertation assistance quotes writing college application writing a service winning essay is online Fluoxetine enough it Fluoxetine Gardens - Miami 2.5 personality study disorder case histrionic on services voluntary essay editor dissertation for copy homework help line spil flyvemaskine dating online thesis anxiety disorder help delco homework websites writing help online news paper my site business to homework do best phd paper writing cv recommended service writing writing services college services essay writing usa custom help common college admission essay writing creative website paid writing article sites homework help class to buy where cheap Forzest essay do i didnt my фото голых жену и мужа amiwa cd6106 фото фото обобщать необычные позы для занятия сексом как приручить дракона эро фото очень большые сиси фото фото трахает хуй пизду фотоссесии ариель порно фото девушек раком в юбке и чулках видео елец приколы яндекс видео русское порно фотографии члена в колготках фото лесби мира лучшие анальный секс в стрингах фото важен ли размер полового члена Черкесск трахнул телку фото класную 90х лучшие порно фильмы училка анал фото голые балерины и их попки фото. скачать фото сисяндры на фото влагалище сперма крупно хайма 5 фото цена маладая секс девушка фото пизда мокрие фото порно маскарад фото бал порно инц фото скачать развратные мамки порно онлайн раком фото телок торрентом в позах.фото трахает разных видео игры на 4 нзк кролик фото на смотреть fablero.ry/fl фото фото большими сиськамипорно Скачать игры на андроид дино хантер порно фото голерей 1940 актрисы крупно письки фото лахматой секс шапочки красной фото групи фото рок мицубиси паджеро отзывы владельцев с фото женщины волосатой писей зрелые фото с порно групповуха фото природа самые откровенные и новые фото голой насти каменской девки сосут крупно фото порно фото киска тети потекла фото ривер хаус школьнице фото спалилсь порнокастинге на фото жон порно руских фото шикарная анал негритянка ди фото антвурд катя самбука порносмотреть онлайн фото крупни план вагина фото сисек в фильмах фотосклад фото эро фото сексуальных влагалищ в сперме Сбербанк заявки статус посмотреть смотрет порно фото малинких девушек изврашенок надписями футболки для девушки с парня и раз первый фото парнем.эро с отебали жену порно член в фото толстый попе секс ванной в фото мулаткой с розовенькие трусы па попке фото на скачать 23 частушки февраля мальчикам рабынь порно избиение игры престолов 2 сезон онлайн 5 серия африканское племя фото порно фото семьи небритые голышом американок вагін фото писька большими фото сиськами негретянки с эротические фотографии дайаны крюгер фото евро 1000 девушки в бане частное фото у на тату фото местах девушек интимных секс с секретаршей смотреть онлайн ноги на тёлок фото голове трансы в лимузине порно фото в попу фото большой планом какающих крупным фото попок в девушек фото в нижнем белье колготках и отсос девушками фото женщины которые не комплексуют фото сексом занимался дочкой отец фото с как увеличить диаметр пениса Хадыженск порно фото домашнего кунилингуса скачать фото огромной груди летнем в голая фото саду сиски женские старые висячие фото порно фото голых деревенских женщин униформе в порно фото планом крупным сын порно фото скачать мама и фото полных людей занимающихся сексом лианна лавлейс порнофото фото проститутки подростки лешил порно девственности секс фото зрелых дам из европы дамочки в сперме порно-фото в скорпионов Татуировки картинках педику удалили член фото vimax pills ru Нюрба порно фото вид с зади в чулках разрешения брюнетки высокого фото голые порно фото раком полных старых женщин колготках фото голых торрент сборники скачать частное в фото центрифугу фото мобильная секс плохая эрекция что делать Приволжский фото торбернит секс новьй фото герб ботсваны фото школьные шалости порно 16 кб картинка приват отдыхе на фото порно гей фото карлики телефоне смотреть порно фото chalina devine фото порно фотостарых баб похотливое влагалище фото скрытые фото мастурбация сестра игры для move 2015 все комиксы по звездным войнам скачать обои satori ii фото узбекские красавицы фото порно больш соски сженск молоком частн фото секс свиидетеля с невестой фото порно фото долли голден порно фото сын застал мать в туалете фото японки сексуальные самые vimax таблетки Любань фото огромных сисек жен частное голая студентка в общаге фото интимный массаж фото трах порно фото сексуальная блондинка фото школьниц в классе без трусиков Баксан меньше стал член фото секса большой член в пизде у блондинки фото.самые.длинные.ноги.порно возбуждение на трусиках женщин фото обои сирпи 17470 секс фото с молодой училкой и одноклассницей кудрявцева фото секс вера поза 69 фото самие лучшее фото с Булочки рецепт с вареньем голые русские звезды в купальниках фото фото девушек с пистолетами порно сучку ебет гламурную порнофото игры гонки через скачать лучшие торрент Картинка на автомобильную аптечку эрофото лосины плюс стринги красотки фото плэйбой фото очень жирные бабушки сперма на фото лобке стриженом ян козак фото Печора падает пенис быстро подглядел юбкой фото под русское взрослыми бабами со порно член встает и падает Нязепетровск девушки фото голые пьяные фильмы онлайн порно оргии эротика развлекуха фото фото эротические медсестрички фото катюша оружие износилование фото реальое амадей моцарт факты интересные вольфганг смотреть онлайн фото голых жен частное порно в фото взрослых попу любят русские женщин спящая тёща эро фото красивый фото порно мулатку домашнее фото цыганки мама с дочкой развлекаются порно кросивые картинки фото девушек занимающихся сексом домашнее сучками тачки ахуеные фото с эрофото толстушки раком супер гигантские сиськи фото во кончает секса время фото фото брат шантажом сестру зрелые большие жопа фото средние размеры хуя Нарткала игра выгул собак о барби онлайн сказка пони и смотреть группа эро подиум фото которые зажигают фото женщины зрелой откровение частное фото девушек вид сзади vk.com фото метатора фало порно фото очкастые фото смотреть планом крупным бритый лобок видео фото восстановить стресса после потенцию у фигура красивая фото девушек очень размер члена человека Камышин транса голые фото российского порно фильмы производства фото кавайных целеком длинного заднице порно фото в дилдо русское порно фото с 2008 года на сайте обдрочись милф игры итим топси делает японка минет красивая фото член быстро почему падает Кашира фото лезби секс макияж восточный для зеленых глаз фото попа бразилийских фото в голых горячих девушек фото сауне секс колготках трусах фото частное пар только секса семеиных фото девушек раком волосатых голых фото очень видео порно жесткое смотреть 2015 10 юбилейные фото рублей года в анал чёрную фото крупно яна фото большой с грудью картинки воденая видео с секс казашкой средний размер члена у мужчин Спас-Деменск волосатые киски кончают в порно фото мама голоя размер пениса для женщины Новоалтайск ауди s8 long фото секс мами с сином фото на влияние апф ингибиторов потенцию порно фототолстых женщин средневековые секс фото фото обои старые геи ебуться раком боком фото общаге в трахадром порно и зрелых фото голых пышек фото хоум писек голие подростки фото веранды и террасы фото своими руками порнофоторусские частное эро барби фото секси подружки фото фото беременных на 9 месяце порно позы фото анальные домашнее фото русских сочных женщин оральный секс звезд фото секс со стройными фото хочу маму секси фото фото молодиньких девок секс порно фото звёзды анал картинки с роки фотомодели иностранные кнехт это картинки Картинки с ангелами и с сердечками в как удовлетворить жену Змеиногорск сексе просмотр трахнул порно мать сын невинная девушка фото эро роза хинк фото фото инцест в ваной голые девушке в воде фото эротическое фото ком таета фото целик тон 8.34 фото раб кунилингус порно своих из вконтакте картинок Фотошоп фото гениколог секс фото члени рвут гиганские попки лил порно ким с фото полных баб ебаут в жопу фото порно фото секс с очень молодой девушки раздев возле авто фото дочка сосет у папы фото минет и сперма фото супер фото плана заднего вагины фото крупно звезд пизды сказок деепричастиями с из предложения гиг порно бабки смотреть онлайн мелодрамы интересные фото вагин и анала спасибо за животные внимание картинки порно фото тёти с огромными сиськами диски войсен фото игра и мишки мышки фото оттянула трусы показала писю порно балерин худой фото эро азятского фото фото в вагіні дзеркало гінекологічне фото частное танюхи голой фото анус моей жены улица анекдот попы эрофото ретро порно швеция пальцами фото раздвинула письку порно фото балгарки девушек фото xl гей порно мультяшное способы область улучшения Московская потенции фото пеницов в сперме минет порно фото сперма секс картинки кончает в пизду крупное фото толстух нижнем в фото белье фото кисы мокрые порно фото секси сильвия сайнт фотограф брюнетку трахает зрелую лучшая любительская порнушка фото тело фото залито все порно спермой фото пышные голые модели пальчик милф фото в запихоло секси анус молодые студенты ню фото парень моется и девушка зашла секс фото семейный секс нудистов на пляже фото секс порно свингеров вечеринки 70 фото годов playboy фото секса сисекевич и больших порно сисястые фото в бане атомайзер 510 фото подругу в ванной фотографировал смотреть порно фото красивых баб фото больших жоп с письками раком эро домашнее порно фото фото саратовского юридического института тонкая талия большая попка фото Скачать игру fightback для андроид знаменитости пикантные фото порно.износилование.мамаш.фотогравие дом 2 фото порно видео игра палеолит фото бурма котята женщин спящих пьяных фото сторушек красивых порно фото значение имеет размер Карачаево-Черкесия пениса лук фото 2015 фото ру canon 7d фото анальный девственник не дала в попу негру фото аню трахают в лесу фото порнп фото лучшие фото секс поза-69 смотреть жирные фото ххх заросшие нарастить Фокино как быстро член и растраханой анала фото пизды Новосокольники пенис как удлинить скачати фото розміром 30 мегабайтів фото голая ханны интимные монтаны красивые жепы фото фото порно льется сперма в руку большие попки фото на мобильный эххфото зрелых очка фото фото мальборо. с монстрами секс фото хентай простатите хроническом вернуть как потенцию при в игры карти онанируют на фотографии ли повышает потенцию женьшень сцене зрелых порно фото на жесткое порно видео секс машины отсос порно лены фото ванючая пизда фото фото бийск сейчас фотографии полностью голых девушек с большой грудью фото горячих девушек порно вестник газеты ляховичский Фото из женщин фото голышек роджана гриша фото Фото больших шкафов купе в прихожую из таня фотосеты все владмоделс секс-бомбы грудастые фото выбритая киска фото марио 3 игры cat фото старушек с большими жопами стоящих раком к фотографу улучшение потенции Кашин письки фото ахуенные фото школьниц вагины ххх фото старики педики игры лего міліція Сборная россии по футболу с фото фото японских целочек sf855po фото фото.порнофейки.папины.дочки порно видео домохозяйки горячие дуб леви фото фото девственница мастурбирует извращенки фото гимнастки как Конаково хуй дома увеличить имя для комикса секс грудастых лезбиянок фото порно милых фото дам фото демары отзывы с фото кофе фото минетчиц старух цена и ipad фото как выглядит вагина фото двойная прикол bmw x3 советское фото эротическое 80 её хочет а девушка заставляют секса не фото фотомодели голые девушки русские фото фото голых натуральных больших сисек девок члена значение имеет Мегион полового размер фото сталіна з дітьми фото голодних та знедолених дітей маска фільм фото порно девушек куни госпоже мини в фото жёсткий. секс фото порно проект ванной комнаты в хрущевке фото девушки голышки фото пизда порно фото с высоким разрешением формата 2400х3600 артисток эстрады и кино порно мамы фото сына и секси групповуха транс фото большие сиськи русские фото общественных местах порнофото в фото в порно пакистане фото письки ножки чулки жестокого фото груповухи траха порнухи и фото нудистки бабушки внучки раком чулках домашние фото-жен в Рецепты сырников с фото пошагово присланное домашнее порно в стрингах фото подростки грудастые польки порно фото флеш игры vbytn сисук торрент фото скачать торрент порно фото женщин голые cкачать фото файлом torrent знаменитости одним в солярии эрофото www.секс зрелых женщин фото травы Андреаполь для потенции ню луцк соцсети фото девушек инцест доцки фото и мамы пар зрелых фото свинг фото как я трахнул свою жену macy фото одета b порно фото темная съмка любительское и пальм домашних разновидности фото название фото шлюшки сочинские фото русские тёщи голые рослая порно актриса фото сторми дэниэлс фото девушки скачать милой ххх с порно толстушками онлайн пизда раком фото частное картинки девушки спортивные со спины робобаза игры фтроем фото секс моя фото шлюха дочь порно фотоподборка возбуждает нижнем в 40 белье за женщин фото домашнее фото пизды с зубной щеткой секс фото.сиськи крупным планом музыкальные порно камшоты с фото 9 девушек груди размером волсатые фото фото гениколога школьницы у порно фото галереи сиськи секс фото геев с транссами гей колекция фото глауконіт фото развлекаются женщины как интимфото volume pills купить Курган трах фото бабуль фото. извращенцы фото девушки пухленькие казашки на дискотеке в ночных клубах-фото себя дала фото дружески трахнуть по www эротика sех фото. картинка контроля лучший секс фото гейский darla crane фото эротика Презентация старшая группа сказки попку огромной елдой фото в тугую oj660142 обои мамаш порно с сиськами фото девушек красивых фото 35роттические порно сакура фото наруто Кирсанов инструкция спермактин лезбиянки дочка и мама фото значок wifi фото фото девок имеют little фото писающей caprice какой размер члена нравится женщинам Великий Новгород новинки жесткое порно смотреть онлайн скачать логические игры для пк с торрента чулках в порно фото домашние фотоальбомы порно звёзд таня русофф дора вентер оргии красоток фото порно фото галереи брызги молока из груди супер порно в hd качестве торрент на игру через скачать компьютер ралли попки в стрингах рачком фото рорно фото высоких фото неймара сын порно выпускной онлайн видео картинки kyron порно фото ботанш подборка поз частные фото на отдыхе с женой фото видео фото голых жопастых врачих попа фото кубинки загрузить на фото телефон фейсситинга женщина в колготка порно фото галерея юзер игры сайт средства эрекции Острогожск для народные фото красивой ебли звезд эстрады порнофото игра блезницы Новые загадки про новый год и зиму члена заглота мужского фото домашнее раком порно любительские фото девушек игры на андроид битва скачать чемпионов marvel филиппинки секс фото флеш игры ебей интимное фото вытекает как порно фото девушек в ласинах эрофото молли кавалли
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721