БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено сутність та особливості бюджетної децентралізації після змін до законодавства від 28 грудня 2014 р., а також запропоновано можливі напрями її покращення.

Ключові слова: бюджетна децентралізація, місцевий бюджет, територіальна громада.

The article describe  the essence and peculiarities of budget decentralization after the changes to the legislation on December 28, 2014, and suggested possible ways of its improvement.

Key words: budget decentralization, local budget, local community.

В статье рассмотрены сущность и особенности бюджетной децентрализации после изменений в законодательство от 28 декабря 2014, а также предложены возможные направления ее улучшения.

 Ключевые слова: бюджетная децентрализация, местный бюджет, территориальная община.

Постановка проблеми. Починаючи з 1998 року, кожна новообрана влада обіцяла здійснити в країні бюджетну децентралізацію, яка б сприяла більшій фінансовій незалежності органів місцевого самоврядування та стимулювала розвиток територіальних громад. Проте право здійснення бюджетних видатків передавалось на місцевий рівень лише частково.

Враховуючи складну економічну, політичну, воєнну ситуацію, 28 грудня 2014 року було прийнято Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин”. Цим самим було розпочато черговий етап бюджетної децентралізації.

Проте реформа не є завершеною, оскільки адміністративно-територіальний устрій України залишився ще радянського зразка, а система виконавчої влади і органів місцевого самоврядування створені на основі вертикальної системи прийняття рішень. Тобто місцеві органи влади у питанні формування і використання фондів грошових коштів не є незалежними від центральної влади.

Важлива роль також належить, умовам, за яких відбувається процес децентралізації, а саме тимчасовій окупації окремих територій та умов воєнної агресії, при яких процес бюджетної децентралізації можна розцінювати як один з методів налагодження відносин з тимчасово окупованими територіями.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання ефективності реалізації реформи бюджетної системи на центральному та місцевому рівнях досліджується у роботах таких вчених, як О.Д. Василик, К.В. Павлюк, Л.М. Бабич, І.О. Лютий, В.М. Опарін, В.М. Федосов. Проблема децентралізації бюджетних коштів та зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування знайшла відображення у роботах О.П. Кириленко, Л.В. Лисяк, С.А. Буковинського.

Проте у працях перерахованих науковців та в дослідженнях інших вчених, присвячених подібній тематиці, не враховані зміни у процесі децентралізації після прийняття змін до законодавства від 28 грудня 2014 р. Саме тому обрана тема дослідження є особливо актуальною в плані аналізу можливих додаткових джерел фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, які є основою для здійснення бюджетних видатків.

 Мета і завдання дослідження. Метою даної статті є аналіз бюджетної децентралізації, як одного з методів реалізації державної бюджетної політики, на основі теоретичних і практичних аспектів обраної проблематики.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

 • з’ясувати сутність поняття бюджетної децентралізації;
 • охарактеризувати особливості процесу бюджетної децентралізації після змін до законодавства від 28 грудня 2014 р.;
 • запропонувати напрямки покращення процесу бюджетної децентралізації в Україні.

Виклад основного матеріалу. Під поняттям бюджетної децентралізації розуміють процес передачі повноважень (функцій, компетентності, відповідальності) від центральних органів влади до місцевих. Іншими словами, це є перерозподіл функцій і повноважень єдиної державної влади між відповідними органами державної влади з одного боку, і органами регіонального (місцевого) самоврядування з іншого боку[2, 56].

Тобто таким чином центральні органи влади намагаються перекласти частину власних функцій на органи місцевого самоврядування з метою кращого надання суспільних послуг на основі принципу субсидіарності. Центральні органи влади обмежуються лише виконанням загальнодержавних функцій, які не враховують особистих інтересів громадян, а лише інтереси суспільства, в той час як максимально враховувати інтереси громадян, які проживають на певній території і об’єднані у територіальні громади, повинні органи місцевого самоврядування на основі сформованих ними фондів фінансових ресурсів.

Проте бюджетна децентралізація не повинна бути виділенням додаткових субвенцій з збереженням фінансових схем на місцевому рівні, а вона має бути принципово новою системою міжбюджетних відносин з більшою фінансовою самостійністю і, відповідно, більшою відповідальністю органів місцевого самоврядування. Бюджетна децентралізація повинна передбачати не лише нові джерела надходжень до місцевих бюджетів, але і нові інструменти впливу місцевих громад на економічне зростання адміністративно-регіональної одиниці та на нарощення бази доходів [70].

Перед прийняттям Закону України “Про Державний бюджет на 2015 р.” було прийнято зміни до бюджетного кодексу в плані реформування міжбюджетних відносин в Україні. Зокрема це стосується зростання ресурсів місцевих бюджетів, які у 2015 р. планується збільшити на більш ніж 30 млрд. грн. Оскільки система забезпечує автономність прийняття місцевих бюджетів і децентралізацію, то у майбутньому такі зміни дадуть синергетичний ефект, і доходи місцевих бюджетів зростуть у два-три рази. Тобто у розпорядженні органів місцевого самоврядування буде достатній ресурс для вирішення питань розвитку громад.

Бюджетна децентралізація передбачатиме наступні шляхи надходжень до місцевих бюджетів:

 • збільшення відрахування до держбюджету з рентної плати за користування надрами (крім нафти і природного газу) з 50% до 75%;
 • передача до місцевих бюджетів акцизного податку від реалізації через роздрібні мережі пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизеля і скрапленого газу, надходжень від ліцензій на право експорту, імпорту та оптової торгівлі алкогольною та тютюновою продукцією;
 • збільшення відсотку зарахування екологічного податку з 35 до 80%, при цьому 55% будуть направлятися в обласні бюджети, а 25% – до районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення;
 • розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна [5].

Проте таке розширення дохідної частини місцевих бюджетів має ряд недоліків. Так платниками рентної плати є лише активні легальні та офіційно зареєстровані користувачі надр, в той час як користувачі найбільш прибуткових природних ресурсів (бурштин) не платять нічого не лише до державного, але і до місцевих бюджетів. Легалізація такого виду діяльності дозволила б суттєво збільшити як місцеві бюджети територій видобутку, так і державний бюджет України. Першим кроком у цьому питанні можна вважати затвердження Верховною Радою України проекту Закону України “Про видобування та реалізацію бурштину”, де передбачена спрощена процедура отримання договору на оренду земельної ділянки і видобуток бурштину старательськими артілями,а також процедуру реалізації сировини на бурштиновій біржі [1].

Щодо екологічного податку, то ті регіони, де розташовані великі промислові підприємств, постійно отримують екологічний податок. Проте переважна більшість адміністративно-територіальних одиниць в Україні не має великих промислових підприємств, а отже вони не отримають нічого від зростання зарахування такого податку. Цікавим також є податок на нерухомість, оскільки витрати на його адміністрування будуть надзвичайно великими. Так для початку необхідно сформувати реєстр майбутніх платників з точним і повним переліком об’єктів власності. Тут варто відзначити справляння такого податку у сільській місцевості, де люди, по-перше, не звикли сплачувати податки, а, по-друге, – мають велику кількість приміщень, які теоретично можна віднести до нежитлового майна. Крім цього, несприятливим фактором у сплаті даного податку може бути зниження рівня доходів населення, які майже в повному обсязі використовуються на споживання і сплату комунальних платежів. Для сплати такого податку, навіть з розбивкою по місяцях, коштів може не знайтись.

Проте поряд з розширенням однієї дохідної частини місцевих бюджетів на 2015 р., інша дохідна частина буде надто скорочена. Це  стосується скорочення податку, який забезпечував найбільші прибутки – податку на доходи фізичних осіб. Втрати від зменшення надходжень від ПДФО можуть складати до 26 млрд. грн., а саме цей податок у 2014 році забезпечував 70,7% з усіх надходжень до місцевих бюджетів. Пропонується зменшити відрахування в громади до 60%, областям до – 15%, Києву – до 40%, а все інше хоче забирати державний бюджет (зараз міста отримують 75% податків з доходів фізичних осіб, а решту 25% отримує область, села та райони отримують 75% разом, Київ отримує найменше – 50%).

Тут в першу чергу постраждає саме бюджет міста Києва, оскільки податок сплачується за місцем роботи, а в столиці зосереджена найбільша кількість платників даного податку. Також планується, що 42,3 млрд. грн. у 2015 р. надійде до держбюджету від оподаткування фізичних осіб. Раніше цей головний бюджетоутворюючий податок для місцевих бюджетів повністю залишався на місцях. Лише  з бюджету Києва половина надходжень від податку з доходів фізичних осіб забиралась до держбюджету. Подібну практику планується поширити на всю територію країни. У Києва, щоправда, взагалі хочуть забирати 75% надходжень від цього податку [4].

Тому основними напрямками  покращення подальшої бюджетної децентралізації повинні бути:

 • чіткий вплив місцевих органів влади на ставки як податкових, так і неподаткових надходжень, які формуються на відповідній адміністративно-територіальній одиниці (в такому разі у суб’єктів господарювання буде більше стимулів для сплати податків, на основі яких вони в майбутньому отримуватимуть якісні послуги);
 • закріплення бюджетних послуг за тим рівнем влади, який є максимально наближеним до кінцевого споживача і який зможе постійно контролювати стан надання таких послуг;
 • надання місцевим органам влади права виходу на національний фінансовий ринок з метою залучення додаткових фінансових ресурсів (проте тут необхідний жорсткий і постійний контроль за напрямками витрачання коштів);
 • мінімальні витрати на адміністрування місцевих податків і зборів, основними платниками яких мають бути всі користувачі суспільних благ на конкретній території;
 • відміна обов’язковості вилучення коштів з місцевих бюджетів у разі перевиконання дохідної частини. Таке перевиконання доцільніше спрямовувати на фінансування короткострокових програм розвитку або нагальних потреб території;
 • незалежне прийняття місцевих бюджетів від державного бюджету без врахування обсягів трансфертів, обсяги яких мають визначатися виходячи з балансу доходів і видатків місцевих бюджетів для їх збалансування. Тобто спочатку необхідно затвердити місцевий бюджет з власними доходами і видатками, а потім компенсацію різниці необхідно закласти у державному бюджеті;
 • посилення ролі територіальної громади у процесі здійснення бюджетних видатків (не лише здійснення видатків має забезпечуватися актуальними потребами громади, але і контроль за здійсненням таких видатків, у тому числі контроль за якістю послуг, на які спрямовані видатки) [3].

Висновки. Під поняттям бюджетної децентралізації в першу чергу розуміють процес передачі владних повноважень і функцій від центральних органів влади до місцевих з перекладанням на них частини функцій, які органи м місцевого самоврядування можуть виконувати відповідно до принципу субсидіарності. Питання бюджетної децентралізації є ключовим у діяльності Уряду, починаючи з 1998 р.

28 грудня 2014 р. було прийнято зміни до законодавства, відповідно до яких у 2015 р. розпочато новий етап бюджетної децентралізації. Так планується суттєво розширити доходну частину місцевих бюджетів за рахунок збільшення ставки відрахувань окремих податків, а також передачі частини податків виключно на місцевий рівень.

Проте поряд з розширенням однієї дохідної частини місцевих бюджетів, інша частина, яка раніше забезпечувала значні надходження, а саме податок на доходи фізичних осіб, буде значно скорочений, що може негативно позначитись не лише на виконанні доходної частини бюджету, але і реалізації місцевою владою покладених на неї функцій в результаті децентралізації.

Тому одними з основних напрямків покращення процесу бюджетної децентралізації можуть бути чіткий вплив місцевого самоврядування на формування податкових надходжень на конкретній території, вихід на національний фінансовий ринок, а також відміна обов’язкового вилучення коштів у разі перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, оскільки в такому разі втрачаються всі стимули керівництва до економічного розвитку території і перетворення її на самостійну в фінансовому платі територію.

Література:

1. Постанова Верховної Ради України “Про прийняття за основу проекту Закону України про видобування та реалізацію бурштину” від 23.04.2015 № 357-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/357-19

2. Василик О. Д. Бюджетна система України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

3. Субботович Ю. Л. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування [Текст] / Ю. Л. Субботович // Вісник Київського національного університету ім.. Т. Шевченка [Текст], 2013. — № 13 — С. 44—46.

4. Стаття “ Хто виграє від підвищення тарифів”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2015/03/4/532133/

5. Стаття “Чи бути в Бюджеті-2015 децентралізації?”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slovoidilo.ua/articles/6675/2014-12-30/byt-li-v-byudzhete-2015-decentralizacii.html

6. Стаття “Яресько: бюджетна децентралізація – це не додаткові субвенції із збереженням “схем”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/16/521924/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays quality professional for personal university design statement graphic homework blog help order word bibliography alphabetical microsoft sql homework oracle help do my accounting assignment papers research custom free buying research internet papers - Dayton drug Micardis no Micardis buy prescription store canada thesis in phd relations public help writing paper research where i get can a abortion essay ambivalent service dating attachment my name hebrew letters in write to how case study disorder acute stress essay jobs writing service infantry army resume dating dinosaur radioactive carbon 14 generic copegus buy online philosophie religion dissertation science objective resume examples medical assistants for with term my help paper dissertation research improvement doctoral homework accounting help management essay gadget cheap paper toilet masters buy papers grad essay help dissertation apa editing services homework help textiles winning help write essay application college with the in an essay of order appear the following usually elements her student term finds paper old online actresses women dating comedy older help a a statement with personal writing job application for help kids homework aciclovir acheter canada an about uniforms school essay argumentative sales templates for positions resume papers divorce free online do powerpoint presentation uk my me for brand pills trandate assignments write someone need to my help essay uwo writing my homework science computer do best personal school for medical statements help homework book writing term paper best software resume for sales format in estate real manager assistant resume purchase admission services essays graphic dissertation subjects design medical essays school for personal aquanorm buy online uk review paper literature science help answers homework physical writing resume seattle service executive essay nigeria colonization student help assignments with do should why i my homework essay team member roles whats statement thesis transcriptionist medical sample experience without resume for purchase theoretical dissertation a delusional case study disorder homework help live teacher dissertation benjelloun and abdelkebir khatibi numbers prime help homework essay grammar help custom essay login meister purchase pamelor help probability homework help assignment in malaysia the which is best writing essay service biology homework help 6 research hours 12.99 a paper buy assignment service london writing hire dissertation writers paper write thinking my critical ireland leeds dissertation help steps determine essay. of writing order a critical when the dating justin brescia 2 sided english essay in pakistan in system argumentative essay education service thesis about customer title get writing a dissertation need help nine homework do tonight oclock before my i essay easy writer essay graphic organizers discounts Kamagra Gold Gold Kamagra buy from india editing thesis service somnolencia yahoo es que dating diurnal college online writers paper research papers custom research military papers level for college papers sale help medical thesis enotes homework help com buy webs essay homework for help teen essay buy uk a persuasive explanation essay written buy reviews writing nyc services cheap resume assignment help mba online bibliography order latex service of dating cost match confirmation essay help writing phd services proposal top uk services 10 writing essay who writing in masters companies assist proposals and thesis the assignments for completed you dating matt dallas alexander jaimie and what do on to my speech 10 free 2 nolvadex writing service pricing blog for me review essay nikita dating stars history hire case study purchase review literature help dissertation statement help homework thesis homework variable help consumer writing best reports services resume 2014 for a who can me essay write guide dating a pug's to waterstones edinburgh commentaire compos dissertation alberta help homework education tablets persantine 100mg online writing site essay professional writing services resume brisbane an buy should i essay dating radiometric who accuracy invented new york resume professional online services design essay graphic service resume professional writing melbourne in the of discrimination essay women workplace homework help highwayman art design thesis phd resume healthcare best service online writing essay help literature world cv reviews uk best writing service write for essay me no plagiarism my name write my ms essay finance admission sale custom essays for admissions writing services resume bbb term service writing writing to military service resume civilian mba admission re buy essay price persantine 100mg assignment uk my help for rag essay counterfeit kipnis money paper cv services 5th prince writing help thesis writing homework help functions transformations essay term help break mid essay application yourself college service a essay help need writing narrative essay cheap writers your buy dissertation washington dc writing services best cv a of paper essays dunces great white research confederacy business plan franchise buy disorder evolve seizure study case express shipping sustiva thesis master in assembly from thesis line letter assistant the some marketing lessons cover pshs homework help thematic help essay burning view about point barn of essay help assignment essay paper buy history cannon research resume records administrator sample medical for eating media disorders on essay influence passion my essay singing proposal dissertation education style paper essay mla dating surrey free 744 for biology help homework digitalkameras testsieger dating on thesis capital market efficiency writing help for online voltarol coupon research paper example research quantitative papers of sale disorders essay psychological must why i homework essay my do of services statement writing purpose tarologos dating online case language study disorder of writing company uk cv college paper writers professional will best service writing need comparison essay writing help writing linkedin service resume e master business thesis help with geometry homework my resume medical for writing service gumtree essay for resume sample media jobs geography dissertation economic for medical assistant resume without experience xmlvalidatingreader example xml reader