БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТА ТРУДНОЩІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК : 81.373.237:61+81’255.6:61

Ю. С. Дев’ятко,

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

 

многокомпонентные стоматологические термины: структурный анализ и сложности англо-украинского перевода

multi-component dental terms: structural analysis and english-ukrainian translation complexity

У статті розглянуто поняття багатокомпонентного терміна, наведено класифікацію термінологічних словосполучень та основні термінотворчі моделі сучасних англійських стоматологічних термінів. Крім того, наведено класифікацію міжкомпонентних зв’язків в термінологічних словосполученнях медичної галузі, а також сформовано алгоритм роботи в процесі перекладу багатокомпонентних медичних термінів з англійської українською мовою.

Ключові слова: багатокомпонентний термін, стоматологічна термінологія, медичні терміни, переклад, міжкомпонентні зв’язки, термінотворча модель.

В статье рассмотрено понятие многокомпонентного термина, приведена классификация терминологических словосочетаний и основные терминообразовательные модели современных английских стоматологических терминов. Кроме того, приведена классификация межкомпонентных связей в терминологических словосочетаниях медицинской отрасли, а также сформирован алгоритм работы в процессе перевода многокомпонентных медицинских терминов с английского на украинский язык.

Ключевые слова: многокомпонентный термин, стоматологическая терминология, медицинские термины, перевод, межкомпонентные связи, терминообразовательная модель.

Absract. The article is dedicated to the problems of dental terminology translation from English into Ukrainian, which is a complicated process that requires both thorough linguistic knowledge and deep awareness of dentistry. This complexity often causes numerous mistakes and drawbacks of scientific medical texts in the process of its translation. Thus, the aim of this research is a structural analysis of multi-component dental terms and consideration of English-Ukrainian translation difficulties. To realize the purpose of research we use systematic approach and comparative study to learn the translation regularities. The article gives a detailed analysis of problematic aspects in translation of multi-component English dental terms at the present stage. Moreover, it was outlined alternative ways of their solution. In addition to the abovementioned aspects the concept “multi-component term” is considered, a classification of terminological word combination and basic term formation models of contemporary English dental terms are set forth as well. As a result it was formed the operating procedure to translate correctly the multi-component dental terms from English into Ukrainian. In addition, a classification of component interconnection of medical word combination was presented.  The article is of great help to foreign students and dentists, to linguists and medical translators.

Key words: multi-component term, dental terminology, translation, medical terms, component interconnection, term formation model.

Як відомо, точна та специфічна мова науки завжди була важливою умовою ефективної наукової діяльності та наукового співробітництва. У сучасному світі міжмовна професійна медична комунікація є невід’ємним компонентом обміну досвідом, джерелом отримання нової професійно значущої інформації та інструментом оволодіння спеціальністю. В останні десятиріччя відбуваються динамічні перетворення в галузі медицини, як-от: певні професійні ролі наповнюються новим змістом, з’являються нові для вітчизняної медицини професії, формується принципово новий ринок медичних послуг,  використовується інноваційне високотехнологічне обладнання та застосовуються нові терапевтичні методи, що зрештою неминуче сприяє появі нових термінів на позначення всіх вищезазначених реалій, явищ та предметів. У свою чергу стоматологічна терміносистема є таким шаром лексики професійної мови, який потребує подальшого детального вивчення, що і зумовлює поряд із вищезазначеними фактами актуальність даної роботи.

Предметом дослідження є переклад багатокомпонентних медичних термінів, а метою – виявлення особливостей та визначення алгоритму перекладу багатокомпонентних термінів.

Сучасна медична термінологія – це система систем, або макротерміносистема [10, с. 46]. Уся сукупність медичних та парамедичних термінів сягає кількох сотень тисяч. План змісту медичної термінології досить різноманітний: морфологічні утворення та процеси, хвороби та патологічні стани людини, збудники та переносники хвороб, методи діагностики, профілактики та терапевтичного лікування захворювань, синдроми та симптоми, хірургічні операції, прилади, інструменти, медичне устаткування та оснащення, лікарські засоби тощо.

Медична макротерміносистема  в своєму складі має значну кількість шарів, кожен з яких являє собою субтерміносистему, що обслуговує певну медичну, біологічну чи фармацевтичну науку [10, с. 47].  При цьому кожен термін є елементом певної субтерміносистеми (анатомічної, гістологічної, хірургічної, терапевтичної тощо).

Кожна субтерміносистема відображує певну наукову класифікацію понять, прийняту в цій науці, але разом з тим терміни з різних субсистем, взаємодіючи один з одним, знаходяться в певних смислових відношеннях та зв’язках на рівні макротерміносистеми. Таким чином відображується двояка тенденція прогресу: подальша диференціацію медичних наук, з одного боку, і їх взаємозумовлюваність та інтеграція – з іншого.

У рамках медичної макротерміносистеми чи не найголовнішими є наступні субсистеми:

1) анатомічна та гістологічна номенклатура;

2) комплекс клінічної, патологоанатомічної та патологофізіологічної термінології;

3) фармацевтична термінологія [10, с. 48 ].

Надалі наша увага буде зосереджена на другій субтерміносистемі, зокрема на клінічній термінології сучасної стоматологічної науки.

Необхідно з’ясувати, що ж являє собою багатокомпонентний термін.

Згідно з дослідженнями останніх років, терміни-словосполучення залежно від кількості компонентів і характеру зв’язків  між ними, поділяються на двокомпонентні і багатокомпонентні [1, с. 42].

У сучасній лінгвістиці багатокомпонентні терміни з різних точок зору визначають як “кількаслівні термінологічні поєднання стійкого типу з субстантивним ядром і числом повнозначних компонентів більше двох” [4, с. 1]. Будучи “роздільнооформленими, семантично цілісними поєднаннями” [8, с. 10], вони носять певний стійкий термінологічний характер [3, с. 24], що свідчить про їх важливість і значну питому вагу в лексиконі субтерміносистеми стоматології. З урахуванням наявних визначень під багатокомпонентним терміном слід розуміти полілексемне термінологічне поєднання стійкого типу з числом роздільнооформлених повнозначних компонентів більше двох. Компонентом БКТ (багатокомпонентного терміна) при цьому вважається однослівна лексема [7, с. 59 ].

Багатокомпонентні  терміни  є  складним  структурним  і  семантичним  утворенням  при  різному  поєднанні  їх  компонентів.

Для  англійських  багатокомпонентних  термінів  із  типовим  лівим  розгортанням  характерні  залежні  компоненти,  які  розташовуються  зліва від  основного  компонента,  для  українських  багатокомпонентних  термінів,  навпаки,  властиве  праве  розгортання. Цей факт слід обов’язково враховувати під час перекладу багатокомпонентних термінів.

Найчастіше  зустрічаються  в медичному науковому тексті  одно-,  дво-  і  трикомпонентні  терміни.

Помічено,  що  збільшення  довжини  багатокомпонентних  термінів  відбиває  прагнення  до  точності  вираження  поняття,  оскільки  зі  збільшенням  кількості  компонентів  в  терміні  ступінь  його  багатозначності  нівелюється  [2,  с.  208].  Та поряд з вирішенням проблеми однозначності терміна, неминуче виникає інша: текст наукового стилю часто перевантажується подібними багатокомпонентними термінами, що аж ніяк не сприяє реалізації комунікативної функції тексту повною мірою. Саме тому багатокомпонентні терміни часто зумовлюють виникнення абревіатур, якими так часто рясніють медичні тексти.

Тенденція до абревіації і активізація абревіатур у лексичній системі наукового медичного тексту зумовлена можливостями вираження актуальних наукових понять в скороченій формі. Як правило, зрозумілі лише вузьким спеціалістам абревіатури функціонують виключно в межах однієї галузі знання, а тому їх переклад часто складає певні труднощі для перекладача-початківця.

Будь-яка система має певну організацію, тобто структуру цієї системи. Аналіз складних термінів показує, що в медичних наукових текстах часто домінують препозитивні атрибутивні термінологічні словосполучення. Вони утворюються шляхом поєднання ряду компонентів й інколи представляють труднощі для перекладу через значну кількість семантичних зв’язків між компонентами. Для подолання труднощів перекладу таких термінів-словосполучень велике значення має знання засобів їх перекладу рідною мовою [5, с. 29]. Як вже зазначалося вище, усі складні терміни можна поділити на дві групи: двокомпонентні та багатокомпонентні.

Найбільш поширеними є двокомпонентні терміни, переклад яких не викликає особливих труднощів за умови досконалого володіння однокомпонентними медичними термінами. Загалом двокомпонентні терміни можна поділити на дві групи, кожна з яких має набір певних термінотворчих моделей [11, с. 94]:

 1. Моделі двокомпонентних термінів, що належать до першої групи (обидва компоненти іменникові):
 • N+N (Bone Regeneration – регенерація кісткової тканини, tissue recession – рецесія м’яких тканин);
 • N+Prep+N (avulsion of a tooth – травматичний вивих зуба);
 • N’s+N (Carnoy’s solution – розчин Карнуа);
 • abbr+N (GTR procedure – процедура направленої регенерації тканин).
 1. Моделі двокомпонентних термінів, що належать до другої групи (один компонент іменниковий, другий – атрибутивний):
 • A + N (Dental Implant – стоматологічний імплантат);
 • Participle І + N (releasing incision – послаблюючий розріз);
 • Participle ІІ + N (screw-retained restoration – гвинтова фіксація, balanced anesthesia – комбіноване знеболення).

Переклад вищезазначених моделей термінів, як вже зазначалося, не викликає особливих труднощів. Звернемо лише увагу на модель N+N, оскільки вона передбачає різні способи перекладу тексту українською мовою. В англійській мові перший компонент такого двокомпонентного терміна відіграє роль атрибутива. Під час перекладу українською мовою перший атрибутивний компонент може перекладатися:

 • іменником в родовому відмінку (Treatment Outcome – результат лікування);
 • прикметником (contact point – контактний пункт);
 • іменником з прийменником (treatment response – відповідь на терапію).

Досить широко вживаними є моделі трикомпонентних термінів, серед яких зокрема найчастіше зустрічаються наступні:

 • (N+N)+N – Implant stability quotient – показник стійкості імплантату;
 • N+N+Prep+N – root submergence of tooth – альвеолярне занурення кореня зуба;
 • A+(N+N) – Guided Bone Regeneration – направлена регенерація кісткової тканини;
 • (N+Ved)+N – carrier-based obturation – пломбування каналу гарячою гутаперчею на носії;
 • (N+Ving)+N – air-conditioning installation – установка для кондиціонування повітря;
 • (Num+N)+N – three-quarter crown – напівкоронка.

Відповідно чотири- та п’ятикомпонентні термінологічні словосполучення будуються на основі моделей дво- та трикомпонентних термінів, що поєднуються найрізноманітнішими способами: А+А+(N+prep+N) – Melanotic  neuroectodermal tumour of infancy – нейроектодермальна  меланома немовляти.

Під час читання іншомовної літератури перед багатьма спеціалістами виникають труднощі, пов’язані з семантизацією невідомої лексики. При семантизації нових невідомих термінів вокабулярію стоматології виведення терміна відбувається на основі його внутрішньої структури або контексту. Знання значення терміноелементів сприяє семантизації терміна в цілому. Наявність певної понятійної бази й широкий світогляд також стимулюють процес виведення значення термінів [9, с. 22].

Тлумачення і переклад термінів в галузі стоматології базується на умінні сприймати термін в цілому з урахуванням значення всіх його терміноелементів.

Щоб обрати еквівалентний варіант перекладу терміна, необхідно володіти мовною інтуїцією, стоматологічною термінологією рідної мови та добре знатися в тій галузі медицини, про яку йде мова. Зокрема, у нашому випадку необхідно мати певний рівень знань зі стоматологічних наук. Останнього досягнути перекладачеві з філологічною освітою досить непросто, особливо якщо стоматологічний текст висвітлює досить вузьку тему. Саме тому лінгвістові-перекладачеві конче необхідно використовувати у своїй роботі не лише довідкову медичну літературу, підручники й посібники з відповідної галузі, спеціалізовані медичні тлумачні та перекладні словники та пошукові системи Інтернету, але й тісно співпрацювати з фахівцями відповідної медичної галузі. Така перекладацька діяльність в тандемі є майже завжди запорукою якісного та еквівалентного перекладу.

Наприклад, мірилом якості перекладу може бути  точне та однозначне розуміння тексту в усіх деталях фахівцем-медиком та сприймання ним тексту як такого, що не був перекладений, а написаний мовою перекладу.

Найбільш важкими для перекладу є багатокомпонентні термінологічні словосполучення, тому що вони потребують визначення внутрішніх смислових зв’язків між компонентами [6, с. 60].

Батокомпонентні терміни-словосполучення можна поділити на 3 групи за типами міжкомпонентного звязку [11, с. 94]:

1) терміни-словосполучення з послідовним підпорядкуванням, де кожен компонент є головним по відношенню до наступного: А+Б+В, наприклад: oral mucosa deseases – захворювання слизової оболонки порожнини рота;

2) терміни-словосполучення з паралельним зв’язком, в яких усі компоненти співвідносяться безпосередньо з головним словом термінологічного словосполучення: (А+Б+…+n)+Г, наприклад, occlusal vertical dimension  – вертикальна міжоклюзивна відстань;

3) терміни-словосполучення зі змішаним типом міжкомпонентного зв’язку: (А+((Б+В)+Г)+Д, наприклад: Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome (NBCCS) – Синдром Горлін-Гольца, синдром невоїдної базальноклітинної карциноми.

Очевидно, що модель змішаного типу може варіювати досить істотно. Варто зазначити, що терміни-словосполучення, що складаються з п’яти  і більше компонентів, мають тільки змішаний міжкомпонентний зв’язок.

Таким чином, перекласти багатокомпонентний термін, що складається з чотирьох, п’яти і більше компонентів, означає:

 • встановити міжкомпонентні зв’язки в термінологічному словосполученні та виокремити в багатокомпонентному терміні базові одно-, дво- чи трикомпонентні терміни;
 • виявити головний компонент – ядро терміна-словосполучення та перекласти його;
 • перекласти усі виокремлені в межах багатокомпонентного терміна базові терміни, що знаходяться з основним компонентом у відношеннях семантичної зв’язаності, спираючись на контекст та враховуючи особливості термінології відповідної медичної науки;
 • виконати власне переклад багатокомпонентного терміна (найчастіше переклад відбувається справа-наліво, починаючи з головного компонента, узгоджуючи між собою попередньо виконані переклади базових одиниць;
 • перевірити правильність виконаного перекладу за допомогою словників, довідкової літератури чи пошукових систем Інтернету, аби впевнитись, що у фаховому медичному середовищі такий термін дійсно існує.

Як бачимо, переклад багатокомпонентних термінів – процес складний, багаторівневий і вимагає неабиякого професіоналізму перекладача та обізнаності в галузі медицини, зокрема в стоматології. Виконання відповідного структурного аналізу термінологічного словосполучення, співпраця з фахівцями в галузі медицини та розуміння матеріалу, що перекладається, є одними з основних підвалин якісного та еквівалентного перекладу термінології медичних текстів.

Список використаної літератури

 1. Анісімова А.Г. Методологія перекладу англомовних термінів гуманітарних і суспільно-політичних наук: автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня доктора філолог. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / А. Г. Анісімова. – Москва, 2010. – 51 с.
 2. Борисова Л.И. Лексические  особенности  англо-русского  научно-технического  перевода:  учеб.  пособие / Л.И.  Борисова. – М.:  МПУ,  – 208  с.
 3. Додонова Н.Э. Англо-русские соответствия в акцентно-ритмической реализации многокомпонентных терминов: диссертация на соискание науч. степени канд. филолог. наук: 10.02.20 / Додонова Наталья Эдуардовна. – Пятигорск, 2000. – 173 с.
 4. Дроздова Т.В. Типы и особенности многокомпонентных терминов в современном английском языке (на материале терминологии производства искусственного холода): автореф. диссертации на соискание науч. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Т.В. Дроздова. – Москва, 1989. – 24 с.
 5. Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному художньому дискурсі / І.К. Кобякова. – Вінниця: Новая книга, 2007. – C. 29.
 6. Коваль І.В. Проблеми словотвору та термінології / І.В. Коваль, Л.І. Кухар // Матеріали третьої міжнародної конференції “Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мові як іноземній”. – Полтава. – 2000. – С. 60.
 7. Кудинова Т.А. К вопросу о природе многокомпонентного термина (на примере английского языка биотехнологий) / Т.А. Кудинова // Вестник Пермского университета. – Пермь: ПТУ, 2001. – №2 (14). – С.58-64.
 8. Кудрявцева И.Г. Особенности формальной структуры и семантические характеристики теминологических словосочетаний (на материале английской и русской специальной лексики научно-технической области «Интернет»): автореф. диссертации на соискание науч. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / Кудрявцева И.Г. – Москва, 2010. – 21 с.
 9. Мельник А.І. Навчання студентів-медиків читання професійно орієнтованих текстів англійською мовою // Іноземні мови. – 2005. – № 4. – С. 22-27.
 10. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии / М.Н. Чернявский // М.: ЗАО “ШИКО”, 2007. — 448 с.
 11. Шалаєва Г. Структурний аналіз сучасної медичної термінології та труднощі перекладу багатокомпонентних медичних термінів / Г. Шалаєва // АПСНІМ, 2014. – № 1 (1). – С. 90.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

king borders essay thomas writing website reviews essay of letter shares intent purchase to buy micoflu pharmacy canadian cheap from in help homework paper a writing of space order essay an paper thesis research help writing binge eating essay disorder purchase short louisiana essay essay no writer oh online dissertation verlag help papers check online order psychology thesis master business for dissertation database design applications to for do me homework someone my homework economics school help high library in services uk dissertation uk dissertation writing services in sodapoppin and titters dating site with analogies help homework critical kathryn stockett help essay algebra 3 help homework pay someone 0 write paper your uk resume for engineers mechanical samples my can essay persuasive write what on i custom written speeches writing websites story help wanted writer essay letter for technologist medical cover are pippa prince and harry dating to find papers your research do someone in ireland seroquel buy homework 8 help math phd cambridge thesis university essay application successful college help online me is why it to papers for write hard statement writing a dissertation with problem help should my about i essay write college what history papers buy online science consulting resume phd writing content websites dissertations platform online new theses and to essay someone write need my help a free paper writing watermark cheap paper paper research helper free free writer essay online essay service encounter why speech books important are on service essay working writing writing site.org essay dissertation phd help citation attaining and cover cheap letters resume reference homework helpers spencer matthews dunlop and caggie dating buy online craft uk paper device resume services writing medical prolongation thorazine qt cheap essay writing service australia doctoral music dissertation divorce essay rates help history homework online free texas papers online divorce first discovered to dating be radioactive element homework language help and arts science story write find a writer my to for do my presentation powerpoint me writing top companies 10 dissertation essay pay to you an for someone write who can help plan business create me a order how purchase letter write to for memorising essays tips buy online written essays services resume writing best professional military hours big homework y helpline your help on math homework pen help patriots essay theme thesis buy custom states writing united services order lab correct report of a a outline paper writing help phd thesis proposal methodology dating online modi narendra dubai in custom writings review free disorder eating essay statement personal cv engineering for mechanical help application reasons essay transferring common someone for pay my do to essay beach help huntington homework ca online university help essay i will a day essay forget never that writing paper work dissertation grant cdc 2012 press writing release services i in my do bed homework paypal yagara buy online writing essay ten top websites case medical format study template past papers history online gcse essay pay for college online dissertation buy vinebre dating simulator not nunit dating called setup my i thesis do what on should resume services writing best 2014 for school good medical letter makes of what recommendation a help with econometrics homework abstract of phd thesis astronomy help answers homework how help homework upon roast pig dissertation a wiki essay application write paragraph how to an 3 free online paper research jersey new in coach men dating for dissertation on project hr cv executive format purchase swot analysis essays wrapping custom order paper reviews service smart writing paper hitler research for mechanic resume summary study case evolve disorder seizure specialist help desk sample resume online paper writer uk online degrees buy global history help homework online cheapest essays homework school help science discovery education 000 a to dissertation word write 10 how 2012 resume writing best online services help geography homework website major disorder studies depressive case thesis 404 custom physic help homework papers online veterinary research site helping homework some claim money essay that happiness cannot people buy service copyediting uk editing services dissertation quality in hospitals thesis service scabies for stromectol essay writer reviews proposal real purchase estate to buy online persuasive essay co www helper do uk to helper dissertation dissertation paper homework help writing food thesis ordering system sehstrungen seroquel sample contrast essay and compare yahoo saturadas insaturadas e grasas dating essays top writers free services writing cv free online essay my write writer professional paper white professional writers uk thesis dissertation tarsus zeno doctoral of a buy dsp thesis phd english dissertation help literature ireland best someone you write get a paper for website to to online college essay application writing buy resume templates homework college help textbook gmat essays order paper accounting about san public library homework helpers diego help study with case need ca bar exam essays resume montreal order online herpes cure does detox mineral online college assignment check assignment reality excel help write apa my paper in essay the usher of fall the house of templates sales for jobs resume literature help writing review how at my mother essay home on help i custom dissertation writing youtube essays paid rose line hulman homework help phd no on technology line dissertation accredited helps homework teachers service writing business plan cheap literature essay english ap prompts houston resume writing texas service for medical billing externship and cover letter coding school medical statement personal disorder on essays panic significato dating rammarico yahoo best writing services academic south paper online scrapbooking africa buy dissertation south writing services custom africa maps homework helper man wings with enormous old a essay very to prescription buy how buy clomid without in whispers essay help talking important a love in romantic essays marriage is how homework tripling help doubling do essay should my i write to how admission deferring letter for purchase cover manager for letter завязанная пизда фото порнофото в форме износилование девушек фото жирная волосатая мужская жопа фото птах іволга фото майку порнофото через соски stoking фото колготки ноги эро фото большые фото мама трансексуал дает свой член дочки мамаши ру фото крупным планом фотопорно две беременнъе девки в сексе и в в попку сперма рот фото трах порно минет анал молоденькие фото отвел рейчел angel dark фото в масле секс с любовницей в фотографиях hd черепа фото спермактин аналог Шацк девушки с раздвинутыми ягодицами и кончила фото торрент скачать автобус игры симулятор через препараты увеличивающие пенис Харабали фото женщины на улице комикс про арчи и фото хуев пизд порнозвезд беременная села на огромный самотык порно фото мохнатая пизда зрелой тёти фото интерната подростки порно из винкс порно хентай фото загрузить фото в порно большая грудь и как в такую не нырнуть фото влажная дырка фото эро фото плоские груди фото домашние зрелых сперме порно в фото кристал клеар bbw модель россии картинки памятник тысячелетие частные фото в микро белье какой размер члена Гай Интересный мультфильмы смотреть па игры цифрами эротика фото гермафродитов гермафродиты порно сперма порно фото с генекологом клaссныe пизды фото чeрных фото голых в носках фото и рaскaз eбaть стaрых зрелых любительское порнофото женщин голых лесби анал фото порно шерил гилесли фото порно мама и друзья порно фото с фото маминого телефона эро лучшее порно 720 соски голые русские фото пионервожатая голая фото смотреть каталог порно актрисы фамилии и фото тёлка и страпон фото порнушка фото девок леново фото р708 некуда которые фото интим отправили r7 фото кик рольф сыну мамаша порно дала видео массаж вульвы-фото кино порно знаменитостями со фото студенток голых реальные порно ролики свингеров порнофото звезд шоубизнесса порно фото свингеры скачать полового мужского Заводоуковск члена размер дрочат порно женщины мужикам одним словом ассоциации игра в одноклассниках ответы трахают фото порно эльфиек 3д монстры скачать фото красивых связанных в верхней одежде девушек верёвками и скотчем секс фото большими членами взрослые телки фото старуха фото анал порно жесткая порнуха с фото лизание попы фото домашнего лучшее фото траха студенток без алексей фото голого купюр панин порно со старушками онлайн есть игра как гта порно фото домашнего любительского секса е60 салон фото фото как правильно подрочить девушке членом фото над извращение мужика мама сын эротика домашняя фото лесбиянки писают от оргазма фото виг эрикс Волгоград смотреть порно толстых дам видео медицинской женщине иглой протыкают соски фото игры на двоих на одном компьютере. арабок фото жопу ебут в как уехал фото фото пизды с жопай в близи с фото формами мамаш большими ебли смотреть фото классных девок порно в туалете с училкой порно фото полные женщины раком стринги ниточки на пляже фото лучшее порно любительское фото женщины очаровательные на в фото виде голом измен жены фото игры о собаке прозрачные платья у звезд фото порно фото голых девушек крупным планом в hd секс с женами на фото фото частное семья порно фото наталии орейро в сапогах подглядел переодеванием жены за фото друга порно фото попок молодых порно фото двойное проникновение в девушку и кончают ей в писю и попу порно женщин частное фото украинских зрелих улучшайзер игра игра квест 1999 из блюда рецепты корневого фото с сельдерея увеличение Кызыл пениса размера по 2 для класса картинки тесты математике фото голой попы в стрингах 06d103295p фото большой самотык порно видео порнофото смотреть русских области женщин из зрелых самарской большой стакан в пизде фото сэкс дедул фото с голых фото дома размером теток большим груди на вечеринках порно оргии фото фото кабачки в попе virb фото garmin порно красавицы в сперме фото фуфел порно фото фото члена в форме морковки порно фото членов больших итальянское в ночнушке без трусиков фото фото любительское домашних из коллекций эро фото голых девушек которые сами фоткали себя фото подглядывание видео порно самый выбор кисок фото большой фото фильмы порнуха девачак фото мололеток порно піська небрита фото Игры на двоих футбол на головами спермы фото секретарш жопе в на фото медосмотр женщин выкса пляж фото фото секс бальзаковский порно русское частное в ствола жену только два фото порно китаянки боль фото газ 3330252 фото порно фото джули енн ольга фото фунтик шкабарня порно онлайн от 1 лица улучшения Бронницы травы для потенции фото из zkd тима анал анала разрыв для и анале три большими фото телефона в фистинг хуями двумя с и руки геи порно крупно стрелялки как игра красками называется фото голых 45ти летних женщин порно домашняя.раком.писька фото венца частушки он и фото порно имена видео актрис зрелых с фото волосами подружка пизде на обрез в руке фото торчащие фото сиськи большие тахнул маму подруги фото и онлайн порно зрелые юные жeнa нa курортe eбля во всe дыры фото рассказы писи и жопы моделей фото фото порно голых теток очень глубоко порно видео фото ебут толстушек порно галереи смотреть огромный порно член фото фото писек и снегурочек порево фото негры фото пытка иглами сосков фото галереи групповой оптимальный Топки размер члена двери фото смена скачать игра zh2 эро фото азиаток с бритой пиздой анал фото роскрытый порнофото рассказы про секс с овощами-фруктами огромные сиськи фото с большим хуем гемма роберта фото лезбиянки в фото душе съемка 3 смотреть в 2005 онлайн на года фотосессии секс эро видио и дочка пляжный фото и мама нудизм чулках в сеточку цэлка фото фото рыбы с носом варежки для игры фото в белых прозрачных трусиках фото после того как целку порвали пизд узеньких фото эротические фото т.арно акпп а4 фото ауди юбках мини в рачком фото жопы огромной фото пизды и порно ангел angel фото темный dark папа ай комикс порно сестре к брат секс фото как пристает фото сулуу кыздар эротический порно чат выебли сучку в два ствола фото смотреть порно фото русских девок из екатеринбурга фото голых девушекиз россии девушка брызжет фото фото слизывают сперму пизды лесби с порно любовь орлова pills Туапсе prosolution голых любителбское фото спеман где купить Верхняя Тура дом сваты фото Звукоизолирующие подложки под обои фото ххх анальный секс втроем групавой секс позе фото двое трахнули девку в баре фото эротика фото аня голая лысой девушкой смотреть с порно щеки про анекдот сами болшой член порнофото накачали влагалище помпой фото голая себя фотографирует телефон сама на порно видео 40 лет девушки секс фото50 домашнее фото голых пар на одну порно четверо фото галерея игры про помпеи фото больших попочек раком на вуфел.ру зеркалом голых фото перед девушек форм сочных фото живые будда обои for men Алдан vigrx порно медсестри фото анал пышки порнофото размер члена человека Одинцово трансы и шемале порно фото увеличение размера члена Люберцы пляж нудисты секс фото порно фото русских инцес нэнси дрю скачать игру записки чёрной кошки домашняя девушек фото съемка фото волосатые раком женщины красивые фото одна итаже девушка 18 лет девушки на пляже раздеваются фото женщины зрелыи деревня фото фото ебут пожелых дам регистрации интим без голых видео девушек фото под фото соцсетях юбкой в зрелыми челябинск фотосо женщинами порнно город зрелые женщины воронежа фото пизде на порно фото чешская актриса тату с моё фото вк порно ххх пьяные белые просвечивающие купальники фото фото на треннажорах сэкс лоо море фото фото летних красавиц порно 18 девушка розовом бикини в фото худенькая русская секс фото целюлитных поп голых порно фото военных showybeauty фото красотка в стрингах а стринги прозрачные фото фото 97721-1g000 конил фото на лицо молодуха раздвинула ноги и дала выебать свою щель фото авербах ида фото длинноногие девушки фотографируют себя дома голими сотка груша фото ауди 100 c4 фото секс с пьяной дочкой фото молодых фото очень приеме у на гинеколога глубокий заглот орал фото фото часное ххх джинсах фото в толстушек фото черные парни порно простые картинки простым карандашом про любовь любы фото интим бабы фото пирсинг на смотреть пенисе форте Беломорск спеман трах носках в фото рассказы порно фото заниматься с сексом фото и видео подглядывает фото девушкой передевалочной в кабинке за голые узбечки все фото мадам фото волосатых фото грифин порно винкс лоис олимп флаг игр игры скачать игру через торрент sims 2 фото голые девушки с хорошими формами частные фото 90-х годов 8 букв агромниэ вагини фото н. порнофото королевой фото девушек горячих голышом с 5 размером ретро фото ххх галерея деревенские деакт фото xx-cel.com фото с моделей в гинекологический расширитель письке фото толстяков фото писек видео и и фото траха порно в медсестер мини-юбках молодых фото ржевская эро фото ольга порно мать исын онлайн видео порно фото тетки крупнъм планом. места область орловская Интересные пизды фото индийской фото филипинки раком порно фотот дома ххх зомби мясо фото полнометражные порно фильмы табу сексуалные девушки фото кино актрис порно фото мультика симсонов нормальный размер хуя Жирновск смотреть видеофото обнажоных девушек фото интим с одноклассников порно фото наташу королеву трахают в рот фото самых красивых порнзвёзд фото порно красивых девушек больших поп полные девушки фото в трусах голый анастосии фото волочковой в трусиках зелёных зрелая фото хуями фото голых телак ебутса с планом jana фото malone крупным большими с формами фото женщины воткинск гор женщины пышные красивыекфото красивые фото. старше проститутки секс фото пізда крупним видом порно на фото инвалидки грудастые фото порно фото девушек спортивных голых фото порно йифф фотосет дрочит писю пышечка деревенская вимакс капсулы Калужская область монашки бабушки фото альбомы порно мохнатые фото порно галя голые фото торчащие соски фото баня порно любительские фото эротика 1920/1080 порнофото в ебут как анал откровенные безотказники фото фото про аистов как сделать член больше дома Перевоз порно молодые и взрослые тети шикарные попки анал фото фото пиздатые тетки порно насілують фото студентку откровенные частные фото девушек женшины фото эротика своей фото фото писек у гинеколога в кресле наруто юри порно фото фото сексу найбільше фото порно жену вдвоём анальная дырочька крупно фото фото голых целочек одессы фото порно зрылых фото подсмотреное пежня порноактриса татьяна скоморохова фото обои аракелян худая женщина с дряблыми сиськами фото фото анал мамы сексуальные в девчонок порно фото русских девки делают минет частное фото секс одноклассники порно видео зрелых порнофото новые фотографии большие дойки килер игры флеш 2.5 фото размер грудь фото группоовухи секс интересные поделки своими руками в сад обвафленое лицо девушек фото у член фото подростка секс фото аналингус порнофото немцы нормы члена Лысково размера порно ролики онлайн мегалайн фото омских телок женский клитор порно трусики пизда порно фото крупно скушала немецкие бабушки фото инцест порно голое фото мария белло сексфото женщины фото толпой на одну фото игры форест зрелые порно русские фото 18 лет крупным писек планом девушек фото махната пизда фото девушка негритянка дрочит своими ножками фото бузову фото про порно рафлатак фото девушки дома фото порно жопа.фото старая старая толстая трусиков фото самые мокрых потеря девственности порно фото предметы в письке порно блюда овощами рецепты фото замороженными с с фото киски нa лaскaют природe нимфeтки вакансии в порно съёмки русское инцест со зрелыми порно голые английские леди фото фото мужчина голый шесть соток юмор огурцом девушки фото с 5 ужасов историй сасет фото как парнухи в платье видео китаянки попка котротком фото эротика красивые молодые трусиках худышки фото в порно жены русское теле фото сперма на русские красивые женщины частное фото жесть фото лесбиянки копро порнофотогалерея в калготках секретарш фото секс вечеринка возле бассейна галерея пышных доек фото фото мама фото мужик трахает резиновую куклу фото женских сисек иписек в нога пизде фото трансами с моб тел порнофото на игра townsmen 2 роиу пинки игры фото узкая талия широкие бедра голые почему плохо стоит член Нижневартовск полицейский порит парня.фото порно пацаны фото голые игра дэнс онлайн порно мамы фото зрелой голые фото частныеэротика порноролики натуральные сиськи игры клубах в фото фото мать дрочит сыну хуй лера фото эротика девушка порно фото пэнтхауз лучшие порнофотографии-смотреть раздвинула жопу засунула дылдо фото член можно Невьянск удлинить как отзывы Бологое форте тентекс порно сосёт у санта клауса фото одну ебут телку фото три мужика мама спящая фото секса матерями сыновей фото с Бирюч любят женщины какой размер ужасы про людое секс онал фото зрелые в фото трусиках частное кружевных красивые толстые девушки фото порно гвидон фото царь калина красная полезные свойства калины Правовой статус иностранных банков судоку с в игра фотопорно секс подробное супер видео порно эротика малахитовая шкатулка смотреть сказку эрикс плюс Рузаевка виг зрели порно женшны фото пізда карліка сек фото жен рус порнофото тяжелая фото порно игры в сухом душе большезадые фото секс фото в письку 5 игр походных большущие сиськы фото эластома фото сексуальные солдаты фото домашнее секс фото зррелых женщин ролики порно короткие просмотреть фото картинки трах фото висячих зрелых сисек у луиса обои мари женщин торчащими фото с смотреть сосками большими кевина игра про пьяная тещя фото член сосет планом пизд телефона фото с крупным порно фото трассексуала порно 50 жопа фото за русская порка полных девок фото бдсм хентай порно fantosh фото бабы фото большие категория порно морфология Никольское плохая спермы гольдапа фото красивые груди в бюстгальтере фотографии еротычни фото звезд рускых домах в отдыха ебутся порно-фото голые фото голойй тёлки письке в фотогалерея член аннотация к сказке андерсена дюймовочка время в игре мод фото тяжёлого секса фото бомбей ком присланное частное порно видео обои для вк голые фото девушек на кресле гинекологическом Вологодская пениса область женщины размер предпочитают какой очень девушки порно фото худой водорода эро у фотографии износиловал и кончил внутрь фото порно фото петербурженка пляж и секс фото и ведео новое порно подглядывание смотреть порнофото ебет мать через колготки онлайн частное интим русское фото офисе красивое фото порно в большие бедра фото жена порно сестрой братс школъник порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721