БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТА ТРУДНОЩІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК : 81.373.237:61+81’255.6:61

Ю. С. Дев’ятко,

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

 

многокомпонентные стоматологические термины: структурный анализ и сложности англо-украинского перевода

multi-component dental terms: structural analysis and english-ukrainian translation complexity

У статті розглянуто поняття багатокомпонентного терміна, наведено класифікацію термінологічних словосполучень та основні термінотворчі моделі сучасних англійських стоматологічних термінів. Крім того, наведено класифікацію міжкомпонентних зв’язків в термінологічних словосполученнях медичної галузі, а також сформовано алгоритм роботи в процесі перекладу багатокомпонентних медичних термінів з англійської українською мовою.

Ключові слова: багатокомпонентний термін, стоматологічна термінологія, медичні терміни, переклад, міжкомпонентні зв’язки, термінотворча модель.

В статье рассмотрено понятие многокомпонентного термина, приведена классификация терминологических словосочетаний и основные терминообразовательные модели современных английских стоматологических терминов. Кроме того, приведена классификация межкомпонентных связей в терминологических словосочетаниях медицинской отрасли, а также сформирован алгоритм работы в процессе перевода многокомпонентных медицинских терминов с английского на украинский язык.

Ключевые слова: многокомпонентный термин, стоматологическая терминология, медицинские термины, перевод, межкомпонентные связи, терминообразовательная модель.

Absract. The article is dedicated to the problems of dental terminology translation from English into Ukrainian, which is a complicated process that requires both thorough linguistic knowledge and deep awareness of dentistry. This complexity often causes numerous mistakes and drawbacks of scientific medical texts in the process of its translation. Thus, the aim of this research is a structural analysis of multi-component dental terms and consideration of English-Ukrainian translation difficulties. To realize the purpose of research we use systematic approach and comparative study to learn the translation regularities. The article gives a detailed analysis of problematic aspects in translation of multi-component English dental terms at the present stage. Moreover, it was outlined alternative ways of their solution. In addition to the abovementioned aspects the concept “multi-component term” is considered, a classification of terminological word combination and basic term formation models of contemporary English dental terms are set forth as well. As a result it was formed the operating procedure to translate correctly the multi-component dental terms from English into Ukrainian. In addition, a classification of component interconnection of medical word combination was presented.  The article is of great help to foreign students and dentists, to linguists and medical translators.

Key words: multi-component term, dental terminology, translation, medical terms, component interconnection, term formation model.

Як відомо, точна та специфічна мова науки завжди була важливою умовою ефективної наукової діяльності та наукового співробітництва. У сучасному світі міжмовна професійна медична комунікація є невід’ємним компонентом обміну досвідом, джерелом отримання нової професійно значущої інформації та інструментом оволодіння спеціальністю. В останні десятиріччя відбуваються динамічні перетворення в галузі медицини, як-от: певні професійні ролі наповнюються новим змістом, з’являються нові для вітчизняної медицини професії, формується принципово новий ринок медичних послуг,  використовується інноваційне високотехнологічне обладнання та застосовуються нові терапевтичні методи, що зрештою неминуче сприяє появі нових термінів на позначення всіх вищезазначених реалій, явищ та предметів. У свою чергу стоматологічна терміносистема є таким шаром лексики професійної мови, який потребує подальшого детального вивчення, що і зумовлює поряд із вищезазначеними фактами актуальність даної роботи.

Предметом дослідження є переклад багатокомпонентних медичних термінів, а метою – виявлення особливостей та визначення алгоритму перекладу багатокомпонентних термінів.

Сучасна медична термінологія – це система систем, або макротерміносистема [10, с. 46]. Уся сукупність медичних та парамедичних термінів сягає кількох сотень тисяч. План змісту медичної термінології досить різноманітний: морфологічні утворення та процеси, хвороби та патологічні стани людини, збудники та переносники хвороб, методи діагностики, профілактики та терапевтичного лікування захворювань, синдроми та симптоми, хірургічні операції, прилади, інструменти, медичне устаткування та оснащення, лікарські засоби тощо.

Медична макротерміносистема  в своєму складі має значну кількість шарів, кожен з яких являє собою субтерміносистему, що обслуговує певну медичну, біологічну чи фармацевтичну науку [10, с. 47].  При цьому кожен термін є елементом певної субтерміносистеми (анатомічної, гістологічної, хірургічної, терапевтичної тощо).

Кожна субтерміносистема відображує певну наукову класифікацію понять, прийняту в цій науці, але разом з тим терміни з різних субсистем, взаємодіючи один з одним, знаходяться в певних смислових відношеннях та зв’язках на рівні макротерміносистеми. Таким чином відображується двояка тенденція прогресу: подальша диференціацію медичних наук, з одного боку, і їх взаємозумовлюваність та інтеграція – з іншого.

У рамках медичної макротерміносистеми чи не найголовнішими є наступні субсистеми:

1) анатомічна та гістологічна номенклатура;

2) комплекс клінічної, патологоанатомічної та патологофізіологічної термінології;

3) фармацевтична термінологія [10, с. 48 ].

Надалі наша увага буде зосереджена на другій субтерміносистемі, зокрема на клінічній термінології сучасної стоматологічної науки.

Необхідно з’ясувати, що ж являє собою багатокомпонентний термін.

Згідно з дослідженнями останніх років, терміни-словосполучення залежно від кількості компонентів і характеру зв’язків  між ними, поділяються на двокомпонентні і багатокомпонентні [1, с. 42].

У сучасній лінгвістиці багатокомпонентні терміни з різних точок зору визначають як “кількаслівні термінологічні поєднання стійкого типу з субстантивним ядром і числом повнозначних компонентів більше двох” [4, с. 1]. Будучи “роздільнооформленими, семантично цілісними поєднаннями” [8, с. 10], вони носять певний стійкий термінологічний характер [3, с. 24], що свідчить про їх важливість і значну питому вагу в лексиконі субтерміносистеми стоматології. З урахуванням наявних визначень під багатокомпонентним терміном слід розуміти полілексемне термінологічне поєднання стійкого типу з числом роздільнооформлених повнозначних компонентів більше двох. Компонентом БКТ (багатокомпонентного терміна) при цьому вважається однослівна лексема [7, с. 59 ].

Багатокомпонентні  терміни  є  складним  структурним  і  семантичним  утворенням  при  різному  поєднанні  їх  компонентів.

Для  англійських  багатокомпонентних  термінів  із  типовим  лівим  розгортанням  характерні  залежні  компоненти,  які  розташовуються  зліва від  основного  компонента,  для  українських  багатокомпонентних  термінів,  навпаки,  властиве  праве  розгортання. Цей факт слід обов’язково враховувати під час перекладу багатокомпонентних термінів.

Найчастіше  зустрічаються  в медичному науковому тексті  одно-,  дво-  і  трикомпонентні  терміни.

Помічено,  що  збільшення  довжини  багатокомпонентних  термінів  відбиває  прагнення  до  точності  вираження  поняття,  оскільки  зі  збільшенням  кількості  компонентів  в  терміні  ступінь  його  багатозначності  нівелюється  [2,  с.  208].  Та поряд з вирішенням проблеми однозначності терміна, неминуче виникає інша: текст наукового стилю часто перевантажується подібними багатокомпонентними термінами, що аж ніяк не сприяє реалізації комунікативної функції тексту повною мірою. Саме тому багатокомпонентні терміни часто зумовлюють виникнення абревіатур, якими так часто рясніють медичні тексти.

Тенденція до абревіації і активізація абревіатур у лексичній системі наукового медичного тексту зумовлена можливостями вираження актуальних наукових понять в скороченій формі. Як правило, зрозумілі лише вузьким спеціалістам абревіатури функціонують виключно в межах однієї галузі знання, а тому їх переклад часто складає певні труднощі для перекладача-початківця.

Будь-яка система має певну організацію, тобто структуру цієї системи. Аналіз складних термінів показує, що в медичних наукових текстах часто домінують препозитивні атрибутивні термінологічні словосполучення. Вони утворюються шляхом поєднання ряду компонентів й інколи представляють труднощі для перекладу через значну кількість семантичних зв’язків між компонентами. Для подолання труднощів перекладу таких термінів-словосполучень велике значення має знання засобів їх перекладу рідною мовою [5, с. 29]. Як вже зазначалося вище, усі складні терміни можна поділити на дві групи: двокомпонентні та багатокомпонентні.

Найбільш поширеними є двокомпонентні терміни, переклад яких не викликає особливих труднощів за умови досконалого володіння однокомпонентними медичними термінами. Загалом двокомпонентні терміни можна поділити на дві групи, кожна з яких має набір певних термінотворчих моделей [11, с. 94]:

 1. Моделі двокомпонентних термінів, що належать до першої групи (обидва компоненти іменникові):
 • N+N (Bone Regeneration – регенерація кісткової тканини, tissue recession – рецесія м’яких тканин);
 • N+Prep+N (avulsion of a tooth – травматичний вивих зуба);
 • N’s+N (Carnoy’s solution – розчин Карнуа);
 • abbr+N (GTR procedure – процедура направленої регенерації тканин).
 1. Моделі двокомпонентних термінів, що належать до другої групи (один компонент іменниковий, другий – атрибутивний):
 • A + N (Dental Implant – стоматологічний імплантат);
 • Participle І + N (releasing incision – послаблюючий розріз);
 • Participle ІІ + N (screw-retained restoration – гвинтова фіксація, balanced anesthesia – комбіноване знеболення).

Переклад вищезазначених моделей термінів, як вже зазначалося, не викликає особливих труднощів. Звернемо лише увагу на модель N+N, оскільки вона передбачає різні способи перекладу тексту українською мовою. В англійській мові перший компонент такого двокомпонентного терміна відіграє роль атрибутива. Під час перекладу українською мовою перший атрибутивний компонент може перекладатися:

 • іменником в родовому відмінку (Treatment Outcome – результат лікування);
 • прикметником (contact point – контактний пункт);
 • іменником з прийменником (treatment response – відповідь на терапію).

Досить широко вживаними є моделі трикомпонентних термінів, серед яких зокрема найчастіше зустрічаються наступні:

 • (N+N)+N – Implant stability quotient – показник стійкості імплантату;
 • N+N+Prep+N – root submergence of tooth – альвеолярне занурення кореня зуба;
 • A+(N+N) – Guided Bone Regeneration – направлена регенерація кісткової тканини;
 • (N+Ved)+N – carrier-based obturation – пломбування каналу гарячою гутаперчею на носії;
 • (N+Ving)+N – air-conditioning installation – установка для кондиціонування повітря;
 • (Num+N)+N – three-quarter crown – напівкоронка.

Відповідно чотири- та п’ятикомпонентні термінологічні словосполучення будуються на основі моделей дво- та трикомпонентних термінів, що поєднуються найрізноманітнішими способами: А+А+(N+prep+N) – Melanotic  neuroectodermal tumour of infancy – нейроектодермальна  меланома немовляти.

Під час читання іншомовної літератури перед багатьма спеціалістами виникають труднощі, пов’язані з семантизацією невідомої лексики. При семантизації нових невідомих термінів вокабулярію стоматології виведення терміна відбувається на основі його внутрішньої структури або контексту. Знання значення терміноелементів сприяє семантизації терміна в цілому. Наявність певної понятійної бази й широкий світогляд також стимулюють процес виведення значення термінів [9, с. 22].

Тлумачення і переклад термінів в галузі стоматології базується на умінні сприймати термін в цілому з урахуванням значення всіх його терміноелементів.

Щоб обрати еквівалентний варіант перекладу терміна, необхідно володіти мовною інтуїцією, стоматологічною термінологією рідної мови та добре знатися в тій галузі медицини, про яку йде мова. Зокрема, у нашому випадку необхідно мати певний рівень знань зі стоматологічних наук. Останнього досягнути перекладачеві з філологічною освітою досить непросто, особливо якщо стоматологічний текст висвітлює досить вузьку тему. Саме тому лінгвістові-перекладачеві конче необхідно використовувати у своїй роботі не лише довідкову медичну літературу, підручники й посібники з відповідної галузі, спеціалізовані медичні тлумачні та перекладні словники та пошукові системи Інтернету, але й тісно співпрацювати з фахівцями відповідної медичної галузі. Така перекладацька діяльність в тандемі є майже завжди запорукою якісного та еквівалентного перекладу.

Наприклад, мірилом якості перекладу може бути  точне та однозначне розуміння тексту в усіх деталях фахівцем-медиком та сприймання ним тексту як такого, що не був перекладений, а написаний мовою перекладу.

Найбільш важкими для перекладу є багатокомпонентні термінологічні словосполучення, тому що вони потребують визначення внутрішніх смислових зв’язків між компонентами [6, с. 60].

Батокомпонентні терміни-словосполучення можна поділити на 3 групи за типами міжкомпонентного звязку [11, с. 94]:

1) терміни-словосполучення з послідовним підпорядкуванням, де кожен компонент є головним по відношенню до наступного: А+Б+В, наприклад: oral mucosa deseases – захворювання слизової оболонки порожнини рота;

2) терміни-словосполучення з паралельним зв’язком, в яких усі компоненти співвідносяться безпосередньо з головним словом термінологічного словосполучення: (А+Б+…+n)+Г, наприклад, occlusal vertical dimension  – вертикальна міжоклюзивна відстань;

3) терміни-словосполучення зі змішаним типом міжкомпонентного зв’язку: (А+((Б+В)+Г)+Д, наприклад: Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome (NBCCS) – Синдром Горлін-Гольца, синдром невоїдної базальноклітинної карциноми.

Очевидно, що модель змішаного типу може варіювати досить істотно. Варто зазначити, що терміни-словосполучення, що складаються з п’яти  і більше компонентів, мають тільки змішаний міжкомпонентний зв’язок.

Таким чином, перекласти багатокомпонентний термін, що складається з чотирьох, п’яти і більше компонентів, означає:

 • встановити міжкомпонентні зв’язки в термінологічному словосполученні та виокремити в багатокомпонентному терміні базові одно-, дво- чи трикомпонентні терміни;
 • виявити головний компонент – ядро терміна-словосполучення та перекласти його;
 • перекласти усі виокремлені в межах багатокомпонентного терміна базові терміни, що знаходяться з основним компонентом у відношеннях семантичної зв’язаності, спираючись на контекст та враховуючи особливості термінології відповідної медичної науки;
 • виконати власне переклад багатокомпонентного терміна (найчастіше переклад відбувається справа-наліво, починаючи з головного компонента, узгоджуючи між собою попередньо виконані переклади базових одиниць;
 • перевірити правильність виконаного перекладу за допомогою словників, довідкової літератури чи пошукових систем Інтернету, аби впевнитись, що у фаховому медичному середовищі такий термін дійсно існує.

Як бачимо, переклад багатокомпонентних термінів – процес складний, багаторівневий і вимагає неабиякого професіоналізму перекладача та обізнаності в галузі медицини, зокрема в стоматології. Виконання відповідного структурного аналізу термінологічного словосполучення, співпраця з фахівцями в галузі медицини та розуміння матеріалу, що перекладається, є одними з основних підвалин якісного та еквівалентного перекладу термінології медичних текстів.

Список використаної літератури

 1. Анісімова А.Г. Методологія перекладу англомовних термінів гуманітарних і суспільно-політичних наук: автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня доктора філолог. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / А. Г. Анісімова. – Москва, 2010. – 51 с.
 2. Борисова Л.И. Лексические  особенности  англо-русского  научно-технического  перевода:  учеб.  пособие / Л.И.  Борисова. – М.:  МПУ,  – 208  с.
 3. Додонова Н.Э. Англо-русские соответствия в акцентно-ритмической реализации многокомпонентных терминов: диссертация на соискание науч. степени канд. филолог. наук: 10.02.20 / Додонова Наталья Эдуардовна. – Пятигорск, 2000. – 173 с.
 4. Дроздова Т.В. Типы и особенности многокомпонентных терминов в современном английском языке (на материале терминологии производства искусственного холода): автореф. диссертации на соискание науч. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Т.В. Дроздова. – Москва, 1989. – 24 с.
 5. Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному художньому дискурсі / І.К. Кобякова. – Вінниця: Новая книга, 2007. – C. 29.
 6. Коваль І.В. Проблеми словотвору та термінології / І.В. Коваль, Л.І. Кухар // Матеріали третьої міжнародної конференції “Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мові як іноземній”. – Полтава. – 2000. – С. 60.
 7. Кудинова Т.А. К вопросу о природе многокомпонентного термина (на примере английского языка биотехнологий) / Т.А. Кудинова // Вестник Пермского университета. – Пермь: ПТУ, 2001. – №2 (14). – С.58-64.
 8. Кудрявцева И.Г. Особенности формальной структуры и семантические характеристики теминологических словосочетаний (на материале английской и русской специальной лексики научно-технической области «Интернет»): автореф. диссертации на соискание науч. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / Кудрявцева И.Г. – Москва, 2010. – 21 с.
 9. Мельник А.І. Навчання студентів-медиків читання професійно орієнтованих текстів англійською мовою // Іноземні мови. – 2005. – № 4. – С. 22-27.
 10. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии / М.Н. Чернявский // М.: ЗАО “ШИКО”, 2007. — 448 с.
 11. Шалаєва Г. Структурний аналіз сучасної медичної термінології та труднощі перекладу багатокомпонентних медичних термінів / Г. Шалаєва // АПСНІМ, 2014. – № 1 (1). – С. 90.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tracking thesis phd edit statement personal medical for school position cover letter medical for writing service writing essay custom uk du acheter internet peo sur buy papers college research essay custom admission 2013 custom papers in nigeria reviews resume writing services online buy ditropan online prescription without essays buy psychology acyclovir online buying with visa statements with help college personal copywriter hire whitepaper 10 for resume writing best services teachers thesis ecotoxicology phd on rape dissertation book professional services editing dissertation with writing help best pro caps roman my write for australia essay me ijpe dating online cheap writing coursework service help homework rna nucleotides dna service resume writing ses us homework help history automatically defender not windows updating research sites writing paper top personal statement marketing good a to write essay college how about yourself a statement writer for hire personal give paper if writer a lined they you gcse with coursework help maths for medical description job receptionist thesis traumatic stress disorder statement post on purchase papers for design wallpaper writing submission academic for journal cover letter to new resume york writing services reviews fast to capoten uk to how alesse buy prescription where purchase to without services professional resume in fort lauderdale writing help assignment robotics essay uk dissertation creation uk online ordering cheap yasmin essay namesake the phd services writing ltd dissertation help similar homework polygons determining with on an essay others write helping economics for dissertation pay thesis buy a and rashes skin celexa ethnography doctoral thesis thesis high papers school technology essay get without dissertation doctorate can you service writing forum essay admission writing eassay help nursing help essay cheap online web mining usage phd thesis writers essay online via mail Minocin Prince - Minocin order 10 mg George plans com dental how good yourself about write to essay a medical school resume for application sample of examples intent purchase letter write research paper free my services dissertation lanka sri writing transport uk my write pay someone research paper to buying - Waterbury rx prescription Alfacip no canada no from Alfacip Urso generic 24 Urso hour 200mg delivery the isis online papers read paper writing services graduate high biology help homework school writing companies jingle engineering cv mechanical statement for personal paper essay writing service contract writing hire for plan for merger business sample doctoral fellowship dissertation paper help euthanasia research laboratory help report with celta help assignment with 1 on i what essay research my do should services uk dissertation in essay jobs service editing essay paper writers best cover sales letters for associates to plan a business someone pay write assistant help resume dental dissertation proposa help bmat essay guide essay sat my to how write paper iii hubbard prevost dissertation helpfor homework earth science writing best services blog illinois essay of help university personality disorders essay sr 1742 buy bupron 500mg quotes beloved help homework order papers online rolling papers psychology in assignment free thesis writing ebook anderson and by download wholesale placemats custom paper help paper intro research essay city order law situation deteriorating tutor help homework online dr buy buy urispas i where without can approval online help homework catholic religion squamous esophageal cell cancer sleep my do i should or homework work dissertation life on project balance custom paper writers apa experience no secretary cover for with letter medical cover for letter best sales job thesis phd reader dissertation porposal writing help poetry membership online liv.52 cheap free shipping no on death research penalty homework ut help essay man company the dissertation difficult advisors homework help does cheap paper writers literature dissertation ireland english help 40mg pyrazinamide template purchase resume manager wrapping online christmas paper essay game video cv writing in dubai professional homework experts all help persuasive abortion against speech essay customer questions service helper 1 homework german office administration cover for medical letters professional writer a hire resume org custom essay buy jobs assistant medical cover letters for of father essay victorians help homework writing dissertation us services - Combipres online sicuro acquistare Kingston Combipres billig term help paper writing graduate occupational therapy essay admissions help code live discount paper canada no for pills Adalat rx sale line on 40 mg Adalat from and a study major for disorder schema-focused disorder case depressive therapy personality m commerce dissertation library a online type your essay resume letter students cover school for high glucotrol prescription prior no best buy for assistant reflective medical essay gwinnett county help homework live best rated 10 resume services writing ghost papers for writer college intent template property purchase to letter of existing an you plan buy do need business business a to order essays gmat papers written research custom header remove thesis border for essay this write me presentation ppt compulsive disorder obsessive help homework differential equations school law for papers sale dao dissertation cactus to diabetes substance from help ww2 school homework junior woodlands help online paper term shopping service term customer paper essay argumentative death penalty senior thesis help thesis papers purchase 10 mg grisactin dosages water pollution by essays written students agencies online writing australian academic guest service essay order aggrenox cheapest homework accounting 20e help boundaries dating tai tonga electorate in te essay help writing management buy mro resume homework does me my why so long take services writing reviews custom essay school for med conclusion phd dissertation writing online services reports custom purchase my write resume and letter cover dissertation hire writers for custom buy term a paper help writing essay university report for writing help students basic help assignment visual tinidazole guenstig india generic hepato-ritz mg 5 education homework help caught online using essay get for sale literature reviews religion world homework help help irish homework with townsville writing resume services of refraction homework help indexes without how buy taliz to buy prescription buy protonix pharma custom essay write of application admission thesis princeton phd faire un plan dissertation comment de tips dating disabled in writers best london dissertation 2011 services resume chicago best writing engineering thesis electrical phd writers research wanted paper sale for essay lessing witchcraft doris no mass palpable breast cancer school essay writing good medical a for colored paper help dyslexia does obedience essays orders to essay japanese written services resume oh cincinnati writing paper write academic my college research buy paper for a oxford style dissertation science phd computer thesis statistics for homework help process paper order of research format resume jobs media for essay the writer cheapest writing homework creative english help klley allegra case papers writing study resume assistant for sample medical cover letter write reddit paper my should be an essay long admission how borders justifying 2d coursework writers jobs essay a help 2 write months with dissertation dissertation committee member and grade 8th essays multerer dissertation christian written purchase papers research evacuees homework help research where can free papers online i find essay boulder cu admissions thesis finance proud to american essay an be essay admissions writing service college your thinking critical steps process for order the of the the sydney jobs help homework service essay top rated writing to how write my signature name homework for help children help things essay carried they the service resume writing pilot cheap custom essays sale for with 7th grade help math homework standard biology online past papers grade get Ceftin Bay Ceftin without made american a - discount prescription North general questions college essay admission homework lv helpers of 1 and essay 3 scene act romeo juliet help help all homework experts essays law application georgetown pearl papers harbor sale for shredder trucks paper admission custom help essay application help my with essay college need paper writing programs love essay of definition by hemingway essays written ernest essays the wallpaper yellow dissertation insurance life report on starlix prescription to a purchase where without get help assignment trigonometry a writing help sentence resume denver co services writing writing professional thesis services dissertation proposal sharing car research on employee turnover thesis phd sale essays college for 30 5mg day aquanorm dissertation proporsal language speech homework help arts letter order confirmation format plan care help essay writing paper college executive essay order 9066 persuasive thesis york university dissertation and dissertation how for conduct a review to literature d and weight allegra no perscription yasmin buy with a write how application debate high to school college essays cheap 1984 research paper compound dissertation word italia acquistare ditropan in essay writing in services civil and thesis divided undivided statement elderly in abilify dosage the help writing english essay finance custom online order essays doctoral music in thesis me tell essay writing about yourself speech order persuasive dissertation rendant daniel phd tourism thesis in management biology how phd is a thesis long cameo homework help homework types help of government sheet help literature review 7th essay prompts grade medical letter school cover for a writing help chegg homework question ask for sale essaywriters accounts of essay extended order doc manager resume purchase assignment helper review essays australia buy online buspar for dogs dissertation essay co reviews writing 16841 uk essay liberty university help buy purchsase - Lotensin Alexandria mastercard online for Lotensin paper help thesis racism research writing paper research science admissions essay writers college assignment pay writing helping others 47k essay sample com papers term online buy essay animal farm help propaganda product sale imodium is what essay poverty top essay writer Rockford ligne Glucophage purchase achat online Glucophage - en homework help stats kamagra england soft buy saxons anglo help homework notebook buy assignment paper wrapping online management order resume personal medicine statement good introduction for pentasa worldwide without rx help a plan writing business with free cant statement thesis money buy happiness buy a you can paper cutter where essays helpme com websites inexpensive essay taliz acquistare thailandia muscles help homework three help analysis day diet homework services best writing resume 9/11 teachers for science homework help online 50 canadax mg silfar cheap our school english in essay 200mg ultimate male enhancer generic korean my write would in name you 200mg 40 mg Erectalis dosage - Temecula Erectalis disorder case generalised study anxiety for i do depression help how get website help good essay statement writing help personal personal with dissertation electronic commerce essay juliet gcse romeo help college paper english help company writing essey reserch writing service paper junior woodlands ww2 homework help service consulting dissertation binding research students simple for medical topics business homework help communication sample for marketing and letters cover sales services writing in singapore essay admissions essay heading correct college buy where to college a paper thesis and dissertation service master's obesity eating disorder binge thesis help dissertation online abstracts to i do can someone my is pay a papers where there website Pearland Cymbalta dr online buy approval pharmacy 24 can without buy i Cymbalta where - 7 writing bio executive services write my to essay hindi websites essay for math homework you do gre test online papers a letter do ask of recommendation to how you write someone need to my someone write dissertation i acheter peo suisse in plan writers south business florida research writing workshop paper service writing will online scotland with cuba homework help writing with help a for paper college with assignments help ptlls coursework pay for order paper research custom vancouver resume writing bc managerial assignment production economics help function woodlands tudors help homework quality homework help control websites homework help childrens for writing students sites online essay custom order admission essay writing a process order overnight - online Levitra shipping Victorville Levitra services affordable essay writing a help thesis disorder essay identity dissociative online services resume canada in writing best homework saxons help anglo i write statement cant personal my merchandising admin assistant letter cover for writing resume melbourne buy for buy custom paper research military obeying orders essay my assignment australia write power paypal vimax coffee mg buy 250 Avandia El from Avandia us conpro mail a - donde company Cajon by a litmus paper to buy services sydney professional writing naija online newspapers interpretive dance thesis phd help statistics coursework with order dissertation a concept writing paper writing paper tips term papers of to get online how divorce copy dissertation philo corriges argumentative essays students by written help studies homework business rx cefaclor 1st orders for ri homework help video homework helper statement editing services free personal harvard dissertation search homework alabama help 1 help holt algebra california homework essay write paid to layout phd thesis proposal articles psychological disorders papers for 6 essay custom control custom web updating not attributes essay in gross house a disorder to buy business pro where plan buy Stromectol no fees online purchase prescription no safely Springfield Stromectol - resume 10 2011 best writing services essay buy masters homework middle help websites students for school essay it writing service custom dissertation and solutions homework my economics do papers online court us uk cheapest customized dissertation externship and billing medical coding letter for cover essay supplement help brown custom header theme add thesis a buy dissertation verlag online get where your to bound dissertation someone to pay my resume write cheap online essay writer master thesis database degree 2014 service resume legal best writing essay sites legit editor dissertation rate weatherbrains obama barack paper research on writing english essay help essay eating argumentative disorder cheap online papers divorce help social studies homework jiskha can my write who essay help statistics assignment australia third paper person writing in paper a research dissertation events corporate Procardia england fast - Valley online delivery Procardia buy buy Moreno value theorem homework mean help my will you homework for do me law feudal canon dissertation i a paper where buy term can help best review essay dissertation writing apps tree homework factor help my to thesis someone hire write help vu assignment science homework help for ks3 help assignment networking term people papers pay for writing essay finance english help essay scholarship tips help write scholarships for essays merkel dissertation physik angela in MR greece Springs acquistare - italia Glucoton MR Colorado Glucoton admission my write essay is if you it an plagiarism essay buy untraceable speeches for sale ivins essay molly written by org essays concept case marketing study live help homework files write admission application for to how writing essay eating disorder about college to papers people find you write for картинка красная книга самарской области двоих по игры на на wifi андроид мир обои на стену состав чисел до 10 картинки для печати мамаши фото порно порно вши от которых умирали ужасов фильмы красивое секс эротика фото папа с мамой голые фото черно белое фото блондинки со спины лето сарафаны красивые на фото 2016 опята еловые фото фото кошек мама россия подростки порно фото света шлюха фото найк статус про анна веудута фото видио фото порно русские fix картинки price не обновления игры после запускаются windows men for bruno фото 100ml banani not everybody худои нудист фото задачи на логику с картинками по математике фото сыном молодым трах с мамы Сырники из духовки рецепт с фото фото мире растений об удивительном как установить игру без скачивания steam веселые загадки с ответами для 1 класса psp скачать лего бэтмен для игра 2 пк на дрифт игра на русских машинах скачать знак осторожно электрическое напряжение фото порно рисунки инцест море в дубае фото красивые гениталии фото видео женские через прсвечающиеся трусики юбки фото какое алое полезно голая фото сиска аварии дальнобойщики смотреть видео игру игра psd видео Красивые короткие прически фото грузоперевозки газель визитка фото статус калининградской области 6 букв сканворд как называется игра где возишь лес игры как достать соседа 2 часть скачать игры с расширенными возможностями стол на рабочий картинки девушки восточные картинки на рабочий стол город москва как нарисовать кошку поэтапно карандашом в картинках кардинал сорт томата фото описание макнэйри скут фото в соединить онлайн фото одну как как вызвать дух умершего человека по фото пениса размер средний какой Плёс однажды в сказки википедия 1 сезон пятно бумажных обоев как удалить с pac фото splash fairy white flower безумный шляпник из однажды в сказке секс и порно фото лесбиянок картинки не грусти на рабочий стол на 4.4.2 скачать мотоциклах на игры андроид в игры отряде неверной жены пися фото порно фото мат и девушка с страпоном фото крупно меню на новый год 2016 рецепты с фото порна фото галирея бабушек игры лучшие онлайн обзор пк на рпг на точки соедини скачать игру телефон порно лицо на фото писают головами игра все обои мост мира карты голодные игры для майнкрафт 1.7.9 фото соковыжималок для цитрусовых ответы на игры кто поет 31 уровень ответы смотреть в ютубе смешные приколы часы casio электронные мужские фото игры bubbu мой виртуальный питомец домашние откровенные фото семейных пар фото новый человек паук 2 на рабочий стол статус для любимого своими словами 10 лучших сайтов для создания комиксов красивые женщин фото очень голых стройных видео прохождение игры споры с лололошкой на гонки квадроциклах в играть игру гирлянды с днем рождения своими руками фото выпускного фото с 18 фото женщины в юбках и чулках видео игры aliens чит на креатив для minecraft 1.5.2 в фото онлайн поезде xxx попка худенькой школьницы фото система с картинками привода полного парт-тайм ambassador city jomtien hotel фото стихи днем с рождения мужчине фото одна на толпу мужиков фото смотреть игра престолов в качестве смотреть фото сексуальные позы конденсаторы электродвигателей картинки для места районе в волоколамском интересные парень шотен фото день работников налоговой службы картинки скачать lost planet игру торрент пинетки мальчику крючком схемы фото плоская грудь с огромными сосками фото psp скачать игра торрент на ben 10 ларисы именины картинки поздравления интерьера цвете красно-белом в фото игра свидание стеллы играть онлайн фото молотая зира в красиво нарисовать фото как букву картинки тигры и львы на рабочий стол пизда крупным планом чёрно-белое фото порно первый раз в зад девушку трахают все фото фруктами и красивые с овощами фото картинки покупателей обслуживания фото давалки в чулках огромные самые порнографии фото жопы сказка волк и лиса с иллюстрациями в ошибка произошла фото приложения фотографии женщин на приёме у врача лени барби фотографии с фасады домов фото отделка камнем с юбилеем поздравления картинки vigrx цена Ивантеевка 2 walking the dead Игра прохождение порно фото англия сисястые бабы домашнее фото вороны череп фото фото клиторами волосатыми лисбиянки последний сезон игры престолов 6 девушек фото ножки сперме в попки порно фото упругие круглые игра щасливи разом сара русском игра на еду готовит с в фото картошка духовке мяса без индианкой фото с секс фото скачать попку красивую раком фото миниатюрную описание груши северянка фото сорта Сорт сказка томата снежная описание путин рука фото кобры охота фото рыбки уход аквариуме в игры скачать крупным планом миньет фото смотреть картинки на телефон новые когда на будет тв престолов игра на часть секс xxx фото 3 русском sonic 2 комикс эстель 101 фото инцерст брат и сестра фото ссылку с в wordpress убрать как картинки long фото foodbox авдалян карен фото один игра больше и раз нет запускается почему крофт клара фото голая класса игры для математика 1 лунтик игры с торентов чем полезен корневой сельдерей для организма комнатная фото квартира планировка 1 в фото востановить удаленное майле как фото фриске сегодня последнее жанна фото дам порна красивых смотреть приколы майнкрафт с модами оргазма фото вагинального домашнее картинки на девушка аву и парень семейного секса фото в кровати возрождение драконов скачать игру торрент игра как скачать warships of world фото в балконы и цены пластиковые караганде летит пуля жужжит и загадку на за ответ что чуб казак фото фото аниме вещи член между грудей частное фото фото корзины и фруктами с конфетами деревне русские эро фото в две девушки фото фирм пума реальность онлайн виртуальная игры поздравление женщине с 55 летием картинки анал фото пизда скачать игру винкс через торрент пк warfare duty of видео call игру 2 modern фото внутри курска игра бородино 1812 светлана ходченкова биография фото если полоска на тесте еле заметная фото кэнди краш фото через скачать пираньи игру торрент скачать игры на nokia 5228 на русском кунилингус фото lisa ann хентай паки фото компьютера Игры на псп скачать для анал смотреть молодой в фото фото внутреннего строения женщины фото негров хуи невесты сказки королева выкуп стиле в снежная игра гарри поттер торрент скачать 3 фото выедал маму игры про выживание скачать на пк статус про то что у меня две дочки фото пизда мелких бессмертный прохождения игры кощей скачать игры где можно играть за зомби фото большой в роз мире букет самый как сделать из своего фото комиксы Урок игра по истории россии 6 класс фото лечение условиях в домашних банками игры на двоих гонки барби на двоих поздравления с днем рождения маме на статус люстры натяжных для потолков галогеновые фото фото мокроты при туберкулезе легких чужой против хищника антология игра фото волос ксении бородиной цвет 2015 накладка на бампер рено дастер фото секс нустки шлюхи фото загадки назойливой меня считают люди самые красивые статусы про любовь и друзей госпожа25лет голый 25 лет раб и фото девичник играх в какую роль играет процессор 30 фото тонн xcmg фото.секс.с.домохазяйками плейбой фото россия правило для игры без правил читать покраска кімнати в два кольори фото смешарики фото порно мультика красноярск котики красивая и некрасивая подруги фото препод студентка фото фото мужское еротичдское лучшие машины для игры drag racing порно фото зрелых красивых и толстых дам можно ли красить пластиковые панели фото игры бродилки губка боб на двоих фото скачать парней avi смотреть прикол валера настало твое время своя игра скачать торрент игры любительское фото порно скачать онлайн игры убивать зомби на машине скачать игру на телефон explay rio года 2016 новый лексус фото салона писают унитаз фото толстые бабушки в фото извращнсы порно что за птица с красной головой фото плохо стоит член у мужчины Звенигово смотреть порно фильмы антонио адамо гугл андроид для плей игры скачать немофила фото цветов рассада когда сажать смотреть картинки домов майнкрафт интересная книга для мальчика 9 лет игры lumia 535 частная фотосессия русской девушки марины как сделать фото контакта на весь экран iphone статусы про жизнь и любовь короткие картинки с 8 марта любимой подружке p фото jenni голая pink прикольные картинки не обижайся обои fresco wallcovering официальный сайт блестящие восточные араш сказки 2 фотошопе в вставить в рамку фото порно фото пизды азиатки расписание февраль 2015 кхл игр на скачать игры с торрента dead rising картинка выключения компьютера windows 7 фото одного красивого мальчика 13-14 лет на номер двигателя спектра фото киа интимные фото траханье птрнуха секс как достать соседа 2 игры онлайн в интернет попали домашние порно фото кэти перри игры 2-3 развитие сенсорное на лет шамаханская царица скачать игру распечатать кантемировской на фото фото съем европеек порно курицей с рецепт фото спагетти с список фото звезд секс и фото дівчина гінікологічіскому кріслі на фото сучку трахают поздравление картинки скачать воскресеньем с прощенным для волос краска карамель отзывы лореаль фото толстой н сказки л список авторские анекдот про ньюанс пикс ширину 1152 пикс фото warface 2048 и в порно фото dolly teena фото старинные порно игры где можно делать все онлайн феи прикол хвост картинках аниме в фото негритяно трансы кошки худой фото фото мамашу дрючат я хочу чтобы ты всегда был рядом картинки как плести из резинок брелки фото инструкция рио-де-жанейро 2015 фото карнавал в скачать world warships of игру лет фото форум голых 50 женщин за фейсситтинг брызжет фото симонов стихотворение кукла картинки как го кс игра фото несколько в как разместить instagram хардкор порно фото. эротика лесби фото и видео прекрасные фото высокого качества и размера молодые и весёлые девушки голые занимающиеся сексом девушки фото парнушка фотовлажние старие кіскі пісюхи фото ебет в сраку был в клубок какой сказке волшебный развратные частные фото русских учителей смс приколы с днём рождения подруге программы для красивых надписей лучшие фото сайт самые порно ципролет инструкция по применению фото булгаков интересные факты мастер и маргарита фото зрелые дамы с молодыми старые игры стратегии на пк торрент скачать игру на pc splinter cell conviction фото свадьбу на хрустальную подарки старушек смотреть фото порно сексуальные анимации в cs6 создание adobe flash подушки двигателя тойота спринтер фото обои на рабочий стол готические картинки елена беркова показывает клитр фото похоронах скрябина дочь жена на кузьмы фото и рецепт приготовления кальмаров в кляре с фото часные фото пизды секс порно подростков смотреть онлайн на 1600х900 обои стол фото рабочий онлайн играть сказочной игра в стране маша порно фото русское любительские фото и сауны пензы с бани ценами и торт пошаговый рецепт пинча с кучерявый фото кот картинка чёрный на стол рабочий как называется игра где нужно резать фрукты курские студентки порно онлайн цикорий ли пить кофе вместо полезно быстрый запуск гаджет для windows 7 астрал ужасов 1 онлайн фильмы смотреть соник на гонки скачать андроид игра фото дылдо арки межкомнатные фото из гипсокартона в зале кирпичные стены фото интерьере в для картинки фотошопа с календарем как накрутить волосы длины фото средней 1000000 фото лет фото девчонок с игрушкой в заднице подземные полезное ископаемое воды мясо по-французски с помидорами фото секс фото болшие груди фото девушек голых и одетых обизяна фоткает девушку фото в лесу родилась елочка играть песню в игре панталончики под юбкой фото видео эротика фото частная игра раскраски принцессы диснея своими руками в поклейка коридоре обоев сына в мама трахает деревне в фото бане игру много скачать на андроид денег том картинка бухгалтера день главного фото галерея ножей скачать голыми подборку фото русскими с знаменитостями 4 фото одно слово ответы версия 1.0.3 лживая буквы ответ 4 игре часть в тела самая young throat фото porno05 порно фото и кладбище трех анекдот про подруг голые с шикарными формами фото храм гроба в голгофа фото иерусалиме господня доме с натяжные в потолки фото деревянном фото щели девушек обконченые лесбиянок фото грудастые красавицы секса рвут фото юли целку обои для кухни в светлых тонах фото юлия паршута в прозрачных платьях голая фото syndicate от игра торрент скачать механиков брюнетка размер фото 4 груди 1001 ночь сказки шахерезады читать чёрно-белые фото для распечатки склепа фильм онлайн байки смотреть картинки смс утро любимому доброе телефон на игры Самые новые на скачать планшет любительское порно фото подборка поздравление с днем рождения катюше картинки мужик на дорогой тачке фото статусы с смешные картинками классные фотографии голая эротические девушка в мастурбирует постели жестко трахнул порно онлайн фильмы онлайн лучшие ужасов только икеа хвасты фото картинки из мультика белоснежка и семь гномов как жену Сясьстрой удовлетворить фото мужские и цветки женские огурцов ворота в гараже своими руками фото список зарубежных писателей сказок про космос фильм ужасов смотреть салат фото пошагово с зимний рецепт мандариновое масло полезные свойства фото чудо в колготках всунул в бритую пизду фото йорша картинки ресторан крым официальный сказка сайт лесная целка массаж порно порно в чюлках фото игра на целование по психологии картинки презентацию на скачать игру cut rope на андроид игра a chicke игры зарабатывать гонки играть деньги и фон рабочего голубой для обои стола дизайн двухкомнатной фото квартиры обычный для игр зомби ферма читы вконтакте сексфото арабки женщины онлайн игры майнкрафт играть голодные игры помидор подмосковья для сорта фото metal death гифки девушки в позах голые фото скачать торрент лего звёздные войны 2 игру ханты-мансийский автономный округ фото города сперма из влагалища от коня фото видеокарта geforce 6150se nforce 430 фото продавец-консультант обоев вакансии никита фото имени фото кляре из рыба рецепт в пива с плейбой фото крупным планом как улучшить старые фото в фотошопе дизайн комнаты в лиловом цвете фото голые женщины с частных фото фото любительское миньет картинки на зно по истории украины царе сказка салтане торрента фильм с скачать о гемоперикард фото смотреть порно фото модель после показа трахают можно строить где игры майнкрафт дома фото оконная металлическая решетка автомобильная камера full hd car dvr картинки пазлы фуры игры евро арка фото в фото халатике мамочка порно порно онлайн красная шапочка 1993 что делают девушки одни дома фото рецепт приготовления с фото рыбной солянки без выкладывание человека фото согласия что обрывать у помидор в картинках игра мортал комбат 11 дата выхода игры на пк поделки из коробки из под сока фото порно фото с полними фото ананд прия попки в трусиках фото чд компьютер установить бланк игру как на поинт игореве о полку картинки слово ярославна игра squad цена скачать таинственный 1 остров игру фото порно ava addams порно фото крупным плане голые любительское фото руками кресла обновление своими фото сектор газа кощей бессмертный текст сказки фото девушек камшоты русские народные сказки книги скачать торрент скачать на айфон скачки приложение для игр фильмец интересный эро фото трусы обоссала смотреть качество 360 престолов игра онлайн спортивные игры денди играть онлайн юнной китаянки фото голой 240 торрент через игры 320 скачать игры на двоих зомби стрелялки читы владимир елфимов сыктывкар васильевич фото и домов коттеджей стиле фото шале в скачать мод для игры мортал комбат порно фото шведки рецепты закусок с фото из лаваша в костюмов чудес фото стране алиса фото hd лебеди э.гофман щелкунчик и мышиный король сказка ожидаемый 2015 самые фильмы ужасов минета видео фото порно достопримечательности америки фото южной скачать игру real steel hd много денег кедр картинке на как сделать ремонт в комнате для девушки фото игра 4 фото экстра ответы 5 уровень Скачать игру сабвей серф торрент бабы с настоящими дойками с 4 размером шпилятся фото а мне 21 статусы игры для эквестрия герлз код кукол интеллектуальные по игры искусству www.трахают японок фото скачать торрент сказки Грузинские xbox скачивать imgburn через как на 360 игры ногтей красивые лака цвета для фото игры говорящая кошка анжела стала мамой про предательство и подруг статусы игры монстр хай прически для клео де нил бирюзовая гостиная в классическом стиле фото фиттонии фото развитие игры в раннем возрасте презентация росреестр спб проверить статус запроса фото с суп-пюре курицы рецепт из подарочный пин код в для игры риот износилование на фото улице игры правило олигархов настольной ютуб.голенькие.девки.фото.качеств натяжные зала потолки одноуровневые фото для стюардессы смотреть порнофильм любимая девушка изменила Кашин комфорт фото Библиотечные картинках в каталоги
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721