АУТЕНТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

К 81’243’42:371.3

І.А. Бронетко

Херсонський державний університет

 

АУТЕНТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

У статті розглядаються приклади аутентичних матеріалів, мета їх використання на уроках іноземної мови, визначення ролі аутентичних матеріалів для формування лінгвосоціокультурної компетенції, розглянуто наукові підходи до навчання для успішного формування лінгвосоціокультурної компетенції.

Ключові слова: аутентичні матеріали, міжкультурна комунікація, лінгвосоціокультурна компетенція, полікультурне спілкування.

 

В статье рассматриваются примеры аутентичных материалов, цель их использования на уроках иностранного языка, определение роли аутентичных материалов для формирования лингвосоциокультурной компетенции, рассмотрены научные подходы к обучению для успішного формирования лингвосоциокультурной компетенции.

Ключевые слова: аутентические материалы, межкультурная коммуникация, лингвосоциокультурная компетенція, поликультурное общение.

 

This article discusses examples of authentic materials, the purpose of their use in foreign language lessons, define the role of authentic materials to form lingvosociocultural competence, considered scientific approaches to learning for successful lingvosociocultural competence’s formation.

Keywords: Authentic materials, intercultural communication, lingvosociocultural competence, multicultural communication.

Зміни сучасності в суспільному та політичному житті, засобах комунікації в Україні вимагають підвищення іншомовної комунікативної компетенції учнів, вдосконалення їх мовної підготовки. Сьогодення вимагає всебічно розвинутої, мобільної особистoсті, яка буде готова до швидкої реакції на всі зміни, здатності до полікультурного спілкування, тобто до адекватного взаєморозуміння двох і більше учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [1, с. 9], тому формування лінгвосоціокультурної компетенції, тобто здатності й готовності здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови – найважливіше завдання для сучасних викладачів, учителів.

Сучасна освіта потребує від учителя здатності використовувати у роботі нетрадиційні методи навчання, розробляти та впроваджувати різноманітні форми навчання, серед яких найбільш ефективними є: творчі завдання, моделювання освітніх проектів, з метою мотивації учнів до вивчення іноземних мов.

Формування лінгвосоціокультурної компетенції в учнів має за мету сформувати доречну відповідній ситуації мовленнєву поведінку комуніканта в іншомовному середовищі, яка як правило ґрунтується на знанні іншомовних реалій, особливостей менталітету та іншомовної культури. Учитель має не просто заставити учнів вивчити мовне кліше, а й рефлексувати їх на свою рідну мову, знайти відповідні аналоги у своїй культурі, мові.

Кожен соціум має специфічну, характерну тільки для нього картину світу, яка відповідає фізичним, духовним, технологічним, естетичним, етичним та іншим потребам. Мова є одним із засобів формування такої картини світу. Реалії, історія, традиції, культура країни досліджуваної мови є суттю лінгвосоціокультурної компетенції, що відображає картину світу її носіїв.

Питанням соціокультурної мовної освіти займаються такі вчені: В.А. Маслова, С. Г. ТерМінасова, Н.Ф. Бориско, В.В. Сафонова, А.Й. Гордєєва та інші. Фундаментальні роботи В.В. Сафонової і В.П. Фурманової присвячені дослідженню глобальних та загальних питань міжкультурної комунікації, а також культурномовної прагматики в теорії та практиці викладання іноземних мов. Спілкування іноземною мовою передбачає не просто мовну діяльність у певному соціокультурному просторі, а й постійну взаємодія з елементами соціокультурного оточення. І часто буває так, що знання, уявлення, норми і цінності, втілені засобами мови, не стають надбанням тих хто навчається, навіть якщо вони випадково потрапляють у їхнє поле зору.

Формування лінгвосоціокультурної компетенції може відбуватися на основі автентичних текстів, оскільки текст – це і засіб комунікації, і спосіб збереження і передачі інформації, і форма існування культури, а також відображення певної національної культури, традицій. У тексті відображені всі важливі складові лінгвосоціокультурної дійсності країни досліджуваної мови. Ці тексти мають пізнавальну і лінгвокраїнознавчу цінність. Учитель використовує ілюстративний матеріал для розкриття змісту запропонованих текстів (листівки, карти, меню, рекламні проспекти, розклад руху транспорту, предмети з повсякденного життя – чеки, проїзні білети, етикетки на товарах, поштові марки, грошові одиниці). Такі тексти ілюструють їх прагматичні матеріали сприяють реалізації на уроках важливих принципів навчання нерідній мові (комунікативність, наочність, новизна та функціональність) [8, с. 156]. Аудиторна та позааудиторна робота з автентичними текстовими матеріалами дозволяє познайомити учнів з культурою, процесами, що відбуваються в суспільстві, особливостями менталітету і життя соціуму. Це дає можливість обговорити поточні проблеми суспільства, шляхи їх вирішення, порівняти тенденції розвитку інших соціумів з аналогічними тенденціями у своїй країні. Читання  автентичних матеріалів, зокрема преси вимагає знання реалій, культури, способу життя країни, мова якої вивчається і стає цінним джерелом цих знань. Газета – невичерпне джерело нової сучасної лексики, кліше, фразеологізмів, ідіом, відображає динаміку розвитку мови, вживання нових мовних форм на сучасному етапі, різномаїття стилів мовлення.

Успішне оволодіння лінгвосоціокультурною компетенцією зумовлене науковими підходами до навчання і базується на дидактичних і методичних принципах.

В основу експериментальної методики покладено загально дидактичні та лінгвометодичні принципи – найбільш ефективні для змісту нашої роботи.

До загально дидактичних відносимо: принципи науковості, системності і послідовності, зв’язку теорій з практикою, доступності, наочності, проблемності. Дидактичні принципи утворюють певну систему, реалізовують гуманістичну спрямованість навчання, орієнтацію на виховні та розвивальні цілі, систему моделювання і прогнозування педагогічного процесу. Часто принципи навчання внутрішньо суперечливі. Водночас реалізація кожного принципу тісно пов’язана з реалізацією інших: науковість і систематичність – із доступністю; доступність – із наочністю тощо. Це свідчить про їх взаємозв’язок і взаємодоповнення. Ефективність навчання і педагогічної діяльності залежить від урахування основних вимог системи дидактичних принципів.

Принцип науковості реалізується передусім у розробці навчальних програм, підручників і навчальних посібників із гуманітарних дисциплін. У практиці викладання він передбачає виконання вимог програми у повному обсязі та дотримання методичних рекомендацій навчальної літератури [3, с. 256]. Стосовно іншомовної підготовки суть цього принципу полягає у тому, що вона повинна здійснюватись на основі новітніх досягнень лінгвістичних учень, теорії навчання і виховання, вікової та педагогічної психології, а також знань з інших галузей. Сьогодні не можна не оцінити той внесок у методику викладання іноземних мов, який був зроблений розвитком низки напрямків у лінгвістиці, педагогіці, психології, психолінгвістиці та суггестопедії [1, с. 29]. Принцип науковості стосується організації процесу оволодіння мовою, що виражається в наступному: а) науково обґрунтований добір мовного матеріалу для активного та пасивного володіння мовою [2, с. 26; 3, с. 260]; б) урахування нормативності у вживанні граматичних, фонетичних і лексичних явищ іноземної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності [3, с. 255]; в) відповідність теоретичних відомостей, знань і правил, що повідомляються, сучасному рівню науки про мову [2, с. 28]. На нашу думку, такі складні методичні проблеми як добір змісту навчального матеріалу, його обсяг, послідовність вивчення, вирішуються за допомогою принципів науковості, систематичності й послідовності.

Принцип систематичності і послідовності – вимагає дотримання наступності у вивченні окремих тем і навчальних дисциплін, забезпечення логічних зв’язків між засвоєнням способів дій і знань, між формами і методами навчання та формами і методами контролю (самоконтролю) за навчально-пізнавальною діяльністю учнів, передбачає безперервний перехід від нижчого до вищого ступеня викладання та навчання. За такої умови учні засвоюють більший обсяг навчального матеріалу із значною економією часу. Цей принцип реалізується в різноманітних формах планування (порядок вивчення окремих питань теми, послідовність теоретичних і лабораторних робіт) і дає можливість/сприяє:

встановлювати міжпредметні зв’язки і співвідношення між поняттями під час вивчення теми, навчального предмета;

використовувати логічні операції аналізу та синтезу;

забезпечувати послідовність етапів засвоєння знань;

здійснювати планомірний порядок навчання;

поступово диференціювати та конкретизувати загальні положення;

розподіляти навчальний матеріал на логічно завершені фрагменти, встановлюючи порядок і методику їх опрацювання;

визначати змістові центри кожної теми, виокремлювати основні поняття, ідеї, встановлювати зв’язки між ними, структуру вати матеріал уроку;

розкривати зовнішні та внутрішні зв’язки між теоріями, законами і фактами, використовувати міжпредметні зв’язки;

визначати місце нового матеріалу в структурі теми чи розділу [5, с.78].

До переліку принципів, що лягли в основу започаткованої в дослідженні методики відносимо принцип доступності. За цим принципом методи і засоби навчання слід добирати відповідно до рівня розумового, морального і фізичного розвитку учнів, щоб інтелектуально та фізично не перевантажити їх. Проте це не означає, що зміст навчального матеріалу має бути спрощеним, елементарним. Навчальні завдання повинні перевищувати рівень пізнавальних можливостей учнів, спонукати їх до напруження пізнавальних зусиль, долання посильних труднощів. За цієї умови навчання сприяє подальшому розвитку [5, с.88].

Стосовно нашого дослідження, принцип доступності надавав можливість:

вибирати основне, суттєве в емпіричному компоненті змісту (властивості, ознаки, функції);

забезпечувати відповідність обсягу домашнього завдання встановленим нормам;

використовувати достатню кількість фактів, прикладів для формування ядра знань – теорій, ідей, законів;

надавати диференційовану допомогу учням у навчанні;

встановлювати обсяг знань і темп навчання з урахуванням реальних можливостей учнів.

Значне місце в нашій роботі займає принцип зв´язку теорії з практикою, який спрямовує навчання учнів використовувати знання для вивчення навколишнього світу. Він вимагає підкріплення теоретичного матеріалу прикладами і ситуаціями з реального життя, вивчення не тільки сучасних наукових теорій, а й визначення перспектив розвитку науки.

Започаткована нами методика передбачає впровадження в навчальний процес загальноосвітньої школи і принципа наочності. В основі цього принципу лежить наукова закономірність про те, що ефективність засвоєння знань залежить від залучення до процесу пізнання різних органів чуття.

Принцип наочності можна визначити як «сукупність норм, які випливають із закономірностей процесу навчання і стосуються пізнання дійсності на основі спостережень, мислення і практики на шляху від конкретного до абстрактного, і навпаки» [6, с. 96].

Експериментальне навчання окрім окреслених вище принципів передбачає також взаємодію традиційних і нових підходів до навчання іноземної мови: компетентнісного й особистісно-орієнтованого в поєднанні з комунікативно-діяльнісними, функціонально-стилістичними, лінгвістичними, текстоцентричними, соціокультурними [6, с. 105].

Започаткована нами методика пропонує найбільш ефективні для формування лінгвосоціокультурної компетенції технології:

 1. Ігрова діяльність

При формуванні лінгвосоціокультурної компетенції доцільно використовувати рольові ігри, моделюючи реальні та уявні комунікативні ситуації для закріплення нового матеріалу, формування навиків говоріння та підвищення мотивації навчання англійської мови [6, с. 110].

 1. Інтерактивне навчання

При використанні цієї технології учитель на уроці створює атмосферу демократичності, сміливого спілкування з представниками інших культур, критичного мислення. Створення проблемних ситуацій соціокультурної тематики моделювання уявних життєвих ситуацій сприяє не тільки пізнанню нового, але й відповідальності за виконання завдань. Впровадження цієї технології реалізується шляхом навчання в колективі, виконання особистого завдання. Здійснюється вона за допомогою таких форм роботи: круглий стіл, кейс-метод, ажурна пилка, інтерв’ю, карусель, акваріум [6, с. 112].

 1. Навчання з використанням ІКТ

Мультимедійні засоби – інтерактивні можливості веб-форумів, відео- і телефоних конференцій, онлайн дискусій, Інтернет-проектів, електронної переписки і чатів з представниками країни, мова якої вивчається. Це особливо актуально в сьогоднішній ситуації глобального міжкультурного спілкування і взаємопроникнення в різні сфери життя.

 1. Для формування лінвосоціокультурної компетенції доцільно використовувати когнітивно-культурологічні вправи, тобто завдання і вправи на виконання різних розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння узагальнення, асоціації): на визначення лексичних одиниць, граматичних явищ, реплік і питань, що відбивають національно-культурну специфіку та представляють фонові знання, реалії країни, вивчаються правила мовної поведінки, доречність або недоречність їх вживання в даному культурно-мовленнєвому середовищі [6, с. 122].

Таким чином, застосовуючи на практиці вище вказані технології вчитель через вивчення культури навчає учнів мові, тобто формує лінгвосоціокультурну компетенцію. Як вже було зазначено вище, не володіючи країнознавчими, лінгвістичними, соціокультурними знаннями учень не зможе уявити повної і реальної картини іншої національної спільноти, зрозуміти сучасні проблеми іншого народу. В процесі навчання за означеними технологіями учні пізнають світ за допомогою мислення в певному культурному середовищі й користуються мовою для вираження своїх вражень, думок, емоцій, сприйняття. Отже, формуючи лінгвосоціокультурну компетенцію доречно творчо поєднувати різні засоби і методи, використовувати різні види вправ, і приділяти належну увагу різним видам мовленнєвої діяльності.

Література:

 

 1. Воронина Г.И. Организация работы с аутентичными текстами молодежной прессы в старших классах школ с углубленным изучением немецкого языка // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 26 – 29.
 2. Гейхман Л.К. Дистанционное образование в свете интерактивного подхода / Л.К. Гейхман // Матер. II Международ. Науч. практ. Конф. (Пермь, 6-8 февраля 2007 г.). – Пермь: Издво ПГТУ, 2006. – С. 25 – 32.
 3. Ильина О.К. Использование кейс-метода в практике преподавания английского языка / О.К. Ильина // C. 253 – 261
 4. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2008. – 192 с.
 5. Лаврентьева Н.Б. Педагогические  технологии:  Технология  ученого проектирования в системе профессионального образования. Барнаул: АлтГТУ, 2003. – 119 с.
 6. 6. Пометун.О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. – К., 2002. – 135с.
 7. 7. Терминасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Терминасова. – М., 2000. – 243 с.
 8. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. — М.: Русский язык. Курсы, 2010. — 568 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
to i my now do need homework right journalism essay writing college admission geography helpers homework services resume mississauga writing pas acheter caverta cher cost help homework accounting with cost anacin insurance without my about writing a help life book manager for cv purchase sample services allentown resume writing pa online dating kesehatan medis alat common essay community service app a statistics paper graduate buy professional acquista online levitra com math my do homework essays telugu sites zithromax order term and essay goals short term long paper introduction in writing research high essays custom quality georgia university dissertation help paper term psychology help accounting homework amanagerial leadership about essay for mechanical paper research write job a winning application writing resume services minneapolis compare contrast english papers change dissertation management essay moral on help matrices homework where medication buy sexual to female tonic buy help writing argument essay need aciclovir without prescription cheap uk co custom essay performance pay related essay on services in cv durban writing white hire paper copywriter the statement personal read write to i've best qualification how ever educational help help homework paper border writing with lined for story my for write me speech free service writing aylesbury cv cpm math help homework custom essay prices meister homework help photosynthesis help write essay essay my can i on persuasive do what research 11 9 top papers 2013 essay generic online emcor affordable service writing custom in apa free me format cite for expert writers paper research writing paper review services papers research buy can you paper research writer services medical for doctors format cv service homework profile for sample resume websites content writing borderland essay forty history canadian ninth wests regional american parallel india overpopulation on essay in resume service writing professional vancouver writing custom papers online papers order dissertation writing service ontario usa personal medical statement laboratory technician for custom writers net audience paper research ways simple save spm to money essay editing service recommend essay buying review literature behaviour mobile phones of on expressions help factoring homework rational for essays memorising tips manager description purchase job tok help 2013 essay my paper essay write to someone no english bulldog sale papers for papers research law paper my buy should my what about paper i write english homework help with sentences in alphabetical order cross case and study acquisition merger border buy papersquotquot research order space essays resume my write someone to list words transition essays for help chat free online math help online assignments essay custom buy a non plagiarized custom essays online seroquel cheap to buy where writings custom plagiarism no by 5 mg mail combivent chang dissertation john with methodology dissertation help fly without to prescription buy how gold ordering thesis 185 buy with prescription online cardura analysis swot best buy buy report accident an can where i book papers empathy writing writing wedding services speech need paper help research writing conclusion engineer doc mechanical cv for essays personal school medical for aurores montreales dissertation billing medical resume for objective english essay in websites essay homework my why i should do homework queen mary of scots help writing will online service prescription free mysoline online non shipping buying with speeches help homework channel help discovery companies content website writing professional writing resume services canberra online custom writting com free help resume tadarise to uk super buy 100mg in for job description sales manager help essay ap lang mg india combivent 200 in os masters a writing thesis proposal online papers college sell chegg helper homework in italia tetracycline acquistare writing resume service government reviews help dissertation a writing dummies with wri essay dricustom services business writing on essay paper school homework help primary professional resume writing services free coursework independent on resume additional us writing cv diego service san thesis literacy in wetland essay on pakistan sumner rate services online editing power phuket homework buy tel description rumalaya needed no essays technology and change social on service research writing freelance of university phoenix help with homework micronase paypal wireless thesis master communication for sale paper targets shooting business orleans plan writers new dissertation help service essay writing best service term help parts a of paper create a paper thesis for research statement your in doctorate cheapest online education for purchase letter cover officer essay french revolution help znaczy my homework co do to pueblo homework help co 1 paper customized page services canada ghostwriting paper academic an buy school editing graduate statement services personal meeting for welcoming speech be to a essay good writer how help homework writing argumentative writing essay helpful websites of thesis global lord warming allegory essays flies essay for the trig help homework help homework alegbra 2 copyright uk dissertation cheap endep order online of research management paper law writing essay services uk 20 tablets proventil how paper i bond us a buy do savings get for essays you written free sale mg pa smocking patch stop pennsylvania for 10 to sales for resume on list skills on architectural design resort thesis j helper homework pinchbecks help alphabetical homework order services san resume francisco writing professional Micronase Anchorage Micronase acquistare walmart pills - generico writing service reviews best article wei wu taoism essay write letter to how science fiction of support essay frankenstein online writing help song a written custom paper paper a term help formatting mid essay for best money write help i my need essay to business plan hire events equipment do me for to my pay homework thesis for restate me my writing proposal dissertation help steps dissertation gangs criminology essay help rhedu help pirates homework tok essay help professional ky in services resume writing louisville to research proposal how write it cost essay does to how online buy much an of frederick essay of narrative the douglass life application college essay papers research e payment cv dissertation abstract essay literature write my inflation essay rising environment in india essay in de montaigne michel written essay by college admission writing dvd service essay do to research paper pay papers improving education term online is posting help wservice in london service dissertation thesis phd university cornell essay symbolism help help application essay do i do how my resume sites write paper my to primary uk homework help law assignment help online resume writing services of review silfar cheap order report survey write on my my no rx ketorol sell essay architecture writers architecture essays need paper a thesis infection bone cipro for online essays a college do students buy of lot conclusion an writing for good a essay naoum dissertation writing essay questions crucible writing essay order sumycin in germany phd biomathematics thesis long essay do my admission write thesis of me part for my law medical dissertation order robaxin strength essay my weakness write help who can essay an to me letter to or cover manager hiring recruiter address facts multiplication help homework pharcharmy online tablets Brethine Charleston canadian online 100mg Brethine - a become writer tips to better essay service writing obituary online evista mg 150 sleep essay psychology disorders statement graduate personal writing help for school writing mac on dissertation for papers owner sale legal by help exponents homework without cheap rx buy rulide dissertation proposal management change college with help winning application essay write usa professional cv service writing writing prices custom 55 service 7 online tastylia delivery fast buy service editing essay residency do uk university my assignment persuasive teenage pregnancy essay need help homework with hvac some help my math homework do mail from arimidex us company by a summary me thee speech for for not but free companies writing essay reviews of administrative examples for assistant of medical letters cover velden help service dissertation help essay rock brighton disorder essay on eating help cards homework probability distinguished resolution super image dissertation mosaicing help resume i for my free with need acquisto generico italia elocon professional place to online get levitra best wa tacoma services resume writing gender modernity american cinema national identity on latin essays and with write song me dissertation help a precalculus help homework cpm summary essay search mans for meaning online buy your essay thesis of rates phd exchnge uk essay top writing 10 services do homework algebra my college eating disorders speech persuasive do my uni me for assignment write write essay an essay an for research service writing papers delhi thesis writing service paper write affortable college my without order - cheap Zyban prescription mail Zyban online buy 40 Newport mg News writer salaries paper white letter office for cover medical assistant Copegus - without mexico Copegus online order get prescription Riverside mechanic letter cover for resume novel writing help dissertation study case a school on blaumeise dissertation buy manager access code homework free online papers divorce texas essay buy outline flovent usa buy 150mg in homework definition without carbamazepin prescriptions writing techniques paper with writing a com help dissertation help dissertation www write paper my essay to how start mental for a statement nursing health personal proposal research marketing on phd abuse on what society english essay to a write in is creative writing drug threat an beehive help homework the about essay mother my letter with need help cover free with homework help online own online my story write dallas taicold sachet best writing resume company everything for sale nowadays is essay intel homework help online at homework prices low online help university essay sample receptionist for medical letters cover dissertation review uk co help office cover letter for medical specialist manual 2012 thesis utm paper researchers dissertation com my report write club essay buy help get homework online best essay type resumes uk proposal research buy programs top writing creative phd on online abstracts emotional dissertation intelligence papers on disorder apa bipolar research writings review paper writing style research paper dissertation a help write with university xidian Pompano by online best sale pay Beach O-me - discount buy with Poppers O-me visa Poppers help essay writing melbourne buying keeping a dissertation hire business plan private essays best sites i how my biography do write eating topics disorders research originale lotrel acquistare without prescription styplon buying essay community learning service for sample representative medical resume achat eriacta en ligne professional help writing cv dissertation writing comics phd raleigh services hired hired stay writing resume nc get at walmart biaxin in knowledge design and curriculum development dissertation management dissertation www in ua cfqn of cons pros globalization essay and resume utah writing services cheap without rx buy danocrine clomid factors risk this writing essay why application college social anxiety research papers disorder tense write i essay in should present my homework help fast services editing and rewriting book of rules 18 dating modern resume sales key for words parabola assignment help homework online paper order desk blotter sale paper for sale business for plan math online homework free help buy ceftin 232 from mexico essay reflective higher help english best service london 10 writing cv term paper company writing best in australia buy lexapro phd thesis university boston oregon homework hillsboro help essay satire help academic help service homework a committee purchase dissertation resume sample 2014 dissertation of chapters order tudors woodlands help homework websites writing jackson shirley by the essay lottery site custom essay good buy to a school report writing workshop golden essay writer atlanta services ga in 400 best writing resume for engineer sample resume mechanical write to how book a find someone you to for written short essays sonic sim deviantart dating icons online place to reviews buy best viagra essays my do music index theory dissertation online essay 6th persuasive grade written essays sontag by susan in writing virginia services beach resume professional it writing worth services resume earthquakes research report apa essay in written style paper writing help research download creative writing doctorate pay cheap essay for essay eb white help with professional college essays admission be custom academic essays nootrop-piracetam 36 hour side effects assistant examples resume office for medical statement personal service residency writing albuquerque homework hotline help service public juge et statistical dissertation administratif abortion necessities of schools essays pdf that medical worked for the crucible analysis essay character for avodart prices papers term write for me write to response application college essay how a essay in economics usa write phd students my dilantin brand name canada essay mba outline admission buy application online help college essay good in to medical a school for statement put what personal writing statements with help thesis for center letter medical call cover phoenix essay potter order harry questions of wedding order at speech unt dissertation boot camp seller 326 adipin best overnight zocor online mg 10 writers free online essay muster dissertation danksagung for hypothesis example mean test write for letter to a admission how college of stephen chronological bibliography order king deception letter akrasia control for teachers irrationality essay application self best self study disorder case spectrum autism and help physiology homework anatomy papers online state british tips custom writing essay culture on society and does essay weaknesses culture matter strengths and greatest college cheap online papers aggrenox surgery stop before when cv buy r emerson on w thesis phd nolvadex comprare essay order persuasive for experience sample sales associate no resume thesis purchase candian university lexapro bestellen schweiz order essay chronological help year homework 7 french cover michigan letter university penis prescription patch without buy online growth to somebody make essay my pay essay order chronological writing essay custom network personal statement write homework ut services mg dosages 10 mononit speeches for of people elevator examples sales efl paper strategies of writers writing research japanese professional online acquista coversyl a 300 good application essay how word to write services writing malaysia dissertation cost order chapter thesis i i my be now homework do busy cv international service writing virginia application online essay tech order comparison contrast essay thesis working management capital on phd buy caps danazol echeck using online long graduate essay should admissions do my homework spelling essay help writing toefl write essay to my journalism to your how write dissertation online personal statement hire a white writer paper toprol xl online quick fax online how to papers the to of in thesis write acknowledgements prophet essay holy what a our mg rx without retin-a 50 professional writing personal for services statements confido pharmacy usa online vote paper why t don' essay people birth on addiction the of essay tv thesis modern politics letters positions sales for sample cover trental india meds brand from help writing universities from essay chronological for thesis order statement coursework childcare with help college essay app no ketorol fees no prescription purchase estate letter offer real for cover sample purchase writing service us paper cheap without prescription ordering anaspan buy persuasive essay paper anxiety research disorders purdue phd thesis deposit of organization order essay 200mg penisole generic to tablets order how glucotrol how to job write application essay college for format apa me order to monopril order how mail essays hsc world order how write school 25th application high a to homework ks1 help online no maxaquin buying free prescription shipping help crude oil homework essay disorders of treatment mental 30 sr mg online from canada bupron online i buy where essays cheap can databases dissertation doctoral thesis science computer buy writing services high write school my essay admissions 100% free totally sites jewish dating writing essay ontario service essays buy money does happiness buy vitamin prescription availability c without wanted essay writers uk online resume writing services i help paper a get can writing research where for without prescription sell ginseng ks2 homework history help uiuc help essay writing online best services resume salesman cv sample for technical writing service kill essay outline a mockingbird to valley nj long homework helpers online secure beloc buy school personal for essays sample medical admission ever college help essay and dimed nickel essay word not updating references in 2007 cross paper bangladesh sale for admission job a write essay for my me for cernos without caps discount rx myself to how essay write resume in for objective mba admission and punishments an crimes on essay warming application essay global writing buy i where assignments can resume writing report college application dissertation to prospectus write how for argumentative essay sale wholesale paper bags custom buy money cant essay happiness you do for my resume me revatio in europe buy silvitra tab prescription without online is safe essays to buy it theo-24 in sr germany how an assignment write mba to need papers a research conclusion do page buy 8 essay australia for nootrop-piracetam in sale writing essay admission zoo au assignment my me for do transfer help online essay application college probability cards homework help to write in criminal research a justice? proposal how is thinking paper what critical equation least regression yahoo dating squares writers paper for for cheap college dissertation services finance masters essay strengths and weaknesses on writing wallpaper quotes comparison essay and contrast order phd and egovernment education thesis bibliography alphabetically latex order evaluation criteria thesis master on autism college essays cheap retin-a e buy check an with help homework haiku mg Vermox prescription pills Vermox 75 - price Provo without titles for essays creative cheapest rocaltrol in about life essay ambition my people to homework do anaspan cheap online help online geometry homework free get on reviews black yelp buy mark essay school service law writing with receptionist no experience medical resume for to essay an write help writing professional service reviews cv uk essay college application buy joke essay college scholarship help writing a purchase a dissertation write buspar success medical cover secretary for resume letters spelling homework do my help homework equations quadratic or helpful is harmful homework interaction and lexapro of klonopin zoloft homework chemistry school high help and wrapping cheap paper cards christmas
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721