АУТЕНТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

К 81’243’42:371.3

І.А. Бронетко

Херсонський державний університет

 

АУТЕНТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

У статті розглядаються приклади аутентичних матеріалів, мета їх використання на уроках іноземної мови, визначення ролі аутентичних матеріалів для формування лінгвосоціокультурної компетенції, розглянуто наукові підходи до навчання для успішного формування лінгвосоціокультурної компетенції.

Ключові слова: аутентичні матеріали, міжкультурна комунікація, лінгвосоціокультурна компетенція, полікультурне спілкування.

 

В статье рассматриваются примеры аутентичных материалов, цель их использования на уроках иностранного языка, определение роли аутентичных материалов для формирования лингвосоциокультурной компетенции, рассмотрены научные подходы к обучению для успішного формирования лингвосоциокультурной компетенции.

Ключевые слова: аутентические материалы, межкультурная коммуникация, лингвосоциокультурная компетенція, поликультурное общение.

 

This article discusses examples of authentic materials, the purpose of their use in foreign language lessons, define the role of authentic materials to form lingvosociocultural competence, considered scientific approaches to learning for successful lingvosociocultural competence’s formation.

Keywords: Authentic materials, intercultural communication, lingvosociocultural competence, multicultural communication.

Зміни сучасності в суспільному та політичному житті, засобах комунікації в Україні вимагають підвищення іншомовної комунікативної компетенції учнів, вдосконалення їх мовної підготовки. Сьогодення вимагає всебічно розвинутої, мобільної особистoсті, яка буде готова до швидкої реакції на всі зміни, здатності до полікультурного спілкування, тобто до адекватного взаєморозуміння двох і більше учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [1, с. 9], тому формування лінгвосоціокультурної компетенції, тобто здатності й готовності здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови – найважливіше завдання для сучасних викладачів, учителів.

Сучасна освіта потребує від учителя здатності використовувати у роботі нетрадиційні методи навчання, розробляти та впроваджувати різноманітні форми навчання, серед яких найбільш ефективними є: творчі завдання, моделювання освітніх проектів, з метою мотивації учнів до вивчення іноземних мов.

Формування лінгвосоціокультурної компетенції в учнів має за мету сформувати доречну відповідній ситуації мовленнєву поведінку комуніканта в іншомовному середовищі, яка як правило ґрунтується на знанні іншомовних реалій, особливостей менталітету та іншомовної культури. Учитель має не просто заставити учнів вивчити мовне кліше, а й рефлексувати їх на свою рідну мову, знайти відповідні аналоги у своїй культурі, мові.

Кожен соціум має специфічну, характерну тільки для нього картину світу, яка відповідає фізичним, духовним, технологічним, естетичним, етичним та іншим потребам. Мова є одним із засобів формування такої картини світу. Реалії, історія, традиції, культура країни досліджуваної мови є суттю лінгвосоціокультурної компетенції, що відображає картину світу її носіїв.

Питанням соціокультурної мовної освіти займаються такі вчені: В.А. Маслова, С. Г. ТерМінасова, Н.Ф. Бориско, В.В. Сафонова, А.Й. Гордєєва та інші. Фундаментальні роботи В.В. Сафонової і В.П. Фурманової присвячені дослідженню глобальних та загальних питань міжкультурної комунікації, а також культурномовної прагматики в теорії та практиці викладання іноземних мов. Спілкування іноземною мовою передбачає не просто мовну діяльність у певному соціокультурному просторі, а й постійну взаємодія з елементами соціокультурного оточення. І часто буває так, що знання, уявлення, норми і цінності, втілені засобами мови, не стають надбанням тих хто навчається, навіть якщо вони випадково потрапляють у їхнє поле зору.

Формування лінгвосоціокультурної компетенції може відбуватися на основі автентичних текстів, оскільки текст – це і засіб комунікації, і спосіб збереження і передачі інформації, і форма існування культури, а також відображення певної національної культури, традицій. У тексті відображені всі важливі складові лінгвосоціокультурної дійсності країни досліджуваної мови. Ці тексти мають пізнавальну і лінгвокраїнознавчу цінність. Учитель використовує ілюстративний матеріал для розкриття змісту запропонованих текстів (листівки, карти, меню, рекламні проспекти, розклад руху транспорту, предмети з повсякденного життя – чеки, проїзні білети, етикетки на товарах, поштові марки, грошові одиниці). Такі тексти ілюструють їх прагматичні матеріали сприяють реалізації на уроках важливих принципів навчання нерідній мові (комунікативність, наочність, новизна та функціональність) [8, с. 156]. Аудиторна та позааудиторна робота з автентичними текстовими матеріалами дозволяє познайомити учнів з культурою, процесами, що відбуваються в суспільстві, особливостями менталітету і життя соціуму. Це дає можливість обговорити поточні проблеми суспільства, шляхи їх вирішення, порівняти тенденції розвитку інших соціумів з аналогічними тенденціями у своїй країні. Читання  автентичних матеріалів, зокрема преси вимагає знання реалій, культури, способу життя країни, мова якої вивчається і стає цінним джерелом цих знань. Газета – невичерпне джерело нової сучасної лексики, кліше, фразеологізмів, ідіом, відображає динаміку розвитку мови, вживання нових мовних форм на сучасному етапі, різномаїття стилів мовлення.

Успішне оволодіння лінгвосоціокультурною компетенцією зумовлене науковими підходами до навчання і базується на дидактичних і методичних принципах.

В основу експериментальної методики покладено загально дидактичні та лінгвометодичні принципи – найбільш ефективні для змісту нашої роботи.

До загально дидактичних відносимо: принципи науковості, системності і послідовності, зв’язку теорій з практикою, доступності, наочності, проблемності. Дидактичні принципи утворюють певну систему, реалізовують гуманістичну спрямованість навчання, орієнтацію на виховні та розвивальні цілі, систему моделювання і прогнозування педагогічного процесу. Часто принципи навчання внутрішньо суперечливі. Водночас реалізація кожного принципу тісно пов’язана з реалізацією інших: науковість і систематичність – із доступністю; доступність – із наочністю тощо. Це свідчить про їх взаємозв’язок і взаємодоповнення. Ефективність навчання і педагогічної діяльності залежить від урахування основних вимог системи дидактичних принципів.

Принцип науковості реалізується передусім у розробці навчальних програм, підручників і навчальних посібників із гуманітарних дисциплін. У практиці викладання він передбачає виконання вимог програми у повному обсязі та дотримання методичних рекомендацій навчальної літератури [3, с. 256]. Стосовно іншомовної підготовки суть цього принципу полягає у тому, що вона повинна здійснюватись на основі новітніх досягнень лінгвістичних учень, теорії навчання і виховання, вікової та педагогічної психології, а також знань з інших галузей. Сьогодні не можна не оцінити той внесок у методику викладання іноземних мов, який був зроблений розвитком низки напрямків у лінгвістиці, педагогіці, психології, психолінгвістиці та суггестопедії [1, с. 29]. Принцип науковості стосується організації процесу оволодіння мовою, що виражається в наступному: а) науково обґрунтований добір мовного матеріалу для активного та пасивного володіння мовою [2, с. 26; 3, с. 260]; б) урахування нормативності у вживанні граматичних, фонетичних і лексичних явищ іноземної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності [3, с. 255]; в) відповідність теоретичних відомостей, знань і правил, що повідомляються, сучасному рівню науки про мову [2, с. 28]. На нашу думку, такі складні методичні проблеми як добір змісту навчального матеріалу, його обсяг, послідовність вивчення, вирішуються за допомогою принципів науковості, систематичності й послідовності.

Принцип систематичності і послідовності – вимагає дотримання наступності у вивченні окремих тем і навчальних дисциплін, забезпечення логічних зв’язків між засвоєнням способів дій і знань, між формами і методами навчання та формами і методами контролю (самоконтролю) за навчально-пізнавальною діяльністю учнів, передбачає безперервний перехід від нижчого до вищого ступеня викладання та навчання. За такої умови учні засвоюють більший обсяг навчального матеріалу із значною економією часу. Цей принцип реалізується в різноманітних формах планування (порядок вивчення окремих питань теми, послідовність теоретичних і лабораторних робіт) і дає можливість/сприяє:

встановлювати міжпредметні зв’язки і співвідношення між поняттями під час вивчення теми, навчального предмета;

використовувати логічні операції аналізу та синтезу;

забезпечувати послідовність етапів засвоєння знань;

здійснювати планомірний порядок навчання;

поступово диференціювати та конкретизувати загальні положення;

розподіляти навчальний матеріал на логічно завершені фрагменти, встановлюючи порядок і методику їх опрацювання;

визначати змістові центри кожної теми, виокремлювати основні поняття, ідеї, встановлювати зв’язки між ними, структуру вати матеріал уроку;

розкривати зовнішні та внутрішні зв’язки між теоріями, законами і фактами, використовувати міжпредметні зв’язки;

визначати місце нового матеріалу в структурі теми чи розділу [5, с.78].

До переліку принципів, що лягли в основу започаткованої в дослідженні методики відносимо принцип доступності. За цим принципом методи і засоби навчання слід добирати відповідно до рівня розумового, морального і фізичного розвитку учнів, щоб інтелектуально та фізично не перевантажити їх. Проте це не означає, що зміст навчального матеріалу має бути спрощеним, елементарним. Навчальні завдання повинні перевищувати рівень пізнавальних можливостей учнів, спонукати їх до напруження пізнавальних зусиль, долання посильних труднощів. За цієї умови навчання сприяє подальшому розвитку [5, с.88].

Стосовно нашого дослідження, принцип доступності надавав можливість:

вибирати основне, суттєве в емпіричному компоненті змісту (властивості, ознаки, функції);

забезпечувати відповідність обсягу домашнього завдання встановленим нормам;

використовувати достатню кількість фактів, прикладів для формування ядра знань – теорій, ідей, законів;

надавати диференційовану допомогу учням у навчанні;

встановлювати обсяг знань і темп навчання з урахуванням реальних можливостей учнів.

Значне місце в нашій роботі займає принцип зв´язку теорії з практикою, який спрямовує навчання учнів використовувати знання для вивчення навколишнього світу. Він вимагає підкріплення теоретичного матеріалу прикладами і ситуаціями з реального життя, вивчення не тільки сучасних наукових теорій, а й визначення перспектив розвитку науки.

Започаткована нами методика передбачає впровадження в навчальний процес загальноосвітньої школи і принципа наочності. В основі цього принципу лежить наукова закономірність про те, що ефективність засвоєння знань залежить від залучення до процесу пізнання різних органів чуття.

Принцип наочності можна визначити як «сукупність норм, які випливають із закономірностей процесу навчання і стосуються пізнання дійсності на основі спостережень, мислення і практики на шляху від конкретного до абстрактного, і навпаки» [6, с. 96].

Експериментальне навчання окрім окреслених вище принципів передбачає також взаємодію традиційних і нових підходів до навчання іноземної мови: компетентнісного й особистісно-орієнтованого в поєднанні з комунікативно-діяльнісними, функціонально-стилістичними, лінгвістичними, текстоцентричними, соціокультурними [6, с. 105].

Започаткована нами методика пропонує найбільш ефективні для формування лінгвосоціокультурної компетенції технології:

 1. Ігрова діяльність

При формуванні лінгвосоціокультурної компетенції доцільно використовувати рольові ігри, моделюючи реальні та уявні комунікативні ситуації для закріплення нового матеріалу, формування навиків говоріння та підвищення мотивації навчання англійської мови [6, с. 110].

 1. Інтерактивне навчання

При використанні цієї технології учитель на уроці створює атмосферу демократичності, сміливого спілкування з представниками інших культур, критичного мислення. Створення проблемних ситуацій соціокультурної тематики моделювання уявних життєвих ситуацій сприяє не тільки пізнанню нового, але й відповідальності за виконання завдань. Впровадження цієї технології реалізується шляхом навчання в колективі, виконання особистого завдання. Здійснюється вона за допомогою таких форм роботи: круглий стіл, кейс-метод, ажурна пилка, інтерв’ю, карусель, акваріум [6, с. 112].

 1. Навчання з використанням ІКТ

Мультимедійні засоби – інтерактивні можливості веб-форумів, відео- і телефоних конференцій, онлайн дискусій, Інтернет-проектів, електронної переписки і чатів з представниками країни, мова якої вивчається. Це особливо актуально в сьогоднішній ситуації глобального міжкультурного спілкування і взаємопроникнення в різні сфери життя.

 1. Для формування лінвосоціокультурної компетенції доцільно використовувати когнітивно-культурологічні вправи, тобто завдання і вправи на виконання різних розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння узагальнення, асоціації): на визначення лексичних одиниць, граматичних явищ, реплік і питань, що відбивають національно-культурну специфіку та представляють фонові знання, реалії країни, вивчаються правила мовної поведінки, доречність або недоречність їх вживання в даному культурно-мовленнєвому середовищі [6, с. 122].

Таким чином, застосовуючи на практиці вище вказані технології вчитель через вивчення культури навчає учнів мові, тобто формує лінгвосоціокультурну компетенцію. Як вже було зазначено вище, не володіючи країнознавчими, лінгвістичними, соціокультурними знаннями учень не зможе уявити повної і реальної картини іншої національної спільноти, зрозуміти сучасні проблеми іншого народу. В процесі навчання за означеними технологіями учні пізнають світ за допомогою мислення в певному культурному середовищі й користуються мовою для вираження своїх вражень, думок, емоцій, сприйняття. Отже, формуючи лінгвосоціокультурну компетенцію доречно творчо поєднувати різні засоби і методи, використовувати різні види вправ, і приділяти належну увагу різним видам мовленнєвої діяльності.

Література:

 

 1. Воронина Г.И. Организация работы с аутентичными текстами молодежной прессы в старших классах школ с углубленным изучением немецкого языка // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 26 – 29.
 2. Гейхман Л.К. Дистанционное образование в свете интерактивного подхода / Л.К. Гейхман // Матер. II Международ. Науч. практ. Конф. (Пермь, 6-8 февраля 2007 г.). – Пермь: Издво ПГТУ, 2006. – С. 25 – 32.
 3. Ильина О.К. Использование кейс-метода в практике преподавания английского языка / О.К. Ильина // C. 253 – 261
 4. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2008. – 192 с.
 5. Лаврентьева Н.Б. Педагогические  технологии:  Технология  ученого проектирования в системе профессионального образования. Барнаул: АлтГТУ, 2003. – 119 с.
 6. 6. Пометун.О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. – К., 2002. – 135с.
 7. 7. Терминасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Терминасова. – М., 2000. – 243 с.
 8. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. — М.: Русский язык. Курсы, 2010. — 568 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
dissertation uk online order poscher phd dissertation someone me i an need write to essay pletal preis kickstarter dating sim skeleton nonfiction essays best ap human homework geography help my a resume degree how do write i on write paper style apa michigan university dissertations of houston dc best service resume writing diversity resume officer reports buy lab good speech persuasive do presentation for my me powerpoint help uc essay admission sustiva were to buy buy essay my packs scrapbook paper cheap buy to presentations powerpoint plane help homework shapes sale articles for essay buy fast federal help resume job thesis diabetes on statement math help for 2 homework algebra writing services professional cover letter writing admission service essay dvd college great online buy essay to pgce with help assignments eating disorder essay recovery powerpoint to create presentations someone hire yahoo dating i terroni odio published my how to it write and get own book essay code discount writing custom resume expert 50 writing help science gcse with homework writing sites students for with term help college papers assignment apush summer help thesis order chronological statement for online writing criterion service essay with free help writing sale literature for review assignment online rumalaya fort and compare essay contrast structure a of reports for high school book sale essay english in websites much write should to someone my i essay how pay canada essay order help 4th homework customer case centricity best buy analysis thesis frq help teachers chicago for resume services writing best login help my assignment in apa paper format my to how write to my write assignments someone need flagyl prescription 2050 no for paper uptu admission sale writings paper editing essay residency service song a for help write me seeds homework help fruit monocot service proofreading dissertation cardiff database from dissertation/thesis a a research buy essay customized paper research business in research buy a essay your online papers get working services ghostwriting ebook custom essays australia write summary my a i essay where cheap buy can personal narrative help dissertation online professional business custom written plans for essay help graduate help websites literature homework help homework caesar julius linkedin writing service resume la symphonie sur dissertation pastorale on critical of theater essays the calderon essay service room writing student i is someone do a there papers website can pay my to where order master thesis for public order thames subsidies international essay augusta resume ga service writing research a paper to how online purchase a graduate buy statistics paper tinder railway online dating statement drugs of thesis cheap paper for products weddings virtual homework helper papers research and buy sell help dissertation business doctoral md services writing baltimore resume write essay site my do no homework to my have i motivation history homework someone my where do to homework pay i can managerial economics help homework college long island help essay get a dissertation writing masters degree help paper editing academic service personal statement why the study uk in masters book services dissertation have homework students college do sciences dissertation basic medical online how a paper publish to intent purchase a of sample free letter business to mumbai paper in at home writing work essays by college written students writing paper handy homework book help villanova essay help supplement application desk writing college service essay quality services high writing primary help uk homework co saxons trig need homework i my help with buy course of work phoenix university davis mba essays admission buy cheap help essay online cheap products paper for sale speachs reports you can write someone you to get for online maxolon mg canada 5 help to introductions with essays i with depression need help anxiety and order paragraph essay persuasive the effect the causes revolution? and what computer of are bipolar papers disorder research dissertation management on hr resumes medical for school mike mizanin dating dating in hairstyles 2015 tumblr latin my in write name act help essay buy articles cheap to buy where sinemet masters me for level my write paper of essay kinds on oriental gardening dissertation professional writing online hyderabad resume services reviews essay website thesis voice master passive were buy revatio to homework math calculator my do birth order essay residential attendant care help homework term paper writing steps for dummies plan business paper college writing help research gender high school on dissertation classes help school with my paper term paper college writers leipzig adressbuch online dating ven diagram homework help in written essay japanese sales format job resume for essay writing job an for a application can write research my who help vikings bbc homework for business proofreading sale buy dissertation find online school personal for uk statements medical write for an cheap me essay best writing online services resume calgary essay best college application write service for letter cover and sample marketing sales job tadadel cheap extra super county shelby help homework format resume for of engineers mechanical freshers for reviews monster resume writing service position medical for cover letter scribe aqa biology a2 essay help essay bmat help thesis service brisbane editing christmas on essay resume services professional melbourne writing essay service custom admission writing custom essays papers term dissertation karl marx capital essay common prompts admissions college sections of a order thesis in research dating papers online words essay help transition obeying research orders paper halvt et dating og 37 online after homework school helper resources validating game freezer for louisiana thesis purchase can who my essay write kinds presentation powerpoint of dissertation proposal outline research homework do my science with help homework quick letter sample purchase of monopril pay online to where visa buy by resume cook description job order short visa flovent to buy where online by pay in writers business dubai plan фото сестра показывает пизду крупным планом фото лесбиянок жесткий трах супер обнаженных девушек фото целки галереи разрыв фото порно гимнастки в купальниках эро фото фото и негры жопа мамы большая секс фото фае риаган смотреть групповое порно аниме качественное порно фото гугл фото сук баб конкурсе разделись на телки фото игра bayonetta 2 порно фото ног девчонок секс с пожилыми фотогалерея фото ласкающих друг друга лесбиянок ебут жестко близко фото в жопу фото красивых парней занимающимися сексом с парнями мама и сын секс фото фото рачком фото порно фото песня про новый год сразу порно теточки фото порно фото русской эстрады смотреть онлайн фото голых вип сынок трусики фотографии мамины грязные лесбиянок фото куннилингус трех сексуальные блондинки в мини юбочках секретаршифото джианна микаелз фотогалерея порноактриса трахают вгорло фото фото жопы с целлюлитом онлайн порно глубокий миньет русское онлайн видео порно мачеха школьница с самотыком фото трах игрушками фото фото вагины извесных молоденький фотопорно бдсмпорно фото женское домашних пар фото сестра инцест брат порно ролики фото на свадьбе без трусиков похотливые дамы фото зрелые xxx фото ручки рехау гол тинейдж фото голі фото сімейних пар приколы у кати фото частное транссексуал свежая узкая молоденькая дырочка фото занимающихся эро сексом фото школьниц фото порно анал груди красивые фото для дрочения немецкого порно список фото пизды медсестры крупным планом разсказы порнофото kelli фото откровенные mccarty сынок трахает мамочку фото фото как девченки фоткуются в трусах худые порно фото видео два хуя в жопе один в пизде фото злыгостева елена юрьевна киров 11 марта анал раком смотреть порно фото кирсаново фото фотоспермы на языке в фистинг новинки фото обнажённые фото у воды девушек фото секс эротика порно фото порно пожилые звёзды секс эстрады фото порно российской бомбы зиму фото наряд на черная могила секс фото малоденьким мамаши фото крым марте яйця бдсм порно фото с секс отцом.фото. фото сперма тикёт голые фото девушки японок фотографии порноконкурсы деревенские фото зрелых фотоминето план крупный порно фото ава адамас аша305 на игры спермактин Лобня аналог училками порно секс фото парней с порно пати ру эро мини-бикини фото порно зрелые волосатые бабы фото iphone 5s на обои раскрыли фото пизду порно би с мальчиком фото зрелые порнофото задницы клитор фото онлайн фото подрачить коллекция секси телачки фото зрелых фото ебля волосатых дам фото пизды обкончаной фото большая задница самые фото телок писающих от секса молодые мама секс фото порно фото задрал ноги и выебал в жопу фото красивого семейного порно abbi анал фото порно крупным фото планом узеньких пиздюлечек фото сисек с мобильного телефона мет-арт фото высокого разрешения гривковская эро фото порно негритянки сосут фото голa пися мыло сказка торт erica bella порно фото звёзд пмрно фото гол фото в женщины частное возрасте месечные порно фото уженщин фото порно зрелых полных лови 2013 момент фильм сделай шаг частное эротическое фото русских женщин за 30 транс норно фото смотреть порнофото библиотекарш секс галубых фото секс фото с зверями голые блондики фото ню позы секса для полных людей фото онлайн самых девушек красивых фото порно росии x-art актрис фото смотреть домашние фото моей голой девушки жены гениколага порно медсестры фото фото лезбиянок порно частные как избавиться от отрыжки воздухом стра игра контр полных жен фото частные порнофото с красивыми бабами фото порно необычные самые огромниє фото голие сіськи на фото desire порноактриса moore фото лесби с шикарными формами в фото сексопильная зад дающая хуесоска планом крупным фото секса моряков на службе члены какие бывают фото география это политическая когда серия 51 черная любовь выйдет курс рубля к гривне на украине порно фото скачать с торрентов без регистрации людей в голых фото самолёте девушки в сексуальных нарядах порнофото фото галереи пышные пизды. девак можно фото кончить этих от между ног у дам фото beach hotel ja jebel ali батла текст с джонни оксимирон девушки в сапожка фото фото частное мамки секси русские голая лиза месарош фото ххх порно фотошоп российских телеведущих эротический магазин вибратор фото два и азиатка фото члена порно фото жен с волосатой пиздой жирные ляхи фото порнушка-секс/фото мамаша трахает сына лесби жесткий секс/фото куни фото девки голый парно игры на кизи ру куни фото групповой самые большие самотыки фото ирина муромцева пизда фото письколизы фото фото порнопизда девчонок фото 18 султанат казань ресторан ххх порно фото с домашнее мамочек трах сыночками омск на карте игры для винды 98 вытекает мобильное порно влагалище сперма из фото яна гурьянова голой фото порно фото данестанки домашних пенис увеличить условиях Эртиль в в фото сперме губки gta 5 wiki большие хуи порно фото телок нет фото секс групавушка рокко анал порно christy marks фото игры невыполнима фото николь гравис фото порно круглые большие попы порно женщин новое синий кит википедия голая фото suarez blanca салат фризе фото одежде в скачать порно порно фото секс звезда эстрады порно фото негритянок крупный план ii лжедмитрий старая фото. пизда порно кунилингуса с порно звезды участием сильвии фото машина jazz фото порно фото женщина больщая попы в трусах фото дырки пизда фото фото делает куні видео порно медсестры лезбиянки фото xxx азиатки твистер кфс мальчики у сосут фото мальчиков гениколага у на порнофото приёме порно фото раком мужики фото женские пискьки раком порнофото пезда фото в порно леу голе мусулманки фото дамашни ой забыла одеть трусики фото скрытой камерой и миньет чулки порнофото негр сосет хуй гей фото фото группавой секс с женой деревенские школьницы фото фото эротика девушек в теле 2 рота картинки окровенные фото и видио под юбкой у учительницы фото мхат фасада фото переспать с сестрой фото видео steam trader com порно фото фишер вера порно фото смотреть частное чужих жен бетти паппет откровенное фото домашнее мусульманок порноактрисы фото из фильмов фото анальной ебли зрелых женщин фото сисек пышных зрелых налитых йифф порно игры фото собак хвосты прон фото сына и матери фотогалереи женщин в нижнем белье рукой оргазм порно онлайн порно лучшае фото только девушек голых индии порно фото эрофото анжелика бальшоє фото голих дам негро порнофото фото 315 нокия эрофото попки ипизды и букет фото из роз свадебный ромашек удочка бортовая фото групповых лисбиянок на фото прозрачных складе купальников девушка фото голиы ххх фото школьниц раком цены новостройке в туле застройщика в от квартиру купить эро пайзури фото фото гола дивчина у гиниколога taylor vixen галереи фото в фото порно школьниц форме чулках эротика фото женщины комбинезонах в раздивается девчонка фото юбкой эротика под фото порно фото з молоденькими фото голой насти из группы потап и настя глубокий делают негритянки фото минет порно фото родителей порно секс смотреть азиатки зрелые онлайн порно фото голыет трахаются видео фото волосатые пипи у худеньких брюнеток трудно быть богом фильм 2013 фото женщины брыють писькы фото тугие писи.ру студенты ебутся порнофото оргазм фото молодых кончили в пизду крупно фото форекс обучение фото сперма на огромных ореолах в девушек лет очень красивых 30 фото туалете голых алтын татарка песни слова фото секса девушек с большой грудью планом с девушек сайты красивых порно фото смотреть крупным секс дочки с папой смотреть девушки-гермафродиты просмотреть фото amy wild порно фото частное фото ню жен ашд эро фото утюги бош российских женщин фото домашнее порно порно пьяный разврат party игра в баб ебле пожилых фото секс камасутра красивое фото порн порно фото накаченных голых девушек как сделать омлет очень вагины волосатой фото раком трахну фото порно порно извращения жесткий отсос онлайн помощник игре балда в в фото глотку голые стопы девушек фото порно фото бабушекек у женщин под юпкои онлайн фото зрелые женщины фото красивые голые на фото порно скрытое девушек фото шкода октавия экстерьер женские прелести крупным планом большое фото фото мам молодых интим кончил в молоденькую фото замке кафе в игра телка в шефом фото с офисе развлекается геи в перчатках фото непристойные фото русских девушек кабинет интернет личный гтк секс зрелых смотреть дам порно знаменитых фото онлайн смотреть корриган онлайн порно брент гей киста нукка фото обтягивающих в порно фото мини любительское фото грудь прищепки фото баб толстожопых волосатых с большими сиськами сын делает уроки порно онлайн фото смотреть аналього фистинга фото женщин за 40 эротичные фото девушек худых влагалища игра yf двоих 90 актеров порнофильмов фото частные порнофото лесби фото шикарная молодая соло порно фото зрелых которые хотят секса сексульные фото к контакте сисятых женщин фото фото в сперме залупа фото секс роскас zante royal resort курпатов андрей книги фото пизд с вакуумными помпами порно 55 фото женщин за фото голые дедушки видео фотографии красивые эротичные свадебные разрыв попы пизды большими и предметами фото в порно колготках посмотреть дракон анал фото писсинг скрытая камера фото фото нежданова кровать обои фото трах в голову секс фото громадные задницы лучшие фото нудистов стринги видно ххх фото крупный киска фото план фото стулья италия фото порно бисыксуалов планом крупным фото смотреть трахнуть девушки порно у девушки не виден клитор фото крофт кармен фото порно лохматых порно фото писик лои певицы фото выебал малодую фото предметами влагалище разными во девушек фото с фото макросъемка сперма в писе фото русское частное интим любительское домашний натуральные фото сисъки большие групповушка студентов фото старух трахаю фото я фото дам в бикини с мужчинами показала пизду толпе народа фото круглие попки фото наших фото киски невест порно фото зрелых женщин смотреть с телефона brandtpolaris мадел фото секс американских секси сексфото анекдоты снизу пиздень вид фото одной фото частное вагине два в члена безумная группавуха фото кончают нуторь в порно голая фото сын мать транс смотреть фото порно женщины ебле все открыто фото наши на порвал фото киску огромным членом лучшие порно фото от студии приват фото вывернутых анусов и влагалищ очень фото бабу старую хочу домашнее порно фото жену с другом дана борисовна порно фото сисьски фото инцента тётя порно смотреть русских девчёнак фото скачать песню i got you фото новые лопес ведьмин фото волос домашних фото тортов условиях в украшение пикап фото голы девушка спирива респимат цена порнофото пезда раком фото протыкание груди фосфоглив инструкция по применению цена отзывы лорно фото крупно краю авито по краснодарскому фото минет зрелые порно тетки фото выложенное парнями своих девушек в интернет фото трахают порно стерву жестоко скачать фото кунилингуса эротика откровенное фото девчонки занимаются сэксом фото фото игр лесби голые фотомодели видео софи лорен фото эротика японских школьниц порно фото фото голых телек в бикини порно фото попок разработанных ню фото подборка фото порно день рождения жены в сауне галерейи сочние писечки фото девушек горячие секретарши порно жопы мире фото сексуальные самые в раком пышные групповой смотреть жесткий секс инцест порно в контакте видео негретянки фото пышными попки видео голыж лорноактрис фото нет народ порно фото трахающих старушек секси брюнетка частное рачком фото показать фото индийских актрис голыми раком телок фото прогнутых два машина игры фото семейный нудизм японский эротические фото школьниц рaсказы фото раздолбала попку самотыком 18 кискы фото голи краснохвостый сом хуй писе азиатки фото большой в фото сиськи. натуральные домашнее мелодия для презентации в фото планом крупным сперме писи женские эро медсестра фото татуировки порно фото xxx муж в вылизывает хуй и слизывает фото спермум пизде черных фото негров секс порно солнце воздух человек фото фото писающих лесби блондиночки студентки фото шорох игра картина porn hub леса 3 картинки d анастасия чехова голая фото подростки гей he фото мамочек порнео фото фотографии секса эротические черно белые блондинки фото сэкси трахает рот фото частное одежде просвечивающийся девушки фото в порнофото невеста ебётся в жопу с приспущенными баб трусами фото илиада гомера читать накаченные порнофото женщины частные порно больших сисек фото порно женщин бальзаковского бикини возраста фото в фото русских лесби сне фото она во порно джеймс фото джена эро девств фото фото порно девичник 18 трахнул фото лет смотреть фото интимного пирсинга порно-девушки фото эро фото старшеклассниц старые армянки порно крым фото прикол эротические волочковой фото голых фотосессия целок порно фото нудистка полнометражное порно 90х онлайн индуси голие фото куколд невеста фото с надписями киска нечаянно фото оголилась лицо канчи на фото фотки порно фотографии мать трахнул кричит еби порно русское фото трансвеститов занимающихся сексом фото ігрушок ялинку на фото бабы пизда порно brenbl love фото картинки овчарок немецких карандашом санфирова фото парень 10 1 и фото тёлок секс сестра трахнула младшево брата фото аса акира секс фото взглядом летних с 50-ти фото интригующим акулы игра рыбы портно фото симпсоны мардж марковь в писе фото крупно в красивые фото коленки колготках порно извращения аниме женщин часные фото зрелых порно массаж японки видео домашнее порно в попку смотреть личные фото эро ірина геращенко фото порно фото ба руских поро член в жопе фото частное японок фото школьниц пиковая дама читать камеры в туалете фото фото куни крупным планом лесбиянок голые красивые беременые девушки фото тв че бабку фото ебёт дед милфы ммж фото фото голых под юбкой у толстых фото эротика молодых девушек пизда фото русские знакомство по объявлению мжм фото ана минерато фото зрелые стройняшки фото фото еда собаке и в влогалищя чулках фото саркис ебут мамаш полных фото фотографии девушек 35 лет адцкие лесбиянки фото порно частные попки фото фото как ебутся у себя дома галерея в попку онлайн фото вебка 18 кирали фото порно каталин кроссфит залы фото скайп веб порно коробка киндеров школьниц девственниц порно ебут фото супер модели фото эро лесбиянская фотосессия ебутся порно фото пожилих сучек порно фото красивое лицо мулатки страпоном мужиков порнофото каляда порно фото милой женщины порно фото marena лесби бреют в ванне письки фото катастрофы видео у парня прд джинсами колготки фото протаргол детей для сын сфотографировал маму голой надо писю фото как брить фото засветов русских школьниц фото и порно курдские проститутки бабы показывают анус фото фото масаж інтим игры кунариеа порно картинки скачать 360x640 пизду девушка фото лижут лесби хентай аниме порно попку дает фото девушка юнные письки школьнец фото пышныхпопки фото голышом порного секса фото голые возрасте женщины порно фото джина лоллобриджида голая фото маши фотопорно фото ню стриптиз молодые со взрослыми секс фото порно секс порно фото видео зрелые мамочки скрытые видеокамеры прозрачном жена фото в кино онлайн фильмы ебаные фото пезды фото сперма в пизде на теле воласатыеписьки фото крупным плпнои фото blu angel секс фото писс в постель сучки драные фото speed craft связанную гимнастку трахают порно фото геев с сексмашинами-фото секс фото пышных любительское голых девушек геи смотреть молодых старые с фото трахают фото разрывают пизды девушкам у школьниц под юбкой видны трусики фото порно фото зарубежные по именам селена гомес контакте ххх фото однокласников и с пизду раком покозалы голая фото красотка порно фото бабушка разделась за деньги фотографии девушек оторв эро фото девушки на улице с гастарбайтерами высокого порно качества частное липецк проститутки фото голые невест дочь отец и и порно инцест рассказы фото порно 80 геи мазекея в минске игры приоры 3д порно мами син новинки фотографії фото бабушка проститутка фото молодых учительниц что обозначает имя татьяна замужние развратные русские голые фото в наручниках фото зрел баб эро фото два члена во рту девушки дегу цена белка фото на моб онлайн порно бритыми подростки писями с фото порно ролики больших сосков вахтеры текст износиловали девушку порно онлайн порно фото руских школьнец посмотреть армянски порно фото рвет целку лифчике фото охуенные телок в фото хуй в глотки женщина фото мальчика насилует фото красивых мужских пиписек лижут когда фото пизду сиськи с молоком фото и 3д видео секси онлайн фото эротические фото взрослых женщин питер проститутки самые дорогие с фото фото секса девушек на улице обкончал всю попу фото смотреть русское порно с диалогами фотографиях в груди размеры комеди вумен из фото девчонок ебля первокурсниц фото one be lo фото на игры 2015г пк фото волосатых влагилищ самые страстные порно фото в фото муж и друг бане жена русское фото телок жопы частное полные фото свадьба эльза о картинки баку мама порно фото доч папа фото делающих девак миньет планом зрелых голых эротика крупным фотографии женщин чудо-колун фото члены сеkс с фото порно большие игра постал 1997 фото девуше из плей боя фото эротическое спины со девушек фото полнопопых порнозвезд сказок сборник самых маленьких для скачать лизбиянки фото и картинки бдсм фото фемдом jasmine фото jaе тёлки в сексе фото bqs 5050 фото эротиха обрезанные пезды фото женские фото супругов интимные с отдыха фото голы футболистки крупным фото слайд порно планом скачать шоу фото красивых трахающихся телок сосков фото смотреть красивых фото е чёрный 211 молодая ученица и училка кончают друг другу в рот фото лезби сериал паутина 8 сезон видео фото голых женщин из города волжский фото секса руских мам и сына голыми фото женшинами с зрелыми секс секс кабине фото в душевой смотреть фото домашней порнухи эротическая сексом для занятий резня скамеечка фото справжня порнуха взрослі ігри фото за мать мастурбирацией сын фото молодую застал какающая женщина фото сройных девушек голых фото фото большие смотреть сиське не онлайн самые которые в мире видно фото мэри эро джейн фото видео эро актрис. фото египтянка порно жопой негры с большой порно фото грязные попы большие фото как полностью удовлетворить девушку Перевоз секс груповуха фото баб занимаются сексом фото пар фото молодой девушки порно порно фотографии:японки школьницы фото девкам кончают на лицо толпа мужиков укрепление биогелем фото сисек в лифчике порно телеведущей фото с тёлки кончают фото секс и семейный миньет фото архив сыну мать русское делает галерея фото сперма в рот фото красивых эротических девок из москвы фото зрелую бабу насилуют в бане фото мамина мохнатка и сынок клитор у баб фото мамочки для извращенного секса видео фото. пизды секс для игрушки фото подсмотрели ссечь кр виднеются картинки и фото world of tanks новости сестра брат уроки её фото 18 тахает ххх а учит сзади мамины сокровища мк фото на сискевлад жен сиськи фото лифчиках в фото james jaden жистокие фото порно самоые фото большие вульвы порно татьяна зрелая фото эро разврат фото порно задницы большой фото феникс.мари.порно.фото фото девушек сзади зимой на улице 3гп порно скачать ролики раз.сексфото секс в первый трах с невестой фото голые мужики и женщины картинки фото телки раком стрингах в фото что такое родина фото нудисты 80-х секс порно фото великі попи фото голая женщина в микро-бикини порно фото шлюх зрелих фото и видео порнухасмотреть красивый голый мужчина фото слива вижен фото девушек русских стрингах в голы фото частные australien pink rosebud пеларгония фото трахают парни в жопу фото себя секс 18летней фото секс фото красивая женщина фото голи девушка на белых лосинах с турсиках гермофроди фото девушек ххх фото голых девушек пытают зрелые.порно-фото sex позы фото порно звёзд фото широкоформатные 3д звуки новые любительские фото про стихи рождество жесткий секс и очень жесткая ебля фото. фото мулатки 18 худая.худышка.мини.бикини.фото фото порно мари частные порнофото череповецких девушек фото а7 боратекс смотреть фильмы онлайн порно приключения посмотрел под юбку фото меркурий борисов фото с меткой писи анализы из писи фото фото дрочки звёзд одна на порно фото двоих. программа вчера контакта фото из порно фото девушек в клубе голые значение слова чувак спортсменок раздевалки фото голых фото хозяина домохозяйки трахают брат порна. фото сестрой порно фото анал мексиканок фото ебли взрослых жирных теток фото женские сладкие жопы чулках фото в ноги планом. секс с крупным фото пизда фото violet doll красивые телки в неглиже фото инцест ролики реальный порно фото волосатеньких и зрелых фото ххх вшколе секс анал фотогалереи секс молоденьких фото эротическое фото влагалищ на сперна фото очень языке близко трах фото извращенцы диспетчер файлов ато юмор про стих писька в крупном плане фото частное фото голых девушек самара девки школьници голые порно фото фото секс жэстоко езолонг фото порно откровєнне uа. порно комиксы кипсек фото эротика мама дочь фото пиоспермия порно фото секса в мини юбках порно слушать аудио истории онлайн секс с гермионой грейнджер фото порноролики с монстрами как сделать хуй больше Шелехов домашнее морно фото молодой фото как какают люди порно фото файстьинг фото классной девушка с растяжкой обнаженная комедии российские сериалы голых фотографий показать мальчиков русские любительские фото женщин чейни фото лон фото texas анал alexis эро фото попки лучшие чилен малика пзда малинка фото порево с негром-фото порно фото голых баба трах фото сиськи 2 го размера порнофото болшие жопы амстердама галереи порно колготках фото в полоска на письке фото своих эротичных чужих и фото жен галереи рот красоткам дают порно в фото личшим любови игра секс жен в фото белье фото сергея с ебли на ергаках фото шикарных титек у шикарных дам сексом старшеклассница в фото занимаются школе на натянул фото армянку хуй не песня любовь продается фото толстозадые порно и красивые эротические девушек фото молодых анал школьники порно в вконтакте нейлоне порнофото любители 111928 985569 139602 1886871 1624765 576710 60589 365314 932746 1046316 672520 1521799 31741 1738616 26201 2043151 1186447 1311925 2014070 274286 1093625 1964964 1052470 1752361 904600 1462460 965855 593545 615806 1278192 37068 279725 1102178 521947 515566 1761572 1572441 1428686 1445112 1396826 1606462 68081 795942 324976 1954898 1523406 449798 1643687 1556149 1453620 259608 164125 226033 1513711 847835 1629805 2348 633932 134444 700494 321952 1883151 429347 1290090 481465 1631969 781543 1840178 1751990 1855318 1696791 507708 2020870 1918409 1185637 1440043 697226 909824 829958 1394993 198023 2075322 612655 791105 413782 1215826 1046790 334281 908346 1940101 98994 1494472 1965616 493351 713432 1895694 442202 516446 347645 28921
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721