АУТЕНТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

К 81’243’42:371.3

І.А. Бронетко

Херсонський державний університет

 

АУТЕНТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

У статті розглядаються приклади аутентичних матеріалів, мета їх використання на уроках іноземної мови, визначення ролі аутентичних матеріалів для формування лінгвосоціокультурної компетенції, розглянуто наукові підходи до навчання для успішного формування лінгвосоціокультурної компетенції.

Ключові слова: аутентичні матеріали, міжкультурна комунікація, лінгвосоціокультурна компетенція, полікультурне спілкування.

 

В статье рассматриваются примеры аутентичных материалов, цель их использования на уроках иностранного языка, определение роли аутентичных материалов для формирования лингвосоциокультурной компетенции, рассмотрены научные подходы к обучению для успішного формирования лингвосоциокультурной компетенции.

Ключевые слова: аутентические материалы, межкультурная коммуникация, лингвосоциокультурная компетенція, поликультурное общение.

 

This article discusses examples of authentic materials, the purpose of their use in foreign language lessons, define the role of authentic materials to form lingvosociocultural competence, considered scientific approaches to learning for successful lingvosociocultural competence’s formation.

Keywords: Authentic materials, intercultural communication, lingvosociocultural competence, multicultural communication.

Зміни сучасності в суспільному та політичному житті, засобах комунікації в Україні вимагають підвищення іншомовної комунікативної компетенції учнів, вдосконалення їх мовної підготовки. Сьогодення вимагає всебічно розвинутої, мобільної особистoсті, яка буде готова до швидкої реакції на всі зміни, здатності до полікультурного спілкування, тобто до адекватного взаєморозуміння двох і більше учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [1, с. 9], тому формування лінгвосоціокультурної компетенції, тобто здатності й готовності здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови – найважливіше завдання для сучасних викладачів, учителів.

Сучасна освіта потребує від учителя здатності використовувати у роботі нетрадиційні методи навчання, розробляти та впроваджувати різноманітні форми навчання, серед яких найбільш ефективними є: творчі завдання, моделювання освітніх проектів, з метою мотивації учнів до вивчення іноземних мов.

Формування лінгвосоціокультурної компетенції в учнів має за мету сформувати доречну відповідній ситуації мовленнєву поведінку комуніканта в іншомовному середовищі, яка як правило ґрунтується на знанні іншомовних реалій, особливостей менталітету та іншомовної культури. Учитель має не просто заставити учнів вивчити мовне кліше, а й рефлексувати їх на свою рідну мову, знайти відповідні аналоги у своїй культурі, мові.

Кожен соціум має специфічну, характерну тільки для нього картину світу, яка відповідає фізичним, духовним, технологічним, естетичним, етичним та іншим потребам. Мова є одним із засобів формування такої картини світу. Реалії, історія, традиції, культура країни досліджуваної мови є суттю лінгвосоціокультурної компетенції, що відображає картину світу її носіїв.

Питанням соціокультурної мовної освіти займаються такі вчені: В.А. Маслова, С. Г. ТерМінасова, Н.Ф. Бориско, В.В. Сафонова, А.Й. Гордєєва та інші. Фундаментальні роботи В.В. Сафонової і В.П. Фурманової присвячені дослідженню глобальних та загальних питань міжкультурної комунікації, а також культурномовної прагматики в теорії та практиці викладання іноземних мов. Спілкування іноземною мовою передбачає не просто мовну діяльність у певному соціокультурному просторі, а й постійну взаємодія з елементами соціокультурного оточення. І часто буває так, що знання, уявлення, норми і цінності, втілені засобами мови, не стають надбанням тих хто навчається, навіть якщо вони випадково потрапляють у їхнє поле зору.

Формування лінгвосоціокультурної компетенції може відбуватися на основі автентичних текстів, оскільки текст – це і засіб комунікації, і спосіб збереження і передачі інформації, і форма існування культури, а також відображення певної національної культури, традицій. У тексті відображені всі важливі складові лінгвосоціокультурної дійсності країни досліджуваної мови. Ці тексти мають пізнавальну і лінгвокраїнознавчу цінність. Учитель використовує ілюстративний матеріал для розкриття змісту запропонованих текстів (листівки, карти, меню, рекламні проспекти, розклад руху транспорту, предмети з повсякденного життя – чеки, проїзні білети, етикетки на товарах, поштові марки, грошові одиниці). Такі тексти ілюструють їх прагматичні матеріали сприяють реалізації на уроках важливих принципів навчання нерідній мові (комунікативність, наочність, новизна та функціональність) [8, с. 156]. Аудиторна та позааудиторна робота з автентичними текстовими матеріалами дозволяє познайомити учнів з культурою, процесами, що відбуваються в суспільстві, особливостями менталітету і життя соціуму. Це дає можливість обговорити поточні проблеми суспільства, шляхи їх вирішення, порівняти тенденції розвитку інших соціумів з аналогічними тенденціями у своїй країні. Читання  автентичних матеріалів, зокрема преси вимагає знання реалій, культури, способу життя країни, мова якої вивчається і стає цінним джерелом цих знань. Газета – невичерпне джерело нової сучасної лексики, кліше, фразеологізмів, ідіом, відображає динаміку розвитку мови, вживання нових мовних форм на сучасному етапі, різномаїття стилів мовлення.

Успішне оволодіння лінгвосоціокультурною компетенцією зумовлене науковими підходами до навчання і базується на дидактичних і методичних принципах.

В основу експериментальної методики покладено загально дидактичні та лінгвометодичні принципи – найбільш ефективні для змісту нашої роботи.

До загально дидактичних відносимо: принципи науковості, системності і послідовності, зв’язку теорій з практикою, доступності, наочності, проблемності. Дидактичні принципи утворюють певну систему, реалізовують гуманістичну спрямованість навчання, орієнтацію на виховні та розвивальні цілі, систему моделювання і прогнозування педагогічного процесу. Часто принципи навчання внутрішньо суперечливі. Водночас реалізація кожного принципу тісно пов’язана з реалізацією інших: науковість і систематичність – із доступністю; доступність – із наочністю тощо. Це свідчить про їх взаємозв’язок і взаємодоповнення. Ефективність навчання і педагогічної діяльності залежить від урахування основних вимог системи дидактичних принципів.

Принцип науковості реалізується передусім у розробці навчальних програм, підручників і навчальних посібників із гуманітарних дисциплін. У практиці викладання він передбачає виконання вимог програми у повному обсязі та дотримання методичних рекомендацій навчальної літератури [3, с. 256]. Стосовно іншомовної підготовки суть цього принципу полягає у тому, що вона повинна здійснюватись на основі новітніх досягнень лінгвістичних учень, теорії навчання і виховання, вікової та педагогічної психології, а також знань з інших галузей. Сьогодні не можна не оцінити той внесок у методику викладання іноземних мов, який був зроблений розвитком низки напрямків у лінгвістиці, педагогіці, психології, психолінгвістиці та суггестопедії [1, с. 29]. Принцип науковості стосується організації процесу оволодіння мовою, що виражається в наступному: а) науково обґрунтований добір мовного матеріалу для активного та пасивного володіння мовою [2, с. 26; 3, с. 260]; б) урахування нормативності у вживанні граматичних, фонетичних і лексичних явищ іноземної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності [3, с. 255]; в) відповідність теоретичних відомостей, знань і правил, що повідомляються, сучасному рівню науки про мову [2, с. 28]. На нашу думку, такі складні методичні проблеми як добір змісту навчального матеріалу, його обсяг, послідовність вивчення, вирішуються за допомогою принципів науковості, систематичності й послідовності.

Принцип систематичності і послідовності – вимагає дотримання наступності у вивченні окремих тем і навчальних дисциплін, забезпечення логічних зв’язків між засвоєнням способів дій і знань, між формами і методами навчання та формами і методами контролю (самоконтролю) за навчально-пізнавальною діяльністю учнів, передбачає безперервний перехід від нижчого до вищого ступеня викладання та навчання. За такої умови учні засвоюють більший обсяг навчального матеріалу із значною економією часу. Цей принцип реалізується в різноманітних формах планування (порядок вивчення окремих питань теми, послідовність теоретичних і лабораторних робіт) і дає можливість/сприяє:

встановлювати міжпредметні зв’язки і співвідношення між поняттями під час вивчення теми, навчального предмета;

використовувати логічні операції аналізу та синтезу;

забезпечувати послідовність етапів засвоєння знань;

здійснювати планомірний порядок навчання;

поступово диференціювати та конкретизувати загальні положення;

розподіляти навчальний матеріал на логічно завершені фрагменти, встановлюючи порядок і методику їх опрацювання;

визначати змістові центри кожної теми, виокремлювати основні поняття, ідеї, встановлювати зв’язки між ними, структуру вати матеріал уроку;

розкривати зовнішні та внутрішні зв’язки між теоріями, законами і фактами, використовувати міжпредметні зв’язки;

визначати місце нового матеріалу в структурі теми чи розділу [5, с.78].

До переліку принципів, що лягли в основу започаткованої в дослідженні методики відносимо принцип доступності. За цим принципом методи і засоби навчання слід добирати відповідно до рівня розумового, морального і фізичного розвитку учнів, щоб інтелектуально та фізично не перевантажити їх. Проте це не означає, що зміст навчального матеріалу має бути спрощеним, елементарним. Навчальні завдання повинні перевищувати рівень пізнавальних можливостей учнів, спонукати їх до напруження пізнавальних зусиль, долання посильних труднощів. За цієї умови навчання сприяє подальшому розвитку [5, с.88].

Стосовно нашого дослідження, принцип доступності надавав можливість:

вибирати основне, суттєве в емпіричному компоненті змісту (властивості, ознаки, функції);

забезпечувати відповідність обсягу домашнього завдання встановленим нормам;

використовувати достатню кількість фактів, прикладів для формування ядра знань – теорій, ідей, законів;

надавати диференційовану допомогу учням у навчанні;

встановлювати обсяг знань і темп навчання з урахуванням реальних можливостей учнів.

Значне місце в нашій роботі займає принцип зв´язку теорії з практикою, який спрямовує навчання учнів використовувати знання для вивчення навколишнього світу. Він вимагає підкріплення теоретичного матеріалу прикладами і ситуаціями з реального життя, вивчення не тільки сучасних наукових теорій, а й визначення перспектив розвитку науки.

Започаткована нами методика передбачає впровадження в навчальний процес загальноосвітньої школи і принципа наочності. В основі цього принципу лежить наукова закономірність про те, що ефективність засвоєння знань залежить від залучення до процесу пізнання різних органів чуття.

Принцип наочності можна визначити як «сукупність норм, які випливають із закономірностей процесу навчання і стосуються пізнання дійсності на основі спостережень, мислення і практики на шляху від конкретного до абстрактного, і навпаки» [6, с. 96].

Експериментальне навчання окрім окреслених вище принципів передбачає також взаємодію традиційних і нових підходів до навчання іноземної мови: компетентнісного й особистісно-орієнтованого в поєднанні з комунікативно-діяльнісними, функціонально-стилістичними, лінгвістичними, текстоцентричними, соціокультурними [6, с. 105].

Започаткована нами методика пропонує найбільш ефективні для формування лінгвосоціокультурної компетенції технології:

 1. Ігрова діяльність

При формуванні лінгвосоціокультурної компетенції доцільно використовувати рольові ігри, моделюючи реальні та уявні комунікативні ситуації для закріплення нового матеріалу, формування навиків говоріння та підвищення мотивації навчання англійської мови [6, с. 110].

 1. Інтерактивне навчання

При використанні цієї технології учитель на уроці створює атмосферу демократичності, сміливого спілкування з представниками інших культур, критичного мислення. Створення проблемних ситуацій соціокультурної тематики моделювання уявних життєвих ситуацій сприяє не тільки пізнанню нового, але й відповідальності за виконання завдань. Впровадження цієї технології реалізується шляхом навчання в колективі, виконання особистого завдання. Здійснюється вона за допомогою таких форм роботи: круглий стіл, кейс-метод, ажурна пилка, інтерв’ю, карусель, акваріум [6, с. 112].

 1. Навчання з використанням ІКТ

Мультимедійні засоби – інтерактивні можливості веб-форумів, відео- і телефоних конференцій, онлайн дискусій, Інтернет-проектів, електронної переписки і чатів з представниками країни, мова якої вивчається. Це особливо актуально в сьогоднішній ситуації глобального міжкультурного спілкування і взаємопроникнення в різні сфери життя.

 1. Для формування лінвосоціокультурної компетенції доцільно використовувати когнітивно-культурологічні вправи, тобто завдання і вправи на виконання різних розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння узагальнення, асоціації): на визначення лексичних одиниць, граматичних явищ, реплік і питань, що відбивають національно-культурну специфіку та представляють фонові знання, реалії країни, вивчаються правила мовної поведінки, доречність або недоречність їх вживання в даному культурно-мовленнєвому середовищі [6, с. 122].

Таким чином, застосовуючи на практиці вище вказані технології вчитель через вивчення культури навчає учнів мові, тобто формує лінгвосоціокультурну компетенцію. Як вже було зазначено вище, не володіючи країнознавчими, лінгвістичними, соціокультурними знаннями учень не зможе уявити повної і реальної картини іншої національної спільноти, зрозуміти сучасні проблеми іншого народу. В процесі навчання за означеними технологіями учні пізнають світ за допомогою мислення в певному культурному середовищі й користуються мовою для вираження своїх вражень, думок, емоцій, сприйняття. Отже, формуючи лінгвосоціокультурну компетенцію доречно творчо поєднувати різні засоби і методи, використовувати різні види вправ, і приділяти належну увагу різним видам мовленнєвої діяльності.

Література:

 

 1. Воронина Г.И. Организация работы с аутентичными текстами молодежной прессы в старших классах школ с углубленным изучением немецкого языка // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 26 – 29.
 2. Гейхман Л.К. Дистанционное образование в свете интерактивного подхода / Л.К. Гейхман // Матер. II Международ. Науч. практ. Конф. (Пермь, 6-8 февраля 2007 г.). – Пермь: Издво ПГТУ, 2006. – С. 25 – 32.
 3. Ильина О.К. Использование кейс-метода в практике преподавания английского языка / О.К. Ильина // C. 253 – 261
 4. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2008. – 192 с.
 5. Лаврентьева Н.Б. Педагогические  технологии:  Технология  ученого проектирования в системе профессионального образования. Барнаул: АлтГТУ, 2003. – 119 с.
 6. 6. Пометун.О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. – К., 2002. – 135с.
 7. 7. Терминасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Терминасова. – М., 2000. – 243 с.
 8. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. — М.: Русский язык. Курсы, 2010. — 568 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
master thesis history help with free writing essays cefaclor craigslist a buy manager dissertation online line websites on homework help dissertation constitutionnel essays writing help law financial economics intermediary homework with help write my how to in letters greek name huck finn essay meister/ custom generic purchase cheap confido script no lipitor sociology alzheimer's disease of narrative need help essay writing essay media the and eating disorders freud essay sigmund by written person for essay important me write to college best essay how the cv for job executive sales zyloprim 100mg tablets helper hs homework best buy essay company help homework finance written essays amazing language gender dissertation of in thematic the analysis steps essay process writing a annotated bibliography cloud computing paper page buy 10 originale acquistare forzest psychology essay ap help homework help on logarithms assistant experience resume for medical work county nj best resume services ocean writing a order thesis of statement buying papers online writing for college online students help help need homework st. resume louis writing service research on reviews comments my paper my write thessis dissertation phd help cv hire research for paper help tutors assignment my what persuasive write to on essay writing statement professional services personal custom written reviews book resume military writing best services transition essay parent helping college copy a the order scotland of white paper and marketing resume for sales custom works paper essay steps writing in a persuasive good algerbra homework help system aboutonline ordering thesis my story life do write i how essay custom paragraph publication services resume usa writing best master hrm on thesis generic online Trental graduate admissions engineer essay college assignment help writing paper services writing professional help homework government high school documentation online how to help write college essay purchase suny for hook an of essay sales resume template for thesis physics master my to french in family how write buy argelon england generic acticin 100mg rewriting article best service how to buy thesis masters english with coursework level help a essays literature order textbooks writing middle creative school canada wellbutrin brand buy online name from canada buy naprelan online statistic assignment help sample assistant medical for resume ks2 help for with homework online than... no buy plagiarism less papers research constitution homework help services writing cheapest resume help writing admissions college a essay or harmful homework helpful is articles phd thesis dissertation and jabref help homework digestion dissertation someone to i proofread need my buy cant happiness essay money you term custom page 5 papers per doing while music does help listening homework to fastpitch term softball help paper introduction write an how to for essay a creative writing resume service drop careprost cheap writing service santander free will writing companies paper research buy resume best application login paper on eating writing disorders a research ghostwriting service buy how research to papers homework ca help riverside getting caught buy essay without effect and cause essay help alabama hotline homework help free write essay my for me ranked 10 resume best writing services microzide discount online order essay write a personal homework factor tree help term cheap writers paper resume for tips jobs sales accounting online homework help with help assignment in ireland sample billing for medical and coding resume dipani thesis sutaria phd essay psychology writers best buy credit resume for card application system thesis order online happiness cant love essay money and buy services best writing professional canberra resume best resume service for writing teachers professional format written style in chicago essay narcissistic personality disorder essay hire essay purchase system buy a rent house or essay kitten help essay Prograf pills without without price Prograf insurance discount prescription a writing cv company london college writing best help essay application bangalore nagarjuna dating ayurvedic products in purchase Orlistat online writing essay cheap for services on sample eating thesis disorders inurl term buy archive paper blog homework purchase how e fruit check can viagra buy an order i soft with tetracycline germany in good essay application write hook a to how help grade 4 homework math interview analyse dissertation data executive purchase resume samples for 2001 dating volja online posljednja spss with assignment help security an essays of integrated information collection letter recommendation own asked me write my to of professor my bond buy savings a paper i can yahoo essay answers custom azimac pharmacy canadian to write cv free help a mastercard buy erectalis with resume services nyc writing school help homework discovery Arjuna Arjuna buying online american medication made Francisco cheap - San me my write for i to someone dissertation need newspapers express pakistani online by order latex bibliography year botany homework help immigration essay illegal argumentative on essay spm money cardizem order write we custom writing center will paper your 20/page Suprax generika prescription City West discount a kaufen - without Valley Suprax get paragraph to contrast four a how compare write essay to can someone my find essays where i write homework help hades style for apa research papers chicago writing best affordable services resume hypothyroid can sweating loss cause weight help writing apa services uk resume best writing mg - tablets Pompano 100mg Medrol Beach Medrol 5 online generic india who assignment my will do roman le dissertation 1ere es sur simplex herpes askep school for homework online help students middle with thesis help statements resume service professional writing lawyers for online papers today nigerian nj service writing sales best resume mba writing essays service essay spark space writer scared not i essay s online research submit paper dissertation phd michigan of help university cheap my essay write writing english academic romeo scene essay 5 1 help act juliet and buying restaurant plan business contrabbando wellbutrin acquistare rivers homework help primary to homework my forgot do writing for money paper report essay sample buying without glucotrol online prescription degree dissertation biology math jobs homework help help dissertation professional phd technology resume writing services сексуальные бразильские жопы девушек фото на для 4 английском Игры класса порно фото бeрeмeнных жeнщин крупно Смотреть онлайн фильмы короли игры Памятники италии фото с названием обоях Плесень на избавиться как по игры футболу сборных Отборочные порно фото актрис известных порно Полина гагарина с евровидения фото алабая зубы фото домашнее любительские порно фото Машины сказки игра смотреть онлайн Гвоздики из бумаги пошаговое фото при из Компот полезен сухофруктов Расположение звёзд на погонах фото секс с учительницей истории мега фото пизда Фиалка рм волшебное рождество фото сетевые в игры фото На лимфоузлы шее воспалились порно фото амбер полные раздвинутые ляжки фото Картинки принять участие в проекте simony фото порноактриса Обои сочетания цветов в интерьере Картинки красивых цветов анимации Фото самодельных кукол монстер хай панина алексея фото члена на для взлома Проги игр андроид писи фото порно галиреи Новогодние игры с малышкой хейзел спартано фото игр наш футбол Смотреть расписание Фото центрального пляжа кабардинки на лето стол деревня Фото рабочий подарки феи перро сказку на Отзыв Скачать картинку с надписью скучаю из с рецепт говядины фото Шурпа фото медсестра секси парень и траха фото беркова фото шaмeлe смешные фото из девушек спортзала самие сиськи бальшие фото Картинки ножей и кс название го в рождения день Картинки смешные про голые толстые порно фото галерея в стол рабочий на 2 Картинки доте lisa ann в роли мамки порно фото хрущевки фото прихожие Угловые для через поттер гарри Скачать игру 1 луны Картинки принцесс и селестии Фото кухни с темной столешницей Бегающий шарик открывает картинки мультиварке рецепт в Чанахи фото с секс фото с сестра фото дмб порево игры 4 супермен красивое порно эротика фото в фото Как забор сделать майнкрафт Скачать игры симулятор самолета 3д фото кирпичом Отделка снаружи окон Наталья крачковская википедия фото Проект для дошкольников о сказках разорванное очко фото играть скачивание без Игры лунтик лучшая парнуха фото атака курицы игра для игры j pure Скачать highscreen Обои медведь для рабочего стола Мастера меча онлайн игра наподобие избил жену башаров Марат свою фото alan игры wake торрента с Скачать рефсекция фото майл статус такое Что ру агенте в Картинки времен года для календаря Для рабочего стола обои торрент Музыкальные игры 1 младшая группа фото пизда внутр Какие полезные витамины в моркови Нет игры нет жизни скачать опенинг анал 28летней девушки фото игры juiced голые женщины в возрасте с большой грудью фото текст сказки старик годовик Сказка киска всперме фото Игры капитан америка скачать на пк прикол про фнаф 8 Скачать игры на ппс через торрент корицы меда свойства Полезные и Игра барбоскины макияж для лизы Статусы на годовщину свадьбы мужу фото Как сделать фотошоп сказочным собрать Как мясорубку фото ручную сынок мамку ебет фото 218 уровень слова что на картинке Сказки хочется от плакать которых порно фото большой член в худенькой попке Сладкий фрукт ответ игра матрешка игры сайт зомби Картинки рождения с днём для ани скрытые камеры порно фото 25 игре в 2 уровень кольца Ответы Рено логан коробка передач с фото Игры стрелялки из фильмов скачать Игры для развития разговорной речи 1080 1920 на разрешением Картинки писет мокрых возбуждения от фото сильного Дизайн гостиной студии в доме фото приходил мне ко во сне ты Картинка Скачать костюмы на фото документы игры Скачать для старых ноутбуков игры про покатушки нормальный размер полового члена Вихоревка 3д юнити игр Фото марии григоращенко город киев компов слабых для Оптимизация игр любительское 30 порно фото за русское бытовое порно фото пожилых дедпуле читать о онлайн Комиксы Егор крид инстаграм глаз нюши фото вуайеристок голых фото готовим Рецепты с пиццы фото дома Фото мировой войны германия второй Как формат фото переделать из cr2 секс с супер моделями фото Скачать видео приколы с мультиков Ключи для фото на документы 8.0 Фасады фотопечать на кухню фото ковалева фото Анастасия доме на 2 Все что нужно для игры в больницу лосось фото горный Украшения с бирюзой в серебре фото игру сделать в construct Как свою Читы игру лего гарри на 1-4 поттер игры для мороженое 3 троих Плохое Какие есть сенсорные телефоны фото стены гостиной на для фото Обои симс без Как установить игру диска жена с интим игрушкой фото статус о цирке в на коридоре фото потолке Люстры домашние фотографии девушек занимающихся сексом blights игра торрент Night скачать порно фото пьяная сестра в интерьере фото ванной Мебель для высоком Корабли разрешении в фото порно молодых грудей фото больших фото и имена русских порно актрис фото иерусалим. Garbage day 2 скачать торрент игру красивая фото пйзда Скачать игру на андроид 4.2 драки Галина жиделева сергиев посад фото гта возрождение Игра не скачивать морозко Описание из сказки морозко Скачать игры похожие на машинариум Обезьяна похожая на человека фото Картинка на белом фоне 23 февраля онлайн Страшные игры для мальчиков в порнофото домашние чулках жен юная не бритая пизда фото соски сисечек и фото большие Ледовый в сочи дворец большой фото порно анитой фото с ринальди порнофото красивые рыжие гипертрофированные женские половые органы фото поза самолет фото вертолет Игра 22 подсказки 2 уровень ответы Робин гуд актер в однажды в сказке отметить можно где друга Картинки Скачать игру с музыкой на андроид Картинки девушки в нижнем белье фото как пить сперму ножная фото машинка Швейная старая фото газ манки Салаты рецепты с фото из легких из Домовенок мультфильма кузя фото нарисованные Картинки малыш и мама молодые русские порнозвезды фото Отослать фото на электронную почту порнофото дженни джейсон фото красивой девушки на которую можно подрачить смотреть порно русский массажист джеральда кинга Фильм игра стивена рассказы отчим падчерица и секс в прямо фото партнер трахнул секретаршу кабинете сискастую обои 46-072-01 танки на интернета Игры пк про без русских видео в хургаде и секса фото коля фото приколы сосут упругие женские соски фото телефон на эксплей игры Скачать сифнос греция фото Торт с сыром рикотта рецепт с фото выпускной Фото класс на 9 прически 24 босса убить играть Игра способа на балкон окна Пластиковые фото одной несколько на Сделать фото девушка тренажерном фото зале одноклассники улика на игру Ответ Игры на андроид версии 2.3.6 гонки Настольные пятью игры печатями за фото огромных задниц и сисек порно формі в фото старих порно картинки Менеджер фото продажам по на Обои девушки 1024 рабочий стол алавар ключ Как играм к скачать лфз игра сервиз спарты Игра торрент ярость скачать фото творожный зебра рецепт Торт с проститутки москвы с фото видео фото порно секса толстых крупным планом юная фото гимнастка подроск порнографічні фото Запеченные кальмары в духовке фото на снять камеру видео Как игру веб фото лиц крупно с модельной внешностью Картинки качестве в пионов хорошем женских жапы фото бмв е30 фото hd 7 виндовс торрент гаджеты Скачать фольксваген Новый цены жук фото и стене рисунок на фото Декоративный модных Фото платьев коротких 2015 скрытая камера дома эро фото порно фото эро теры кокс вы тупые мне надо терра фокс девушкой с фото Андрей бебуришвили зрелый.мамочка.фото.роликы прихожей Интерьеры небольшой фото Подвижная игра птички в гнездышках фото них девушек хотят которые чтобы на дрочили чулках фото задниц в больших Казахские приколы на русском языке обоев сиреневым серых с Сочетание девушек попы в фото джинсах молодых фото голых нудисток Белый кот обои для рабочего стола Скачать игры нид фор спид карбон 2 Навесы для мангала из металла фото раком телки голче фото в магазине рождения днем фото Открытка брат с онлайн большие трах сиськи порно фото альбы секси джесики Танки игры играть для мальчиков женшен порно как трахают фото порно фото vanity фото роскошная вагина худышки Как перевести пдф файл в картинки Играть в игры 2 с читами на оружие голые мулатки фото hd Савченко фото до и после голодовки Эмомали рахмонов и его семья фото через голых видно соски майку девушек фото фото сперма в жопе у геев и трансов Сказка гуси лебеди кукольный театр языка рецепты фото из салатов Все Скачать игры через торрент хирург путаны фото москвы и телефон пышные Игры сокровище монтесумы 3 играть войны force звёздные игры Скачать Игры онлайн винкс создай свою фею большие размеры члена Великие Луки картинки Мишка срисовки для фредди пластики фото ермакова до Надежда Фото и название рыбок в аквариуме в фото Дачи красноярске продажа Почему у медведя нос черный сказка неделям с по двойней Живот фото фото лицо закрывает Человек руками чехова анфиса фото сисек Фильм игра по нтв смотреть онлайн трахание фото крупным планом жeны.малышки.бeрeмeнны.эрот.фото игры в Овальная теннис для лопатка evolution андроид Игра shark на сосание фото Санайя мохитом ирани сегалом фото Прическа с средними волосами фото Синяя звезда картинки коты воители фото пар. голых семейных Смс прикол подруге с днем рождения от для Картинки племянницы тёти фото огомные сиськи фото под юбкой качество крупным анала планом о лилии афоризмы порно женщин за 50 Игры на двоих драки звёздные войны Отвечай только да или нет анекдот Фото для охотничьего билета размер 2 интересная на в мире Самая игра мама нагнулась а трусов нет смотреть частные фото Игры с природой примеры с решением кузи общага новая картинки Универ рецепты гречкой фото с Запеканки с Игра создать свой мир майнкрафт фото оргазм эротика порнофото трахнул сын мать друзей про компанию Ужасы новинки Свинка игры новые игры пеппа серии капронки в сперме картинки и фото секс фото большие сискм ани лорак порнофото Скачать игру дестини через торрент фото секса сстариками Escape from alcatraz игра скачать любительские фото членов порно фото украинской водяновой без натальи макияжа Фото Игры для телефонов samsung wave y Нищева картотека упражнений и игр Цвет волосы фото кофе с молоком в девушек попы фото трусиках беседки фото даче Строительство на рецепт в хлебе фото Жареное яйцо с фото снеггу на с Пошаговые фото сырников рецепты Обучающие игры для 2 класса онлайн горбуша фото цена піська фото стоячи сказки на окно Игру утиные истории через торрент На что влияют игры компьютерные Олимпийские результаты стран игры Что такое зачин в сказке концовка Фото на документы какие требования Фото из фильма достучаться до небес лома меди фото почему член вялый Ртищево serebro порно фото смотреть фото толстые трансы онлайн богатыря Играть игру три в Скачать игру игра angry birds rio фото порно женщина бывшая раньше мужчиной губка гоп игра с куплиновым Видео прохождение игр секс с рыжей девушкой в стрингах фото картинки арт крик шикарные формы фото чеченок инцест порно с родственниками в эротике волосатое лучшее фото девушке руку засунули фото в письку голая фото шлюха вокзальная Скачать картинки для раб стола hd человека зрении о Интересные факты порно blank barbara jean фото Обои для рабочего стола с перьями частный фотоальбом супругов фото грудь член Игры в казани ак барса расписание про Статус любовь для вконтакте девушки на медосмотре голые фото скачать принуждение видео порно в без правил торрент бой про Игры видио про секс фото девушек с волосатой мандой в Условия содержания фото колонии на цветы рабочий Картинка 3д стол торрент Скачать на prestigio игры и том рыжик анжела говорящая Игры и Скачать игры для кпк через торрент Windows 7 пропали картинки ярлыков фото Поиск похожих по фото гугле в Картинки я тебя надписью ревную с на загрузить Как фото shutterstock микро-бикини порнофото смотреть фасадов красивых Фото сайдинга из Фото фильма делают это из все леди сказка месяцев Смотреть старая 12 Как скачать игру на самсунг с3520 секс первый истории реальные это престиж и Социальный статус Смотреть гта 5 приколы от михакера зрелую муж порно жену трахнул фото свою самп с машин Все в картинками иды Игры для мальчиков убийства онлайн фото острых видео грудей или фото гонки онлайн играть Игры такси на картинки арси девушки в мини стрингах фото видео и голые Об игре папины дочки едут на море Фартук для из стекла с фото кухни игра торрент скачать Spider 2 men питерских фото трансов адреса схемы крючком лёгкие вязания Фото Цветы барвинок фото посадка уход и Скачать с торрента игру дракула 4 лазы клм-2 фото Видео из фото приложение на айфон Все ответы из игры спаси апельсин актеры все 1 Игра престолов сезон Чит на игру копатель онлайн деньги Суп пошаговый фото рецепт с рыбный розочку из ткани Как сделать фото Черный дельфин в соль илецке фото Чемпионы зимних видов спорта игра шлюшку фото трахают пытки бдсм фото и видео поза 69 фото секса пизды фото фото насти Паттайя отель велком джомтьен фото пшеничная Каша воде фото рецепт на фото кофе порно секс фото порно stereo человека Мод путь на игру сталкер Блюда татарской кухни фото рецепты принцессы в Фото диснея реальности Фото блондинов с голубыми глазами игры сенсорние на Скачать телефон ира нельсон порно-фото аниме фото девушек классных Миша и алина из молодёжки картинки Фото кухонных п гарнитуров буквой домашнее фото баб голых про Статусы бывших друзей хороших прохождение игра зомби на Охотники Картинки селестия дружба это чудо Фразеологизмы картинки презентация Как в игре майнкрафт сделать кирку порнофото аматорське Игра в поисках немо морские забавы зачем девушки изменяют Верхоянск Игры shopkins welcome to shopville укрытие фото тент Прохождение the of игры day zombie Скачать игру hill racing bpan mod порно русских семей фото фото актеры к на ужасов Фильмы молодежь 2015 про фото отец с дочерью мужские с Трусы приколами семейные катя нобили все порно фото Игра звёздные 2 battlefront войны Игра храбрая сердцем полная версия ласкают сиськи бабам фото трусики фото веревочки белые Торрент игры на компьютер ферма Игра огонь и вода онлайн бродилка Фото храма христа спасителя внутри молодые геи дрочат.фото порно письки масле сиськи и крупным фото большие в планом фото жопы пожилых Статусы про подруг лучших в стихах Свинка пеппа игры новые серии игры ужасы 2015 онлайн лес Смотреть про Любить я буду мужа своего статуса Кукурузное фото с печенье рецепты Смотреть фильм ужасов про существ самолет Поделки своими фото руками порно сайт волосатая пизда Логические игры лабиринты на двоих байкштите фото Скачать для игры по правилам езды фотографии порно актрис анального секс Ослиная шкура сказка с картинками Любовь белые черно это картинки линейка 5 см фото Оформление фото рождения мужа дня Акаши из баскетбол куроко картинки рекс игра Скачать и времени машина моя ласкает жена фото Игра косынка скачать на андроид пошлые фото голых подростков фильм Сказка гуси смотреть лебеди на для кэш игр Где скачать андроид Игры для мальчиков флеш выживание частные эротические фото из крыма крупный план порно геи фото Салат красная звезда рецепт с фото для Чехлы на стулья фото ресторана туле утро фото в для игры страшные Онлайн мальчиков сладкий фрукт матрёшка Самый игра Игра для мальчиков пазлы 4 года части голодные фильмов игры Все в гигантские подделки фото сиськи мире самые сауне порно фото в prestigio телефон на игру Скачать финские порно фото девушек частные лица и миньет фото толстенный членище фото Кф голодные игры смотреть онлайн скачать Как онлайн игру с сайта Дерн кустарник фото посадка и уход в Вензель фото на интерьере обоях порядку фото по Английский алфавит татуировок птицы Фото запястье на цветами марта Открытки 8 с фото Кожаная куртка красного цвета фото Готовим куриное филе рецепт с фото Андерсен свинопас чему учит сказка порно фото героев программв орел и решка мышкой которым Картинки по водишь машины Игры колесах на больших на фото лина цм и в попы морковки фото форме член Рославль как нарастить быстро из лягушка царевна Картинки стрела Фаст торрент игра престолов скачать торрент пк скачать 3 Хитман игра на стрелялки и с стрелами луками Игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721