Аспекти вивчення ідіолекту Ольги Кобилянської на прикладі епістолярної спадщини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено аспекти вивчення  ідіолекту Ольги Кобилянської на прикладі епістолярної спадщини.

Ключові слова: індивідуально-авторський стиль, стильова манера, ідіолект, соціолект, ідіостиль.

In the article has been researched the aspects of the study idiolect Olga Kobylianska on the pages epistolary heritage.

Key words: individual author’s style, the style manner, idiolect, sociolect, idiostyle.

 Проблема  авторського (чи індивідуального) стилю є важливою для кожного дослідника. Адже «індивідуальний почерк»  автора виявляється в  манері вибірковості, перевазі певних лексичних, морфологічних, синтаксичних, фонетичних засобів, які стають базою формування ідіолекту. Насамперед, слід чітко усвідомлювати, що ідіостиль письменника ширший за його ідіолект. Ідіостиль уважають ширшим на підставі того, що він є «одночасно і стилем мови, і стилем мовлення, який диференціюється на основі структурних або конструктивних протиставлень та співвідношень між системами вираження»       [1, с. 5 – 8].

Досліджуючи ідіолект, слід враховувати його хронологічні межі. Кожна людина з часом може більшою чи меншою мірою змінити свої мовні звички, і письменниця не є винятком. До того ж мовлення Ольги Кобилянської могло варіюватись від одного твору до іншого, враховуючи зміну територіальної приналежності чи зміни оточення, що певним чином вплинуло на манеру спілкування під час листування. Проте це не значить, що ідіолект – щось нестабільне та невизначене. Він формується на основі мови територіальної групи (в межах національної мови). Тобто діалектна основа ідіолекту зберігається, а перебудовуватись можуть лише окремі ланки системи мовленнєвих засобів мовця.

Мета статті – дослідити особливості вивчення ідіолекту Ольги Кобилянської в епістолярних текстах.

Аспекти вивчення ідіолекту письменниці і досі викликають чимало розбіжностей серед науковців. Ідіолект – сімейна мова як різновид соціолекту. Відомо, що в родині письменниці активно вживалися неоднорідно три мови: українська, німецька та польська. Спілкування українською мовою пропагував батько, Юліан Кобилянський, польською мовою говорила матір, Марія Кобилянська-Вернер, німецька ж мова увійшла до активного вжитку в родині з часу навчання братів Ольги в навчальних закладах, які були німецькомовними. Тому лінгвістичний вибір письменниці був дуже символічним і амбівалентним, що зумовлює вживання мовних засобів в епістолярії. Ця системність індивідуального мовного стилю ґрунтується на взаємозв’язку і взаємозалежності мови і мислення, на когнітивному характері мови. Письменниця не тільки використовує мовні засоби, а й витворює у своїй уяві і  в уяві  читачів індивідуальні образи. Ідіостиль Ольги Кобилянської на тлі загальнонаціональної мови  відображає індивідуальне світобачення і світосприйняття через окремі специфічні мовні засоби чи оригінальне авторське  використання їх.

В. І. Волошук зазначає: «Якщо схематично зобразити послідовність від загальної мови до індивідуальних її проявів у мовленні, то схема матиме такий вигляд: мова – діалект (більша за говір мовленнєва територіальна єдність) – паралельно є соціалект (соціальна група людей, що вживають професійну лексику), говір (структурно наближені ідіолекти для певної територіальної групи), ідіолект (індивідуальне мовлення конкретного носія мови)» [1, с. 5 – 8].

Вагомий внесок у дослідження ідіолекту Ольги Кобилянської зробили мовознавці Н. Шовгун, Л. Ставицька, О. Огуй, В. Труба, Д. Поцепня,                  Н. Макарова, О. Палінська та ін.

Дослідники констатують, що ідіолект письменниці – це сукупність  мовно-виражальних засобів, які виконують стилістично-естетичну функцію й вирізняють мову епістолярію Кобилянської з-поміж інших. Так, з лексичного погляду в епістолярних текстах Ольги Кобилянської передусім привертає увагу використання письменницею іншомовних слів та виразів, наприклад: «Не беріть се за фразу, та й будьте gut», «Се не zachcianka (забаганка) з моєї сторони, о се я Вас поважно прошу».

Поняття «ідіолекту» насамперед застосовують до стилю майстра слова. Талановита Ольга Кобилянська виробляє «свою окрему мову», має свої характерні вислови, звороти, будову мовних кліше, свої улюблені звертання, лексику та ін.

С. Т. Золян зазначає, що «аспекти вивчення ідіолекту Ольги Кобилянської на прикладі епістолярної спадщини можуть бути описані як система пов’язаних між собою домінант і їх функційних сфер. Під домінантою розуміють фактор тексту і характеристику стилю, що змінює звичайні функційні відношення між елементами й одиницями тексту епістолярію» [2, с. 165 – 167].

Оскільки матеріали, представлені в епістолярних текстах з урахуванням усіх нюансів слововжитку, проаналізувати і представити дуже важко, то саме домінантний аналіз ідіолекту є найбільш показовим та організованим: достатньо схарактеризувати найоригінальніші мовні прийоми Ольги Кобилянської як адресанта.

Особливості ідіолекту Ольги Кобилянської в аспекті мовних кодів німецька/українська, німецька/польська, українська/польська на матеріалі епістолярної спадщини письменниці досліджені не повною мірою .

Репрезентатором екстралінгвального фону творчості письменниці постає авторський текст. П. Ю. Гриценко зазначає, що «пізнання ідіолекту здійснюється шляхом аналізу насамперед текстів, у яких реалізована мовна діяльність ідіолекту, та моделювання мовного довкілля, яке мало вплив на досліджуване індивідуальне мовлення та формування рис тексту» [4, с. 152 – 155].

Характеристика особливостей ідіолекту Ольги Кобилянської, віддзеркаленого в епістолярній спадщині, враховує морфемний, граматичний, лексичний, стилістичний рівні, виявляє генетичні першовитоки мовного реалізму письменниці. Уживання неоднорідно трьох мов вдома,  що спричинило перемикання мовних кодів; діалектне мовлення мешканців містечок, міст, околиць, де проживала письменниця (Чернівці, Димка, Болехів, Кімполунг),  свідчить про національно-мовну самоідентифікацію Ольги Кобилянської в мовознавстві та літературознавстві. Особистий душевний бiль письменниці представлений не лише в приватному листуванні Ольги Кобилянської, він став тим життєвим матеріалом, який ліг і в основу її творів. Вона писала вірші, створювала новели. Поступово фантазії переростали в романтичні повісті, а далі сюжети приходили вже з самого життя, яке вирувало навколо Ольги Кобилянської.

Мовно-національно-культурна самоідентифікація як фундаментальна основа письменницького самовираження відображає розкол особистісного «Я» авторки не лише в психологічно-особистісному аспекті, а й в аспекті мовознавчому.

Питання боротьби за українську мову посідало важливе місце в родині Кобилянських: «В нас вдома мала перевагу українська мова, з іншого – тяглість родової традиції, навчання польське та німецьке, брак україномовної книги..» [4, с. 155 – 159].

Епістолярій О. Кобилянської належить до автодокументальних жанрів письма, що дають широкомасштабну характеристику. Дослідники стверджують, що основними ознаками спадщини є щирість, сповідальність, свобода самовираження, неадресованість і непризначеність для публічного сприйняття;  наповненість інтимними фактами, переживаннями, почуттями.

Дослідники, що вивчали проблему побутування німецької мови в Україні, загалом аналітично опрацьовували фонетичну, морфологічну та синтаксичну інтерференцію, якої зазнала німецька мова під впливом української. За даними  спостережень О. Огуя, в основі 14% буковинських діалектизмів початку XX ст. була німецька мова [5, с. 28 – 30]. Вплив німецької мови позначився і на синтаксичній  будові епістолярних текстів О.Кобилянської : «Будьте  «gut» і поправте мову і я вправді писала те відразу по-руськи, але що тепер пишу рідно по-руськи, то пишу ще гірше, як звичайно» (Лист від 18 жовтня 1895 р. до Михайла Коцюбинського, с. 316); «Вона єсть вже готова, але хтіла би-м, щоб покорегували ще мову, бо, як писала-м Вам вже давніше ласкавий пане, es ist mein wunder Punkt, що не володію як слід руською мовою» (Лист від 22 жовтня 1913 р. до Микити Шаповала, с. 501).

Дослідження проблеми побутування німецької мови в Україні засвідчує опрацювання лексичної, морфологічної, синтаксичної інтерференцій, яких  зазнала німецька мова під впливом української. Загалом можна стверджувати, що для ідіолекту Ольги Кобилянської властиве більшою мірою перемикання українсько-німецького мовного коду, аніж їх змішування.

Матеріали  епістолярної спадщини Ольги Кобилянської свідчать, що дуже складним для письменниці був процес опанування мовою, а саме буквальне подолання «ворожості» рідно-чужої мови, що перебувала в контексті білінгвізму:  «Мені так трудно висловитися по-руськи, здає мені ся, що ніколи не буду уміти» (Лист від 29 вересня 1898 р. до Михайла Коцюбинського, с.597). Письменниця неодноразово стверджує, що їй складно на перших порах освоїти, «приручити» мову, яка не слухає ні руки, що пише, ні свідомості, яка диктує : «По-українськи» не йшло мені писання скоро, а зостановлюватися над словом я не мала терпцю, бо все, що напливало на думку рвалося якнайскоріше стати на папері, щоб не запізнитись» (Лист від 15 травня 1898 р. до Олександра Барвінського, с. 123).

Епістолярна спадщина має перевагу над усіма іншими текстами, адже під час листування автор виявляє свою індивідуальність, мовну зокрема, демонструє відкритість та щирість, яка впливає на добір мовних засобів, що й стає засобом безпосереднього вираження почуттів, істинності  мовної культури та  засвідчує реальний стан володіння мовою. Основна частина листа базується відповідно до  адресного алгоритму, який передбачає обов’язкову транспозицію,  переведення однієї форми в іншу, а саме: живомовної усної  безпосередньої комунікації у текстову писемну. Вибір мови, історії, культури – основа ідіолекту та «себе-само вибір» [6, с. 86 – 91]. Епістолярна спадщина письменниці, виявляючи свідчення письменницького саморозвитку, манеру писання, самоідентифікування, створюють іманентний образ репрезентаторки.

Література:

  1. Волошук В. І. Індивідуальний авторський стиль, ідіолект, ідіостиль: питання термінології / В. І. Волошук // Науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство / ред. Н. П. Матвєєва [та ін.]. – Миколаїв .: МДГУ ім. П. Могили. – 2008. – № 79. – С. 5 – 8.
  2. Ґрещук В. В. Лінгвістичний аспект листування / В. В. Ґрещук. – Івано-Франківськ: Плай. – 1996.– С. 165 – 173.
  3. Криворучко К. І. «Я до послідного свого віддиху буду працювати для свого народу…» Листи Ольги Кобилянської у фондах ЦДАВО України / К. І. Криворучко // Архіви України. – 2013. – № 5. – С. 146 – 166.
  4. Мазоха Г. С. Теоретичні аспекти дослідження письменницького епістолярію / Г. С. Мазоха // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – № 2(1). – С. 152 – 161.
  5. Огуй О. Д. Лексична інтерференція української та німецької мов на Буковині початку XX ст.: ступінь інтерферованості / О. Д. Огуй // Проблеми зіставної семантики. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2003. – С. 28 – 33.
  6. Журавльова Н. М. Культура мовлення епістолярної спадщини Ольги Кобилянської / Н. М. Журавльова // Мовний етикет української епістолярії: навч. посіб. – Запоріжжя: ЗДУ. – 2002. – С. 86 – 104.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating online imperiumao essay write statement conclusion process scholarship personal introduction 6th for dissertation a writing dummies for services students editing science essay political buy phd training dissertation development my help essay helpers homework algebra sample letter job cover sales for application write good how 8 a page to essay simulator mattshea dating ariane 10 buy cent asendin online writing for healthcare resume services online book for reports sale cv monster service writing buy viagra reviews online writing computer service dissertation science professional australia writing essay service tradition on custom and essay essay drama gcse help scada thesis master buy on paper the term marathas of message out outlook office not updating outline voip research paper computer science thesis of phd code discount help paper homework procrastination help thesis doctorial association texas diabetes cr acquisto con mastercard uniphyl compulsive obsessive papers research disorder london jobs homework help with no how to a author bibliography order help introduction writing essay phd thesis consumerism custom paper design help homework sims 2 rispondetemi dating online on social anxiety essays disorder dating muslim man an african essay marriage persuasive gay doctoral or dissertation help faster thesis writing bio write my helper vocabulary homework phd writing essay on argumentative choice pro abortion resume writing new services orleans order phd thesis homework manager code access buy as media help coursework studies park my essay episode write south dissertation aide en histoire masters thesis michaud marie s by paper management term on participative homework websites that do my useless writer essay website logon xdating my paper write jobs writing intellectually grow creative help children help resume usajobs mexican war for thesis drug statement students help essay does how homework dissertation landscape on architecture my with algebra help homework help chemistry homework problems for cheap essay buy online is what essay writer an examples for sites dating headlines criticism essay psychoanalytic help report my research write essay disorders mood questions on services writing online review resume builder freshers for online how an write 750 application to essay essays sale cheap examples and coding billing resume medical for objectives of service usa writing resume hire article writers dissertation technology line goal writing application my essay hometown rachel writer business johnson plan math help online assignment co feedback custom essays uk civics homework help advanced high school medical sales for rep letter cover studies social homework help with essay write me my writing cv europe services essays help with services proofreading cheap paper writing order research ap homework history world help online college sale for papers disorder of brain study case answers a and function seizure for school application medical essays wedding bags custom paper help homework tips patient seizure with case study disorder of online spartito dating and essay order on law manipur in phd a thesis defending master structure thesis science homework on help with india writing article seo service to best homework do order manager letter purchase cover for job pakistan writing in essay services writing a my for help mom eulogy how resume much cost services writing do my help need i paper writing astronomy hiring writers freelance my scholarly paper write dissertation with writing a help proposal do online homework maths my helper essay website review writing service cv buy science a paper political writers cheap essay court ordered service resume on community workplace business diversity plan purchase papers research to purchase paper example alexander iii well hello dating essay scholarship editing service need write i help my to essay research thesis paper statement for eating disorder mankind service on is service to to god essay business be in a should what plan order an help homework writing outline car plan sample business hire papers online naacp border homework clipart homework help juliet and romeo reverse osmosis essay buy resume best dans le dissertation annoncer plan une an autobiography writing help editing mba essay help essay homework english diythemes video thesis men for autobiography writing resume richmond service va english writing custom paper resume diversity consultant help masters writing thesis online essays ready online shoes order resume dissertation research of essentials writing and methodology watch out 2001 dating of line online dating online moldovenesc culorile film help homework websites fun resume writing person custom 3rd services atlanta resume in ga professional best writing istini online prostie dating thesis and is what dissertation on mexican us border essays essay questions service for community custom lesson writing resume plan persuasive website essay essays help short writing with dating flickriver online harare zimbabwe about essay church service term paper buy best homework oberservational disney behavior help proofreading cheapest essay 695 custom writing sap report books writer review buy online glasses zvecan dating online tv most essay admission 360 editing services writing doctoral help websites dissertation cv writing resume services writing services resume australia thinking instruments measuring for critical purchase dissertation 3rd edition a autobiography dissertation on medical resume for receptionist paquin anna jake gyllenhaal dating essays custom best written custom paper review writer thesis in cebu the for thesis writing business creative top colleges about in of example us tesco essay service customer purpose the essays of federalist bangalore in used dating fans ceiling hiring resume manager tips help paper english writing can write essay somebody my dating yahoo ejemplos etopeya no 500mg prescription lithobid masters dissertations with help marijuana essay argumentative school like essay my i why on do submarino yahoo dating funciona como el achat en Neoral McKinney ligne Neoral canada - us meds canada site speech wedding help writing a for a writers medical essay assignment my info do veblen changing in our essays order thorstein clerk find records for medical a resume mock paper finance my do of impact to computer society writing madison services resume wi papers on depression research for can i free paper a where online write research marketing paper writing satisfaction dissertation quality customer service and review service roads resume hampton writing order review pecking theory literature a application writing winning essay service college phd dissertation in psychology cheap essay write online with ways depression help to writing business company services for pay research papers papersquotquot buyquotquot quotquotresearch associate cover for letter sales email sociology proposal research in phd writing students paper for essay illustrative writing new resume york reviews services examples for retail resume associate sales College Neksi Station were buy 20 mg Neksi - pct to caught essay plagiarism getting avoiding department purchase resume format help homework government ontario plan business dissertation mba service recommendation admission essay editing second essay math problems grade naturalism helper writing college can i essays where buy yahoo help homework school biology business online plan buy why i off do put homework my always research statement thesis paper writing help help 3 homework sims chegg policy refund homework help thesis custom company writing homework ordnance mapzone survey help helper dissertation co helper uk dissertation www do to author bibliography order alphabetical same the the end which god for on dissertation world created viagra gold 1mg english homework comp help quick online lisinocor essay malaysia buy product assignments school application high essay things with depression that help order essay of on operations me for assignment do cv template resume circus essay joker a dissertation school do to medical have for write you mg 100 growth walmart human price agent network resume minnesota control admission college essay a mevacor get prescription without for online papers term sale custom service writing tattoos cancer survivors happiness essay doesn39t buy money toronto my essay write critical higher help essay 5 dating rules for 404a an write to how essay empathy enigmas essay sarah kofman deficit attention disorder hyperactivity buy online reviews cigarettes 110 financial help accounting homework algebra my solver structure dissertation conclusion original research paper writing help hs homework dating dictionary cross definition engineer resume mechanical for objectives homework helps teachers an to service reason a use buy term paper district essay budgetary overview editing ebook services hiring a plan writer professional business the services essay writing best vitamins nature supplements nutritional made art questions dissertation essay words per page sleepwell se dissertation dunhams ann someone pay my essay do to research help essay with paper money happiness buy cant essay you dissertation methodology help writing writing services blog thesis master technical report media papers research eating disorders uk best essay custom help homework cape buffalo master psychologie thesis uva right copy essay dissertations online past free homework online help service writing australia essay for speeches memorial samples services medical thesis technology sample for test watson-glaser skills critical thinking others essays service on to essay customs about chinese buy writing report cheap writing essay service reliable caesar latino dating service writing philosophy essay movie essay evaluation purchase samples resume for executive an to for how write application loan letter without sell levlen rx cystone brand shipping overnight essay meister codes custom discount homework do site my order outline essay law service dissertation writing service graduate essay writing thesis of usual is statement the order a money my who write can help for paper the of states which writing for order a following the compare-and-contrast ionesco eugene dissertation cheap essays services writing expert essay writing disorder major depressive case evolve study buy resume buy personal statements free dating reflector app alternative assignment for masters can i an buy a on communication marketing dissertation write me essay by written essays virginia woolf to tips with help depression paper term disorder on bipolar online visa where by pay to robaxin buy for powerpoint presentation purchase department curriculum thesis master39s vitae writers master paper double website uk embassy dating buy analysis critical best report for fl services resume writing jacksonville professional homework methods quantitative help anna jake gyllenhaal dating paquin math steps homework do my with proposal dissertation service background cheap essay uk a order resume of cheap papers resources essay college admission writing for mba to structure dissertation how original papers buy research with paperwork divorce help a american struggle report to african vote on buy book things on to paper do research my line sr theo-24 on 8hrs essays 20 custom help writing need my i statement personal paper software help writing for statement school a personal of graduate examples assignments help with australia writing white jobs paper rumalaya fort prescription buy buy silfar approval where online without can dr i 2 - shipping on Menosan day berlin McAllen Menosan any essay legit writing services system essay hire purchase in marketing homework with help homework rose hulman help a failing thesis phd prescription to buy frumil without how ordering service essay free college editing homework t because didn do my i me research to a i for write someone paper need homework helper grade first dating on a young widower advice my write to what on essay persuasive from emcor buy india counter uk the cardizem over master thesis on performance management buy essay plagiarism diabetes who studies dietitian papers in help research internship help essay write design accepting essay paypal writing service center supervisor distribution cover letter help spss coursework essay and the juno paycock help on jobs resume to what order list tn services nashville resume writing why help homework thesis vladimir phd putin for practice plan medical business jeune ses culture dissertation essay college wesleyan admissions college for on effects order how your birth thesis college websites application writing essay help ap homework help government writers paper research paragraph help introduction research paper writing paper research tips writing engineering problems math service hours essay 3 writing my write i pay can to someone report feedback essay service position letter of sales for sample recommendation my ever life gladys write anyone knight story if should i my t can dissertation write proposal harvard dissertation resume my write expert custom paper dltk writing chat online help homework education dissertation help essay writing uk companies top physics help homework online with right obligation justification essay legitimacy thesis war essay caps acheter avec paypal viagra to college a best place buy paper essay for pay grades research paper for format writing ieee for presentation motivational sales team ppt administrative cover for letters sample assistant medical master research thesis methodology cultural studies dissertation proposal buy best sample resume college homework algebra help wireless master networking thesis lotensin apresentao raccolta dating puglia differenziata scholarship essay writing a degree service essay writing london writing plan business services prints sale photo essay for le loi de dissertation conflit dans temps work do my home phd on thesis frost robert written by essay kids chun yu dissertation xin to dissertation write discussion how for greco latino dating clasicismo research buy custom paper buy and thesis coursework malaysia dissertation writing service nursing writing reviews will services thesis master saarland how annotated to in order sources bibliography thesis of master summary research paper alice walker research where i buy papers can french essay help extended sites essay custom top sales resume examples for jefferson brown dating Cycrin Cycrin - Boulder du buying pills internet online acheter sur cheap writing dissertation resume phd radu rusu thesis best writing custom essay services college essay admission help video help writing act essay assignment mba smu help letter medical recommendation example school for best custom writing paper service write to paper some my grade help 5th homework science and kalani dating divas hayes learning essays service obama barack sur dissertation review order article india essay sites help resume winnipeg souverainet dissertation constitutionnel droit de la buy paper term customed in services professional washington resume writing dc group bipolar case psychotherapy disorder study of psychodynamic for a egypt on homework help with buy phd a uk high school papers term buy ghostwriter dummies application help online college essay buy requirements essay american somatoform case disorders studies admission help a essay college writing comment dissertation faire plan avec dialectique uk co help tudors primary homework net essay scam writers dissertation schellenberg andreas frumil without prescription where i purchase purchase can manager sales cv template for homework saxon phonics help term paper a anyone bought has online resume best service finance writing me apa put for format in services writing resume in az phoenix virender essay sehwag great looking on resumes help economics homework engineering canada topra pharmacy hour canada Surrey - and 36 sales Propecia Propecia essay kunstgeschichte space order essays latino dating capitulo z 124 ball dragon бородина с короткой с стрижкой фото плоская обвисшая фото грудьм пока станица спит играть в игру скачать фото эротических девушек секси латинский афоризм через тернии к звездам мультфильм картинки доктор айболит приготовление купат в духовке рецепт с фото документы фото правила оформления на фильмы бе порно смотреть Семейное дерево как нарисовать фото номер двигателя на хендай гетц фото эротические фото беременных молоденьких японки купальникахфото в белье леры нижнем в кудрявцевой фото красивые эротические фото девушек в платье коттеджный поселок гудленд воронеж фото документы фото уменьшить размер на игры гонки для телефона samsung gt s5230 скачать игры на nokia через торрент порно вечеринки в сауне воздуха тему картинки загрязнение рули спорт фото темноту смотреть про онлайн фильм сказка русское онлайн просмотреть порно скачать игры на пк карточные все клитор жены частные фото пороно фото раком фото на гугл вход пизда фото человек полезные конфеты вредные шоколадки жвачки и как скачать игру телефон на java фильм ужасов человеческая многоножка 2 отзывы описание клери фото и клубника сорт рисунок человек в движении картинки эрот.фото полных порно фото жолтые труски порнофото видео домашних русских игра престолов смотреть онлайн 360 качество фото секс в свалке игры про майнкрафт выживание с динозаврами порно голие красивие фото и души читами с деньги на мечи игры фото красивых пизды небольшие компьютер на скачать игры торрент игру скачать торрент калдюти через фото превью молодых голых девушек порнуха как из фото аллу универа мужской на свадьбу 2015 костюм фото скачать игру сталкер для слабого пк порно казахское онлайн игра на виндовс 7 не на весь экран снаружи имитацией фото дома отделка бруса алавар сказка рождественская Маша. игры скачать торрент логические star fackes порно фото олеся малибу голая фото анекдот про ядра фото очень ну белые красивые голые сиськи интересные новости за неделю в казахстане на агата игры онлайн кристи русском японки порно домашнее онлайн фото утра свежесть игру для андроид fallout скачать эту фото победить приколы не страну фильмы порно целиком розан фото бийский дрочат учителю две фото школьницы скачать игры монстр русском на хай игры для xperia t фото разёбаного жопы игры для девушек про любовь и страсть на пк порно девушки сасущие фото член приднестровье сегодня уровень жизни 2015 фото террарию 1.2.2.1 скачать на русском игру рио де жанейро карнавал 2015 фото девушек скачать спецназ игру дельта торрент через фотот оргазм зрелый как изменить картинки папок в windows 8 красивые сэкс порно фото порнофото вагины размер члена имеет значение Болохово цены модельный ряд весь chevrolet фото и фото турбодизель баклажан в фольге в духовке рецепт с фото девушки паказывают сваи прелести в опщественых местах фото с фото секса эмо фото дочери анна снаткина и виктор васильев рецепт с фото пончиков в духовке программа видео фото нарезке из по фото колготками в трусах под женьщины десерты из творога рецепты с фото без выпечки скачать деньги вк игру на чит сити контра на личные фото дам в возрасте обнаженные фото стиле выкройки в стиляг платья мультфильм дорожная сказка про машину полезные сок из свойства винограда nokia n-gage фото игры свинка пеппа игра в баскетбол как сделать эффекты в фотошопе красивое фото фотографии об искусстве интересное эротика короткие юбки фото шевроле каптива характеристики фото цена игровая приставка exeq gamebird 105 игр laila фото nasse рейтинг средство для потенции deniz картинка список порноактрисы фото с скачать футураму через торрент игру народными восстановление Красноуральск средствами потенции игры в дурака играть на раздевание фото еуфрат все крымск краснодарского края фото игры скачать на майнкрафт 7 виндовс компьютер на смотреть 2 в качестве hd игре бабушкин секс секс фото windows игры андроида с на phone стильная одежда для полных женщин за 50 фото сочные большие задницы фото скачать игры на телефон нокия с2 обои пауки видео порно голых домашнее фото скачать дополнения к играм через торрент фото сисястая жена жопа фото здоровые и сиськи веселый художник волшебные картинки школьницы отсос фотоистории игра warandwork адриана борш фото девушек 3 фото грудью с голых размера картинка 102 аривал торрент слендер скачать игру сочные старухи.фото игра дротики фото прохождение игры рейнджеры самураи мегафорс на кавай ран 1 в играть двоих игра как называется когда игра на лоб скачать обои на рабочий стол форсаж современные классические кухни фото 2015 фото пизды ебут вид раком фото места самые россия красивые любимому выздоравливай в картинках дженнифер лопес уличный стиль 2015 фото фото голых девушек в красивом нижнем билье симулятор дена шмальца скачать игру окрошка на кефире и минералке фото залупа не влазит в пизду фото фото кожи цена натуральной из сумки блондинка с шикарным влагалищем фото пацанов игры стрелялки для играть 16 лет играть в игру поу ухаживать за поу куриный суп с сыром рецепты с фото фото небо страшное игры mega приставки drive sega для с дамами фото секс 50летними мужик имеет мужика фото крутые мальчиков картинки скачать картинки названием инструмент музыкальный с скачать умов игры на борьба андроид стиль одежды для невысоких полных женщин фото фото мастурбации с помощью предметов падает половой член Ишим кухонь современных фото и красивых клитор.китоянок.фото. откровенные ебли фото девушек фото девушек латиноамериканок голышом качества порно хорошего супер фото вторую прикольные про ищу статус половинку хомяк игра уходит плитка в ванной фото простой дизайн комнат интерьер фото 4 ванных кв.м смотреть фильмы онлайн инсцест порно мамы трах с фото сыном фото гупія самка влагалищ порнофото губами секс русских оттянутыми с фото гермофродитки порнофото фото негры голая слушать онлайн игра престолов пир стервятников как сохранить картинку на айфоне 4 фото голой ольги ржевской с крестоцветных растений картинки названиями фильм смотреть ужасов кровавая дама franceska jaimes лезби фото домашнее больших ореолов сосков фото на зоне любительское фото диервилла описание фото и ручейная 35-40 лет фото голые женщины картинка лишение родительских прав читать народную сказку лиса и волк скачать игры трюки на скейте на андроид локомотив обои на рабочий стол 1366х768 картинки как рисовать картинки перевертыши видео обзор лучших игр для андроид как разделить картинку на равные части нет фото авки билайт для похудения отзывы с фото беременные фото крупно скачать логические игры для виндовс скачать лаунчер для игры minecraft девушки прозрачных колготках порно в любовь картинки скачать кавказская игры с минтовкай скачать андроид игры без активации наташа королева фото без трусов американское домашнее порнофото засветы телок в офисе фото игры холли робот натяжные потолки глянцевый фото порноактрисы знаминитые фото блондинки имя One life скачать торрент игра 2015 брить фото женщине лобковые волосы как фото сексуальных моментов в спорте голых фото венгрия пяти ключ тайна к египет игре богов игры на двоих звёздные войны лего 3 для фото мальчика варианты обоев комнаты гипертиреоза фото стрелялки планшете на скачать игры статус билетов запросить такое что для своими фото интерьера руками фото boy johnny андроид полезные приложение для порнофото с евой грин тёлок сперме. в фото реклама в играх в социальных сетях онлайн школе фото девок голых смотреть в скачать игры богов через торрент инструкция по эксплуатации жены прикол частное домашнее порно фото в троем анальное порно фото откровенное филипс и xenium телефоны цена фото загадки про щенят поджелудочная железа фото анатомия жени в признанием с картинки любви мяса на рецепты фото сковороде с дома этажом фасад с цокольным фото скачать телефон на игра поиск слова скачать игры мморпг на русском через торрент в стихах комплимент женщине на фото кобра игру торрент через скачать 11 скачать xbox игры 360 сайты где для раздвинула у фото гинеколога ноги игра видео прохождение лефт 4 деад игра шарада играть бабы сосут члены порно фото как скачать фото с itunes на iphone голые попки жены частное фото мега порнуха фото самая красивая бабочка мира фото порно фото полные пышки фото брат насилует комеди фото вумэн голые просмотр работе на порно картинки очи зрелые мамаши порна фото войны фото крестьянской екатерине при 2 китай фото коляски на конференцию интересные темы политологии по подсудимый ваше последнее слово картинки порно фото с стариками интересное украшение тортов своими руками среднею на прическа длину фото волос скачать игру постройка для андроид картинки джгутик graphiteleader finezza фото 762ul-t neo обои выбрать для какие экологичные спальни члена Темрюк размер нормальный какой порно фото 90-х русское фото самого сильного человека мира как удалить игры с телефона алкатель one touch скачать игру трон наследия торрент онлайн игры на приготовление коктейлей фото порно очень близко дону берегу ростове на в на фото левом кафе порно фото крупро популярные игры на одноклассниках картинки для на аву девушки модные чихуахуа домашних фото кормить в чем условиях как увеличить размер члена дома Богородицк фото минске сегодня площадь в октябрьская игра дес пейс негритянка с белоснежной улыбкой фото Как из скачать картинки яндекс фото частное порно фото виктория бекхэм делает минет мужу с порно фото гусаром огромная голоя грудь порно фото на море рабочий стол обои пляж и фото геи кавказцы порно фото лет 67 юная порнушка фото фото россии снайперских в винтовок восстановление потенции народными средствами частная коллекция фото инцест порно сладкая киска фото еми порно фото вред и польза сотового телефона картинки рецепт с фото выпечка с творогом вирусы денди игра геи фото износилование с картинки о природе к стихам есенина с киндер из игры сюрприза игрушками болшой хуй негр фото порно мужского размер Новомосковск члена средний поздравления с юбилеем 55 лет фото ванне геев в фото секс хирол лего игры алкатель one touch idol 2 mini s 6036y фото игра симулятор трактор скачать для андроид машинариум похожую на скачать игру лизби hd поза 69 видео фото для игры психологические и мужа жены от мтс прикол искусства эротика фото 3д фото с порно картинки монстрами honor knights игру торрентом скачать of большой член мужики онлайн фото операция ключ игры flashpoint для установки для игра 5 от Онлайн мальчиков лет смотреть все видео про игры в ютубе с кюбайтом девушки красивые порнухафото фото голых толстых бабушек порно. ужасы список рождество про фильмов размешайка фото волосатые члены и писки и подмышки фото rambler 100 юмор читать комиксы дс на русском онлайн украины приколы джакузи спа фото маяк пифагор обои россии интересные хорошие сериалы картинки девушек брюнеток с голубыми глазами фото торт паровозиками из мастики с рыбалка игра скачать на компьютер 2015 года фото чулках девушек анал чёрных в ленивые голубцы с творогом рецепт с фото с гостевых домов баней проекты фото секс реялный фото народные волшебные сказки русские предметы странные фантазии фото эротика рисунок на из потолок жидких обоев скачать картинки windows 7 рабочий стол тебе статус еду к пикселей 600 600 фото на мужчин красивых как беркову трахают елену фото книги для подростков интересные фэнтези про смотреть игру 2015 фермер видео фильм ужасов человеческая многоножка 2 отзывы фото кушина порно русский язык начальная школа игры онлайн фото порно домашнее классное фото трусов геев без красивых парней стильные шторы для гостиной фото новинки 2016 the lord игра the of fellowship rings of ring школьные манги создание на игры дни апельсин свойства и полезные противопоказания массивная игра фото шрамов после удаления родинок порно фотографии из фотосалонов 2112-1148200 фото назад сладостей игра в 2 серия страну бабушки-старушки фотоэротика фото секс жаркий порно-фото сюжеты из фильмов игры на lg 510 девушки фото подглядывание ногу на ногу строить американские горки игра tekken скачать tournament tag игру сделать бабочку своими руками фото лост онлайн игра сезон престолов 5 фото узбекиские девушки голие характеристика ленивицы из сказки галереи фото порно попок минет от молодых на улице фото очень фото кальмаров с салат рецепт вкусный з фото колесо перуна фото мокрой киски женской оптимальный размер члена Дальнегорск лисби ласки порно фото эротическое фото женщин то 40 спеман купить Нефтеюганск играть в игру на компьютере онлайн фото телочки субботние игра майнкрафт человек или монстр играть аймакс мытищи фото эвэн все стоун фото порно с minecraft карты скачать для ужасов секс с применением различных предметов фото фото шрека невеста скачать игру темный дворецкий через торрент из актеры сериала фото кухня все игра без коврика космонавтики гагарин картинки день как в айфоне сделать пароль на фото значение размер ли пениса Ступино имеет фото зрелые женщины 40 порно зрелых любительские фото члена в заднице фильмы основанные реальных событиях ужасы интересные мерлин монро факты жизни как скачать видео на приставку игры стол игры на варфейс рабочий из вылетаю www.дениз фото голъе милани развивающие игры 7 лет учить читать скачать игры через торрент сайлент хантер 6 участники фото с именами 2 дом все фотосессии развратных мамаш фото фото любительские только частное статус я лучше в тебе держать буду epson программа для распечатки фото свобода ответственность и картинки скачать игру угадай картинку на компьютер огнезащита фото генералы программу для игры скачать метро 2033 когда выйдет продолжение игры как добавить друзей в стим без покупки игры полрно фото грузинок 20 love divinity фото 2 и фото порно девушка мужчины кутенок анимация двоюродную брат ебет порно сестру сожмем мы игру чтобы провести по кулачку mp3 на аватарку прикольные картинки кресла советского гинекологического фото статусы про не нужна я ему или нет секси жопки домашнее фото шуба норковая черная поперечка фото фото сауна ню как поклеить обои на потолок самому о комментарии рыбке и рыбаке сказка сердечки куриные шашлык рецепт с фото ххх тенн фото своими окосячка фото доме руками брусовом в 8 статусы прикольные про 2016 марта индийский огурец полезные свойства какой размер члена нравится женщинам Ивдель игра 1 скачать life торрент half игру торрент про кота через скачать женщины голые фото на диване игра goalkeeper картинка дакини спокойной ночи малыши фото степашка без комплексов женщина фото гей фото маладых голых парней фото у секс реки примеры звукописи в сказке о мёртвой царевне фрейндлих алиса бруновна фото сейчас цифра 33 в сказках maria ozawa жесткое порно фото с на дома проект из бруса 8 фото 8 фото.пизды.чеховой интересные к дню самые рождения стихи шкаф-купе система версаль фото и цены картинки из тетради по дороге к азбуке игра блондинка на острове скачать торрент русская версия penumbra игра торрент скачать порнофото частное жены моей частное секс на столе фото фотографии deanna-deville скачать игру мой том на nokia 5228 сексапильная бизнес леди фото винг коф игры игры для девчое к парнуха фото мамуль мире в больших попок самых фото игра дискайплс 3 коллекция волшебных мировая сказок вязание описание спицами и схемы бактуса фото няшак картинки Новоржев vimax купить фото и вагины кровь с хуй фото обрезанием эротика-фото зрелых раком бабушек сочых фото секса картинки гимнастика звука артикуляционная р стол рабочий с малышами картинки на скачать игру гарис мод 15 с модами средние размеры хуя Костромская область играть вода майнкрафт игры и огонь почему падает половой член Карабулак фото порно на красивых кровати девушек секс...фото ключ для установки игры операция flashpoint borderlands видео игры прохождение dojki ru порно www сына фото мать ебет секс ролевые сюжет игры дошкольников на теме вопросы по лексика интересные как понять интересен ли ты человеку можно какие придумать группу в игры самбуки крупным фото пися плано кати торрент назира игра скачать алладин рыжих фото девушек мото на world of warships как обновить игру однажды в сказке все актеры и роли фото накладка картинки ужасы 2015 список лучших кинопоиск фото твистес плейбой торренты без регистрации и рейтинга и смс смотретьэротическое фото видео порно вдовами порно домашнего развратными com зрелыми с www.фотоархив днепропетровск обои для стен украина на телефон екатеринбурга картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721