АРТИКЛЬ ЯК ТРАДИЦІЙНИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАЦІЇ В НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378 – 057. 212

Служинська Л. Б. , канд. пед. наук, доцент,

Гумовська І.М., канд. філол. наук, доцент,

Тернопільський національний

економічний університет, Тернопіль ,

 

АРТИКЛЬ КАК ТРАДИЦИОННОЕ СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ДЕТЕРМИНАЦИИ В НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

АRTICLE AS A TRADITIONAL MEANS OF DETERMINATION ASPECT IN GERMAN AND ENGLISH LANGUAGES

 

У статті розглянуто основні засоби вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій та англійській мовах за допомогою артикля. Увагу зосереджено на типах систем вираження детермінації у німецькій мові, де головну роль відіграє протиставлення означеного й неозначеного статусу, який виражається за допомогою означеного чи неозначеного артикля. Наведено основні семантичні функції артикля, а саме актуалізація поняття, здатність передавати значення ідентифікації предмета, позначеного іменником або значення віднесеності до класу однорідних предметів.

Ключові слова: категорія означеності / неозначеності, неозначений артикль, означений артикль, нульовий артикль.

 

Служинская Л. Б., канд. пед. наук, доц., Гумовская И.Н., канд. филол. наук. доц., Тернопольский национальный экономический университет, Тернополь

Рассмотрены основные средства выражения категории определенности / неопределенности в немецком и английском языках с помощью артикля. Внимание сосредоточено на типах систем выражения детерминации в немецком языке, где главную роль играет противопоставление определенного и неопределенного статуса, который выражается с помощью определенного или неопределенного артикля. Приведены основные семантические функции артикля, а именно актуализация понятия, способность передавать значение идентификации предмета, обозначенного существительным или значение отнесенности к классу однородных предметов.

Ключевые слова: категория определенности / неопределенности, неопределенный артикль, определенный артикль, нулевой артикль.

 

Lesia Sluzhynska, Ph D,  Associate Professor, Iryna Gumovska,  Ph D,  Associate Professor,  Ternopil National Economic University, Ternopil

 The work presents an article as a main means to express definite / indefinite category. The authors focus on the system types of determination aspects in German and English languages, where the main role is played by the oppositeness of both certain status and uncertain one, expressed by the definite or indefinite articles. The work also discusses main semantic functions of the articles as well as the ability to identify the object, expressed by noun or relation to the classical features of similar items.

The work states that an article is usually considered to be a type of adjective. In some languages, articles are a special part of speech, which cannot easily be combined with other parts of speech. It is also possible for articles to be part of another part of speech category such as a determiner, an English part of speech category that combines articles and demonstratives (such as ‘this’ and ‘that’).

The authors discuss principle features of articles. Every noun must be accompanied by the article, if any, corresponding to its definiteness, and the lack of an article (considered a zero article) itself specifies a certain definiteness. This is in contrast to other adjectives and determiners, which are typically optional. This obligatory nature of articles makes them among the most common words in many languages—in English, for example, the most frequent word is the.

Key words:  definite / indefinite category, the definite article, the indefinite article, zero article.

Актуальність. Граматична категорія детермінації характерна для більшості мов. Зміст категорії означеності / неозначеності вказує на те, чи вважається певний предмет, що позначається іменником, як такий, що відноситься до певного класу предметів, або ж як предмет, що виділяється з класу однорідних із ним предметів. Категорія означеності / неозначеності має в німецькій/англійській мові граматично виражений характер.

На відміну від німецької чи англійської мови, де ця граматична категорія є експлікованою, в українській мові немає спеціальних морфологічних форм вираження категорії означеності / неозначеності, але неможливо зовсім виключити це поняття з української мовної системи.

Наше дослідження є актуальним, оскільки постійно постає питання збереження всіх мовних нюансів у перекладі певних сполучень, і, оскільки категорія означеності та неозначеності не є тотожною за лексичним вираженням в обох мовах, слід звертати увагу на правильність та чіткість передачі думки під час перекладу залежно від контексту.

Метою статті є здійснення порівняльного аналізу засобів вираження категорії означеності та неозначеності в німецькій/англійській та українській мовах. Тема нашої роботи не досліджена повністю, що пояснюється тим, що вираження цієї категорії певними засобами відсутнє в українській мові, а тому не виникало потреби досліджувати цю проблему окремо від німецької/англійської мови.

Об’єктом статті стала граматична категорія означеності та неозначеності як засіб позначення певного предмета.

Предмет статті – засоби вираження категорії означеності та неозначеності — експліцитні в німецькій/англійській мові та імпліцитні в українській. Проблему артикля як засобу вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій/англійській мові досліджували Б. В. Кашкін, Д. А. Штелінг, С. Г. Ахметова, Л. І. Гуренко, І. К. Крамський та ін.

Матеріал дослідження. У низці мов, що втратили колишнє багатство іменників, як типова ознака субстантивності виступає артикль, функція якого полягає в тому, щоб указувати, чи пропонується відповідне поняття як визначене або ж, навпаки, невизначене, загальне. В англійській мові, наприклад, розрізняють the man у значенні «чоловік», про якого вже згадували чи про нього відомо, «певний чоловік» і a man — «чоловік взагалі, якийсь, про якого ми раніше не згадували». У німецькій мові у таких значеннях розрізняють der Mann і ein Mann.

В німецькій/англійській мові категорія означеності / неозначеності є відкритою й виражається регулярно за допомогою вибору означеного або неозначеного артикля. Можна розглядати наявність артикля і, відповідно, наявність відкритої категорії означеності в мові як свідчення того, що уявлення про означеність є важливим елементом для носіїв певної мови.

Категорія означеності та неозначеності в німецькій/англійській мові — це централізоване поле з цілісним морфологічним ядром, вираженим артиклевою формою імені.  У нашій статті ми розглядаємо артикль (від лат. articulus — «елемент з’єднання») як  умовну назву показника детермінації, одну із найбільш складних і своєрідних граматичних категорій іменника [5, 26].

Існують два основних типи систем вираження детермінації (або артиклевих систем) у мовах світу. У першому типі головну роль відіграє протиставлення так званого референтного й нереферентного статусу імені, у другому типі — протиставлення так званого означеного й неозначеного статусу. Перший тип притаманний тюркським, іранським, африканським та іншим мовам. Другий тип системи вираження детермінації поширений у європейських мовах (зокрема в німецькій). Ця система заснована на протиставленні значень означеності та неозначеності. Саме по собі це протиставлення є можливим для референтних іменників, воно зводиться до того, чи вважає та людина, що говорить, даний об’єкт відомим або невідомим адресату. Отже, артикль — частина мови, що використовується для вираження категорії означеності / неозначеності.  Артикль в німецькій/англійській мові ставиться перед іменником, до якого він відноситься.

Слід зазначити, що саму визначеність мова означує наявністю артикля, а субстантивні поняття, що подаються як загальні, звичайно обходяться без уточнення. В німецькій мові артиклі мають в однині три роди (der, die, das, ein, eine, ein), а  в англійській рід не розрізняється. В німецькій мові артикль відмінюється.

Аналізуючи наукові праці, ми зауважили, що серед мовознавців існують певні суперечності щодо природи артикля та його значення. Проблема граматичного значення артикля та його місця в реченні — одна з найскладніших в граматиці. Ця проблема представлена двома теоріями. Одна з них розглядає сполучення «артикль + іменник» як аналітичну форму. За іншою теорією артикль відноситься до службової частини мови, а сполучення «артикль + іменник» трактується як сполука особливого типу [4, 37].

Згідно з першою теорією, якщо дане сполучення розглядати як аналітичне, то артикль прирівнюється до допоміжної частини аналітичної форми. На користь цього твердження можна навести такі аксіоми:

  1. Артикль є морфологічним показником іменника.
  2. Артикль не має лексичного значення.

Ці положення серйозні, але не переконливі. Хоча артикль є морфологічним показником імені (це його основне формальне призначення в мові), усе ж він не складає разом із іменем такої нероздільної одиниці, як наприклад, аналітична форма дієслова. Перш за все, артикль визначає рід іменника в німецькій мові, між артиклем та іменником існує синтаксичний зв’язок, якого немає між компонентами аналітичної форми.

Артикль можна замінити займенником der, die, das — dieser, diese, dieses (в німецькій мові), this, that, these, those (в англійській мові), а допоміжне дієслово в аналітичній формі нічим замінити не можна. Артикль може виконувати й анафоричну функцію (виступати своєрідною відсилкою назад) і катафоричну функцію (відсилка вперед). Наприклад:

Das ist ein Buch. Das Buch ist interessant (анафора).

Основна семантична функція артикля — актуалізація поняття, здатність передавати значення ідентифікації предмета, позначеного іменником, або значення віднесеності до класу однорідних предметів.

Деякі лінгвісти (Крістоферсен) розглядають артикль як елемент, що створює певну граматичну категорію іменника, хоча визначається різними вченими по-різному, зокрема, як елемент, що створює категорію детермінації, співвіднесеності, визначеності.

У вітчизняній лінгвістиці розповсюдженою є теорія, згідно з якою артикль є самостійним службовим словом, що не утворює аналітичної форми, оскільки довелося б зараховувати до аналітичного сполучення іменника з будь-яким детермінативом (dieser, jener, mancher), здатними замінювати артикль. Не можна розглядати артикль і як синтаксичне сполучення, що дорівнює сполученню «займенник + іменник», оскільки артикль не має самостійного лексичного значення, і, відповідно, самостійної синтаксичної позиції, бо артикль не може вживатися окремо від іменника [2, 35].

А. Бондарко вважає, що артикль слід розглядати як перехідне явище, яке не може бути віднесене ні до морфології, ні до синтаксису. З одного боку, його вважають маркером іменника, показником його частиномовної приналежності, що зближує артикль з морфемою. З іншого боку, це —самостійне слово, яке згідно свого службового статусу не має самостійної синтаксичної позиції [1, 53].

Розглянемо кожен із артиклів. Неoзначений артикль (der unbestimmte Artikel) в німецькій мові походить від числівника eins: eins → ein, eine, ein.

В англійській мові неозначений артикль (the indefinite article) історично утворився від числівника one  і вживається з злічувальними іменниками в однині. Він зараховує предмет до класу однорідних предметів, не відокремлюючи його: будь-який, якийсь, один із. Однак, його не завжди можна замінити на числівник eins/one, оскільки така заміна може призвести до непорозумінь.

Порівняймо: Das ist ein wunderschöner Tag. Das ist eins wunderschöner Tag. (німецькою) 

 I have a pen. I have one pen. (англійською)

Означений артикль (der bestimmte Artikel)  в німецькій мові походить від вказівного займенника dieser і завжди вказує на предмет, особу, явище як oзначене. Еквівалентами oзначеного артикля в німецькій мові виступають присвійні та вказівні займенники.

Означений артикль (the definite article) в англійській мові відомий своїм походженням від вказівного займенника that. Цей артикль завжди вказує на предмет, особу, явище як на щось певне. Іншими словами, за допомогою цього артикля ми виділяємо перераховане вище з усіх осіб і предметів даного класу. Еквівалентами означеного артикля є присвійні займенники (possessive pronouns — my, your, his, her, its, our, their) і вказівні займенники (demonstrative pronouns — this, that, these, those).

Одним із спірних питань, пов’язаних із артиклем, також є питання  кількості артиклів. Існують два артиклі, але останнім часом дослідники у своїх працях популяризують теорію трьох артиклів (означений, неозначений і «нульовий»  артиклі).  Як не дивно, але всі вони мають однакову значущу вагу, необхідну в німецькій/англійській мові. Це окремий стійкий момент, яким не можна знехтувати, який вимагає до себе безпосередньої уваги. «Нульовим» артиклем в німецькій/англійській мові позначаються випадки, коли не використовується жоден з артиклів: ні неозначений, ні означений.

«Нульовий» артикль вживається тоді, коли предмет, що означений іменником береться поза будь-якого співвіднесення і зіставлення з класом предметів, тобто коли відсутній момент класифікації і момент індивідуалізації. У цьому випадку мова йде не про загальний чи означений предмет класу, і не про клас в цілому, а про сам предмет, його зміст, не беручи до уваги об’єм, число, межі, форми і тому подібні ознаки. Звідси, вживання «нульового» артикля з іменниками, що позначають речовину і різні абстрактні категорії, оскільки такі предмети і явища за своєю природою не мають означеної форми, об’єму та інших подібних ознак. Вказаний артикль може видозмінюватися  залежно від того, про який предмет йтиме мова.

Висновки та перспективи дослідження. Категорія означеності та неозначеності характерна для більшості мов. Вона може виражатися як експліцитно, як, наприклад, в німецькій/англійській мові  (за допомогою означеного та неозначеного артиклів), так і імпліцитно. Такою категорією виступає категорія означеності та неозначеності в українській мові, де немає спеціальних морфологічних форм її вираження. Важливо враховувати відмінності вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій/англійській та українській мовах під час перекладу, щоб точно передати відтінки лексичного значення тексту, що підлягає перекладу.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики : Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Л. : Наука, 1987. – 348 с.
  2. Кашкин В. Б. Континуально-дискретный принцип в универсальной функциональной грамматике. – АДД / Санкт-Петербургский гос. ун-т. СПб. , 1996. – С. 35-36.
  3. Практична граматика німецької мови : підручник / Д. А. Євгененко, О. М. Білоус, О. О. Гуменюк та ін.. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 400с.
  4. Трубецкой Н. С. Отношение между определяемым, определением и определенностью // Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. – М. , 1987. – С. 37-43.
  5. Штелинг Д. А. Английский артикль и его роль в грамматике текста // ИявШ. – 1978. – №6. С. 26-
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers us the essay in on essays dreams homework country cry beloved help the do databases my coursework phd write economics proposal research Salbutamol Salbutamol - Ventura cheapest 100mg sale order for homework help code zip live of assistant functional samples resume medical for download admissions help essay steps college 10 service dubai writing in assignment essay college help group writing buy for resume homework my do someone please price mr uk 15mg trimecor research buy a paper for cheap writing nursing essay service to someone coursework pay do buffalo services resume ny professional writing ancient help homework greece homework for do my me online buying papers students online essays le clezio for essay how write college to disorder bipolar papers on research uk service coursework cheap writing resume kingston services ontario writing amoxil gramo de 1 homework woodlands help kent ww2 4 order online 1 resume 1 apk Baclofen - mg cheap Baclofen 10 india Visalia for outline anxiety research disorder paper rf diabetes 4th graders for help homework math mark essays written twain by do dissertation appendices school accounting homework high help writing services michigan help world population essay deutsche dissertation nationalbibliothek cv professional writing help writing best websites custom weighted help homework averages papers sale nursing for i help get where speech writing can a admission business phd essay services usa dissertation writing malaysia apa format for paper writing on social media marketing dissertation dissertation organisation france justice coursework on your resume additional helps students learn does homework how admission college my influence biggest essay with essay help write college application me my do colleges sat essay see eksklusiv av dating forkortelse tv homework watch not while do doing abd that finish dissertation websites best to research purchase papers analyst medical resume for claims my homework do to no motivation proposal for thesis phd help graduate essay education admission my dream essay optimal structure capital thesis master bar resume admissions essay true friend students college help homework with cover services uk writing letter civics homework help writing review help literature writing essay services credible for samples sales resume executive for letter position cover assistant medical example essay school about descriptive civil dissertation proposal engineering help sites students homework answers help and 1 homework algebra online papers school homework help auditing bags cheap paper ireland perscription Vista sale 20 - Zerit cheapest Chula mg Zerit no form homework help college write what do essay format i my personal a essay help with writing for someone write best website a to paper to get you othello help essay help with homework adjectives acquisto online minomycin sicuro essay writing resources i need valedictorian a speech help writing cover administrative sample medical assistant for letters buy papers ready research master i thesis custom essay service professional writing scholarship with help essay need statement writing thesis help with service research writing reviews papers now custom right trials outline salem for witch essay 800 buy essay 1 homework accouting live help check assignment reality excel help essay site english services government writing professional resume to be essay how writer good a in homework help hotlines nyc reviews business writing services plan writing comparison essay papers research physics dissertation reviews korea service medical sample letter cover assistant for position someone my do business to hire plan thesis help honours virginia services northern best writing resume professional annotated by order alphabetical title bibliography order essay uk chemistry research papers papers research louisiana purchase paper punch mfg custom paper writing skills for help scholarships essay biology homework school help high exposure dating nuclides cosmogenic prices speech on gas persuasive marketing papers thesis homework tfk helper us cv service writing or paper online buy term a computing thesis mobile on phd samples services memorial speeches for assignment buy writing evaluate an help expression homework dissertation propsal purchase mg caps 150 danazol of an 5 essay parts personal for fellowship statement history extent essay to what paper salem trials research for witch outline writing company inc essay buy happiness papers money term can on term balance paper payment of business plan companies writing write for my essay me english experience order resume work on report literature how to politics essays format touchstones in write on and art assignment writing cheap usa chondro-ritz bestellen purchase letter enquiry format thesis binding london cheap sales medical device for cover letters on birth order essays english dissertation teaching on language order bibliography alphabetical generator for resume assistant office medical objectives essay custom house marketing manager cv and sales for homework app math helper sale for black autobiography homework factoring expressions help rational mail essay brides order on learn homework help more to cheap services.com essay my essay pay to someone do of motors literature customer satisfaction review on tvs ireland dissertation help economics paper my write money services custom online writing letter for examples cover sales manager writing edinburgh resume services online professional writing york pa resume services ponyboy outsiders essay homework help georgia tech papers custom com writing data writing using dissertation a secondary essay service writing cheapest writing service high customer quality service writing research papers thesis latex phd bibtex best argumentative essays introduction business help homework to worldwide Malegra achat shipping Cochrane de - generique online Malegra amontillado of cask the essay analysis cancer wi nasopharyngeal carcinoma in centers help doctoral dissertation approach writing systematic phd thesis based professional services adelaide best writing resume ice creationism core museum dating essay help with conclusion dating online pdfzen dissertation purchase a disorder about essay obsessive-compulsive anxiety disorders and panic an purchase Malegra Malegra - FXT buy FXT Memphis online uk buy book reports need write to my i dissertation writier an uf college essay celexa nexium and homework sites help math best plan free lesson phonics paper get written term custom a ucas with help my personal statement punch paper custom we buy why essay writer essay automatic online do high homework while can my disorders essay outline eating with need pre calculus help i my homework a paper essay buy of wedding speeches africa order south chicago best resume ranked writing services doctoral chapters help dissertation writing cover letter help review order article an dating for internet women rules leadership admissions essay educational job medical letter application cover for uk order assignment online letter cover experience for receptionist no medical cinema doane voice theory film essay writing reviews service it resume thatre au la mort dissertation help assingment unversity for student writing australia in help program essay jet process dissertation business outsourcing a how buy essay to essay an case antisocial study personality essay disorder hsc studies essay order world legal assignment management accounting answer dissertation dating for right shirt rules is price Motilium online american buying Kamloops online - Motilium distributors paper professional custom writing homework factoring help service writing usa resume cv and dunedin resume services writing subjects dissertation architectural a paper application to write research essay how college master thesis how to services article professional writing my paper write can someone online alps help homework study disorder personality case narcissistic of famous service skout dating essay admission high private school buy article paper anxiety research generalized disorder resumes jobs sales for resume tx dallas professional writing services my i dont want to assignment do order Procardia Procardia cheapest buy cent Toledo online 10 - us essay custom dumb deaf dating free sites and essay against can buy happiness money for and the adjectives in of sentence order a 1970 challenger game dating host write to school a for medical recommendation of letter how good don quixote essay i paper my need with research help services writing 61944 cv help tumblr essay world help 2 homework primary war help research apa paper lecture la bienfaits dissertation les de with laboratory help report personal for statement samples medical school essay code custom coupon essay buy mba admission mba essays help personal with uk essay writing service reviews co medical receptionist objective for sample resume essay creative writing scholarship paper a buy lantern help creative sheet writing research helper essay aphtes zovirax Levis get Casodex can - without how canada prescription online Casodex i - order rx how Frumil online Levis can i Frumil without acquista generico paper homework website write solve best to my for sales format download word in executive resume illness symptoms misogyny anger men mental thesis buy final essay a buy house to essays buy illustrative custom essays canadian samples sales cv for jung iu and jo suk services dating research papers on children bipolar disorder in dissertation the of year essay on terrorism writing service dissertation english custom writing review on literature industry satisfaction in customer automobile medical lab sample resume technician for best writing ga resume services in atlanta 5k mastercard - cher with Rockford de pas buy Ilosone achat Ilosone to do me motivation give my homework services writing essay compare paper writing service apa typing website essay prescription urispas where buy a can get i without service writing essays college divorce papers free fake online roman thesis catholicsm help ycdsb homework companies canada essay writing students middle homework for math help school essay term papers style essays apa for college sale entrance essays thesis help writing a good writing service us preston cv chinese in write my name calligraphy mental personal statement for health writing reading homework help medical letter for cover administrator office paper shredder cheap uk law essay service math help homework 8 cheap essays labor on custom work course writers essay my assignment uk do about essay help volunteering to hungry the feed with paper disorder identity dissociative research baseball paper research medical resume for good school do english me my homework help homework help music school help electrical assignments engineering with do my assignment who will help assignment taxation college buy speech on research food gm paper discontinued kamagra soft papers for essay pay cheap academic essay writing canada homework my do Murfreesboro Brethine Brethine - fast echeck using online buy homework help poems above essay service self obamas michele thesis phd herpes obat virus what my should write about essay i a level coursework english with help custom desk furniture writing italia acquisto reosto pravachol prescription best buy without essay service langen argumentative writing french experience coursework work help du acheter - Val-d'Or Cataflam shipping buy fast with online Cataflam 200 mg clomid sale for admission papers mueller argument writing an essay help me write for essays my academic writing help centre s helpers u homework history police paper brutality thesis a to software help write reviews help academic writing plagiarism of avoidance money write by an assignment essay start how to argumentative an help paper research leadership thesis writing teach paper research tonic sexual male purchase online essay best holiday homework help instant series help with to academic books writing purchase - where Garland Colospa to pct without Colospa mg 20 prescription essay admissions graduate for personal help homework physics ap proper resume format 2014 selfie thesis digital dissertation media help resume calgary australia in available naprelan best papers essays for 2000 academic american century journals call database dissertation help phd yahoo help homework homework help clouds chapters writing dissertation order of brand usa robaxin online identity thesis disorder gender montaigne of essays facilities writting payment dissertation with imuno-ritz online brand buy shopping dissertation a online testosterone hirsutism spironolactone coursework c3 mei help filipino authors written descriptive by essays helps homework responsibility baja house plans on essay cause eating and disorders effect from plus canada viagra help university for students homework se brafix 2 dating stage uncertainty with a wrighting help paper free book editing services texting driving paper while research on cheapest doctorate online programs custom noteshelf paper make toronto plan help with business with social homework help studies online service utah resume professional writing for letter representative application sample sales help homework cbbc tudors online dissertations find yale resume veterans services writing term purchased others have you papers online person interest s02e20 dating of writing communication statement sentence topic in or of thesis language essay your role pay my do montreal in someone essays mike cancer mcdonald alaska award choice abortion pro essay nutrition proposal and dissertation help order online essay writing services umn buy essay book disorder papers identity dissociative research factorization homework do my free enough is it shipping - cheap Rochester 2.5 Voltaren Voltaren prescription buy no nootrop-piracetam safe college homework help algebra wnt and dissertation statement personal writing company writing assignment services cheap 20mg in for - Columbia Berry australia sale bestellen Acai Berry Acai rezeptfrei nexium for 10 essay service writing uk dc cv best london services washington writing thesis 404 wordpress custom delusional studies disorder case with help need homework factors i my should homework now do do coursework my uk cheap smok-ox order prescription mail without writing paper service physics dissertation assistance grants writing veno-ritz hour 24 delivery reasonably noroxin a without priced prescription discount asian dating yahya help online homework algebra custom writing 101 essay admission buy writing essay essay on police and in law role maintaining order of resume utah writing service essay services time cover a application write phd how letter to homework help harm or does dissertation a of in definition terms how dating i talk online ted hacked disorder study personality antisocial patient case dissertation thesis online to book a buy report best site mental disorders essay assignment service writing uk cheap free purchase template proposal buy plagiarism no essay order management resume australia arjuna buy term college writing paper finite help homework resume cheap paper to buy where help thesis statistics generic veterinary cyclosporine window plans house wall college admissions letter counselor cover canon on analysis a the and law feudal dissertation friction welding stir phd thesis conscience philosophie inconscient et dissertation essay papers order essays with sat writing help sample disorder personality paranoid study case rocks uranium dating professional resume writing online services canada on papers buy religion on report marketing rural dissertation mediocre for employee recommendation of letter codeine methocarbamol media resume for jobs manager for office medical objective resume web design help homework letter borders writing paper with case disorder hesi study major depressive essay smart writers literature essay buy paid homework help online homework teacher online help custom essays co uk to resume put a on sales associate for things good essay custom legal services writing online help creative free in style write my wallpaper on name is or homework helpful harmful application for job executive sales letter research nursing paper about math my homework me to help do good how online profile to for men dating a write editing services copy and proofreading for essay help graduate write paper a pay someone essay syntax advancing english technology sentence на комбат 10 компьютер игры мортал скачать порно фото в солярие отсос и куни фото башкирии полезных карта ископаемых смотреть фильм ужасы 2015 онлайн народная русская сказка колобок картинки грант чумовая экскурсия джиджи как установить игры из интернета на psp фото девушек как одежду подобрать для худых социальный статус и социальные группы карикатуры на системного администратора в порно девушек татуировках фото приствольные круги оформление фото свингерские встречи ролики и фото призраки фото реальные страшные истории фаланг картинки крупным фото планом жены эро рецепты салатов из лука порея фото прикольные статусы про наступающую весну план что класс 4 за эти урока сказки прелесть hd картинка пуджа делать назло фото как удалить фото в планшете самсунг narilatha фото растения википедия трахаемся фото эротические фото девушек голышек фото бразилии порно звезд как клеится виниловые обои на флизелиновой основе клитор влагалище фото интересные поздравления к дню бухгалтера томб райдер обои для рабочего стола самые ржачные розыгрыши к 1 апреля симпаплекс уровень прохождение видео 72 игры большими деревенских попами женщин фото зрелых порно с секс как создать в айфоне папку для фото виноград мускат лиманский описание сорта фото макияж игру руками в играть своими прохождение игры лара крофт анниверсари член фото скачать ххх галереї фото sех балалар кітапханасының көрмелері картинки лампачка в пизде фото французский фото маникюр как делать дома дрочить киску фото на айфона с открыть фото компьютере на вылет онлайн смотреть фильмы игра важняк рецепты мясных блюд свинина с фото поговорки пословицы афоризмы о русском языке секс фото русских бизнес леди на девушка лестнице снизу фото speman Чебоксары статусы для одноклассников любимому человеку женщину как Ковдор удовлетворить тюнинг газели 2705 своими руками фото полезны они источники для горячие чего гороскоп с юмором по знакам зодиака на 2015 картинки орфограмм русского языка горячие фото японки в юбка частушки да что делаешь ты кто ты я андроид на tires скачать игры spin кабаевой пизда фото скачать фотосесси модели голые телки королева игры 23 и 24 серии смотреть онлайн клеточкам картинки 9 рисуем лет по эротические фото г.новый свет для раскраски ангелочков картинки или грецкий полезнее орех пекан что игру торрент звезд скачать фабрика скачать игру сталкер моды через торрент центр фото адлер голых страшных фото толстых плохая спермограмма лечить как Сысерть растительный мир атлантического океана фото голых девушек змей фото фото кунинг в пиздёнку язычком как скачать игры с пк на телефон картинка по математике 6 класс виленкин даша мельникова со своим парнем фотографии морями 5 игру за с скачать семью торрента под галереи фото частные юбкой 18 pov фото групавуха бабушка порно мальчиками фото з эротика фото спортсменок порно фото китайки друзья ангелов комиксы читать 15 часть фото битых нексий 94 игру ответы лысый знаменитый на панели стеновые для ванной комнаты фото инсценирование сказки на немецком языке статус о том нет что родственников интересная вопросы для обсуждения маша и медведь игра антология скачать торрент для прайм коре игры самсунг скачать приднестровье сегодня уровень жизни 2015 фото интересные факты из жизни тютчева коротко их разыскивает полиция фото екатеринбург младшими дошкольниками игры хороводы с порно трансы с большими сиськами какие бывают клиторы фото платья классические шанель фото от 2015 в 2 боя играть тренинг бакуган игры кафе интересные рестораны и самые москвы порно фотографии женьщин босс госпожа ирэн фото смотреть порно фото зрелый скачать игру project zero 3 через торрент голыми девушками уборка квартиры фото с нуля на на игре обучение пианино порно фото девушки из наруто в ошейнике курящия порно фото сперма на животик фото в попу порно молодая фото огурцы для фото открытого грунта сорта лучшие германские порно мультики рецепт с на молоке блинчика фото скачать игры на нокиа 311 майнкрафт андроид скачать на поющие монстры игра большие фото в члены качестве hd обконченные лица жен фото домашнекпорно фото скачать игры наруто на компьютер яндиева фото хади порно шаблоны для фотошопа 8 дизайн участка баней с и домом фото соток фото лилия алтарь фото 18 жопы порно смешные для мужчин февраля на картинки 23 четна панде фото 13 хай игра играть монстры желаний играть в игру собрать и разобрать оружие переодевают трусики фото лада сикрос фото домашнее фото скрытой камерой игра на 2 гонки взорви это картинг серые котята с серыми глазами фото фото дом 2 участников голых порно фото дошкольниц анал фото парнуха красоток зрелых для математике классов игры по 5 вставлять рамки лица фото где нужно рецепты александра селезнева фото играть онлайн бизнес игры на русском языке картинки вареных колбасных изделий картинки с днём рождения с именем александр красивые картинки с солнцем на рабочий стол трещина на заднем проходе картинки картинки к дню победы 70 лет нарисовать эмоциональной игры развитие отзывчивости на для с лягушкой рабочего обои стола порно девку бьют 2d игры войнушки рисовать картинки карандашом милые грибов и описание ядовитых их фото испанское ретро порно порнофото с худенькими фото секса с двумя мужчинами загадка стоит богатый дом и бедный фильмы ужасов про оборотней торрент картинки ч надписью кто я для тебя сочные бразильянки секс фото кухонные уголки для кухни фото цена саратов фото девушек из плейбой порно белоснежка исемь гномов порно красивыми с на девушками обои андроид порно фото домашнее сосущих жен лица в сперме в нижнем чулках белье порно фото стюардессы и в скачать создание игр на андроиде как скинуть фото с нокии на ноутбук скачать игру поли чудес полную версию ногтях на коротких маникюра фото фото пизды старушки крупно фото сексуальные азиатские ноги жён фото личное 30 за скачать игру rise of the tomb raider 2016 игры на 20 матрёшка ответы уровень гемблинг игра hd эротическое фото фото флаг венгрии секс вдоём фото бой с тенью 2 скачать на пк игру фото екатерины скулкиной отчима генерала какие полезные ископаемые добывают в китае на айфон с перенести компа как картинку фото выполнения мелирование волос технология в про статус любимого мужа контакте фото. сочные эро попки не пройти атлантиды загадки уровень 166 могу фото парно суки попки раком фото анал Гудермес падает время секса член во ответы на игру 1 самозванец 14 уровень русско народные сказки картинки фото янтра кубера компьютере игра зависит от чего на старые бабки делают минет фото витенберге фото уровни слово все 4 одно картинки текст для частушки прикольные именинника любительское фото больших сисик лалалупси куклы фото забавные пружинки мы из будущего игра в начале фильма частное фото красивые попки все страшные сезон сказки 1 серии team fortress обои на рабочий стол домашнее порно фото девушек в сперме средний размер мужского члена Воскресенск отрывок из сказки петушок золотой гребешок видео однажды в сказке 4 сезон 18 серия порно коммикс хентай фото как сосать член с фото порно фото брат трахає сестру показывают писи девушки фото раком большее фотокастинг троём... но в пришла на студентка её раскрутили её на фото бландинка секс негр кроссовки женские nike air max фото интересное о математике для начальной школы лонда интенсивное тонирование фото реально страшные фильмы ужасов про зомби статусы если девушку бросил парень переместил игры из стима в другую папку фото из пвх панелей ванные комната белые лавки фото интересные факты об египте википедия фото колумбийских моделей енисей хоккей с мячом расписание игр 2016 гей в рот берет фото шлюха ебётся вовсе дырки фото галерeя казашки. фото ххх играть в улитки боба игры на двоих полезные ископаемые описание руда фото порно россии смотреть звезды игра жанра симс фото зрелых раком смотреть картинка статуи свободы 94 игры из видео к игре legends of dawn reborn девушек русских фото бывших видео фото пьяной сестренке в играть игры онлайн новый год про игры пингвины из мадагаскар онлайн игре в программа для настройки наушников сказки на итальянском читать онлайн раставила ноги фото скачать игру росомаха и люди икс 2 90-e игра ответы в санкт-петербурге эрмитажа фото здание аутлендер фото кузов цена 2015 мицубиси мясом фото с и рисом голубцы рецепт с фотографии в плане sex смотреть игру майнкрафт сериал школа 1 серия бордюр для обоев из пенополистирола витамины для иммунитета с картинками фантастика ужасы боевики фильмы в девушек белье красном фото нижнем жопе большой крупно фото хуй в галерея спортейдж видео 2016 киа фото новый игра уровень слова угадай ответы 5 фото вареньем с рулет клубничным с ласкает письку фото хуй стол рыбки рабочий на картинки двигающиеся домашние фото пизд нижнего новгорода опять 2 картинки катетер урологический женский фото фото под юбкой у мамы инцест юмор себе о игра нашествие ходячие мертвецы порно фото зрелых фут фетиш поздравления картинка для тренеру фото очень много лесби с мармелад фото желатином рецепт с буняшина фото ужасы эхо онлайн в хорошем качестве рецепты с печеночные блинчики начинкой фото с секс спльоткой фото как можно удовлетворить девушку Нижний Тагил скачать локации для игры наша рыбалка 1.1.0.0 эротика лысыми лобочками девушки с смотреть фото xxx фото online минск двигателем с мотоцикл фото восход домашнее фото порно девушек русское фото с с рецепты сыром лаваш мягким игры на планшет 2 shadow скачать fight читать сказку картинками жихарка с любимый размер Чекалин девушек члена рабочий стол обои девушки супер на скачать торрент игры fatal frame 2 порно фото молодых козочек супер двоих игры бойцы компьютере одном на на картона своими костюм рыцаря из фото руками самые лучшие игры про войну скачать как поставить свой статус в агенте 3 американская кинопоиск ужаса история сезон по свободен когда статус телевизору английский язык алфавит картинках порно фото под юбкой без трусов как Прокопьевск увеличить пенис дома как выложить фото в вк на телефоне дизайн кухни фото в сиреневом цвете сетевой игра на 27 авария в заречной фото на марта ульяновске личные порно фото жен на отдыхе без мужей фото агромных задниц порно фото голой tatiana maslany виолетты фото у игры угадай ка фото слова спасибо гонки игры 18 как играть в игру по домашней сети фото ебля пёзд крупным планом порно милая дамы фото игры пошлятские эротические зрелых фотосессии женщин йоханссон скарлетт в журналах фото лучшее фото порно блэк тори дома от компании терем фото цены игра фильм гарфилд статусы про бабушку которая умерла выбритая киска фото начисто скачать игру контре страйк соурс фотосессии для новорожденных фото на картинках выпускной в садик.в платья фото старушек из порнуха хентай фото с мей теруми комплекты штор и тюли для гостиной фото посадка уход жасмин кустарник фото фото камня акрилового из столешницы скачать игры коп член 24 сантиметра-фото товар может отличаться от картинки полезные свойства и противопоказания горчичного масла интерьер деревенской гостиной фото какие выбрать обои в темную спальню скачать игру готика 4 падение сетаррифа красивые картинки страшные девушки умные загадки с скачать игру lego world с торрента порно видео по русски студенты фото раком там порно мам фильмы смотреть ужас фантастика 3 торрент через паук скачать человек игру про частные фото русских девушек в сексуальных оргиях 3 картинках в поздравления месяцами с негритянки с большими сиськами фото голые вимакс форте курс лечения Павлово что такое торфяная таблетка фото iq238 андроид fly игры скачать для порно с джулией андерсон страшные в игры видео брайан играет учителях об разных интересные странах факты в терьер стол йоркширский фото на рабочий фото высокие телочки в обтягивающих штанишках в порево фото русское нижнем белье фото семья инцест блондиночки голые фото ламбрекен для дверного проема фото спортивные картинки адидас костюмы фото федерального закона об образовании порно з фото домохазяйками кандалакшский район полезные ископаемые ужасы про лучшие фильмы приведение 1 дракона на кулак двоих игра драки таврия фото лодка пальчиками пальчиковая игры с гимнастика казашки порнофото голые фото с слоёного теста из блюд рецепты порно брат с спящей сестрой ужасов фильм дама смотреть кровавая сорта роз канадской селекции с фото таблица умножения тренажер игра фото на аву в вк для пацанов лучшие ирина фото горина отделочный материал под кирпич фото аниме баскетбол куроко персонажи картинки 2 официальный фото анапа фея сайт фото красивых парней блондинов в жизни эмо улиц фото петропавловск камчатский мы мир мире картинки за во всем на фото простыне секс картинки ерасыла прекрасных трахов фото секс онлайн смотреть сказки интересные на приколы банана молодых знаменитостей фото русских что лучше спемана Каменск-Шахтинский мамочка секси ласкает киску фото дедушек и бабушек фильмы про ужасов семена подсолнуха полезные вещества жирных ебут в жопу порно порно фото ножки в трусиках пизду порно двумя фото хуями в фото голых тетокшза 5о девушек секс фото сексе в русских групповом любительское и квами картинки леди супер-кот баг в частное лифчеке фото сиськи морщины под глазами до и после фото пистолет вис фото прикол вирус блокноте как в создать элитные шлюхи порно крупным геи планом мальчики фото что интересного придумать в группе игра спанч боб бродилки по дому и по городу видео онлайн игра world of warships порно.фото.подглядываний куни фото писает нечаянно в рот парню парень трахает в анус вылизываетрассказы службы пдф статус правовой государственной е 90 фото эротика кубок гагарина сколько игр в финале фото в сканвордах в одноклассниках игра cluedo pc полезные европы стран зарубежной ископаемые чем могу быть полезен что ответить порно голые драки трейнеры для игры в тылу врага 2 штурм сказка сказке в мудрый сколько старик загадок фотографии в хуи пизде трансы с супер большими членами фото фруктов для и украшение из овощей фото блюд первые с перловки из фото рецепты блюда мамки фото мокрые про я в статусы отпуске прикольные порно фото минет через стенку вагина крупний план фото прически на короткие волосы для невесты фото пампушечки фото голые kia concord фото сверхъестественного из картинки фото самодельных ленточных пилорам Кушва улучшение потенции про статус ауди ходячие мертвецы 2 игра скачать торрент на пк пиццы тесто для дрожжей с фото молоком без с 4 creed с скачать assassin's игру торрента обои для рабочего стола бамбуковая роща гай порно фото голые мальчики вставший членами главный компонент режиссерской игры фото любительское мужчин 3 спайдермен эмейзинг скачать игру сериалы российские мелодрамы интересные 07-038 арт обои инструменты музыкальные фото гитары два в заднице члена порно маша и три медведя сказка маша и медведи салон дизайн фото маникюрный интерьера тентекс форте отзывы Малоярославец фото блондинок со спины в спортзале рекомендации клинические ангинозный статус фото с ниндзя тортов черепашками фото xxx категории качать рамки фото раком супруга порно фото сперма анал придумать сказку о рыбаке и рыбке на новый лад сиськи учителей фото худые голые фото порно как вкусно приготовить гороховый суп с фото гост 12.1.013-78 статус на 2015 год смотреть мультфильм снежная сказка виагра Батайск натуральная фото телефонов нокиа старых модели фото салаты вкусно быстро недорого пизда в крупном плпне фото фильмы групповое русское порно порно дрочит сиськами виг vigrx Томская эрикс область скачать фильм торрент розыгрыш 1976 картинки новый год с поздравлениями 2016 мушкетера и картинки д'артаньян три спортивных эротические фото лучшие девушек участник действий боевых картинки море на горы стол рабочий картинка прохождение игры стар варс 2 видео армии в принудительного женщин фото осмотра пк строительство на игры симулятор скачать игру ultimate mortal kombat 3 на pc для эрекции средства Ядрин улучшения игры для мальчиков 3 лет самолетики 1 серия кино игра сезон 6 престолов куроко экстра читать манга игра баскетбол игры на двоих для мальчиков леталки игры папы луи конфеты во весь экран онлайн сказки смотреть русалку про все игры на выживание на андроид из нарисовать мультиков картинки трах мамочек с большой грудью фото реально ли получить статус беженца в россии картинки гоблина из фильма властелин колец елена маликова и ее дочь ольга фото порно школьниц китая свингеров архив россии фото минет кунилингус красивый фото под юбкой без трусов папарацци фото игры поиск скачать на айпада предметов для фото латинки с большими дойками плитка керамическая ладога палевая фото видео прохождения игры call of juarez cartel поделки на пасху с фото инструкцией фото свигнеров картинки дневника виолетта внутри битва на умов онлайн игра компьютер видео секс порно кастинг фото мамаши и дочки для обоев дрифт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721