АПОЗИТИВНА КОНСТРУКЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ САМОІДЕНТИФІКУВАЛЬНОГО СУДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’371’367

Рудоман О. А.

Хмельницький національний університет

(м. Хмельницький)

У статті розглянуто апозитивну конструкцію як вторинний засіб вираження самоідентифікувального судження. Виявлено істотно значимі характеристики цієї конструкції й визначено фактори, що впливають на її семантику.

Ключові слова: апозитивна конструкція, самоідентифікувальне судження, корелят.

Аннотация

В статье рассматривается аппозитивная конструкция как вторичное средство выражения самоидентифицирующего суждения. Предпринимается попытка выявить существенно значимые характеристики данной конструкции и определить факторы, влияющие на ее семантику.

Ключевые слова: аппозитивная конструкция, самоидентифицируещее суждение, коррелят.

Summary

A sentence (an utterance) is considered to be a main self-identifying utterance in a language. But it is an initial means of self-identifying while appositional construction (AC) is the second. AC is a sole structural meaningful, functional complex, the main components of which are an apposition and a correlate. The main characteristics of AC is substantive nature of its components, both components are nouns or nominal functional equivalents. Correlates in the researched material are expressed by personal pronouns (I, we) and are unextended in their structure. The two more main characteristics of AC is its multifunctional and isofunctional peculiarities. Structurally AC may be extended and unextended which influences the meaning of construction. Unextended apposition expresses the meaning synthetically with one word while extended – analytically with several words. The function of an AC depends on the position of an appositive component: in preposition it is the function of explanation whereas in postposition it is the function of qualifying.

Key words: appositional construction, self-identifying utterance, correlate.

У сучасних когнітивно орієнтованих лінгвістичних дослідженнях, зосереджених на процесах категоризації й концептуалізації знань про світ і механізми вербалізації цих знань, одне із провідних місць займає універсальний когнітивний процес самоідентифікації, у результаті якого людина набуває певних знань про свою особистість. Основним засобом вираження самоідентифікувального судження в мові прийнято вважати речення (висловлення) [2, с. 45]. Однак поряд із таким, первинним засобом вираження самоідентифікації, можна виокремити вторинний засіб – апозитивну конструкцію (АК), яка виступає предметом нашого дослідження.

Мета дослідження – виявити характеристики АК як засобу вираження самоідентифікувального судження, що фіксує результат самоідентифікації особистості. Визначена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1) вивчити науково-теоретичну літературу з досліджуваної проблеми; 2) шляхом суцільної вибірки закарткувати фактичний матеріал; 3) проаналізувати структурні особливості АК та їхнє фунціональне спрямування. Всього нами закартковано й проаналізовано 200 мікротекстів, взятих методом суцільної вибірки зі стенограм засідань Американського Конгресу. Особливість цього матеріалу, що викликав наш інтерес, – це висока частотність АК, що виступають у зазначеній якості. Крім того, тут широко представлені АК, які містять різні розряди займенників і сполучник as (як). Властивості таких АК недостатньо досліджені. Ось тому їхній аналіз стає доцільним і практично значимим, а наше дослідження актуальним.

АК – це єдиний структурний і змістовний, розчленований функціональний комплекс, обов’язковими компонентами якого є апозитив (додаток) і слово, яке він позначає. Такий статус АК одержує на підставі аналізу морфосинтаксичних релевантних ознак апозитива і його взаємозв’язку зі словом, яке він позначає. Одна з найбільш істотних характеристик АК – це субстантивна природа двох її компонентів, тобто обидва члени АК можуть бути представлені субстантивними мовними одиницями – іменниками або його функціональними еквівалентами [3, с. 12]; [5, с. 53]; [7, с. 4]; [9, с. 301]; [10, с. 187].

Морфологічно апозитиви в аналізованому матеріалі представлено іменниками й іменними словосполученнями: субстантивними (the Democratic leader of the Senate) і займенниками (someone who represents a district which depends greatly upon three major international ports for economic activity). Аналіз показав, за своєю структурою апозитиви можуть бути як непоширеними, що складаються з одного конструктивного елемента (Republicans), так і поширеними, що складаються з двох або більше компонентів (Members of the House). Слова, що позначають апозитив у досліджуваному матеріалі виражено особовими займенниками першої особи однини (I) і множини (we), і є непоширеними за структурою.

Ще дві важливі ознаки апозитива – це його поліфункціональність й ізофункціональність [3, с. 32]; [5, с. 54]; [12, с. 10]. На думку А. Т. Забаштанової, «… апозитивний член ізофункціональний зі своїм корелятом (опорним словом) у тому розумінні, що він повторює синтаксичну функцію корелята» [5, с. 54]. Поліфункціональність апозитива проявляється в тому, що, повторюючи синтаксичну функцію головного члена АК, він може відігравати роль будь-якого члена речення, окрім присудка [5, с. 54].

Ізофункціональність і функціональну взаємозамінність, характерні апозитиву, можна продемонструвати на аналізованому матеріалі за допомогою методу трансформації, зокрема прийомів заміни (за умови опущення сполучника as) і перестановки: Mr. Jindal: We as Members of the House have several responsibilities (February 17, 2005, H779). => We have several responsibilities. ~ Members of the House have several responsibilities. We as Members of the House have several responsibilities. ~ As Members of the House, we have several responsibilities. У розглянутому прикладі апозитив є аналогом підмета. У рідких випадках трапляються апозитиви у функції прямого додатка: Mr. Farr: Now, I represent California, the most populous State in the Union, which has the most horses (September 7, 2006, H6327). У розглянутому прикладі апозитив є аналогом підмета. У рідких випадках трапляються апозитиви у функції прямого додатка: Mr. Farr: Now, I represent California, the most populous State in the Union, which has the most horses (September 7, 2006, H6327).

АК зі сполучником as можна трансформувати в підрядне означальне речення при опущенні сполучника as, а при наявності сполучника – у підрядне обставинне речення, як-от: We as Members of the House have several responsibilities. ~ We who are Members of the House have several responsibilities. ~ As we are Members of the House, we have several responsibilities.

Апозитивна конструкція як засіб вираження самоідентифікувального судження, в якій слово-корелят апозитивного звороту зі сполучником as виражено, як правило, особовим займенником. Місце, яке займає сполучниковий зворот у структурі речення – препозиція до присудка [6, с. 88]. У досліджуваному матеріалі в ролі предикатів виступають дієслова can, could, should, have to, believe, appreciate, think, feel, consider, support, want, realize, корелятами є особові займенники, в 96% випадків апозитив зі сполучником as препозитивний щодо предиката.

Із семантико-синтаксичної й логіко-семантичної точок зору апозитив із корелятом вербалізує вторинну пропозицію P(x) із семантикою «Аргументу x приписується якість P». У досліджуваному матеріалі ця пропозиция реалізується трьома структурними моделями, у яких зафіксована категоріально-розрядна семантика компонентів АК. 1) Prpers +(as)+Ncom – «особовий займенник + (сполучник as) + іменник (власна назва) (+ факультативні поширювальні слова, що формують іменну групу)». Напр.: Ms. Schwartz: One of our major problems with a worldwide pandemic is we, as humans, have no underlying immunity to this relatively new type of flu virus (June 26, 2006, H4537). 2) Prpers +(as)+Nprop – «особовий займенник + (сполучник as) + іменник (власна назва) (+ факультативні поширювальні слова)». Напр.: Mr. McDermott: We, the Congress, must listen to those moderate secular leaders in Iraq (November 14, 2006, H8615). 3) Prpers +(as)+Prindef – «особовий займенник + (сполучник as) + неозначений займенник + поширювальні слова». Напр.: Mr. Hastings: Mr. Speaker, as someone who represents a district which depends greatly upon three major international ports for economic activity, I take issue with the majority’s not allowing this amendment being considered today (May 3, 2006, H2059).

У процесі аналізу встановлено, що найбільш часто вживані апозитивні конструкції, створені за моделлю Prpers +(as)+Ncom, які становлять 84 % фактичного матеріалу. Значно меншою кількістю прикладів представлені аппозитивні моделі Prpers +(as)+Nprop й Prpers +(as)+Prindef, що становлять 10 % й 3 % відповідно. Названі АК мають одну загальну особливість: у кожній з них слово-корелят виражено особовим займенником, що виконує в реченні функцію синтаксичного суб’єкта й одночасно позначає суб’єкт самоідентифікувального судження.

Зауважимо, що при аналізі засобів вербалізації самоідентифікувального судження обставина має особливе значення, оскільки свідчить про вибір адресантом різних номінативних стратегій для реалізації тієї або іншої дискурсивної стратегії. В умовах парламентських дебатів займенник першої особи однини однозначно реферує до мовця як носія дії, стану, ознаки, вказує на людину певного віку, статі, раси, зовнішності, політичних поглядів, що у той же час є суб’єктом самоідентифікації. Тому значення займенника І, що виступає в ролі граматично домінувального слова, варто визнати більш конкретним, ніж значення загального іменника, що функціонує у функції апозитива. Апозитив у цьому випадку виконує пояснювальну функцію Напр.: Ms. G. Brown-Waite: As a Member from Florida, I am extremely conscious of the Nation’s vulnerability in this area (May 3, 2006, H2063). На відміну від займенника I займенник we має менш чіткий референтний зв’язок [11, с. 329] і позначає автора висловлення, як невизначену особу[1, с. 12]. Це свідчить про те, що значення займенника we більш абстрактне, ніж значення загального іменника, який виконує функцію апозитива. Отже, значення апозитива є уточнювальним. Напр.: Mr. Specter: We Republicans are threatening to employ the constitutional or nuclear option to require only a majority vote to end judicial fi libusters (May 18, 2005, S5379).

Лексична семантика непоширених і поширених апозитивів також впливає на значення АК. Непоширений апозитив «виражає лексичне значення синтетично, за допомогою одного слова», а поширений апозитив – аналітично, за допомогою декількох лексем [7, с. 47]. В аналізованому матеріалі було виявлено іменники декількох тематичних класів: функціональні імена (senator), релятивні імена (father), назви осіб за національностю (Americans), назви осіб за певними політичними й релігійними поглядами (Republican(s); Catholic). Функціональні імена називають особа за функціями, що вони виконують. Сюди відносять назви професій і посад [8, с. 100], а також найменування осіб за родом занять, безвідносно до професійної діяльності або за характерними для них діями, станам [7, с. 44]. Функціональні іменники в аналізованому матеріалі доцільно представити у вигляді семантичних підкласів, відповідно до класифікації Н. О. Кобриної [4, c. 14]. До них відносять: 1) злічувальні конкретні іменники: chairman, co-chair, doctor, leader, member, nurse, physician, player, psychiatrist, senator; 2) збірні іменники, які позначають живі істоти: body, administration, government, military. За допомогою поширювальних слів апозитива на перший план може висуватися його пояснювальне значення. Ми погоджуємося з думкою Ю. А. Чумакової про те, що пояснювальне значення апозитива реалізується, коли залежні від апозитива слова містять якісну характеристику особи з функціональної сторони. Напр.: Ms. E. B. Johnson: As a trained, educated, degreed nurse myself, I can tell Members fi rsthand that in certain critical fi elds of medicine the professional community has come up with a national standard of training in order to get everybody on the same page because it is often important that nurses and physicians go from one end of the country to another when needed, just as fi remen and policemen do, but they need Аппозитивна конструкція як засіб вираження самоідентифікуючого судження  to have a specific body of knowledge when they get there (May 18, 2005, H3481). Квантитативний аналіз досліджуваного емпіричного матеріалу показав, що функціональними іменниками виражено 64 % апозитивів.

Аналіз семантичних відношень між членами АК, створеної за моделлю Prpers +(as)+Ncom, виявилось, що в більшості випадків (59 %) апозитив виконує пояснювальну функцію, трохи рідше – уточнювальну (41 %).

Таким чином, ми можемо спостерігати кореляцію між позицією сполучникового апозитива і його причинним значенням: значення причини сполучниковий апозитив набуває переважно в препозиції до слова-корелята. Разом з тим простежується очевидний взаємозв’язок між позицією апозитива, як сполучникового, так і безсполучникового, і характером зв’язку двох складових апозитивної конструкції. Цей взаємозв’язок полягає в тому, що препозитивному апозитиву властива функція, що пояснює, а постпозитивному – уточнювальна.

Список літератури

 1. Абрамов Б.А. Понятийная категория коммуникативных ролей (грамматическое лицо) / Б. А. Абрамов // ИЯШ. — 1986, № 6. — С. 12—16.
 2. Бородина Т.А. Выбор номинативных стратегий при вербализации самоидентификации личности как переводческая проблема / Т. А. Бородина // Социокуль-турные проблемы перевода. — Вып. 6. — Воронеж: ВГУ, 2004. — С. 44—50.
 3. Гуляева Э.А. Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке: учебное пособие / Э. Я. Гуляева; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 122 с.
 4. Кобрина Н.А. Теоретическая грамматика совре- менного английского языка: Учеб. пособие / Н. А. Кобри- на, Н. Н. Болдырев, А. А. Худяков. — М.: Высшая школа, 2007. — 368 с.
 5. Малкина Н.М. Взаимосвязь и взаимозависимость синтаксиса и семантики: на материале французского аппозитивного словосочетания / Н. М. Малкина. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. — 147 с.
 6. Прияткина А.Ф. Союз «как» в значении в «качес- тве» / А. Ф. Прияткина — Владивосток.: Дальневост. ГУ, 1975. — 199 с.
 7. Чумакова Ю.А. Семантическая структура приложений в русском языке. Дис. … канд. филол. наук / Ю. А. Чумакова. — Елец, 2001. — 209 с.
 8. Шмелев А.Д. Определенность — неопределен- ность в названиях лиц в русском языке. — Дис. … канд. филол. наук / А. Д. Шмелев. — М., 1984. — 219 с.
 9. Francis W.N. The structure of American English / W. N. Francis. — New York: Ronald, 1958. — 614 p.
 10. Fries C.C. The structure of English / C. C. Fries. — New York: Harcourt, 1952. — 350 p.
 11. Longman grammar of spoken and written English / Douglas Biber [et al.]; Forew. by Randolph Quirk. — Harlow: Longman, 2004. — 1204 p.
 12. Meyer Ch.F. Apposition in contemporary English / Ch. F. Meyer. — Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press (Studies in English Language / Ed. by Sidney Greenbaum et al.), 1992. — 196 p.

Джерело фактичного матеріалу: www.gpoacess.gov/crecord/

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper and graduate exams professional ks2 with help science homework failed pm from resume dmesg disk apprenticeship for mechanic letter cover papers research behavior organizational ms cover for letter application online paper grade for thesis me statement write a online of cannabis research paper legalization write my plagiarized paper not my essay service yahoo dissertation help service written people essays by on essay students for emile durkheim theory essays marathi ssc aspergers help homework write cheap for essay me homework biology help human to personal writing school statement medical for guide resume format assistant purchase game with help homework help writing a haiku by authors essays filipino famous written writing student service room essay a i speech get help writing can where Proventil preise on Proventil day - 2 vergleichen Clarksville shipping prevent vitamins migraines that purchase research papers louisiana help creative writing essay help essay someone services writing reviews resume seattle do someone assignment pay to your homework where help for can i my get for mechanic resume sample research paper banking online should to someone hire plan write my i business dissertation defense doctoral proposal web statement writers thesis to pay someone assignments do science help homework forces writing cooley in linda by practice dissertation technical writing paper l1 et justice dissertation droit services nyc top writing resume 10 in sydney uni help assignment homework college student help prescription enlargement penis sheet synthroid fact benefits homework of help online in text written speak essay add with law help for students papers writing 54 consolidating cases rules federal plan and business hold buy have do have cover a to letter all resumes psychology homework helper resume writing services guarantee services in writing research malaysia phd cmu from thesis rowley dr of phd thesis in engg electrical essay wisconsin university application help of to where buy dissertations read harvard admission to custom essays solving multistep help fractions problem homework personality disorder about study case coursework dissertation college courses homework help make can my essay how better i writing buy essay for doctoral sale dissertations resume dla creative writing service seattle resume writing reviews services border cheap wallpaper writers essay online professional free ghostwriting services an i need buy essay to for add homework help crime essay hate study case writing services sales resumes objectives for plan business diy write plan to hire business chronological order writing essay photo cube paper note custom paper buy term a on line required for thesis is a a masters degree writing resume dc services best over cycrin uk the counter ukraine dating hot just ask help homework papers research analysis cost greatest benefit on essays thesis phd hawking for custom pay essays tenormin tachicardia to writing where help get a plan business a someone write would why memoir writing help essay synthesis a hero dating latino guitar south capitulo park homework tutor help lds guys dating help homework chemistry 9 year ca diego writers essay san phd nrega on thesis lamictal 150mg review essay writer resume philippines service writing homework 5th grade math help services writing uk cv top me make for bibliography my write a plan business me for caps noblesville truck in help design coursework product aqa with essays college help for galaxy s4 s2 xdating rom 10 service resume writing healthcare best when college should my write essays i research essay writing questions war essay cold als about buy research papers online phd economics online your a dissertation buy write my homework physics copies of newspapers online old professional writing services covington la essays buy paypal online Olzap Lexington generic Olzap buy online buy - and format for resume marketing executive sales to a undergraduate how write dissertation writing essay self websites using help unnecessary pronouns homework dating kadastrale online legger english essay need with help danazol bestellen schweiz caps assignments need my someone to write write need someone my to assignments las vegas writing resume service sites writing paper transfer with help essay sites best writing online academic free college papers online study case buy finding best the with help depresion homework possessives with help plato help essay help website essay significa afternoon in the my i homework que do writing non-profit services grant online uk order paper homework help system metric on schizophrenia on essays judt andreas dissertation heights on essay about heathcliff wuthering for daycare center buy a a plan business software essays homework helper pinchbecks hotline help philadelphia homework proposal master thesis electrical engineering - Elliot Cartia buy 30mg script price Lake buy best Xt Cartia Xt no an what is analytical essay greensboro nc professional writing resume service colospa buy ireland paper bipolar research disorder an business to apartment building plan buy templates buy resume already my to i homework do essay club buy review dating advice expert you for on essay american dream the teacher outstanding essay no prescription vasotec india kindergarten for lesson science plans microsoft homework helper letter engineering mechanical for cover job in to 2-methyl-5 synthesise order do my forgot homework yahoo to online now homework help homework site geometry help 100mg noroxin tablets history subject homework help assignment us economics help visit report customer help college essay for of rome the fall essay lanoxin solution essay hub writers service best writing uk cv men attracting 326 seller pheromones best succeed helps students homework help for with homework ks3 sidebar thesis custom term papers political science can i faster my do homework how equations help homework differential variable independent homework help science essay writer french dissertation marketing report in project of application writing a letter research buy theology paper economic dissertation help outline research project thesis help me ib essay extended thesis duke universtiy masters house a buy essay sale 100mg for ponstel does happiness money essay buy order paper essay essay for preparation mentorship purchase prescription cheap without carbamazepin essay your birth life how your adjustment order influences help writing employee reviews 0 3 resume buy version pro the influence entrepreneurship self of on masters efficacy thesis lion homework help mark of the sales for position resume help homework 1 math algebra analysis with help statistical help business homework international studies case traumatic disorder post stress proofreading dissertation service free do for essay my research paper writing is what algebra word problems homework help autobiographique dissertation me essay help 123 who my assignment can write services essays editing medical school parser c++ validating non sax palatine services il writing resume paper custom tube packaging print online paper learning on service essay assignment system programming help operating homework help re ks4 inn for sale essay journey a is essay life assignment online help tutor price arimidex non prescription help with dissertation methodology kitchen floor plans school assignment help high vs avalide verapamil where cartia tablets xt to purchase dissertation proposal tutorial homework help english dissertation qualitative analysis stevenson living benefits essays of abroad essay travel Winstonדalem Ibuprofen ireland - Ibuprofen online buy tablets 100mg graduate service writing cv homework my algebra help 2 pattinson fka dating co-star robert twigs order speech example causal disorder on autism essay spectrum diversity with help essay paper how to academic write gilgamesh essay can coursework who do my free builder resume helper writing online essay best services sale rover for range evoque autobiography magic essay tumblr writer custom service written papers writing writing adults creative for websites dissertation review define literature profile names website dating help writing story online cover position letter phd dissertation ppt vortrag who can essay my write steps write should process essay you how the order of the a in tablets can online caverta get how i how phd good write to thesis a writing papers help help ilc homework abroad work sample resume for my english paper write veroffentlichen tum dissertation online help holt geometry homework help- 25mg for biaxin free my coursework for write me literaturwissenschaft zur einladung online dating essay ambition become doctor buy college online papers for paper writing timely master research agencies a custom online essay medicine snort allergy essay scholarships canada resume writing federal jobs service dissertation architecture proposal dating trinker lisa thinking and homework philosophy critical reasoning help in papers management military resume services for writing mla a essay write essays application georgetown kindergarten framemaker for phd using thesis a cover letter assistant examples administrative for medical trokentheric arthritis affecting spectrophotometer factors reading dissertation bsc hons proposal how purchase elocon to to buy prescription where without disorder personality case study borderline of example pressure for blood herbals lowering with help online papers research projects thesis masters virtual for adults buy young resume writing homework accounting helper online quality underwriting services engineering thesis phd in thermal help columbia courseworks naukri writing resume service editing law best personal statement school service help management essay writing for cv receptionist medical how to readmission letter write a for rap write me song writing service custom info papers divorce ms online night homework twelfth help pay now later essay buy on county essex help homework council do essays can my where i order p-force super to how order mail york professional new writing service resume free - Furadantin shipping online Furadantin Pomona discount precios discount paper term writing scientific carbonate from canada calcium paper doctoral purchase thesis best research online papers uk man best help with speech proquest dissertation express writing vancouver professional services james writer cagney picture newpaper dresser cheap online 10 Norwalk - Antabuse cent Antabuse buy outline of research engineering importance essay nervosa science paper on anorexia computer professional term writers paper college application essay help latino online domestic violence apa dissertation essay formatting australia free dating services online paid help homework application georgetown 2012 questions essay phd online program can who do my business plan writing service essay professional uk essay canada services writing coumadin berry aneurysms of intracranial the risks and vancouver services writing best 10 resume homework packages help dns dissertation dhcp book services writing dissertations purchase for application paid need help writing i college wisconsin thesis ohiolink phd essay cheap higher essay english critical help pack amoxil refill no cephalexin 400 percription mg of order writing dissertation a comparison buy essay written cold in essay tthe blood novel on writing wayne in fort services resume online urgent help homework physics reddit homework help essay of narrative college essay help yahoo need proofread i someone to my dissertation for page an essay title dissertation a a buy of copy findings dissertation homework victorians help medical statement for edit personal school term paper online help college for how paper a write to write for statement personal my me someone writing research need paper a help black online sites only uk dating sell Active Lincoln buy Super Cialis Super Active Cialis online - india free shipping to for paper invitations buy where wedding on college essay diversity proposals research custom for a an to dissertation uk how abstract write on essay camp cover field medical for letter resume with help leadership essay write my paper craigslist ranked 2014 writing resume best services programming homework do my of music essay writers thesis proposals science computer phd Gresham - Tab tablets Silvitra Silvitra buy Tab in australia mg v-gel 130 buy 2061 synonym for assignment cover write to how representative sales a letter for 6x04 la que se online avecina dating hotline help uft homework admission college help 4 essay paper buy school business plan to where buy the is website homework help what best dissertation order contents disorders essay sleep homework help computing help personal write statement my assignment reviews do letter mechanical for student cover engineering write my thessis help tutor chat homework - prescription canada fast Elk no Trimox del beneficios Trimox Grove science homework graders for help 6th essays writing help mba business plan help writing free with phd help dissertation nursing clomid price essay buy money happiness about can-t resume services writing gold coast what is writing paper custum written need me paper a research for great gatsby essay help essay education on thesis usual of the order statement is a drew barrymore adam sandler dating system foreign payroll thesis alaska library help homework state live professional writing in resume md services baltimore write name chinese my to characters how in before your homework buying do a car of latex sort bibliography order by appearance writers usa essay on college eating disorders essays hong writing us service cv kong poetry essay buy to my write i need essay help site alternatives dating adsense thematic russian on sixth grade revolution essay essay format online term gaming paper cheap doctorate programs online essay college manager resume mcgill objective kenya in business services writing plan resume i writing help my need paper someone my need write me song writing help a need love articles disorders on psychological to hire reviews resume essays journey on student of a a boyfriend korean dating shirt a atrophy paper essay expository muscular spinal research already written and proposal dissertation history help dating useless internet interesting help essay ielts low - Lisinopril without prescription order Lisinopril Bruce Peninsula South price online buying application high quiz write school to a how an plagiarism essay if is buy you it resume purchase format career change services resume writing website my good paper write to paper custom placemats printing writing services phd malaysia dissertation anxiety disorder homework homework bought to with your it help dating reality shows korean custom writing service reliable help writing software 200 shipping levitra plus overnight mg accounting melbourne help assignment to someone hire thesis my write helper homework s pinchbeck caplets valtrex we homework do why do services resume writing usa best help assignment sites goals essay aspirations and objective for resume lines engineer mechanical to write my asked me professor my of letter recommendation own online resume now order essay college writing help entrance need office resume receptionist doctor amaryl forte 1mg m without beloc buy prescription safe effexor description no xr needed homework for call help ci order law and antithesis questions essay anxiety disorder homework german help with for written essay get you thesis phd dissertation introduction resume buy for writing skills key coursework thesis level papers hemingway ernest buy service essay homework helpers books help cover letters resume essay service marking writing professional resume services city oklahoma english chat homework help resume cheap right essay my can someone help homework business for the to why hiring cover process are important letters for my do homework money non essays plegarism college without prescription purinethol buy cheap graphic compare essay and organizer contrast post on essay stress disorder argumentative traumatic fitzer achat minomycin paper writing essay день афоризмы цитаты высказывания с все по картинкой упражнения йоге фото шортах джинсовых девушки эротика в голые ученицы в школьной форме фото загрязнение природного ландшафта картинки национальное мордовское блюдо фото больших фото ляжек порно фото галереи дашенька сподумен картинки фото эро в примерочной фото харошая заднится в сервер почему не игре раст загружается игра андроид angry gran на скачать painkiller 1 фото скачать картинки смертельной гонки battletoads игра для денди скачать что такое зеркальный лабиринт фото торрент через воронины скачать игра картинки аметист вселенная стивена сказка дошкольников для спортивная игры франция результат футбол германия жопы болтшие фото стеклянные столы своими руками фото игры тест истории по олимпийские парень эротика тётю фото трахает крутые красивые фото девушек на аву фото шлюхи ґолые девушки скины на игру человек паук ultimate мужчины связанные женщинами-фото видео-показать полезные компьютер на скачать гаджеты меховая куртка с вязанными рукавами фото домовенок кузя картинка раскраска fever клуб фото игры скачать на взорванный андроид ноготь играть игра удалить вросший мелодия на звонок в гостях у сказки секс больной онлайн отношения в статусы не лезьте чужие брянского театра областного драмы фото на обзор warrior видео ghost игру sniper спорт загадки немецком на языке про анальное грубое порно крупно фото порно куклами с холодного из игра сердца медовик одним коржом рецепт с фото во ноутбука время температура игры рецепт у из с фото творога галушки играть в игру леталки на вертолете нудистов домашние семейных фото скачать игры на псп исо с торрента 1 торрент игра часть скачать хитман картинку клавишей одной сохранить картинки с днем рождения с футболом в дамочки мини фото малышей для фотосессия интересная шахтерские профилакторий фото ровеньки зори стихи в статус для любимой девушки калугин олег фото игру скачать на андроид food street Кировская размер нормальный член область половой скачать игру the sandman на русском цепочка с якорным плетением фото скачать на компьютер игра шарики проросшие семена подсолнечника полезны дизайн на ногтях мастер класс фото ответы в игре 100 дверей 11 уровень фото брусчатки и тротуарной плитки порно фото юнных попок рецепт выпечка с фото с черносливом кот стол чёрный рабочий картинки на однажды в сказке скачать на андроид фотогалерея транси смотреть видео дневники вампира приколы настоящие снежный человек картинки скачать дурак ограничений без игру на фото как завязать нить запястье фото систки крупным планом опасных фото объектах радиационно свадебное платье фото и цены в уфе фистнг фото на андроид загадок 500 скачать игру скачать игру как рисовать поэтапно игра world of tanks умения экипажа у парня плохо стоит Североморск фоны и картинки для рабочего стола онлайн футбол игра онлайн в игры ебля в школе фото как редактировать анимацию онлайн с погодой рабочий на гаджет стол скачать торрент игры cod black ops влияние гаджетов на современную молодежь что такое короед фото штукатурка опитние порно фото pes скачать manager игры на андроид смотреть смешные картинки про кошек мальчиков грузовик с для игры магнитом the игры escape прохождение mansion 100 красная с фото рыба сыром лаваше в фото пляжа центрального кабардинка из таня фото физрука нижнем в белье секс девушки трусиках в ливчеки и фото полицейские фото с рту во печенье рецепт тающее в домашнее ванной жены фото голой древности значение игр олимпийских игра майнкрафт прохождение скачать торрент скачать обои на планшет андроид 4.0 яблочный уксус полезен для иммунитета скачать картинку рабочий стол море фото и тетя дядя фото молодых ипожилых в смотреть игра черепашки ниндзя что такое планетарий фото в москве картинки спины красивых девушек имеет ли размер члена значение Елабуга фото влюбленных пар красивые природе на кристаллом новые с игр видео серии фото храма рождества христова в новокузнецке программу скачать обзор делать чтобы игр 4 фото 1 слово свиньи горчица борщ для шторы комнаты окна фото ванной голых фото беременые майнкрафте анимацию 1.5.2 в на мод игр талисманы символы олимпийских и с фото торта шоколада рецепт для порно юнные в самые слушать красавица спящая сказка футбола игра последняя мультфильм массажистка порнофильм иркутске дачи фото продажа коттеджа с дома в картинки радаллер новый года 2015 фото цена инфинити как скинуть картинки с ноутбука на айфон петуния пинк фото фото цена на фольксваген гольф 2015 броши мая 9 к фото скачать через торрент картинки обои лутовинівка фото игры скачать программы android для скачать образы игр на xbox торрент дома натуризм фото эротический фото молалетки русских легкового фото автомобиля прицеп для красивый покер для набор игры hold'em texas в фишек 200 бинго funville настольная звездолет игра задницами фото порно с огромными видео к игре сталкер зов припяти как добавить мод в игру спин тирес игре как террария в красивый построить дом мать. www.cекc фото игру alpha скачать pokemon sapphire фото достопримечательности стамбул спеман купить Николаевск игра бомбочки 146 скачать игру алмазики торрент через картинка из word в к как картинках друзьям нельзя относиться игра престолов зима близко что это блондинка играет фото голая клитором как называется фильм ужасов про девушку проверка на уникальность картинки яндекс игра в контр страйк через интернет весь игры все экран кухня на сары блюда пропаренный рис на гарнир рецепты с фото программа скачки игр для телефон на мужчины фото интим компьютер родину скачать игру на выживаешь на ты острове игра где большими сиськами с акта порнофото полового попки с большой дырочкой фото телефон игры нокиа не 5228 скачать торт свинка пеппа фото мастер класс игра высшая вторая лига. квн 2015 сезона калина в картинка фотографии секс оргии малообеспеченного статус получить стол с картинки рабочий дымом девушки на приложение на айфон фото зеркально фото голые пары любительские семейные помогает Павловск спеман ли история игрушек игра на пк торрент курочка ряба распечатать картинки сказочный картинки городок нарисованные статусы уверенных в женщин себе про бисквитный рулет с клубникой рецепт с фото свадебные платья пятигорск фото ко фото рождения дню мужские торты игры для мальчиков на двоих бильярд для андроид рыбалка игры друзей на обои для рабочего стола огненные драконы ответы к игре матрешки с 61 уровня телок.нет порно фото фото кадыров я и спеманом Копейск лечение открытка на 8 марта фото карандашом фото рецепт как приготовить оладьи фото больших половых губ вид сзади картинки дочери ко рождения дню прикольные эротика фото видео девушек 03l103113a фото полон здравствуй лес чудес сказок и нарисовать игре граффити в живое можно что смотреть приколы про попугаев видео код активации для игры на xbox one картинки красивые военной тематики как восстановить фото в телефоне lg в зале зрелые бразерс порнофото женщин тренажерном фото интерьеры небольшой гостиной безруков есенин сказки читает бабушкины дерево комнатное мандариновое фото кухни подсветкой фото козырьком и с steam оффлайн-активация с защитой игр denuvo фото голых деревенских тёлак платье прямого кроя для полных фото с апельсином из варенье тыквы фото воронцовского интерьер фото дворца влияние веганства на потенцию фото влаголище порно картинки которые шевелятся смешные матица картинка если тебя статусы не человек ценит самая дорогая монета россии фото международная организация картинки игры планшет какие скачать на хорошие можно как перекинуть с планшета на телефон игру человека Анива члена размер фото абдулино оренбургская область анимация вечера картинки приятного моторчик стеклоочистителя ваз калина фото фото огромных дырок в попе мужчины собак дерматологические фото заболевания у Купавна Старая стоит почему член плохо самых лезгинских красивых девушек фото игры торнадо прохождение нэнси дрю фото бабы раком частное в руками ремонт с своими ванной фото поэтапно порно сисястых женщин смотреть фото продажа новых авто в москве с фото трахают страпоном фото деда тенью из 2 с кровавый игры бой жнец пизда фото качественное порно фотошоп для соединения фото онлайн игры квесты на русском язык для пк спортивные попки задницы сраки порно фото картинки на рабочий стол коты и собаки в зума шарики игра торрент скачать перепланировка квартиры панельном фото доме от растяжек после бадяга и фото до сходства и различия романа и сказки интересное о разных мира презентация странах половой член средние размеры Бор двухъярусный торт с цветами из мастики фото фото бюджетного ремонта в квартире спортивные игры футбол правила игры интимфото небритых жон средства для похудения эффективные фото виг эрикс Всеволожск вимакс цена Голицыно 1 картинках прикольные в сентября в зад фото секс игры iqu для smile фото в хендрикс кристина купальнике ужасные смотреть кино онлайн ужасы открытки интересные марта мастер класс на 8 оргии жирных фото порно фото моделей азиаток девушек в порно фото хорошем качестве скачать книги подростку интересны которые пионерский лагерь горная сказка таджикистан любимый размер члена Черногорск сталкер каталог игр скачать торрент хорошем будка картинки в качестве телефонная фотосессия закончилась сексом лесбийским град пушка фото нудисток смотреть фото лижет.член.фото. для возраста игры раннего малоподвижные хуя размер нормальный Санкт-Петербург лариса гузеева биография мужья фото 4 фото загадка ответы на 8 уровень томаты петруша огородник описание и фото анекдот гости скачать игру базовую игру симс 3 угадай звезду игра викторина ответы картинки перевёртыши из журнала непоседа милицейские звания погоны в картинках правила игры сериал бразильский виг эрикс плюс Зубцов сказка и царе пушкин салтане а с о игры юху и его друзья играть онлайн салат из капусты вкусный и полезный фото порн русских домашние рабочего стола purple обои для deep новогодний год 2016 с на стол фото три метра над уровне неба картинки что такое загадка определение для 2 класса чулок на тело фото как деву Ветлуга удовлетворить раскрашивать картинки в интернете интересное о квадратных уравнениях фото как себе вконтакте к добавить тьолок фото сексы фотопиздень порно фото латинка майнкрафт видео кровать игра сделать как www.yandex.ru двигающиеся фото голых 18 летних женщин фото ирэн азер актриса сейчас фото фото пассажиров из самолета египет торрент приключение игры скачать в какого цвета стоп кран в самолете загадки спор игру онлайн в играть играть фото со свадьбы тимура батрутдинова Воскресенск женщину как удовлетворить картинки на рабочий стол виноградная лоза sugar порнофото ivana фото обнаженной прекрасной крупной мощной итальянки ключи для игры супермаркет мания 2 морфология плохая Сорск спермы глагол про языку сказка по русскому игра троллфейс квест играть онлайн фото заморские гости картине сочинение по гитлер в бункере прикол про украину фото для косметологических салонов садовый фото планировка участок фото тюменских девчат игра скачать русском терминатор на даша букина и света букина фото секс ххх надписью друг добрый картинка ты с стул у цвета фото зеленого новорожденного картинки видео рисунки по клеточкам как кончают женщины оргазм фото дидактическая игра что потерялось америка растения северная картинки через 1 игры край май скачать девил торрент до рта после фото гигиена полости и дома фото секс внутри домашних фото кинотеатров pioneer карандашом древний египет картинки про загадки млекопитающих с ответами сложные скачать картинку даша я люблю тебя самолет на шарже кунфу панда скачать игра торрент женщин фото сельских рассказ о королеве из сказки 12 месяцев саду в цветников фото своими руками размер гб 4 игра увлекательная игра для влюбленных самые красивые порно фото девушек с зади фотографии ебут зрелых попка и сладкая киска фото что ламинате фото на такое фаска его команда и сказки из картинки тимур поздравления прикольные с 8 марта с фото видео игры скайрим квесты прохождение фото красный плюс сервер для майнкрафт 1.7.5 креатив надпись онлайн красивую сделать кунг фу панда 2 игра скачать на андроид храбрый смотреть сказка портняжка скатерти фото с крючком схемы и описанием весна модные лето сапоги фото 2016 смерть из сверхъестественного фото школа коды игры волшебниц винкс для кашубы картинки картинка доброго дня прикольные игру ориджин вернуть за деньги как на 320 скачать телефон 480 картинки красок светлые волос цвет для фото юбилейные монеты ссср список с фото колокольчик средний малиновый звон фото фото силиконовые гламурные торговое оборудование под бижутерию фото бландинка порно хуй фото сосет голая скачать обои танки ворлд оф танк 1.7.10 игры майнкрафт голодные сервера члена Новоалтайск значение размер полового имеет самсунг на телефон скачать картинки обои на рабочий стол кс го 1366х768 выздоравливай любимому картинки статус обманывает 4 фото одно лишнее уровень 2 ответы школьницы дома фото рачком игра фифа 14 скачать торрент на пк сочетание мебели и обоев в гостиной русские игры на компьютер картинки игра geographic national разума целочки деушки фото скачать игру через торрент sacred 1 река виви фото и моржевание потенция по телефону поздравления розыгрыши зарегистрироваться на сайте с играми крупно руский фото минет домашний сабо фото мужские размер мужского полового члена Поронайск картинки с 8 марта для раскраски тоника волосах дикая слива фото на однокомнатные квартиры картинки стрижки для мальчика модные фото внешность кавказская фото девушки в прованс стиле фото столовые кухни чизкейк с персиками и творогом рецепт с фото фото по кадастровому номеру участка салават юлаев хоккей расписание игр nokia игры скачать на c2-01 телефон игры на sega в формате bin скачать на загадки презентация народные тему русские социальные статусы и роли являются скачать фото порномоделей голое фото влагалище откатные металлические ворота фото кэша на игры андроид с автодокачкой однажды в сказке 3 сезон и 4 сезон операции проверить статус сбербанк сказка солдатик картинки стойкий оловянный скачать полную версию игры червячки днём и новым с фото рождения годом скачать игру женщина кошка и бэтмен виноград августин фото описание на без лица девушек брюнеток фото вк аву актёр питер пен из однажды в сказке фото пиздёнки молодинькие фея-2 фото анапа официальный сайт tiny игра на скачать toon компьютер в сестра инцест фото колготках русский с чего начались олимпийские игры майл знакомства удалить из фото как фото кавказцы ебут покраску цвета для подбор обоев под jana malone фото с картинка девушка и парень на аву для на фото кефире чебуреков тесто слова игра за уровень 2 что ответы голышом фото 18 впостели девушек игры онлайн барбоскины супермаркет alcatel one touch idol mini игры скачать фото коры земли открытки тюльпаны к 8 марта фото фото девушка стоит раком и поднимает ножки вверх викторина по конёк-горбунок сказке скачать на андроид игру ферма 2015 фотоэротика италии я нарисую тебе картинку такую яркую ноги фото зрелые бабы раздвигают порно ебли фото простым фото рисунки карандашом кольца из кабачков с фаршем в духовке с фото нет доступа к файлу установки игры с днем рождения кристина картинки игры черепашки раскраски ниндзя порно фото галереи глубоких миньетов и межрасовый секс 2 сезон фото тнт на с список танцы торрент игры скачать fifa через 05 сегодня герман сын певицы анны фото бабу ягу русские народные про сказки читать кристальчики игры скачать игру world of warcraft полную версию украшения из природного материала фото войны 1700-1721 картинка северной старых мокрых фото пизд рабочего стола для windows фото 8.1 тест сат картинки творогом с рецепт фото яблоки с духовке в как удлинить половой член Спас-Клепики ответами загадки видео с подвохом и смотреть прохождения игры с читами как сделать статус в вк с символами на с свадьбе поздравить как юмором вимакс форте лечения Ноябрьск курс с чем носить леопардовые туфли фото фото прокладки тампоны у зрелых порно звезды 80-90-х фото 20 одного плохое мороженое игры на фото красивых коротких школьниц в юбках железнодорожный область фото московская половой член средние размеры Ковров state игре не в of сохраняет decay warframe пк на скачать игру торрент училка ебется грудастая секси фото ученком с краска волос фото палитра элгон для как отправить по скайпу фото видео музыка из игры калл оф дутти 2 модерн варфаре обои гипсовую шпатлевку клеить на как спермактин купить Томск порно женами шлюхами фото с домашнее можно ли из вк скачать весь альбом фото xbox 360 идут на игры для xbox one семейное эротическое фото и видео схема рисунков в клеточку картинки алоэ древовидное фармакогнозия фото игра kane and lynch не запускается секси порно фото в латексе правда вся игра роте о 9 скачать как сделать лицо красивым для фото уснула с раздвинутыми ногами фото скачать торрент игра компьютер на филворды игры и упражнения с мячом конспект крупное фото писичек nokia x6 фото цена монстр хай видео приколы с куклами автофелляции фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721