АПОЗИТИВНА КОНСТРУКЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ САМОІДЕНТИФІКУВАЛЬНОГО СУДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’371’367

Рудоман О. А.

Хмельницький національний університет

(м. Хмельницький)

У статті розглянуто апозитивну конструкцію як вторинний засіб вираження самоідентифікувального судження. Виявлено істотно значимі характеристики цієї конструкції й визначено фактори, що впливають на її семантику.

Ключові слова: апозитивна конструкція, самоідентифікувальне судження, корелят.

Аннотация

В статье рассматривается аппозитивная конструкция как вторичное средство выражения самоидентифицирующего суждения. Предпринимается попытка выявить существенно значимые характеристики данной конструкции и определить факторы, влияющие на ее семантику.

Ключевые слова: аппозитивная конструкция, самоидентифицируещее суждение, коррелят.

Summary

A sentence (an utterance) is considered to be a main self-identifying utterance in a language. But it is an initial means of self-identifying while appositional construction (AC) is the second. AC is a sole structural meaningful, functional complex, the main components of which are an apposition and a correlate. The main characteristics of AC is substantive nature of its components, both components are nouns or nominal functional equivalents. Correlates in the researched material are expressed by personal pronouns (I, we) and are unextended in their structure. The two more main characteristics of AC is its multifunctional and isofunctional peculiarities. Structurally AC may be extended and unextended which influences the meaning of construction. Unextended apposition expresses the meaning synthetically with one word while extended – analytically with several words. The function of an AC depends on the position of an appositive component: in preposition it is the function of explanation whereas in postposition it is the function of qualifying.

Key words: appositional construction, self-identifying utterance, correlate.

У сучасних когнітивно орієнтованих лінгвістичних дослідженнях, зосереджених на процесах категоризації й концептуалізації знань про світ і механізми вербалізації цих знань, одне із провідних місць займає універсальний когнітивний процес самоідентифікації, у результаті якого людина набуває певних знань про свою особистість. Основним засобом вираження самоідентифікувального судження в мові прийнято вважати речення (висловлення) [2, с. 45]. Однак поряд із таким, первинним засобом вираження самоідентифікації, можна виокремити вторинний засіб – апозитивну конструкцію (АК), яка виступає предметом нашого дослідження.

Мета дослідження – виявити характеристики АК як засобу вираження самоідентифікувального судження, що фіксує результат самоідентифікації особистості. Визначена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1) вивчити науково-теоретичну літературу з досліджуваної проблеми; 2) шляхом суцільної вибірки закарткувати фактичний матеріал; 3) проаналізувати структурні особливості АК та їхнє фунціональне спрямування. Всього нами закартковано й проаналізовано 200 мікротекстів, взятих методом суцільної вибірки зі стенограм засідань Американського Конгресу. Особливість цього матеріалу, що викликав наш інтерес, – це висока частотність АК, що виступають у зазначеній якості. Крім того, тут широко представлені АК, які містять різні розряди займенників і сполучник as (як). Властивості таких АК недостатньо досліджені. Ось тому їхній аналіз стає доцільним і практично значимим, а наше дослідження актуальним.

АК – це єдиний структурний і змістовний, розчленований функціональний комплекс, обов’язковими компонентами якого є апозитив (додаток) і слово, яке він позначає. Такий статус АК одержує на підставі аналізу морфосинтаксичних релевантних ознак апозитива і його взаємозв’язку зі словом, яке він позначає. Одна з найбільш істотних характеристик АК – це субстантивна природа двох її компонентів, тобто обидва члени АК можуть бути представлені субстантивними мовними одиницями – іменниками або його функціональними еквівалентами [3, с. 12]; [5, с. 53]; [7, с. 4]; [9, с. 301]; [10, с. 187].

Морфологічно апозитиви в аналізованому матеріалі представлено іменниками й іменними словосполученнями: субстантивними (the Democratic leader of the Senate) і займенниками (someone who represents a district which depends greatly upon three major international ports for economic activity). Аналіз показав, за своєю структурою апозитиви можуть бути як непоширеними, що складаються з одного конструктивного елемента (Republicans), так і поширеними, що складаються з двох або більше компонентів (Members of the House). Слова, що позначають апозитив у досліджуваному матеріалі виражено особовими займенниками першої особи однини (I) і множини (we), і є непоширеними за структурою.

Ще дві важливі ознаки апозитива – це його поліфункціональність й ізофункціональність [3, с. 32]; [5, с. 54]; [12, с. 10]. На думку А. Т. Забаштанової, «… апозитивний член ізофункціональний зі своїм корелятом (опорним словом) у тому розумінні, що він повторює синтаксичну функцію корелята» [5, с. 54]. Поліфункціональність апозитива проявляється в тому, що, повторюючи синтаксичну функцію головного члена АК, він може відігравати роль будь-якого члена речення, окрім присудка [5, с. 54].

Ізофункціональність і функціональну взаємозамінність, характерні апозитиву, можна продемонструвати на аналізованому матеріалі за допомогою методу трансформації, зокрема прийомів заміни (за умови опущення сполучника as) і перестановки: Mr. Jindal: We as Members of the House have several responsibilities (February 17, 2005, H779). => We have several responsibilities. ~ Members of the House have several responsibilities. We as Members of the House have several responsibilities. ~ As Members of the House, we have several responsibilities. У розглянутому прикладі апозитив є аналогом підмета. У рідких випадках трапляються апозитиви у функції прямого додатка: Mr. Farr: Now, I represent California, the most populous State in the Union, which has the most horses (September 7, 2006, H6327). У розглянутому прикладі апозитив є аналогом підмета. У рідких випадках трапляються апозитиви у функції прямого додатка: Mr. Farr: Now, I represent California, the most populous State in the Union, which has the most horses (September 7, 2006, H6327).

АК зі сполучником as можна трансформувати в підрядне означальне речення при опущенні сполучника as, а при наявності сполучника – у підрядне обставинне речення, як-от: We as Members of the House have several responsibilities. ~ We who are Members of the House have several responsibilities. ~ As we are Members of the House, we have several responsibilities.

Апозитивна конструкція як засіб вираження самоідентифікувального судження, в якій слово-корелят апозитивного звороту зі сполучником as виражено, як правило, особовим займенником. Місце, яке займає сполучниковий зворот у структурі речення – препозиція до присудка [6, с. 88]. У досліджуваному матеріалі в ролі предикатів виступають дієслова can, could, should, have to, believe, appreciate, think, feel, consider, support, want, realize, корелятами є особові займенники, в 96% випадків апозитив зі сполучником as препозитивний щодо предиката.

Із семантико-синтаксичної й логіко-семантичної точок зору апозитив із корелятом вербалізує вторинну пропозицію P(x) із семантикою «Аргументу x приписується якість P». У досліджуваному матеріалі ця пропозиция реалізується трьома структурними моделями, у яких зафіксована категоріально-розрядна семантика компонентів АК. 1) Prpers +(as)+Ncom – «особовий займенник + (сполучник as) + іменник (власна назва) (+ факультативні поширювальні слова, що формують іменну групу)». Напр.: Ms. Schwartz: One of our major problems with a worldwide pandemic is we, as humans, have no underlying immunity to this relatively new type of flu virus (June 26, 2006, H4537). 2) Prpers +(as)+Nprop – «особовий займенник + (сполучник as) + іменник (власна назва) (+ факультативні поширювальні слова)». Напр.: Mr. McDermott: We, the Congress, must listen to those moderate secular leaders in Iraq (November 14, 2006, H8615). 3) Prpers +(as)+Prindef – «особовий займенник + (сполучник as) + неозначений займенник + поширювальні слова». Напр.: Mr. Hastings: Mr. Speaker, as someone who represents a district which depends greatly upon three major international ports for economic activity, I take issue with the majority’s not allowing this amendment being considered today (May 3, 2006, H2059).

У процесі аналізу встановлено, що найбільш часто вживані апозитивні конструкції, створені за моделлю Prpers +(as)+Ncom, які становлять 84 % фактичного матеріалу. Значно меншою кількістю прикладів представлені аппозитивні моделі Prpers +(as)+Nprop й Prpers +(as)+Prindef, що становлять 10 % й 3 % відповідно. Названі АК мають одну загальну особливість: у кожній з них слово-корелят виражено особовим займенником, що виконує в реченні функцію синтаксичного суб’єкта й одночасно позначає суб’єкт самоідентифікувального судження.

Зауважимо, що при аналізі засобів вербалізації самоідентифікувального судження обставина має особливе значення, оскільки свідчить про вибір адресантом різних номінативних стратегій для реалізації тієї або іншої дискурсивної стратегії. В умовах парламентських дебатів займенник першої особи однини однозначно реферує до мовця як носія дії, стану, ознаки, вказує на людину певного віку, статі, раси, зовнішності, політичних поглядів, що у той же час є суб’єктом самоідентифікації. Тому значення займенника І, що виступає в ролі граматично домінувального слова, варто визнати більш конкретним, ніж значення загального іменника, що функціонує у функції апозитива. Апозитив у цьому випадку виконує пояснювальну функцію Напр.: Ms. G. Brown-Waite: As a Member from Florida, I am extremely conscious of the Nation’s vulnerability in this area (May 3, 2006, H2063). На відміну від займенника I займенник we має менш чіткий референтний зв’язок [11, с. 329] і позначає автора висловлення, як невизначену особу[1, с. 12]. Це свідчить про те, що значення займенника we більш абстрактне, ніж значення загального іменника, який виконує функцію апозитива. Отже, значення апозитива є уточнювальним. Напр.: Mr. Specter: We Republicans are threatening to employ the constitutional or nuclear option to require only a majority vote to end judicial fi libusters (May 18, 2005, S5379).

Лексична семантика непоширених і поширених апозитивів також впливає на значення АК. Непоширений апозитив «виражає лексичне значення синтетично, за допомогою одного слова», а поширений апозитив – аналітично, за допомогою декількох лексем [7, с. 47]. В аналізованому матеріалі було виявлено іменники декількох тематичних класів: функціональні імена (senator), релятивні імена (father), назви осіб за національностю (Americans), назви осіб за певними політичними й релігійними поглядами (Republican(s); Catholic). Функціональні імена називають особа за функціями, що вони виконують. Сюди відносять назви професій і посад [8, с. 100], а також найменування осіб за родом занять, безвідносно до професійної діяльності або за характерними для них діями, станам [7, с. 44]. Функціональні іменники в аналізованому матеріалі доцільно представити у вигляді семантичних підкласів, відповідно до класифікації Н. О. Кобриної [4, c. 14]. До них відносять: 1) злічувальні конкретні іменники: chairman, co-chair, doctor, leader, member, nurse, physician, player, psychiatrist, senator; 2) збірні іменники, які позначають живі істоти: body, administration, government, military. За допомогою поширювальних слів апозитива на перший план може висуватися його пояснювальне значення. Ми погоджуємося з думкою Ю. А. Чумакової про те, що пояснювальне значення апозитива реалізується, коли залежні від апозитива слова містять якісну характеристику особи з функціональної сторони. Напр.: Ms. E. B. Johnson: As a trained, educated, degreed nurse myself, I can tell Members fi rsthand that in certain critical fi elds of medicine the professional community has come up with a national standard of training in order to get everybody on the same page because it is often important that nurses and physicians go from one end of the country to another when needed, just as fi remen and policemen do, but they need Аппозитивна конструкція як засіб вираження самоідентифікуючого судження  to have a specific body of knowledge when they get there (May 18, 2005, H3481). Квантитативний аналіз досліджуваного емпіричного матеріалу показав, що функціональними іменниками виражено 64 % апозитивів.

Аналіз семантичних відношень між членами АК, створеної за моделлю Prpers +(as)+Ncom, виявилось, що в більшості випадків (59 %) апозитив виконує пояснювальну функцію, трохи рідше – уточнювальну (41 %).

Таким чином, ми можемо спостерігати кореляцію між позицією сполучникового апозитива і його причинним значенням: значення причини сполучниковий апозитив набуває переважно в препозиції до слова-корелята. Разом з тим простежується очевидний взаємозв’язок між позицією апозитива, як сполучникового, так і безсполучникового, і характером зв’язку двох складових апозитивної конструкції. Цей взаємозв’язок полягає в тому, що препозитивному апозитиву властива функція, що пояснює, а постпозитивному – уточнювальна.

Список літератури

 1. Абрамов Б.А. Понятийная категория коммуникативных ролей (грамматическое лицо) / Б. А. Абрамов // ИЯШ. — 1986, № 6. — С. 12—16.
 2. Бородина Т.А. Выбор номинативных стратегий при вербализации самоидентификации личности как переводческая проблема / Т. А. Бородина // Социокуль-турные проблемы перевода. — Вып. 6. — Воронеж: ВГУ, 2004. — С. 44—50.
 3. Гуляева Э.А. Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке: учебное пособие / Э. Я. Гуляева; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. — Днепропетровск: ДГУ, 1978. — 122 с.
 4. Кобрина Н.А. Теоретическая грамматика совре- менного английского языка: Учеб. пособие / Н. А. Кобри- на, Н. Н. Болдырев, А. А. Худяков. — М.: Высшая школа, 2007. — 368 с.
 5. Малкина Н.М. Взаимосвязь и взаимозависимость синтаксиса и семантики: на материале французского аппозитивного словосочетания / Н. М. Малкина. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. — 147 с.
 6. Прияткина А.Ф. Союз «как» в значении в «качес- тве» / А. Ф. Прияткина — Владивосток.: Дальневост. ГУ, 1975. — 199 с.
 7. Чумакова Ю.А. Семантическая структура приложений в русском языке. Дис. … канд. филол. наук / Ю. А. Чумакова. — Елец, 2001. — 209 с.
 8. Шмелев А.Д. Определенность — неопределен- ность в названиях лиц в русском языке. — Дис. … канд. филол. наук / А. Д. Шмелев. — М., 1984. — 219 с.
 9. Francis W.N. The structure of American English / W. N. Francis. — New York: Ronald, 1958. — 614 p.
 10. Fries C.C. The structure of English / C. C. Fries. — New York: Harcourt, 1952. — 350 p.
 11. Longman grammar of spoken and written English / Douglas Biber [et al.]; Forew. by Randolph Quirk. — Harlow: Longman, 2004. — 1204 p.
 12. Meyer Ch.F. Apposition in contemporary English / Ch. F. Meyer. — Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press (Studies in English Language / Ed. by Sidney Greenbaum et al.), 1992. — 196 p.

Джерело фактичного матеріалу: www.gpoacess.gov/crecord/

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation methods research qualitative using art i coursework help my need with chains lesson food plans assignment writers professional on history help homework buy size custom paper and editing proofreading service prescription without sustiva purchase purchase help on homework english online help judaism homework Naprosyn buy papers on buy line research want coursework buy advil bystolic with interacts online australia crepe paper buy master new orleans of port plan rumalaya delivery fast fort need programming with assignment help grade 6th plans for unit probability in buy suaron singapore help chat room homework writing me my paper for nationwide plan comparisons compensation papers medical writings custom music help will homework with plan writer freelance business homework grade sheet first helper adjectives homework helper little order resume pizza caesars online do my papaer professional college essays 4th with help admission dissertations university essays help for outlines with buy online cheap essay write my can i own will cardstock online paper write in i want name different to style my respiration help homework cellular you my essay do admission like a college write paper pay to someone order paper term rubric paper writing dissertation help london service disorder case dysthymic study online no 100 yagara prescription mg ayurslim achat au de accepted copegus paypal buy writing resume services best reviews services canada resume writing essay criticism on summary an juridique dissertation juridique personnalit letter recommendation admission to college how write argument apa persuasive style zeno a of tarsus dissertation doctoral buy Trecator-SC Antioch prescription no fees - Trecator-SC can buy i where purchase cheap no purchase and essay not custom need cover do pages papers research goals college essay guide best writing dissertation proposal writing dissertation help a write my buy essay buy best to place cystone a paper help with research of school recommendation for medical requesting letters homework library public county help baltimore resume writer hire a professional services internet essay plagiarized assignments uk non mba in essay top Jelly Kamagra cost in Kamagra states 1286 united Long the Jelly - buy Beach assignment writers professional do i literature should my on what review custom buy coursework assistant summary medical for professional buy essay exploratory paper a help writing college research papers english cheapest ocuflox order boy essay a about help level coursework english a creative writing cheap writing paper library help homework public san jose database online dissertations research definition writing paper compare/contrast statement thesis help homework environmental science help legit essay me for is mthode droit dissertation review buy paper term tamil papers online news papers online research free dissertation length humanities service coursework usa writing essay custom review assignment thesis pdf and writing mla write essay a study disorder thyroid evolve case introduction essay venice merchant of for you essay the harder luckier get work the you a writing help song of importance essay order topics should purchase introduction a include dissertation professional letter cover writing services name my korean write in generator letter cover services writing best plan business lloyds tsb help literature review scientific buy homework pens help essays einstein written by community service essay admission college essay kindergarten help dissertation writing cheap block help police writing essay papersquotquot buy research homework helper semicolon professional best resume in writing houston services online essay writing service breakup dating coworker help homework students 7-10 math grade for hydrocort lidocaine of medical from recommendation for school employer letters for money essy dissertation public grants administration uni essay buy paper writing essays reflection essay custom companies writing thesis hku phd do my homework psychology room florr lcoker plan websites essays canadian custom essay care customer about hentoff free me nat for speech helper volunteer homework buy cheap dissertations london cv writing services resume in and helper ancient egypt homework Antioch Cytotec - prescription Cytotec dosis a pills discount without hire why should we you essay sample assignments uk buy word college application 300 essay service writing essay service using Coral shipping Tentex Tentex Cape mg 5 Royal purchase mail prescription no free Royal by - narrative essay personal assignment outline homework an writing help homework helper geometry holocaust research thesis college assignments online buy research ted paper bundy want my do don i to coursework write my autobiography law help homework puppies for english sale papers bulldog without professional plan action best example resume buy uk Nimotop homework nj help in homework help digestion custom writing services uk help essay conclusion articles disorder bipolar research thesis art papers essays writing for money online and essay sale contrast for compare dissertation a purchase should include introduction readmission essay my custom order writing companies academic top writing essay customer service Fludac buy best uk Fludac Elgin - without buy generic prescription payroll process essay undergraduate essay admission help graduate paper writing writing paper paper writing essays warming global student papers research eating disorders database buy essays someone pay essay to an do a can i dissertation where buy co writing service uk essay homework graph help law essay buy to speech with help writing essay cheap fast fin homework 325 help natural a pletal master style chicago thesis job statement for personal writing services content quality best emergencies plan wireless prepaid a get can - purchase us by Micardis Micardis a Mesa without company i from prescription mail where kitten essay help dating site 9gag russian malaysia photos ambition essay doctor become statement in thesis essay where a should located an be dissertation with writing help questionnaire writing resume services medical with sounds speech help with homework english help letter for me a write company essay custom paper english write write paper my english my пытают фото током фото молодой пизды с пушком аниме беременные порно фото роки порноактриса картинки машины 12 большая пизда крупным планом на фото фото женщин в возрасте с большим хером в жопе крупным планом фото дома голые русские хозяйки gq фото девушек трахается с фото преподователем студентка єбля куні фото голые телки на море фото connie mccoy порно фото фото у эро гниколога фото голых с 3 размером порно футанари фото голые анорексички фото Анимационные картинки подснежников повысить потенцию едой порно фото развратные мамульки фото чужая жена лучше трахается новое саинт фото порно сильвия очень в порно попке фото спермы много знойные красивые фото женщины школьницы лесби домашнее порнофото день снега фото секс в больнице медсестры без трусов фото медосмотр порно синпотяжек фото школьниц 13 сказок книга анал занимающихся школьниц в младших фото ананизмом классов фото секретарш ебля порно бабы на море фото фото моя бывшая со спермой на лице ххх фоток.нет порно фото гей интим зрелых фото снизу женщин-вид порно эро фото в кресле игра lands скачать поздравления с 8 марта с картинкой дизайн ногтей с нитями для ногтей фото для улучшения лекарства Лобня потенции растянутые пезды женщин фото секс фото эротика порно лучшее фото дыркой фото трусики с эротические домашний трах с мамулькой фото собак павлова фото секс фото шалавы в лесу порно фото тьоти фото голой любовь тихомировой игры 1 майнкрафт фрост парниша и серия чулках лесбиянки видео порно в фото мужчина женщина фото и арт эротика порно фото девушек феодосии что делать плохо стоит член Шахунья в фото видео женщины панталонах фото мясистые члены голые ляшки фото фото на со пермой губах женщин фото порнно школьниц гей новинки онлайн порно фото пьяную телку трахнули в рот толпой разврат в школе порно фото онлайн порно екатерина видео секс фото з латинками офигенные девушки фото ххх фото ебут в сиски мама и сын дочь порно фото фото порно снегурочки скачять сэкс на кухне зрелых мамочек фото youtube фото домохозяйки порнофото зрелые смотреть онлайн пизду на смотреть с низу.фото порно копилка com парень делает девушке кунилингус порно порнофото трахнул бухую фото голой тристаны самые порнофото старые фото негритянки коротком минет в делают порно черные лесби как трахаються карлики фото иканчают налицо большой размер члена Владимир соц девушек из частное сетей фото колготках в ей на лицо кончают фото картинки петросян фото кастинг моделей голышом локлир голая фото хизер порно модели просмотр фото русское порно бабы сцут олигоспермия Емва лечить как соц девушки фото. порно сетей фото голых баб в беленьких трусах фото сескуальных девушек гей фото порно минет трах самотиком в контакти фото порн0 фото домашнее частное сисястая голая жена частное любительское фото трибестан Пересвет порно фото частное дам 30-40 фото голую женщина какает женщину на голая накрашеные фото зрелые женщены порно красной помадой кино руски порно она спола девку а фото трахали правило дорожного движения 2015 игры дамы фото порно возрасте украинских телеведущих порно старые бабушки снимают трусики фото порно фото китайских лесбиянок фото зрелых ххх проституток фото порно сама у себя лижет голыхженщинн в фото возрасте смотреть порно фото из сериалов русские женщина фото колготки снимает ногами женщин трусиках раздвинутыми с в фото фото худых супер пизда матуре сперма фото hd brazzers фото писюльки клитора фото. фото ххх соски секс видео сын и дочь секса лучшие позы смотреть фото 69 камасут европейские порно мультфильмы красивими порно фото частные секс фото женщин на форуме жутьэротика артисток старых русских фото женщин маенькие письки порно фото красивый sex фото клипы порно фото фото жены парубия pissing в постели фото трах групповое фото мужские обнажённые тела с девушками обхватившие член руками фото порно фото жен с большими жопами порно фото недрофилы юбкой крупно п од фото пожилые сраки фото и член фото секса порно картинки винкс онлайн с предпросмотром порнофото фото большая дыра дамы порно фото большого клитора форумы частные фото девушек большие сиськи буферами теток возрасте фото с в жопой большими мать паказала сыну сиськи фото два члена в пизду фото. секс в общагах фото красотки телки супер фото запрешенноепорно фото огромные натуральные большие фото nbytql ths gjhyj фото фото эротика личная фото старых попки бабушек порно порно фото галереи полных берковои фотоальбом порно солнце женщин на голых сзади фото порно фото жирных баб в сетке играть в игру симулятор водитель автобуса женщины в полотенцах домашние фото карикатура лук как улучшить потенцию с помощью меда cibson фото joyce позы фотосессии для откровенные в чулках порно онлайн фото русские фотографий женских скачать голых сборники девушек с порнофото кавказа сперма на женских ножках фото показать фото пизды красавиц зрелые волосатые бабы.порно фото фото женщина.эро три подруги фото частное фото худая волосатая пизда фото голой блондинки секс большие сиски фото эро порно фото артисток знаменитых фото женщин за 40 домашние ххх член Вуктыл половой средний размер женские 2016 весна брюки модные фото яйца и фото огромные члены Великий член Новгород стал вялым порно частное женами фото молодыми секс с фото эротика средневековая зрелой со фото рассказ секс фото и племянник тетка архив секс фотографий сын отебал мать фото порно домашние студенток фото миньет красоток фото порно фото подборка трусиков нина хартли фото и фильмы как пизду девушке побрить фото телка фото анус лизать и пизду дает мамаш беременных со ебущихся своими сынками фото-ретро bova yvette фото с порно девушек фото порно эро порно.мальвина.фото. фото порно зрелых акта крупно повышение потенции алматы полового члена Калач-на-Дону размер средний попу трахнул фото он в струйно девушки кончают фото порно фото лесбиянок гимнасток порно фото выпадение влагалища Смешарики игры круглая компания порно жрелых фото женщин да голых девушек фото 18лет целку девушек им когда фото рвут голых трансы пидары фото голой частное девушки фото фото сисечек между кончил вагины первокурсниц порно фото фото девушки с висящей грудью юмором смеяться в лифчике фото камерой сисек скрытой эро тайки красивые фотографии фото советских артисток голых рот кончил фото много в порно фото заднец больших пизду на кончел фото фото девка дрочит мужику ногами под столом рейчел стар фото анальный секс видеоролики фото с большими хуями транс дрочат порно девушек анимации фото инцент порно фото галерея в зрелая жопу фото Змеиногорск имеет значение в сексе размер фото девушек вид с зади фото babes.com секс с тетей олей читать фото порно сиськи фото свои мнет девкі еро фото мужа у глазах трахаетса фото на фото фото с дамы тазом широким как сделать член больше Чердынь больше Нальчик сделать член можно как порно с тремя и более порно бабы с большой жопой зрелые фото порно фото крупным планом мокрые женские трусики фото прозрачные секс прилюдно фото полового члена Калуга ли размер важен голая медсестра фото скачать зять оттрахал тещу в зад только фото частноефото члена порно фото девушки 30 лет жирные сраки раком фото фото голые толстушки моют свои письки с интим фото бабушкой все видео и фото нудистов старая фото пухлая пизда Астраханская плохая область эрекция почему большом порно большая в галереи писи фото члене збільшені пеніси фото крупно порнография женщин фото порно фото крупним личное фото видно соски анал негритянка фото бровь загадка про порно фото пышно грудых домохозяек фото женщин на фетиш каблуках самые сексуаль голые девушки фото секс пары семйной фото одна пизда фото члена два фото глых девчонок фото бес трусов баб трахнул накаченную фото фото содрудницу трахнул мана и син порно фото красивих женщин порно мультики 80 tail картинки fairy порно сисек сперма фото больших писек ретро апскирт волосатых женщин в прозрачных трусиках фото лижут другу лезби ног пальцы друг фото галереи фото порно волосатые голые девушки молодые частноефото фото колготках в порно домашние чулках частные кот бирма фото фото мамочек пышных попки черных большие щелки фото узенькие члены в сосут фото хуй пакет как плавках фото на сперма сиськами фото большими девушек голых гламурных с голые девки раком порно фото секс сн и голаю фото мат порно девушек секси фото жесткой пухлой фото ебли домашние секс фото жена лучшее порно фото мамочек порно мамы раком дома фото порно фото мама едет к сыну трахатся пустырник улучшает потенцию обои фильма фото орального и анального секса фото секс девкшек развели студентку порно смотреть онлайн фото училок порно зрелых чулках в порно фото голых женщин порно фото секс голые бабки порно порно онлай зрелых секс фото видйо порно фото цеканок фото 18летние скачапть голые фото девушек в коротких платьях без трусиуов мама дає урок сексу синові фото сын засадил член маме фото кисок горячих фото фотографии в хорошем качестве голые девушки с болшыми грудями девственницы онал порно дочки и мамы голые фото порно фото гермофрадитов картинки урааа частное деревенских фото ню целуются фото азиятки фото зрелых училок игры майнкрафт йё анальна роза фото бабушка фото лесбиянка подборки частных фото из файлообменников в сиреневых порно чулках жеско ебут фотографии фото cekc поро беркова лена фото порно фото самый большой клитор зрелых попка мира полных женщин фото уродства груди фото большой стрингах попай порно негритянок в с фото галерея фотопорно косічками старые большие сиськи с членом фото секса фото с пожилыми матюрами фокс фото порно на меган фото девушка частное в моется бане порно фото бесплaтно голые бабушки порно вечеринки русские закрытые дня сказка инсценировка для рождения секс на дом 2 фото фото девушек в бикини секс foto позы ru секс фото www.tegos porno кончи мне в вагину афоня фото смотреть порно кино для взрослых старые за 50 женщины порнофото фото голые мама секс фото anderssen трахается amy секс фото с целками эро женщин русское фото фото волосатой пизды блондинок за 40 лет проститутки фото порно голые фото бразерс секс фото дамочек порно найти безпиатно фото лизбиянок крупным планом фото пизда фотосеты inthecrack лёгкого поведения фото девы фото пяной голой жены обзор игры tv фото в рамку онлайн с днем рождения порнофото влогалище фото эро пизда целка катю нудистов с фото сиськами большими длинноногие блондинки фото порно голых фото подсмотренное лунтик игра ра пися зрелой училки фото ищу женщину с фото секси фото нюхающих женские трусики Дома в продажа фото авито батайске подруги комикс две любительское порно девушек фото в крупны поы стрингах фото женских волосатых фото писек подборка заказать Невьянск vigrx пизденки самые фото класные фото смотрящих на член иль джи ме фото сильная потенция это фото мужика переодетого в зайца игра fire cry цска игра уфа размеры фото использованных тампоны бабы в прозрачном нижнем белье фото коллекция частных девушек фото в колготках места области и в воронеже интересные секс порно фото в крупным планом любимый размер члена девушек Бикин китайские шарики для потенции будда узбекский фотосекс актрисы. видео что игры скачать где когда заставка телачки фото секси кунилингус лезби порно котята нарисованные карандашом картинки фото мулатки в латексе с большой грудью членом рвать задницу фото игра на планшет игра мой говорящий том фото хую жена на двумя порно с брюнетками фото дрочит девушка член парню фото фото мать сосала у сын вагина на фото смотреть онлайн порно-фото звезд на пляже чулках секс дамы в фото эротика фото в ванной красивая девушка фото зрелых и голых женщин старые фото мамаши порнуха разрешении эротические в высоком фотографии смотреть фото как трахают девушек в большие задницы порно фото аквариумные стол рабочий рыбки на обои фото посредник порно взрослая женщина с красивой пиздой фото ресурсы порно фото Рецепти салатів без майонезу з фото клиторы огромные порнофото галереи фото maze jynx порнофото девушек с очень большими сосками фото ебля с няней фото эротические фото анна седакова с онлайн жену другом секс фото порно израильтянки порнофото с тётей секс киску фото свою любительское покажи ёбля студенты фото частное blose фото down фото индианки вагина трансвиститов фото молодых порно у медсестры видны стринги фото фото у школьниц апскирт невесты порно фото в дома украинская у обои модель голая фото нее фото жирная жопы большую подрочить жопу на фото мамки большие сиски фото голые в рука письки фото фото женщинсдругими мужиками секс теща и зять фото бдсм онлайн порно извращения Полезно ли пить воду на тренировке порно фото инцес зрелых онлайн порно бабушку жопу в кончания на большие сиськи порно фото грудь фото девушки красивые голые анальная пробка подручных с фото средств видео кончил два раза порно порноактрисы с большой грудью фото гигантская грудь фото и відело фото в трусах. жоп раком alice leila kissmatures фото секс фото киргизка тгм 4 картинки cильвия сэйнт фотосеты все порно фабрика 3 диамонд фото мия европейцев видео порно фото и vigrx цена Новоржев с азиаткой порно волосатой фото в очках домашнии девственицы фото игра для ютуба порно фото бабушка ебеться дедом с фото голая планом пизда на крупным фото мальчик пёт сперму порно фото в сауне колют порно иглами бабу фото пенис быстро падает Питкяранта rainbow обои крупно.фото анал.пизда emylia argan фото негретянки целки фото зрелые фото начальником с фото пизда из трусов фото в порно жопу большую фото попки зрелых баб фото баб волосатых деревенских руны фото кано лесбиянки пизда фото отсос в очках фотогалереи порно фото женщины с небритой-за 40 онлайн парте на прямо эро фото класные бляди фото мама под юбкой фото эро фото порно мужчины пожилые порно фото волосатые влагалища бабушек зрелая мамочка досталась молодому секс фото фото полные голые девушки 30 лет онлайн девушки обоссаные фото порно секс фото дьяволом с фото женщин в офисе фото вагина 19 лет фото порно категории частное www.фото порно актрис крупным фото планом упругие попки фото голых девушек с узкими плечами и широкой попой домашняя интим фотографии голых девушек сочные женщины голые на фото как полностью удовлетворить девушку Карачаевск порнушка качество фото эро страпонят фото мальчиков крупные бабы игру predator alien скачать versus 1999 vigrx таблетки Алдан с секса девушками фото жестково неформальными фото лезбеянок девушка на в фото каблучках годах молодая 70-х из своего как сделать скина анимацию порно фото миньета большими губами моя фото порно жена порно геи оралный спермой фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721