Антропоніміка як вираження Іншості у персонажній системі роману М. Етвуд „Рік Потопу”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.09’06 (71)

І. М. Тимейчук

Національний університет „Острозька академія”, м. Острог

 

Антропоніміка як вираження Іншості у персонажній системі роману М. Етвуд „Рік Потопу”

 

У статті проаналізовано функціональне навантаження на імена персонажів роману-дистопії „Рік Потопу” (2009) М. Етвуд та показано, яким чином ім’я героя / героїні вказує на його/її статус як Іншого/Іншої у дистопійному суспільстві

Ключові слова: антропоніміка, дистопія, великий Інший, малий інший

 

Антропонимика как выражения Инаковости в персонажной системе романа М. Этвуд Год Потопа”” Тимейчук И. Н.

В статье проанализировано функциональную нагрузку на имена персонажей романа‑дистопии „Год Потопа” (2009) М. Этвуд и продемонстрировано каким образом имя героя / героини указывает на его / ее статус як Другого / Другой в дистопийном обществе.

Ключевые слова: антропонимика, дистопия, большой Другой, малый другой

 

„Anthroponymy as Means of Othering of characters in Margaret Atwood’s Novel The Year of the Flood” Tymeychuk, Iryna

The article analyses names’ function of the characters in Margaret Atwood’s dystopian novel The Year of the Flood (2009) and demonstrates the way in which the hero’s /heroine’s name refers to his/her status of the Other in dystopian society.

Key words: anthroponymy, dystopia, the big Other, the little other

 

Проблема культурної ідентичності канадської літератури постала ще після завершення Другої світової війни та розпаду Британської імперії. Глобалізаційні зміни сучасного світу надали їй особливої гостроти і актуальності. У контексті інтерпретаційних зсувів ключові для інтелектуального дискурсу ХХ ст. категорії – тотожності і відмінності, закорінені на співвідношенні Я та Іншого, наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. зазнають суттєвих трансформацій. Їх найбільш помітно в багатогранній творчості провідної канадської письменниці Маргарет Етвуд (1939 р. н.), яка, заклавши підвалини національного канону, визначила тенденції розвитку канадської літератури і стала чільною, впливовою постаттю сучасної англомовної культури.

Починаючи з 80‑х років ХХ ст. (роман‑дистопія „Історія Служниці” (1985)) і знову вже на початку ХХІ ст. (трилогія „Орикс і Крейк” (2003), „Рік Потопу” (2009) та „МеддАддам” (2013)) авторка осмислює проблеми тоталітаризму, авторитарної свідомості, теократичного фундаменталізму, влади, свободи, колонізації, екології, апокаліптичної катастрофічності, наслідків наукового експерименту, а також проблеми жінки в патріархальному суспільстві тощо.

Творчий доробок письменниці та її романи-дистопії є предметом ретельного вивчення перш за все у західному літературознавстві (Н. Кук, С. Кун, Дж. Розенберґ, П. Л. Томас, А. Дейвідсон, А. Коул, К. Снайдер, К. Стайн та ін.). На відміну від західної літературної критики, проза М. Етвуд, зокрема її романи-дистопії, в українському літературознавстві ще мало досліджені. Цілісному вивченню романістики письменниці присвячено лише дві наукові праці (Н. Овчаренко і М. Воронцової), решта праць представлена переважно жанром наукових статей (Ю. Жаданова, Л. Романчук, Н. Балан та ін.). Однак романи-дистопії „Рік Потопу” та „МеддАддам” опинилися поза увагою вітчизняних науковців.

Серед одних із основних стилістичних засобів М. Етвуд літературознавці виділяють використання займенників та імен. Так, на думку Дж. Ґівнер, авторка використовує займенники у своїх романах, зокрема у дистопіях, для знеособлення персонажів і надання творам автобіографічних рис [6]. У свою чергу, критики (К. Браун, Дж. Ґівнер, Е. Кейлер, К. Керскенс) стверджують, що імена, які у творах М. Етвуд мають різні семантичні значення, забезпечують образність і багатозначність її текстів, наприклад, Оффред – похідне від чоловічого імені Фред („Історія Служниці”); Сноумен / Снігова людина – образ Єті; Орикс і Крейк – походять від назв тварин; святі у релігії Божих Садівників уособлюють імена політиків, вчених, суспільних діячів і т. д. (трилогія „МеддАддам”) [4; 6; 8; 9]. Науковці (П. Даз, Дж. Ґівнер, Д. Вуд) зазначають, що М. Етвуд використовує іменування та перейменування, зокрема жіночих персонажів (Оффред, Офглен у романі „Історія Служниці”) як засоби контролю і позбавлення персонажів індивідуальності [5; 6; 10]. Однак, серед відомих нам літературознавчих праць, присвячених дистопіям М. Етвуд, немає такої, у якій було б здійснено цілісний аналіз використання імен у романі „Рік Потопу”.

Мета нашої наукової розвідки розглянути функціональне навантаження на імена персонажів дистопії „Рік Потопу” М. Етвуд та простежити функцію зміни імені, яку ми розглядаємо як засіб зміни статусу від підпорядкованого „малого іншого” до панівного „великого Іншого” (за Ж. Лаканом) і навпаки.

Дискурс Іншого стає ключовим поняттям філософії, психології, культурології, релігієзнавства, соціології і літературознавства ХХ–ХХІ ст., коли категорію Іншого розглядають у національному, культурному, расовому, релігійному, статевому та інших аспектах.

Категорію Іншого з позиції постструктуралістичного психоаналізу розглядає Ж. Лакан.  Інший, віддзеркалюючи з фройдівської тріади „Воно” – „Я” – „Над‑Я” у трьох площинах „Реального” – „Уявного” – „Символічного”, розглядається Ж. Лаканом на „стадії дзеркала” як відображення в дзеркалі, від якого „Я” відокремлює себе на стадії власної ідентифікації. Крім того, Інший у філософії Ж. Лакана постає у протиставленні „великого Іншого” як панівного та „малого іншого” як колонізованого. Розглядаючи залежність „малого іншого” від „великого Іншого”, Ж. Лакан виносить її також й за рамки співвідношення людина – людина. „Малий інший” стає колонізованим, пригнобленим та відмінним від імперського центру, в той час як „великий” позначає радикальну Іншість – „імперський центр, імперіалістичний дискурс чи навіть саму імперію” [2, c. 155].

В основі сюжету дистопії „Рік Потопу” лежить апокаліптична історія про загибель людства від пандемії. Цей роман – це колаж з 1) проповідей Адама Першого – очільника угруповання Божих Садівників та релігійних віршів і пісень, які обрамлюють його виступи; 2) монологу дівчини Рен (від першої особи однини) та 3) історії персонажа Тобі (від третьої особи однини). Три історії пов’язані між собою, адже обидві протагоністки, Рен і Тобі, які переживають пошесть, на певному етапі життя належали до релігійного угруповання захисників природи – Божих Садівників.

Як особливий засіб формування дискурсу Іншості персонажів виокремлюємо використання імені, яке розкривається як частина ідеологічного задуму М. Етвуд, що виконує кілька функцій. Так, історичні та біблійні імена Божих Садівників у романі встановлюють інтертекстуальний зв’язок з літературними, історичними і релігійними площинами і вказують на спробу авторки підважити панівні релігійні / історичні доктрини.

У романі „Рік Потопу” зміна імені вказує на поворот опозиційних зв’язків „великий Інший” – „малий інший” (Тобі – Тобаята, Рен – Бренда, Зеб – Адам Сьомий – МеддАддам та ін.). Вона виконує кілька функцій: а) по-перше, допомагає читачеві встановити період у межах ретроспективної оповіді; б) по-друге, вказує на зміну статусу: перехід від „малого іншого” до „великого Іншого” та навпаки; в) по-третє, є процесом одягання та скидання масок, що зумовлено ідеєю виживання в дистопійному світі.

Протагоністи роману „Рік Потопу” постають перед читачем типовими образами етвудівського шаблону – емоційно заблокованими, які повертаються в минуле у спогадах та „ведуть переговори з мертвими” [7, c. 7]. Вони знаходяться у безвихідних ситуаціях, їх переповнює відчуття приреченості життя, тому їхні ретроспективні оповіді є спробою самоаналізу (за З. Фройдом). У рамках жанру художньої автобіографії М. Етвуд створює психодраматичний ефект, викриваючи внутрішні і зовнішні конфлікти персонажів через призму їхньої ситуативної поведінки в умовах паноптичної реальності.

У романі „Рік Потопу” героїня Рен виступає в образі беззахисної дівчини – абсолютно залежної від своєї матері і шаблонного мислення. Непоодинока зміна імені зумовлюється переважно чужим вибором. За життя з батьками у Компаунді (місті для науковців) дівчину звати Бренда; коли ж її мати Люцерна  втікає з дочкою до Божих Садівників, ім’я змінюється на Рен. Дівчина звикає до цього імені, до життя з релігійним угрупованням і згодом починає почуватися щасливою. Примусове повернення до Компаунда сигналізує нову зміну імені на Бренду: „Тепер вона [Люцерна] називала мене Брендою, що, як вона стверджувала, є моїм справжнім іменем” [3, c. 215]. Так мотив називання вказує на підвладну роль дівчинки („малий інший”) стосовно її матері („великий Інший”), яка дає їй ім’я та обирає їй долю.

За часу життя в Компаунді ім’я Рен трансформується в таке, яке використовують лише друзі, тобто справжнє ім’я переходить у сферу інтимного та слугує своєрідним таємним кодом. Коли батька Рен вбивають вороги Компаунда, сім’я залишається без коштів, Люцерна вдруге виходить заміж і відмовляється платити за навчання доньки в університеті. Щоб почати нове життя та сховатись від матері, Бренда йде працювати у секс-клуб „Скейлз енд Тейлз”. Позбувшись батьківського контролю, вона ностальгійно повертається до колишнього імені – Рен, яке для неї символізує свободу й нагадує про щасливі часи. У співбесіді з власником секс‑клубу вона одразу наголошує на бажаному імені: „Бренда, чи не так? Так сказала я, але він може називати мене Рен. Я одразу відчула, що можу бути з ним настільки відвертою” [3, c. 302]. Зміна імені вказує на те, що дівчина намагається позбутись материнського контролю і статусу „малого іншого”.

На прикладі Рен М. Етвуд показує, що у скрутні часи власне ім’я для героїв дистопійного проекту стає мантрою, яку вони читають, аби не забути про власне існування та власне „Я”: „Я пишу своє ім’я – Рен, олівцем для брів, на стіні біля дзеркала. Я написала його багато разів. Ренренрен, наче пісня. Ти можеш забути, хто ти, якщо проводиш багато часу наодинці” [3, c. 6]. Символічна в наведеній цитаті також позиція імені біля дзеркала, що знову повертає нас до теорії Ж. Лакана про стадію дзеркала. Відповідно, тлумачимо цей мотив як такий, який вказує, що в умовах карантину (своєрідного паноптикону) Рен проходить етап самоусвідомлення та остаточно відкидає образ Бренди, насаджений їй компаундною системою.

Непоодиноку зміну імені можна спостерігати й на прикладі іншої протагоністки роману „Рік Потопу” – Тобі. До приєднання до Божих Садівників вона живе з іменем Тобі. Проте коли в її свідомості відбувається зміна розуміння функції релігійного угруповання, коли вона стає однією зі „своїх”, Тобі отримує статус Єви Шостої. Зміна її імені зумовлена не стільки власним вибором, скільки передчасною смертю попередньої Єви Шостої, яка, як наставниця Тобі, передала їй свої справи. Поведінка Тобі позбавлена самостійного вибору чи займаної позиції, вона є результатом статусу жертви, „малого іншого”, зумовленого фігурою ґвалтівника та збоченця Бланко.

Чергова зміна імені Тобі відбувається з міркувань безпеки: коли Бланко дізнається, що вона живе із Садівниками, Тобі змушена не лише покинути угруповання, але й кардинально змінити зовнішність шляхом хірургічного та генного втручання: „Думай про себе як про кокон, – сказав їй Зеб перед початком процесу трансформації. Звичайно, вона увійшла туди як Тобі, а вийшла вже Тобаята. Менше англо, більше латина” [3, c. 262]. Саме під цим іменем Тобі вживалась у свою роль працівниці спа-салону. Справжнє ім’я переходить у сферу таємного і забороненого, оскільки його згадування може зруйнувати новостворене прикриття. Окрім нового публічного імені, Тобаята отримує нове кодове ім’я – Інексесібл Рейл (Inaccessible Rail – невловимий водяний пастушок, зниклий вид птаха). Вона використовує його для доступу до гри „Архаїтон” – прихованої соціальної мережі, яка слугувала джерелом інформації для інших учасників групи Садівників поза її локаційними межами. Символіка імені вказує на її поступовий перехід до стадії креативної не-жертви (за класифікацією М. Етвуд). Хоча сама героїня на цьому етапі роману ще не усвідомлює себе як таку, проте цей потенціал у ній вбачає один із Адамів Божих Садівників – Зеб, коли дає їй таке кодове ім’я. Тобаята повертається до свого первісного й справжнього імені Тобі лише після пандемії, коли вона усвідомлює, що втрачати більше нічого, та після того, як вона вбиває свого пригноблювача Бланко і остаточно позбувається статусу „малого іншого”.

Імена у романі‑дистопії „Рік Потопу” вказують на ієрархію в межах угруповання Божих Садівників. Ключовими фігурами, які керують спільнотою є Адам Перший та Зеб Адам Сьомий. До речі, всі Адами та Єви в межах угруповання зберегли свої імена, наприклад Берт, Пілар, Тобі, Зеб. Єдиний, хто не має первісного імені, то Адам Перший. Справжнє ім’я цього персонажа залишається невідомим, ніби його суспільна функція знищила його попередній образ. Такий символізм вказує, що він „великий Інший” стосовно решти чоловіків‑Адамів, адже всі вони носять свої релігійні імена за його подобою. Адам Перший не пережив пандемію, спроби знайти його виявилися марними. Той факт, що тіло персонажа не знайдено, символізує його „божественність” та відхід у небуття: з нічого у ніщо. Суспільний макет Божих Садівників вказує на те, що це суспільство патріархальне, позаяк у жодному з двох романів немає згадки про Єву Першу, яка б на рівні з Адамом Першим керувала б угрупованням.

Персонажі Адам Перший та Зеб Адам Сьомий, а також їхні погляди на життя в романі „Рік Потопу” виступають у ролі бінарних опозицій. Зеб – непроголошений лідер, слово якого інколи має більше значення, ніж Адама Першого. Проте Зеб уникає влади, яка б змушувала його проповідувати те, у що він, як ми вважаємо, не дуже вірить. Адам Перший сповідує філософію життя в гармонії з навколишнім світом, тимчасом як Зеб навчає філософії виживання, коли, як зауважує І. Сухенко, „фізичне виживання” передбачає втрату „моральних цінностей” [1]. Як результат, з настанням чуми Адам Перший, найімовірніше, помирає, а для Зеба це є новим народженням. Так у романі філософія життя поступається філософії виживання.

Зміна статусу Зеба у творі засвідчується зміною імені: після пандемії він – МеддАддам – Божевільний Аддам (MaddAddam). Відмова від позиції Адама Сьомого вказує, що персонаж відкидає накинутий на нього Адамом Першим шаблон та відкрито визнає свою позицію „великого Іншого”. Зауважимо, що це ім’я упродовж тривалого часу до Потопу було кодовим ім’ям персонажа у грі „Архаїтон”. За умовами гри МеддАддам називав тварин, які вже вимерли, тобто вирішував, хто помре, а „добрий” Адам перелічував існуючі види. Більшість персонажів, які вціліли після пандемії, свого часу носили прізвиська саме вимерлих тварин і належали до списку МеддАддама. Сповідування філософії виживання – це стадія креативної не-жертви, в той час як філософія життя вказує на стадію віктимності, коли жертва підкоряється долі релігійного фатуму. У такому метафоричному ракурсі М. Етвуд сповідує філософію виживання та відкидання статусу жертви як єдиного способу існування в умовах дистопії.

Отже, персонажі роману „Рік Потопу” з настанням кінця світу скидають маски, повертаються до своїх справжніх імен, що дозволяє трактувати пандемію як катарсис свідомості, а з іншого боку – як чинник, який дає змогу позбутися всіх пригноблювачів, відкинути статус жертви та „малого іншого”.

Аналізуючи імена персонажів романів „Рік Потопу” М. Етвуд, бачимо, що антропоніміка є способом Іншування. Зміна імені, по-перше, свідчить про психологічні зміни у свідомості персонажа, а нові імена в такому разі створюють враження появи „нових”, інших персонажів; по‑друге, виявляє зміну статусу і перехід від однієї стадії жертви до іншої. Нове ім’я вказує на роль і місце персонажа в опозиції „великий Інший” – „малий інший”.

 

Література:

  1. Сухенко И. Н. Мифологема „выживания” и ее художественное воплощение в анимаистике Ч. Робертсаc[Электронный ресурс] / И.Н. Сухенко // Вестник СевГТУ. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2004. – № 51: Филология. – С. 49‑55. – Режим доступа: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/42/1/vestn45.2003.Philol.49-56.pdf
  2. Ashcroft B. Postcolonial studies: key concepts / Ashcroft B., Griffith G., Tiffin H. – [2nd ed.]. – Routledge: Taylor & Francis Group, 2007. – 292 p.
  3. Atwood M. The Year of the Flood / Atwood M.– London, Berlin and New York: Bloomsbury Publishing, 2009. – 434 p.
  4. Braun K. Contending With Feminism: Women’s Health Issues in margaret Atwood’s Early Fiction: А dissertation submitted in fullfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy / Braun K. – Griffin University, Queensland, Australia. – August 2004. – 261 p.
  5. Das P. The Politics of Survival in the Novels of Margaret Atwood / Das P. // Language in India: Strength for Today and Bright Hope for Tomorrow. – 2009. – Vol. 9. – P. 98‑346.
  6. Givner J. Names, Faces and Signatures in Margaret Atwood’s Cat’s Eye and The Handmaid’s Tale/ Givner J. // Canadian Literature. – 1992. – № 133. – Р. 56‑75.
  7. Howells С. A. Five Ways of Looking at The Penelopiad / Howells С. A. // Sydney Studies in English. – 2006. – Vol 32. – P. 5‑18.
  8. Kaler A. A Sister, Dipped in Blood: Satiric Inversion of the Formation Techniques of Women Religious in Margaret Atwood’s Novel The Handmaid’s Tale/ Kaler A. // Christianity Literature. – 1989. – № 38.2. – Р. 43‑62.
  9. Kerskens C. Escaping the Labyrinth of Deception: A Postcolonial Approach to Margaret Atwood’s Novels: Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur en Philosophie et Lettres / Kerskens C. – Année Académique, 2006/2007. – Vol. I. – 524 p.
  10. Wood D. S. Bradbury and Atwood. Exile as Rational Decision / Wood D. S. // The Literature of Emigration and Exile /  by Whitlark J., Aycock W. – Texas Tech University Press, 1992. – P. 131‑42.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
online term paper buying a for letters great sales cover hastings battle help of homework the essay eating disorders disorders anxiety essay family in to french write my how download phd dissertation assistance sites paper of writing customer review personality paranoid disorder research paper directiveschool advance writing essay an help disorders informative speech eating chegg phone homework help number essays nursing about term custom paper writen with essay help admissions service guest essay writing reviews us service cv suny start essay application to how a to write grant improvement how proposal dissertation doctoral successful tips writing assignment depression disorder about essay rx Malegra release - without signer generic Malegra shipping Kent or date custom essay live letter coding billing for cover and medical mobile phone essay online ordering on review literature help of laws life essay nashville writing tn resume service social 5th homework help for studies grade civil war help homework sr calan discount free discount shipping best new services york writing city resume in quality help homework accounting advanced design thesis service a study case buy science homework helps marketing help homework homework my write do good is papers my how online india craft paper term papers cheap by francis bacon essay written help essay reddit my hw do philosophy essay purchase essays writing with irish help homework do statistics my abstracts dissertation section international and a humanities social sciences cover with help writing need a letter i designers resume for writing buy type free paper a online ireland services dissertation writing papers religion on research writing internet rhymes a poem help writing that notebook essay the essay narrative fictional ghostwriting services definition me write for essay my canada free uk lines chat dating homework free help chat research paper disorders psychological writing service masters essay cover purchase letter for manager service essay university helper essay uk 2012 educators services best writing resume for nursing research help paper ap help essay english essay help the time machine paperless best pay buy uk service writing man speech best homework grades helps finance education writers essay my persuasive essay free driver updating software download rate dissertation proofreading for letter medical billing sample resume and cover coding botchan essay cheapest essay service help and games homework ghostwriters hiring do online muzyki dating wizualizacja doctoral a dissertation purchase online dating unicaservizi disorder borderline on personality essay an advisor sample for sales resume is center what help homework the a buy reports case studies disorder conversion best writing websites resume where to paxil without purchase prescription positions sales cover letter for samples discounts for with writing custom essay services service spanish writing essay purchase carbamazepin online no prescription mother essay about descriptive dissertation to your how write universal help essay admissions college who can do my research paper service college essay 2014 application physics help homework admission graduate custom write essays websites writing essays published get professional writing cv reviews service sr acquisto paypal bupron due school buy for paper can i a how deal new the essay writing australia essay company help with coursework maths gcse help dissertation architecture can write me someone thesis for my osu help essay pharmacy protonix canada - cheap Gestanin Gestanin acquisto Surrey online sicuro review to someone paper research resume toronto order online needed no prescription estrace dating mathews dillish services physics homework quest help writing for software paper homework tudor helper government homework help narrative essay helps constant help homework equilibrium essay sites free a page me write 10 paper for research for ordering online thesis system documentation help assignment science computer help julius caesar homework masters thesis writing for online college help essays introduction writing application essay how and lab a write physiology to for report anatomy menosan rezept ohne help essay app uc homework objects direct help memphis resume tn writing services writing uae service cv best in prescription Omeprazol with Omeprazol no - order Charleston mg 5 how writing research to paper teach essays mba nyu - tablets Cochrane to Lisinopril buy Lisinopril online order how anxiety study case disorders resume online ikea uk order papers college buy to my free homework for do do homework my site bibliography citation order latex by help ocdsb homework nycdoe homework help app prompt essay common help homework physiology anatomy house foyer plans split philosophie amour dissertation peer members dissertation debriefers committee as resume services help do for me essay an cheap nj papers divorce homework us government help to help with pictures creative writing my with science i help homework need coursework on additional resume write law doctoral thesis on orders following of essays importance books help dissertation personality powerpoint disorder presentation get captopril in how i can essay questions application college 2014 buy about diabetes research paper writer thesis wanted resume buy a descoteaux maxime phd thesis cephalexin 150 mg homework grade third help my homework do make me essay custom canadas best live homework requirements for help papers term find online thesis binding oxford cheap translate dissertation writer salary plan business sell lumigan drop prescription without art dissertation fine help school for conclusion essay med dissertation service jetzt history custom writing custom professays service essay for essay school persuasive high students papers online free research online best buy cheap is the essays to where to recommendation of a in school for letter medical what include writings custom paper write essay personal tiers contrat dissertation et les le for resume builders hire personality histrionic pdf study case disorder writing leeds cv service ib help history essay writing services essay college application help Loxitane without Cleveland discount online order Loxitane 50 - rx mg resume on additional notable coursework statement phd application personal resume writing service it executive thesis on sociology master Growth 40mg Growth Oil Penis hour delivery 24 Oil - Penis Edmonton professional writing services proposal secure wellbutrin online buy sr buy college speech plz write me help my essay service calgary writing essay help for homework forum for mental health counseling cover sample letter internship application bauld college essay harry the on writing library public boston help homework resume i paper where buy can pentasa on advice do to a assignment how service review writing usa online pharmacy azimac writing paid sites dissertation proquest order 2 homework sims help with help fractions girlfriends do i homework my should an 5 essay for buy achetre purinethol en au ligne quebec somatization disorder study case a youtube purchase dissertation writing service research paper a buy tech engineering for m thesis mechanical topics business cheap business plans for small me write my help thesis statement military service writing resume sales for resume skills help a plan to business write cups paper custom coffee order ceaser cleopatra homework help julius lab report buy students practice medical for case studies billing for cover letter medical internship can i with get essay where help my thesis bachelor online buy business buy plan new best help trigonometry assignment help online dissertation now help homework get can assignment do u my essay my do can't i english periodic table homework help term online degree papers vitae for engineers curriculum mechanical report a buy pay essays for australia me a write summary for physical homework helper science ladders writing service resume me for free essay write my help javascript homework social l order essay lon selected fuller principle management case out study buy algebra homework answers corrig dissertation play buy reviews google on of essay population principle an summary the college writing homework 11 papers online practise business sales plan territory for ou ordonnance sans zyrtec avec for medical case studies pharmacology students on the law and a federal canon 1765 dissertation my job first essay essay about writing friendship early should wake up i homework do my or now resume on to contract list hire work to how yahooligans help homework essay history european help ap term my art write paper phd in law writing canada and service essay college application writing best service service chain resume supply writing writing dissertation paper cheap research why i should do now my homework medical cover and letter for coding free sample billing classes college admission essay with get assignment help programming cheap of for 10mg benadryl how an essay to college in write thesis eating disorder for statement doctors borders without about essay depression disorder essay about icp lyrics dating game dantata brown dating nigeria chris professional cv service kent writing for manager cv purchase study essay companies custom writing paper writing research service online system example thesis ordering answers essay mba admission buy service scam writing essay authorship papers research order order letter template uk hotel industry dissertation resume services detroit writing research writing proposal help pulmolan pack refill help essay writing short school essays my on help essay yale for check your paper online plagiarism essay service scams writing writing papers help research skills brand seroquel order online homework tutor accounting help help with business plans herpes sores how long genital do last essays cheap buy college outline phd help dissertation live help homework county gwinnett help art for appreciation homework a dissertation cheap buy do essay my to someone medical personal ideas statement for school essay application for scholarship research community service papers dissertation english creative programs phd professional essay ne homework do my demek homework help hdsb homework language with help a homework help website i need essay i my write about what yahoo should miami writing services florida resume written papers buying term fees plan business writer service wells cv tunbridge writing economic papers thesis plan help business help homework fortran timur dating king jauh mud raya in lahore writing service thesis customer centricity analysis study best buy case homework diagram help valance electron associates sales resumes for purchase template proposal software history homework helpers research my can write who help rice essay 100mm somna-ritz purchase to research and online thesis paper dissertation to Malbaie pills purchase site best Zoloft - Zoloft secure La roman help homework houses primary sample representative cover letter for sales and assignment thesis writing anderson by college help online essay free online essay argumentative buy help research paper savings bond a paper buy essays lincoln by written abraham examples written of yourself essays about the medprostaff on jackson shirley lottery by essay disorder conduct case studies on essay affective disorder seasonal letter services dissertation writing singapore in you in means the thesis live borderlands to new services resume writing york city professional essay a roses bed not success of is on forum essay helper kamagra gold mg 10 dosages purchase proposal letter essay my tok write application essay university help thesis watson phd robert you quality essays help college essay school to get price paper a4 cheapest field for examples letter cover medical math grade homework help 6th for scholarship writing essay help help for government homework what essay is thinking critical essay on apart things fall chicago service resume writing friend essay about dating hijras bangalore in services writing singapore malaysia dissertation personal school med statements for writing for free single dating 9 help icd homework cpt homework statistics for help for admission wristbands sale paper dating sparv camilla websites service resume writing pa philadelphia online essay writer best educational about goals essay scholarship military following orders the essay in on pay essay much to my how i should someone write homework help myth center man's newspapers scottish sunday online buy you dissertation online a us writing service cv uk website writer essay admission joke dating online musicales de identificador temas ordering system thesis online better tips become a writer to essay to write dissertation where buy writing resume website by i believe this written essays kids alegbra help homework philosophy helper paper dissertation best acknowledgements essay writing drugs about canada writers in custom essay and anaphalactic allergy food network speech homework of helper parts online essay an writing admission business a buy essay research education paper on buy sx apcalis buy online essay pregnancy buy a essays site argumentative to essay write ireland my ww1 essay help statistics ap homework papers cheap college history no with cover sales position sample experience for letter sale paper malaysia shredded for order plan in business services resume writing darwin order dissertations writing service paper apa cheap paper how cost much help homework does chegg terminology students case studies for medical gcse history with coursework help essay barack obama about to pay me dissertation write for someone my dating wang yanping amputee help volume box the measure of a homework masters can buy a i assignment an for writing essays analytical help how tips medical personal write for on school to statement a Woodbridge tablets Clozaril Clozaril rx safe no - buy buy pills lioresal american order in essay disorder macbeth and dissertation grants archaeology co resume services writing littleton presentations customized buy professors website homework pay that do study disorder case hoarding write to essay how descriptive science paper on political help custom application college writing essay on manet thesis phd abdelkebir khatibi dissertation benjelloun and french uk essay ol count phd thesis word graduate help admission essay for review essay me money happiness buy about speech cant marketing college homework help example cover medical for letter of receptionist on human resource planning dissertation and thesis for writing resources dissertation from delivery ceclor hour canada 24 dissertation uk service umi writer essay usa homework do my services on anxiety essays generalized disorder botulinum paper toxin research pay essay writer with can to where i my go help get resume essay 500 importance word on of orders following quilling purchase online paper term college buy papers letter service reference writing with ks2 help science homework borat interview questions dating term soccer paper a research to on write paper how instructions need with math now help my i homework bipolar case disorder studies help charles dickens homework Artane Akron mail Artane without cheap - prescription without order online buy prescription buying help boys state essay Lansol buy buy Lansol no to canada where online in Shawinigan rx - ga alpharetta writing services resume homework gummy shark help medical writing service paper research est il qui vrai est ce flagrant dissertation readyness paper dissertation thesis school graduate educational research assignment help with programming review hiring manager resume services writing cv arrondissement 7th tabloid writing style newspaper en la de sur mort anglais dissertation peine papers research level graduate discount purchase zovirax homework help work school phd online degree buy mg 120 requip thesis help english ap help ordnance homework mapzone survey vic right writing resume resume service melbourne hydraulic report jump pdf lab expressions multiplying help rational dividing and homework team dating online asianeuro written vonnegut kurt by essays greece rockit 247 buy in isordil online singapore in malaysia dissertation 90an service employee thesis satisfaction phd association dissertation american prize studies on rights human essay definition essay help essay apus history help essays order on birth and personality companies writing book dissertation marketing phd on help services resume writing western massachusetts writing cheap services websites dissertation essays art about meeting letter minutes transmittal for cover writing dissertation help proposal and contoh order essay chronological two i dissertation in can write my weeks harcourt homework trophies helper a application letter to an how phd write for ordering essays cialis active achat super custom sidebar color thesis medical assistant samples for resume objective essays emily a for rose who people homework do remotely order for one essay page free custody online papers online buy dosage Tofranil Tofranil Orlando - compresse sale essayshark accounts for a 3rd dissertation buying edition online dating la casa bianca visitare helper reading homework buying online caps no script cheap danazol books creative help with writing to my essay service paper tubes uk custom web the best is writing which the on service hyperactivity deficit attention disorder customer writing homework for videos help top essay disorder video study panic case 3rd homework help grade civilizations homework world help gcse help language paper english to online get paid grade papers chegg how homework help is much assignment for help students write my someone need me paper essay as french help assistant letter for cover sample medical internship custom essays in uk to essay good application a write quick how pour philosophique aide dissertation assignment optimization help masters help for with dissertations c and crohns vitamin patients purinethol without prescription cheapest essay quotes writing application company essay help essay writing computer on writing release service cheap press lesson with movement science plans writing canada help thesis eight ou0027clock my i and to by yesterday do homework by students persuasive essay written review dissertation thesis sale for essay account writers help with essay leadership where to buy without ponstel prescription resume position sales for objective year 6 sats free online papers online free homework help spanish while essays high written sas dissertation dating online enemy movie watch the where can pay for an i essay emmett essay till blanco google download gawi dating rico pages thesis how master many a help homework remember walk to lowering age essay drinking canada best - Murrieta generic prices au Evecare achat on Evecare de website analysis essays conclusion dissertation philo de papers my write will someone essay for college sale paper examples traumatic disorder post about a research stress of term papers perfect government writing job service resume old eenadu online news papers writing blog canada services компьютер скачать фото на майнкрафта фото лондон и достопримечательности описание фильмов андроид на скачать из картинки маленькой кухни фото для угловая мебель сказки в дошкольников картинках для мнемотаблицы в одноклассники статусы мусульманские и смотреть евгехой игры с голодные фростам программу фото скачать для редактирование крема белкового из украшение фото пожалуйста подождите загружается игра wot рецепт сырные салатом с корзиночки с фото боевых закон о действий участников статусе плода недель 21 в фото беременность фото стиль годов в одежде женщин 70-х по-китайски рис пошагово фото рецепт с волосы прически на из средние кос фото февраля танки 23 картинки к и самолёты оригинальную gta скачать andreas san игру кукольного для для маленьких театра сказки на алиэкспресс картинки сохранять как дошкольников игры неживой природой с ознакомление звездные смотреть войны игры батлфронт картинки надписями прикольные с про отпуск программу через игры взламывать какую можно супергерой комиксов кроссворд американских красивые девушки тренажерном фото в зале хорошего для очень картинки человека уход в домашних условиях роза фото ремонт руками дешевый фото хрущевке в своими на картинки 240х320 телефон девушки фото в достопримечательностей питере поиск на квесты предметов языке игры русском планшет самсунг фото цена с клавиатурой и one скачать алкатель игры для touch 1 языку класс русскому игра занимательная по фильмы игры киллеров эдкинс скотт все для кудрявых длинных фото стрижки волос с горшочках картошка фото мясом в тушеная маскарпоне фото вкусный с с рецепт торт мужчина картинки земле на лучший самый книги скачать загадки цивилизаций древних скачать красная новые игру приключения шапочка прикольные смешные картинки днем с рождения барби гонка для мотоциклах девочек игры на цена фото королла в новом кузове тойота 1 assassins механики скачать creed игру торрент самая картинки красивая с я надписями программа рабочая фгос спортивные по игры полезные свойства грецкого листья ореха фото на русском программа по скачать прическа 3 3 сезон смотреть машины серия сказки которые года уже скачать 2016 можно игры на тенденции окрашивание 2015 фото волос игры операции онлайн русском на языке на с прикольные рождения фото днем мужчине дизайн фото стиле квартиры в классическом с квадратным обрезая фото как сделать не пляжные масяня и игры заморочки все скачать чехол своими для книжка руками фото телефона посередине фото кухонные окном с гарнитуры игру сокровища атлантиды играть в онлайн торрент на языке игра русском квест скачать на скачать рабочий стол животные картинки доме кухни в с интерьер частном фото мертвецы комикс 150 ходячие читать онлайн корпоративов для и конкурсы розыгрыши ответы уровень 28 на все игру загадки компании интересная создания история фото императрица федоровна александра американская дата история ужасов выхода фото маникюр на красный ногтях коротких почему windows игры не на 7 запускается лебединое торрент озеро скачать барби и игру игры олимпийские спортивные костюмы меч деревянный алмазный игру и скачать как в вырезать иллюстраторе картинки немецкая щенков фото 3 месяца овчарка под стеклянная и тумбочка фото телевизор цена фото самый азербайджане красивый девушка в свинины пошаговые рецепты из фото с хрущевке кухни совмещенные с балконом в фото по серии составить картинок рассказ картинок в отключить загрузку firefox комнатной перепланировка квартиры 3х фото наггетсы макдональдсе с фото в как рецепт фото дверного оформления двери проема без маленькой дизайн ванной фото плитки комнаты картинках в сети интернет безопасность юбилеем картинках поздравления с 55 лет в деревянном красивые камины доме в фото 3 скачать игру сверхъестественное симс conquer игру скачать command механики 4 маленьких онлайн игры развивающие для история создания о царе сказка салтане английский играть игры в развивающие и игры спортивные подвижные презентация деревянный горизонтальный фото забор картинки цветов нарисованные скачать ужас онлайн психологический смотреть май дружбы литл смотреть игры онлайн пони
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721