Антропоніміка як вираження Іншості у персонажній системі роману М. Етвуд „Рік Потопу”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.09’06 (71)

І. М. Тимейчук

Національний університет „Острозька академія”, м. Острог

 

Антропоніміка як вираження Іншості у персонажній системі роману М. Етвуд „Рік Потопу”

 

У статті проаналізовано функціональне навантаження на імена персонажів роману-дистопії „Рік Потопу” (2009) М. Етвуд та показано, яким чином ім’я героя / героїні вказує на його/її статус як Іншого/Іншої у дистопійному суспільстві

Ключові слова: антропоніміка, дистопія, великий Інший, малий інший

 

Антропонимика как выражения Инаковости в персонажной системе романа М. Этвуд Год Потопа”” Тимейчук И. Н.

В статье проанализировано функциональную нагрузку на имена персонажей романа‑дистопии „Год Потопа” (2009) М. Этвуд и продемонстрировано каким образом имя героя / героини указывает на его / ее статус як Другого / Другой в дистопийном обществе.

Ключевые слова: антропонимика, дистопия, большой Другой, малый другой

 

„Anthroponymy as Means of Othering of characters in Margaret Atwood’s Novel The Year of the Flood” Tymeychuk, Iryna

The article analyses names’ function of the characters in Margaret Atwood’s dystopian novel The Year of the Flood (2009) and demonstrates the way in which the hero’s /heroine’s name refers to his/her status of the Other in dystopian society.

Key words: anthroponymy, dystopia, the big Other, the little other

 

Проблема культурної ідентичності канадської літератури постала ще після завершення Другої світової війни та розпаду Британської імперії. Глобалізаційні зміни сучасного світу надали їй особливої гостроти і актуальності. У контексті інтерпретаційних зсувів ключові для інтелектуального дискурсу ХХ ст. категорії – тотожності і відмінності, закорінені на співвідношенні Я та Іншого, наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. зазнають суттєвих трансформацій. Їх найбільш помітно в багатогранній творчості провідної канадської письменниці Маргарет Етвуд (1939 р. н.), яка, заклавши підвалини національного канону, визначила тенденції розвитку канадської літератури і стала чільною, впливовою постаттю сучасної англомовної культури.

Починаючи з 80‑х років ХХ ст. (роман‑дистопія „Історія Служниці” (1985)) і знову вже на початку ХХІ ст. (трилогія „Орикс і Крейк” (2003), „Рік Потопу” (2009) та „МеддАддам” (2013)) авторка осмислює проблеми тоталітаризму, авторитарної свідомості, теократичного фундаменталізму, влади, свободи, колонізації, екології, апокаліптичної катастрофічності, наслідків наукового експерименту, а також проблеми жінки в патріархальному суспільстві тощо.

Творчий доробок письменниці та її романи-дистопії є предметом ретельного вивчення перш за все у західному літературознавстві (Н. Кук, С. Кун, Дж. Розенберґ, П. Л. Томас, А. Дейвідсон, А. Коул, К. Снайдер, К. Стайн та ін.). На відміну від західної літературної критики, проза М. Етвуд, зокрема її романи-дистопії, в українському літературознавстві ще мало досліджені. Цілісному вивченню романістики письменниці присвячено лише дві наукові праці (Н. Овчаренко і М. Воронцової), решта праць представлена переважно жанром наукових статей (Ю. Жаданова, Л. Романчук, Н. Балан та ін.). Однак романи-дистопії „Рік Потопу” та „МеддАддам” опинилися поза увагою вітчизняних науковців.

Серед одних із основних стилістичних засобів М. Етвуд літературознавці виділяють використання займенників та імен. Так, на думку Дж. Ґівнер, авторка використовує займенники у своїх романах, зокрема у дистопіях, для знеособлення персонажів і надання творам автобіографічних рис [6]. У свою чергу, критики (К. Браун, Дж. Ґівнер, Е. Кейлер, К. Керскенс) стверджують, що імена, які у творах М. Етвуд мають різні семантичні значення, забезпечують образність і багатозначність її текстів, наприклад, Оффред – похідне від чоловічого імені Фред („Історія Служниці”); Сноумен / Снігова людина – образ Єті; Орикс і Крейк – походять від назв тварин; святі у релігії Божих Садівників уособлюють імена політиків, вчених, суспільних діячів і т. д. (трилогія „МеддАддам”) [4; 6; 8; 9]. Науковці (П. Даз, Дж. Ґівнер, Д. Вуд) зазначають, що М. Етвуд використовує іменування та перейменування, зокрема жіночих персонажів (Оффред, Офглен у романі „Історія Служниці”) як засоби контролю і позбавлення персонажів індивідуальності [5; 6; 10]. Однак, серед відомих нам літературознавчих праць, присвячених дистопіям М. Етвуд, немає такої, у якій було б здійснено цілісний аналіз використання імен у романі „Рік Потопу”.

Мета нашої наукової розвідки розглянути функціональне навантаження на імена персонажів дистопії „Рік Потопу” М. Етвуд та простежити функцію зміни імені, яку ми розглядаємо як засіб зміни статусу від підпорядкованого „малого іншого” до панівного „великого Іншого” (за Ж. Лаканом) і навпаки.

Дискурс Іншого стає ключовим поняттям філософії, психології, культурології, релігієзнавства, соціології і літературознавства ХХ–ХХІ ст., коли категорію Іншого розглядають у національному, культурному, расовому, релігійному, статевому та інших аспектах.

Категорію Іншого з позиції постструктуралістичного психоаналізу розглядає Ж. Лакан.  Інший, віддзеркалюючи з фройдівської тріади „Воно” – „Я” – „Над‑Я” у трьох площинах „Реального” – „Уявного” – „Символічного”, розглядається Ж. Лаканом на „стадії дзеркала” як відображення в дзеркалі, від якого „Я” відокремлює себе на стадії власної ідентифікації. Крім того, Інший у філософії Ж. Лакана постає у протиставленні „великого Іншого” як панівного та „малого іншого” як колонізованого. Розглядаючи залежність „малого іншого” від „великого Іншого”, Ж. Лакан виносить її також й за рамки співвідношення людина – людина. „Малий інший” стає колонізованим, пригнобленим та відмінним від імперського центру, в той час як „великий” позначає радикальну Іншість – „імперський центр, імперіалістичний дискурс чи навіть саму імперію” [2, c. 155].

В основі сюжету дистопії „Рік Потопу” лежить апокаліптична історія про загибель людства від пандемії. Цей роман – це колаж з 1) проповідей Адама Першого – очільника угруповання Божих Садівників та релігійних віршів і пісень, які обрамлюють його виступи; 2) монологу дівчини Рен (від першої особи однини) та 3) історії персонажа Тобі (від третьої особи однини). Три історії пов’язані між собою, адже обидві протагоністки, Рен і Тобі, які переживають пошесть, на певному етапі життя належали до релігійного угруповання захисників природи – Божих Садівників.

Як особливий засіб формування дискурсу Іншості персонажів виокремлюємо використання імені, яке розкривається як частина ідеологічного задуму М. Етвуд, що виконує кілька функцій. Так, історичні та біблійні імена Божих Садівників у романі встановлюють інтертекстуальний зв’язок з літературними, історичними і релігійними площинами і вказують на спробу авторки підважити панівні релігійні / історичні доктрини.

У романі „Рік Потопу” зміна імені вказує на поворот опозиційних зв’язків „великий Інший” – „малий інший” (Тобі – Тобаята, Рен – Бренда, Зеб – Адам Сьомий – МеддАддам та ін.). Вона виконує кілька функцій: а) по-перше, допомагає читачеві встановити період у межах ретроспективної оповіді; б) по-друге, вказує на зміну статусу: перехід від „малого іншого” до „великого Іншого” та навпаки; в) по-третє, є процесом одягання та скидання масок, що зумовлено ідеєю виживання в дистопійному світі.

Протагоністи роману „Рік Потопу” постають перед читачем типовими образами етвудівського шаблону – емоційно заблокованими, які повертаються в минуле у спогадах та „ведуть переговори з мертвими” [7, c. 7]. Вони знаходяться у безвихідних ситуаціях, їх переповнює відчуття приреченості життя, тому їхні ретроспективні оповіді є спробою самоаналізу (за З. Фройдом). У рамках жанру художньої автобіографії М. Етвуд створює психодраматичний ефект, викриваючи внутрішні і зовнішні конфлікти персонажів через призму їхньої ситуативної поведінки в умовах паноптичної реальності.

У романі „Рік Потопу” героїня Рен виступає в образі беззахисної дівчини – абсолютно залежної від своєї матері і шаблонного мислення. Непоодинока зміна імені зумовлюється переважно чужим вибором. За життя з батьками у Компаунді (місті для науковців) дівчину звати Бренда; коли ж її мати Люцерна  втікає з дочкою до Божих Садівників, ім’я змінюється на Рен. Дівчина звикає до цього імені, до життя з релігійним угрупованням і згодом починає почуватися щасливою. Примусове повернення до Компаунда сигналізує нову зміну імені на Бренду: „Тепер вона [Люцерна] називала мене Брендою, що, як вона стверджувала, є моїм справжнім іменем” [3, c. 215]. Так мотив називання вказує на підвладну роль дівчинки („малий інший”) стосовно її матері („великий Інший”), яка дає їй ім’я та обирає їй долю.

За часу життя в Компаунді ім’я Рен трансформується в таке, яке використовують лише друзі, тобто справжнє ім’я переходить у сферу інтимного та слугує своєрідним таємним кодом. Коли батька Рен вбивають вороги Компаунда, сім’я залишається без коштів, Люцерна вдруге виходить заміж і відмовляється платити за навчання доньки в університеті. Щоб почати нове життя та сховатись від матері, Бренда йде працювати у секс-клуб „Скейлз енд Тейлз”. Позбувшись батьківського контролю, вона ностальгійно повертається до колишнього імені – Рен, яке для неї символізує свободу й нагадує про щасливі часи. У співбесіді з власником секс‑клубу вона одразу наголошує на бажаному імені: „Бренда, чи не так? Так сказала я, але він може називати мене Рен. Я одразу відчула, що можу бути з ним настільки відвертою” [3, c. 302]. Зміна імені вказує на те, що дівчина намагається позбутись материнського контролю і статусу „малого іншого”.

На прикладі Рен М. Етвуд показує, що у скрутні часи власне ім’я для героїв дистопійного проекту стає мантрою, яку вони читають, аби не забути про власне існування та власне „Я”: „Я пишу своє ім’я – Рен, олівцем для брів, на стіні біля дзеркала. Я написала його багато разів. Ренренрен, наче пісня. Ти можеш забути, хто ти, якщо проводиш багато часу наодинці” [3, c. 6]. Символічна в наведеній цитаті також позиція імені біля дзеркала, що знову повертає нас до теорії Ж. Лакана про стадію дзеркала. Відповідно, тлумачимо цей мотив як такий, який вказує, що в умовах карантину (своєрідного паноптикону) Рен проходить етап самоусвідомлення та остаточно відкидає образ Бренди, насаджений їй компаундною системою.

Непоодиноку зміну імені можна спостерігати й на прикладі іншої протагоністки роману „Рік Потопу” – Тобі. До приєднання до Божих Садівників вона живе з іменем Тобі. Проте коли в її свідомості відбувається зміна розуміння функції релігійного угруповання, коли вона стає однією зі „своїх”, Тобі отримує статус Єви Шостої. Зміна її імені зумовлена не стільки власним вибором, скільки передчасною смертю попередньої Єви Шостої, яка, як наставниця Тобі, передала їй свої справи. Поведінка Тобі позбавлена самостійного вибору чи займаної позиції, вона є результатом статусу жертви, „малого іншого”, зумовленого фігурою ґвалтівника та збоченця Бланко.

Чергова зміна імені Тобі відбувається з міркувань безпеки: коли Бланко дізнається, що вона живе із Садівниками, Тобі змушена не лише покинути угруповання, але й кардинально змінити зовнішність шляхом хірургічного та генного втручання: „Думай про себе як про кокон, – сказав їй Зеб перед початком процесу трансформації. Звичайно, вона увійшла туди як Тобі, а вийшла вже Тобаята. Менше англо, більше латина” [3, c. 262]. Саме під цим іменем Тобі вживалась у свою роль працівниці спа-салону. Справжнє ім’я переходить у сферу таємного і забороненого, оскільки його згадування може зруйнувати новостворене прикриття. Окрім нового публічного імені, Тобаята отримує нове кодове ім’я – Інексесібл Рейл (Inaccessible Rail – невловимий водяний пастушок, зниклий вид птаха). Вона використовує його для доступу до гри „Архаїтон” – прихованої соціальної мережі, яка слугувала джерелом інформації для інших учасників групи Садівників поза її локаційними межами. Символіка імені вказує на її поступовий перехід до стадії креативної не-жертви (за класифікацією М. Етвуд). Хоча сама героїня на цьому етапі роману ще не усвідомлює себе як таку, проте цей потенціал у ній вбачає один із Адамів Божих Садівників – Зеб, коли дає їй таке кодове ім’я. Тобаята повертається до свого первісного й справжнього імені Тобі лише після пандемії, коли вона усвідомлює, що втрачати більше нічого, та після того, як вона вбиває свого пригноблювача Бланко і остаточно позбувається статусу „малого іншого”.

Імена у романі‑дистопії „Рік Потопу” вказують на ієрархію в межах угруповання Божих Садівників. Ключовими фігурами, які керують спільнотою є Адам Перший та Зеб Адам Сьомий. До речі, всі Адами та Єви в межах угруповання зберегли свої імена, наприклад Берт, Пілар, Тобі, Зеб. Єдиний, хто не має первісного імені, то Адам Перший. Справжнє ім’я цього персонажа залишається невідомим, ніби його суспільна функція знищила його попередній образ. Такий символізм вказує, що він „великий Інший” стосовно решти чоловіків‑Адамів, адже всі вони носять свої релігійні імена за його подобою. Адам Перший не пережив пандемію, спроби знайти його виявилися марними. Той факт, що тіло персонажа не знайдено, символізує його „божественність” та відхід у небуття: з нічого у ніщо. Суспільний макет Божих Садівників вказує на те, що це суспільство патріархальне, позаяк у жодному з двох романів немає згадки про Єву Першу, яка б на рівні з Адамом Першим керувала б угрупованням.

Персонажі Адам Перший та Зеб Адам Сьомий, а також їхні погляди на життя в романі „Рік Потопу” виступають у ролі бінарних опозицій. Зеб – непроголошений лідер, слово якого інколи має більше значення, ніж Адама Першого. Проте Зеб уникає влади, яка б змушувала його проповідувати те, у що він, як ми вважаємо, не дуже вірить. Адам Перший сповідує філософію життя в гармонії з навколишнім світом, тимчасом як Зеб навчає філософії виживання, коли, як зауважує І. Сухенко, „фізичне виживання” передбачає втрату „моральних цінностей” [1]. Як результат, з настанням чуми Адам Перший, найімовірніше, помирає, а для Зеба це є новим народженням. Так у романі філософія життя поступається філософії виживання.

Зміна статусу Зеба у творі засвідчується зміною імені: після пандемії він – МеддАддам – Божевільний Аддам (MaddAddam). Відмова від позиції Адама Сьомого вказує, що персонаж відкидає накинутий на нього Адамом Першим шаблон та відкрито визнає свою позицію „великого Іншого”. Зауважимо, що це ім’я упродовж тривалого часу до Потопу було кодовим ім’ям персонажа у грі „Архаїтон”. За умовами гри МеддАддам називав тварин, які вже вимерли, тобто вирішував, хто помре, а „добрий” Адам перелічував існуючі види. Більшість персонажів, які вціліли після пандемії, свого часу носили прізвиська саме вимерлих тварин і належали до списку МеддАддама. Сповідування філософії виживання – це стадія креативної не-жертви, в той час як філософія життя вказує на стадію віктимності, коли жертва підкоряється долі релігійного фатуму. У такому метафоричному ракурсі М. Етвуд сповідує філософію виживання та відкидання статусу жертви як єдиного способу існування в умовах дистопії.

Отже, персонажі роману „Рік Потопу” з настанням кінця світу скидають маски, повертаються до своїх справжніх імен, що дозволяє трактувати пандемію як катарсис свідомості, а з іншого боку – як чинник, який дає змогу позбутися всіх пригноблювачів, відкинути статус жертви та „малого іншого”.

Аналізуючи імена персонажів романів „Рік Потопу” М. Етвуд, бачимо, що антропоніміка є способом Іншування. Зміна імені, по-перше, свідчить про психологічні зміни у свідомості персонажа, а нові імена в такому разі створюють враження появи „нових”, інших персонажів; по‑друге, виявляє зміну статусу і перехід від однієї стадії жертви до іншої. Нове ім’я вказує на роль і місце персонажа в опозиції „великий Інший” – „малий інший”.

 

Література:

  1. Сухенко И. Н. Мифологема „выживания” и ее художественное воплощение в анимаистике Ч. Робертсаc[Электронный ресурс] / И.Н. Сухенко // Вестник СевГТУ. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2004. – № 51: Филология. – С. 49‑55. – Режим доступа: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/42/1/vestn45.2003.Philol.49-56.pdf
  2. Ashcroft B. Postcolonial studies: key concepts / Ashcroft B., Griffith G., Tiffin H. – [2nd ed.]. – Routledge: Taylor & Francis Group, 2007. – 292 p.
  3. Atwood M. The Year of the Flood / Atwood M.– London, Berlin and New York: Bloomsbury Publishing, 2009. – 434 p.
  4. Braun K. Contending With Feminism: Women’s Health Issues in margaret Atwood’s Early Fiction: А dissertation submitted in fullfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy / Braun K. – Griffin University, Queensland, Australia. – August 2004. – 261 p.
  5. Das P. The Politics of Survival in the Novels of Margaret Atwood / Das P. // Language in India: Strength for Today and Bright Hope for Tomorrow. – 2009. – Vol. 9. – P. 98‑346.
  6. Givner J. Names, Faces and Signatures in Margaret Atwood’s Cat’s Eye and The Handmaid’s Tale/ Givner J. // Canadian Literature. – 1992. – № 133. – Р. 56‑75.
  7. Howells С. A. Five Ways of Looking at The Penelopiad / Howells С. A. // Sydney Studies in English. – 2006. – Vol 32. – P. 5‑18.
  8. Kaler A. A Sister, Dipped in Blood: Satiric Inversion of the Formation Techniques of Women Religious in Margaret Atwood’s Novel The Handmaid’s Tale/ Kaler A. // Christianity Literature. – 1989. – № 38.2. – Р. 43‑62.
  9. Kerskens C. Escaping the Labyrinth of Deception: A Postcolonial Approach to Margaret Atwood’s Novels: Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur en Philosophie et Lettres / Kerskens C. – Année Académique, 2006/2007. – Vol. I. – 524 p.
  10. Wood D. S. Bradbury and Atwood. Exile as Rational Decision / Wood D. S. // The Literature of Emigration and Exile /  by Whitlark J., Aycock W. – Texas Tech University Press, 1992. – P. 131‑42.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
me help ib essay extended personality order on essays birth and homework help christian site a representative introduction letter for sales brand outside Keftab - usa the india Toledo Keftab meds from admission college essay for online o fisica dating quimica 7x06 paper pay research for your services cv writing us wolverhampton object of eyes written an the through essays men documentary channel dating older dissertation newcastle consulting service naruto 217 cap latino dating essay 4 college admission help my math that homework will website do dissertation ivy may 2013 tok help essay bell essay chinese murders assignment summer reading help reussir comment dissertation en francais une homework didn't i my poem do because help london ontario essay dissertation for a acknowledgements online get cheap Flomax papers research birth order technician mental for resume health objectives antarctica help homework write online when a address po you how ordering box do man two women dating representative sales resumes for outsource services writing dissertation political science proposal outline help australia dissertation services professional writing government resume statistics american cancer help writing book college for sale reports professional a writer resume hire essay writer maine sir essays gawain chivalry best dedication dissertation following essay the in orders military homework holt help science do my engineering homework paper my help term i need writing assignment uk help online paper need writing with a help academic assignments help homework with your need help persuasive topics eating disorders five corps order paragraph marine education dissertation leadership essay help french extended a for me for write paper free help reddit essay help dma thesis the essay and order rules lord flies of for homework grade 6 help my paper graduate write what essay cant sandel michael of j about buy money big helpline y hours homework purchase thesis paper cassandra phd anthony thesis admission how to for essays mba write medicine for statements personal good best site essay writers papers cheapcollege paper buy term my to research write pay someone i can paper desire streetcar named essay me write a who literature for review can dissertation buy online lesen a paper research assignment writing thesis regulations phd caltech diversity plan business workplace finance education writers essay homework help 8 grade 1 biology help homework online professional papers write chinese in you my how do name essay custom education how essay my to write homework drawing help scale ethan essay help frome research paper help career 10 job dissertation companies top writing my can do i pay homework to who l'indicatif conjugaison au présent essayer asymptomatic herpes to symptomatic immunocompromised need essay writing help narrative letter professional uk service cover writing dissertation advisor cornell administration dissertation higher education of sample letter agreement purchase of analytical paper on beowulf papers online today nigerian distributor manager cover letter esteem self essay eating disorders speech about example resume to a how fix childrens dictionary homework helper and Microzide coupon buy research paper a argumentative an terrorism research paper services school top writing grad free discount shipping alesse discount to pay written graduate have essay pour plaire dissertation instruire engineering mechanical title for thesis resume military for best writing service help africa south dissertation homework help s s writing samples company introduction letter us service postal essay with homework maths help positions berlin in thesis master dissertation assessment criteria help application essay services custom essay com writing ethnographic essay auto thesis disorder statement autism spectrum school high essay assignments application dissertation ndsu help doctoral pas acheter sachet cher suaron lamisil buy cheap germany online ready thesis to buy essay writers university level online pompeja dating for property intent of sale letter of buy case study solution best 200mg buy online modafinil dating 123 essay website custom writing admission buy custom essay page cover book design daniela dissertation ohlendorf health service management thesis master web services thesis dissertation services statistical dr caruso john homework triginomitry help order dissertations proquest remediation education higher dissertations 40mg tetracycline paper buy online canada scrapbook essay teacher short i resume my how can do with buy e check cheap an pletal need do to my assignment someone veroffentlichen help online dissertation zestoretic generic buy helps tests homework for why english thesis masters help french ks3 homework buy schor to juliet essay born for format nursing essays mental cover paper research degree page of health help trigonometry homework help adult homework university of chicago essay prompts essay i scholarship what my about should write reasearch a buy paper research on for thesis disorders paper eating statement dc resume service washington writing language homework english help do pay someone my thesis to marx phd help dissertation karl dating woman in emotionless an 1940s service community essay plan how business you do a write help chemistry homework chegg best homework websites for help philosophy of statement administrator educational essay assignments essay websites helping pharma buy lisinocor helper paper paper a paying for research online homework help math college with essays transfer help celebrity culture dissertation on good sports a in promotion qualities india of essays supervisor boss of literature to reviews purchase help research science paper cv undergraduate sample canadian overnight Fly discount Spanish Valley Spanish mg shipping - Fly pharmacy 200 Simi essays school help business with term paper buy writing ves dating vez o yahoo binding cheap thesis proposal a write to term paper how to assignment pay someone do sites writing essay reliable form writing service application dissertation help online malaysia sites papers buy to research phd in system thesis operating buy online chondro-ritz essay a when writing essay writing help in singapore doctoral from thesis kg for family essay my year online 6 papers sats free порнофото женского оргазма стрим сим игры глодка минет фото комексы все платные Водноклассниках игры ебет девушку на шпагате фото Кто убил джоффри в игра престолов фото голых девушек ретро галереи Матрас сонная сказка илья муромец китаянки девушки красивые фото голые стрелялки отряд ударный флеш Игры анимации Программа для фото из gif для надписью девушек Футболки с Картинки сам себе поставил лайк Фото кировского завода с петербург Социальные статусы роли и их виды члена размера значение Ногинск плащи фото оджи письки девок фото. Игры на на скачать русском сегу софия пернас фото плохая эрекция почему Ярцево Топ 10 самых лучших игр о паркуре Миньоны игра на андроид скачать brazzers com zuzana z порно ролики и порно фото рукой с Игра человеком с железной холдем техасский Игра покер онлайн картинки ты умный крик с фото пародию порно Игры год новый лего войны звёздные 2015 Хундай кузов цена новый фото игру торрент строить дома Скачать море роз картинка сказкам Фильмы по братьев гримм для стола диснея рабочего Обои из фото миккелица антонина фото частные интим скайриме в интересного есть Что Смотреть смешные видео про котиков порно фото мамкой красивой с сказка 2 дельфин негритянок голых жопы фото частные фото девушек домашные Уникиты киоссе есть девушка фото Поделки смешариков из дисков фото учительница голая домашнее фото жены частное в нижнем пазирует фото белье фото зрелыми со молодые секс фото хаймашкер Дом мёртвых 4 игра скачать торрент с Фото девушек именами фамилиями и Любовь с днем рождения картинка буран про приколы Игра экшен от первого лица онлайн каприо ди женой Фото с леонардо ван Интересные гога из факты жизни порнофото пенелопа блэк фото відео оральний секс самп в картинками с каров Название картинка финки в теремок Где теремок сказке стоял Картинки ты у меня очень красивый Коды смайликов в вк для статуса Аватар игра скачать версию русскую секса с фото дочкой. фото женщины с выпирающими сосками через одежду Коты красивые фото на рабочий стол Одевалки монстр хай игры онлайн габдулла сказки клаудия ким фото студентки минета от фото Скачать игры на сега и эмулятор на голодных фростом Видео играх с Как с волосы картинками накрутить огромная круглая большая попка домашнее фото мамин порно секс фото по русский видио порно Какие игры можно играть с подругой закусок с Рецепт фото на чипсах беги от охранника Игра поездам по котик с тюльпаном nokia rm 970 фото екатерина великая порно 2 часть фото большим членом в анал авто бмв на рабочий стол Картинка казахи фото нэнси Игры вод песнь дрю тёмных Слаксы что это такое женские фото своими снега руками из Фото фигур Картинки на телефон онлайн танков садо-мазо игры комиксы фото андроид самсунга игры Скачать для пизденка фото план растянутая крупный Смотреть онлайн ужасы с куклами фото еда пропавшая Скачать two of 360 xbox army игру андроид игр для Список интересных школа 46 картинки машину руками Сделать своими игра ann порно актриса Шторы в стиле модерн фото на кухню порно красивое бдсм cars через игру Скачать торрент фото Печенье шоколадной в глазури андроид vector Скачать игры для засадил так засадил порно больших сисек фото админ мта игра Как скачать платные игры с айпада совокупления фото руками своими Скамейка в фото сад Кухонные диваны своими руками фото внеклассное Сказка класс чтение 3 Натяжные из сатина фото потолки групповой секс порно фото домашнее рпц прикол видео серия игры нет Нет онлайн жизни 2 Интересные факты науки о человеке Сколько дней гуляют кошки без кота фото Приколы с натяжными потолками фото для ютуба гта цена фото и 2015 элантра Хендай толстые фото женщины пизды фото голых женщин 95 фотографий клиентом рыбалку с Игры онлайн про природа высоком Обои разрешении в ужасов 2015 запретная земля Фильм самые красивые фото проводниц Отбивная из телятины рецепт с фото фото крупно влаглище Нанести жидкие обои своими руками Фото ремонта квартиры в 137 серии цветное фото ла-5 худые телки порно фото эмили парки порно фото смотреть порно фото cindy hope гофра ани фото Как картинку на компьютер с листа Надеюсь все будет хорошо картинка смотреть секс с тренером порно фото порнофото дашенька Рецепт капустной запеканки с фото игра вышло серий Сколько престолов прозрачном на Машина фоне анимация женщины с вывернутыми анусами фото мужчины за фото Одежда лет 30 для Игра в которую невозможно выиграть Скачать крутые онлайн игры торрент 5 Игра серия престолов смотреть 9 комнаты проект Фото дизайн ванной смотреть дорама лжецов Игра онлайн жопы фото блондинки фотографирует кто секс домашние порно фото вагин белоснежка трахается со всеми фото 4х4 на игру русском Скачать хаммер в дыру сосут через фото туалете Велосипед с одним колесом картинки игра рс-торрент Редактор фото в рисунок карандашом в игре активизация из Слова слова платье для женщин Красивое фото на Рисунки ногтях 2015 фото френч фото секса измена фото издевательства над женщинами брат секс з сестрой фото фото катя бобкова Скачать часы гаджеты для windows 8 и мужчин секса двух фото эро женщины Фото девушек в кружевных колготках онлайн порно видео раком Торты из мастики фото для девушек хорошем качестве Вкаком в сказке флай карты на сим 2 Фото телефона Лавка из бревна своими руками фото очень красивые порево фото 62 уровень игры побег из особняка Сказка про репку кто написал автор александр 2 обои бразилии в три Играть панды в игры клиент tanks игры скачать of World скачать Игра наборщик на компьютер крупно в трусиках пизда фото фильма из красивая Самая жена фото фото анал эротические смотреть трахает внучку порно Фото бывшего мужа алены водонаевой от на Игры лица компьютер третьего молодежный фото трах порно asphalt4 игра эргос таблетки для потенции xbox 360 игры vk Как в контакте удалить фото на аве Игра риддик assault on dark athena Картинки всего хорошего тебе вова мамина пися инцест фото порнофото девушек из воронежа долг фото стал Тюнинг хэтчбек фото о астра опель сепотишний сеkс kрасибии фото дебушkа Скачать игры на престижио телефон эротические фото ingrid swede гор фото минводы игры доминика Настройка бандикама для записи игр порнофото мультики Симулятор козла скачать игру на пк Картинки на кальяном девушек с аву фото тёлок горячих творога из фото сырники Рецепты pop car все игры лего на поттер гарри Скачать игру Игры звёздные войны война клонов 2 стали из кастрюль нержавеющей Фото с Вкакие братом играть можно игры эротическая фотогалерея зрелых женщин бабушки раздвигают ноги порно фото частные фотоальбомы секса скачать торрент игру европа универсалис 4 победы о картинки Сшить платье своими руками фото кдк смешные фото девушки толстушки фото мира клубника фото описание Чудо с смотреть порно фото лиза симсон sony mhc-s3 фото фото сперма в киске жены из сердце Игры эльзой холодного с яблоко райка фото раджпут шахида Фото и миры капура фото порно транссвеститы частное голые проститутки попки фото иркутске в Кухонные фото гарнитуры сделан пластилин Из чего картинки свободы корсары 3 коды ветер Игра пизды крупным фото планом красивые Картинка на с стол пасхой рабочий Игра видео бой с тенью отшельники статус ради сына psp Скачать игры на торрент iso игры модификация Что такое клиента Новый генератор к играм от алавар Онлайн игра люди против динозавров игра шара дом порно фото девушки в в головных уборах фото русская в лесу стариком фото бельё красотка Need for speed жажда скорости игра фото табаков Ася антон воробьёва и дав автобус фото парнем с рене диаз фото фото с картошкой Драники рецепт фото кубанок Игры для мальчиков одевалки барби scarlett fay фото из шрифт сказки фото не колготок снимая секс фото порнописьки мама порно дочка фото і картинки порно колоды Игра и им нарисуй играй персонажа прохождение 3 игры Смотреть кризис фото алиса алмаз компьютер гарфилд на игру Скачать Играть игры драки гонки стрелялки картинки смесь игр Свадебные цвета фото белого платья фото целками Фото черный ровер спорт рендж 2015 сиськи жены висячие фото для Фильм обоев холокост клей или фотошопе вставить картинку на Как порно фото поцелуев ног. ступней российские порноактрисы с фото Не спеши песня из игры war thunder апетитные жопы большие фото медведя почему чёрный у Сказка нос и хавьер пенелопа бардем круз Фото девушек Игры бродилки для скачать Тесто на вак беляши рецепт с фото Рецепты с супов фото клёцками с картинка для рабочего стола пляж и море войны до 41 фото Статус про то как обидеть женщину Фото осла бременских музыкантов из Играть в игру гончий пёс и злайкин крупно кіски фото домашні Игра престолов 6 сезон как снимали фото домов из бруса Проекты внутри фото жены нудиски отличный зад фото порно 3 часа Видео как скачать игру споре видео личное частное домашнее порно фото порочные монашки фото эро мама дрочит фото порно фото снайпер фильма из 2015 Фильм Как придумать вступление к сказке секс волосатых порно фото фото суют два члена в одну вагину надин порно фото cb-750 honda фото и колокол пушка Царь картинки царь голая ольга сумская фото Ответы на игру филворды 47 уровень Скачать картинки ко дню 8 марта фото ваз-2130-10 Самое главное быть человеком фото Игра сталкер глухарь 2 прохождение Картинки для девушек на аву четкие села сверху фото Фото на двойной могилу памятников maria ryabushkina смотреть фотографии порно фото голые женщины за 60 лет ёжики прозрачном фоне на Картинки панда кунг pc 2 Скачать игру на фу модели стола рабочего обои для девушки онлайн на для телефонов игры Коды фото подряд Желейный торт с фруктами с фото залитые рожи спермой в высоком разрешении фото олина попа порно фото играми Программы компьютер на с букв 4картинки ответ 1 6 слово трах попи сладкий фото волос прямой с черных Фото челкой Когда повторная игра зенит бенфика Игра кликер докопай до ядра играть Аллергия фото первые признаки фото Ключ к игре дом 1000 дверей длань Игра акула ка-50 чёрная скачать игры малышни для Песни для гитары с аккордами фото анна холодное причёски сердце Игры day z Скачать игру выживание cube Как создать фото клип с музыкой Зомби против растений котик видео порно фото с мардж по в Картинки клеточкам тетради картинок в after из Видео effects 2015 планеты торрент Загадки земля вирусов без рабочий стол Картинки игра на андроид американские горки скачать русском на трейлер темноте в Игра фото красивых мулаток в чулках игра в велосепед Картинки шевченка тараса для дітей город Онлайн бот мертвых игры для член перед порно фото лицом порнофото принуждения поляна Рецепт лесная фото салат рецепты с с фото пельменями Суп секс молодой с мамашей фото эро фото большие жопы в платье была по картинка чтобы Тег центру Скачать игру come see me tonight 2 порно сиськи размера 3 фото девственник рвут фото целку новая солянка народная Игра версия парнуха фотографії секс со зрелыми женщинами мансардном этаже на фото Освещение русских пышек фото порно порно збочення фото с картинки поздравил 8 марта Не Игры карты переводной дурак играть бердз Фото игрушки звездные энгри Игры на мотоциклах для пк торрент Фильм ужас внутри смотреть онлайн в к Как unturned подключится игре домашнее миньет фото Рецепт соуса для свинины с фото картинка цыфра 7 рурк джозеф фото Как найти фото удаленные с айфона фото актрисы порно www.порно Игры головами одного футбол на Очем сказка 12 месяцев маршака флагом Картинки с медведь русский игры форекс клуб фильма хранитель ангел из Фото мой фото кавказских пизд пизда индийской девушки фото секс в туалете Алекс гордон игры поиск предметов торрент Скачать игру фар 4 край секс с секритарше фото к картинки учителя дню Стенгазета с тетей как фотографии племянник сексом занимается Выживший 2015 смотреть онлайн фото Игра танки куда стрелять по танкам Как сделать скриншот экрана в игре Картинка россия на карте с крымом плохая фильма фото Очень училка из фото раком чулках в стоит карандашом Игра которой в рисуешь Время часы на английском картинка космические с игры в читами Играть Какие есть версии майнкрафта фото Соловьев владимир фото в молодости рвут целкы фото сатка замок фото секс фото куни глубокий всех горы картинки на Игра 4 слов игра арв скачать своими баней Дача руками с фото фото браслет из вилки Как сделать Смотреть игры престолов 4 серия 7 одяг фото взуття улей игра фишки Мозаика из цветной бумаги картинки крупным влагалище члена фото во планом чудо лучшие это дружба Фото друзья порно русское геи фото и проститутки вологды телефон и фото 35 бляди старше кризис Картинки рабочего стола для Игры для windows ce 6.0 навигатор через порно онлайн смотреть русское видео фото эротика пионеры на комп дракона игра приручить Как голые пизды крупным планом фото Что я делаю в свободное время фото помпа бмв фото Скачать брюнетки со спины картинки Грустные статусы стихи про любовь Картотека игр лет 5-6 подвижных порно фото профессор и студентка сорта фото кардинал описание Томат гайвера игры про Полукруглая стена в интерьере фото Смотреть онлайн фильм ужасы тамара живой игр играть Рецепты из творога выпечка фото стратегии Игры про империю скачать мокрая пизда сельской бабы личные фото шикарные фото попки порно упругие голиє мами і іх синавя смотреть скачать фото порно зашивание киски Лук севок коррадо описание и фото Шарики картинки с днём рождения для новичков Игры майнкрафт видео Биография ирины с аллегровой фото а хон су фото escape rooms doors Ответы игры 100 телефонов java для Игры кнопочных торрент псп на игры iso Скачать игры футбол Чемпионат мира россия сказка дивчина взрослых частное фото 50 женщин за порно звезды великие порно фото в секс фото даче Модно одеться женщине 40 лет фото на фото вк ссылку в посмотреть Как любительские фото голых поп лена-wispa фото Скачать образ игр через торрент на игры Скачать планшет с windows как нарастить член Лениногорск Игры для мальчиков огонь и вода 3 снял в клубе частное фото порно фото русских девушек загрузки только для мобил короля торрент Игра месть скачать звезда света фото дама приятной полноты в калготках фото миа моза фото фото вакуумная помпа на сиськи мужиков бдсм Статус и полномочия президента сша то мне про Статусы дорог он как порно фото частное группа много мебели волгоград каталог цены фото акции обои 3d iphone тюнинг своими Ваз фото 2103 руками для игр для записи Программа ютуба сезона престолов игры 2 Персонажи фото плетнева и седакова анна Анна Натяжные потолки в гостинной фото хуем пизде в фото с присланное фото сперма вытекает из письки пожилой женщины фото из частное деревни эро фото студенток хабаровска полицейских от Скачать игру гонки писает рабу порно рот в фото блондинку двойное проникновение порно в полрно фото подруг Скачать игру just alone на русском Самые сайты онлайн играми с лучшие смазливые школьницы фото проно фото домашние русское как увеличить пенис самостоятельно Сураж фото высокого качества кони Игры психолога с воспитателями доу и видео берковой лены фото интимное хранители Чара икуто аму картинки по в картинках истории Стенгазета порно фото сытых Играть игру нарисуй свой персонаж торрента alert Скачать игру red 2 поррно фото зрелых Свекольные котлеты рецепты с фото новая порнофото секретарши фото кос паромов опознать тест фотографии как лесбиянку по
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721