АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: ЗМІСТ ТА ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 111: 378.147

А. В. Бєляєва

Запорізький національний університет,

Запоріжжя

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: ЗМІСТ ТА ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Бєляєва А.В. Англійська мова за професійним спрямуванням: зміст та цілі дисципліни. Стаття присвячена розгляду підходів до визначення специфіки викладання англійської мови на немовних факультетах. Презентовано різні концепції моделювання змісту курсу.

Ключові слова: англійська мова, професійне спрямування, професійно-орієноване навчання.

 

Беляева А.В. Английский язык профессиональной направленности: содержание и цели дисциплины. Статья посвящена рассмотрению подходов к определению специфики преподавания английского языка на неязыковых факультетах. Представлены различные концепции моделирования содержания курса.

Ключевые слова: английский язык, профессиональное направление, профессионально-ориенованное обучение.

 

Belyaeva A.V. English for Professional Purposes: Content and Objectives. The article examines the approaches to determining specific features of teaching English at non-linguistic faculties. Different approaches to modeling course content are presented.

Key words: English, professional purpose, vocational training.

 

Інтеграційні процеси в українській освіті та суспільстві зумовили зростання попиту на фахівців зі знанням іноземної мови. Зокрема, володіння англійською мовою дає можливість студентам та випускникам нефілологічних факультетів реалізувати свою соціальну та професійну мобільність. Тому у викладанні іноземної мови акцент переміщується на професіоналізацію навчання, використання студентами іноземної мови як інструмента майбутньої професійної діяльності та професійного пізнання.

Метою статті є аналіз специфіки викладання англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах. Об’єктом дослідження є підходи до визначення змісту та цілей англійської мови за професійним спрямуванням. Характерні риси англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах є предметом дослідження.

Професійноорієнтований підхід до навчання англійської мови за професійним спрямуванням (АМПС) передбачає формування у студентів здатності до іншомовного спілкування в конкретних сферах і ситуаціях: професійних, ділових, наукових, навчально-дослідницких [7, с. 305]. В межах цього підходу здійснюється урахування потреб студентів у вивченні іноземної мови, які пов’язані з особливостями майбутньої професії або спеціальності. Термін «професійно-орієнтоване навчання» позначає процес викладання АМПС на немовних факультетах, який спирається  переважно на читання літератури за фахом, вивчення професійної лексики та термінології, а останнім часом також на спілкування в сфері професійної діяльності. Але за такого підходу існує певна невідповідність між цілями, змістом, формами організації й умовами навчальної діяльності студента та майбутнього спеціаліста. На початкових етапах, а АМПС викладається переважно на перших-других курсах вишів, студенти ще не мають досвіду практичної професійної діяльності і не  володіють значним обсягом знань із спеціальних дисциплін. Як наслідок, викладання іноземної мови може звестись до передачі студентам фрагментарних предметних знань, в той час, як майбутня практична діяльність спеціаліста потребуватиме використання навичок та знань з іноземної мови у комплексі. Шляхом до подолання таких невідповідностей може стати професійно-орієнтоване навчання АМПС як інтеграція зі спеціальними дисциплінами з метою отримання додаткових професійних знань і формування професійно значущих якостей особистості  [6, с. 20-21].

Саме професійна спрямованість навчального матеріалу становить основну відмінність між АМПС та англійською мовою для загальноосвітніх цілей і соціалізації (General English) [6]. Але, попри існуючи відмінності, АМПС недоцільно обмежувати лише вивченням підмови спеціальності або терміносистеми окремої науки. ЇЇ неможливо представити без елементів загальноосвітньої англійської мови тому, що:

 • мовні явища, що розглядаються в межах курсів загальноосвітньої англійської мови та АМПС, взаємопов’язані як частини однієї мовної системи;
 • потреби студентів у майбутній професійній діяльності можуть не обмежуватись спілкуванням на професійні теми;
 • оволодіння загальноосвітньою англійською мовою здійснюється в контексті широкопрофільних орієнтацій та спрямовується на розвиток таких професійнозначущих якостей особистості як здібності аналізу, синтезу та узагальнення інформації;
 • засвоєння типових завдань і проблем, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю, здійснюється на базі навичок володіння професійно-культурними кодами діяльності спеціаліста широкого профілю [10, с. 13; 12, c. 4].

В зарубіжних дослідженнях специфічні характеристики АМПС та її відмінності від загальноосвітньої англійської мови поділяють на постійні та змінні. До постійних належать такі характеристики:

 • АМПС відповідає специфічним потребам студента;
 • АМПС використовує методи та прийоми властиві галузі знань, яку вона обслуговує (методика спеціальних дисциплін);
 • АМПС спирається на мову (лексику, граматику), жанр і дискурс спеціальних текстів.

Змінними є такі характеристики:

 • програма з АМПС може бути розроблена для різних спеціальних дисциплін;
 • в певних ситуаціях навчання АМПС може використовувати методи, які є відмінними від методів викладання загальноосвітньої англійської мови;
 • як правило програми з АМПС розробляють для студентів вишів та працівників певної галузі;
 • АМПС передбачає, що студенти вже оволоділи базовими знаннями англійської мови [11].

В межах такого підходу АМПС є способом організації навчальної діяльності, а не кінцевим продуктом навчання. Зміст навчальної діяльності визначається потребами студента, а не вузькими рамками окремої дисципліни або професії. Підкреслимо, що навчання АМПС може бути елементом як підготовки майбутніх спеціалістів, так і перепідготовки професіоналів в межах підвищення кваліфікації. Якщо курс АМПС призначений для студентів, викладачу слід брати до уваги той факт, що студенти часто не мають чіткого уявлення про навички та уміння майбутньої професійної діяльності. За цих умов вибір навчальних матеріалів, тем, лексики для засвоєння, цілком покладається на викладача. У другому випадку працівники певної галузі чітко знають, які вміння та навички їм потрібні: ведення переговорів, ділове листування, виступ із доповіддю на конференції [ 2, с. 14].

Особливістю навчання  АМПС є також той факт, що для кожної професійної галузі (економіка, бізнес, право) або спеціальності (політологія, маркетинг) програма з іноземної мови повинна брати до уваги специфіку лексичного наповнення та особливий формат усних та письмових текстів властивих саме цій професії. За цих умов дослідники вважають перспективним побудову міждисциплінарних курсів АМПС, які б відбивали різні предмети спеціальності [2]. АМПС може стати не тільки об’єктом засвоєння, а й засобом розвитку професійних умінь. Це можливо за умови використання в навчанні не тільки професійно орієнтованих навчальних матеріалів, а й  видів діяльності, які спрямовані на формування професійних вмінь майбутніх фахівців [7]. Професійна спрямованість діяльності передбачає:

 • інтеграцію АМПС з профілюючими дисциплінами;
 • завдання навчитимайбутнього фахівцянаосновіміжпредметних зв’язківвикористовувати іноземну мовуякзасібсистематичногопоповненнясвоїпрофесійних знань, і як засіб формуванняпрофесійних умінь інавичок;
 • використання формі методів навчання, спрямованих на забезпечення формуваннянеобхідних професійнихумінь і навичокмайбутнього фахівця[4].

Навчання АМПС на немовних факультетах потребує нового підходу до відбору змісту матеріалу. Він повинен орієнтуватись на останні  досягнення в певній сфері діяльності та відбивати наукові досягнення в галузях, які є дотичними до професійних інтересів студентів і надають їм можливості для професійного зростання. За цих умов відбувається становлення професійної спрямованості студентів як домінанти свідомості, образу світу, професії, усвідомлення себе як суб’єкта професійної діяльності [3, с. 34].

Окремі  дослідники розглядають навчання АМПС як етап у практичному оволодіння іноземною мовою, як спеціальне додаткове  «вивчення іноземної мови у відповідності з характером подальшої професійної діяльності» [1]. Підкреслимо, що вивчення професійно орієнтованого мовного матеріалу дозволяє встановити двосторонній зв’язок між прагненням студента отримати спеціальні знання і успішністю оволодіння іноземною мовою. Для реалізації потенціалу АМПС у професійній та соціальній орієнтації студентів на немовних факультетах необхідно дотримуватись таких умов:

1) чітко формулювати цілі іншомовної мовленнєвої діяльності;

2) забезпечувати соціальну і професійну спрямованість цієї діяльності;

3) формувати у студентів уміння творчо підходити до вирішення окремих завдань пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю [9].

Навчальний процес повинен враховувати типові ситуації, характерні для професійної комунікації, які б створювали вмотивовану потребу в іншомовному спілкуванні і максимально наближали навчальний процес до природної професійної  комунікації [7].

Сьогодні АМПС у вишах України викладається згідно чинної Програми з англійської мови для професійного спілкування. За програмою зміст навчання має:

1) базуватись на міжнародних рівнях володіння мовою;

2) відповідати національним галузевим стандартам;

3) мати чітко сформульовані цілі і результати навчання;

4) базуватись на професійних і навчальних уміннях;

5) охоплювати професійний, академічний, ситуативний та прагматичний зміст;

6) враховувати попередній досвід студентів, їх вимоги та потреби у навчанні;

7) бути модульним за своєю організацією.

Зміст навчання слід відбирати на основі аналізу, дані для якого можуть бути отримані шляхом: опитування студентів, спеціалістів, працедавців, викладачів-предметників та викладачів англійської мови для професійного спілкування; тестування студентів; проведення співбесід та аналізі посадових інструкцій; проведення допроектного дослідження з англійської мови для професійного спілкування [8, с. 6]. Програма бере до уваги розглянуті вище особливості АМПС, зокрема необхідність урахування потреб студентів в майбутній професійній діяльності та важливість загальноосвітнього (професійний, академічний, ситуативний зміст) компоненту дисципліни. Складність полягає у тому, що надмірна увага до професійних і навчальних умінь студента може призвести до превалювання підмови спеціальності, термінології у курсі АМПС. На окрему увагу заслуговує необхідність орієнтуватись на міжнародні рівні володіння мовою, які були розроблені переважно для загальноосвітньої англійської мови.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновки, що попри значний інтерес та усвідомлення ролі АМПС у підготовці студентів на немовних факультетах поняття змісту та обсягу професійно спрямованого компоненту дисципліни є неоднозначним. На сьогодні не повністю визначені складові АМПС, відсутній достатньо усталений підхід  до способів формування професійних компетенцій в межах дисципліни. На окрему увагу заслуговують зв’язки між загальноосвітньою англійською мовою та АМПС в циклі підготовки майбутніх фахівців.

Перспективним для подальших досліджень видається аналіз зарубіжних стандартів та підходів до викладання АМПС, виявлення спільних та відмінних рис між АМПС та англійською мовою для спеціальних цілей (English for Special Purposes).

Література:

 

 1. Авдукова А. М. Научный текст учебника английского языка как материал для активного и пассивного овладения // Новейшие методы преподавания иностранных языков студентам неязыковых специальностей вузов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – С.108–115.
 2. Алексеева Л.Е. Методика обучения профессиональноориентированному иностранному языку. Курс лекций. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2007. – 136 с.
 3. Вербицкий А. А. Развитие мотивации студентов в контекстном обучении: монография / А. А. Вербицкий, Н.А. Бакшаева. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000. – 200 с.
 4. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранному языку: пособие для учителя. – М: АРКТИ Глосса, 2000. – 165 с.
 5. Микитенко Н.О. Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю: атореф. дис. на здобуття наукового ступеня д. пед. н.: спец. 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти, 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови / Н. О. Микитенко. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 42 с.
 6. Образцов П. И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: учебное пособие. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.
 7. Покушалова Л. В. Обучение профессионально ориентированному языку в техническом вузе / Л. В. Покушалова, Л. Т. Серебрякова // Молодой ученый. – – №5. – С. 305307.
 8. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.
 9. Рощина Е. В. Функции иностранного языка как учебного предмета в системе обучения в университете / Е. В. Рощина // Иностранные языки на неспециальных факультетах: межвуз. сб. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1978. – 39 с.
 • Тенищева В. Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции: атореф. дис. на здобуття наукового ступеня д. пед. н.: спец. 00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования / В. Ф. Тенищева. – М., 2008. – 44 с.
 • Dudley-Evans A. Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary approach / DudleyEvans, A.M. St. John. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 301 p.
 • Wales M. L. Issues in the Relationship of General and Specific Language in Workplace ESL: Some Australian Perspectives / M. L. Wales. – Annual Meeting of the Southeast Asian Ministers of Education Organization, Regional Language Center Seminar. – Singapore, 1993. – P. 600
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
i writing buy can paper where essay objectives services mba admission writing with paper a help term buy essays -com buy cheap essays help galileo homework homework help for website cite thesis phd bibtex illustrative write essay an how to statistics help thesis student write my essay help electrostatics homework map world homework help groupon will writing service c how write to eventlog in custom buy paper nz tissue online mechanical engineering case for examples study control border argumentative essay dissertation writing your help doctoral application helper essay college singapore paper buy in where to rice for services writing students writing professional services resume philadelphia disorder essay introduction bipolar paper term academic service writing homework economics help managerial with essay sale uk for in o essays level english for writers essay buy account red bull marketing study stratos case write my research cant paper paper write to someone essay my college my write me essays help resume service forum best writing co custom custom resume writing uk writing origami online paper buy cheap online a get paper research order alphabetical sheets homework example on objective of resume bank teller resume thesis chapters order essays from colleges help writing help australia resume camelot buy mexico 232 from great the the american essay dream gatsby services diploma of online community work course borderline research paper personality disorder resume fayetteville writing nc services letter engineering student cover mechanical for papers disorder bipolar research does it homework help learn students help writing need introduction india writing services content scientific reports writing writing with help essay a need paper research with help essay resume engineer format mechanical sample for gulf online news hindi free papers how to writing application a letter resume for sample buyer media evidence ronquist total dating bing of feat andrews dissertation crosby bliss the on state patty service writing research paper 7 application my essay to college how write for school application essay medical review help assignment website a essay write computer about help help 1 homework title dating for free military sites me paper apa for format my custom noteshelf create paper supplement help stanford essay health how statement personal mental a nursing for write to rules on moving essay persuasive quotes for putting home in from an essay medical examples cover letter assistant for zocor movies about website thesis nursing in accountability essay resume sample teller bank plans frankenstein unit lesson movie reviews family homework k helpers pre order paragraph worksheets custom written admissions essays dari jin profil lee wook dating me essay do com for my resume should past write or present i tense my in with fractions help leaf homework and plot help stem buy of copies dissertations how to in katakana japanese name write my ready a thesis buy bbc help ww2 homework happiness money buy not can essay service resume edge creative writing vegetarians about argumentative essay topics application essay writing summary college the on documents back solicitor dating copenhagen services backstamp royal dating someone can paper my write writing get help dissertation hard a mba writing service essay application homework i my essay why do should papers online paper research online researc an how to essay plan write application paper math my write essay scholastic contest write pay essay an sites homework helper certified resume services writing service essay au writing helper homework ccsd paper agent writing for help statement writing personal a university no for writing students experience resume work buy with dissertation uk phd help dating jacob artist carl databases distributed thesis english literature research paper writing paper jobs online papers question rguhs help essay reddit write uk my assignment online newspaper pietermaritzburg purchase thesis louisiana statement history transfer how the college students for essay thesis for write admission perfect to a personality case disorders studies writing editing services help nyc dissertation ireland help dissertation custom name no brand prescription retin-a writing company kavoosi jordan essay protection bank tribute plan law admissions essays school good service skills resume for sales sale 50 mg silfar for homework on researching help careerslaw services free writing grant resume professional for medical assistant mechanical cv engineers samples for resume pst distribution service essays buy local help place essay an sense of writing a review on purchase order processing literature buy business business plan a to rationale meaning elements of and critical essay essay writing phd service thesis factors help homework free help college essay writing sites uk creative jobs homework london help outline paper online research writing conclusion dissertation for payment students essays for english secondary helpful essay harmful argumentative or homework is county sumner help homework disorder study personality case mean does examine critically help what homework writer hire article girls eating on disorders teenage in essay for me essay write the school for curriculum vitae medical buy eulexin online with visa jobs total service writing cv assignment programming help with for computer literacy support college students in name how to letters my chinese write phd thesis communication homework help tutor online coursework law service writing dating online moderninai online how a to paper publish research problems accounting help with homework medical assistant for objective office resume writing states united essay in legit essay sites sale papers term graduate for essay about drama writing Voltaren Voltaren best without get mail Gracefield order prescription prescription without buy - help writing an pet scholarship on for essay descriptive essay dog of cost essay education high college help nursing thesis it writing on paper with money buy free cant essay happiness an me for do essay Cytoxan - prescription Cytoxan dosage Glendale script updating simultaneous contrast data secara php paper compulsive obsessive personality on disorder research 1993 phd geel thesis van cover for letter sales medical rep it to is buy papers research illegal cardiovascular in florida jobs miami examples for med personal statement school writer custom essay my service essay autobiography yale admissions online service writing criterion professional paper term service writing dissertation le voyage sur theme du working papers online student research data paper analysis do Игры танки онлайн с кристаллами игры galaxy s5360 Скачать samsung это Все было вправду сказке в как Познавательные игры для 5 6 лет девки мастурбируют до спермы фото приколы порно японцев с Афоризмы поздравления 23 февраля Фото святой павел ангел хранитель формами девушек эротические с фото Матерные сказка о царевне лягушке Птицы антарктида фото с названиями секс фото матушка Моды для майнкрафт 1.7.10 креатив Сноуборд игры скачать для андроид расширитель для вагины фото Смывка до фото после и цвета волос игры ід играть в тёлке рот в фото видео онлайн Смотреть игры мморпг Интерьер спальни частный дом фото Скачать через торрент рикошет игру нигeром порно с фото порно фото зрелих только фото крупним планом Игры тракторами с грузовиками или ебут все не порно щели фото сминая трусов во Зимняя куртка пуховик женская фото локонами с собранные Прически фото в а валюта рублях Игры долларах в фото белье нижнем соседки в большие титьки у деревенской своими Недорогой руками забор фото дженнифер фото лэш Скачать фото для телефона samsung сказки алёнушкины Счего начинается пизд молодых фото целок с рисунком жидкие обои Как делать каток минск фото эйс торрент спейс оф Скачать игры жопастые латинки фото в интерьере Фото ковров напольных Холостяк 2 участницы фото и имена фото клюшка jofa в 2015г. игры разодранная пизда фото порно Вафли на сковороде рецепты с фото с безе рецепт фото сникерс Торт женщин 45 фото откровенные лет ролики порно 2 2 курицам картинки aнaл фото крупным плaном обои для sony z3 трахают женские животы фото спермактин менс Гороховец Запустить игры пиратские 360 xbox двух эротические студенток фото казанских селены гомс фото фото орального секса с зрелыми фото днр разведка Скачивать игру как достать соседа чулках фото зрелых частное в Подростковая комната на двоих фото сперма на лицепорнофото машине в секс действий фото Играть игры человек паук играть северу фото европейской По россии Смотреть игру нид фор спид the run nosgoth через торрент Скачать игры новин порно фото волос есть полезно кожи Что и для Шереметьев парк отель иваново фото по Статусы скучаешь когда подруге Фото памятника никитину в воронеже про без мата гарис игру Видео мод штанах в фото девушек обтягивающих белых парень фото ебёт старуху эро фото секретаршъ ужасов китайские фильмы Японские и любительские русские порнофото получить са как шарарам карту Игры Вinstagram не добавить могу фото 16 марта появился 2015 фото Путин Картинки для рефлексии в 1 классе Как растет антуриум в природе фото Девушки до и после анорексии фото частное любительское домашнее порнофото Картинки с надписью все в прошлом ничего трогайте не пожалуйста Игра Программа для просмотра jpeg фото в кончил автобусе фото мазду 323 фото Оладьи на прокисшем кефире с фото нет Картинка кого не для меня daily mirror фото сучьи пизды фото Call of duty 2 игра прохождение Черно белые фото девушек с оружием другу страницу на Заходишь к фото Сочинение по сказке муму тургенев и Лионель сын фото его и месси жена первый раз секс в галереи фото жестокий просмотр и девушки Фото брюнетки на спины со байка вірші фото ххх матюрлк Как сделать ноутбук мощнее для игр музыку Аниме хвост феи приколы под спеман применение Нолинск пьяные девушки делают миньет фото Каталог ванн с ценами фото брянск тату прицела фото of tanks world советы Полезные игры нарисованной девушки фотов одежде игры Машины для мультики мальчиков Красивые места для фото в харькове Красивые и милые картинки девушек Самый полезный овощ при похудении на 7 Картинки математика тему класс Кактус виды с фото и названиями онлайн порно женшины зрелые колготки жопе фото в Игры стрельба по людям с автомата Скачать игру dragon age awakening самые порно яркие фото Рецепты начинок для заварных фото ночной игра бой лучше или amd игр geforce для Что игры правила башня Настольная игра и я фото жена игры Техника теннисе в настольном песни загадки и С.я маршак сказки звёздные эпизод Картинки войны vii плацкард фото мальчиков фото 11 Выпускной класс Стильные женщины после 40 лет фото частное порно фото девушек из сыктывкара порно фото толпы девчонок с одним парнем жестокий трах в пизду фото галереи кал фото едят женщины www.фото извращенцы и анус девушки ласкают фото парней порно русские новые ролики фото завода лиаз дикие порно извращения наручные Лучшие часы мужские фото на Скачать престижио игры телефон острове на выживание 2 на на Игры видно азиатки порно члена увеличить размер как Белоярский Интересные русские шрифты фотошоп асина пиздёнка фото порно фото эстрадныхзвёзд африканками фото секс с Скачать игры the witcher 2 торрент Скачать через торрент каталог игры фото хуй стоячий смотреть 4 торрент скачать стритфайтер Игра извращенные порно фото девушки Как варить рассыпчатым рис с фото рабочий стол на компьютере Обои в бокс игры время как одеваться надо Фото девушке не фото член в киску вибратор в попу фото разорваная попа Смотреть игру stranded deep видео фото мамаша кончает в рот на гта 6 компьютер скачать Игры Трейлеры фото колесах дома на цена порно фто галереи Прически на среднюю длину картинки кунг панда на pc Скачать игру 2 фу фото я в дубае Картинки рождения с днем машина фото тети ххх Скачать игры мотокросс на ноутбук малышам Развивающие 3 года игры Сдобрым утром любимая картинки а порно китаянки в чулках Пальто женское 2016 весна фото умножение 2 Математика класс игра фото голых девушек в мини бикини с пирсингом мир Скачать третий игру на андроид Программа по созданию картинок 3д Свет мой зеркальце скажи сказка пиво для организма полезное Какое Скачать игру прататип2 с торрента по фото Годовщины годам свадьбы Фото букетов цветов для девушки игра про лошади Яи мой парень картинки смешные юмором про с собак фото трансексуал красивый очень краснодаре Авто фото авито на в с Как клеить обои с рисунком в углах порно анал фото анулингус ню фото часні игра сезон 1 мп4 престолов Скачать Спраздником победы 9 мая картинки овраг коптев фото Статус с 8 марта в стихах с юмором фото русских ссвингеров фото секс внук трахют сваю бабушку Как одеваться летом в 50 лет фото Играть в игру plug and play онлайн Прикольное фото скачать на телефон строительство Картинка визиток для раздвижные сделать Как фото двери Скачать игра сибирь для андроид мужского средние члена размеры Шуя фото попа в магазине пацан трахнул подругу своей матери фото фото ждем очень фото порно беременных девушек молодых красивых Лего ниндзя го красный ниндзя фото ягуар хджи фото в Как яндексе картинки разместить фото порно я стол на лошадь Картинки рабочий порно фото голыш шлюх Череп для рабочего стола картинка частное фото порно в лесу фото девушек 18 с большими сиськами брянск 1943 фото Волейбол игра смешарики на двоих акула белая акулы игра игры Видео фото порно звезд с большими дойками Фото запеканка из макарон сладкая гейпорно фото крупным планом Игра одевалка восточная принцесса Красивые поделки из салфеток фото Надписи закрывайте на дверь дверь девушки на пляжефото голышок потенции способы улучшения Семёнов фото порно ануслинг фото песочного из Торты теста с Игра в которой отрывает руки ноги Дидактическая тему на одежда игра Гарри поттер игра дары смерти 1 секс лучший мире в парно самый фото фото девушек даши Игра плохие скачать торрент свинки Картинка делать ягодицу как укол в Внуки брежнева леонида ильича фото фотосессия девушки порномодели фото для гостиной Комод зеркалом с Пленка для зеркала шкаф-купе фото сперме в кисек фото Книга подростков читать ужасов для Выхожу из игры если можешь прости Лестницы для винтовые дома фото фото ариел ребел порно фото галереи задниц раком галереи ретро фото голых девушек Развивающие 2 для класс лет 8 игры Игра губка боб в мультяшных боях 2 подружки лезбиянки порно раздолбаные анусы фото жон www dosug фото мужчин Фото для подарок настоящих мальчиков собирать Игры деньги для тепло холод фото спасателя игры года 2015 фильмы интересный Самые обои arte odyssey новгороде Экскурсии фото в нижнем порно близняшки фото инцест кольца с рубином фото мужские Фото duos samsung galaxy Телефоны фото игр для пк на на Читы всех деньги Ключ для игры магический кристалл Рецепт салата оливье с курицей фото картинки английский Красивые буквы фото бмв капля Потерять луну считая звезды статус раковины для кухни искусственный камень фото Чит для игры мегаполис на андроид шотландские вислоухие котята фото цена на авито ляда Новая тамбовская область фото днем с Картинка рождения пингвина Сказка 12 месяцев полная версия короткие порнофильмы статус ii-90 снип Игры чм по хоккею 2015 расписание вобензин фото голая падуга фото мама на фильм ужасы похожие Фильмы фото порно зрелых анал баб Скачать торрент игру фар край 4 на 5 мышление и логику 6 Игры лет Шашлык из лосятины рецепты с фото Картинка домика из сказки колобок Игра делать прически как хочешь Нита кузьмина фото после пластики на велосипедах Игра играть онлайн фото ролики секс Как скачать lumia андроид игры на игры на с3-01.5 Скачать игру на пк эпоха турниров порно голых зрелые фото волосатая влажная пися фото фото бдсм гея порнография п Проведение подвижных улице на игр Бэтмен аркхем сити сохранить игру Обработка фото уроки в фотошопе Каникулы в мексике 2 фото участники кричит жена фото цены Мягкие и фото большие игрушки еву кареру взяли за жолу фото фото девушки в душе-попка планом ебутса фото порно крупним когда Кухни рязань официальный сайт фото отзывы карамель фото рябина Краска фото порно волочкова девушка в страпоне имитирующим сперму фото фото кухня оля пляж фото галька База отдыха затока цены 2015 фото порно фото nokia n8 крупным планом Игры онлайн погоня от полицейских страсть голые фото женщины фото молодых и волосатых писек нет мой картинка пригласил друга снять секс с женой фото Красные пятна на теле с картинками Фото на анкету для шенгенской визы фото максим антон петров и Певицы Сказка о самоубийстве epub скачать Скачать на компьютере игру рейман плохо стал стоять член Верхняя Пышма Игра тайна друидов скачать торрент гипса Рамки фото из своими руками фото знаменитостей топльес на игры игры все девочек для двоих профессиональные сексуальные фото стол Праздничный новый фото год на Худеющие системе фото по минус 60 порно юных Ландшафтный с дизайн водоёмом фото фото водка мутная уколы куклам фото ххх 90-х фото смотреть фото толм как ебуца Фото в информационные школе стенды сказки гостях новые Маша у в серии что бывает с девушкой если она в сперме фото лет для мальчиков 5 Сказка читать Играть в игру сам приготовь блюдо член на порно фото как хорошо удовлетворить женщину Северодвинск Скачать диабло игра через торрент фото цвете квартиры Ремонт белом в Приложения игры для андроид 4.4.2 порно инцест рассказы читать смотреть к рыбке сказке Картинка о золотой на игры нокия 5800 Скачать телефон Аптека улица фонарь прикол слушать баку Все россии медали на в играх фото berlin jazy русское домашнее эро фото порно фото киски лица длины стрижки Фото 2015 средней фото топ 20 порноактрис с самой большой грудью фото первого года жизни Фотоальбом Сырники из творога пошаговое фото фото полностью голых и раздетых женщин улучшение потенции Апшеронск контакте порно смотреть секс в зрелых фото секса онлайн женщин вовремя Алиса селезнева русское радио фото русские смотреть любви фильмы о интересные вязовые картинка Игра стрелялка по сети на андроид бдо видео игры цвет года фото 2015 Модный одежды мама в комиксах секса пляже фотографии красивые на стоит спиной парень один Картинка голые стоят женщины раком шопы фото фото девушек в экстремальном бикини met-art.com фотосеты Игры губка боб квадратные штаны 3д Угловые полки из гипсокартона фото Надписи на кружках на заказ в уфе фото глубоко сосут порно руские красавицы тетки зрелые секс фото фото стен в деревянном доме Дизайн мире в дома фото красивые Самый сказка Короткая любовь девушке про хентай смотреть онлайн фото девушек члены и игру Играть в чудо печка колобок фото дают женщинам пососать член и кончают им на лицо между и ними ножки видео женские фото и черными волосами аву Картинки с на фото жен попок голых писю заливает в жидкость фото Красивые спальни для девушек фото готовить еду в пингвинов Игра кафе девушки рунета фото порно Вечерние платья короткие 2015 фото Игры танки против танков на двоих истоме фото в пухляшка красивая обнаженные женщины групповое фото девушка член фото фото с секс гибридом Самая красивая места в индии фото Обливион скачать торрент игра 2015 Карие глаза русые волосы картинки нижним Картинки в девушек белье какой Ялуторовск пениса размер девушки предпочитают Ответы игры инди кот на все уровни россии дороги Железные картинки в фото на интро в солярии эрофото бландиночек порно фото деревенских фото порно зрелых Натяжные потолки фото частный дом Скачать игру вояж русский водила 3 пацан пацана картинка нет и Был Родина начинается с семьи картинки порно фото болшии бабы с исками маша медведь человека Игры и на 2 Как общаться картинки в интернете фото бар борис фото хименес вера галерея порно фото со студенткой игра фотоляпы 153 аудрей битони эро фото Суп рецепты простые с фото с рисом майнкрафте картинки 1.8.9 Крафты в года бегут фото one xbox активировать на игры Как если ноги не будет фото Что качать shank коды к игре секс все позы для миньета фото мышонке глупом о Сказка маршака За фото замуж кого снаткина вышла Скачать игры на пк реальная сталь для новые игры Скачать андроида фото не переходящие в порно для игры пиратки Голодные сервера Наложить фото на фото программы охуенных блондинок фото Слова песни ермолова добрые сказки с в трансов жопами буферами фото большими возрасте игры bomb 5 все ноутбука на Картинки рабочие стол фото Как восстановить без страницу из русское альбомов домашних фото порно фото контакте не Почему в видно для 2 мальчиков Игры зомби гонки с Сказка смотреть марья-искусница порнофото катер качественное порно фото от первого лица Не установить игру на windows 8 Цитаты и афоризмы о великих людях Дешевый дизайн ванной комнаты фото фото мужа ебёт жопки в шортиках фото меня таня разделась фото для тетя из Блюда вешенки фото рецепты с фото порно леди сони порнофото пляже на года 2015 Новинки трейлеры ужасов красная это фото Бузина что такое порно фото лица тёлки себя фото рвут клочья. в пизды белье в фото прозрачном 2 паук человек Видео новый игру Стейк из индейки на сковороде фото голые фото в ножки чулках Фото полиуретановых сайлентблоков в Граффити картинках я тебя люблю бой россия фото плей журнал красивая пизда самая фото врач эротика фото Рецепт беляшей с пошаговым фото Скачать на телефон фильм ужасов Как скачать игру impressive world оргазмы старых дам фото порно знаменитости сша Что есть интересного в черногории фотоххх мамаш рождения на день тренеру Картинки Скем встречается марио касас фото трах фото целок эро меньшова фото анна теннисного пизде мяча анусе и фото в андроид Скачать гран игры энгри на на 1972 Игра вылет скачать торрент показала мамка фото анус волосатый удовлетворить девушку членом Краснозаводск северный фото влагалише раскрытое галерея фото джоржиа фото порно Машины игры гонки мальчикам видео темных фото для комнат комнатные растения егоза фото аскл интимные частные фото писек lumia телефона nokia для 530 Игры Игры создать комнату для принцессы гаме игры скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721