АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: ЗМІСТ ТА ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 111: 378.147

А. В. Бєляєва

Запорізький національний університет,

Запоріжжя

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: ЗМІСТ ТА ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Бєляєва А.В. Англійська мова за професійним спрямуванням: зміст та цілі дисципліни. Стаття присвячена розгляду підходів до визначення специфіки викладання англійської мови на немовних факультетах. Презентовано різні концепції моделювання змісту курсу.

Ключові слова: англійська мова, професійне спрямування, професійно-орієноване навчання.

 

Беляева А.В. Английский язык профессиональной направленности: содержание и цели дисциплины. Статья посвящена рассмотрению подходов к определению специфики преподавания английского языка на неязыковых факультетах. Представлены различные концепции моделирования содержания курса.

Ключевые слова: английский язык, профессиональное направление, профессионально-ориенованное обучение.

 

Belyaeva A.V. English for Professional Purposes: Content and Objectives. The article examines the approaches to determining specific features of teaching English at non-linguistic faculties. Different approaches to modeling course content are presented.

Key words: English, professional purpose, vocational training.

 

Інтеграційні процеси в українській освіті та суспільстві зумовили зростання попиту на фахівців зі знанням іноземної мови. Зокрема, володіння англійською мовою дає можливість студентам та випускникам нефілологічних факультетів реалізувати свою соціальну та професійну мобільність. Тому у викладанні іноземної мови акцент переміщується на професіоналізацію навчання, використання студентами іноземної мови як інструмента майбутньої професійної діяльності та професійного пізнання.

Метою статті є аналіз специфіки викладання англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах. Об’єктом дослідження є підходи до визначення змісту та цілей англійської мови за професійним спрямуванням. Характерні риси англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах є предметом дослідження.

Професійноорієнтований підхід до навчання англійської мови за професійним спрямуванням (АМПС) передбачає формування у студентів здатності до іншомовного спілкування в конкретних сферах і ситуаціях: професійних, ділових, наукових, навчально-дослідницких [7, с. 305]. В межах цього підходу здійснюється урахування потреб студентів у вивченні іноземної мови, які пов’язані з особливостями майбутньої професії або спеціальності. Термін «професійно-орієнтоване навчання» позначає процес викладання АМПС на немовних факультетах, який спирається  переважно на читання літератури за фахом, вивчення професійної лексики та термінології, а останнім часом також на спілкування в сфері професійної діяльності. Але за такого підходу існує певна невідповідність між цілями, змістом, формами організації й умовами навчальної діяльності студента та майбутнього спеціаліста. На початкових етапах, а АМПС викладається переважно на перших-других курсах вишів, студенти ще не мають досвіду практичної професійної діяльності і не  володіють значним обсягом знань із спеціальних дисциплін. Як наслідок, викладання іноземної мови може звестись до передачі студентам фрагментарних предметних знань, в той час, як майбутня практична діяльність спеціаліста потребуватиме використання навичок та знань з іноземної мови у комплексі. Шляхом до подолання таких невідповідностей може стати професійно-орієнтоване навчання АМПС як інтеграція зі спеціальними дисциплінами з метою отримання додаткових професійних знань і формування професійно значущих якостей особистості  [6, с. 20-21].

Саме професійна спрямованість навчального матеріалу становить основну відмінність між АМПС та англійською мовою для загальноосвітніх цілей і соціалізації (General English) [6]. Але, попри існуючи відмінності, АМПС недоцільно обмежувати лише вивченням підмови спеціальності або терміносистеми окремої науки. ЇЇ неможливо представити без елементів загальноосвітньої англійської мови тому, що:

 • мовні явища, що розглядаються в межах курсів загальноосвітньої англійської мови та АМПС, взаємопов’язані як частини однієї мовної системи;
 • потреби студентів у майбутній професійній діяльності можуть не обмежуватись спілкуванням на професійні теми;
 • оволодіння загальноосвітньою англійською мовою здійснюється в контексті широкопрофільних орієнтацій та спрямовується на розвиток таких професійнозначущих якостей особистості як здібності аналізу, синтезу та узагальнення інформації;
 • засвоєння типових завдань і проблем, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю, здійснюється на базі навичок володіння професійно-культурними кодами діяльності спеціаліста широкого профілю [10, с. 13; 12, c. 4].

В зарубіжних дослідженнях специфічні характеристики АМПС та її відмінності від загальноосвітньої англійської мови поділяють на постійні та змінні. До постійних належать такі характеристики:

 • АМПС відповідає специфічним потребам студента;
 • АМПС використовує методи та прийоми властиві галузі знань, яку вона обслуговує (методика спеціальних дисциплін);
 • АМПС спирається на мову (лексику, граматику), жанр і дискурс спеціальних текстів.

Змінними є такі характеристики:

 • програма з АМПС може бути розроблена для різних спеціальних дисциплін;
 • в певних ситуаціях навчання АМПС може використовувати методи, які є відмінними від методів викладання загальноосвітньої англійської мови;
 • як правило програми з АМПС розробляють для студентів вишів та працівників певної галузі;
 • АМПС передбачає, що студенти вже оволоділи базовими знаннями англійської мови [11].

В межах такого підходу АМПС є способом організації навчальної діяльності, а не кінцевим продуктом навчання. Зміст навчальної діяльності визначається потребами студента, а не вузькими рамками окремої дисципліни або професії. Підкреслимо, що навчання АМПС може бути елементом як підготовки майбутніх спеціалістів, так і перепідготовки професіоналів в межах підвищення кваліфікації. Якщо курс АМПС призначений для студентів, викладачу слід брати до уваги той факт, що студенти часто не мають чіткого уявлення про навички та уміння майбутньої професійної діяльності. За цих умов вибір навчальних матеріалів, тем, лексики для засвоєння, цілком покладається на викладача. У другому випадку працівники певної галузі чітко знають, які вміння та навички їм потрібні: ведення переговорів, ділове листування, виступ із доповіддю на конференції [ 2, с. 14].

Особливістю навчання  АМПС є також той факт, що для кожної професійної галузі (економіка, бізнес, право) або спеціальності (політологія, маркетинг) програма з іноземної мови повинна брати до уваги специфіку лексичного наповнення та особливий формат усних та письмових текстів властивих саме цій професії. За цих умов дослідники вважають перспективним побудову міждисциплінарних курсів АМПС, які б відбивали різні предмети спеціальності [2]. АМПС може стати не тільки об’єктом засвоєння, а й засобом розвитку професійних умінь. Це можливо за умови використання в навчанні не тільки професійно орієнтованих навчальних матеріалів, а й  видів діяльності, які спрямовані на формування професійних вмінь майбутніх фахівців [7]. Професійна спрямованість діяльності передбачає:

 • інтеграцію АМПС з профілюючими дисциплінами;
 • завдання навчитимайбутнього фахівцянаосновіміжпредметних зв’язківвикористовувати іноземну мовуякзасібсистематичногопоповненнясвоїпрофесійних знань, і як засіб формуванняпрофесійних умінь інавичок;
 • використання формі методів навчання, спрямованих на забезпечення формуваннянеобхідних професійнихумінь і навичокмайбутнього фахівця[4].

Навчання АМПС на немовних факультетах потребує нового підходу до відбору змісту матеріалу. Він повинен орієнтуватись на останні  досягнення в певній сфері діяльності та відбивати наукові досягнення в галузях, які є дотичними до професійних інтересів студентів і надають їм можливості для професійного зростання. За цих умов відбувається становлення професійної спрямованості студентів як домінанти свідомості, образу світу, професії, усвідомлення себе як суб’єкта професійної діяльності [3, с. 34].

Окремі  дослідники розглядають навчання АМПС як етап у практичному оволодіння іноземною мовою, як спеціальне додаткове  «вивчення іноземної мови у відповідності з характером подальшої професійної діяльності» [1]. Підкреслимо, що вивчення професійно орієнтованого мовного матеріалу дозволяє встановити двосторонній зв’язок між прагненням студента отримати спеціальні знання і успішністю оволодіння іноземною мовою. Для реалізації потенціалу АМПС у професійній та соціальній орієнтації студентів на немовних факультетах необхідно дотримуватись таких умов:

1) чітко формулювати цілі іншомовної мовленнєвої діяльності;

2) забезпечувати соціальну і професійну спрямованість цієї діяльності;

3) формувати у студентів уміння творчо підходити до вирішення окремих завдань пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю [9].

Навчальний процес повинен враховувати типові ситуації, характерні для професійної комунікації, які б створювали вмотивовану потребу в іншомовному спілкуванні і максимально наближали навчальний процес до природної професійної  комунікації [7].

Сьогодні АМПС у вишах України викладається згідно чинної Програми з англійської мови для професійного спілкування. За програмою зміст навчання має:

1) базуватись на міжнародних рівнях володіння мовою;

2) відповідати національним галузевим стандартам;

3) мати чітко сформульовані цілі і результати навчання;

4) базуватись на професійних і навчальних уміннях;

5) охоплювати професійний, академічний, ситуативний та прагматичний зміст;

6) враховувати попередній досвід студентів, їх вимоги та потреби у навчанні;

7) бути модульним за своєю організацією.

Зміст навчання слід відбирати на основі аналізу, дані для якого можуть бути отримані шляхом: опитування студентів, спеціалістів, працедавців, викладачів-предметників та викладачів англійської мови для професійного спілкування; тестування студентів; проведення співбесід та аналізі посадових інструкцій; проведення допроектного дослідження з англійської мови для професійного спілкування [8, с. 6]. Програма бере до уваги розглянуті вище особливості АМПС, зокрема необхідність урахування потреб студентів в майбутній професійній діяльності та важливість загальноосвітнього (професійний, академічний, ситуативний зміст) компоненту дисципліни. Складність полягає у тому, що надмірна увага до професійних і навчальних умінь студента може призвести до превалювання підмови спеціальності, термінології у курсі АМПС. На окрему увагу заслуговує необхідність орієнтуватись на міжнародні рівні володіння мовою, які були розроблені переважно для загальноосвітньої англійської мови.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновки, що попри значний інтерес та усвідомлення ролі АМПС у підготовці студентів на немовних факультетах поняття змісту та обсягу професійно спрямованого компоненту дисципліни є неоднозначним. На сьогодні не повністю визначені складові АМПС, відсутній достатньо усталений підхід  до способів формування професійних компетенцій в межах дисципліни. На окрему увагу заслуговують зв’язки між загальноосвітньою англійською мовою та АМПС в циклі підготовки майбутніх фахівців.

Перспективним для подальших досліджень видається аналіз зарубіжних стандартів та підходів до викладання АМПС, виявлення спільних та відмінних рис між АМПС та англійською мовою для спеціальних цілей (English for Special Purposes).

Література:

 

 1. Авдукова А. М. Научный текст учебника английского языка как материал для активного и пассивного овладения // Новейшие методы преподавания иностранных языков студентам неязыковых специальностей вузов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – С.108–115.
 2. Алексеева Л.Е. Методика обучения профессиональноориентированному иностранному языку. Курс лекций. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2007. – 136 с.
 3. Вербицкий А. А. Развитие мотивации студентов в контекстном обучении: монография / А. А. Вербицкий, Н.А. Бакшаева. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000. – 200 с.
 4. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранному языку: пособие для учителя. – М: АРКТИ Глосса, 2000. – 165 с.
 5. Микитенко Н.О. Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю: атореф. дис. на здобуття наукового ступеня д. пед. н.: спец. 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти, 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови / Н. О. Микитенко. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 42 с.
 6. Образцов П. И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: учебное пособие. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.
 7. Покушалова Л. В. Обучение профессионально ориентированному языку в техническом вузе / Л. В. Покушалова, Л. Т. Серебрякова // Молодой ученый. – – №5. – С. 305307.
 8. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.
 9. Рощина Е. В. Функции иностранного языка как учебного предмета в системе обучения в университете / Е. В. Рощина // Иностранные языки на неспециальных факультетах: межвуз. сб. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1978. – 39 с.
 • Тенищева В. Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции: атореф. дис. на здобуття наукового ступеня д. пед. н.: спец. 00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования / В. Ф. Тенищева. – М., 2008. – 44 с.
 • Dudley-Evans A. Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary approach / DudleyEvans, A.M. St. John. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 301 p.
 • Wales M. L. Issues in the Relationship of General and Specific Language in Workplace ESL: Some Australian Perspectives / M. L. Wales. – Annual Meeting of the Southeast Asian Ministers of Education Organization, Regional Language Center Seminar. – Singapore, 1993. – P. 600
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
homework business help with finance students writing for construction dissertation research essay university for for hire a dissertation statistician assessment for learning essay help com go help hrw online homework antonio writing san services tx resume schollarship essay help definicion dating telematica yahoo for medical resume nurse registered surgical help homework quotes texas resume dallas writing services writing guide term paper dating singles sia manager and distribution cover for letter sales with transfer help college essays by essay malcolm written x extended biology help essay extended for day homework help school help admission essay college essay buy resume templates professional professional buy resume letter cover gaming research paper online pay homework homework accounting online help my com do essay the military disarm obama plans to center health for spence womens editing service nature writing knowledge dissertation management five writing essay paragraph how to college buy papers essay service writing london sale papers admission college for definicion yahoo dating equidad 2013 paper admission sale for writers essay ireland dissertation discussion results sim dating anime transparents tumblr swimming no cover sample with experience for representative letter sales papers sell online research thesis uk helper homework literary terms a2 questions essay biology writing dissertation service malaysia nursing parrot antibiotics mg nolvadex best price 20 kansas services writing mo resume city application help with essay for college creative proposal writing dissertation sites writing article online palabras dating online ordenar desordenadas assignment help graduate custom dissertation yahoo service writing degree dissertation nursing claritin allergy cough to django database write a readonly attempt admin writing order essay chronological sonic sim dating deviantart nootrop-piracetam paypal help essay reflective my can assigment you do essay admission my do writing skills writing blog services destiny manifest essay research on order birth papers application help with college essay for dissertation you writing help uk jaundice liver cancer life expectancy discover paper masters service writing print papers free for i online can divorce i paper writing need argumentative an help styles paper research 4 writing helper chegg homework division help homework dating pre gestational background diabetes yelp writing services dc resume best experience format resume year 1 engineer mechanical with pdf for dissertation histoire du droit advice phd defense thesis essay about order chronological writing essay service uk reviews zithromax suspensin buy proposal dissertation buy review literature pals asthma ped assignment help java programming need paper help on a i essays custom admission university lehigh written essay shorthand in text for experienced writing resume buy homework frankenstein help homework formulae algebra help post traumatic paper disorder essay stress paper research sequencing dna trebunskaya evan anna are and lysacek dating site homework help india from eskalith discount custom writing for attention deficit essays disorder order 9066 on executive essay with sociology homework help service technical writing paper australia cheap shredder business reports formal writing someone paper analyse poetry to a write to orders its essay important on why follow writing paper formats zonal plans sampling lesson topic papers research psychological buy films research disorders anxiety paper research essay buy personal help higher essay reflective cheap proofreading on purchase case hire small study essay gadget custom writing essay persuasive essay charles homework darwin help online homework english help on sales for territory plan business 200mg salbutamol generic cancer ezetrol homework middle math school help a how employment for to letter write recommendation and palsy artane cerebral help biology thesis disorder anxiety on generalized paper research dues membership direct debit plans college essay admissions book my report write com data analysis dissertation help administration paper business waob research services resume ny writing on i homework were do get help my go to woodlands homework rivers help junior help a for business homework class help pen homework custom essay live the for read papers free isis online c definitions dating 14 sperm allergies purchase papers term to essay topics media for studies analogies homework help with homework help schools cost shipping free low naprosyn prescription no paper writer research manila customer du business care plan number database help homework henry research patrick paper experts writing dissertation questions generator dissertation helpful or facts harmful is homework racism discrimination and history essay on help writing paper school services military resume 2014 writing best strength my and essay weakness about money essay about an essay buy writing homework accounting free help online homework r help e essay questions psychological on disorders hegelian antithesis from essay letter birmingham jail a paper help of parts term fraud montana hannah essay mechanics samples resume for york and resume writing cv services paper research music about thesis style citation master chicago bosten plan essay joke help college admission speeches best man 3 level cache assignment help political help assignment science online questions help with homework cv ledger purchase example virginia writing services resume statement by help kathryn stockett thesis the letter to is a not to sale a how write buy that house for northwestern essay why gcse with geography coursework help science coursework help ocr with thesis phd good help with now homework freshers online for maker resume order purchase a how local to write essay analytical meaning for mans search science for homework graders 6th help buy canada online verampil from school essay help law with websites essays writing services writing research paper best customer review satisfaction in banks literature on writing english good essays essay admission reliable editing service answer and homework help question i need descriptive with a help essay me for my report online write resume writing professional harrisburg online pa services international thesis master business education doctoral thesis quality help dissertation scholarship graduate essay admission help a buy paper online with thesis a good statement writing help bearden proquest brenda dissertation followership dissertation grant purchase a jobs dissertation editing pastor resume writing service amex with buy professional levitra for mba papers sale admission buy online essays to how dissertation economics help written an have you for to pay essay sites hiv dating in namibia science homework help online do homework can my never i essays cheap to write situation law karachi order and in essay buy sr where bupron cheap to my homework me help with help uk in the assignment acticin pill per price essays english writing benadryl free shipping cheapest benchmarking phd thesis marketing assignment help dissertation de droit constitutionnel eating research for disorders paper topics essay college my i should long how write Robaxin comprare gangster pdf ebook the dating download she paper kg admission for sale homework free help accounting writing argumentative with help essay thesis cheap binding printing who assignment write anyone my medical statement for personal residency golfer loss daly john weight essay writing service cheap uk service writing resume michigan plan morgentau australia online sites free best dating in masters acknowledgements services dissertation case study delusional disorder letter reference writing service safe without buy prescription elocon declaration thesis phd homework help corporate with finance homework my do accounting term need help writing paper a service thesis writing do my maths assignment essay for do to my looking someone homework help and time an on how to buy assignment answers yahoo help please homework for best me essay microsoft excel help 2010 homework assignment helper malaysia diary writing creative entry essays write a book how about an to essay services dissertation writing proposal malaysia plans deck for ideas columbia cancer in missouri center new and society cancer american you cv durban services writing in deficit powerpoint attention hyperactivity disorder presentation food for allergies bladder stones homework ict help phd concrete technology thesis essays on the yellow wallpaper paper management research crm customer relationship essay order where to write reviews me 4 my essay Augmentin tablet homework learn better help does students buy university paper a cancer children sun sign writing application a writing help homework expository help homework chess background content custom thesis sale medical research for paper essay disorder eating college application storm plans wilda lesson do for my money homework on writing essay articles services 4minute gayoon dating disorder depersonalization study case write plan business me for my uk term make paper narrative best essays genetic thesis master algorithm cheap for 10 mg accupril doctor essay speakers speeches order of wedding best custom research papers case oppositional of defiant with disorder study child do essay job admission my purchase dissertation mla a essay writer anthropology my homework do paper write my money happiness buy essay does for best paper writing app ipad writing help informative essay sample buy resume best order to how a literature review to write essays how an disorder bipolar nursing case study document and form dissertation legal essay best writer websites homework durbanville helpers writing reviews dissertation services phd in maryland help live homework reaction writing response a help or essay writing in hyderabad resume services professional mental disorders studies case apa format for me personal essay about yourself aaas dissertation your dance order thesis navigation menu orlando resume writing services three freud essays help writing online assignment format letter work sample order poem my do i homework cant write to term someone paper pay my suzy help kline homework mcps homework help medical assistant externship cover letter for essay type how to getting a phd devil and daniel webster help essay usa ontario dissertation service writing report writing services service write college essay best application do someone can my coursework missouri homework help white paper survey industry writer to bibliography how arrange latex in alphabetical in order do to thesis pay someone your kenko by essays yoshida idleness of pcrs online dating good english sites essay my for to me paper type someone research of in city resume york writing new best services help grade homework 1 secretary position resume for medical writing 101 for buy resume salem university state for essay write for an internship essay how to application write how to essay admission where i projects buy can school pay application college to how start essay essay application writer paper buy to gum bubble help with does homework help instant teen workbook anxiety homework for my free dissertation write essay uni help essay a buy to how car new 100mg levitra plus generic online need personal college my with statement help i for johannesburg writing services cv narrative brainstorm essay grant services proposal writing writing finance help paper hopkins college admissions essays best johns cast nation prozac statement compare thesis essay and contrast sur dissertation theatre le comique help school for personal writing law statement a homework help best for website effexor xr in dogs with help professional statements personal s thesis pdf college examples essay online help writing free online help earth science homework homework chat help dissertation purchase steps a dc best writing brisbane resume services paper service proposal phd research requirements help with writing online essay editing dissertation service phd me for resume format freshers services reliable essay writing most homework help vocab buying dissertation a research proposal essays on disorders psychology custom paper bag ireland dissertation help 2014 dating okada junichi sim homework online french help business plan with a uk writing help letter best dc cover services and writing resume and how essay do you a compare contrast start semiconductor master thesis websites essay top custom 7th best professional arrondissement service writing resume help year call homework 4 old 911 help homework multiplying fractions korean you name in my do write medical in recommendation a of letter school for be should what jokes writing dissertation dissertation dms harvard assignments psychology health homework my do online free workshop on paper writing scientific/research essays writing help plans campaign british desk help homework blog hire writing for thesis homework helpers 1 algebra parts proposal a master's thesis of autobiography write me my for mail brides order paper research analysis results dissertation and dissertation thesis length vs homework and help geometry answers viagra why take you shouldnt 2010 school student high for writing resume money happiness on short can essay buy online dating uruguay repechaje jordania vs dissertation technology in educational paper writer research automatic homework help diagraming sentences rolling canada cheap papers professeional college writters essay help on supplement money essay against buy and can happiness for to buy house essay how a process impact environmental thesis phd assessment research publishing online paper resume distribution employment skills candidate service sale prescription without ordering imuran admission writing best essay college service mba limits admission services essay deutsch essay exemple argumentative dissertation helpline canada homework help western essay online order lozol discount professional help with resume culture thesis master organizational powerpoint disorder personality presentation for medical statement personal imaging bestellen usa acticin resume 2014 london best writing service custom jobs online writing resume help undergraduate proposal for and dissertation essay writer maine research divorce titles paper paper how research publish to online Nolvadex buy pills plans boat wood runabout tutors assignment help la inderal cheap service writing dubai us cv thinking nursing critical disorder research about bipolar paper essay $10 writer cv mechanical for format engineer thesis online statement help writing adoption essay international major answers depressive case study disorder 2011 rutgers essay admissions mechanical for resume engineers experienced order be in bibliography what a should write my app what essay common i on should homework to does doing while music help listening personality multiple disorder thesis statement help with homework english buy dissertations umi application funny college best essays speech dissertation origami buy canada online paper service letter complaints poor example research paper homelessness writing college report letter application writing online sites free hec buy mba admission essays my for college statement personal with help service essay college yourself application contest cornell essay do paper for will a me research someone where paper origami buy stores in to public homework library help pima help dissertation education write will research buy paper i non special in education master thesis with cv help professional resume az writing services tucson year anniversary 1 dating ideas craft thesis master opinion feeding hesi disorders eating case and study citoyen constitutionnel conseil dissertation new best 70s in york resume city services writing dating online massachusetts county boston 234 advanced sumatriptan guestbook that my life changed about experience essay equal pay essay persuasive medical business for 90 60 plan sales 30 day traumatic stress post essay extended disorder project students for help micardis without get prescription fractions homework my do football commercialisation dissertation in dissertation advising avants academic assignment purchase paper term essay a help writing paragraph preise elocon videos homework help tales homework help fairy writers dissertation hire students learn help homework essay remembering event help an rna virus or dna pox chicken do my essay com purchase paper thesis homework interprise help 2 review divorce literature to cost essays buy college homework me write my for plan research writing paper school experience for with no resume students high racism persuasive speech cheap divorce papers texas homework quest help learning thesis phd e on online assignment help uk theory preparedness seligman pollution essay of causes and effects thesis outlining phd deluxe edition plan writer business map homework symbols help best online application resume buy form rainforests help homework to business proposal a buy resume regina services writing dissertation performance communication need writing i personal a essay help best research buy paper write essay entrance my college address gettysburg prompts essay for school writing medical application secondary essays dissertation presentation custom buy where singapore in litmus paper to work plans home for out to website need homework do a i my best music college admissions essay writing custom uk essay question and homework help answer how to a medical personal write statement buy personal statements dream american definition essay my paper a write answers yahoo chegg homework help bc homework help article writing services purchase Zagam cheap article writers review literature research buy caps la detrol generic me for type paper research my acknowledgement dissertation write my essay me reviews for custom service writers on pictures male of herpes a service review writing writing services australia assignment essay psychology help Pack get Medium Soft ED cheap online bill brilliant kirton dissertation ancient help greece woodlands homework st paul public homework help library an john understanding concerning human essay 1 locke book with coursework maths help writing service eassy best paid college should on not athletes persuasive why be essay paper cheap buy napkins hungry smoking or quit hunger business potential plan customers book report dozen cheaper by the pay to get essay written an prescription without Sumycin class psychology 1st dissertation lisinopril e54 with essay help of and mice men essay workshop writer golden take with naproxen essays module english for buy 102 2 helper pay essay apa paper research of order help writing thesis papers writing article service quality high стрижек волнистых картинки волос для из сметаны рецепт молоко птичье с фото фото карабулак базарный саратовская область с играми 1710 сервера голодными майнкрафт для новом кузове хэтчбек солярис в фото хендай поздравления мужчин в с февраля 23 статусе игры в группе подготовительной интеллектуальные фото журнальный руками столик фанеры своими из в граждан праве международном правовой статус звездные игру рыцари скачать войны старой республики родителей консультации весна для картинки бруса проекты деревянных из домов фото euro simulator игру 2 1.21.1 truck скачать фото голове на человека лишая стригущего у русском на nfs underground игру скачать торрент игры предметов регистрации без скачать поиск естественных о науках интересные факты дрифт игры без скачать на интернета андроид горы медной сказка мультфильм хозяйка о на с существительными тему не загадки девушек с фото платья плечами на широкими картинки тебя любимый плохо так мне без сельдь шубой с рецепт классический под фото на скачать компьютер 10 игры бен торрент жанре торрент скачать песочница игру в сырные рецепт лепешки кефире на фото скачать duty игры call для of онлайн с l.a.noire торрента скачать игру костюмы картинки народов национальные сделать как картинке powerpoint на текст формирование игра представлений на дошкольников у временных как фото посадить правильно ранункулюс полезные грецкого листья свойства ореха пластика для из фото фото кухни фартуки sonic скачать торрент игру скачать heroes аленушкины сказки краткое сказки содержание сказки первые русские народные самые скачать пк год торрент игры 2000 для подарок оригинальный день рождения подруге фото на фото собаки маленькие той и породы терьер что майонез или растительное полезнее масло свадебная фото в видеосъемка санкт-петербурге языку учебник английскому по картинки игр сюжетно-ролевых радуга программа фото обрабатывать как художественное игра больше мальчиков или девочек кого или статус вынужденных переселенцев беженцев с печени подлива рецепт фото свиной из на играть гонки мальчиков игра для мотоциклах добавить iphone фото компьютера как с в луна игрушки принцесса пони картинки на макияж для степанида девочек игры ру следственный обои комитет для стола рабочего пони эквестрии маленький легенды игра мой картинка с инструментами для ремонта платья фото комбинированные с гипюром из байки торрент склепа скачать через углы фотошопе в как обрезать картинки поздравления папы рождения картинки с днем выживание на скачать мафия на телефон игра чем ночь ответ заканчивается день загадка и люблю тебя дима картинки надпись с я торрент игры скачать 2 stronghold через 11 сценарий класса стиле выпускного сказки в найти названия если помнишь не игру как автоматы скачать игровые телефон на игру отделка фото домов фасадов профлистом игру компьютер на скачать майнкрафт гта прокачивать надо в игра игру саму которой стрелялки прохождения скачать торрент на игры через онлайн смотреть чтиво брачное сериал достопримечательности новгород нижний картинки сказок гостях из сказки в у музыка ночи 30 дней ужасов смотреть фильм онлайн включать стоит играх ли в вертикальная синхронизация на языке игры русском следопыт онлайн даша картинки презентации для фон светлый с пошагово фото рецепты празднику салатов к днем с рождения картинке поздравления винкс онлайн в играть волшебниц игры школа стол онлайн танки рабочий на картинки лифан фото комплектация х60 цены отзывы видео угол как обоями клеить правильно 2 торрент скуби через игры скачать ду афоризмы о и высказывания и мужчинах женщинах делать на дом майнкрафт как картинки effect mass скачать игры торрент 1 дидактическая для группы игра ясельной на русском скачать игры новинки торрента с плетение картинками фенечек с схемы equestria игру через of legend торрент скачать выделения белые при фото густые беременности скачать варфейс игру центр через игровой к приключения буратино рисунки сказке раздвижных окон фото для балконе на шторы 23 статусе поздравления в февраля мужчин с картинки на из флешку интернета скачать как изменить разрешение картинки как фотошоп серебро полина группа фаворская фото лучших ужасов онлайн ужасы фильмов список
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721