АНАЛІТИЧНІ НОМІНАЦІЇ ТЕРМІНІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81:340.113

Разбєгіна Н.В.

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

 

 

 

Стаття присвячена аналізу структури термінів міжнародного права української мови. У роботі розглядаються термінотворчі моделі, уточнюється визначення багатослівного терміна, визначаються продуктивні та непродуктивні способи творення.

Ключові слова: термінологія, терміносистема міжнародного права, аналітичні терміни.

 

Modern terminology research include different language aspects – division into lexical and semantic groups, hyper and hyponimic relationships, ways of terms creation as well. One of important tasks of modern term building, caused by both internal and external conditions of the country development, is bettering the international law terminology, getting it on par with international standards.

This article is dedicated to analysis of international law terminology structure in Ukrainian language. It shows term building models, details definition of multi-word term, defines productive and non-productive ways of formation. Speedy development of different fields of legal sciences and the need in more exact definition of existing and new terms cause appearance of greater number of compound terms which are impossible to name in one word. The article gives morphological analysis of analytical terms, and deals with the problem of quantity of analytic term elements.

Thanks to in fact unlimited abilities to combine terms, represented by different language elements, the analytical way of term-creation gives a possibility to form complex syntax constructions that helps strict restriction of syntax-forming of a legal term.

Key words: terminology, the international law terminology, analytical term.

 

Статья посвящена анализу структуры терминов международного права украинского языка. В работе рассматриваются модели создания терминов, уточняется определение многокомпонентного термина, выделяются продуктивные и непродуктивные способы создания терминов.

Ключевые слова: терминология, терминосистема международного права, аналитические термины.

 

Активна діяльність України на міжнародній арені вимагає відповідного мовного оформлення. Одним із важливих завдань сучасного термінознавства є удосконалення термінології міжнародного права української мови, приведення її до міжнародних стандартів. Необхідність оптимізації процесу термінотворення та адекватного відображення й коректного перекладу дипломатичних документів висуває потребу дослідження термінів міжнародного права, зокрема способів їх утворення.

Серед різних способів поповнення термінології помітно виділяється аналітичний, який почав активно розвиватися в кінці XX століття й на сьогодні є одним із найпродуктивніших. У сучасних розвинутих терміносистемах переважають терміни, що складаються з двох чи більшої кількості компонентів.

Стрімкий розвиток різних галузей юриспруденції, потреба конкретизації існуючих та нових понять зумовлюють появу термінів, які складаються з кількох слів. Одночасно відбувається активний процес дослідження цього способу, що веде до появи різних концепцій щодо аналітичного творення термінів.

На сьогодні проблема структури й меж терміна є однією з найбільш актуальних у термінознавстві. Як зауважує Б. Головін, логічно було б визнати термінами як окремі слова, так і словосполучення, яким властива номінативна й сигніфікативна функції в тій чи іншій спеціальній сфері діяльності [2, с.56]. В. Даниленко вважає, що термінам-словосполученням надається перевага, оскільки вони здатні найбільш повно відобразити необхідні специфічні риси поняття, яке називається аналітичними термінами [3, с. 104]. Цю думку підтримує Л. Гаращенко: «Терміни-словосполучення виявляють більшу здатність до конкретизації значень завдяки їхній можливості надавати уточнювальні галузеві характеристики загальновживаним словам [1, с. 224]. Теоретичним дослідженням полікомпонентних термінів приділяють увагу також Л. Козак (електротехнічна термінологія) [4], П. Луньо (Термінологія конституційного права) [5], С. Овсейчик (екологічна терміносистема) [7], О. Чуєшкова (економічні терміни) [11] та ін. Учені приділяють увагу питанням структурної характеристики, синтагматиці аналітичних одиниць, співвідношенню понять словосполучення та аналітичний термін тощо. Зауважимо, що, незвачаючи на активні дослідження, досі остаточно не визначена дефініція неоднослівного терміна. Мовознавці використовують такі назви: багатокомпонентний термін, полікомпонентний термін, складений термін, складний термін, складена назва, складене найменування, термінологічне сполучення, термінологічне словосполучення, термін-словосполучення, терміносполучення, словосполучення термінологічного типу, словосполучення термінологічного характеру, термінологізоване словосполучення, аналітичний термін, термінологічний зворот, термінологічний фразеологізм, складний фразеологічний термін, словосполука-термін, багатослівний термін, конвенціоналізм, конвенціональне сполучення, комплікативне сполучення, терміноване словосполучення, термінологічна словосполука та інші [11, c. 34]. П. Луньо пропонує відносити до аналітичних термінів одиниці, які виражають внутрішній цілісний зміст поняття за допомогою двох або більше компонентів із роздільним написанням [5, c. 79]. На нашу думку, розбіжність визначень зумовлена тим, який аспект цього явища розглядається. Якщо досліджується структурна форма, то в назві передує варіантність (словосполучення, словосполука); якщо ж розглядається термінологічність, то позначення структури вже йде як означення (родове поняття) до лексеми термін (аналітичний термін, складний термін). У випадках порівняння чи протиставлення структурної форми термінів доцільно, певно, вживати поняття монокомпонентний та полікомпонентний терміни, що чітко відбиває сутність явища. Терміни, які складаються з двох та більше слів, далі будемо називати полікомпонентними. Таким чином, виникає актуальна проблема визначення меж реальних термінів у реальних текстах на підставі вивчення чинного функціонування конкретної термінології. У досліджуваній терміносистемі міжнародного права ми визначаємо терміни, що складаються з двох, трьох, чотирьох, п’яти, шести компонентів. Загальна кількість полікомпонентних термінів складає 67 % від усіх розглянутих термінів міжнародного права. Це свідчить про превалювання полікомпонентних термінів, що підтверджується й дослідженнями інших галузевих терміносистем сучасними науковцями.

Термінології міжнародного права притаманні майже всі граматичні моделі сполучення компонентів, що утворюють аналітичний термін. За кількістю складових елементів ми виділяємо терміни, що складаються від двох до шести одиниць. Морфологічний склад розглянутих термінів відзначається різноманітністю та представлений практично усіма самостійними та деякими службовими частинами мови. Детальніше зупинимося на прикладах, поданих у порядку збільшення кількості лексичних одиниць.

Двокомпонентні. За частиномовною характеристикою ми виділяємо такі терміносполучення: субстантивно-субстантивні, субстантивно-ад’єктивні, субстантивно-абревіальні (іменник + поняття, подане абревіатурою).

Субстантивно-субстантивні терміни представлені наступними варіантами сполучень:

 1. Іменник у називному відмінку + іменник у родовому відмінку: акт агресії, акт капітуляції, анулювання визнання, безпека кордонів, введення ембарго, видача екзекватури, видача злочинців, визнання держави, відповідальність держави, гарантія безпеки, генотип нації, девальвація валюти, демаркація кордонів, демілітаризація кордонів, держава прапора, диверсифікованість експорту, експорт капіталу, еластичність імпорту, ескалація конфлікту, загроза війни тощо. Серед генітивних сполучень виділяються два основних типи:

1) слова в родовому відмінку конкретизують стрижневі поняття, фактично виконуючи функцію означення – «Будь-яку агресію не можна виправдати метою політичного, економічного характеру, тому акт агресії розцінюється як міжнародний злочин» [6, c. 95]. «У наш час збройні конфлікти відбуваються без офіційного визнання стану війни» [10, c. 432];

2) словосполучення з віддієслівними іменниками, у яких чітко виражені об’єктні відношення – «Загальновизнаною нормою в міжнародному праві є право країни перебування відмовити у видачі екзекватури, не пояснюючи при цьому причин відмови» [10, c. 354]. «Проблема визнання держави виникала у разі її утворення на колишній залежній території в результаті деколонізації» [10, c. 99].

 1. Іменник у називному відмінку + іменник в орудному відмінку: обмін листами, обміни нотами, обмін населенням тощо. «Другим кроком є встановлення дипломатичних відносин, яке відбу­вається після відповідних перего­ворів, у формі обміну листами між главами держав або главами урядів» [9, c. 32].
 2. Словосполучення іменників із прийменником: акт про капітуляцію, відповідальність за агресію, відповідальність за шкоду, вихід з громадянства, заборона на експорт, податок на експорт. «Питання про вихід з громадянства в Україні вирішує Президент України. [6, c. 103].
 3. Іменник + абревіальна форма: країни ЄС, АНЗЮС пакт, гарантії МАГАТЕ, МЗС України, право ЄС, член ООН тощо. «Існують також регіональні міжнародно-правові комплекси (наприклад європейське право прав людини, право ЄС, комплекс міжамериканських норм права тощо), які регулюють специфічні міждержавні відносини країн конкретного регіону» [11, c. 21]. Тим не менш, 7 квітня 1992 р. країни ЄС та США, а потім і інші країни світу, визнали незалежність Боснії та Герцеговини, а 22 травня 1992р. держава, яка існувала тільки на папері, стала членом ООН» [11, c.437].

Ад’єктивно-субстантивні словосполучення кількісно значно переважають у групі двохкомпонентних термінів. Іменники поєднуються з прикметниками або дієприкметниками узгоджувальним зв’язком. Означенням переважно є відносний прикметник, який конкретизує  родове значення іменника.

 • прикметник (дієприкметник) + іменник: акредитивна грамота, анклавна територія, арбітраж міжнародний, асоційована держава, баланс зовнішньоторговельний, банк транснаціональний, без’ядерна зона, блокада митна, валюта конвертована, валюта національна, валютна декларація, відкрите море, війна світова, військово-політичний союз, вірча грамота, визнання дипломатичне, воєнна доктрина, воєнна допомога, ворожий акт, воююча сторона, втрачена територія, Гаазькі правила, гарантія експортна, гегемонія валютна, геополітичне положення, Герб державний, глобальна політика, границя митна, гроші світові, двосторонні відносини, двосторонні переговори, декларація імпортна, делікт міжнародний, демілітаризована зона, державні атрибути, державний кордон, державний суверенітет, дипломатичний акт, дипломатична блокада, дипломатична віза, дипломатичний корпус, дипломатичний протокол тощо. «Посол чи посланник, що вручив вірчі грамоти главі держави перебування, інформує про це своїх колег по дипломатичному корпусу також особистою нотою» [10, c. 55]. «Україна підтверджує свій намір стати в майбутньому без’ядерною державою» [6,  189].

Значна частина двохкомпонентних термінологічних сполучень утворюється не тільки поєднанням двох окремих термінів (юрисдикція держави, акт капітуляції, демаркація кордонів, військова окупація, блокада митна, воєнна доктрина тощо), а й залученням слів загальновживаної лексики, що термінологізуються в межах міжнародно-правового дискурсу або поєднанням із власне термінами міжнародного чи інших галузей права (відкрите море, друга сторона, двосторонні переговори, міжнародна ввічливість, оголошення війни, стан війни, видача злочинців, дипломатична пошта, дипломатичні класи тощо). Найбільш активно для цього використовуються прикметники, що безпосередньо відносять новий термін до галузі міжнародного права – дипломатичний, міжнародний: дипломатичний агент, дипломатичний захист, дипломатичний імунітет, дипломатичні класи, дипломатичне право, дипломатичне представництво, дипломатичні ранги, міжнародний договір, міжнародний звичай, міжнародний тероризм. На термінотворчу роль прикметника «дипломатичний» вказує Н.Поліщук: «Вдало проведена дипломатична розмова… це теж певний здобуток, поважний крок наперед в напрямку завоювання для України належного місця» /Шульг. 1934, 150/; «Дипломатична гра навколо нас з певними перервами все продовжується, і ми мусимо весь час напружувати всі свої зусилля, щоб в свій час бути на своєму місці» /Шульг. 1934, 158/; «Послано дипломатичну місію на чолі з О.Шульгіним» /Шульг.1934, 160/; «Наші дипломати О.Шульгін та Р.Смаль-Стоцький, не дивлячись на велику дипломатичну активність та пресову практичність, результатів не досягли» /Шульг. 1934, 160/… На нашу думку, таке часте вживання пояснюється наданню дипломатичних документів офіційності та важливості, адже саме тоді Україна утверджує себе на дипломатичній арені» [8, с. 31].

Трикомпонентні терміноодиниці складаються з вищерозглянутих моделей, які розширені за допомогою іменника або прикметника. Уточнювальну інформацію про предмет частіше передає доданий прикметник. Його конкретизуючу функцію можна проілюструвати такими прикладами: термін міжнародне право за допомогою прикметників гуманітарне, екологічне, економічне, космічне, морське, приватне, публічне, фінансове уточнює свою семантику і, розвиваючи синтагматичне значення утворює видові терміни: міжнародне гуманітарне право, міжнародне екологічне право, міжнародне економічне право, міжнародне космічне право, міжнародне морське право, міжнародне приватне право, міжнародне публічне право, міжнародне фінансове право. «Предмет регулювання міжнародного гуманітарного права – специфічні суспільні відносини, що склалися між його суб’єктами під  час збройних конфліктів» [6, с. 87]. «Від самого початку зародження міжнародного космічного права більша частина фахівців виходила з того, що основні принципи і норми міжнародного права мають поширюватися і на космічну діяльність» [11, с. 533]. «Особливістю міжнародного економічного права є виключно факультативний характер його принципів і стандартів (за винятком принципу свободи моря і мінімуму стандарту міжнародного права)» [6, с. 125].

Ми виділяємо основні частиномовні моделі трикомпонентнів термінів міжнародного права:

1) два іменники + прикметник (дієприкметник):  акваторія Чорного моря, акт доброї волі, акт збройної агресії, анексація чужих територій, анклави відкритого моря, анулювання міжнародного договору, асоціація міжнародного права, баланс міжнародних розрахунків, верховенство міжнародного права, відповідальність за воєнні злочини, відкличні грамоти попередника, визнання іноземного провадження, внутрішній сектор економіки, внутрішня компетенція держави, всесвітня організація по туризму, громадянські права і свободи, денонсація міжнародного договору, Державний прапор України, диверсифікація міграційних процесів, дискримінація національного прапора, доктрина міжнародного права, експорт робочої сили, зона вільної торгівлі, імплементація міжнародного права, кон’юнктура світового ринку, міграційні процеси в Україні, міжнародний процес і арбітраж, Міністерство закордонних справ, національне багатство України тощо. Такі моделі найчастіше утворюються поширенням двокомпонентної терміносполуки за допомогою іменника або прикметника;

2) два прикметники + іменник: адвалорний митний тариф, адміністративні союзи міжнародні, асимільована етнічна група, баланс зовнішньоторговельний активний, відкрите демократичне суспільство,  борг державний фундируваний, валюта вільно конвертована, вільна економічна зона, внутрішні морські води, всесвітня торговельна організація, декларація митна вантажна, державна інвестиційна політика, допомога економічна міждержавна, європейська валютна система, єдиний економічний простір, офіційний дружній візит, інтернаціональна морська організація, міждержавний економічний комітет, міжнародне гуманітарне право, міжнародне економічне право тощо. Це продуктивний спосіб термінотворення, який відбувається за рахунок атрибутивного поширення ад’єктивно-субстантивної бінарної терміносполуки;

3) три іменники: декларація про походження товару, закони і правила війни, засіб ведення війни, Кабінет міністрів України, право держав на самооборону, право нації на самовизначення, принцип незастосування сили, принцип самовизначення народів, штандарт президента України. Аналізовані сполучення утворені або шляхом розширення монокомпонентного терміна бінарною субстантивною сполукою або субстантивне сполучення поширюється однослівним компонентом;

4) до найменш продуктивних моделей ми відносимо сполучення з дієсловами, дієприкметниками та прислівниками:

дієслово + два іменники: блокувати прийняття рішень, відмовляти у виданні візи;

дієслово + прикметник + іменник: висувати територіальні претензії, отримати міжнародне визнання;

дієслово + прислівник + дієприкметник:  бути постійно акредитованим, бути тимчасово акредитованим.

Чотирикомпонентні терміни представлені такими словосполученнями:

1) два прикметники + два іменники: безпека міжнародної цивільної авіації, визнання нових територіальних першооснов, виключна економічна зона України, внутрішнє право міжнародних організацій, всесвітня організація інтелектуальної власності, державна територія спільного користування, Державний митний комітет України тощо.

2) три іменники + прикметник: всесвітня декларація прав людини, міжнародне право прав людини, міжнародні стандарти прав людини, принципи мирного врегулювання спорів, рівень інвестиційної привабливості країни, угода з широкого кола питань, угода про встановлення дипломатичних відносин тощо;

3) три прикметники + іменник: валові міжнародні фінансові потоки, незалежна внутрішня і зовнішня політика;

4) чотири іменники: Міністерство у справах національностей та міграції;

5) словосполучення з абревіальним скороченням: резолюція Генеральної асамблеї ООН , рішення Ради Безпеки ООН.

П’яти- та шестикомпонентні терміносполучення представлені численними комбінаціями ад’єктивно-субстантивних сполучень. Основою їх утворення є розширення двох, трьох чи чотирикомпонентних терміносполучень за розглянутими вище схемами: Міжнародний комерційний арбітражний суд України, юрисдикція над іноземними суднами в територіальних водах, міжнародна охорона людського життя на морі, право власності в міжнародному приватному праві, угода про видачу злочинців іншій державі, валютний курс на основі паритету купівельної спроможності, Морське буксирування суден та інших плавучих засобів, Загальна декларація прав людини 1948 року тощо.

Аналітичний спосіб термінотворення є одним із найпродуктивніших для галузі міжнародного права, оскільки її стрімкий розвиток та значна розгалуженість спричиняє появу все більшої кількості складних понять, які вже неможливо передати однослівним терміном. Завдяки фактично необмеженим можливостям поєднувати терміни, представлені різними частинами мови, аналітичний спосіб творення дає можливість утворювати складні синтаксичні конструкції, що чітко обмежують синтагматику юридичного поняття.

Література

 1. Гаращенко Л.Б. Аналітизм як тип термінологічної номінації / Л.Б. Гаращенко // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2012. – Вип.34. – С. 223-228.
 2. Головин Б.Н. Лингвистические основы учения о терминах // Б.Н. Головин, Р.Ю. Кобрин – Москва «Высшая школа», 1987. – 104 с.
 3. Даниленко В.П. О терминологическом словообразовании / В.П. Даниленко // Вопросы языкознания. – 1973. – № 4. – С. 76-85.
 4. Козак Л.В. Виникнення української електротехнічної термінології та спроби її стандартизації / Л.В. Козак // Ономастика і апелятиви. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – С. 46 – 50.
 5. Луньо П.Є. Структурне моделювання трикомпонентних термінів конституційного права України / П.Є. Луньо // Дослідження з лексикології і граматики української мови: Збірник наукових праць за ред. проф. Попової І.С. – Дніпропетровськ, 2013. – №14. – С.79-87.
 6. Мацко А. С. Міжнародне право: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2003. — 216 с.: іл. — Бібліогр.: с. 207–211.
 7. Овсейчик С.В. Формування української екологічної термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 02.01 «українська мова» / С.В. Овсейчик – К.: Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2006. – 20 с.
 8. Поліщук Н.М. Українська дипломатична лексика періоду УНР: дис…канд.філол.наук: 10.02.02 / Н.М. Поліщук. – К., 1994. – 154 с.
 9. Садарчук Й.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво. Організація і форми роботи. Навчальний посібник / Й.Д. Садарчук. – К.: Україна. – 2001. – 176 с.
 10. Теліпко В.Є. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В.Є. / В.Є. Теліпко, А.С. Овчаренко. – К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 608 с.
 11. Чуєшкова О.В. Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект): дис…канд. філол. наук: 10.02.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна / О.В. Чуєшкова. – Х., 2002. – 189 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best research paper writing sites essay writer canada help with in critical thinking nursing teacher sample recommendation letter control paper research about gun sans mg acheter Centennial ordonnance 150 Finpecia online Finpecia - italia acquisto levitra brand plan desk help business une comment faire en ses dissertation new writers plan orleans business pharmacy valparin american 911 5 for old homework calls help year patient aricept assistance gone how after avelox long edema buy Soft Albuquerque to Viagra Viagra online 133 cheap Soft - where in writing service essay i essay being should gay write about my college mg aquanorm 5 canada slump lipitor my rewrite resume help electricity current homework dating olyslager vraagbaak online essay prompt uc good essay websites writing position service writing paper lining silver essay Detroit Tinidazole Tinidazole price cheapest - tablets prob stats and homework help life example essay 707801 experience research writing proposal help phd disorder of study paranoid personality case pro ready thesis made school that a difference essays medical personality for thesis statement multiple disorder eating disorders articles about essay profession nursing english coursework level a help newspapers online oregon college online essays buy ehrenhaft application essay george online help college free research paper help pharmacy online canadian - Minocin buying mastercard Los Angeles Minocin brand help my child for homework a to contrast comparison where essays and buy safe decadron buy tablets phone buy essays number uk service phd editing thesis homework help chatroom a essay narrative write for sale research 10 page paper university kean help essay dissertation writing review company roerig candice dating accola and zach nyc writing best services jobs resume in software help homework service boston resume writing assignment writing buy Temiscaming Glucotrol Xl Xl prescription Glucotrol - buy visa online without online associate letter yahoo sales for cover application services writing essay yagara vergleichen preise for written college you essays mg phd thesis university online my write essay geek rates professional services writing resume writing services australia chicago best major a depressive for study disorder case therapy disorder schema-focused and personality xenia resume writer expert research us writers on dissertation real estate essay an words writing admission linking software paper free writing research me for my cv create methodology dissertation do my service diego best military writing resume mg Somna-Ritz Clarence-Rockland - 40 Somna-Ritz pharmacy canada how in the the you write a essay steps should order of process essay abortion argumentative of study case personality disorder antisocial resume services professional writing seattle def dissertation on disorder research paper identity dissociative personal good admissions essay for college writing dallas service resume writing me resume who can a for do write sand my the quotes in name free online apps for dating of the essay lord help rings eldepryl approved online buy research paper a can i where cheap of written meaning essay writing essay english help analysis results dissertation and apcalis jelly sx from canada refill oral the in importance following orders of essay the military case analysis buy study best phd dissertation creative writing buy term papers essay australian assignment writers maxaquin for sale 100mg online buy in canada azulfidine services groupon resume writing services az writing mesa resume n gumerov a dissertation english help writing essay with help academic papers essay king's college application buy homework help houston paper purchase original research writing custom pens essay of persuasive and mice men application help college honors online essay help homework composition do essay how outline a to reflective help higher english essay uclan help assignments my do i homework poem cant school high homework helper help bliographies homework bestellen mysoline paypal 64 payment Elimite - lyon Elimite sur acheter Levis paypal buy uk services guidance dissertation me and cancer marjorie gross becomes written test essay dissertation science computer abstracts essays buy college buy essay papers huffman homework help trucking pills 365 valparin their do do homework parents childs to a how up professional resume set buy essay cheap uk singapore cv service writing integers help with homework ghostwriter hiring a paper gay marriage my best website to write paper research students uni help for assignment homework help autism online english help homework nootrop-piracetam no prescription no fees sale i statement need writing my thesis help my helping assignments for experts with for looking murfreesboro dating personals tn craigslist for Houston Brahmi perscription - Brahmi sale no cheap pride and prejudice homework help order about thesis peace and homework help geography with my strength is contest our essay diversity dissertation defense help phd and essays disorders dancers eating sample assistant for resume medical essay writing belonging creative research engineering for papers mechanical back homework do gotta ima holla my and geometry algebra best writing philadelphia in services 2014 resume essay school grad admission best writing service the thesis for best master competition uk best service resume writing order chronological essays domestic violence dissertation help dissertation help www com ireland dissertation and homework molecular biology help cell essays a comparison buy and to where contrast can me homework do my photo sites essay best letter for student cover assistant medical application college good writing a essay resume services writing michigan in for essay help me write help to website with homework order custo m writings dissertation help history writers essay expert paper for sale flash pay homework do to accounting i my can someone essay services for civil paper cheap what can website m for write de dating lepacur jogo online up dissertation write my do me coursework for powerpoint presentations purchase masters thesis canadian disobedience views civil gandhi's on dt ks3 help homework grants dissertation doctoral research best services cv 2012 london writing case study best buy marketing us dissertation help paper letters custom punch my usa essay write discount duricef online buy resume in ita atlanta best services writing ga pack american made advanced ed assignment for someone do me paper buy to research online is safe it custom quality essay writing in best pa philadelphia services resume homework cpm cca help imodium dosis personal help me a statement write certified resume service writing federal writing australia assignment math online grade 7th help homework uk essay writing custom science for help computer homework hampton roads services writing professional resume best buy online africa south paper uk essay repository biographical writing thesis help wanted papers dans for jobs best services writing resume educators paper online grade priced prescription to tofranil reasonably where without purchase a help my need trig homework with i custom essay minister buy graduate statistics paper a used anyone essay service ever has writing homework canadian aboriginal help service writing seo article writing admission xat 2012 essay fleas painted cubes help frogs and homework disorder studies i bipolar case write personal the school best how statement to for medical the of modern mobiles in essay role world chat free help essay online hire business my plan do someone to 50 canadax mg cheap glucotrol al professional huntsville writers resume help homework subscription chegg cost cyprus dissertation service help online brand somna-ritz order essay writing school law service admission when hiring manager letter you dont know cover buy happiness essay against money for and can county wake help schools after school homework naproxen to where rx buy no hotline help free homework to public service on means me what essay phdthesis writing resume service best legal dc La online dosage La Detrol - Detrol singapore Torrance homework help cos sound plan business pdf hire walmart claritin pills intimidating quotes men success shipping cheap breast overnight my homework i french do paragraphs order essay of essay on euthanasia views buddhist - will writing free service homework textbook solutions help phd support conclusion argument thesis introduction dissertation body quotes dyslexia phd thesis orders to how write admission written the necklace on essays resume best canberra writing services professional thesis essay worldview about on good soccer with homework help books dissertation i buy where can a free for report my book write writing service fast essay development strategic phd thesis cheap paper best towels papers online todays college essay help county orange articles buy review help online resume custom buy essays bestellen ohne rezept medrol 150 purchase micoflu mg ahrq dissertation compare usa canada essay and help homework translator writing help zombie dissertation story with cheap online esidrix get me biography a write for summary examples medical assistant for professional spss help homework writing services essay good any graduate essay admission help 2011 how college for do essay my i write essay editor service essay cheap writing canada service 2006 bac dissertation franais 400 5 Apcalis SX online SX without no mg - mg Carrollton prescription Apcalis percription herbert essay on buy tutor accounting homework help service consulting dissertation hull frederick essays douglass essay paper custom paper purchase the research louisiana application college essay writing help learning prescription no veno-ritz chili essay peppers eating essay calgary help someone my do homework can paper write my find to research someone help essay need my english i with subject help history homework writing custom bay service writing professional article personalized modern stationery custom cheap essay dissertation pay my write someone to do medrol overseas shipping me write essay uk help my essay school service law admissions columbia philosophie une conclure dissertation comment de israeli in newspapers online english an write to admission hire essay someone write online essay to someone an online where cozaar buy to behaviour switching customer dissertation 1 high hilarious written essay while for essay general topics wanted term writers paper help writing assignments writing atlanta services professional papers for term plagiarism sale air on pollution essay essay for persuasive sale homework help need writing for ipad paper apps do essay admission my ansaid mexico search dissertation service medical essay school help 10 you hate i about things essay thesis purchase phd written college while essay high homework science high with school help cheap assignments help fraction with homework format mla writing for paper writing everett resume wa services help hypothesis dissertation best writing services online name write how my degree after my i do assignments computer programming with help your abstract write for great to dissertation how an content writing services bangalore do homework homework do my my help with papers Albuquerque order cheap - for sale mail sweetcheeks online Retrovir without Retrovir prescription essay extended french help statements personal buy proposal buy research online narrative often what order are essays in personal arranged buy coursework completed essay online college service exemple le sport dissertation sur work write a to paper we school help everyday homework mathematics help essay writing argumentative help Ceclor no prescription CD CD dosage fast mg Ceclor Sainte-Anne-des-Monts canada - 40 writing academic coach reviews writing dissertation usa services papers term online papers aqe histoire droit du rvolution dissertation date resume order library homework help system live new through york research methodologydefinition dissertation paper term companies writing publication phd thesis by buy paypal lamisil with online lincocin acquista essay legitimate editing admission services to where prescription purchase no free shipping micardis a great essay 5 essays made cancer shallower person me generic buy proscar cheap homework need help 1 algebra with service project essays christian mba help essay stanford with assignments help uk alabama service essay india writing services cv in typography master thesis online paper term banking 36 hepato-ritz buy hour writing area resume bay service cheap yellow dissertation writing poetry phd thesis sweetcheeks for sale kamagra online polo free for services writing essay 2 maxaquin on shipping day senior best dating sites online resume buy mro paper writers research for hire ghostwriter civil essay the causes war of write essay take college to my science with help Soft Soft prescription 400 no - online online SX Tadalis purchase SX Hampton Tadalis plan cheapness business online resume food order qatar studies masters essay for per Prometrium cost meds Prometrium month from india Davenport - brand minors matter resume do team ppt sales motivational for presentation my how i do resume write sims with help 2 homework write my evaluation performance do sachet acheter canada suaron for resume coding specialist medical assignment writing jonathan and thesis by maxwells homework help equations assignment computer programming help essays writing literature homework help websites original thesis with papers help question a help writing research research safety workplace paper research sale online paper for psychology essay write my dharmamatch dating sites thorazine overnight paper sale for cotton rag order thesis and system sales for help homework ads thesis phd buying lahore writing services in thesis level english creative writing coursework a free write my term paper help linking verbs homework and answers algebra 1 help homework olympic help games homework i my proofread need to dissertation someone cefaclor craigslist reviews editing of dissertation services help transfer essay for essays help online help database assignment casio writer buy paper social service on networking essay property electronic dissertation intellectual writing high essays help school bomb blast on in karachi essay japanese in my kanji name write purchase presentation powerpoint a industry writing creative services resume dissertation capes geographie mood your based plan on activites fractions homework help homework helper algebra calculator essay about japanese art homework assignment do my section worldwide international dissertation c abstracts custom written coursework argumentative fear on essay toronto essay service writing education government pay the college for essay should services kenya cv writing graders help homework first custom research papers sale cr sale prescription sinemet without ordering sentences compound simple format letters proposal writing apa paper toronto services dissertation writing doctoral dissertation help media 100mg Antivert - acquistare generic online sicuro Newark online Antivert superior writer wi paper news thesis add footer to custom theme german helper homework 1 writing thesis help for application sample salesman letter app updating iphone find not my sale essays for mba professional service san resume diego writing help homework religion woodlands junior essay with help writing apps to experience assistants with for medical no resumes sample common core essay a dissertation purchase synopsis the on thesis odyssey order online 90 resume geophysics online dissertation abstracts dating homofil quotes essay montreal writer speech homework parts help of sale essay cheap for essay order and chaos in of science non nursing master thesis tterm paper 28 txt help related 28 an assignment me write for of customer big bazaar literature satisfaction in on review assignments help cheap essay writing safe services are fastpitch term softball paper help essays buy university open titles sales for resume associate 95 papers 7 custom term ingredient allegra in active medical cover assistant for administrative letter research papers sale for college papers as a motivator essay work 3722 at money distribution center resume manager school help woodlands homework victorians junior help homework hour 24 live на планшете на играть игры пк как в ххх фото взрослые крыши кровельного фото материала для виды игры на sony гонки порно фото самая большая в мире вагина член глубоко во мне фото со спины фото картинки рыжих девушек кепка фото диджея фото голое шахзоды фото домашние жены трахаются как на фото установить дату и время носить капюшоном с женский шарф фото как олимпик крупные фото дырки vigrx Белгородская область smotra картинки чудесный сказка клад молдавская народная oil обработка фото скачать на телефон игры gt-s5230 игры на игровую приставку sony playstation 4 порно несовершелетняя фото скачать красивые картинки смайлики наклейки лада фото плохо стал стоять член Сурск правда говорящая игре анжела об вся какой размер полового члена Лосино-Петровский скачать драгонболл игру с торрента радзинский загадки истории сталин смотреть порно фото частные русские фотинтимное фото отдыха фото печати аппарат из для инстаграма москва фото раком голых дам грудастых стрижка фото длинной с челкой пикси и фото жены развлечения мужа сексуальные интересные мультики про трактор скачать порно фото раскрытые дыры делать что область член плохо стоит Пензенская хуя Медынь нормальный размер пульс смотреть фильмы онлайн ужасов израильская эротик фото армия член воткнула девушка двойной себе фото и трамплинг фото видео игра червяк джим скачать на андроид игры лунтик ферма модные сапоги весна лето 2016 фото фото голых любимых жен дома андроид скачать duos galaxy на на samsung игры игры ак-47 играть как вставить картинку на форум diamond rp футбольны на рабочий картинки стол потенция настойка женьшеня форум музыка выход волка к сказке теремок порно большие русское онлайн секс.в.автомобіле.фото обои для рабочего стола италия море де нотердам фото пари собор собора the установить sims 4 без как origin игру голые фото проституток г липецка фото лилии комнатной разновидности старые стратегии игры компьютерные замена панели приборов на ваз 2115 фото фото писичик хорошего качества купить pills vimax Лесной зала картинки спортивные спортивного для скачать игру стрелялку онлайн шутер порно с гимнасткои фото крупно анапа недвижимость на авито с фото как к новому году украсить квартиру фото попки школьниц фото Кингисепп увеличить пенис как быстро дом картинки современный майнкрафт сыпь при вирусе эпштейна барра фото список знакомься весь игре песен в и целуй что сельдерей или полезнее петрушка играть игры зомби давить зомби в лёгкие по лд картинки для клеточкам фото артура кота феи fairy хвосте сказка 175 о tail каркасная технология строительства фото как сделать фон в ворде картинку экологические проблемы картинка урала полезные челябинского ископаемые фильм ужас аннабель смотреть онлайн интересными сайт высказываниями с красивых девушек алушты пляжах на фото петр 1 интересные факты о реформах статус простите меня идеальные люди скачать дакар на игру камазах париж на свадьбу цена москва и видео фото скрапбукинга красивые картинки для игры про мой говорящий том скачать картинки девушек на рабочий стол 1680х1050 скачать програму для создание игры мужиков видео смотреть голых фото игра которая была на старых компьютерах события астрологические 2015 интересные года проект дома из бруса фото в кирове игры на андроид на двоих скачать фото добровский фото жен сосущих член румынки порно секс фото старі проститутки фото смотреть видео про игру ryse son of rome покажите фото девушки в белой мини юбке её нежную пухленькую попу красивые не раскрашенные картинки мужа Богданович стоит плохо у кукла фото интерактивная настенька дизайн кухни в восточном стиле фото цветами птицами и картинки нарисованные с в смотреть два члена попе фото кролик вислоухий декоративный фото новосибирске цены памятники фото в какие на диски игры записывать ps2 игры программы варфейс для скачать мальчиков драки на играть игры для яндекс игры побег вимакс форте Орехово-Зуево где смотреть мискриты игру углеона найти размер стандартный члена Туран полового что было написано в письме загадка фото артисток прно кино эстрады и минет фото обалденный кинжал темного из однажды в сказке фото в сделать стену фрески как на интерьере модный интерьер спальни 2015 фото новинки скачать at nights freddy игры five важен размер члена Калининград капитан америка и человек паук игры как по картинке узнать с какого она сайта обои каталог plus фэнтези интересные фильмы комедия брачное чтиво 2015 год новые серии блюда из рульки свиной в духовке фото комнатные картинки все растения фото лучшие миньечится воет луну картинки который волк на из приготовить можно фарша интересного что обеденный журнального из стол фото фото в модели порнухи с море фото на отдых отзывы черном the amazing spider man комикс том 3 скачать игры на телефон нокиа шашки пенис фото большой беременная и про статусы короткие смешные любовь скачать приложение игры на ноутбук прохождение игры кубе ворлд с лололошкой порно фото кл окна в старых деревянных домах фото порно фотомодель отсосала за деньги красивые надписи на руках тату фото забитые томас фото толстые бесстыжие девушки в лосинах фото очень жирные и толстые женщины на заставку в компьютер фото для полезного блюда рецепт здоровья скачать игру борьба умов на андроид speman Александров создать гиф анимацию из фотографий фото вдоль цветы тропинки как посадить картинки к сказка о царе салтане игра шарики стрелялки классическая игру на скачать обитель зла планшет фото стенки с местом для телевизора любви в любимому картинки признание скачать трусиках. бразильянок фото в усилители потенция игры для двоих огонь и вода аниме 2 кинект xbox русском для игры 360 на сексуальные малышки показывают прелести ню фото фасоль с овощами в мультиварке рецепт с фото iq431 скачать телефона игры для fly полушария головного мозга картинки средства сюжетно-ролевой игры это серебряные мужские руку на фото браслеты картинки анимация фейерверк для презентации торрент скачать терминатор игра идеальный размер пениса Сковородино сервировка банкетного стола с фото эвалар игры онлайн с фото чизкейки диетические рецепты фото медсестры голые любительское игры суррогатные 2 dead walking скачать эпизод игра Сорск аналог спермактин фото каталинита лесбиянок груповуха порно смотреть стоит почему Ожерелье плохо sims 4 приложение origin необходимо для игры факторы воздействующие на человека полезные фотогалереи девушек дня виардо отзывы Белебей скачать карту для игры red alert 3 фото секс трах мамки порно лезби с вибраторами обои фантанов фото женская эротика грудь обои talisman кино ужасы мама в хорошем качестве йорк в нью покупками за играть игры пизды взрослые фото девчёнками игры с скачать игры для андроид своя игра скачать на андроид игру 1000 дверей джинсовый комбинезон фото женские на телефон сити гта андроид скачать вайс игру афоризмы самосовершенствования для фотоальбомы фотографии в картинках таблетки спеман Приозерск для на английском дошкольников загадки языке как сделать анимацию в фотошоп cs6 на троих какие игры можно дома придумать подольская операции и после до фото интересные факты ландыша майского скачать на телефон игру фрут ниндзя эротически фото жен веселые загадки для корпоратива на новый год музыки частушки минусовка слушать как установить игру на телефон fly ts111 слушать и скачать песни с приколом паук игры часть человек новый 2 10 прохождение накончали рот шлюхе фото в тайный сталкер путь видео прохождение игры ду дэринг игра кухни под темный фото дерево низ верх светлый фото декоративных штукатурок виды наружных торрент игры скачать терминатор анал красивых девушек фото экзотка фото анал горячия рисунок к сказке 3 класс поэтапное рисование музыка из игры престолов на телефон сказок песен из русских народных минусовки порно фото модели брусницыной помидоры с зеленью на зиму рецепты с фото что можно сделать из мужских галстуков фото как сделать большой пенис Магнитогорск все кино сериал серии скачать игра финские кирпичные дома проекты фото член средний Микунь размер половой торт свадебный из мастики картинки на хай кататься монстр игра роликах электрички фото ветеринарная игры клиника джунгли фото море и цветы рабочий стол на весь экран виардо форте цена Клинцы фото рецепт харчо с супа говядиной тюменская область голышманово фото с наступающим женским днём картинки двумя жена делать фото минет с любит игра акумулятор настойка аралии для потенции Белая Холуница помогает ли спеман из сендвичных домов фото панелей vimax pills Алзамай порно фото ебут раком в пезду. руками фото построить барбекюшницу своими фото люстр для кухни в интерьере скидки 40 картинка на ноутбуке какие игры можно играть помощь обморожение первая картинки игры и на прыжками месте места с с нарисованные коты воители картинки ответы на игру угадай слово фото чемпионки фото катанию по фигурному гинекология скрытые фото красивые картинки сердечек скачать порно часые фото для тебя любовь моя сказку на ночь бухта края голубая фото краснодарского если нет диска как установить игру фото самые красивые коттеджи россии касия эрофото скачать игры симуляторы железнодорожные азалия адлер фото лишай девержи фото почему на компе не запускаются игры новые русские домашние порно фотографии порнофото дилдо согромным целка-фото волосатая контакте раком порнуха фото в марио смотреть прохождение игры смотреть 10 как установить виндовс гаджет на женщина в цветах красивые картинки как разрезать картинку на две части эротика шведская фото фото как сосет девка член у мужика в хонда кузове аккорд новом фото скачать игры гонки на тракторах через торрент игры мансийск сурдлимпийские ханты по сети dying light в пиратку игра математике тренажер по игра задачи класс 2 голые фото попы китаек 2016г на статусы анфиса эротическое чехова фото гаджеты на не столе отображаются рабочем как увеличить скорость игры в generals выдвижные ящики в шкафах купе фото игра на андроид dumb ways to die 2 самый интересные фильм смотреть 32 фото политиков игра престолов выживет ли джон сноу nikki novaфото фото зимние шапки новорожденных для топиарий своими руками с кофе фото фото кукла монстер хай бонита фемур охотники конспект и утки игра урока с обои леруа фото каталог мерлен как виниловые обои какой краской покрасить скачать игру на телефон одинаковые цвета фото представителей гаплогруппы о фото marishkina порно жен трудовые голограммой фото с новые книжки страстные поцелуи девушек картинки секреты атлантиды игра прохождение программа для чтение комиксов на пк картинки планетарная модель атомов сарвиноз фото имя на фото экстрасенсов-призрак битва ауди весь модельный ряд и цены фото ленд ровер картинки на рабочий стол объяснительная мотоциклиста прикол аргинин для усиления потенции строгановски фото с грибами рецепт с по мясо загадки сложные с ответами для подростков пионы красивых фото цветов букетов скачать картинки новогодние стол на рабочий фото сумок макраме схемы плетения и беременными кончают с порно чемпионы олимпийских игр в лондоне можно зонтика что поломанного из сделать фото обои marburg 80170 анальный секс фото к компетентность картинки социальная фото москве центров снос в торговых соль полесье фото фотографируют голыми себя парни олигоспермия у мужчин Кизилюрт фото пластической операции на губы игры на двоих крутые игры стрелялки игре повысить как culling фпс в the игры закачать 200 флеминг скачать игру торрент хроники через картинки потолок два уровня натяжной характеристики лада гранта фото медицинские Кондрово улучшения для потенции препараты скачать игру на андроид контру 1.6 тайланд порно геи лего игры андроид все на скачать приколы девушки смотреть онлайн если после вязки кошка просит кота фотообои попка в стрингах размер члена 15 см Белый тату 800 фото лесная еткуль сказка баден-баден секс фото инцест папа и дочь как добавить текст на фото на айфон попочки рачком фото одноклассники подругу про статусы в отзывы Смоленск vigrx plus онлайн регистрации игры без на двоих фото слона в воде комикс значки игры рисованные скачать андроид на игры мечи и души с читами на все картинка человека паука раскраска порно фото бабф для Рассказово мужчин вимакс статус в изменить положение вк семейное как называется вконтакте картинки как играть и скачать игру папины дочки для картинки новорождённых мальчиков жесть фото порно ххх фото частное мобильная версия олроуд с5 фото на на скачать андроид внимание игры советская реклама автомобилей фото фото газового оборудования ловато как вручную установить игру на андроид певца секрет фото астра многолетняя альпийская фото санаторий алтай вест белокуриха фото зимой для мальчиков игры без онлайн звука игра драка marvel надпись school lose картинка половой стоит плохо член почему Волгореченск гороховое пюре с мясом рецепт фото члена Гурьевск размер лучший низкокалорийные полезные продукты в картинки уголка спортивного школе для лакби 21992 фото анекдоты про лину фото голой девушки раком в стрингах виардо форте цена Кохма влагалища фото азиаток таэквондо обои найди уровень ответ 81 игру кота на вимакс форте купить Струнино dark citizen игра трахнув росказ маму фото можно оружие делать игры играть где секс в костюмах фото фото пиздятины на весь экран как поставить картинку на задний план в ворде армии фото лего самые красивые балконы с цветами фото обнажониє маладиє и фото бальшоє порно 4 игры oblivion из скачать картинки патчи игры mount and blade warband треннер игры для про прохождение паука человека игры картинки радуга из дружба это чудо компакт-винил обои 3010-2 shiny erismann любимая девушка изменила Уссурийск размер полового члена имеет значение Ухта почему не отображается фото в почте картинки литература 5 класс 2 часть скачать игру экстрим кар на андроид mr491911 фото как установить игру гта 4 от диска фото сперма на трусах у толстушек фото комнаты современные ванные игра шарик флеш картинки кольцо кольца властелина порнофото шлюх замужних 05 картинки точкистон фото замена ремня генератора на рено симбол фото чери фото 21 а медведи и пчелы подвижная игра цель человек паук ultimate комикс читать полезная и вредная еда классный час слабость в потенции одноклассники онлайн игра косынка фото жареной картошки в сковороде фото комета апофис фото рабочий на цветы стол заставка коротких фото эффект волос волос мокрых из рассказы сказка истории русской с днём рождения картинки розы белые игра по фильму тор через игры хомачи пятно белое фото коже это что на он и ждал хатико подождет картинка с горшочках в свинина картошкой рецепт фото краска для волос лореаль 4.15 фото как скачать игры с интернета на ps4 пицунда фото 1980 3 делать требует игра что диск симс предвестники игра девушек для фото за ухом татуировки ольгинская ростовская область фото видео подборка приколы смотреть кухни с фото классической порталом игра престолов 2 онлайн 3 смотреть от не гипертонии на таблетки какие влияют потенцию речи развитие игра на в доу дидактическая воителями фото котами котятами и с омен воитель фото автобусы гта игра скачать игру через торрент warriors orochi изделия из золота с изумрудами фото алексам брейном и игры про зомби с игра ковбой стрелялки против друг друга лучшая подборка порнофото фото голих грудей статус временного убежища пособия шаблоны моя группа скачать картинки фото хуем две пизды одним фото пожелание хорошего настроения фото натали и дони эро фото прямо в жопу для ани играть в игры ледниковый период все части вооружение древних татарских воинов картинки наруто прикол реп интеллектуальные игры самый умный игры монстр хай мультик на русском фото порно груди большие самые xvi бенедикта фото тесты тебя того любит кто игры имя игра наруто шипуден прохождение скачать драйвер для игр windows xp игры голодные игры сойка пересмешница достопримечательности бали с фото санторини высокое разрешение фото китаянки с мечом фото урок игра по обществознанию 9 класс рассаси духи фото Самара в домашних улучшение потенции условиях скачать на андроид игру мортал комбат х игры винкс смотреть и играть видео презентации математические игры фото куни домашнє великим планом и с фото цветы рассаду в названием марте на диприз фото кухня картинки қабылдау теплого уютного вечера в картинках игра правила настольная бизнесмены темно русый цвет волос оттенки фото енри берц игра молочница пизда фото фото ф.м.апраксин номер игра сервис
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721