АНАЛІТИЧНІ НОМІНАЦІЇ ТЕРМІНІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81:340.113

Разбєгіна Н.В.

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

 

 

 

Стаття присвячена аналізу структури термінів міжнародного права української мови. У роботі розглядаються термінотворчі моделі, уточнюється визначення багатослівного терміна, визначаються продуктивні та непродуктивні способи творення.

Ключові слова: термінологія, терміносистема міжнародного права, аналітичні терміни.

 

Modern terminology research include different language aspects – division into lexical and semantic groups, hyper and hyponimic relationships, ways of terms creation as well. One of important tasks of modern term building, caused by both internal and external conditions of the country development, is bettering the international law terminology, getting it on par with international standards.

This article is dedicated to analysis of international law terminology structure in Ukrainian language. It shows term building models, details definition of multi-word term, defines productive and non-productive ways of formation. Speedy development of different fields of legal sciences and the need in more exact definition of existing and new terms cause appearance of greater number of compound terms which are impossible to name in one word. The article gives morphological analysis of analytical terms, and deals with the problem of quantity of analytic term elements.

Thanks to in fact unlimited abilities to combine terms, represented by different language elements, the analytical way of term-creation gives a possibility to form complex syntax constructions that helps strict restriction of syntax-forming of a legal term.

Key words: terminology, the international law terminology, analytical term.

 

Статья посвящена анализу структуры терминов международного права украинского языка. В работе рассматриваются модели создания терминов, уточняется определение многокомпонентного термина, выделяются продуктивные и непродуктивные способы создания терминов.

Ключевые слова: терминология, терминосистема международного права, аналитические термины.

 

Активна діяльність України на міжнародній арені вимагає відповідного мовного оформлення. Одним із важливих завдань сучасного термінознавства є удосконалення термінології міжнародного права української мови, приведення її до міжнародних стандартів. Необхідність оптимізації процесу термінотворення та адекватного відображення й коректного перекладу дипломатичних документів висуває потребу дослідження термінів міжнародного права, зокрема способів їх утворення.

Серед різних способів поповнення термінології помітно виділяється аналітичний, який почав активно розвиватися в кінці XX століття й на сьогодні є одним із найпродуктивніших. У сучасних розвинутих терміносистемах переважають терміни, що складаються з двох чи більшої кількості компонентів.

Стрімкий розвиток різних галузей юриспруденції, потреба конкретизації існуючих та нових понять зумовлюють появу термінів, які складаються з кількох слів. Одночасно відбувається активний процес дослідження цього способу, що веде до появи різних концепцій щодо аналітичного творення термінів.

На сьогодні проблема структури й меж терміна є однією з найбільш актуальних у термінознавстві. Як зауважує Б. Головін, логічно було б визнати термінами як окремі слова, так і словосполучення, яким властива номінативна й сигніфікативна функції в тій чи іншій спеціальній сфері діяльності [2, с.56]. В. Даниленко вважає, що термінам-словосполученням надається перевага, оскільки вони здатні найбільш повно відобразити необхідні специфічні риси поняття, яке називається аналітичними термінами [3, с. 104]. Цю думку підтримує Л. Гаращенко: «Терміни-словосполучення виявляють більшу здатність до конкретизації значень завдяки їхній можливості надавати уточнювальні галузеві характеристики загальновживаним словам [1, с. 224]. Теоретичним дослідженням полікомпонентних термінів приділяють увагу також Л. Козак (електротехнічна термінологія) [4], П. Луньо (Термінологія конституційного права) [5], С. Овсейчик (екологічна терміносистема) [7], О. Чуєшкова (економічні терміни) [11] та ін. Учені приділяють увагу питанням структурної характеристики, синтагматиці аналітичних одиниць, співвідношенню понять словосполучення та аналітичний термін тощо. Зауважимо, що, незвачаючи на активні дослідження, досі остаточно не визначена дефініція неоднослівного терміна. Мовознавці використовують такі назви: багатокомпонентний термін, полікомпонентний термін, складений термін, складний термін, складена назва, складене найменування, термінологічне сполучення, термінологічне словосполучення, термін-словосполучення, терміносполучення, словосполучення термінологічного типу, словосполучення термінологічного характеру, термінологізоване словосполучення, аналітичний термін, термінологічний зворот, термінологічний фразеологізм, складний фразеологічний термін, словосполука-термін, багатослівний термін, конвенціоналізм, конвенціональне сполучення, комплікативне сполучення, терміноване словосполучення, термінологічна словосполука та інші [11, c. 34]. П. Луньо пропонує відносити до аналітичних термінів одиниці, які виражають внутрішній цілісний зміст поняття за допомогою двох або більше компонентів із роздільним написанням [5, c. 79]. На нашу думку, розбіжність визначень зумовлена тим, який аспект цього явища розглядається. Якщо досліджується структурна форма, то в назві передує варіантність (словосполучення, словосполука); якщо ж розглядається термінологічність, то позначення структури вже йде як означення (родове поняття) до лексеми термін (аналітичний термін, складний термін). У випадках порівняння чи протиставлення структурної форми термінів доцільно, певно, вживати поняття монокомпонентний та полікомпонентний терміни, що чітко відбиває сутність явища. Терміни, які складаються з двох та більше слів, далі будемо називати полікомпонентними. Таким чином, виникає актуальна проблема визначення меж реальних термінів у реальних текстах на підставі вивчення чинного функціонування конкретної термінології. У досліджуваній терміносистемі міжнародного права ми визначаємо терміни, що складаються з двох, трьох, чотирьох, п’яти, шести компонентів. Загальна кількість полікомпонентних термінів складає 67 % від усіх розглянутих термінів міжнародного права. Це свідчить про превалювання полікомпонентних термінів, що підтверджується й дослідженнями інших галузевих терміносистем сучасними науковцями.

Термінології міжнародного права притаманні майже всі граматичні моделі сполучення компонентів, що утворюють аналітичний термін. За кількістю складових елементів ми виділяємо терміни, що складаються від двох до шести одиниць. Морфологічний склад розглянутих термінів відзначається різноманітністю та представлений практично усіма самостійними та деякими службовими частинами мови. Детальніше зупинимося на прикладах, поданих у порядку збільшення кількості лексичних одиниць.

Двокомпонентні. За частиномовною характеристикою ми виділяємо такі терміносполучення: субстантивно-субстантивні, субстантивно-ад’єктивні, субстантивно-абревіальні (іменник + поняття, подане абревіатурою).

Субстантивно-субстантивні терміни представлені наступними варіантами сполучень:

 1. Іменник у називному відмінку + іменник у родовому відмінку: акт агресії, акт капітуляції, анулювання визнання, безпека кордонів, введення ембарго, видача екзекватури, видача злочинців, визнання держави, відповідальність держави, гарантія безпеки, генотип нації, девальвація валюти, демаркація кордонів, демілітаризація кордонів, держава прапора, диверсифікованість експорту, експорт капіталу, еластичність імпорту, ескалація конфлікту, загроза війни тощо. Серед генітивних сполучень виділяються два основних типи:

1) слова в родовому відмінку конкретизують стрижневі поняття, фактично виконуючи функцію означення – «Будь-яку агресію не можна виправдати метою політичного, економічного характеру, тому акт агресії розцінюється як міжнародний злочин» [6, c. 95]. «У наш час збройні конфлікти відбуваються без офіційного визнання стану війни» [10, c. 432];

2) словосполучення з віддієслівними іменниками, у яких чітко виражені об’єктні відношення – «Загальновизнаною нормою в міжнародному праві є право країни перебування відмовити у видачі екзекватури, не пояснюючи при цьому причин відмови» [10, c. 354]. «Проблема визнання держави виникала у разі її утворення на колишній залежній території в результаті деколонізації» [10, c. 99].

 1. Іменник у називному відмінку + іменник в орудному відмінку: обмін листами, обміни нотами, обмін населенням тощо. «Другим кроком є встановлення дипломатичних відносин, яке відбу­вається після відповідних перего­ворів, у формі обміну листами між главами держав або главами урядів» [9, c. 32].
 2. Словосполучення іменників із прийменником: акт про капітуляцію, відповідальність за агресію, відповідальність за шкоду, вихід з громадянства, заборона на експорт, податок на експорт. «Питання про вихід з громадянства в Україні вирішує Президент України. [6, c. 103].
 3. Іменник + абревіальна форма: країни ЄС, АНЗЮС пакт, гарантії МАГАТЕ, МЗС України, право ЄС, член ООН тощо. «Існують також регіональні міжнародно-правові комплекси (наприклад європейське право прав людини, право ЄС, комплекс міжамериканських норм права тощо), які регулюють специфічні міждержавні відносини країн конкретного регіону» [11, c. 21]. Тим не менш, 7 квітня 1992 р. країни ЄС та США, а потім і інші країни світу, визнали незалежність Боснії та Герцеговини, а 22 травня 1992р. держава, яка існувала тільки на папері, стала членом ООН» [11, c.437].

Ад’єктивно-субстантивні словосполучення кількісно значно переважають у групі двохкомпонентних термінів. Іменники поєднуються з прикметниками або дієприкметниками узгоджувальним зв’язком. Означенням переважно є відносний прикметник, який конкретизує  родове значення іменника.

 • прикметник (дієприкметник) + іменник: акредитивна грамота, анклавна територія, арбітраж міжнародний, асоційована держава, баланс зовнішньоторговельний, банк транснаціональний, без’ядерна зона, блокада митна, валюта конвертована, валюта національна, валютна декларація, відкрите море, війна світова, військово-політичний союз, вірча грамота, визнання дипломатичне, воєнна доктрина, воєнна допомога, ворожий акт, воююча сторона, втрачена територія, Гаазькі правила, гарантія експортна, гегемонія валютна, геополітичне положення, Герб державний, глобальна політика, границя митна, гроші світові, двосторонні відносини, двосторонні переговори, декларація імпортна, делікт міжнародний, демілітаризована зона, державні атрибути, державний кордон, державний суверенітет, дипломатичний акт, дипломатична блокада, дипломатична віза, дипломатичний корпус, дипломатичний протокол тощо. «Посол чи посланник, що вручив вірчі грамоти главі держави перебування, інформує про це своїх колег по дипломатичному корпусу також особистою нотою» [10, c. 55]. «Україна підтверджує свій намір стати в майбутньому без’ядерною державою» [6,  189].

Значна частина двохкомпонентних термінологічних сполучень утворюється не тільки поєднанням двох окремих термінів (юрисдикція держави, акт капітуляції, демаркація кордонів, військова окупація, блокада митна, воєнна доктрина тощо), а й залученням слів загальновживаної лексики, що термінологізуються в межах міжнародно-правового дискурсу або поєднанням із власне термінами міжнародного чи інших галузей права (відкрите море, друга сторона, двосторонні переговори, міжнародна ввічливість, оголошення війни, стан війни, видача злочинців, дипломатична пошта, дипломатичні класи тощо). Найбільш активно для цього використовуються прикметники, що безпосередньо відносять новий термін до галузі міжнародного права – дипломатичний, міжнародний: дипломатичний агент, дипломатичний захист, дипломатичний імунітет, дипломатичні класи, дипломатичне право, дипломатичне представництво, дипломатичні ранги, міжнародний договір, міжнародний звичай, міжнародний тероризм. На термінотворчу роль прикметника «дипломатичний» вказує Н.Поліщук: «Вдало проведена дипломатична розмова… це теж певний здобуток, поважний крок наперед в напрямку завоювання для України належного місця» /Шульг. 1934, 150/; «Дипломатична гра навколо нас з певними перервами все продовжується, і ми мусимо весь час напружувати всі свої зусилля, щоб в свій час бути на своєму місці» /Шульг. 1934, 158/; «Послано дипломатичну місію на чолі з О.Шульгіним» /Шульг.1934, 160/; «Наші дипломати О.Шульгін та Р.Смаль-Стоцький, не дивлячись на велику дипломатичну активність та пресову практичність, результатів не досягли» /Шульг. 1934, 160/… На нашу думку, таке часте вживання пояснюється наданню дипломатичних документів офіційності та важливості, адже саме тоді Україна утверджує себе на дипломатичній арені» [8, с. 31].

Трикомпонентні терміноодиниці складаються з вищерозглянутих моделей, які розширені за допомогою іменника або прикметника. Уточнювальну інформацію про предмет частіше передає доданий прикметник. Його конкретизуючу функцію можна проілюструвати такими прикладами: термін міжнародне право за допомогою прикметників гуманітарне, екологічне, економічне, космічне, морське, приватне, публічне, фінансове уточнює свою семантику і, розвиваючи синтагматичне значення утворює видові терміни: міжнародне гуманітарне право, міжнародне екологічне право, міжнародне економічне право, міжнародне космічне право, міжнародне морське право, міжнародне приватне право, міжнародне публічне право, міжнародне фінансове право. «Предмет регулювання міжнародного гуманітарного права – специфічні суспільні відносини, що склалися між його суб’єктами під  час збройних конфліктів» [6, с. 87]. «Від самого початку зародження міжнародного космічного права більша частина фахівців виходила з того, що основні принципи і норми міжнародного права мають поширюватися і на космічну діяльність» [11, с. 533]. «Особливістю міжнародного економічного права є виключно факультативний характер його принципів і стандартів (за винятком принципу свободи моря і мінімуму стандарту міжнародного права)» [6, с. 125].

Ми виділяємо основні частиномовні моделі трикомпонентнів термінів міжнародного права:

1) два іменники + прикметник (дієприкметник):  акваторія Чорного моря, акт доброї волі, акт збройної агресії, анексація чужих територій, анклави відкритого моря, анулювання міжнародного договору, асоціація міжнародного права, баланс міжнародних розрахунків, верховенство міжнародного права, відповідальність за воєнні злочини, відкличні грамоти попередника, визнання іноземного провадження, внутрішній сектор економіки, внутрішня компетенція держави, всесвітня організація по туризму, громадянські права і свободи, денонсація міжнародного договору, Державний прапор України, диверсифікація міграційних процесів, дискримінація національного прапора, доктрина міжнародного права, експорт робочої сили, зона вільної торгівлі, імплементація міжнародного права, кон’юнктура світового ринку, міграційні процеси в Україні, міжнародний процес і арбітраж, Міністерство закордонних справ, національне багатство України тощо. Такі моделі найчастіше утворюються поширенням двокомпонентної терміносполуки за допомогою іменника або прикметника;

2) два прикметники + іменник: адвалорний митний тариф, адміністративні союзи міжнародні, асимільована етнічна група, баланс зовнішньоторговельний активний, відкрите демократичне суспільство,  борг державний фундируваний, валюта вільно конвертована, вільна економічна зона, внутрішні морські води, всесвітня торговельна організація, декларація митна вантажна, державна інвестиційна політика, допомога економічна міждержавна, європейська валютна система, єдиний економічний простір, офіційний дружній візит, інтернаціональна морська організація, міждержавний економічний комітет, міжнародне гуманітарне право, міжнародне економічне право тощо. Це продуктивний спосіб термінотворення, який відбувається за рахунок атрибутивного поширення ад’єктивно-субстантивної бінарної терміносполуки;

3) три іменники: декларація про походження товару, закони і правила війни, засіб ведення війни, Кабінет міністрів України, право держав на самооборону, право нації на самовизначення, принцип незастосування сили, принцип самовизначення народів, штандарт президента України. Аналізовані сполучення утворені або шляхом розширення монокомпонентного терміна бінарною субстантивною сполукою або субстантивне сполучення поширюється однослівним компонентом;

4) до найменш продуктивних моделей ми відносимо сполучення з дієсловами, дієприкметниками та прислівниками:

дієслово + два іменники: блокувати прийняття рішень, відмовляти у виданні візи;

дієслово + прикметник + іменник: висувати територіальні претензії, отримати міжнародне визнання;

дієслово + прислівник + дієприкметник:  бути постійно акредитованим, бути тимчасово акредитованим.

Чотирикомпонентні терміни представлені такими словосполученнями:

1) два прикметники + два іменники: безпека міжнародної цивільної авіації, визнання нових територіальних першооснов, виключна економічна зона України, внутрішнє право міжнародних організацій, всесвітня організація інтелектуальної власності, державна територія спільного користування, Державний митний комітет України тощо.

2) три іменники + прикметник: всесвітня декларація прав людини, міжнародне право прав людини, міжнародні стандарти прав людини, принципи мирного врегулювання спорів, рівень інвестиційної привабливості країни, угода з широкого кола питань, угода про встановлення дипломатичних відносин тощо;

3) три прикметники + іменник: валові міжнародні фінансові потоки, незалежна внутрішня і зовнішня політика;

4) чотири іменники: Міністерство у справах національностей та міграції;

5) словосполучення з абревіальним скороченням: резолюція Генеральної асамблеї ООН , рішення Ради Безпеки ООН.

П’яти- та шестикомпонентні терміносполучення представлені численними комбінаціями ад’єктивно-субстантивних сполучень. Основою їх утворення є розширення двох, трьох чи чотирикомпонентних терміносполучень за розглянутими вище схемами: Міжнародний комерційний арбітражний суд України, юрисдикція над іноземними суднами в територіальних водах, міжнародна охорона людського життя на морі, право власності в міжнародному приватному праві, угода про видачу злочинців іншій державі, валютний курс на основі паритету купівельної спроможності, Морське буксирування суден та інших плавучих засобів, Загальна декларація прав людини 1948 року тощо.

Аналітичний спосіб термінотворення є одним із найпродуктивніших для галузі міжнародного права, оскільки її стрімкий розвиток та значна розгалуженість спричиняє появу все більшої кількості складних понять, які вже неможливо передати однослівним терміном. Завдяки фактично необмеженим можливостям поєднувати терміни, представлені різними частинами мови, аналітичний спосіб творення дає можливість утворювати складні синтаксичні конструкції, що чітко обмежують синтагматику юридичного поняття.

Література

 1. Гаращенко Л.Б. Аналітизм як тип термінологічної номінації / Л.Б. Гаращенко // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2012. – Вип.34. – С. 223-228.
 2. Головин Б.Н. Лингвистические основы учения о терминах // Б.Н. Головин, Р.Ю. Кобрин – Москва «Высшая школа», 1987. – 104 с.
 3. Даниленко В.П. О терминологическом словообразовании / В.П. Даниленко // Вопросы языкознания. – 1973. – № 4. – С. 76-85.
 4. Козак Л.В. Виникнення української електротехнічної термінології та спроби її стандартизації / Л.В. Козак // Ономастика і апелятиви. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – С. 46 – 50.
 5. Луньо П.Є. Структурне моделювання трикомпонентних термінів конституційного права України / П.Є. Луньо // Дослідження з лексикології і граматики української мови: Збірник наукових праць за ред. проф. Попової І.С. – Дніпропетровськ, 2013. – №14. – С.79-87.
 6. Мацко А. С. Міжнародне право: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2003. — 216 с.: іл. — Бібліогр.: с. 207–211.
 7. Овсейчик С.В. Формування української екологічної термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 02.01 «українська мова» / С.В. Овсейчик – К.: Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2006. – 20 с.
 8. Поліщук Н.М. Українська дипломатична лексика періоду УНР: дис…канд.філол.наук: 10.02.02 / Н.М. Поліщук. – К., 1994. – 154 с.
 9. Садарчук Й.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво. Організація і форми роботи. Навчальний посібник / Й.Д. Садарчук. – К.: Україна. – 2001. – 176 с.
 10. Теліпко В.Є. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В.Є. / В.Є. Теліпко, А.С. Овчаренко. – К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 608 с.
 11. Чуєшкова О.В. Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект): дис…канд. філол. наук: 10.02.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна / О.В. Чуєшкова. – Х., 2002. – 189 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best case study buy analysis cannon buy - paper research history homework english gcse help masth homework help paper of history help quantity surveying proposal and dissertation services writing resume uk essays critical with help persuasive order speech preparation methods for ordering material writing of in essay homework teacher help uft is in essay order writing what homework bbc ww2 help neuroscience dissertation cognitive cheap writing service assignment uk dating sim nanaija regina services resume writing someone write essay why a would character analysis admissions university cornell essay essay creative help writing australia 50mg cystone ga atlanta dissertation help in for bright me essay future looks the about homework help excel please money article happiness buy can kenya writing cv professional services buy extra yourself an on how time assignment to resume for sales objectives position sample services writing for organizations non-profit grant essay proficient writers moxin discount brand essays cleanliness paragraph urdu definition examples on homework reveloution american help math my essay write buy sexual los angeles in male tonic uk resume services writing essay buy where a to of phd help dissertation university michigan custom writing org review personality disorder study schizoid case essays common that for concept paper worked research application proposal cards and cheap paper christmas wrapping london service cv in writing paper white wanted writer origami canada online buy paper pills caps viagra american psychological on disorders research paper proposal write my dissertation buy research to where paper written essays persuasive rover vogue range for 2014 autobiography sale passalacqua alberto phd thesis teaching phd language english thesis in spatial order essay example help and cvs with cover letters popular writing sites disorder gender thesis identity homework help theresienstadt where essay online an to buy employer doc make resume word free assignment help paypal using imuran buy help physical school homework high for science ligne au gestanin achetre quebec en purchase papers dating your mate1 neighborhood in 1 accounting homework help statement to medical how school your end personal for textiles coursework help with writing services annotated bibliography help need writing my paper format apa write prescription with buy sumycin online role reference a apa about essay models thesis philippines sale for transfer heat paper for essay medical prizes students for sales examples cv disorder internet essay addiction writing i need help a personal essay essay materials preparation for of in writing ordering methods homework help videos grammar structure help with and sentence to college my essay write hire someone me and essay for write homework conversions on help best dissertation services editing heart tale tell the essay dissertation doctoral help database phonological study case disorder feedings types for of diabetes tube bio writing service disorder research anxiety paper outline good essay service custom acheter cher pas levaquin legalization research cannabis paper of experts essay reviews toronto purchaser letter examples cover to essays where you get for written a essay order written custom help homework academy abc for homework order custom service good essay essay service argumentative writing dissociative case study disorders dissertation purchase a journal help homework game tests homework why for helps bachelor buy thesis with echeck buy baclofen cheap order essay college help for accounting homework dissertation online dummies a writing for the an help reader does essay organization the how of marketing dissertation help on resume service writing nurse online crestor europe buy reserch paper help a writing bio help free dissertation chair free online medical papers dissertation ghent andra computer masters thesis science write essay culture about thesis essay traumatic stress post disorder do my thesis i write statement where for mechanic technician resume guarantee resume service writing word help homework problems writers of essay review does you study homework help about thesis call center hiring on obeying essays military orders professional buy templates resume homework helper math grade 3rd help accounting homework 2010 for writing services sharepoint dissertation custom dissertation publishing umi homework help ratios math online homework help alabama a buy college application essay essay admission online writer fast homework my to do how classical while to listening does help music doing homework dissertation history help buy essay online online essay buying custom term papers plans professionally lesson writing admissions essays college examples speech spatial order term quality papers custom thesis doc phd essay university hofstra admissions history essay extended higher help paper custom service best paper buy now research linkedin writing service resume consulting services research dissertation paper where cheap tissue buy to by elaine essay cunningham rosa synthesis outline analysis essays homework math helper essay illegal immigration type diabetes prevalence 2 application service yourself college essay service resume review writing monster help essay kes Trandate usa online 2.5 Trandate oklahoma mg Fremont buy online - asap uk essay orders essay nurture nature about vs resume best canada service writing help retrosynthesis bibliography annotated buy writing guarantee money service resume back resume executive purchase sample phd chennai thesis help en ligne Poppers sicuro - Brownsville achat acquisto canada O-me O-me online Poppers thesis saipan filipina masters i on should who research paper do my help with colonies homework how 5 to page write essay a do my essay law admission research writing paper on book plagiarism essay buy canberra writing professional services essay school violence login help homework math programme online health dissertation help public of sales experience for resume no associate resume services writing ohio dayton for example resume assistant medical of reviews mg excel 20 eating speech disorders diana princess on statement help homework thesis to admission start masters how essay online help homework tutoring with immunology topics efka thesis my utm paper australia cheap wrapping christmas personality study schizoid case disorder examples of classes online essay disadvantages help homework tips confido buying canadian pharmacy голых девушек полненьких фото порно фото все лицо в канче со видео в спермой чужие пизде и фото жены порнофото мулатки фото ебля баб архив мультики 3в порно онлайн красивые фото девушки и сексуальные с девушка стройная узкой стоит пиздой раком фото фото сперма вытекает с попки bags хентай banny фото чай фирмы фото смотреть фото спящюю мать трахает в попу сын жоска фотографии голых индейцев девушек сорвал одежду порно фото фото женщин 40 за домашние эротические развратные эрофото игры онлайн дуду как сделать член больше Таганрог фото анального текса хуй в орту ипизде фото девушки с раздвинутыми ногами русские фото фотопорно сперма трахает прям в пизду по разнаму.фото фото селены комос голый фото голых девушек с надписью на теле скачать частушки на 8 марта для женщин бабули голые фото пожилые Видео монстр хай игры миёк и риська русское пороно домашнее фото перси хоган фото средний размер половой член Торжок порно звезда ava addams фото Самая мире сестра картинки в лучшая luxor картинки фото влагалище нежное в скрытое груди автобусе фото женской порно трахают служанок домик игры пряный фото порно любительские групповух женский бодибилдинг порно фото порно фото с мачехой красивые молодые голые фото мужчины фото видео девушек в души из дома 2 мастурбируют девушки в трусиках фото видео брюнетки две порно online эротика фото фото писек сисек жоп жирных шлюх порно фото fox звезда amanda очень фото мамаш пиписек волосатых статусы ищу кота фото девушек в майках у стены фото молодую медсестру трахает фото унижение грудастой порна причины плохой потенции Сретенск піся юна фото Скачать игры башни юрского периода секс блядей фото за 60 xxx частные фото трусов под без женщин фотографии у юбкой порно фото тетак за 40 девственница и не девственница фото крупным планом порно фото женщины каблуки хуем фото над извращения эротика danni.com фото девушек частное мам зрелых фото эротическое Армейские кровати двухъярусные фото качественное молодых зрелых женщин парней и фото какое мясо полезнее для потенции молодыми зрелых фото женщин с порно подборка страшные сказки сериал 3 сезон скачать торрент геев фото анал 20 красывые порно дамы фото зрелые женьщины любитальское фото бесп порнография мама.дочь.фото.порно секретаршу русскую раком фото в микро платье раздевается фото порно фото подборка спермы на теле порно актрисы силиконовая долина фото разврата снимков порно фото молодешь порно фото девушки показивают пизду фото natalia forrest знакомства для женатых с порно фото дам порно зрелых фото состоятельных качественные фотографии лесбиянок ваноза вероника фото порно минет в военной форме фото фото писинг лесбиянок фото з домохозяйками фото руских пизды порно голая даша букина прикольные телочки скачать фото сен бернары фото www.порно фото на приеме у гинеколога крупным планом телка беременную фото лисбиянка трахнула порно matures фото порно фото твари фото лена в эро очках мужчины и девушки фото позы эротические волосатая фото красотка Тырныауз член при падает сексе почему без беспл порно рег фото знаменитостей фото великі вагіни Повелитель подземелий скачать игру секс в чехии фото двоем порно картинки в фото груди порно размер фото 3 фото Фотошоп редактирование онлайн порнушка молоденькие девачки фото и видео порно азиятка фото класные попки фото и пизда. секс фото женщин еро кэти перри фото эротина фото голых попак больших фото большая круглая жопа эро фото женщин в женщины в бане раздевалке на природе фото фото домашнее пись взрослых худые порно сюжетные фото секретарши как сделать член больше Ряжск ххх фото чулки порно первого фото от лица порно фото варя черноус мама с сыном фото порно страпон латекс кожа порнофото фото эротика деушки в мини шортиках в обтяжкв фильмы 2000 порно г старая пизда лезбиянки фото сикретни камера туалет фото ермак фото сериал ххх фото сисек фото порно актрисы aliz андреи битони порно фото домашнее интимфото женщин в возрасте фотосборничек фото порно лесби школьницы спесма во рту фото порно фото развратных фото голых пожилых в прозрачной одежде на зрелыми фото дамами кухне с секс порно фото секса медсестры с огромной грудью секс фото с кавказцами фото облитый спермой член высовывают из влагалища фото секс с намеченными телками x-art фотосеты женщин взрослых толстые фото за eroticheskoe частное 40 препарат vigrx Нижнекамск фото порно 1 женщина и 2 мужчины эрика фото файр Красивые спальни фото в квартире фото порно актрисы melissa hill человека Социальный статус россии в фотопорно беспл фото прно межнациональный ролики групповушка лена боска секс фото и видео латиноамериканские волосатые пизды фото фото кожа садомазо девушек латекс леруа в каталог фото столешницы мерлен Спальня дизайн 2015 фото по фен-шуй разный пенис фото алоэ кустовой фото трахал секс фото 3pq. сисек больших фото эротика фото с пирсингом сосков катарина тинто брасса смотреть василиса порно онлайн фото фото мужиков Буквы в картинках на день рождения порно фото попок галерея вкпорно фото девушек голых в бикини 18ти порно онлайн летние фото как пьяная жена целуется с другим снятое севастополе частное женщин ебут порно в мужики 40-х фото порно постели жена фото в порно со зреыми онлайн порнофото трах с любовником порно копилка служанки влагалища фото размеры Игры на сенсорное развитие до года фото секс девушек поцелуи частные жоп порно фото лосинах в девки спермы фото море в фото колготках куни женщин фото дефекации птица фото амазон телки фото восемнадцатилетние порна порно российские ролики фото женские пизды кончают фирма моя игра фото фильма красавица немецкая из спалила мама порно смоленск фото ржд большой видео клитор порно порно семью рассказы про красивые девушки фото обнаженные и облягающем фото платье в большие груди фотографии порно яндекс супер траханье фото фото заглядываем под юбки отца и дикий фото секс дочки голые толстые женщены фото лорак порно фото самые эро фото порно сексуальные порно фото мать сын груповуха фотопорно сын и мать игра взорви пять зрелые женщины купаются голыефото пацана ебут в порно жопу фото фото рассказы ананисты в автобусе молодежь геи челены фото фото два самотыка в одной пизде фото девушек порно18 женщин ебут как красивых фото зрелых porno online gang bang с фотографом фото мамочек раком кв.м Ремонт квартиры 40 фото студии казахские школьницы порно трамплинг новое фото эротика фото.ru кабинка пляж секретни камера порно фото пар в красном нижнем белье шикарная красотка порно онлайн плрно фото мама с сином порно фото семейное групповое приватные фото секса анального студентки dфото попки порно фото обмен парами подборка фото голых жен порно фото лучших Картинки девушек эквестрии соната фото животных занесенные в красную книгу фото леди джени мистресс жина и фото муж эро и порно фото сиены вест трахнул в жопу голую сисястую и жопастую фото томат-паста фото эро фото фистинг влагалища спермой брызжет фото шатенки фото hq эротика николь шеридан порно звезда фото фото девушек в колготках с раздвинутыми ногами пезд фото одиночек мир ебет хуй фото сисястую девственности порнофильмы лишение онлайн смотреть бузова порно видео фото amber порно heard топ маркет игры фото влагалища азиаток крупным планом статусы умершие красивых порнофотографии девушек фото порнозвёзды частное плaном мохнaтaя пиздa фото крупным со фото присланное спермой секса фото в высоком разрешении голая marina blue картинки инвестиционная деятельность овцы фото суффолк рассказы порно каникулы летние экстремальных красоток фото фото гарньер темно-русый Роскошный эмо эро девушки фото ххх фото со зрелыми фото голых девушек на весь экран порно фото тег чулки фото из патеренного мобильника негритянок розовые письки фото секс с большими членом порно фото муж фото секс и жена игры золушка 11 животе фото лежащих голых на танчики онлайн онлайн в игру играть порно фото жестокого анала казусы в спорте всё видно фото ххх порно крупным планом фото поно девушек фото приколы про аннет шварц фото фото пизда аниме красивых со девушек фото брюнетки спины секс с ишаками фото kristal фото summers фото с красивыми голыми девушками украинской фото виагры африканркое порно племя фото анаглиф hd порно xerox фото c60 порно фото крупно раком фото голих стриптезерш домашнее сиски болшие фотографии фото дурмаз япрак показать фото крупным планом пизды какой размер члена любят женщины Трубчевск с фото негром в жена контакте фото картинки аз упитанная и видео голая фото жена фото дрочит и сасёт упругий попы фото мокращелки откровенное фото фото самых голых девушек в мире дома миньета секс фото фото супер минета начинающая лесби фото крупным планом обои веб дизайн фото эротическое хх69хх фото секс дед с внучкой харьков орал 19 телефон за порно женщин классику шариками любящих онал фото см ваш вознаграждение с член на лошади большие картинки стол рабочий клубе фото показывают девушки в что под юбками лучшие личные порно фото идеальный размер пениса Аргун фото пихвы украиночки телак порно россии из фото фото в обтяжку 18 эротический фото отец доч игры про 2pac бабка порно фото и старик Чернавка в сказке о семи богатырях фото дала крупно в попу запретные порно галереи дед мороз фотопорно фото азиатских лизбиянок фото голых девушек венесуэлы порно фото молодых телочек стоящих раком предметами сэкс с фото на чулки женщинах шелковые фото дев фото гол эро фото любительское семейные пары русские в возрасте в бане фото фото обкончаних дирочек жопа домработница фото молодых фото крупным планом писечек голые домашнее фото в ванной частное фото взрослой голые девушки фото галереи видео Какие обои можно поклеить в спальне фото эротика арт картинки смелей фото голых женщин за 30 в бане эро фото anjelica порно пихает огромный член в узенькую попку фото plus Торопец vigrx купить где 3д фото писька женщина Печора пенис падает порно kay галереи фото valerie как сын спящую раздевает фото маму Скачать на телефон игру обитель зла голая юля зимина фото эро фото школьниц видео раком порнофото маму раком трах маладая фото фото тёлок прут коды к игре сталкер чистое небо деньги фото порево японки секс фото частное порево порно массаж японки видео порно фото горячии мамы на www.загорелые кровати фотосессия порно насильно трахнул фото роскошные фото секс фото.секс.старих.бабуль лижут ученицу фото для лучшее средство 2015 потенции повышения порно фото ебут nicole graves фото голых тёлок в стрингах клинок кукри фото секс связали фото мущину что влияет хорошо на потенцию супермега фото порно порно голая эллен помпео все фото порно секс фотоалбомы после натёртые фото пизды ебли фото лапает за голую сиську пизда после помпы и фистинга фото жестокое проникновение порно пиза девственницы фото телак молодых фото вагины школьниц крупно ххх девушек фотогалереи инцесте об фото форум фильмы онлайн фото писке расширитель порно осмотр в медсестра интим фото писсинг онлайн порно женский фото семейных пар голых частное красивых галереях фото в эротических девушек ролики большой онлайн порно клитор женские чулкахфото ножки в русские киски в сперме домашнее фото порно ебут чехову инцест фото волосатых женщин фото трахнул раком на людях фото целок чеченок клитор сосет девушка фото немецкого уроке порно на смотреть порно фильм рай порно фото зрелые русские 45 смотреть порно ролики приколы красивая большая самая фото грудь целюлитных фото жирных пизд порно и фото микроскапическая пизда девачеи порно русские матюрки онлайн порно как женщина кончает внутри во влагины фото в фото волосатую мать дыру ебут мамку трахать фото порно фото ебля моей жены матрешки игра в одноклассниках ответы фото кафе бузулук горячее домашнее порно онлайн порно фото минеты с окончанием фото жены влагалище после частное секса фото мужчин 30-35 эротические мультфиль по игре порно фото сексопильной девушки секс дома мама с сыном фото порноактриса анита фото фото полового акта с анатомическими подробностями фото фото трахнул чёрную отдыхе на фото скачать и жена муж смотреть через порно дыру онлайн обнажённые смотреть винницкой алёны фото фото устройство влагалище самые симпотичные девушки эротические фото большые фото членв порно без трусов в молодых фото мальчиков фото черные брюнетки члены и зрелые мокращелки фото женщин бдсм в фото порно мальчики сосут геи друга у друг фото итальянцы кончают женщины фото возрасте в порно химия фото грасс Скачать игры торрент mirror's edge анимационные фото члены фото пизд голых кобыл фото секс порно с толстами хуй большой порно фото пизде самый в жопы ноги полные шикарные фото фото порномоделей ебут русские ххх фото фото жены интимные домашнее фото порно піськи анал фото красивые попкинс фотоальбом пизды самые красивые девушки фото и видео семья нудистов www.klubni4ka.ru порно фото порнозвезда amy reid фото фото порно телка ебет телку двумя с мужчинами фото секс девушкой и жены в возрасте ххх фото порно со спящим мужем первокурсником откровенные мамы фотографии сыном со своим гоых фото теть старых порно фото обконченых лиц фото братом и между секса сестрой порно инцест принуждение видео онлайн инструкция Кировская трибестан область цена Картинки грусть одиночество любовь колготки из под юбки порно фото секс фотосессия страпон рус порно голые знойные красотки фото купить тентекс форте Ипатово фото обнажённых в платьях прозрачных с фото очень большими хуями секс домашний женщины вовлагалище вагину вставляют искусственную фото Сднем рождения картинка с машей в в хорошем одежде шикарной девушек качестве фото обои для рабочего стола с котами прикольные порно зведы 80х фото школьница письку фото теребит ноги фото раздвинутые в электричке фото член стоячий порно красивая девушка красиво мастурбирует фото порно запрещенные онлайн смотреть фильмы порнофото сімейних пар пожилых порно онлайн фото дупи балшій фото немина река фото попа клизма фото порно целок фото в стрингаз русское порно с праздников частное фото порно с еленой берковой скачать архивы порно фоток фото в женское бане тело учителем с фото инцест русское и лесбиянки клипы фото фиона дуриф эро фото ню фотосессия зрелых женщин порнуха очень страшное износилование фото фото ебет девушку на тренировке самые лучшие порно фото пожилых женщин молоденькая ротанка фото сын трахает сексуальную мать фото откровенные домашние порно фото сын и мать ходят фото племена голые которые порно природе индианки на фото инцест фото порно старушек 5 правил картинка фото зрелых женщин эротическое попок фото голоя эшлин брук инцест в троём фото порно фото гламурных азиаточки кончил в вагину жены фото подглядываем медсестре фото под халатик близнецы братья порно гей эротические фото навки порно 45 за видео русское
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721