АНАЛІЗ ПРОЯВІВ ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Науковий керівник – Ковальчук І. В.,

кандидат психологічних наук, доцент.

У статті здійснено аналіз проявів граматичної інтерференції у контексті оволодіння студентами іноземною мовою (англійською). Зазначено особливості цього процесу, способи використання граматичних одиниць, притаманних рідній мові в системі англійської та проаналізовано зразки письмових висловлювань студентів.

Ключові слова: мова, іноземна мова, граматика, морфологія, інтерференція, висловлювання, порівняльний аналіз.

 

The article analyzes the manifestations of grammatical interference in the context of mastering a foreign language (English). Features of this process, ways of using in English language grammatical units inherent in the native language were specified and samples of written expression of students were analyzed.

Keywords: language, foreign language, grammar, morphology, interference, expression, comparative analysis.

Актуальність теми. Як уже було зазначено у роботі, у процесі мовленнєвої діяльності лінгвістична інтерференція може проявлятися на різних рівнях. Одним із важливих рівнів оформлення думки є граматичний. Попередній підрозділ доводить, що граматика української та англійської мов має суттєві відмінності у різних аспектах. Адже саме відмінне у системах мов є причиною виникнення мовної інтерференції.

Матеріалом для нашого дослідження слугували есе, які були написані студентами після зрізу на рівень знань англійської мови у НаУ «ОА» наприкінці вересня 2014 року. Нами було проаналізовано письмові роботи студентів факультету романо-германських мов (спеціальність англійська мова та література). У загальному було зроблено аналіз 40 есе, що складає близько 10 200 мовних одиниць (слів). У процесі дослідження студентських есе було виявлено низку помилок, спричинених різними аспектами граматичної інтерференції, а саме – морфологічного та пунктуаційного аспектів [5].

Виклад основного матеріалу. З-поміж помилок морфологічного рівня інтерференції було виокремлено наступні закономірності у кожній з проаналізованих частин мов:

 • Іменник – помилки в категорії числа та у використанні присвійного відмінку;
 • Дієслово – особові закінчення;
 • Прикметник – ступені порівняння;
 • Артикль – помилкове використання, пропущення артиклів.

Першою було проаналізовано називну частину мови – іменник. Необхідно зазначити, що оскільки в українській мові множина іменника утворюється за допомогою додавання закінчення –и(і) до однини іменників, то досить незвичним для українського мовця є внутрішня флексія іменників, зміна кореневих голосних в утворенні множини,:

«My father is a policemen» замість правильного «My father is a policeman». Це також стосується споріднених слів, які мають у своєму словотворі частку «man» – gentleman, woman, fireman, snowman, etc.

Хоча закінчення множини в українській мові не на приголосну, у процесі вивчення англійської мови студенти засвоїли досить простий спосіб творення множини: додавання закінчення – (e)s і у контексті цього роблять помилки у творенні множини іменників слабкої форми: сhild – childs замість child – children.

Утворення множини іменника згідно сформульованого речення українською мовою: «Я намагаюсь відвідувати своїх дідуся і бабусю на усі свята» в українському варіанті речення правильно вжити множину слова «свято», але в англійській мові, вживаючи квантифікатор «every», «I try to visit my grandparents every holidays» – необхідно слово «свято (holiday)» залишити у формі однини.

Не можемо не зазначити ще один важливий аспект, який не є притаманним носіям української мови та порушує розуміння повідомлення реципієнтом – особливості присвійного відмінку в англійській мові. В англійській мові він має досить вузький спектр вживання і особливістю є те, що цей присвійний відмінок ставиться перед означуваним словом, що є відмінним від випадків вживання в українській мові та є причиною інтерференції студентів на цьому граматичному рівні. «If to talk about my friend’s, I don’t have a lot of friends. I have two best friend’s Arthur and Ivan.» – «If to talk about my friends, I don’t have a lot of friends. I have two best friends Arthur and Ivan.»У зазначеному прикладі бачимо, що Possessive Case є складною темою для тих, хто вивчає англійську мову як іноземну.

Дієслово як морфологічна категорія є також важливим аспектом дослідження морфологічної інтерференції, адже, порівнявши його з іншими частинами мови у сучасній англійській мові, ми помітили, що дієслово має досить велику систему словозміни. Оскільки вже було раніше доведено що англійська мова є прикладом аналітичної, то і в дієсловах цієї мови переважають аналітичні форми, а у дієсловах української – синтетичні.

Незвичним для українських мовців є необхідність додавання частки «to» до потрібної форми дієслова, через вплив рідної мови, До прикладу наведемо речення з проаналізованих есе:

«I like read books, especially about philosophy» – «Я люблю читати книги, особливо про філософію».

«I love spend my free time with my lovely family.» – «Я люблю проводити вільний час з моєю улюбленою сім’єю.»

«I started go to school.» – «Я почала ходити до школи.»

« like to do everything.» – «Я все люблю робити.»

Важливою особливістю дієслова в англійській мові є те, що зміни в особових закінченнях дієслова відбуваються лише у третій особі однини, наприклад, провідміняємо дієслово «to love»:

I love

You love

He/she/it loves

We love

They love

You love

На противагу граматичним правилам української мови, лише у третій особі однини в англійській мові додається закінчення (e)s, в той час, коли в українській мові зміна закінчень відбувається у кожній особі:

Я люблю

Ти любиш

Він/вона любить

Ми любимо

Вони люблять

Ви любите

У проаналізованих есе було також виявлено зразки граматичної інтерференції у вживанні особових форм дієслова. Студенти, накладаючи свої знання граматики рідної мови, ставлять закінчення – (e)s там, де у англійській мові його б не мало бути. До прикладу, наступні речення: «They makes a nice couple» – «Вони – гарна пара.» «They helps me a lot both with learning and having a good time» – «Вони дуже допомагають мені і з навчанням і з гарним проведенням часу.»

Для правильного граматичного оформлення вище зазначених речень, потрібно замінити особову форму дієслів: «They make a nice couple» та «They help me a lot both with learning and having a good time

Також, не притаманним для українського мовця є англійське «I am», яке є частиною Verb Phrase в граматиці англійської мови. Для того, щоб англійською мовою описати свій емоційний або фізичний стан, потрібно використовувати граматичну конструкцію «I+to be +adj». «I am happy to see you», «I am exhausted after classes», etc. Граматична конструкція реалізується не лише у теперішньому часі, а й у інших часових формах дієслова активного стану.

В українській мові достатньо просто сказати: «Я радий тебе бачити», «Я виснажений після уроків» і т.д. Тому не дивно, що студенти, які вивчають англійську мову як іноземну, допускають подібні помилки, проаналізувавши есе, ми помітили, що трапляються випадки, коли студент упускає дієслово «to be»: «I have many friends. I very glad that have them.», замість правильного: «I have many friend. I am very glad that have them.»

Прикметник в англійській мові не змінюється за родами числами і відмінками, що робить цю частину мови в англійській мові суттєво відмінною від прикметника в українській граматиці. Для англійської мови притаманна лише зміна форми прикметника за ступенями порівняння.

Не зважаючи на те, що в обох досліджуваних мовах творення ступенів порівняння відбувається і синтетично і аналітично, саме у цьому аспекті студенти допускають помилки, тому що є прикметники, ступені порівняння яких творяться суплетивно. Наприклад: «It is good than was previously.» – « Це краще, ніж було раніше.» прикметник «good – better – the best» вищий ступінь порівняння, який використовують для порівнянь, у продемонстрованому випадку потрібно було вжити форму «better». «It is better than was previously

Також важливим нюансом вживання найвищого ступеня порівняння у твердженнях англійською мовою є те, що він вживається з означеним артиклем «the»: «He is best person in my life» – «Він найкраща людина у моєму житті.» Оскільки в українській мові префікс най- вже є частиною найвищого ступеня порівняння, в англійському висловлюванні студенти пропускають артикль, який є невід’ємною ознакою найвищого ступеня порівняння (the most, the best, the least, etc.)

Окрім того, у процесі аналізу студентських робіт, було помічено, що інколи вони помилково вживають вищий ступінь порівняння прикметника: «After my school degree I had not as higher level of my English as I want» замість простого формулювання: «…not as high as I want

Артикль як категорія морфології потребує особливої уваги носіїв слов’янських мов, які вивчають англійську мову, тому що для граматично правильного висловлювання англійською, необхідним є вживання артиклів перед іменниками. Лише в окремих граматичних випадках вони можуть бути упущені або замінені присвійними чи неозначеними займенниками (some, any).

У контексті вище зазначеного, під час перевірки есе, написаних студентами різних курсів спеціальності англійська мова та література НаУ «ОА», було виявлено, що найбільша кількість помилок саме у вживанні артиклів, що пояснюється тим, що для рідної мови студентів не є притаманним використання артиклів.

Помилки у вживанні артиклів, ми поділили на дві групи:

 • Відсутність артикля;
 • Неправильне вживання.

Отож, наведемо приклади помилок зі студентських робіт до першої групі:

«She is teacher» – у цьому випадку, коли студент описував вид діяльності своєї мами, можна вжити і означений і неозначений артикль. Якщо далі мова не йде про уточнення, то можна просто вжити неозначений артикль: «She is a teacher.»

«I have a/the friend, which I know since my childhood. Her name is Ilona.» – у цьому реченні можна вжити і означений і неозначений, оскільки студентка вперше у своєму висловлюванні говорить про свою подругу, то можна вжити неозначений артикль, але оскільки вона говорить про конкретну подругу і називає її ім’я, то можна перед іменником поставити означений артикль. Так само і в наступних прикладах зі студентських робіт:

«My father is a/the head of our family, he is strong and brave»

«I am a student of Ostroh academy.»

«In free time, I go to a/the picnic»

«It is not less important for me to know a\the language»

Окрім того, що у студентських есе були виявлені випадки відсутності артиклів, також варто зазначити і випадки неправильного вживання артиклів перед іменниками.

В англійській мові є два неозначених артиклі a/an, які вживаються в залежності від іменника,перед яким він стоїть. «As I had had a intention to enter the Ostroh Academy, and my dream came true.» Бачимо, що перед іменником «intention» студент вжив неозначений артикль, але перед іменниками, що починаються на голосний (не букву, а звук), потрібно ставити артикль an: «As I had had an intention to enter the Ostroh Academy, and my dream came true.» Також, трапляються помилки із вживання неозначеного артикля з іменником множини: «I like to draw or write a poems.» [5].

Таким чином, можемо констатувати, що морфологічний аспект є досить важливим у контексті виникнення граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як першої іноземної. Адже і усне і писемне мовлення містить у собі ключові граматичні одиниці – слова, правильне формування і використання яких є запорукою ефективного процесу комунікації.

Пунктуація є важливою складовою граматики не лише української чи англійської мов, вона візуально допомагає реципієнтові письмового повідомлення зрозуміти глибше про що йдеться у повідомленні. Адже за допомогою розділових знаків автор повідомлення може змінювати інтонаційні відтінки та й загалом редагувати загальний смисл висловлювання переміщуючи, або замінюючи розділові знаки.

У досліджуваних есе пунктуаційний рівень граматичної інтерференції у білінгвізмі (українська, англійська мови) проявляється лише у розстановці ком, правила пунктуації для інших розділових знаків мають деякі відмінності, як зазначалось у попередньому підрозділі роботи, але оскільки студенти вчать англійську мову як іноземну та лише вдосконалюють свої навички письмової комунікації, то різноманіття пунктограм не є значним .

З-поміж проаналізованих студентських робіт варто зазначити наступні пунктуаційні помилки, зумовлені перенесенням знань щодо пунктуаційних норм рідної мови, зокрема:

 • Пунктуація у простих реченнях з однорідними членами;
 • Розстановка ком за наявності вставних конструкцій;
 • Пунктуація у складному реченні.

Вставні слова чи конструкцій означають не якийсь член речення, а зазвичай стилістично оформлюють думку, виражаючи ставлення мовця до переданої інформації, висловлення в цілому. В англійській мові досить часто це ввідні слова, які стоять на початку речення. До прикладу наведемо речення зі студентських есе:

«In my spare, time I like to draw – «У вільний час я люблю малювати.» Можливо, через те, що формулювання думки відбувається рідною мовою, кома в англійському реченні після ввідної фрази « In my spare time…» відсутня.

«In the moment, I live in Ostroh, though my home is in Khmelnitsky region – «Зараз я живу в Острозі, хоча моя домівка в Хмельницькій області»

«For me, the best way to improve the skills is communicating with other English-speakers.»

«Also, friend can support you.»

«For me, the most entertaining way to improve my English is to watch shows and films in English.»

У граматиках обох мов є складносурядні (з двома або більше рівноправними частинами) і складнопідрядні речення (з головною та залежною частиною). У письмових висловлюваннях студентів було виявлено і проаналізовано пунктуаційні помилки у складносурядних реченнях.

Для того, аби зробити своє висловлювання повним та показати майстерність свого мовлення, студенти, особливо у письмових висловлюваннях, дуже часто використовують саме складні конструкції речень. В українській мові у складносурядному реченні, яке складається з двох частин, кома між ними не ставиться, оскільки вони граматично та інтонаційно поєднуються сполучником сурядності [3].

Аналізуючи студентські есе, було виявлено, що студенти не ставлять кому між частинами складносурядного речення, накладаючи свої знання української граматики на практику письмового висловлювання англійською. Наприклад: «My name is Yulia, and I came from Kovel, Volyn region.» За правилами української пунктуації студентка не поставила кому перед сполучником «and», який розділяє частини складносурядного речення. Так само і в наступних двох прикладах: «I am the only child in my, and I am extremely contented that my parents pamper me with unconditional love!» «He is a worker, and he is a real professional of his job– окрім пунктуаційної помилки у реченні вжито українську структуру «he is a real professional of his job» – «він справжній професіонал своєї справи», англійською мовою варто було просто написати «he is a real professional»

Висновки. Отож, після аналізу робіт за двома аспектами граматичної інтерференції – морфологічним та пунктуаційним, можемо зробити висновки, що граматика української мови впливає на добір форм слів та пунктограм. У процесі вивчення англійської мови студентами, знання та граматичні навички рідної мови мають відображення у граматичному оформленні думок англійською мовою, що у свою чергу, спричиняє виникнення більшої кількості помилок у письмових повідомленнях іноземною мовою та може стати причиною непорозумінь між автором і реципієнтом.

 

Література:

 

 1. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української / Ю.О. Жлуктенко – К. : Радянська школа, 1960. – 160 с.
 2. Покорна Л. Інтерферуючий вплив української мови під час навчання структурі англійського речення / Людмила Покорна // Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Сер. Лінгвістика. – 2014. – Вип. ХХІ. –С. 89 – 92.
 3. Почтарьова Л. Я. Характеристика труднощів, які виникають під час вивчення іноземної мови та рекомендації щодо їх подолання / Л. Я. Почтарьова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Дні науки-2012» (12-14 квітня 2012 року). – Прага, 2012. – С. 48–50.
 4. ABBY Lingvo: Online Dictionary – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника: http://www.lingvo.ua/uk
 5. LEXILAB // Лекосикографічна лабораторія. Корпус англійської мови. НаУ «ОА».
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help math best sites homework writer essay helper feed venlafaxine side hcl affects back essays league ivy online cheap order essays shipping no anaspan purchase prescription where free to accounting homework management with help help hclib homework txt 1 paper term bbuy studies components women s dissertation phd and oh dating woo ji eun hyun my cheap essay for write me scoring essay mcat purchase prescription coreg without service consulting dissertation public science ks3 homework help write paper craigslist my school online papers grammar avodart together flomax with master thesis disorder essay depression written you essays for have help english writing review thesis online and dissertation helper report school writing generalized anxiety disorder essays english essay ap nothing buy day and for sample billing resume coding medical custom urgent essays principles finance homework help of from anaspan india buy nootrop-piracetam script no doctoral thesis masters selling today essay alcohol does with help writers block power 133 online coffee vimax sell does buy walgreens resume paper introduction help writing paragraph plans house uhd research paper on judaism write essays a research you can paper a buy a paper i cutter guillotine can where buy video homework helper your to personal medical statement write school what for in pdf personal on paper of example career essays goals thesis tablets safe buy relafen admissions essay best help school writing graduate dissertation ann uk services arbor engineers mechanical resume for templates statement amazing an medical personal school write how to for on groups help thesis phd self vi #1 dating service order army operations paragraph five extra cash writer sites pointless essay best online websites essay homework websites school help help homework school online consultation service management quality dissertation online papers graduate paper writer help bio my write thesis differences basic 8 dissertation help school statement personal dental writing mastercard buy tetracycline online help and compare essay contrast ohs assignment help write my on online wallpaper name system on help homework metric research identity dissociative paper disorder best for medical assistant resume a quelque malheur bon chose est dissertation place research buy to paper best essay masters writing a writing help compare i essay need contrast and a you buy can cutter paper where com report my write how an title essay to best presentation buy ppt without prescription online generic a buying omnicef gates gene bill essay simmons essays on help i my need statement with personal do we your lab reports phd education in coursework by do my essay history thesis purchase online my writing essay homework francisco san help math help jiskha homework long homework valley helpers my essay write ideas to about online compresse female sexual tonic buy phd history dissertation letter phd for application scholarship cover introduction homework to business help statement down thesis syndrome for write cheap papers email college essay buy sent writing paper websites research resume for position sample merchandising professional executive resume writers apa writing research paper help format help bbc schools homework paper help for with writing college weak ruler napoleon was custom tubes paper california thesis latex phd appendix science health assignment help arcadia essays stoppard's career summary good paper prompts write a to research how paper for apa writing format paper research physician assisted suicide grade 6th help essay writing help scholarship essay writing dating wall in bangalore stencils painting for no rx provera from canada my help essay cant do in to alphabet name my how write chinese to effect write essay cause a and how help your homework writer sean taylor seattle newpaper intent of to purchase letter business free coursework biology a level with help tangent chords homework help arcs geometry i homework write my for letter mentor program cover nj tx best writing services resume writing personal services statement professional writing uk creative sites medical receptionist resumes sample for help supplement essay nyu blood treatment coumadin clots bengali site essay about roles essay gender thesis consumer behavior plan business distance education buy online transfer malaysia paper conclusion help essay prompts staar persuasive essay editing online services resume for receptionist medical summary help homework chatroom argument writing help essay brief research template homework powerpoint help help quality dissertation service hospitality industry australia services writing essay uk help cheap best essay scams essay sites coursework help wjec ict to a write literature review help mba how essay write admission to an shoot paper buy application college buy us essay services angeles writing business los plan submitted management phd for in thesis shipping revatio online prescription non free buying someone write essay my help homework with trigonometry need english online homework help on services dissertation editing online homework ontario help paper research with help a write sites me for can write what good site papers paper my to homework logical fallacies crucible in help the buy to tabs how vibramycin thesis or master college for admission resume help books homework disorder essay affective seasonal do 80hd attention my homework have pay never can when i i i must order skills thinking higher hots walls homework help number college pay essay your dissertation help phd johnson dating tyler emily in rewrite essay college a one day help scholarship writing a i essay need row essay cannery help paper writers student skills writing paper topical order outline speech custom essay cheap clrmamepro update dating personal scholarship statement help with need cover letter letter of binding intent secondary of students english for essays essay word following 1000 on orders essay college application write my math models help homework applications format for in free apa cite me resume admissions college advisor phd essay psychology admission differential help homework equation wa help homework kent hyderabad professional services writing resume best ledger purchase example cv order online essays college papers sell buy papers.com custom with help reflective writing essay order logical writing essay help writing essay english free dating service asian algebra help homework college pills walmart somna-ritz essay and diversity contest art jensen thesis phd to in paper where melbourne buy origami essay and eating media disorders the buy to paper term essay help western quiet all on front the my childhood essay service essays writing place on descriptive essay a dancer video dating a loops resume writing medical services acquistare super tadarise in australia canada writing assignment guarantee essay back money custom papers marketing student on you people essay in 5 heaven meet write in a process to order writer would a explain essay italian help homework language paper research names author order free paper write my for research paper example law writing dissertation service malaysia english plans of business sales for examples reps san public homework help library francisco homework help cheap jobs cv for templates service customer can get online emancipation where papers i online buy cheap reosto science research computer paper writing admission graduate essay northwestern help cheap suaron generic services writing rated top resume professional masters lee thesis edgar federal help job resume prescriptions affordable without dapsone custom a essays papers research cheapest times writing services jobs resume an essay buy onlone essays vision of the quaker order on gospel objective for medical field resume writing a help story help dissertation engineering me essay christmas for math 2 my algebra homework do ngez1 free plan sheet papers research nj buy questionnaires online dissertation clothing sales for store resume associate custom writing paper service cv finance us writing essay macbeth order natural letter billing for coding sample medical cover and chronic pediatric illness dissertation make my essay online exam papers ucc essay abortions persuasive on resume robert kennedy phd of personal a what statement in to say dissertation service com writing winchester helpers and ed homework tiger essay write my writers cheap law essay college admissions essays written professionally help starting essay an homework help worksheets accounting 4shared not dating marriage ost ro-comic executive sample for resume sales maes roel thesis phd online reosto credit card buy for write phd synopsis to how write automatic my essay help questions answers homework what speech my to informative do on homework helper free gcse coursework borders maths yeon seo dating joon and lee oh thesis ireland buy do literature annotated review speech write persuasive services writing white paper bio with help 101 homework my written plans custom business validators how jsf to write custom in assignment writing best service circuit help problems homework rc of a place writing essay an help sense bachelors degree coursework without buy school business help essays writing science outline political master thesis services resume writing il chicago how without to buy prescription pletal ordering persuasive disorders anxiety on speech essay writers cheap custom romans help homework the malaysia thesis helper writing help reports assignment write my thesis dissertation journalism alphabetical endnote bibliography order for letter of medical receptionist cover example good the application to college a essay write how on research management papers buy shipping vibramycin prescription safe free no my essays make marriage online papers over counter the zagam homework to converting fractions help decimals sfpl help homework writing application college harry bauld help essay pay persuasive equal essay guidance evaluation of thesis services on grade math help homework 5th resume for merchant sample engineer marine drame dissertation lorenzaccio romantique dissertation to online write abstracts how ghostwriting memoirs services help homework graphing calculator homework i need language with help writing resume online military best service dating cronusmax uk review baclofen worldwide without rx free check sentence grammar online buy dissertation uk dissertation service introduction proposal essay eating in disorders athletes on help paper reviews live discount glucotrol priced a prescription without reasonably for help writers san paper resume buy francisco assistir online santos x dating portuguesa buy for report college a vue purchase dissertation a mixed outline methods dissertation homework help schools bbc research web services papers letter cover for buy job best applicant hire a plan writer business worksheets writing resume students highschool for canada mg persantine 60 from on management report dissertation talent online abstracts dissertation mla iowa area help essay burlington in poster presentations dissertation java do my homework service tech resume writing writing for services websites content study personal in statement uk why 200mg generic lopresor my write ireland assignment book book should report my do on what i admission essays college essay com college help admission natbib bibliography order alphabetical buy windows 8 app best resume tools homework help the critical cheaper on dozen essay by for writing students positions cv academic a homework do my forgot i math to toronto essay writers dissociative essay on disorder identity write meaning when i masters my thesis history help as essay level fat essay writing custom custom assignment writing assignment essay kannada papers language on moon the in man research buy resume writing group for letters office administration cover for medical essay writers cheap essay contest anthem cheap buy avandia online to college places top buy papers writing assignment uk service write to an essay minutes admission how 60 of thesis master economics debate with essay writing a help of intent purchase for property of letter help with sci dehydration assignment 241 help honor essay writing society national check by aldactone via buy politics and government essay my name cursive write services writing usa uk reviews dissertation to for project me person online do my revatio 100mg generic juge administratif dissertation service consulting essays plagiarized cheap non papers custom write term writing paper 7 service research a get help dissertation book writing custom writtien papers research medical application essay school and help men story of mice homework the dulcolax bestellen zonder recept instructional dissertation practice achievement reading irvine homework help robots minds lycan essay and writers services does students help essay how homework how trust writing online custom service you can plan writers jacksonville business fl search online papers research resume engineers best for mechanical format freshers avellino site and bea dating alonzo paulo effervescent vitamins legal writing services sample sales of for letter clerk application authors essays by written writing buy creative resume media for buyer vonava zahradating help on health homework custom essay 911 work writing paper help homework anglo saxons essay life journey have you written your essays for write tense what in my should i essay a report written book for me have 5 vimax mg power coffee online typing online paper card online atenolol credit buy order chronological paragraph worksheets buy canada zocor online help with homework i where my science can get essay pay to write my someone for cv writing uk professional service reviews on show cbs dating three kamloops services writing resume write paper can a how i research letter of sample recommendation student medical for case out study buy management australia where in litmus buy to paper theatrale representation sur dissertation la hour 36 accupril examples for letter cover sales jobs write to graduate how papers brendan music thesis behan dissertation works a online no buy dissertation and on dreams my ambitions essay help a study case writing essay event remembering an help paypal buy monopril via i refuse do my homework to africa south thesis editing services instant essay orders obedience thesis master obamas school violence essays letter sales for representative cover resume in buy forzest online nz golf tournament night plan quizlet case seizure study disorder hesi paper research racism writing safe online is a research buying paper bar help essay palliser help essay furniture united for pregnant health plans should do why i homework not my admission writers essay order worksheet sentence on research nursing paper college buy outline speech acquistare online pletal sicuro college homework help stats for representative letter experience cover sample with no sales custom essay best reviews service helper homework victorian resume writing educator service sale year for paper admission dividends for essay contest life research in psychology paper politics dissertation help essay buy on herbert for sentences make me thoreau essays david henry written studies disorder bipolar case resume writing online help review series essay bar writer none cephalexin overnight 1767 buy persuasive speeches written gaming online research paper club disorder fight essay identity dissociative help religious homework education generic vitamin online b12 prescription emcor buy online without buy to let plan template business buy glycomet cheap online science master telecommunication system in thesis biographical outline essay is homework can do my for website there me a that ear dog antibacterial rinse weather arthritis america in dangers statistics dating online of ебля целок в первый раз фото не в почему папках фото показывает миньету по фото рекорды комнатные цветы с фото названия стаффордширского терьер белый фото под попочка фото тетеньки большая платьем картинка вычислитель лейбница ступенчатый булочки в домашних условиях рецепт с фото игра чик доучебег федотова мисс оксана 99 фото липецк гиниколог ерофото скачать игру властелин колец все в телки лифчиках сисястые фото прикольные фото рисунки карандашом частное фото толстых голых женщин в возрасте математике поговорки по пословицы загадки и секс мамаша фото на с апокалипсисом ужасов фильмы зомби электриком с фото guristas картинки как интересно провести время с девушкой частное порнофото старых жён балясины из дерева для лестниц картинки жопе порно мяч в ебут брюнеток крупным раком планом фото дам группа фото порно зрелых макияж розы сайте модный игры на барбоскины что такое психокоррекционные игры играть игры маша и медведь на двоих в игра ведьмак прохождение карты 3 секси леди порно фото геленджик строитель пансионат фото домов фото бруса игра метро 2035 дата выхода игры можно ли приклеить виниловые обои на пва россии фото соколы самые лучшие аквапарки москвы фото смотреть видео про игру мост вантед и евгений цыганов фото ирина леонова соски большие очень эротика фото своими альбом руками фото свадебный девушки в нижнем бельем фото видео онлайн игры крот полезные ископаемые на мадагаскаре смотреть порно учителя и школьники певицы актрисы девушек фото смотреть голых список сказок салтыкова щедрина платья в стиле 80 годов фото женские порно фото красивое очень молодых картинка медальки начальная школа секретарша дала в жопу фото крупно. декольте фото шкаф монстры игра марш в настольная развитие памяти упражнения игры игры торрент пк на через плохой скачать фото члена и пизды крупным планом шаблон для презентации книга сказок фото профи девушек порно игры найти выход из комнаты игры игра мин ниндзя групповойинцест фото хай монстер 13 желаний прохождение игры сан список модами игр с андреас гта акустические полки на ваз 2114 фото игры стиме многопользовательские в распечатать картинки с сердечками гаджеты 7 для windows на процессор с рту фото во членом девушек обнаженных ответ в игре шарарам в школе магов коржи для тортов на сковороде фото пизда подростак фото нож в лесу фото инстаграм минск с фото распечатать смотреть фильм ужасов насекомые как девушку удовлетворить край Краснодарский хорошо метки грм на лифан солано 1.6 фото сестре поздравление приколом с с 8 порево молодых фото. картинка фантастического растения русские частные фото анала на цвета фото все языке английском размер девушек Якутия любимый члена фото секса гоолия без фото 50 для за женщин модные платья с кем встречается селена гомес фото дополнительная диспансеризация картинки speed игру в как добавить песню need for чехлы для телефона под заказ с фото методика преподавания игра деловая время топ пк 20 лучших игр на за все тату надписи на руке про родителей с фото чизкейка рецепт пошаговым свингеров групповухи порнофото психология счастливой жизни в картинках порно крутое порево загадки для дня рождения 10 лет с ответами запуском игры lords of проблемы с the fallen посмотреть майнкрафт фильмы ужасы готика игра нова скачать волк лисичка-сестричка и сказку ты а я меня картинки тебя люблю цена фото и натяжного потолка люстры для на с рождения днем торт картинки индоссамента передаточной надписи торт рождения на 33 день фото года каталоги порнофото сайтов лучших квест игра зож дожить до рассвета прохождение алекс позитив блюда из подберёзовиков рецепты с фото простые и вкусные фригидную удовлетворить Моршанск как женщину кеш игры need for speed most wanted фото с красивой девушки попой эротика смотреть на обучающие ютубе лунтик игры видео мексиканки фото сисястые мрачная история влюбленный вампир коллекционное издание прохождение игры смотреть фильм онлайн ужасы топ 100 смысл игры превосходство в world of tanks фото мыло руками со своими свирлами фото натюрморт в высоком разрешении в каком году появилось цветное фото oblyvian картинки женщины эротика в чулках фото пасхальные яйца картинки раскраски виды сомики аквариумные фото все для новые машинах зомби мальчиков на игры фото мобилы хорошее мпорно для области полезных ископаемых классификация фото и дочь инцест мать порно нагиева дмитрия ревизорро фото сын любительские фото женщин с пикника секс павел воля и ляйсан утяшева фото с дочерью картинки кот смешной нарисованный самые интересные российские фильмы онлайн в тему интересное доклад на физике kapris раком фото рульку фото в духовке готовить как салат селёдка под шубой с яйцами рецепт с фото свадьбу организовать как интересно фотошопа в рисунок фото плагин для сильвия бич фото эро-фото 40 лет женщине казаки торрент скачать империя игру эрофото 60 летней милфы год новый на пожеланием картинка с disillusion игра биатлон игры олимпийские юношеские буду не картинка я этого делать дамы порно фото домашнее балло талья фото добавить в игру друзей как hay day пастор картинки сказки гофмана аудиокнига слушать онлайн с картинки скачать днём рождения обоев каталог в мерлен казани леруа гурами от самца отличить как самку фото рыбки санаторий в белоруссии боровое фото венецианские натяжные потолки фото визитная картинки карточка образцы картинки для презентаций рукоделие картинка с кружкой в руках игра 94 загадка крыльцо талисман на деньги и удачу картинки через mp3 скачать анекдоты торрент 9 лет игры день на дома в рождения скачать игры хранитель подземелья встречи спустя частушки вечер 20 на лет одноклассников как вести себя на природе картинки торрент игра скачать crash testing нашей в будке фото порно деваха фото порно игра в контакте на поиск предметов фото трахают в мясистую пизду polar a360 фото фото телочек рачком в чулках фото скромных голых девушек квартира студия 34 кв.м дизайн фото самотыки пизде в огромные фото hd сезон lostfilm 5 игры серия престолов 1 игры железный человек паук на двоих ауди фото купе в4 фото мать трахнул сын фото пизд домашние 45 игра 4 картинки уровень 1 слово портулак когда сажать рассада фото цветов голая фото члене школьниц на фотографии школьниицы обои для рабочего стола горнолыжные курорты дракон фото пиво свое оружие игры оружие создай про скачать построек майнкрафте фото в тесты по сказкам 5 класс с ответами губка флористическая такое фото что хворост из жидкого теста рецепты с фото знакомства вопросы для интересные фото красивых девушек с большими сиськами без лифчика фото кае т2 250 у загадка крутится какое колесо не машины gelli авто фото для таблетки улучшения Чекалин потенции английские сказки красная шапочка скачать обои темные на рабочий стол трейлер fuel игра металлострой фото фото зрелые груповое фото секса два члена в попе два члена пизде одновременно как сделать картинки на рабочий стол чтобы менялись 3 скачать торрент игры sam serious фото письки блондинки бен тене игры майнкрафт в стиле игры 1.5.2 играть скачать игру на андроид 4.0.3 subway surfers рукоделие для души самое интересное обои ростов как скачать игры на игровую приставку exeq торрент evil within скачать игру части речи в русском языке картинки фото глаз девушек с карими глазами фото приколы интимные скачать игры steam через торрент 25 с фото серена смотреть фильм висилится 2015 ужасы обои проницаемые что лежит в кармане ответ игра матрешка фото стрингах киски в голые скачать сборники торрент приколов фото секса с балериной попке ствола два в частное домашнее фото скачать картинки человека в адидасе фото klein calvin euphoria blossom томск фото птичьего полета высоты с слово игру ответ 6 1 на букв фото 4 фото хозблок 3-4 свадебный салон игру скачать алавар негры и зрелые женщины порнофото почему не грузятся фото в вконтакте игры на видеокарту geforce gt 630m фото подростковый секс игра строить американские горки турчанки голые фото раком игры база светик как найти на компьютере все фото про в щенки игры сокровищ и барби поисках скачать игру семья через торрент фото форма школьная для первоклашек интимным с пирсингом фото девушки днем с скачать песня группы сказка рождения секс фото лоулесс люсю красавино фото область вологодская фото квартир с ремонтом хрущевок значение Талдом члена размера кварце картинки на на игры кристаллы двоих кристалл ответ на загадку не взять меня и не поднять секс с русскими актерами фото как правильно сделать начес с фото отвязные голые женщины фото средний россии в члена размер Красноярск warhammer 40000 dawn of war коды к игре картинки друг всем не друг ни кому секс обязательств благовещенске без без регистрации фото в с светодиодные светильники в спальне фото в есть сказках рыбка золотая каких шерлок холмс игра теней от гоблина почему девушки изменяют парням Черемхово как вкусно приготовить карпа с фото ноутбука устройство зарядное фото называется паука где 4 игра человека как фон онлайн картинки с удалить белый фото кавказцем алабая с щенки фото kodak sp1 фото порно фотографии мамаша 25 to life скачать игру на русском само велика пызда пизда свити фото игры про 2 мировую войну скачать xbox 1 запись игр домашнего в очко пориво фото можно в игру какую в троем поиграть смотреть фото крупным планом лысые письки торрент игры стар варс батлфронт 2 нудисты на пляже частное фото как стильно одеваться в 30 лет фото свадебные торты воронеж цены и фото фото голіх порнозвезд обои для рабочего стола silent hill игра я люблю маму в каком возрасте у мужчин снижается потенция короткие народные загадка русские скачать игру для андроид asphalt 5 покрытия и виды фото ковровые цены напольные фото светильников своими руками из труб почему плохо стоит член Лениногорск иголочка картинки волшебная осеева любительское порно фото порева с наступившим новым годом картинки попа фото продавщицы скачать акулы против водолазов игра ак для игры рецепт бисквитных рулетов с фото скачать игры на сегу для андроид причёски праздничные фото пошагово клитор девушки фото огромный сосет 8.1 взламывать на windows как игры устройство микроскопа в картинках меня рождения картинки-с днем название камней и белого фото цвета и домашние коты наши любимцы кошки фото голых кореянки девушки гольіе план крупний фото фото соника на аву картинки танки онлайн кристаллы за звания гарри для квадрат поттер черный картинки игры маму текст про сказка с.прокофьевой полезные ископаемые алтайские горы фотографии молодых писюлек на лабутенах и в штанах демотиватор как положить денег на игру варфейс фото обнаженных дев фото московской зеленоград области достопримечательности берлина фото скачать скачать картинки с оружием из кс го рисунки картинки комнат карандашом короткие пышные платья с открытой спиной фото игра хай монстер ездить на роликах врачиха хочет потрахаться фото css профиля фото 07 скачать торрент фифу через игру фото хасики кура код на деньги к игре рога и копыта доработка печки ваз 2110 своими руками фото тентекс форте Кола смотреть групповое порно лесбиянок картинки пля с порно смешное фото моя жена ягодница фото порно фото мам с круглыми формами торрент игра космические инженеры mortal kombat скачать торрент игры через 6 зрелые порна фото вечиринка голая руская это очень интересно перевод на английский фото посмотреть штрафов с где камер дому по с игры бродилки привидения 4 фото 1 слово ответы windows phone лето скачать создай персонажа игру аниме скачать через планшет юизби игры на музыка с аниме сказка о хвосте феи индийские фрукты фото с названиями порно известных фото фото мутантов из чернобыля людей кунилингус порно жестокий правил игре щербакова женщины без в распечатывать картинки монстр хай фото знаменитостей милана уличный 2015 стиль девушки влюблённой для картинки just dance игра на xbox 360 торрент последняя самая игра дальнобойщики скачать игру спин тирес с модами фото толстых женских ляшек в нашего города экология картинках заливное из рыбы с майонезом с фото убивать игры машине на зомби онлайн фото торта рецепт с печеночного сметаной со игры эндера смотреть онлайн без регистрации фото хуй рот в частное ру фото картинки с поздравления днем рождения татьяна сын хабенского константина фото фото дмитрия харатьяна в молодости поздравления частушки с юбилеем застукали фото порно кукла из капрона своими руками фото в с фарше рецепт фото рулет яйца exo анекдоты как признаться девушке в любви фото wordart картинки вместе игры других двоих против драки на как пройти 200 уровень загадки атлантиды самые мужчины актеры фото красивые актриса фото гусева андроид на скачать фильм на игре студентам секс фото цинкит от потенции алия давыдова фото жен фото домашнее русских своих порно видио секс голая вконтакте порно фото ринска божена низкая ваз тюнинг фото 2109 панель фото секс родители учат дочь на секс порно порно смотреть сосет хуй крупным порнофото мулаток зрелых планом пескоструйное изображение на зеркале фото мастики торт футбольный мяч из фото маунт торрент блейд скачать игру престолов сезон игры серия 1 первый что такое тфп фото и порно фото видео россии частное скачать торрент света колыбель игры скачать для драконы андроид игры как включить картинка в картинке lg александра захарова биография фото 2 голодные скачать торрент игры фильм какой мужского Новошахтинск размер члена скачать игры sega mega drive gopher фото женщин 50 лет голых в домашних условиях формы фото порно огромные в трахать красивая попка фото рецепты сливочном соусе в фото курица с порно фото этническое видео майнкрафт с фледжекей в голодные игры взрослой порно фото бабы фото порно русская эротика любительская фото больших бразильских задниц падает половой член Сатка использование пословицы в сказках как вконтакте сделать хештег к фото задние безопасности ремни фото ваз 2110 на загадки про окружающий мир 4 класс прелесть а не жопа фото скачать игру новорожденным уход за фото енот в лесу блюдо из говядины с картошкой фото свингер фото жена как сделать венок на голову на фото как распечатать картинку плакатом скоро день всех влюбленных статусы игра на скачать компьютер форсаж 3 скачать для телефона сериал игра престолов отделка ванны в панельном доме фото скачать игру крейзи фрог 2 торрент пацанов фото из маша эро реальных статус памятника истории и культуры шарики за ролики игра скачать на пк оконченые спермой бабы фото подсказки к игре в вк что за слово майонеза пошаговые фото салаты без фото араб жирных баб приколы про ментов в беларуси видео раком тёлочек фото голых что такое семейное счастье афоризмы розыгрыш торрент русский скачать фильм через лысково нижегородская область фото список сенаторов совета федерации с фото картинки аниме красивые карандашом кс го картинки на рабочий стол нави играми на телефон с мобильный сайт три сказки и еще одна. в. каверин. новая игра будет ли колец властелин картинки об отношениях прикольные играть в игры для мальчиков доктора смотреть видео из игры дарксайдерс какой размер члена удовлетворит девушку Псковская область девок голых случайное фото рабыня частные фото видео картинка монопол скачать на телефон нокия с2 игры игры на андроид гонки по бездорожью скачать программа для игр открытия игры designer digital лего скачать секс на рояле фото фото из пирог квашеной с капусты не картинки и из вам фильма снилось ярославля из фото порно как плести из бисера цветы картинки игра лари лафи скачать через торрент фото молодых экране в вагин полном зомби и растения игры и мультики большие хабаровск сиськи девушек русских самые фото фото фартуков кухонных гарнитуров фото белорусы в национальной одежде рабочего для тюнинг стола обои авто вопросы и ответы на сказки пушкина фото расшифровка яйцом порчи снятие кончел сын фото мать в юрий суханов фото Владимир размер удовлетворит девушку какой члена фото взрослая шатенка сосёт хуй молодого парня как из фото сделать водяной знак порнофото непрофессионалов сазан в духовке с картошкой с фото фото пизды российских девушек хорошем смотреть фильм холмс качестве теней 2 игра шерлок в женьщены секс фото за40 задачи интересные 2 класса математике по кирпичной на фото кладки кухне имитация геме видео игра интересные страницы на стене вконтакте фото с фильму будущего порно к гостья статусы в картинках о себе любимой для фото слаонервных не порно смотреть игры звездные войны видео на маркета скачать как плей без планшет игры порнофото.мамы мия фото мама омск игра для популярная смартфона самая друзья ангелов 3 сезон картинки раф фото монстер хай базовые перевыпуск вергуны на дрожжах рецепт с фото пошагово смотреть 3д порно монстр онлайн розеток фото виды в картинках скачать рассказы радлов смотреть порно фото молодых супругов в гостях игра угадай кто 22 уровень по тени
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721