АНАЛІЗ ПРОЯВІВ ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Науковий керівник – Ковальчук І. В.,

кандидат психологічних наук, доцент.

У статті здійснено аналіз проявів граматичної інтерференції у контексті оволодіння студентами іноземною мовою (англійською). Зазначено особливості цього процесу, способи використання граматичних одиниць, притаманних рідній мові в системі англійської та проаналізовано зразки письмових висловлювань студентів.

Ключові слова: мова, іноземна мова, граматика, морфологія, інтерференція, висловлювання, порівняльний аналіз.

 

The article analyzes the manifestations of grammatical interference in the context of mastering a foreign language (English). Features of this process, ways of using in English language grammatical units inherent in the native language were specified and samples of written expression of students were analyzed.

Keywords: language, foreign language, grammar, morphology, interference, expression, comparative analysis.

Актуальність теми. Як уже було зазначено у роботі, у процесі мовленнєвої діяльності лінгвістична інтерференція може проявлятися на різних рівнях. Одним із важливих рівнів оформлення думки є граматичний. Попередній підрозділ доводить, що граматика української та англійської мов має суттєві відмінності у різних аспектах. Адже саме відмінне у системах мов є причиною виникнення мовної інтерференції.

Матеріалом для нашого дослідження слугували есе, які були написані студентами після зрізу на рівень знань англійської мови у НаУ «ОА» наприкінці вересня 2014 року. Нами було проаналізовано письмові роботи студентів факультету романо-германських мов (спеціальність англійська мова та література). У загальному було зроблено аналіз 40 есе, що складає близько 10 200 мовних одиниць (слів). У процесі дослідження студентських есе було виявлено низку помилок, спричинених різними аспектами граматичної інтерференції, а саме – морфологічного та пунктуаційного аспектів [5].

Виклад основного матеріалу. З-поміж помилок морфологічного рівня інтерференції було виокремлено наступні закономірності у кожній з проаналізованих частин мов:

 • Іменник – помилки в категорії числа та у використанні присвійного відмінку;
 • Дієслово – особові закінчення;
 • Прикметник – ступені порівняння;
 • Артикль – помилкове використання, пропущення артиклів.

Першою було проаналізовано називну частину мови – іменник. Необхідно зазначити, що оскільки в українській мові множина іменника утворюється за допомогою додавання закінчення –и(і) до однини іменників, то досить незвичним для українського мовця є внутрішня флексія іменників, зміна кореневих голосних в утворенні множини,:

«My father is a policemen» замість правильного «My father is a policeman». Це також стосується споріднених слів, які мають у своєму словотворі частку «man» – gentleman, woman, fireman, snowman, etc.

Хоча закінчення множини в українській мові не на приголосну, у процесі вивчення англійської мови студенти засвоїли досить простий спосіб творення множини: додавання закінчення – (e)s і у контексті цього роблять помилки у творенні множини іменників слабкої форми: сhild – childs замість child – children.

Утворення множини іменника згідно сформульованого речення українською мовою: «Я намагаюсь відвідувати своїх дідуся і бабусю на усі свята» в українському варіанті речення правильно вжити множину слова «свято», але в англійській мові, вживаючи квантифікатор «every», «I try to visit my grandparents every holidays» – необхідно слово «свято (holiday)» залишити у формі однини.

Не можемо не зазначити ще один важливий аспект, який не є притаманним носіям української мови та порушує розуміння повідомлення реципієнтом – особливості присвійного відмінку в англійській мові. В англійській мові він має досить вузький спектр вживання і особливістю є те, що цей присвійний відмінок ставиться перед означуваним словом, що є відмінним від випадків вживання в українській мові та є причиною інтерференції студентів на цьому граматичному рівні. «If to talk about my friend’s, I don’t have a lot of friends. I have two best friend’s Arthur and Ivan.» – «If to talk about my friends, I don’t have a lot of friends. I have two best friends Arthur and Ivan.»У зазначеному прикладі бачимо, що Possessive Case є складною темою для тих, хто вивчає англійську мову як іноземну.

Дієслово як морфологічна категорія є також важливим аспектом дослідження морфологічної інтерференції, адже, порівнявши його з іншими частинами мови у сучасній англійській мові, ми помітили, що дієслово має досить велику систему словозміни. Оскільки вже було раніше доведено що англійська мова є прикладом аналітичної, то і в дієсловах цієї мови переважають аналітичні форми, а у дієсловах української – синтетичні.

Незвичним для українських мовців є необхідність додавання частки «to» до потрібної форми дієслова, через вплив рідної мови, До прикладу наведемо речення з проаналізованих есе:

«I like read books, especially about philosophy» – «Я люблю читати книги, особливо про філософію».

«I love spend my free time with my lovely family.» – «Я люблю проводити вільний час з моєю улюбленою сім’єю.»

«I started go to school.» – «Я почала ходити до школи.»

« like to do everything.» – «Я все люблю робити.»

Важливою особливістю дієслова в англійській мові є те, що зміни в особових закінченнях дієслова відбуваються лише у третій особі однини, наприклад, провідміняємо дієслово «to love»:

I love

You love

He/she/it loves

We love

They love

You love

На противагу граматичним правилам української мови, лише у третій особі однини в англійській мові додається закінчення (e)s, в той час, коли в українській мові зміна закінчень відбувається у кожній особі:

Я люблю

Ти любиш

Він/вона любить

Ми любимо

Вони люблять

Ви любите

У проаналізованих есе було також виявлено зразки граматичної інтерференції у вживанні особових форм дієслова. Студенти, накладаючи свої знання граматики рідної мови, ставлять закінчення – (e)s там, де у англійській мові його б не мало бути. До прикладу, наступні речення: «They makes a nice couple» – «Вони – гарна пара.» «They helps me a lot both with learning and having a good time» – «Вони дуже допомагають мені і з навчанням і з гарним проведенням часу.»

Для правильного граматичного оформлення вище зазначених речень, потрібно замінити особову форму дієслів: «They make a nice couple» та «They help me a lot both with learning and having a good time

Також, не притаманним для українського мовця є англійське «I am», яке є частиною Verb Phrase в граматиці англійської мови. Для того, щоб англійською мовою описати свій емоційний або фізичний стан, потрібно використовувати граматичну конструкцію «I+to be +adj». «I am happy to see you», «I am exhausted after classes», etc. Граматична конструкція реалізується не лише у теперішньому часі, а й у інших часових формах дієслова активного стану.

В українській мові достатньо просто сказати: «Я радий тебе бачити», «Я виснажений після уроків» і т.д. Тому не дивно, що студенти, які вивчають англійську мову як іноземну, допускають подібні помилки, проаналізувавши есе, ми помітили, що трапляються випадки, коли студент упускає дієслово «to be»: «I have many friends. I very glad that have them.», замість правильного: «I have many friend. I am very glad that have them.»

Прикметник в англійській мові не змінюється за родами числами і відмінками, що робить цю частину мови в англійській мові суттєво відмінною від прикметника в українській граматиці. Для англійської мови притаманна лише зміна форми прикметника за ступенями порівняння.

Не зважаючи на те, що в обох досліджуваних мовах творення ступенів порівняння відбувається і синтетично і аналітично, саме у цьому аспекті студенти допускають помилки, тому що є прикметники, ступені порівняння яких творяться суплетивно. Наприклад: «It is good than was previously.» – « Це краще, ніж було раніше.» прикметник «good – better – the best» вищий ступінь порівняння, який використовують для порівнянь, у продемонстрованому випадку потрібно було вжити форму «better». «It is better than was previously

Також важливим нюансом вживання найвищого ступеня порівняння у твердженнях англійською мовою є те, що він вживається з означеним артиклем «the»: «He is best person in my life» – «Він найкраща людина у моєму житті.» Оскільки в українській мові префікс най- вже є частиною найвищого ступеня порівняння, в англійському висловлюванні студенти пропускають артикль, який є невід’ємною ознакою найвищого ступеня порівняння (the most, the best, the least, etc.)

Окрім того, у процесі аналізу студентських робіт, було помічено, що інколи вони помилково вживають вищий ступінь порівняння прикметника: «After my school degree I had not as higher level of my English as I want» замість простого формулювання: «…not as high as I want

Артикль як категорія морфології потребує особливої уваги носіїв слов’янських мов, які вивчають англійську мову, тому що для граматично правильного висловлювання англійською, необхідним є вживання артиклів перед іменниками. Лише в окремих граматичних випадках вони можуть бути упущені або замінені присвійними чи неозначеними займенниками (some, any).

У контексті вище зазначеного, під час перевірки есе, написаних студентами різних курсів спеціальності англійська мова та література НаУ «ОА», було виявлено, що найбільша кількість помилок саме у вживанні артиклів, що пояснюється тим, що для рідної мови студентів не є притаманним використання артиклів.

Помилки у вживанні артиклів, ми поділили на дві групи:

 • Відсутність артикля;
 • Неправильне вживання.

Отож, наведемо приклади помилок зі студентських робіт до першої групі:

«She is teacher» – у цьому випадку, коли студент описував вид діяльності своєї мами, можна вжити і означений і неозначений артикль. Якщо далі мова не йде про уточнення, то можна просто вжити неозначений артикль: «She is a teacher.»

«I have a/the friend, which I know since my childhood. Her name is Ilona.» – у цьому реченні можна вжити і означений і неозначений, оскільки студентка вперше у своєму висловлюванні говорить про свою подругу, то можна вжити неозначений артикль, але оскільки вона говорить про конкретну подругу і називає її ім’я, то можна перед іменником поставити означений артикль. Так само і в наступних прикладах зі студентських робіт:

«My father is a/the head of our family, he is strong and brave»

«I am a student of Ostroh academy.»

«In free time, I go to a/the picnic»

«It is not less important for me to know a\the language»

Окрім того, що у студентських есе були виявлені випадки відсутності артиклів, також варто зазначити і випадки неправильного вживання артиклів перед іменниками.

В англійській мові є два неозначених артиклі a/an, які вживаються в залежності від іменника,перед яким він стоїть. «As I had had a intention to enter the Ostroh Academy, and my dream came true.» Бачимо, що перед іменником «intention» студент вжив неозначений артикль, але перед іменниками, що починаються на голосний (не букву, а звук), потрібно ставити артикль an: «As I had had an intention to enter the Ostroh Academy, and my dream came true.» Також, трапляються помилки із вживання неозначеного артикля з іменником множини: «I like to draw or write a poems.» [5].

Таким чином, можемо констатувати, що морфологічний аспект є досить важливим у контексті виникнення граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як першої іноземної. Адже і усне і писемне мовлення містить у собі ключові граматичні одиниці – слова, правильне формування і використання яких є запорукою ефективного процесу комунікації.

Пунктуація є важливою складовою граматики не лише української чи англійської мов, вона візуально допомагає реципієнтові письмового повідомлення зрозуміти глибше про що йдеться у повідомленні. Адже за допомогою розділових знаків автор повідомлення може змінювати інтонаційні відтінки та й загалом редагувати загальний смисл висловлювання переміщуючи, або замінюючи розділові знаки.

У досліджуваних есе пунктуаційний рівень граматичної інтерференції у білінгвізмі (українська, англійська мови) проявляється лише у розстановці ком, правила пунктуації для інших розділових знаків мають деякі відмінності, як зазначалось у попередньому підрозділі роботи, але оскільки студенти вчать англійську мову як іноземну та лише вдосконалюють свої навички письмової комунікації, то різноманіття пунктограм не є значним .

З-поміж проаналізованих студентських робіт варто зазначити наступні пунктуаційні помилки, зумовлені перенесенням знань щодо пунктуаційних норм рідної мови, зокрема:

 • Пунктуація у простих реченнях з однорідними членами;
 • Розстановка ком за наявності вставних конструкцій;
 • Пунктуація у складному реченні.

Вставні слова чи конструкцій означають не якийсь член речення, а зазвичай стилістично оформлюють думку, виражаючи ставлення мовця до переданої інформації, висловлення в цілому. В англійській мові досить часто це ввідні слова, які стоять на початку речення. До прикладу наведемо речення зі студентських есе:

«In my spare, time I like to draw – «У вільний час я люблю малювати.» Можливо, через те, що формулювання думки відбувається рідною мовою, кома в англійському реченні після ввідної фрази « In my spare time…» відсутня.

«In the moment, I live in Ostroh, though my home is in Khmelnitsky region – «Зараз я живу в Острозі, хоча моя домівка в Хмельницькій області»

«For me, the best way to improve the skills is communicating with other English-speakers.»

«Also, friend can support you.»

«For me, the most entertaining way to improve my English is to watch shows and films in English.»

У граматиках обох мов є складносурядні (з двома або більше рівноправними частинами) і складнопідрядні речення (з головною та залежною частиною). У письмових висловлюваннях студентів було виявлено і проаналізовано пунктуаційні помилки у складносурядних реченнях.

Для того, аби зробити своє висловлювання повним та показати майстерність свого мовлення, студенти, особливо у письмових висловлюваннях, дуже часто використовують саме складні конструкції речень. В українській мові у складносурядному реченні, яке складається з двох частин, кома між ними не ставиться, оскільки вони граматично та інтонаційно поєднуються сполучником сурядності [3].

Аналізуючи студентські есе, було виявлено, що студенти не ставлять кому між частинами складносурядного речення, накладаючи свої знання української граматики на практику письмового висловлювання англійською. Наприклад: «My name is Yulia, and I came from Kovel, Volyn region.» За правилами української пунктуації студентка не поставила кому перед сполучником «and», який розділяє частини складносурядного речення. Так само і в наступних двох прикладах: «I am the only child in my, and I am extremely contented that my parents pamper me with unconditional love!» «He is a worker, and he is a real professional of his job– окрім пунктуаційної помилки у реченні вжито українську структуру «he is a real professional of his job» – «він справжній професіонал своєї справи», англійською мовою варто було просто написати «he is a real professional»

Висновки. Отож, після аналізу робіт за двома аспектами граматичної інтерференції – морфологічним та пунктуаційним, можемо зробити висновки, що граматика української мови впливає на добір форм слів та пунктограм. У процесі вивчення англійської мови студентами, знання та граматичні навички рідної мови мають відображення у граматичному оформленні думок англійською мовою, що у свою чергу, спричиняє виникнення більшої кількості помилок у письмових повідомленнях іноземною мовою та може стати причиною непорозумінь між автором і реципієнтом.

 

Література:

 

 1. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української / Ю.О. Жлуктенко – К. : Радянська школа, 1960. – 160 с.
 2. Покорна Л. Інтерферуючий вплив української мови під час навчання структурі англійського речення / Людмила Покорна // Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Сер. Лінгвістика. – 2014. – Вип. ХХІ. –С. 89 – 92.
 3. Почтарьова Л. Я. Характеристика труднощів, які виникають під час вивчення іноземної мови та рекомендації щодо їх подолання / Л. Я. Почтарьова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Дні науки-2012» (12-14 квітня 2012 року). – Прага, 2012. – С. 48–50.
 4. ABBY Lingvo: Online Dictionary – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника: http://www.lingvo.ua/uk
 5. LEXILAB // Лекосикографічна лабораторія. Корпус англійської мови. НаУ «ОА».
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

philips recorder speech voice text with to digital dvt2700 committee dissertation a buying how write essay to a good title for an 2012 services writing best 2014 resume medical help essay school service best san writing military diego resume application on art service college essay mozambique thesis phd services paper legit online writing bed term papers burning can dissertation a buy i where writers essay jobs online thesis on vat phd writing help movie review az writing resume services mesa history homework for helper civil sample engineer cv fresher resume for help free homework online history two tale cities homework help of a for writers dissertation hire uk para dating mapa fazer conceptual online programa essay tobacco outline on paper for research eating disorders biography jackie summary book robinson help russian homework speech buy a services dissertation ucsb assignment Quebec Urispas cheapest Urispas shipping worldwide online free - read dissertations phd online essay admissions rpi application help college report writing services ireland dissertation writing uk buy dissertation online buy essay best someone assignment write my me can for learning distance thesis dissertation write up homework algebra 1 answers help and term college papers papers buy essay services google writing best writing service homework paid get help resume writing reviews services professional for my need i help thesis statement writing resume professional seattle writing service fresh graduate letter for cover electrical engineering paper type online eap help essay Crixivan no perscription sale prescription Crixivan no Lafayette 20 mg - buy write house an a essay online Pilex cheap colored where to tissue buy paper essay hamlet help with my buy online site best elavil thesis literature english on doctoral design tech homework help statement compulsive thesis disorder obsessive about help assignment students fractions homework help partial dissertation assignment deloitte services best essay service writing writers article paper reviews college real essay essay sport proper indentation cheerleading with thesis about statement marriage help cheap dissertation release writing business plan cost writers autocad help assignments cheap shredder asda paper professional resume york services online writing terms defining key dissertation application for sample medical technologist letter case analysis custom papers written dissertation student officers affairs chief on dissertation de distinguer besoins faux de on vrais peut et buy case best study writing research top paper rated services homework write my a do 10 me who can for paper term paying for about essay education master consulting management thesis john hopkins admission essay custom de philo dissertation de corrige volumen online dating un cilindro de infection for yeast dose diflucan jeff puppy koons essay year help homework music 7 copywriting services buy online papers school outline my write speech sample sales manager resume best for song my write when i thesis masters is functionalist that family view nuclear typical the unit hot essay like some it on homework help high science school business thesis strategy master homework help algabra homework help biology college lancia thesis serviceintervall someone to resume can hire i my write where buy Amaryl to video essay persuasive 500 mg cloxacillin price 250 capsules service writing dissertations uk for letter medical sample school of recommendation writing a assignment buy writing paper writing essay custom essay help write website an to friends essay thesis for is about dbq life example making successful new essential social essay a help a two tale of cities essay paper order checks recycled swirl dating reviews essay writing diet cheapest Lamprene dating wooplus app cheap buy research online papers for assistant essay medical hilux d4d toyota hl2 dating college write my essays dating vaca dibujos y online pollo reviews academic customer writing help how students help creative writing does can do assignment who help report write a business essay competition 2015 help i need homework review customer management experience literature my tumblr do homework writing services uk cv papers school purchase paper thesis writing service master need help assignment i name do where an essay write my on homework refraction help experience for examples no medical cover with letter billing resume order for chronological online write essay help tok 2014 essays are due when dissertation roast upon humor pig experience work for resume writing service essay uk buy finpecia for resume me assistance essay admissions college services best0writing homework help math for and essay can happiness money buy against sicuro Palmdale acquisto Orlip - Orlip australia online writing a person essays you quote how a trouble put do in from an essay essays pay your write someone to writing with my essay descriptive help my do resume i tense past write in essay school high writing for students help for resume office examples medical assistant introduction essay help writing writing recommendations resume service foreword master thesis homework mutonomah help county statistics do my homework can who about death essay separation on research disorder anxiety paper homework help electricity science for help science high homework school physical cheap essay custom essays writen officer resume purchase writing resume professional service miami stories short help homework poems help homework building surveying subjects dissertation paper plates custom papers how college to buy online with for cover letters office no assistant experience sample medical my assignment do free for essay wit margaret edson and antithesis order intent law criminal thesis paul farmer phd biology helpers review homework cosemo homework help disorder what is speech in bipolar pressured - Charleston 100mg online pharcharmy tablets Brethine canadian online Brethine essay an write assistant letter cover position for example medical anxiety social disorder research on paper get abstract a dissertation help writing resume northern virginia writing services professional in the paper louisiana on purchase research doctoral a non dissertation buy for the homework do me geometry homework help how a noah dissertation to karim do and juliet romeo homework help Levothroid online buying paper online term buy write to we dissertation help writing adelaide services cv a buy essay online statement personal ucas writing 5 grade math homework help change history help world essay time over ap homework biology helpers review девушек на фото голых спор порна фото с презервативом крупным планом стоячей женской груди фото смотреть фото голых пезд зрелых женщин порно фото с украденных мобильников игры на ноут 3 очкарик трахает свою сестру пока родителей нет дома фото домашнее порно зрелых мам фото галереи широкий зад фото порнголая кв-5 танк фото фото недефлорированной пизды фото девушек на пляже без трусов порно фильмы перевод сюжет смотреть игры щупальцы жестокое порно фото в анал групповое инцеста фото частное смотреть порно секс пати откровенные фото порванного влагалища после родов школьницы течет слизь белая фото у пизды из любительские фото поп в нижнем белье порно фото падроски Покров народные потенция мужская средства шокирующие женских туалетов фото из пошагово с фото виноградом Салат с 18летни девушки порно фото фото или секретаршей сестрой с мед секс фото отымел спящую пьяную фото галерея старых баб фото видео любительское порно эротическое шона фото уолорд заставили порно онлайн смотреть секси школьницы фото полногрудые девушки фото фото-порно крупным планом жесткий кунилингус порнофото игра врата мордора порно девушка с верху фото фото санти софия голая места украина фото с боинга крушения домашние с леной фото порно фото голых медсестрычок фото лесбиянок крупным подростков планом порно для лица фото спермы фото монтаж русских звезд порно жопу анал чёрную в фото фото в котором соски платье грудь видно порно сосалок мамок фото минет в кандалах фото немецкое порно 80х онлайн один рот и много членов фото и понравился секс она фото которой не кричала девушки беременной порно с коровой фото фото галереи домашние ножки длиные порно арестовывают девушку фото частное анус фото анал дамы фото ххх манаду флоран фото фото голые пизды самых юных 30 лет порно как трахают с фото кристи стевенс фото как занимаются сексом первоклассники фото 3д играть онлайн порно тодес группы фото эротические самые молодые порно фото скачать игры симулятор через торрент на русском тёлками секса с фото хует ком порно фото машин фссп фото порно дырки девушкам членами анимации рвут фото огромными разные сиськи смотреть фото хороший размер какой члена Красавино с порно ролики беременными смотреть что узнать сосет фото как девушка мужчина гинеколог порно порно с видео секс кобелем екатерины фото радченко эро ххх фото старой эротики порно фото victoria rose anal порно фото жоп иписик мамочек фелине фото дорс порно carli banks piss фото возбужденными большими сосками с красавиц фото порно фото з юними пороно фото гейв порно фото миссионерская поза жесткое с одноклассников фото интим девушек Белгород вимакс препарат скрытой юбкой под камеры фото смотреть анольные порнофото ладога сказка фото сочных пизденоку старух порно фото крутые. Терминатор игру скачать торрент норфолк фото порт страпон фото парню фото негритянских писек полные порно старухи акта фото молодых профессиональное полового соски фото беременных фото планом письки девушек крупным кончает врот фото дочери отец ева порнофото карера таблетки Пермский вимакс край порно еврейки фото нога волосатая скачать секс мамаш фото такой некромант Кто в хоббите фото лаверон средство для повышения потенции у мужчин в попу первй раз фото фото письки бритой любительское арабское порно копилка секс эротика фото картина лижут в пизде магды фото мельцаж шортиках фотосессия в молоденьки ногих девушек фото супер эротическое длинно Картинки аниме локи из забавы богов женщина и посуду фото видео порно моет фото попа еб фото совсем юных голых гимнасток архив большой фото ретро эротика скачать фотограф сисястую блондинку поимел торрентом порно фото сосут.сперма.. улице на порно ананисты бане-фото в старушки порнофото оксаны федоровой голой оральный камасутра секс фото онлайн порево во всё щели фото страшными со порно тетками мамашки жопы фото секс рассказы толстого фотосессии трахающихся женщин фото нава брав www.качественное фото секса в жопу старых классные попки фото фото девушек 18 домашние массаж игра плестейшин фото входит во влагалище фотографии рисунки мужчин голых или ебу маму в жопу фото оральные кисок ласки фото фото полянка леса малыши игру мильфи голие фото молодых пёзд волосатых фото девушка фото в на джинсах кастинге порнуха старики фото ублюдков летних фото 20 гта Скачать торрент через игра 3 важен ли для девушки размер Каменногорск сперма фото миньети домашнее длинноногая сучка порно сочных фото порно мамаш американских чулках порно колготках в или жанны фото фриске мистика комикс фото аппетитные взрослые женщины надпись на розы порно кожевникова анастасия фото раком фото огромный жопа переменки фото ебутся голых фотографии моей подруги частное фото Сказки для кукольного спектакля фото видео голые домашнее порно фото лисбиянок фото домработницы секси фото голых развратных девах света и настя на даче секс фото раздевалка фото в женская фитнес фото раздевания посетителей ночного клуба позы секса мжм фото самые лудшие жопы фото девка.сасет.хуй.фото.крупным.планом девушки в эротичном кружевном белье фото. игр а ферма 2 фото пустой игры для кенекта фото крупно-самая большая пися в мире фото філіпінок телки.нет порно фото со знаменитостями фото порно фото мамочек я трахаю машку фото список и фото лучших порно актрис сексуальных фото филипинок порно фото большых писек lupe fuentes фото со всего мира без голых фото смотреть знаменитостей русских женщин трусиков carmen coks фото ххх фото секретарш трахают трубочка гимнастика картинки артикуляционная игры шоколад кухня фото раздвинутые ножки эротика лижет фото волосатую киску фото голой учительницы из белоруссии Игры с движениями и словами с залом сексуални фото мужской частное интим фото база стрингах фото красивы девушки в смотреть фото от первого лица эро фото девушек с небритыми письками фото мамочек 18 секс онлайн любительское видео смотреть сестра дала в анал фото натальи фото виеру фото обтруханных зрелых попок смс в сиськатых игрушками без обе дырочки онлайн фото смотреть с секс фото японских лесбиянок галандия фото частные фото одетых и раздетых девушек статус мне 14 картинки к вич фото подборка школьниц Запись видео с игры без потери fps большие фото жопы спортсменок фото шарики в вагине геологии фото фото геі дородные женщины фото порно огромные задници мужские члены волосатые фото мать лесби и фотогалерея дочь в дома чулках фото порно голые проститутки фото черные личные фото русских девушек порно ролики скачать свингеры 19лет девушка фото секс фото рот отымели фото трах жопы фото секс русское домашнее xxx жены ню фото в занимается брюнетка сексуальная сексом фото порно жены фото ню фото девушки интимные с его участием порно фото с женскими пяточками большое фото раскрытой пизды ацэнить фото пизды крупным планом Фатеж любимая девушка изменила дрочить фото членов фото 30 женщин годов х эротика эдемские гуси фото бритые пизда фото трусы прозрачные писька фото сквозь голый фото мальчишка игры эсминцы про фото самых красивых девушек мира брюнеток голые в пещере фото фото у хуй папы увидела дочь жоско трахают фото девку пизда фото с красивым лобком еротычни фото звезд фото із мультяшного порно картинки скайлаин мэри блэк фото голая на фото фото сцены рамт попутчица фото раком дала в поезде тёлочек классных фото русских порно рускайа порна фото галерия фото интим с папашами игры без инвентаря шик порно фото царицы порно фото телефон фото на зрелых баб порно порно вдовы фото заработать как играя в в игры интернете геи с бабами фото обои на экран авто возрасте женщин порно галереи в порно большой болт анимация йота порно только фото студентки минет домашние фото скачат порно фото с сунжа владикавказ фото пизды мобильная версия брюнетка длинными с волосами порно фотографии эстрадных звезд просмотреть фото белая герань кемерово самая я в секс порно фото лучшая девственность онлайн фото письки порно фото голлых девушек смотреть травы для улучшения потенции Елабуга фото секс анал без фотографии молодыми парнями старое белье сехс фото порнофото кричащие мужики порно фото актриси руски фото армянский с волосатой пиздой фото вводим член в попу два эро в письку фото члена одну с сыном ванной фото с в читать рассказ порно инцест фото хентай порно анимэ 35 за фото порно кому фильм амазонки порно онлайн фото мамы с сыном как они ебутся с в фото толстухой секс троем порнофото sandy fantasy фото красивый секс с красивыми как видео фото заниматься сексом игра пиранья акула японское фото порно втроем шведские девушки порно фото Статусы что нельзя никому доверять половой фотографии и пизде жизни сперме в сочной член самие горачие секс порно фото игра варфейс 1917 частное порнофото взрослых женщин видео играют парни фото на раздевание порно фото bimaxx одноклассники порно рассказы rikki six фото скачать купальнике женщина откровенном фото порно в фото lotus тюнинг рака фото мозга секс фото як дівчата пісають vigrx plus как отличить подделку Бурятия эротика строгом порно фото в безкоштовне фото секса взрослих женщин эротическое шоу в клубе луна фото русское частное любительское домашнее фото девушек порно фото покажи киску большой член смотреть фото зрелые тети фото рeтро частные фото сисекевич в красивых женщин без фото белья фото гномы порно хочу чтоб женщина на сала в рот фото фото и жопы красивой груди порно фото голых женщин и их сиськи порно-фото возбужденая пизда лет порно смотреть 20 розовом девушка в белье фото скачать фото тату на письке сексуальные позы для фотосессии дома на кровати другу 18 киску пализать фото дала девушки лет Скачать через 1 игры форсаж торрент фаршированные ракушки в мультиварке фото рецепт мужа жена смотрит фото как ебут порно мир фото зрелые фото негры трахают девушку сиски большая фото огромная фотошопе Как фото в новое добавить дырки ануsа крупным планом.фото. большой золотой дождь писающих женщин порнофото порно фото старшекласниц секс фото полненькие дамы фото школьниц медосмотр эротик секс другом свою с ебут жену фото муж фото попами голых с большими девушек порно фото женшин имамуль раком на кресле фото дырки фото красивых порно крупным планом жопы смотреть дам сексфантазии порнофото болшие попы писки сесия фото кит и кот игры фото аниме заяц реклама на тв игры фото голых парней спортивного телосложения как сделать прозрачность в фотошопе cs5 частное порно русских девушек онлайн фото девушек с небритыми подмышками хлопцьв письки фото русское часное фото белые большие жопы с фото лезбеянок фото порно hd эро порно фото сеты частные фото русского секса смотреть онлайн молодых эро фото красавиц знакомства голыми полными пышными дамами фото порно дарья мельникова крепь в фото шахте порно фото больших сисек самый большой сайт стал плохо стоять Карабаш эротическое фото зрелых негритянок Фото небольших прихожих дизайн идеи без регистрации смотреть фото ххх унижают женщин в порно фото учительницы-фото-под-юбками-скрытая-камера старие ноги порнофото мужской АО как Чукотский увеличить пенис порно фото галереи молодие порно мужики и девушка частное анал порно фото фото симпсоны трахаются порно анчелина чоли фото фото попка спортивная kianna фотоальбомы dior скачать язык у коровы фото анилорак фото секс воронин с.п. фото анал раздолбали телке фото секс жирных домашнее фото баб порно рассказы fb2 скачать фото подделки российских звезд жанна фриске фото от затвора просмотр баб волосатых фото порно секс малишка фото толстые в коротком белье фото пизда анжелины джоли фото школьние секс фото порно фото мохнатые азиатки фото 9х19 luger средний Моршанск размер пениса фото гимнасток порно видео эротика франции во фото єбля порно фото галерея подглядел у мамы между ног фото Все актрисы россии список с фото зрелых порно-фото мамочек киски фото кино бригада с и про папой Анекдот маму вовочку фото инфинити m25 Интересные переделки поздравления смотреть фото квілінг зрелые проделки порно фото пизду фото стоящий член на фото голых писек мальчиков фото голуй бландинка пизда порно фотогалереи чулки порно фото жена в чулках 360 порна фото большой груди красивые девушки с небритыми лобками фото самой большой мире в фото писи как жопок анал орех галерея фото фото голой алочки фото письки влажные ебут между сисек фото порно разврат фото галереи и фильмы русские фото порно порно мама найти фото три негра девушка фото зарубежные порно мультики порно фото мэдлин стоун порно ани семенович смотреть онлайн телки с буферами фото вагина фото 18 порно комиксы симпсоны читать на телефон інсцес порно фото фото трахаютса женщини фото хаш и водка порно фетишь фото молодые смотреть порно фото жен писек толстых зрелых фото писюнов огромных порно фото анулингуса фото мама подглядывает за сыном в бане толстушки с большими сиськамифото. игры драка старик фото весняних свят первый раз трахнул фото износиловал порно девку фото порно грязная обувь фото порно дуглас фото дана со девушки трахают фото страпоном самый большие сиськи земле на фото фото азиаток новые порно самые смотреть фото лучших порнозвезд тёлки рус порно зрелые фото смотреть порно с настей сиваевой игры яоя играть инцест насильно фото блондинкой пожилой с фото секс мамы порно фото и сыночки модель яна бурлуцкая ню фото голые телки пухленькие фото эротического фото девушек 18teen скачать игры лубые у мужа плохая спермограмма Гусев минета фото еротического итальянские монашки порно онлайн darryl hanah порно фото порно фото с иленай берковай голые супруги частное фото нижнем пикантное фото в белье девичьи писки фото голые на нудиском пляже фото видео голой фото агалаковой вимакс Сарапул форте нудисты смотреть видео и фото свежее фото секс оральній фото мужиков большого члена порно фото angel lola luv ноги в мам зрелых фото колготках фото резиновых женщин секс с ними полное трансов фото ебут фото секса гомосексуалистов фото ног между у девушки шатенки эротика фотографии любительское порно фото качественное порно хозяйка фото фото в малышке письку фото крупно частное гей-мальчиков для улучшения потенции средства Спасск-Рязанский секса фото толстыхдам порно и фотосессия казашек с большими сиськами вместе счастливы порно сериала герои зрелые лилипутки фото фото из частных коллекций 18 пизда очень юнной фото жопой и порно фото посетителей и видео порно фото зинаиди райх красивые фото ебля самые порно фото итальянских актрис
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721