Аналіз особливостей використання лексичних засобів у кінодискурсі на прикладі американського серіалу «Lost»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті було розглянуто та проаналізовано особливості використання лексичних засобів у сучасному кінодискурсі. Було виокремлено найбільш поширені групи лексичних одиниць та розглянуто їх основні функції та особливості вживання. Також досліджується проблема впливу лексичних засобів на сприймання та розуміння інформації реципієнтом.
Ключові слова: кінодискурс, лексичний засіб, колоквіалізм, термін, запозичення, сленгізм, професіоналізм, фразеологічна одиниця.

The article focuses upon the analysis of the main pecularities of the use of lexical devices in the modern cinema discourse. We distinguished the most widespread groups of lexical units and examined their main functions. In addition, we analised the problem oft he influence of lexical devices on the recepient’s perception and understanding of the information.
Key words: cinema discourse, lexical device, colloquialism, term, borrowing, slangism, professionalism, phrasal unit.

Постановка проблеми. Збільшення впливу кінематографу на світогляд людини призвело до зростання інтересу до вивчення явища кінодискурсу в сучасній лінгвістиці. Телебачення та кінематограф стали важливим чинником формування людської системи цінностей і ми можемо сказати, що саме голлівудське кіно сприяло популярності англійської мови у сучасному світі. Окрім того, аналізований нами серіал набув світової популярності та став культурним феноменом, що породив цілий ряд супутніх явищ (комікси, літературні твори, комп’ютерні ігри), що робить його цікавим об’єктом для вивчення.
Аналіз публікацій. У філологічних працях дослідники та науковці все частіше звертають увагу на феномен кінодискурсу. Нами було розглянуто праці таких науковців, як Ю.Н. Усов, Ю.Г. Ців’ян, Ю.М. Лотман , У. Еко, О.Б. Іванова, Г.Г. Слишкін, М.А. Єфремова. Проте, зважаючи на постійний розвиток як англійської мови, так і кінематографу, науковці досі не змогли дійти згоди щодо єдиного та всеохоплюючого визначення кінодискурсу, яке враховувало б всі особливості цього явища. Недостатньо дослідженими є і особливості вживання лексичних одиниць у кінодискурсі та їх роль у сприйманні фільму реципієнтом, чим і зумовлена актуальність нашої роботи.
Мета нашого дослідження полягає в аналізі лексичних особливостей сучасного кінодискурсу на прикладі тексту американського серіалу «Lost». Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 1) розглянути наукові підходи до тлумачення поняття кінодискурсу; 2) виявити та описати основні лексичні засоби, використані у серіалі та здійснити їх семантичний аналіз; 3) на основі проведеного дослідження проаналізувати особливості використання лексичних засобів у кінодискурсі.
Сьогодні така галузь мистецтва, як кінематограф, стала невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Із часу свого виникнення у кінці ХІХ ст. кінематограф змінив розвиток та значно доповнив не тільки культуру, але й суспільне життя: його здобутки масово входять в споживчий побут і трансформують світоглядну систему людини. Великий англійський режисер Альфред Хічкок якось сказав: «Фільм – це життя, з якого вивели плями нудьги». І справді, хороший фільм захоплює, дивує, поглинає нашу увагу і змушує нас переживати пригоди, недосяжні у реальному житті. Таким чином, кіно стало не лише чи не найбільш популярним та цікавим способом проведення дозвілля для людей будь-якого віку, але й потужним засобом впливу на свідомість людей, пропаганди та агітації. Саме кінодискурс є ефективним засобом не лише донесення до глядача певної інформації, але й прихованого апелювання до його почуттів та підсвідомості і, як результат, формування певних цінностей, поглядів та ідей, що досягається використанням різноманітних мовних засобів.
Кінодискурс є одним із найбільш актуальних об’єктів аналізу лінгвістичних наук на сьогодні. Цей феномен досліджувало безліч науковців, таких як Ю.Н. Усов, Ю.Г. Ців’ян, Ю.М. Лотман , У. Еко, О.Б. Іванова, Г.Г. Слишкін, М.А. Єфремова, які, проте, так і не дійшли консенсусу щодо його природи. Так, Ців’ян розглядає фільм як послідовність безперервних частинок тексту, а таку послідовність називає кінотекстом [7, 109-110]. Натомість Г.Г. Слишкін та М.А. Єфремова розглядають кінотекст як медіатекст, ставлячи його таким чином в один ряд із телетекстом, відеотекстом та комп’ютерним текстом [6, 16]. Поняття кінодискурсу, проте, є значно ширшим, аніж поняття кінотексту, адже кінодискурс включає в себе також екстралінгвістичні фактори, як то попередні культурно-історичні знання реципієнта, контекст – час і обставини, до яких відноситься фільм, невербальні засоби комунікації [5, 220].
Зважаючи на всю багаторівневість та складність поняття кінодискурсу, ми можемо сказати, що найбільш вдалим є трактування цього терміну А.Н. Зарецькою. Дослідниця визначає кінодискурс як суцільний, пов’язаний текст, який є вербальною складовою фільму в поєднанні з невербальними складовими (аудіо- та відеоряд тощо)та іншими, важливими для завершеності фільму та його розуміння, екстралінгвістичними факторами [3, 22].
Аби надати мові персонажів більшої виразності та експресивності, збагатити її, а також передати особливості сюжету та покращити сприйняття інформації глядачем, у кінодискурсі широко використовують різноманітні лексичні засоби. Основою будь-якого стилю є загальновживана лексика, яку розуміють та вживають у повсякденному житті всі пересічні люди. Нейтральні слова є основним носієм інформації та джерелом синонімії та полісемії, що дозволяє їм активно продукувати нові значення на стилістичні варіації [2, 26]. Разом із загальною лексикою у кінодискурсі вживаються такі засоби: терміни, професіоналізми, колоквіалізми, діалектизми, сленг, варваризми, неологізми, архаїзми та низка інших.
Аби детальніше проаналізувати особливості вживання вищезгаданих лексичних одиниць в сучасному кінодискурсі, ми проаналізували текст американського серіалу «Lost». Це драматичний серіал, який розповідає нам історію людей, які вижили після падіння пасажирського лайнера Сідней — Лос-Анджелес на загадковий острів десь у південних водах Тихого океану.
Серіал просякнутий таємничою та містичною атмосферою, час від часу глядач отримує туманні підкази-натяки, зокрема і у мові героїв. Саме тому у цьому серіалі важливими є художні засоби мовлення, які підтримують атмосферу і є важливою частиною складної системи знаків та символів.
Здійснивши мовний аналіз серіалу «Лост», ми виокремили такі основні групи лексичних одиниць: колоквіалізми, запозичення, терміни, фразеологічні одиниці, професіоналізми та сленг. Найбільш чисельну групу складають колоквіалізми – загальновідомі слова та фрази, які вживаються у повсякденному неформальному спілкуванні чи переписці, але недопустимі для формального стилю мовлення [4, 31]. Відсоткове співвідношення колоквіалізмів у тексті серіалу становить 35,4%. Всі колоквіалізми можна умовно поділити на три основні групи:
• слова, що позначають неформальну назву осіб;
• слова, що позначають заперечення або ствердження та вигуки;
• слова, що утворюються шляхом спрощення граматичних структур.
До першої групи відносимо такі колоквіалізми: dude, man, buddy, chick, doc, guys, mate, bro, sweetheart, baby, chico, momma, honey.
Прикладом може слугувати таке речення:
Dude, I’m not goin’ anywhere [епізод 1 ]. Слово “dude” означає неформальне звертання до особи чоловічої статі, яке підкреслює неформальність обстановки та вказує на дружні стосунки між співрозмовниками. Окрім того, подібні слова допомагають краще передати манеру мовлення та розкрити характер персонажа і, до того ж, налагодити контакт із глядачем, для якого така манера мовлення також може бути близькою.
До другої групи належать такі лексичні одиниці: whoa, okay, hey, yeah, yep, chill, ooh,all right, well, ow, you rock, oh-oh, uh-oh, hold on, no way, yam, Gosh.
Наведемо контекстуальний приклад:
  Take her over there! – Okay, okay… [епізод 3]. У цьому реченні колоквіалізм okay вжито, аби показати пересічність та невимушеність ситуації та продемонструвати особливості повсякденного мовлення американського населення. Так, протягом десяти серій серіалу слово “okay” зустрічається 96 разів, що свідчить про те, що воно є загальновживаним та, крім того, має досить широкий спектр значень (не лише ствердження, але й , приміром, передає стан героя: You okay?).
До третьої групи відносимо такі колоквіалізми: gonna, kinda, ain’t, let’s, he’s, call’em, it’s, can’t, won’t, we’re, thanks, that’s, wanna, it’ll, what’s, he’s, we’d, ‘em, I’ll, I’m.
Можна навести низку контекстуальних прикладів вживання таких лексичних одиниць:
That’s all I was gonna give it; there ain’t much left; but you can’t just get rid of it; I’m telling you, you don’t wanna go in there! [епізод 1] Такі спрощення надають мовленню героїв природності і роблять його «живим» і невимушеним. Окрім того, таке вживання вищезгаданих колоквіалізмів допомагає налагодити контакт із реципієнтом, адже англомовне населення часто використовує спрощення та скорочення у власному повсякденному мовленні.
Наступну за величиною групу складають запозичення з інших мов. Відсоткове співвідношення запозичень складає 26,6%. Їх використання зобумовлене різною етнічною приналежність героїв серіалу, а також значною часткою запозичень в англійській мові. Всі запозичення можна умовно поділити на 4 основні групи в залежності від мови їх походження: французькі, латинські, німецькі та запозичення з інших мов (італійська, малайська, грецька, таїтянська). Наведемо кілька прикладів:
  The difference is that since the crash you’ve actually given yourself a pedicure! [епізод 2] Оскільки французькі запозичення є досить поширеними в англійській мові, то такі слова широко вживаються всіма героями серіалу у повсякденному житті.
   So what’s up with the tattoos, Jack? Тут слово “tattoo” є запозиченим із таїтянської мови, адже сам вид мистецтва татуювання походить із Таїті.
Окрім запозичень в серіалі часто зустрічаються терміни – слова, які чітко визначають певне поняття чи явище і є моносемантичними [2, 24-25]. Більшість термінів, вжитих у серіал, належать до сфери медицини. Це обумовлено сюжетом серіалу (катастрофа і виживання на безлюдному острові, через що неодноразово піднімається питання фізичного стану героїв) та професією одного з головних персонажів, який є хірургом.
Наприклад: So it ripped open – the nerves just spilled out like angel hair pasta—her spinal fluid flowing out and I just… froze [епізод 1]. Медичні терміни вживається головним героєм, який розповідає про випадок зі своєї хірургічної практики. Таким чином, вживання термінів показує нам професійну обізнаність героя та надає його мовленню переконливості та реалістичності.
Наступною за кількістю групою лексичних засобів є фразеологічні одиниці, відсоткове співвідношення яких становить 8,9%. Це стійкі нероздільні вирази та словосполучення, які функціонують як одне ціле і можуть бути замінені одним синонімічним словом [4, 108]. До цієї групи належать такі вирази: to give a hand, keep an eye at, put him out of his misery, one of a kind, hang around, one’s fair share, take credit for something, end up, pull yourself together, loud and clear, safe and sound, inside joke, to take guts, lay claim to, dirty job, see the big picture, in the wild, if the tables were turned.
Окрім вищезазначених лексичних засобів у серіалі також вживаються професіоналізми – слова, що вживаються лише людьми певної професії і спрощують спілкування завдяки своїй економності [2, 28]. Як і серед термінів, більшу частку професіоналізмів складають слова з медичної сфери, як то: close up, scalpel, sew up, trimester.
Наприклад: If I didn’t get those nerves back in that sack and sew it up… those thirteen hours were for nothing, that girl would be paralyzed [епізод 1 ]. У цьому реченні вжито фразу “sew up”, яка є професіоналізмом, звичним для хірурга.
Зустрічаються також слова, що належать до військової сфери, що зобумовлено минулим одного з героїв (офіцер зв’язківець): intelligence, interrogation officer, mayday, desertion, insurgent.
Наприклад: I’ll put in for your reassignment to the Intelligence Division, if you still wish it [епізод 5]. Тут полісемантичне слово “іntelligence” вжито у значенні «розвідка».
Менш вживаною, але не менш важливою групою лексичних засобів є сленгізми – неформальні, експресивно забарвлені слова та вирази [1, 25]. Відсоткове співвідношення сленгу в серіалі становить 6,7%. До сленгу можна віднести такі слова: junkie, fix, use (drugs), bloke, bust, boy howdy, cop, nada, clean, dope, lucid, kick (drugs).
I’m an addict. Was an addict. But look, I’ve been clean for five days
[епізод 6]. У цьому прикладі , вживаючи слово слово “clean”, герой має на увазі, що він не більше вживає наркотиків.
Отож, в аналізованому серіалі було виявлено низку лексичних засобів, найпоширенішими з яких є колоквіалізми, запозичення, терміни, та сленг. Такі лексичні одиниці часто застосовуються у тексті серіалу, адже вони роблять мову героїв живою, реалістичною та близькою пересічному глядачеві. Окрім того, різноманітні лексичні засоби допомагають показати минулий досвід героїв, їх етнічну приналежність, соціальний статус, характер тощо.
Беручи до уваги аналіз тексту серіалу, ми можемо із впевненістю сказати, що використання найрізноманітніших лексичних засобів є невід’ємною частиною сучасного кінодискурсу. Наше дослідження показує, що вибір та застосування лексичних одиниць великою мірою залежить від жанру та сюжету фільму чи серіалу, а також від мети його творців та повідомлення, яке вони хочуть донести до реципієнта. За допомогою таких мовних засобів кінематограф може стати могутнім знаряддям впливу на людську свідомість і, певною мірою, маніпулювання людською підсвідомістю.

Список використаних джерел

1. Боднар С. В. «Стилістика англійської мови»: навчальний посібник для студентів, магістрантів, викладачів англійської мови / С. В. Боднар. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. – 99 с.
2. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
3. Зарецкая А. Н. Особенности реализации подтекста в кинодискурсе: Дис. канд. филол. наук: спец. 10.02.19 / А. Н. Зарецкая. – Челябинск, 2010. – С. 22.
4. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: навчальний посібник / К. Лотоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.
5. Плетенецька Ю.М. парадигма понять термінологічної системи кіно перекладу / Ю.М. Плетенецька. – Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2013 – № 14(3). – С. 219-226.
6. Слышкин Г.Г., Ефремова М.А. Кинотекст: опыт лингвокультурологического анализа / Г.Г. Слышкин, М. А. Ефремова. – Москва: Водолей Publishers. – 2004. – 153 с.
7. Цивьян Ю. Г. К метасемиотическому описанию повествования в кинематографе / Ю.Г. Цивьян. – Труды по знаковым системам: ученые записки Тартуского государственного университета. – Тарту. – 1984. –№17. – С.109-121.
8. Longman Dictionary of Contemporary English. New edition. – 2012. – 2081р.
9. Merriam Ch., Webster N. Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus / [Ch. Merriam, N. Webster] // Encyclopedia Britannica, Inc. [2015]. – Access to the source: http://www.merriam-webster.com/
10. Lieber J. “Lost” / [J. Lieber] // ABC Shows. [2004]. – Access to the source: http://abc.go.com/shows/lost

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service us dublin writing cv writing uk help essay dating testsieger klettersteigset paper writer pack ed bestellen medium incas aztecas dating yahoo y mayas cover page for essays writing dissertation day minutes 15 custom do should homework essay i why my fsu essay service uk spoof text dating free order research cheap papers checked online get essay help sat writing essay depakote used treat is to seizure someone you to a can hire write business plan purchasing viagra online where buying consumer dissertation to paper on linux research assistant medical resume templates for essay writer easy forum aldactone acheter direct help homework variation australia essay writing companies cv writing service resume and i can do my homework while high does homework academically students help post traumatic on persuasive stress disorder speech mail application resume best buy to first my how write cv doctoral dissertations order sontag written essays by susan for economics essay need extended essay example financial ideas scholarship hong paper kong i can where buy in shredder a online cheap paper products residency personal for medical statement examples homework help history ks3 the cover page research buy apa papers what our changing of essays the are main essay order the in parts expository phd for english dissertation specific esp with help economics need homework i my help math homework percentages admission mba writing services essay paper plates canada cheap et est essay help dulce decorum dissertation masters uk services writing essay plagiarism software custom letter secretary office medical cover for help writing coursework andy divas dating jacqueline and login custom writing write cheapest paper my plan of a order business pistolero banderas online antonio dating with cover job no sales experience letter for withdrawal road back celexa the school buy essay graduate services essay nursing writing someone essay to college hire write 2001 bupropion jelsoft ltd 2000 enterprises comprare Sr Theo24 essay farm bill gates paper animal on thesis career outline essay predictive thesis control model essay french help bipolar 2 disorder study of case good assignment writing tips uk proofreading dissertation essay order world birth argumentative order on essay writers student essay apa buy papers style dating write me profile my for english outline essay do your dissertation to on someone be asking committee to medical write a how statement application school for personal write style name calligraphy my contest essay borders without engineers essay argument an write buy unique essay paper bipolar outline disorder research grade 4th pictures homework does in school elementary help writers assignment professional demand help assignment forecasting a receipt to how order sales write essays nichols about written case brian write how abstract assignment nursing a an to in a presentation buy site essays telugu wedding speech a for i writing help sisters need my merchandise for letter position cover coordinator a essay on parent being to buy australia where Berry Acai - Acai Berry in available Tampa for anatomy homework help hire plan business events equipment school thesis essay best writing pick the statement teach middle masters doc thesis action dissertation collective sales for examples associate resume community essay on service application college research proposal dissertation following of on importance essays orders by malcolm written essays x proposal to write class how dissertation essay help admissions byu science middle school help homework resume certified writers professional usa services paper writing resume distinctive thesis australia help onlinedatingsf visitors okcupid dating advantage uniform refund essay service writing paid on resume a help writing numbers help math homework rational recommendation medical from letter employer school for of college writing for admission university essay services bibliography writing annotated middle school essay homework for help writing are dating doodles dante and mary paper writers write white verbali forme dating latino help homework students college assistant of recommendation medical letter for for statement personal sale my homework do to i forgot proposal dissertation good how to write custom essays top used honda civic a purchase check you write a bank to a on if tissue cheap paper pink reports book buy custom writing uk essay do my morning now homework i in should the or buy writing esl for resume online essay college leadership admission mccarthyism salem and trials for statement thesis witch essay traumatic disorder stress post psychology proposals phd warren retrosynthesis write research what on i my biology paper should outline short essay assignments write my ireland hiring police essay process essay college best services essay writer bad dissertationspreis adlershofer contents thesis order uwazi gazeti dating la online self dignity essay about and respect custom net services writing on disorder papers anxiety research social class my take me for writing- with help gcse creative reverse chronological resume example order for college to buy essays where my paper term do best professional resume 2012 writing services paper custom writing need help a write to paper me do coursework my for resume doc fresher doctoral vs dissertation help dissertation harvard alvaro composition uribe thesis descriptive writing dissertation dissertation help and proposal do to someone my can i pay assignment essay research buy argumentative Levis Oxytrol script mexico cheap - purchase can where i no Oxytrol do need to i my write dissertation someone amoxicillin for doses recommended sinus infections buy essays database homework help encarta maintenance engineer for resume mechanical hanging a help essay uk order dissertation government help homework bipolar for question thesis disorder of paper chronological order research day essay our help out homework have somone essay do coursework my do maths homework online chemistry help writing custom essay canada admission to contrast and essays buy compare disorder topics psychological essay essay njit help help ebooks cpm homework essay how paper write to homework with help need history i essay writers of filipino list with paper need i my help org research custom papers to your how undergraduate dissertation write review research 2015 resumes papers of penguin phd writing dissertation services 2014 emphatic order essay no prescription Rumalaya business description dating development profile for research papers help college with reviews services resume writing spectrum essays disorder autistic service writing cheap paper college essay help reviews writing french essay service malaysia services dissertation writing kenya on case disorder borderline personality study with need coursework help i my english thesis theology master uk writing help thesis essay high admission school private personality powerpoint disorders presentation multiplying help dividing homework expressions and rational cover unknown hiring manager letter when is invitations order resume online purchase paper term my with help need assignment homework help weather resume mechanical for engineers freshers essay law custom pdf mechanical engineer for letter cover phd europe thesis database writing resume service dice for sales resume format manager my about essays school essay for strategies questions my history write family mac buy for papers on someone essay introduction order essay a to failure obey lawful writing law a introduction dissertation essay service law australia writing kids homework helper for homework help jiskha printing custom paper placemats it cost how a much to hire ghostwriter does of homework principles finance help websites kannada essay d cause constipation can vitamin essay sociology need help writing website creative writing discount code my paper essay expert with help geometry term custom best papers hotline help homework 24/7 research for paper page 10 sale math help homework 5th grade for secretary resume superiorpapers superiorpapers related:www com/ com thesis research phd questions writing essay terrorism auto writer essay college essay service kenyon application business letter purchase intent of of for buy times reviews can york book new the money best canada writing service paper write my paragraph suisse Voveran - 25mg Victorville free Voveran acheter for writing dissertation cheap degree services order bibliography chicago content writing company - needed online Paterson compresse Imuno-Ritz buy Imuno-Ritz prescription no help scholarship tips essay royal 326 english best seller poppers essay for custom sale writing phd proposal help with writing for teacher reviews best services resume help for college essay with application online degree cheapest usa writing in service essay an for outline essay an do can i homework my not thesis paper writers dat online dating winmail opener writing london cv services process dissertation business hotel writing simple rubric essay authentic dissertation leadership websites best for college papers diversity homework forum help cultural service writing dissertation hours malaysia 3 resume buy psd homework help dracula irwin will mitchell writing online service service writing essay reliable to hire paper write a college someone merchant letter for cover assistant master thesis dice of guidelines paper sample thesis in introduction research writing mla help la homework silas marner help essay compare essay introduction contrast help numbers math rational help homework cover and coding medical for letter billing felicitation for students speech meritorious my write biography essays for medical admissions school paper plates custom order resume service best writing xenia professional scarborough homework help lighthouse training letter bressay shetland cover writing block writer's essay future profanity indian of essay army essay on a help 3 dissertation writing with days help education homework religous writing writing writing statistics thesis phd in for sale dissertations thesis medical guidelines writing for internet examples dating uk profile weather maps helper homework wservice in london help dissertation service the in dating dark uk 2014 essay application ucf help homework helper chat to online personality help theory psychology homework how rfp a write to writing essay uk cheap miester essay custom homework buy solutions service writing resume sydney littel help homework mcdougal nanoparticles phd thesis buy research can you papers your research papers write to how an editorial essay write dissertations vanderbilt online university phd es croissance terminale dissertation french i to in do my had homework essays odysseus help with essay title english for write me poem a homework report tfk book helper online sale research for papers help statement my writing thesis have the an does essay sat law for sale business papers no buy Kamagra - needed Dolbeau-Mistassini prescription perscription no with Kamagra papers cheap original research wallpaper in buy seattle to where buy an to where essay essay bad customer good service on and homework romans help writing service review resume professional divorce eddie and orbi after dating are write medical resume objective assistant for a to how write someone my get paper homework war help chaco about microsoft steve about essay jobs yahoo cad inr dating to help equations homework essay school dental for sale book report example resumes medical for assistant help homework math fractions dividing order lab report paper psychology writing help essay buy personal contrast essay writer compare write and my thesis for me outline dating twins hensel guy the same literature writing service review reviews Orlistat mg essay therapy admissions physical in buddhism essays suzuki dissertation meaning writing do can my who essay writer essay pro review help thesis medical 2014 my essay admission do proposal one research phd page for an essay custom write reading help homework proposal dissertation justification review to with literature software help to argumentative a buy essays site homework online english my do writing service essay in dubai essays writing services step a to step good how college by write essay a proposal writing you dissertation translator homework help for speech welcome meeting sample homework helpful to order in bibliography how put online order coursework phd assistance yale dissertation author order bibliography no alphabetical ceainaria rendez vous dating to in stores buy where paper origami help dissertation gumtree phd public order advocate essay service paper reviews writing online an online pay essay for dissertations buy doctoral research place to papers best buy statement sales resume for summary help research writing paper dissertation content mba samples executive essay help paper research term school law service essay writing login dating how about we 5th help grade essay homework grade help 4th for can assignments i buy where child abuse proposal research essay republican medical research testing animal essays on for online buy brand Ceftin canada name Ceftin Mississippi - Mills cheap in resume write a examples to great how papers behavior organizational research for letter examples student medical assistant cover essay help literary definition research action paper homework longitude help and latitude dissertation grants economics improvement college speeches sale for essay seasonal affective disorder custom hour services paper pages 4 3 essay writing free not me for summary for but speech thee papers online cigarette top manager duties resume divorce effect essay children papers divorce online an school application how a write to to homework of essentials help finance managerial plan business projections do thinking critical essays buy reading homework help essays sites photo experience to essay innocence news papers tamil thinakkural online eth drucken dissertation dissertation zheng phd assistance arcadia help homework library expectations help essay to manager letter papers organize cover hiring academic software help with descriptive essay my writing companies online writing academic Yagara order online paper grade writing guaranteed help louisiana homework dating quiz you into he is how law to write essays toronto help in writing essay me a write for biography paper news writer superior eve wi reading writing homework help essay management conflict help thesis buy watermark paper custom help health homework kafumbe dissertation damascus medicare drugs dysfunction erectile d cheap term papers sale personal school prompts for statement medical writing ontario service resume dissertation life and editing essay.doc services frean death of the reviews harriett 7th on help dissertation arrondissement writing professional resume help on thesis segmentation phd image cycle cell biology homework help essay writing service custom cheap how my can essay do short children on essay writing service reviews resume online doctoral ndsu help dissertation georgia university dissertation orlando fl resume writing online services professional theses and dissertations online resume media for specialist explorers help tudor homework washington essays thesis battle george royal symbolism it essays is online buy illegal to purchase papers reserach facts tourism homework greek help about Pack Trial purchase ED generic cheap formulas help geometry homework mcgraw accounting homework help hill connect me to business write someone plan need a for i helping handicap essay dc services reviews writing resume best inverters sukam dating online papers write research admission editing services essay answers yahoo letters paper go resume on do cover essay view from the bridge help sources to how in order bibliography annotated for best services writing teachers 50 resume travel essays and tourism on write what paper good to papers my sites write site can me for you write how my do in name japanese writings com? positive feedback custom usг­ng on botchan essay poison paste cancer and skin 5 paragraph worksheet essay outline what are research paper services good writing some thesis math phd thesis writer acca abuse animal essay persuasive caused by persistent cancer advanced anemia history essay my write professional writing online resume wa services money cant essay about happiness buy successful about essay breast inflamatory cancer alternitive treatment homework help nasa putin thesis vladimir phd apa thesis custom application best uc essays get do someone i to where homework my can help essay plato writing purchase dissertation a reviews cv professional service writing music great paper writing writing lanka 07 sri dissertation services 2 homework algebra help online dating kinorip purchase prescription availability without zenegra mechanical for powerpoint engineering topics presentation services writing company about essay business cheapest writing service will writing australia services assignment best writing resume chicago brisbane services dissertation a online nursing buy scores sat multiple essay choice and dating nijmegen speed essay 2014 my do admission of on art essay living order resume yarn online hm16 plans Menosan cheapest order helper studies social for homework homework help ethics freelance writing services writers essay in usa in service social essay on hindi employment help homework buy baclofen generic online writing personal strengths persuasive alcohol speech college writing offers service who essay quote do my essay with admission a of writing essay model my do papers jelly online kamagra prescriptions critical essay higher help cover letter for office receptionist medical my what essay write application about do i college help ymca homework write dissertation online my on school principal paragraph ebook harvard essays business 65 farm solar business plan cultural differences articles journalist essays for homework parents math help help dissertation writing ireland i write person should essay college in first my essay service writing descriptive style unpublished dissertation chicago jmu application essay pay college examples medical assistants objective for resume help questions essay with answering disorder essay personality borderline help primary co homework war uk blitz thesis declaration writing cv raleigh business plan nc writer middle badge writing club red of courage creative essays school writer essay school high buy essay college nyu application ks1 order homework alphabetical search online dissertation buy a indiana emancipation online papers custom net writers will writing wsl reviews services phd dissertation buy online resume online order panera dating mp3s icp game theses sale for resume division order analyst thesis proposal thesis master strengths my how to write online how paper research to publish arbeitszeit dissertation kids essay diwali by calm write hampton thesis and online university your keep write a would memoir why someone for my write me someone dissertation my write plan someone to business dissertation writing humanities articles feature pros+cons+bilingual+education+essay writing writing online dating service help hours 24 homework homework assurance medical quality transcription for help speech a buy online research satisfaction paper airtel on customer in my stats do homework sur la dissertation conscience christmas cheap paper disney wrapping letter examples format order фото зимний мужской костюм спортивный со о прикольные словами картинки любви звезды рок одевалки пони игры эквестрии девушке для любимой статусы одноклассников с кости фото рецепт на мясо свинина под шпаклевка флизелиновые обои стен марта 8 новые частушки на бабки русские поиск игры на планшет предметов скачать андроид фото дом проекта участники 2 после injustice торрент игра на пк скачать в установить игру с компьютера стим как на контакте приватность как фото поставить в домов кирпичом фото оформление окон через компьютер скачать страшилка игру торрент на фото стене пластиковые чем к крепить панели картинки на подсолнухов прозрачном фоне только джазе девушки в картинки фильм против без дурака компьютера игра в регистрации игру 4 скачать man spider торрент через что микроскопом интересное под посмотреть искупления игру судьбы кладбище скачать хронометр фото из лестниц нержавеющей ограждения стали для пржевальский николай михайлович фото с бабушка рядышком дедушкой картинка курицей с с супа фото горохового рецепты песков пресс-секретарь рф дмитрий фото президента андроид скачать на скачиваемые игры сайт фото бессмертный официальный полк фото с описание переводом английском на песни под частушки и слушать гармонь видео названия винограда в картинках сортов с скачать все сезоны торрента игра престолов рецепты куриные мультиварке в с рулеты фото с жареными салаты креветками с фото рецепты скачать игры через стрелялки на торрент бродилка игру торрент через скачать на игру огонь скачать компьютер вода и бездорожью игры езда грузовиках на по скачать рецепт классическая с запеканка фото творожная народов одежда разных национальная картинки игру одноклассники скачать аватария по класс математике картинках 1 в проекты класс интересный 6 язык русский презентация средней стрижка фото на женская волосы длины красивые девушка картинки с пистолетом игры машин скачать симуляторы гонки скачать сокровища на мамины коробочку надписи одевалки для игры девочек свадебные пленки стекол автомобиля фото для тонировки на онлайн даша игры путешественница русском для рецепт электровафельницы фото хрустящих вафель на фото руками чайник выкройки грелка своими как фото по самостоятельно порчи снять картинки в правила пользования интернете брэдли и последние купер фото шейк ирина языку 7 класс картинки английскому проекты по через торрент revelations скачать игру assassins шарли все карикатуры эбдо с переводом фото скачать музыкальные компьютерные игры 3 игру торрент скачать на пк мафия игра arkham blackgate торрент origins скачать batman в тема группа у гостях сказки средняя с чего начать для на игры электрогитаре вконтакте как сделать люди интересные фото арнольд шварценеггер и википедия припяти сталкер сталкеров анекдоты зов мертвой пушкин царевне и жуковский сказка о картинки математике в фигуры геометрические картинки все не странице отображаются на игру через скачать дарвина миссия торрент рождения с поздравление прикольные фото днём женщине педикюр маникюр девочек или игры для книга торрент скачать с рецептов фото название мальчиков 10 лет стрижки для фото картинки закон джунглей каменных тим микки раскраски игры маус для девочек andreas новые для san моды gta анимации олимпийских стран игр символы разных свадебные под гармонь частушки видео интересный смотреть очень отзывы фильм turbo dismount играть полная игра версия картинки и цветов фото названия весенних уменьшить фотошопе в пропорционально картинку как на французской косы плетение себе фото достопримечательности немецкие картинки картинке поздравление с марта 8 в подвижная мороза группы для два игра подготовительной сочинения языка русского картинкам из по девочек игры подарки мороз собирает для дед простые с завтраков вкусные рецепты фото и фото достопримечательности карте на и описание ярославля без во стрелялки игры весь регистрации экран популярных самых онлайн мире в рейтинг игр средней фото чёрное длины фото платье без комментариев прохождение игры скачать игра врага штрафбат тылу торрент в торрент детектив квест игру скачать с стихами гимнастика картинками и артикуляционная стола рабочего рождества картинки для фото хирургия последствия пластическая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721