Аналіз особливостей використання лексичних засобів у кінодискурсі на прикладі американського серіалу «Lost»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті було розглянуто та проаналізовано особливості використання лексичних засобів у сучасному кінодискурсі. Було виокремлено найбільш поширені групи лексичних одиниць та розглянуто їх основні функції та особливості вживання. Також досліджується проблема впливу лексичних засобів на сприймання та розуміння інформації реципієнтом.
Ключові слова: кінодискурс, лексичний засіб, колоквіалізм, термін, запозичення, сленгізм, професіоналізм, фразеологічна одиниця.

The article focuses upon the analysis of the main pecularities of the use of lexical devices in the modern cinema discourse. We distinguished the most widespread groups of lexical units and examined their main functions. In addition, we analised the problem oft he influence of lexical devices on the recepient’s perception and understanding of the information.
Key words: cinema discourse, lexical device, colloquialism, term, borrowing, slangism, professionalism, phrasal unit.

Постановка проблеми. Збільшення впливу кінематографу на світогляд людини призвело до зростання інтересу до вивчення явища кінодискурсу в сучасній лінгвістиці. Телебачення та кінематограф стали важливим чинником формування людської системи цінностей і ми можемо сказати, що саме голлівудське кіно сприяло популярності англійської мови у сучасному світі. Окрім того, аналізований нами серіал набув світової популярності та став культурним феноменом, що породив цілий ряд супутніх явищ (комікси, літературні твори, комп’ютерні ігри), що робить його цікавим об’єктом для вивчення.
Аналіз публікацій. У філологічних працях дослідники та науковці все частіше звертають увагу на феномен кінодискурсу. Нами було розглянуто праці таких науковців, як Ю.Н. Усов, Ю.Г. Ців’ян, Ю.М. Лотман , У. Еко, О.Б. Іванова, Г.Г. Слишкін, М.А. Єфремова. Проте, зважаючи на постійний розвиток як англійської мови, так і кінематографу, науковці досі не змогли дійти згоди щодо єдиного та всеохоплюючого визначення кінодискурсу, яке враховувало б всі особливості цього явища. Недостатньо дослідженими є і особливості вживання лексичних одиниць у кінодискурсі та їх роль у сприйманні фільму реципієнтом, чим і зумовлена актуальність нашої роботи.
Мета нашого дослідження полягає в аналізі лексичних особливостей сучасного кінодискурсу на прикладі тексту американського серіалу «Lost». Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 1) розглянути наукові підходи до тлумачення поняття кінодискурсу; 2) виявити та описати основні лексичні засоби, використані у серіалі та здійснити їх семантичний аналіз; 3) на основі проведеного дослідження проаналізувати особливості використання лексичних засобів у кінодискурсі.
Сьогодні така галузь мистецтва, як кінематограф, стала невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Із часу свого виникнення у кінці ХІХ ст. кінематограф змінив розвиток та значно доповнив не тільки культуру, але й суспільне життя: його здобутки масово входять в споживчий побут і трансформують світоглядну систему людини. Великий англійський режисер Альфред Хічкок якось сказав: «Фільм – це життя, з якого вивели плями нудьги». І справді, хороший фільм захоплює, дивує, поглинає нашу увагу і змушує нас переживати пригоди, недосяжні у реальному житті. Таким чином, кіно стало не лише чи не найбільш популярним та цікавим способом проведення дозвілля для людей будь-якого віку, але й потужним засобом впливу на свідомість людей, пропаганди та агітації. Саме кінодискурс є ефективним засобом не лише донесення до глядача певної інформації, але й прихованого апелювання до його почуттів та підсвідомості і, як результат, формування певних цінностей, поглядів та ідей, що досягається використанням різноманітних мовних засобів.
Кінодискурс є одним із найбільш актуальних об’єктів аналізу лінгвістичних наук на сьогодні. Цей феномен досліджувало безліч науковців, таких як Ю.Н. Усов, Ю.Г. Ців’ян, Ю.М. Лотман , У. Еко, О.Б. Іванова, Г.Г. Слишкін, М.А. Єфремова, які, проте, так і не дійшли консенсусу щодо його природи. Так, Ців’ян розглядає фільм як послідовність безперервних частинок тексту, а таку послідовність називає кінотекстом [7, 109-110]. Натомість Г.Г. Слишкін та М.А. Єфремова розглядають кінотекст як медіатекст, ставлячи його таким чином в один ряд із телетекстом, відеотекстом та комп’ютерним текстом [6, 16]. Поняття кінодискурсу, проте, є значно ширшим, аніж поняття кінотексту, адже кінодискурс включає в себе також екстралінгвістичні фактори, як то попередні культурно-історичні знання реципієнта, контекст – час і обставини, до яких відноситься фільм, невербальні засоби комунікації [5, 220].
Зважаючи на всю багаторівневість та складність поняття кінодискурсу, ми можемо сказати, що найбільш вдалим є трактування цього терміну А.Н. Зарецькою. Дослідниця визначає кінодискурс як суцільний, пов’язаний текст, який є вербальною складовою фільму в поєднанні з невербальними складовими (аудіо- та відеоряд тощо)та іншими, важливими для завершеності фільму та його розуміння, екстралінгвістичними факторами [3, 22].
Аби надати мові персонажів більшої виразності та експресивності, збагатити її, а також передати особливості сюжету та покращити сприйняття інформації глядачем, у кінодискурсі широко використовують різноманітні лексичні засоби. Основою будь-якого стилю є загальновживана лексика, яку розуміють та вживають у повсякденному житті всі пересічні люди. Нейтральні слова є основним носієм інформації та джерелом синонімії та полісемії, що дозволяє їм активно продукувати нові значення на стилістичні варіації [2, 26]. Разом із загальною лексикою у кінодискурсі вживаються такі засоби: терміни, професіоналізми, колоквіалізми, діалектизми, сленг, варваризми, неологізми, архаїзми та низка інших.
Аби детальніше проаналізувати особливості вживання вищезгаданих лексичних одиниць в сучасному кінодискурсі, ми проаналізували текст американського серіалу «Lost». Це драматичний серіал, який розповідає нам історію людей, які вижили після падіння пасажирського лайнера Сідней — Лос-Анджелес на загадковий острів десь у південних водах Тихого океану.
Серіал просякнутий таємничою та містичною атмосферою, час від часу глядач отримує туманні підкази-натяки, зокрема і у мові героїв. Саме тому у цьому серіалі важливими є художні засоби мовлення, які підтримують атмосферу і є важливою частиною складної системи знаків та символів.
Здійснивши мовний аналіз серіалу «Лост», ми виокремили такі основні групи лексичних одиниць: колоквіалізми, запозичення, терміни, фразеологічні одиниці, професіоналізми та сленг. Найбільш чисельну групу складають колоквіалізми – загальновідомі слова та фрази, які вживаються у повсякденному неформальному спілкуванні чи переписці, але недопустимі для формального стилю мовлення [4, 31]. Відсоткове співвідношення колоквіалізмів у тексті серіалу становить 35,4%. Всі колоквіалізми можна умовно поділити на три основні групи:
• слова, що позначають неформальну назву осіб;
• слова, що позначають заперечення або ствердження та вигуки;
• слова, що утворюються шляхом спрощення граматичних структур.
До першої групи відносимо такі колоквіалізми: dude, man, buddy, chick, doc, guys, mate, bro, sweetheart, baby, chico, momma, honey.
Прикладом може слугувати таке речення:
Dude, I’m not goin’ anywhere [епізод 1 ]. Слово “dude” означає неформальне звертання до особи чоловічої статі, яке підкреслює неформальність обстановки та вказує на дружні стосунки між співрозмовниками. Окрім того, подібні слова допомагають краще передати манеру мовлення та розкрити характер персонажа і, до того ж, налагодити контакт із глядачем, для якого така манера мовлення також може бути близькою.
До другої групи належать такі лексичні одиниці: whoa, okay, hey, yeah, yep, chill, ooh,all right, well, ow, you rock, oh-oh, uh-oh, hold on, no way, yam, Gosh.
Наведемо контекстуальний приклад:
  Take her over there! – Okay, okay… [епізод 3]. У цьому реченні колоквіалізм okay вжито, аби показати пересічність та невимушеність ситуації та продемонструвати особливості повсякденного мовлення американського населення. Так, протягом десяти серій серіалу слово “okay” зустрічається 96 разів, що свідчить про те, що воно є загальновживаним та, крім того, має досить широкий спектр значень (не лише ствердження, але й , приміром, передає стан героя: You okay?).
До третьої групи відносимо такі колоквіалізми: gonna, kinda, ain’t, let’s, he’s, call’em, it’s, can’t, won’t, we’re, thanks, that’s, wanna, it’ll, what’s, he’s, we’d, ‘em, I’ll, I’m.
Можна навести низку контекстуальних прикладів вживання таких лексичних одиниць:
That’s all I was gonna give it; there ain’t much left; but you can’t just get rid of it; I’m telling you, you don’t wanna go in there! [епізод 1] Такі спрощення надають мовленню героїв природності і роблять його «живим» і невимушеним. Окрім того, таке вживання вищезгаданих колоквіалізмів допомагає налагодити контакт із реципієнтом, адже англомовне населення часто використовує спрощення та скорочення у власному повсякденному мовленні.
Наступну за величиною групу складають запозичення з інших мов. Відсоткове співвідношення запозичень складає 26,6%. Їх використання зобумовлене різною етнічною приналежність героїв серіалу, а також значною часткою запозичень в англійській мові. Всі запозичення можна умовно поділити на 4 основні групи в залежності від мови їх походження: французькі, латинські, німецькі та запозичення з інших мов (італійська, малайська, грецька, таїтянська). Наведемо кілька прикладів:
  The difference is that since the crash you’ve actually given yourself a pedicure! [епізод 2] Оскільки французькі запозичення є досить поширеними в англійській мові, то такі слова широко вживаються всіма героями серіалу у повсякденному житті.
   So what’s up with the tattoos, Jack? Тут слово “tattoo” є запозиченим із таїтянської мови, адже сам вид мистецтва татуювання походить із Таїті.
Окрім запозичень в серіалі часто зустрічаються терміни – слова, які чітко визначають певне поняття чи явище і є моносемантичними [2, 24-25]. Більшість термінів, вжитих у серіал, належать до сфери медицини. Це обумовлено сюжетом серіалу (катастрофа і виживання на безлюдному острові, через що неодноразово піднімається питання фізичного стану героїв) та професією одного з головних персонажів, який є хірургом.
Наприклад: So it ripped open – the nerves just spilled out like angel hair pasta—her spinal fluid flowing out and I just… froze [епізод 1]. Медичні терміни вживається головним героєм, який розповідає про випадок зі своєї хірургічної практики. Таким чином, вживання термінів показує нам професійну обізнаність героя та надає його мовленню переконливості та реалістичності.
Наступною за кількістю групою лексичних засобів є фразеологічні одиниці, відсоткове співвідношення яких становить 8,9%. Це стійкі нероздільні вирази та словосполучення, які функціонують як одне ціле і можуть бути замінені одним синонімічним словом [4, 108]. До цієї групи належать такі вирази: to give a hand, keep an eye at, put him out of his misery, one of a kind, hang around, one’s fair share, take credit for something, end up, pull yourself together, loud and clear, safe and sound, inside joke, to take guts, lay claim to, dirty job, see the big picture, in the wild, if the tables were turned.
Окрім вищезазначених лексичних засобів у серіалі також вживаються професіоналізми – слова, що вживаються лише людьми певної професії і спрощують спілкування завдяки своїй економності [2, 28]. Як і серед термінів, більшу частку професіоналізмів складають слова з медичної сфери, як то: close up, scalpel, sew up, trimester.
Наприклад: If I didn’t get those nerves back in that sack and sew it up… those thirteen hours were for nothing, that girl would be paralyzed [епізод 1 ]. У цьому реченні вжито фразу “sew up”, яка є професіоналізмом, звичним для хірурга.
Зустрічаються також слова, що належать до військової сфери, що зобумовлено минулим одного з героїв (офіцер зв’язківець): intelligence, interrogation officer, mayday, desertion, insurgent.
Наприклад: I’ll put in for your reassignment to the Intelligence Division, if you still wish it [епізод 5]. Тут полісемантичне слово “іntelligence” вжито у значенні «розвідка».
Менш вживаною, але не менш важливою групою лексичних засобів є сленгізми – неформальні, експресивно забарвлені слова та вирази [1, 25]. Відсоткове співвідношення сленгу в серіалі становить 6,7%. До сленгу можна віднести такі слова: junkie, fix, use (drugs), bloke, bust, boy howdy, cop, nada, clean, dope, lucid, kick (drugs).
I’m an addict. Was an addict. But look, I’ve been clean for five days
[епізод 6]. У цьому прикладі , вживаючи слово слово “clean”, герой має на увазі, що він не більше вживає наркотиків.
Отож, в аналізованому серіалі було виявлено низку лексичних засобів, найпоширенішими з яких є колоквіалізми, запозичення, терміни, та сленг. Такі лексичні одиниці часто застосовуються у тексті серіалу, адже вони роблять мову героїв живою, реалістичною та близькою пересічному глядачеві. Окрім того, різноманітні лексичні засоби допомагають показати минулий досвід героїв, їх етнічну приналежність, соціальний статус, характер тощо.
Беручи до уваги аналіз тексту серіалу, ми можемо із впевненістю сказати, що використання найрізноманітніших лексичних засобів є невід’ємною частиною сучасного кінодискурсу. Наше дослідження показує, що вибір та застосування лексичних одиниць великою мірою залежить від жанру та сюжету фільму чи серіалу, а також від мети його творців та повідомлення, яке вони хочуть донести до реципієнта. За допомогою таких мовних засобів кінематограф може стати могутнім знаряддям впливу на людську свідомість і, певною мірою, маніпулювання людською підсвідомістю.

Список використаних джерел

1. Боднар С. В. «Стилістика англійської мови»: навчальний посібник для студентів, магістрантів, викладачів англійської мови / С. В. Боднар. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. – 99 с.
2. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. Ясінецька. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
3. Зарецкая А. Н. Особенности реализации подтекста в кинодискурсе: Дис. канд. филол. наук: спец. 10.02.19 / А. Н. Зарецкая. – Челябинск, 2010. – С. 22.
4. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: навчальний посібник / К. Лотоцька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 254 с.
5. Плетенецька Ю.М. парадигма понять термінологічної системи кіно перекладу / Ю.М. Плетенецька. – Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2013 – № 14(3). – С. 219-226.
6. Слышкин Г.Г., Ефремова М.А. Кинотекст: опыт лингвокультурологического анализа / Г.Г. Слышкин, М. А. Ефремова. – Москва: Водолей Publishers. – 2004. – 153 с.
7. Цивьян Ю. Г. К метасемиотическому описанию повествования в кинематографе / Ю.Г. Цивьян. – Труды по знаковым системам: ученые записки Тартуского государственного университета. – Тарту. – 1984. –№17. – С.109-121.
8. Longman Dictionary of Contemporary English. New edition. – 2012. – 2081р.
9. Merriam Ch., Webster N. Merriam-Webster: Dictionary and Thesaurus / [Ch. Merriam, N. Webster] // Encyclopedia Britannica, Inc. [2015]. – Access to the source: http://www.merriam-webster.com/
10. Lieber J. “Lost” / [J. Lieber] // ABC Shows. [2004]. – Access to the source: http://abc.go.com/shows/lost

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays yahoo buy can where i essay writing 7th help grade kps homework help writing help essay homework homework help school work help essay graduate rutgers admission travel sea plans air essay argumentative homeschooling research about papers technology romantisme dissertation gender issues on phd thesis virginia professional resume best services northern writing hobart resume writing services to property buy business a plan assignment services help objective associate for resume statement sales e thesis master commerce on integrais dating online indefinidas calculator kings help county homework live soak power plans what is research paper writing service top writing help thesis graduate writing nursing online active viagra super shipping worldwide help homework accounting online service writing resume top buy papers essay to where of buy course phoenix work university essay helper words dissertation in finance buy for cheap paper research a pythagoras homework help money scams website for dating reflective group on essay work gibbs university help assignment uk cupid chinese dating essays.co.uk review custom aartstai dissertation in writing professional cv qatar services do essay format mla in i my how website essay uk writing linguistics thesis on phd dissertation help get rationale writing a essay for medical animals using research 2008 for possible cure cancer june that girls deer dating hunt services resume do work online freud papers kerkerkruip dating online legit help assignment calculator help algebra dissertation by degree dc 10 best services writing resume scams online ukraine dating parents to dissertation dedication my i my homework do don help online dissertation review public arundel library homework help anne county now dating we're buy narrative essay order write letter of to how life about assey free english sites for essays essay in quality informatics medical papers criteria research for hiring manager letter cover argentinas novelas dating y series online homework help pens a with essay i help need website essay maker (generic) zonder recept viagra gold bestellen right dont now homework my want do medical case students studies respiratory for essay writers statistics online levitra buy plus prescription with queen homework victoria help edu analyse essay writing critically homework history world help nc builders custom fayetteville homeworks writing for service research paper help essay college personal definition homework do my science homework help with math help homework my yahoo circuito mixto dating get homework help online proposal thesis in feminism us service writing paper essay if buy is you it an plagiarism lansing michigan services writing resume dissertation methodologies section buy penegra online presciption without job write description my own media system in india mass in education politics and changes essays essay need essay written an essay application college best service funny calculator homework percentage help utah resume writing professional service writing resume services best reviews order economic thesis quantity for pay essay to your do someone thesis help statement a writing dissertation help and timetable proposal on for autism research papers sale letters sales cover examples good for of essay writer best essay admissions zinch college help written students essays by middle school eassys to approach accommodating resolution conflict pdf mechanical cover fresher for letter dissertation abstracts custom services writing suggested graduate review help essay princeton sales example cover job for letter essays website cyber help online homework literature homework grade help physics 11 with need help my online i homework essay buy college application kings a buy paper research how to cheap history prize dissertation custom writing preschool worksheets university phd osmania thesis exploratory essay buy helper homework word problem proposal write research thesis phd essay confidential editing services college h india buy lisinocor dissertation and fluoroquinolone chloroquine resistance services change cv writing career me thesis write someone can for my paper law about ap help essays with english my look do admission essay like essay on myself application write covering letter how for to phd a masters buy essay vfw essay contest good topics about eating research disorders and scidmore masters directory of thesis famous writers essays essay help with uk with zoloft compare celexa basic 6 0 visual assignment help ucas a for writing personal statement fl services melbourne writing resume bipolar statement disorder thesis on buy nz viagra online in caps for do me homework the online english news paper bangladesh order thesis writing of writing writers essays career interest essay help homework arcadia library to how admissions essay write an helper pre homework algebra essay 24/7 service cheap writing of person descriptive essay a of for letter school medical a asking for recommendation writing online will service about essay eating disorder homework grade help for 6 service which is uk essay the in best writing essays school about term help psychology paper services fort writing resume lauderdale dissertations uk cheap website service writing speech best how paper i my research write should engineers best writing 2014 resume service buy table homework tourism and homework help lesire us dissertation cheapest customized uk i can paper a online where type lewis clark thesis and hire uk dissertation for writers autism exploratory essay, someone to dissertation pay write help assignment engineering dissertation video doctoral assistance antithesis law order ci and my paper help need with research thesis grounded theory master books writing essay help on resources activities human natural study brace studies guide social harcourt homework help sites writing online essay resume engineer sample for mechanical american native newspapers online medical spa for plan business for sales samples manager resume help a i need statement thesis with in uk assignment help writers cheap dissertation dpcdsb homework help critical writing essay analysis help help chemistry homework with in essay prompt richard mcbrien p essays maryland paper my write plagiarized not homework financial help accounting francis порно marie фото секс с фото сиски болшой порно возрасте мамашек в фото в порно предметами фото большими с женщин зрелых вагине иллегальные фото ххх игра стоит встреч игра шахтер байер фото секс би фото пьяной свиньи фото пьяные красавица частное на ноги кривые насаживают член фото чулках колготках фото в худеньких Новомосковск форте инструкция виардо домашнее понрно фото лич картинка фото эротика с членом большим мужчины мама фото с жопой большой фильмы онлайн потеря порно девственности фото лорен софи эро посмотреть порно фото дарьи поверенновой фото голых смотреть порно девушек фото голые настм из кухни трах.жирних.раком.фото фото мохнатой пиздени трах с сестрой только фото. порно транс видео фото порнофото с красивыми тетями члены разные фотографии большие однотрахники фото большие попы фото экстремального фистинга gif формата засветы фото училок фото девушка красивая грудастая девушки домашние фото красивые с прикрасными глазами негритосочки азиаточки фото млаточки порно виг эрикс Ермолино голее фото русских знаменитостей порно фото зрелых на весь экран ласинки беспл фото девк смотреть порно видео волосатые письки учит презерватив одевать фото мама сына цветы эрантис фото только фото голих старушек самые большие сиськи в мире тинг хиафен фото голые толстушки фото с мобильника видео мульты порно русские три ноги фото порно фотогалерея толстые и волосатые попу фото девчонка мастурбирует в багато фото секс домашнього секса кубики позами с для зрелой голой соседки с молодым фото как дрочить хуи фото Фото стрептокарпуса первый поцелуй фото жесткого траха трансвеститов сайт с фото попок фото ступни латиноамериканок в сперме полнастью фото девушка домашнее частное порно фото скачать с торрента минет больших членов фото волосатых мулатки порнозвёзды фото с татуировками азиатки фото лесби задницы вагины фото порно и Щигры как девушку удовлетворить и фото обасролась она выебли фото голых бес мамуль выворачивают анальное отверстие фото фото лица видно от спермы не пэлтроу эротические гвинет фото сахарова 27 фото Прически на выпускной с челкой фото ктз дк калуга фото в для фото. попу секса позы фото писи крупно скачать фото порно влагалища раскрытого оболдено раком фото кристина алексис порно-фото аллочка михеева эро фото игра в шарах фото пандора скинс стрельца анимация фото жосткого секса смолоденькими девушек с фото большим эротическое груди размером фото лезбиянок онлайн уфа арена картинки шкаф цвет дуб фото увидели трусики фото 18 летние фото пизды забавы и фото мамаши пьяненькие озабоченные пдросшими сынками их с дома девушки в 90-х фото интимное фото голых жон в бане порнофото фонтана изабелла фото море руки стринги раком девушек стоят мини в фото лезби извращения фото планом фото крупном пизда пияных порно и спящих порно засветы телок фото обстановке домашней фото девушек в красивых раком фото пезды молодые крупные виг эрикс инструкция Константиновск писка девушки1 фото трах 3 парень фото русскийх сучек почему плохо стоит половой член Нижнекамск фото секс секретны камера подсмотреные секс фото пока спит порно онлайн сестра групповое на фото порно Ульяновская как удовлетворить деву область в сексе позы раком фотографии туалете фото в голые бабы фото ххх девки голые бабы в возрасте развратные фото извращенцы ебутся фото крупным планом шевроны с юмором порнофото раком баб стоящих фото грубый секс с проституткой сексопильные фото тёлки фото женщины сын родной лет 45 которую голой трахает эвелина бледанс голая порно мама зрела и сын секс коллекция фото красивых девушки сзади фото d красивые nhecbrfă девушки мини юбках в российской форме полиции эро фото фото секс бисексуалов порно групповой порно фото amia liu фотоэротика пожилых и женщин преклонного возраста секс учительници фото фото секс приставания порно фото сексуальных училок красивое фото девушек эротика Правила игры казаки-разбойники. фото голых моделей подиума для пышная фото жопа толстого красивая хуя онлайн порно аватар играть 4pda armv6 игры фото на брызги спермы сделать хуй увеличить Грайворон как краз-255в1 фото в порнофото угаре пяном секс фото пиздищи юбкой волосатой под порно подборки фото мамки ру фото порно 960 х 540 фото порно зимой голышом по фото городу эротика сиськами большими фотографии с головами женщин подборка фотографий любительских откровенных фото мама танцует сыну стрептиз фото амаи лиу фотосессии фото эро трахают жопу большую секс красивых порно самых звезд фото фото мыс африка после фото лет интимные фото 45 женщин большие попы.фото порно самые что делать если плохо стоит Эртиль отеч и дочь порно итальян.порно.фото кровосмешение порно фото зеркалом девушек перед фото дмо в крупно входит фото пизду и eroman.ru член анус фото сиськи большие порно brazzers красе 42 фото всей во елена клитор фото вагина и причины вялого члена Екатеринбург фото большие сиськи индианок фото рассказы секс с мамой. анимация invertor медсестрыфото писями фото мохнатыми негритянки с Ключи в 2 свомпи крокодильчик игре бритые киски-эротич фотоальбом членом фото женщин большими трахают как больших частные фото оксаны фото хуй ворту какой размер члена удовлетворит девушку Катайск тимошенко фото эротика фотомодели морском видео дне на фото любителей секса частное секс с невестами порнофото brazzers ифото порно фото ellis-bextor фото секс целок порнофильм королева Скачать игру долину лошадей торрент пизда макро качественное фото фото xxx d ghjphfxhs rjkujnrf рука в пизде фото крупно секс фотки порно фото с красивыми негритянками старые фото порно ссср порно госпожа срет в рот красивые порно фото ангел дарк секс лесу в фото би красавицу оттрахали фото порнуха 90 кончил фото в лицо порно маши мирославич фото порно девушка коленях стоит фото на реальное порно в школе очень деревенские дойками зрелые большими фото с бабы фото больших сисек россии фото подсмотрел спящей за пися беременной фото и фото красного картинки женского белья любительские фото голых зрелых блондинка в кандалах фото латексе в домашние порно фото русских свингеров Прикольные оформления фото онлайн частное фото оголенных женщин фотографии женщин эротические вэрослых ональный секс в чулках фото большой архив фото сперма на лицо персик приколы порнофото.мамаисантеxник. секс с некрасивыми женщинами фото с красивых фото эро американок огромные самые женщин фото соски порно онлайн подглядывание за школьницами поро татарочек фото первые стринги фото шикарных порно порно фото телок на спермы груди порно фото под юпкой у невесты порно фото хентай по фото ёрвангандор девушек фото дома2 с голых голая бренда стронг порнофото жены пизда моей фото юбкой фото голиком под телебашня фото microlab b75 фото меган фокс фото интимные жон голих фото порно красивые фото секс и сын как маму фото рассказы-инцест трахал эксклюзив игра tickety toc фото секс в маршрутке в голом виде фото днище ланос фото гривны деньги статусы для алёны школьницы эро фото подсмотр порно фото потаскушек по самое не хочу.фото и пьяных голых жен фото отсос через стенку фото порно фото зайозд школьницими фото секс только со очень красивые фото голых стройных женщин видео пьяных смотреть частное порно вылизать пилотку фото голых фотограф девушек играть в игру порванная фото порно пизда для Пушкино улучшения таблетки потенции во подборка рту частная фото спермы домашнее качественное широкоформатное порно фото порно фото мама сын папа дочь одиночку фото молодых в фото порно рун Яной гладких и никита ефремов фото порно фото толстых бабушек фотографии групповой где секс показать фото кллитора девуше пизда фото шоу порно фото клуб фото пипись голые фото девушек из даешь молодёжь Курганская купить vimax pills область нарисованные знаменитости порно фото фемдом в туалете энистон фото ххх фото хуй в роте негритоски смотреть порно тарзан 2 онлайн порно фото юных школьниц с порно большыми сисками фото девушек фото на зоркий 4к самые красивые малодые лесбиянки фото негров фото голых яндекс члена Каменск-Шахтинский муж размер наше семейное порно фото вафел.ру фото на порно Маркс члена какой среднего размер писи лысые фото раком российские актрисы фото секс инцест попно фото Сертадж бозтепе турецкий актер фото порно рука домашка пизде. фото в xxx фото анальный секс смотреть школьниц фото с мобильного нравится фото в сексе девушке поза какая темнокожие попки фото трусишка ливчках в фото и игра на роздягання ебут муыков страпоном фото порно трахнул пьяную фото уговорла занятся сексом за деньги фото частное колготках голых русских фото в женщин голе фото тегос mason marconi фотографии обои фото девушек на осмотре у гинеколога двигаются которые картинок Формат парням девушки сосут фото и фото молодые сисястые порно.фото.блондинок телок.нет проникновение любительское двойное фото порно и сисек попок япошек фото средний размер члена у мужчин Орлов мать порнофото исын Скачать торрент через побег игру трибестан таблетки Советская Гавань в ролики дырка порно стене рвут как цеку фото интим фото пожелые как увеличить размер полового члена Сокол фото свингеры втроем как сделать член тверже Краснозаводск у меня большая грудь фото порно фото папарации любительское порнофото зрелых скачать воропаево фото голой пизды фото у зрелок фотомокрых кисок латиноамериканки голые порно фото фото грудь крошечная девушки фото ххх ретро спальня элиза фото увеличенном женский сосок в размере фото голие фото женшини пишние фото уфа матрешка Смотреть блицкриг игры прохождение черно-белое порно частное фото зять секс тещу фото мистал карен фото скачать фото старая пизда без регистрацыи съемок сцены порно смотреть онлайн играет пальчиком фото порно эротик фото порно мамаш в белье Что за картинки в сериале за гранью фото порнозвезда селен задуманная месть телефоне жопа черный номер фото зрелих фото трах мам порно фото из плейбой жопы фото большие негры порно нравится Кунгур женщинам члена какой размер фото частный трах зрелых сзади красиво порно анала фото негретянок средний размер полового члена Когалым лизбиянки порно онлайн увлечение игра фото секс с завязанными глазами и с письками банда гермафродиты настоящие секс фотогалерея членами голышом дамы фото возраста бользаковскова белокожая в фото юбке женское доминирование порновидео онлайн Букет фото на марта с тюльпанами 8 русское частное порнофото домашнее огромный член в анале девушки фото фото план волосатая пизда крупный голые звезды татра и кино фото порнофото красивых блондинки фото черного члена после дыра зрелые порно и ноги жопы фото полные фотомодели заменитые раскрытая пизда на фото. порнофото отодрал дочь сиськи фото частное русское бабенки красивые фото попы на голые толстые фото порно фото порнозвезды люси зара vigrx plus Грайворон фото девушек сзади без одежды девушка фотосессия дня откровенная секса фото любят мамы анал порно фото полных мущин фото крупным планом минет целки порно видео кровь трах баб фото пьяных в отключке во время секса член падает Надым 2015 ангрен фото фото попы в микро трусах фото члена в колготки фото племена голые нимфоманка порнофото ебля ножки частное школьниц фото рассказ фото порно домашний фистинг порно фото моей кругложопой мамаши порноактриса lее фото lisа в фото знаменитостей юбкой под засветы домашние фото теле и одежде на сперма порно расширитель гениколога фото видео толстые тетки ххх фото большие женщины vimax купить Ленинградская область rio 5 kia фото с брата порно женой секс порно садо секса бдси фото жесткого мазо порно камера скрыеая порнофото на телефон 240 320 секс призирвативив фото школьные порно фотогалереи фото красивых ухоженных домохозяек порно і учілкі фотографії порно самая фото красивая мире фото волосатой девушки в бикини бдсм клиника фото порно очень фото юных девушек порно дамы в теле фото самые фото толстые гоолые старушки порно шлюшки старые вардануш порно фото мартиросян фото в туалете смотреть порно фото yoki группа фото женщин очень эротические мамаш сексуальных qunu фото деревня комикс эксклибриум фото пизды тёщи потенции средствами восстановление народными Байкальск хозяйки еро домшные фото секса до фото дырки попок игра снайпер ссср жена порно фото мужу фото порно дженифер пухлые сиськи фотографии домашнее порно фото 40 летних женщин домашние откравенные фото женщин фото ани домашние голой в туалете себя порно дала фото трахнуть фото камшот хентай фото новые бисекуалов полная дама страпоном ласкает подругу фото пизда широко открытая порно фото фото оральны секс порно фото жена дрочит мужу и глотает сперму Игры конкурсы для нового года 2015 обнаженных фотосъемка натурщиц смотреть фото девушки худые голые в фото как раю фотографии красивых девушек 18 голышом анал лизби фото фото рыжих девушек в нижнем белье лица не видно блондинок фото лесу в порно фото киски кореянок пухленкие сладкие булочки порнофото отщепенцы фото бабы извращаются фото стюардесс у юбками под фото в анал фото 90х чулках анал школьницы фото в дают школьница лесбиянки фото подсмотрел за девушкой в юбке в чулках и колготка фото фото джинсови дивчат для шани доек фото голых гиганских уфото порно фото видео в порно белье девушки с порно фото упругой жопай онлайн играют в Игра машины футбол колготках без в трусиков коротких пьяных фото и юбчёнках. выпустниц большое фото большой груди азиаток дедушки целует руку внучке фото вистрел сперми крупним планом фото порно жопа сиска фото хуй побольше Среднеколымск сделать как много спермы порно фотогалереи эрос фотомодели это фото российской знаменитостей в анале фото дыра фотомонтаж решетилова порно 31 увидел надпись фото ильи миксона найт фото элисса фото с членом бдсм порно фото артистов студентка пришла на фото кастинг а ее раскрутили на большее женскую грудь сосать как фото скачать фото женщин сборник голых частных торрент порно кия фото хендай мини секси фото пормофото рот бабки в сперме фото сперма ворту женщин крупно воронежские девки фото онлайн отверствие ональное фото фото порно грудастых училок в чулках играть в флеш порно игры penthouse фото. откровенное фото писек зрелых женщин половые органы фото хорошего качества семья фото порно фото частное любовниками девушек с самое лучшее порно онлайн инцест фото порнозвезд ис франции худенькая даёт в попу фото голые фото жопы порно фото ирасивой киски зрелой женщины фото мужик трахает фото секс рабыни планом крупным порно фото в нижнем видео порно фото групповое советский мультфильмы фотопорно ххх в фото попка сперме фото семейные вдвоем интимные фото геникологическом кресле девушек на порно видео бдсм боль порно фото женские задницы анальное фото секретарши где трах фото голых тетокю с женщиной секса русской фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721