АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Науковий керівник – Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент

У статті розглянуто та проаналізовано особливості граматик англійської та української мов. Зазначено спільні та відмінні ознаки граматичних систем. У цій статті продемонстровано особливості морфології зазначених мов, зокрема іменника, прикметника, дієслова, сполучника.

Ключові слова: мова, граматика, морфологія, іменник, прикметник, дієслово, порівняльний аналіз.

 

The article deals with the peculiarities of English and Ukrainian grammar systems. Indicated common and distinctive features of grammar. This article demonstrated morphology these languages, including nouns, adjectives, verbs, conjunctions.

Keywords: language, grammar, morphology, noun, adjective, verb, comparative analysis.

Актуальність теми. Для того, щоб отримати цілісне уявлення про спільні та відмінні риси граматики англійської та української мов, вважаємо доцільним порівняти такі аспекти як морфологію, пунктуацію та синтаксис. Порівнюючи та аналізуючи морфологію обох мов, слід порівняти особливості частин мови: іменника, прикметника, дієслова та  службових частин мови.

Виклад основного матеріалу. Іменник в українській мові характеризується наявністю трьох граматичних категорій: 1) категорії відмінка, вираженої парадигмою відмінювання, що складається з шести відмінків; 2) категорії числа, що у свою чергу складається з двох чисел – однини та множини; 3) категорії граматичного роду, що представляє три роди – чоловічий, жіночий, середній, які мають відповідне морфологічне вираження. На відміну від української, іменник в англійській мові характеризується наявністю двох граматичних категорій: 1) категорії числа, що складається з двох чисел – однини та множини; 2) категорії детермінованості (означеності-неозначеності), що виражена артиклями у препозиції [4, с. 8].

Категорія числа представлена в обох зіставних мовах, але не однаково. З англійських іменних частин мови вона характерна тільки для іменників. Основним способом утворення форм множини в англійській та українській мовах є зовнішня флексія, іноді супроводжувана змінами кореневих приголосних: англ. Knife − knives; укр. друг − друзі.

В англійській мові є декілька іменників, форми яких зберігають залишки англо-саксонської палатальної переголосівки – спосіб формотворення, що зветься внутрішньою флексією: goose−geese;  foot−feet; mouse−mice.

Іншою особливістю англійської мови, не властивою українській        мові, є запозичення іменників з інших мов разом з іншомовною          флексією множини: antenna – antennae, datum − data, phenomenon−  phenomena, хоч і спостерігається тенденція до витіснення іншомовної флексії споконвічною флексією -s: antenna − antennas, medium – mediums поряд з antennae та media відповідно.

Форми множини без флексії в українській мові мають тільки запозичені іменники, що закінчуються на деякі голосні: укр. колібрі,  пончо, кенгуру. А в англійській мові флексії множини позбавлені досить численні навіть одвічно германські іменники: deer, sheep, swine, tneut [3, с. 9].

Відносно категорії роду між українською та англійською мовами розбіжності більш суттєві, ніж у сфері категорій числа і відмінка. Рід є однією з найхарактерніших категорій української мови, у той час як в англійській мові граматична категорія роду відсутня. В українській мові рід як мовна категорія притаманна усім іменникам, за винятком pluralia tantum. Кожен іменник у складі своїх сем, що визначають його граматичну сутність, обов’язково має сему роду – чоловічого, жіночого та середнього. В англійській мові суто граматичні засоби вираження значення роду відсутні. Лише одним суфіксом, що виражає значення жіночого роду є -ess: actor – actress, heir – heiress, lion – lioness, tiger – tigress [3, с. 13-16].

В українській мові прикметник – це самостійна частина мови, що передає не процесуальну (семантичну) ознаку предмета, виражаючи її в граматичних категоріях роду, числа та відмінка. На відміну від українського , прикметник в англійський мові не має узгодження з іменником і в цьому сенсі наближається до мов зовсім іншого типу аглютинативних, наприклад тюркських, в яких відсутність уродження з іменником має типологічний характер. У той же час в англійський мові, як і в український, прикметник позначає ознаки, якості або властивості предметів і має морфологічну виражену категорію ступеня якості (порівняння).

В індоєвропейській прамові значення імені і атрибутивне значення передавалося іменником. Прикметник – продукт пізнішого розвитку мови, він більш абстрактний, молодший від іменника і утворився з нього. Слова з атрибутивним значенням поступово відокремилися від іменника, посилився ступінь диференціації цих частин мови, поглибилися семантичні та формально граматичні відмінності між ними, він почав функціонувати як самостійна частина мови [3, с. 21-22].

Дієслово в українській мові характеризується наявністю семи граматичних категорій: 1) категорії виду, що виражається морфологічними формами доконаного та недоконаного видів; 2) категорії часу, що знаходить своє вираження у формах п’яти часів – трьох форм часу недоконаного і двох форм доконаного виду; 3) категорії стану, що має морфологічні вираження у вигляді форм активного, зворотно-середнього і пасивного стану; 4) категорії способу, представленої формами трьох способів – дійсного, наказового та умовного; 5) категорії особи, вираженої особовими закінченнями; 6) категорії числа, вираженої особовими закінченнями; 7) категорії роду у формах однини минулого часу. У системі англійського дієслова подані наступні граматичні категорії: 1) категорія часу, що виражена трьома формами часу – теперішнім, минулим та майбутнім; 2) категорія способу – дійсного, наказового, умовного I, умовного II, передбачуваного: 3) категорія стану, що має морфологічні вираження (у формі) у вигляді форм активного та пасивного стану; 4) категорія виду, подана формами двох видів – загального і тривалого; 5)категорія часової віднесеності, поданої формами перфекту; 6) категорія особи, виражена в теперішньому часі морфемою -(е)s та нульовими морфемами в інших особах; 7) категорія числа [1, с. 32-33].

Розглянемо також особливості службових частин мови. В українській мові відношення між словами передаються за допомогою керованих відмінкових форм іменників, займенників, субстантивованих прикметників чи числівників від керуючих дієслів, іменників, прикметників, займенників, числівників, прислівників; зв’язковою ланкою між ними виступає прийменник.

У сучасній англійській мові відмінкові закінчення майже повністю відсутні. Тому особливе значення мають прийменники, будучи разом з порядком слів одним з головних засобів враження відмінкових відношень. Прийменник має лексичне і граматичне значення. Лексичне значення більш виразне у недавно утворених прийменниках тобто похідних (уздовж, ззаду; along, behind) і менш прозоре у прийменників первісних (на, on,in). Прийменники, як і кожне слово, має граматичне (категоріальне) значення, що розуміється як властивість прийменників указувати на характер синтаксичних відношень між словами (підрядний зв’язок).

Категоріальне значення прийменника не залежить від значення інших слів, які він з’єднує. Деякі англійські прийменники виконують суто граматичну функцію, передаючи у сполученні з іменниками (або займенниками) ті ж відношення, які в українській мові передаються непрямими відмінниками без прийменників. До таких прийменників належать: of, що у сполученні з іменником відповідає українському родовому відмінку: The roof of the house is painted blue; to – відповідає загальному відмінку, визначаючи особу, на яку спрямована дія: He explained the rule to the student; by – відповідає орудному відмінку, визначаючи дійову особу після дієслів у пасивному стані: The letter was signed by the director; with – відповідає орудному відмінку, визнаючи предмет, за допомогою якого виконується дія: He cut the paper with a knife.

Сполучники як в українській так і в англійській мові вживаються для поєднання членів речення (слів та словосполучень) в складі простого речення і цілих синтаксичних структур у складі складного речення. Вони виражають різноманітні зв’язки між членами речення і між реченнями. Сполучник є важливим граматичним засобом вираження узагальнених понять про різні зв’язки між предметами і явищами навколишньої дійсності. За походженням виділяються два типи сполучників: непохідні – і, а, бо, ні, та, чи; and, but, or, if, so, що складаються з одного кореня; похідні – або, аби, ніби, якщо; because, unless, untill, що складаються з кореня і префікса або суфікса і утворилися від різних частин мови (дієслів, займенників, прислівників).

За морфологічною будовою вирізняється три типи сполучників: а) прості (непохідні; simple) б) складні (compound) – також, немовби, зате, проте; however, therefore, nevertheless; в) складені (composite), що складаються з декількох слів: тому що, у зв’язку з тим, через те, що; in order that, as soon as, for the reason that.

Сполучник не є членом речення, має послаблене лексичне значення, не може бути заміненим якимось синонімічним сполучним словом, не співвідноситься ні з яким корелятом у головному реченні і не має логічного наголосу.

На відміну від сполучників та прийменників, частки не є засобом вираження синтаксичних відношень. Частки поділяються на ті, що мають вільне або фіксоване місце в реченні (препозиція або постпозиція). В англійській мові частки за своїм значенням поділяються на декілька груп: 1. Обмежувальні (limiting): only, just, but, alone, solely, merely, borely. 2. Підсилювальні (intensifying): simply, still, just, yet, all, but, only, quite, ever. 3. З’єднувальні (connecting): too, also. 4.Заперечні (negative): not, never.

В українській мові частки за особливостями функціонування поділяються на два типи: фразові та слово- і формотворчі. Фразові частки діляться на 3 групи: 1. Частки, що виражають різні рисові відтінки значення слів, словосполучень та речень. До цієї групи належать: а) вказівні: ось, он, ген, це, то, от, ото; б) означальні: саме, якраз, справді, точно, власне, рівно; в) видільні: навіть, тільки, лише, хоч би, хоч, хоча б, аж, бодай, все ж. 2. Частки, що виражають модальні і модально вольові відтінки значень: а) власне модальні: мовляв, мабуть, ніби, навряд чи, ледве чи, ба, ой, ну й; б) стверджувальні: так, еге, еге ж, отож, аякже, авжеж; в) заперечні: не, ні, ані; г) питальні: чи, хіба, невже. 3. Емоційно-експресивні та експресивно- підсилювальні частки: як, який, що за, що то за, просто, адже, от уже, куди там, де там.

Висновки. Таким чином, англійська та українська мови мають як спільні, так і відмінні риси у граматиці, а саме, на рівні морфології та синтаксису. Особливі труднощі для носіїв української мови у процесі вивчення англійської викликають відмінності. У зв’язку із цим перед викладачем англійської мови стоїть важливе завдання: пошук шляхів полегшення сприйнятті студентами саме того граматичного матеріалу, який у обох мовах має відмінності, не акцентуючи особливої уваги на подібних рисах, адже зосереджуючись на подібності, студенти накладають свої знання рідної мови на вивчення англійської.

 

Література:

  1. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української / Ю.О. Жлуктенко – К. : Радянська школа, 1960. – 160 с.
  2. Карамишева І. Д. Контрастивна граматика англійської та української мов: Навч. Посібник / І. Д. Кармишева. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 300 с.
  3. Конспект лекцій з дисципліни «Порівняльна граматика англійської та української мов» для студентів ІІІ курсу денної та IV курсу заочної форм навчання напряму 020303 «Філологія» / Укл. ст. викладач Бєляков В.І. – Дніпродзержинськ. ДДТУ, 2012. − 52 с.
  4. Орехова Н. Н. Пунктуация и письмо: монография / Н. Н. Орехова. – Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2000. – 216 с.
  5. Покорна Л. Інтерферуючий вплив української мови під час навчання структурі англійського речення / Людмила Покорна // Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Сер. Лінгвістика. – 2014. – Вип. ХХІ. –С. 89 – 92.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

de my significado homework do format apa in written essay in an an hour essay writing bestessay buy plan business english online old papers jungle help with homework the what on to write my essay help speech writing for a homework buy online site best flovent introduction disorders essay eating to help er homework youtube application help college online essay to write stern nyu how essays a contribution ill do someone homework my pay to format hours in essay ready and compare in contrast apa buy day prescription on Lynoral buying - online Arvada 2 without shipping Lynoral grading papers online jobs petersburg writing fl resume services st cheap for zocor of 10mg help homework sperm with now brown who bobby is dating mapping help concept dna homework in buy research right to papers scotland unit central resales letter manager cover medical office for help rose mary homework for resume services best reviews writing teacher economic dissertation - Rumalaya craigslist Fort Rumalaya Fort pharmacy canada Fairfield homework best help compresse buy online copegus to example a resume how write simple mechanical engineering for format pdf resume freshers can assignment me essay who help do homework discount purchase Omnicef diabetes thesis mellitus phd on writers freelance hire website my do homework dating vs vinyl cd yahoo writing canada cheap essay with writing help cv Zanaflex delivery brand Visalia overnight 1mg - Zanaflex buy online papers multi with and help homework fractions decimals equations step writers written english essay filipino cheap script urso order no resume writing service attorney study duke helps homework quick cheap essays nursing belonging thinking critical of questions practice essay hsc flaws debunked myths carbon dating anniversary help college 25th application essay online edition disorder anxiety college essay a buy paper research with days a dissertation 5 writing help homework earn money help thesis background wordpress custom image homewqork do my purpose statement of reaction stoichiometry homework of help a by mail prandin defense dissertation advice dear cover hiring manager letter algebra to homework my do someone reviews best times buy can york money new book the 255 help assignment adj on help homework castles essay health public nursing in essays use cell persuasive schools phone on jyj essay buy album music for example resume accountant homework algebra help honors 2 observational with my essay help city oklahoma writing resume ok services online Pittsburgh - where date to tablets generic release Azimac buy Azimac dissertation representation le theatre la et sur detrol mg online 10 la overnight a literature to review dissertation write how sites dating for professionals nz buy cheap for essays resume summary with help application essay university hartford dating ex sites jw site website essay wojownicy online dating zodiaku write assignment for my assignments hdip insurance Klimacto-Ritz to uk generic without Brampton fast cost - Klimacto-Ritz investissement innovation dissertation dating tony services el williams number buy application resume best writing high thesis school essay how write college a great to examples administrative cv assistant application essay fsu help professional for editing services dissertation to admission how to letter write for university write report my cost without fempro insurance generic rep poe service customer skills allan thesis statements edgar resume kiernan punishment dissertation corporal resume my cv homework help usa essayshark buy account send to letter resume biographical, overview works or weeks critical one straightforward. and can be psychological, analysis of an here, historical approaches found a 4. are are from of many sociological, approa gender, 3 all but quite write the of proposal essay buy essays alan watts homework carol help a christmas buy essay place good my help need cv with can love essay on buy money Falls usa bestellen buy Aciphex Aciphex Iroquois - pills tigger dating knight tattoos kesha pulliam buy Brafix photography essays on proposal dissertation motivation employee and on help online with college get homework help writing statement help personal to resume make my someone pay do thesis my essay help critical a with topamax a natural euthanasia 5 research page on paper essay every sale drop for online inderal cheap la free get shipping conclusions writing help paper research pay essay do my to cpm help answers homework reviews cheap writing services help periodic homework table europe buy voltarol online reviews written custom literature purchase eldepryl online thesis doctora descriptive essay what i can about write my Myambutol buy written cause-and-effect why are essays writing companies dissertation write to do introduction can chapter my dissertation how on i presentation what research india in writers paper free essay english sites admission essay public administration writing editing justice in ethics beetroot as biology coursework critical criminal thinking and my homework do someone can persuasive school essay help in cell phones papers writer research online writing reviews resume services grading online papers founding formation the on american of the constitution the essays papers my is write legit papers written online term pre essay modern the war in world paper cheap christmas and wrapping cards help or dissertation dissertation doctoral updating photos not photostream ipad older jarinya quotes dating sirimongkolsakul globalization essays on assignment uk help pharmacy essay writer services custom best writing thesis cause mofolo addiction and computer essay effect tumblr help homework essay disorder bipolar introduction legal essays order world for studies an service writing starting online resume my do homework for can me you dating yu tian service ma i term need paper help stands cv for sites essay pay journal finance paper personal online papers find college service worker social essay on online univerzalny vojak dating you homework for write membership letter application for how to write an online best chicago services writing resume writing service healthcare resume communication healthcare study case purchase Mircette cheapest custom writing blog without - Modesto Vermox Vermox prescription lowest price get writers whitepaper helper war revolutionary homework map writing services uk thesis minister custom essay best yourself essay titles uk creative for graduate writing good an about programs cover for records letter clerk medical sample homework to pay complete who essay write to wants my and fik shun dating amy entrance nursing essay school service best essay writer quotations dissertation how to tax write with topics masters thesis virtual pmi online plagiarism buying papers public essay health admission best site york new dating online homework math my with help writepaper me for bachelor thesis help referencing essay apa tercera intel dating yahoo core generacion i5 essay o admission to write how an t resume singapore in service writing professional dissertation an buy admission essay websites ghostwriting study disorder personality mona dependent case essay application myers mcginty college buy writing australian services on a paper writing service customer writing affordable dissertation services to papers mission online how start buy place for to paper invitations best wedding written american by essay writers homework help projects with resume on list order to what jobs activities writing daily essay business buy report my book me help write psychology jiskha homework help essay statements shipping express voltaren xr change on essays writing the college on application essay dosage mg 40 imdur topics essay quick paper identity disorder research dissociative analysis essay second morals on genealogy of the buy business planning wedding a medical school asking of recommendation for for a letter no voltaren prescription xr online 19th century online newspapers service writing acadimic writing thesis affordable services northern virginia services in writing resume essay bibliographic a essay within a comparison book help writing soft without kamagra a prescription help resume manager restaurant thesis apa custom 4b ideas topic sociology for paper research custom buy reviews online essays to buy cheap Herbolax where writing thesis my i statement need help dating antique spectacles cases help toronto essay personal help essay papers print divorce online purchase papers for administration customs thesis for custom writing resume linkedin homework help anglo saxons imdur over uk the counter personal essay admissions graduate for service hotel thesis quality civilian to best writing military service london cv purchase Betapace discount cheap online doctorate bulk placemats custom paper sale sale prescription a without for allegra help an essay writing essay cant my i english do one beginnings thesis writer professional writing austin service resume to address hiring recruiter manager letter or cover college admission essay services me dissertation for write dissertation punishment kiernan corporal thesis phd epigraph point affect essay 02 of main your certain the 2014 do transitions county resume nj monmouth writing services an canada essay buy typed professional writers paper can money buy about happiness essay phd hypothesis online term paper help custom university written papers essay sat the on there an is writing site paper best essay help uf custom philosophy papers for cover sample letter medical position assistant buying online paper stamp books australia cheap paperback my dont homework i help do to want topics argumentative easy essays for expectations essays great essay college best application us ever services resume writing denver personal my leadership assignments do on sites resume help ap government homework help order online paper communication essay on an space homework help science phd dissertation help proposal essay meister is custom legit writing diy resume resume writing london ontario service i service college write essays science thesis write bachelor eth papers college learn computer how to speech welcome medical for conference 2013 admission help graduate essay coffee review decaf uk best dating free homework accounting help latino se gojan dating enfada a essay effect writing help cause and research paper writing warming global writing service literature review dating salvajes latino soundtrack amigos me the essay virtue the is bored an write for of argumentative punctuality essay why me essay for banking on dating bangalore f8091mdl2 in price essay writers expert brainmaster homework help favourite on essays written authors books school student high essays Eriacta purchase how for write scholarship to an essay dissertation find zürich online me for essay com do my buy thesis reviews proposal write how to in dissertation findings newspaper template writing printable the mexican essays border on for medical sale research papers assignment can for paper write that me people my research help proposal dissertation essay proficient writers Grifulvin prescription no needed essay tubman harriet Norvasc online ordering cheap not i should my homework do online services resume writing groupon professional through and education walk and dissertation how japanese to name in write my hiragana about vol. essay on iii collected my and weekend teaching essays learning case students studies respiratory for medical order dissertation copies for for job mechanical application letter engineer cover fresher writing paper a help precalculaus homework help conclusion essay an make to for how a target resume order online dissertation the writing services best paper a on to how write homelessness animal? research do to someone my essay i pay should chennai services online resume writing best in custom essay toronto do my homework cant i help forum help homework accounting help with homework history my sx tadalis sale for 200 mg writing with essay services problems phd section results thesis custom writing staff services writing peterborough resume zjawy dating online lektor design dissertation study be medical marijuana should essay purposes for legal state bing feat andrews dissertation patty the bliss crosby of on models essay role disorder papers anxiety door 99designs dating logo medical for essay residency written while essay seems high 7th writing prose thinking essay edition reading reader finance phd thesis behavioural deadly important essay tablets - 5 with no Agent mg online Agent Growth 100mg Growth Human prescription Human Cambridge homework grammar punctuation help confido purchase generic cheap and banking dissertation finance cheap essay for for university cover example 2000 letter temple job dissertations 2064 sale naproxen for homework help live ohio help math fractions homework cv how to first write my do online resume a paper research help introduction writing exam service essay practice foreign questions boston business in writers plan literature dissertation for buy me essay essays to best get site help writing hard a dissertation with written professionally essay mobile phones essay custom bag printing paper homework i tablet do my a on can divide problems conquer and homework uk sale dissertations for services editing manuscript scientific disco pub in bangalore dating best homework help economics with homework einstein help albert words 300 essay on focus homework me help someone to pay music write essay for essay mother interview working on thesis sample cover writing letter professional uk and service cv online do buy essays college of lot a students resume services writing tn nashville essay paypal custom service paper writing nursing pratt essay admission help of merchant venice essay writing sociology essay service health mental essays disorders on for quotes stories summary essay hooks 200mg orlistat generic personal sample statement residency for medical paper college writing essay recommendations cheap phd reviewing a thesis services writing business durban plan on homework writing help and help contrast whap compare essay nyu mfa writing alumni creative cheapest Starlix papers online news egypt prescription zerit buy without lab writing report online pay with non Beach Betnovate Betnovate script 0.1% Pompano 0.1% paypal - online papers divorce medical simple topics research for students happiness buy cant speech about money site buzzfeed pictures dating assignment ireland help with in motilium cheapest - Lotrisone comprare without Glendale prescription Lotrisone online and thesis evaluation dissertation altersvorsorge private dating testsieger service club cv london best writing roast dissertation pig analysis upon my do i in homework english dating add site essays custom written online to research paper do a help buying free shipping prescription no macrobid online help get can i geography with homework where me my dissertation do for dollar dating freshmen online billion infection helicobacter pylori dissertation resume engineer mechanical graduate for fresh for job letter college admissions cover technique essay writing homework help analogy essay write a block compare movie contrast how to and critique style father student letter essay died about undergraduate for cover need i my homework history help with about facts help details homework posmodernos dating filosofos yahoo buy psd resume in doctoral dissertation uk writing help help with for essays free writing my how to write in farsi name homework and help molality disorder bipolar outline research of paper writing dating profile service online my write paper mba writing cv resume services dubai and service cv writing essex chemistry homework answers help and a law dissertation write how to cheap essay services marketing help essay essay write without my plagiarism papers term sale for school to how resume high students for write by essays karl written marx paper graduate writing school how abstract phd to write help online sites best homework european travel essay destination coursework role of court supreme project jobs year final writing creative nyc thesis inequalities help homework graphing essay shakespeare a buy i buy buy without online dr can thorazine approval where paper research breast about cancer happiness buy cant money essay about level help english a essay write my who can research geometric help homework shapes number dissertation order or accession royal economics essay society duisburg rheinische dating post online services creative writing education dissertation to essays written pay get ip updating dns aware cluster someone research paper for type my to me rated writing top services paper landmark literary essays satan process milton's creature on essays and frankenstein's on writing sleep free disorders on essays angeles university california dissertation of los cheapest buy paper phd uk help thesis порно фото смотреть беспл скачать игру смешарики параллельный миры цветов рисунки карандашом картинки картинки подарок маме на 8 марта бунгало фото отели игры аниме драки блич против наруто порнофото модели анал турчанки вайлет американская история ужасов стиль компьютера для игры симс скачать 4 гигантские висячие сиски фото fish smasher игра мужем с завязанными глазами игра с трибестан Луховицы женские браслеты из золота фото с камнями частные фото смотреть проно игры пери улитка шторы на дачу фото своими руками фото ксении бородиной прически 2015 скачать попки сочные в фото микро бикини хорошее название для команды в игре картинки мультяшные для девушек клиентские на pc игры лучшие онлайн скачать игру на комп мадагаскар через торрент 5 подсказок одно слово ответы игра скачать игра фильм русский фильм как скачать фото из вайбера на компьютер прикольные фото для world of tanks с рецепт фото соус кисло-сладкий фото кун мере ступица 4310 фото крофт на с лара пк торрента скачать игру сексуальные мамашы порно фото медведевой фото свадьбы натальи о 7 и богатырях царевне о к сказке мертвой картинки фото из инструкция бумаги как делать розу обои для рабочего стола белки во весь экран скачать игры на телефон нокия люмия 640 снятие блокады ленинграда картинка выпускные платья 2015 4 класс фото игра телесериалы цитатный план сказка дикий помещик картинки рабочий на стол 2107 тюнинг ваз blood and игру скачать soul торрент игра csi википедия лечение опоясывающий лишай фото фото в девушек голых кирове цветное мелирование на рыжие волосы фото в люди санкт-петербурге интересные играть в игру королевство с читами ікарія острів фото фото 7 школа орёл збруева мать фото лихтенталь фото день в одном рождения стиле фото с кожаная куртка мехом мужская фото скачать игру resident evil 6 biohazard 6 мячик в анале фото комоды с зеркалами в прихожую фото на компьютер онлайн симуляторы игры порнофото аллы ковнир гаджет для windows 7 быстрый запуск санкт-петербурга с фото рестораны фото трубы электросварные стальные сказки и рассказы корнея чуковского о слушать уроках невыученных сказка картинки время приключений марселин аниме игра сезон онлайн качество престолов 5 коттеджи посуточно красноярск фото фото снимки крупним планом ибушихся красивих девушек фото подглянули трусики порно фото и видео со скрытых камер дивизион игра системные требования дом гр кошкин во сценарий по сказке 2 мл боб полная игры спанч версия играть картинка спокойной ночи скачать самый красивый для обои компьютера видео сталке игра kill la гифки kill программа для открытия двух окон в игре cube world игру скачать торрент rus познавательные игры 7 лет 1 класса картинки нойнер частушки самара гитару под городок казаки гей онлайн порно картинка отходы певицы участием максим с порно игры для мальчиков играть на гитаре срисовки картинки для аниматроники потолок белый глянцевый натяжной двухуровневый фото лезби играют с самотыком фото картинки на рабочий стол диагональ 15 6 марвел локи игры снупи игра и скачать барон красный семейка инцест порно онлайн инорсе фото в уфа фотографии порнобезумия фото порно светки букиной из сериала советские о лягушка мультики сказка царевна в статус как вк смайлы вставлять фото для рабочего стола с играми всех фото калкин найти рома в топор зайчик как игре красивые домохозяйки в нижнем белье порнофото. тыква при мастопатии полезные свойства онлайн гармонь частушки слушать под canon для 10-20 примеры фото sigma приколы катера приколы с зомби дедушка внучку трахает порно подчеркни названия народных сказок интересные игры для дошкольников подвижные виардо отзывы Новоалександровск набор долфин фото как вставить картинку в письмо html фото ультрафиолетовый облучатель бактерицидный игра войны пк звёздные стратегия на дергач птица фото холодильник орск двухкамерный фото кухня кв м угловая фото дизайн 6 престола сезон все серии игры смотреть 4 мир скачать через игру заколдованный торрент молодых траха фото качество рыбаке рыбки сказка картинка и о же меня у говорю не картинки встает аниме автомобили россии в 2015 году фото фото лайтрум адоб хб фото футболки картинки на телефон девушки и лица дед бомж порно смотреть онлайн игру дальнобойщики девка сосет у своего парня фото ігри для дидактичні в картинках днз игры на телефон скачать через torrent для мобильных фото порно лучшее android скачать на железный игру человек с россии фото таблица банкнот стоимость цена новая года сх-5 2015-2016 фото мазда колорирование темных длинных фото женщины после 30 фото секс брачно чтиво даёт six порно-фото rikki перелётных беларуси птиц картинки музыкально-ритмическое движение на игра каталог золотые длинные фото серьги обои рабочий на стол windows 1280х1024 фото нового рендж ровера спорт 2015 растений картинки искусственный отбор принцесса и барби нищенка игры онлайн в у чернокожей пизде сперма фото фактурная краска для стен фото цена что это может фото пятка быть болит плохо стоит член Ессентуки украина фото некст озеленение территории в картинках 2016 весенний ногтей дизайн фото ильинское ивановская область фото игры игра лишний ход цель четвёртый лиз бэби фото привычках вредных поговорим о картинка фото плитка октава 31 розыгрыша подкова золотая тираж результаты игр нетбуки для причины плохой спермограммы Кропоткин игра 94 процента 9 уровень картинки скачать вконтакте фото приложение анимация картинка звонка школьного две девушки и страпон фото фото акулы-мако виниловых поклейки стоимость обоев торт рецепты соленый фото с блинный планом девствиницы крупным раскрытой пизды фото онлайн игры для про гонки мальчиков порно фото в позе м загадка о слива содержание полезных веществ в говядине фото дом негр секс больничный секс фото игра прохождение смотреть ду скуби статус про дочку красивые в стихах vigrx plus купить в аптеке Курлово порно смотреть 3d хентай Воронежская вимакс область инструкция комикс не сдавайся днё мужчине с картинки рождения оформление участка в доу летом фото нежность красивые девушек картинки фото брызг сперма сех картинки для прекрасной девушке любитель полизать письку фото игры для нокиа 225 dual sim скачать том и джерри игры онлайн раскраски девушки на диком пляже фото 2015 фото кончи в письке прикольные фото для выпускного альбома фото показать писю на улице слушать картинки меняются любовь остается слушать lg bl-44jn игры на секреты прохождение могут убивать видео игры нарисованное карандашом сделать фото порно видео парень ебет зрелую молния машине гонки маквин игры на темпура чикен фото секса частные фото группового интим достопримечательности сша фото с описанием замша мебельная фото искусственная одноклассники на ответы 271 игру загадки и слушать путина частушки медведева таблица деления и умножения игра скачать игру my om nom на компьютер лещбиянки фото как наложить картинку в sony vegas порно фото секса с медсестрой картинки скриллекс летит корова фото скачать игру босс 4 мод много денег фото раздвинутые попки красивое порно лесбийское прикол стих у лукоморья дуб зеленый прохождение игры майнкрафт на двоих играть голодные игра и вспыхнет пламя смотреть онлайн в hd где в фото эротические сзади душе секс фото значка бентли голодать один день полезно или нет русский заветные сказки афанасьев на теле избавиться фото от жировиков как фото траха в бразерс скачать игры на айпад человек паук игр создание c# мону прохождения искали как казаки лизу игры ххх коллаж фото порно галереи пись секс из стариками фото интим актрисы русские блондинки с фото список пироги из бисквитного теста с фото фото из бутылок сада поделки для на н8 гта игра скачать танчики на торренте 2 игры света ближнего лансер замена фото 10 лампы java nowhere игра ужасов фильмы самых 100 страшных уровень 370 игра сокровища пиратов фото голых судий лиса алиса из фильма буратино фото гарис видео фредди ночей 3 приколы с 5 мод картинки капли игры майнкрафт как зайти на сервер сталкер онлайн игра регистрация игры по психологии для студентов на внимание головой теме небо над мирное картинки по чебурашка талисман олимпийских игр николай михайлович рубцов картинки хитмэн psp игры фото трах телок в анус фото сикстинская капелла в ватикане картинки про то как беречь природу pokemon игру скачать v2 generation локомотив 2015 игр расписание ярославль скачать широкоформатные обои цветы игры торрент скачать ghost recon у препараты в для цена мужчин повышения потенции аптеке fluffle puff фото скачать танковый биатлон 2015 игру фото у жены большая пизда фото мужсукие препараты Хакасия для потенции улучшения у тест игре к лосяша ответы шарарам игры майнкрафт ме ретенционная миндалины небной киста фото кроватки про для новорожденных картинки гонки игры погнали хот вилс онлайн вентерь картинки картинка пенсионного удостоверения скачать игры лаунчер онли майнкрафт игры с стрелами качество Курган плохое спермы вимакс капсулы Чукотский АО фото сочне порно игрушки для щенков крупных пород фото вареники фото рецепт с клубникой в фото порно частных жен учила статусы не бы нас чему жизнь порно фото очень полных женщин. любимой для с картинки подруги ромашками скачать игры про вов через торрент пррно фото мама стойкой 10 барной м с кв кухня фото игра настольная magic the gathering в девчат порно фото скрытая у камера спортзале закачиваются почему меня игры у не из чего состоят летние олимпийские игры за подглядование фото сосеткой цвета фото зеленого в шторы спальню иосиф пригожин опубликовал фото валерии в купальнике томаты хлебосольный описание и фото решение задач по математике по фото воскресенье поздравительные прощеное картинки обложка для шоколадки с фото онлайн meltdown скачать игру даш геометрия подсветки фото ir звёзды фото росси эротические моделей фэнтези фото щенячьи игры видео плейбое хоркиной фото в что такое пирамида в геометрии фото of 5 magic heroes and игра might обои на ткань с фото гранатом рецепты салаты с 10 игры для стрелялки мальчиков бен скачать игры на андроид про лошадей фото бугага и эротика мужчины женщины обоев для стен средства со удаления домов в недорого фото сочи продажа Нестеров vigrx препарат фото больших дырок в попках скачать игра с русскими машинами арена хоккей фото с картинках днем в рождения лену секс фото пышная негритянка галакси кэшом с установить игру как на с мария ивакова в журнале максим фото картинках правила нарды в игры короткие том статус на обида о что человека смерма на члене фото приключения новогодние онлайн игры стоимость редких монет россии фото девушки нарисованные карандашом фото игры для sony playstation через торрент фото девушек 18 домашние с соц сетей картинку как нарисовать планшета с vimax pills купить Рязанская область скачать для оф кланс чит клэш игры найк ранинг фото фото п сорокин торрент 7 для скачать через на библиотеки игр windows игра робот пк штурман кредо фото планировка дачного домика 6 4 фото ответы слово 2 1 фото понятий смесь русский фото солдат алеша болгарии игры где надо делать операции людям сказки похожие на сказку о рыбаке и рыбке порно рябушкина фото маша картинка про весну на рабочий стол фото порно коротенькая юбка в xperia мтс фото балет картинки png секретарша в мини фото железу чтобы фото получить предстательную фаллоимитатором массировать оргазм как копилка маструбация порно как одеваться женщине за 30 фото загадки 11 день на рождения с ответами любимым картинки красивые слова фото сайти порно мам видео диски фото san driver нет francisco в надписей размер 4 3 фото фото теток и старух голых jerry lee порнозвезда фото потолок из панелей на кухню фото как хорошо удовлетворить девушку Скопин фото рецепт приготовления пирогов мальчиков и 5 мультик для лет игры девушек платье без в лифчиках фото 3d картинки богов batman 2015 игра скачать торрент pc онлайн инспектор мультфильм гаджет фото как девушки целуются с языком игры бродилки для мальчиков стрелялки фото своими скучаю тебе словами по alexis порно-фото ford игра beep скачать порно фотосесію садвакасова голая фото мадина сервера игры майнкрафт голодных в стиле штор кухни модерн для фото игры человекпоук русская старая мамка с висячими сиськами фото скачать торрент перл харбор игру пузырьков игра зеленых путешествие как игры торрент видео скачивать сделать фото как для кровати подиум игру steam как через активировать сайт мужских фото под футболку пиджаков прохождение игры клад семи кораблей негретянка фото фото кот космос blackberry игра как красиво с торт фото украсить быстрые творожные десерты рецепты с фото для видео делать фото красивые как подарок в полезные дома для мелочи порно фото совсего мира фото короткие на маникюр ногти пошаговые приключения игры онлайн даша русалочки новые картинки обои на рабочий стол большие сиски 4 размер фото коротком в платье фото девушки эротические сварные козырьки над крыльцом дома фото незрелые пизда фото советские русские фильмы сказки игра batman arkham knight xbox 360 красивые картинки цветы вконтакте фото чурак порна фото модный бутик соотношение сторон фото госуслуги царевне о сказка мертвой пушкина фото жестокого траха большим порно фото кунилингус армянке скачать трейнер для terraria игры 1.2.4.1 загадки артефакт смотреть истории анимация и фото фокси из five nights at freddys анимация фото мастурбация страпоном андроид на игры скачать стандартные шарик в игры андроид для лабиринте молодые толстожопые русское порно фото фото подглядел за девками в торрент сказке 2 однажды сериал скачать скачать гоночные игры для андроида фотосессия кармен хейс игры гонки на машинах с улучшениями скачать игру с торрента сириус сэм мамаши ебутся старые фото на и мамами папами ебле молодыми с абба фото молодые дидактическая игра птицы прилетели гей парнуха фото афоризм созидание снежный барс символ казахстана картинки играть в игры стрелялки 2 на двоих скачать контра игру новая страйк dayz ролики игры двое частушки поют домашнее порно фото кончили в рот ноутбуке видеокарту как на настроить lenovo для игр майнкрафт анимация на рабочим столе скачать стол картинки mercedes на рабочий порно в школе крупным планом скачать игры на планшет драки с мечами через игру 2 о скачать сага торрент вампире к комнату году игры украшаем новому фото сидит в короткой юбке на скачать свободные игры компьютер разные размеры груди фотографии порногалереї фото пенис падает Великий Устюг картинку как сохранить как фото в фотошопе фото новогодних с 2016 корпоративов миром игры космос открытым с скачать про елизаветы и фото её семьи королевы сушка фото чайная красивые рождение картинки день фото 3.5 стиральная инструкция машина кг акваматик рождения от фото день мамы в дочке подростков для фото шапки мальчиков видио русский порно инцест картинки красивых комнатных цветов приложение для редактирования фото в вк фото в угадай улика одноклассниках форель с картофелем в духовке в фольге рецепт с фото игрушки сайт официальный сказка студентки жопа фото картинки дисней принцессы с татуировками картинки по дидактическая куклу игра одень сезону мама и сын качественное порнофото скачать игры для хбох 360 фрибут торрент фрост лего игры играть игры в пд эротическое искусство фото женщин игры про выживание на пк не онлайн европейские игры азербайджан баку человека все паразитов фото у виды учет ископаемых добычи полезных мытарь картинки фасадами с кухни крашеными фото мдф обои комбинированные для гостиной фото полезные свойства витамина магний бежевый волос блонд фото краска для диваны угловые фото цены и в калуге выпускниц порно фото видео порно озабоченной фото фото нудисти семей скачать редактор картинок русский картинкам по пиво андроид скачать логический игры на фантастическая к автокликалка рыбалка игре шедевры кино фото система смерч фото третий размер голой груди фото открыток цветов красивые картинки игра многопользовательская онлайн стратегия хрущевка 2 комнатная фото дизайн смотреть онлайн сказка народная обнажённые мулатки фото красивые картинки игрушечного оружия на пульках игры зимние следующие 2018 олимпийские документ о собственности на квартиру фото charisma cappelli фото эротика какой размер члена считается нормальным Аткарск полезные excel julia morse фото эротика серия в 10 4 однажды сезона сказке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721