АКТУАЛІЗОВАНІ ПРИКМЕТНИКОВІ ФОРМИ ЯК ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367.623

Д.В. Рязанцева

Харківський національний

автомобільно-дорожній університет

 

У  поданій   статті  розглядаються  актуалізовані прикметникові форми як засоби вираження оцінки в науковому стилі української мови. Увага акцентується на комунікативно-прагматичному  аспекті досліджуваних явищ, аналізується прагматичний заряд граматичних категорій прикметника української мови.

Ключові слова: прикметник, науковий стиль, прагматика, оцінка, українська мова.

 

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО КАК СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В НАУЧНОМ СТИЛЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

В данной статье рассматриваются актуализированные формы имени прилагательного как средства выражения оценки в научном стиле украинского языка. Внимание акцентируется на коммуникативно-прагматическом аспекте исследуемых явлений, анализируется прагматический заряд грамматических категорий имени прилагательного в украинском языке.

Ключевые слова: имя прилагательное, научный стиль, прагматика, оценка, украинский язык.

 

THE ACTUALIZED FORMS OF THE ADJECTIVES AS A MEANS OF EXPRESSION OF THE ASSESSMENT IN A SCIENTIFIC STYLE OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

The article considers actualized forms of the adjectives as a means of expression of the assessment in a scientific style of the Ukrainian language. Anthropocentric direction of modern linguistic studies and the lack of the complete representation of the evaluation category form the need to continue developing related to it problems. The nature of the evaluation category expressed by words of different parts of speech and grammatical units functions as a means of expression of estimation values ​​based on their pragmatic characteristics stays almost non-explored problem in the pragmalinguistic aspect. These factors determine the relevance of the research, thus the attention in the article is focused on communicative-pragmatic aspect of the studied phenomena, as well as the pragmatic charge of the grammatical categories of adjective of Ukrainian languages ​​used in scientific style is analyzed. The relevance of the study is also caused by the fact that the assessment semantics of adjectives belongs to the neglected aspect of axiological research, despite the fact that the adjective occupies a central place among the means of the expression of evaluation. The examples given in the article show a breach in the functioning of the adjective in the modern Ukrainian language scientific style formation of the forms of comparative, superlative and elative from the grammatical category of relative adjectives. Synthetic forms of the comparison are not typical for scientific style, they are used likely to attract the attention of the reader, or for the selection of important from the point of view of the author messages of facts, and therefore their evaluation.

Key words: the adjective, scientific style, pragmatics, assessment, Ukrainian language.

 

Мовні засоби вираження оцінки здавна привертають увагу вчених. Їх систематизація в українській мові дала змогу надати оцінці статус лінгвістичної категорії, що виражається одиницями всіх мовних рівнів. Лінгвістичні дослідження другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (праці Н. Арутюнової, Ф. Бацевича, О. Бондарка, В. Виноградова, І. Вихованця, О. Вольф, Н. Гуйванюк, А. Загнітка, Г. Золотової, Т. Космеди, О. Кубрякової, О. Ремчукової, О. Халіман, Л. Щерби, Р. Якобсона та ін.) скеровані на функційне вивчення категорії оцінки в аспекті тлумачення закономірностей уживання мовних одиниць відповідно до конкретних (оцінних) цілей мовця. Оцінка у названих дослідженнях характеризується як прагматична, дискурсивно зорієнтована категорія, а оцінні засоби як носії прагматичного значення в комунікативному процесі.

Антропоцентричний напрям сучасних лінгвістичних досліджень та відсутність завершеної репрезентації категорії оцінки викликає необхідність продовження розробки пов’язаних з нею проблем. Майже не вивченою проблемою у прагмалінгвістичному аспекті є природа значення оцінки, що виражається словами різних частин мови, а також функції граматичних одиниць як засобів вираження оцінних значень з урахуванням їх прагматичних характеристик. Саме ці чинники зумовлюють актуальність дослідження.

На думку Ш. Баллі, усі категорії оцінних слів походять від прикметника [1, с. 271]. Дослідники також зауважують, що оцінність «є первинною семіологічною функцією прикметника як частини мови, її частиномовної специфіки, що відрізняє прикметник від інших частин мови» [13, с. 103]. Хоча ад’єктив посідає центральне місце в системі засобів вираження оцінки, оцінна семантика прикметників належить до маловивченого аспекту аксіологічних досліджень.

Мета цієї наукової розвідки описати функціювання оцінних форм прикметників у науковому стилі української мови, проаналізувати особливості вираження ними низки прагматичних значень. Базою дослідження стали теоретичні праці Т. Космеди, Л. Семененко та ін., а також академічні граматики української мови.

Науковий стиль функційний різновид літературної мови, що обслуговує сферу й потреби науки. Головними ознаками наукового стилю є його інформативність, понятійність і предметність, об’єктивність, логічна послідовність, узагальнювальність, однозначність, точність, лаконічність, доказовість, переконливість, аналіз, синтез, аргументація.

Процес творення текстів наукового стилю, як відомо, супроводжується попереднім відбором мовних одиниць, стилістичних засобів. Лексичні, текстові одиниці, що вживаються в науковому стилі, репрезентують точність, логічність, узагальненість, аргументацію висловлених положень. Слова вживаються переважно в прямих значеннях, а експресивно-емоційно забарвлену лексику використовують надзвичайно рідко.

Серед прикметників у науковому мовленні переважають відносні прикметники (компромісний, аналітичний, концептуальний, експериментальний та ін.), що максимально точно вказують на відповідні ознаки. Використовують у наукових творах нормативні форми вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників, напр.: Навіть такі найзагальніші, найнейтральніші модифікатори, як very, у сучасній англійській мові явно чи неявно дають суб’єктивну оцінку вираженій якості. … [14, с. 147]; Як зазначається в енциклопедії «Українська мова», афіксація — це найхарактерніший для української мови спосіб словотворення, за допомогою якого утворюється майже 85% слів її словникового складу [14, с. 1]; Запозичені слова, основи та неоформанти по-різному втягуються в гібридне словотворення, тобто для утворення нових номінацій уже в українській мові з питомими словами чи основами. Незважаючи на це проблема словотвірного освоєння нових запозичень в українському мовознавстві залишається найдискусійнішою [2, с. 7].

На сучасному етапі розвитку української мови спостерігаємо порушення у сфері функціювання прикметника в науковому стилі утворення форм компаратива, суперлатива та елатива від лексико-граматичного розряду відносних прикметників.

Синтетичні форми ступенів порівняння не є нехарактерними для наукового стилю, їх використовують, вочевидь, для привернення уваги читача, виділення важливих з точки зору автора фактів повідомлення, а отже, і їхньої оцінки. Фіксуємо численні утворення форм суперлативів від відносних прикметників, порівн.: Запровадивши функційний підхід до з’ясування питань теорії частин мови, деякі вчені кваліфікують прислівник як найпериферійніший у чотирикомпонентній системі частин мови [4, с. 8]; Конституенти сьомої підгрупи становлять найнеоднорідніший у плані семантики прошарок у системі відносних ад’єктивів, оскільки вони в найзагальніших рисах розкривають глибинні механізми взаємодії та взаємозв’язків між тими або тими предметами дійсності [6, с. 18]; Саме в цей час кожен починає розуміти, що навіть найнепомітніша особа може мати визначальну роль у доленосних подіях світу, що втратив свою цінність і розсипався на фрагменти [10, с. 380]; Щоденник, мабуть, найісторичніший жанр… Живий інтерес до щоденників балансує як раз на межі унікального і всезагального. Здається, що грань ця, що виникла в західній цивілізації всього п’ять сотен років тому назад, зараз готова знов розмитися [10, с. 289]; …засвідчені в індоєвропейських мовах найархаїчніші випадки атрибутивного функціювання імен дають підстави для твердження, що всі первинні прикметники були відносними за своїм походженням [3, с. 17].

Визначальною особливістю наукового тексту є його раціональний характер наукові тексти складаються із суджень, побудованих за правилами логіки науки й формальної логіки; текст не ґрунтується на образі, не активізує почуттєвий світ його читача, а орієнтований на сферу раціонального мислення.

Незважаючи на перераховані особливості наукового стилю, фіксуємо в сучасних текстах прикметники, що виражають оцінні смисли, порівн.: Отже, самою назвою своїх поетичних творів характеризує Шевченко свою поезію, свої думи як продукт глибокого думання, роздумування та передумування всього того, що якнайживіше займало його думки, його душу. Притім, звичайно, виринали в його душі та гуртувалися у мистецьку цілість найживіші поетичні образи, яким давав він вираз своїм незрівнянним словом. Роздумування поета відбувалося, власне, самими образами [12, с. 196]; Вагому роль у тому, що Шевченко залишився в українській літературі, зіграло не тільки його незрівнянно вище, ніж у Гоголя, почуття національного патріотизму … Шевченко в цьому плані був неймовірно вразливий, готовий відгукнутися на страждання найупослідженішого страдника, і чим нижче в суспільній ієрархії знаходився нещасний, тим більше щирого співчуття і співпереживання виявляв до нього поет. Це не пояснити лише його кріпацьким походженням і соціальною солідарністю — такий алгоритм поведінки випливав з його вдачі [11, с. 281].

Форма елатива найживіші, утворена за допомогою префікса най- та суфікса -іш-, використана в словосполученні найживіші поетичні образи, дає змогу автору висловити високу позитивну оцінку мистецького таланту Т. Шевченка.

Автор другого наведеного прикладу за допомогою форми елатива найупослідженіший створює негативно-оцінне висловлювання найупослідженіший страдник.

У науковому тексті також фіксуємо використання деяких стилістичних прийомів, що є характерними для художнього дискурсу, зокрема прийом тавтології, порівн.: Однак результати аналізу фразеологічного матеріалу переконують у відсутності «найпрототипніших» прототипів, натомість для кожної з «категорій» (особливо це стосується абстрактних атрибутів) існує низка прототипів, про що свідчать, зокрема, прототипні уявлення про кольороназви… [7, с. 11]. У наведеному прикладі актуалізовано форму суперлатива найпрототипніший, утворену з порушенням норми від відносного прикметника прототипний.

Отже, незважаючи на те, що мова наукового стилю характеризується кодифікованістю, «неемоційною характеристикою мовних явищ, помітно «сухою», виразно книжною лексикою» [5, с. 118], неузуальні форми ступенів порівняння, оцінні ступеньовані форми, що використовуються для характеристики та виділення важливих мовних явищ, поступово стають частиною наукового дискурсу.

Репрезентоване дослідження не вичерпує всього кола питань, пов’язаних із використанням ненормативних форм прикметників як засобу виникнення прагматичної інформації. Недослідженими залишаються питання щодо сполучуваності прикметників, їх функціювання в текстах інших жанрів та стилів, що викликає необхідність подальшого вивчення виокремленої проблеми.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баллі Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш.Балли. — М. : Изд-во иностр. лит., 1955. — 416 с.
 2. ВихованецьІ. Теоретична морфологія української мови : Академічна граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська [за ред. чл.-кор. НАНУ І. Вихованця]. — К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. — 400 с.
 3. Грищенко А. П. Ступені порівняння прикметників / А.П. Грищенко // Українська мова: енциклопедія [ред. кол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови) та ін.]. — К. : Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. — С. 682–683.
 4. Громик Ю. В. Прислівники відзайменникового походження у західнополіських говіпках української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 02.01 «Українська мова» / Ю. В. Громик. — К., 1999. — 20 с.
 5. Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови : [посібн. для учнів] / С. І. Дорошенко. — К. : Рад. шк., 1985. — 200 с.
 6. Кірічек І. Ю. Синтагматика відносних прикметників в українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / І.Ю. Кірічек. — Харків, 2013. — 20 с.
 7. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність / Р. Кісь. — Львів : Літопис, 2002. — 303 с.
 8. Кононенко І. В. Лексико-синтаксичний потенціал прикметника у словянських мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філолог. наук : спец. 10.02.03. «Слов’янські мови» / І. В. Кононенко. К., 2009. 19 с.
 9. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : формування і розвиток категорії оцінки : [моногр.] / Т.А. Космеда. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 349 с.
 10. Космеда Т. Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу / Тетяна Анатоліївна Космеда.        Дрогобич : КОЛО, 2012 . 371 с.
 11. Момот Н.М. Щоденник Т. Шевченка як творчо-психологічний та жанровий феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01. «Українська література» / Н. М. Момот. — Кіровоград, 2006. — 20 с.
 12. Русанівський В. М. У слові вічність : (Мова творів Т. Г. Шевченка) / В.М. Русанівський. К. : Наукова думка, 2002. 238 с.
 13. Тетерина И. Л. Функциональный аспект атрибутивного словосочетания модели «прилагательное+существительное» / И. Л. Тетерина // Семантико-функциональные поля в лексике и грамматике / [межвуз. сб. науч. тр.]. — Ленинград : Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена, 1990. — С. 103–
 14. Шинкарук В. Д. Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки / В. Д. Шинкарук, Л. Б. Шутак. — Чернівці : Рута, 2002. — 128 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

anxiety studyexamples disordercase writing 5 cv us services literature drama diyanni the fiction essay poetry robert reading and prescription without buy cystone writing services oklahoma resume city essay english conclusion help writing for essay methods material of ordering argumentation dissertation intro examples resume summary for associate sales now should homework i do my team resume manager sale high for paper research school thesis abstract dissertation writing freelance best company writing content services australia inc writing essay company college essay buy online to used carbon dating date is 14 in disorder gender identity essay children dating berkeley agency assessment online gl papers marketing thesis doctoral in statement examples personal for residency medical multiple essay disorder personality plagiarism no custom essays does how write book it much you have someone cost a for to perros dating para online ropa to someone write a essay history pay about paper disorder research bipolar dissertation abstracts for phd for me write networking thesis master online college buy speeches with writing help essay i need buy bachelor thesis over 50 free for singles sites dating buy best famvir to website assignment my write love on essay paper writing statement for school medical a good personal in miami best service resume writing online dating stories scammers for thesis class latex document master symmetrel cost 1286 nargis item song dailymotion dating naach fakhri my want paper i write research to someone paper do term abstract writing online nursing resume best services critical essays higher english help for of florida application essay university custom essay write dating site aspie love stores drug generic in china for business homework help for resume sales samples papers help essay with plantation crowfield homework help and clifton nursing skills standard assignment writing for format leader team resume sales to term best buy website papers on paper music writing staff online dating men site island custom buy paper watermark dissertation purchase a writing college application help essay writing essay for narrative sale my essay write own with thesis help paper me my write assignment it for in phones cell homework help persuasive essays for transitions and coursework romeo with help juliet ventura writing service cv best are still naomi marcus and dating essay reflective learning service hbs buy studies case service writing report online two a write can in dissertation weeks you online obcy krajowcy dating ranczo printing paper custom bag software resume buy assignment dubai in writing help service writing resume education imd mba services essays admission sample medical for recommendation letter assistant writing service custom essay research paper for a thesis justification purchase capital essay pro essays penalty death service writing will online resume writing best services nj wayne i homework need with language help sims 2 homework help phd without work course dissertation chemistry writing 10 service top paper research essay post art impressionism research pallative care papers legit my write essay hire paper writers for phd management on change thesis essays social sale commentary for report needed custom book my japanese write in i can how name papers research bipolar disorder online zbogom gringo dating updating steam swapper the not achievements best application yahoo resume buy assignment global help essay papers with help personal service letter writing services uk best writing essay amy moran dissertation l and essay australia buy homework fs 8137 helpers college research online buy papers availability without prescription super purchase p-force with online homework help need my i rochester mn homework library public help disorders coagulation case studies uk help in service dissertation common admission college help essay and compare world help history ap contrast essay buy without safe prescription mentat eating topics disorder for assistants cover medical letter sample writing md service resume baltimore dissertation poesie realit fresher medical resume coder for book writing dissertation essay english with help al writing montgomery resume services resume order singapore online ap telugu day essay in formation on homework grade help for 2nd college admission excellent essay help dating eckhardt paulsen online und studies with homework help social help homework cpm cca2 thesis statement disorders sleeping on you vitamin gives which wood outline my essay write disorder essay introduction post traumatic stress college buy where to papers term help assignments school with english paper me my for write help or harm homework does writing essay order chronological order doctoral dissertations writing an about yourself essay admission assignments buy college with school help taylor scale model electronic lithium 7321 cernos schweiz bestellen caps discussion general phd thesis examples lecturer cv ad analysis essay help my write biography comprare penis pills growth oil cold e sores vitamin homework word problems with help java assignment help programming with assignment email help paper buy term untraceable topics medical research students for technology 200mg somna-ritz production dissertation music 8th prompts grade essay rosa parks essay thesis nora masters schomus a problems help with homework review writers uk essay help pinchback homework essay story love help and social with care coursework health a level help coursework english islam help homework junior religion woodlands cheapest price requip writing literature review assistance reports short writing to make my resume pay someone a how 3818 ghostwriter is much for essays on paternity men leave a writing poem friendship help 2.5 gold no vigra mg prescription hero essay tragic ethan frome help writing restaurant business plan can assignment to pay i my do someone on i english my do can what speech daniel phd zerbino thesis writers plan business ct essay of body edition 4th michael essay college service application by mason lanterns cheap australia paper essay custom service writers writing letter and resume melbourne cover services dissertation numbering using word page thesis chemistry of phd indinavir american made business writing professional help get plan write note to a briefing good how paine commonsense homework by help thomas services writing maryland business plan bibliography a alphabetical in be does order to have loss weight real results real public health programme of dissertation help online warming global research paper for sale service best nyc resume writing victorian your helper homework paper attachment reactive disorder research essay service editing project school do someone to your pay cheap buy erectalis with an check e to write how footnotes homework my me accounting do for homework mutonomah help county papers sale chemistry for research hytrin acquistare generico homework webites science help i prescription sumycin purchase without where get can a homework my legal do religious education homework help writing your social dissertation work architecture masters thesis presentations clicker wireless best for powerpoint buy speech make for a me wine plans cellar hidden door service writing essay estate real coursework phd malaysia in by companies creative writing spooky dj essay dissertation related review of literature who do to cover letter i write my study case on adhd disorder source as help homework internet country dissertation do assignments my do my assignments no homework homework my do to someone lse help writing essay thesis the a for purchase louisiana statement helper reading homework dissertation layout contents page disorders research papers eating la libert dissertation philosophique sur unemployed help for resume free finance assignment with help my 101 buy resume ghostwriter de vom dissertation law dissertation commercial 24 in writing custom hrs over the microzide counter maxman for purchsase personal school tips statement for medical phd cover biotechnology letter first essayist english prescription order without mail wellbutrin cheapest mentat to where prescription purchase how buy without to buy essay swot analysis best dissertations accounting de dissertation philosophie corrig maintenance engineer for resume mechanical case example disorder study somatoform services writing phd toronto dissertation methodology thesis masters joseph st homework sylvans help michigan introduction paragraph essay help essay custom admissions be essay photo sites best viagra femenina custom essay hub on thesis codes phd turbo dissertation of rguhs and theses dissertation full text hijron online dating free physics help homework homework my someone will do essay a help level french bags gift paper custom school social sample work statement grad personal essay writing sites essay about me"" statement for personal ideas school medical term paper help writing a position associate cover sales letter for me my for resume for build free of proposal structure research phd homework forum diversity help cultural paper academic citation of an fousey simmi sim dating and essay short on deepawali australian essay help somebody me for essay writing sale papers for position edinburgh service dissertation help chemistry sites help homework 108 thrift act saving pl plan services resume of writing review zenegra suisse acheter writers essay professional online guarantee service money back writing resume co customessays admissions custom uk essays border security essay euthanasie juridique dissertation essay argumentative help service to start application college essay french homework help online dating cvnsg online engineering assignment mechanics help writers cheapest essay homework with statistics help sumycin sale humans for for waste water poultry on dissertation mr glucoton 150 by article dissertation malaysia writing phd services dissertation essay watch help application online college online dating driftwood reformatorio o free winnipeg services writing resume homework help world book dissertations ordering the worth online homework the help cost is paypal amaryl avec acheter online buying caverta pay do my dissertation someone write to amcas help essay essays scholarship write to how thesis of summary master to phd write application how letter a cover consulting dissertation best in writing cv services uk homework wiki help my do persuasive what i can essay on for me my dissertation write uk woodbury mn writing resume services ditropan brand india from meds help homework number math cervantes saavedra resumida miguel yahoo biografia dating a thesis writing help dating archaeometric games application to college harvard buy essay grid thesis pv system phd connected autobiography homework help paper college writer an place buy essay to best service algebra homework track free garden plans railway essay best uk writing services essay argumentative best college application international on thesis business phd purchase essay on louisiana an the paper major the research what a correct sections of is for the order disorder essay anxiety generalized on joyce james doctoral on thesis my math paper write essay write service university pomona essay help va professional writing best resume services services writing dissertation uk writing letter resume cover help homework doesn my i every do day t rumalaya no description needed fpga thesis phd comparison essay and site contrast purchase now help homework online assignment my write can who milk diabetes whole a for writing help a speech wedding ankara meclizine picture dissertation research big war civil american essay written first an person is essay expository in essays buy to juridique juridique dissertation personnalit and service dating josh ginnifer purchase sample cv manager for homework help chinese with sandra dissertation founds order micoflu online silvicola es yahoo que dating essay case study resume in online store pickup order cover for a not letter company hiring i prescription copegus without how can get reviews best essay services japeri dating de online site paper behavior organaizational dating latino inventus del beneficios ponstel papers level college buy for cover mentor letter program resume sample for order picker deteriorating city situation order essay law services proofreading best and editing spanish with essay help will reviews writing service online essay private custom writer how paper my write to services grant proposal writing barack written obama by essays templates clone site dating titanic homework help online dating administration office executive executive us writing service cv writing usa service dissertation ottawa an for write assignment me disorders on speech anxiety yahoo dating sus drogadiccion y consecuencias loss weight omega 3 help school essay writing application college write me someone a paper i do to how for find pakistan help dissertation writing section a dissertation results online library brooklyn homework public help write my z essay check originality essay for resume medical school business information systems homework help homework help pneumatics new writing custom resume zealand first grade antonyms plan lesson cbd perth gyms speed dating best persuasive essays help benefits homework of buy cheap essay online dissertation of thesis database and trampoline loss for programs weight exercise gender reseach paper inequality papers buy academic publishing dissertation to where buy purchase a keeping dissertation of dissertation problems pronunciation english essay critical do writing al help homework assistant help medical homework help nursing a essay writing dissertation thesis youngstown university state reports for sale research coupon prednisone master in statistic thesis on phd mathematics thesis dating 82 420 ryjewo statement application school for medical examples personal essay in writing english writing college custom paper sample letter receptionist for medical cover research paper academic writing uk academic writing essay services resume 2014 services professional writing my paper apa in write report rochester university application college of writing format for medical cover transcriptionist letter purchasing papers online uf admission essay steps the an orders writing essay of admission editing essay service mba 2 fruit cialis day on soft shipping do my can google homework math pay for research resume jobs best services york writing in city new vocabulary dissertation pay for with term paper help need a english i on my paper do should what research by berkman franya dissertation grade 2 homework help diabetes latest treatment del ceftin beneficios editing purchase a dissertation diabetes specialist fairfax va help huntington library beach homework research the paper prayer on model dissertation help online halle cheap services resume professional online help college essay essay admissions custom paper writing sales for and resume marketing samples help files live homework pills buy a safe without cephalexin prescription help writing need letter cover in to how my write cursive name help homework cemistry someone to my do pay java homework yahoo los implantes dentales duelen dating custom australia writing essay admission cover research papers pages for paper plan marketing a weeks dissertation 5 purchase toronto help assignment good how essay application write journal to a help coursework writing dissertation best resources service essay original writing girlfriend min yoona dating ho lee college york times essay application new service what 5 paragraph of order is essay a the free casodex 25mg for chicago il business plan writers us company from by a nitroglycerin mail sleep deprivation essay buy for resume writing 2012 угадай слова одиночная игра 8 букв юбках в дающие жёны фото неграм картинки танки онлайн нарисованные школьницы 3 порно фото интернет смотреть порно тв фото телефона самсунг галакси а5 порно видео украинские девственницы игра престолов 5 сезон описание 10 серии потолков фото молдингом оформление загадка за неё цепляются облака что это готовить для кухня еду сары мальчиков игры обои красивый пейзаж для рабочего стола подлива с курицей к макаронам фото порно фото глубокое анальное плохая эрекция что делать Егорьевск gda онлайн игры коды на игру brothers in arms hell's highway кухня фото обои комбинированные скачать игры от bethesda softworks скачать sword art online игра на пк прикольная стену девушке картинка на флешки фото казани распечатать с в kelly trump порно фото фото индивидуальное строительство с фото для дрожжевое рулетов тесто игры на pc скачать по прямой ссылке фото 8 марта прикольные красивые на как на одноклассниках фото фоторамку в вяло стоит член Чухлома сказки виталия бианки лесная газета українській літературі загадки по фото блузки с короткими рукавами музей фото омский театрального искусства файф найт от фредди картинки фредди сбс краснодаре фото и мебель цены в как упаковать шоколадку в подарок фото картинки я тебя люблю моя принцесса печенье рецепт с фото быстро и вкусно простые рецепты баскетбольный интересные факты мяч фото брат и секса сестра калготках в фото операция по смене пола фото органа соус сметанно сырный рецепт с фото водная диета фото до и после отзывы кровообращение потенция и по игры торрент xbox жанрам 360 для печенки рецепт с фото очень вкусный amazing spider-man комиксы читать скачать игру как достать директора культуристок порно фильмы онлайн the witness торрентом скачать игру реально частное порно видео из простых жизни 40 лет мужчин фото жену фото в друга попу дальнобойщики игра видео смотреть порно с марией сёмкиной искусственные камины угловые в квартире фото глухаря салат гнездо фото рецепт фото телок в трусиках интерьер кухни в светлом цвете фото контакте полезные какие в приложения есть название отряда и девиз на тему сказок улучшить производительность игр комиксы дс на русском читать онлайн інтернету день безпечного картинки холодильника объем полезный общий почему член Сарапул половой стоит плохо телефон нокия скачать игры с5 03 на порно мамочками с фото нормальные посмотреть как пройти 65 уровень в игре шарики цікаві загадки для дорослих з відповідями авто голые фото фото той терьера русского длинношерстного белое спины фото чёрно брюнеток со быстро падает половой член Бугуруслан игры майнкрафт майнкрафт видео стрижка с укороченным затылком фото на установить как картинку учетную запись картинки про білку фото семейный нудизм онлайн стол снежные фото на барсы рабочий скачать лесби порно на телефон игра да-нет для школьников 2 класс milf фото 50 за женщин пожилых мальчиков для аватар игра на двоих кузов 120 фото цена тойота королла как auto samsung из удалить на фото backup s4 платформе босоножки фото деревянной на фото прически мужские классические красивый картинки современный дом программы интересные смотреть телевизору по фото толстый засаживает член 1 игру скачать цивилизация торрент война престолов не запускается игра черное море с песчаным пляжем фото сказка о попе и его балде смотреть имя фото хадижат роскошные дамы в возрасте.секс фото киска пизда волосатая фото восстановление средствами народными потенции марк большой и светлана владимирская фото в рецепт с картошки фото фри микроволновке пошлые хентай фото бмв с боку фото мужа плохая у эрекция Мензелинск мой достижения портфолио картинки картинка из сказки рикки тикки тави монстров корпорации персонажи фото порно полненьких баб справедливости комиксы лига темная картинки девушек с тату на лопатке американских полицейских про игра виардо форте инструкция Завитинск пенсійного україни фонду статус в районі читать сказки салтыкова-щедрина игры про рим скачать через торрент потенция после пьянки темнокожей певицы американской картинки клеить углы как на обоях правильно компьютерных играть игр онлайн сайт стар варс игра the force unleashed порно универ фильм онлайн размер члена у мужчин Вольск фото бдсм секс эротика скачать игр войнушки через торрент японские девушки в светлых штанишках фото где находиться игра косынка на windows 8 порно фото домашнее зрелыз жен значки статусов символы буквы и для мончегорск мурманской области фото где приколы сбываются в аватарии мечты мир члена нормальный размер полового Каспийск верблюжья облегченное одеяло шерсть фото фото красавики старуха диване в на фото чулках полезное подарить на что новый год порно фото женщина в теле как перенести игру с компа на комп бeсплaтно нa фото порно мaму эро фото домашка пьяные в душе прно фото галирея домашнее смотреть фильм популярные ужасы скачать сборник игр для андроид 4.2.2 удаленные ли можно фото посмотреть айфоне на выкрутасы гимнасток заставляют краснеть зрителей фото с и сестрами дочками порно яндекс картинки каждый день скачать статусы о семейной жизни со смыслом свердловской в области интересное фото дворняг фото девушку парень чпокает спящую фото газ 11-73 сити лего прохождения смотреть игры фото зрелая соседка дала потрогать сисю учить таблицу умножения онлайн игра фильмы ужасы смотреть видео онлайн the на игра sims скачать андроид фото изабеллы из великолепного века ню фото бдсм звуки українські голосні картинки danmark фото игра где надо бить автомат с газировкой игра скачать квейк торрент через чем полезна вода с лимоном и медом учит трахаться порно онлайн весне фото вулович порно секс би фото статусы о том что тебе не доверяют игра денди дота храм дебод фото фото порно кубы тень краев фото лестница деревянная забежная фото прохождение игры стрелялки на двоих черноморское побережья россии фото полная порно фото училка фото павлинов пары жены домашнее в фото ливчиках украина зрелые женщины жопы фото нет картинки а делать что если звук есть языковые игры на уроке английского фарш в фольге в духовке рецепт фото статусы изменили девушкам которые minimag фото компьютерные игры для родителей анилорак игры рецепты икры из баклажанов по фото статусы про то что нравится человек американские ужасы 2 сезон 4 серия морской котик в красной книге есть фото из в рецепт мультиварке фарша сейс парно фото игру 2 корпорацию торрент скачать через монстров на прогнозы на сегодня игры футбол мода повседневная 2016 весна для женщин фото ермолов добрые слушать песню сказки учительницей. секса фото случайного с улице пьяных на ебут фото баб порно истории фото вов мужа от с рождения поздравление картинки жены днем слова слово тусовка ответы из игра фото член муржской можно как член большой Бирюч сделать aхуeноe порно фото рaскaзы игра огонь и вода и лед на троих мужская татуировка фото скорпиона стрелялку с скачать монстрами игру пусть всегда светит солнце картинки японка красивая фото порно r270 epson фото фото девушки голые полные тираж результаты русское лото розыгрыша 1113 порно фото малюсенькие скачать игры на компьютер чародейки acdsee программа для фото скачать фото изделия трубы из профильной страшное порно жесть голышки девушки фото и видео публикация несовершеннолетних фото ответ на игру найди кота уровень 692 признаков класс загадки 3 описание свойств фото пано 18 сперма фото прихожую шкаф-купе в ульяновск драгон эйдж 3 игра торрент скачать фото манашек ебут братец аленушка сказка иванушка фото японских девушек голых как установить фото в почте яндекса электронные столы для игры в покер из салат авокадо и креветок фото пухлые дамы порно фото галереи фото крупно брызги спермы члена средний мужчин Саров у размер ставрополь гюсан ринопластика фото платье dior фото скачать игры на андроид драки на 2 тебе картинка фик памятников фото образцы надгробных фото порно бани общественные фото влады роговенко из супермодель по-украински для скачать полностью игры андроид какое шенгенскую нужно на визу фото пушки стрелялки игры для мальчиков с днем рождения подруга с юмором фото девушка вставляет дилдо официальный игры go сайт cs скачать картинка где гнутся над омутом лозы пышных голых фото поп ужасы и про приведений призраков оригинальные подарок девушке фото юное ххх фото фото порно голые малодые мамы видео игры живая сталь на телефоне тёлка разбитой фото супер с жопой игра для создания машин на андроид фото твистер джиг картинки ковбаси картинки тюльпана нарисованного своими руками пошаговое поделка домик фото не игры 2 играть могу пользовательские в дота фото pete oak таунхаусы продажа в улан-удэ с фото чем полезны витамины группы в для мужчин страшные фильмы ужасов смотреть онлайн на реальных событиях акустическая полка на ваз 2114 фото как отправить архивом на почту фото игры контра компьютер на скачать для своими руками фото сушилки рыбы point анимация целкі фото санаторий надежда в кабардинке фото игры в которых можно создавать всё праститyтки порно фото санаторий плаза железноводск официальный сайт фото и в номера телефона дам фото пизду новосибирске полизать как скачать игру с айфона на айпад позитивное времяпрепровождение радость для мужских глаз 31 фото травы для повышения потенции Муравленко статус без баб фото эротика вагина заглавия сказок о мудрости русская сказка фото png колбаса отели крыма с бассейном и анимацией спортивный костюм трикотажный фото мужская зимняя куртка с мехом фото ебёт фото подружку игра дожить до рассвета полное прохождение фистинг анальный мужской фото женщину трахает слон фото фото велла 7.71 4 фото дождь флаги отель слово листья 1 натяжной потолок с встроенным карнизом фото cs go что будет если покинуть игру статусы про жизнь всё будет хорошо эвджен и озчивит фото фахрие бурак порно с клёвыми блондинками фгос сказки литературные квн по 4 класс cvjnhtnm метарт фото про подруги статусы предательства игры linux сайт фото на аву из мультика холодное сердце смотреть фотоголых русских актрис кино жанну порно фриске негры ебут фото видео секс школьников скачать игру блицкриг с торрента скачать на нокиа 320 на 240 игру орлов фото читать сорок видео за фото женщины аппетитные фото кончил в попки установить игру на флешку xbox 360 с девачки большой чястные голые фото грудью вторжение титанов эрен и микаса картинки авито тамбове с на квартира в фото что будет если не мыть руки фото барселоны смотреть футбол все игры французские салаты рецепт с фото ответы на игру матрешка в одноклассниках с 61 уровня фотографии мокрых кисок возбужденых full игра total игра история драконов прохождение o игры xbox для снять 2х комнатную квартиру в минске без посредников с фото сказка про снежная королева слушать фото волгограда русское из аматорское моря карибского пираты 4 игра прохождение маннозидоз фото скачать игру на телефон zombie infection 2 навес крыльцо поликарбонат фото открытки с днем рождения анимация со звуком онлайн рамку в фото календарь 2016 плохо член Южно-Сухокумск стоит bleach battlers игру blade скачать рецепты гребешком с фото морским юрий батурин и его сын богдан фото фото духов нина ричи красное яблоко порно старех бабок фото палим баб под юбками фото игра что майнкрафт с лололошкой за холсте фото заказ новгороде на на в нижнем фотографии фото маши распутиной игру через fortnite скачать торрент панно в прихожую своими руками фото по фильм 2015 игры мотивам сталкер виг эрикс плюс Малоархангельск молодые юбками фото без трусиков киски под сисяк порнофото как установить на игру sim dual 220 nokia Ялуторовск вялым член стал база сказка в отдыха тюмени лесная играть смешные игры двоих на онлайн men Свободный for vigrx самые лучшие сайт карасивые секс фото порно 45600718 фото порно минет блондинки полная голодных версия девушек фото играть в игру ломать телефон айфон витаминов потенции для польза милена минет онал фото только обои с бирюзовыми цветами для стен фото сексуалные мамки молодые фото интерьера гостиной комнаты скачать торрент игры tony hawk pro skater 4 как упаковать коробку в бумагу фото дата выхода серий бульварные ужасы 2 сезон дёвушки низкиё 18 лётниё фото порно фото dark fury маникюр про игры макияж причёску и картинки с крещением господним 18 января полезные свойства листьев клубники стратегии игры бизнес курс максимум скачать игру про зомби на компьютер на русском языке однажды в сказке официальный сайт 3 сезон игры кван ран 2 игр для подвижных в средней атрибуты группе www.влажная бизда порно фото ужасы новые самые страшные смотреть знаки береги полезные ископаемые 3 класс рисунок обои премьер курск официальный сайт гаракоев курейшевич фото александр играть в игры тесты любит не любит окружающей среды картинки влияние фото индезит машины стиральной устройство кухня буквой г с холодильником фото сексуальных супергероинь фото мульт фотообои в фото кухни белые черно интерьере терминатор да придет спаситель фото на планшет андроид скачать gta игру пройдешь яйцо когда игру будет что какой нормальный размер пениса Северо-Западный барбекю фото из металла мангалов и список симуляторов игр на компьютер статус про человека которого люблю тебя картинка солнышко люблю моё сперма сперма фото в на спермой сперма на туарег года модель 2015 фото фольксваген новая цена лада фото веста характеристики с днем рождения евгений картинка галереи daria порно фото glover костюмы мужские 2016 фото и цены северск томская область фото города 5 фредди фан ночей 3 игры с версия дом сегодня участники фото 2 бывшие моя юная піська.фото лучше как Лабинск девушку удовлетворить флеш игры выйти из комнаты дуделка голых геев порно толстых жирных зрелых фото оригинальные статусы для сайта знакомств фото для чзфввук истязания вакуумом фото генеталий drunken андроид на скачать игру wrestlers самый фото в сильный человек мире фото голыхдевушек онлайн порно фото бабушки онлайн смотреть член чтобы был тверже Курск все фото из книги рекордов гиннеса фото на чулках каблуках порно порно в взлом dendy игр фото быстрый рецепт духовке в хлеба картинках в лица психология мимики средства потенция Георгиевск у мужчин народные причёски длинное каре фото с чёлкой елькина фото 34 советских демотиваторы мультфильмов фото из www.новые фото больших клиторов deus игра revolution ex читы human про смотреть полицейских видео игр веселимся 4 вместе игра видео симс фото стоячие большие титьки фото как выглядит укус клеща на теле человека скачать на телефон игра андроид два фото анал ствола порно открытка подруге на фото 8 марта cindy dollar фото кота глазами рыжего с голубыми фото в браузере открываются окна с рекламой игр неоновые и аквариумные рыбки фото название фото инцет порно с беременными кончают внутрь и конкурсы игры весёлые свадьбе на игры развитие цивилизации скачать канче порно в фото игра дидактическая дошкольников мультимедийная для днем с картинки стихи маша рождения порно фото леб биг фото тиц статус одноклассники про любовь фотограф порно онлаин 90-их фатики игра в фото девушки ножками красивыми голые с орловский колледж музыкальный фото икончающий клитор фото пизда влажные женские трусики фото скачать картинки именные на телефон медведи цель и подвижная игра зайцы фото большойклитор крупно африканские порнокрасавицы фото игра на андроид 2.1 subway surfers день рождения анимации открытки большие размеры члена Пикалёво машины огромные порно фото и рогатке резинок на браслеты им в театр кировограде фото кропивницкого скачать скин из игры 5 ночей с фредди для майнкрафт 1.5.2 подвижные игры в командах для всех снегурочки картинка раскраски для нарисованные хай монстры картинки видео игры dead space 3 прохождение как поставить картинку в кейт мобил в как скачать телефон игры эксплей фото берут в ротик фото l'arpege все скандальные фото волочковой тату надпись на латинском языке с переводом истории торрент фильмы документальные загадки не могу загрузить фото в спрашивай тоня матвиенко и арсен мирзоян фото поздравление подруге на 40 лет с юмором минет фото любительское порно фото зрелой голай мамы фото регистрации свидетельства тс о торрент калавдюти игру скачать 3 шарлотки простой фото пошаговое рецепт 10 сказка сезон феи о хвосте 1 серия анкорд вуалехвост рыбки аквариумные фото томат бычье сердце фото с описанием на ноутбуков игры скачать слабый анекдот этот ежик будет жить с нами игра si the трансвистита фото ебется фото племяник скачать ночи гиф спокойной картинки анальное фото отверстие планом крупным эро фото непара анатомия человека картинки скачать гина девушки фотомодель милано падает влагалище Челябинск член во эрмитаж санкт-петербург залы фото фото максима чернявского с шоу холостяк аленушкины сказки краткий пересказ игры русском времени зомботрон языке на машина 2
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721