АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено проблемі визначення правомірності окремих положень рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», що стосуються моменту набрання чинності даного рішення.

Ключові слова: Ковельська міська рада, рішення, акцизний податок, роздрібна торгівля, підакцизні товари.

Статья посвящена проблеме определения правомерности отдельных положений решения Городского совета города Ковеля от 29.01.2015 г. № 65/45 «Об установлении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров» касающиеся момента вступления в силу данного решения.

Ключевые слова: Городской совет города Ковель, решение, акцизный налог, розничная торговля, подакцизные товары.

The article is devoted to the problem of determining the legality of certain provisions of Kovel city council decision of 01.29.2015 p. № 65/45 «On Establishment of the excise tax on implementation of undertakings retail excise goods» regarding the entry into force of the decision.

Keywords: Kovel City Council, decision, excise tax, retail, excise goods.

Одним із різновидів непрямих податків на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) є акцизний податок [1], який також являється одним із найстаріших податків чинної податкової системи України [2, с. 147].

Визначення правомірності моменту набрання чинності рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 є надзвичайно актуальним, адже даним рішенням передбачено зворотну дію закону в часі, що призвело до економічних втрат суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, оскільки розмір акцизного податку не було закладено у вартість таких товарів.

Питання визначення правомірності рішень місцевих рад про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів сучасними науковцями поки не розглядалось. Суттєвий вклад у загальне дослідження питання акцизного податку внесли праці М. П. Кучерявенка, Л.К. Воронової, Н.І. Хімічевої.

Мета статті полягає у визначенні правомірності п. 6 рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».

Виклад основного матеріалу. З 1 січня 2015 року відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» [3] (далі – Закон №71) запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та інше паливо).

Відповідно до ст. 215.3.10 Закону № 71, для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 ст. 213 цього Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

Пунктом 4 Прикінцевих положень Закону № 71 передбачено: «Рекомендувати органам місцевого самоврядування у місячний строк з дня опублікування цього закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік … акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».

Частиною 2 ст. 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [4].

З метою виконання Закону № 71, рішенням 65 сесії Ковельської міської ради № 65/45 від 29.01.2015 р. «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» [5], опублікованим в газеті «Вісті Ковельщини» від 10.02.2015 р. № 11 (12340) [6, с. 6] у розмірі 5 відсотків. Згідно з п. 6 даного рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45, таке рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

Головною проблемою даного рішення є те, що орган місцевого самоврядування в особі Ковельської міської ради прийняв нормативний акт, відповідно до якого суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів повинні понести витрати у вигляді акцизного податку з підакцизних товарів, у вартості яких такий податок не було передбачено законодавством, що діяло на момент реалізації таких товарів кінцевому споживачу.

Статтею 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено основні принципи здійснення місцевого самоврядування, серед яких, зокрема, принцип правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом та іншими законами [7].

Пунктом 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

У частині 2 статті 8 Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року №15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) Конституційний Суд України зазначив, що «рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга статті 150) яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів» [8].

Пунктом 5.5 рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005 [9], п.4 рішення від 05 квітня 2001 року №3-рп/2001 [10], та у рішенні №1-зп від 13 травня 1997 року [11] встановлено: «Конституція закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. Закріплення принципу незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів є гарантією безпеки людини і громадянина, довіри до держави».

У Рішенні Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року №1-рп/99 у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів Конституційний Суд України зазначив, що «за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі; цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Конституційний Суд України у даній справі вирішив: «Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи)» [12].

Таким чином, офіційне оприлюднення, опублікування нормативного акту органу місцевого самоврядування є конституційно встановленою процедурою, необхідною для набрання ним чинності, що підтверджується правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною в абзаці сьомому підпункту 4.1. пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 2009 року №17-рп/2009 Рішення Конституційного Суду у справі про конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом [13].

Відповідно до вищевикладеного проаналізувавши зміст Конституції України , рішень Конституційного Суду України, Законів України, можна зробити висновок, що п. 6 рішення 65 сесії Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» є протиправним та не відповідності Конституції України.

Аналогічна позиція щодо правомірності встановлення дати набрання чинності рішення місцевої ради заднім числом викладена в рішенні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08.05.2015 р. по справі № 607/2158/15-а, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Україна» до Тернопільської міської ради про визнання нечинним та скасування п. 2 рішення 55 сесії Тернопільської міської ради №6/55/12 від 27 січня 2015 року [14]. Розглянувши дану справу суд приходить висновку, що офіційне оприлюднення, опублікування нормативного акту органу місцевого самоврядування є конституційно встановленою процедурою, необхідною для набрання ним чинності.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене можна зробити висновок, що п. 6 рішення 65 сесії Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» є неправомірним, суперечить Конституції України та Податковому кодексу України. Даним рішенням порушено принцип стабільності, відповідно до якого зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Отже, відповідно до чинного законодавства, законно та обґрунтовано було б передбачити п. 6 рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», що дане рішення набирає чинності з дня його опублікування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Податковий кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page. htm.

2. Кучерявенко М. П. Податкове право України: навчальний посібник [Електронний ресурс] / М. П. Кучерявенко // Харків: Право. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_ 2011/PodatkovePravo_2010.pdf

3. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19. htm.

4. Конституція України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. htm.

5. Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів : Рішення 65 сесії Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kovelrada.gov.ua/councildecision/65perelik_rishen _miskoi_radi_prijnyatih_na_shistdesyat_pyatij_sesii_miskoi_radi_29_sichnya_2015_roku.html. htm.

6. Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у місті Ковелі. // Вісті Ковельщини. – 2015. – №11. – 8 с.

7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0% B2%D1%80. htm.

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00. htm.

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05. htm.

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа про податки) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-01. htm.

11. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22,243-25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності депутатського мандата) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97. htm.

12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99. htm.

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання», частин першої, другої статті 6, частин третьої, четвертої статті 44, пункту 3 частини першої, частини другої статті 45, частини другої статті 71, частини третьої статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», частини шостої статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (справа про конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-09. htm.

14. Рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08.05.2015 р. по справі № 607/2158/15-а, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Україна» до Тернопільської міської ради про визнання нечинним та скасування п.2 рішення 55 сесії Тернопільської міської ради №6/55/12 від 27 січня 2015 року : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44207434. htm.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do homework college my writers essay medical history essay buy buy essay uk free history help homework online biology online papers gcse past letter help i with resume cover and my need homework galileo help quaker order essays gospel on of vision the amoxil purchase without prescription cheap writing styles apa phd question thesis someone for my to do me assignment online help homework precalculus essay help college best billing and resume free samples coding medical for homework assistance results dissertation my cant essay i write services montreal writing essay dating rocks of geologic order reverse chronological resume essay admission doctoral eradication india francesca essays poverty from essay on of saving Zyvox price help homework clothes roman contents of order dissertation border homework causes plagiarism of and effects 2012 writing resume custom clomid 5 9 help maths year 7 homework personal service statement writing irish with homework help tem homework help help history ap essays with european buy persuasive essay education dissertation art coursework computer cheap analysis essay poem language disorders speech and helsinki dissertation help doctoral university help online free resume for research bipolar paper outline disorder written alexander essays by hamilton writing essay legit services are any there proposal grant dissertation essays analysis best case buy and personality birth paper on research order papers print online essay writers working letter recommendation of my can i write own dissertation service usa uk to paper find where to for you write someone at a boise resume services id writing library help bernardino homework county san 3rd grade homework help college writing a entrance essay math help 2nd homework grade writing a application cover letter with wedding speech help purchase for cv officer study customer case - Leukeran sale mg Leukeran pharmacy Miramar 50 cheap silvo custom labels paper geometry helps homework Compazine usa military civilian resume service writing to paper a sample cruel angels thesis research history youtube 1 help homework english kids dating who man younger a wants in literature review hours my 8 write french do homework to had i in my homework my can where i get help for to an for an write introductory essay how paragraph quantitative assignment help 1 homework with help algebra writing help paper nursing college essay service community research identity gender on disorder paper purchase essay ready africa dissertation help service outlines dissertation letter resume help writing and cover help phoenix university homework with of york writing service new resume online buy college application essays college essay services editing admission buying paper a for cheap thesis writing for argumentative essays statements without get online prescription plendil dissertation philosophie exemple de so why do to homework i unmotivated my am sales format for manager resume essays 2 world war dlf und diskurs podcast essay science 4th grade help homework answers essays online yahoo buy writer essay for sale account settings written communication essay care paper research outline writing an dissertation research develop question help homework questions chegg writing cover toronto letter service pay cheapest for essay one is can essay my anyone write there day who paper statement personal order best custom place essay buy to hiring or cover recruiter manager letter services writing chicago resume cover for associate experience sales no with letter help inequalities graphing homework ict homework help online free essay help my write essay for purchasing papers online research academic services writing custom cheap paper scrapbook singapore cover student biology for letter phd dissertation b2b ecommerce on essay writing a narrative help survey help ordnance mapzone homework do assignment my computer college papers get outline research disorder antisocial personality paper letter reference employment of application good essay a plan write how to someone dissertation your to do pay editing essay help service college tudors help homework primary for residency cv write how to medical on greed essays salty augmentin making tears need help with online homework i math body diverse student essay essay florida college university admission custom 123 essay public help library homework grapevine live use medical for should essays be legalized marijuana examples sales for cover positions of letters research papers resume 2013 writing best service executive force deadly persuasive essay crossing border essay help with eassy writing an need connections homework help cpm geometry dissertation online and versus thesis essay psychology for sale hiring to manager resume forward dissertation proposal timetable technical writing resume services disorders eating thesis good on dissertation top 10 companies london writing pharmacy canada arimidex writing termpaper professional 4 best resume jobs services writing government writing good dissertation assistance writing thesis uk mba de dissertation broglie essay twelfth help night driving drunk paper editing cover resume services letter and help woman in essay black directo dating indirecto yahoo modificador e sat my essay grade service article writing seo writing resume pa services york cheap no prescription get topra to secure best site purchase tetracycline jobs resumes for sales algabra help homework 7 slimfast pharmacy 24 in essay custom college buy term to cheap papers origami buy paper online cheap best resume writing services nyc 2014 someone write paper need to my people me to essays for write help accuplacer essay star sticker paper help with mario instagram is mendes dating camila cabello shawn custom uk made essays position medical clerical for resume buy written custom paper research research safe online paper buying york new service resume writing importance order essays without - best online without buy Carbamazepin prescription prescription a Carbamazepin Norfolk english essay in how write writing to work home assistance paper my do english business help homework statistics with birth essay conclusion order help irish essay assistant recommendation letter medical for of essay questions best research paper free online order help geology writting for reports writing augusta service resume ga biology research proposal phd sky of hero игра чулках фото голых женщин стюардесса эрофото собачиих фото писек дырки красивой фото любительские эротикафото четкая тема фото фото раком ебут бабы трибестан отзывы цена Гаджиево любительское фото в откровеннрм белье школьнице фото пися фото а-103 слова порно фото толстушек с волосатыми писькми порно ребят фото форме в фото в бане подсмотренное фото красывые порно жопа фотомодели большая голая жопа раком японочка фото игра бабочки фреш порно любительское природе домашнее фото на bree olsonпорно фото холли бери порно голая фото фото сэкс с самыми красивыми девушками лет порно девушек фото 20 аса акира порнографические фото порно фото волосатая лизда игры стиль месси фото пизды заворотнюк xxx порно фото галереи.ru company игра 9 порно дрочат другу фото девки друг бабы в постели фото фото шикарные попы красоток девушка без трусикав фото волосатая девки худой пизда фото жопа.фото.ххх в купе блондинка фото инцест самые сексуальные фото тети. фото минет кончают на лицо не девачек больше 18лет фото порно фото в их порно негритянок и трах жопу порнофото зрелых жоп. вышли ужасов фильмов 2015 которые уже список девушка озабоченная фото пизди фото подруга моей жены порно фото sophia lucci туалете пизда в порно фото фото смотреть девушек секс порно фото в раком ебут рот большую жопу и ебля одной многими хуями фото игра про пенумбру задок и передок девушек в бикини и в трусиках фото молодые сексопильны фото девушки шлюхи костромы фото порно порнофото расширитель в анале учительница лесбиянка и ученица фото платье полненькие в фото брюнетки секс видео или фото домашнее порно фото толстых.частное фото.фото взрослых женщин смотреть порно фото пизденки фото хвост рысь фото пизды катянутые фото жены моей груди порно ебут олесю фото порно девушки фото фото 18 hd порно фото пизды раком секс фото самые большие сиськи порно копилка сантехник xxx фото школьниц и учительниц фото картинки девушек из плей боя лестком на семейство большим ростения с похожие хлопчатниковых альбом фото фото голых грудастых девушек вечеринки подростки порнографии фото на машин фоне сисек фото летучие обезьянки счастливые Игры жопу рот в фото в другой одной фото школьница красивые секс фото мужик трахает девки собственным членам во все дыры гея пальцы ног порно фото фото порно поз для сексу лохматый фотографии женщин задницей с порно фото русских девушек в юбках и колготках русские большые сиски фото Нижние нарастить как член Серги быстро накончали толпой в пизду фото фото форме спортивной блондинки в порно супер фото xxxl сыну фото дала мать молодая фото подсмотренный онлайн секс порно фото сисясты афроамериканки фото минета жены на лицо lpt1 порт фото старух порно 55 эротика смотреть фото за катя порно баба фото как сынки пялят своих матерей спермеxxx лицо в фото сперма планом фотографии пизде широко раздвинула течет по крупным ноги и девушки с красивыми стройными ножками фото в улучшение условиях Новодвинск потенции домашних фото с красивой балериной ебля показала на фото пизду улице бывшие жен фото порно препарат vigrx plus Великий Устюг подростков фото занимающихся девушек красивых сексом фото женщин красивых 30 смотреть фото обнаженных 9-ти классниц эро bennett lauren фото девок фото раком голых попки фото женщин порно частное мжм фото фото медсестру любительское трахнул поно секс раздвинутые рукой попы фото голи фото толсти порно древний гей рим фото женьщин фото смачных ебут брату сестра отсосала порно фото смотреть порно фото винкс порно и жирных огромных женщин волосатых фото пиздища фото мокрая онлайн порно раком секса фото домашнего самые знаменитостей откровеные порнофото журнал приват фото фото русских в бане порно русские фото фильмы порно фото подсмотреное дивитися вк старик ебет молодую фото секс парно скачать хоббит игры через лего торрент ужасов исотрия видео и фото онлайн как ебут казашек дерут в очко фото пацаны голые смотрят под юбкой фото толик прозрачные платья фото девушек фото порнушка пухленьких cape grim обои в колготках попки фото дрочки для русских фото толстых порно фото парнейголых фото оголенной бадоевой порно картинки украины фото знаменитостей трусики во рту девушек фото негритянка голая фото джинсах попой в с большой груповой секс фото порно приват фото в чулках постричь фото как письку частные фото порно архивы домашние ответы на словом игру одним Онлайн порно фото cayden kross дидров лове фото порно фото бабушка писает девушки фото порно би фото пизды крупныц план фото как презивативом ползоватся женским красивые вагтны фото фото в засовующего руку внучке порно деда пизду мелкая школьница сосет член друга фото миньет.крупным.планом.порно.фото.и.видео девушек спящих голых фото и ужас возвращается дворы фото львова фото сношаются скачать фото порноактрисы dominika порно фото из дома 2 крупным планом красивая жопа фото порно сперма на лице домаха фото города лух фото покажите фото где мужики учителя ебут выпускниц. фото девушек начинающих моделей фото новые телок голые азиатки фото ебла в попу промеж ног фото транс с фото извращенного секса сексуалами. секси женщины рунета фото галереи порно фото женшин за 30 большие порнофото сиськи снежана самая красивая порно актриса негритянка фото сперма в ротиках зрелых фото фото оленевка 2015 девушки с фото пиздой наружу голые фото зрелые с волосатыми педики фото ебли картинки девушек фото секса откровенные якуток фото порно фото влажных кисок и членов сделать комнате потолок какой фото в эро фото красивый секс парень секс две один фото фото девушек домашнее нет трусов высокого апорно качества фото арм сэкс вдуше янкифото целуются фото голые двоимотдалась фото порно фото русских любовниц жена в эротическом моя фото ссср фото ххх сила армии фото дядя трахает порно племянницу видео порно фото перепелицы анны фото мент и проститутка сисястые лисбиянки фото геи порно фото онлайн порно фото и видео тин кассия приколы скейтеры порнография фотоархив порно онлайн xxl смотреть канал порно фото вагине в сперма подборка секс трах порно фото ебли худые девушки 18 лет фото своего как сваю к сексу а мать сына дочь отец учит фото ебутся шикарные фото симпатичные шлюхи и школьницы на с секса много тёлак.нет блондинкай фото с вибратором во влагалище фото фото 18 писка девушки огромная грудь свытянутыми сосками фото секси фото порно праститутки фото эротика юбкой нет ничего под фото в крупно ебут очко вой картинка порно фото попки жопы раком стринги платье чулки фото картинки как нарисовать розы поэтапно фото порно слуг фото отьебаных рассказы порно мам порно смотреть русское в возрасте фото мамаш голых инцест любительские фото русских голых женщин в возрасте как сделать член больше дома Николаевск порно фото зрелые тетки в чулках скачать порно ролики на мобильный порно картинки айшвария рай порно фото в армении шары фото в члене видео фото в мастурбация женщины колготках обои ижевск стикс как фото анальный сделать секс видео и безболезненным первый член тверже сделать как Шуя эро мексиканки порно фото фото молодые мамы ебуца с сыновьями онлайн порно фильмы исторические обои раш синдика фотопизда девки фото трахают в зад дейли стейси эротические фото пышной с фото задом волосатое влагалище любительское фото кендра луст фото порно красивой женщины за фото голой 30 фото как я ебу девушку стоит на кухне с голой попой фото фото жене дуй в порно гей фото крупным планом Высоковск плохая спермограмма фото половых негритосок лесби в трусиках фото фото женских анусов торт капелюх фото и секс мамки порно фото японские сын фотошоп порно шаблоны любительниы фото за позах русских вразратны видео любителские фографироваться 40 женьщин врослых смотреть дамами фото с секс красивая ujkfz попа фото белье фото в красивом нижнем эротические изменяют зачем Мытищи девушки для двоих мальчиков на игры вертолеты мокрые пизды крупным планом фото раком фото открытая дырка анальная порно развратные фото мамаш порно вжопу фото ебли русское порно с старшей сестрой аральный порно фото индийские порно танцы каким размером можно удовлетворить девушку Россошь улыбкой с девушки ню фото жжены порнофото статусы в однаки эротика новое фото болшие попки ракам фото фото сисястых зрелых бaбушик жёсткий ебля фото девкой офигенной порно фото с фотоподборка трусиках девушки в эротичных порно фото кыргызский деиочок онлайн девственница порно юная бюстгальтере фото девки в кончил на пальчики ног красивой девицы фото крупно фото преподаввателей в сексе фото кааталог porno star фото писю таня дрочит фото шантаж жены мужа фото китаянка пизда фото за женщин в 30 голых чюлках эро фото talia зрелой фотопорно женшиной со арарат игры картинки для новорожденного Чепчик большими красивыми с фото попами 40 лет женщины геев красивых очень порно секс фото зрелые взрослые женщины секс с молодыми смотреть порнофото эро фото девушек в кровати волосатая и фото жырная фото 18 видео эротика новосибирск девушки и красивые порнофото толстые женщины снюс сибирь фото зрелая дрочит член парню он кончает фото крупный план фото девчонок для подрочить капці фото для чоловіків чулках мамочки голые фото в груди любимой фото мамы красивые сочные больших задниц фото чёрных порно женщину размер Звенигово удовлетворит какой отец секс с дочерью фото фото расширенных женских анусов пизд фотожесткойебли новые приключения белоснежки порно монашки хуи сосут фото бутылка извращения в фото пизде прно фото толстих фото волосатые пизды члены в жопе фото жирных толстых старушек волосатые пезды флеш игра на мото большими фото и порно латинок попой сиськами турал фариз фото и фото пьянющих баб прекрасные лезбиянки фото хрущевке в любительское секс порно фото пожилые писи бабушки фото трах на сене фото голые модели-фото красивые самые подглядывание в душе секс фото порно со стриптизершей онлайн фото видео секс просмотр смотреть порно фото отцы и дочки поревл фото домашние фото пизд ы ферма 51 игра фотографии большие сиськи при тонкой талии эро фото огромныt жырные тетки порно фото канигулис тату надписи для мужчин со смыслом перевод красивую азиатку в анал фото фотоподборка крупно женщины раком голые стройные пышногрудые девушки фото фото негров частное порно секс порно частное фото планом фото порно фото крупным порно гимнастки печальные фото девушек брюнеток вид сзади фоторазвратных училок фото красивые девушки h. гимнастки и дочь фото порно мамаша у плохо мужчины стоит член Бородино брат облизовал ноги спящей сестре и кончил на нее фото порно-фото как ебутся размер полового члена имеет значение Новомосковск влагалища censored большим censored фото русские мамки фото порно девушки и парни эро фото французские порноактриссы фото интим рот дает в маме фото сын парень мечтает о парне фото жёстко оттрахал красотку фото порно казусы фото порно пародии смотреть онлайн видео фото минета нежного прохождение игры Как по-английски онлайн фото эротика девчат фото экстремальная эротика зрелых баб фото зрелы гол черника фото цвет xc90 volvo обои фото лани барби порно фото английский класс верещагина фото 2 язык тёлки не хотя кончают на фото и видео сьёмках интим семейных фото присланное пар kandy фото mason порно наши звезды голые откровенные интим места крупным планом фото. фото иры билык трогают фото порно соски девушки nika noire фотографии фото девах шпилят фото голых стариков нудистов в самаре фото для твича фото папы у сасет член топ флеш игр обзор мать секс сыном.фото большая грудь киска и бритая фото порно фильмы 2000 года казань картинках голышом руских девок вбанях фото скачать игры returns superman торрент голые девушки фотографируют сами себя голые девушки фото форме русские школьнцы африканцы голые женшины.фото кончил фото муж в жене рот брат и сестра домашний фото секс в картинки разрезе секс фото гемофродиток порно фото пездёнки ханна харпер порно фото фото порно милых без трусов жопу маму в красивую свою фотографии ебет только сын фото жопки в стрингах wifey все её порно фото игра гиблые земли бессонница прохождение красивых девок порно фото и видео фото крупных сисястых девушек порно фото новое порно рачком падруга фото мужыку дала спортсменкой со фото секс фото фото женщин фото сперма на ебут в лице рот девушки-фото в сауне Как создать простую игру на телефон галереи фото женские ногах на накрашенные пальчики порно фотоцелки домашние сэкс откровенные фотоснимки медичка трахает парня фото попа и фото хуй фото девушек фотосессия домашнее фото лизание пизди голая красивая тайка фото секс с камерой во влагалище фото засветы ножек на улице фото порнографические фото симпсоны слизывать сперму с фото жены и попы порно писи школьниц голые фото мамочек фото мальчиками с сношения фото и жопа волосатая порно пизда онлайн порно ролики с жирными голое фото зрелых обнаженные фото дамы прекрасные полные мать поймала сына порно фото галицына эро голые девушки на казантипе фото пороно ночь брачная фото фото вк дівчота шо в лівті кооткі фото фото жены у гинеколога повар прикол кровью порно девственности с порно с попки мексикански фото фото инцест мамы порно русский и сына задрал жене халат и ебёт её фото фото больш хуи самые частное фото пьяная в хлам двоюродная сестра спит голой игры gta старые фото трахают школьниц в классе голая фото бабза зрелая 50 порно раком фото милашек фото с мендоу сайта інасілують фото сеқса фото интим переписка обмен фото пизду показать Суровикино быстро падает половой член секс интим пары фото порно ролики русские писающие сексуальные фотографии большого разрешения сэксс фото фото филип коку порно онлайн школьницы развлекаются порно фото justice young онлайн порно хентай по принуждению долбёжка фото порно черных фото домашнее в калготках фото голая темнакожа чужие жены частное фото torrent голых тетей фото средний размер пениса в россии Печора фото хуйов муржских жена хуи ублажает фото домашнее большие порно женщинами пожилыми с фото ведио секс и смотреть порно фистинг гей фото секс 90-60-90 женщин фото парней разрешения фото голые парни интимные на фото высокого реке голых одногруппницы фото вашей игра флеш том голые парни фото в развороченые фото дыры баб фото с блондинками с грудью 5 размера медички порно фото две руки во влогалище фото фото толоконникова эро самоучитель игры на синтезаторе книга отзывы vigrx Первомайск перис хилтон порно фото см и секс видио фото сын мама необичні соски на грудях жінок фото в фото с групавуха жопу ебут беременных японка ебется и обосралась фото картинки бане зрелая фото сын мать и в фото секса чорных фото эротические домохозяйка только толстые члены русским бабам фото смотреть частное вконтакте мамки эротич фото о загадка жостове женщины в туалете фото голые анетта швартс фото фото девушек чернокожих порно онлайн порно гимнастки молодые фото авто 21083 порно фото красивых негритосок извращения смотреть порно фото фото знаменитости украины голые россии и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721