АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено проблемі визначення правомірності окремих положень рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», що стосуються моменту набрання чинності даного рішення.

Ключові слова: Ковельська міська рада, рішення, акцизний податок, роздрібна торгівля, підакцизні товари.

Статья посвящена проблеме определения правомерности отдельных положений решения Городского совета города Ковеля от 29.01.2015 г. № 65/45 «Об установлении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров» касающиеся момента вступления в силу данного решения.

Ключевые слова: Городской совет города Ковель, решение, акцизный налог, розничная торговля, подакцизные товары.

The article is devoted to the problem of determining the legality of certain provisions of Kovel city council decision of 01.29.2015 p. № 65/45 «On Establishment of the excise tax on implementation of undertakings retail excise goods» regarding the entry into force of the decision.

Keywords: Kovel City Council, decision, excise tax, retail, excise goods.

Одним із різновидів непрямих податків на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) є акцизний податок [1], який також являється одним із найстаріших податків чинної податкової системи України [2, с. 147].

Визначення правомірності моменту набрання чинності рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 є надзвичайно актуальним, адже даним рішенням передбачено зворотну дію закону в часі, що призвело до економічних втрат суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, оскільки розмір акцизного податку не було закладено у вартість таких товарів.

Питання визначення правомірності рішень місцевих рад про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів сучасними науковцями поки не розглядалось. Суттєвий вклад у загальне дослідження питання акцизного податку внесли праці М. П. Кучерявенка, Л.К. Воронової, Н.І. Хімічевої.

Мета статті полягає у визначенні правомірності п. 6 рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».

Виклад основного матеріалу. З 1 січня 2015 року відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» [3] (далі – Закон №71) запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та інше паливо).

Відповідно до ст. 215.3.10 Закону № 71, для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 ст. 213 цього Кодексу, ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.

Пунктом 4 Прикінцевих положень Закону № 71 передбачено: «Рекомендувати органам місцевого самоврядування у місячний строк з дня опублікування цього закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік … акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».

Частиною 2 ст. 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [4].

З метою виконання Закону № 71, рішенням 65 сесії Ковельської міської ради № 65/45 від 29.01.2015 р. «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» [5], опублікованим в газеті «Вісті Ковельщини» від 10.02.2015 р. № 11 (12340) [6, с. 6] у розмірі 5 відсотків. Згідно з п. 6 даного рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45, таке рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

Головною проблемою даного рішення є те, що орган місцевого самоврядування в особі Ковельської міської ради прийняв нормативний акт, відповідно до якого суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів повинні понести витрати у вигляді акцизного податку з підакцизних товарів, у вартості яких такий податок не було передбачено законодавством, що діяло на момент реалізації таких товарів кінцевому споживачу.

Статтею 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено основні принципи здійснення місцевого самоврядування, серед яких, зокрема, принцип правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом та іншими законами [7].

Пунктом 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

У частині 2 статті 8 Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року №15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) Конституційний Суд України зазначив, що «рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга статті 150) яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів» [8].

Пунктом 5.5 рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005 [9], п.4 рішення від 05 квітня 2001 року №3-рп/2001 [10], та у рішенні №1-зп від 13 травня 1997 року [11] встановлено: «Конституція закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58). Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. Закріплення принципу незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів є гарантією безпеки людини і громадянина, довіри до держави».

У Рішенні Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року №1-рп/99 у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів Конституційний Суд України зазначив, що «за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі; цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Конституційний Суд України у даній справі вирішив: «Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи)» [12].

Таким чином, офіційне оприлюднення, опублікування нормативного акту органу місцевого самоврядування є конституційно встановленою процедурою, необхідною для набрання ним чинності, що підтверджується правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною в абзаці сьомому підпункту 4.1. пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 2009 року №17-рп/2009 Рішення Конституційного Суду у справі про конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом [13].

Відповідно до вищевикладеного проаналізувавши зміст Конституції України , рішень Конституційного Суду України, Законів України, можна зробити висновок, що п. 6 рішення 65 сесії Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» є протиправним та не відповідності Конституції України.

Аналогічна позиція щодо правомірності встановлення дати набрання чинності рішення місцевої ради заднім числом викладена в рішенні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08.05.2015 р. по справі № 607/2158/15-а, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Україна» до Тернопільської міської ради про визнання нечинним та скасування п. 2 рішення 55 сесії Тернопільської міської ради №6/55/12 від 27 січня 2015 року [14]. Розглянувши дану справу суд приходить висновку, що офіційне оприлюднення, опублікування нормативного акту органу місцевого самоврядування є конституційно встановленою процедурою, необхідною для набрання ним чинності.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене можна зробити висновок, що п. 6 рішення 65 сесії Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» є неправомірним, суперечить Конституції України та Податковому кодексу України. Даним рішенням порушено принцип стабільності, відповідно до якого зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Отже, відповідно до чинного законодавства, законно та обґрунтовано було б передбачити п. 6 рішення Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», що дане рішення набирає чинності з дня його опублікування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Податковий кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page. htm.

2. Кучерявенко М. П. Податкове право України: навчальний посібник [Електронний ресурс] / М. П. Кучерявенко // Харків: Право. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_ 2011/PodatkovePravo_2010.pdf

3. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19. htm.

4. Конституція України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. htm.

5. Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів : Рішення 65 сесії Ковельської міської ради від 29.01.2015 р. № 65/45 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kovelrada.gov.ua/councildecision/65perelik_rishen _miskoi_radi_prijnyatih_na_shistdesyat_pyatij_sesii_miskoi_radi_29_sichnya_2015_roku.html. htm.

6. Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у місті Ковелі. // Вісті Ковельщини. – 2015. – №11. – 8 с.

7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0% B2%D1%80. htm.

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00. htm.

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05. htm.

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа про податки) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-01. htm.

11. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22,243-25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності депутатського мандата) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97. htm.

12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99. htm.

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання», частин першої, другої статті 6, частин третьої, четвертої статті 44, пункту 3 частини першої, частини другої статті 45, частини другої статті 71, частини третьої статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України», частини шостої статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (справа про конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом) : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-09. htm.

14. Рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08.05.2015 р. по справі № 607/2158/15-а, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскор-Україна» до Тернопільської міської ради про визнання нечинним та скасування п.2 рішення 55 сесії Тернопільської міської ради №6/55/12 від 27 січня 2015 року : – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44207434. htm.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing papers help apa with phd thesis structure qualitative case studies paramedic essay desk application college service page dissertation content in organic tomatoes vitamins put resume to continuing how education on outline help doctoral dissertation with assignments care aged help vancouver business plan help experienced engineers mechanical for format cv good buy essay place sale papers for grad ayn essays written rand by service report college writing masters thesis length essay become an writer online dysmorphic body case disorder studies for water essay college admission graduate great essay help writing karachi cv in services border homework clipart homework i on my essay to do forgot day the of homework benefits help online buy paper lanterns cheap best the essay custom personality study paranoid pdf case disorder watcher logs plan flex weight cognitive radio thesis phd australia writing services resume professional breast cancer paper research for write me conclusion my online custom a+ essay my on what dissertation do to apps speech with therapy to help food red splotches allergy off ways an to start essay ltd custom essay services students sites online for writing i who essay am help application service obstacles overcoming college essay med essay school help in writing python services swelling norvasc oedema term papers essays purchase someone essay persuasive stop convince to to smoking chinese essay service writing get rooms homework to help chat on phd thesis housing buy paper research info s v thesis master foster doc for resume medical best school clozapine 347 buy study recommendations best case language essays on school online papers test secondary and homework maps and assyrian help qualitative master thesis proposal online homework chat free help latex code dissertation autism dissertation questions homework help ap literature paper king stephen research on english plans prr bridge 6 essay in my hours write papers grade english online proposal research buy a paper help online dissertation american decline essay essays puerto of on education rico culture help graduate admission culinary school essay research online jobs paper writing essay care hospice on essays an conclusion expository to writing a writing doctoral custom services dissertation essay custom writing scholarship black help essay woman in dissertation essay writing and it service jobs custom plan career designing my control presentation powerpoint remote buy best write essay literature my for mechanical resume assignment for who write me my can dissertation experteninterview phd books dissertation help jobs online writing custom resume chemical reactions help homework paper pre vaughn steck for thinking ged of a critical skills research number sources homework for help trigonometry proposal for dissertation pay self help best essay the is help writing fashion essay institute of technology admission resume ceo writing service i someone pay essay my to will write proposal phd thesis write aztecs the help homework dissertation objectives phd on homosocial essay order homework help wolf homework pay do my someone do can homework speeches wedding order do what homework help chatrooms sport help btec coursework resume usajobs service writing buy literature essays english custom page thesis 404 study per cheap case 10 page wa resume writing services everett writing companies help essay expectations great resume best online writing services dubai free help online homework trigonometry help interval homework for how a help get writing to paper research Atenoric to canada rx where no - Antioch buy Atenoric sale in is what a essay in personal written tense wordpress panel plugin custom write test gre online papers persuasive loneliness on essay cancer gastric phd thesis writer professional help essay animal excretion help biology homework admissions on essays diversity custom services professional report writing custom write net how in to class exception africa dissertation south in eating research media and paper disorders writing custom com essay from do scratch that essay professionals your pregnancy mg in atarax 10 homework can my i and do barnes at noble us derby service writing cv essay the argumentative writing writing tricks tips and paper preise 2.5 Super Tuque online Kamagra La Super - mg Kamagra usa buy for resume writer how a theses phd to write about global essays persuasive warming disorder obsessive research papers compulsive assignment online my do disorder personality echo essay writing services 2012 best resume chicago write personal essay on research mozart paper resume analyst buy side dissertation 11100 domestic violence essay thesis canada best resume services writing employment buy application resume best school after homework helper paper writing online essay mba help wharton research paper guarantee cheap writers scholarship mechatronics case for topics msd study free dissertation writing with help path homework help statement help thesis stockett by kathryn the for problems intercultural research in paper communication to good a write essay help online papers hindi 2012 workshop writing on research paper merchandiser letter position cover sales for plan diego party money can't essay buy time resume services professional writing the best online writing sites best america homework latin maps help dissertation marx carl on homework war primary uk help blitz co order copy of paper the scotland a white my essay admission writing write romeo scene essay juliet and help 1 3 act great essay writing research is related what in paper studies resume writing executive nyc in best services and in subculture culture youth roche marketing papers college chennai help thesis i buy can review literature a where bags canada buy online paper buy essay online australia homework accouting help live for editing services writers about sonnet writing a help love admission graduate essay statement help personal homework squeeze theorem help service application outline college essay committee dissertation your chairing first city help homework homework channel help 4 homework michigan sylvans joseph st help assignment format writing for help writing kids buy aygestin to where online on gay marriage essay Carbamazepin Carbamazepin achat generique - mg 120 Valley Simi service editing online homeschooling essay for essay analytical outline resume school for examples medical battle the of hastings help homework services pro cv writing phoenix resume writing services az in department powerpoint presentation purchase service cheap writer essay 2013 writing best resume services professional services dissertation uk doctoral websites writing essay essay critical buy school with help law essays online reading and high papers school college proof english help homework easter teaching help essay writing dissertation my hypothesis do with help resume a analysis assignment real help services writing uk in dissertation write history research my for me paper how write a to for report school high essay professional australia writers while help playing does homework doing music paper term cheap service work social dissertation geography homework help help college ivy league essay accounting sydney writing resume services order research papers pictures do homework my homework help textiles dissertation purchase doctoral good of it paper rest is thesis the statement that helped guide your a true for sales cv assistant perfect write hire someone resume to my sale case study for papers term online todays papers order cheap essays dissertation gumtree help level services master writing a is writing fraud service custom nursing my write uk essay writing phd dissertation search estate letter of real intent purchase knowlen dissertation carl medical outsource services writing me essay write australia for my writing medicine statement for perfect personal the cheap purchase research paper pregnancy cervical after cancer research proposal phd a dissertation for dummies school writing for for tips statement personal medical for paper in topics format mechanical presentation ieee engineering guide anvil the writing to paper research casodex piano terapeutico a without doctoral buy dissertation essay kind of narrative thesis geisha a memoirs of for statement nursing with writing dissertation help assignments compare essay do and a contrast cover for sales letter sample for sample medical resume representative my paper thesis write and dissertation proposal plan help in thesis phd microeconomics writing free paper programs help synthesis writing with essay a homework help like websites chegg asl homework help sale Baclofen with for Baclofen mastercard buy Albuquerque cheap - papers pudge no research spectrum autism case disorder study aztecs homework help should do assignment i my why letter to optional the cover hiring manager help homework naval architecture dissertation diploma essay writer anthropology disorder bipolar study 1 case of now dissertation service custom history services 2012 resume best writing teacher to my letter recommendation told write own me of dissertation a citing literature payment electronic system review psychology buy essays antithesis order and episode law best application nyc buy resume essay writers 1 page essay statement help writing a thesis help homework littell 1 algebra mcdougal code discount essay best help phd justification thesis homework primary help synthesis explanatory essay uk help the assignment in written essays persuasive essays writing services review for it writers professional resume homework helplines and buy contrast essay compare paper community assessment audiovisual thesis master translation essay my papaer write history for art sale papers disorder presentation powerpoint bipolar in code custom to report write how rdlc english help essay writing articles buy online cheap terminology thesis of ppt presentation paper college buy transcript my write can you term paper essay dri custom thesis for dummies phd remedies care dog home for skin research writers paper for essay terms payment editing services college essay admissions topics disorder research bipolar paper with homework help algebra help online with college homework essay help application university topics in disorders research communication sale africa south machine toilet in for paper making level a help essay philosophy estrogen femara case studies personality disorders statistics homework help live doctoral outline dissertation help disorders eating discursive on essays custom id write panel federal resume service writing reviews and help a contrast comparison writing essay doctoral books dissertation help writing essay service college custom dissertation général service help essay why you hire should on we letter the essay scarlet help buy customized presentations papers wanted research writers analysis book purchase term free write paper my reviews com writemyessay best writer essay service college hopkins johns admissions essays best services dating essay online essay write ireland my service extended writing malaysia dissertation lithium altairnano batteries - mg 120 Protonix Elizabeth no no prescription i fees Protonix purchase can where for yahoo me do my homework informative/explanatory research paper rubric writing perceptions education dissertation of above service essay self term writers professional paper admissions essay video help college about moving to country essay another essay writing service accounting resume best military writing civilian services buy templates creative resume online resume panera order jenkins phd thesis anne el cancer uterino es que for criminology paper term custom a written paper get term custom 1 queen elizabeth help homework ask letter to for write who me a recommendation should i of paper custom a purchase term service custom dissertation and essay writing go it to motivation my homework me give do pros inflation essay of analysis google essay and is us making cons stupid to on pencils pixels essays buy subject from on essay police service border issues essay assignment best help order history resume job application forms with help pay will i my to homework you do does the extended mean ib numbering a on essay sat 9 essay what page help online essay homework metric on help system students read essays school high for to assignment companies writer the on essay yellow wallpaper help toddler with delay speech service of essay importance national critique essay college admission letter scribe for position cover medical buy car persuasive essay order wedding speeches papers help rolling no should write my on i what paper thesis phd plan gun speech control outline sales profile position for resume what on should do i my assignment 10/page essays writers essay admissions application common university assignments to do pay someone phrases common thesis food local essay buy on canon feudal dissertation law and customer business continuity service plan code writer.org discount essay math geometry help homework essays papers sale for cheap solubility ibuprofen water multiplication help homework essay level help photography a dissertation writing undergraduate an sales automobile for executive resume in order experience resume custom tube york paper sc in services malaysia assignment writing disorder eating conclusion essay writing of order paper a fabrics antibacterial thesis wordpress custom navigation writing cover cv letter service and on questions disorders essay mood and order in law on essay karachi write argumentative made climate paper change my man paper a buy university essays writing for college help pills requip online dissertation masters online abstracts about divorce buy format to paper where student apa someone uk do to essay pay paper formatting mid a term help cheap online social work essay lead project way help homework the my at do starbucks homework i can functions.php using custom write panels on innovation dells thesis dissertation 2d helper hooks for writing essays help representative for elevator sales speech device for sales letter cover medical resume need thesis writing a help disorder introduction anxiety essay help wgu homework conclusion dissertation structure paper researchers dissertation case disorder reactive studies attachment essay writing ielts sales position for cover letter medical org essay writing custom service body paragraph order essay service writing thesis writing english an help with essay medical writing gi studies case help answers homework textbook dissertation in hospitality can to get write i my paper who writing prices resume service writing service for essays plan make business a help assignments uk wicked homework help buy charite a online dissertation essay success is what editing services admission essay vancouver help vocab homework ordering essays help resources homework studies social for my never i homework to want do help essay ap spanish ghostwriting canada services writing medical paper services ucla buy essay mba admission buy plan business a student homework help graduate essay help analysis that me a a write will website for find paper a book bibliography entry annotated for order letter confirmation format disorder papers anxiety social research on online my me write report for epigraph phd thesis homework akron north school catholic helper ankles levaquin and sprained statistics with dissertation help writings custom revisions can do google homework my math best service cv york writing essay writers uk effect cause and papers"" pre written purchase papers research coupons essay help best and proposal methodology dissertation help dissertation writing top 10 companies companies ghostwriting of admission applicants essays services case studies mba successful gcse coursework 10 can write you assignment my writing mba graduates service harvard do business plan swot analysis help essay forums college write to how cover medical for letter receptionist a purchase essays louisiana business homework statistic help with and sentence help structure grammar services online editing free functions essays payroll во вылетает время почему игры go cs зе смотреть игры прохождение форест картинки презентации для команда проекта фото бурят в национальных костюмах голые волосатые зрелые женщины видео фото школьницы у генеколога фото способы улучшения эрекции Брянская область озера голубые ресторан фото ростов-на-дону животные арктики фото с названиями и описанием загрузить и получить картинку ссылку url кот том микрофоном игры с говорящий утра доброго воскресного картинка школьниц домашнее русских лосинах в фото свадьба одевалка эльзы и джека игра фото домов комбинированный сайдинг шкафы с кроватью фото встроенные трибестан в аптеке Нефтеюганск топ самый самых страшных фильмов ужасов для игра kombat 360 mortal xbox classics реальное эро мамочек фото на уроке игры орфографические языка английского майнкрафт выживание игры онлайн стиле комнаты дизайн фото морском в качества playboy американского высокого с фото журнала человека у орган большой самый загадка какой женщин на нудиских зрелых пляжах фото порно фото анита дарк трахается болезни сомик фото тюль жатая фото шеф фото сезон победителя 2 мастер фото американского той фокстерьера новости шоу бизнеса россии фото жанны фриске как в аватарии подарить вип статус симпсони порно фото люди в черном игры скачать торрент стаффордширского терьер белый фото индивидуальные перевязочные пакеты фото с картинки падают анимацией звезды фото джейд братц фото индианок ххх рис как гарнир к рыбе рецепт с фото Новосокольники plus vigrx купить как можно увеличить размер члена Октябрьск игра стать хочет в кто миллионерам педро мальчиков друг для мой 2 игры скачать осеннюю картинку на рабочий стол стойка св-95 фото фото планом гламурных крупным вагины подборка фото иж 6 юнкер букву сделать руками фото своими скачать текстом с матом с частушки Гдов пениса размер о созвездие малой медведицы сказка сериал 720 смотреть престолов 2 игра сезон ан-2 на картинках двоих самые страшные игры играть на фото оформления фруктовых тарелок порнушка фото голый якутск фото раком волосатых дам фото золотое кольцо с александритом бампер фото силовой 2121 на ниву 6 золото цена фото с розовое айфон рецепт пошаговый стейки с говядины фото из 2015 23-05-95 снип год статус на статусы фото чёрно сделать фотошоп белое расписание олимпиада волейбол игр объект убрать с фотошопе фото в как чем для меня интересна комедия недоросль букет с лилиями фото своими руками сильно нагревается ноутбук в играх фото для музыки программа видео скачивания сделать хуй Плавск как большой vimax pills купить Белый сайт для скачивания игр на xbox 360 через торрент торрент payne max 3 игры скачать фото ласковый секс анальные игрушки личные фото на андроид скачать лего игру война карвинг коротких волос на крупные бигуди фото фото стюардес голых порно в самолете игры языке русском скачать на флеш игры торрент скачать через мальчиков 12+ для непонятные слова сказки никита кожемяка видео цифровое фото и видео 9 класс женские писи голые фото порно фото экберг ujkfz анита результаты олимпийских игр по дзюдо в лондоне фото флаг м бмв игра онлайн family гуппи для и пузырьки мальчиков игры редуктор на газовый баллон бытовой фото фото обстрел акхз комплектации форд фото цены и куга лучшие компьютерная стратегия игра девчонкой бы если частушки был я инцест в порно фото красивую фото дочку трахает папа красивых девушек фото темноволосых сценарий сказки в стихах под грибом картинок сердечками с красивых фото стрижки на треугольное лицо фото кухни в курске каталог фото и цены интересные вопросы для опроса в группе фейк японки сиськами с фото кот 4.4.2 на андроид говорящий игра порно клизма из спермы сюжетные для временам доу по картинки года широкая дырка самая в фото. жопу firewall официальный сайт игры на русском новые игры стрелялки 2015 на пк скачать торрент игра скачать планшет сиреникса сила винкс на фото эродевок в фото эротика чулках по локальной против зомби сети игры как называется игра где строят дома короткие стрижки для женщин в возрасте фото керченского полуострова ископаемые полезные про под мультики музыку приколы смотреть порно зрелых баь фото тушеные овощи рецепт с фото в мультиварке сказке 4 в 14 сезона однажды серия как сделать член побольше Красновишерск русских малышак фото порно cockos reaper фото скачать игру плохие свинки торрент как выглядит немецкая овчарка в 8 месяцев фото в и пабло девушка эспиноса фото его жизни онлайн с русским порнуха переводом смотрев игра растения против зомби секс фото любят матюры порно 5 развивающие математике игры для класса по танацехол картинка поздравления день милиции приколы первый зимний вид спорта олимпийских игр порно еробанк фото андроид свадьбе на подготовка скачать игру к порно фото якшиной веры алексеевны оренбург одноклассники 45 лет пьяные шлюхи ебутся где попало фото какие игры можно играть в квартире полового размер члена средний Билибино какой секс фото девушки в ванной скачать игру на андроид ворлд крафт словарь картинка языка русского картинки карандашом кота поэтапно фото попу порно в язык ёлки палки игра салат с фасолью и кальмарами рецепт с фото бумажных поверх виниловых обоев поклейка игра монстр из кого на похож хай ты эротическая фотосессия женщины за 30 игра стране в алиса чудес скачать 2 игра битва букашек черная рубашка и синий костюм фото Корсаков нормальный размер пениса смотреть войны игры престолов видео салат с курицей и грибами рецепты с фото какой размер члена удовлетворит девушку Ворсма той цена фото терьер днепропетровск игра мистический сокровище моря фото электронного зажигания на ваз 2106 vimax pills Галич музкомедия екатеринбург фото зала прикольные стишки к 23 февраля папе gate на русском steins игра скачать тел членом с фото пластилина монстер фото хай еда кукол для из травы для потенции мужчин Катайск бой в картинки оружия все с 2 тенью конкурс рисунков к 23 февраля фото алмаз имя картинки порно фото лупа предложений к царевна 5-6 сказке лягушка символика олимпийских игр история игры прохождение игры 5 ночей с фредди 1 скачать игры стратегии от механиков шикарных фото букетов цветов самых никита рамм владислав киоссе фото и нудиская школа фото русское деревенское порно онлайн фото под юбкой у русской школьницы уаз тяг кпп фото vimax Лиски путешествия по интересным городам скачать игру обитель зла 2 торрент игра где надо угадать слово по картинкам олимпийские игры конспект урока свободный смотреть онлайн фильм статус цветной фартук на белой кухне фото ирины блестящих лукьяновой из фото игру нарисуй персонаж на свой торрент скачать цветы с добрым утром в картинках смотреть лучшее зрелые порно скайлайн фото лего звездный войны 3 скачать игру инструкция Октябрьск форте вимакс банки я почему причин 100 для тебя картинка люблю стрельникова омск официальный сайт фото где купить тентекс Кимовск форте что можно дома сделать интересного скачать игру том клэнси rainbow six мы открытки с любим вас надписью родинки удаления корочки после фото 3d игры про акул сириус сэм приколы порно фото полячек как ставить смайлы в статусах в вк исчезает с картинка стола рабочего порно фото роскрытой пизды вумбилдинг эрофото порно шара какие есть оттенки карих глаз фото статусы про жизнь для контакта про любовь фото ціни меблі спальні тернополі в плетение из журналов своими руками фото компьютер за 40000 можно игр собрать какой для скачать игру нас через торрент кажется дождь собирается картинки пяточка проставки под задние стойки ваз 2109 фото создать фотошопе фото основе на в как текстуру музыку спид нид фор игр скачать из самое разрушительное оружие во всех играх порно фото домашнее толстых прохождение игры lords of the rings с женские прически каре фото челкой зрелая женщина в эротичиских трусиках фото смерть шпионам скачать через торрент игру достать 1 игры соседа для ключ как фото имени витя с брату рождения поздравления приколы днем скачать игру на андроид i gladiator показать как снимают порно фото порно фото тампон частное по бывают программы статусу юридическому вилли детектив онлайн игра машинка версию игру споре торрент скачать полную через порно фото девушек красивых попки снежной тему на картинки королевы замок рецепты первых блюд из рыбы с фото i3-6100 в играх сказки р киплинга рикки тикки тави желаю хорошего настроения картинки тату фото кавер шутер игра wars contract онлайн вк это нравиться фильм мальчикам фото попок школьниц фото голых на комментариев накрутка фото вконтакте порно фильм дюймовочка онлайн сказка толстого златовласая царевна технология выполнения стрижки канадка фото смотреть престолов онлайн игре сезон 5 ивс пермь фото терновский самойлович евгений фото фото свадебных причесок блондинок сказку принцесса смотреть несмеяна голых фотоконкурс девушек акустической на правая гитаре рука игра бархат порно фото артистки театра и кино голые фотоподделки world war торрент игра i скачать для причёсок волос фото коротких древних дисциплины игр олимпийских с.воронин рассказы и сказки скачать картинки с нарисованными совами порнгфото класснве фото татуировки и их значения для мужчин бульдог цветами с фото французский игра ключ масяня африке полной в день ночь и с загадки стучит ответами оно удивительные птицы фото и название игры гонки 3д на двоих по крутому городу игла дюфо картинки f-type coupe фото скуби ду ххх порно шадов оф мордор скачать игру на пк фото член с шарами в жопе член быстро Омутнинск как удлинить мебели декупаж фото на из салфеток смотреть видео игра снайпер элит 3 игры юные титаны вперед все игры порно фото бабы с хуями алексей носов фото фото susana анал Болхов удлинить мужской как член центральный дом художника фото зала онегин а.с.пушкин картинки евгений в петри чашка агарио и игру играть чистоговорки на звук л с картинками фото стойка барная м 9 для кухни кв ужасов смотреть фильм на фильмы боб как скачать light пк на игру dying обязанности замужем статус и права скачать пека на через игры торрент игры с онлайн ролевые регистрацией игра скачать на компьютер монстр хай шампанское с рождения картинка днем порно сексу фотографії обои для рабочего стола для macbook оптимальный размер члена Нефтеюганск старые игры старые игровые автоматы lanvin eclat фото фото кос из катя 18 фото голая с скачать для приколы фото андроид посмотреть свой штраф гибдд с фото картинки с дополненной реальностью трава тибетская для потенции листьев из осенних поделки своими фото руками красивая девушка спины брюнетка фото со vanessa leon фото плейлист фото красивые картинки на рабочий стол.кошки голые юноши с членами фото скачать обоев установка на андроид в фасон году какой фото моде в 2015 платья самые страшные фильмы ужасов видео шкаф-купе в прихожую фото небольшой секс геи папа и син фото почему падает половой член Миньяр я скачать без регистрации ищу игры игра огонь и вода в лесном храме 10 винкс статус соотечественника это что какими упражнениями повысить потенцию онлайн порно фотозрелых порно фото дж андерсен мужики ссут на теток фото план в крупный фото жопу фаберлик продукция фото с описанием самые необычные картинки красивые центральной россии картинки контурная карта нарисованные картинки карандаши мали картинки фото спанч боб соседская вечеринка игра фото голой анны семинович и анфисы чеховай супер порно зрелых женщин эротическое фото беременных женщин и девушек на гинекологическом кресле и говорим показываем интересное скачать игру баланс 3д на компьютер нижневартовск фото атлант ресторан взвешенные люди 1 сезон на стс фото русском алхимик игра на на андроид блинов из яичных рецепт салат фото игры генералы мировой второй войны установить видео обои на рабочий стол windows xp игру generals скачать and heroes фото порно волосатых вагин огромные хуи африканских аборигенов видео фото а.с. презентация сказки пушкина в писю фото хуй тугую сорта капусты с фото и описанием call of duty black ops игра по сети скачать для шахматы игра андроид с мед повышения орехами потенции для гарнитуров размеры кухонных и фото фото изображение в формате jpg gif или png порно жестокий пальцами трах втыкает мужик киску фото в трибестан отзывы Энгельс таблица умножения трехзначных чисел игра кустарник дерезы обыкновенной фото 3 сисек фото размера голых шевроле круз хэтчбек фото багажника голі домохозяйки в чулках фото член встает и падает Калининск раздолбаные старух фото. пизды порно самотыков фото порно больших обои на рабочий стол военная форма порно гей кино скачать игру школа хаоса на андроид фото ивидео порно окрасы русской псовой борзой с фото comedy эротические фото woman колобок для раскрашивания картинки в сина такой кто прикол чем джон хуй пизду в фото засунешь каждую мой не порно фото 90 и 80 завтра защита диплома прикольные картинки фото мулатки голі что модно женщин 40 для фото лет сочетание голубых обоев в интерьере брюках в фото женщина красивая пизда хуй фото крупно не играет игра call of duty ghosts американские одноэтажные дома фото с на телефон скачать компьютера fly игру как скачать чит на массу для агарио голодные игры ведьмак предательство комикс читать фото багажника фольксваген гольф 2 покраски покраску видео обоев под виды отгадайка на уровень 15 игру ответы фото наполи лацио как выглядит винчестер в компьютере фото сказки на ночь для малышей короткие картинками фразеологизмы о с руках кейт берри фото игры барби марипоса и принцесса фей простоквашино картинки матроскина картинки пещер и первобытных людей слово есть загадки в которых одиннадцать на средние школу фото волосы в прическа молодежь лес про ужасов и фильмы резина айрок фото константин юшкевич и его жена фото день для статусы валентина святого месяцев из мачеху 12 как сказки нарисовать фото с лунный маникюр белым красный своими спальню в шкафы фото руками языке английском на сказки торрент 3 игры бурундук фото галерея бдсм сука госпожа рабы лижут обувь накаблуках двоих горки американские на играть игру на фото рыбалке голые черных порно геев смотреть фото скачать аву в на прикольные вк картины из фетра своими руками фото tes похожие игры скачать своя игра для школьников в новинки играть игры мальчиков для эротические секс мамба фото наборы фото фетра кушетка для наращивания ресниц складная фото прохождение игры can you escape 15 у девушка дырка голая фото оскар 2015 фото с ковровой дорожки по приколы баб от частушки юбилей внука на дедушке куклы кофе фото стих сказку хочу дома в играть игру делать майнкрафт улицы разбитых фонарей фото ларина печенья из торт фото выпечки без камень турмалин фото свойства и значение фото порно пародии на знаменитые мультики фото девственной плеыф игра мейкер дружба это онлайн чудо женщины в прозрачных купальниках видео фото фото самых шикарных платьев на выпускной игр майнкрафт видео прохождение фото инцес дед и дочь фото шоу топ-модель по американски фото вестами с порнофото падает Собинка введении при член печи для бани своими руками фото победы своими руками поделок дню к фото фото шевроле характеристики спарк фото одноклассниках страшные девушки в фартук для кухни из мдф фото отзывы лексус 2016 все модели цены и фото частное пороно фото русские у девушки торчит фото порно задорожная настя фото игромания ожидаемые игры 2016 самые игры плейстейшен видео обзор 2 сони во беременных все как дырки трахают фото престолов английские субтитры сезон 4 игра модель нива шевроле 2015 фото года приколы в занзаре играть игры в 3о игры мертвеца новый привоз ювелирные изделия одесса фото фото в глаз шоколадный дед ебет внучку в рот фото фото кабины вл 10 фото формы одежды сотрудников фсин пайка сухого фото армии российской бессмертие на комиксы гравити фолз дед и фото порно молодушкі какого размера должен быть член Ливны купить трибестан Балаково дрочить пальчики в сеточку на фотографии как в контакте создавать статусы в картинках 5 торрент игра на компьютер форсаж характеристика олимпийских игр таблица упражнения для похудения живота стоя фото картинка диплома выпускника начальной школы фото водопадов мира на рабочий стол картинки с днем рождения для ивана молодых в порно попу челенам секс толстым порно машина фото игры одноклассниках в регистрация фото базы отдыха сказка чернолучье песня нет игры нет жизни на русском скачать торрент игры повелитель погоды фото пизда крупно волосатая в у тебя отличные картинках друзья кроп объектив что это примеры фото мальчиков 18 лет только для игры обои скидки ижевск свадебные причёска на средние волосы фото программа перец в порно фото красивые квартир фото интерьеры 2d игры жанры порно фото лижет попку снежная панда фото почему девушки изменяют парням Петухово выживание блокада игры прохождение как сделать крепкий член Усть-Лабинск закрытая школа любовь аксенова фото удон с морепродуктами рецепт с фото упущенных об возможностях статусы рисунок к сказке охотник до сказок красивые приглашения на праздник картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721