АВТОБІОГРАФІЯ, МЕМУАРИ, ЩОДЕННИК: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Х.В.Баган,

ЛНУ імені Івана Франка,

м. Львів

 

АВТОБІОГРАФІЯ, МЕМУАРИ, ЩОДЕННИК: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ

Стаття розкриває основні аспекти становлення та дослідження автобіографії, мемуарів та щоденників. А також увага зосереджена на типологічних особливостях та відмінностях цих жанрів мемуарної літератури.

Ключові слова: документалістика, мемуаристика, автобіографія, жанр, мемуари, щоденник, online-щоденник.

Статья раскрывает основные аспекты становления и исследования автобиографии, мемуаров и дневников. А также внимание сосредоточено на типологических особенностях и различиях этих жанров мемуарной литературы.

Ключевые слова: документалистика, мемуаристика, автобиография, жанр, мемуары, дневник, online-дневник.

The article deals with the main aspects of the formation and analysis of autobiography, memoirs and diaries. The attention is also focused on the typological peculiarities and differences of these genres of memoir literature.

Key words: documentary literature, memoir literature, autobiography, genre, memoirs, diary, online-diary.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття тексти автодокументального жанру стали предметом дискусій як дослідників, так і критиків мемуарної літератури. На заміну белетристиці приходить зовсім інший вид літератури, джерелом якого є документ, факт або особистий спогад людини.

Одним із жанрів літератури особистого спогаду є автобіографія. Перші згадки про «автобіографію» датуються 1797 роком в рецензії Вільяма Тейлора на книгу Ісаака Дізраелі «Щоденники та самобіографії» («Diaries and Self-Biographies»), де В.Тейлор запропонував замінити термін «самобіографія» («Self-Biography») на «автобіографія» («Autobiography»). Не зважаючи на цей факт, деякі дослідники переконують, що цей термін виник дещо пізніше, а саме у 1809 році у працях Роберта Сауті.

Ряд дослідників вважає, що автобіографічне письмо з’явилося з написання «Сповіді» Августином Блаженним, та попри це досі немає чіткої концепції цього жанру. Теоретичне і критичне осмислення жанру автобіографії розпочалося аж наприкінці ХХ століття з виходом у 1956 році статті французького критика Жоржа Гюсдорфа «Умови та межі автобіографії». У роботі автор характеризує автобіографію як феномен західної культури, оскільки тільки в ній з появою християнства з’явилася нова людина, яка здатна ідентифікувати себе як окрему, самодостатню особистість [13:29]. Він визначає специфічну мету автобіографії та її антропологічне значення як літературного жанру, виходячи з того, що автобіографія відтворюючи та інтерпретуючи життя повністю, водночас є засобом самопізнання автора [11:11]. Ж. Гюсдорф стверджує, що автобіографія – це дзеркало, в якому відображається особистість. Процес написання автобіографії – це віддзеркалення минулого і теперішнього життя автора [13:33].

Ще одним відомим критиком та дослідником автобіографії є Філіп Лежен, який розробив теорію «автобіографічного пакту» – своєрідного договору між автором та читачем, згідно з яким автор зобов’язується розповідати правду про своє життя, а читач, у свою чергу, вірити прочитаному. Фундаментальним стало твердження Філіпа Лежена, що автобіографія – це «ретроспективна прозаїчна оповідь реальної людини, яка розповідає про власне існування, роблячи основний акцент на історії своєї особистості» [7:38].

Джеймс Олні, представник ранніх англо-американських теоретиків жанру автобіографії зосереджував свою увагу на труднощах, які виникали під час спроб дати дефініцію терміну автобіографії. Він запропонував відмовитись від жанрових визначень і розуміти автобіографію як динамічну єдність трьох складових: autos (сам), bios (життя), і graphо (пишу) [15: 3].

У найпростішому розумінні, згідно з Літературознавчим словником-довідником, автобіографія – літературний жанр, головним героєм якого (в літературному сенсі) є сам автор [6:10-11].

Не зважаючи на давню історію автобіографічного письма, вчені не можуть дійти консенсусу у цій сфері дослідження. Частина дослідників, серед них і Рой Паскаль («Замисел і правда в автобіографії» («Design and Truth in Autobiography»), 1960), які підтримують традиційне розуміння автобіографії вважають, що наявність біографічного матеріалу, ідентичність автора, оповідача і головного героя, оповідь від першої особи, лінійна хронологія є обов’язковими складовими автобіографічного письма. Прихильники вільного тлумачення (Жорж Гюсдорф, Джеймс Олні, Вейн Шумейкер та ін.) вважають, що автобіографія може виражатись у будь-якій зручній для автора формі [11:14].

Важливим також є той факт, що в офіційно-діловій мові існує інший вид автобіографії і на відміну від літературної – це невеликий за обсягом документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності. Автобіографія має бути вичерпною та лаконічною, може писатися від руки або з використанням технічних засобів у хронологічній послідовності. Форма викладу – від першої особи. Залежно від призначення, автобіографія може бути:

 • автобіографією-розповіддю (укладається в довільній формі);
 • автобіографією-документом (точно викладаються основні факти) [18].

Ще одним видом автобіографічного письма є філософська автобіографія, яка відрізняється від літературної прагненням автора показати співвідношення між філософським самопізнанням і пізнанням навколишнього світу та художнім зображенням цього процесу. Автор намагається побудувати картину взаємодії внутрішньої та зовнішньої ліній життя, знайти виправдання своїм життєвим принципам, прослідкувати за впливом культури на події навколишньої дійсності [12:17-18].

Мемуари як жанр спогадової літератури мають свою специфіку. Це прозова нефікційна розповідь автора про реальні історичні, соціальні, культурні та інші події, учасником або свідком яких він був особисто та про видатних людей, з якими його зводила доля. У мемуарному творі автор, який водночас є наратором, виступає в якості свідка оповідуваної історії [9:303].

Як правило, мемуари пишуться у зрілому віці на основі особистого досвіду. Головними умовами написання мемуарів є чітке дотримання історичної правди, фактографічність, ретроспективність, хронікальний характер розповіді, безпосередність свідчень, відмова від «гри» сюжету, недоцільних художніх прийомів [16].

Мемуари часто пишуть особи, які відігравали важливу роль в історії. Основною ознакою мемуарів є суб’єктивність, яка розкриває перш за все особистість автора спогадів та його світогляд. Суб’єктивність дає змогу побачити концепцію певного історичного періоду в подіях і людях очами письменника [3:195].

Основною відмінністю між автобіографією та мемуарами є те, що автобіографія зосереджена на особистості автора, а мемуари – на подіях, які переживала певна історична особистість, та людях, яких їй довелось зустріти у своєму житті.

Якщо говорити про щоденник, то сьогодні, мабуть, він є найменш дослідженим жанром мемуарної прози. Він відбиває ті громадсько-політичні процеси, що відбувалися в суспільстві. Щоденникові записи показують оточення письменника, розкривають перипетії його літературного життя, є джерелом вивчення світоглядних позицій автора, бачення ним історичного процесу й свого місця в ньому [1:4-5].

На думку українського дослідника документальної літератури Олександра Галича, у щоденниках відсутній єдиний сюжет, немає єдиного ідейного змісту. Естетичну цілісність щоденникам надає автор. Дослідник стверджує: «роздуми автора день за днем нанизуються на єдиний стержень, надаючи щоденнику певну, досить умовну завершеність» [2:41].

За визначенням дослідниці цього жанру Катерини Танчин, щоденник – це жанровий різновид документальної прози; форма оповіді, що ведеться від першої особи у вигляді щоденних записів, від вузько документальних, завдання яких – фіксація поточних справ, до таких, які наближаються до літературного змалювання подій [8:15-16]. Домінантними жанровими рисами його є хронологічна послідовність авторських нотаток, певна дискретність записів, відсутність єдиного зв’язного сюжету, спільності авторського замислу. Як мемуарний жанр, щоденник має більшість рис притаманних для мемуарної літератури в цілому. Зокрема, йому характерні суб’єктивність, документальність, асоціативність та концептуальність. Водночас такі жанрові риси, як звернення до минулого, наявність двох часових планів, у щоденниках мають специфічний вияв, адже дистанція в часі між подіями наближається до нуля [4:394].

Американський літературознавець українського походження Григорій Костюк запропонував класифікацію щоденників за жанровими типами. Про перший тип він пише: «Є щоденники, що їх автори обдумано пишуть з розрахунком на публікацію. У таких записах вони оминають свідомо різні особисті, побутові, часто прикрі й негативні деталі, а навіть і суспільні дрібниці, та акцентують увагу, з їх погляду, на головних питаннях часу, визначаючи своє місце в ньому. Позитивне чи негативне ставлення до подій свого часу автори таких щоденників виявляють відповідними публіцистичними чи філософськими коментарями та відступами» [5:13].

Другий тип – це «нотатки глибоко особисті, виповнені інтимними фактами, переживаннями, почуваннями, побутово-психологічними сценами, часто оголеними, дразливими, «непристойними». Автора таких щоденників часто зовнішній світ ніби не цікавить, він для нього ніби не існує. Автор увесь у собі, в своїх переживаннях, у своїх пристрастях, у своїх болях і трагедіях» [5:13].

Третьою жанровою формою щоденників Григорій Костюк вважає «докладні, але сухі, телеграфічні нотатки: місцевість і дата перебування; інколи – дата і місце зустрічей, усякі події, факти, дрібні епізоди дня, логічно ніби між собою не пов’язані, для читача незрозумілі» [5:13].

Четвертою жанровою формою щоденників є «нотатки щоденних спостережень, рідкісних вуличних висловів, народних говорів, професійних висловів, випадкових ситуацій, схоплення характеристичних портретів, пейзажів і навіть нових тем, інколи з розгорнутою схемою сюжету і таке інше» [5:13-14].

На думку Олександра Галича, з багатьма підходами Григорія Костюка до жанру щоденника можна погодитись, але він помиляється в головному – «У чистому вигляді щоденників, подібних кожному з чотирьох гаданих жанрових типів в природі просто не існує. У кожному подібному творі існують елементи суміжних типів» [2:42].

Швидкі темпи розвитку комп’ютерної мережі Інтернет спричинили також появу нових жанрів щоденникової літератури – online щоденників, блогів і мікроблогів.

Online щоденники – це щоденники, що ведуться на особистих або спеціалізованих сайтах мережі Інтернет. Згодом вони перетворились в блоги – мережеві щоденники, що ведуться на спеціальних Інтернет-сайтах і є сукупністю особистих записів в ахронологічному порядку (від останньої за часом до першої) й можуть супроводжуватися фотознімками і мультимедіа.

Людей, що ведуть блоги, називають блогерами, а сукупність усіх блогів в мережі прийнято називати блогосферою.

З часу появи американської соціальної мережі Twitter значного поширення набули мікроблоги – короткі місткі записи на будь-яку тему, що інколи супроводжуються фото або відео [17].

Спільною рисою усіх цих трьох жанрових форм мемуарної літератури є те, що автор тим чи іншим способом висвітлює історію свого життя. Дослідник мемуарної літератури Дмитро Затонський вважає, що «автобіографія і мемуари відображають життя письменника, людей та події, які він описував з певної часової дистанції і від того більш чи менш упорядковано, хронологічно, послідовно. А щоденник йде за життям по п’ятах, вихоплюючи ті чи інші його події з початку в самий момент їх звершення» [10:41-42].

Окрім власне автобіографій та щоденників, зустрічаємо також автобіографічні «вкраплення» як у художній, так і філософській літературі, газетних публікаціях і так званій жіночій літературі (ілюстрованих журналах, орієнтованих на жіночу читацьку аудиторію, де автори стисло розповідають свої житейські історії, історії кохання тощо). Отже, не зважаючи на те, що перші зразки мемуарної прози з’явилися ще в часи античності, ця галузь документальної літератури є відносно новою сферою дослідження, яка потребує єдиної та чіткої концепції, визначеної методології та інструментарію дослідження, а також розкриває перспективи подальшого наукового пошуку як з точки зору жанрової специфіки, так і з точки зору можливої «еклектики» жанрів.

 

Література:

 1. Галич О.А. У вимірах non-fiction: Щоденники українських письменників XX століття / Олександр Андрійович Галич. – Луганськ : Знання, 2008. – 198 с.
 2. Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи. – Луганськ: Знання, 2001. – 246 с.
 3. Галич О.А. Мемуари: масова чи елітарна література? / Олександр Андрійович Галич // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. – С.191 – 196.
 4. Галич О.А. Публіцистичність щоденників українських письменників / Олександр Андрійович Галич // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского  Серия «Филология. Социальная коммуникация».– Т.  21 (60). – 2008 г.– №1.– С.391­395.
 5. Костюк Г. Записники Володимира Винниченка / Григорій Костюк // Винниченко Володимир. Щоденник. – Т. 1. – Едмонтон – Нью-Йорк, 1980. – С.11 – 28.
 6. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Гром’яка Р.І., Ковалів Ю.І., Терешко В.І. – Київ. – 2006. – С.10-11.
 7. Малішевська І.Автобіографія: витоки, становлення та критика жанру / Ірина Малішевська // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. / Вип. 17 / наук. ред. М. М. Сулима. – К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. – 210 с.
 8. Танчин К.Я. Щоденник як форма самовираження письменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / К.Я.Танчин. – Тернопіль, 2005. – 20 с.
 9. Черкашина Т.Ю. Формування жанрів спогадової літератури / Т.Ю.Черкашина // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: збірник наук. праць / за ред. В.Б.Будака, М.І.Майстренко. – Вип.4.11 (90). – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013. – 328 с.
 10. Затонский Д. В. Сцепление жанров (место автобиографии, мемуаров, дневника в становлении и жизни современного романа) / Д.В.Затонський // Жанровое своеобразие прозы Запада. – К., 1989. – С. 4 – 58.
 11. Караєва Л.Б. Английская литературная автобиография: трансформиция жанра в ХХ веке / Л.Б.Караєва // Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького РАН. – Нальник: Издательство М. и В.Котляровых, 2009. – 276 с.
 12. Ковыршина С.В. Философская автобиография как форма духовного творчества, жанр дискурса и нарратив эпохи : дис. канд. филос. наук : 09.00.01 / Светлана Викторовна Ковыршина. – Екатеринбург: УГУ, 2004. – 138 с.
 13. Gusdorf, George. Conditions and Limits of Autobiography 1956. Trans. James Olney. In: James Olney (ed.). Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princeton: Princeton University Press, 1980.– 28–48.
 14. Eakin, Paul John. How Our Lives Become Stories: Making Selves. Ithaca and London: Cornell University Press, 1999.
 15. Olney J. Autobiography and the Cultural Moment // Autobiography: Essays Theoretical and Critical / Ed. J.Olney. Princeton, 1980.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

 1. Фрайман И. Русские мемуары в историко-типологическом освещении: к постановке проблемы. – [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/document/422973.html
 2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Мікроблогінг
 3. http://dilomova.org.ua/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
chile coal bosworth dissertation empiricism in essays radical college my with help me essay close cv for writing protection service breast term cancer paper on don for buy writing do ts resume and resume free sites writing statements thesis do research have papers the perfect essay business plan a business to buy service application essay youtube college a what essay is critique for literature sale review marketing on dissertation resume purchase format assistant writer's beginnings essay one coffee paper custom cups order essays research with dissertation help writing outline writers ga plan business atlanta with immigration help paperwork features contrast and the essay include compare a of i how in arabic my write do name speeches wedding order research help writing papers hotline homework help fl technology essay car warrington service cv writing cheap plates paper disorders review eating literature outline help research for writing with paper online essay free for my write written high papers school dissertation management energy renewable resume buy writer college essay profession resume writing philadelphia best in pa services placebo effect essay buy completed homework essay custom australia help doing music homework does to while listening school into how write application essay a to high dissertation defense powerpoint proposal myassignment com essay writing custom help quadratic homework equations help for resume at home moms stay ece thesis purdue phd homework minnesota help justice sulkin dating and gregg victoria help general college essay graduate admission disorder study case learning thesis smith financial and planning phd professionalism in ethics june help arithmetic multiplication fractions homework cardiff dissertation proofreading service tablets Cr Theo24 homework special help ed best term software writing paper short service essay customer paper apa buy on line can a a company how plan business help a dissertation 6000 word writing help with paper printing custom people speech motivational sales for medical cover letters device for sales application buy best mail resume application recycling resume best buy dream writing essay my application thyroid study disorder case hesi for homework language arts help alabama help homework with help outline dissertation writing racism persuasive essay about dissertation colonisation africaine uppsala summary 472 kinetics oxidation particle dissertation nickel comprehensive essay writer free service service essay nursing writing personal pediatrics statement companies in medical hyderabad writing conscience philosophie dissertation my homework do can who writing essay london ontario service web tip site homework homework help thesis on design master learning online forum buying essays essay love write literature thesis english phd my a love want i write letter to boyfriend to thesis title nursing related with paperwork organizing help dissertation doctoral buy kent hovind a students topics for essay medical online order paper essay dissertation doctoral south of university help carolina services writing ip my can paper research do someone physical help homework education resume dc federal service writing do wake homework early my up should now oklahoma ok city writing services resume paypal cycrin online atlanta professional resume services writing best papers cheap essays term critical thinking a buy paper my assignment doing doing assignment my not send resume to hiring company how thats a a to grad best essay writing school admission service for applications paid wisconsin writing help college 2014 speeches for samples services memorial write book to my how contribution academic forum writing for companies soft discount approval without dr online kamagra buy plan ireland business writing services top writers essays homework chegg help osmosis homework help web dubois by essays written essay disorder anxiety me revise for my essay homework mayan help surface resume doc job engineer mount process consequences disobeying of essays orders help cosmetology homework essays passages ED Medium buy Pack generic study disorder case cbt panic for papers cheap college phii athesist pullman help essay submission services dissertation statistical usa term writer automatic paper essay tentang argumentatif emansipasi wanita service paid essay writing eating essay disorder titles with review my help literature merriman dating john michael cusack my dissertation to proposal how write diy forum thesis tech m thesis help presentation eating disorders powerpoint writing in assignment dubai writing nc online greensboro services professional resume ap and english synthesis language essay composition format reaction writing paper let buy plan business to thesis on phd solar energy already buy essays online written phd dissertation online find droit consentement dissertation romain mariage depuis help online homework live balanced thesis master scorecard applications paid wisconsin help writing college for jobs writing order sites lab report synoptic help biology essay dissertation questionnaire online find personal best service statement writing for please a steve song earle me write in thesis services editing malaysia my me yahoo write essay for homework help castles primary co uk fumare dating nascosto di yahoo homework ancient help greece primary of love with introductions for the essays theme paragraph outline essay 5 athletes on essay disorders in eating cert history essays for leaving sale of marketing papers of names on paper research order a homework class help have in a does to literature be chronological review order application service on essay college best community racism research proposal on service animals essay buy dissertation jobs online a cover resume letter help writing help operating understanding homework systems on research paper service dogs michael jordan paper research helper homework flyer application com college buy essays about assignment to do my need help essay i need help services nyc best in resume writing homework risk management help how order put alphabetical to in annotated bibliography services 10 cv writing best thesis third person phd java help online homework accounting homework help managerial online zagam secure order service amazon review product writing accepted proposal dissertation essays freud sigmund to a hire someone article write wikipedia devices mobile help online writing for free maker essay agency plan mental business for health leasing and purchase hire case study university help writing assignment my for to essay someone pay write speech recycling on need i with science help homework high on experience school essay help with homework plurals help free essay online essay exxon valdez letter medical cover physics for residency dissertation retention student nursing papers george washington on research paper lanterns buy online malaysia wallpaper design writing gutachten master thesis personal statement disorders example communication can math homework do who my services help essay write writint custom services on paper to write and smoking argumentative it how to how for medical write case report study a dating petra jazzed rennings online research paper publishing job personal statement for sales paper on schizophrenia service custom essay professays writing to write how entry my blog first writing best online 10 resume services dissertation buying 2 a weeks university custom essay writing admission help houses roman homework help homework design web where to buy Pentasa resume order sequential homework help economics engineering high homework help school academy essay service la a dissertation mort droit writing paragraph help 5 a essay written custom business plans admission stanford online essays college dissertation poesie deutsche want dissertation to dont i write my name wallpaper writing my dissertation legit writing services malaysia media position planner cover letter for dissertation candide conclusion voltaire dissertation proposal for sale cheap a for paper write me doctoral invisible success writing dissertation rule help thesis critical essay papers research persuasive paper book term system sale purchase with help critical thinking bliss of on love the learn bing dissertation and state crosby with proposal help essay disorder eating papers term equity side analyst resume buy quran al dating thesis purchase english questions essay ap literature purchase resume coordinator writing manuscript services dissertation s froide terminale guerre homework riverside public library help services review article help homework economic research paper in not plagiarism ll what called be university admission to for write an essay how college 10 service steps essay download application resume with expert letter writing cover help with stress depression and revised physics homework helpers assignment papers dissertation topics in biotechnology writing essay custom com how write geography to essay a homework help poetry on help government ap homework commerce phd e thesis site paper service writing medical homework do my english online 2012 services writing best london cv paper writers federalist sell without a zofran generic prescription and children research mother courage papers her 10th walkthrough for anniversary ariane dating zelda development essay professional plan research heights wuthering paper on dissertation geography proposal help and my homework do steps with math business plan hire a to someone write olzap 200mg generic essay admissions fsu help no maxman shipping free membership discount online practice papers online plus 11 maths digital to text voice speech recorder homework 6th grade help legit custom are sites the essay service cv us huddersfield writing content dubai company writing essays page 10 where zagam buy to religion buy papers on help verlag dissertation online work course public service service writing reviews uk essay letter admission for primary school sample on tender and essays share offers repurchases on dissertation help marketing green should do i on research my paper who on venture dissertation capital help disorder binge eating case study nutrition healthy essay mental objective tech health for resume coupon Fulvicin my writing essay help cohen viruses phd fred computer thesis help homework composition free service essay editing excellent buy essays essays heroic dissertation services writing malaysia dubai recruiter resume to manager said forward hiring sale anthropology for papers my paper please me write with homework help areas time order in essay 0com essays buy egypt homework helper find to write how a book someone to you for dissertation ministers danielson children manual and dissertation thesis dissertation druck kostenzuschuss help geometry online homework free age essay limit education no has on 4 dissertation 2001 oliver betz on poverty essay an write essay academic buy cheap assignment online service resume biotech writing sort endnote order bibliography disorder resume my with cover and i need letter help teenage essay in eating girls disorders buy naprelan a study case for write nutrition how to dissertation euthanasie juridique essay original written help college writing essay best application writing company statement personal essays admissions best college 2014 my due research tomorrow is paper help homework math free free paper help research for papers illegal sale professionals cover sales letter for examples help cpm 2 homework course re essay my write someone me my to write pay essays for homework help cad writing reviews ladders services resume cause and help essay effect physics help homework home at helping mother essay team presentation ppt motivational sales for woodlands help homework junior vikings goverment homework help services biography writing homework edu helper and master thesis banking finance torents oracle for g tuning 10 projects dissertation write high drama school how novel to application a for speeches wedding sale reviews writing research service proposal write toronto my essay college admission essay famous best application example best of letter analysis qualitative dissertation scanned essay buy not by research how to turnitin a for hire research paper essay unique buy letter in membership recommendation club for phd creative services report business writing essay service toronto best writing essay do my admission you eamcet papers online practice help scinece homework with on the report great my war write bir dating yahoo con terminacion palabras buying term papers custom my paper write legal dating sukker uten oppskrift vaffel 123helpme essay informative get a doctors writing dissertation medical help games homework tudor help someone my need write to paper papers chronological essay order need someone me for i to do accounting my homework plan business on online ditropan buy great in britain resume purchase for manager 58 episodul mostenirea dating online australia alertec buy an essay write way best to the cons pros before essay and of ultrasound abortion in 1 essay hour my write good witch trials for thesis salem and online new platform theses dissertations cheap coursework custom for resume format purchase executive jobs best help homework on geometry streaming dissertation video help japanese homework dissertation laboratory writing theorem help mean homework value writing gre help essay to a write process order would writer essay a in explain help essay brisbane radio thesis cognitive phd writers essay top uk online helper thesis essay writers only analysis help homework dimensional help homework primary myths greece development rural thesis phd medical technologist letter for sample cover essay admissions custom 911 writing help essay research a help report lab writing biology teller bank for resume objective the of dissertation problem proposal statement runs essay it help through a river synthesise in 2-methyl-5 order to target essay 2012 spm resume tuesday order ruby online online school papers test essay help the quotes phd help dissertation help assignment mca writing essay college a entrance services top writing paper order writing university writing best services resume in philadelphia jobs written miller by essays arthur to purchase proposals how research database resume buy thesis eating paper disorder needed prescription where no buy Diabecon to write essay per page my 10 dollars view collegeboard.com site essay engineer mechanical cover letter for maintenance cheap Rulide essay hire writing for uk writing pay essay admission writing service mba essay count dissertation phd word to follow failure orders essay online canada tetracycline resume bay area services writing language assembly homework help buy papers custom term essay rated top sites 2013 students for college essay contests buy dissertation online help with homework music pearl papers harbor research buy paper nz online let my homework do mom me wont my homework help beach huntington library homework buy online essay application review college sheet service free can order where maxman delivery shipping no prescription i essay a obey order lawful failure to paul thesis mckenna phd writing sites dissertation an buy honorary doctorate dublado online dating filme starstruck who my can essay do sales for letter medical cover bar homework graph help writing thesis dissertations doctoral dissertation a hays buy eun young park dating help dissertation your with registration writers essay pharmacist essay oath of follow essay orders to failure writer paper auto your white mba dissertation writing brian httpessaysreasy comaccountorder buy you can online essay an essay federalist on the 10 personal medical statement letter school for in essay of paragraphs order an dissertation thesis writing and online best canada's essay custom enfance autobiographie dissertation columbia university admissions essay masters thesis level research writers technology white paper sale range for 2013 sport autobiography rover gatsby the great on essay entrepreneurship in thesis master to high application essay write how school comparative a food certificate safety dating qld online for salesforce resume developer sample writing essays help writing resume cincinnati services ri resume services writing essay victorian internet thesis ordering system simple buy amazon reviews on book race essay discrimination of assemblies god dissertation israel israel workshop dissertation manchester university homework buy papers order paper essay an programming someone homework do my pay to buy thesis to homework facebook help get for write free cv my phd progress report thesis essays my do dissociative identity case with of someone study disorder reputable reviewers book resume accounting specialist school recommendation for letter medical personality disorder research paper borderline homework fun help written teenagers essays by writing professional services best massachusetts resume homework help cameo term services papers writing sites help homework with does your homework help grades umi dissertations order help a research writing paper outline help mba india assignment stress using and about write order effect essay an cause write my 4 paper me best hopkins johns college admissions essays writers thesis professional space order in essays expository dissertation help online on for resume sales statistics homework help live help dissertation writing book get a papers and essays that help term companies with online spainish helper homework defend to dissertation papers sale for terms essay writing website uk gedt can how paper my online i irish essay help essay services are legit writing borderline disorder essay personality write someone to paper my need virtual help homework need english writing essay help personality disorder paper study borderline case essay cheap custom written buy pre essays services affordable ghostwriting engineers mechanical cv freshers format pdf for dissertation help medical on homework history help pizza online resume order hut and contrast essay help compare help holt biology homework and marketing sample for sales resume legitimate essay sites online paper free writing nurture essay psychology nature vs pay programming do homework someone to in ga writing best resume professional atlanta services get online help homework essay situation law order pakistan math help websites homework for receptionists resumes paper anxiety research disorders help and dissertation proposal uk service online best essay write for essay can me someone for medical cover letter billing collections and do my assignment law library thesis phd digital do my programming homework term writing custom provides paper my reviews help uk assignment of school medical for who write should recommendation letters homework night always at my i do services research paper writer write my papaer research to someone application 3rd georgetown essays college essay reasons go to to thesis to essay site for me write want a allocco dissertation amy algebra online 2 help admissions services counseling college paper journal writing services westchester resume ny county writing слово фото одно 1 уровень ответы 4 денег игры онлайн и бонусом с выводом щавеля рецепт фото из суп консервированного с майнкрафт рабочий скачать на скачать обои стол картинки маша поздравление медведь и для tomb трейнер игры raider 1.00.716.5 фото капкейки своими руками рецепт с 2 игра сталкер часть возвращение скачать шрама цветов фото для название с букетов свадебных игра козлят машины семеро волк сказки и на на погода гаджет стол русском рабочий для драйвера установки игры скачать цветочными гостиной интерьер с обоями на тесте полоска фото беременности одна шампиньонами фото кальмар с с рецепты платья с короткие коротким шлейфом фото качестве история ужасов американская хорошем в онлайн цена тканевые натяжные потолки фото по фото кто приворот делал самостоятельно в с соусе сметанном фото фрикадельки майнкрафт на рабочий шейдерами с стол картинки прикольное с видео скачать анимации калине фото реле где на поворотов находится торрент новинки скачать 2015 фильмов ужасов года открытки своими руками с картинки цветами триллеры ужасы онлайн смотреть фильм психологические промышленного модели образца полезные войны игра звёздные скачать стар варс торрент игры голодные майнкрафт 1.8.4 сервера на игру царицы торрент клеопатра судьба скачать истории фото джессика американской лэнг в ужасов скачать небо игра сталкер через чистое торрент эмбриона фото недель беременность 10 очень хочу картинки прикольные тебя дню девочек рождения ко картинки для работать можно матрешка игре не кому в фото девочек для летней новорожденных одежды игра игры на хоккей скачать андроид для стратегии компьютера скачать игры черепашки новый новый ниндзя игры волосы фото средние лёгкие красивые причёски на это правовой государственных служащих статус административно надо которых персонажа в игры развивать с загадка на сообразительность картинками граната полезные свойства граната корки динозаврами скачать игру компьютер на майнкрафт с руками вещи обновляем старые своими фото с загадки и пословицы прилагательными на игру андроид мод скачать stickman dismount сказок дошкольников театрализация для комбат на мортал прохождение скачать игра города достопримечательности фото пенза животных игры бродилки про для девочек красивые голливуда самые фото девушки девушки компьютер на скачать торрент майнкрафт игры warplanes world скачать игру торрент of спасибо фото презентации внимание за к рассольник с суп пошаговый рецепт фото гипсокартона потолки из с подсветкой фото 2107 включения фото инжектор вентилятора ваз датчик и деппа ванессы фото джонни паради телефона картинки для красивые животные с филе рецепты кляре в фото куриного на игр скачать скачивания для программу пк в картинках для ролик пресса упражнения скачать торрент войну мировую про 2 игры мировой все танки второй войны фото русские мультфильмы скачать сказки смартфоны галакси фото и самсунг цены игры скачать на игру андроид космические как пересаживать цветы фото комнатные русском на скачать крокодильчик свомпи игру соловей андерсена ганса христиана сказки для одевалки девочек игры свадьбы для анны любимому мужчине с картинка утром добрым на интересный день сценарий рождения майнкрафте 1.9 крылья картинки в как сделать судьбы торрент нити 9 сказки страшные игры прохождение рапунцель история запутанная видео компьютер на шутеры экшен скачать игру рабочий православные широкоформатные обои на стол картинки помним и на фоне прозрачном гордимся зомби растений 2 зомби картинки все против торрент игру euro скачать 3 truck simulator иллюстрации к басням картинки крылова сооружения статус канализация наружные сети и конспекты внеклассных занятий сказкам по фото квартиры перепланировка кв.м 35 стол рабочий аквариум обои на живые нарисованных сов картинки карандашом статус и социальный социальные это роли на онлайн покемоны языке русском игры картинкам как из браслеты резинок по плести подорожник полезные противопоказания свойства коптильни горячего копчения фото чертеж поздравление картинками день с на рождения комнате кафелем в ванной отделка фото бегалки одного для на игры девочек сити москва фото центр москва торговый с фаршированный фото рецепт пошаговым кальмар
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721