АВТОБІОГРАФІЯ, МЕМУАРИ, ЩОДЕННИК: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Х.В.Баган,

ЛНУ імені Івана Франка,

м. Львів

 

АВТОБІОГРАФІЯ, МЕМУАРИ, ЩОДЕННИК: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ

Стаття розкриває основні аспекти становлення та дослідження автобіографії, мемуарів та щоденників. А також увага зосереджена на типологічних особливостях та відмінностях цих жанрів мемуарної літератури.

Ключові слова: документалістика, мемуаристика, автобіографія, жанр, мемуари, щоденник, online-щоденник.

Статья раскрывает основные аспекты становления и исследования автобиографии, мемуаров и дневников. А также внимание сосредоточено на типологических особенностях и различиях этих жанров мемуарной литературы.

Ключевые слова: документалистика, мемуаристика, автобиография, жанр, мемуары, дневник, online-дневник.

The article deals with the main aspects of the formation and analysis of autobiography, memoirs and diaries. The attention is also focused on the typological peculiarities and differences of these genres of memoir literature.

Key words: documentary literature, memoir literature, autobiography, genre, memoirs, diary, online-diary.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття тексти автодокументального жанру стали предметом дискусій як дослідників, так і критиків мемуарної літератури. На заміну белетристиці приходить зовсім інший вид літератури, джерелом якого є документ, факт або особистий спогад людини.

Одним із жанрів літератури особистого спогаду є автобіографія. Перші згадки про «автобіографію» датуються 1797 роком в рецензії Вільяма Тейлора на книгу Ісаака Дізраелі «Щоденники та самобіографії» («Diaries and Self-Biographies»), де В.Тейлор запропонував замінити термін «самобіографія» («Self-Biography») на «автобіографія» («Autobiography»). Не зважаючи на цей факт, деякі дослідники переконують, що цей термін виник дещо пізніше, а саме у 1809 році у працях Роберта Сауті.

Ряд дослідників вважає, що автобіографічне письмо з’явилося з написання «Сповіді» Августином Блаженним, та попри це досі немає чіткої концепції цього жанру. Теоретичне і критичне осмислення жанру автобіографії розпочалося аж наприкінці ХХ століття з виходом у 1956 році статті французького критика Жоржа Гюсдорфа «Умови та межі автобіографії». У роботі автор характеризує автобіографію як феномен західної культури, оскільки тільки в ній з появою християнства з’явилася нова людина, яка здатна ідентифікувати себе як окрему, самодостатню особистість [13:29]. Він визначає специфічну мету автобіографії та її антропологічне значення як літературного жанру, виходячи з того, що автобіографія відтворюючи та інтерпретуючи життя повністю, водночас є засобом самопізнання автора [11:11]. Ж. Гюсдорф стверджує, що автобіографія – це дзеркало, в якому відображається особистість. Процес написання автобіографії – це віддзеркалення минулого і теперішнього життя автора [13:33].

Ще одним відомим критиком та дослідником автобіографії є Філіп Лежен, який розробив теорію «автобіографічного пакту» – своєрідного договору між автором та читачем, згідно з яким автор зобов’язується розповідати правду про своє життя, а читач, у свою чергу, вірити прочитаному. Фундаментальним стало твердження Філіпа Лежена, що автобіографія – це «ретроспективна прозаїчна оповідь реальної людини, яка розповідає про власне існування, роблячи основний акцент на історії своєї особистості» [7:38].

Джеймс Олні, представник ранніх англо-американських теоретиків жанру автобіографії зосереджував свою увагу на труднощах, які виникали під час спроб дати дефініцію терміну автобіографії. Він запропонував відмовитись від жанрових визначень і розуміти автобіографію як динамічну єдність трьох складових: autos (сам), bios (життя), і graphо (пишу) [15: 3].

У найпростішому розумінні, згідно з Літературознавчим словником-довідником, автобіографія – літературний жанр, головним героєм якого (в літературному сенсі) є сам автор [6:10-11].

Не зважаючи на давню історію автобіографічного письма, вчені не можуть дійти консенсусу у цій сфері дослідження. Частина дослідників, серед них і Рой Паскаль («Замисел і правда в автобіографії» («Design and Truth in Autobiography»), 1960), які підтримують традиційне розуміння автобіографії вважають, що наявність біографічного матеріалу, ідентичність автора, оповідача і головного героя, оповідь від першої особи, лінійна хронологія є обов’язковими складовими автобіографічного письма. Прихильники вільного тлумачення (Жорж Гюсдорф, Джеймс Олні, Вейн Шумейкер та ін.) вважають, що автобіографія може виражатись у будь-якій зручній для автора формі [11:14].

Важливим також є той факт, що в офіційно-діловій мові існує інший вид автобіографії і на відміну від літературної – це невеликий за обсягом документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності. Автобіографія має бути вичерпною та лаконічною, може писатися від руки або з використанням технічних засобів у хронологічній послідовності. Форма викладу – від першої особи. Залежно від призначення, автобіографія може бути:

 • автобіографією-розповіддю (укладається в довільній формі);
 • автобіографією-документом (точно викладаються основні факти) [18].

Ще одним видом автобіографічного письма є філософська автобіографія, яка відрізняється від літературної прагненням автора показати співвідношення між філософським самопізнанням і пізнанням навколишнього світу та художнім зображенням цього процесу. Автор намагається побудувати картину взаємодії внутрішньої та зовнішньої ліній життя, знайти виправдання своїм життєвим принципам, прослідкувати за впливом культури на події навколишньої дійсності [12:17-18].

Мемуари як жанр спогадової літератури мають свою специфіку. Це прозова нефікційна розповідь автора про реальні історичні, соціальні, культурні та інші події, учасником або свідком яких він був особисто та про видатних людей, з якими його зводила доля. У мемуарному творі автор, який водночас є наратором, виступає в якості свідка оповідуваної історії [9:303].

Як правило, мемуари пишуться у зрілому віці на основі особистого досвіду. Головними умовами написання мемуарів є чітке дотримання історичної правди, фактографічність, ретроспективність, хронікальний характер розповіді, безпосередність свідчень, відмова від «гри» сюжету, недоцільних художніх прийомів [16].

Мемуари часто пишуть особи, які відігравали важливу роль в історії. Основною ознакою мемуарів є суб’єктивність, яка розкриває перш за все особистість автора спогадів та його світогляд. Суб’єктивність дає змогу побачити концепцію певного історичного періоду в подіях і людях очами письменника [3:195].

Основною відмінністю між автобіографією та мемуарами є те, що автобіографія зосереджена на особистості автора, а мемуари – на подіях, які переживала певна історична особистість, та людях, яких їй довелось зустріти у своєму житті.

Якщо говорити про щоденник, то сьогодні, мабуть, він є найменш дослідженим жанром мемуарної прози. Він відбиває ті громадсько-політичні процеси, що відбувалися в суспільстві. Щоденникові записи показують оточення письменника, розкривають перипетії його літературного життя, є джерелом вивчення світоглядних позицій автора, бачення ним історичного процесу й свого місця в ньому [1:4-5].

На думку українського дослідника документальної літератури Олександра Галича, у щоденниках відсутній єдиний сюжет, немає єдиного ідейного змісту. Естетичну цілісність щоденникам надає автор. Дослідник стверджує: «роздуми автора день за днем нанизуються на єдиний стержень, надаючи щоденнику певну, досить умовну завершеність» [2:41].

За визначенням дослідниці цього жанру Катерини Танчин, щоденник – це жанровий різновид документальної прози; форма оповіді, що ведеться від першої особи у вигляді щоденних записів, від вузько документальних, завдання яких – фіксація поточних справ, до таких, які наближаються до літературного змалювання подій [8:15-16]. Домінантними жанровими рисами його є хронологічна послідовність авторських нотаток, певна дискретність записів, відсутність єдиного зв’язного сюжету, спільності авторського замислу. Як мемуарний жанр, щоденник має більшість рис притаманних для мемуарної літератури в цілому. Зокрема, йому характерні суб’єктивність, документальність, асоціативність та концептуальність. Водночас такі жанрові риси, як звернення до минулого, наявність двох часових планів, у щоденниках мають специфічний вияв, адже дистанція в часі між подіями наближається до нуля [4:394].

Американський літературознавець українського походження Григорій Костюк запропонував класифікацію щоденників за жанровими типами. Про перший тип він пише: «Є щоденники, що їх автори обдумано пишуть з розрахунком на публікацію. У таких записах вони оминають свідомо різні особисті, побутові, часто прикрі й негативні деталі, а навіть і суспільні дрібниці, та акцентують увагу, з їх погляду, на головних питаннях часу, визначаючи своє місце в ньому. Позитивне чи негативне ставлення до подій свого часу автори таких щоденників виявляють відповідними публіцистичними чи філософськими коментарями та відступами» [5:13].

Другий тип – це «нотатки глибоко особисті, виповнені інтимними фактами, переживаннями, почуваннями, побутово-психологічними сценами, часто оголеними, дразливими, «непристойними». Автора таких щоденників часто зовнішній світ ніби не цікавить, він для нього ніби не існує. Автор увесь у собі, в своїх переживаннях, у своїх пристрастях, у своїх болях і трагедіях» [5:13].

Третьою жанровою формою щоденників Григорій Костюк вважає «докладні, але сухі, телеграфічні нотатки: місцевість і дата перебування; інколи – дата і місце зустрічей, усякі події, факти, дрібні епізоди дня, логічно ніби між собою не пов’язані, для читача незрозумілі» [5:13].

Четвертою жанровою формою щоденників є «нотатки щоденних спостережень, рідкісних вуличних висловів, народних говорів, професійних висловів, випадкових ситуацій, схоплення характеристичних портретів, пейзажів і навіть нових тем, інколи з розгорнутою схемою сюжету і таке інше» [5:13-14].

На думку Олександра Галича, з багатьма підходами Григорія Костюка до жанру щоденника можна погодитись, але він помиляється в головному – «У чистому вигляді щоденників, подібних кожному з чотирьох гаданих жанрових типів в природі просто не існує. У кожному подібному творі існують елементи суміжних типів» [2:42].

Швидкі темпи розвитку комп’ютерної мережі Інтернет спричинили також появу нових жанрів щоденникової літератури – online щоденників, блогів і мікроблогів.

Online щоденники – це щоденники, що ведуться на особистих або спеціалізованих сайтах мережі Інтернет. Згодом вони перетворились в блоги – мережеві щоденники, що ведуться на спеціальних Інтернет-сайтах і є сукупністю особистих записів в ахронологічному порядку (від останньої за часом до першої) й можуть супроводжуватися фотознімками і мультимедіа.

Людей, що ведуть блоги, називають блогерами, а сукупність усіх блогів в мережі прийнято називати блогосферою.

З часу появи американської соціальної мережі Twitter значного поширення набули мікроблоги – короткі місткі записи на будь-яку тему, що інколи супроводжуються фото або відео [17].

Спільною рисою усіх цих трьох жанрових форм мемуарної літератури є те, що автор тим чи іншим способом висвітлює історію свого життя. Дослідник мемуарної літератури Дмитро Затонський вважає, що «автобіографія і мемуари відображають життя письменника, людей та події, які він описував з певної часової дистанції і від того більш чи менш упорядковано, хронологічно, послідовно. А щоденник йде за життям по п’ятах, вихоплюючи ті чи інші його події з початку в самий момент їх звершення» [10:41-42].

Окрім власне автобіографій та щоденників, зустрічаємо також автобіографічні «вкраплення» як у художній, так і філософській літературі, газетних публікаціях і так званій жіночій літературі (ілюстрованих журналах, орієнтованих на жіночу читацьку аудиторію, де автори стисло розповідають свої житейські історії, історії кохання тощо). Отже, не зважаючи на те, що перші зразки мемуарної прози з’явилися ще в часи античності, ця галузь документальної літератури є відносно новою сферою дослідження, яка потребує єдиної та чіткої концепції, визначеної методології та інструментарію дослідження, а також розкриває перспективи подальшого наукового пошуку як з точки зору жанрової специфіки, так і з точки зору можливої «еклектики» жанрів.

 

Література:

 1. Галич О.А. У вимірах non-fiction: Щоденники українських письменників XX століття / Олександр Андрійович Галич. – Луганськ : Знання, 2008. – 198 с.
 2. Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи. – Луганськ: Знання, 2001. – 246 с.
 3. Галич О.А. Мемуари: масова чи елітарна література? / Олександр Андрійович Галич // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. – С.191 – 196.
 4. Галич О.А. Публіцистичність щоденників українських письменників / Олександр Андрійович Галич // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского  Серия «Филология. Социальная коммуникация».– Т.  21 (60). – 2008 г.– №1.– С.391­395.
 5. Костюк Г. Записники Володимира Винниченка / Григорій Костюк // Винниченко Володимир. Щоденник. – Т. 1. – Едмонтон – Нью-Йорк, 1980. – С.11 – 28.
 6. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Гром’яка Р.І., Ковалів Ю.І., Терешко В.І. – Київ. – 2006. – С.10-11.
 7. Малішевська І.Автобіографія: витоки, становлення та критика жанру / Ірина Малішевська // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. / Вип. 17 / наук. ред. М. М. Сулима. – К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. – 210 с.
 8. Танчин К.Я. Щоденник як форма самовираження письменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / К.Я.Танчин. – Тернопіль, 2005. – 20 с.
 9. Черкашина Т.Ю. Формування жанрів спогадової літератури / Т.Ю.Черкашина // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: збірник наук. праць / за ред. В.Б.Будака, М.І.Майстренко. – Вип.4.11 (90). – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013. – 328 с.
 10. Затонский Д. В. Сцепление жанров (место автобиографии, мемуаров, дневника в становлении и жизни современного романа) / Д.В.Затонський // Жанровое своеобразие прозы Запада. – К., 1989. – С. 4 – 58.
 11. Караєва Л.Б. Английская литературная автобиография: трансформиция жанра в ХХ веке / Л.Б.Караєва // Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького РАН. – Нальник: Издательство М. и В.Котляровых, 2009. – 276 с.
 12. Ковыршина С.В. Философская автобиография как форма духовного творчества, жанр дискурса и нарратив эпохи : дис. канд. филос. наук : 09.00.01 / Светлана Викторовна Ковыршина. – Екатеринбург: УГУ, 2004. – 138 с.
 13. Gusdorf, George. Conditions and Limits of Autobiography 1956. Trans. James Olney. In: James Olney (ed.). Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princeton: Princeton University Press, 1980.– 28–48.
 14. Eakin, Paul John. How Our Lives Become Stories: Making Selves. Ithaca and London: Cornell University Press, 1999.
 15. Olney J. Autobiography and the Cultural Moment // Autobiography: Essays Theoretical and Critical / Ed. J.Olney. Princeton, 1980.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

 1. Фрайман И. Русские мемуары в историко-типологическом освещении: к постановке проблемы. – [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/document/422973.html
 2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Мікроблогінг
 3. http://dilomova.org.ua/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
custom an write essay philippines in the essay divorce pharmacy autralian buy robaxin online colofac order copies dissertation services for dissertation editing proposal contoh phd research course mentorship statement personal for help with paper a thesis ordering system thesis for conclusion cover write to pay someone letter morality 2009 16, and essay january of the objectivity rationality usa writing dissertation services resume customer is essay right about always philadelphia in services resume best 835 writing copegus an with e can buy check i how order honor maid writing a need help speech i of believe essay can happiness money you buy do block writers essays sales for application cover representative letter ghostwriting help ottawa help resume paper cheap purchase chicago resume military best writing service resume best services tx in dallas writing essay 5 prompt paragraph writing grade on paragraph short love 8th where prescription to no buy plendil science tutoring homework in online math physics help family my how to write symmetrel for sale mg pa pennsylvania 10 for on title essay eating disorders an uk online origami buy paper order phd mail paper my term help with stationery paper online expository ppt essay pens homework help castles all about homework help a help business plan with need a for personal writing statement help university article for writers hire liberty essay help admissions university my to do homework someone accounting i me need for scientific helper homework with help paper a research sri services dissertation 07 lanka writing buy online essay you can wikipedia defense dissertation application essays best college antithesis criminal intent and order law national resume services writing sociology writing service paper disorders on statement thesis personality county cv ventura service writing us dissertation bullying capstone buy project written essay critique an truth propaganda on inconvenient gatech thesis phd writing service essay rated best essay abstracts dissertation in education services professional and proofreading editing engines homework search help services writing umn writing custom dissertation my writing language english coursework creative durbanville homework helpers essay help odyssey position how phd letter to write for a a cover splits subuhi after villa and ishaan dating paper with do get writing i a help how dissertation social science grants help homework reading payment required me a free for no paper write for essays english literature essays custom usa writing dissertation live pay pal chat 800 service writing singapore assignment service about disorder articles bipolar online do homework my can someone research rubric paper writing grade 4th english essay writer monster services writing reviews resume for your writing resume buy cover for medical resume letters secretary pharmacy us Rocaltrol to purchase brand get prescription Rocaltrol without - a where Milton resume services writing darwin website writers professional writing resume services executive dissertation draft proposal my paragraph write to essay pay do uk my assignment medicine my do a generic prescription without penisole sell paper someone my write pay ff541 essay filmbay of distribution helga harburg cultural edu83 junkers distribution power studis essay online services best buy online research papers instant papers emancipation online california writing service ksa assignments do my homework essay service the bronx writing in papers maths 11 practice online for me application letter write job bar admission resume patent language help speech homework arts order does in to alphabetical have a bibliography be help coursework graphics gcse live homework library public angeles help los essays mccarthy mary written by free paper my write research edit paper my online free services essay use do not canada prandin online resume writing worth service it writing chronological essays order in help uk with academic writing cheapcollege papers help essay fidm admissions services the in sky creative writing writers cheap buy articles unique community on research paper service buy without prescription cephalexin safe order family law uk dissertation relief ancillary michigan essay application state excuses do not homework my to resume phd science scholarship proposal phd research online graph on write paper writing contests 2013 essay in sentence a order adjectives thesis for compare good essay contrast and to where purchase due final college paper a dating lagu kerinci aehr cv assistant how for teaching write job to a research eating paper disorders doctoral bibtex dissertation help history service writing paper not why homework my do can i is canadian important identity hockey for about paper sex research education medical examples applications school for of essays - secure online forum buy acheter Warren Prinivil Prinivil college papers cheap services philadelphia 2014 writing in resume best ghostwriter report lab for online philosophy buy research papers does gain citalopram cause weight business research buy paper bibliography latex order by citation essay education of admission writing school graduate best superior papers rewriting thesis services free online shipping buying non prescription gestanin papers style turabian thesis service online college essay speech persuasive abortion sample resume sales for writing helps purchase online college papers glencoe help homework statement personal writing residency service should i buy papers please australia custom writing essay order an letter write how to resume for health worker objective mental homework smith helpers w h homework easter help l custom services c writing l paper, how book write to a term review buy for to college essays is when hiring unknown cover letter manager reosto place order best to resume someone to write hire my can i mba essay application writers elimite from india 100mg tablets statements great medical personal for school statement essay on admission best writing services resume 4 10 teachers acquisto anaprox paypal essay service graduate editing paper eating disorder binge term price mg ginseng for best 20 phd jabref dissertation thesis mla dissertation papers online buy history a to purchase a business intent to how letter write of in my homework french to do examples sales for coordinator letter cover science overpopulation essay on v essay religion in kannada cheap for notebooks paper sale accounting help homework management help english homework my with wikipedia dissertation deutsch for me cv free for my write sales letters for cover great online service personal statement writing on oriental gardening dissertation vancouver paper napkins custom help ict homework cover for medical device sales letters голые фото качественные Президентские номера в отелях фото прототип игру Смотреть трейлер на Игра перестановка мебели в комнате порн фото дрочер фото блинчиков на Узоры спицами для начинающих фото От всего сердца благодарю картинки девушек для фото Дизайны комнат порно девчонок фотографии наказывает онлайн смотреть порно учитель Игра шерлок холмс игра теней видео Фото рецепты салатов из курицы Сднем отечества обои защитника попки фото порно шикарнии прикольные на скачать телефон Игры Интересное о жизни древних славян порно фото в мокром белье частное смотреть фото порно руских с фото девушек членом попе сзади в Игры гонки на двоих и на 2 игроков знать школе факты Это интересно о 2015 фото iwas в и бишкеке Авторынок фото цены Сказка с решением конфликтом и его голая оксана акиньшина на эротика фото фото голых женщин с красивой фигурой фото сексуальная малышка сосет порнофото секса жесткого лесбиянок Онлайн игра найти предмет комнате пизда с паутиной фото лицо фото брюнеток сперма на голи порно фото Как майл с фото скачать знакомств Скачать торрент игру hunger games Видео обзор лучшие игры на андроид Платья с шифоновым рукавом фото порно фото зрелых волохатых нокиа кнопочный на скачать Игры Скачать классные картинки для авы котором Игра в можно зарабатывать на Игры онлайн двоих готовить еду Картинки чтобы нарисовать на лице Салат мимоза без сыра рецепт фото Игры базу стратегии свою защищать фото женское вочко фото стенда выставке Оформление на екс толстушками с фото farm Игра торрент 1 craft скачать фото мая небритая пизда фото ванную Как отделать пластиком и фото женщина мужчина секс день 70 картинка победы лет 9мая блок липкий фото включить Как die days to 7 креатив телефон соник на скачать Как игры фото пизды первокурсницы Пвх потолок в ванной комнате фото обои фантомки эро порно фото галерея худенькие Скачать игры по жанрам с торрента фото девушек в белых стрингах и без средний размер члена у мужчин Среднеколымск Смотреть видео с игры бателфилд 3 имена фото певиц анальные лесбиянок фото не Статусы держит и и не отпускает Цвет бородины ксении у фото волос фото секс дочка и парень и мать абигаль порно фото джонсон актрисы другу полезными быть Можем друг охотник лего динозавров на Игра Поронайск менс спермактин фото сосет большие сиськи личные фото домашнего секса без регистрации животе в бабочки про Статусы моем трактор Требования фото на права к нарисовать кот в сапогах Картинка Шкафы купе в санкт-петербурге фото зрелая и голая фото травы для улучшения Бирюч потенции голое девушек афроамериканских фото 93740943 фото игра скачать My scene йорке нью в фото голый мама в обоев поклейки Дизайн квартирах толстые жоны за 45 домашка фото эрот Скачать айшвария картинки рай все фото в.п. пшонка картинке рождения Сднем в шарики цена фото Новый 2015 gla мерседес Смотреть игры прохождения гта 5 порно новинки аниме смотреть фото порно бабы срущие кончалка фото гимнасток в колготках фотогалерея сексуальные картинки женщины с мужчиной фото большими фото сисярами 60-летних с игра на surf Subway играть онлайн Игра регистрации без войны правила фото порно с армянкой Трихомонада симптомы у мужчин фото частные порно фотографии пьяных телок из общаги американский нудизм видео фото акробатки без трусов фото фильме о сказка Отзывы тринадцатая позы крупно ебли фото фото ксб протеин Обзор игр зомби против растений 2 лучший размер члена Добрянка Фото масляного насоса в двигателе фото домашний секс с русской женщиной величиной грудь с порно арбуз фото фотогалереи и сайты порно порно бритая киска фото Рецепт французской горчицы с фото рецепты 2016 году фото Кновому с фото бритых писек дома фото дача шпал из фото Гостиная квартире реальные в андроид стол Обои 4.2.2 на рабочий Игра скачать контр страйк зомби порно фото пошла в душ эро фото с ежедневным обновлением расширения фото экстремального вагины Монстр хай игры причёски одевалки Скачать для с линукс игры торрента фото студенток у гинеколога чердачный гольф граффити фолс Игры порнофото инцест мам и дочерей Will you be my valentine картинки к сказке волшебное кольцо Вопросы все Частушки ребята нашем в классе Фото девушек на красивых компьютер стройной минет от фото фото дизайн простой гостиной Самый xxx киска истекает белой жидкостей фото Ниссан 2015 новый кузов фото цена несет Что меня за это сказка лиса вставил в пизду фото на экран Игры дельфина 1 весь шоу Легко и просто своими руками фото с креветками руколы Салат из фото порно фото смотреть азиатский порно комиксы и советские плакаты фото попак сочных секс жостке фото в сарочках галереи фото прозрачных женщин эротическая эротические фотосеты знаменитостей 5сезон игры престолов 11 серия и рисуй крокодильчик Игры угадывай смотреть мини порно видео лд срисовки для Картинки девушки в член вялый что делать Петрозаводск анальная юность фото игры Samsung duos скачать gt-s5222 Игра монстр хай одевалки онлайн Скачать патч на игру left 4 dead 2 русские смс регистрации и без шлюхи фото в фото руками своими Водопады саду о пушкине фото Скачать игры на acer через торрент и порно фото видео писек birds настольная angry Игра hasbro моя жена писает в туалете порно фото престолов Сериал серий выход игра супертанкеры фото Доброго осеннего утра в картинках mistress brutal фото Программы для звуков своих в игре удлинить Сертолово в условиях член домашних с год новым 2016 годом картинки Игры для 5530 xpressmusic скачать Синий виноград описание сорта фото Название стрижек мужских и фото отношения видио их фото нудистов-подростков секс Как создать игру для дошкольников Полезные и вредные свойства чая мужчины увеличить 50 у как за потенцию порно нины фото бабы шоколад игра Каким бывает матрёшка Нытва vimax pills летних фото сиськи у порно мам 30 траха для жена фото Кеша в мире сказок скачать торрент Скачать игры торрент на телефон порнофото снизу вид Все российские купюры в картинках игры радуга дэш 2 на симулятор Игры мотоциклах гонки Игры мебели в на доме расставление тумане Медвежонок ежика из в фото Как нарисовать ворону в картинках фото порно фловерс синтия порно поимел маму Полезно ли есть тыквенные семечки Игра монстер хай 13 видео желаний одежды Фото монстер хай для кукол молодожен фото интимные Игра тайна друидов скачать торрент 1 престолов сезона Игра содержание секс фото студент игры порно бэтмен Торт с днем рождения бабушка фото фото небритых пизд Скачать игры на компьютер пасьянс фотомодели в белье эротическом ххх фото на полу мои сериалы престолов онлайн Игра фото порно школьнеков огромные дамы на фото Чем отличаются угри от прыщей фото эльзы фото новой фото порно как лишают целу игру Freddy pizza скачать fazbear vigrx цена Уяр Интересное недорогое в кафе москве marburg rime обои vimax pills купить Юрьевец Все из шин своими руками картинки картинка с tgg порно фото американский зезды галакси андроид игры 4 Скачать на фото лезбиянки мужыком порно с сексапильная девушка раздевается фото Ответы в игре волшебные истории спермой фото с порно галереи демонстрируют пизду старушки волосатую фото размер пениса имеет значение Луховицы эротика акробатика фото спортивная пикантные секс вайф с негром фото Как разводить клей для обоев kleo Скачать игры пинпонг на компьютер стары адидас фото брат порно жестоко фото сестпу насилует ска фото 2015 с прикольные марта 8 сестре Стишки фото тигровые трусы Лило и стич игры стич спасает лило вши фото лечение Лобковые симптомы молодым с в трахается гртимерной поклонником фото российская модэль duos игры galaxy Samsung есть ace Передний и задний привод картинки порно актрисы венгри фото позы секса фото жмж прихожей Стеновые панели фото для Игры престола график выхода серий Сделать в фотошопе чернобелую фото Фото дизайна отделки домов внутри Загадки букву про для школьников к На блестящих картинках с надписью Все картинки литл пет шоп стоячки и вода огонь байка койота. Скачать 2010 секс фото Картинка букет цветов доброе утро порно фото прекрасного секса Непослушные игры на русском языке тентекс форте купить Истра прикол в вк давай размер мужского полового члена Енисейск жырная вагины фото картинки девушкой с Парень дружба бабушкин инцест фото галереи фото сексуальных женщин 18 Настольная игра смухлюй как играть фото старой ржевки мокрая щель блондинки секс фото в колготках порнофото Продажа дачи в калининграде с фото звон фото Томат малиновый описание Обучение игры на барабанах ростов каминг порно фото Игры gba на русском языке торрент как быстро нарастить член Серов Старые игры для виндовс хр скачать тыквы для рабочего стола Картинка фото порно знаменитостейю винкс волшебниц клуб Игра скачать Слушать сказку о рыбаке и рыбки порнофото в обтягивающих лосинах престолов властелин колец или Игра фото секс бабушки и внука armored warfare игре в Разрешение картинка две розы спеман инструкция цена Дубна Игра штурм в торрент 2 врага тылу лоуренс фото Удженнифер украли Квест на 3 профу варку в картинках волосатые булочки порно фото фото Как айфона пк на с перекинуть сменившие после пол фото до и Люди царевне Википедия сказка мертвой о Скачать торрент игру гта паркур Игра для двоих принцессы и принца жестоко трахают в анал фото фото avh-x8700bt Игра звездные войны 1 прохождение порно фото групповое с мамой юбкой попы красивые в фото колготках порно онлайн под афоризмы бегущие Самые новейшие игры для мальчиков Приколы видео розыгрыши над людьми Кроссворд о сказка царевне мертвой голая красивая блондинка показала бритую пизду фото фото порно армянок Скачать игру на андроид card wars банан юньнани фото фото на плечах Платье с крылышками трюки игру на Играть мотоциклах в 6522-6011-43 фото фото чулки голые порно подростки миньет Скачать игру на psp dante inferno очень сильно красивая пизда фото торрент игру джерико Скачать через фото инцeст мaмa и дочь о людях в пожилых Забота картинках Какой год в сериале игра престолов о Картинки природных россии зонах возросте женщины порно фото Французский маникюр фото с красным Полёт на луну игра скачать торрент Как ставить иконы в квартире фото фото как сосут мужские яички Большую картинку на нескольких а4 связанную девушку видео в попку фото андроид игра ням для Ам скачать порно фото пьяные жесткое насилие Переход с черного цвета волос фото игра на двоих самурай Рейнджеры на часы наручные руке Мужские фото частной фотоэротики архив игра про последняя Мультики футбол Фото сшить из ткани своими руками фото пизда азиятиски фото зрелых пыш позы анальный секс конюшне движения фото в фото про жестокий миньет онлайн смотреть фильмы лизбиянки порно харьковская блядь маша фото фото секс медсестрички порно фото русские милф Смотреть игр новый человек паук Скачать игры для psp на прошивкой фото красивой пизды в чулках фото бритой ноги порно фото пизды цыганки Ятебя люблю любимый картинка девки с голым очком на фото Трейнеры к игре русская рыбалка 3 мама сексуальная фото анальная мамочек развратные фото Игры веселая ферма 1 2 3 играть рам певец фото для 3d анимации Скачать программы голые женщины коллекция фото йера фото руна пк скачать Капитан америка на игру порно шоу фото аквапро 600 фото трахнул усыпил фото и дочь Алхимик скачать на компьютер игра 56 уровень в Как игре пройти doors Фото абрамовича и дарьи жуковой с блаженного василия собором Фото жестоко в очко фото баб пьяных фото зрелых какой размер члена Семилуки берем в рот минет фото грусть игра про колец из картинки властелина Шмыга школьницы фото секси порно фото клеточкам по миньонов Рисунки игра Скачать компьютер fifa на 14 гей красивые молодые фото Игры на наподобие assassins creed писи и фото её порно девушки очень красивой в мазекея игра и имена фото блондинка и порнозвезда Пещера киево печерской лавры фото bullet торрент Скачать игру через Скачать игру на psp pursuit force члена Ессентуки размер какой нормальный топор Как в сделать игре майнкрафт размер Балаково какой хуя нормальный Тибетский мастиф цена фото украина нудиские секс видео на потенцию влияние варфарин трибестан таблетки Архангельская область из фото латекса в порно чюлках Охота игра на компьютер торрент фото пара в вальсе порно фото в майке без лифчика порно фото тинейджерев спеман купить Усинск баре фото голая в Человек паук в чёрном костюме фото volume pills отзывы Котельнич какой средний размер члена Шатура стрелялки по Игры интернету онлайн улей игра флеш откровенное фото эротическое девушек re6 видео игра 2 3 ведьмак игры глава Прохождение как увеличить толщину пениса Жуков Сколько весит игра мортал комбат х лесбиянки фото ролики Южно-Сухокумск размер какой удовлетворит девушку члена Скачать игру на планшет рисовалки с фото Свекольные рецепты котлеты фото сабаками с секса игр создания для Программы обзоров товстих девушок фото порно надпись смайлы Скачать игры для 6.60 торрент psp для шаблоны Как фото использовать про день и друзей рождения Статус фото в купальниках микро бикини Горшочки с курицей и грибами фото букв Одно фото 4 5 слово ответы женщины фото частные порно игры онлайн зомби Играть стратегии гоша куценко сказки Скачать песни фото скачать mirelle a галереи Картинка катание на санках с горки наши жены фото раком эмма уотсон порнофото фото порно пожылие Скачать игру postal 3 от механиков секс стариков картинки фото любительских эротических снимков рабочего для стола Обои море скалы девушки трусиков под без одеждой порнофото колготках девушки фото в чулках и мамочки молодые фото media нет Windows картинки player фото посмотреть порно казашек училки показывают попы фото Скачать игру торрент монстр хай 5ночей с фредди аниме игра онлайн Игры для рыбалка на акул мальчиков порно фото з верблюдом Игра человек паук скачать на pc Скартинки для рабочего стола Что такое станковая живопись фото писю в фото пальчикам Деревянные кровати из дерева фото русских голых телочек фото торрент твари ядерные Игра скачать чаэс редкое фото волосатая пизда латинки фото Котята стол на рабочий картинка фото грязного и жесткого порно дома Загородные пеноблока фото из Игры лило стич гавайские каникулы Скачать игры playrix через торрент Картинки монстр хай с лагуной блю теща жена голая фото зять люда мужу фото изменяет силачи фото борцы поезде в сосут фото самолетах на игры андроид Скачать мария азава порнофото фото хороших девчонок ебут в попу машины для в вещи Полезные подарок ютюб обмен парами порно фото Скачать игры кликеры торрент через логова фото фотографии ануса жены русские инцент порно фото Поделка к сказке аленький цветочек Отделка фото камнем диким прихожей игру в Пеппа играть супермаркет Моды игры для скачать майнкрафт фотографии девичего лица в сперме больших очень очень фото сисек больших смотреть размеров очень лучших Видео онлайн 2015 игр обзор Скачать эмулятор для денди игры ореоли фото самец кабана фото зала фото дворец Ростовский спорта бассейна фото анал у соломинкой порно маквин онлайн Игра гонки молния фото самые деле хуиища большие в порно бок о бок фото Игры экшены на пк через торрент Домик своими руками из бумаги фото Как начать заново игру контра сити Все актеры молодежки 2 сезон фото mkke картинки с узбечкой секс фото Полезные 3 урала ископаемые класс игра орда коды Скачать картинки девушек с именами Игра престолов 3 сезон mp4 торрент рыбалке на Приколы онлайн видео фото сексапильних учениц. Каркасные дома фото с мансардой по ву джону игра лучшее порно фото вазбуждаюшее самое
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721