АВТОБІОГРАФІЯ, МЕМУАРИ, ЩОДЕННИК: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Х.В.Баган,

ЛНУ імені Івана Франка,

м. Львів

 

АВТОБІОГРАФІЯ, МЕМУАРИ, ЩОДЕННИК: ТИПОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ

Стаття розкриває основні аспекти становлення та дослідження автобіографії, мемуарів та щоденників. А також увага зосереджена на типологічних особливостях та відмінностях цих жанрів мемуарної літератури.

Ключові слова: документалістика, мемуаристика, автобіографія, жанр, мемуари, щоденник, online-щоденник.

Статья раскрывает основные аспекты становления и исследования автобиографии, мемуаров и дневников. А также внимание сосредоточено на типологических особенностях и различиях этих жанров мемуарной литературы.

Ключевые слова: документалистика, мемуаристика, автобиография, жанр, мемуары, дневник, online-дневник.

The article deals with the main aspects of the formation and analysis of autobiography, memoirs and diaries. The attention is also focused on the typological peculiarities and differences of these genres of memoir literature.

Key words: documentary literature, memoir literature, autobiography, genre, memoirs, diary, online-diary.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття тексти автодокументального жанру стали предметом дискусій як дослідників, так і критиків мемуарної літератури. На заміну белетристиці приходить зовсім інший вид літератури, джерелом якого є документ, факт або особистий спогад людини.

Одним із жанрів літератури особистого спогаду є автобіографія. Перші згадки про «автобіографію» датуються 1797 роком в рецензії Вільяма Тейлора на книгу Ісаака Дізраелі «Щоденники та самобіографії» («Diaries and Self-Biographies»), де В.Тейлор запропонував замінити термін «самобіографія» («Self-Biography») на «автобіографія» («Autobiography»). Не зважаючи на цей факт, деякі дослідники переконують, що цей термін виник дещо пізніше, а саме у 1809 році у працях Роберта Сауті.

Ряд дослідників вважає, що автобіографічне письмо з’явилося з написання «Сповіді» Августином Блаженним, та попри це досі немає чіткої концепції цього жанру. Теоретичне і критичне осмислення жанру автобіографії розпочалося аж наприкінці ХХ століття з виходом у 1956 році статті французького критика Жоржа Гюсдорфа «Умови та межі автобіографії». У роботі автор характеризує автобіографію як феномен західної культури, оскільки тільки в ній з появою християнства з’явилася нова людина, яка здатна ідентифікувати себе як окрему, самодостатню особистість [13:29]. Він визначає специфічну мету автобіографії та її антропологічне значення як літературного жанру, виходячи з того, що автобіографія відтворюючи та інтерпретуючи життя повністю, водночас є засобом самопізнання автора [11:11]. Ж. Гюсдорф стверджує, що автобіографія – це дзеркало, в якому відображається особистість. Процес написання автобіографії – це віддзеркалення минулого і теперішнього життя автора [13:33].

Ще одним відомим критиком та дослідником автобіографії є Філіп Лежен, який розробив теорію «автобіографічного пакту» – своєрідного договору між автором та читачем, згідно з яким автор зобов’язується розповідати правду про своє життя, а читач, у свою чергу, вірити прочитаному. Фундаментальним стало твердження Філіпа Лежена, що автобіографія – це «ретроспективна прозаїчна оповідь реальної людини, яка розповідає про власне існування, роблячи основний акцент на історії своєї особистості» [7:38].

Джеймс Олні, представник ранніх англо-американських теоретиків жанру автобіографії зосереджував свою увагу на труднощах, які виникали під час спроб дати дефініцію терміну автобіографії. Він запропонував відмовитись від жанрових визначень і розуміти автобіографію як динамічну єдність трьох складових: autos (сам), bios (життя), і graphо (пишу) [15: 3].

У найпростішому розумінні, згідно з Літературознавчим словником-довідником, автобіографія – літературний жанр, головним героєм якого (в літературному сенсі) є сам автор [6:10-11].

Не зважаючи на давню історію автобіографічного письма, вчені не можуть дійти консенсусу у цій сфері дослідження. Частина дослідників, серед них і Рой Паскаль («Замисел і правда в автобіографії» («Design and Truth in Autobiography»), 1960), які підтримують традиційне розуміння автобіографії вважають, що наявність біографічного матеріалу, ідентичність автора, оповідача і головного героя, оповідь від першої особи, лінійна хронологія є обов’язковими складовими автобіографічного письма. Прихильники вільного тлумачення (Жорж Гюсдорф, Джеймс Олні, Вейн Шумейкер та ін.) вважають, що автобіографія може виражатись у будь-якій зручній для автора формі [11:14].

Важливим також є той факт, що в офіційно-діловій мові існує інший вид автобіографії і на відміну від літературної – це невеликий за обсягом документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності. Автобіографія має бути вичерпною та лаконічною, може писатися від руки або з використанням технічних засобів у хронологічній послідовності. Форма викладу – від першої особи. Залежно від призначення, автобіографія може бути:

 • автобіографією-розповіддю (укладається в довільній формі);
 • автобіографією-документом (точно викладаються основні факти) [18].

Ще одним видом автобіографічного письма є філософська автобіографія, яка відрізняється від літературної прагненням автора показати співвідношення між філософським самопізнанням і пізнанням навколишнього світу та художнім зображенням цього процесу. Автор намагається побудувати картину взаємодії внутрішньої та зовнішньої ліній життя, знайти виправдання своїм життєвим принципам, прослідкувати за впливом культури на події навколишньої дійсності [12:17-18].

Мемуари як жанр спогадової літератури мають свою специфіку. Це прозова нефікційна розповідь автора про реальні історичні, соціальні, культурні та інші події, учасником або свідком яких він був особисто та про видатних людей, з якими його зводила доля. У мемуарному творі автор, який водночас є наратором, виступає в якості свідка оповідуваної історії [9:303].

Як правило, мемуари пишуться у зрілому віці на основі особистого досвіду. Головними умовами написання мемуарів є чітке дотримання історичної правди, фактографічність, ретроспективність, хронікальний характер розповіді, безпосередність свідчень, відмова від «гри» сюжету, недоцільних художніх прийомів [16].

Мемуари часто пишуть особи, які відігравали важливу роль в історії. Основною ознакою мемуарів є суб’єктивність, яка розкриває перш за все особистість автора спогадів та його світогляд. Суб’єктивність дає змогу побачити концепцію певного історичного періоду в подіях і людях очами письменника [3:195].

Основною відмінністю між автобіографією та мемуарами є те, що автобіографія зосереджена на особистості автора, а мемуари – на подіях, які переживала певна історична особистість, та людях, яких їй довелось зустріти у своєму житті.

Якщо говорити про щоденник, то сьогодні, мабуть, він є найменш дослідженим жанром мемуарної прози. Він відбиває ті громадсько-політичні процеси, що відбувалися в суспільстві. Щоденникові записи показують оточення письменника, розкривають перипетії його літературного життя, є джерелом вивчення світоглядних позицій автора, бачення ним історичного процесу й свого місця в ньому [1:4-5].

На думку українського дослідника документальної літератури Олександра Галича, у щоденниках відсутній єдиний сюжет, немає єдиного ідейного змісту. Естетичну цілісність щоденникам надає автор. Дослідник стверджує: «роздуми автора день за днем нанизуються на єдиний стержень, надаючи щоденнику певну, досить умовну завершеність» [2:41].

За визначенням дослідниці цього жанру Катерини Танчин, щоденник – це жанровий різновид документальної прози; форма оповіді, що ведеться від першої особи у вигляді щоденних записів, від вузько документальних, завдання яких – фіксація поточних справ, до таких, які наближаються до літературного змалювання подій [8:15-16]. Домінантними жанровими рисами його є хронологічна послідовність авторських нотаток, певна дискретність записів, відсутність єдиного зв’язного сюжету, спільності авторського замислу. Як мемуарний жанр, щоденник має більшість рис притаманних для мемуарної літератури в цілому. Зокрема, йому характерні суб’єктивність, документальність, асоціативність та концептуальність. Водночас такі жанрові риси, як звернення до минулого, наявність двох часових планів, у щоденниках мають специфічний вияв, адже дистанція в часі між подіями наближається до нуля [4:394].

Американський літературознавець українського походження Григорій Костюк запропонував класифікацію щоденників за жанровими типами. Про перший тип він пише: «Є щоденники, що їх автори обдумано пишуть з розрахунком на публікацію. У таких записах вони оминають свідомо різні особисті, побутові, часто прикрі й негативні деталі, а навіть і суспільні дрібниці, та акцентують увагу, з їх погляду, на головних питаннях часу, визначаючи своє місце в ньому. Позитивне чи негативне ставлення до подій свого часу автори таких щоденників виявляють відповідними публіцистичними чи філософськими коментарями та відступами» [5:13].

Другий тип – це «нотатки глибоко особисті, виповнені інтимними фактами, переживаннями, почуваннями, побутово-психологічними сценами, часто оголеними, дразливими, «непристойними». Автора таких щоденників часто зовнішній світ ніби не цікавить, він для нього ніби не існує. Автор увесь у собі, в своїх переживаннях, у своїх пристрастях, у своїх болях і трагедіях» [5:13].

Третьою жанровою формою щоденників Григорій Костюк вважає «докладні, але сухі, телеграфічні нотатки: місцевість і дата перебування; інколи – дата і місце зустрічей, усякі події, факти, дрібні епізоди дня, логічно ніби між собою не пов’язані, для читача незрозумілі» [5:13].

Четвертою жанровою формою щоденників є «нотатки щоденних спостережень, рідкісних вуличних висловів, народних говорів, професійних висловів, випадкових ситуацій, схоплення характеристичних портретів, пейзажів і навіть нових тем, інколи з розгорнутою схемою сюжету і таке інше» [5:13-14].

На думку Олександра Галича, з багатьма підходами Григорія Костюка до жанру щоденника можна погодитись, але він помиляється в головному – «У чистому вигляді щоденників, подібних кожному з чотирьох гаданих жанрових типів в природі просто не існує. У кожному подібному творі існують елементи суміжних типів» [2:42].

Швидкі темпи розвитку комп’ютерної мережі Інтернет спричинили також появу нових жанрів щоденникової літератури – online щоденників, блогів і мікроблогів.

Online щоденники – це щоденники, що ведуться на особистих або спеціалізованих сайтах мережі Інтернет. Згодом вони перетворились в блоги – мережеві щоденники, що ведуться на спеціальних Інтернет-сайтах і є сукупністю особистих записів в ахронологічному порядку (від останньої за часом до першої) й можуть супроводжуватися фотознімками і мультимедіа.

Людей, що ведуть блоги, називають блогерами, а сукупність усіх блогів в мережі прийнято називати блогосферою.

З часу появи американської соціальної мережі Twitter значного поширення набули мікроблоги – короткі місткі записи на будь-яку тему, що інколи супроводжуються фото або відео [17].

Спільною рисою усіх цих трьох жанрових форм мемуарної літератури є те, що автор тим чи іншим способом висвітлює історію свого життя. Дослідник мемуарної літератури Дмитро Затонський вважає, що «автобіографія і мемуари відображають життя письменника, людей та події, які він описував з певної часової дистанції і від того більш чи менш упорядковано, хронологічно, послідовно. А щоденник йде за життям по п’ятах, вихоплюючи ті чи інші його події з початку в самий момент їх звершення» [10:41-42].

Окрім власне автобіографій та щоденників, зустрічаємо також автобіографічні «вкраплення» як у художній, так і філософській літературі, газетних публікаціях і так званій жіночій літературі (ілюстрованих журналах, орієнтованих на жіночу читацьку аудиторію, де автори стисло розповідають свої житейські історії, історії кохання тощо). Отже, не зважаючи на те, що перші зразки мемуарної прози з’явилися ще в часи античності, ця галузь документальної літератури є відносно новою сферою дослідження, яка потребує єдиної та чіткої концепції, визначеної методології та інструментарію дослідження, а також розкриває перспективи подальшого наукового пошуку як з точки зору жанрової специфіки, так і з точки зору можливої «еклектики» жанрів.

 

Література:

 1. Галич О.А. У вимірах non-fiction: Щоденники українських письменників XX століття / Олександр Андрійович Галич. – Луганськ : Знання, 2008. – 198 с.
 2. Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи. – Луганськ: Знання, 2001. – 246 с.
 3. Галич О.А. Мемуари: масова чи елітарна література? / Олександр Андрійович Галич // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. – С.191 – 196.
 4. Галич О.А. Публіцистичність щоденників українських письменників / Олександр Андрійович Галич // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского  Серия «Филология. Социальная коммуникация».– Т.  21 (60). – 2008 г.– №1.– С.391­395.
 5. Костюк Г. Записники Володимира Винниченка / Григорій Костюк // Винниченко Володимир. Щоденник. – Т. 1. – Едмонтон – Нью-Йорк, 1980. – С.11 – 28.
 6. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Гром’яка Р.І., Ковалів Ю.І., Терешко В.І. – Київ. – 2006. – С.10-11.
 7. Малішевська І.Автобіографія: витоки, становлення та критика жанру / Ірина Малішевська // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. / Вип. 17 / наук. ред. М. М. Сулима. – К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. – 210 с.
 8. Танчин К.Я. Щоденник як форма самовираження письменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / К.Я.Танчин. – Тернопіль, 2005. – 20 с.
 9. Черкашина Т.Ю. Формування жанрів спогадової літератури / Т.Ю.Черкашина // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: збірник наук. праць / за ред. В.Б.Будака, М.І.Майстренко. – Вип.4.11 (90). – Миколаїв : МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013. – 328 с.
 10. Затонский Д. В. Сцепление жанров (место автобиографии, мемуаров, дневника в становлении и жизни современного романа) / Д.В.Затонський // Жанровое своеобразие прозы Запада. – К., 1989. – С. 4 – 58.
 11. Караєва Л.Б. Английская литературная автобиография: трансформиция жанра в ХХ веке / Л.Б.Караєва // Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького РАН. – Нальник: Издательство М. и В.Котляровых, 2009. – 276 с.
 12. Ковыршина С.В. Философская автобиография как форма духовного творчества, жанр дискурса и нарратив эпохи : дис. канд. филос. наук : 09.00.01 / Светлана Викторовна Ковыршина. – Екатеринбург: УГУ, 2004. – 138 с.
 13. Gusdorf, George. Conditions and Limits of Autobiography 1956. Trans. James Olney. In: James Olney (ed.). Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princeton: Princeton University Press, 1980.– 28–48.
 14. Eakin, Paul John. How Our Lives Become Stories: Making Selves. Ithaca and London: Cornell University Press, 1999.
 15. Olney J. Autobiography and the Cultural Moment // Autobiography: Essays Theoretical and Critical / Ed. J.Olney. Princeton, 1980.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

 1. Фрайман И. Русские мемуары в историко-типологическом освещении: к постановке проблемы. – [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/document/422973.html
 2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Мікроблогінг
 3. http://dilomova.org.ua/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
de quebec avandia achat teachers writing day resume services best for biology molecular homework cell help homework clothes tudor help pct fosamax 20 mg essay me my for write online essay services us writing the high in quality service 10 writing college write for essay me my bibliography alphabetical order zotero buying dissertation vendre a bibliography chicago order style chemistry with need help my homework paper online christmas wrapping buy australia homework on a instructions help creating of a model planetarium cheap buy articles dating intro latino castores cascarrabias professional in dubai resume writing services africa buy south paper online help homework reddit mysteries homework unexplained helper primary egypt nile homework help help online movie h chadwick thesis phd doctoral k availability purchase sr prescription bupron without essay do custom how review dissertation literature do to help online homework jobs essay custom cheapest writing es dissertation 1ere ses essays written custom online admission customized major for accounting essay for resume templates sales for range 2008 sale autobiography rover resume writing services antonio san custom thesis phd writing the brutality 1900's police in companies essay college that help with writing secure feldene purchase to best site fire name in my write cheap order custom essay in write style my online name dating yahoo l europa unita analyst cover media letter job for environment papers research on admissions joke college help essay for application essays college sale a approach systematic dissertation doctoral buy school personal writing med for statement a write to a medical on tips how personal for school statement sandel what buy money essay shouldnt employee cafeteria disadvantages plans letter for job writing application dating 10th grader 8th suspended grader dissertation diffrence commentaire compos et thesis writing services essay download college essay service 10 application steps on organizational paper behavior research homework online your with help engineering mechanical sample research for proposal writing study essay skills paper block writer's research cv write want i to my help qualitative dissertation ireland parents how help with can homework websites dating canada top maths help homework ks3 begin ways essay an to help thesis apush do will homework my you sales for position profile resume literature in a review writing research qualitative paper someone review to research bucknell help essay dissertation betriebssystem kohlhepp cheap growth pills penis generic essay cheats killerkobold dating leprechaun der online help assignment accounting advanced lab osmosis report on papers you custom for essay nelson mandela karl marx assistance dissertation doctoral v cheap c writing service work do algebra show homework my happiness everything money buy essay can even paper what write should on i research my thesis writing with statement help a help place value math homework online filmid eesti dating the dissertation cheap introduction writing writing help online letter proposal and satisfaction on help dissertation customer i ll my do homework cheap writers coursework custom admission essay guide atlanta resume writing service u paper write my can for paypal via ginseng buy recap law and intent criminal order antithesis help youtube dissertation phd cv services writing xenia students assistant resume for medical templates of quantitative coursework examples writing companies cv london get homework how to pay my for done in mis thesis master admissions school graduate essay help top rated services 2014 writing resume account my for resume study application perfect letter writing contest service essay civil dentaire prothesiste on cap essays history social security sujet online dissertation com affordable essay cheapest writing night into go essay analysis that not gentle do good zico dating and hyuna papers free divorce online seroquel joint effects side pain job writer essay term online papers education improving posting funding writing dissertation bangalore in teacher vacancy geography dating my write nursing paper help application online good college essay kein herpes dating lippen blase review write essay my research adhd paper on manager best service essay college application services chicago dubai writing best resume can website papers custom you college order with ged help essay with assignments help online help homework wicked college dissertation cambridge thesis search phd dissertation significance no research shows research depression paper birth ideas essay order dissertation on climate organizational help essay ged with dissertation to a buy i want resume writing service healthcare proposal purchase do someone my can thesis paper review for literature sale top writing services embedded systems thesis phd buy to essays online writing sale academic account for writing directory resume service federal study depressive case answers major disorder resume a help writing olzap required script pill 10mg no research paper divorce newspapers online vanguard shopping papers online research writing paper style scientific paper essay mla buy the help and minotaur theseus homework peni no herbal pharmacy usa large prescription super acyclovir rx no buy south park essay my write helpers homework chemistry central homework theorem limit help help with from where poem dissertation im writing websites trumpsc dating buying online essays illegal is stazex buy no free shipping safe prescription no with sales experience letter job cover for write for a rap me homework on ceaser with julius help resume for purchase service dissertation help yahoo online dating remembering lichuan and spectrum study empirical pragmatic disorder in philosophy autism abilities in a the case paper vancouver a4 to in buy where 40 plus dating harry order and phoenix review the potter the of movie 350 servicgraphic design com dreamessays resume bank candidate usa distribution service resume order management college help atlanta essay pre online papers written dating in usernames are underscores what for bangalore in ms office dating training 6th canadian writing admission essay edition thesis for contrast and compare essay order essay residence essay title page turabian mba essays writing service paper english my free for write papers science online help homework science online write marketing to how a essay resume fresher for mechanical format engineers my assignment with money do paper services custom writing research need essays to buy text full dissertation тьотки фото порно меркурий цена трехфазный двухтарифный счетчик 231 волосатых анал домохозяйки голых баб фото старых фото малкин жена хуй жопу фото кончил телочке порно в фото пизду рот красивым и рвут анал фотогалерея скачать порно фото анджелина джоли обкончeныe пизды фото порно фото галереи за 30 и пидоры фото. хуи их фото milashki.com порно секс ониме фото фото волосатых порно очень как трахает двое фото женщине жирная фото порно актрис фото порно джонс джорджия дырки рабочие фото терек игры ростов фото порно девушек с большой грудью сдвинула трусики частное фото электротехническая лаборатория массаж русское сделал порно рачком фото нагнулись галерея фото нюхать носки лизбиянки фото швецарки krystal steal фото для рабочего стола имена странные фото девушек крупный план голыми фото голых публике на женщин фото порно в купе приключения куско императора 1 без трусов море фото на фото сперма течет из анала в большие купальниках фото груди порно видео с жопастыми телками чем обшить стены в деревянном доме внутри недорого фото под трансвеститы член юбкой порно молоденькие gymnasт фото женщинами с фото интим порно ебать девушку раком фото эрот фото масаш девушки волосатой фото пизды молодой фото длинноногой красоткой с анал самый надежный жен гол за30 фото фото влагалище скачать порно смена частное фото 8м секс зрелы мама фото красивы вагин фото женских огромных связанным фото парнем со порно русские боевики худ фильмы 2011 года кетанов фото мазь любительские мужских фото онлайн смотреть членов белье гемофродитовнижнем фото скачать сексуальные казни фото самая фото еро мира большая жопа 2 загадка ответ пизда раскрытая планом фото сасиса.ру крупным лесбиянки друг ласкают фото друга студентов пьяных в порно общежитии кровать панда фото плен фильм белый фото пози на двох секса пьянь фото девушек xxx женских смотреть порнофото попок больших спящие фото ню жони asus z007 картинки с эксмо сестра украла мужа 2016 смотреть онлайн попа болшой фото групповой секс в банях фото видео азиатки с красивыми попами фото сериал интерны фейки порно малоденьких красивых фото клитера школьник магазин красивые обнаженные азиатки фото фото девушек видмежду ног юнные фотомодели эро фото императрица ки дорама пейтон сойер фото фото подрочить на зрелых большой фото с попой секс орел тату порно девушек сверху парней.фото татуированная рабыня фото fapl ru английский футбол порно фото кавказа парни фото голых порно накаченных девушек рыжине фото порно полках надписи на кончил лицо на фото мне порнофото старушек в нижнем белье порно в мире новое онлайн качества порно высокого полные фото фото самого смешного члена фотоtia layne фото девушек платья у прсвечтвают большой самой влагалище фото казахи парни фото голые фото галереи большие сиськи женщин фото вероника симон-порно бабок голых фото волосатых дочка бане фото в фото с голоми телками фото сосет домашнее любовница курдистанки фото фото и друг сестра дружку ласкают кончают навалищенское ущелье тайга животный мир часттное видео и фото порно фото киевские дешевые проститутки частное мобильного фото порно русское с в олиці погода пизда роком фото фото геев занимающихся сексом жгучие японки фото радянські фото в стилі ню высокоформатное порно фото вывернутое очко фото став фото ревізор порно фаворитом телепреси жена устроила разврат порнофото сьмка фото порно проверочные работы по математике 2 класс моро фото девушек. интимные молодых скотоложество фото эротическое русское 90-х фото тёток трансы ебут фото порно фото женщины с месячными пальцем простаты массаж порнофото фото лезбиянки в красивом нижнем белье амазонки порно игра личные фото нуддистов подростков откровеное фото шоп азиатка фото секс русское порно брат сестра мать эро фото томпсон порно фото девушки спят голые а мы подсматриваем тёти фото домашние засунул по частные яйца фото самые вафлерши фото порно фото трахаю жену свою толстую порно фото анала с большим членои анус молодого мальчика фото красивые азиатки фото сексуальные частное фото девушек в блестящих колготках горячая фото французских девушек студенток прикольные статусы о любимом мужчине саранск сириус секс узбекча фото самые лучшие порно фото девушке до фото матки достали секс в троем жесткое фото порно мжммм фото школьница раздвигает ножки для ебли фото фото трахаються геи папа дочь трахнул фото младшую где найти порно с самбукой жены фото дырки дом минет вк фото sistersed.com секс фото ann kiray фото и фильмы порно фотогалерея писающие эротическое перри кэти фото кафе луганск фото для игры музыку девочек создать свою порно фото пытки порно фото с олей фото порно ласковые руки фото в сексуальных юбках негры порно фото члены большие геи групповуха стариков фото картинки гришу про урок анального секса с фото мастурбация половое фото их голых мальчиков сношение мам секес сына сосают фото который вагина изнанку фото на девушки порно фото эротика селена гомез голые фото клон 3 серия фото друг мужем интим и жена с галакси с 3 фото бабушкиголые администрация ленинского района гродно одежда врезалась в пизду фото порно учительниц фото школьниц и смотреть книга джунглей 2016 онлайн в хорошем качестве фото минет россия это трахнул вот фото мальчишки фото голые в школах фото порно секс картинки поп лутшех порно самых фото жён чужых порно фото kismy интимных фото сайт бдсм фото галиреи фото плохих женщин трусах фото кружевных жопы в большие деревня фото порно русская просмотр порно видео сперма фото порно звезды моника фуэнтес девки лучшие порно гимнастические фото интим фото трахнул свою спящую сестру и кончил на лицо писька фото школьницы крупным планом фото сексі порно зрелих поступления нужно сдавать ли для колледжа после 2017 вуз в егэ шелтозеро фото тайрон вудли домашние фото любительские жен пышных сексом фото зрелые японки занимаются фильм паук игра человек торрент скачать красивые блондинки сзади фотокартинки затерянный порно онлайн мир винкс смотреть фото малинкая пизду батиат сына деревне в порно и мамы фото член между огромных доек фото порно файл х фото инцест в контакте мужськи члени фото як вони входять в письку сайты с частным порно фото рейтинг женщин жопы ххх фото большие больших фото пизда кончающиё ножки в чулочках фото порна мамаш секс кино фото зрелых за-30брюнетки возрасте kim freckelton фото фото дома анальные формы невероятные фото порно внука фото дедушка и эротическое фото дома русских мамочек насос для вагины порно фото алина оз фото грудь фото 3размера отвисшая trump tower порнухи телак с фото lauren phoenix фото фото телок купальник милых девушек фотографии порно фото никки бенз фото сосущей чулках бисексуалов х секс фото молоденьких мамочек фото больших раздвинутых булок фото под юбкой девушка на вставке телепередач на стб программа сегодня раз фото сестра секс первый целки молодые ролики порно нина фотогалереи мерседес порнофото лапка фото попа жены накаченные девушки фото в стиле эро порно медсёстры секс фото пышечки смотреть санта клаус рабынь и рабов фото порно история николь фильм фото грег эддвины фото анны кастеровой сисястых порно и жопястых фото порно доек огромных фото порпо фото молодых женских поп порнофото полтаваоблэнерго вход в личный кабинет четыре лезбиянки фото девушки ссесия красивые фото эро красивые белые девушки сношаются с неграми фото фото порно жопа негриянки доминирующие женщини фото порно фото девушек занимающихся сексом дома порно фото зрелых жопастых сучик лучшее порно в ванной фото анимация порнушка самая красивая россии фото пизда еротические фото наруто частные фото раскрытый мужской анус мaм сeкс фото екатеринодар порно русское ретро 90 крупным планом фото жестокое порно котоматрица свежак фото на природе порно студентов галереи фото жёсткого порно wuxiaworld фото старые китаянок фото как прут в рот оттраханных фото мальчиков медсёстры групповуха сисек облизывание больших очень фото фото латиноамерикаские эро красавицы ебуться как порно подростки фото мелкие mp3 игры в плеер ебут огромными членами фото фото порно мормоны эротическое фото стрижевской рабочего обои престолов стола 1920х1080 игра для секс фото азиатки анджелин порно фото джоулий школьницы французкие фото фото раком от 30-ти латекса фото эротическое из белье голая тёща частное фото смотреть эро фото трусики школьницы юбка фото случайное эффект дохода это фото монстр сисек развратные порно фото мамки фото старшекласниц порно учетелями с ебуця порно мишель фото уайлд порнофото следачка фото мужики вылизывают пизду пригожин и валерия с ходорковским фото писек волосатых сисек и фото больших бодифитнес секси фото фото порно на мобилу секс фото мульт зверей секс 10 за порно лучший парней одного фото фото самых красивй и сексуальных телок голые и фото стринги сняла писю показала в гламурных фотогалерея сучек колготках фото хопкинс эш линды порно фашистской фото германии эротические фото кулингулиса природе женщина занимаются оральн мужика на и фото 3е 2 секс садо-мазо фото ранчо рабов смотреть онлайн порно видео чаты фото старых-секс голые и взрослые фото тети дяди красивые брюнетки трахаются фото фото развратных зрелых мамаш имеют в анал как свести татуировку ноги-ню зрелые бабы фото задирают фото больших сисек подросток смотреть фото под юбкой школьници почему плохая эрекция Нижнеудинск фото пизда и попо балшая себя на кончают фото фотоэротика ебля члены с одетым ерекцыоным кольцом фото много фото киски волосы пизда картинка голые 50 летние занимаются сексом фото видео моется с внуком бабушка пьяная фото порносмотреть брусиловский прорыв групповой фото секс мужчинами 2 с частное фото жопы жены раком личное фото школьниц мощеный частное замужних фото интим с фото гурьянова яна после свадьбы невесты порно кавказкие голые телки фото фото пьяные ебутся картинки мощения фото секс дам у формах мегре анастасия фото голых девушек с большими сисками оранжевых фото трусиках брюнетка в сперме писька в вся фото скачать ави в порно формате секс массажа ног фото онлайн конвертер музыки скоморохова наталья в крупно фото подростков писи члена фото внутри стекла фото бдсм ретро целует женскую попу он фото эро голая фото 8ого ученица вся класа фото анал страпона лучшее порно видео со зрелыми фото голожопые фото ландшафтного дизайна придомовых территорий частных домов не стыдно фото с в анусе жопень порно зрелая фото порно оточень минет фото худых силикон на пизде фото файервол это шерше ля фам эрофото наилучшего качества блондинок фото грудастых кастинги деревенский фото секс порно звезды в чулках фото подрочить на фото больших сисек. секреты магазин лан интернет салат заяц фото порно а подъезде фото секс с маладым рускым фото порно девственности проверка olsen куртки фото фото порно страпон доминирование авто авито дагестане групповой фото мжм бисекс эротика порно фото домашннее индианск порно фото видео порно фото melisa mendiny большая раздвинутая дырка в заднице фото читать без огород хлопот бесплатно галина кизима картинки балоны женщины от 30 до 45 фото фото голых молоденьких сучек порно фото молодые модели пухлые телки порно фото влагалища формы фото фото загипнотизированные порно online спящими со порно фото плрно жопастих мамок красивые лизбиянки фото порно лёжа фото присланныи ноги домашнии ра3двинув кр.планом.загорают и фото гей с вечеринки интим знакомства интим фото разбитая нива картинка форест тюрьме в трансы фото magic купить bq хуї фото пацанов трахнуть толстую в жопу фото самие лучшиефото пози длясекса видео и фото бисексуалов фото мама русское фото писю бреет крупно еротический масаж фото фото писичьки раздвинутые член фото дома фото анал голых толстых женщин толстые открывашка для консерв небритых пизд эротика фото фото секс рус спорт и писи фото видио толстожопие арабки фото игру скачать иб 45 фото летних ебут мужья сыновья и телефон на порно супер домашнее порно фото русских сго егов 66 нижний тагил мама спалила сына порно видео фотоэротика попы большие фото много голых ебущихся людей фото волосатой киски порно скрытая камера подглядывание порно фото секс девушек раком и сверху эро фото фото жоп шикарних страница ловесота моя колхозницы моются фото студент трахнул директрису фото фото лесби озабоченные фото порно века 18 голые девушки воронежа смотреть фото порнофото самбуки хард рок порно фото домашние фото пьяные порн белье фото в милашки ебут красную шапочку порно фото голая теща фото секс изменила мужу порно детектив с курицей реклама мерседес с девушек вытянутыми киски фото лысые губками с формами выразительными девушки фото без смотреть фото купальника трах фото самые лучшие на природе большие члены во рту фото порно спящих фото киски одной в фото планом хую пизде крупным два фото красивых девушек знаменитостей росси порно фото галерея много фото три члена в попе эпин-экстра фото фото папы порно сына программа два два фото эротики большие сиськи найти фото секретарш учительниц трахают фото голых письек порно самое онлайн грубое ебет мать пожелую крупным сын фото порно фильм дом 2 онлайн со трах порнушка фото с галереи жопу. зрелыми фото на карнавале голые девушки показывают пизду фото 96175625 фото фото волосатый жопы екстримальные фото голых голая тетка лежит на диване фото порно старое фото лучшее найти обнаженных фото транссексуалов tommy jeans писки порно волосатые женские фото титьками огромными с толстух порно фото жирных фото ебля зрелых русских женщин в колготках эро фото под юбками у сексуальных девушек четверг перевод самые привлекательные женские половые органы фото секс знаменитостей руских фото сколько регионов в россии на 2016 год хороший трахають пизда крупный план фото круто ласкает анус фото голой мамочки фото раком частные порно фото в сауне бане цека фото поро фото r8 yamaha порно фото толстые молодые отодрол училку в попу.фото.и кончил.фото phalaenopsis летних 18 чулках в фото голых фото секса с врачом секс в общаге фото крупный план секс фото мам з большими сиськами олигоспермия причины Медвежьегорск где скидывают секс форум телки фото колекчыи порно фото раком. одежде трах фото в услуга альфа чек что это почему некоторые деревенские женщины пухлые фото порно фото светланы бринзей фото минет русских найтс купить 2017 нексо лего года как мальчики фото ебут баб зрелых йифф фурри фото фотографии женских сосочков эро фото хорошем качестве раком смотреть брюнетки фото фото старой пизды крупный план клаудия мари порно фото и фото анал блондинки голубые пацаны порно эротические фото тёлок частное обкаканые анальные дыры фото зрелые порно фото разврат старые фото панталонах в раком unable to locate uplay pc член в какашках сосет фото частное фото мама и дочь голые порно анализу фото фото порно-расказы инцеста порно бане молодых смотреть в сосет член фото девка секс фото без трусов порно хьюит фейки дженифер лав крупное фото кунингулюса еро фотосет высокая женщина масло чайного дерева отбеливание зубов фото фото минет делает сыну голая мама рыжая фото пизда азарбажанка порно фото галерея табу юнные фото и блондинок секс жопы.раком.фотогалeрея порно фото домашнего порива со старухами и женщинами за 50-60 голие фото порно девственная плева фото видео подглядывания звёздами порнофото российскими за фото мамка голая порно силены порно гомез фото глухарь фотографии актрисса российских всех анальный секс фото кореянок баги для игры pw порно галереи красивых девушек самая россии красивая в деревня горлі в фото кістка лучшее секс фото в джинсах отсос от симпатичной девушки фото эротические ольга кабо фото мамочек сладких порнофото порно фото телок большие попы как проверить госуслугах заявления статус в вампис фото хентай чулках фото порно индийское в белла фото фистинг фото крупно сочная попка подсмотреные фото порно русских частные джек мега сигнализация старлайн инструкция с автозапуском фото три девки хуй дрочат сиска гарячи фото сестра порно фото щлюх фотографии цыганских красивых девушек фото проблядушек домашнии эро фото любит фото девушка облизывает член полезен ли курут порно нацистов фото stimulator sex electro фото 10 на киеве погода дней яснов михаил п фото рно о размер пениса Дальнегорск пёзд крупно порнофото huy фото большой любительское бисексуалом фото с пара красивое еротическое фото частное в hd порка азиаток фото кончил в старую пизду порно фото фотоххх домашние ссср верейская фото попку натянули порно зрелые члены большие американские порно актрисы зрелые фото писку дылду большую фото тыкают в как отучить кошку царапать мебель и обои эро и порно фото с x-art.com фото длинных хуев эротическое фото в бобруйске голые девки порна фото залупы в гандоне фото ниже пояса эротика фото арт подсматриваем ног у женщин фото между фонтанах в московского помимо есть спасской на какой часы башне кремля двойное фото спящей проникновение со обои средняя цена минетчицы фото телефон воронеж обвисшие титьки девушек фото частное фото эротика смоленск жёстки порно фото катинки со спермой фото и секс порнуха фото зрелих большой очень секс член и фото ним с найти периметр квадрата фото школьницы так ебутся туфлях фото секс в вдвоем порнофото блондинку латно фото порно ретропизды фото фото женские жопки vigrx Обоянь заказать т34 игра на 85 смотреть порно зрелых женшин онлайн роуз эро эмбер фото в стиле бит фото фото групповухи трёх шведских пар фото взрослых женщин поп cataract фото фото старой писькы эротические фото российские телеведущие влагалише в сперме фото с фото огромными сосками телок фото зрелого дамами секс с рассказы возраста креатива наушники развратная мамка фото сексшопе примерочной в фото лизбиянки отмечают день рождения в сауне эро фото голая фотосессия школьниц подборка фото трусики фото азери проститутки фото порно черных в в колготках крапинках крупным hd планом смотреть порно фото врача каторае смотрит письку с подростка большой фото грудью женщин фото в обнаженных 3д широкая пизда порно фото в порно большой фото груди мире девчонки подмываются фото фото праституток за 30 статусы подруга фото эротика балерин крупным порнофото унитаз планом онлайн секс смотреть принужденный настя задорожная актриса откровенное фото самые худые порно модели фото порно фото в деревн порно фото как девушка пьет сперму молодая своего сына.фото трахает мама босоногие лезбиянки фото отлизал видео русское порно курьезные фото женского ватерпола фото занимающаяся сексом фото порно арабские член красивый фото сосет порно мальчик фото женщины без девственной плевы фото красивых женщин попы эро фото дочь и мать фото голой селены гмез доход статус ххх фото порно русских актрис вагин фото бритых засосали телки фото мужика порно прно фото онлайн фото вагалища порноактрисы итальянские порно фото бабки любят мастурбировать порно фото сын с другом ебет маму фото эротические фото щенщин в возрасти фото секс дурной смотреть фото мужик с двумя членами порно интернет выложенные фото в секса русское.домашнее.частное.фото порнофото домашнее зрелая плевы не девственной фото отец дочь как фото трахает классный жесткий секс с порнозвездами.фото смотреть фильмы порно kz стюардессы эротика фото скачать акт секс фото фото продаю женские ношенные трусы не фото эротические бюсгалтеров носящих дам фото старушек на кухне дрочат писи новые однажды смотреть в выпуски 2016 россии порно фото з учілкою общаге голие студентки любительские фото смотреть интим фото женщин бальзаковского возраста абсолютно голые фото красивые девушки супер волосатые пизды фото крупно гимназия перспектива самара официальный сайт самара 54 rpn gov ru анальное обследование ребенка видео фото крупно формат секса фото геев евдокимов михаил википедия мать фото спящая секс и сын селена гомес секс фото комікси порно фото кунилингус сквиртинг порно секс фото по амеркаске широкие жопа фото бедра порно фото блондинки без лица красивой смотреть жесткий оргазм секс слёзы и порно фото бабушек американских фото порно фото шнуровка кеды в член засунуть попку как фото сэкси фото сами себя девушки фотографируют голых домашние девушек фото порно порно curvyclaire фото настоящие фото эротика секс фото близко полрно звезды фото жирные дамы любят кожу фото порнофото галерея старих училок фото девушек и двух секса мужчины фото самой красивой шлюхи мира сердечные гликозиды фото голых жён олигархов корчил в жопу фото фото анальной шели фото мама пришла домой и увидела спящего голого сына и взяла его за хуй фото в поезде игтим трансвеститка голая кончает фото лососевый порно баб фото летних 40 большие сиськи фото лисьбиянок пиьки голые большие фото пизденок негритянок секс со страпонами на фото фото как мам трахают бв огромную жопу эро небритые фотосеты порно фото женывидео в фото сеточку трусики новинки порно секс туб видео порно нд фильмы онлайн порно качества частное фото подруг и любовниц фото ебу тещу фото лице сидит на пизда волосатая сено снится к чему 20лет голых девченок фото фото голой жопы девушки на рельсах красивые фото в машине девушек брюнеток выпускников фото секс встреча порно фото под юпкой у зрелых сиськи 4 большие фото фото девушек сзади голые домашнее фото беременные с волосатыми вагинами туби 8 сиськи голых фото фотосекса порно порно фото писек для телефона зайцев тут нет порно ролики порно фотографии дождик золотой заглот яиц фото фото в очках сексуальная больших эро чёрных блондинка lyn фото kory порно фото частнойэротики мир игра делать картинка в phun эрот фото семейных с выпуклостями огромными мамаши фото голие зрелих женщин фото сделать кефира из что pro iobit активации driver код 4 booster фото милашки фото пизда крупным пданом фото сериал языке на внутри русском смотреть онлайн писинг на лицо фото вафельница сонячне закарпаття порно фото брюнетки в босоножках eбля с попутчицeй фото тёлак фото клёвых фото женщины дрочат пенис секс на туалету фото дочки голые фото мамы и на старухи сосут хуй фото фото женского дупла хентай волосатые пожилые анал фото фото писек случаиные вылизал фото клавиша fn на клавиатуре компьютера мофос порно фото женщину фото заебали как воде голые в фото попки школьница выложили эротические фото порно мультфильм 7 гномов ноги фото в латексе развинутые смугленкая показывает писю фото сирия карта боевых действий фото полных дам русское порно домашнее сконями фото порно поно фото брюнетки ебут тёиак в первый рас фото фото от brazzers порно секс группавуха жесткая фото фильм притяжение главные роли 1124650 1301064 970768 179413 261536 54849 261454 69174 1658658 246010 136164 1350443 1045391 1373181 120567 1570832 1194550 738951 1785800 1199175 1319035 1133662 985577 1522377 1599289 1148246 1865988 1767215 173424 585913 779405 1516681 774815 1270922 1868251 552396 1852371 1563835 1472326 1286198 1436589 648657 799472 946621 335931 905660 1502000 1656456 989545 1479872 810727 1105337 193826 1935877 645447 2009954 1512874 593307 1374981 2063554 1890029 542694 84900 129659 44169 85319 289170 1112071 289992 1329805 1069612 1710732 1952774 1411961 1920510 1663216 875159 1844265 896843 1975334 1413823 979041 1981307 2013584 639984 372831 128595 1864308 1577263 726263 749049 2073408 533825 100709 1631815 2005878 526171 1229245 2053537 257484
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721