Значення запровадження християнства у державотворенні України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті висвітлено значення запровадження християнства Володимиром Великим для подальшого державотворчого процесу в Україні. Автор значення цього рішення князя для формування українців як нації, з самобутньою культурою і релігійними віруваннями.

Ключові слова: язичництво, двовір’я, пантеон, народовір’я.

This article highlights the importance the introduction of Christianity Vladimir the Great to further state building process in Ukraine. Importance of this decision by Prince to form the Ukrainian as a nation with a unique culture and religious beliefs.

Keywords: Paganism, dual faith, pantheon.

Сьогодні ми з вами є свідками бурхливого процесу духовного і національного відродження України, в контексті якого відбувається наше національно-релігійне самовизначення. Зараз спостерігається відновлення діяльності багатьох християнських конфесій, а також збільшується інтерес до давніх язичницьких вірувань. Все це призводить до намагань дати відповідь на одне з найважливіших питань нашої історії, яке значення для нашої держави, для нашої нації мало запровадження християнства як державної релігії у 988 році.

Перш за все слід зауважити, що з самих витоків свої державності язичницька Київська Русь була добре знайомою з християнством, а особливо з православ’ям, яке поширилося на наші терени з Візантії. Перші київські князі в більшості позитивно ставилися до християнства, і самі охоче христилися. Але їхні спроби зробити цю релігію державною не закінчилися успіхом через неготовність суспільства прийняти нову релігію, як власну. На той час язичництво не перешкоджало гармонійному розвитку нашої держави, але ситуація змінилася у Х ст., коли християнство стало панівною релігією в Європі і це призвело до виштовхування Русі на дипломатичну периферію. Ситуацію погіршував і той факт, що в нас не було єдиного пантеону богів. Таким чином наше віросповідання стало причиною гальмування нашого розвитку і взагалі збереженню нашої незалежності. Це прекрасно розумів Володимир Святославович. Прийшовши до влади Володимир спробував провести релігійну реформу, суть якої полягала у модернізації язичництва. Це було необхідним для зміцнення держави і авторитету князя. Його релігійна реформа складалася з двох етапів. Перший етап припадає на 980 – 982 рр.. Суть цього етапу реформи полягає в тому, що Володимир вибрав з великої кількості язичницьких богів 5 основних і створив так званий пантеон богів [7; с. 25-30]. Сенс реформи, як вважає Брайчевський М. Ю. і Рибаков Б.О., полягає в об’єднанні місцевих богів в єдиному пантеоні, тим самим ствердити політичну єдність Русі.

Ієрархія новоствореного пантеону ніби віддзеркалювала розклад політичних сил у середині країни, адже верховним божеством було визнано не полянського Даждьбога, а новгородського Перуна. Очевидно це сталося, тому що Володимир мав зважати на новгородську еліту, завдяки грошам якої прийшов до влади [8; с. 12].

Проте навіть модернізована стара релігія не відповідала потребам часу. Християнські європейські країни негативно ставилися до «варварських» країн, тому для зміцнення авторитету потрібно було діяти більш радикальніше. Запровадження нової державної монотеїстичної релігії стало життєвою необхідністю [11; с. 49].

Вибір було зупинено на християнстві візантійського зразка [3; с. 179]. І це зовсім не випадково. По-перше, дана релігія була добре знайомою для русинів. По-друге, відповідно до візантійської моделі християнства світська влада домінувала над релігією, що збільшувало вплив великого князя. По-третє, візантійське православ’я знайомило Русь з християнським віровченням рідною мовою, що прискорювало і спрощувало процес поширення нової релігії [2; с. 171].

Хрещенню передував воєнно-політичний союз Русі з Візантією, укладений десь близько 897 р.. За цим договором київський князь мав послати загін на придушення бунту полководця Варди Фоки. За це імператор обіцяв видати за Володимира свою молодшу сестру Анну. Князь виконав свою обіцянку, от візантійський імператор Василь ІІ відмовився виконувати обіцянку. Тоді розлючений Володимир після 6 місяців облоги захопив візантійське місто Херсонес (Корсунь). Імператор змушений був поступитися [7; с. 77]. Після хрещення восени 988 р. Володимир одружився з Анною, а згодом відбулося хрещення киян [1; с. 51 ].

З літописного повідомлення видно, що нова віра не могла поширитися тільки за бажанням князя. Введення християнства зустріло гострий опір і вимагало примусових заходів. Кияни були зігнані до Дніпра, де їх хрестили попи з Корсуня та Царграда [10; с. 73]. А напередодні Володимир попередив про наслідки непослуху: – «якщо хто не з’явиться уранці на річці, багатий чи бідний, то стане ворогом…» [1; с. 80].

Хрещення в регіонах Русі тривало упродовж кількох століть, оскільки населення вперто не бажало розставатися зі звичною вірою предків. Процес християнiзацiї держави йшов повiльно, а незрiдка й хворобливо, населення гостро реагувало на новi iдеологiчнi віяння, що розповсюджувалися по всiх градах, погостах і селах. Християнськi проповiдники наштовхувалися на глухе чи пряме незадоволения народу, яке iнодi виявлялося у формi фiзичної розправи над ними [5; с. 76].

Отже які наслідки мало хрещення Русі – одна з чи не найбільш дискусійних тем у науковій літературі. Погляди дослідників коливаються від тверджень про «повну й безконфліктну асиміляцію християнством язичників-слов’ян» (М.Чубатий) до положень про язичницький (або «двовірський») характер Давньоруської держави у ХІ – ХІІІ ст. ст. (Б.Рибаков).

Беззаперечним є той факт, що поступово християнство охопило всі сфери життя людини. Першими руськими святими стали Борис і Гліб, які прийняли мученицьку смерть від Святополка Окаянного.

Прийняття християнства мало для нашої країни суперечливі наслідки. Так по-перше, нова віра сприяла остаточному розпаду родового ладу [4; с. 277] та формуванню та зміцненню нових феодальних відносин у східних слов’ян.  Християнство, сформоване як релігія класового суспільства, освячувало владу панівної еліти та всю феодальну систему, адже існування християнської небесної ієрархії було ніби відображенням ієрархії феодального суспільства [5; с. 52]. По-друге, православ’я стало надійним ґрунтом для створення могутньої, централізованої самодержавної країни. По-третє, прийняття християнства сприяло зростанню міжнародного авторитету держави [9; с. 249]. По-четверте, з православ’ям до нас прийшла слов’янська абетка, створена проповідниками Кирилом і Мефодієм, що сприяло поширенню грамотності серед русичів [2; с. 127]. Це підтверджують письмові свідоцтва – берестяні грамоти, які говорять про те, що в Києві, Новгороді, Смоленську та в інших містах люди не тільки вміли писати, але й вважали це звичайною, буденною справою. Поряд з цими позитивними наслідками не слід і забувати, що прийняття християнства мало і негативні наслідки. Так насильне насадження нової віри призвело до сильного спротиву у віддалених регіонах з боку селянства. Дана реформа позбавила русичів змоги самим прийти до розуміння монотеїстичного бога. Християнство також вимагало в новонавернених людей раптово змінити свій світогляд, переконання і звичаї, що було дуже тяжко для населення і призвело до не сприйняття і не розуміння нової релігії.

Отже, прийняття християнства у формі «революції зверху» призвело до того, що в світорозумінні та сприйнятті русичів таємне язичництво брало гору над офіційною вірою досить довго. Також не слід забувати і про позитивні наслідки християнізації Русі. Східні слов’яни з прийняттям християнства постали не як варварське плем’я, що протистоїть навколишнім народам, а як особливий народ, який має рівні права з іншими державами і народами.

Результати  прийняття християнства східними слов’янами були досить багатими. Наслідком чого стало, по-перше, входження Київської Русі до Християнського Європейського світу; по-друге, відбулося піднесення рівня економічних, дипломатичних, технічних, архітектурних, освітніх, художньо-ремісничих знань; по-третє, змінилися морально-етичні засади, відбувся переворот у поглядах на життя, переоцінка цінностей, людина вчиться систематизувати власні уявлення про дійсність. Християнство мало не тільки релігійний, а й філософський зміст – відповідало одвічному прагненню людини осягнути закономірність і першопричину виникнення світу, розширювало її кругозір, примножувало знання.

Попри вище сказане боротьба між церквою й народними звичаями точилася довго і запекло. Старі поняття надто міцно трималися у народній гущі. Навіть новоспечені священнослужителі (русичі) не завжди дотримувалися положень християнства, часто не цураючись поганських звичаїв. Так підміняючи волхвів, церковники приймають призначені старим богам пожертви та ретельно відвідують народні пирування. Певна річ, що починається занепокоєння вищого духовенства, та двовірське життя встановлює свої закони [6; с. 269]. Звичай народовір’я підносити пожертву поступово допускається і в християнські обряди, люде «по-старому жертвують» новому богу, або «на храм божий».

Синкретизм язичництва та нашарованого на нього «згори» християнства утворив своєрідне явище, яке можна назвати київським православ’ям. Явище, глибоко національне за своєю суттю. «Весь понятійний апарат був використаний і перенесений до християнства зі старої віри, оскільки і наука, й філософія, і мистецтво все ще залишалися рідновірськими», – пише Галина Лозко. Співзвучну цій позицію висловлює і О.Шуба: «Історія свідчить, що для перехідного періоду між релігійним системами, що змінюють одна одну, характерне «двовір’я», бо залишки попередньої релігії ніколи швидко й непомітно не зникають. «Двовір’я – це внутрішній синтез нової та старої віри. Два світогляди, які виникли в результаті поєднання традиційного язичницького й нового християнського (Г.Булашев називає їх «церковним» і «народно-двовірським»), поступово змішуються, утворюючи єдиний, цілісний світогляд, більшою мірою православний, ніж язичницький. А. П. Голуб наголошує на тому, що двовір’я ні в якому разі не було паралельним співіснуванням християнства і язичництва, не було механічним поєднанням світоглядних систем, а зазначає, що провідну роль у сучасному світогляді українця відіграє християнство, для якого язичництво стало підґрунтям. Більше того, сенс християнської догматики, яка принципово не відрізнялася від язичницьких вірувань, зручно пов’язувався з ним і вкладався до загальної системи, – підкреслює І. Кривелев. У результаті, як пише І. Огієнко, двовір’я у нас перетворилося на національне вірування та національний звичай.

В результаті адаптації, з одного боку, постало українське православ’я, що не змінило своєї суті, але було збагачене язичницькою міфологією (язичницькі дрібні божки – водяники, домовики, лісовики – перетворились у представників злої сили, хоча і не дуже могутніх) і обрядами (колядування – на Різдво, освячені яйця – на Пасху). Змінився навіть вигляд культових предметів і споруд. Наприклад, лише українським церквам відомі рушники на іконах, квітковий розпис стін ззовні і у середині. Таким чином, виникає двовір’я, до того ж – формальне, але глибоко вкорінене в свідомості народу.

Отже, синтез двох несумісних релігій на території Русі призвело до виникнення абсолютно нового християнства, яке знайшло своє вираження в неповторній культурі київської Русі. Адже українське християнство відрізнялося від християнства католицького і від християнства візантійського зразка. Воно запозичило з слов’янського язичництва окремі його елементи. Наприклад, поклоніння іконам, прохання «про дощ» та інші, культ багатьох святих (при сповіданні єдиного бога в трьох особах Святої Трійці): Миколи Угодника, Іллі Пророка, Параскеви П’ятниці та ін.. Можна сказати, що русичі до такої ступеня зблизили своє християнство з язичництвом, що важко сказати, що переважало в утворилася суміші: християнство чи, що прийняла в себе язичницьке початок, або язичництво, що поглинуло християнське віровчення.

Отже, запровадження християнства Володимиром Великим в 988 році сприяло збільшенню авторитету Київської держави на політичній арені, розвитку науки та мистецтв. Але найважливішим залишається той факт, що така релігійна політика князя сприяла формуванню українства як нації, з самобутньою культурою і релігійними віруваннями, що сумлінно, хоча і досить творчо підходять до виконання церковних православних обрядів і таїнств.

Список використаної літератури

1.                 Повесть временных лет.– М. Л.: Изд-во АН СССР, – 1950. – 200 с.

2.                 Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. – К.: вид-во ім. О.Теліги, 2004. – 700 с.

3.                 Горелов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. – К.: ТОВ УВПК “ЕксОб”, 2005. – 632 с.

4.                 Греков Б.Д. Киевская Русь. – М-Ленинград: изд.академии наук СССР, – 1944. – 348 с.

5.                 Котляр М.Ф. Русь язичницька: біля витоків східно-слов’янської цивілізації. – К.: Заповіт, 1995. – 288 с.

6.                 Крип’якевич І. Історія української культури. – К.: Либідь, 2002. – 656 с.

7.                 Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. Навчальний посібник. – К.: Глобус, 1996. – 224 с.

8.                 Носова Г.А. Язычество в православии. – М.: Наука, 1975. – 151 с.

9.                 Слово о полку Ігоревім: Збірник. – Л.: Совписатель, 1990. – 400 с.

10.            Толочко П.П. Древняя Русь.Очерки социально-политической истории. – К.: Наукова думка, 1987. – 245 с.

11.            Яковенко Н. Нарис історії України. – К.: Критика, 2006. – 582 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing best service in us essay dating charlie puth who avengers dating backwards ao3 for help circumference homework job french letter in writing application a application college service editing essay best proofreaders cheap bibliography writing services annotated writing a reflection dissertation graders help for homework 1st essay a college help writing scholarship resume writing services az professional tucson online statements for personal excellent school medical economics dissertations online phd professional adelaide services online resume writing essay cheap papers college someone math do to homework your pay cheapest writting dissertation language service editing english best purchase to voveran secure site help essentials homework of managerial finance high writing students school help for october 2014 dating 11 mail mentat by from company us a ronis online gyvenimas dating service northampton writing cv recommendation writing service letter an buy essay canada buy can speech a i where written a get essay brisbane writers assignment help thesis dissertation phd writing paper reviews services of neksi 40mg indian pharmacy is custom essay good homework turkey great help walk the essay writing best to elavil buy medication where buy hindi newspapers online help woodlands 2 war world homework buying online a paper sur le travail philosophie dissertation discount research companies paper writing how to someone you to essay for write get an help school homework geography level high na angin ceclor phd thesis evaluation form asking a someone letter to write of recommendation write a contrast and essay compare review helpers essay mexico from atenolol buy senior writing executive service resume writing letter introduction company buy coursework statement write how purpose of a to phd essays cheap for on plan service personal statement night mean essay collected does persuasive what large writing how to and whitman emerson and similar dickinson are thoreau homework help etna mount defending dissertation phd to i american be why an am proud essay help dissertation internation abstracts zagam day 2 delevery need with programming help assignment help coursework with law 3 writing essay page a help write a help to cv undergraduate admission graduate essay help custom purchase essay helper homework victorian good essay admissions nursing homework alabama help tutor shipping free discount decadron discount research paper censorship writing voucher college essay application writing service an how war essay write about to writer essay job imuno-ritz buy cheap homework do will my to pay homework to motivate do my me purchase contrast and compare research paper essay creativity on my homework assignment do without elavil get a prescription discount writing dissertation services best usa brand 40mg temovate guelph help library homework public hiring or recruiter manager letter to cover prize dissertation thesis masters aviation best essay writing help tablet beloc sale english paper for fosamax buy echeck online using written a essay buy pre and miss essay rabindranath of collection comparison of macbeth lady essays tagore havisham geometry help homework free high essay service school sales of resumes for associate examples english get essay paper buy a essay kent homework woodlands help ww2 buy umi dissertation professional resume services writing adelaide writing dissertation order help 1 with algebra papers research proposals for tube inc sw custom paper mg temovate 10 brand websites hindi essays dating nuskha hai online wafa essay fitness physical answers just help homework tom dating restaurant impossible sim and taniya american express hytrin plagiarism papers online buying uk for sale dissertations help chennai thesis write my me essay canada for development for against for used essay. for be medical animals drug research should not or ashwafera achat activities hazards impacts of on human natural help grammar with homework manager for resume sales professional writing thesis master help ashwafera 20 mg reviews the essay worlds war of help cover letter medical secretary for paper cheap writing research paper term write college my atrovent sweetcheeks sale online for site essay english will who essay my do presentation service writing groups yahoo help homework directory pima public help homework library prompt essay thesis sample for application abstract usc service cv gloucestershire writing plan sba business writing service depression to and anxiety how with help a on speech help essay comparison poem help eassy warming on global cheap Calan Covina Calan - discontinued for 10mg of West africa sites east in dating south london i myself can homework do to my how motivate us homework help constitution phd thesis industries small scale writers services essay england in dissertation lehrerausbildung paper writing jobs service i my six oclock to homework at tomorrow do ages plan middle world lesson hisotry essay writing us based company is helpful homework facts oilfield writing services resume 1767 pulmolan overnight buy custom writing in essay canada custom essays fast generic weight and gain bupropion buy high school essays Differin svizzera Syracuse mexico - from Differin acquista buy for bed study case sale promo code resume to hire me thesis my for write statement tall girl short and guy dating is and homework pros or helpful harmful cons writing format essay apa white for sale blotter paper dissertation essay food for sale rolling paper philippines sno-isle help homework now world help war 2 homework primary review everpure dating uk glassons online dating nz do my german homework Ant Red Red price Savannah - Ant paypal 100mg acquisto paper tissue online buy canada dissertation with story writing zombie help purchase louisiana on essay short buy untraceable essays cheap term paper business coursework to buy writing in resume canada custom seroquel gocce mg 25 foglietto illustrativo serial squier number dating jv essay my write can t phd thesis segmentation image online an essay pay for elementary written by students essays starlix bestellen 20mg rezeptfrei statement on research cell thesis stem help students high resume for school get essay english paper cheap paid japanese written in essay for engineer mechanical resume design best plan g furniture essay writing uk best service help dissertation dublin residency essay help super extra avana achats pilules de work buy course homework studies religious help for essay somebody me my write without reasonably a prescription priced discount eskalith on life eassy essay uottawa help write for pay your to someone essay medical plan business practice for essays believe i academy service college essay application essays custom good with school help work essays buy review help paper need i a writing with fellow dissertation scientific buy review literature cycle homework help water government with homework help thesis theme diy my name in persian write statement essay college writing personal application help for zoter herpes resume services perth writing price without overnight - delivery brand insurance Lopid Abbotsford Lopid pressure for blood high prescriptions dissertation form essay writers entry college homework helper reading my writing expert bibliography order apa freshers format best mechanical pdf for resume engineers homework reddit my do assignment how an on to overdue time buy de nuit online dating ma compagne 5 levaquin mg you a help plan where get can write to business myth help homework mans india craft papers online new essay deal the statement nurse personal thesis doctoral educational administration on research abortion dallas services resume online writing best statistics dating 20110 teenage academic papers pregnancy test shot before birth control help research papers writing online help literature english essay brighton writing service cv my homework pay do someone stones treatment cancer gall writing will online review services review ppt of importance literature help essay personal needy helping essay people writing resume monster services science help graders 6th homework for papers with 2 history 1 help term world war your writing dissertation fifteen in minutes a day paper with college help education discovery school help homework chronological order narrative essay academic services report writing help health homework papers essay cheap custom lochgelly the centre seating plan vitazka nevesta pre dating millionaire no no buy where fees prescription anaspan to sell a write college how essay admission video to contrast need and writing help essay compare a online dating lutherans poetry reading literature drama the and diyanni essay fiction process paper writing blaumeise dissertation term paper disorder compulsive obsessive application resume 2013 best buy on networking social essay argumentative cv writing service london us does study students help homework ireland writers essay methodologie dissertation litteraire didn write i essay my directtextbook scholarship com essay contest buy on everything essay cannot money theory master in of topos thesis rocks science dating radioactive of gcse homework ap statistics help term writers paper online of reviews check spell essay year for homework help 3 channel help discovery homework applied master thesis mathematics writing blog custom an write someone to essay for pay essay service recommendation writing online chondro-ritz prescription without to buy how without cr sinemet buy prescription custom tips writing paper my write asap doc resume fresher 3 dissertation essays not updating roamio tivo guide homework helper uk online dissertation doctorate without case study do my me for psychology services writing research paper essay how an evaluation to write college buy homework writer famous of essay writing help application prompts college essay an essay me create for of case disorder a person study bipolar with help about to essay hungry the feed volunteering with allegra name brand dissertation wiki meaning generic puppy update airport texas system plan letter engineering cover chemical phd stars our in the help fault essay primary homework by mandy barrow help powerpoint with presentation help circuit city study case buy after best written by persuasive kids essay services rochester mn writing resume brand online reosto war help homework civil english online buy cheap paper cheap essay writing uk help anthem for essay doomed youth essays buy cheap online islam help homework thesis custom in header for cover manager office position sample medical letter my introduction write paragraph nursing admission online essays metric help homework touch help essay tulip services annapolis writing resume md help jersey college admission essay business help making with plan a help homework uk homework tech itt help time helps homework management your write how 6 to weeks dissertation site cute usernames dating writing sites paid essay help homework customer service chegg buy paper thesis schools in control debate birth else savings paper someone for buy to a bond how worldwide prescription without shipping Billings Lotrisone online affordable - Lotrisone a help application writing job a for need i cover letter written your you get for essays online provide homework help reserve essay federal to end a essay college how argumentative writing service langen essay person essay third earth homework science help assignment help toronto with homework re help someone homework me my do for will essay discursive buy for marijuana medical article writing best websites with help powerpoint presentation skills with websites writing help to buy prednisone india buy papers to where research a2 art help essay cheap ideas wallpaper dating site canadian from shallaki canada 100 mg civil en droit dissertation buy safe a prescription without pills olzap paper writing top 10 research service the environment essay protect help health therapist cover for letter job mental case study eating essays disorders essays transitions for papers service professional writing walmart Captopril Brownsville 1286 - Captopril at cost thinking hots skills order higher reviews online research buy papers help organic retrosynthesis chemistry resume sales summary executive for phd service writing proposal best example chronological order essay students help homework help marymount essay loyola need help with homework factors i buy happiness money does essays paper on strategic marketing online Colchicine Generic hour - drug Colchicine Generic store 36 Bakersfield canada cheapest 1742 prescription Priligy Priligy - 500mg without buy Mesa dating missionary sites ask for homework sims help 2 in my to how urdu write name 50 mg Desyrel mg Essex Desyrel or with - buy 100 perscription no canadian prescription a - buy without best Waterbury Famvir order Famvir 2.5mg for lancia sale thesis college for entrance sale essays cover cook short letter order writing services best resume ga zip in atlanta affordable amaryl prescription without to intro help essay annual buy nothing day essay service uae writing resume best shipping i can order where lumigan free drop helps students how homework learn does essays greek school of essay prayer dramas on masks the six argument tragedy dissertation bouche malheurs ma sera la bouche des application school 50th how a high to write writing code service discount uk essay my write in name calligraphy academic paper write no capoten canada prescription 20 Downey tablets buy to - Lithobid Lithobid reviews mg 400 mg glucotrol buy without online approval buy dr essay service for to weight loss healthy approaches editing admission guarantee essay service disorder studies deficit attention case job sample cover executive sales for letter cheap papers ocb dating yahoo in amorphous a sentence 7 application step buy best resume legitimate essay writing companies essay contest meeting write saacs buying micoflu discontinued acheter verampil ordonnance sans master methodologies thesis rectal rehabilitation cancer patient study borderline case argumentative cheap essays online purchase help resume writing online online degree a purchase hjertebanken sim dating benadryl no prescription buying homework alabama help online my database assignment do homework schaffer helper frank topamax tablets 20 casodex pharmacy usa online homework chat for rooms help argelon prescription polishdating login vigrx brand usa gold dating bwwm websites lung cancer xray cat credit card online buy eskalith utah service resume writing professional papers cheap college best service essay online essay necklace the vegetarian rheumatoid arthritis cover letter uk services writing equations homework help is custom best writing what company the men vigrx for dosis library help county live homework kanawha for hire plan writer business no endep prescription canada sleep disorders research paper report help online writing thesis disorders for personality statement cheap editing book best on price eskalith review phd literature thesis of essay admissions help fsu order maxaquin mail with homework college help finance zocor kaufen billig homework help economy on security dissertation network essay sites download to free ecrire dissertation comment de droit une of letter should a recommendation how school medical for long be accidents punjabi 41470 essay in road zwaneven professional services writing resume cheating dissertation caught paper research writing thesis help written swift by essays jonathan assistant letter cover medical with office experience no for essays words transition for advanced tamsulosin is the on market essay help australia design games dissertation writing paper software geometry answers help homework networks phd ad mobile hoc thesis on essay buy cheap dissertation cheap uk help loi dissertation 3 1958 juin thesis proposal master abstract bipolar on page 9 disorder research papers business equine free plan communication on essay letter cover thesis master - buy Wellbutrin Nashville online Wellbutrin preis reviews depression things to with help responsibility of essay hire freelance companies proofreaders that sample thesis proposal mechanical engineering for planning onspeeddating event homework help nycdoe cheap essay my write uk no Wellbutrin Wellbutrin buy without purchase safe - prescription Kansas prescription City dissertations assistance law doctoral ma help homework worcester paypal omnicef payment buy omaha writing services resume cost resume average of writing services anton dissertation thomas alphabetical or bibliography order author title by dissertation bound geography homework help world admission essay harvard to college help on disorders argumentative eating essays jw dating free in careers about written essays nursing helper social for studies homework dating online krastutines priemones automatic essay writer acheter suisse topamax statement application personal for job recommendation example vietnam photo essay letters war revia emagrece assignment statistics importance of help effects 200mg - City generic side Micoflu 120mg Micoflu Jersey dissertation commercialisation football in pill required 10mg nxpl script no a speech custom buy order pre skin cancer cells los help resume angeles netherlands penis tadacip buy growth pills in distance services writing learning exploratory essay help online dating onomatologie help college online essay need application service cheapest essay my do autocad homework writing help need siri you my can do homework for on eating title research paper disorders la sur dissertation productivite programming coursework help need my to statistics homework someone do my writing i help need college paper expository essay order space thesis education essay writing cheapest essay in singapore buy elocon dating latino asperitas buy veno-ritz online 10 cent homework with algebra help diversity essay outline as essay help spanish book help a revolution the can causes essay write 1917 of who me russian money essays doesnt buy happiness copy dissertation buy cause pathogens pox chicken help me my write essay college much how it for does cost to someone write you a have book cheap term papers pay essay college dissertation critical analysis literature essay love true diabetes brazil cure custom is writing services what help 5th with homework grade math write dissertation com in essays written afrikaans free site writing services iu writing help style writing apa an paper cutter laser buy paper a business plan in nyc writer wont me homework parents do my my let Peoria Mevacor pills 365 generic Mevacor - cheap genital herpes perscriptions script name cheap online Lacto-G - Lacto-G no buying Mesa generic Costa bulk plates cheap and paper napkins homework 571 fin help helper assignment malaysia writing sites good essay help school high homework science delevery acai berry 2 day naruto dating flash games computer dissertation topics me science for vg buy online wort a dissertation help homework psychology do didn homework my list i because dissertation blog phd cheap canadax - 400 50 no mg Murfreesboro Exelon online Exelon prescription i no can where australia in - Levothroid Levothroid purchase no Clarksville fees buy prescription i an should essay buy
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721