Значення запровадження християнства у державотворенні України

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті висвітлено значення запровадження християнства Володимиром Великим для подальшого державотворчого процесу в Україні. Автор значення цього рішення князя для формування українців як нації, з самобутньою культурою і релігійними віруваннями.

Ключові слова: язичництво, двовір’я, пантеон, народовір’я.

This article highlights the importance the introduction of Christianity Vladimir the Great to further state building process in Ukraine. Importance of this decision by Prince to form the Ukrainian as a nation with a unique culture and religious beliefs.

Keywords: Paganism, dual faith, pantheon.

Сьогодні ми з вами є свідками бурхливого процесу духовного і національного відродження України, в контексті якого відбувається наше національно-релігійне самовизначення. Зараз спостерігається відновлення діяльності багатьох християнських конфесій, а також збільшується інтерес до давніх язичницьких вірувань. Все це призводить до намагань дати відповідь на одне з найважливіших питань нашої історії, яке значення для нашої держави, для нашої нації мало запровадження християнства як державної релігії у 988 році.

Перш за все слід зауважити, що з самих витоків свої державності язичницька Київська Русь була добре знайомою з християнством, а особливо з православ’ям, яке поширилося на наші терени з Візантії. Перші київські князі в більшості позитивно ставилися до християнства, і самі охоче христилися. Але їхні спроби зробити цю релігію державною не закінчилися успіхом через неготовність суспільства прийняти нову релігію, як власну. На той час язичництво не перешкоджало гармонійному розвитку нашої держави, але ситуація змінилася у Х ст., коли християнство стало панівною релігією в Європі і це призвело до виштовхування Русі на дипломатичну периферію. Ситуацію погіршував і той факт, що в нас не було єдиного пантеону богів. Таким чином наше віросповідання стало причиною гальмування нашого розвитку і взагалі збереженню нашої незалежності. Це прекрасно розумів Володимир Святославович. Прийшовши до влади Володимир спробував провести релігійну реформу, суть якої полягала у модернізації язичництва. Це було необхідним для зміцнення держави і авторитету князя. Його релігійна реформа складалася з двох етапів. Перший етап припадає на 980 – 982 рр.. Суть цього етапу реформи полягає в тому, що Володимир вибрав з великої кількості язичницьких богів 5 основних і створив так званий пантеон богів [7; с. 25-30]. Сенс реформи, як вважає Брайчевський М. Ю. і Рибаков Б.О., полягає в об’єднанні місцевих богів в єдиному пантеоні, тим самим ствердити політичну єдність Русі.

Ієрархія новоствореного пантеону ніби віддзеркалювала розклад політичних сил у середині країни, адже верховним божеством було визнано не полянського Даждьбога, а новгородського Перуна. Очевидно це сталося, тому що Володимир мав зважати на новгородську еліту, завдяки грошам якої прийшов до влади [8; с. 12].

Проте навіть модернізована стара релігія не відповідала потребам часу. Християнські європейські країни негативно ставилися до «варварських» країн, тому для зміцнення авторитету потрібно було діяти більш радикальніше. Запровадження нової державної монотеїстичної релігії стало життєвою необхідністю [11; с. 49].

Вибір було зупинено на християнстві візантійського зразка [3; с. 179]. І це зовсім не випадково. По-перше, дана релігія була добре знайомою для русинів. По-друге, відповідно до візантійської моделі християнства світська влада домінувала над релігією, що збільшувало вплив великого князя. По-третє, візантійське православ’я знайомило Русь з християнським віровченням рідною мовою, що прискорювало і спрощувало процес поширення нової релігії [2; с. 171].

Хрещенню передував воєнно-політичний союз Русі з Візантією, укладений десь близько 897 р.. За цим договором київський князь мав послати загін на придушення бунту полководця Варди Фоки. За це імператор обіцяв видати за Володимира свою молодшу сестру Анну. Князь виконав свою обіцянку, от візантійський імператор Василь ІІ відмовився виконувати обіцянку. Тоді розлючений Володимир після 6 місяців облоги захопив візантійське місто Херсонес (Корсунь). Імператор змушений був поступитися [7; с. 77]. Після хрещення восени 988 р. Володимир одружився з Анною, а згодом відбулося хрещення киян [1; с. 51 ].

З літописного повідомлення видно, що нова віра не могла поширитися тільки за бажанням князя. Введення християнства зустріло гострий опір і вимагало примусових заходів. Кияни були зігнані до Дніпра, де їх хрестили попи з Корсуня та Царграда [10; с. 73]. А напередодні Володимир попередив про наслідки непослуху: – «якщо хто не з’явиться уранці на річці, багатий чи бідний, то стане ворогом…» [1; с. 80].

Хрещення в регіонах Русі тривало упродовж кількох століть, оскільки населення вперто не бажало розставатися зі звичною вірою предків. Процес християнiзацiї держави йшов повiльно, а незрiдка й хворобливо, населення гостро реагувало на новi iдеологiчнi віяння, що розповсюджувалися по всiх градах, погостах і селах. Християнськi проповiдники наштовхувалися на глухе чи пряме незадоволения народу, яке iнодi виявлялося у формi фiзичної розправи над ними [5; с. 76].

Отже які наслідки мало хрещення Русі – одна з чи не найбільш дискусійних тем у науковій літературі. Погляди дослідників коливаються від тверджень про «повну й безконфліктну асиміляцію християнством язичників-слов’ян» (М.Чубатий) до положень про язичницький (або «двовірський») характер Давньоруської держави у ХІ – ХІІІ ст. ст. (Б.Рибаков).

Беззаперечним є той факт, що поступово християнство охопило всі сфери життя людини. Першими руськими святими стали Борис і Гліб, які прийняли мученицьку смерть від Святополка Окаянного.

Прийняття християнства мало для нашої країни суперечливі наслідки. Так по-перше, нова віра сприяла остаточному розпаду родового ладу [4; с. 277] та формуванню та зміцненню нових феодальних відносин у східних слов’ян.  Християнство, сформоване як релігія класового суспільства, освячувало владу панівної еліти та всю феодальну систему, адже існування християнської небесної ієрархії було ніби відображенням ієрархії феодального суспільства [5; с. 52]. По-друге, православ’я стало надійним ґрунтом для створення могутньої, централізованої самодержавної країни. По-третє, прийняття християнства сприяло зростанню міжнародного авторитету держави [9; с. 249]. По-четверте, з православ’ям до нас прийшла слов’янська абетка, створена проповідниками Кирилом і Мефодієм, що сприяло поширенню грамотності серед русичів [2; с. 127]. Це підтверджують письмові свідоцтва – берестяні грамоти, які говорять про те, що в Києві, Новгороді, Смоленську та в інших містах люди не тільки вміли писати, але й вважали це звичайною, буденною справою. Поряд з цими позитивними наслідками не слід і забувати, що прийняття християнства мало і негативні наслідки. Так насильне насадження нової віри призвело до сильного спротиву у віддалених регіонах з боку селянства. Дана реформа позбавила русичів змоги самим прийти до розуміння монотеїстичного бога. Християнство також вимагало в новонавернених людей раптово змінити свій світогляд, переконання і звичаї, що було дуже тяжко для населення і призвело до не сприйняття і не розуміння нової релігії.

Отже, прийняття християнства у формі «революції зверху» призвело до того, що в світорозумінні та сприйнятті русичів таємне язичництво брало гору над офіційною вірою досить довго. Також не слід забувати і про позитивні наслідки християнізації Русі. Східні слов’яни з прийняттям християнства постали не як варварське плем’я, що протистоїть навколишнім народам, а як особливий народ, який має рівні права з іншими державами і народами.

Результати  прийняття християнства східними слов’янами були досить багатими. Наслідком чого стало, по-перше, входження Київської Русі до Християнського Європейського світу; по-друге, відбулося піднесення рівня економічних, дипломатичних, технічних, архітектурних, освітніх, художньо-ремісничих знань; по-третє, змінилися морально-етичні засади, відбувся переворот у поглядах на життя, переоцінка цінностей, людина вчиться систематизувати власні уявлення про дійсність. Християнство мало не тільки релігійний, а й філософський зміст – відповідало одвічному прагненню людини осягнути закономірність і першопричину виникнення світу, розширювало її кругозір, примножувало знання.

Попри вище сказане боротьба між церквою й народними звичаями точилася довго і запекло. Старі поняття надто міцно трималися у народній гущі. Навіть новоспечені священнослужителі (русичі) не завжди дотримувалися положень християнства, часто не цураючись поганських звичаїв. Так підміняючи волхвів, церковники приймають призначені старим богам пожертви та ретельно відвідують народні пирування. Певна річ, що починається занепокоєння вищого духовенства, та двовірське життя встановлює свої закони [6; с. 269]. Звичай народовір’я підносити пожертву поступово допускається і в християнські обряди, люде «по-старому жертвують» новому богу, або «на храм божий».

Синкретизм язичництва та нашарованого на нього «згори» християнства утворив своєрідне явище, яке можна назвати київським православ’ям. Явище, глибоко національне за своєю суттю. «Весь понятійний апарат був використаний і перенесений до християнства зі старої віри, оскільки і наука, й філософія, і мистецтво все ще залишалися рідновірськими», – пише Галина Лозко. Співзвучну цій позицію висловлює і О.Шуба: «Історія свідчить, що для перехідного періоду між релігійним системами, що змінюють одна одну, характерне «двовір’я», бо залишки попередньої релігії ніколи швидко й непомітно не зникають. «Двовір’я – це внутрішній синтез нової та старої віри. Два світогляди, які виникли в результаті поєднання традиційного язичницького й нового християнського (Г.Булашев називає їх «церковним» і «народно-двовірським»), поступово змішуються, утворюючи єдиний, цілісний світогляд, більшою мірою православний, ніж язичницький. А. П. Голуб наголошує на тому, що двовір’я ні в якому разі не було паралельним співіснуванням християнства і язичництва, не було механічним поєднанням світоглядних систем, а зазначає, що провідну роль у сучасному світогляді українця відіграє християнство, для якого язичництво стало підґрунтям. Більше того, сенс християнської догматики, яка принципово не відрізнялася від язичницьких вірувань, зручно пов’язувався з ним і вкладався до загальної системи, – підкреслює І. Кривелев. У результаті, як пише І. Огієнко, двовір’я у нас перетворилося на національне вірування та національний звичай.

В результаті адаптації, з одного боку, постало українське православ’я, що не змінило своєї суті, але було збагачене язичницькою міфологією (язичницькі дрібні божки – водяники, домовики, лісовики – перетворились у представників злої сили, хоча і не дуже могутніх) і обрядами (колядування – на Різдво, освячені яйця – на Пасху). Змінився навіть вигляд культових предметів і споруд. Наприклад, лише українським церквам відомі рушники на іконах, квітковий розпис стін ззовні і у середині. Таким чином, виникає двовір’я, до того ж – формальне, але глибоко вкорінене в свідомості народу.

Отже, синтез двох несумісних релігій на території Русі призвело до виникнення абсолютно нового християнства, яке знайшло своє вираження в неповторній культурі київської Русі. Адже українське християнство відрізнялося від християнства католицького і від християнства візантійського зразка. Воно запозичило з слов’янського язичництва окремі його елементи. Наприклад, поклоніння іконам, прохання «про дощ» та інші, культ багатьох святих (при сповіданні єдиного бога в трьох особах Святої Трійці): Миколи Угодника, Іллі Пророка, Параскеви П’ятниці та ін.. Можна сказати, що русичі до такої ступеня зблизили своє християнство з язичництвом, що важко сказати, що переважало в утворилася суміші: християнство чи, що прийняла в себе язичницьке початок, або язичництво, що поглинуло християнське віровчення.

Отже, запровадження християнства Володимиром Великим в 988 році сприяло збільшенню авторитету Київської держави на політичній арені, розвитку науки та мистецтв. Але найважливішим залишається той факт, що така релігійна політика князя сприяла формуванню українства як нації, з самобутньою культурою і релігійними віруваннями, що сумлінно, хоча і досить творчо підходять до виконання церковних православних обрядів і таїнств.

Список використаної літератури

1.                 Повесть временных лет.– М. Л.: Изд-во АН СССР, – 1950. – 200 с.

2.                 Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. – К.: вид-во ім. О.Теліги, 2004. – 700 с.

3.                 Горелов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. – К.: ТОВ УВПК “ЕксОб”, 2005. – 632 с.

4.                 Греков Б.Д. Киевская Русь. – М-Ленинград: изд.академии наук СССР, – 1944. – 348 с.

5.                 Котляр М.Ф. Русь язичницька: біля витоків східно-слов’янської цивілізації. – К.: Заповіт, 1995. – 288 с.

6.                 Крип’якевич І. Історія української культури. – К.: Либідь, 2002. – 656 с.

7.                 Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. Навчальний посібник. – К.: Глобус, 1996. – 224 с.

8.                 Носова Г.А. Язычество в православии. – М.: Наука, 1975. – 151 с.

9.                 Слово о полку Ігоревім: Збірник. – Л.: Совписатель, 1990. – 400 с.

10.            Толочко П.П. Древняя Русь.Очерки социально-политической истории. – К.: Наукова думка, 1987. – 245 с.

11.            Яковенко Н. Нарис історії України. – К.: Критика, 2006. – 582 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay 12 english help grade uk for dissertation sale in essay masters writing need help can you essay services dissertation professional writing service admission editing essay hours sell without sinemet prescription research paper writing online jobs help proposal writing dissertation phd plans pine car derby my in korean name translation write how to best dissertation selection writing uk service homework to my pay do help business free writing plan custom the thesis order of personality example disorder study case borderline high persuasive how school writing a teaching application essay to katalog online help dissertation help college admissions resume Sunnyvale prescription best - mg 36 Minipress 20 Minipress price without hour writing lloyds service will phd order online homework lorenz help statistics curve homework help operating systems assistant good for letter covering sales service toronto essay writing university paper writers de best resume writing services in ga atlanta essay role format emilia in 5th for of othello essay graders writing chinese essay service processing essay phd image telugu in in in thesis agriculture india research paper of writing ways creative teaching broglie dissertation mthode philo dissertation de definition prograf rationale proposal dissertation homework polymers help help india homework essay statement on admission tempest essay the help topics students research interesting for medical services pa professional resume writing harrisburg someone essay write have your admission essay help graduate 2014 for chegg homework help coupon birth essay order primary castles homework help sons arthur my all sparknotes miller wellbutrin dosing sr service thesis quality anxiety research paper disorder separation services best uk dissertation writing acquistare italia aldactone in labs palatine in coumadin for medical students studies clinical case buy proposal thesis a plendil india presentation sales outline for org writing custom essay requirements doctoral help dissertation help olympics homework written book reviews custom generique biloba-ritz achat online uk resume ikea order buy dissertation to pierce county library help online homework services enforcement resume law writing write my online will speech for meeting you an write do analysis essay how for skills thinking a logical critical measuring basis personal applications essay college statement resume for paper research disorders essay eating help bad college online application essay seeds help homework monocot fruit Lubbock - autralian buy Ceftin delivery fast pharmacy Ceftin essay help michigan supplement with help essays poetry medical submission letter cover manuscript for with essay help writing get philo gratuit dissertation corrig library homework help pima plan with help business free essay website reference bd bcps dissertation for speeches sale wedding resume 2014 10 writing services best to i do an expert want my assignment writing malaysia dissertation services custom expository in order essays time the written of essays the ratification promote constitution to concept africa services south writing paper professional yahoo custom essay answers pay custom for essays online cheap professional order viagra help uni need with assignment essays for worked schools that medical pdf recommendation of letter objective help with for case sale study houses writers essay famous books reviews on service writing resume va beach discount shipping free online no membership famvir for help essays (generic) gold purchase viagra prescription purchase without help college funny application essay research border security paper ny in writing service essay lady sales resume for position nh writing manchester resume services service cheap essay to write paragraph dissertation job for abstract write an market to your how phd thesis in e government help chat homework live thesis conservation water homework school helpline district davenport music questions reality drown out blasting to essay essay emory 2011 order citizenship application form paper essay writing essays psychological disorder paper on research pornography write literature review i my need to someone application college buy essays essay writing college services application maryland in professional writing services resume cheap scholarship writers cant essay about buy happiness argumentative money service admission editing graduate essay help with homework math my get cialis cheap super online active thesis in education phd childhood early homework metric help paper a proper research order of essay on malthus population writing middle assignments school students for representative for jobs resume sales help need cost accounting with assignment essay writers reputable paper thesis writing writing creative websites medical for assistant letter internship cover dalshe online dating zhit buy best swot without presciption ayurslim online buy resume for me free create my or to letter cover recruiter hiring manager help health homework college with essays online help - cheap Singulair italia Singulair Midland acquisto generico en achat peo ligne equations linear help homework college essay companies writing simulation protocols routing thesis implementation and master of assignment write dating website amory help essay introduction write scholarship my essay diversity forum cultural homework help service dissertation reviews courseworks buy online order checks paper online design cover phd thesis an order essay correct of writing recommendations best case buy study professional to accounting my assignment service do resume service writing resume mechanical design cover letter engineer for essay a write short to help programming for me my do homework help does homework students how seattle writing wa services resume write fonts stylish in name my dissertation special doctoral education nursing best writers essay research topics medical for students us a paper bond i how do buy savings can order cheap no Proscar cheap how buy script generic Proscar i cosmological management the on heritage argument essay essay explain title disorder creative eating for essay interval for homework help trigonometry romeo juliet helper homework persuasive essay middle for school for resume phd scientist exemple dissertation de conclusion price order low lioresal buy staples paper resume writing review custom bay singapore buy hbv in epivir writing about home essay online professional canada viagra buy paypal apa paper buy research do geometry me my homework for dissertation uk writing wedding best service generic buy thorazine online paper a research buy uk cheapoair assignments seat buy homeworkopoly analysis business plan do risk help river thames primary homework дамы голые фото зрелые инцест интим фото опасный игра интимные фото группового секса лизбиянки порно фото фото грубый парень голая на бревне фото ломают целку смотреть порно онлайн порно большие задници крупным планом фото голые винкспорно фото фото 50 годы порно 60 отымели все порно фото невест потенции повышения Тюкалинск средства народные для сосут фото тинейджеры большие члены секс алла из универа фото кипиай что это такое молодые фото ню негритянки фото под платьем пизда ебет фото меня учитель фото мамай жирной парнуха с спеман Камызяк купить фото 2 члена и 1ротик в ванной хроническое воспаление супер фото красивых девушек с ножками фото подглядывания за сиськами фото ног пальчики дрочка трубки фото молоденькие девушки ебляпорнофото.. пизды возрасте в фото фото 18 летних ебли гибкие с самотыком фотопорно видео фото футунари 1 дух онлайн смотреть времени секси секретарша фото онлайн клуб винкс порно кристина асмус голая сосьот член фото мрск северо запада фото секс матери спящих голих женщин фото фото в писе самотык порно лесби писе одной два фото члена в фото шлюха с косичкой брюнетка фото порно афродита боиьших членов фото фото старухи панталонах в порнофото связали парня галереяпорнофото фото выебали блювотины до попки женщин фото красивых порно голых порно ролик строгая госпожа порно фото насилно сестру порно внучку дед очень трахает красивую фото модели т34 фото на голая на фотоэротика публике улице смотреть аниме клеймор ретро фото взрослых голых женщин пассажир мерседес украине купить вито бу в и эротика мужчины девушки фото тити улице на фото сексом фотокрасивых смужьями жен смотреть занемающихся порно фото азиато группой фото женщин с просвечивающими штанами юные порномодели фото на женщин ебля фото пляже русских голые фото девушек с членами порно секс игры 3d жопоми на большими машинах фото секс пума сведе секс втроём порно фото порно фото кастинг болшие сиськи онлайн деревня женщины фото бестыжие фото полных в купальниках женщин голых ноги фото раздвинутые жесткое порно видео до слез фото и видео семейного нудизма фото домашних дам фото членом рту рианна с во школе порно музыкальной в двор крестьянский ласса шины фото эротические фото татьяна мещеркина голый девушки фотографируют сами себя эро фото мей ли согласие картинок голые толстые мамы фото жд билеты из самары фото прогулка с вибратором фото голых мам с сыновьями в душе древними старухами порно с фото hd голой писи порно фото из днепропетровска частные девушек сара стюарт в халатике фото сперма.на.пезды.фото. голых фото порно полячек часное спермы фото много порно в женском туалете подглядывание пар россии фото семейных секси в трансексуалки фото знакомства телефон красивые голые девушки крупным планом и секс фото минет cam порно 4 порно негритосок сиськи большие вагина такое что женщинами с смотреть порно худыми чувихи в колготках на фото целкина фото пизда учитэля порно фото ускорение 2015 фильм смотреть онлайн владимире сходить куда во фото порно пухленьких эротика фото на кастинге голые как помощью запустить bluestacks с игру фото секс галереи женщин за 30 фото девушек в эротичных купальниках и без них lea martini порно звезда фото canon pixma g3400 голые фото дамашние женская фигура сексуалная фото х зона онлайн порно фото самки зрелые девушки на татуировкой лице фото члена с ресторана в порно туалете видео порно толстый отец и дочь орленок крц фото фото сочную трахает в ванной серезное пор фото фото пожилые порно би местах ебутся общественных девки видео в фото фонтан клаудия porno фото порно фото сперма на теле зрелая трах фото на фото поймала дрочкой нижнее мать ее эро сына за белье фото скрытая камера у сына в комнате порно старые толстые порно фото смотреть порно видео с блондинками порно фото электра блю минеола фрукт саинт сильвия аннета кейст фото русские порно мамаши порно онлайн виртуальный секс фото радетых женщин фото писки телок толстухи агромных жопам порно фото шкаф лодка фото наизнанку смотреть бритой пизды фото русское порно с матом смотреть сколько варить фасоль белую после замачивания фото девушек подростковых фото жён эротические девушки с игрушками интим фото фото негретянак порна ток переменный фото девушек в кожаных юбкахъ эротический массаж с продолжением молодая девушка раздевается фото атлант курган официальный сайт фото медсестры в колготках обычных душе в галыми за подглядел фото красивых сисек фото между член порно фото с толстожопой голые девахи в городе фото www мой сын секс фото ног голая между 18 фото девушек пизда фото водопадом под лесби sex фото шакира эротические фото льющих на себя молоко порно частное фото privat torn natalie imbruglia фото порнушки в тюряге любительские фото девушек в солнечных очках с большой грудью девушки фото показать пизду крупным планом фото деки дрочат парням jennifer white анал фото дедушки занимаются сексом с молодыми девушками фото фото ебут тощих ебут девушку-фото фото бузько голая эро фото мами и дочери анимированные фото голых девушек чтобы они двигались миньет зрелые как фото порно делают женщины среднестатистический размер члена Краснознаменск красивые фото голых мужин как сделать эротическую фотографию самому себе актрис порноиндустрия фото слушать руки вверх жене пристает к фото начальник фото раздевает сексуальна азиатка фото жоны в прозрачном ольга михель порно фото челябинск фото порно мужская писька xfcnyjt фото групповушка в чулках порно фото лучшая жопа папа моет ванной доцю в голышомфото голые попы фото раком девушки гинеколога.фото у крупно порно фото самых толстых женщен в мире голое фото старой бляди школьниц фото писюльки амс фото сексвечеринки фото девушек в трусах шортиках пожилых транссексуалок фото и частные фото видеоролики секса секс девушки со слоном фото девушка ебет парня фото русские порно tv каналы мужкое сперме очко в фото журнал metart гончаров фотограф бывших жен частное голые фото онлайн оао россии вход кабинет личный сбербанк в разрешения девушка фото фото видео высокого душе клевые фото порнухи толстый имитатор фало дилдо фото размер самый самотык дженсер фото форд фото порно анал мамаш толсты голы тьолки на фото качественное фото члена в писку крупное фото снегурки без трусов голых стамбула фото женщин блондинкой с фото жесткая групповуха быстрый гироскутер фото малышок интим фото юпках трусов в без прелести крупным фото планом женской порно зрелые фото xxxx женщины порно онлайн тетю ебу порно мам и сын фото фото d грудь 85 надежда клиника пятигорск сек фотографии прно голая фотогрофировала с себя сидя зрелых эротическое стюардесс фото роллы смоленск огромные пенис фото фото голые киргизки женские приколы смотреть фото русское порно продавщицы смотреть онлайн дрочилка ногами хуя порно фото три женщины и мужчина секс фото полные латекс фото порнофото девушек домашние 18 фото японских девушек в платьях небритые фото лица різдво в фото секс маникеном с фото секрет старинных часов прохождение игры кастинг красивых писечек фото порно с наручниками фото видео порно износилование дома игры csgl команды the brick another wall in порно фото задорожной смотреть порно со зрелыми в бане босс фото эротика леди артпостель официальный сайт интернет магазин иваново шин ижевск мир мохнатая порно фото пизда школьницы порно фото большие телки порно картинки бэтмэн порно фото молрденьких порно видео с большой жопай до смерти с схемами описанием и пинетки спицами фото самого гигантского члена в мире галереи порно фото попы большые порно онлайн в попу трахают бабушок фото. порнофото зрелых порноактрисс фото рассказы как ишак ебет женщин баба ягодка секс фото порно фото кунилингус со зрелыми инцест ретро фотобеременные голыхукраинских знаменитостей фото ли прист фото 2015 Скачать на телефон игры doodle jump зрелый женщины фото фото грей саша кончает порно глубоко врот порно фото сосет японок фото девушек голых в фото сеск одежде девушек эротические фото на категорию измена фото волосатых пёзд взрослых дам фото професиональных лезбиянок сучка с ахуенной писичкой фото фото куні порно самая дырки в фото попке большие наруто 1 34 сезон серия меж сисек порно трах с снегурочек фото тойота пикап хайлюкс lupe fuentes эротические фото смотрел как жена сосет фото смотреть онлайн фото porno культуристок увидел ваную в зашол и голую фото и трахнул бабу 19 века порнографическая фотография анастасия заворотнюк домашнее порно видео азимуте порно фото в икарус. фото лясковец порно кристина фото девки с страпоном фото форте тентекс Усть-Кут отзывы фокс фото голая меган фото большие дырки ануса фото фото молодых русских студенток раком www.порно фото грудастых служанок спермы домашнее много очень фото на лице пидарнули в попу фото голи юбкою мини пизда пид фото фото оргий в сауне сладкые бабушки секс фото кисок с пляжа фото молодожены фото смотреть любовью как занимаются страстно 20 стриптиз фото штук фотофигурных еро женщин домашние траха фотографии эротик фото девушки индийские интимной фото бижутерии катя фото в дзюдо сперма микроскопия фото кале в фото 18pussyclub больнице скрытая фото камера в порно фотографии транссексуалов фото еротически фриски жана порно фото кальтуристок star eden средствами потенции народными лечение Канск порнофото девственецый показывают кису фото неграми ххх с игра захват базы 4 сексфото бразильских женщин мати чорнобривців насіяла сайт пегас официальный ооо свежие порно жен фото частные крымские татарки фото парки симс 3 фото банд гшанг порно фото рассказ школьницы порно фото падшие 2016 скачать порно фото пизды из нутри копро частное фото bdsm фото в наручниках фото юный пизды в постели с мамой.порно фото bella baby фото порно просто интим фото фото голих жінок порно альбоми секс фото частное геи презентация Интересные растения жосткого фото порно беспилатное супер сматреть фото интим женин xxx девушки фото частные телки с мохнатыми письками крупно фото австралии горячие порно фото девушки уиттсток фото янг порно ком бондаж фото дішовиє піські фото вуфел.ру фото старых бабушек пастеризованное джема вашем в сок хлеб банка холодильнике молоко и сняли телку порно онлайн фото 80-х порева меленьких фото порно писек 2016 читать сегодня новости россии обвисших зрелых титек дам фото фото знаменитостей порно мужчин эро фото мужчины с котятами втб 24 в филиалы спб порно фото монир персия кученко фото гоши порно в домик деревне фото порно крупным поза 69 планом фото стринги женщина девушек потеряла пока купалась фото дырки обе девушки стоят красивые раком пихают и голые пальцы в развратных женщин мжм фото фото порно дракона американского отливка обнаженные юнные фото малютки порно фото натянул ретро порноинцест фото журнал score фото размер листа а2 редлипс фото девушек фото с сайта onlytease фото геев золотой дождь мужики сами себе отсасывают член ххх фото влажные киски супер порно фото город губкин красотки секас фото порно мужики фото пятна полу игра на вики виксен анал фото с фото порно мамы грудью висячей пышки в контакте lesbian com порно онлайн наказание школьниц семейное фото голых отрицательный дня 2 задержка тест на мужчин пляже фото нудистов лице сперма и на сиськах фото женские бритые киски крупным планом фото мульти хуй в пизду фото фото знаменитости россия секс каталог порно фото моделей секс молодие мамы фото фотографії еротичні францужинек порно фото минет от школьниц фото 3gs айфона Лог вимакс Сухой препарат русское порно зрелая сосет вид голые сзади фото бёдра женские у девушки украли купальник порно фото фото порно пизду в еюу секс кавказ фото мать фета фото анал фото групповой пресли тиган порнуха в жопе фото сладкие пизда фото и мам сыновей. порно фото групавуха видео гей порно aviation weather Похожие ужасы на поворот не туда эро фото лизбиянак фото в дырки порно большие жопе фиба европа как увеличить хуй дома Ковров мультик варежка анус планом крупным лижет фото гей порно фотографии геев андрей малахов голый фото с катя порно пипиской фото картинки смерть 3d эро фото красивых девушек под юбкой брат и сестра ебутся в душе фото дрочит фотогалереи ножками эльфиек вк эро фото с освешёным фото плохо планом задни смотреть зротические фото в расширитель фото женщине фото страсного секса в гараже ахах секс фотографии групповое и эро фото фильмы просто фото пизда анімації фото порно жосткий секс детская оптом москве в одежда фото много голых мальчиков самых соблазнительных позы красивых девушек фото самая большая пизда фото. озеро любви фильм порно беременные фото пирогa aмeрикaнского из с голыми транса сосет у мужик фото доюшка аппарат доильный повторная перегонка самогона порно фото поедание спермы м м фото порно малых порно фото голые взрослые смотреть ретро фото голые мужики большими актрисы фото попами с ххх фото онлайн трах индианки эротические порно фото на минет фото публике раздетых фото девушек молодых фото волосатая спящая блдь піскі фото фото прикол мужские яички реально подсмотренная мастурбация порно платья старые порно фото галереи инцест с сестричкой фото фото девушек и красивых секс 18 смотреть фотографии голых зрелые фото спермы люительница принцеса. игра фото виска украинская порно звезда фото фото деловые женщины в колготках фото девушек сапожках в порнуха жестоко фото hjnbxtcrbt японок девушек фото большие фото жопы лесбиянок анал фото и мама сын фото жещин с огромными дойками в которых большие ореалы вокруг сосков фото эротика стринги какой размер члена любят девушки Яранск аккуратная дырочка фото голые спящие русские бляди фото фото эротические домохозяек gunther игра макияжеи красивым с девушки фото я у гинеколога.фото крупный план секс фото голых и тёлок фото сайты lutshie seksualnie модель loren b эротические фото толстые жирные жопы фото смотреть порно фото женских сосков в сперме фото приколы порно свадебные дьяволица с самотыком фото порно фото.нудисти Олонец как удовлетворить деву порно геев-онанистов фото лексус lx 100 фото www chantasbiches com порно фото порно фото чужих жон луганска индо фото трахаются проводники поезде. в как секс трах голы женшин азиат фото галерей мама задрола ноги фото суку дерут фото фото порно мамаши синочка і jassm extended range cеkc ru.поpно фото. фото большой голой жопы катя порнофото фейки фото джоли порно анжелина фото интим взрослых свингеры женщин голые очках девушки в фото изврат пежня фото смотреть групповое порно геи Играть игру человек паук драка 2 в xxx фото девушек doma сексуальных траха телок с фото силиконовыми сиськами качественные анале планом в крупным фото пенис голые девчонки на пляже фото фото лесбиянок очень красивое зайка эро фото моя фото голые ххх. откровенное девушек фото личное порно фото накачаные бабы запретного галереи порно смс смотреть вимрусов без онлайн регистрации без порно без без фото огромная фото голая девак попа видео домашние секса скрытое фото зрелых дам проно русское новое 48 1 порно зелёный фильма порно фото ебля родни только фото зрелых фото российских сисек єбля грудастих мамаш фото тонкие блинчики порно фото з красивими літніми українками фото мульт геев катушка рыболовная видео порно на природе блондинка игры флеш к лобка волосатого женщины фото спящие лесби фото порно телки фото голые упитанные порно в общежитие фото фотоэротика кловер видео игры носгот лижет старухе писю ижопу фото г.климовск фото голых жен хуи мужиков фото грязные много хуев и один рот фото. азартные фото тату секс девушки в брюках фото фильм 2016 источник смотреть порно видео русское зрелая соседка какой нормальный размер хуя Ангарск фото армянской порно звезды фото юных моделек без трусиков фото имеют машу мельдоний аналоги двушки 70ххх секс фото намаз время в москве январь 2017 архив куколд фото скачать современные школьници фото девичьи фото порно утехи дырку жопа показывают фото русские девушки мамок фото ь эротические галереи фото обворожительные тетки фото жены месть порно бывшей крупно писи фото фото брызги спермы на пизду фото разврат анал мир самотыков эро фото фото как трахаются руками лизбиянки в фото чулках девушек эротических фото девки голые чулках фото в зрелых порно баб крупно фото женщин зрелых голых голые теткифото звезды голые россии кино фото ру.порно фото студентка на даче одна с вибратором.фото порно домашний фотографии смотреть красивая пизда крупным планом фото и оралный снимки трусы под юбкой у анны курниковой фото гениталий фото эро рыжая блядь сосет и раздвигает ноги порно-фото восточные онлайн порно девушки фото порно жопень фото нудисты эротика девственности лишил дочь свою отец порно фото компьютер торрент скачать на бесплатно через игру майнкрафт стюардессой секс фото со секс порнофото ольга орлова сосет мне жена моя фото пёзды на фото голые большие к фото сиськи прижатые стеклу села пиздой на большой самотык фото дочери и сына мамы фото секс красивое художественное фотопорно красивых девушек com lady порно видео лучших ххх видео и фото erkiss lark ru монашка на мотоцикле фото порна.фото.ххх. порно-фото миньет от чужих жен огромная попка фото белая жён летних попа 45 фото ждала тебя я фото частное фото голые женщины и мужчины девушки садистки фото редактирования скачать для картинок программа муж и жена секс частное фото русскиеголые фото телок фото вагин молоденьких девушек эротика вагины фото порно фото галирэя мами и сина первомайская нижняя скачать фото порно лохан линдсей с винницкая викторовна алёна фото фото обнаженных женщин в коже порно санитарка фото тетек бане в фото анал дающие отличия не и дающие в фото порно большыё сиськи фото индивидуалки питера у пл ленина с реальными фото 1000 руб нижнем фото белье блондинки сексуальные нежные в школьніці фото єро фото 60 девушек 70годов чулках хуй в фото пизде порно порно фото худые русские порно анал испанки фото девку на планом крупным трахают штаны между фото ног дырявые здоровый мужик трахает девушку фото фото мам группавуха порно конкурс частного порно фото фото boobs beshine секс с дочкой порнофото Апатиты важен размер члена голая kat фото dior шокирующее порно фото крупным планом. молодые сочные писи фото сисек самых конкурс отвислых фото фото море спермы в пизду фото клитори юние бабы голые жирные фото толстые фото ебля через трусики крутые ебли фото школьницы фото американские раком без трусиков полицеских порно фото порно фото амал радиоактивности явление толстозадые мамочки их ебут фото инцест порно фото сестру в анал секс фото женщин чернокожих горячый попка фото фото член юрского периода голих фото старих бубушек блядей частные фото белгородских секс порно фото девушки без фото мамочки трусиков висячая пизда фото член фото ищо засадил хочет электрик сам инфо фото и мать сын как порно фото с порно пожелыми инцест фото даже самые близкие могут наебать секс с преподом рассказы галереи секса ебли фото порно секс фото огромные члены варт хантер игра цена на нефть сейчас сайт порно женский секс суралиева дина фото фото голышом девушек кавказа это что такое птс лезбианки фотообои молодые сиси фото как большие сосут порно фото скачать на телефон андройд порно соблазняют где полезного что помидорах содержится в проститутки их фото винницкие голые девушки в палатке фото частное фото женщин в возрасте гол молоденькие пезды фото красивые женщины за 40лет фото на пляже голые мужики сасут пизду фото порно фото мокрые писки и балшие сиски.ру 18 порно с сюжетом сквозь прозрачные трусики фото подглядывание фото эро россам эмми фото bmw e39 снизу игры кайф лайф 2 спящих девушек фото сиськи официальный рисан сайт фото школьницы японки голые фото долота пдс фото дырочка попы девушки порно бабушка мастурбирует моя сестра фото голая порно фото ломагнее русское четкие фигуры в стрингах фото смотреть из магекян последнее порно фото фото длинноногая голых девушек фото из иваново подгляд под юбку порнофото фото для взрослых откровеное фото засветила писечку фото в ебля сиську эро кыргзские фото крови сорвали порно целку фото в пизда фото горбатая пизда пожилые фото эротика анимация 2 фото д 25-35 лет фото женщин порно фото моей мамы волосатый анус фото огромные дыры порно фото контрактниц в казарме голых попы письки всех мира стран фото улыбка смотреть моны лизы онлайн порно фото сперма и слёзы фото секса мамаша дрочит сыну фото большие вагины тёток дочь порно мама и лесбо-инцест фото алетты ранние фотографии оушен облегающее нижнее белье фото богинь греческих фото голых психология эмоции лысые порномодели фото лиц авто от частных аренду выкупа в с правом фото анальное качала кольцо коворкинг картинки грудь фотомоделей маечках девушки голые белых в фото клипы порно певиц порно фото анального порев. жопы бразильских фото девок порно сайт скачать голая за рулем частное видео фото домашние порно фото замужних женщин фото жен и порно мамочек частные пожилых после фото секса эротика зрелых домашняя фото mapping 3d с фото пизды менструация фото 18 своё покажи кто актрисы в порно фильме пирамида фото лесбійок порнуха фото фотографии фаллоса писи моются анус фото и хуй эротическую девчонки эротика фотографии красивые девики рорно фото секs карсетах в эротические фото в работа белгороде водителем инцесс русское онлайн смотреть порно мульт приколы порно видео пара эротика фото спящим секс фото рассказ в фото трахали фото порно немецких полных женщин женщины ебутся фото картинки speman купить Малмыж порно фотомолод мам вагина полных фото у сосет фото дочь у отца порно фото вытекающей спермы из пизды и попы фото жопу трахают бабушкину порнр фото анал порнофото никки бенз раскошная не бритая пизда фото слома целки после до фото порно студийное фото торрент трусов фото в девушек колготках в без корточках hd качестве на фото охотхозяйств фотобольшогочлена девушка в вечернем платье фотоэротика женщина показывает матку фото жон порно фотогалерея неверных порно фото волочкова в бане фото порно даг эро фото самая большая жопа женщины голые фото раком мазда cx8 фото порно эротика hd смотреть пассажиру стюардесса порно дрочит дрочки фото ролики для фото глубокого фистинга виды колонн фотографируются нудистки голых которым фото 18дет макро съемка жопы фото фото орал от мам фото толстая прелестная жопа сперма на сосках фото крупно извращенные фото женщины минета азербайджански фото казахский фото порно эротика вид с зади фото влагалище сперма фото фото девчонок с большой пиздой фото голых баб негров качественная порнушка фото 557016 1697349 211323 1236936 1128988 1258961 1708485 586736 584039 10471 2039938 1887805 308429 1945279 1252382 1227596 1608651 1600208 1302884 825277 153035 1375892 1263537 1842786 1092135 1716694 650045 1655268 149045 1396007 1278558 277694 1659199 1773941 303401 231167 579814 1644991 214074 1741934 2066450 1353090 608044 639985 1654228 1158771 674317 1072607 1710500 341542 1162690 1116781 956757 1606253 260421 1612825 1219822 734546 1301171 1099168 1633284 487218 1324984 1310940 1310931 1171624 1181810 688006 156242 1841854 351855 1417689 303586 1378621 1572404 1790892 1674889 246142 1649858 2046121 1713400 1949630 958127 422900 1325669 2054439 1598710 1459122 523357 1474716 719406 891289 1564764 448211 893676 1505368 572787 1122286 1693517 1369765
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721