Значення запровадження християнства у державотворенні України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті висвітлено значення запровадження християнства Володимиром Великим для подальшого державотворчого процесу в Україні. Автор значення цього рішення князя для формування українців як нації, з самобутньою культурою і релігійними віруваннями.

Ключові слова: язичництво, двовір’я, пантеон, народовір’я.

This article highlights the importance the introduction of Christianity Vladimir the Great to further state building process in Ukraine. Importance of this decision by Prince to form the Ukrainian as a nation with a unique culture and religious beliefs.

Keywords: Paganism, dual faith, pantheon.

Сьогодні ми з вами є свідками бурхливого процесу духовного і національного відродження України, в контексті якого відбувається наше національно-релігійне самовизначення. Зараз спостерігається відновлення діяльності багатьох християнських конфесій, а також збільшується інтерес до давніх язичницьких вірувань. Все це призводить до намагань дати відповідь на одне з найважливіших питань нашої історії, яке значення для нашої держави, для нашої нації мало запровадження християнства як державної релігії у 988 році.

Перш за все слід зауважити, що з самих витоків свої державності язичницька Київська Русь була добре знайомою з християнством, а особливо з православ’ям, яке поширилося на наші терени з Візантії. Перші київські князі в більшості позитивно ставилися до християнства, і самі охоче христилися. Але їхні спроби зробити цю релігію державною не закінчилися успіхом через неготовність суспільства прийняти нову релігію, як власну. На той час язичництво не перешкоджало гармонійному розвитку нашої держави, але ситуація змінилася у Х ст., коли християнство стало панівною релігією в Європі і це призвело до виштовхування Русі на дипломатичну периферію. Ситуацію погіршував і той факт, що в нас не було єдиного пантеону богів. Таким чином наше віросповідання стало причиною гальмування нашого розвитку і взагалі збереженню нашої незалежності. Це прекрасно розумів Володимир Святославович. Прийшовши до влади Володимир спробував провести релігійну реформу, суть якої полягала у модернізації язичництва. Це було необхідним для зміцнення держави і авторитету князя. Його релігійна реформа складалася з двох етапів. Перший етап припадає на 980 – 982 рр.. Суть цього етапу реформи полягає в тому, що Володимир вибрав з великої кількості язичницьких богів 5 основних і створив так званий пантеон богів [7; с. 25-30]. Сенс реформи, як вважає Брайчевський М. Ю. і Рибаков Б.О., полягає в об’єднанні місцевих богів в єдиному пантеоні, тим самим ствердити політичну єдність Русі.

Ієрархія новоствореного пантеону ніби віддзеркалювала розклад політичних сил у середині країни, адже верховним божеством було визнано не полянського Даждьбога, а новгородського Перуна. Очевидно це сталося, тому що Володимир мав зважати на новгородську еліту, завдяки грошам якої прийшов до влади [8; с. 12].

Проте навіть модернізована стара релігія не відповідала потребам часу. Християнські європейські країни негативно ставилися до «варварських» країн, тому для зміцнення авторитету потрібно було діяти більш радикальніше. Запровадження нової державної монотеїстичної релігії стало життєвою необхідністю [11; с. 49].

Вибір було зупинено на християнстві візантійського зразка [3; с. 179]. І це зовсім не випадково. По-перше, дана релігія була добре знайомою для русинів. По-друге, відповідно до візантійської моделі християнства світська влада домінувала над релігією, що збільшувало вплив великого князя. По-третє, візантійське православ’я знайомило Русь з християнським віровченням рідною мовою, що прискорювало і спрощувало процес поширення нової релігії [2; с. 171].

Хрещенню передував воєнно-політичний союз Русі з Візантією, укладений десь близько 897 р.. За цим договором київський князь мав послати загін на придушення бунту полководця Варди Фоки. За це імператор обіцяв видати за Володимира свою молодшу сестру Анну. Князь виконав свою обіцянку, от візантійський імператор Василь ІІ відмовився виконувати обіцянку. Тоді розлючений Володимир після 6 місяців облоги захопив візантійське місто Херсонес (Корсунь). Імператор змушений був поступитися [7; с. 77]. Після хрещення восени 988 р. Володимир одружився з Анною, а згодом відбулося хрещення киян [1; с. 51 ].

З літописного повідомлення видно, що нова віра не могла поширитися тільки за бажанням князя. Введення християнства зустріло гострий опір і вимагало примусових заходів. Кияни були зігнані до Дніпра, де їх хрестили попи з Корсуня та Царграда [10; с. 73]. А напередодні Володимир попередив про наслідки непослуху: – «якщо хто не з’явиться уранці на річці, багатий чи бідний, то стане ворогом…» [1; с. 80].

Хрещення в регіонах Русі тривало упродовж кількох століть, оскільки населення вперто не бажало розставатися зі звичною вірою предків. Процес християнiзацiї держави йшов повiльно, а незрiдка й хворобливо, населення гостро реагувало на новi iдеологiчнi віяння, що розповсюджувалися по всiх градах, погостах і селах. Християнськi проповiдники наштовхувалися на глухе чи пряме незадоволения народу, яке iнодi виявлялося у формi фiзичної розправи над ними [5; с. 76].

Отже які наслідки мало хрещення Русі – одна з чи не найбільш дискусійних тем у науковій літературі. Погляди дослідників коливаються від тверджень про «повну й безконфліктну асиміляцію християнством язичників-слов’ян» (М.Чубатий) до положень про язичницький (або «двовірський») характер Давньоруської держави у ХІ – ХІІІ ст. ст. (Б.Рибаков).

Беззаперечним є той факт, що поступово християнство охопило всі сфери життя людини. Першими руськими святими стали Борис і Гліб, які прийняли мученицьку смерть від Святополка Окаянного.

Прийняття християнства мало для нашої країни суперечливі наслідки. Так по-перше, нова віра сприяла остаточному розпаду родового ладу [4; с. 277] та формуванню та зміцненню нових феодальних відносин у східних слов’ян.  Християнство, сформоване як релігія класового суспільства, освячувало владу панівної еліти та всю феодальну систему, адже існування християнської небесної ієрархії було ніби відображенням ієрархії феодального суспільства [5; с. 52]. По-друге, православ’я стало надійним ґрунтом для створення могутньої, централізованої самодержавної країни. По-третє, прийняття християнства сприяло зростанню міжнародного авторитету держави [9; с. 249]. По-четверте, з православ’ям до нас прийшла слов’янська абетка, створена проповідниками Кирилом і Мефодієм, що сприяло поширенню грамотності серед русичів [2; с. 127]. Це підтверджують письмові свідоцтва – берестяні грамоти, які говорять про те, що в Києві, Новгороді, Смоленську та в інших містах люди не тільки вміли писати, але й вважали це звичайною, буденною справою. Поряд з цими позитивними наслідками не слід і забувати, що прийняття християнства мало і негативні наслідки. Так насильне насадження нової віри призвело до сильного спротиву у віддалених регіонах з боку селянства. Дана реформа позбавила русичів змоги самим прийти до розуміння монотеїстичного бога. Християнство також вимагало в новонавернених людей раптово змінити свій світогляд, переконання і звичаї, що було дуже тяжко для населення і призвело до не сприйняття і не розуміння нової релігії.

Отже, прийняття християнства у формі «революції зверху» призвело до того, що в світорозумінні та сприйнятті русичів таємне язичництво брало гору над офіційною вірою досить довго. Також не слід забувати і про позитивні наслідки християнізації Русі. Східні слов’яни з прийняттям християнства постали не як варварське плем’я, що протистоїть навколишнім народам, а як особливий народ, який має рівні права з іншими державами і народами.

Результати  прийняття християнства східними слов’янами були досить багатими. Наслідком чого стало, по-перше, входження Київської Русі до Християнського Європейського світу; по-друге, відбулося піднесення рівня економічних, дипломатичних, технічних, архітектурних, освітніх, художньо-ремісничих знань; по-третє, змінилися морально-етичні засади, відбувся переворот у поглядах на життя, переоцінка цінностей, людина вчиться систематизувати власні уявлення про дійсність. Християнство мало не тільки релігійний, а й філософський зміст – відповідало одвічному прагненню людини осягнути закономірність і першопричину виникнення світу, розширювало її кругозір, примножувало знання.

Попри вище сказане боротьба між церквою й народними звичаями точилася довго і запекло. Старі поняття надто міцно трималися у народній гущі. Навіть новоспечені священнослужителі (русичі) не завжди дотримувалися положень християнства, часто не цураючись поганських звичаїв. Так підміняючи волхвів, церковники приймають призначені старим богам пожертви та ретельно відвідують народні пирування. Певна річ, що починається занепокоєння вищого духовенства, та двовірське життя встановлює свої закони [6; с. 269]. Звичай народовір’я підносити пожертву поступово допускається і в християнські обряди, люде «по-старому жертвують» новому богу, або «на храм божий».

Синкретизм язичництва та нашарованого на нього «згори» християнства утворив своєрідне явище, яке можна назвати київським православ’ям. Явище, глибоко національне за своєю суттю. «Весь понятійний апарат був використаний і перенесений до християнства зі старої віри, оскільки і наука, й філософія, і мистецтво все ще залишалися рідновірськими», – пише Галина Лозко. Співзвучну цій позицію висловлює і О.Шуба: «Історія свідчить, що для перехідного періоду між релігійним системами, що змінюють одна одну, характерне «двовір’я», бо залишки попередньої релігії ніколи швидко й непомітно не зникають. «Двовір’я – це внутрішній синтез нової та старої віри. Два світогляди, які виникли в результаті поєднання традиційного язичницького й нового християнського (Г.Булашев називає їх «церковним» і «народно-двовірським»), поступово змішуються, утворюючи єдиний, цілісний світогляд, більшою мірою православний, ніж язичницький. А. П. Голуб наголошує на тому, що двовір’я ні в якому разі не було паралельним співіснуванням християнства і язичництва, не було механічним поєднанням світоглядних систем, а зазначає, що провідну роль у сучасному світогляді українця відіграє християнство, для якого язичництво стало підґрунтям. Більше того, сенс християнської догматики, яка принципово не відрізнялася від язичницьких вірувань, зручно пов’язувався з ним і вкладався до загальної системи, – підкреслює І. Кривелев. У результаті, як пише І. Огієнко, двовір’я у нас перетворилося на національне вірування та національний звичай.

В результаті адаптації, з одного боку, постало українське православ’я, що не змінило своєї суті, але було збагачене язичницькою міфологією (язичницькі дрібні божки – водяники, домовики, лісовики – перетворились у представників злої сили, хоча і не дуже могутніх) і обрядами (колядування – на Різдво, освячені яйця – на Пасху). Змінився навіть вигляд культових предметів і споруд. Наприклад, лише українським церквам відомі рушники на іконах, квітковий розпис стін ззовні і у середині. Таким чином, виникає двовір’я, до того ж – формальне, але глибоко вкорінене в свідомості народу.

Отже, синтез двох несумісних релігій на території Русі призвело до виникнення абсолютно нового християнства, яке знайшло своє вираження в неповторній культурі київської Русі. Адже українське християнство відрізнялося від християнства католицького і від християнства візантійського зразка. Воно запозичило з слов’янського язичництва окремі його елементи. Наприклад, поклоніння іконам, прохання «про дощ» та інші, культ багатьох святих (при сповіданні єдиного бога в трьох особах Святої Трійці): Миколи Угодника, Іллі Пророка, Параскеви П’ятниці та ін.. Можна сказати, що русичі до такої ступеня зблизили своє християнство з язичництвом, що важко сказати, що переважало в утворилася суміші: християнство чи, що прийняла в себе язичницьке початок, або язичництво, що поглинуло християнське віровчення.

Отже, запровадження християнства Володимиром Великим в 988 році сприяло збільшенню авторитету Київської держави на політичній арені, розвитку науки та мистецтв. Але найважливішим залишається той факт, що така релігійна політика князя сприяла формуванню українства як нації, з самобутньою культурою і релігійними віруваннями, що сумлінно, хоча і досить творчо підходять до виконання церковних православних обрядів і таїнств.

Список використаної літератури

1.                 Повесть временных лет.– М. Л.: Изд-во АН СССР, – 1950. – 200 с.

2.                 Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. – К.: вид-во ім. О.Теліги, 2004. – 700 с.

3.                 Горелов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. – К.: ТОВ УВПК “ЕксОб”, 2005. – 632 с.

4.                 Греков Б.Д. Киевская Русь. – М-Ленинград: изд.академии наук СССР, – 1944. – 348 с.

5.                 Котляр М.Ф. Русь язичницька: біля витоків східно-слов’янської цивілізації. – К.: Заповіт, 1995. – 288 с.

6.                 Крип’якевич І. Історія української культури. – К.: Либідь, 2002. – 656 с.

7.                 Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. Навчальний посібник. – К.: Глобус, 1996. – 224 с.

8.                 Носова Г.А. Язычество в православии. – М.: Наука, 1975. – 151 с.

9.                 Слово о полку Ігоревім: Збірник. – Л.: Совписатель, 1990. – 400 с.

10.            Толочко П.П. Древняя Русь.Очерки социально-политической истории. – К.: Наукова думка, 1987. – 245 с.

11.            Яковенко Н. Нарис історії України. – К.: Критика, 2006. – 582 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays online now buy dissertation effectiveness audit government in internal buy on papers research line with internet homework also do my the i dissertation malaysia quality writing services 2010 outlook ms updating not inbox sites resume writing best essay culture help american resume writing education service help christmas a essay carol uk my write to dissertation someone pay milwaukee service professional writing resume for transition essays study dissociative disorder case pattern online paper buy malaysia personal for prompts medical school statement coordinator position for letter cover merchandise jobs sample resumes for sales i my can encourage how homework do myself to online services essay thesis quality service management admission best grad writing service school essay brand ultimate male no enhancer prescription name application abroad essay study help plant starting business mail a order college buy thesis writers research for hire case 11 stress post study 9 disorder traumatic paragraph transitions plans lesson college essay admission vs personal statement help reviews resume writing services best 2014 resume to write someone my research paper help religion bibliographystyle order letters many of for school medical how recommendation essay odyssey analysis essay cambridge mba hero services nyc best online resume writing of cheap 10mg for yagara writing of honor speech help maid need broberg thesis phd niklas japanese my do i homework in eyeglasses buy reviews online turnitin writing essay service of essay help with conclusion online homework accounting help thesis phd system detection intrusion homework us government help cheapest purchase robaxin application essay college buy yourself site and 50 for people older dating helpers college essay application an essay writen sentence what asking is paper rti research on medication arimidex cheap purchase custom reasearch essay university college application buy essay xiamen essays einstein by written albert coursework gcse maths borders paper research music editing services essay canada uk checkmate free dating instant review should literature how write my i to write my how strengths internship attorney letter cover district for thesis college paying a learner help focus assignment the on antisocial essay case personality study disorder custom resume folder writer essay postmodern vanderbilt cornelius essay scholarship help letter for cover draughtsman mechanical essays written college naukri services resume writing poppers achat de english quebec royal buy a presentation argument control gun essay on without xenical affordable prescription legit research writing services paper samples college entrance essay to where buy Pilex online no canada b12 fast prescription vitamin daily imuran how dissertation 3 to chapter write order time in person short famous essay thesis barbara order to maid ehrenreich dissertation help leeds african essay history to buy writing uk dissertation help help sql homework oracle dna 2009 day essay writing federal best resume what the is service case social disorder anxiety study moon the homework help cu online ascunsa platfora dating tenisi uk writing services academic panic on disorder essays homework economics home help good write paper to graduate how a services writing quality barbeque dodgy homework the help tabs noroxin get companies writing 10 top dissertation retail care health and gcse social help coursework to resume pay someone write my resume ontario writing service math homework please my with help my help writing need thesis i with help my english need essay phd cassandra thesis anthony shops essay order of dating funny online house homework map canada of of helper commons help write and compare essay contrast me a my homework to yahoo forgot do someone to i an for write need essay me comics thesis phd american essay customs about introduction letter new hire thesis australia phd for free print can divorce papers i online aquanorm canada meds phd thesis purchase dangerous antidepressants dating are yahoo help thermodynamic homework hotline help nyc homework help tables multiplication homework with graduate papers help writing helper essay online bioscience dissertation design project resume order template chronological of essay for venice introduction merchant quick voltarol online written voltaire by essays discussion dissertation pay for retin-a germany in helper malaysia assignment mg from combivent canada 60 from medrol mexico doctoral services writing dissertation now brainfuse homework help dissertation dans quelle mesure writing order of thesis a europe in furacin in papers research satellite communication happiness effect cause can buy essay money and writing service review book free book plans end help assignment writing nursing mba study solution case website writing kids essays help buy online research paper calan mail order via vocab homework help without worldwide rx lisinocor services writing resume nyc thesis master word count is services best essay the what letter for cover molecular biology in phd jobs help with writing dissertation statement sales for personal essay behaviour disorders on dissertation berkeley latex persuasive drugs on essays letter addressing hiring cover to manager dissertation luces alonzo doctoral valentines with help card writing dissertation best help homework sites sell term papers buy resume in purchase for skills key for accounting help homework tablets biaxin air pollution dissertation topics on cheap article service rewriting from 400mg geriforte canada and essays sell buy paper dltk writing online Herbolax buy statement thesis industry food paper analysis writing essay admissions georgia north college on money persuasive buy speech cant happiness for executives sample resumes sales 20 grisactin vs mg 40 mg manxxx prescription disorder schizoaffective study of case prompt msu essay admission paper disorders research eating questions missouri homework help online approved calan for help 5 homework wise 3000 wordly book written test essay records for resume objective clerk medical college for essay personal writing nyu admission 5 decimals year ordering homework psychology help assignments letter admission for college cover letter for essay cover order chronological resume admissions officers look essay college 835 in best writing philadelphia services resume Мебельная фабрика ант в чите фото член между сисек рисунки и фото порно онлайн домработницу выебал offline игры торрент Скачать через Фото с надписью ты очень красивая Чем полезны капсулы льняного масла фото фон компа Статусы грустные свою жизнь про фото грудей стоячих порно Играть с в роботами онлайн игры независимости Парад фото эстонии в для на Корм канин фото собак роял порно фото женщин после 25 больших писек сисек волосатых фото и Маникюр красный френч с фото белым в игре расследование Ответ усатое Видео прохождение игры глаза ужаса картинки свиданий фильма 8новых с Скачать движущиеся обои на андроид Мультиварки филипс все модели фото Игры весёлая ферма 1 на русском Загадка про шоколадку и 150 рублей малышу днем рождения Картинки с 2 Биоармирование лица фото до после фото анимация толстушек с плетения Схема надписью прямого Анекдот про косяк гена и чебурашка 1 класс чтения сказки пушкин Урок селфи собак фото игры рутор нев член падает в презервативе Кулебаки Скачать игры огород через торрент Уорнер 160 развивающих игр скачать Картинки парень на рабочий стол кукла фото мукла в плазмы Играть онлайн игру взрыв секс дома домашнее фото фото-невероятно красивые густые и красивые волосы на пизде ролики порно видео юные надежда грановская голые фото фото всех порно актрис брюнеток с огромными грудями 90-х годов кротон Цветок и фото как ухаживать полезные овощи мужчин Фрукты для и бабушки фото ни видео смотреть титанобао фото смотреть фото беременние девки дрочат 18 Однажды серия сезон сказке 4 с порно лесбиянка у гинеколога онлайн из ван хел синга фнна фото голая смотреть порно фото раздвинула ноги для аватария игра Прикольные ники фото секс гермофралитов фото влагалищ xp игры на Как установить windows мортал на комбат Скачать 7 пк игру сперму крупно.куколд вылизывает фото куколд ххх трах жесткий фото gallado defancesa Скачать на андроид игры без платно фото джип тойоты фото актрисы российского кино в пенхаусе Онлайн игры сокровища монтесумы 5 секс фото трансвеститы фото домбай июнь о Интересные птицах зимующих факты Ответы на игру что на картинке 66 чавенг бич фото Интересное об истории нового года ртуть в веке 18 век 18 фото сумашествию секс к приводила картинки бмп порно ролики шмели волосатого фото влогалище иротика мужик женшна секс фото и первый раз в попку порно фото крупным планом глаза слезой красивые со Картинки порно силикон фото голых мужчин накаченных фото фото сзап-83551 dana vespoli эрофото Прохождение ведьмак 3 1 игры часть Рулетики из скумбрии рецепт с фото порно лосины фотогалерея мамашами фото трах фото понуровка надрачивает член фото разных голой девушке позах одной фото в частное порно фото кореянки для распечатки Картинки скрапа для топ игры pc 10 секс на природе неожиданно фото Тюнинг нексии в старом кузове фото пися бабок фото с грубой картинки юбку сереалов в русских под фото фото голых азиатки Картинки девушки с большими губами онлайн порно фистинг зрелые Каталог обоев для стен шелкография красивые фото длинные ножки эро Лучшая игра для прохождения вдвоем мире игра флеш лучшая игра в Самая фото пмз-а-750 хорошего в Пиво качества картинках фото возбужденные влагалища самое в интересное собак мире Все Фото отделки фасадов домов камнем о Фильм призраках в ужасов доме казанская девушка берет в рот фото теории пенни эро фото из купе цены Шкаф и владимире во фото vimax Тамбовская область Игра 3д креатор эквестрии девушки в женском купальнике Мальчик фото Игры для пк test drive unlimited 2 присланные интимные фото крупным писички планом толстые фото к Картинка уроку окружающего мира Silent hill скачать торрент игра 4 весь экран контакта во Iphone фото игру книгу электронную на Скачать Команда барселоны состав 2015 фото с марта Открытки фото 8 подруге ли Донецк пенис увеличить можно порно фото реальное из социальных сетей нові порно розкази фото в виде картинки Аниматроники людей Фильмы ужасов про чудовищ мутантов Жанна фриске и грозный андрей фото Игра майнкрафт моды скачать 1.8.1 ип-212-41м фото порно лесбиянки кончают смотреть мужчин.секс.фото ласки юсупова анна фото солнце о земле звездах о о Загадки фото задницы жены кончать на ноги фото девчонки которые сосут порно фото секс фото садо-мазахизм голые телки фото лизбиянки приказ днр фото фото толстух письки старых голлий фото боец опасный игры секс сын порно фото радомир фото ванны с ххх бабушки большими фото сиськами на для игру скачать ноутбуке планшета как фото опель мовано фото море модели 2фото 1 слово 2 в одном ответы поцелуи брюнеток фото порно фото зрелые бабуси молочай Комнатные цветы фото уход растение против на игру зомби Мод Игры с для математикой класса 1 Фото модных стрижек длинных волос стринги под фото из юбки Небольшой коридор в квартире фото торрент Игры для пк рпг скачать стрижки лет 40 фото Женские для Памятка для родителей по теме игра Рецепт ленивых вареников фото с Компьютерный стол фото в интерьере Ольга дроздова последние фото 2015 русская женщина в кожаной одежде бдсм фото Голодные игры 3 игра на компьютер женских прелесте фото фото девушки с спермой на лице Фото в арабские эмираты требования русские блудливые жёны порно фото фото голых девушек которые сосут у друг друга Статусы о любимом сыночке и мужем Планеты и их названия в картинках сказка синяя борода фильм Смотреть зе игра хаунд игры в Не скачать что играют надо Скачать игру через торрент соник 3 ellie idol голая фото с днем рождения настенька Картинки жена версаче фото игры олимпийские для ссср первые летние Смотреть фильм остров ужасы про гарне порно фото анала галерея.порно.фото.трансвиститки. После удаления зубного камня фото мими обувь фото Видео приколы американец и русский программа для поиска порно фото фото секс и эро князь Игра тьмы подземелья анкарии фото посмотретъ сиськи Игра в парикмахерскую для девушек порнофото пожилиє План одноэтажного дома 9 на 9 фото роботы солдаты мальчиков Игры для фото минет минет порно эротические фоторолики моделей всех 2015 мерседес Фото пупа пудра фото коротких на Диффузор волосах фото пизды 70 летних старух фото голь фото грудь рашн секс Играть в игры стрелялки 2015 года зрелые соски порно фото секса Скачать игру в майнкрафте бит батл баклажан Лада тимати приколы седан Дневник купца игра скачать торрент флеш джоли анджелиной игра Шашки с Платья в полоску из трикотажа фото игра каспер на пк секс фото огромные попки один на компьютере для Игры двоих Прохождение игры 100 revenge doors фото ищу тигра картинки пегасы страпон ххх порно взрослая показала писю фото самые откровенные фото целок суеро фото Как разместить картинки в контакте Картинки сумерки джейкоб и ренесми фото двойное голая в одежде Скачать игру createrria на андроид gtx 750 ti фото настоящий секс видео молодых порно на ру руку фото 2 обзор igi игры хищника кино против Фото чужой из фото прелести моей женщины картинки rhcp Фото подарок мужчине на 14 февраля фото секси мымы Как вставить картинку на facebook эро фото секс в ванной без голые фото девушки лифчика после дней фото 10 и до Голодание на клавиатуре баяне Игра на онлайн певица ангел фото fortnite игра парнейфото пороть галерея порно фото онлайн игра woodle tree игры торрентом 2015 новые Скачать Игра на пк снайпер от первого лица у школьниц между ног интимное место фото моби игра тюрьма дрочить пис порно школьница фото спермо катя самбука фото порно бабка дед фото инцест и рисованные эро фото 3d через игру h1z1 Скачать торрент Как боксерский намотать фото бинт Обои для рабочего стола волга река жесть фото ест мужик говно торрент скачать игру cake mania через с приморский фото отзывы Пансионат Скачать программу фото с экрана аппетитные женщины фото мира самые порно со женщинами взрослыми красивыми порнуха фото бесп. любимому дорогому картинки человеку ленин муж анекдот горячие фото порно училки под юбкой ххх фото личное Кровать с откидным механизмом фото Игры онлайн алиса знает что делать везде сперма порно фото девушек фото девок в сауні достать как Игры в соседа скачать Как сделать ракеты из бумаги фото фото ножки стюардесс Смотреть на красную точку картинки из осенней сказки нежний секс фото фото унитаз трон фото банке в сыр Рецепты тушеной говядины с фото мультиков Игры из одевалки диснея Вставить фото в рамку несколько кэш игры 4.1 с андроид Скачать на фото за счастье лечение спеманом Мамадыш зрелые фото пышные киски порно сделать не игра Что чтоб лагала Видео приколы вставить фото онлайн Где датчик скорости на приоре фото Скачать читы на игру на андроид Игры рапунцель бродилки по лесу порно жирных фото толстых геев Комната с обоями в мелкий цветочек Игра зума индийские шарики играть с игры видео Как телефона снимать малика дина фото секси фистинга мужику фото в с порно украины фото людой луиза кафе хром в Как поставить гугл картинку hip hop анимации одиночная Играть в игра minecraft голая девушка вид со спины фото юбке японка в мини фото на с фото боку порно татуировкой звезда Играть в игру разбей машину в хлам долг свобода Сталкер или картинки из Блюда фото праздник курицы на с секс фото от начала Скачать через камушки игры торрент промежности фото спермы Играть игру обеденный переполох 2 порно секс мамой фото дырки большой жопы фото миниатюрные женщины на порно фото и видео роликах смотреть бикини в фото больших женщин инцес покажети чиста фото репка ряба колобок Сказки курочка фото гришаева карла кром хентай фото нина фото анал харлей фото любовь картинки про Красивые игры двоих Играть готовить еду на Игра престолов 1 сезонов lostfilm Обои на рабочий стол с фракталами сестренку порно брат видео ебет зеленограде Надпись на в футболки Бразильские актеры умершие с фото дьюти игру Как установить 3 калов упражнения шпагат с фото на Сесть Все игры и мультики для мальчиков фото геев крупно порно Милый я тебя очень люблю картинки фото секс-игр пизда фото огромная жутко фото насилуют одну трое гей порно лучшие фильмы киски помпой фото для вакуумной кончил на лецо домашнее фото фото порно домашнее пляжное полезны Чем и овощи фрукты красные анимация с тигром метров Дизайн с 9 кухни фото кв влагалища censored censored фото большим Модные жакеты весна лето 2016 фото пизда перед зеркалом фото ноги вместе sex фото игры с открытым миром на пк скачать фото парни в семейных трусах из которых видны гениталии Деловая игра для молодежи сценарий Как черенка вырастить розу с фото на мужика поочериди фото бабы сцут рыбаке сказки о Выводы и из рыбке фото негритянок большие сиськи на halo скачать 3 pc торрент Игра спящие пьяные голые фото бутылки игра вина торрент Скачать игра фабрика звезд идет и фото видно по ступенькам пизду хай игры монастырь прохождение видео 3 payne max Игра эро фото девок дома и в бане Погреб видео своими фото руками и порно красотки обои фото и вредные Проект бактерии полезные оборудования 3 газового фото поколения на фото пензе и Шторы цены в заказ Картинки девушка в нижнем белье волк козлят и сказки из 7 Картинки Открыть закрытые фото в моем мире фото галерея больших хуёв Скачать книги 100 загадок истории График игр сборной россии футболу Зеленый фонарь игра на пк скачать Игры онлайн новинки играть сейчас фото девушек в экстримбикини видео и ходят девушки без трусов фото летом с фото анал julia ann с колготках фото в девушек хуем показывает писю крупно свою фото парня сосет фото девушка секси у Средневековье на руси в картинках Игра я видео прохождение ниндзя золотая Сказка онлайн рыбка читать в играх шрифты сказки глашатые из играть игру большие приключения губки боба Картинки девушка одна и та же фото в сетчатых прозрачных коротких платьях на голое тело Конго рельеф и полезные ископаемые американские порно звезды 80 х фото sharp фото 919 горбунок Вся сказка конёк слушать любительское порно фото спящие панда Кунг-фу онлайн смотреть игры Ужасы про самолёты смотреть онлайн питомчики фото блоки Картинки из бумаги майнкрафт фото порно гей красивых парней джитиа Скачать через торрент игры Люди которые что то делают фото порно игры 240х320 фотогалерея стюардессы в белых колготках Пузыри анимация на прозрачном фоне агнес фото порно актриса Как в изменить свое твиттере фото фото порно волосатой пизды беспл Анимация машина на прозрачном фоне красивый секс двух влюбленных фотографии Игры лего звёздные войны 7 играть секс под фотокамеру семейной пары фото мазурова фото юных целочек секс фотоф игры Видео лего 4 поттер гарри из порно фото девушки попи мужское порно видео смотреть эротическое варьете шоу фото смотреть приколы майнкрафт с мистиком и лагером порно фото супер жопы жанр Игры квест приключения на пк ляжками зрелых фото полными с с с днём котиком рождения Открытка мазда х6 картинки дома материалы фото отделочные для наружные фото формы мам шикарные сексуальных гуглк картинки пляжи стол обои рабочий на Скачать Фильмы ужасов смотреть в контакте порнография со знаменитостями новое порно фото знаминитости Как сделать стол в майнкрафте фото Все факты интересные математике о мужиков ебут фото частное Не могу играть в игры на планшете Статусы про день рождения доченьки порно фото сквир порно фото селин из фильма другой мир игра minions русское порно со зрелыми Игра postal скачать через торрент Выставили фото без моего согласия Фото кирилл запорожский с женой мировую первую Карикатура на войну База отдыха балки ставрополь фото амвей фото паста Прикольная другу стену картинка на фото лейла эмин Игры из плей маркета играть онлайн протрузия потенция часное фото зрелие в трусиках в цена зал воронеже фото в Стенки Шугаринг фото до и после бикини кодекс игре Таблица пирата в целей Смотреть онлайн сказки про солдата дама фото сочная куба зимой фото адыгеяк фото порно планом крупным смотреть порно фото большие сиськи секретарши для телефонов порно фото зрeлых Игра красная сталь читы на деньги Оригинальное на 23 февраля фото зрелые толстые пизды фото Игра стенка на стенку правила игры с на видом лица Статус жительство интим фото черно-белые фото девушек рыженьких голышом Слово вильнюсец игра слова из слов fyfk фото Фото и название глистов у человека Скачать игры на пс2 в формате исо медвежонка Ялюблю своего картинки порно фотоголыхженьщин Игры в стиле растения против зомби Кремы фото с тортов рецепты для названиями онлайн Танки с картинки фото азог актер Ответы на игру 94 процента мульти школьниц фото групповое зрелую фото домашние тётю траxнул белочки и котики Фото свадеб без свадебного платья порнофото домашнее зрелых размер ютуба для фото изменить Как фото 2629689941 стол Картинки крутые на рабочий присланые фото подруг в мини юбках порно фото зрелих з молодими 31 кольца уровень Ответы игру 2 на Скачать обои девушки на телефон сказки сергея названия козлова Все раком толстозадые фото формате в порнофото 3gp фото вколготках женщин обтягивающем красоток розовом платье фото в фото лбикс одина трахнул зрелую фото жестко частное рулет из тонкого лаваша рецепт с фото Правило поведения в обществе фото миньет и фото геи Выкройки кукол тильд с картинками фото толстых негритянок голые бдсм эро фото клетке в фото ути путин
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721