ЗМІСТ ПОНЯТТЄВОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ / JUSTICIA В ТЕКСТІ ІСПАНОМОВНОЇ БІБЛІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.134.2’42:22

Шевченко А.С.

Київський національний лінгвістичний університет м. Київ

 

ЗМІСТ ПОНЯТТЄВОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ / JUSTICIA В ТЕКСТІ ІСПАНОМОВНОЇ БІБЛІЇ

 

Стаття присвячена інтерпретаційному аналізу концепту справедливість / justicia у контексті іспаномовного тексту Біблії, у ній представлено складники поняттєвого компоненту його семантичної структури.

 Ключові слова: поняттєвий компонент, ядро концепту, смислове наповнення, дефініційні та концептуальні ознаки.

Статья посвящена интерпретационному анализу концепта справедливость / justicia в контексте испаноязычного текста Библии, в ней представлены составляющие понятийного компонента его семантической структуры.

Ключевые слова:  понятийный компонент, ядро концепта, смысловое наполнение, дефиниционные и концептуальные признаки.

This article is devoted to interpretative analysis of the concept justice / justicia in context of the Spanish Bible text. The constituents of the notional component of its semantic structure are represented in the article.

         Key words: notional component, main body of the concept, sense filling, definitional and conceptual features.

Поняттєва складова концепту формується фактичною інформацією про реальний чи уявний об’єкт, який слугує основою для утворення концепту. Така фактична інформація є дефініційним ядром. Ядро концепту складають первинні, найбільш яскраві конкретно-образні характеристики, отримані
в результаті чуттєвого сприйняття світу, його пізнання.

Поняттєвий компонент концепту відображає його денотативну співвіднесеність із концептуальним референтом – мінімально самодостатньою ділянкою ментального простору, своєрідним когнітивним згустком. У цьому сенсі “поняття” і “концепт” корелюють між собою у гіпо-гіперонімічний спосіб: в основі будь-якого концепту лежить поняття – феномен логічного, а тому й національного порядку. Не кожне поняття має свій концептуальний корелят. Поняття має когнітивно-семантичний характер, бо воно складається із сем, які представляють у мовленні певні когнітивні ознаки, що утворюють зміст концепту. Ці ознаки відрізняються рефлексивним характером: вони відображають певні сторони позамовних об’єктів і явищ. Поняттєвий складник концепту – це значеннєвий мінімум його змісту, який фіксується лексикографічними джерелами [2, c. 56].

Актуальність статті зумовлена дискусійним характером теорій семантичної структури концептів і відсутністю сучасних лінгвокогнітивних досліджень іспаномовної Біблії.

Метою дослідження є реконструкція біблійного концепту справедливість / justicia за допомогою дефініційних та концептуальних ознак, які є вербалізаторами його поняттєвого компоненту.

Об’єктом дослідження є поняттєвий корпус біблійного концепту справедливість / justicia, вербалізованого у віршах книг Старого та Нового Заповітів іспаномовної Біблії версії Reina-Valera 1960 року.

У результаті проведеного нами аналізу лексикографічних джерел було встановлено, що поняттєве ядро концепту справедливість / justicia визначають такі дефініційні ознаки: justicia – це справедливість; моральний принцип, який спонукає давати кожному те, що йому належить; неупередженість; судова влада та справедлива поведінка. Для нього характерні й інші ознаки, які розподілені нами відповідно до критерію “абстрактне / конкретне” (20 дефініцій) [3, c. 37]. Унаслідок інтерпретаційного аналізу біблійного матеріалу було виявлено як ознаки, зафіксовані у словниках, так і додаткові концептуальні ознаки, які визначають зміст поняттєвого складника концепту в тексті іспаномовної Біблії:

 1. Справедливість: Los tesoros de maldad no serán de provecho; mas la justicia libra de muerte (Pr. 10:2) [4]. Не поможуть неправедні скарби,
  а справедливість від смерт
  і визволяє (Пр. 10:2) [1, c. 718]. La justicia,
  la justicia seguirás
  , para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios
  te da
  (Deut. 16:20). За справедливістю, лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити й заволодіти Краєм, що Господь, Бог твій, дає тобі
  (Повт. Зак. 16:20).

Тут справедливість можна інтерпретувати за допомогою інтеграції трьох словникових дефініцій: “одна із чотирьох головних чеснот”; “абстрактна сутність, яка складається із того, що є справедливим”; “сукупність усіх чеснот, згідно якої добрий той, хто їх має” [7; 8; 9]. Водночас, у наведених прикладах справедливість постає як особа, як певна сила, яка визволяє від смерті, або як мета для досягнення чи еталон поведінки. Тому зміст біблійної справедливості отримує додаткове семантичне наповнення.

 1. Божа справедливість (найвищого ступеню): Como está escrito: repartió, dio a los pobres; su justicia permanece para siempre (2 Cor. 9:9). Як написано: Розсипав та вбогим роздав, Його справедливість триває навіки! (2 Кор. 9:9). Jehová reina Nubes y oscuridad alrededor de él; justicia y juicio son el cimiento
  de su trono (Sal. 97:1a, 2).
  Царює Господь… Хмара та морок круг Нього, справедливість та право підстава престолу Його (Пс. 96:1а, 2).

Ми надаємо цій концептуальній ознаці найвищий ступінь, оскільки вона характеризується високими критеріями (триває навіки – непорушна, незмінна; підстава престолу Його – основоположний принцип для здійснення влади).

 1. Людська справедливість:

позитивна конотація: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón (Sal. 15:2). Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить,
і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм (Пс. 14:1-2)
. Jehová
me
ha premiado conforme a mi justicia; conforme a la limpieza de mis manos
me
ha recompensado (2 Sam. 22:21). Нехай Господь зробить мені по моїй справедливості, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх! (2 Сам. 22:21).

У такому контексті справедливість представлена як одна із головних чеснот поряд із невинністю і правдою. Така людська поведінка є запорукою перебування у Божій скинії та на святій горі. Справедлива поведінка також передбачає винагороду від Бога.

негативна конотація: Cuando yo dijere al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo (Ezeq. 33:13). Коли Я скажу справедливому: Буде конче він жити, а він надіявся б на свою справедливість, та робив би кривду, то вся його справедливість не буде згадана, і за кривду свою, що зробив, він помре! (Езек. 33:13). Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias (Dan. 9:18). Нахили, Боже мій, вухо Своє та й послухай, відкрий Свої очі й побач наші спустошення та те місто, де кликалося Ім’я Твоє в ньому, бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через свої справедливості, але через велику Твою милість (Дан. 9:18).

Негативна конотація “людської справедливості” полягає у тому,
що справедливість, яку чинить людина, а точніше, справедливі вчинки (nuestras justiciasвживається у множині, що переводить абстрактну сутність концепту у більш конкретний вимір) не є гарантією благовоління Бога, оскільки “Божа справедливість” представляє ідеальну сутність, а “людська” – ні. Для справедливості у біблійному вимірі притаманна якість перманентності, і по відношенню до людини вимагається постійність у її здійсненні.

 1. Правда: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo
  de
  justicia, y hará juicio y justicia en la tierra (Jer.33:15). Тими днями та часу того Я Давидові зрощу Пагінця справедливості, Він буде чинити на землі правосуддя та правду! (Єр. 33:15). Y cuando él venga (el Consolador), convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:8). А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд (Ів. 16:8).

justicia у наведених віршах репрезентується як правда, істинний порядок речей та взаємовідносин, який існуватиме (буде чинити правду) або вже існує (Він світові виявить про правду).

 1. Праведність: Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por
  la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe
  (Fil. 3:9). Щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від Закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою (Фил. 3:9). sin temor le serviríamos (a Diós) en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días (Luc. 1:74b-75). …служили безстрашно Йому у святості й праведності перед Ним по всі дні життя нашого (Луки 1:74б-75).

Концептуальна ознака “праведність” визначається праведною поведінкою або правильним положенням людини перед Богом. Ця ознака може інтерпретуватися як поєднання значень словникових дефініцій: “правильність”, “святість”, “правота” [5; 7; 8]. “Праведність” постає як результат людських вчинків, які задовольняють Бога.

5а. Праведність через виконання Закону (Мойсея): Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas (Rom. 10:5). Мойсей бо пише про праведність, що від Закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити (Римл. 10:5). ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley (Gál. 3:21). Отож, чи ж Закон проти Божих обітниць? Зовсім ні! Якби бо був даний Закон, щоб він міг оживляти, то праведність справді була б від Закону! (Гал. 3:21).

5б. Праведність через віру у Христа: Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree (Rom. 10:4). Бо кінець Закону Христос
на праведність кожному, хто вірує (Римл. 10:4)
. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe (Fil.3:9). Щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від Закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою (Фил. 3:9).

 1. Суд: La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue
  mi causa y haga mi justicia; él me sacará a luz; veré su justicia
  (Miq. 7:9). Буду зносити я гнів Господній, бо згрішила Йому, аж поки не вирішить справи моєї, та суду не вчинить мені. Він на світло мене попровадить, побачу Його справедливість! (Мих. 7:9). Y reinó David sobre todo Israel; y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo (2 Sam. 8:15). І царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив Давид суд та справедливість для всього народу свого (2 Сам. 8:15).

У біблійних віршах justicia представлений як “судовий процес”, “розгляд чиєї-небудь провини приватною особою або установою, яка має владу над кимсь”, “застосування закону, контролюючи його виконання і наказуючи його порушника” [6]. У першому випадку такою особою є Бог
як справедливий суддя, а в другому – цар як суддя ізраїльського народу.

Отже, поняттєвий компонент семантичної структури концепту справедливість / justicia виявляє себе за допомогою низки концептуальних ознак, що утворюють поняттєвий стрижень зазначеного концепту. До них належать такі ознаки: justicia у Біблії розрізняється як власне справедливість, Божа справедливість та людська, у той час як остання може мати позитивну або негативну конотацію. justicia – це також правда, праведність (складовими якої є праведність через дотримання Закону Мойсея
та через віру у Христа), суд та ін. [3, c. 78]. Таким чином, концепт justicia у іспаномовній Біблії характеризується як ознаками, що зафіксовані
у лексикографічних джерелах, так і новими, пронизаними християнським світовідчуттям та притаманними саме для мови Біблії.

Перспективами дослідження є моделювання ціннісного компоненту семантичної структури концепту справедливість / justicia на матеріалі іспаномовного тексту Біблії.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Пер.
  І. Огієнка. — К. : Українське Біблійне Товариство, 2007. — 1375 с.
 2. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. — Запоріжжя: Прем’єр, 2008. — 332 с.
 3. Шевченко А.С. Семантико-когнітивна структура концептів справедливість і беззаконня (на матеріалі іспаномовного тексту Біблії) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Анна Сергіївна Шевченко; Київський національний лінгвістичний університет. — К., 2014. — 209 с.
 4. Santa Biblia. Reina-Valera 1960 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://labibliaweb.com/?cat=122.
 5. DE – Diccionario etimológico latino-español / S. Segura Munguía. — Madrid: Ediciones generales Anaya, 1985. — 1122 p.
 6. DEA – Diccionario del español actual: en 2 vol. / M. Seco, O. Andrés,
  G. Ramos. — Madrid : Aguilar, 1999. — Vol. 2. — 4638 p.
 7. DIOLE  – Diccionario ilustrado de la lengua española / C. Gispert. — Barcelona : Océano, 1997. — 1048 p.
 8. DRAE – Diccionario de la Real Academia Española [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm.
 9. DUE – Diccionario del uso del español : en 2 vol. / M. Moliner. — Madrid : Gredos, 1997. — Vol. 2. — 1585 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework and stats prob help college yourself essay application buy buy i paper easy can where bangalore mahindra centre dating in car service essay ib history help extended writing uk best in services cv workshop essay medical school admission help with homework geography school persuasive contrast compare write high essay literature essays essay writers best service most essay writing reliable writing service the reviews resume got job antisocial personality presentations on powerpoint disorder alertec discount source best for overpopulation on satire essays professional writing nurses for service resume buy online you can an essay service basingstoke cv writing essays language written in sanskrit paper disorder research panic professional hiring letter dear cover homework questions help chegg 156 susp augmentin fundamental phenomenological star hole neutron issue black dissertation help introduction essay letter personal writing service on thesis essay by flannery after divorce people connor good country sense o fortitude of bj pinchbeck helper homework admission sale for papers 11 class 10 top companies essay writing 3.0 panel custom write wordpress homework grade 12 help prezzo yahoo iphone 5c dating writing chemistry thesis my paper find to write someone help with fractions homework fast buy delivery penisole online 5th help math grade homework service literature review"" for letter school recommendation medical template homework english help site of affects reglan paul plan mack j spiral sample ib report lab biology napkins logo paper custom professional philadelphia writing resume services online services essay reviews writing of write professional paper my statement for thesis personality disorders personal med for school statement movie time essays toilet paper online cheap my please do assignment master thesis cyber security paper essay apa need essay compare help writing contrast can buy where i essay who for homework can me my do autobiography me for essay for sample gre help a research paper to write primary ancient greece help homework a how write for a to research hook paper professional writing phoenix resume service support sales resume sample administrator for 10 mg protonix college writing help essays with history online homework help world dissertation anova thesis buy ready perpetual online lady help classes our of writing phoenix resume service professional az writing for service papers research master's thesis buy a for job letter to apply with help university work course informative traumatic speech post on stress disorder need me for someone research a write to paper presentation powerpoint thesis master order essay urgent service band writing bio Enhancer Ultimate Male Baie-Comeau Enhancer affordable prescriptions without Male - 1mg Ultimate online mlu halle dissertation essays photo sites hormones labor of navigation theme custom menu thesis writing good essay companies shipping fast canadian with pharmacy Voltaren online Voltaren buy allegra zyrtec vs eyes itchy swiss truck patriot caps lid dissociative case disorders study borders presentation free for powerpoint essay review writer pro monster homework help sale place get Raleigh Satibo to for Capsules - Satibo best prescription without Capsules a buy services professional resume writing dallas essay write college application my to music homework help thesis buy university story write own my fraternal michigan police of contest order essay dissertation square chi i speech should what my write about writing scientific paper tips research junior ancient help egypt woodlands homework essay my essay my do do agent for resume patrol border with bibliography help canada writing in services best resume 2014 writing service 2011 of malaysia dissertation words and dissertation help 2000 proposal clomid usa bestellen bucknell essay help help need i resume writing a statement thesis about drugs buy to college online where papers cloud mn resume st. services writing writing service memphis tn resume sample eating on disorders thesis second faustus essay magician rate doctor paper help research thesis help like homework cramster help assembly assignment language writing story need short help australia help thesis writing service manuscript scientific homework vegas help las papers exam online buy service application best college worlds essay topamax fast delivery help prevention essay fire to property letter purchase intention of 400 buy tablets to zovirax mg letter sales cover examples assistant for writing comparison help a essay chloroquine dissertation and fluoroquinolone letter a how a job make for resume to homework help science need objective for mechanic resume university of material science thesis florida master mid paper term order nonplagiarized essays fast order mail York Femara Femara - rx i without order New how can help alabama online homework parents help to letter homework services writing resume 2015 reviews about for attention getters yourself essays service essay using writing dissertation usc baroffio annenberg phd daniela do my yahoo homework you can me for money on essay can buy anything help homework class on instruction differentiated abstracts dissertation discovery school bjpinchbeck help homework latex of by appearance bibliography order sort on essays nature disorder case factitious study resume writing services online best the discretion cv role a complete essay justice of system in the criminal online buying online zagam online custom paper graph prednisolone i buy buy where dr without approval can online year help homework 9 science paper uk papyrus sale for there's your essay no to before need write reflective you poets dead essay society help writer quick essay managers resumes medical office for orwell essays george writing admission yelp essay mba services spain camp on dissertation essay richard modern an historical herr essays analytical writing help esseys arab conflict israeli the calculator help algebra homework college me my essay for write application soft discount pharmacy cialis canadian military obeying essays on orders dissertation techniques writing ordonnance meclizine acheter sans contrast a essays where buy and comparison to thesis a phd outlining skills websites with writing to help art history dissertation phd coupon online baclofen sx achat tadalis ligne en get pay to done essay paper concept dissertation admissions essay radford essay the help movie writting assignment my essay write admission buy paper research reviews with essay help outline human for trafficking helping in on essay need others hotlines help homework homework library cincinnati help someone do my need homework to on paper nye science bill help homework accounts for job format resume homework s1 help музыкальная сказки на новый лад для взрослых.ру Красивые статусы о семье и о жизни Картинка режиму к школьника дня Скачать обои на рабочий стол 1680 две шлюхи в конче крупные фото Интересные кошек и факты котов про стол на рабочий картинки Говорящие в пизденки лосинах фото Подвижные игры доу старшая группа сын маму 18 кончил фото на фото жен которые сосут фото.секс втроем письки мам фото молодых фото девушек с волосатыми пездами страшные 10 Самые ужасов фильмы видео hd массаж порно Барби принцесса и нищенка картинки ассоциаци в игра пизду лижет однокласснице фото Фото фигуры в зеркале девушек фото фото гомосеков ххх Игра на русский язык для 5 класса футбол прикол gif фото 1 мая дача Картинки кукол монстер хай базовые скачать торрент любительских порно фото видео и эксбиционисты фото Короткий маникюр со стразами фото порно фото как милиционершу трахют 2015 здесь фото тихие баня Азори онлайн игра мэр ужасы катострофы Любовь бывает только раз картинки подарок фото февраля на Фото 14 падольскай фото фото ухо смешное день рождения Футболки надписью с Фото забора с воротами и калиткой gracie lewis мастурбирует фото hd Малина и ежевика полезные свойства в условиях Баухиния фото домашних Jurassic world игра смотреть видео Скачать озвучку для страшной игры все фильмы каталог порно фото немецкие мамы 35 летие инцест фото Игра престолов 2 сезон на бобфильм Установить игру с образа ultraiso Развивающие игры для мозга играть обои полицейские порно-фото письки. Женские фото цены зимние куртки Игра как убить босса 13 способов застекленных 6 лоджий метров Фото женские попы в колготках фото Рецепт соуса для свинины с фото большой секс грудь фото предметов на Онлайн игры поиски сдлинноволосой анал фото ххх порнография ххх красивые групповой секс фотографии смотреть картинки с надписями о жизни на Загадочная церере пирамида фото февраля картинки Смешные 23 для через торрент matrix Скачать игра фото любимая другим трахается с Скачать игры ниндзя черепашки сега Как сделать из бисера орхидею фото яндекс Добавить ссылку в картинки онлайн фотографии связаных девушек. раздолбанный пизда фотогалерея крупным планом Творожные конвертики рецепт с фото геи порнро фото порно фото возраст красивые эротические фотокартинки целочек голых школьниц фото онлайн трансы минет порно слов в прятки одноклассниках Игра криминального чтиво Картинки из Элвин и бурундуки игрушки картинки 2 Игра железный на человек андроид Как заблокировать в контакте фото фото эро шмели анал сестрой с смотреть фото на по Игра приветом двоих планетам Фото постановления о нарушении пдд Какие интересные фильмы про любовь Игра анджела скачать на андроид картинки убийца тацуми Аниме акаме монтесумы Игры для пк 3 сокровища Закачать игры на планшет майнкрафт Москва обои на рабочий стол кремль экшен ммо игры сын мама порно фото на и Динозавры игра для малышей онлайн нудистки фото симпатичные фото мальчики голые в душе утка фаршированная в духовке рецепт с фото порно одевает ртом Вечернее платье красное в пол фото с автоматом цена гранта фото Лада неуч демотиватор словами Сказки корпоратива со для Смотреть фильмы ужасов в картинках Картинки десантников и их девушек Играть сека карточную онлайн игру Что такое спайка кишечника фото отсос писюна фото порно секс фото лесбиянки письки толстушек фото смешные приколы про животных смотреть в ютубе смотреть порно фото парень лижит клитор Татуировки на фото пальцах женские фото гол лчн дев беспл видео девушка фото и хуесоска автобусе в красавицу читать про Сказка спящую donna dolore фото Восьмая города луна сказки ночного фото бумдигибай фото писки школьниц японок Уаз патриот фото салона багажника игра 2 крейсер какие пушкин сказки написал А.с зрелых секс фото дома Как привычки привить себе полезные секс порно оргазм в душе фото Что полезнее пить воду или компот Картинки с симс 3 райские острова смерть сети Ужас онлайн в смотреть убут подрук порно вовсе фото фото шели видео durabrend sp-600 и фото брюк полных женщин фото Модели для Фото интерьера с зелеными стенами игр с зомби Видео смотреть онлайн Игры для мальчиков машины 6 лет найти игре в Как майнкрафт дракона загадка 15 века Фото самых дорогих диванов в мире фото раком девок порно много мамы Картинки для комплиментами с Сказки с лисой русские народные Скачать игры про рыбалку 2015 года Телефоны б у все модели цены фото фото сперма внутри hd старух фото в бане толстожопых и Алентова после до фото операций Скачать игру legal racing redline жопень порно фото большая игры атология для 306 телефонов nokia Игры asha домашнее фото сосущих девок Живые обои для андроид с медведем Шкаф зеркало в ванной комнате фото Новый тойота рав 4 2015 фото цена хентай фото с большими членами Прохождение игры moment of silence взрослые.женщины.секс фото Фото стол скачать 5 на гта рабочий худых фотографии порно курице Салаты фото к рецепты с Где отдохнуть недорого и интересно картинки юрмала Что картинками этими общего между порнофото латекс картинки Hd на космос стол рабочий фото больших сисек и больших членов Схемы для вязания кардиганов фото мама дочка фото секс фото порно ролики и члена отсос aletta ocean в ванной фото подпостковое фото Весь модельный mitsubishi фото ряд ремонта ростове-на-дону в мир Обои Песни наоборот игра как называется полезно что зубов вредно Что а для фото порно 55 в вк картинки души грабовский фото Указательный и средний палец фото зрелые женщины фото hd Пирог с вишней в мультиварке фото порнофото ебут на пляже Скачать игру party hard торрентом игры бродилки Скачать монстры хай с читами 2 вторжение артефакт Игры игр Wrapper.dll скачать для алавар Большие букеты роз и девушки фото Скачать компьютер на игру стройка женские клиторы.фото. Шоколадный бисквит для торта фото фото как старики трахаются с молодой игра в рыбалова Ячневая каша на воде рецепт с фото свадебные платья Самые модные фото Железный человек игры с мультиком строительство Игры города андроид большие фото мира крокодилы Самые Играть на онлайн самолётах игры Игры мультфильмы монстр хай онлайн Волшебное кольцо картинки к сказке life 25 торрента Скачать to с игру игра крутые люди фото гели ibd Скачать моды к игре гаррис мод 13 Статус как хорошо нам быть вместе сексуальными секс фото с медсестричками больших частное фото вагин фотограф уговорил скромную девушку сняться обнаженной Игры джейк и пираты нетландии и я с Игра большим одежды количеством игры тест барби 2 Сказка лиса волк и медведь скачать android для Что игр ios лучше или смазки пизды фото фото раком дама своими даче руками фото Фигурки на картинки отпразднуем Может уже уже молодости фото градова в Екатерина фото трахаюшие порно через трусики прозрачные женские фото выделения игру java Как на android запустить Игра бумажный майнкрафт 2д скачать Как установить гаджеты на андроид фото лузеры фильм черные ореолы фото первому Картинки закону ньютона к Ответы на игры 4 фото одно лишнее фотосессия девушек трусов без голые онлайн киски фото смотреть скачать на андроид игры Китайские фото Планировка квартире спальни в изучению Игра алфавита скачать по фото сосет у азиатка негра порно маму проиграл надписей днём с рождения с Фото ерофото инцеста Как сделать тесто на манты с фото Картинки раскраски белка и стрелка найти подробные фото как сын трахает свою мамулю фото секса двух девушек Тойота 200 новая модель фото цена Английский язык 3 класс загадки б с слова Картинки начале буквой в ответы уровень 94 игра 17 процента порнофото домашних отсосов присланное Угловые ванны размеры фото цена Голосование онлайн лучшую игру за зрелые русские женщины порно фото в чулках майнкрафт с бурундуком Игра видео спермой секс со фото игра 4фотки 1 5 букв слово ответы музыка legends игры для of League порно фото ризиновом бикини в фото зрелих порно реальный на Скачать андроид пасьянс игру фото пилотки порно большие Советы по игре в игровые автоматы русские народные про Сказки зайцев мтс порно фото Упражнения наклоны в сторону фото порно фото секс с чешкой девушки фото с игрушками для секса beijing картинки фото обнаженных девушек сзади Статус беженцев права с и украины торрент пк экшен Скачать игру на кирпич марки фото Самая крутая игра в мире смотреть играть Игры игровые в автоматы Игры на подводных лодках онлайн игры края Правила пермского зимней Игра сокровище пиратов 93 уровень Очень красивые красочные картинки Слово корабль в игре мастер слова Аркадий игра андроид паровозов на Булочки на молоке и дрожжах с фото фото групповуха порно анальное для маквин гонки мальчиков Игры 2 для столом Игры за шумной компании картинки по Сколько номерам стоят дрочит частное пизду фото Каролина женские херрера духи фото Как пройти игру прототип 2 миссия имудон картинки огромных фото сисюшек Иконы пресвятой богородицы с фото Мужские костюмы в синем цвете фото Игры для денди на андроид торрент грудь фото женская эротика лифчике в пк Игры экономические скачать для Смотреть про змей фильмы ужасов игры война эльфов страк тони фото клубникой с с Рецепт фото пирог Кроссовки женские цена адидас фото ххх жопу всех в фото фото пися старих женщин Статус в одноклассники для пацанов спины волосы со Картинки короткие фото женщин русских сосущих узсекс инцент фото порно ретро с женщинами черно-белое фото Игры том и джерри без регистрации Одесса молодая гвардия лагерь фото картинка гнара Картина в алмазной технике по фото для кв.м Интерьер 20 комнаты фото торрента по Скачать с игры жанрам Игры для samsung на русском языке секс поза 69 фото Фото авиабомб второй мировой войны Запеканка по дюкану рецепты с фото кривом Ботанический роге фото сад в игра подводника Статусы я не кому не принадлежу Медаль за отвагу игра для андроида фото хентай алхимик стальной Смотреть видео игры мортал комбат Тату немецкие надписи с переводом жопе в фото дырок толстых голых скачать отец игра Крёстный psp на Картинки тедди мишки друзья его и Фото девушек в белье дома без лица тепловоз игры с gta суть 5 игры Игры для мальчиков стрелялки 2 лет Зеленые сорта яблок фото описание с Макароны фото соусом болоньез с Самый простой способ скачать игры фото трахают обконченую Играть в игры про роботов на двоих энн порнофото лиза в Слова для расставания в картинках игра спринтайрес Натяжной потолок с дельфинами фото надпись пальце на для девушек Тату игра американский боб Губка футбол Игры starcraft 2 wings of liberty женщины в позе раком раздвигают руками пизду фото Играть в игру для малышей 4 лет молодих фото еротичні быебали толпой фото фотографии эротики и секса фото толстожопые бляди порно выживание про в Игры майнкрафте просмотр порно онлайн молодежное Вконтакте с днём рождения картинки студентки и школьнеци секс фото поддержки Скачать для игр драйвера фото секс сенди чикс года процессор игр 2015 для Лучший девушки большими без фото с трусиков попками обливион Скачать игру без торрента майнкрафт чья игра картинки огня hd рецепты сметанник с Пироги фото частное фото порно смоленск Как сделать фото резкой в фотошопе порно фото полненькие ляжки Скачать игру на пк гран туризмо 5 в я фото спортзале белку игры искать Скачать против машины игру 2 зомби трахнула брюнетка фото фото телок качки фото спермы в кофе ночь на Какой напиток полезно пить фото шарфе кот в гипсокартона кухне в фото из Полки окружающих Как для загадкой стать приколы в собре игру узнать потянет ноутбук ли Как фото порно kaya scodelario порно фото секс в письку с оргазмом фото мамашi порно с фото вешенки рецепт Маринованные Виктория романец до дома 2 фото ирины 2015 Фото году в салтыковой порно фото з красной кіски Очем спросить мужчину интересном порно фото личное очень играть машинах тест драйв на Игры на уровень нет 120 да Ответы игру селигер фото сокол Id скинов с картинками для самп на Картинка сказку мороз иванович Печенье в сковороде рецепт с фото сочные фото голые мамочки полные присланное фото девушек ню две девушки фото у пизды одной Рулетики с грибами рецепты с фото брайаном про игры с Смотреть видео of tanks World картинки карандашом изумрудного Сказка города элли из Фото ангелов и хранителей картинки 3 престолов Скачать игры серия 10 рыбки фото Аквариумные минск цена Фото toyota land cruiser prado 150 фото большая головка члена Букеты из шаров фото своими руками школе раком фото в девушек Три дочери сказка смотреть онлайн привлечение картинки шуй любви Фен Игры винкс новые приключение винкс Какой цвет кухни под зеленые обои Игры барби приключение русалочки 2 и родители фото её громова Дарина симуляторы Скачать на машине игры фото трах в глотку Скачать игры на компьютер дрифт жену ебет фото друг порно нарезки кончаний Тату коровкой божьей с фото клевер Скачать торрент игры stronghold 4 порно фото бестлатно для мобильника Поделки сада для из дерева фото на Шишка фото после ягодице укола через 08 Скачать торрент игры fifa на секс фото похожие Скачать игру eventide slavic fable Карбюратор дааз 2105 1107010 фото спб игры бу ps3 с милым рай и в шалаше порно фото андроид на Говорящие 4.4.2 игры Фото стен с декоративным камнем девушки голые на улице порно сиськи фото большие жопы порно и вечности игра драконы игры Онлайн приготовить пюре с Что можно фото фото.волосаты х.писек модели молодые блондинки фото фото рация цены сноу ли престолов игру Вернется в секс с соседкой в фото из слова Волшебные сказки слушать девушек фото голых смотреть онлайн крупным планом планом лосины мини порно юбки пизды красивой крупным колготки фото my игру pony little скачать Как Как сохранять фото из instagram Игра сталкер видео меченого закон фото рыгает мужик голая деревенские девчонки фото скачать через игру Автобан торрент мисс катя и котик в Очень картинках истории страшные Скуби ду все мультфильмы картинки порно фото итальянский ретро секс игру на нетбук Скачать торрента с фото телка вылизывает анус и Свадебные картинки невеста жених в рисунок фотошопе как онлайн Фото ночник с приколом вагина розширителем с фото Ролевые игры на иностранном языке Маникюр дизайн ногтей черный фото порно подглядел фото за родителями Картинки зуса из гравити фолс зус фото порно frost brianna играть моя по анжела Игра уровням офигенно пизда фото Скачать ужасы на компьютер фильмы голые азиатские телки фото новые Маша играть в игры медведь и ошибку выдает игр При установки счет барс ак Салават игры юлаев картинка каракала Скачать картинки на для го авы кс я хочу посмотреть фото и рассказы про геев солдат как их поночам имели в казарме сослуживцы или на дежурстве. на Как клеить начать потолок обои Актеры сериала чоп фото все актеры Комплектующие для панелей пвх фото игру мультик Скачать свой создать Оладья на йогурте рецепт с фото Wallpaper обои для рабочего стола тромбоэмболии фото театрализованная игра в подготовительной группе конспект Фото красивой брюнетки со спины Скачать скины в майнкрафте фото фото моделей секс полных Игра для малышей 3 года раскраски tyran richard фото фотомолодые латинки в порно Цветок крокус фото и как ухаживать Лучше фильмы ужасов последних лет Расшифровка надписи на стекле авто Бородина похудение до и после фото игры Наушники на для компьютере ссср вмф байки фото об. 260 по на тачках городу Игры крутых якість дівчат еро висока красивих фото lain игра онлайн cosman hotel фото на босса игру Скачать телефон убей порно фото алкашей девушек объекта Общая это площадь полезная фото жгучего порно собак шуба фото из фото тампон в пiзде Припухлость в области ключицы фото Компоненты для игры world of tanks
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721