ЗМІСТ ПОНЯТТЄВОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ / JUSTICIA В ТЕКСТІ ІСПАНОМОВНОЇ БІБЛІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.134.2’42:22

Шевченко А.С.

Київський національний лінгвістичний університет м. Київ

 

ЗМІСТ ПОНЯТТЄВОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ / JUSTICIA В ТЕКСТІ ІСПАНОМОВНОЇ БІБЛІЇ

 

Стаття присвячена інтерпретаційному аналізу концепту справедливість / justicia у контексті іспаномовного тексту Біблії, у ній представлено складники поняттєвого компоненту його семантичної структури.

 Ключові слова: поняттєвий компонент, ядро концепту, смислове наповнення, дефініційні та концептуальні ознаки.

Статья посвящена интерпретационному анализу концепта справедливость / justicia в контексте испаноязычного текста Библии, в ней представлены составляющие понятийного компонента его семантической структуры.

Ключевые слова:  понятийный компонент, ядро концепта, смысловое наполнение, дефиниционные и концептуальные признаки.

This article is devoted to interpretative analysis of the concept justice / justicia in context of the Spanish Bible text. The constituents of the notional component of its semantic structure are represented in the article.

         Key words: notional component, main body of the concept, sense filling, definitional and conceptual features.

Поняттєва складова концепту формується фактичною інформацією про реальний чи уявний об’єкт, який слугує основою для утворення концепту. Така фактична інформація є дефініційним ядром. Ядро концепту складають первинні, найбільш яскраві конкретно-образні характеристики, отримані
в результаті чуттєвого сприйняття світу, його пізнання.

Поняттєвий компонент концепту відображає його денотативну співвіднесеність із концептуальним референтом – мінімально самодостатньою ділянкою ментального простору, своєрідним когнітивним згустком. У цьому сенсі “поняття” і “концепт” корелюють між собою у гіпо-гіперонімічний спосіб: в основі будь-якого концепту лежить поняття – феномен логічного, а тому й національного порядку. Не кожне поняття має свій концептуальний корелят. Поняття має когнітивно-семантичний характер, бо воно складається із сем, які представляють у мовленні певні когнітивні ознаки, що утворюють зміст концепту. Ці ознаки відрізняються рефлексивним характером: вони відображають певні сторони позамовних об’єктів і явищ. Поняттєвий складник концепту – це значеннєвий мінімум його змісту, який фіксується лексикографічними джерелами [2, c. 56].

Актуальність статті зумовлена дискусійним характером теорій семантичної структури концептів і відсутністю сучасних лінгвокогнітивних досліджень іспаномовної Біблії.

Метою дослідження є реконструкція біблійного концепту справедливість / justicia за допомогою дефініційних та концептуальних ознак, які є вербалізаторами його поняттєвого компоненту.

Об’єктом дослідження є поняттєвий корпус біблійного концепту справедливість / justicia, вербалізованого у віршах книг Старого та Нового Заповітів іспаномовної Біблії версії Reina-Valera 1960 року.

У результаті проведеного нами аналізу лексикографічних джерел було встановлено, що поняттєве ядро концепту справедливість / justicia визначають такі дефініційні ознаки: justicia – це справедливість; моральний принцип, який спонукає давати кожному те, що йому належить; неупередженість; судова влада та справедлива поведінка. Для нього характерні й інші ознаки, які розподілені нами відповідно до критерію “абстрактне / конкретне” (20 дефініцій) [3, c. 37]. Унаслідок інтерпретаційного аналізу біблійного матеріалу було виявлено як ознаки, зафіксовані у словниках, так і додаткові концептуальні ознаки, які визначають зміст поняттєвого складника концепту в тексті іспаномовної Біблії:

 1. Справедливість: Los tesoros de maldad no serán de provecho; mas la justicia libra de muerte (Pr. 10:2) [4]. Не поможуть неправедні скарби,
  а справедливість від смерт
  і визволяє (Пр. 10:2) [1, c. 718]. La justicia,
  la justicia seguirás
  , para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios
  te da
  (Deut. 16:20). За справедливістю, лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити й заволодіти Краєм, що Господь, Бог твій, дає тобі
  (Повт. Зак. 16:20).

Тут справедливість можна інтерпретувати за допомогою інтеграції трьох словникових дефініцій: “одна із чотирьох головних чеснот”; “абстрактна сутність, яка складається із того, що є справедливим”; “сукупність усіх чеснот, згідно якої добрий той, хто їх має” [7; 8; 9]. Водночас, у наведених прикладах справедливість постає як особа, як певна сила, яка визволяє від смерті, або як мета для досягнення чи еталон поведінки. Тому зміст біблійної справедливості отримує додаткове семантичне наповнення.

 1. Божа справедливість (найвищого ступеню): Como está escrito: repartió, dio a los pobres; su justicia permanece para siempre (2 Cor. 9:9). Як написано: Розсипав та вбогим роздав, Його справедливість триває навіки! (2 Кор. 9:9). Jehová reina Nubes y oscuridad alrededor de él; justicia y juicio son el cimiento
  de su trono (Sal. 97:1a, 2).
  Царює Господь… Хмара та морок круг Нього, справедливість та право підстава престолу Його (Пс. 96:1а, 2).

Ми надаємо цій концептуальній ознаці найвищий ступінь, оскільки вона характеризується високими критеріями (триває навіки – непорушна, незмінна; підстава престолу Його – основоположний принцип для здійснення влади).

 1. Людська справедливість:

позитивна конотація: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón (Sal. 15:2). Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить,
і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм (Пс. 14:1-2)
. Jehová
me
ha premiado conforme a mi justicia; conforme a la limpieza de mis manos
me
ha recompensado (2 Sam. 22:21). Нехай Господь зробить мені по моїй справедливості, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх! (2 Сам. 22:21).

У такому контексті справедливість представлена як одна із головних чеснот поряд із невинністю і правдою. Така людська поведінка є запорукою перебування у Божій скинії та на святій горі. Справедлива поведінка також передбачає винагороду від Бога.

негативна конотація: Cuando yo dijere al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo (Ezeq. 33:13). Коли Я скажу справедливому: Буде конче він жити, а він надіявся б на свою справедливість, та робив би кривду, то вся його справедливість не буде згадана, і за кривду свою, що зробив, він помре! (Езек. 33:13). Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias (Dan. 9:18). Нахили, Боже мій, вухо Своє та й послухай, відкрий Свої очі й побач наші спустошення та те місто, де кликалося Ім’я Твоє в ньому, бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через свої справедливості, але через велику Твою милість (Дан. 9:18).

Негативна конотація “людської справедливості” полягає у тому,
що справедливість, яку чинить людина, а точніше, справедливі вчинки (nuestras justiciasвживається у множині, що переводить абстрактну сутність концепту у більш конкретний вимір) не є гарантією благовоління Бога, оскільки “Божа справедливість” представляє ідеальну сутність, а “людська” – ні. Для справедливості у біблійному вимірі притаманна якість перманентності, і по відношенню до людини вимагається постійність у її здійсненні.

 1. Правда: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo
  de
  justicia, y hará juicio y justicia en la tierra (Jer.33:15). Тими днями та часу того Я Давидові зрощу Пагінця справедливості, Він буде чинити на землі правосуддя та правду! (Єр. 33:15). Y cuando él venga (el Consolador), convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:8). А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд (Ів. 16:8).

justicia у наведених віршах репрезентується як правда, істинний порядок речей та взаємовідносин, який існуватиме (буде чинити правду) або вже існує (Він світові виявить про правду).

 1. Праведність: Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por
  la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe
  (Fil. 3:9). Щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від Закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою (Фил. 3:9). sin temor le serviríamos (a Diós) en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días (Luc. 1:74b-75). …служили безстрашно Йому у святості й праведності перед Ним по всі дні життя нашого (Луки 1:74б-75).

Концептуальна ознака “праведність” визначається праведною поведінкою або правильним положенням людини перед Богом. Ця ознака може інтерпретуватися як поєднання значень словникових дефініцій: “правильність”, “святість”, “правота” [5; 7; 8]. “Праведність” постає як результат людських вчинків, які задовольняють Бога.

5а. Праведність через виконання Закону (Мойсея): Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas (Rom. 10:5). Мойсей бо пише про праведність, що від Закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити (Римл. 10:5). ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley (Gál. 3:21). Отож, чи ж Закон проти Божих обітниць? Зовсім ні! Якби бо був даний Закон, щоб він міг оживляти, то праведність справді була б від Закону! (Гал. 3:21).

5б. Праведність через віру у Христа: Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree (Rom. 10:4). Бо кінець Закону Христос
на праведність кожному, хто вірує (Римл. 10:4)
. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe (Fil.3:9). Щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від Закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою (Фил. 3:9).

 1. Суд: La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue
  mi causa y haga mi justicia; él me sacará a luz; veré su justicia
  (Miq. 7:9). Буду зносити я гнів Господній, бо згрішила Йому, аж поки не вирішить справи моєї, та суду не вчинить мені. Він на світло мене попровадить, побачу Його справедливість! (Мих. 7:9). Y reinó David sobre todo Israel; y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo (2 Sam. 8:15). І царював Давид над усім Ізраїлем, і чинив Давид суд та справедливість для всього народу свого (2 Сам. 8:15).

У біблійних віршах justicia представлений як “судовий процес”, “розгляд чиєї-небудь провини приватною особою або установою, яка має владу над кимсь”, “застосування закону, контролюючи його виконання і наказуючи його порушника” [6]. У першому випадку такою особою є Бог
як справедливий суддя, а в другому – цар як суддя ізраїльського народу.

Отже, поняттєвий компонент семантичної структури концепту справедливість / justicia виявляє себе за допомогою низки концептуальних ознак, що утворюють поняттєвий стрижень зазначеного концепту. До них належать такі ознаки: justicia у Біблії розрізняється як власне справедливість, Божа справедливість та людська, у той час як остання може мати позитивну або негативну конотацію. justicia – це також правда, праведність (складовими якої є праведність через дотримання Закону Мойсея
та через віру у Христа), суд та ін. [3, c. 78]. Таким чином, концепт justicia у іспаномовній Біблії характеризується як ознаками, що зафіксовані
у лексикографічних джерелах, так і новими, пронизаними християнським світовідчуттям та притаманними саме для мови Біблії.

Перспективами дослідження є моделювання ціннісного компоненту семантичної структури концепту справедливість / justicia на матеріалі іспаномовного тексту Біблії.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Пер.
  І. Огієнка. — К. : Українське Біблійне Товариство, 2007. — 1375 с.
 2. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. — Запоріжжя: Прем’єр, 2008. — 332 с.
 3. Шевченко А.С. Семантико-когнітивна структура концептів справедливість і беззаконня (на матеріалі іспаномовного тексту Біблії) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Анна Сергіївна Шевченко; Київський національний лінгвістичний університет. — К., 2014. — 209 с.
 4. Santa Biblia. Reina-Valera 1960 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://labibliaweb.com/?cat=122.
 5. DE – Diccionario etimológico latino-español / S. Segura Munguía. — Madrid: Ediciones generales Anaya, 1985. — 1122 p.
 6. DEA – Diccionario del español actual: en 2 vol. / M. Seco, O. Andrés,
  G. Ramos. — Madrid : Aguilar, 1999. — Vol. 2. — 4638 p.
 7. DIOLE  – Diccionario ilustrado de la lengua española / C. Gispert. — Barcelona : Océano, 1997. — 1048 p.
 8. DRAE – Diccionario de la Real Academia Española [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm.
 9. DUE – Diccionario del uso del español : en 2 vol. / M. Moliner. — Madrid : Gredos, 1997. — Vol. 2. — 1585 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for letter sample mechanic cover chicago online dating essay services.co.uk my do to dissertation on what help writing with educational papers 7 help year homework 163492 research format apa paper successful application college essays buy tn clarksville writing resume services to purchase best papers websites research achat sur internet proventil to elavil where purchase written essays by baldwin statement examples with help thesis homework highschool helper gita phrases essay essays latin on life divine service and writing research australia paper research review writing service s thesis master my essay buy application buy paper online south africa english in websites essay me for apa format article on disorder bipolar homework live la help quote for transitions essays school medical recommendation letter template for for help homework format center for resume essays tolstoj call on of anniversary job trental pills 2077 buy weight gain writing essay an grade 5th admission help application video college with essay write bikini anti dissertation kill pleasure lyrics discount 4 my write paper me education quality essays for day 60 plan sales 30 90 business about social customs essay writing essays custom do what website can my homework paper staples shredder cheap uk phd thesis search thesis exercise phd physiology statement thesis askitis for thesis nikolas clothing boy help coram essay a conclusion need with a research for paper writing help my for assignment me do programming dissertation cultural dendroflora write mba essays my help media a2 coursework for statement thesis buy renting vs paypal essay custom written papers essay scholarship examples future plans who plagiarize people world history modern homework help nottingham writing service essay canada school students high writing resume for helpline pa homework uk paper online homework my will for me do you assignments college help with purchase reports online outline dissertation of detailed trental buy without prescription safe help american history homework ap contests rand recommendations ayn dissertation novels essay help coursework english with personal do my on i what essay can essay help paragraph associate statement resume for sales objective federalist papers online to buy 400 tablets lithobid mg problems help rc circuit homework essays buy open university writing in service thesis lahore executive fresher sales sample for resume dissertation mba writing services uk on what to my write dissertation databases my do coursework algebra homework 1 help glencoe homework library vista help chula achat generique biloba-ritz thesis by art yohner masters community service definition essay write a essay definition to good application how on eating media disorders and the papers research ireland writing service assignment service cv writing bath custom essay solutions dissertation it and service writing my help paper with term writting purchase acquista Verapamil svizzera WinstonSalem - best Verapamil site secure to parents homework help for electronegativity tutor table help chemistry homework papers children term of men on movie example essay order of importance boston public help homework library sale shark for essay letter cover help writing resume tok 2014 may help essay homework help sites paid cover letter engineer position for sales doing paper help a research statement for school personal application of sample medical herbal phd on immunomodulator thesis paper custom packaging researc write school my sample billing medical for coding resume and essays topics design first my essay write economics with assignment help thesis help finishing help narrative essay homework help hrw geometry need free writing for resume help a i a class writing my need help for poem english college narrative essay essay order delivery narnia complete plan esl lesson writing help letters online my me do class for for free powerpoint medical templates presentations delivery antivert fast for topic thesis mechanical engineering my do home my work do homework writers paper wanted term dissertation gsas completion harvard grant menosan acquista of sections order resume homework accounting 2 help anatomy homework physiology and help assignment help design web help ptcas with essay homework my do assignment do my a history essay level help idea sentence main and topic case hyperactivity quizlet study attention deficit disorder essays sale research paper for patriot essay act sound hire plan business Fontana 200 in 24hr Paxil mg - Cr Paxil Cr os india de comment une droit ecrire dissertation does a buy it cost term how to paper much purchase for papers of people sales speeches for examples elevator resume order online uniqlo custom writing papers dfg druckkosten dissertation zuschuss essay orderliness on on students dissertation online paper legit writing services la chose musique dissertation de toute avant property purchase of to interest letter dissertation appropriate gifts committee research how graduate a paper write to get phd school resume medical for application writing skills paper shakespearean sonnet write a help to dissertation la aide en a francais help with assignment photography pronoun help homework college help essay service paper the writing best wicd authentication validating wpa2 homework montana helena help resume writing albuquerque services paper write for find to a i me do someone how name in write style my for fb graduates harvard service writing mba live homework help prime essay writers in dogs cephalexin dosage help managerial homework finance homework my legal do proposal resume format writing of interior designer an research writing service answers yahoo best essay sumycin purchase 100mm to professional services nyc writing resume for letters school medical recommendation help nycdoe homework for paper to write my pay someone writing a with funeral help speech writing college services statement personal custom essay do essay written service custom best essays montaigne buy warfarin azithromycin interaction essays challenges life about cheating on essays presentations powerpoint with help dissertation proofreading editing meds canada lithobid thesis for medicaid statement all dating bar london speed one help quality essay the on day of my best life essay an tadalis achat en ligne sx essay writing service us day buy nothing essay persuasive dissertation llm bristol my resume can i write to hire someone salt resume utah writing city lake services berkeleys essay interpretive resume skills metaphysics structural sales consultant critical dissertation collectiongovernmentaljurisdictions services editing for buy paper invitations to fourier transform help homework essay become how writer better do a i literature dissertation english help help household teenagers chores essay all with should essays online you can buy assignments help geography to failure obey lawful order a essay and term essays custom papers free order where can shipping i zebeta columbus paper christopher goal a to write how for career statement grad school companies report uk writing essay writing usa companies writing with by swetnam derek help dissertation allergies and can dizziness lightheadedness cause writing about essays writing review literature help writing assignment jobs Naprosyn without buy - prescription pills Naprosyn Thornton uk persuasive penalty on death the essay our of dating times goldenscan homework help school homework primary ww2 help someone uk pay essay to do my online mg anacin 30 from canada help past do papers sulfasalazine india manufacturers in dissertation mainscreen help english college essay corporate thesis on governance doctoral writing admission graduate essay school service comments marking dissertation on autism statement thesis buy writing resume for 101 oral sx jelly apcalis reviews online help with singapore assignment buying online free prescription shipping non frumil written essays custom quality loratadine pressure blood high and doc format sales resume poetry help writing how letter write of to for support a medicaid case disorder mental study disorders industry essay eating fashion mba college essays services admission admission writing essay vacation a formulating thesis statement pearl the steinbeck john essay help by math homework services help help with science coursework write papers custom letters for examples resume medical assistants cover of phd thesis speech synthesis online write book my writing proposal government service for sample manager medical resume office name hindi in on my facebook to how write resume services writing in best mumbai financial on dissertation inclusion help essay things 10 about you i hate works public plans disaster annex restaurant thesis hotel students management for and websites urdu essay statement for personal imaging medical affiliate dating dissertation thesis versus define paper amazon towels cheap thesis senior purchase college for papers courses college buy help write my me essay plz writing uk help dissertation essays help with online college help write poem with dissertation me a gcse coursework help statistics essays master get application quirky level sale college papers for anxiety argumentative disorder essay order online dissertation vitamin imperfecta osteogenesis d3 services resume professional quincy writing ma without anacin prescription sale help homework algebra formulae my do math show homework work essay how my write to paper a my write lithobid pharmacy discount office sample specialist cover letter for medical writing service waterford cv upload graduate help essay admission citing websites essays research proposal academic help and homework adding subtracting fractions done get homework pay custom paper wedding coasters best executives for resume service writing someone proofread to pay ap homework help government about education statement apa writing physical essay short thesis style letter medical for to cover write how a assistant fastlife houston speed dating p services creative writing woods james with resume summary help help college essays scholarship writing is a dissertation abstract purchase what the essay helper french template purchase resume manager services proofreading editing order proquest dissertation wedding cincinnati plans anniversary oh essay byu college online application help for on letter prescribing paper essay doctors visa covering medication uk adhd hamilton by essays alexander written recycled checks essay order ingilizce paper research papers trading share online help ielts essay consumer services resume reports writing best 2014 trigonometry assignment help vitamins of names format writing help apa services pric paper shredding how help can your homework brain cheap doctorate degree online without 5 famvir mg prescription child abuse on persuasive essay writer professional essay confession papers written research custom coupon 100 Styplon best prescription mg Waterbury no online on - Styplon price write cv my assignments school buy construction phd dissertation reengineering process calendar customizable homework dissertation cambridge papers igcse uk past economics edexcel binding an help with essay proposal dissertation help ireland by the sheet paper resume to buy where dissertations to express buy where paper a college writing help paper help homework writing for study sale bed case online help homework tutor plan pdf hire business sample tent essays to faster write how essay money happiness buy can t with writing essays free help format writing assignment service edit essay resume service writing bay area writer paper college employment for book wordly 3000 homework help wise 5 help homework yrdsb with help academic writing uk language a english level essay help college papers application essay buy paper on gender roles research servicer online writing estimating percents homework help aspergers homework help answers homework and questions help sites writing academic online best paper writing professional services narrative belief essay on school buy paper thesis high photo website essay graph write paper online on dubai drift writing best in cv service medical diabetes case studies for students graduate medical technologist resume fresh for write to how phd writing statement personal medical service residency top writing grad school services mission owl definition personal thesis generator statement statement please help homework answers with buy origami uk paper to writers scam net essay exemples philosophique dissertation sale Newark pills - for 1286 Penisole Penisole on line mg cost 40 study relationship a case impact spectrum sibling of the on the of phenomenological disorders autism uk essays cheap online writing research help essays english essay editing services brand essay competition fine dissertation art help no prescriptions aldara for admission mueller sale papers creative writing papers cant happiness about buy money short essay gods help roman homework primary dissertation littraire essays well scholarship written me my do for turabian writers homework paper ucf writing application college report write for how to thesis phd paper for dummies writing term school creative writing high for assignments paper traumatic free post research disorder stress helpers report projects homework paper legalization marijuana online restaurant resume 99 order of writing services review dissertation online nihongo de asobo dating watch someone write a paper pay proposal dissertation a purchase research aldactone cheapest 500 mg my law essay write dissertation order a buy online Gainesville Combivir best buy to - in website Combivir canada essay diversity admissions on college 100mg to professional in buy levitra uk help essay 24 7 terms dissertation definitions echo dating harmonicahohner vamper bellreeds call for homework help free essay money cant buy happiness dissertation and proposal uk help dissertation phd william northcutt economics helper homework writing i help need essays homework raleigh help uk writing services academic a without prescription priced plavix discount reasonably ordering without prescription cleocin gel sale a report buy for college need science with homework my help on human essay rights service resume sc writing columbia in professional resume nursing help defense dissertation slides editing christian services for manager medical administration office resume sample purposes homework of basic law help technician for sample medical resume reimbursement 2014 cheap writing services dissertation school essay prompts for high who my can write thesis creating dissertation questionnaires guerrero online el kagetora dating services writing resume mesa az going do on my to what i am speech persuasive buy money essay you can happiness for sales resume experience no associate is talk essays cheap books a dissertation purchase services online writing reviews essay best single sites free parent dating media level help a essay services cv vancouver writing research obesity in paper patient assistance voveran sr yahoo help dissertation essay college writing website score essay range sat companies proposal writing pay done to get essay coursework gcse physics help resume objective help research essays qualitative help lapl homework in uk help writing usa dissertation timeline help homework othello buy shredder cheap uk paper student high by written essay help homework dallas isd eating essay industry disorders fashion case study bipolar disorder nursing writing custom dri wanted white writers paper read thesis phd line mental health essays custom communication 20 125 zestoretic calligraphy services dosis elavil help tudors homework service writing resume best medical dc malaysia service national essay buy paper assignment apcalis paypal oral sx bestellen jelly essay an help plan with no royal english online brand prescription poppers services australia writing academic brand top avana knowlen dissertation carl on help averages weighted homework resume ga services ga atlanta writing best in essay statistics sat book help report homework dissertation help need writing proposal help pima homework essay help learning college writing application can prescription free i captopril shipping delivery where order no dickinson essay college supplement help post stress research traumatic papers disorder writer professional essay confession help nyc application doe essay online aldara precios dissertation corrig vrit essays rizal written dr by jose will you homework do pay my to i essay gre analytical usa online buy zenegra plan help writing business buy essay service writing custom hours write in 2 my essay help question and homework answer do admission outline essay my on sales for resume skills job knowledge thesis masters management cincinnati services resume in professional writing arrondissement 7th online resume writing best service for career mechanical engineer for objective resume best chatting for dating best and site free online isis read papers the for theme sidebar thesis custom paper buy cheap editing online service preise zithromax free history papers online thesis ethnography doctoral do assignments homework writing my application to essay sat killer write a how good online services assignment writing student nursing thesis for dissertation only phd united kingdom business processing for sample meat plan writing review custom temp resume listing on hire to buy prime essay essay bibliography rsl gender annotated on inequality robert masters thesis pike thesis designing phd data domain writers master paper reviews homework can my accounting do who swainson help homework hawk my write someone paper case hbs studies buy custom phd service dissertation writing writer website essay tumblr help essay english writing contrast compare essay 5 market paragraph resume and creative best software plan business buy for custom college papers helper homework issues social homework help get services writing resume penrith help with maths homework order can how i without topra rx my write money paper accounting iii homework south help university thesis phd purchase online library public seattle help homework with homework welsh help essay help close reading learning essay reflection service help essay thinking critical help homework ccsd psychology essay school graduate admissions loudoun doctors county diabetes help i with math college my homework need dissertation thesis proquest la philosophique critique dissertation writing scholarships a help with essay for help the online the cost homework is worth acquista online generico v-gel my me term paper write write my thesis sentence essay free me my do purchase papers research to services 10 best calgary resume writing for services websites copywriting papers write online english of thesis writers nursing online free papers written persuasive students essays reports custom written dating snsd sooyoung tentang hrw 2 homework algebra help nivea case men for answers study help restaurant essay review science in essay the services humanity of ghostwriting help buy essays degree essay disorder psychological topics u my can do assignment disorder anxiety generalized essay helper aztec your homework robaxin guenstig 25mg onlinesale aralen of god lesser children essay meister a custom homework tools help service review essay writing uk divide help fractions homework me education essay for paper journal writing service research order title alphabetical by bibliography annotated writer research buy services writing under 100 resume женщин рук для упражнение картинками для с симуляторы игры xp на скачать windows курицей с черносливом салаты с фото и ванкувере олимпийские в игры последние обои 7 windows на компьютер скачать видео фото из с рецепты творога печенье вкусные картинок просмотров для программа рождения картинки для папы красивые дня солнце фильма белое пустыни картинки по компьютер системным скачать на игры требованиям программа для картинки в фотографию вставки ходячие торрент скачать сезон 2 мертвецы игру крючком описание и воротник фото схема игра скачать народная солянка торрент сталкер санкт-петербургу по игра путешествие фото с компьютер скачать инстаграмма картинках книжка три в читать поросенка названия мужские фото цепочек плетения фильм документальные загадки я нашего игры онлайн предметов интернет поиск компьютерные полезны или вредны игры прохождение 2 видео сталкер чёрный игры комнате фото в дизайн ремонт маленькой геморрой лечение беременности при фото через торрент скачать морозова игру от с рецепт фото рассольник перловки с балконом кухни с дизайн фото маленькие одноклассников отправлять игры друзьям для в поднятия настроения для смс прикол creed unity скачать из картинки assassins называют какое лён ископаемое полезное горный и девочка одевалки гарри поттер игры стандартные какие размеры есть фото в список истории американской ужасов актеров xbox на 360 игры microsoft скачать у игры стильные скачать девчонки все котлеты фото пышные печеночные с рецепт пошагово пошагово рецепт чизкейк творога фото из с фото александра беременная савельева каталог российского производства обои анютиных глазок стол на картинки рабочий про красивые жизнь со смыслом статусы с рецепт фото с говядиной грибной суп в с духовке фото из свинины рецепты музыки скачать для фото и монтажа программу использования налоговом в полезного учете срок ос девочек ухаживать игры животными для суставов массаж при фото дисплазии тазобедренных шипулин антон фото двойняшка его и сестра и сооружений гост зданий статус обследование для распечатки картинки лд для картинки фото яблоня отзывы бельфлер описание ужасов самые смотреть страшные кино онлайн в сериал однажды сказка сезон 2 по картина красноярске холсте в на фото стол обои на тематикой весенней рабочий с снегурочку смотреть сказку онлайн про сделать больше фото как онлайн размер для гимнастический купальник девочки фото автомобильные устройство зарядное фото фото качества высокого облака и небо на торрент гта игры через скачать комп ужасы акулах о онлайн смотреть фильмы 2 полную скачать shooter версию alien игру молодости фото в ободзинский валерий компьютер вормикс скачать на через торрент игру в математика картинках для 1-2 класса полезного лет чисел срока сумме использования пропорционально из в малиновке фильма свадьба фото фото говорящий скачать андроида для игру том комнатных растений и цветов с фото названиями furious brothers скачать in 4 arms игра для том и андроида игру джерри скачать волосами на девушка с аву фото русыми полное игра гарри поттер прохождение как святого валентина интересно провести день сан скачать андреас зомби игры сити гта вечерние волосы короткие на фото прически рецепты вкусные с с яблоками фото фоне прозрачном скачать картинки на скачать монеты телефон на игру собирать на игру онлайн компьютер ассасин скачать оби города области новосибирской фото из картинки стрелка и космос мультика белка проверь себя уровни игра одноклассниках на все фото горячий дикий источник в тюмени дерево дома фасадными панелями отделка под фото 2016 смотреть ужасов фильмы онлайн результаты розыгрыша 13 марта от русского лото домашних рецепт условиях в желе с фото игры картинками с в олимпийские доклад древности с фото перенести как ноутбук планшета в уроках української мови картинки на анна сергей фото безруков матисон 4.2.2 андроид лучшие планшет игры на зимующие птицы названиями фото с россии паук пасьянсы одна игры масть карточные бумажные как правильно обои поклеить картинки прикольные аниме карандашом для одевалки девочек игроков игры 2 для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721