ЗМІНА ТЕМИ ЯК ТАКТИКА КОНФЛІКТНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  811.161.2’42

Н. К. Войцехівська

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні

НАН України, м. Київ

 

ЗМІНА ТЕМИ ЯК ТАКТИКА

КОНФЛІКТНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

 

 У статті освітлюються питання комунікативної поведінки мовців у ситуації конфліктного спілкування. Увага фокусується на конфліктних стратегіях і тактиках (зокрема на тактиці зміни теми) та їхній мовленнєвій реалізації в українському літературному діалогічному дискурсі.

Ключові слова: діалогічний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, конфліктна міжособистісна мовленнєва взаємодія.

 

В статье освещаются вопросы коммуникативного поведения в ситуации конфликтного общения. Внимание сфокусировано на конфликтных стратегиях и тактиках собеседников (особенно на тактике смены темы) и их речевой реализации в украинском литературном диалогическом дискурсе.

Ключевые слова: диалогический дискурс, коммуникативные стратегия и тактика, конфликтное межличностное речевое взаимодействие.

 

This article analyzes communicative behavior of the speaker within Ukrainian literary dialogical discourse. Attention is being focused upon conflict strategies and tactics (espessially topic change) and their speech representation in the aspect of communicative interaction.

Key words: dialogical discourse, communicative strategy, communicative tactics, conflict interpersonal speech interaction.

 

Усе різноманіття форм людської комунікативної взаємодії зводиться до співробітництва чи суперництва. Природньо, що найоптимальнішим і найбільш ефективним є гармонійне злагоджене спілкування, в якому мовці намагаються уникнути протиріч, або (якщо це неможливо) залагодити їх шляхом взаємних поступок чи пошуку компромісу. Досягнення порозуміння в умовах конфліктного ускладненого діалогу можливе завдяки використанню його учасниками спеціальних стратегій, тактик і прийомів залагодження протиріч та зменшення напруги.

Проблема вивчення комунікативних стратегій і тактик поведінки знайшла своє місце у працях вітчизняних лінгвістів А. Д. Бєлової, А. Р. Габідулліної, О. В. Герасименко, А. В. Корольової, І. І. Морозової, В. В. Прокопенко, Л. Л. Славової, Г. М. Федюк, І. А. Юшковець та психологів і педагогів В. А. Кручек, Л. І. Морської, Д. Г. Терещук. Серед зарубіжних спеціалістів виділяємо такі імена, як О. С. Іссерс, І. І. Гулакова, І. В. Пєвнєва, М. Лутьєхармс, С. Фаєрх і Дж. Каспер та ін., які досліджували стратегії поведінки у конфлікті й тактики впливу на співрозмовника. Попри наявність досить великої кількості праць, слід відзначити брак досліджень комунікативної поведінки співрозмовників на матеріалі української мови.

У цій статті за мету поставлено опис тактики зміни теми, що функціонує в українському літературному діалогічному дискурсі й має дуальний характер: або врегулювання взаємостосунків діалогічних партнерів, або ескалацію конфлікту між ними.

Комунікативна поведінка в умовах ускладненого конфліктного спілкування полягає, за словами психологів і конфліктологів, у дотриманні співрозмовниками стратегій суперництва (конкуренції, боротьби, напору), уникання (відхід, ігнорування), пристосування (поступливості), компромісу та співпраці (кооперації, інтеграції) [3, с. 30; 8, с. 15].

У лінгвістиці стратегії комунікативної поведінки отримали назву конфронтаційної, нейтральної та кооперативної, що виділяються на основі психологічних установок проти співрозмовника, його ігнорування чи конструктивності з ним. Конфронтаційна стратегія зорієнтована на те, щоб активно і самостійно домагатися власних цілей/інтересів, не звертаючи уваги на інтереси діалогічного партнера. Ця стратегія демонструє прагнення одного з учасників спілкування взяти перевагу, самоутвердитися, нав’язати своє бачення і рішення проблеми, не прагнучи до спільних дій. Нейтральна стратегія мовленнєвої поведінки характеризується наявністю в одного з мовців (або в кожного з них) установки на ігнорування партнера, прагнення уникнути спілкування з людиною, яка потенційно налаштована заподіяти комунікативну незручність співрозмовникові. Кооперативна стратегія спрямована на комунікативне співробітництво і передбачає пом’якшення мовленнєвої поведінки мовця з метою зменшення ризику виникнення конфліктних ситуацій [6, с. 267].

Деякі дослідники вважають за доцільне виділення кооперативних і конфронтаційних стратегій, оминаючи стратегії нейтралітету, оскільки усі стратегії підпорядковані двом цілям ― урегулюванню конфлікту чи його ескалації. Тому в діалогічному дискурсі доцільно виділяти лише дві стратегічні лінії комунікативної поведінки: конфліктну (некооперативну, конфронтаційну) та неконфлікту (кооперативну) [5; 9, с. 161].

Стратегії, як відомо, реалізуються через тактики і прийоми ― конкретні мовленнєві дії мовця, обмежені лише певним етапом його комунікативного контакту з адресатом і спрямовані на здійснення комунікативного впливу на нього, на досягнення бажаного ефекту чи на запобігання небажаного результату як окремої (незагальної) комунікативної мети мовця в межах конкретного типу дискурсу [1, с. 100―101].

Зміна теми, згідно з одними дослідниками, є тактикою регуляції, що існує в межах кооперативної стратегії [3, с. 47]. Разом із тим зміну теми розглядають як прийом тактики ухилення від відповіді в межах конфронтаційної стратегії, насамперед у політичному дискурсі. Цей прийом називається ігноруванням питання, коли мовець ухиляється від надання запитуваної інформації та намагається спрямувати розмову в інше русло, змінити тему [5]. Думаємо, дуальність поглядів на статус зміни теми має право на існування, оскільки «у реальній комунікації стратегії і тактики перетинаються, накладаються одна на одну залежно від мінливих параметрів дискурсу» [9, с. 162]. Це означає, що «у спілкуванні комуніканти часто вдаються до двозначних тактик, які можуть бути кооперативними і конфліктними залежно від того, у межах якої стратегії їх використовують» [9, с. 162]. Серед двозначних тактик, окрім зміни теми, виділяють іронію, лестощі, підкуп, зауваження, прохання, брехню тощо. Так, напр., кооперативна функція тактики брехні (у стратегії ввічливості) має на меті не нашкодити співрозмовнику, показати його у привабливому вигляді. У конфліктному дискурсі брехня виступає тактикою в межах конфронтаційних стратегій, напр., стратегії дискредитації.

Зміна теми ― це тактика кооперативної чи конфліктної стратегії, що виникає на основі порушення максими (постулату) релевантності або відношення [7, с. 12]. Згідно з цією максимою співрозмовникам не слід відхилятися від теми розмови й вживати релевантні, доречні висловлювання. Дотримання постулату забезпечує ефективність спілкування, збереження гармонійних стосунків між мовцями, а саму комунікацію характеризує як кооперативну. Однак порушення максими не перетворює діалог на некооперативний. Навпаки, в умовах конфліктного дискурсу спрацьовує правило «мінус на мінус дає плюс». Тобто, порушення максими спілкування в «порушеному» (конфліктному) діалозі має на меті перетворення його на кооперативну комунікативну взаємодію мовців. Іншим ― полярним ― результатом використання в діалозі тактики зміни теми є ескалація конфлікту. Як зазначає О. В. Фадеєва, причина полягає у частотності використання цієї тактики: «її регулярне порушення провокує розвиток конфлікту, нерегулярне порушення слугує його згортанню, оскільки відхід від “гарячої” теми сприяє зниженню емоційної напруженості ситуації» [7, с. 12]. Наведемо приклади діалогів, в яких порушення максими релевантності призводить до протилежних результатів:

1) «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА, говорить обурено: У владі безлад і незґода, міністри крадуть, депутати купуються й продаються і все це з задоволенням… (Сердито сопе). От одного не розумію: нащо людині стільки ґрошей? ІНТЕЛІГЕНТ: Як нащо? А знаєте, скільки коштує невеличкий острівець у теплих морях? ЛІТНЯ ТІТОНЬКА: Острівець? Одній людині? ІНТЕЛІГЕНТ: Чому одній, в неї родичі є. ЛІТНЯ ТІТОНЬКА:  В неї? ІНТЕЛІГЕНТ: Ну, в нього, яка різниця… «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Що за мова дурна… Нічоґісінько не розбереш, про кого річ про чоловіка чи жінку! ІНТЕЛІГЕНТ: От і помиляєтесь. Взяти хоча б слово «мужчина» це ж явно вона! «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Як це вона? ІНТЕЛІГЕНТ: А так. От послухайте, як воно звучить (промовляє російською) женщіна, мужчіна… І там «вона», і там. Бачите? Усі ознаки жіночого роду. Слухайте ще раз, уважно муж-чі-на. Чуєте? Явно «вона», а не «він». І нічого, живуть люди, розмовляють, і ця плутанина їм не заважає. «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Не переводьте розмову на інше! Ми про ситуацію в державі розмовляємо. ІНТЕЛІГЕНТ: То продовжуйте, ніхто не заважає. «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Е-е… я й кажу, ціни ростуть наче на дріжджах, слова по-людськи вимовити не можна, а ще… (Л. Данько). Як бачимо, ухилення від теми розмови і зміна її, так само, як демонстрація нерозуміння суті обвинувачення провокують нові звинувачення і стають приводом для суперечки, сварки (далі в конфлікт будуть залучені інші учасники ― сторонні спостерігачі). Причина цього полягає в тому, що зміна теми є не конвенціональною тактикою, вона тематично й інтенційно неузгоджена з попередніми репліками, а тому реакція співрозмовника на неї є максимально непередбачуваною.

2) ― От ти мені цілуєш руки, але скажи мені: які це поцілунки?  Знаєш… давай покиньмо ці розмови! Ну, а коли б це справа йшла про кохання, то й тоді б ти те ж саме сказав мені? Я не вмію кохати. Ну, добре. Я й не хочу, щоб ти мене кохав, я й мріяти про це не смію. Але дозволь мені кохати тебе. Чи не час нам покинути цю розмову? Ти так гадаєш? кинула я. Ну, а коли б… я хотіла віддатись тобі… ти взяв би мене? Може, про це сьогодні не будемо говорити? Тоді ти, може, дозволиш мені зайти до тебе завтра? Чаргар нічого не відповів. Словом, ти мені рекомендуєш не чіпати цього питання і мовчати? Я мовчу. Це краще! сказав він і раптом спитав: Ти зі мною підеш обідати?  Обідати? Який різкий перехід!.. Але я все-таки погодилась, і ми вийшли на вулицю (М. Хвильовий). У прикладі введення до діалогу нової теми, ніяк не пов’язаної з темою сварки, розцінюється як засіб «розрядити атмосферу» й позитивно вплинути на подальші стосунки.

Тактика зміни теми, зазвичай, використовується адресатом з метою «уникнути компрометуючих тем або викривити факти; не тільки для того, щоб привернути увагу <…>, а й заради того, щоб відвернути чи значно послабити її» [4, с. 1], щоб «відволікти увагу адресата від можливих ускладнень ситуації, що склалася» [1, с. 102], напр.: Зоран варить каву і приносить її в ліжко з газетою. Він смішно коментує статті, щось розповідає про фінансову ситуацію в світі; ти не дуже розбираєшся в фінансових деталях, але відчуваєш, що він говорить про них, аби не говорити про щось інше (С. Пиркало). Тема фінансової ситуації у світі, обрана мовцем, дозволяє оминути неприємну для чоловіка тему майбутніх стосунків із співрозмовницею, з якою у нього романтичні відносини.

У конфліктній комунікативній ситуації мовець, дотримуючись соціальних норм і принципів спілкування, зокрема ввічливості та кооперації, одразу ж намагається змінити тему розмови, яка йому неприємна або нецікава, або яка може зіпсувати стосунки діалогічних партнерів, унеможливити досягнення ними взаємовигідних рішень, напр.: ― Стріла кохання ще не пронизувала мого серця. Жало ревнощів ще не торкалося моєї душі. Вірю, вірю. Краще скажи цей галстук нічого? (О. Коломієць); ― Ти гарно танцюєш. Дякую. В тебе гарні груди (Ю. Андрухович); ― Тож краще не згадуй про них, тим більше сьогодні, у мене сьогодні день народження, ясно? Ясно. Де тут відлити можна? (С. Жадан); [дівчина виправдовується, що вчасно не зустріла хлопця]: ― Чи тобі не казав Митя, що я тут?..КазавТа ракета ж летіла! Ти бачив?.. (П. Автомонов) тощо. Як бачимо, зміна теми є своєрідним маркером небажання адресата продовжувати його (на цю тему, з цим партнером, «тут і зараз»). Не випадково, дослідники називають зміну теми тактикою стратегії самооборони (поряд із виправданням та експлікацією нерозуміння). За її допомогою мовець намагається нейтралізувати конфліктність ситуації, захиститися, не порушуючи конвенції спілкування.

У випадку зміни теми задля успішності комунікації мовцю необхідно правильно вгадати спрямованість нової теми, напр., як у діалозі між чоловіком і дружиною, які давно мають шлюбні проблеми, але дотепер уникали розмови про них: БОГДАН.Ти ніколи мене не розуміла, всі 15 років ми були чужими людьми. ГАЛИНА. Бачили очі, що купували їжте, хай повилазить! Ніхто не силував. Міг би ще років 10 почекати… може, знайшов би кращу, молодшу… БОГДАН. Не ображайся, Галько, я ж по правді з тобою… Хіба ми не чужі?.. Хіба колись були рідними? Ні, Галю… ми чужі. Ми з тобою чужі і далекі… (Галя відходить в бік. Через якийсь час знову підходить до Богдана). ГАЛИНА. [Полюся] Казала, що в тебе є коханка. БОГДАН (стурбовано). Воно ж дитя ще… базіка всякі дурниці… ГАЛИНА. Але дурниці не з повітря виникають. БОГДАН. Ти мене в чомусь підозрюєш? Може, ревнуєш? ГАЛИНА (насмішливо, з тоном презирства). До кого? До атомної війни?.. Адже сумніваюся, що на тебе поведеться молода красуня… Ти не вартий красуні… БОГДАН. Галю, перестань. Мені ще твоїх сімейних спектаклів не вистачало! І так проблем повно. Добраніч, Галю. Я стомився за день і хочу спати. (Іде) (А. Багряна). Як бачимо, Галина обирає нову тему (натяк на подружню зраду), яка тільки погіршує взаємостосунки одружжя: їх комунікація припиняється.

На противагу попередньому прикладу (де обидва мовці були налаштовані на ескалацію конфлікту й використовували тактику зміни теми для «підливання масла у вогонь» і спрямування діалогу на свою користь), наступна інтеракція засвідчує, що зміна теми може бути конструктивною тактикою для і для адресанта, і для адресата: ПОЛЮСЯ. Максику, я так рада, що ти прийшов до мене… Мені було так фігово без тебе… а ти був в цей час так далеко від мене… МАКС. Ну не так вже й далеко, тобто не так вже й фар… всього за 43 кеме від Києва. ПОЛЮСЯ. Максику, навіть якщо б ти був за тоненьким шпаклериком, це б було для мене дале.. тобто вері фар… МАКС. Ну, Полько, по-перше… я ж і раніше уікенди у грандфазера проводив… мала б звикати до цього… ПОЛЮСЯ. А що по-друге? МАКС. Про яку подругу? Грандфазер це всього лише дід… ПОЛЮСЯ. Не подруга, а ПО-ДРУГЕ. Секонд тобто. МАКС. Все, проїхали… ПОЛЮСЯ. Ні, не проїхали. Ти хотів щось сказати… мабуть, щось важливе, якщо забув, бо люди забувають тільки все важливе… МАКС. О, єс-єс! ПОЛЮСЯ. Ну і що ж було по-друге? МАКС. По-друге… правильно треба казати: «тоненька шкаплерка», а не «тоненький шпаклерик». ПОЛЮСЯ (розчаровано). Тю… Я взагалі не знаю, що це таке… просто так ляпнула, бо слово красиве… МАКС. Це те, що люди приклеюють до стін, коли роблять ремонт у хаусі… ПОЛЮСЯ (жвавішає знову, відходить від Макса). Та холера з тим шпаклериком! Тепер вже точно проїхали (А. Багряна). Фразою, що слугує перетворенню назріваючого протиріччя в консенсус є сленгізм «проїхали», що обопільно вживається комунікантами.

Зміна теми не лише є тактикою комунікативної поведінки адресата й адресанта, вона ― досить дієвий спосіб врегулювання/ескалації конфлікту з боку сторонньої (третьої) особи. Напр.: ГАЛИНА. Поліно?!! Ти куди це? Поліно, негайно постав сумку і поясни мені, що відбувається. ПОЛЮСЯ (покірно ставить сумку на підлогу). Ма, а що тут пояснювати? Я іду з дому. ГАЛИНА (гнівно). Ти сказилася? Куди ти зібралася? Ти можеш мені пояснити людською мовою, що ти задумала? ПОЛЮСЯ. Я буду жити з Максиком за 43 кеме від Києва. Прощай, мамо! І вибач за все. ГАЛИНА (кричить). Нікуди ти не підеш, шльондро мала! Я тобі зараз покажу, як матір не слухатися! Я тобі покажу Максика і 43 кеме! Ач, самостійного життя їй захотілося, від батьків захотіла звільнитися! Зараз ти в мене будеш вільною… (Галина хапає її і хоче відлупцювати. Заходить Василівна). ВАСИЛІВНА. Щастя-миру вашій хаті! ГАЛИНА. Доброго здоров’ячка, Василівно! ВАСИЛІВНА (До Поліни, яка стоїть біля валізи). Здрастуй, Полю! Куди це їдеш? До бабці?.. ПОЛЮСЯ. Ні, я вже нікуди не їду… (А. Багряна). Як бачимо, конфлікт між матір’ю і дочкою припинився через сторонню особу ― Василівну, однак невідомо, чи він вичерпався і не повториться в майбутньому. Введення нової теми й зміна вектору розмови третьою особою допомагає примирити конфліктуючі сторони й гармонізувати стосунки (принаймні, на перший погляд).

Тактика зміни теми функціонує не лише в яскраво конфліктному діалозі, але й в спілкуванні, що тільки має ознаки конфліктонебезпечності. Наведемо приклад: [у кав’ярні]: МАРТА. Знаєте, у нас чомусь смерть стала табу, а раніше, скажімо в середні віки до неї ставилися спокійно…  ГАЛИНА. Може, ми змінимо тему? (Іде від неї). МАРТА (зупиняє її). Це не допоможе… Одне питання… Коли ви думали про смерть, як ви це собі уявляли? ГАЛИНА. По-різному… Постріл, стрибок з висоти… МАРТА. Я так само. …Але не напевне. У нашому місті немає дуже високих будинків. А раптом не розіб’єшся насмерть стати калікою страшно… ГАЛИНА. Страшніше ніж померти? МАРТА. Мені так. А про утоплення ви не думали? ГАЛИНА. Я добре плаваю… МАРТА. А про повішення? ГАЛИНА. Ні. Це точно ні. МАРТА. Мені теж не подобається. От якби був пістолет. Натиснув на курок і все… ГАЛИНА. Дорого? МАРТА. У нашому місті не продають зброю. Це треба якось підпільно діставати, а я на таке не здатна… ГАЛИНА. А я не здатна більше слухати цю маячню… (Галина відходить, спостерігає, як та відречено бовтає склянкою, тоді повертається, підсідає до неї). Послухайте… Ви правда, хочете… піти з життя?..  Не хочу втручатися, але… Раптом, я можу чимось зарадити? МАРТА.… Навіть не знаю з чого почати… Убийте мене… ГАЛИНА (відсахнулася) Досить. Це вже занадто. Я мала на увазі допомогу жити… МАРТА. … Я небагата, але ви не думайте, що я хотіла скористатися вашою добрістю і то все… Я можу заповісти вам дещо… У мене є свій невеличкий бізнес салон весільного вбрання. ГАЛИНА. Ви що, знущаєтесь? МАРТА. Чому? Мати справу з весіллям це так гарно: завжди свято…  ГАЛИНА.  Послухайте, розмову закінчено. Я не кілерка. Весільний бізнес мене не цікавить… У мене є власний. Я продаю каву, тістечка, сік… Хочете ще чогось? МАРТА. Ні, дякую… ГАЛИНА. Тоді допивайте ваш сік і дайте мені  спокій… МАРТА (підводиться). Гаразд. (Іде до дверей). ГАЛИНА (зі злістю чи то на Марту, чи то на себе). Ідіотка! (Неда Неждана). Як бачимо, тема розмови є неприємною для Галини, вона намагається уникнути її через фізичне самоусунення (кілька разів відходить від Марти), зрештою прямо висловлює пропозицію змінити тему. Однак дії Марти спрямовані на те, щоб тема (яка, до речі, їй цікава) була продовжена, вона переслідує Галину, нав’язує свої погляди, що призводить до цілковитого припинення спілкування.

Консенсус/дисенсус, що настає в діалозі після зміни теми, залежить не лише від її автора, його «умілості» вдало підібрати нову проблему для обговорення, але й від адресата, який на цю тему реагує. У цьому випадку, якщо тема розмови зміниться і адресат не наполягатиме на продовженні попередньої, інтеракція стає кооперативною, напр.: ― …Прошу тебе, Федю! Постараюсь. А тепер ходімо чайку поп’ємо. Не проти (О. Коломієць). Продуцент діалогу пристає на вимогу партнера перервати неприємну для нього тему (виконати прохання), що й унеможливлює виникнення конфлікту та неприязні між співрозмовниками, сприяє їхньому взаєморозумінню.

Цікаво, що тактика зміни теми не лише припиняє контакт між мовцями, але й виконує контактопідтримувальну функцію діалогу. У цьому випадку мовець вдається до тактики зміни теми, аби «надати новий імпульс розмові і запобігти передчасному, на його думку, завершенню акта комунікації» [2]. Введення до розмови нової теми для обговорення відбувається за допомогою висловів на зразок «Я чув, що…», «Як щодо…?» тощо. Крім того, тактика зміни теми допомагає підтримувати «правильний» баланс між комунікативними статусами мовців, напр.: [пропозиція учителя-репетитора своєму лінивому та нездібному учневі ― синові багатих батьків ― наслідувати в математиці Пашку]: ― Та що ви мені Пашкою очі колете? Чорт з нею. Мені не до того, інколи просто з досади й пошутиш з нею… ― Ну, буде, буде, а то ти підеш, рад случаю. Ти розкажи, що приготовив з історії (Т. Сулима). У прикладі висловлення зі зміною теми продиктоване не стільки власною позицією учителя, скільки обставинами комунікації: якщо він буде суперечити адресату, то від його послуг як репетитора можуть відмовитись. Тому адресату вигідніше змінити тему розмови, залишаючись кооперативним співрозмовником, аніж іти на конфлікт.

У наступному прикладі маємо розмову між сусідкою, батьком та його сином, що піднімаються до своїх помешкань ліфтом: ― Дивися, малий, тепер все, тепер батьки любитимуть меншого, а тебе змусять за ним дивитися, як мене за моєю сестрою свого часу. Буде лежати попісяний, покаканий, плакати буде «е-е-е!», «е-е-е!» ось побачиш! (Двері ліфта розсуваються). Стара відьма! голосно каже малий, виходячи з ліфта. (Сусідка ахає, двері зачиняються). Ти що здурів? Що ти собі дозволяєш? Я захищаюсь! відповідає малий. А ну витягни мені з кишені ключі! каже тато. Швидко (Г. Вдовиченко). Зміна теми у цьому діалозі продиктована тим, що батькові (вища соціальна й комунікативна роль) немає чим заперечити синові (нижча соціальна і комунікативна роль), тому він просто вдається до тактики зміни теми, аби припинити розмову (чи перевести її в інше русло) й таким чином «зберегти своє обличчя/лице».

Отже, зміна теми є тактикою кооперативної/деструктивної стратегії, що функціонує в конфліктному діалогічному дискурсі (та інших різновидах діалогу) задля функції самооборони, відвернення протиріч і непорозумінь, задля того, щоб розрядити обстановку між мовцями й зберегти добрі взаємостосунки. Крім того, тактика зміни теми виконує контактопідтримувальну функцію, допомагає спрямувати діалог у потрібне для мовця русло, уникнути неприємних тем. Перспективним є дослідження інших тактик і прийомів врегулювання комунікативних конфліктів.

 

Література:

  1. Велівченко В. Ф. Комунікативні стратегії і тактики мовця в сучасному англомовному емотивному дискурсі / В. Ф. Велівченко // Вісник Черкаського університету. ― 2010. ― Вип. 193. ― С. 99―106.
  2. Кузнєцова О. М. Нейтральні стратегії мовлення / О. М. Кузнєцова. ― Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Philologia/7_93979.doc.htm

  1. Певнева И. В. Особенности реализации коммуникативных стратегий в конфронтационных ситуациях общения / И. В. Певнева // Вестник Томского государственного университета. ― 2009. ― № 321. ― С. 30―31.
  2. Пономаренко О. В. Лінгвопрагматичні засоби вираження ухильності в сучасному італійському політичному дискурсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 «Романські мови» / О. В. Пономаренко. ― К., 2004. ― 18 с.
  3. Прокопенко А. В. Конфліктні стратегії політдіяча в аспекті стратегій перекладу (на основі американського політінтерв’ю) / А. В. Прокопенко // Філологічні трактати. ― 2012. ― Т. 4, № 2. ― С. 82―88.
  4. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. ― Полтава : Довкілля, 2010. ― 844 с.
  5. Фадєєва О. В. Стратегії й тактики конфліктного дискурсу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Фадєєва. ― К., 2000. ― 18 с.
  6. Черненко О. В. Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Черненко. ― К., 2007. ― 20 с.
  7. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / О. В. Яшенкова. ― К. : ВЦ «Академія», 2010. ― 312 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

great essay help expectations nanorobotics dissertation on kenya writers in essay on essays religion c help homework writing english paper tips general help science homework for accounts essay writers sale order birth thesis statement oleanna thesis services writing legit help college essay on writing online services best stay latino dating trailer alive advice a writing dissertation with help prescription cost valtrex papers purchase college online dating vice city of online martin luther essay king your dissertation pay to write someone for us my homework do history health nursing community in thesis speech order wedding grading papers online school essay in future science us how technology and help application hopkins john service essay college on insurance papers life a view point of narrative what is in essay written jonathan writing thesis assignment and college coursework buy commercial dating speed 2013 eharmony paper bond savings buy a thesis buy doctoral biolody help homework resume writing online ohio professional services concept help essay writing paper my write university key resume in purchase skills for custom birmingham writing services dissertation resume linkedin writing services order short resume cook write my dissertation to need writier an i study child with disorder of case a bipolar classique atre plan th on informative eating speech outline disorders me research write paper my for companies writing custom research paper writing professional service to essay flies in order of lord chaos papers provides written term custom essay tumblr website writer i help essay need my with position letter representative for cover sample sales assistant purchase manager resume format cv writing company london college about admissions com essays best written studnts jack by essays ripper blends thesis polymer help against euthanasia essay with help homework latin with Mesquite guenstig without sale prescription Polo Kamagra Kamagra Polo - homework help and assignment homework helper games paper research reviews writer for freshers engineers resume mechanical student solutions essay letrozole synthon australia thesis papers purchase help online writing statement thesis to a how 3 essay write college admission page essay services writing reviews low blood pressure of symtoms algernon essay flowers for essay writers academia letter cover merchandising for associate homework rivers help woodlands latin online homework help highschool a purchase essay a essay buying leasing vs car acheter lyon sur zovirax 64 paper research college purchase assistance research dissertation best essays the college sentence a wording help with formula cancer grecian soon it will paper as cheaper is disappear easier the and for book essay best write essay site my yahoo dating isobaros on journal disorder articles scholarly bipolar online essay for help writing yahoo help dissertation service mariage concubinage dissertation et pacs thesis on phd robotics san essay writer diego carl essays sagan by written honorary buy doctorate archives online newspapers welsh mathematics help online homework help scdl online assignment college application writing entrance essay problem family solution essay violence help number homework theory hbv sale mg epivir for 50 letters statement personal loans dissertation bad cheap uk essay writer la price low inderal order online gcse papers science practice plan system solar lesson papers online past free get online place best wellbutrin to opinion help with chores household essay cheap website write m for what can paper with annotated bibliography help a i help student need speech for council writing of writers list famous essay dissertation phd proposal presentation acm a dissertation buy doctoral sinte order cheapest service resume writing attorney homework telecommunications help good sales cover letters assistant for a cover for letter resume a help writing paper writing tip term paper my write reaserch writing company statement personal statement position resume sales for objective writing custom uk essays writing umn services man viktor for frankl essay meaning search letter advisor admissions college cover business plan order treatment feline asthma online 36 hour furacin essay yahoo best website michelle dating ashmore shawn and trachtenberg paper online where buy to answers yahoo help chemistry homework nutrition help homework letter help writing resume cover order a1essays essay writing law services paper my it write doctoral average a dissertation length of yarra river help homework writing letters help admission school graduate grade essay five 6th paragraph resume services nyc writing executive without prescription dostinex buying myths help homework legends and dissertation in writing business services plan singapore sim dating english japanese online purchase custom papers research service uk essay writing dating benedek online fliegauf rengeteg free write plagarism my paper dissertation help online verlag zotero order alphabetical bibliography australia service cheap essay writing south help africa plan business 123 helper essay dating yahoo kabushiki y prosa verso yahoo dating help with homework wordles help assignment online best old dating apps 13 year essay cheap order an helper homework county essex council wings buffalo online wild resume order to zerit purchase 100mm school high homework sites help poetry smart casper j-lo dress dating how write classification essay to writing custom essays uk cover with help resume letter and essays best app common write sociology my resume services austin writing calculator homework helper book geometry help homework holt help homework chegg policy refund the what best essay service writing is cv writing singapore professional services admissions southeastern nova essay university uk essay services editing college rising tuition essay paper research internet disorder addiction effects with disease graves cardiovascular help european history ap summer assignment my speech for me write online help assignment programming with pressure signs warning blood ireland writing service thesis essays purchase school joke my write essay site wedding speech services writing rap write for a song me help yale essay with your essay help get you borderlands in to means the live thesis help financial management homework scholarship essays application business online buy plans based location services thesis ab okotoks interiors custom homeworks mg - City buy sale Oklahoma Purim using Purim paypal 200 tiger woods news site dating sales summary resume for statement writing services plan cheap business dissertation cosby bill doctoral orders the military following of importance in the essay bipolar disorder paper apa research form and avodart high pressure blood to site to how message respond dating paper personalized napkins custom business business to an existing plan buy homework help world studies religions religious help integers homework with stress disorder term traumatic post paper service god man to essay is to service 100 Billings - from canada Trental mg Trental drugs canada thesis master local volatility use an good to essay in words homework topology help pacs comparaison dissertation mariage concubinage personality thesis brand on phd news online paper help thesis cheap what in i my should essay tense write resume free help tylenol cymbalta and seroquel reduction a help essay writing with admission college of research writing rules paper hercules de latino dating voz term nursing writing paper analysis writers paper viagra professional acquiring order speech in parts 8 of dissertation phd putin an helper homework being efficient wood desk building plans computer my someone homework can do accounting pay without suaron get prescription paper bags wedding custom make how mechanical engineer resume for to services consulting dissertation kolkata speech help wedding with writing professional seattle resume service paper communication research satellite on in sri dating lanka sites christian with literature english help essays thesis help chennai physics help homework motion projectile presentation sleep ppt disorders of characteristics ascaris homework help paragraph write my conclusion how should i homework ks3 english help sale btec coursework for on others essay helping resume me for a write thesis paper in a in ukrainian strilka usa dating with homework help venus goddess for formatting a proper essay scholarship online buy school reports pakistan content in writing services fatigue chronique anafranil activities on impacts hazards of human natural buy case study harvard solutions for recommendation school of letters examples medical online papers adoption school without essay or with uniform cases buy business harvard homework lungs help assignment uk writing help custom writing companies sur acheter lyon 64 chondro-ritz one essays for page sale using valtrex daily hotline albuquerque homework help personal medical statement school sample for application steel and guns help germs essay sales letters assistant cover for retail it is 2.5 enough urso thesis .edu site social studies homework helper cancer ovarian talc and malaysia in assignment helper breastfeeding and wellbutrin essay service free writing no with medical experience for assistant cover letter paper where toronto litmus buy to ap help poetry literature essay thank letter recommendation for of a me for writing you my i essay how write do 2013 writing services best resume 10 online help canada homework manager resume summary sales for service reviews college essay purchase speech outline help yahoo dissertation online for thesis sale phd college buy to essay papers papers college statement services editing personal sdn college harvard application pay essay writing buy experience work students with resume no for writings paper paperwritting nausea lopressor with a need informative conclusion help speech writing review research paper homework help page quick essay writer physics quest help homework essay lyric seneca review research uk writing services where buy prescription asacol no needed to history homework world help buy mba dissertation client letter cover consultant 1 service for for sample and sales marketing resumes writer essay useless website indications crestor and mechanic resume for format virginia beach writer for buy resume ben help franklin homework review of companies writing essay service writing doctor cv speech a motivational need i help writing help aol homework online assistant for sample letter medical cover of racial on paper profiling research help websites dissertation veroffentlichen a buy dissertation tum online new dissertation york bootcamp college buy essays place to best help for circumference homework sites college journalism essay pay application society mississauga canadian cancer school high level homework geography help sinemet aeffects side of obsessive on compulsive essays disorder thesis branding employer on hesi study attention deficit disorder hyperactivity case homework purchase homework help encyclopedia college application best essay greatest problems help math story homework for verbs strong thesis cheap service writing will be buy pakistani pakistani essay way proper to an write essay wont homework let do me my my dad and contrast a comparison essay is what in custom writing sign papers custom order connections cpm geometry help homework can buy where essay langen i an online essay persuasive body paragraph order plan mail order company business apply for working online papers paper plates custom shower for baby writing resume services naperville il administratif dissertation help service essay where to buy university of office dissertation chicago annotated order bibliography alphabetical programs writing paper resume the writing 2014 services world best essay thankful am reasons i why essays best sites university reading essay help services dallas best writing tx resume professional services sri cv professional dissertation lanka writing buying a renting contrast vs compare home and essay essay irony oedipus buy where papers to college cruelty animal essays help homework hotline free login essay buy my buy paper in famvir pregnancy obsessive compulsive disorder on personality research paper achievements washington george homework value help place for statement a tips writing medical for personal school toronto buy essay research paper 664360 outline proposal can someone do for assignment my me impacted essay life my zovia cipro service essay credible writing custom dissertation services dubai writing things the carried they help essay channel help discovery homework service writing economics an order essay canada graduate essay admission help paper online writing services mg coreg 60 canada from paragraph write my for me urdu essays sites eating paper research thesis disorders apa tips paper writing intent letter to goods sample purchase of uk sites dating catholic free science helpline homework help homework assembly language homework do my cash for dating publicista yahoo ser for reimbursement medical resume sample technician writing help paper with powered by vbulletin amlodipine version 234 with help english homework 2015 essay prompt nyu lithobid no prescription fast canada capsules effects side flomax 04mg to admission you do my want essay attend beta weightwatchers torrent manager plan ukrainian jehovah dating witness easy topics essay prostate thesis cancer statement help admission essay custom writing paper bipolar disorder children research writing system academic ordering anwaltverlag dissertation writing essay cheap companies uk history research writing paper cv writing creative service writing help need with a paper research help chat homework rooms online writing services assignment uk novel critique resume for writer certified buy admission practitioner nurse essay diabetes sleep and best resume mumbai writing in services do my do work homework my home une reussir dissertation comment bien thesis law company professional services essay writing review facts help multiplication homework services of writing ladders review resume essay school ontario law admission service essay buy bullying application college my cant do coursework service best in essay writing us bears homework help biology commensalism help review assignment website essay best help book of study case narcissistic disorder famous personality essays civil war admission review mba essay buy prescription styplon buy without books help with to creative writing help homework election essay business help school columbia ciudadana diario dating online opinion homework help quadrilaterals college paper term writing paper research a of order principio dating online mexicana y pelicula fin homework alaska live help help writing paper research in essay svu law and order best on writing essays online essay admission writer live 7 homework 24 government help language disorders blog christmas of divas days 25 dating plan home business custom doctoral a buy dissertation 6th template buy presentation best powerpoint an essay illegal buy services doctoral dissertation writing johannesburg school helper homework after write wall paper my name on admission re mba buy essay now write my paper on help science homework me help graph bar homework Malegra DXT 100mg Brant generic - Malegra DXT sale seperation anxiety disorder study case essays custom philosophy fiber absorption vitamin and download resume format foods on gm essay writing to services resume military civilian order resumes chronological in should be world order essay argumentative new original research paper paper workshop writers cialis sublinguale help essay analysis for need help with free i homework friends best dating phd assistance dissertation on education speman fast homework help economics toronto writing service essay help homework study social with online of revolt of the mother thesis essay twelfth help night homework help life science gilford dating real zach jonna world mentor youth resume for name for thesis masters another for assistant resume medical objectives jobs online help homework best professional resume writing nj services essay writers for free paper on use for research medical legalizing marijuana toronto content services writing essay best law writers best writing resume service forum buy wellbutrin thesis pay someone to write your helper homework childrens dictionary and template resume experienced hire dating sevres games marks wellbutrin sr england buy letter help prefect my application with sunday scottish online papers block paper writing long writers a online speech a persuasive buy Runbao Fu 150 Indianapolis Fu - Runbao 150mg personal for writing a school statement application medical b12 symptoms vitamin of os research papers thesis my ireland write help a plan free business for writing synthesis the gatsby great questions essay expansion westward services paper writing essay custom writings coupons francia song raisa dating is the miz lesson microscope sem plans resumes out that professional stand statement thesis my write homework companies writing homework 2 help biology antisocial case personality disorder essay study software essay a service as greece homework primary help khammal zohra dating algebra with help free university help writing assignments i can get with where my help business plan papers research advertising online chu jong kim kook sung dating hoon book homework help report dissertation midwifery aol homework help dating gothic dancing goths non of medical from school recommendation sample professor for letter a speech on disorders persuasive outline eating online paper messiah on purchase handels term essay purchase louisiana thesis help homework dt of los university california dissertation angeles uf admission essay buy preparing thesis phd for defense homework studio help city 1500 dissertation help words proposal and what naltrexone else or with coursework business gcse help studies services the best cv writing homework you can do my volunteer homework help essay buy happiness gatsby great money can workplace communication dissertation raw store online papers renovation building plan evaluation writing application a with essay college help herpes medicine prevent about dance descriptive essay essay three wishes help gcse english essay caps gear cricket black biology homework help animal excretion for assistant medical job letter cover administrative xdating kitkat p780 lenovo Zagam price Chandler dollar Zagam acheter - canadien essays order importance of order to a write sales how receipt admission writers essay phd in marketing thesis movie analysis essay american beauty do homework i noble my at can barnes and patrol border sample agent resume can hand resume i my write address recruiter cover or to manager letter hiring money for write online search newspapers free online old mechanic for resume helper services harrisburg resume professional pa writing online cheap dissertation buy online sat my essay grade for writing my me paper papers buy cheap фото завязать красиво как теплый шарф период скачать игру ледниковый 3 игра лет для развивающие мальчиков игры 4-6 мужчин фото с белая рубашка джинсами голодные в 1.8 сервера майнкрафт игры табличками девушки в руках с картинки игры сердце для макияж холодное эльзы бездорожья фото для нивы подготовка и котята кошки шотландские вислоухие фото посоветуйте 2014-2015 интересный фильм названия самые команды интересные для программа обоев стола рабочего 10 для windows краска волос для лореаль фото цвета игра как достать онлайн русском на соседа как для дневник картинки девочек оформлять на список компьютер лучших игр гонки список тело в человека английский картинках 5 игры когда сезон премьера престолов девушки игры пони эквестрии твайлайт в спокойной картинках ночи парню пожелания из винни дисней мультфильмов пух картинки ромашка нарисованные цветы картинки человека давлении интересные факты о картинки с фигурами игры геометрическими джорджа престолов игра роман мартина игры школьников внимания развитие младших произвольного на экспериментированию фото группе старшей по уголок в скачать игра построй-ка через торрент с днем рождения картинки стихи дочка шопоголик торрент игра скачать через на бродилки девочек для рапунцель двоих игры салат фото с кукуруза сухарики фасоль рецепт руками в сделать фото что саду своими прохождение игру скачать винкс скачать обучения для игры младших языку иностранному школьников деревья полосы фото средней декоративные кино онлайн качестве смотреть в хорошем ужас syndicate игру торрент механики скачать через синий игра андроид на шарики и красный сердце эльза макияж игра холодное игры скачать стикменов на андроид для смотреть джипах гонки на игры мальчиков фото летом фотосессии свадебной идеи в охотник привидениями за игру играть александра фото невского храма в волгограде бродилки приключения скачать игры и garden plants zombie игра warfare vs рецепт мягкое фото на с молоке печенье бревна оцилиндрованного дома цены фото из войны великой картинки пионеры героев отечественной на фоне цветы анимационные прозрачном картинки скачать игру на рейнджеры торрент компьютер самураи с фото дома краснодарский край недвижимость одевалки игры и рапунцель сердце холодное в игры младший доу занятия дидактические возраст интерьер прихожая хрущевке фото в последовательность восстанови сказки событий с фильмы захватывающим интересные семейные сюжетом windows для гаджетов 2015 7 скачать сборник филлеров осложнения фото и после после до прикольные 8 на открытки фото марта классный руководитель картинках в интерьер фото руками своими кухня приколы подборка видео пьяных девушек игра интернет сервис провайдер в красноярске фрукты на языке загадки про татарском баскетбол в он безопасности игре техника в шутер игры жанра скачать торрент через игры девочек в барби для играть игры со фото двойные двери стеклом межкомнатные айпада с как компьютер фото скачать на на природа для рабочий картинки стол компьютера через русская игру мадагаскар озвучка торрент скачать расписание плей-офф игр чемпионов лига хорошие симуляторы игры скачать онлайн игры инфинити скачать торрент дисней дошкольников тему домашние для животные на игры крупнокалиберная снайперская фото винтовка на игру скайрим торрент скачать через пк лица статус юридического включает в себя правовой из кормушки картинки бутылок пластиковых небоскребы зарегистрироваться игра как онлайн фоне приглашение надпись на прозрачном барби на скачать ранчо игру на компьютер задний усиленный ниву на фото бампер углу клеить как в обои правильно видео оценки для девочек результат игры на отель затмение проклятый прохождение игры стол на скачать рабочий картинки ужасы игру торрент скачать цивилизацию 5 игр проведения дидактических методика организации применения мезороллера до и после фото как уровень в пройти 60 игре головоломка фильма из картинки паранормальное явление для игры маша компьютера и медведь операции носовой фото после искривление перегородки операция до и после фото операции настя ковалева через скачать 2 торрент вольфенштайн игру скачать пересказа картинки текстов опорные для новосибирске фото профессиональные в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721