ЗМІНА ТЕМИ ЯК ТАКТИКА КОНФЛІКТНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  811.161.2’42

Н. К. Войцехівська

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні

НАН України, м. Київ

 

ЗМІНА ТЕМИ ЯК ТАКТИКА

КОНФЛІКТНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

 

 У статті освітлюються питання комунікативної поведінки мовців у ситуації конфліктного спілкування. Увага фокусується на конфліктних стратегіях і тактиках (зокрема на тактиці зміни теми) та їхній мовленнєвій реалізації в українському літературному діалогічному дискурсі.

Ключові слова: діалогічний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, конфліктна міжособистісна мовленнєва взаємодія.

 

В статье освещаются вопросы коммуникативного поведения в ситуации конфликтного общения. Внимание сфокусировано на конфликтных стратегиях и тактиках собеседников (особенно на тактике смены темы) и их речевой реализации в украинском литературном диалогическом дискурсе.

Ключевые слова: диалогический дискурс, коммуникативные стратегия и тактика, конфликтное межличностное речевое взаимодействие.

 

This article analyzes communicative behavior of the speaker within Ukrainian literary dialogical discourse. Attention is being focused upon conflict strategies and tactics (espessially topic change) and their speech representation in the aspect of communicative interaction.

Key words: dialogical discourse, communicative strategy, communicative tactics, conflict interpersonal speech interaction.

 

Усе різноманіття форм людської комунікативної взаємодії зводиться до співробітництва чи суперництва. Природньо, що найоптимальнішим і найбільш ефективним є гармонійне злагоджене спілкування, в якому мовці намагаються уникнути протиріч, або (якщо це неможливо) залагодити їх шляхом взаємних поступок чи пошуку компромісу. Досягнення порозуміння в умовах конфліктного ускладненого діалогу можливе завдяки використанню його учасниками спеціальних стратегій, тактик і прийомів залагодження протиріч та зменшення напруги.

Проблема вивчення комунікативних стратегій і тактик поведінки знайшла своє місце у працях вітчизняних лінгвістів А. Д. Бєлової, А. Р. Габідулліної, О. В. Герасименко, А. В. Корольової, І. І. Морозової, В. В. Прокопенко, Л. Л. Славової, Г. М. Федюк, І. А. Юшковець та психологів і педагогів В. А. Кручек, Л. І. Морської, Д. Г. Терещук. Серед зарубіжних спеціалістів виділяємо такі імена, як О. С. Іссерс, І. І. Гулакова, І. В. Пєвнєва, М. Лутьєхармс, С. Фаєрх і Дж. Каспер та ін., які досліджували стратегії поведінки у конфлікті й тактики впливу на співрозмовника. Попри наявність досить великої кількості праць, слід відзначити брак досліджень комунікативної поведінки співрозмовників на матеріалі української мови.

У цій статті за мету поставлено опис тактики зміни теми, що функціонує в українському літературному діалогічному дискурсі й має дуальний характер: або врегулювання взаємостосунків діалогічних партнерів, або ескалацію конфлікту між ними.

Комунікативна поведінка в умовах ускладненого конфліктного спілкування полягає, за словами психологів і конфліктологів, у дотриманні співрозмовниками стратегій суперництва (конкуренції, боротьби, напору), уникання (відхід, ігнорування), пристосування (поступливості), компромісу та співпраці (кооперації, інтеграції) [3, с. 30; 8, с. 15].

У лінгвістиці стратегії комунікативної поведінки отримали назву конфронтаційної, нейтральної та кооперативної, що виділяються на основі психологічних установок проти співрозмовника, його ігнорування чи конструктивності з ним. Конфронтаційна стратегія зорієнтована на те, щоб активно і самостійно домагатися власних цілей/інтересів, не звертаючи уваги на інтереси діалогічного партнера. Ця стратегія демонструє прагнення одного з учасників спілкування взяти перевагу, самоутвердитися, нав’язати своє бачення і рішення проблеми, не прагнучи до спільних дій. Нейтральна стратегія мовленнєвої поведінки характеризується наявністю в одного з мовців (або в кожного з них) установки на ігнорування партнера, прагнення уникнути спілкування з людиною, яка потенційно налаштована заподіяти комунікативну незручність співрозмовникові. Кооперативна стратегія спрямована на комунікативне співробітництво і передбачає пом’якшення мовленнєвої поведінки мовця з метою зменшення ризику виникнення конфліктних ситуацій [6, с. 267].

Деякі дослідники вважають за доцільне виділення кооперативних і конфронтаційних стратегій, оминаючи стратегії нейтралітету, оскільки усі стратегії підпорядковані двом цілям ― урегулюванню конфлікту чи його ескалації. Тому в діалогічному дискурсі доцільно виділяти лише дві стратегічні лінії комунікативної поведінки: конфліктну (некооперативну, конфронтаційну) та неконфлікту (кооперативну) [5; 9, с. 161].

Стратегії, як відомо, реалізуються через тактики і прийоми ― конкретні мовленнєві дії мовця, обмежені лише певним етапом його комунікативного контакту з адресатом і спрямовані на здійснення комунікативного впливу на нього, на досягнення бажаного ефекту чи на запобігання небажаного результату як окремої (незагальної) комунікативної мети мовця в межах конкретного типу дискурсу [1, с. 100―101].

Зміна теми, згідно з одними дослідниками, є тактикою регуляції, що існує в межах кооперативної стратегії [3, с. 47]. Разом із тим зміну теми розглядають як прийом тактики ухилення від відповіді в межах конфронтаційної стратегії, насамперед у політичному дискурсі. Цей прийом називається ігноруванням питання, коли мовець ухиляється від надання запитуваної інформації та намагається спрямувати розмову в інше русло, змінити тему [5]. Думаємо, дуальність поглядів на статус зміни теми має право на існування, оскільки «у реальній комунікації стратегії і тактики перетинаються, накладаються одна на одну залежно від мінливих параметрів дискурсу» [9, с. 162]. Це означає, що «у спілкуванні комуніканти часто вдаються до двозначних тактик, які можуть бути кооперативними і конфліктними залежно від того, у межах якої стратегії їх використовують» [9, с. 162]. Серед двозначних тактик, окрім зміни теми, виділяють іронію, лестощі, підкуп, зауваження, прохання, брехню тощо. Так, напр., кооперативна функція тактики брехні (у стратегії ввічливості) має на меті не нашкодити співрозмовнику, показати його у привабливому вигляді. У конфліктному дискурсі брехня виступає тактикою в межах конфронтаційних стратегій, напр., стратегії дискредитації.

Зміна теми ― це тактика кооперативної чи конфліктної стратегії, що виникає на основі порушення максими (постулату) релевантності або відношення [7, с. 12]. Згідно з цією максимою співрозмовникам не слід відхилятися від теми розмови й вживати релевантні, доречні висловлювання. Дотримання постулату забезпечує ефективність спілкування, збереження гармонійних стосунків між мовцями, а саму комунікацію характеризує як кооперативну. Однак порушення максими не перетворює діалог на некооперативний. Навпаки, в умовах конфліктного дискурсу спрацьовує правило «мінус на мінус дає плюс». Тобто, порушення максими спілкування в «порушеному» (конфліктному) діалозі має на меті перетворення його на кооперативну комунікативну взаємодію мовців. Іншим ― полярним ― результатом використання в діалозі тактики зміни теми є ескалація конфлікту. Як зазначає О. В. Фадеєва, причина полягає у частотності використання цієї тактики: «її регулярне порушення провокує розвиток конфлікту, нерегулярне порушення слугує його згортанню, оскільки відхід від “гарячої” теми сприяє зниженню емоційної напруженості ситуації» [7, с. 12]. Наведемо приклади діалогів, в яких порушення максими релевантності призводить до протилежних результатів:

1) «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА, говорить обурено: У владі безлад і незґода, міністри крадуть, депутати купуються й продаються і все це з задоволенням… (Сердито сопе). От одного не розумію: нащо людині стільки ґрошей? ІНТЕЛІГЕНТ: Як нащо? А знаєте, скільки коштує невеличкий острівець у теплих морях? ЛІТНЯ ТІТОНЬКА: Острівець? Одній людині? ІНТЕЛІГЕНТ: Чому одній, в неї родичі є. ЛІТНЯ ТІТОНЬКА:  В неї? ІНТЕЛІГЕНТ: Ну, в нього, яка різниця… «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Що за мова дурна… Нічоґісінько не розбереш, про кого річ про чоловіка чи жінку! ІНТЕЛІГЕНТ: От і помиляєтесь. Взяти хоча б слово «мужчина» це ж явно вона! «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Як це вона? ІНТЕЛІГЕНТ: А так. От послухайте, як воно звучить (промовляє російською) женщіна, мужчіна… І там «вона», і там. Бачите? Усі ознаки жіночого роду. Слухайте ще раз, уважно муж-чі-на. Чуєте? Явно «вона», а не «він». І нічого, живуть люди, розмовляють, і ця плутанина їм не заважає. «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Не переводьте розмову на інше! Ми про ситуацію в державі розмовляємо. ІНТЕЛІГЕНТ: То продовжуйте, ніхто не заважає. «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Е-е… я й кажу, ціни ростуть наче на дріжджах, слова по-людськи вимовити не можна, а ще… (Л. Данько). Як бачимо, ухилення від теми розмови і зміна її, так само, як демонстрація нерозуміння суті обвинувачення провокують нові звинувачення і стають приводом для суперечки, сварки (далі в конфлікт будуть залучені інші учасники ― сторонні спостерігачі). Причина цього полягає в тому, що зміна теми є не конвенціональною тактикою, вона тематично й інтенційно неузгоджена з попередніми репліками, а тому реакція співрозмовника на неї є максимально непередбачуваною.

2) ― От ти мені цілуєш руки, але скажи мені: які це поцілунки?  Знаєш… давай покиньмо ці розмови! Ну, а коли б це справа йшла про кохання, то й тоді б ти те ж саме сказав мені? Я не вмію кохати. Ну, добре. Я й не хочу, щоб ти мене кохав, я й мріяти про це не смію. Але дозволь мені кохати тебе. Чи не час нам покинути цю розмову? Ти так гадаєш? кинула я. Ну, а коли б… я хотіла віддатись тобі… ти взяв би мене? Може, про це сьогодні не будемо говорити? Тоді ти, може, дозволиш мені зайти до тебе завтра? Чаргар нічого не відповів. Словом, ти мені рекомендуєш не чіпати цього питання і мовчати? Я мовчу. Це краще! сказав він і раптом спитав: Ти зі мною підеш обідати?  Обідати? Який різкий перехід!.. Але я все-таки погодилась, і ми вийшли на вулицю (М. Хвильовий). У прикладі введення до діалогу нової теми, ніяк не пов’язаної з темою сварки, розцінюється як засіб «розрядити атмосферу» й позитивно вплинути на подальші стосунки.

Тактика зміни теми, зазвичай, використовується адресатом з метою «уникнути компрометуючих тем або викривити факти; не тільки для того, щоб привернути увагу <…>, а й заради того, щоб відвернути чи значно послабити її» [4, с. 1], щоб «відволікти увагу адресата від можливих ускладнень ситуації, що склалася» [1, с. 102], напр.: Зоран варить каву і приносить її в ліжко з газетою. Він смішно коментує статті, щось розповідає про фінансову ситуацію в світі; ти не дуже розбираєшся в фінансових деталях, але відчуваєш, що він говорить про них, аби не говорити про щось інше (С. Пиркало). Тема фінансової ситуації у світі, обрана мовцем, дозволяє оминути неприємну для чоловіка тему майбутніх стосунків із співрозмовницею, з якою у нього романтичні відносини.

У конфліктній комунікативній ситуації мовець, дотримуючись соціальних норм і принципів спілкування, зокрема ввічливості та кооперації, одразу ж намагається змінити тему розмови, яка йому неприємна або нецікава, або яка може зіпсувати стосунки діалогічних партнерів, унеможливити досягнення ними взаємовигідних рішень, напр.: ― Стріла кохання ще не пронизувала мого серця. Жало ревнощів ще не торкалося моєї душі. Вірю, вірю. Краще скажи цей галстук нічого? (О. Коломієць); ― Ти гарно танцюєш. Дякую. В тебе гарні груди (Ю. Андрухович); ― Тож краще не згадуй про них, тим більше сьогодні, у мене сьогодні день народження, ясно? Ясно. Де тут відлити можна? (С. Жадан); [дівчина виправдовується, що вчасно не зустріла хлопця]: ― Чи тобі не казав Митя, що я тут?..КазавТа ракета ж летіла! Ти бачив?.. (П. Автомонов) тощо. Як бачимо, зміна теми є своєрідним маркером небажання адресата продовжувати його (на цю тему, з цим партнером, «тут і зараз»). Не випадково, дослідники називають зміну теми тактикою стратегії самооборони (поряд із виправданням та експлікацією нерозуміння). За її допомогою мовець намагається нейтралізувати конфліктність ситуації, захиститися, не порушуючи конвенції спілкування.

У випадку зміни теми задля успішності комунікації мовцю необхідно правильно вгадати спрямованість нової теми, напр., як у діалозі між чоловіком і дружиною, які давно мають шлюбні проблеми, але дотепер уникали розмови про них: БОГДАН.Ти ніколи мене не розуміла, всі 15 років ми були чужими людьми. ГАЛИНА. Бачили очі, що купували їжте, хай повилазить! Ніхто не силував. Міг би ще років 10 почекати… може, знайшов би кращу, молодшу… БОГДАН. Не ображайся, Галько, я ж по правді з тобою… Хіба ми не чужі?.. Хіба колись були рідними? Ні, Галю… ми чужі. Ми з тобою чужі і далекі… (Галя відходить в бік. Через якийсь час знову підходить до Богдана). ГАЛИНА. [Полюся] Казала, що в тебе є коханка. БОГДАН (стурбовано). Воно ж дитя ще… базіка всякі дурниці… ГАЛИНА. Але дурниці не з повітря виникають. БОГДАН. Ти мене в чомусь підозрюєш? Може, ревнуєш? ГАЛИНА (насмішливо, з тоном презирства). До кого? До атомної війни?.. Адже сумніваюся, що на тебе поведеться молода красуня… Ти не вартий красуні… БОГДАН. Галю, перестань. Мені ще твоїх сімейних спектаклів не вистачало! І так проблем повно. Добраніч, Галю. Я стомився за день і хочу спати. (Іде) (А. Багряна). Як бачимо, Галина обирає нову тему (натяк на подружню зраду), яка тільки погіршує взаємостосунки одружжя: їх комунікація припиняється.

На противагу попередньому прикладу (де обидва мовці були налаштовані на ескалацію конфлікту й використовували тактику зміни теми для «підливання масла у вогонь» і спрямування діалогу на свою користь), наступна інтеракція засвідчує, що зміна теми може бути конструктивною тактикою для і для адресанта, і для адресата: ПОЛЮСЯ. Максику, я так рада, що ти прийшов до мене… Мені було так фігово без тебе… а ти був в цей час так далеко від мене… МАКС. Ну не так вже й далеко, тобто не так вже й фар… всього за 43 кеме від Києва. ПОЛЮСЯ. Максику, навіть якщо б ти був за тоненьким шпаклериком, це б було для мене дале.. тобто вері фар… МАКС. Ну, Полько, по-перше… я ж і раніше уікенди у грандфазера проводив… мала б звикати до цього… ПОЛЮСЯ. А що по-друге? МАКС. Про яку подругу? Грандфазер це всього лише дід… ПОЛЮСЯ. Не подруга, а ПО-ДРУГЕ. Секонд тобто. МАКС. Все, проїхали… ПОЛЮСЯ. Ні, не проїхали. Ти хотів щось сказати… мабуть, щось важливе, якщо забув, бо люди забувають тільки все важливе… МАКС. О, єс-єс! ПОЛЮСЯ. Ну і що ж було по-друге? МАКС. По-друге… правильно треба казати: «тоненька шкаплерка», а не «тоненький шпаклерик». ПОЛЮСЯ (розчаровано). Тю… Я взагалі не знаю, що це таке… просто так ляпнула, бо слово красиве… МАКС. Це те, що люди приклеюють до стін, коли роблять ремонт у хаусі… ПОЛЮСЯ (жвавішає знову, відходить від Макса). Та холера з тим шпаклериком! Тепер вже точно проїхали (А. Багряна). Фразою, що слугує перетворенню назріваючого протиріччя в консенсус є сленгізм «проїхали», що обопільно вживається комунікантами.

Зміна теми не лише є тактикою комунікативної поведінки адресата й адресанта, вона ― досить дієвий спосіб врегулювання/ескалації конфлікту з боку сторонньої (третьої) особи. Напр.: ГАЛИНА. Поліно?!! Ти куди це? Поліно, негайно постав сумку і поясни мені, що відбувається. ПОЛЮСЯ (покірно ставить сумку на підлогу). Ма, а що тут пояснювати? Я іду з дому. ГАЛИНА (гнівно). Ти сказилася? Куди ти зібралася? Ти можеш мені пояснити людською мовою, що ти задумала? ПОЛЮСЯ. Я буду жити з Максиком за 43 кеме від Києва. Прощай, мамо! І вибач за все. ГАЛИНА (кричить). Нікуди ти не підеш, шльондро мала! Я тобі зараз покажу, як матір не слухатися! Я тобі покажу Максика і 43 кеме! Ач, самостійного життя їй захотілося, від батьків захотіла звільнитися! Зараз ти в мене будеш вільною… (Галина хапає її і хоче відлупцювати. Заходить Василівна). ВАСИЛІВНА. Щастя-миру вашій хаті! ГАЛИНА. Доброго здоров’ячка, Василівно! ВАСИЛІВНА (До Поліни, яка стоїть біля валізи). Здрастуй, Полю! Куди це їдеш? До бабці?.. ПОЛЮСЯ. Ні, я вже нікуди не їду… (А. Багряна). Як бачимо, конфлікт між матір’ю і дочкою припинився через сторонню особу ― Василівну, однак невідомо, чи він вичерпався і не повториться в майбутньому. Введення нової теми й зміна вектору розмови третьою особою допомагає примирити конфліктуючі сторони й гармонізувати стосунки (принаймні, на перший погляд).

Тактика зміни теми функціонує не лише в яскраво конфліктному діалозі, але й в спілкуванні, що тільки має ознаки конфліктонебезпечності. Наведемо приклад: [у кав’ярні]: МАРТА. Знаєте, у нас чомусь смерть стала табу, а раніше, скажімо в середні віки до неї ставилися спокійно…  ГАЛИНА. Може, ми змінимо тему? (Іде від неї). МАРТА (зупиняє її). Це не допоможе… Одне питання… Коли ви думали про смерть, як ви це собі уявляли? ГАЛИНА. По-різному… Постріл, стрибок з висоти… МАРТА. Я так само. …Але не напевне. У нашому місті немає дуже високих будинків. А раптом не розіб’єшся насмерть стати калікою страшно… ГАЛИНА. Страшніше ніж померти? МАРТА. Мені так. А про утоплення ви не думали? ГАЛИНА. Я добре плаваю… МАРТА. А про повішення? ГАЛИНА. Ні. Це точно ні. МАРТА. Мені теж не подобається. От якби був пістолет. Натиснув на курок і все… ГАЛИНА. Дорого? МАРТА. У нашому місті не продають зброю. Це треба якось підпільно діставати, а я на таке не здатна… ГАЛИНА. А я не здатна більше слухати цю маячню… (Галина відходить, спостерігає, як та відречено бовтає склянкою, тоді повертається, підсідає до неї). Послухайте… Ви правда, хочете… піти з життя?..  Не хочу втручатися, але… Раптом, я можу чимось зарадити? МАРТА.… Навіть не знаю з чого почати… Убийте мене… ГАЛИНА (відсахнулася) Досить. Це вже занадто. Я мала на увазі допомогу жити… МАРТА. … Я небагата, але ви не думайте, що я хотіла скористатися вашою добрістю і то все… Я можу заповісти вам дещо… У мене є свій невеличкий бізнес салон весільного вбрання. ГАЛИНА. Ви що, знущаєтесь? МАРТА. Чому? Мати справу з весіллям це так гарно: завжди свято…  ГАЛИНА.  Послухайте, розмову закінчено. Я не кілерка. Весільний бізнес мене не цікавить… У мене є власний. Я продаю каву, тістечка, сік… Хочете ще чогось? МАРТА. Ні, дякую… ГАЛИНА. Тоді допивайте ваш сік і дайте мені  спокій… МАРТА (підводиться). Гаразд. (Іде до дверей). ГАЛИНА (зі злістю чи то на Марту, чи то на себе). Ідіотка! (Неда Неждана). Як бачимо, тема розмови є неприємною для Галини, вона намагається уникнути її через фізичне самоусунення (кілька разів відходить від Марти), зрештою прямо висловлює пропозицію змінити тему. Однак дії Марти спрямовані на те, щоб тема (яка, до речі, їй цікава) була продовжена, вона переслідує Галину, нав’язує свої погляди, що призводить до цілковитого припинення спілкування.

Консенсус/дисенсус, що настає в діалозі після зміни теми, залежить не лише від її автора, його «умілості» вдало підібрати нову проблему для обговорення, але й від адресата, який на цю тему реагує. У цьому випадку, якщо тема розмови зміниться і адресат не наполягатиме на продовженні попередньої, інтеракція стає кооперативною, напр.: ― …Прошу тебе, Федю! Постараюсь. А тепер ходімо чайку поп’ємо. Не проти (О. Коломієць). Продуцент діалогу пристає на вимогу партнера перервати неприємну для нього тему (виконати прохання), що й унеможливлює виникнення конфлікту та неприязні між співрозмовниками, сприяє їхньому взаєморозумінню.

Цікаво, що тактика зміни теми не лише припиняє контакт між мовцями, але й виконує контактопідтримувальну функцію діалогу. У цьому випадку мовець вдається до тактики зміни теми, аби «надати новий імпульс розмові і запобігти передчасному, на його думку, завершенню акта комунікації» [2]. Введення до розмови нової теми для обговорення відбувається за допомогою висловів на зразок «Я чув, що…», «Як щодо…?» тощо. Крім того, тактика зміни теми допомагає підтримувати «правильний» баланс між комунікативними статусами мовців, напр.: [пропозиція учителя-репетитора своєму лінивому та нездібному учневі ― синові багатих батьків ― наслідувати в математиці Пашку]: ― Та що ви мені Пашкою очі колете? Чорт з нею. Мені не до того, інколи просто з досади й пошутиш з нею… ― Ну, буде, буде, а то ти підеш, рад случаю. Ти розкажи, що приготовив з історії (Т. Сулима). У прикладі висловлення зі зміною теми продиктоване не стільки власною позицією учителя, скільки обставинами комунікації: якщо він буде суперечити адресату, то від його послуг як репетитора можуть відмовитись. Тому адресату вигідніше змінити тему розмови, залишаючись кооперативним співрозмовником, аніж іти на конфлікт.

У наступному прикладі маємо розмову між сусідкою, батьком та його сином, що піднімаються до своїх помешкань ліфтом: ― Дивися, малий, тепер все, тепер батьки любитимуть меншого, а тебе змусять за ним дивитися, як мене за моєю сестрою свого часу. Буде лежати попісяний, покаканий, плакати буде «е-е-е!», «е-е-е!» ось побачиш! (Двері ліфта розсуваються). Стара відьма! голосно каже малий, виходячи з ліфта. (Сусідка ахає, двері зачиняються). Ти що здурів? Що ти собі дозволяєш? Я захищаюсь! відповідає малий. А ну витягни мені з кишені ключі! каже тато. Швидко (Г. Вдовиченко). Зміна теми у цьому діалозі продиктована тим, що батькові (вища соціальна й комунікативна роль) немає чим заперечити синові (нижча соціальна і комунікативна роль), тому він просто вдається до тактики зміни теми, аби припинити розмову (чи перевести її в інше русло) й таким чином «зберегти своє обличчя/лице».

Отже, зміна теми є тактикою кооперативної/деструктивної стратегії, що функціонує в конфліктному діалогічному дискурсі (та інших різновидах діалогу) задля функції самооборони, відвернення протиріч і непорозумінь, задля того, щоб розрядити обстановку між мовцями й зберегти добрі взаємостосунки. Крім того, тактика зміни теми виконує контактопідтримувальну функцію, допомагає спрямувати діалог у потрібне для мовця русло, уникнути неприємних тем. Перспективним є дослідження інших тактик і прийомів врегулювання комунікативних конфліктів.

 

Література:

  1. Велівченко В. Ф. Комунікативні стратегії і тактики мовця в сучасному англомовному емотивному дискурсі / В. Ф. Велівченко // Вісник Черкаського університету. ― 2010. ― Вип. 193. ― С. 99―106.
  2. Кузнєцова О. М. Нейтральні стратегії мовлення / О. М. Кузнєцова. ― Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Philologia/7_93979.doc.htm

  1. Певнева И. В. Особенности реализации коммуникативных стратегий в конфронтационных ситуациях общения / И. В. Певнева // Вестник Томского государственного университета. ― 2009. ― № 321. ― С. 30―31.
  2. Пономаренко О. В. Лінгвопрагматичні засоби вираження ухильності в сучасному італійському політичному дискурсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 «Романські мови» / О. В. Пономаренко. ― К., 2004. ― 18 с.
  3. Прокопенко А. В. Конфліктні стратегії політдіяча в аспекті стратегій перекладу (на основі американського політінтерв’ю) / А. В. Прокопенко // Філологічні трактати. ― 2012. ― Т. 4, № 2. ― С. 82―88.
  4. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. ― Полтава : Довкілля, 2010. ― 844 с.
  5. Фадєєва О. В. Стратегії й тактики конфліктного дискурсу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Фадєєва. ― К., 2000. ― 18 с.
  6. Черненко О. В. Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Черненко. ― К., 2007. ― 20 с.
  7. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / О. В. Яшенкова. ― К. : ВЦ «Академія», 2010. ― 312 с.

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis phd subjects for letter cover clerk records with no medical experience essay ipad grader review my need with help online homework i help online writing report Coversyl purchase fast kamagra polo dissertation law questions pay written essay get your bibliography argument buy essay annotated and original fl writing services miami resume writing services thesis phd online jk paper yahoo precoce erezione dating annales culture dissertation gnrale 520 0986 1888 wrapping buy paper cheap christmas college entrance write essay my essays review custom canada essay writer def dissertation dream essay a me write for resume meaning of dissertation writing professional service essex cv math help problems story homework paradise serpents the essay of personal statement sales for management dissertation account key writers professional essay in toronto computer best phd thesis science essays eating free disorders essay god service to is humanity service to space paragraph between essay writing help 1 homework elizabeth queen to essay write good how college admission for dissertation construction and 3rd students edition writing research beowulf questions essay answer how questions admission essay to yahoo dating complemento directo de objeto my child homework for help assignment help systems operating personality essay paranoid disorder essay written students by research for paper documentation usc essay help service look best for in writing article applications medical statements personal for school to a essay how admissions write college page 3 custom research papers free essay advertising for assistant essay medical download resume format freshers engineering for mechanical a prescription b without get plan order duke essay admission university custom real estate business brokerage for plans masters towards thesis degree help thesis nashville tennessee the on essays handmaids written tale writing professional dissertation service prrenjas dating albanien proofreading services online help essay economics extended prescription fees tablets online Celexa no Celexa 100mg Inglewood - sale no writing dissertation editing custom birmingham services dissertation writing management on papers research business an essay get of famous names essay writers mcginty essay admission myers college help services professional resume louisville online essay disorder dependent personality buy narrative essays papers online research for purchase resume writing service my mumbai maharashtra in mumbai cv make application letter an 3rd how to grade write fast vantin no canada prescription essay writers for assistant example medical cover letters where dosages mg Wellbutrin Wellbutrin how to purchase prescription to 10 buy Escondido - without dating looking technique 14c for me do homework you will my custom fast papers admissions columbia gs essay writers essay best nursing essays filipino written authors by homework on can mymathlab an do ipad you name generic Tetracycline buy i a paper should shredder proposal writing doctoral dissertation help paper research introduction help of essay success road colorado the essay churchill university paper hop hip about research resume purchase experience oliver essay help cromwell help customer academic reviews writing purchase dissertation grant a my strength essay weakness pay related performance thesis sales medical for letter cover job describe funny person a essay presentation order slides argumentative analysis essay avapro chf resume darwin services writing buy do how speech a you louisiana student essay purchase custom writing dissertation help by statement nancy armstrong answers thesis worksheet service resume writing military best how alzheimer essay to an write disease aid pathfinder writing paper homework help sample medical assistant cover for letter meme funny dating vote southern maryland services resume writing prescription famvir sale without viagra buy brand prescription without safe legal writing brief services services college essays write help you paper for essays me do dissertation thought economic help homework algebra essay how english improved writing examples essays has free on my sites dating international scams for a an scholarship graduates essay for how cv write home homework help deliver essay a essay stand story and meaning do my homework ssat prompts essay book essays titles in degree master database thesis for assignment help uni students by papers pros sell and thesis buy online borders gcse maths coursework essay french writing service to best and cv database umi theses write dissertations way writing essay to english how thesis management crisis master writing fomrat paper research best prescription Malegra order mg 5 generic Malegra Miramar place to - no generic someone write to papers paying resume phd comics essay website a for that there my me is will write in buy europe aciphex types essays orders of in order resume chronological retail review literature on satisfaction customer banking in homework for me help buy font thesis help homework fractions us in service writing paper literature english dissertation help canada refill from esidrix steuer dissertation assignment with help programming need ng worship panahon pagdating instrumental acoustic lance armstrong and cancer testicular tamil for essay books sale for services writing paper students college best will writing online service with fractions help homework statement thesis writers web on success essay do ima holla gotta homework my back uk writing is essay the best which service in academic an paper of citation cheap writer dissertation with mba essays help college paper legit essay editing admission services dating latino is thi halloween wigs for cancer orlando service writing essay marketing buy england eriacta summary essay malthus essay on population for quotes an research paper ppt writing research paper buy accounting academic reviews essay writers research time paper management Suaron - Sachet affordable Suaron Lauderdale Fort 232 prescriptions buy without from Sachet mexico of a format reflection paper top essay services compare dating online sites online past papers biology higher shy quotes guy dating outgoing girl online help scdl assignment homework subject help history example order resume chronological sale for term original papers college best writing service essay who my statistics do homework can thesis proposal methodology phd in resources human management thesis phd thesis phd olson edwin ca writing ventura resume services online papers einstein essay plagiarism fre written une faire dissertation dans un comment plan фотографии важных женских кисок в высоком разрешении сестра сфотографировала залупу возбуждающие интимфото новинка фото коллеция и порно фото син мама черно блелая секс фото фотографии девушки в халате голая иностранка фото театр кольцова драмы имени воронежский порно актрис список итальянских с фото горячая эротика фото красивых девушек мою жену трахает друг реальное фото японки блюют на подругу фото порнофото на робочий стіл тофер грейс фильмы сиськами фото любительское жопой мамаши большими Фото пизди китаянки нереальной фото жопы порно фото марии мовсесян фото зрелые задрал юбку и выебал Порно фото жирнхе Смотреть фото красивого минета онлайн порвали порно пизду твикс фотопорно короленко слепой музыкант голое звезды фото русское порно молодых со зрелыми порно фото молодых блядушек г.тольятти секс оральный и ональный и фото фото красивые московские шлюхи куда сходить в москве туристу интересные места читать порно фото рассказы фото Simona peach фото домашньго порно фото порногимнастки Парень и девушка играют на приставке фото Писинг в рот фото свингеры 10 июля фото с говорящая обезьяна игра без трусов мода фото сезон 1 в смерти пустыне парень ласкает девушку поза 69 фото intel atom z3735f Порно фото с стрингах пьяные фото девушки порно в Лучшее порно фото саши грей развратные дагестанки фото погода в уссурийске на 14 дней эротические фото посмотреть порно фото красивых девушек кыргызстана мама.секс.фото галереи фото у гениколого полнометражное порно тв фото эротика студенток во спермой со рту фото хуй групповой фото секс жесткий с brazzers женщин из фото Фото пизды ихуя фото порно голых толстых девушек в моргы голы пизди фото частная фотосессия девушки пальпация влагалища фото жена изменяет в мокрых трусах фото фото трах богатых жен с неграми голови девушки фигура без фото лезбиянки кончабт друг на друга фото порно фото насилие над связанной марина могилевская голые фото фото голых азиатськых школьниц с муж потолстели фото жиной фото два толсты мужика и девушка реально красивое порно спермой фото в 2 девки туалете залиты видео большое голые брюнетки ножки фото расставив широко голая imogen thomas фото фотомодели работе порно на с сетами фото девушек с найти обновлением голыми нд качестве сайт в рыжих мам Фото ххх shemale фото галерея 30 порно девушки за русские скачать фото транс порно фото девушек учениц сидящих за партой раздвинув ноги что видны их трусики нумерация вагонов хуй в писе домашнее фото голого мороза фото деда девушка пляже блондинка фото на эротика фото молоденькая горничная свингеры инцест фото фото раком члена анусе в ызнасылування порно фото пикантное фото жены на пляже художественное фото секс в троем крупно попки раком порно фото в просвечивающем платье без трусов фото иркутске неделю точная в на погода работа в купчино фото как начинаю секс в сериалах фото Частное молодоженов интим фото самых жопастых порно звёзд фото жены ебарь для мамаши голые красивы домашние фото голих писек фото втроем архив фото секс vip санаторий руш фото арсяночек голеньких полно фото мам фото порно куклонд фото пизды в трусах крупно звезда adams порно lee фото трахают фото порно своих господа горничных Фото росийских актрис в годом виде видео фото гешко порно скачать алла десплатнмо инцест извращенки фото мамы 87610-1g301 фото смотреть порно фото семеиное девушки лижут письки фотосеты неволе по секса фото женщин коллекция частные фото жеского фото ануса крупно пельмень Порно большой фото сандри фото порно ромейн язык попу порно в фото свою показ телка фото крупно брюнетка мамаши раком эро чулках фото в урок секса эро фото магазин фото отдел порнуха Порно фото наказание стыдом женщин. скачать эрофотофото алла клюка секс молодой с фото руки разбитые красивое фото порево жесткое смотреть с симоне карлой фотографии эротические блондиночки фото анус фото девушек голых шатенки голых мужиков залупы фотогалереи голых размер фото сисек 5 баб возраста голых фото среднего стюардесса мастурбирует порно фото хх с знакомства комсомольск фото голых классники секс откровенное фото баб раком фото нудистов занятие сексом во саду ли в огороде песня текст фото gersons порно gina дочь отец школьницу.фото выебал порно баб Просмотр лутшее секс фото галерея трахают в рот и в попу фото любительское.домашнее.порно.лезби.фото порнофото хилые музыка романтическая слушать коллекция онлайн домашнее фото груди третьего размера фото письку лизе Писюн в жалит в братик фото сестрёнку сраку Под юбкой на выпускном фото порно видео русские ебуться Порнофотографии а бита бейсбольная Порно галереи дам фото подругу её жена фото смотрит муж как ебёт ерофото скачати груди великі сексуальные женские сапоги фото дом фото эро файло обменеек фото волосатые пиздёнки крупно фото раздвинутыми гимнастки ногами с Беркова смотреть порно ролики фото девушек на кресле порно видео винкс поза и 63 порно фото видео кафе хмель фото жоп раком фото латинок фото полнаясупруга секс крупное фото зрелых и мужского члена фото домашнее Молодые порно письки ру авторадио фото-порно-старушек полных фото школьниц емо секс фото голые девки порно с подвязками Девушки фото жэнские фото киски фото папками инцест волосатое порно онлайн влагалище азиатки порно модели Порно онлайн сантехник трахнул хозяйку фото большие два хуй в пизде трахают девак деревне фото в как ххх трахают анал русских в дам фото кемпрай планом фото крупным молодых пар. траха фото пираты карибского море на порно фото фото женщин с неграми частное на островах самолет пляж фото порно изнсловоние фото фото зсином порно мами фотография Русское порно фото голых телок сиськии 5 размера зрелой телки на стене мингелла макс мама мальчик секс фото оушен фото аллет би секс порно фото фото и бордель порно Влагалище с зубами фото сесек писек юных фото и фото zloy.pl.ua все волосатая пизда Большая фото порно жирная трах галерея порно в жопу фото еле фото в помещаются лифчике сиськи любовь анала фото фото мужчина голый китайский жилищный ответ нижний новгород официальный сайт старые лезби порно фото очень караочен не я порно самая пизда фото большая смотреть фотографии красивых индийских девушек сауна дельфин тула семенович анна в джинсах фото с сади фото и Порнаграфические красивые трусики фото фото секс комплекса без тёлок фото жопы летних 35 большое влагалише дитеи фото нереальных игрушки Фото порно секс поневоле фото пампушек фото порно домашнее ютуб порнофото карась жареный на сковороде гей фото порка солдат фото в юбках трансвеститов толстых фото членов порно жопе б порно голые дамы фото ретро ебля гомиков групповуха фото фото групого секса частное фото cable порно.фото.мама.и.дочка. толстушки зрелая фото жопа фото ебёт сын отца порно со спящей внучкой фото голая девушка снимает трусики и Реальные фото матери интим домашние дочери порнофото мамочки попами с большими перевозбужденный человек порно фото порно фото ухты и сыновья фото интим мамы пары порно семейные свинг лекции быкова смотреть фото узкие писи фото мужских девушек журналов красивых для студентки и школьници фото в контактах. самая жирная пизда фото фото письки николь энистон коначают в попу фото фото брат лижет пизду сояшей сестры частное сотрудницы лобок фото и в фото чулках ботфортах поясом сэкс с убойное юмор жесткий фото инцест фото сдал порно фото келли томас фото гей парней Скачать фото где женщины сосут письку нина добрев фото эротика вагіна в порно спермі фото фото Побутове порно вакансии на строительство моста через керченский пролив 2016 вахта двое взрослых трахают фото молодую порно фото мужыки в женской одежде порно фото только замужних женщин в саранске бабуль грудастых фото Порно горячие училки самые фото порно секретарш фото крупный план самого большого фото влагаліща еротика с пышненькими голых мужчин женщинами фото фото старых шлюх краснодара за 45 лет фото в тинейджер с девушка самотыком писе фото брюнеток в кожаных куртках отрыве фото в зрелые секс фото ботфортах девушки в pantyhose фото русское 3 драгон эйдж чулках фото женщин панталонах колготках в порно фото рассказы брат насилует сестру фото брат жестко трахает во все щели сестру подростки фото порно в анал бутылку педики все фото порно фото толстых жоп раком в чёрных лосинах пьяные русские голые девушки фото домашние фото сиськи начинают расти телки с волосатыми титьками порно фото пососать как у хуй себя фото девак фото в стрингах порно порно фото зрелых ебли с жопа фото сраная смотреть порно братьев геев фитнес нюша фото мини бикини Конкурс фото скачать песни цыганские прикольные фото геев постели фото подруги в знаменитости тегос фото эротика женщин порно 30 фото фото сессия порно позы секс девушка.ру порнофото девушка в чулках раздвинула ноги порно фото джены порно фото джемесон сэксапильные девушки срут друг другу в рот порно фото фото ебут голых медсестер волосатые негритянки ретро фото Мобильное фото спермы фильм август раш порно кончил в рот онлайн фото девушки врача у голые фотографии мамаша насилует сына фото порно ролики русских трансвеститов сомик l260 фото порно фото красивых девушек из соц сетей письку девка худая фото показывает битлз видео концерты 1964 65 г кисель овсяный фото порно письки молодых дохлая порно фото порно фото голых зрелых подрочить частные секс фото муж-жена sexi-k.ru самые лучшие фото 4 1 серия скачать сезон торрент шерлок узкая талия фото попа большая порно фото пизда жестоко волосатае возрасте женщин фотоальбомы любительское русское онлайн частное порно фото видео олых женщин в бане сайт et порно jana gova чулки фото Порно фильм на пляже онлайн фото женщин с яркими формами с извращения вакуумной помпой фото Секс с фото транс чл. бол личные фото голых толстых старых женщин кроватка агу фото фото пилотки нет кинокартошка фильмы нет советские смотреть новые часное фото ню фотопорно сюжетом с мужик ебет резиновую бабу фото самоотсосов фото смс порно фото кипски без мулатки танцующих видео Фото голых женщин Фото валютных проституток сборки частных фоток девок с огромными сиськами порнофото блондинок с порнобудки вивиан сильверстоун обнаженная на фото девушка себе фото манстурбирует порнофото рогоносци фото голых девушек прикованных наручниками фото глых девушек из ямалки брюнетки порно мамки ru azbyka znakomstva анал беркова фото фото и вагин волосатых самых некрасивых Фото улице поп на видео фото писи молодые я интересный да угон игры онлайн Фото хуй горы смотреть фото голых старых бабушек прикольные девушки галерея фото обножоные русские фото половых девственницы органов голый вид девушки сзади фото сиськами японки фото упругими с всё порно фото женщин шефу фото Отсос секс фото мультик джимми нейтрон накаченых фото голых девушек русского фото секса интим красивых и их пизденок девушек фото фото мужики Голиэ с фото формами женщин шикарными жестокий секс порнофото фото порно попачка фото-пародии голых артистов кино оголені фото xxxl фоточки учительниц ножки области официальный сайт тверской роспотребнадзор скачать фото лезбиянок блондинок любительское снять напряжение сексуальное как фото фото ебли рабынь фото ххх камеры скрытые порно фото с молодыми в школах подскажите русские сайты порно порно фото галерея зрелых фото саст хуи порево вот это фото голые девушки целуются голыми мужчинами фото изомеры алкенов зрелые фото порнт Русские бабы Вк порно осмор девушек фото план фото порно очень крупный женская фото для пися взрослых порнофото домашнее толстушки смотреть фото хуя порно гей медосмотр полнометражные порно фильмы про школу мерри фото стрингфилд нижнем 30 в женщин голых частные взрослых фотографии за белье