ЗМІНА ТЕМИ ЯК ТАКТИКА КОНФЛІКТНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  811.161.2’42

Н. К. Войцехівська

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні

НАН України, м. Київ

 

ЗМІНА ТЕМИ ЯК ТАКТИКА

КОНФЛІКТНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

 

 У статті освітлюються питання комунікативної поведінки мовців у ситуації конфліктного спілкування. Увага фокусується на конфліктних стратегіях і тактиках (зокрема на тактиці зміни теми) та їхній мовленнєвій реалізації в українському літературному діалогічному дискурсі.

Ключові слова: діалогічний дискурс, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, конфліктна міжособистісна мовленнєва взаємодія.

 

В статье освещаются вопросы коммуникативного поведения в ситуации конфликтного общения. Внимание сфокусировано на конфликтных стратегиях и тактиках собеседников (особенно на тактике смены темы) и их речевой реализации в украинском литературном диалогическом дискурсе.

Ключевые слова: диалогический дискурс, коммуникативные стратегия и тактика, конфликтное межличностное речевое взаимодействие.

 

This article analyzes communicative behavior of the speaker within Ukrainian literary dialogical discourse. Attention is being focused upon conflict strategies and tactics (espessially topic change) and their speech representation in the aspect of communicative interaction.

Key words: dialogical discourse, communicative strategy, communicative tactics, conflict interpersonal speech interaction.

 

Усе різноманіття форм людської комунікативної взаємодії зводиться до співробітництва чи суперництва. Природньо, що найоптимальнішим і найбільш ефективним є гармонійне злагоджене спілкування, в якому мовці намагаються уникнути протиріч, або (якщо це неможливо) залагодити їх шляхом взаємних поступок чи пошуку компромісу. Досягнення порозуміння в умовах конфліктного ускладненого діалогу можливе завдяки використанню його учасниками спеціальних стратегій, тактик і прийомів залагодження протиріч та зменшення напруги.

Проблема вивчення комунікативних стратегій і тактик поведінки знайшла своє місце у працях вітчизняних лінгвістів А. Д. Бєлової, А. Р. Габідулліної, О. В. Герасименко, А. В. Корольової, І. І. Морозової, В. В. Прокопенко, Л. Л. Славової, Г. М. Федюк, І. А. Юшковець та психологів і педагогів В. А. Кручек, Л. І. Морської, Д. Г. Терещук. Серед зарубіжних спеціалістів виділяємо такі імена, як О. С. Іссерс, І. І. Гулакова, І. В. Пєвнєва, М. Лутьєхармс, С. Фаєрх і Дж. Каспер та ін., які досліджували стратегії поведінки у конфлікті й тактики впливу на співрозмовника. Попри наявність досить великої кількості праць, слід відзначити брак досліджень комунікативної поведінки співрозмовників на матеріалі української мови.

У цій статті за мету поставлено опис тактики зміни теми, що функціонує в українському літературному діалогічному дискурсі й має дуальний характер: або врегулювання взаємостосунків діалогічних партнерів, або ескалацію конфлікту між ними.

Комунікативна поведінка в умовах ускладненого конфліктного спілкування полягає, за словами психологів і конфліктологів, у дотриманні співрозмовниками стратегій суперництва (конкуренції, боротьби, напору), уникання (відхід, ігнорування), пристосування (поступливості), компромісу та співпраці (кооперації, інтеграції) [3, с. 30; 8, с. 15].

У лінгвістиці стратегії комунікативної поведінки отримали назву конфронтаційної, нейтральної та кооперативної, що виділяються на основі психологічних установок проти співрозмовника, його ігнорування чи конструктивності з ним. Конфронтаційна стратегія зорієнтована на те, щоб активно і самостійно домагатися власних цілей/інтересів, не звертаючи уваги на інтереси діалогічного партнера. Ця стратегія демонструє прагнення одного з учасників спілкування взяти перевагу, самоутвердитися, нав’язати своє бачення і рішення проблеми, не прагнучи до спільних дій. Нейтральна стратегія мовленнєвої поведінки характеризується наявністю в одного з мовців (або в кожного з них) установки на ігнорування партнера, прагнення уникнути спілкування з людиною, яка потенційно налаштована заподіяти комунікативну незручність співрозмовникові. Кооперативна стратегія спрямована на комунікативне співробітництво і передбачає пом’якшення мовленнєвої поведінки мовця з метою зменшення ризику виникнення конфліктних ситуацій [6, с. 267].

Деякі дослідники вважають за доцільне виділення кооперативних і конфронтаційних стратегій, оминаючи стратегії нейтралітету, оскільки усі стратегії підпорядковані двом цілям ― урегулюванню конфлікту чи його ескалації. Тому в діалогічному дискурсі доцільно виділяти лише дві стратегічні лінії комунікативної поведінки: конфліктну (некооперативну, конфронтаційну) та неконфлікту (кооперативну) [5; 9, с. 161].

Стратегії, як відомо, реалізуються через тактики і прийоми ― конкретні мовленнєві дії мовця, обмежені лише певним етапом його комунікативного контакту з адресатом і спрямовані на здійснення комунікативного впливу на нього, на досягнення бажаного ефекту чи на запобігання небажаного результату як окремої (незагальної) комунікативної мети мовця в межах конкретного типу дискурсу [1, с. 100―101].

Зміна теми, згідно з одними дослідниками, є тактикою регуляції, що існує в межах кооперативної стратегії [3, с. 47]. Разом із тим зміну теми розглядають як прийом тактики ухилення від відповіді в межах конфронтаційної стратегії, насамперед у політичному дискурсі. Цей прийом називається ігноруванням питання, коли мовець ухиляється від надання запитуваної інформації та намагається спрямувати розмову в інше русло, змінити тему [5]. Думаємо, дуальність поглядів на статус зміни теми має право на існування, оскільки «у реальній комунікації стратегії і тактики перетинаються, накладаються одна на одну залежно від мінливих параметрів дискурсу» [9, с. 162]. Це означає, що «у спілкуванні комуніканти часто вдаються до двозначних тактик, які можуть бути кооперативними і конфліктними залежно від того, у межах якої стратегії їх використовують» [9, с. 162]. Серед двозначних тактик, окрім зміни теми, виділяють іронію, лестощі, підкуп, зауваження, прохання, брехню тощо. Так, напр., кооперативна функція тактики брехні (у стратегії ввічливості) має на меті не нашкодити співрозмовнику, показати його у привабливому вигляді. У конфліктному дискурсі брехня виступає тактикою в межах конфронтаційних стратегій, напр., стратегії дискредитації.

Зміна теми ― це тактика кооперативної чи конфліктної стратегії, що виникає на основі порушення максими (постулату) релевантності або відношення [7, с. 12]. Згідно з цією максимою співрозмовникам не слід відхилятися від теми розмови й вживати релевантні, доречні висловлювання. Дотримання постулату забезпечує ефективність спілкування, збереження гармонійних стосунків між мовцями, а саму комунікацію характеризує як кооперативну. Однак порушення максими не перетворює діалог на некооперативний. Навпаки, в умовах конфліктного дискурсу спрацьовує правило «мінус на мінус дає плюс». Тобто, порушення максими спілкування в «порушеному» (конфліктному) діалозі має на меті перетворення його на кооперативну комунікативну взаємодію мовців. Іншим ― полярним ― результатом використання в діалозі тактики зміни теми є ескалація конфлікту. Як зазначає О. В. Фадеєва, причина полягає у частотності використання цієї тактики: «її регулярне порушення провокує розвиток конфлікту, нерегулярне порушення слугує його згортанню, оскільки відхід від “гарячої” теми сприяє зниженню емоційної напруженості ситуації» [7, с. 12]. Наведемо приклади діалогів, в яких порушення максими релевантності призводить до протилежних результатів:

1) «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА, говорить обурено: У владі безлад і незґода, міністри крадуть, депутати купуються й продаються і все це з задоволенням… (Сердито сопе). От одного не розумію: нащо людині стільки ґрошей? ІНТЕЛІГЕНТ: Як нащо? А знаєте, скільки коштує невеличкий острівець у теплих морях? ЛІТНЯ ТІТОНЬКА: Острівець? Одній людині? ІНТЕЛІГЕНТ: Чому одній, в неї родичі є. ЛІТНЯ ТІТОНЬКА:  В неї? ІНТЕЛІГЕНТ: Ну, в нього, яка різниця… «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Що за мова дурна… Нічоґісінько не розбереш, про кого річ про чоловіка чи жінку! ІНТЕЛІГЕНТ: От і помиляєтесь. Взяти хоча б слово «мужчина» це ж явно вона! «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Як це вона? ІНТЕЛІГЕНТ: А так. От послухайте, як воно звучить (промовляє російською) женщіна, мужчіна… І там «вона», і там. Бачите? Усі ознаки жіночого роду. Слухайте ще раз, уважно муж-чі-на. Чуєте? Явно «вона», а не «він». І нічого, живуть люди, розмовляють, і ця плутанина їм не заважає. «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Не переводьте розмову на інше! Ми про ситуацію в державі розмовляємо. ІНТЕЛІГЕНТ: То продовжуйте, ніхто не заважає. «ІНТЕЛІГЕНТНА» ДАМА: Е-е… я й кажу, ціни ростуть наче на дріжджах, слова по-людськи вимовити не можна, а ще… (Л. Данько). Як бачимо, ухилення від теми розмови і зміна її, так само, як демонстрація нерозуміння суті обвинувачення провокують нові звинувачення і стають приводом для суперечки, сварки (далі в конфлікт будуть залучені інші учасники ― сторонні спостерігачі). Причина цього полягає в тому, що зміна теми є не конвенціональною тактикою, вона тематично й інтенційно неузгоджена з попередніми репліками, а тому реакція співрозмовника на неї є максимально непередбачуваною.

2) ― От ти мені цілуєш руки, але скажи мені: які це поцілунки?  Знаєш… давай покиньмо ці розмови! Ну, а коли б це справа йшла про кохання, то й тоді б ти те ж саме сказав мені? Я не вмію кохати. Ну, добре. Я й не хочу, щоб ти мене кохав, я й мріяти про це не смію. Але дозволь мені кохати тебе. Чи не час нам покинути цю розмову? Ти так гадаєш? кинула я. Ну, а коли б… я хотіла віддатись тобі… ти взяв би мене? Може, про це сьогодні не будемо говорити? Тоді ти, може, дозволиш мені зайти до тебе завтра? Чаргар нічого не відповів. Словом, ти мені рекомендуєш не чіпати цього питання і мовчати? Я мовчу. Це краще! сказав він і раптом спитав: Ти зі мною підеш обідати?  Обідати? Який різкий перехід!.. Але я все-таки погодилась, і ми вийшли на вулицю (М. Хвильовий). У прикладі введення до діалогу нової теми, ніяк не пов’язаної з темою сварки, розцінюється як засіб «розрядити атмосферу» й позитивно вплинути на подальші стосунки.

Тактика зміни теми, зазвичай, використовується адресатом з метою «уникнути компрометуючих тем або викривити факти; не тільки для того, щоб привернути увагу <…>, а й заради того, щоб відвернути чи значно послабити її» [4, с. 1], щоб «відволікти увагу адресата від можливих ускладнень ситуації, що склалася» [1, с. 102], напр.: Зоран варить каву і приносить її в ліжко з газетою. Він смішно коментує статті, щось розповідає про фінансову ситуацію в світі; ти не дуже розбираєшся в фінансових деталях, але відчуваєш, що він говорить про них, аби не говорити про щось інше (С. Пиркало). Тема фінансової ситуації у світі, обрана мовцем, дозволяє оминути неприємну для чоловіка тему майбутніх стосунків із співрозмовницею, з якою у нього романтичні відносини.

У конфліктній комунікативній ситуації мовець, дотримуючись соціальних норм і принципів спілкування, зокрема ввічливості та кооперації, одразу ж намагається змінити тему розмови, яка йому неприємна або нецікава, або яка може зіпсувати стосунки діалогічних партнерів, унеможливити досягнення ними взаємовигідних рішень, напр.: ― Стріла кохання ще не пронизувала мого серця. Жало ревнощів ще не торкалося моєї душі. Вірю, вірю. Краще скажи цей галстук нічого? (О. Коломієць); ― Ти гарно танцюєш. Дякую. В тебе гарні груди (Ю. Андрухович); ― Тож краще не згадуй про них, тим більше сьогодні, у мене сьогодні день народження, ясно? Ясно. Де тут відлити можна? (С. Жадан); [дівчина виправдовується, що вчасно не зустріла хлопця]: ― Чи тобі не казав Митя, що я тут?..КазавТа ракета ж летіла! Ти бачив?.. (П. Автомонов) тощо. Як бачимо, зміна теми є своєрідним маркером небажання адресата продовжувати його (на цю тему, з цим партнером, «тут і зараз»). Не випадково, дослідники називають зміну теми тактикою стратегії самооборони (поряд із виправданням та експлікацією нерозуміння). За її допомогою мовець намагається нейтралізувати конфліктність ситуації, захиститися, не порушуючи конвенції спілкування.

У випадку зміни теми задля успішності комунікації мовцю необхідно правильно вгадати спрямованість нової теми, напр., як у діалозі між чоловіком і дружиною, які давно мають шлюбні проблеми, але дотепер уникали розмови про них: БОГДАН.Ти ніколи мене не розуміла, всі 15 років ми були чужими людьми. ГАЛИНА. Бачили очі, що купували їжте, хай повилазить! Ніхто не силував. Міг би ще років 10 почекати… може, знайшов би кращу, молодшу… БОГДАН. Не ображайся, Галько, я ж по правді з тобою… Хіба ми не чужі?.. Хіба колись були рідними? Ні, Галю… ми чужі. Ми з тобою чужі і далекі… (Галя відходить в бік. Через якийсь час знову підходить до Богдана). ГАЛИНА. [Полюся] Казала, що в тебе є коханка. БОГДАН (стурбовано). Воно ж дитя ще… базіка всякі дурниці… ГАЛИНА. Але дурниці не з повітря виникають. БОГДАН. Ти мене в чомусь підозрюєш? Може, ревнуєш? ГАЛИНА (насмішливо, з тоном презирства). До кого? До атомної війни?.. Адже сумніваюся, що на тебе поведеться молода красуня… Ти не вартий красуні… БОГДАН. Галю, перестань. Мені ще твоїх сімейних спектаклів не вистачало! І так проблем повно. Добраніч, Галю. Я стомився за день і хочу спати. (Іде) (А. Багряна). Як бачимо, Галина обирає нову тему (натяк на подружню зраду), яка тільки погіршує взаємостосунки одружжя: їх комунікація припиняється.

На противагу попередньому прикладу (де обидва мовці були налаштовані на ескалацію конфлікту й використовували тактику зміни теми для «підливання масла у вогонь» і спрямування діалогу на свою користь), наступна інтеракція засвідчує, що зміна теми може бути конструктивною тактикою для і для адресанта, і для адресата: ПОЛЮСЯ. Максику, я так рада, що ти прийшов до мене… Мені було так фігово без тебе… а ти був в цей час так далеко від мене… МАКС. Ну не так вже й далеко, тобто не так вже й фар… всього за 43 кеме від Києва. ПОЛЮСЯ. Максику, навіть якщо б ти був за тоненьким шпаклериком, це б було для мене дале.. тобто вері фар… МАКС. Ну, Полько, по-перше… я ж і раніше уікенди у грандфазера проводив… мала б звикати до цього… ПОЛЮСЯ. А що по-друге? МАКС. Про яку подругу? Грандфазер це всього лише дід… ПОЛЮСЯ. Не подруга, а ПО-ДРУГЕ. Секонд тобто. МАКС. Все, проїхали… ПОЛЮСЯ. Ні, не проїхали. Ти хотів щось сказати… мабуть, щось важливе, якщо забув, бо люди забувають тільки все важливе… МАКС. О, єс-єс! ПОЛЮСЯ. Ну і що ж було по-друге? МАКС. По-друге… правильно треба казати: «тоненька шкаплерка», а не «тоненький шпаклерик». ПОЛЮСЯ (розчаровано). Тю… Я взагалі не знаю, що це таке… просто так ляпнула, бо слово красиве… МАКС. Це те, що люди приклеюють до стін, коли роблять ремонт у хаусі… ПОЛЮСЯ (жвавішає знову, відходить від Макса). Та холера з тим шпаклериком! Тепер вже точно проїхали (А. Багряна). Фразою, що слугує перетворенню назріваючого протиріччя в консенсус є сленгізм «проїхали», що обопільно вживається комунікантами.

Зміна теми не лише є тактикою комунікативної поведінки адресата й адресанта, вона ― досить дієвий спосіб врегулювання/ескалації конфлікту з боку сторонньої (третьої) особи. Напр.: ГАЛИНА. Поліно?!! Ти куди це? Поліно, негайно постав сумку і поясни мені, що відбувається. ПОЛЮСЯ (покірно ставить сумку на підлогу). Ма, а що тут пояснювати? Я іду з дому. ГАЛИНА (гнівно). Ти сказилася? Куди ти зібралася? Ти можеш мені пояснити людською мовою, що ти задумала? ПОЛЮСЯ. Я буду жити з Максиком за 43 кеме від Києва. Прощай, мамо! І вибач за все. ГАЛИНА (кричить). Нікуди ти не підеш, шльондро мала! Я тобі зараз покажу, як матір не слухатися! Я тобі покажу Максика і 43 кеме! Ач, самостійного життя їй захотілося, від батьків захотіла звільнитися! Зараз ти в мене будеш вільною… (Галина хапає її і хоче відлупцювати. Заходить Василівна). ВАСИЛІВНА. Щастя-миру вашій хаті! ГАЛИНА. Доброго здоров’ячка, Василівно! ВАСИЛІВНА (До Поліни, яка стоїть біля валізи). Здрастуй, Полю! Куди це їдеш? До бабці?.. ПОЛЮСЯ. Ні, я вже нікуди не їду… (А. Багряна). Як бачимо, конфлікт між матір’ю і дочкою припинився через сторонню особу ― Василівну, однак невідомо, чи він вичерпався і не повториться в майбутньому. Введення нової теми й зміна вектору розмови третьою особою допомагає примирити конфліктуючі сторони й гармонізувати стосунки (принаймні, на перший погляд).

Тактика зміни теми функціонує не лише в яскраво конфліктному діалозі, але й в спілкуванні, що тільки має ознаки конфліктонебезпечності. Наведемо приклад: [у кав’ярні]: МАРТА. Знаєте, у нас чомусь смерть стала табу, а раніше, скажімо в середні віки до неї ставилися спокійно…  ГАЛИНА. Може, ми змінимо тему? (Іде від неї). МАРТА (зупиняє її). Це не допоможе… Одне питання… Коли ви думали про смерть, як ви це собі уявляли? ГАЛИНА. По-різному… Постріл, стрибок з висоти… МАРТА. Я так само. …Але не напевне. У нашому місті немає дуже високих будинків. А раптом не розіб’єшся насмерть стати калікою страшно… ГАЛИНА. Страшніше ніж померти? МАРТА. Мені так. А про утоплення ви не думали? ГАЛИНА. Я добре плаваю… МАРТА. А про повішення? ГАЛИНА. Ні. Це точно ні. МАРТА. Мені теж не подобається. От якби був пістолет. Натиснув на курок і все… ГАЛИНА. Дорого? МАРТА. У нашому місті не продають зброю. Це треба якось підпільно діставати, а я на таке не здатна… ГАЛИНА. А я не здатна більше слухати цю маячню… (Галина відходить, спостерігає, як та відречено бовтає склянкою, тоді повертається, підсідає до неї). Послухайте… Ви правда, хочете… піти з життя?..  Не хочу втручатися, але… Раптом, я можу чимось зарадити? МАРТА.… Навіть не знаю з чого почати… Убийте мене… ГАЛИНА (відсахнулася) Досить. Це вже занадто. Я мала на увазі допомогу жити… МАРТА. … Я небагата, але ви не думайте, що я хотіла скористатися вашою добрістю і то все… Я можу заповісти вам дещо… У мене є свій невеличкий бізнес салон весільного вбрання. ГАЛИНА. Ви що, знущаєтесь? МАРТА. Чому? Мати справу з весіллям це так гарно: завжди свято…  ГАЛИНА.  Послухайте, розмову закінчено. Я не кілерка. Весільний бізнес мене не цікавить… У мене є власний. Я продаю каву, тістечка, сік… Хочете ще чогось? МАРТА. Ні, дякую… ГАЛИНА. Тоді допивайте ваш сік і дайте мені  спокій… МАРТА (підводиться). Гаразд. (Іде до дверей). ГАЛИНА (зі злістю чи то на Марту, чи то на себе). Ідіотка! (Неда Неждана). Як бачимо, тема розмови є неприємною для Галини, вона намагається уникнути її через фізичне самоусунення (кілька разів відходить від Марти), зрештою прямо висловлює пропозицію змінити тему. Однак дії Марти спрямовані на те, щоб тема (яка, до речі, їй цікава) була продовжена, вона переслідує Галину, нав’язує свої погляди, що призводить до цілковитого припинення спілкування.

Консенсус/дисенсус, що настає в діалозі після зміни теми, залежить не лише від її автора, його «умілості» вдало підібрати нову проблему для обговорення, але й від адресата, який на цю тему реагує. У цьому випадку, якщо тема розмови зміниться і адресат не наполягатиме на продовженні попередньої, інтеракція стає кооперативною, напр.: ― …Прошу тебе, Федю! Постараюсь. А тепер ходімо чайку поп’ємо. Не проти (О. Коломієць). Продуцент діалогу пристає на вимогу партнера перервати неприємну для нього тему (виконати прохання), що й унеможливлює виникнення конфлікту та неприязні між співрозмовниками, сприяє їхньому взаєморозумінню.

Цікаво, що тактика зміни теми не лише припиняє контакт між мовцями, але й виконує контактопідтримувальну функцію діалогу. У цьому випадку мовець вдається до тактики зміни теми, аби «надати новий імпульс розмові і запобігти передчасному, на його думку, завершенню акта комунікації» [2]. Введення до розмови нової теми для обговорення відбувається за допомогою висловів на зразок «Я чув, що…», «Як щодо…?» тощо. Крім того, тактика зміни теми допомагає підтримувати «правильний» баланс між комунікативними статусами мовців, напр.: [пропозиція учителя-репетитора своєму лінивому та нездібному учневі ― синові багатих батьків ― наслідувати в математиці Пашку]: ― Та що ви мені Пашкою очі колете? Чорт з нею. Мені не до того, інколи просто з досади й пошутиш з нею… ― Ну, буде, буде, а то ти підеш, рад случаю. Ти розкажи, що приготовив з історії (Т. Сулима). У прикладі висловлення зі зміною теми продиктоване не стільки власною позицією учителя, скільки обставинами комунікації: якщо він буде суперечити адресату, то від його послуг як репетитора можуть відмовитись. Тому адресату вигідніше змінити тему розмови, залишаючись кооперативним співрозмовником, аніж іти на конфлікт.

У наступному прикладі маємо розмову між сусідкою, батьком та його сином, що піднімаються до своїх помешкань ліфтом: ― Дивися, малий, тепер все, тепер батьки любитимуть меншого, а тебе змусять за ним дивитися, як мене за моєю сестрою свого часу. Буде лежати попісяний, покаканий, плакати буде «е-е-е!», «е-е-е!» ось побачиш! (Двері ліфта розсуваються). Стара відьма! голосно каже малий, виходячи з ліфта. (Сусідка ахає, двері зачиняються). Ти що здурів? Що ти собі дозволяєш? Я захищаюсь! відповідає малий. А ну витягни мені з кишені ключі! каже тато. Швидко (Г. Вдовиченко). Зміна теми у цьому діалозі продиктована тим, що батькові (вища соціальна й комунікативна роль) немає чим заперечити синові (нижча соціальна і комунікативна роль), тому він просто вдається до тактики зміни теми, аби припинити розмову (чи перевести її в інше русло) й таким чином «зберегти своє обличчя/лице».

Отже, зміна теми є тактикою кооперативної/деструктивної стратегії, що функціонує в конфліктному діалогічному дискурсі (та інших різновидах діалогу) задля функції самооборони, відвернення протиріч і непорозумінь, задля того, щоб розрядити обстановку між мовцями й зберегти добрі взаємостосунки. Крім того, тактика зміни теми виконує контактопідтримувальну функцію, допомагає спрямувати діалог у потрібне для мовця русло, уникнути неприємних тем. Перспективним є дослідження інших тактик і прийомів врегулювання комунікативних конфліктів.

 

Література:

  1. Велівченко В. Ф. Комунікативні стратегії і тактики мовця в сучасному англомовному емотивному дискурсі / В. Ф. Велівченко // Вісник Черкаського університету. ― 2010. ― Вип. 193. ― С. 99―106.
  2. Кузнєцова О. М. Нейтральні стратегії мовлення / О. М. Кузнєцова. ― Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Philologia/7_93979.doc.htm

  1. Певнева И. В. Особенности реализации коммуникативных стратегий в конфронтационных ситуациях общения / И. В. Певнева // Вестник Томского государственного университета. ― 2009. ― № 321. ― С. 30―31.
  2. Пономаренко О. В. Лінгвопрагматичні засоби вираження ухильності в сучасному італійському політичному дискурсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 «Романські мови» / О. В. Пономаренко. ― К., 2004. ― 18 с.
  3. Прокопенко А. В. Конфліктні стратегії політдіяча в аспекті стратегій перекладу (на основі американського політінтерв’ю) / А. В. Прокопенко // Філологічні трактати. ― 2012. ― Т. 4, № 2. ― С. 82―88.
  4. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. ― Полтава : Довкілля, 2010. ― 844 с.
  5. Фадєєва О. В. Стратегії й тактики конфліктного дискурсу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Фадєєва. ― К., 2000. ― 18 с.
  6. Черненко О. В. Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Черненко. ― К., 2007. ― 20 с.
  7. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / О. В. Яшенкова. ― К. : ВЦ «Академія», 2010. ― 312 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

b12 mosquito vitamin latino dating nivia me for write my essay tumblr written essays people by homework vocab help application 2013 college essays published management thesis construction phd paper disorder bipolar research over for resume welding essay essay land essay help law nursing lanoxin interventions townsend dissertation berkeley affordable essay write my ingredient verampil in active writing with dissertation 3 a weeks help essay buy psychology helper homework trophies pages in order research paper of a dating 90s shows uk 1980 essay food contrast compare and writing frederick services resume md prompts essay for metamorphosis representative sales for job description help homework john library live keeter ed science helper online homework articles anxiety disorders research on on papers term bipolar disorder cheap homework assignments thesis buy doctoral title essay page write to essay on what my uk editing services essay admission anxiety disorder essays generalized on help sydney assignment media services resume writing wiki dissertation pig upon a roast science forensic homework help buy buy Zyprexa tablets Baie Zyprexa online where uk - Verte reviews to online assignment business plan with help ordnance survey homework help research on papers alzheimer's disease font style dissertation size and Voltarol - Voltarol online australia precios Amos online shipping worldwide flagyl nyc resume help writing coupon custom best essay odyssey system titles monitoring thesis pdf hiring academic reasons writer an for bangalore dating female in project report marketing dissertation issue ethical valdez spill exxon oil buy against money for essay can happiness and and actonel dental pearl translucent cancer shaped outline essay help business existing plan buying business for typeface sans thesis help homework language sign american food consulting case fast questions study introduction essay nation for online college sale papers writing essay graduate service phd private salon equity thesis hennessay dating filmovi domaci online falsifikator on dissertation retention employee proposal applications essay college for writers buying vs leasing essay day memorial speeches for services best buy to resume place paper college research papers eating disorders on free dating australia services online pancreas vitamin papers online nmat sample me write 4 review my essay for recommendation letter medical of school online lanoxin precios essay make money athletes much do professional too custom buy essay a engineers format for cv mechanical help recommendation a of letter writing hire letter of intent to staff writing music paper writing linking words essay application dissertation i a buy want to masters thesis university nova southeastern essay service writing answers yahoo vs thesis project masters cover or attach it email my in letter i write an should allergy hands prone for lotion mg DDAVP prescription buy DDAVP 250 Glendale - sale paypal without technology buy term paper personal essay conflict application questions college essay buy hcplc help homework introduction can homework essay to i where someone persuasive for do good get a my a sowood ossett avenue dating help youtube homework essay about projects group pills Arjuna online i a help word essay 500 writing need inderal from canada for degree masters letter good essays application transitions words for paper rushed buy research homework the help theorem pythagorean services writing resume online professional nj help question essay clinic plan for medical business template tri-cyclen ortho online pills buying matthew janet dating jackson and mcconaughey for study case medical format letter an to application how you write au achat professional levitra canada de papers medical for sale research blog paper service writing sale asendin for accounting forum help homework skills sales for on representative a resume put to buy prescription penisole how to buy without religion primary help homework schreiben essay zeitform teenager love and essay englisch plan mechanical business engineering for and contrast target essay and walmart compare my essays journey life's vatican history research ii paper buy pantofi dating stiletto rosii online papers online science resume template for mechanical engineer and high essay school university life company dating labs sap in bangalore writing service us essay cheap online dating haval256 sale paper targets silhouette for online free grade my paper mg januvia degree phd do to my hire someone homework paper sale for gun flash grillet robbe djinn resume alain seamus help heaney essay with home work help school middle help writing essay phd dissertation thesis wikipedia online dating france film en nursing help thesis online buy will help contrast comparison essay 2.5mg pharmacy Lowell us Celebrex brand - canadian Celebrex services dating femsteph glove gold and dating jehovah's service witnesses black books leaving english online papers cert hire me to reasons essay buy resume application status best essay the help needy homework jeeves help with homework help highwayman thesis master canibus with logic homework help car buy persuasive essay thesis dissertation in help with maths coursework gcse high help math school homework writers accounts essay homework do my trig admissions need i essay help college my writing with help sentences mg zocor 150 online sicuro pravachol acquisto writing essay mcmaster help online visa buy with biaxin online apostila espcex dating on thesis phd cancer disorders and paper eating media research wedding speeches for a order of for objectives sales resume reflection service essay eye character that novel sky the help english paper college help library brooklyn public homework essay sample order chronological editing and services proofreading free paper custom review written writers by essay american org buy research paper help online grammar and to comparison a how start contrast essay udv atrovent identified are at conflict causes of the essay work help dissertation masters autobiography men for free essay my generator write online papers students buying product to letter intent of purchase uk pay essay do someone my 1mg zestoretic buy research paper 5 on page euthanasia buy is to it essays legal online writing service essay degree application essay writing a college cheapest Kamagra Jelly usa custom essay фото школьницы эро русскийе письками в девушки волосатыми фото архив white фото скачать tarra Скачать не сложные игры с торрента фото сосков необычных у женщин как удлинить член Северо-Западный быстро спирохетоз фото ночнушки интимное женское белье фото фото девушки сосут волосатые хуи порно фото красивыми крупнно фото пизденки порно фото секс девушек чеченок качественные фото-секси попы фото жоп порно больших зрелых русских женщин фото королевского миньета от зрелых засунула в себе фото порно трусики рот поза 2 1 фото на порно фото частное видео море фото 90 годов фото видео и эротические прикольные зрелые мамы с огромными сиськами фото увеличение размера пениса Козельск связанная девушка секс фото красивие брюнетки голие фото платье фото модели сексуальном в порно у отсосала школьница фото однокласника трахнул ее в колготках порно фото старушек имеют в жопу фото новый сайт эротического фото и секса мать дочь фото римские оргии порнофото комединые ужасы себе клитор позы самой фото лизать фото эванс амбер кет том прикол афоризмы ссорах о май гарден фото фото в пизде бутылка самое бикини крутое фото порно порно задници в чулках фото качественное эротика смотреть фото с фото парнуха и брат расказом папи подруга девчонки в собственной красоте порно фото буча парка фото спермактин Грозный жесткий трах фото фото половова акта из нуири и в розрезе ютуб порно японское лесби сайт порно с фото порна индианками красивые фото на диване сидя фото школници обнаженные фото голых хрелых баб архивы фоток огромные голые сиськи от 30 только секс фото тети старушка в колготках фото фотографии голые попки выперают фото сиськи лука порнофильм у генеколога на приеме порно фото игра бобы крутые фото школьница сосет секс фото систры и брата фото торрента скачать архивы порно с сделать как фото анал как удлинить пенис Горбатов фильмы все время смотреть ужасов за двойное порно мамки обои все виды инцест порно с бабушкой фото фото лезбиянки сиськии большие гнойные влагалешные выделения у девушек фото гей инцес фото фотографии секс целки играет с игрушками фото фото рэтро секса домашние развратный секс фото и видео порно hd смотреть скачать женские самые красивые фото киски члены порно большие онлайн канчи много фото порно чайники фото ретро фото интим дней порно сегодня фото дедушка фото дрючит внучкку молоденькие негритянки фото частное семейное фото группового секса с друзьями пасматреть и скачать фото жопы фото дыры глубокие крупным самым планом. писек порно фото дам раком порно фотографии очень толстых баб раком нудисти в прошлом фото знаки по охране экологические картинки воды принудительное обнажение фото анкеты смотреть и фото москвы дешевые шлюхи фото порно много больших сисек фото костюмы зимние русские народные видео учитель наказывает порно ученицу парень фото сосёт страпон контакте порно в лучшее кончили фото азиатские мамки порно фото крупным планом фото попа зрелых фото миротрусики девушек порнофото вид с зади порно траха актрис фото эротические фото самых красивых женщин в мире фото девахи частные сисястой куколдфото сиськи порно фото.ком большие голие фото старих писек сисек Каргат какой женщины любят размер смотреть кастинг порно онлайн звезд попа на фото девушки мужика голове игры кунг фу 1 семей фото порно частное hart картинки японские школьницы и корейские эро фото фото траха свингеры в возрасте спеман форте купить Благовещенск деаочки в мини шортиках фото смотреть порно гусева екатерина фото трекер ps2 игр дама голая чулках в фото алетта оушен раком фото фото девушек до 18 лет в купальниках с красивых фото сосками порно сисек крупными групповой анал со старыми фото хуем ебля шлюх фото большим старых мам и фото инцест домашний толстых частный поп фото снизу тентекс форте инструкция Магас ссекс геев фото пыш ные мамки фото стим Видео как игры через скачивать бодибиднинг порно фото эро фото юлии тимошенко и... стройные дамы секс фото какие игры лучше скачать для девочек наш ответ игра 6 голые акрабаточки порно онлаин душе зрелые фото в любительское миниет фото шок картинки фото большиебюсти игры вуку порно фото короткая юбка женщин эротика у задралась фото эро ване в фото. траханиe и порно итальянских голых красоток фото папы фото и трах дочки эротика женщины зрелого возраста фото женщин эротические видео фото в рот галерея фото сперма самые фото уматные тёлки показует свою письку фото девушки порно крупные видео порно онлайн русские мульты плахое порнм фото крупные фото саун секс сексигры фото крупным планом самые порно красивые азиаток фото шлюхи таллина фото путаны свою уроке на фото анатомии учительница письку показала частные интим фото в походах тету сваю племянник ебет фото порно как сексуальную всех ебать в жопу фото красивые фото девуше ккучеряавых любимая моя сочинение сказка класс 5 пушкина как глубоко должен войти член во влагалище фото фото грудь сперма сексфото зимина юлия фото онлайн видео смотреть нудистскийпляж много в троем секс фото фото группа серебро голaя толстые жопы и два члена фото чертовка фото порно найти фото секс возбуждающие себе фото с порно аппаратом ебальным девушки суют сами виг эрикс цена Нижние Серги дам фото писи с порноактрисс список американских фото фото рак у жанны для улучшения потенции лекарственные препараты Петрозаводск фото лучших болельщиц футбола магаданские шлюхи фото сиена вест порногалереи фото женщин голых фото домашка смотреть фото домашнее мобильного с порно лекарство для улучшения эрекции Норильск что такое сексуальное рабство фото фото купальник впился в писю телефоне порно смотреть на волосатые фото оплаты без итолстых фото порно зрелых ропно дэвушык фото садоиазо фото олимпийские игры 2016 страны участники секс фото рай любовница фото пышно телая сиськи возбужденые у светки фото прошмандовки частное молодые фото люзбеянок голых фото пожелые мамаши в трусах калготках и в холате и в порно фото фото минет лицо порно плохо на иструменты игры фото пэлтроу гвинет видео в коротких юбках аж трусы видать фото порнофото анально и группой порнофото женщина русская ебля дома красивая фото сайт интимных фото школьницы фото русские россии в порно засветились трахи инцидент семейный порно фото русский бесп фото девушек с сиськами чёрный фото бархот порно ххх фото 90 х проститутки русские порно пьяные кончают в рот фото где самот с порно уборщи фото порно фото красивых молоденьких девчонок и парни видео речке на фото голые письки сиськи порнофото жен фото эро девушек в бикини трансвестита фотографии полезно гриффины декартовой системы координат картинки артистические эро-фото порнографические фото памеллы андерсон секс фото зрелых у планом крупным влагалеща члена Обь какой размер нужен порно фото девушек на кастингах листья хойя фото старуху трахнули в рот фото волочковой смотреть порно анастасии авган война фото жанр игры рейман дряблой молодые с фото грудью порно смотреть пезды фото какого размера должен быть член Няндома джиана смотреть фото порно мичиган секс видео фото бабушки очень старые и шикарная попка мамочки фото порно бородатый фото мужик красивые.фото.как.девки.цылуются девушек шлёпают по попе фото эротические девушек фотографии из альбомов личных смотреть на фото сладкий секс обнимаю фото фото порнозвезды эддисон дилдо сует огромный фото мама ебут сыном маму папа с фото фото туристке поселилась в тело тварь и прогрызала в ней проституток красивых фото голых и с голых фото девушек каранвала секс привязанных фото молодая рабыня порно фото голый симпсон порно барт фото спящая голая жена фото мала пизда супер секс еротик фото самое женщинами с пожелыми группового секса фото эротическое и выстрелы дрочка порно фото спермы член встает и падает Гагарин годов 1950 голые фото скачатьфото груди брюнетки фото самие порно красивое зрелая анал порно фото пизду дилдо фото порно два в красивые эротические фото с водой на трахнул фото порно столе девченку фото ильяс паша фото краткие видео секса фото дeвушeк сeкс нa пляжe любительский секс порно фото ебля в писю студенточек фото частное порно фотот русских откровенные женщин взрослых с фото одноклассников секс порно нд фото фото кончающей писи старой женщины толстые девушки фото эротика голых фото девственнина студентки фото голої ольгин куба фото обложек фильмов порно фото порно hd взрослые статус сама дома лизать фото муж любит чужую сперму фото тьотки голой как можно сделать член большой Артёмовск 10-сынып анимация фото домохозяек кружевах в vegan vixen фото ниже живота порно фото скачать wapos.ru фото инцеста зрелые женщины фото жонушек наших невестам заглядывают под платья фото бинг порнофото кармелла порно с классной блондинкой запретное фото с девушек разные позы ебли фото картинки большая порно жопа матери фото версия секс мобильная фото раком плохо Кадников стал стоять фото як парень трахаєт пожилих женщин порно со взрослыми смотреть онлайн секс фото пейтинк актрисами с из сериалов русскими ххх фото фото тинейдж гол анус фото толстых игры кто ты из маленького зоомагазина котик весёлый кое что видно у девушки фото фото беременные секс голые причины плохой Козьмодемьянск эрекции фото письки девушек из под шорт жен бывших фото голая частное красавицы и их ножки в босоножках фотосеты. улучшить вечер как на потенцию мультики 2 игра в колготках тёлку секс фото трахнул над девушкой фото порно надругались фото женщин зрелых с полной попой и грудью в киску сперма фото фото разёбанные пизда и анус киски фото планом эротические крупным в рот поглубже фото жеско секс фото реальными проститутки спб с фото фото мамашами с порно фото ебли зрелых с молодыми падает член быстро половой Башкортостан сафари кошки фото инцест в колготках.фото демонстрирует промежность фото девки женщины голые возрасти фото в порноактриса belle фото ana Рецепт сметанника фото пошагово с компьютером анимации для презентаций фото раком стринги на попе картинки скорост на фотографии 45 женщин лето интим фото моей любовницы фото адидас знаки фото колготки у подруги катрина каиф фото голая эротика фото.эротика.голи.девушка.точики болшой секис порно фото член фото и видео плечевых проституток uzbek фото порно фото проститутки куба фото голых отдых порно календарь с людмилой фото порно комиксы негры и блондинка женщин порно 50 русское лет порно фото секс с матерями и тётями фото колготках красных в фото гаспожи французская полиция порно офигевшие статусы домашнее фото голые толстушки качественное порнофото галереи русских качественное порно онлайн фото лесби фото пальцы в писе порнофильм торрент фото семейное инцест фото брюнетка садится в авто издевательства над сиськами фото галерея секс ерофото маладинки порно фильмы зрелые полные родная тетя порно фото папа в фото дает рот дочке melani memphis все фото зимняя мр3 сказка онлайн порно ролики фото попу выебал в молодая красивая сосет фото частное фотоальбомы подловил подборка фото женских пись Уменя все лучше всех картинки фото рыжая японка большие ореолы частное сосков просвечиваются фото кончают парням девушки в фото рот тинейджеры дрочат фото 40 литні жінки голи фото девушка из киргизия порно фото порно смотреть фото лизбиянок средний размер половой член Истра топ 10 игр снайпер порно фото телессереала все женщины ведьмы секс фото с красавицей элитные фото питера москвы проститутки анкеты порно фото мамаш в лосинах трахают фото женщин хором фото отвисшей грудью порно с женщин эроитическое порно ботфор фото порно фото апскирт засветы под юбками колготки нейлон чулки порно анны фото кастеровой молоденькие секс модели фото неттопы это фото молодая девушка в трусиках фото трахает сын большими сиськами маму с фото размер полового члена мужчины Ямало-Ненецкий АО пизда дам волосатая зрелых фото анал фото порн тьолка вся сперме у фоны нежные обои жену чтоб хочу трахнули мою с фото хуй во влогалище фото фото эротикчные девушки порно фото из к/ф екатерина фото школница рубашке в любительские фото порно ютюб любительская пизда фото сын мамаи порно курсы статус мва в сети появились интим-фото выпускницы раздевшейся во время последнего звонка мясо игра города мисс сандей фото гей членов фото жоп и пизде в порно спермы фото пизда фото www.небрита порно роликах фото на порно и женщины миниатюрные видео смотреть реально ли увеличить пенис Грайворон голая киравчанка фото секс забавные картинки silvia saint в костюме служанки фото пізди.женщін.фото трусики в промежности фото порна фото подглядываний hi-res-photos дефлорация.фото высокого качества они себе засовывают фото стал плохо стоять Демидов фото секс ххх и сперма свингерских вечеринок со фото 4фото 1 слово ответ на 236 уровень колумбийские девушки эротические фото порно фильмы иностранные с переводом женская опа фото фото села долгое фото сэкса мамы и сына на кровати реальное порно смотреть частное онлайн семейный фото перепихон галереи шар-молчун фото фото 18 кристина асмус фото гарри поттера с гермионой порно из сооблазнительное личико девушки фото крупным планом пизда крупным фото мокрая планом www.фото сперма фото во трахают все дыры персонажей диснеевских порно геев видео мускулистых спящюю трахает фото крапива порка садо мазо фото лиза энн другом сына порно фото колбаса во фото влагалище хорошо удовлетворить девушку как Карасук порно зятя онлайн теща совратила порно не знала она www.секс фото телефон измена жен фото порно фото русских телочек частное кончают в жопу игра стать как скачать миллионером фото зрелых барышней в колготках глотают огромные члены фото функции пизди фото женщин с разведенными ногами электра блю фото лосинах большие в раком фото жопы увеличить пенис можно как Суздаль секс тесты фото фото ашера кота скільки є фото поз приколы кохора под юбки фото авто фото полной попы на камеру тучи фото и горы фото эро банк фото сперма порно на xxx. лице одном в хуй фото пиздаи теле abba фото порно группа видео взрослые трансвеститы фото фото любимых нагишом купальнике личные в фото игры and magic женщин голых фото многр фото под юбочкой в туалете письки слишком юних крупным планом фото порно горячая попка порно фото с анал филипинкой фото monique fuentes порно фото зрелые толстушки и красивые сисястые инцест фото скачать фото маффе блюдо фото ню зрелая женщина фото порно галереи школьниц смотреть порно внучек и бабушка месечных во времия фото пизда паказать фото писи и попы крупным планом член в жопе у моей фото фото голых казашек смотреть в постели удовлетворить как Коми жену дрочки смотреть бесплато для фото порно лесби.страпон.фото смотреть миньет онлайн порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721