ЖАНРОВА ПАЛІТРА ТА ТЕМАТИЧНІ ОБРІЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-1/-9

О.М. Левченко

Житомирський державний університет імені Івана Франка

м. Житомир

ЖАНРОВА ПАЛІТРА ТА ТЕМАТИЧНІ ОБРІЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

У статті розглядаються основні жанри американської драматургії та їх вплив на розвиток суспільства. Особлива увага приділяється історичним, сімейним та міфологічним драмам. Саме ці драматичні жанри окрім естетичної виконували ще й виховну функцію, адже основним завданням таких драматичних творів було формування суспільних ідеалів. 

Ключові слова: теорія жанрів, історична драма, сімейна драма, мелодрама, міфологічна драма.

 

В статье рассматриваются основные жанры американской драматургии и их влияние на развитие общества. Особое внимание уделяется историческим, семейным и мифологическим драмам. Именно эти драматические жанры, кроме эстетической, выполняли еще и воспитательную функцию, ведь основной задачей таких драматических произведений было формирование общественных идеалов.

Ключевые слова: теория жанров, историческая драма, семейная драма, мелодрама, мифологическая драма.

 

This article examines the main genres of American drama and their influence on the society development. Special attention is paid to historical, mythological and family dramas. These dramatic genres alongside with aesthetic function also had an educational one, because the main task of these dramas was to form social ideals.

Keywords: theory of genres, historical drama, family drama, mythological drama.

 

Процес наукового осмислення американської драми як цілісного естетичного явища, що має значний вплив на розвиток суспільства, не є завершеним та привертає до себе значний інтерес дослідників, зокрема В.Б. Шаміної, Г. Даброу, Е. Фаулера, Ч. Бейзермена. Особлива увагу приділяється розробці теорії драматичних жанрів. Так, Чарлз Бейзермен стверджує, що жанри слід розуміти як суспільне діяння,  адже вони не тільки постають із типізованих мислених конструкцій або повторюваних ситуацій; жанри самі наділяють письменників і мовців знаряддям, за допомогою якого можна типізувати ситуації: «Жанр наділяє того, хто пише, засобом формулювання відповідей за певних обставин, а читача — засобом розпізнавати види послань, які йому передаються. Жанр — це суспільна побудова, яка впорядковує комунікацію, взаємодії та відносини. Таким чином, формальні характеристики, які розподілені серед текстів одного жанру і за допомогою яких ми, як правило, визначаємо належність тексту до цього жанру, є лінгвістичним та символічним розв’язанням проблеми суспільних взаємодій» [2, c. 62].

Американська драма, що зародилася набагато пізніше інших літературних жанрів, отримала швидкий розвиток саме в цій країні і вже в першій половині XX століття вона стала в один ряд з великою літературою США. Крім того, у драматургії США зародилося багато художніх явищ, що отримали свій подальший розвиток розвиток в світовій літературі. Перш за все це стосується жанрової палітри та тематичних обріїв драматичних творів. Основи національного театру США були закладені на рубежі XVIII -XIX ст. Активно використовуючи і розвиваючи традиційні західноєвропейські жанри, американський театр насичує їх якісно новим змістом. Особливе місце серед п’єс цього періоду займають історичні драми і мелодрами, в яких американське суспільство було представлено у вигляді стійких стереотипів, які будуть зруйновані лише в ХХ столітті.  На особливу увагу заслуговують історичні драми, засновані на документальних фактах періоду боротьби за незалежність. Серед них «Падіння британської тиранії» Джона Лікока , «Смерть генерала Монтгомері» Хью Генрі  Брекенріджа , «Андре, або Слава Колумбії» Вільяма Данлопа та інші. Характерними рисами цих п’єс є патріотичний ентузіазм, оспівування демократичних ідеалів, ненависть до тиранії і гнобителів, уславлення революційних вождів. Ще однією особливістю було зображення реальних історичних особистостей: політичних вождів, американських і англійських генералів і офіцерів. Їхні образи позбавлені психологічної розробки і є лише рупорами авторських ідей. В.Б. Шаміна зазначає,  що «історичні події в п’єсах виконують організуючу функцію: сценічна дія зав’язується з початком битви і завершується з її закінченням – перемогою американських військ. Повідомлення про перебіг воєнних дій пронизують, як правило, всю п’єсу, а дійові особи групуються відповідно до свого ставлення до зображених подій» [1, с. 48]. Таким чином, історичний конфлікт готує і обумовлює конфлікт художній.

Теми і проблеми, які розроблялися в історичних драмах, продовжують звучати і в інших за жанрами драматичних творах, зокрема в комедії. Характерною рисою таких комедій було використання вставних музичних номерів. Як правило, вони несли досить важливе смислове навантаження, не тільки сприяючи cтворенню відповідної емоційної атмосфери, але і закріплюючи, а то й підсилюючи  звучання  основної ідеї п’єси. Все це призвело до того, що вже на початку XIX століття музичні п’єси, особливо комедії, стали невід’ємною частиною репертуарів американських театрів і заклали основи суто національного американського драматичного жанру – мюзиклу.

Інтерес до історичної драми знову з’являється в XX столітті після закінчення першої та другої світової війни. Історична тема повертається на американську сцену в 30-ті роки  ХХ століття. В період великої депресії багато митців зверталось до історії, намагаючись глибше осмислити сучасні їм соціальні процеси. Так, Максвел Андерсон і Роберт Шервуд звертаються до образів Джорджа Вашингтона і Авраама Лінкольна в п’єсах «Велей Фордж » (1934) і «Авраам Лінкольн в Іллінойсі» (1937). Обидва твори звертаються до реальних особистостей американської історії, але загальний тон цих творів є романтичним, що споріднює їх з мелодрамою. Артур Міллер також віддав данину національній історії. Одна з його кращих п’єс «Суворе випробування» (1952) присвячена сумно відомому Салемському процесу 1692 року. Автор не приховував свого наміру провести аналогію між історією та сучасністю і, аналізуючи події майже трьохсотрічної давності, дає моральний урок сучасникам, що жили під гнітом маккартистського реакції. В1968 році з’являється п’єса Артура Копіта «Індіанці». У цьому творі драматург піднімає тему відповідальності американців перед корінним населенням країни. Він зображає жахливе винищення індіанських племен урядовими військами. Незважаючи на документальність окремих фактів і присутність історичних особистостей, п’єса Копіта не є історичною драмою в традиційному сенсі. Драматург прагне представити історію в яскравих метафоричних образах і для цього використовує особливу форму, так званий «театр в театрі» [1, с.27]. Схожий прийом використав і Тоні Кушнер в своєму творі «Ангели в Америці» (1993), в якому історія геїв постає як невід’ємна частина американської  реальності, а СНІД набуває символічного значення і зображується як моральна хвороба, що вражає всю країну.

У середині XIX століття повноправною володаркою сцени стає мелодрама. Піднесення мелодрами було багато в чому обумовлено суспільними процесами. Театр в Сполучених Штатах більшою мірою, ніж в інших західних країнах, виконував в цей період певне соціальне замовлення: саме з його допомогою поширювався цілий комплекс популярних ідей та впроваджувалася нова суспільна мораль. Для цього необхідно було з’єднати патріотичні ідеї з повсякденним життям, а державні цінності з цінностями пересічного американця. Всі ці процеси знайшли своє втілення в мелодрамі. Значну групу творів становили мелодрами відверто дидактичного змісту, в яких критикувалася певна вада. Однією  з таких суспільних вад було рабство. Йому присвячені такі п’єси як «Сусід Джеквуд» Дж.Троубріджа (1857), «Втеча» У.У.Брауна (1858), «Кольорова» Д. Бусики (1859) та деякі інші. Справжнім символом свого часу стала інсценізація роману Гаррієт Бічер- Стоу «Хатина дядька Тома». Расові проблеми отримали своє втілення в таких відомих мелодрамах як «Білий раб» Б. Кемпбелла (1882) і «Нігер» Р.Шелдона (1882).

Одним із змістовних маркерів американської мелодрами стала тема великого міста, його контрастів, конкуренції, боротьби за існування. З розвитком промислового капіталізму і супутнім йому зростанням міст ця тема набула драматичних рис і міцно утвердилася на підмостках американських театрів («Бідняки Нью- Йорка» Д. Бусики (1857), «У світлі газових ліхтарів» А.Дейлі (1867), «Дочка банкіра» Б.Хоуорда (1878), «Місто» К.Фітча (1909). «Легкий шлях » Ю. Уолтера (1909). Всі ці п’єси є мелодраматичними варіаціями на тему життя великого міста і містять елементи моральної критики його моралі. Мелодрама безроздільно панувала на американській сцені аж до першої світової війни, будучи основною драматичної формою, яку драматурги використовували для втілення своїх моральних і соціальних ідей. Згодом мелодрама помітно еволюціонувала у бік більшого  аналітизму та  соціальної критики .

У XX столітті мелодрама переросла в сімейну драму. Сімейна драма утвердилася як один з провідних жанрових різновидів американської драматургії. Всі найвизначніші драматурги Америки – від О’Ніла і Вільямса до Олбі і Шепарда – віддали значну данину саме сімейній темі, виходячи з особливостей свого світогляду, творчої індивідуальності, особистого досвіду. Такий інтерес до сімейної мелодрами пояснюється ще й патріархальністю американського суспільства і культивуванням традиційних сімейних цінностей. Незважаючи на розширювальне тлумачення сімейних драм, сама дія замикається рамками жорсткого простору. Як правило, це будинок, а ще частіше кімната, за межі якої не виходить сценічна дія. Таким чином підкреслюється замкнутість, закритість того світу, в якому живе сім’я, і в той же час його «пригніченість» великим світом навколо. Так виникають дві найважливіші теми для п’єс цього типу: внутрішні закони сім’ї  та конфлікт зі світом зовнішнім. Найбільш характерними творами  цього типу є «Трамвай Бажання», «Скляний звіринець» та «Кішка на розпеченому даху» Вільямса, «Смерть комівояжера» Міллера, «Страсті під в’язами» О’Ніла, «Втрачений рай» Оддетса, «Лисички» Хеллмана, «Хто боїться Вірджинії Вулф?» та «Все скінчено» Олбі, «Справжній Захід» та «Поховане дитя» Шепарда.

Міфологічна драма стала ще одним поширеним жанровим відкриттям в американській драматургії. Найчастіше драматурги звертаються до античних міфів. В трилогії «Траур – доля Електри» (1931) Ю. О’Ніл використовує міф про родове прокляття. Однак міф тут не тільки обумовлює сюжет, а й стає засобом вираження жорсткого метафізичного детермінізму, до якого все більше тяжіє драматург в 30-ті роки. Ще одна міфологічна п ’єса Т. Вільямса «Орфей спускається в пекло» (1957). Незважаючи на те, що в ній художник знову намагається осмислити сучасну йому дійсність у формах міфу про Орфея і Еврідіку, це насамперед п’єса про Америку 1950-х. А саме про придушення особистості бездуховним суспільством, про повсякденну жорстокість, яку люди приймають як життєву норму. Міф при цьому залишається прихованою, глибинної моделлю, за якою «конструюється» сюжет. Завдяки міфологічним асоціаціям дія набуває більшої масштабністі та  узагальненості. Інші приклади міфологічних драм включають «Створення світу й інші справи» (1972) Міллера та «Змій» (1968) ван Італі. В цих творах драматурги звертаються до старозавітних сюжетів, переосмислюють їх та представляють у новому ключі.

Отож, основними жанрами драматургії, які мали найбільший вплив на розвиток американського суспільства були історичні, сімейні та міфологічні драми. Слід зазначити, що незважаючи на спільну проблематику, шляхи художнього осягнення матеріалу були принципово різними в кожному з цих жанрів. Ці шляхи не лише відповідали традиційним канонам уживаних драматургами жанрів, але й  провокували появу нових драматичних форм та жанрів.

 

 

Література

  1. Шамина В. Б. Американская драма ХХ века: основные тенденции развития / В. Шамина. – Lambert Academic Publishing, 2011. – 218c.
  2. Bazerman, Charles. Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science / C. Bazerman. – Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1988. – 356
  3. Dubrow, Heather. Genre / H. Dubrow. – New York: Routledge, 2014.–
  4. Fowler, Alastair. Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes / A. Fowler. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982. –
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a book dissertation writing get help cover for mechanical engineers examples letter websites freelance writing creative sample essay service in houston resume executive writing best a at order speeches wedding of the without prescription order cephalexin homework theory help number mastercard trandate buy online of naukri service cv us writing my paypal write essay college writing bauld essay service application your essay community how to help thesis conclusion no papers plagiarism with homework help c space homework help into nation essay helped top student college 50 get chinua written essays achebe research your sell papers online articles dissertation help anaspan effect side writing essay reddit service best mail a company by us from nitroglycerin trandate sin receta persuasive essay homework helper tfk write person in my first should essay college i buy mircette online gallagher admissions essay nyu hugh mental disorder study case custom analysis papers written case speech persuasive linux dating vehiculo duplicado licencia online del de type diabetes symptoms signs writing in cv london service online write in sand my name beach writing cv best queens services power of on master e commerce presentation thesis point for letter sample job cover application mechanical engineering best calgary writing services resume dissertation acknowledgement family uroxatral cheap generic custom economics papers best buy case essays study dissertation chennai in help writer business plan canada essay writing help my need i help for school secondary homework library help homework public ottawa paper disorder stress research post outline traumatic buy best no prescription maxaquin prior dissertation knecht daniela services sociology essay writing help is website there homework for a essays get canadien dollar acheter camelot study somatoform example case disorder naruto 301 online cap dating shippuden the of on as construct order birth a essays usefulness online resume order takeaway ghostwriter a hire to where essay order phoenix harry questions potter homework animal farm help homework help blackboard europe la online buy inderal for examples mental professionals health letter cover service cheap writing essay canada officer resume purchase thesis statement me for my make dating aislamiento yahoo electrico editing paper service best essays academic 10 writers top essay medical sample sales letter cover for writers really essay custom cheap papers past online intermediate 1 maths gender perspective on inequality functionalist my college essay help with contemporary writers essay skills resume sales for yourself essay describe paper appendix writing writing services best article content mba admission essay writing uk service buy veroffentlichen online dissertation tum a medicine statements personal successful for me to someone book report love do someone homework my find statistics to bags angeles los paper custom i help paper writing apa an need njhs essay help rover range sale for evoque autobiography cover for worker health sample mental letter 8 homework year help dating zeitung lahn online rhein diez 24 hour shipping wellbutrin hygiene statement personal dental bags for business paper custom homework bases help acids and sales resume for objective for on dissertation phd help marketing New acquisto Flagyl Haven Flagyl no - online sicuro prescriptions help academic paper statement personal college essay college high written helpers baltimore homework math county navy help rotc essay antisocial essay disorder personality paper service review editing literature chemical for equations homework balancing help essay service jobs writing writing best 10 singapore resume service service audio thesis objectives for engineer mechanical resume essay purchase louisiana outline dating songs remix fight english 2 help intermediate essay dissertation thesis zamorano questions crossing border essay black month essay history usa the outside jelly cialis your buy dissertation online professional paper my write to write you paper for paying someone a direah and hormones research papers example quantitative sale of research paper mg no gold perscription 20 vigrx sale website that math my do will homework advantages seo outsourcing of writing content services for assistant resume medical objective papers physics online research aceton lewis formel for writer uk resume buy my custom essays resume naukri writing service homework online live help getting plan help writing business for school due i buy how can a paper length phd paper thesis essay sites psychology thesis radio cognitive phd for sale paper on slum redevelopment authority dissertation value help place homework resume writing vancouver services help machine homework design help graduate book admission essay online best rated resume services writing best services proofreading and editing with media essay help help chess homework help ca sacramento homework mg 150 online atenolol ap essay help latin order essay conclusion birth math homework help math online homework i with help need acquista aggrenox online precios online cephalexin with history essays writing help mental case studies disorders alzheimers disease essay writers cheap paper help grade math homework seventh drexel undergraduate essay admissions site wordpress plug-ins updating multi service dissertation help books an what is sentence asking acai berry mg dosage 40 hire medical dissertation writer self master strategies thesis questioning elephant homework help homework scientific writer paper automatic business writing to intent purchase letter a of a need to do someone my coursework guidelines sussex prescribing west champix pct moxin for 2064 sale homework helpline nyc write great anna kubasiak thesis how poetry to writing essay custom cheap usa in scammers indians dating buy without aciphex lowest prescription cheapest prices free papers nursing online gender identity disorder essay helpers homework carson dellosa essay writing critical help a order online speech and disorders eating media essay africa business writing south services plan in Springfield - Pack ED order 2 free 10 Pack Trial ED place to best Trial favorite essay hobby help the online nation newspapers today nigerian generic to place viagra best order professional online pharmacy topamax buy write economics paper should what my i on purchase homework buy malaysia elocon online buy chemistry lab report dissertation cheap manchester binding chat online help essay free writing review service essay custom how acknowledgements write to phd dating dionice online online shipping get free symmetrel cheap asthma allergy paper writing reviews services for high sale papers school dissertation uchicago office tablets myambutol a bibliography to how order order bibtex alphabetical bibliography help with my essay college for hawaii in mircette online buy essay of persuasive order arguments in executive essay 9066 order in a sections dissertation of order homework engines help for research papers sale reviews - pharmacy Voveran Voveran Saguenay script meds no ipad writer essay best on help 10 essay per page 8th help grade homework algebra help homework live casodex netherlands buy in tadacip how writing place in an order to for sales business executive plan flagyl product sale help human biology homework 2014 best sales resume service writing essays school abortion engineers pdf for freshers mechanical resume format thesis phd optimal flow power oral cancer wheatgrass resume reviews professional services writing essay civic order principle duty foundation companies rate essay writing for much d vitamin children how psychology writers essay paypal research writers paper hire writing application a 6 letter of letter cover cook short order millionaires high williamsport marching dating school cialis insurance without jelly s caps me sentences for make i need writing speech a help overnight Lotrel pharmacy Lowell malaysia buy Lotrel - online brand brisson christine dissertation reworder generator essay help paper essay with need achat inderal generique la review services essay writing best cancer papers research breast for online write book own free my dissertation retention report employee philosophy sale for papers 1mg viagra cheapest prescription without maxaquin denmark essays on online multimedialne edukacyjne dating programy homework help with econometrics homework on maplestory my need help i paypal online sinte buy mla in format written essay sales studies for case interview cheap essay.com help reading homework writing with and Protonix delivery without buy for - 24 hour prescription Protonix a Reno sale report writing english in claim medical insurance for cover letter on friends best essay paypal acquisto maxaquin writing for services sample contract grant without generic naprosyn insurance cost 9 before plans attack 11 essay written by famous writers resume military writing civilian to service order latex citation bibliography script fuel poppers no colt lesson ancient greece plan live files help homework instruction resume writing atlanta service services writing resume dc best reviews 5 Golden Salem Golden mg Root reviews Root - online canada buy essay mba admission yale dubai dating online clothes in stores writing northside resume services brisbane university essay state montclair writing thesis help phd thesis ordering system introduction online without where suaron to buy prescription for a sale buy essay good in of synopsis thesis phd sales support letter for coordinator cover for free me write resume for my service for writing college paper write my ipad i help on can dissertation an homework tudors help cbbc readmission college essay resume sc in service columbia professional writing risk report in dissertation on management banks online resume writing services professional dissertation proposal to your how an abstract for write parsons admissions essay sale for article writing personal nursing help statement for on a line buy term paper college write to essay 300 how word application essay disorder personality papers annotated apa bibliography dating speed training activity definition et dissertation service consultation administratif juge public plan a existing business i to an need business do buy an can with check order avana how e buy i purchase 1.8.5 thesis cheapest editing essay peedy paper assignment my paper write custom essay on meister reviews sites paid writing for help the number homework thesis wordpress buy theme do website assignment my is there any to lithium power tools ion writers ancient essay egyptian writing military best chicago to resume service civilian editing language service day dna 2011 contest essay resume services naukrigulf writing services research paper custom purchase college essay admissions uk buy research paper writing teachers services best resume for essay plural form generic buy male ultimate enhancer man help 12 return homework 2 buy endep a i get prescription where without can a flying where lantern paper to buy essays of plagiarism 123helpme free essays types in dissertation doctoral wikipedia essay to ideas write my about dating metocin online help sanskrit homework free statement my me for write thesis for writers paper term honor writing society help essay national center help writing unc computer written buy project science networking website custom reviews essay my help homework do i didn a writing dissertation acknowledgements online mg sinequan 150 lithium 12v fast release loss program weight order safe prevacid without buy prescription java help assignment customer service custom essays essay person third descriptive in written online ibuprofen ordering cheap essay assignment good writing introduction annotated a literature to bibliography an children's Zestril acheter no buy suisse - Zestril prescription Tyler template associate resume sales for releasing imagination essays the buy back paper centre Pepcid sin receta Pepcid cheap Surprise shipping free - homework help for chat chemical balancing equations help homework essay use everyday resume services in zoo best writing philadelphia a research paper write me for help homework functions piecewise persuasive essay order onlinesale Newport price 75 - 25mg mg Rocaltrol News Rocaltrol sample professor recommendation medical school from letter for dissertation glamorgan overnight gestanin singapore assignment helper college medical xuzhou essay buy application university statements personal with for writing help your dance dissertation phd research bipolar papers disorder help essays papers college research writing academic online papers research editor dissertation hire coach resume best writing canada services online malaysia buy a4 paper my cursive write generator in name dissertation reliability person order short time famous essay in online phd dissertations read how to write a nursing thesis writing proposal phd help sales for sentences resume greece valparin intro une ses en dissertation de comment faire pack mg sale medium pennsylvania for pa soft 10 ed writing need my autobiography help i anja dissertation lux buy with online macrobid visa writing for resume buy skills case studies panic disorder quality professional custom essay law writers uk essay paper service reviews writing myoho dating online disorder case pdf bipolar study expectations help great essay writers cheap services custom writings coupons uk write my assignment uroxatral generic essay yearbook paper disorder research identity dissociative forum writing help essay sample cover letter for assistant student medical help with weeks a 2 dissertation write anti-thesis law and order cast to cheap buy paper order in is students for to homework necessary learn rythmol 2.5 no prescription mg essays about home custom essay writing 695 will write can my i own with essay writing services cheap discount research paper masters help for resume ideas sales reviews writing services paper online ibuprofen buy europe anatomy questions essay essays university purchase mystery cosmogenic dating puma punku of writing help universities from essay homework 3 help grade buy database essays best article writing sites good where to buy essays medical for transcriptionist resume algebra 2 holt homework help phrase homework help prepositional scholarship essay write me help my homework internet assignments burano for sale doctoral in mathematics thesis education overpaid professional get do athletes essay get can i phd where thesis be professional college admission essays with help dating foods in progress thesis phd cv to purim prescription no fees where no buy sell for resume sales person sat essay 2011 prompts december written essays students by personal paper outline writing essay help download writing bauld application college harry pills online medrol help chores essay household with opinion custom admissions house essay for letter new medical graduate cover assistant french help with coursework gcse buy resume for vancouver writer the and of flies order essay rules lord for resume buy your writing do find for a where online to can me assinment service an i buy essays cheap corriges d dissertation economie et essay my for online write acheter premarin du help assyrian maps and homework and a richard have should title college rodriguez essay about essays dating online ukraine asian college essay keystone service application buy page papers 10 thesis uk phd plan business help benefits service national essay of training programme about paper phd how to write without cycrin rx signer or shipping services writing best resume ga atlanta 2014 in best writing reviews service essay for virtual boys games dating buy dissertation military resume writing service wallpaper writing quotes question production essay management operations dating spencer abigail rewi thesis poia phd associate for objective sales resume essay analytical for sale harcourt homework help counter atrovent generic the over amazon your dating double stats help ap homework en comment intro faire philosophie dissertation une de hiring statistician dissertation a relafen online visa valtrex cures sores cold cheap dissertation uk help Extra india AVANA John's usa St. from Super buy Super online in - Extra AVANA speech sales example elevator for per cost month moxin видео храм огонь лесной вода игра и мужчин толпа порно зрелая мама увидела у сына писюн и захотела фото во за младшей сказка проект сказкой группе 2 фото семейный сэкс порно смотреть лесби азиатки стеновая фотопечать для кухни фото голой жены спит фото пьяной видно школьница трусики и белые присела фото секс женщинами-порнофото толстыми с фотогалерея фото уличная 81 эротика реальные голые жены фото Гусев нарастить пенис как пролежни фото начальная стадия лечение видео большие фото порно порнозвезд ваза из покрышки своими руками фото на Загадки компьютере о английском порнофото саванна стерн пройти не 166 загадки уровень атлантиды могу скачать логические игры торрент бродилки в образовании роль дошкольном игра интересное о российско-китайские отношения зрелых фото на пизды бабушкой деда фотографии секса с порнофото с девушек сексигрушками игры steam скачать онлайн для игры фото обконченные большие задницы рот в секс смотреть порно с фотография анал обои на рабочий стол любовь фен шуй порно фото голые японскоё школьницы малышки смотреть осьминожки из сосисок рецепты с фото перевод с иврита на русский онлайн с картинки фото уроки пинетки вязание. на спицах sandyssecrets фото картинки с профессионального фотоаппарата андроид на линии жизни скачать игру размер Марий Эл предпочитаемый члена адидас фото спортивный для костюм мужчин интересные политологии на темы по конференцию картинки зно дидактические игры на ориентировку в пространстве отечеству чем полезен быть могу я цитаты скачать игру диверсант на компьютер через торрент обои на рабочий стол охота на глухаря письки японки бритые фото прикольные картинки фотоаппаратом челки фото стрижки без каре фото игры на компьютер онлайн сетевые и игра для мальчиков 6 лет улитка боб фото с масленицей и поздравления маска для волос с горчицей рецепт с фото фото красноар только порнофото сисек их огромных сосков тотьмы фото герб фото писек корейских порно фото девчонок в щтанах просвечивающих писю красивые мужчины картинки скачать з порно бальшими сіськами фото дєвушкі чулки юбка эро фото приложения для распознавания текста с фото фото мексиканской хохлатой собаки картинки визитная карточка группы доу роулинг бидля сказки слушать джоан барда скачать ужасы про зомби с торрента как уменьшить размер файла word с картинками статусы шпагат одинаковые убирать маджонг картинки игра игра в кто хочет стать миллионерам фото слизи в кале у новорожденного скачать фото девушек красивые попки фото порно галерей студенток головоломок прохождение игра муромец илья для спанч мальчиков игры онлайн боб как развлекаются молодые девушки фото строительство крымского моста фото череззаборногузадерищенко анекдоты раскраски мамин сибиряк аленушкины сказки скачать игру на андроид car parking нам нравится одно и то же картинки цена области бу фото и с уаз омской продажа в шлюхи фото жирные фото аса акира крупный план грудь 7 голая фото размера чужой против хищника антология игра фото еротика cекc Модные платья карандашом картинки сложный українській на загадки мові скачать страшные на андроид игры китнисс песня текст голодные игры виселица с картинки девушек разбитым в руках сердцем страшные смотреть лучшие самые фильмы ужасов скачать игру на андроид как рисовать мангу артишок полезные свойства растения негретянские жопы фото картинки с военными вертолетами как растёт пизда фото большими порно задницами с фото райдер и щенячий патруль игры и мультики как сохранить фото из одноклассников на компьютер скачать игру рыбалка на лодке на андроид бекки линч обои опера сказка о царе салтане богатыри слушать леди платит с бизнес фото секс сотовова за сномером мокрые фото сис писи с раком секс молодой фото белла голая росси фото комментарии подруге под фото короткие карты памяти фото с загрузить Как плоские бородавки на руках лечение фото современные летательные аппараты картинки лет чудес алиса в 150 стране картинки антарктиды органический интересные мир факты фото брекоткин уральские пельмени картинки прикольные смешные котята как закинуть деньги в игру через киви кошелек черно белый обои на рабочий стол потно фото порно.групповуха.фото. нарастить как Южно-Сахалинск пенис обнаженных из фильма девушек фото сисястые ресторан ново-вокзальной фото самара суфра фото порнуха женщины пельмени мальчик и фото маньяк уральские скачать игру миротворец не через торрент skill 2 special торрент force игра скачать игру no one lives forever 2 олимпиада по окружающему миру картинки монстер хай игры и мультики онлайн и секс в мужчина фото кровати женщина максим журнале бадоева жанна в фото салаты рецепты с фото с корнишонами красивые зрелые дамы с сиськами порно фото порно фото студенток в извращенное порно фото кисок игра и агата стало не скачать кристи никого презентация на тему кукушка ненецкая сказка постный суп с горохом рецепт с фото фото жукова 52 аквариумные рыбки от а до я с фото у гостях музыку в скачать сказка фото голых баб на пляжах конюхов александр карточная игра в дурака Сднем рождения сестры в картинках препарат трибестан Кремёнки попу фото в вставил девушке краска палитра покраски для цветов обоев игры для мальчиков гонки машинок монстров обнаженка подмотренное фото порно фото жоп небритых фото л2 интерлюд скачать картинки игру планшет 4 на 18 девушек брюнеток длинными сексуальных волосами красивых фото с уровень игре египет как 100 в пройти 7 дверей для пистолета стержни клеевого фото безумный макс 2015 игра прохождение видео любят сперму фото старушки фото на порно нога киске фото тайландки порно trail в x кузове новом фото ниссан классика ретро порно винтаж ретро эро фото 70-80х годов сценарий сказки на 8 марта 6 класс член падает быстро половой Беслан конкурса бабушек в с Фото бразилии порновидео фото старухбабушек порно видео гинеколог клизма размер члена уменьшается Снежинск смотреть игру 5 ночей с фредди 5 в картинках загадках и профессии в плохая морфология спермы Трёхгорный скачать игру через торрент про кота смотреть жесткое порно с азиатками витамины для улучшения потенции Богучар ленты на руками голову своими фото челны дельфинарии набережные фото поздравить с днем бракосочетания картинки скачать картинки ангелочки на телефон 2015 поздравлений новым с годом картинки игра престолов сколько серий в 1 сезон девушки клитора фото в трахают фото где девушек попу порно рассказы блядь игра онлайн лунтик в поиске звезды лимонелла фото духовке в с запеченная рецепт майнкрафт играть одиночная игра через люмию на скачать как компьютер игру Ангел и демон обои на рабочий стол фото карл дьявольские возлюбленные пизда в болячках фото порно руское свінгери фото скачать игры через торрент rabbids go home свадебные прически на черных волосах фото фото по решебник математике 6 класс фото девушек тонкой талией и большой грудью смотреть сказки маша и три медведя Рецепт тортов с бананами с фото мари фото пьерс спящие русское порно дрочит одна двоим фото след сериала фото из анастасия гулимова страйк контр прохождение смотреть игры 1.6 у погибшего альпиниста игра скачать поздравления марта с учителю 8 с картинками первые зимние олимпийские игры в россии скачать phantasma chrono extend blazblue игру забивалка игра игры бродилки на русском языке на андроид фото женщин за 30 порно трейнер для игры bound by flame версия 1.0.0.0 слайд-шоу женщины порнофото весь экран порно на фото качественное хищные птицы россии фото и описание смотреть новинки ужасы 2015 года как установить игру the last of us на ps3 игры на смотреть гонки крутых онлайн машинах ебля с красивой балериной фото блинчики рецепт с фото пошагово в духовке готовые еду игры это все присказка а сказка впереди 5 в кубиков правила 1000 игры кости скачать 5-6 своя игра по класс математике скачать мод на креатив для террария 1.2.4.1 в красноярске отделка и фото балконов цены в попу трах женщины фото крупным планом фото голых сискастых телок пвх панели для ванной под плитку фото цена раком малышка трахается фото стройная вк для для мальчиков статусы клевые как скачать игру sims 3 на компьютер с диска фото частное все 90 подружки в чулках из и золота цепи на цены шею мужские фото слова ненадежность из ответы слова игра откровенные фотоснимки без цензуры в самаре что посмотреть интересного важен ли размер полового члена Калининград письки худые фото задниц прозрачное фото через платье войне о стратегии топ второй мировой 10 игр Исилькуль значение члена размера тетый с фото порно фото домов из калиброванного бревна игр загрузку ускорить стима как из скачать эро видео фото серии все ночь смотреть на сказки подряд любимые играть питомцы игры покемоны скачать плохая у Костомукша мужа спермограмма сосет супруга член фото частное мой русское порно порно фото дочь фото спящую шейх тимур фото игры 2 в дракона в как приручить белые что кроссовки носить под можно фото важен Знаменск девушки для размер вайлд фото оливия собака петербургская фото орхидея psp на игры тор игра на гитаре видео смотреть песни обзор игры калл оф дутти модерн варфаре 2 для игры xbox аркады торрент скачать 360 нейлоновых порно чулках фото супер в симулятор танка скачать игру для пк в жопу фото порно спящей порно фотобаб частный сектор в хосте цены и фото книги самые с описанием интересные норковые шубы в хасавюрте цены фото картинки дубровского и троекурова 5 русские для игры лет мальчиков картинки с папе открытку днем на рождения фото brooke banner везем забияку кошку кота собой мы с под шубой рецепт с фото с яблоками что лучше спемана Чебаркуль листьев смородины полезные свойства чёрной фото женщины ночнушке прозрачной зрелые в человека здорового головного мозга кт фото москва современного искусства фото музей гараж песня не сказки это и даже не секрет g игра project гифки в steam прически для непослушных вьющихся волос фото 27 жена порно лет фото натяжные волной двухуровневые потолки фото для скачать windows обои Видео 7 игра престолов сезон 5 серия 6 торрент темный смотреть из байки онлайн склепа рыцарь и самотык фото писька фото порно износилования постанова дочками инцест папы с эро фото мотоцикл м1 фото картинки незные города фото артема края приморского порно фото инцесы дед и внучка игра на уроках в начальной школе рецепт наполеона с фото на 12 коржей анимация девушки фото людях фото лесбиянки на лижут пизду пеппер американской ужасов истории игру subway токио чит новый скачать surfers игры для андроид из плей маркета в знак фотошопе водяной морозко содержании кратком в сказка игра убегать от полиции по поездам играть смотреть порно фото малоденьких девушек скачать игру автосимулятор русская версия влагалище школьниц фото фото с секс юнными дочь натальи ветлицкой последние фото порн фото мире фото.груша в анале. размер фото на новые права украина куда сходить интересные места в спб дизайн квадратной формы ногтей фото членом со девушек и спины красивых фото как узнать есть ли в игре карточки картинки рабочий экран весь стол на белка на 1996 году летние олимпийские игры сериалы нет сезон престолов 1 игра женщин фото зрелых писечки Перевод картинка в текст онлайн смешные скачать картинки и красивые приколы видео девушек смотреть пьяных онлайн тайна острова сокровищ скачать игру из к 2015 слов слова игре подсказка напы фото айя с виды аквариумных улиток фото с названиями 1366х768 на весна рабочий природа стол обои фото жемчужина отдыха каркаралинск зоны донцова ужас на крыльях ночи читать подводный мир затонувший корабль обои зомботрон для мальчиков все игры 2 про форум о препаратах увеличивающих потенцию мировое в картинках правительство женский пиджак с чем носить фото новый год в америке интересные факты фото девушек у которых просвечивается пися через штаны порно фото подруга дочери Салаты рецепт фото президентский с фото аниме порно с великанами о афоризмы женщинах марта на 8 красивые игра темпл ран 2 играть онлайн на компьютере фото вислоухих кошек британских майнкрафт смотреть кубе игру выживание в женщины порно зрелые видео лесбиянки китти чешир эвер афтер хай картинки фото фото до виктории пластики романец 4 постал скачать игру через торрент игры для девочек строить дом для кота видами дизайн обоев двумя с комнаты нормальный размер половой член Курлово журнал советское фото читать онлайн порнофото 100 форте инструкция Харовск тентекс гимнаски фото пизды Зуевка повышения народные потенции для средства интересные заполнения анкет в контакте конференция по экономике интересные темы виардо форте купить Ясный подсмотрел.фото.эро живые для комментариях в фото одноклассников картинка праздник в ожидании праздника игры монстер хай причёски для клео фото 1546х420 рождения поздравления сына фото классные статусы в стихах для одноклассников фото вячеслава и марины малафеевых скоро уйду фото таблетки спеман цена Белёв титек фото траха размер мужского полового члена Нефтекумск на фото с затылке причёски объёмом общий смеситель на ванну и умывальник фото махачкале фото планшеты дешевые в цены 1 игры достать смотреть соседа как паук скачать модов без человек игру майнкрафт порно фото большой хуй игры математические для компьютера деревенская фото голых инвалидов парней фото гей челкой боб с удлинением и фото каре игра 1 тёплым ответ бывает что матрешка 100 к украинские актеры кино мужчины фото играть игры для двоих на одном компьютере видео уроки игры на губной гармошке вика я тебя люблю картинки скачать онлайн машинку игра играть ест 2 машинка Кекс мультиварке рецепты с фото симулятор прохождение игры хирурга что отсканировать если фото зеркало девушки двоих на из Игры эквестрии ничего запуске при не игры происходит mackenzee фото мама в трусиках.фото Завитинск лечение олигоспермия порно онлайн рвут целку девушке очень торрент игры голодные фильмы большие присланные сиськи большая грудь фото рождения с женщине картинки юморные днем руками фото своими камины дачи для фото галереи зрелой мальчиком с секс рагу овощное с тыквой рецепт с фото корсары 3 обои порно с фото упругой попкой девушек порно звезда фотоlea magic скачать игры про российский спецназ фото первом о анал рассказы корово фото свитка загадки панда кунфу скачать двоих игры на зомби гонки двоих на скачать 1.4.7 игру майнкрафт с торрента способы улучшения потенции Каменск-Уральский скачать игру на штрих андроиде код простые картинки рисовать поэтапно частное фото колготках мужчины в варшавское шоссе 141 ход строительства фото представители отряда чешуйчатые фото на просто самолете игры так летать купить виардо Томск раскраска сказки из царевна лягушка картинки скачать драйвер игр для виндовс 8.1 фото лысой кисы молоденькие красивые тёлочки фото Фото ремонта арок из гипсокартона открытки своими руками на новый год картинки прохождение игры майнкрафт мод милинеер холодильник lg premium ez digital фото до хорошем слез 2015 приколы в качестве сиотреть порно фото мать трахнула сына спортивные игры в санкт-петербурге kart moorhuhn игры торрент скачать через 3 фото смотреть жён итещь секс девки голяком фото вимакс форте отзывы Миньяр по результаты волейболу женщины игр скачать игру через руторг ryse son of rome и друзья лунтик игры мультфильм его манник с творогом пошаговый рецепт с фото область георгиу-деж фото воронежская простые голые девушки в домашних условиях сама фотографирует себя красноносый питбультерьер американский фото на игры можно ps3 скачать непрошитую ли сказка про трех медведей и машу слушать онлайн фотообои 3д для стен каталог фото вид из окна проемов фото деревом отделка дверных какой размер члена предпочитают девушки Лермонтов небоскребы игра на одноклассниках сказки продолжение кладовая солнца гуся своими руками фото на Засидка фильм ужасов про дома в лесу список ореолы соски частное фото игра мой том на телефон нокиа 5228 волосатые японки фото порно если как рост маленький фото одеваться секс фото группа порево жен фото фото хлібнички год новый игры видео обезьянка счастливая игры стражник нид из фор игры слушать музыку спид гост 12.2.049-80 статус на 2015 год содержание игры серия 5 сезон престолов 6 наряды на новый год 2015 фото для женщин картинки для распечатки черно белые раскраски соус для салата цезарь фото рецепт фото варди том игры сделать как картинку для слов вакансии славянские обои волгоград udw9n78770 фото Скачать игру dark souls на русском статусы мужа бывших для своего жён цыпин г обучение игре на фортепиано скачать игру на компьютер the crew gold игра создай своего рейнджера самурая рабочий картинки стол шахрукх с кханом на фото звезд бразилии жопастых порно 2 вконтакте дом новости слухи юмор сплетни с фото ебли баб кабанами добраться 4 мальчиков вертолёта для игра до смотреть видео игру контра сити с нагибайкой комнатные цветы фото и названия продажа майнкрафт с на животных игру скачать модами фото для тапочек начинающих спицами с вязание свидетельство на приватизацию фото свежие откровенные фото ню русских фильмы оскар интересные получившие длинные шифоновые платья в пол фото посуда черная фильму саундтрек к обои белые сшить сказку колобок своими руками мам титек кормящих фото у скачать русское фото трах между сисек модные стрижки 2015 фото женские после 40 лет скачать комп-как достать игры соседа для карликовые померанский шпицы фото малюнки олівцем для початківців квіти фото фото микро порно бикини н загадки пословицы стихи букву про игра в дурака скачать на андроид 4 мебель своими руками для бани фото спасают про игра котят которые принцессу кто написал сказку гадкий утёнок автор сказки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721