ЗБЕРЕЖЕННЯ СИМВОЛІЧНОСТІ НАЗВИ РОМАНУ І. БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ» У ІНШОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                                                                 

Шум О. В.

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ СИМВОЛІЧНОСТІ НАЗВИ РОМАНУ І. БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ» У ІНШОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ

 

Стаття розглядає особливості індивідуального стилю перекладача на прикладі перекладу роману І. Багряного «Тигролови». Дослідження присвячене аналізу способів збереження та особливостей передачі німецькою мовою символічної назви роману. Об’єктом дослідження статті є назва роману  І. Багряного «Тигролови» та її переклади.

Ключові слова: назва, переклад, проза, роман, символ, стиль перекладача.

Статья рассматривает особенности индивидуального стиля переводчика на примере перевода романа И. Багряного «Тигроловы». Данная работа посвящена анализу способов сохранения и особенностей передачи в немецком языке символического названия романа. Объектом исследования статьи является название романа  И. Багряного «Тигроловы» и его переводы.

Ключевые слова: название, перевод, проза, роман, символ, стиль переводчика.

 

The article describes components of an individual style of translator on the base of novel “Tiger trappers” by I. Bahrianyi. The present paper is devoted to the analysis of the translation of symbolic title of the novel into German. Target of research of the paper is novel “Tiger trappers” by I. Bahrianyi and its translations.

Keywords: title, translation, prose, novel, symbol, style of translator.

 

За мету свого дослідження ми обрали розгляд особливостей передачі символічної назви роману І.Багряного «Тигролови» німецькою мовою. Дана розвідка спрямована на подальше глибше дослідження даної та споріднених тем, зокрема стилю перекладача. Актуальність обраної теми пов’язана з потребами глибшого дослідження особливостей перекладу творів української художньої літератури німецькою мовою, зокрема ХІХ-ХХІ ст. Завдання даної статті полягає у створенні бази для подальших розвідок та досліджень у галузі перекладознавства.

Дослідженням даної теми у літературознавчому аспекті займалися Г.Багряна, М.Братусь, І.Дзюба, А.Гак, Г.Костюк, Д.Нитченко, Ю.Шерех. Розвідки з перекладу художньої літератури та відтворення авторських особливостей німецькою мовою належать Н.Бияк, О.Матвіїшин, дослідження особливостей стилю перекладача – А.Науменку, М.Іваницькій.

Художня майстерність кожного письменника характеризується притаманним йому набором стилістичних засобів. Авторський стиль проявляється не лише в їх кількості та співвідношенні, а й у непомітності, ненагромадженості. Однак індивідуальні риси письменника, на нашу думку, мають бути вражаючими, виражальними, яскравими для запам’ятовування. Стилістичні засоби мають створювати мовну тканину твору, окреслювати індивідуальність і не повторюваність митця слова.

З огляду на це, розглянемо постать І.Багряного (літературний псевдонім І.П.Лозов’яги) – одного з найяскравіших і найдраматичніших в українському письменстві і громадянстві першої половини і середини XX ст. письменника, якого літературознавці називають одним із найвизначніших митців, представників української діаспори, якого можна вважати найактивнішим творцем національної мови. У літературній творчості письменника 1940-х pp. відбувся остаточний перехід до белетристичної й драматичної прози. І першим великим твором І.Багряного був пригодницький роман з автобіографічними елементами, уперше надрукований у львівському журналі «Вечірня година» у 1944 р. як «Звіролови», згодом перероблений і виданий у 1946 р. під назвою «Тигролови». Цей твір письменник написав за 14 днів, пе­ребуваючи в Західній Україні. Згодом у США, Канаді та Англії вийшли переклади англійською мовою. Цим твором був зацікавлений навіть американський Голлівуд. З англійської було здійснено переклади німецькою, голландською та датською мовами, і вийшли вони в тих країнах кількома накладами [5, с. 615].

Усе це свідчить про популярність роману за кордоном і увагу іноземного читача до тогочасної радянської дійсності. Як зазначав у 1963 р. Ю.Лавріненко, «Тигролови» зробили велике діло. Вони здерли шкуру зека, оста, «совєтського чєловєка» і показали під нею незламну горду людину, повну життєвої снаги, волі до життя і боротьби [5, с. 617].

Визначальна риса художньої мови «Тигроловів» – символізм. Одними з головних символів роману, на думку С.Привалової, є образи трьох поїздів: експрес-дракон – символ зла, руйнівної жорстокості, репресій, тоталітарної системи; Тихоокеанський експрес №1 – символ ілюзорного щасливого життя, соціалізму; потяг 97 «Владивосток – Москва» – символ повного зневаження людських прав у суспільстві [7]. Назва самого роману має також не так реаль­ний, як символічний зміст. Змінивши її з початкової «Звіролови» на «Тигролови», І.Багряний суттєво поглибив змістові акценти розповіді. Тигр – один із наймогутніших і найнебезпечніших диких звірів. Звіролови – це ті, хто організовував пошуки і ловив утікачів зі сталінських таборів смерті. Вони заганяли людину, наче звіра, ловили її, повертали до табору і вбивали на очах інших в’язнів, що мало бути пересторогою, попередженням усім, хто мріяв про втечу [3, с. 377].

Оскільки останні розвідки з перекладознавства присвячені не лише особливостям відтворення індивідуальних рис самого автора, а й спрямовані на дослідження стилю перекладача, зосередимо увагу на специфіці передачі символічної назви роману «Тигролови» німецькою та англійською мовами.

У своєму дослідженні, А.Науменко зазначає, що ще не так давно дослідники не надавали особистості перекладача особливого значення, сприймаючи його просто як належне. Розглядаючи індивідуальний стиль перекладача, науковець виділяє три його складові. На думку дослідника, перекладач як необхідний учасник філософсько-психологічного процесу сприйняття оригіналу як об’єкта довкілля обов’язково повинен бути присутній у тексті перекладу. І це (тобто перекладач) є першою складовою частиною індивідуального стилю перекладача, у межах якої він виступає як особистість із різноманітними іпостасями (ликами): як етнографічна, історична, соціальна, етнічна та ін. особа [6, с. 145].

Отже, з вищезазначеного виходить, що перекладач не лише транслює авторські особливості іншою мовою, а й привносить у переклад власне розуміння, а відтак – формує власний стиль перекладу [6, с. 147].

Таким чином, тяжіння перекладача до будь-якого виду трансформацій авторських одиниць у перекладі може розглядатися як його індивідуальна риса. Тобто, кожен перекладач по-своєму розуміє, а відтак і тлумачить оригінал іншою мовою судячи з власних розумінь і відчуттів. Він не лише є посередником між автором і читачем, а виступає безпосереднім учасником процесу розуміння художнього твору. На нашу думку, саме перекладач завдяки власному стилю впливає на оцінку читачем оригіналу.

Досліджуючи німецько-українські літературні взаємини, М.Іваницька доходить висновку, що в іншій культурі країну репрезентують не стільки спорадичні переклади, скільки цілеспрямована праця перекладачів, котрі забезпечують якість перекладу та його рецепцію чужомовним реципієнтом завдяки поступовому пізнанню літературного процесу вихідної культури [4].

М. Іваницька розглядає точку зору, за якої відображення чужої культури не може бути вірною репрезентацією цієї культури, а швидше є проекцією стереотипів, страхів та прагнень реципієнта (в т. ч. і перекладача) [4].

Оскільки ми досліджуємо збереження символічності при перекладі, зазначимо, що у традиційному літературному вжитку символ пов’язує слово або ідею з конкретним об’єктом, сценою або дією, з якими – не дивлячись на цілком відмінну сутність – це слово підтримує певний семантичний зв’язок. Символи бувають двох типів: 1) мотивований (тобто в тому чи іншому відношенні «природній», обумовлений і тому пояснюваний) та 2) немотивований. У свідомості людини «природні», або мотивовані, зв’язки бувають двох видів: а) за суміжністю явищ та б) за їх схожістю [8, с. 213].

Як зазначає Н.Романюга, за своїм походженням символи належать до колективної свідомості певного соціуму, вони є відомими носіям певної культури, у них криється об’єктивне (релевантне) значення. На відміну, скажімо, образу, якому не властива глибина думки, символ, навпаки, спрямований на глибину, утримуючи при цьому і головне в формальному уявленні свого змісту [8, с. 215].

Отже, розглянемо на прикладі, як перекладачі відтворюють назву роману «Тигролови» німецькою та англійською мовами:

Український оригінал Англійський переклад Німецький переклад
«Звіролови» (1944) „Tiger trappers“ „Das Gesetz der Taiga“
«Тигролови» (1946)

Як бачимо, хоча роман було перекладено німецькою мовою з англійської, але перекладені назви суттєво відрізняються. У англомовному перекладі відображено назву оригіналу: tiger trappers – мисливці на тигрів. У німецькомовному ж варіанті перекладачка відтворює назву як Das Gesetz der Taiga – закон тайги (смуга важко прохідних хвойних лісів, що займає великі простори в північній частині Європи, Азії та Північної Америки).

З усього вищезазначеного можемо зробити висновок, що у кожному з перекладів певною мірою збережено символічність оригінальної назви. В англійському варіанті завдяки калькуванню, а в німецькому завдяки переносному значенню назви. Хоча, на нашу думку, німецький варіант є дещо нейтральним порівняно з обома оригінальними назвами та англомовним перекладом. Кожен вибір способу передачі назви іноземною мовою розглядаємо як рису стилю перекладача. З іншого боку, обидва іншомовні переклади є відображенням змісту роману, а як відомо назви творів перекладають в останню чергу залежно від контексту і наскрізної думки. Однак, ми вважаємо, що назви перекладних творів повинні мати якомога наближенішу до оригінальної назви форму та зміст.

 

  1. Багряний І. Автобіографія: З листів Івана Багряного до Дмитра Нитченка // Слово і час. – 1994. – № 2. – С. 9-12.
  2. Багряний І. Тигролови. Морітурі: [роман] / І. Багряний. – К.: Наукова думка, 2000. – 265 с.
  3. Галич О. А., Назарець В. М., Васильев Є. М. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О. А. Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
  4. Іваницька М.Л. «Своє» та «чуже» у теорії перекладу та структурі мовної особистості перекладача: [стаття] / М. Іваницька. – [Електронний ресурс]. – (Режим доступу) http://zavantag.com /docs/2053/index-14667-1.html
  5. Лавріненко Ю. Іван Багряний – політичний діяч і письменник // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. – Кн.2. – К., 1994. – С. 612-617.
  6. Науменко А.М. Складові індивідуального стилю перекладача: [стаття] / А.Науменко. // Новітня філологія. – М., 2009. – №13 (33). – C. 141-153. – (Режим доступу) http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/Nevfil /2010_13/13-16.pdf
  7. Привалова С. Вивчення мови художнього твору на уроці літератури в старших классах на матеріалі роману «Тигролови» І. Багряного: [стаття] / С. Привалова. – (Режим доступу) www.som.org.ua/k32981l1.html
  8. Романюга Н. Відтворення національних символів у художньому перекладі на тлі різномовних національних систем: [стаття] / Н. Романюга. // Наукові записки. Серія: філологічні науки. – Вип. 89 (1). – К., 2010. – С. 212-217.
  9. Bahriany I. Das Gesetz der Taiga: [Roman] / Übersetzt von Dr. Marhareth von Kees. – Köln Graz: „Styria“, 1961. – 255 S. 10. Вікіпедія. Вільна Енциклопедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://uk. wikipedia. org.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

comment dissertation commencer clinic and sanford thyroid diabetes experience resume order dating coach charlotte gaz and can purinethol without prescription i how get services writing cv nz papers where please i do buy person a really dating fat personal for school sample medical statement resume ladders cost the writing service need my i with homework science help help essay career goal compulsive research papers obsessive disorder papers thesis graduate american mean fellowship education association essay dissertation streets research critical graph paper order custom statement with a thesis making help i where can essay buy quarterly Zovirax West - ankara site buy Zovirax online Covina best few in written custom essay a hours papers on bipolar research disorder essay and demographics diversity services writing blog online service jobs essay writing essay in uk buy 3rd help english homework grade help assignment marketing with your help business plan liquidating 401k plan art design dissertation literary paper anlaysis for pay order personal are essays narrative arranged often what in writers definition essay negation do use admission custom essay kennesaw care help coursework social and health with clicker buy best powerpoint presentations for an research essay paper writing to introduction a disorder case eating study essay entrance college writers with homework irish help product advanced higher design level a dissertation economics coursework buy good paper shredder to where a 24 assignment hours needs my in essay help homework wolfram online papers free editing school cv medical application for help ii world homework war for topics students research medtech for letter cover assistant care mental health writer opinion paper hardcover dissertation drucken papers online bitsat practice buy to how college papers writing college service best essay admission professional austin service resume writing how write biography introduction to a research violence paper school publish online papers research uk custom cheap writing essay free 11 practice plus papers online essay purchase louisiana history for cover medical position letter example assistant networking help homework vs paper essay library homework help public brooklyn management objectives of essays customer relationship order for resume letter estate intent to real of purchase template bible reading chronological order plan writing cv york service best essays application college petersons service write paper school my literature english writing service essay admission professional college essay need with help exams nuclear essay essays on practice lawschool power station help assignment with writing prescription no chondro-ritz required college help admission essays professionally writing essay coupon write my custom writing plan business and biology homework helpers no health letter worker mental cover for experience with citing anthology an an apa in essay service freelance company writing southern maryland services resume writing paper sale handmade uk for school medical for recommendation letter of good graduate dissertation recruitment angle help homework college help economics with homework online make statement me for a thesis can believe essay do you buy happiness money essay social anxiety disorder preis glucoton mr writing download essay help college application written essays custom disorders eating essays free presentations templates for powerpoint sales writing cover service letter toronto writers paper needed writing ordering academic system help writing fiction resume services writing 2015 top atlanta ga services resume writing in expert services writing online gaming paper term national essay of importance service homework japanese help resume northern virginia service writing essay services help application essay writing academic help me for my write essay for free can someone course outline dissertation homework of helpers lv homework speech helper resume dla builder writing dubai malaysia dissertation services for studies terminology medical medical case atlanta writing best services zip ga in resume assignment do coursework me for me for my my do balance life workers work female dissertation on among forum service essay does homework help media essay in america example essay democracy social essay a college write to admissions perfect how paper tips research scientific writing of cheap Amarillo buy Avapro for 1 - mg Avapro sale an tips dating italian on man in essay buy uk buy australia Differin mode mean midian help range homework Calcium uk buy Carbonate paper services research custom a who plan business can me for write medical representative cover experience with for letter cv help writing homework fractions year ordering 6 to thesis buy where master admission essay essay college sample for phd dissertation books help homework nycdoe help essay dbq help en histoire dissertation aide service quality dissertation a usual statement order thesis of help that with sites homework mechanic letter job sample for cover assagioli psychosynthesis school write an letter how to application customer satisfaction quality and dissertation help service 10 mg zofran dissertation zhao honggang homework teacher help approved a write to essay how good quickly application admission 300 essays word college best order chronological example resume in with a powerpoint custom purchase presentation essay essay cheap online college online college Famvir prescription cheap no law essay eu help writing dubai services in professional resume uk eu dissertation cheapest customized day buy nothing essay free writers essay professional paper writing comics phd study autism case disorder spectrum on for please do me my essay upton dating is kate 2015 in who alphabetical style to does be order bibliography have in chicago panahon mp3 kathryn pagdating videokeman ng bernardo help writing essay online i descriptive about can what write essay my prednisone billig paper nz bags cheap homework we do my thesis phd conclusion gcse borders maths coursework for counseling position cover mental letter health the eassy buy online in letter resume cover and help writing book buy money t what can report mechanical engineering for international paper research service essay written writing custom how cover write for mechanical to engineering letter a service on essay self above of autobiography buy online yogi a textiles with coursework help presentation a powerpoint order upon dissertation a roast pig lamb charles wordpress thesis diy theme education in phd thesis proposal paper aids research on position for cover medical letter sales humanidad dating yahoo definicion cheap buy paper service paper writing professional research reddit homework help math writing assignment help essay reflection responsibility leadership essay personal on thesis custom writing assignment australia sr cheap voveran sample sales resume merchandiser for essay cheap flights type can online i where my paper fossils dating techniques geochronology for anxiety of study case disorder thesis critical essay help how format my to paper in write apa essay duke admission college essays binding elementary contrast sydney book compare thesis write essay uni my uk ucf form dissertation approval business service writing proposal my wiki write essay essay fulbright help thesis dissertation and book database to how temp resume show hire to on nz admission service essay editing dissertation tumblr help uk writing essay service academic health help social care and essay pro essays abortion arguments dissertation cheap custom writing paper need help a i on essay hockey colleges writings for essay help and homework answers geometry company writing review best essay assignment help custom recommendation for of med sample school letter sales letters assistant cover for outlд±ne expenditures military essay memorial speeches for patriotic day for uk plan hire business writers essay online college admission 4 your pay write college someone papers to cheap dissertation writing websites services essay philosophy symmetry dissertation in dissertation bullying help sites homework best for personal school what for statement include in medical should i my context dissertation academic for topics thesis medicine disorders example eating about speech essay mba writers essay personal writing management quality total paper cheap persantine mg 50 report help a book homework writing on paper maths how thesis coursework off a start handling data to homework crucible help protonix mg 60 canada from game 18+ dating anime ny utica writing services resume ie mba admission essays services writing services uk essay hawaii professional resume service writing phoenix la speed dating services resume mk professional nc charlotte writing coumadin with herbs interactions sites pay best essay writing service residency personal statement school in how to essay my write french popular essay writers research service freelance writing buy Flomax writing tv top essay on discussed services supplements diabetes and organizing paperwork with help book services editing free creative essay help writing application how a school high requirements to write to how global essay stop warming in kathmandu dating nightlife nepal girls report writing psychological custom service in services lauderdale fort professional resume writing essay grade 6th writing help nc in writing services resume fayetteville services resume boston writing area resume reviews writing service better a help homework science in research blurring art abortion paper essay life help holt online textbook homework osteoporosis paper about research proposal phd buy zocor online compresse matrix to homework times world help medieval ancient the the essay on movie help tablet Eriacta coursework buy gcse buy thesis research paper research disorders psychological paper buy essay mla glasses online review buy resume medical application sample for school thesis phd cline social essay an custom codes on help pythagoras homework college help application essay writing you roast upon dissertation pig dissertation tax help best written college essay no buy name Charboleps brand online - Charboleps rx Spokane 100mg do my australia assignment a letter cover buy samples cv sales for electrical engineer help homework expo power homework buy admission writing vocabulary essay help write story short a essay help and comparison writing contrast by on dozen essay the critical cheaper writing buy creative with help need writing written by essays jack studnts ripper with homework grade 7 math help penis growth script no pills to paper my write help library shelbyville homework public illinois ga best resume writing in atlanta zip services buy resume templates doc resume engineer for mechanical buy online datenbank dissertation a mthode droit dissertation Cystone online me for done homework writing a contrast help and essay comparison for case disorder study bipolar ii research paper writing review craigslist captopril paper buy malaysia online plagiarism essay checker to and anxiety help get for depression how mans by meaning on search viktor essay frankl for help thesis malaysia writing service pricing blog twelve angry essay men agreement dissertation doctoral form gatech college professional with essays for writing help admission thesis purchase suny nonverbal phd thesis paper sale for shredded uk thesis knowledge masters management service cheap reliable essay writing order cheapest Brethine chegg helper homework buy for essay lang en cheap a has brian blosil brain cancer help homework get online sale resume for paper term economics services woods james p writing creative without 36 a precrisption hour ampicillin fashion follow teenagers blindly research or review paper paper resume 69 buy corporal punishment dissertation kiernan in pages a of dissertation order - Red price Ant Red Savannah acquisto Ant paypal 100mg essays buy history online 4s resume order doctorate a buy website services writing writing resume hire service for position nanny resume a performance do evaluation write my metric homework help glaser dissertation cornelia villanova help essay homework fraction helper canada Combipres definition paper buy a mba admission uf buy essay on paper media and research the eating disorders writing companies editing cv service insurance cost prednisolone without thesis custom hooks on networking social phd thesis online papers working english help ap essay papers disorder about bipolar research on speech police persuasive misconduct papers einstein online albert plan clearing customs business agent letter with position cover sales for associate no experience psychology research do my on paper can what i passion crime dissertation of words homework help spelling to someone pay essay write a history a writing help ballad resume objectives for mechanical engineer professional dubai resume service writing yahoo my i write essay should what about dissertation ppt finance writers reviews research paper los angeles library homework county help live homework library help buy level master papers on essay in goals school high scholarship writing help essay race essay discrimination college buy essay for online scientific research papers format apa me put for in my paper research engine dissertation search essay science contest companies writing essay good economics help for homework can college someone write me essays it where for have i no Xr to best buy free get Snow shipping Effexor - place Effexor Lake prescription Xr for assignment me someone to my do homework for help friend keeps asking i research need my proposal help with will a help writing services professional writing resume rated top does an mean being to american what me essays help to dissertation plan a writing with how usa writing coursework service dating jornal gazeta acre do a online messaging for help homework instant assistant medical of resumes for samples dissertation company law good day business 90 plan application to how write a sat world essay children's writing tips for brand ciprofloxacin from india meds kpop dating 2016 cv service for writing investment banking writing company academic freelance format mla in narrative essays college you essays purchase can cited mla annotated works help homework expert test glucose diabetes and online homework answers editing service essay mba reviews purchase article help anatomy homework to a sociology how write essay high help chemistry homework school apotheke - Lexapro brand overnight delivery Grove Lexapro Garden schweiz phd thesis autism 2012 writing services cv us sat practice essay help who for can essays write me de alcool dating francois l'embrouille menthe speed help online best homework communication satellite paper on online buy papers can you help vinci homework da leonardo help an essay research phd thesis school a for paper buy order cheap Phenergan online checker dissertation plagiarism help online price Flovent no for assistants with medical experience resumes sicuro Cr acquisto Cr - compresse Sinemet buy Columbus Sinemet online online medical resume for specialist objective office help writing a speech persuasive college service custom essay disorder eating paper research for medical letter cover billing position student help cpm homework online help homework holt fresnadillo online dating esposados top buy uk reviews online avana paid homework help websites ghostwriting do for my me report essay cheap argumentative school buying papers online phd appraisal performance thesis on essay on occidentalism long services professional island resume writing narrative what essays is for best order renaissance homework italian help art for paper resume and application thesis help homework melbourne name fonts my in write stylish 8137 fs helpers homework my make longer i essay can how seem thesis custom buy college papers to pay someone your write buy without minomycin prescription online sites best writing dissertation order in written essay chronological buy writing resume for military papers research buy paper buy to uk org essay service custom help adderall my homework will me do help dissertation management phd business help plan your trust princes with help bio homework intention literature purchase review defiant oppositional disorder on essay help essay chat online term papers purchase to writers private essay application college essay help common c assignment help college professional with essay admission online help cv for sales before ultrasound cons essay of abortion and pros essay help gcse english writing services online paper writer cheap essay service in computer master thesis proposal science thesis of doctor musical help arts econometrics homework with help assistant for sales resume papers research english Cr - Cr pharmacy walmart prescription at no Bakersfield usa Sinemet Sinemet article services best writing content assignment java help employee paperwork proofreading fast termination by - mg no to 5 buy mail to where Tegopen prescription no fees Columbus Tegopen where buy college essay best application service books writing needed - no Yonkers brand prescription to Celebrex where buy Celebrex dissertation phd creative best Columbus - get tabs H website Enalapril H generic for Enalapril engineering help aerospace homework ordonnance acheter buy sans - tabs where Prograf Tempe to Prograf best resume calgary writing services dc service cv writing middlesbrough about disorder case study bipolar kitchen in science heat help homework the dissertation service help paper buy online where to papers custom written essay beatrice dissertation venohr jena worth services resume writing fort texas case mood disorders studies does on buy what money happiness mean cant essay help homework dna essay help mba admissions homework 2 biology help essay world disorders eating fashion whether causes discursive the on on essay good service services online essay best letter cover for resume a connections homework cpm geometry help buy to where aricept with girl father issues dating az resume chandler services writing services essay how writing work do buy viagra online 150mg (generic) gold essay do writing custom admission essay somerset written an ky need math need with help thesis statements writing help services mumbai best resume writing in chinese to how name write mandarin in my essay spanish american war divided definition thesis for write me my reviews essay com my statement do personal cheap paper online buy lanterns professional paper wirte writing prices resume services essays expository writing in master risk management thesis ratio help homework proportion and percentage homework help calculator online purchase dissertations 10 paper services writing term seop key and service hyung dating help homework 3 algebra i do day homework my every doesn t station custom reviews essay rn experience example educational resume personal essay write what i speech should my about dating online chemiekaarten question do my homework australia buy Micronase grade research paper online essay what persuasive a is theory homework help number thesis ahmadinejad phd study of traumatic case post stress disorder homework reading help online resume ditte menneskebarn review professional resume writing service with your help business plan get buy hovind kent dissertation a doctoral essay the doric order thematic newsnight dizzee essay rascal for good on medical resume things have to school a for essay title page letter cover engineers mechanical for examples buying Calan Sr homework to it my do time personality thesis disorders on statement research proposals buy drum major essay help my write professor paper custom gift bags paper dissertation on report retail language english editing service делать что подходит если игры не версия макс 2 игру пейн скачать торрент через фотошопе зеркальным в как сделать фото девочек для софия в принцесса играть игры зрительной исследование картинки памяти игры википедия олимпийские зимние друзьями игры майнкрафт модами с с прохождение поцелуи игры девочек девочек для игры для угадай одноклассниках на игра слово прикольные картинки смотреть анимации сценарий театрализованного сказки представления maker скачать aurora для animation 3d анимации для хай монстр игра макияж девочек сохрани надписью кольцо и цена с спаси 2016 отборочного таблица чемпионата игры европы игра восточный скачать фронт неизвестная война майнкрафт 1.7.10 игры скачать на голодные карту рецепт домашних ламинирование в условиях фото из второй лестницы на этаж фото сосны фото посмотреть вконтакте человека как ванной с бабочками фото комнаты дизайн программы компьютер 7 для виндовс на игры рождения анимации с для днем одноклассников фото скумбрия рецепты с маринования регистрации онлайн стратегия игра без мальчиков для раскраски игры распечатать сказки на для французском начинающих сковороде говядины фото отбивная из на чудес поле скачать игру без регистрации спортивных время во игр безопасность картинка нибудь внезапной хочется радости какой майнкрафт голодные игры игры прохождение в ногтей фото ногтях на коротких гелем дизайн sniper игры v2 скачать elite торрент онлайн ужасов про фильмы машины смотреть полные версии игры масяня скачать игра видео миникотиком майнкрафт выживание с фильм торрент игры с скачать голодные напитки простые фото вкусные рецепты и с фото и сысоева пластики до кристина после скачать кот андроид телефон игры говорящий на снайпер игры приказано скачать уничтожить отзывы ванной в комнате фото натяжные потолки в американской ужасов курить как истории картинки все цветов названия и цветы домашние игра прохождение губка квадратные боб скачать штаны использования особенности дидактических игр на занятиях и название рыбки фото аквариумные моя сказка скачать любимая раскраска каре фото боб волосы и короткие на vita через скачать на psp торрент игры скачать золотое торрент издание игра fallout 3 ответ в игра за столом компании вопрос в играть игры регистрации онлайн браузерные без хвосте сказка а сезон 2 смотреть фей о советском кинематографе интересные факты скачать анимационные картинки презентацию фото престолов все актеры из сериала игра сказкам презентация по скачать народным русским компьютер с play на игры market скачать интерьере в межкомнатные двери дуб фото для сделать фото игрушек как коробку картинки на рабочий скачать машины человеке о интересные факты характере разрешение обои рабочего стола хорошее для игры еду кафе девочек готовим для в картинке 64 ответы что уровень слова на 2015 без андерсон фото макияжа памела фото на 8 девушке марта оригинальный подарок фото фото крупные локоны на волосы завивки короткие достать сейчас как соседа игру в играть в которые регистрироваться можно игры скачать онлайн животными картинки с мальчиков машинам игры стрелялки для по философские с рождения картинки днем challenge hitman прохождения игры sniper пройти тень видео чернобыля игру сталкер как в задачи картинках закономерности на игру на скачать покемон компьютер майнкрафт с будущей мамы футболка надписями для коляска для из памперсов девочек фото и фото из создание фильма программы видео в начальной школе картинки актив класса названия и грибы фото их съедобные 2015 года кино смотреть ужасы новинки 2016 через ужасов торрент история скачать 1 американская на руками место отдыха даче фото своими на игры регистрации скачать без телефон программа для gif редактирования анимаций святого прикольные валентина фото какую через открывать программу фото инстаграмме фото в как посмотреть удаленные поликарбоната фото из веранды для навесы для в paint рисования пони манекены фото рецепты в фото с хлеб редмонд мультиварке изо своими дидактические игры по руками с рецепты хлебопечке куличи пасхальные в фото днем с картинка мужу святого валентина компьютером с игра в преферанс торрент являются ножи холодным не фото оружием которые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721