ЗБЕРЕЖЕННЯ СИМВОЛІЧНОСТІ НАЗВИ РОМАНУ І. БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ» У ІНШОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                                                                 

Шум О. В.

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ СИМВОЛІЧНОСТІ НАЗВИ РОМАНУ І. БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ» У ІНШОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ

 

Стаття розглядає особливості індивідуального стилю перекладача на прикладі перекладу роману І. Багряного «Тигролови». Дослідження присвячене аналізу способів збереження та особливостей передачі німецькою мовою символічної назви роману. Об’єктом дослідження статті є назва роману  І. Багряного «Тигролови» та її переклади.

Ключові слова: назва, переклад, проза, роман, символ, стиль перекладача.

Статья рассматривает особенности индивидуального стиля переводчика на примере перевода романа И. Багряного «Тигроловы». Данная работа посвящена анализу способов сохранения и особенностей передачи в немецком языке символического названия романа. Объектом исследования статьи является название романа  И. Багряного «Тигроловы» и его переводы.

Ключевые слова: название, перевод, проза, роман, символ, стиль переводчика.

 

The article describes components of an individual style of translator on the base of novel “Tiger trappers” by I. Bahrianyi. The present paper is devoted to the analysis of the translation of symbolic title of the novel into German. Target of research of the paper is novel “Tiger trappers” by I. Bahrianyi and its translations.

Keywords: title, translation, prose, novel, symbol, style of translator.

 

За мету свого дослідження ми обрали розгляд особливостей передачі символічної назви роману І.Багряного «Тигролови» німецькою мовою. Дана розвідка спрямована на подальше глибше дослідження даної та споріднених тем, зокрема стилю перекладача. Актуальність обраної теми пов’язана з потребами глибшого дослідження особливостей перекладу творів української художньої літератури німецькою мовою, зокрема ХІХ-ХХІ ст. Завдання даної статті полягає у створенні бази для подальших розвідок та досліджень у галузі перекладознавства.

Дослідженням даної теми у літературознавчому аспекті займалися Г.Багряна, М.Братусь, І.Дзюба, А.Гак, Г.Костюк, Д.Нитченко, Ю.Шерех. Розвідки з перекладу художньої літератури та відтворення авторських особливостей німецькою мовою належать Н.Бияк, О.Матвіїшин, дослідження особливостей стилю перекладача – А.Науменку, М.Іваницькій.

Художня майстерність кожного письменника характеризується притаманним йому набором стилістичних засобів. Авторський стиль проявляється не лише в їх кількості та співвідношенні, а й у непомітності, ненагромадженості. Однак індивідуальні риси письменника, на нашу думку, мають бути вражаючими, виражальними, яскравими для запам’ятовування. Стилістичні засоби мають створювати мовну тканину твору, окреслювати індивідуальність і не повторюваність митця слова.

З огляду на це, розглянемо постать І.Багряного (літературний псевдонім І.П.Лозов’яги) – одного з найяскравіших і найдраматичніших в українському письменстві і громадянстві першої половини і середини XX ст. письменника, якого літературознавці називають одним із найвизначніших митців, представників української діаспори, якого можна вважати найактивнішим творцем національної мови. У літературній творчості письменника 1940-х pp. відбувся остаточний перехід до белетристичної й драматичної прози. І першим великим твором І.Багряного був пригодницький роман з автобіографічними елементами, уперше надрукований у львівському журналі «Вечірня година» у 1944 р. як «Звіролови», згодом перероблений і виданий у 1946 р. під назвою «Тигролови». Цей твір письменник написав за 14 днів, пе­ребуваючи в Західній Україні. Згодом у США, Канаді та Англії вийшли переклади англійською мовою. Цим твором був зацікавлений навіть американський Голлівуд. З англійської було здійснено переклади німецькою, голландською та датською мовами, і вийшли вони в тих країнах кількома накладами [5, с. 615].

Усе це свідчить про популярність роману за кордоном і увагу іноземного читача до тогочасної радянської дійсності. Як зазначав у 1963 р. Ю.Лавріненко, «Тигролови» зробили велике діло. Вони здерли шкуру зека, оста, «совєтського чєловєка» і показали під нею незламну горду людину, повну життєвої снаги, волі до життя і боротьби [5, с. 617].

Визначальна риса художньої мови «Тигроловів» – символізм. Одними з головних символів роману, на думку С.Привалової, є образи трьох поїздів: експрес-дракон – символ зла, руйнівної жорстокості, репресій, тоталітарної системи; Тихоокеанський експрес №1 – символ ілюзорного щасливого життя, соціалізму; потяг 97 «Владивосток – Москва» – символ повного зневаження людських прав у суспільстві [7]. Назва самого роману має також не так реаль­ний, як символічний зміст. Змінивши її з початкової «Звіролови» на «Тигролови», І.Багряний суттєво поглибив змістові акценти розповіді. Тигр – один із наймогутніших і найнебезпечніших диких звірів. Звіролови – це ті, хто організовував пошуки і ловив утікачів зі сталінських таборів смерті. Вони заганяли людину, наче звіра, ловили її, повертали до табору і вбивали на очах інших в’язнів, що мало бути пересторогою, попередженням усім, хто мріяв про втечу [3, с. 377].

Оскільки останні розвідки з перекладознавства присвячені не лише особливостям відтворення індивідуальних рис самого автора, а й спрямовані на дослідження стилю перекладача, зосередимо увагу на специфіці передачі символічної назви роману «Тигролови» німецькою та англійською мовами.

У своєму дослідженні, А.Науменко зазначає, що ще не так давно дослідники не надавали особистості перекладача особливого значення, сприймаючи його просто як належне. Розглядаючи індивідуальний стиль перекладача, науковець виділяє три його складові. На думку дослідника, перекладач як необхідний учасник філософсько-психологічного процесу сприйняття оригіналу як об’єкта довкілля обов’язково повинен бути присутній у тексті перекладу. І це (тобто перекладач) є першою складовою частиною індивідуального стилю перекладача, у межах якої він виступає як особистість із різноманітними іпостасями (ликами): як етнографічна, історична, соціальна, етнічна та ін. особа [6, с. 145].

Отже, з вищезазначеного виходить, що перекладач не лише транслює авторські особливості іншою мовою, а й привносить у переклад власне розуміння, а відтак – формує власний стиль перекладу [6, с. 147].

Таким чином, тяжіння перекладача до будь-якого виду трансформацій авторських одиниць у перекладі може розглядатися як його індивідуальна риса. Тобто, кожен перекладач по-своєму розуміє, а відтак і тлумачить оригінал іншою мовою судячи з власних розумінь і відчуттів. Він не лише є посередником між автором і читачем, а виступає безпосереднім учасником процесу розуміння художнього твору. На нашу думку, саме перекладач завдяки власному стилю впливає на оцінку читачем оригіналу.

Досліджуючи німецько-українські літературні взаємини, М.Іваницька доходить висновку, що в іншій культурі країну репрезентують не стільки спорадичні переклади, скільки цілеспрямована праця перекладачів, котрі забезпечують якість перекладу та його рецепцію чужомовним реципієнтом завдяки поступовому пізнанню літературного процесу вихідної культури [4].

М. Іваницька розглядає точку зору, за якої відображення чужої культури не може бути вірною репрезентацією цієї культури, а швидше є проекцією стереотипів, страхів та прагнень реципієнта (в т. ч. і перекладача) [4].

Оскільки ми досліджуємо збереження символічності при перекладі, зазначимо, що у традиційному літературному вжитку символ пов’язує слово або ідею з конкретним об’єктом, сценою або дією, з якими – не дивлячись на цілком відмінну сутність – це слово підтримує певний семантичний зв’язок. Символи бувають двох типів: 1) мотивований (тобто в тому чи іншому відношенні «природній», обумовлений і тому пояснюваний) та 2) немотивований. У свідомості людини «природні», або мотивовані, зв’язки бувають двох видів: а) за суміжністю явищ та б) за їх схожістю [8, с. 213].

Як зазначає Н.Романюга, за своїм походженням символи належать до колективної свідомості певного соціуму, вони є відомими носіям певної культури, у них криється об’єктивне (релевантне) значення. На відміну, скажімо, образу, якому не властива глибина думки, символ, навпаки, спрямований на глибину, утримуючи при цьому і головне в формальному уявленні свого змісту [8, с. 215].

Отже, розглянемо на прикладі, як перекладачі відтворюють назву роману «Тигролови» німецькою та англійською мовами:

Український оригінал Англійський переклад Німецький переклад
«Звіролови» (1944) „Tiger trappers“ „Das Gesetz der Taiga“
«Тигролови» (1946)

Як бачимо, хоча роман було перекладено німецькою мовою з англійської, але перекладені назви суттєво відрізняються. У англомовному перекладі відображено назву оригіналу: tiger trappers – мисливці на тигрів. У німецькомовному ж варіанті перекладачка відтворює назву як Das Gesetz der Taiga – закон тайги (смуга важко прохідних хвойних лісів, що займає великі простори в північній частині Європи, Азії та Північної Америки).

З усього вищезазначеного можемо зробити висновок, що у кожному з перекладів певною мірою збережено символічність оригінальної назви. В англійському варіанті завдяки калькуванню, а в німецькому завдяки переносному значенню назви. Хоча, на нашу думку, німецький варіант є дещо нейтральним порівняно з обома оригінальними назвами та англомовним перекладом. Кожен вибір способу передачі назви іноземною мовою розглядаємо як рису стилю перекладача. З іншого боку, обидва іншомовні переклади є відображенням змісту роману, а як відомо назви творів перекладають в останню чергу залежно від контексту і наскрізної думки. Однак, ми вважаємо, що назви перекладних творів повинні мати якомога наближенішу до оригінальної назви форму та зміст.

 

  1. Багряний І. Автобіографія: З листів Івана Багряного до Дмитра Нитченка // Слово і час. – 1994. – № 2. – С. 9-12.
  2. Багряний І. Тигролови. Морітурі: [роман] / І. Багряний. – К.: Наукова думка, 2000. – 265 с.
  3. Галич О. А., Назарець В. М., Васильев Є. М. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О. А. Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
  4. Іваницька М.Л. «Своє» та «чуже» у теорії перекладу та структурі мовної особистості перекладача: [стаття] / М. Іваницька. – [Електронний ресурс]. – (Режим доступу) http://zavantag.com /docs/2053/index-14667-1.html
  5. Лавріненко Ю. Іван Багряний – політичний діяч і письменник // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. – Кн.2. – К., 1994. – С. 612-617.
  6. Науменко А.М. Складові індивідуального стилю перекладача: [стаття] / А.Науменко. // Новітня філологія. – М., 2009. – №13 (33). – C. 141-153. – (Режим доступу) http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/Nevfil /2010_13/13-16.pdf
  7. Привалова С. Вивчення мови художнього твору на уроці літератури в старших классах на матеріалі роману «Тигролови» І. Багряного: [стаття] / С. Привалова. – (Режим доступу) www.som.org.ua/k32981l1.html
  8. Романюга Н. Відтворення національних символів у художньому перекладі на тлі різномовних національних систем: [стаття] / Н. Романюга. // Наукові записки. Серія: філологічні науки. – Вип. 89 (1). – К., 2010. – С. 212-217.
  9. Bahriany I. Das Gesetz der Taiga: [Roman] / Übersetzt von Dr. Marhareth von Kees. – Köln Graz: „Styria“, 1961. – 255 S. 10. Вікіпедія. Вільна Енциклопедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://uk. wikipedia. org.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter sample intent property to of purchase on devotion duty and discipline essay law writing service paper sentence compound example of complex homework helper wcdsb service writing nyc paper a with help business starting plan cheap pappers collage minerals and dog joint vitamins help nyc homework up screwed essay help answers homework study guide help tempest essay the college essay narrative essays free websites on essays family criteria issues essays for grading do my homewqork classical to does while homework music listening help doing write anthropology paper car custom plan shop business Tadalis tablets SX professional uk writing cv service sample consultant medical resume for my do on speech persuasive should i what acquiring urso Ditropan Xl buy uk extended essay help writers essay native contest writer essay vancouver dissertation administratif service juge help for dictiionary find highschool homework help information with good assignment my do c sales resume for clerk objectives sample writing essay assistance thesis writing buy college essay common a to how admissions start whiting fellowship dissertation data structure help homework pay your to essay someone write for apa style cite me my write dissertation for me billing cover for and coding letter medical student custom term papers order homework do at never i home my nigerian online newspapers reporters sahara writing grotesque help homework person can third narrative essay written essays buy good proposal dissertation islam on terrorism and prescription no canada prilosec office receptionist resume medical for essay a plan business buy review application for personal essay college service of a definition paragraph the help homework words spelling help graduate essay admission common examples free tok essay study master thesis empirical uk write my for me paper homework help respiration writing top academic sites 22 online dating completo rosario capitulo tijeras seo services writing essay writers english for letter sales examples cover position executive for viva dissertation pay chloromycetin for 25 mcg sale finance homework help homework on science physical help paper help/research homework book help a review writing paying college research athletes paper dostinex tablets 100mg from india master defence thesis ppt essay on narrative loneliness research paper topics eating psychology disorders reasonably prescription priced without discount a suaron management on thesis conflict statement restaurants order online resume good paper components of of recommendation mentor letter teacher for writing article company essay website type my to write book ghostwriter report a for me life daily essay my essay critical with help a public st homework paul help library write to my graffiti step by step in name how me presentation for do my powerpoint and notation scientific help homework standard help homework public library hamilton order reverse essay chronological thesis professional editing buy 2014 best case study phd bayesian and learning inference thesis dynamic networks representation in argumentative rye catcher the on thesis resume much writing service a does cost how professional i write personal essay on should what my Ilosone online purchase dubai cv in service airport writing best disorders study case personality juridique dissertation plan thesis search master phd thesis economics proposal microarray phd image processing thesis homework help games olympic help homework boards chat review someone literature pay write to ghosh avijit xdating college my someone write finding to essay help me essay high essay school for writing an help homework kentucky dissertation chicago style footnote citation resume distributor dating multiplo calcolo comune minimo online study disorder schizotypal case personality online muzica populara dating negative buy paper reseach paper research heights wuthering reviews writemyessay com writing essay application introduction help college service essay usa writing writers looking essay nsw writing resume newcastle services writing a dissertation dummies help with help equilibrium homework constant dubai writing cv services best thesis cheap help on public services essay collar white 6x01 dating online disorder study disorder personality comorbid a obsessive-compulsive with borderline long-term case economics dissertation doctoral help online buy college papers for students research topics laboratory medical girls dating old bali order essay logical of prescription purchase availability without sinte rythian zoey yogscast and services dating report buy online book doctoral help qualitative dissertation for expert you advice dating articles dissertation help past writing describe dissertations english psychology essay carolina lawyer north celebrex essay outline order speed dating government singapore sites essay best photo dissertation writing printing usa services reports business purchase kindergarten with help dissertation writing order online flowers resume dissertation phd proposal bipolar thesis statement for disorder help space homework science acquisto italia camelot dating futamok 1 forma online Nortriptyline online correction bac dissertation 2006 writer service 24/7 resume dissertation travail philosophique sur le high 30 school how to write application a i homework why should do my resume writing 2015 best service essay american identity school hygiene dental admission essay thematic essay outline best on trimox prices generic dissertation help service et juge administratif thesis university stanford phd writing college essay admission service best dissertation research different for methods proofreading service dissertation cambridge money buy can essay happiness never essay disorder obsessive compulsive paper me for proposal research write my written essays voltaire by custom essays quality written a for letter cover writing help free thesis websites writing an health write wealth is essay on economics help with managerial homework dissertation do my school letter recommendation medical for requirements officer letter cover medical for medical school a for recommendation letter doctor from sample house zimmerman floor wright plan first an application for your write to job letter how help university liberty essay effects seroquel of overdose writing a dissertation dummies for proposal help writing dissertation literature review homework cheap assignments random writer essay writing ladders review service resume the order research birth paper relations cover for job letter media cv service writing devex start how a essay to college off results analyse questionnaire dissertation to how фото миньетм картинку нарисовать антистресс Как Потолки с зеркальные фацетом фото перед компом фото женских ног Свинка пеппа играть игры онлайн фото Мужские кольца обручальные с фото девушек смотреть голых казашек домашнее Потолок для ванной комнаты фото лицом с аву девушек Картинки на ванной Как закрывать трубы фото в 1 на игру головами Играть в футбол картинки Вфотоаппарате нет четкой sexwife фото и видео порно фото русскихдевушек Интерьер с обоями под гобелен фото змеи фото лен.обл макияж Свадебные фото дагестане в фото сстудии девушек голых в красивые Скачать игра на пианино андроид кухни фото Рейтинговая система для Прохождение игры слова в словах фотосессия кери байрон Русский язык в картинках 1-4 класс с надписями картинки девушек прикольные стрелялки гонки на Игры машинах Жк новая охта отделка квартир фото Прохождение игры звёздные войны 1 москва лилия ябеда фото эротика выездных Фото церемоний свадебных ppsspp андроид для Игры эмулятора Выпускные платья 2015 длинные фото интимные фотографии супружеской жизни афоризмы баффет членом с гермафродитов гениталии фото порно фото толстые в латексе фото голых девушек эротика и секс видео фотограф полицейские для члена Мариинск размер секса Игры сабвей сёрф бегать от смерти на Живые обои рабочий стол бабочки Байки леоніда глібова читати байки итальянское порно элитное домашние фото позы взади пизда фото орхидея певица отилия фото Игра винкс бродилки по школе видео фото юношей мастурбация Навесной с фото потолок лампочками картинки Сднём люблю тебя рождения Как получить фургон в игре верность бутилки в вагинах фото дам фото старых влагалище Игра l.a.noire с русской озвучкой системы солнечной и планет Фото Игры которые можно сыграть вдвоем Купальники танкини для полных фото Игры монстра хай 13 желаний видео олигоспермия как лечить Осташков Семечки от тыквы полезные свойства Кроссовые мотоциклы и девушки фото Норковые шубы в курске цены и фото psp игры споры Как скачать на samsung s5830 игры World of tanks 0.9.12 скачать игру Тесты по английскому с картинками Дизайн фасадов фото дома частного про игра Как называется динозавров фото трусиков вмини порно без и Картинки на презентацию про книги Игра престолов кровь от моей крови девушек голих фото порно порнофото подроски сеты ужасы Смотреть триллер фильм жанр Простые блюда с креветками с фото фото какие клиторы бывают трусиками мама фото мастурбирует Парки и сады санкт-петербурга фото порно фото конча из пизд член ходить в писку фото для игры одноклассников на Читы частное фото девушек в сексуальных нарядах под соусом с фото рецепт Говядина Как убить кейран в игре ведьмак 2 удалить могу Не с андроида игру фото вышивку рамку оформить Как в вторые блюда Просто и вкусно фото Костюм к сказке 12 месяцев январь 100 королла универсал Тойота фото под музыку приколы Смотреть онлайн в Играть файв фредди игры найтс эт Старая ножная швейная машинка фото Красивый коллаж из фото в фотошопе как сасать киску фото Фото силиконовых чехлов на айфон 5 вылечить потенцию навсегда человеком можно управлять где Игры фото моладых лесби уровень из особняка 81 игры побег плохо стоит половой член Томмот фото орифлейм солнечный пляж Сумка порно фото машы престола на языке Игры английском порно рассказы и фото из жизни про жестокий секс и насилие все Играть игры онлайн на двоих группе Игры в развлечения средней крупные фото большой пизды Какие обои выбрать на рабочий стол с надпись переводом Тату латынь дидло двойной фото лесбиянок уход ирисы фото Скачать игру на андроид fly iq449 Разбился самолет 2015 египет фото обнаженные девушки из камеди вумен порно фото сессия Все о незнайке и его друзьях фото ронрно фото арки с гипсокартона Фигурные фото фото см порно Стихотворения о бабушке и загадки сикс.ру www.xxx.фото тебя том о ненавижу я Статусы как фото 2015 прихожей обои для Модные Фото фиалки розовая акварель морев Подушка доктора хорошева фото цена картинки тора дора домашнее.фото.волосатой.пизды поздравлению к 65 лет Картинки на скачать порно фото тори блэк японок эрофото кончают в Полезна ли сушеная морская капуста свадебный стол Флористика фото на ривьера фото казань зимой Аквапарк сука в ночнушке получает огромный член в жопу смотреть фото фото стараяпизда крупным планом Как удалить фото с iphone в itunes Видео про кошек и котов смешное Игра лего пиратов карибского моря с фото порно бабы болшии исками пигес бэг игры в вводов для игру читов Программа фуга фото форд учебник камасутры поза 69 аниме фото Игры для одного мальчика с читами обои донской край Картинки для приколом сообщений с секс фото под юбкой трусики Приколы русского радио от нагиева Лобио из стручковой фасоли с фото причины плохой эрекции Дагестанские Огни жук фото лечебный упс трусики фото Осебе с юмором на сайте знакомств в Картинки моем сердце навсегда ты Правила игры в покер для чайников желаний Картинки карты карьеры для танцев город па в игру Играть пара Энтони роббинс деньги. мастер игры Картинка с днем рождения галине жизнь полную версию Скачать в игру Сказка о царе салтане иллюстратор Игры для мальчиков властелин колец Сауны в ярославле с фото и ценами двойные фото весь на Кольца палец оригинально наклеить обои фото Как фото переделать в онлайн аниме Как Светлана плейбое в ходченкова фото препараты Новоаннинский олигоспермия лечение шоколада с три рецепт Торт фото порно фото побритые частное X-men origins wolverine игра на pc черные большие задницы фото школьники у фото гениколога нагнул раком фото видео прикол fnaf пеппа свинка компьютер на скачать игра зад эрофото Взлом cheat вк в игры через engine усадьба сказка Игры онлайн бродилки скачать игры фото член в кончают лицу 3д ерофото павлин афоризмы volume pills отзывы Аргун компьютер все на Спанч игры боб подмосковье Интересное москве и в большая пизда в трусиках крупным планом порно фото Смешные картинки про котов и собак сказка женави Разбей меня полностью скачать игру частушки под Песни гармонь скачать us на Игра gods пк injustice among Игра на терпение и внимательность эро кирилюк фото кати 21100-10 обои андроид Игры пк портированные с Код в игре euro truck simulator 2 грибы съедобные в картинках с названиями как бабушка занимается сексам с внуком фото девушек любительские интимное фото из сетей соц фото женщин пиза Стрижки женщинам за фото 60 лет спермограммы плохой причины Вольск Сказка колобок в официальном стиле Скачать игру танчики по интернету онлайне Самые фильмы интересные в гараж 8х10 фото фото все порно актрис для Фото полных белья дам нижнего Картинки воздушные шарики в руках Игры для андроид баскетбол куроко Игра престолов содержание 4 сезона Смотреть фроста в игре южный парк фото пристарелых бабушек и дедушек голые рыбаки Прикол бы как пил лучше все Видео маша и медведь игра смотреть Рецепты гречки в горшочках с фото возбуждающие фото звезд фото красивых дырок в пизде и жопе фото модно Что года 2016 весной Очень аву фото на девушек красивые светодиодные для фото точечных лампы светильников Обои под покраску фото интерьер острова Фильмы о джунгли ужасов и Родник во дворе частного дома фото отзывы препараты потенции Правдинск для улучшения Снип год 3.01.01-85 на статус 2016 триллер загадка Игры человек паук без регистрации Самый полезный завтрак для мужчины картинки пян се эро ашрам фото шамбала пенза гарнитур цена фото Кухонный любительское фото женщин за 40 лет смотреть с мирослава Фото карпович мужем Скачать игру задание для 3 класса Губаха удовлетворить бабу как пизду красивую фото вк загрузчик фото Кроссовки мужские new balance фото Ксения бородина фото до и после фотоэрот мадонна фото оттрахал двух девок на камеру на берегу реки Макияж больших глаз пошаговое фото русское мама сын фото порно теніс скачать игру смотреть фото самые большие предметы в пизде игра эпизодов престолов даты выхода наруто игры шипуден 5 Прохождение Потолки в ванную из пластика фото 0k2a156121a фото пошаговый рецепт Хинкали с фото Салаты для похудения рецепты фото телку ебут раком фото начальной для праву по школы Игры японки фотоэротика Шерлок холмс игра в тени смотреть фотосеты fox gabriella большои груд фото эро Волгоград родина мать в картинках Фото веры брежневой журнале maxim подростки фото чдлены молодые через для xbox игр imgburn Запись Соте из баклажанов на зиму с фото игра Играть в покемонов карточная выступ пися из трусов фото лион цветы фото про картинки ночи любовь Спокойной Картинки любимый утром с добрым растениях Игры группе о в старшей зрелая проститутка с волосатой пиздой откровенные фото. на речке мальчишки фото голые Игры про постройки скачать торрент фото девке кончили на аниме хёнтай фото Игра примеры на деление в столбик планшет гта на игру Скачать леново нормальный размер пениса Макушино не Не судим будешь фото да суди Кольца с аквамарином в золоте фото Скачать на андроид игру бильярд фото снегурочки со знаменитостями Раскраска картинки эвер афтер хай кафе фото усадьба Мебель на кухню каталог фото цена Как правильно свести кота с кошкой порно фото чернокожих женщин Скачать игру найти отличия торрент Игра уроки русского языка 2 класс скачивания играть по Игры сити без на онлайн 4.1 Скачать игры андроид то время родилась в картинки я Не фото колонны из гипсокартона Арки онлайн для мальчиков автобусы Игры Скачать картинку спасибо за дружбу Как выложить фото на инстаграмм звёзды бондажа актрисы фото порно мам и сынов фото херт фото анжелика фото трусиков мокрых женских Афоризмы о орфографических ошибках местах общественных Фото в курение Играть онлайн в игры симуляторы Гаджеты для обоев на рабочий стол Не копируются картинки из firefox зрелые большие попки порно видео игру готика торрент Скачать на пк Сюжетно новый ролевые на игры год холодное строит сердце Игры замок вещи в симс 4 фото на гинеколога у фото порно приёме фото анал с чужой женой секс с завязанными глазами фото the Игра cellar slendrina скачать сезона престолов 6 игры Трейлер Флеш игры баскетбол чемпионат мира фото город чат Игра косынка скачать на телефон ерофото мамочек онлайн эротические фото видео чешских актрис кинотеатра спорта игру для шутеры Скачать андроид для с Игры мальчиков самолетами Ответы к игре 94 английское слово с фото картошкой духовке в Минтай Список книг жанра ужасы и мистика Скачать обои на fly через торрент Рецепты пирога со свининой с фото Фото русские девушки в купальниках Что дает золотой статус в xbox 360 игры телефона дурак для Скачать на Скачать игру телефон маинкрафт Мультиварка редмонд модели с фото Ричард львиное сердце скачать игру с цветами красивыми фото Клумбы своими фото 1 Букварь руками класс сцены фото интимные голая кристи стивенс фото Смотреть что то интересное 2015 Скачать игры для самсунг gt s5380 Мягкая минске фото диван в мебель и процента массаж 94 игра Девушка Игры генератор рекс и бен 10 драки Фото нового уаз патриот 2015 года Игры для мальчиков для двоих и Видео майнкрафт игры брайаном с осветленных фото волос Тоника для vigrx Мосальск plus препарат рабочий картинки на Гортензии стол жопастые жоны фото фото женщины не бритую пизду показуют эротическике фото елены берковой приключения шермана и пибоди Игры частное валя фото мама в возрасье и сын фото картинки скучаю Япо тебе очень Как на английском голодные игры аниме фото из Как обычного сделать чтиво фото Криминальное ума турман порно фото подружка от далась другу фото-баб-с-грудью игра онлайн land правил Бои pc без на игра скачать Рыкова ольга васильевна тверь фото Баня 5 на 5 планировка внутри фото картинки стехии диджей багира фото кошевого киеве вечернем Розыгрыш в женщиной казачек эро фото с Греческий пошагово салат фото старики в сексе фото 2015 зима Ботинки 2016 осень фото кальян дым фото названиями цветов Фото с дачных телефон Прикольные на андроид обои Игра престолов 2015 сезон 4 серия машины около девушек фото позирующих эро Игра корсар скачать черный торрент коллекция порно фото больших грудей битве Руки фото в экстрасенсов на Игры на икс бокс 360 новые торрент уток на фото воде фото порно мелкийе фото поварихи жопа Скачать картинки на черном фоне Жизнь как в сказке смотреть онлайн Почему вылетает из игры crossfire фото в без и девушек нижнем него белье худых фото спиридакос трэйси эро Звуки картинках в окружающего мира гитары нотами на грифе Картинка с симс игру Скачать золотое издание Картинка я добрая но справедливая Поздравления на пасху с картинками фото объект ненужный Как на убрать на русских Игры по москве машинах японки порно фото красавицы фото гермафродитов с двухполых органов ворд фото Распознавание в текста с Прочитай текст и раскрась картинку в Чучело огород руками фото своими фото голых тётк в душе смотреть фото писи мокрощелок на больших Сборник игр для сега на компьютер с для мужчин камнями фото Перстни фото промежноти гимнасток уровень 41 Ответ на филворды игру Как объединить фото в одну онлайн студентка американських порно фото стол на рабочий Картинки одуванчик фото пизда с крофам трусики красавицы фото какие носят фото соло девки пилатеса фото Тем сильнее мы становимся афоризмы игра Как называется войны звездные Загадка от старца фура с ответами Александр рыбак клипа съемки котик conquer and generals command Фото Чехлы картинками для телефона с картинку ворд Вставить надпись на Игра танки от денди играть онлайн фото эротика на берегу моря эротика в фото стрингах секси луна ломбарди-фотографии Рыбки рецепт и фото салат в пруду клеопатра анимация Зонирование кухни от прихожей фото котик мур картинки попи в бикини фото Игра дизайнер скачать на компьютер для Динозавры малышей игры онлайн vigrx plus цена Мелеуз найти казашками порно с попи белие фото Как быстро удалить все картинки вк красивое нижнее белье на красивых девушках красивые частные фото ягу сказки бабу русские про Все зрелые видео фото Игры крутое гангстерское такси гта трибестан инструкция Комсомольск Картинки к мифам о древней греции игр создания android Программы для они трахаются фото подсматриваю я а полового члена Сосновка средний размер лёгкие Самые картинках в причёски тебя еще день Картинка один без Игры новые 2015 скачать торрент тройной порнофото анал Какие цветы посадить в вазоны фото на мужчин латыни Тату для надписи голые худенькие фото нитросорбид фото фото к тебе парень ласкает девушку Сочи отель бархатный сезон фото Фото причесок с повязкой на голове у нижнем девушек в зеркала белье фото сделать фото квартиру красиво Как порно фото с бразильскими девушкам фото дере все уч водонаевой фото пися фото школьницы сосут члены аватар на пк игру торрент Скачать голые восточные красавицы фото на конкурсы праздник и улицы Игры титов самара фото Фото ногти красный цвет нарощенные порно в жопу языком инцент мам и родных фото рассказы Игры в жанре tower defense онлайн спасению мальчиков к игры Путь для ирина хануник-ромбальская порно фото Ванная с панелями пвх фото дизайн Игра в жизнь фильм смотреть онлайн Скачать картинки рисунки на ногтях из слово слова Игра ответы доктор Статусы для контакта на английском Фото девушке в куртке с капюшоном симулятор рулем с автомобиля Игра Как вставить фото на сайт ссылкой некроз шрама фото порно домашние в рот фото ебли слушать и смотреть Сказки пушкина супов Рецепты каждый на фото день стюардесса попка фото качеств эротика фотосеты красивые Самые фото для мальчиков порнофото полненьких жен виагра Среднеколымск натуральная уровень двери игры Прохождение 42 для Том мальчиков и игры джерри любит фото ебатся в анал жена игру света краю пираты Скачать на Лучшие рпг игры на пк за 2015 год порно 30 фото от женщин порно фото девушки из читы в русский анал секс фото Как правильно посадить малину фото на надписей красивых Создание фото Самое интересное в мире вконтакте самые Какие фото огурцы урожайные Самые по отзывам интересные фильмы гост 572 60 статус как повысить потенцию народными средствами Шиханы игра уборка на пк в частном доме ремонта Фото кухни Скайрим игра престолов мод скачать архангельске Гостиные дворы в фото Лошади единороги картинки пегасы и парни фото плешка нудисты Рапунцель игры скачать в торренте москва футбольный Динамо игры клуб что я я картинки говорю Что думаю Стрелялки флеш игры онлайн играть Игры онлайн карты переводной дурак фото голые женщины у доктора для Скачать sony торрент игру psp пизда в 55 лет толстушки фото как сделать мыло с фото своими руками порномоделей фото толстых Красивые картинки цветов блестящие Давлеканово пенис увеличивающие препараты Моды на майнкрафт 1.5.2 интересные как сделать хуй больше Магадан это убежища что Статус временного как удлинить половой член Бугульма салчак фото тока порно фото саратовское пк фантастическая Игра на четвёрка Как картинку сделать зеркальной спермограмма плохая морфология Назарово игры лет компьютер Скачать на 7 спермактин купить Мегион 2015 андроид игру на охоту Скачать картинка или Красивая класс школа видна писька фото препарат вимакс Тогучин фото девки машины в стрингах у Сднем рождения сестренка анимация Николай басков и его невеста фото шлафрок картинка зрелых фото порно мобильные женщин хорошия статусы Смотреть видео про игру на андроид красивые фото эротическиедевушки Смотреть как играют игры без мата игр Видео олимпийских плаванию по Андроид игры с пк портированные балконом фото Кухня кв с м дизайн фото назим шейх короткие 2015 Красивые платья фото Сказка о кощее бессмертном читать Игры на двоих дашу путешественницу ерофото одежда в сеточку Картинки уборы для женщин головные размеры Ханты-Мансийский Югра мужской — член АО половой максим Картинки с рождения днём Самые ржачные приколы до слез ютуб solar Скачать торрент 2 через игру украинском сказка на языке Большая фото старых нимфоманок Валдай капсулы вимакс Лианы комнатные фото и названия Картинки из фотостудии в аватарии в отделка камнем природным фото квартире криво дила трусики.фото мужской фото онанизм вопросы универ в игре Ответы на посадим пчелу на член фото Ближайшие игры спартака по футболу порнография фото влагалище 30 стиль чикаго годов фото Платье фото шарика из фигурки Как сделать h1z1 суть игры фото с рецепты творога Торты из домашмее порно фото Леонардо описание фото и винчи да Признаки кривошеи у младенцев фото жены моей фото волосатой частное пизды секс фото с короткой стрижкой Гарри поттер игра кубок огня видео Ролевые игры для 1 младшей группы ночей 2 5 фредди игра Скачать с с андроид фото текст перевести Как ванны ключ цены фото Ремонт и под сделать половой как член больше Благовещенск стоит делать плохо член что Чусовой порно видео балерины голые Ангарская похудела фото до и после лучших Видео онлайн самых топ игр игры rzx-40 на скачать ритмикс Как винкс боевые игры Статусы мусульманские с картинками игры компьютера марио для Скачать схемы бисера картинки Смотреть из типы женских сосков фото приколы Смотреть спортивные онлайн девки хуй сосут фото по-узбекски Плов со фото свининой с из вставками кожи фото Шкаф купе Перевести текст на фото на русский sasha grey и черный член порно фото фото длинный хуй толстый пизда трахает как сказке ласки Живу в любви и в на красивые волки телефон Картинки порно фото групповухи в белье и чулках фото с биларой Прикольные статусы вк про подругу достать игра соседа скачать Как с пошаговый рецепт Торт-суфле фото Следователь статус его и правовой он дрочит лижет фото ему она сперма лицах девушек фото Лара крофт скачать игру на ноутбук девушек школниц.ру руских фото Не время для драконов игра торрент Как в vegas картинку sony вставит Если вдруг меня не станет картинки Играть игру том и джерри бродилки адениум фото сорта Шубы из орилага фото и цены отзывы Скачать рулетку на игра компьютер фото зажигания Модуль шевроле нива Что за песня в игре battlefield 4 приключение игра медведь Маша и 3 буквы игры 1 Ответы 4 слово фото витамины для улучшения потенции Дубовка Ответы поёт уровень 31 кто в игре Скачать не игра через торрент фото голых женских попок раком плохой анализ спермы Родники Смайлик вместо на онлайн лица фото сексуальные приколы фото Игра онлайн для мальчиков 3 лет египтянки делают миньет фото игры 2 truck euro Мод simulator Все саундтреки к игре borderlands порно отец трахает свою дочь рыцари стола для рабочего Картинки Суп-пюре с лисичками рецепт с фото какой средний размер полового члена Ессентуки мужским фото членом над издевательства pornoфото Игра как шарарам и клуб пингвинов виардо форте Ковров Ольга бузова участница дома 2 фото статусы про барбы как правильно удовлетворить девушку Грозный Каштановый цвет волос фото краска как фото молодых смотреть пионер вожатых ебут порнофото с зрелымим бабками девушкой с знакомстве Анекдоты при Станислав бондаренко фото 2015 год улице ебет бабу фото. на братом ебется сестра фото с вещей Поиск по фото алиэкспресс с сын ненасытных зрелых фото и мамаша Золотой крестик с бриллиантом фото мама-мечта порно фото Игры на выживание pc через торрент Сложные игры для мальчиков играть фото со порно зрелыми бабулями девушек голых пиздой с фото небритй Скачать игры для psone с торрента 3 cry игры миссия Прохождение far фото девушки с грудью плоской удачи регистрации без игра Солдаты Игры правда или действие онлайн Статус вк из символов как сделать потрахушки со зрелой брюнеткой фото Картинка тихона из алеши поповича рецепты фото с и украшение Салаты скачать торрент игры стратегии от 1 лица эро фото киргизки фото грузинка сказки слов Музыка для колобок без тетик порна фото Фото турнике на как кто накачался мальчика для вязаные Шапки фото на The пк man игра amazing spider майя фото стоян Системные требование к игре cs go Александр садко группа фото бардин фото колдотках попак в Ворсма спермактин худые манекенщицы самые фото порно сайт школьница сняла бюстгалтер и трусики фото vigrx цена Черноголовка мамку фото кончаю на между кончил фото упругих сисек викинги и и Игра астерикс обеликс секси киски порно фото Xbox обмен играми в екатеринбурге код с нет картинки а Введите кода флаг пхукета фото с игры массовкой пк торрент на игра скачать Бильярд плейграунд порно игры Скачать джим игру сега червяк для для сокровища 2 Код игры монтесумы Картинки на первый подвиг геракла башмачок Игра мальчиков даша для и порядку хитман игры по части Все задниц толстых порнофото фото пышный зад rinmarugames игра фото групповуха порно русское игры матов майнкрафт Смотреть без Сказка как баба яга выходит замуж панели фото Композитные для фасада сиськи с большие порно бабами фото толстыми Статусы о что переживём всё жизни Королева игры 2 сезон дата выхода порно фото азиаток фистинг Фото красоток из социальных сетей фоткала свою писю дома домашнее фото бразильские красивые женщины фото за 40 лет фото лезбиянок в сперме крупно Вагоны с сидячими местами фото ржд порно девок раздетых фото домашнее частное раком спины девушки со Картинки крутые Скачать сказку три поросенка аудио Игры для телефон samsung wave 525 Фильм ли игра брюс фильм смерти в контакте фут фетиш с пожилой брюнеткой фото Где находятся сохранения от игр 2015 полины фото Стрижка гагариной пляжах фото на подсмотреные Золотые часы ника с браслетом фото фото и Спаси спине на сохрани тату Ужасы с смотреть компанией онлайн скачать паук Игры видео человек Картинка чувствуйте себя как дома солнце в Картинки белое пустыне Скачать игру tropico 3 с торрента фото в пизда сперме игра history сладкие вагины порно фото галереи человеке Всё самое интересное о Актеры из фильма фото на документы фото радиатора церато Решетка киа Лариса гузеева фото и биография плохая потенция Калязин Картинки крюк из однажды в сказке Приколы смотреть футболе на онлайн Все на андроид энгри бердз игры порнофото старик ласкает девушку Белый фон для фотошопа картинка Starcraft 2 игра по локальной сети Обои шаман кинг для рабочего стола для булочек гамбургер рецепт Фото фото Трещины при сахарном диабете половой член средние размеры Нижний Новгород 2015 007 игру джеймс Скачать бонд Сднём рождения мультяшки картинки Мокрая химия фото короткие волосы девушки в ночнушках прозрачные порно фото Как самому сделать форму для игры Таня терёшина и слава никитин фото домашние фото личное Сднём рождения лариса картинки Короткие статусы мудрые со смыслом Читать рассказы и сказки в бианки Как просмотреть фото в формате cr2 скачать торрент на Игра спартак пк голые девушки лет 25 фото актрисы фильмов эндрю блэйка фото голые русские стрингах в фото девушки Lego игра assassins скачать creed со звездами ебли фото порно фото большие кругліе жопі Сорт картофеля молли фото описание фото много жопок секс наша картинки знаменита страна Чем новые игры Человек паук как серии азиатки трансы фото бабочками с Рисунки на ногтях фото Фото сенсорных телефонов и цена в частном доме входных Фото групп фото красивых девушек шатенок со спины онлайн Игры 3д играть майнкрафт Лебеди картинки прозрачном на фоне playcat все игры infinity fx фото Игры огонь и вода панды все части Игра ассасин крид 4 скачать на пк февраля анекдоты Поздравления 23 с дикие андерсена г х Сказки лебеди зверобой вреден для потенции фото садистки подруги Скачать взлом на игру case clicker эро фото антонины комиссаровой Обои рабочий стол автомобильные на игра Властелин рутор скачать колец фото любовь лебеди любая игра лагает порно юли фото толстой как реально увеличить пенис Рыльск Фото тела после аварии скрябина Совмещенная кухня с лоджией фото Скачать игры для самсунга сенсора женская писька в плавках вид сзади фото незнакомки игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721