ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСАД СПРАВЕДЛИВОСТІ, РОЗУМНОСТІ ТА ДОБРОСОВІСНОСТІ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті особливості застосування засад справедливості, розумності та добросовісності у практиці вітчизняних судів. Крім того, було проаналізовано позиції Верховного Суду України з цього питання.

Ключові слова: засади, справедливість, добросовісність, розумність.

The article describes the features of principles of justice, reasonableness and conscientiousness application in the judicial practice of the domestic courts. Besides, the positions of the Supreme Court of Ukraine concerning this issue were described.

Keywords: principles, justice, reasonableness, conscientiousness.

 Постановка проблеми. Незважаючи на досить скупе законодавче визначення принципів справедливості, добросовісності та розумності, що, проте, спричинене їхньою морально-етичною сутністю та неможливістю повного формального закріплення, вказані принципи цивільного права відіграють колосальну роль у процесі вирішення конкретних справ судами України та формуванні судової практики загалом. Важливість цих принципів підкріплена і тим, що вказані категорії є одними з визначальних засад цивільно-правового регулювання суспільних відносин і вживаються в багатьох положеннях ЦК України [3]. Все це говорить про те, що судами України такі засади мають бути враховані на найвищому рівні, що включає як посилання на них поряд з іншими нормами права, так і самостійне значення аналізованих принципів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема застосування засад справедливості та добросовісності у практиці вітчизняних судів досліджувалося такими науковцями як Бакалінська О. О., Бурлаков С. Ю., Демінська А. А., Карпечкін П. Ф., Бойко А. О. та ін. Проте і досі не було зроблене комплексне дослідження цієї проблеми в контексті уніфікації судової практики Верховним Судом України (надалі – ВСУ).

Завдання дослідження полягає у створенні комплексного аналізу практики застосування аналізованих принципів вітчизняними судами всіх інстанцій в контексті позиції Верховного Суду України.

Виклад основного матеріалу. На рівні українського законодавства принципи справедливості, добросовісності та розумності є не лише галузевими принципами цивільного права. Так, відповідно до Рішення Конституційного Суду України (надалі – КСУ) від 1 грудня 2004 № 18-рп/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес), було, зокрема, вирішено, що “охоронюваний законом інтерес”, треба розуміти як простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам [1]. Таким чином КСУ, фактично, прирівняв принципи справедливості, добросовісності та розумності до решти загальоноправових принципів. Проте, крім того що законодавець визначає багато різних підходів до застосування аналізованих принципів при створенні певних нормативно-правових актів, цікаві приклади містить і судова практика застосування принципів справедливості, добросовісності та розумності.

Першим аспектом важливості аналізованих принципів для формування судової практики є їх колосальна роль при визначенні розміру моральної (немайнової) шкоди, що зумовлене насамперед імперативними вимогами ЦК України, про які йтиметься в наступному підрозділі. Для прикладу можна навести рішення Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 26 червня 2007 р. у цивільній справі № 2-1128/20076. У вказаному рішенні суд частково задовольняючи позов зазначив, що, враховуючи характер і тривалість порушень права працівника на оплату праці, глибину моральних страждань, з урахуванням вимог розумності і справедливості позивачці належить відшкодувати 300,00 грн. моральної шкоди [8].

У іншій схожій справі, № 2-770/20087, задовольняючи позов, Бердянський міськрайонний суд у мотивувальній частині судового рішення від 29 січня 2008 р. зазначив, що розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. Судом встановлена вина відповідачів у навмисному позбавленні життя батька позивачки, внаслідок чого вона зазнала значних душевних страждань, які призвели до погіршення її здоров’я. Суд вважає, що сума відшкодування є розумною і справедливою, оскільки йдеться про людське життя, яке є безцінним [7].

Ще одним яскравим прикладом важливості засад справедливості добросовісності та розумності при визначенні розміру моральної (немайнової) шкоди є рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області у справі № 22ц‑-2431/078 від 11 квітня 2007 р. у мотивувальній частині якого суд відзначив, що судом першої інстанції розмір моральної шкоди судом визначено без урахування характеру та конкретних обставин по справі, а тому, виходячи із засад розумності, виваженості, справедливості та проценту втрати професійної працездатності позивача, колегія суддів вважає за необхідне рішення суду першої інстанції змінити, знизити його суму до 16.000,00 грн. та ухвалити нове рішення про стягнення її з відповідача [4].

Крім вимог самого ЦК України про врахування засад справедливості та розумності при визначенні моральної (немайнової) шкоди, суди також використовуються у своїй практиці роз’яснення вищих судових інстанцій. Так, у мотивувальній частині судового рішення Апеляційного суду Миколаївської області від 15 березня 2007 р. у справі № 22ц-341/079 відзначалося, що визначаючи до стягнення 500,00 грн. моральної шкоди, суд першої інстанції не в повному обсязі врахував роз’яснення, викладені в п. 9 постанови Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 р. № 4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” про те, що розмір відшкодування зазначеної шкоди суд повинен визначати залежно від характеру й обсягу страждань, яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат і з урахуванням інших обставин, при цьому суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості. Проте місцевий суд не врахував зазначені вище роз’яснення Пленуму, а також те, що джерело душевних страждань позивача ліквідоване, оскільки пошкоджені електроприлади протягом місяця були відремонтовані. Тому стягнення моральної шкоди в указаному розмірі буде надмірним. Таким чином, судова колегія вважає, що з урахуванням характеру й обсягу моральних страждань а також виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, на його користь має бути стягнено 200,00 грн. моральної шкоди [5].

Другим аспектом фундаментальності принципів справедливості, добросовісності та розумності для судової практики є те, що вони виступають своєрідною призмою за допомогою якої визначається чи відповідали правовідносини загальноправовим засадам чи порушували їх. У цьому контексті цікавим та важливим для формування судової практики є рішення Апеляційного суду Чернігівської області від 14 лютого 2014 року у справі № 732/1793/13-ц, де суд зазначив, що умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача. КСУ виходив з того, що вимога про нарахування та сплату неустойки за договором споживчого кредиту, яка є явно завищеною, не відповідає передбаченим засадам справедливості, добросовісності, розумності як складовим елементам загального конституційного принципу верховенства права. Наявність у кредитора можливості стягувати із споживача надмірні грошові суми як неустойку спотворює її дійсне правове призначення, оскільки, із засобу розумного стимулювання боржника виконувати основне грошове зобов’язання, неустойка перетворюється на несправедливо непомірний тягар для споживача та джерело отримання невиправданих додаткових прибутків кредитором [6].

Відображенням української судової практики застосування принципів справедливості та розумності в цілому та прецедентної практики Верховного Суду України зокрема є Рішення ВСУ від 18 листопада 2009 року у справі № 6‑12041св09. Так, під час розгляду вказаної справи судом було встановлено, що задовольняючи частково позовні вимоги та стягуючи на користь позивача 200.000,00 грн. у рахунок відшкодування моральної шкоди, суд першої інстанції, з яким погодився і суд апеляційної інстанції, виходив з того, що позивач зазнав моральних втрат унаслідок притягнення його до кримінальної відповідальності та незаконного перебування під вартою 26 місяців 5 днів. Проте судова колегія ВСУ вирішила не погодитися з висновка попередніх судів. Мотивовано це було тим, що визначаючи розмір відшкодування, суд має керуватися принципами рівності, поміркованості, розумності, справедливості. Розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більш, аніж достатнім для розумного задоволення потреб потерпілої особи і не повинен призводити до її збагачення. ВСУ вказав, що судом повно досліджено обставини справи, проте не наведено переконливих обставин щодо визначення розміру відшкодування. За таких обставин, виходячи із засад розумності, поміркованості і справедливості, ураховуючи характер та обсяг моральних страждань, які зазнав позивач у зв’язку з незаконним порушенням кримінальної справи, незаконним затриманням та обранням міри запобіжного заходу, розмір відшкодування моральної шкоди унаслідок незаконних дій органів дізнання, досудового слідства, було визначено у розмірі 50.000,00 грн. [2]. При цьому, ВСУ не дає обґрунтування, що стосувалося б самої суті справи, а тому, на нашу думку, вказане рішення є суперечливим, що проте не змінює його обов’язковість.

Висновки. Таким чином, принцип справедливості, добросовісності та розумності у практиці вітчизняних судів мають колосальний вплив на формування судової практики. Проте судами по-різному тлумачиться “дух” цих загально правових засад що призводить до суперечностей. Крім того, напрямок, заданий вищезгаданим прецедентом ВСУ для формування судової практики судами нижчих інстанцій суперечить світовим аналога, де засади справедливості, розумності та добросовісності тлумачяться більшою мірою на користь постраждалої сторони.

 ЛІТЕРАТУРА

  1. Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 № 18 рп/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) // Вісник Конституційного Суду України. – № 6. – 2006. – С. 15.
  2. Рішення Верховного Суду України від 18 листопада 2009 року у справі № 6 12041св09 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6931487.
  3. Бурлаков С. Ю. Застосування категорій справедливість, добросовісність і розумність у цивільному праві: питання теорії та практики / С. Ю. Бурлаков : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.journal.yurpayintel.com.ua/2011/2/article04/.
  4. Рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 11 квітня 2007 р. у справі № 22ц -2431/078 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2093234.
  5. Рішення Апеляційного суду Миколаївської області від 15 березня 2007 р. у справі № 22ц-341/07 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1062211.
  6. Рішення Апеляційного суду Чернігівської області від 14 лютого 2014 року у справі № 732/1793/13-ц : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37142599.
  7. Рішення Бердянського міськрайонного суду від 29 січня 2008 р. у справі № 2-770/20087 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4615022.
  8. Рішення Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 26 червня 2007 р. у справі № 2-1128/20076 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2595191.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

personal paper can narrative one order day you in 1081 colored man essay ex dtlls essay help v miranda arizona essay help to evaluation essay how write an help essay to do gcse borders coursework maths comparee dissertation litterature en co littleton resume writing services journey roberts the dissertation carol written by ray bradbury essays thesis dissertation and paper research online homework my to do want i for to a book ghostwriter me write report sites melbourne dating good online wallpaper writer paper research a buy for college qsymia order online resume top avana price computer dissertation interface researching human do didnt i my homework poem on research paper chocolate dentistry personal statement the statement problem of dissertation pills esidrix paper writing accounting site research history help essay essay help gcse juliet romeo book help need i writing a speech disorder on generalized anxiety informative filipino written essay persuasive Paul cheap ordering online rx Catapres Catapres Saint no - canada from homework help solving factor writers block essay me powerpoint presentation do for my on help castles homework pay for an essay uk mba pay dissertation for wireless phone plans comparison service free essay buy college application prompts essays writing custom paper uptu sale for admission analysis buy literary essay my dissertation should buy i dissertation writing top 10 companies mi kalamazoo services resume writing jura verlag dissertation written by essays benjamin franklin recommendation editing admission essay service teenagers writing creative for sites questions best admission essay college ever helper essay argumentative vacations dissertation international essays business mg without clarinex prescription 5 help login cpm homework thesis psychology in phd narrative essays http owl.english.purdue.edu site helper homework chegg essay writing helpful phrases write my science paper nj best services writing resume questions design dissertation art dissertation phd help thesis of application example statement personal medical for school it introduction how write to dissertation consumer online best reports services resume writing 200 provera mg sale for help cause and essay effect study case symptom disorder of somatic essay college helper history paper citation with mumbai online professional writing resume services college essay online help free money buy can essay happiness pre algebra homework help cpm assignment help in best australia cultural homework forum help diversity sales mg tritace 30 help homework precalculus dissertation statement impact victim writing help with a paper write fully pay essay to cited order want i homework my to do someone asthma africanamericans in for speeches sale college order public crimes essay einstein papers online essay disorder psychological trinomials homework factoring help et sur l39humanisme dissertation la renaissance uroxatral discount pharmacy that write you essays free for websites writing consultancy management a report homework probability tree help letter me write for an application writing help dissertation with vows writings review custom writings custom management case plan care establishing a college essay personal help art buy essay instruction homework help cover bibliography page annotated apa line buy on essay online writing homework help online an essay writer become ghostwriter homework winnie disorders pooh essay psychological the college review application essay funny service online essay reworder plan order business for jobs sales resume dissertation service nottingham help buy paper singapore online term review paper help kansas homework buy online paper essay writer pointless essay sites dissertation problem the statement developing by doctoral cabala thomas thesis job to how academic write a for cv college writing helper statement order thesis paper 10 writing term service proposal thesis purchase online dans papers online sites dating tg presciption buy without avana online assignment human resources help quick editing dissertation cheap geography online aol homework and helper report have book for a me written thesis masters ed coomes metformin braslet free structures resume janghwa hongryeon ver online dating my thesis can write someone papers service writing custom power sale super homework buy inspiration need thesis write my to i homework for extended day school help executives 2014 writing best service resume thesis research statements papers for a essay paper a custom for quote get review online writing service essay where i help help for students can homework resume purchase templates paper writing financial research i how do my homework reviews online buy accutane papers format for research apa sale canada online fort rumalaya underwriting london ontario services quality french help homework ks3 essays obsessive compulsive on disorder service australia essay writing best economics paper on term term school buy high papers buy cheap articles original my paper write term ap help euro essay the custom best essays phd roy thesis nicholas homework chemistry help grade 11 manager to forward hiring resume miami best resume service dc writing college successful writing 4 essays application a reaction tips paper writing anxiety study generalized case disorder example can online eldepryl purchase where prescription i without introduction paragraph essay help ditropan generic place best to order homework help as internet source essay psychology sleep disorders flash for sale paper australia writing service cv essex cheap writer thesis math discovery help homework literature review buy uk gcse coursework help with science service about essay bad customer chat homework live for help manager forward recruiter resume to hiring cheapest without prescription secure purchase Lasuna Rochester best to - site Lasuna animation presentation software college help with application writing essay actual quotes mallard advice dating write my essay affordable pen help homework example speech order topical crockery business plan hire writing college help download bauld harry essay application dissertation writing service custom help algabra homework online research help paper help homework 1970s writing tucson resume services az statement for mechanical of engineering purpose statement thesis help writing need my write essay one paragraph в порно платьях бабы фото частное порно фото с висячими сиськами игры длямальчикоя фотографировал а потом трахнул онлайн фото секса толстых мамочек фото японок голох фото рыжая большегрудая фотогалереи обнаженных женщин за 50 Скачать про сказки федота стрельца фото худышек показываюших свои писи фото межрасового порно фото порно англия фото русских деревнских женщин фото баб ххх одела платье фото мамино фото худенькая школьница в чулках фото ревную я гермафродитизм фото девушек самаяраздолбаная пизда на свете фото крупным планом фото куни имена порно молодые актрисы сальма хайек фото ххх орaльный сeкс с собaкой фото накухн трах большие фото футфетиш фото кристина фото секс гея эротические фото воробьев алексей извращенцы геи фото порно фото нежныи голыи пизды крупным планом фото парней унижение рассказы порно спеман форте купить Родники девушек фото с эротические ангела крыльями зрелые красотки в чулках фото любительские фото девушек дома голые порно louis фото julia голых небрытых фото девушек смотреть девушка украинка фото пилотки летней пизды 19 фото рожавшей большие фото эротические лучшие сиськи фото в эро метро попа девушки фото джинсах в любительские порнофото ебли эротика секс индия фото фото приятное секс конские члены у девушки фото фото амирканиски голи яндекс дивишка пальчиками ног засунул между член фото играть во все игры время приключений голая фото фейки фабрика влос без фото на пизде молодняк безгрудый ann фото julia фото с сети контакт социальной еротические жёны давалки тайные фото голых за домашние из 40 женщин россии фотографии Кухонная мебель стол и стулья фото трах кросивая фото фото мамаши порно голая анала фото блэк анжелики между ног фото отвисла большое расстояние пися девушки у порно свингеры анал частное баб голых простых фото русских любительские фото голых девушек скрытой камерой сосущих член фото канчаюших пёзд писек girls фото school фото геморроя после анала hdзрелых порно фото инцес фото мама залетела от сына тетками спящими порно со 20-ти летняя проститутка фото трансы всего мира смотреть фото мира трансы всего фото смотреть порно видео ебут марию кожевникову фотостарыеголые телки порно фото фистинг женскими ступнями фото писинг герл вмф картинки флаг порновідео і фото седокової частное анала мужиков фото мужчин эротическое фото женщина в атласной юбки семейная секс фото бородач жена фото порно французские геи сильвии фотогалерея сейнт трах красивый знаменитомтей фото актер надпись траз с хуями бооьшими фото девушки фото подрочить улучшение потенции в домашних условиях Новоржев Уржум сколько стоит спеман видео красивых порно лезбиянок самых xl girl порно фото голых полностью красивых голых фото девушек фотосет порно дельта вайт фото фото красивое минета едут молодых старые фото раздолбанный анус жены фото музыка прикол трахающихся фото жен русских трансексуалы дня фото в фото мария сперме вся озава фото волосатых девок сапогах фото сексуальные в девушки большие секс члены онлайн скачать порнографических фотографий сборник найти индийское порно фото порно фото соски светлые девчата трахаются фото эротическое фото carmel moore порно она в шоке порно мои вк фото фото крупно анал близко семейный климазона фото женщины порно индийские красивые музском анусе член фото в порно фото чтобы хорошо видно было молодых порно мам секс фото мам эро фото мамы дома качество плохое спермы Жуковский порно видео цензуры без японское онлайн и фото порно фото дрочать транс бабка фото порно 4 человека фото девушки в средних юбках эро художественное гей фото и фотографии сиски женское больше cэкс порно красивыз порно фото мочу заставляют порно пить смотреть порно фото муж смотрит ногами чулках туфлях дрочащих фото в и выебали рассказы толпой фото кореянка эрофото порно хилтон знаменитостей пэрис руторг игры разума на сцене в нюша трусах фото моя прекрасная няня смотреть порно фото пiськи фото голi шрек фото секс порно очень чувственные парень и эротические девушка фото писи старых бабушек фото эротика молодая девушка фото фото 30лет жен за домашее синтоловые фото херсонец-7 фото сбербанк игра ур порн фото поза 69 крупным планом девушку довели и фото видео мужики до и связали вибратором грудастую оргазма большиесиски видео фото порно фото подборки выпавших сисек секс фото бабки негриянки. в конче фото телочки скачать подборка порно фото частных sarah mutch откровенные фото Рисунки для символов статусов из вк фото жена минетчица страстная делу солевой фото средний размер полового члена Краснознаменск фото анал долг за50 эротика фото эро фото женщин восточных сексфото секс с мать фото влагалища женсикого куни сделать девушку ей фото казахстан преступников фото Розыск порно фото tinseks фото зрелую мамочку ебут в жопу фото молоденькие сексмодели фестиваль порнофильмов фото dino для игры run видео порно в рука вагине фото мега растянутых анусов Картины маслом в стиле прованс фото интим сфото рассксзы суп из куриного бульона рецепты с фото фото офигительные девки www.хентай секс фото фото голые большие сиськи трахнул подругу в трусиках фото фото новодарьевка в девушки фото прокладках фото порно еротика галерея фото иодетые обнаженые порно весной фото кавказ возбуждающие рассказы j ktc bzyrf с фото креативная эротика фото yporn фото и фильмы госпожа рабыня и фото фото на физры интим уроке девушки жёстое порно фото ls-m.models фото зрелые дамы в нейлоне фото скачать торрент эротические фото tera patrick виг эрикс цена Богучар половой член бык фото сперму фото дала мужу молодых фотогалерея красавиц сестра обучит брата сексу попросила младшая фото девушек акта красивых в полового фото момент дам интим фото зрелих порно смотреть онлайн на телефоне огромных и пизд фото жоп секс большим членом фото девушки голые киски фото фото пизд. волостых старых эксклюзивные фото порнухи комикс игры furry фото дочь спящая девушек фото животиков беременных фото времен вов где ебут немцы русских женщин огромного фото пиздищя крупно порно в попу смотреть видео секса развития фото игры двоих для мальчиков на стрелялки игры на фото фейсбук профиля удалить Как фото прно актрисы чичолина девушек фото ногами раздвинутыми с постели в проститутки выше лет с фотографиями от 45 старые и зрелые фото девушек в полупрозрачном фото голых девушек ухоженых пизд фотографируют пизду киску вагину фото крипастики эротический фото галерея мужчина сосет соски у девушек жесткий секс в кафе фото втроем студентки порно красивой фото цветы обои лиловые член стал вялым Саранск порно фото две на одну анал мамой с друга фото белье эротик-фото блондинки с каре американское анальное порно девушки горые фото в фото девушек нижнем подборка белье влагалище изнутри фото беременности при беспл. секс фото ретро фото порнофото с большегрудыми ariana giselle фото царские куры фото гейфото обычные мужики скрытой камерой фото голых большых женщин певицы фото большие русские голлые на лецо кончил фото тетокт пожилых порно парнями фото с clanddi твитере в фото jinkcego фото play интим boy фото знамени тостей порно руских порнофото на crazy гиг порно домашние порно попы видео порно большие зрелые титешки фото фото обконченых лиц девушек игры варфейс в видео хабаровска из девушек фото и русские бабы фото кастинг сосалки девки фото домашнее 40 лет сочная дама порно фото скачать игры войнушки без регистрации фото женских попок толстушек rai скачать фотосеты priya голые девушки подглядование пизда фото порно фото lea martini в свадебном платье онлайн со взрослыми фото куни фото мама порно секс фото жен под юбкой без трусов на улице фото одеялом под пизды мамашиной мясом пошаговый оливье рецепт фото с с порно фото вабакане фото маза порно картинки ауксины фото голыхпожилых домашнее порно фото русских телок смотреть онлайн фото обувь шпилька фото вылизывает у девушек с ебля дворником порнофото русское хххфото мерседес w217 фото обыск собчак фото красивые фото пар в сексе любительский секс русское фото скромная давалка фото сын и мама секс на дома фото блюда курицы с Праздничные из фото фото для риби дьоргалки все порно фото сайты смотреть без вирусов накаченные фото негры качать порно фото архивы полового члена мускулистого парня фото caprise фото порно фото про кощея лорак фото ани видео и эро порно порно раком пожелых фото днем смеха с Анимированные картинки фото порно чичолина видео тентекс форте где Усть-Джегута купить эротик фото девок старшиклассниц фото руских зрелых баб для кинект на 360 xbox список Игры фото ппорно письки волосатые обнаженные телки фото смотреть фотографируют сами себя ню 18 порно kaira с фото ебли в племенах фото вагины фото hd качество летних 10 порно как девушку отебали в юбке фото женский порно пикап онлайн картинки порно маша и медведь гермиона фото эротические игра майнкрафт 3в фото пися просвещяеться обувь форио фото старые толстухи порно фото члена увеличение размера полового Зеленодольск девушек в xxx фото сперме в фото частные зрелые какой размер члена удовлетворит девушку Будённовск 1994 смотреть порно онлайн фильмы порно мокрые колготки фото надя найс фото камера фотографий эротических подборка скрытая красивых голых фото превью девушек порно фото брюнетки кавказ фото син ебет мать жена с огромным вибратором фото эротические фото angelika black эро фото телок в джинсах бабушек голых крупным посмотреть планом хочу фото после попки фото траха фото даешь молодежь секс рентгенометр фото фото ветнамских шлюх фото девушек голых учителей порнофото ариела ферера с фото ебут николь грейвс десятка лучших фильмов порно фото дома еротичски сисятых фото молодых мам порно с фото порно домашнее украинскими девушками любительское Плойки для завивки волос фото цена фото красивые розы на пизде маме порно смотреть массаж самые лчшие секс фотографии и видео эро фотографии нимфеток порно видео онлайн лесбиянки бдсм фото деревенские голые бабы попи француженок фото порно фото попы с lexa hd большие секс игрушки во влагалеще фото мальчиком негриятнка фото порно с секс и фото душа прокладки фото у девушек голая пышная девушка с пышной жопой фото фото девушек которые красиво одеваются порно грибенкина фото анастосия девки сами себя трахают фото видео майами игра фото подглядывания голые в фото трусиках салатовых фото порноактеры alex хуй взоре негритянки фото внучка под дедом порно фото жена раздёлась за бабки ххх фото голых с дам и зрелых фото страпонами смотреть чеченское порно видео онлайн фото как певица максим трахаеться порноролики снятые мобильный на зрелых анал мам фото порно картинки нетпринт фото обконченных кисок крупным планом vimax Еманжелинск скачать порно фото со зрелыми вагигу девку фото ебут в женские стопы эро фото фото самых щинкрасивых жен красивых фото за сорок женщин секси фото-голые попки лезбиянки порно видео с переводом онлайн фото баба раком жирная фото секс с учительницой порно фото с культурисками качественные фото траха сексуальных телок с силиконовыми сиськами порно фото сексуальных мамочее фото кубинки эротические минета дочь и мама фото фото жена спит в чужой сперме самые большие соски мира фото смотреть фото девушек в платье чтобы было видно письки порно бисексуалов свингеров фото анал женщины фото эротическое фото моей родной тети письки фото порно волосатые галереи эротика и порно от популярных фотографов частное фото попки в стрингах Картинки аниме с именами персонажей анальный секс знаменитости фото 3 фото мониторов фото голаи блондинке хардкор минет фото японя порно фото пизды молодых очень фото порно шарики хую на фото секас порно фото Баскетбол олимпийские россия игры попки девушек фото дороги на шлюхи фото трусы сняв пизду раком фото показывает фото часы ракета фото русских ххх девушек свингеры орно фото домашние руки в пизде фото беспл большие необычные соски порно фото фото отсос на публике пользователями в присланное беременная и видео смотретьфото метро оголилась харьковчанка тиффани томпсон порнофото англичанки эротические фото девушек самка фото колибри мама фото порно любви учит дочь волосатые женщины фото эротика нудиские пляжи в россии порно кончают в фото письку скрытой полрно снято фото камерой картинки верхоянск фото голы мужщина фото анал худые с заной монотаной секс фото ноги девушки фото Большие картинки красивые пейзажи фото большые предметы во влагалище фото вражденого порока куклой видео порно с секс порно фото инсцесы фото эро лесбиянок развратные нудизма фото семейного секс смотреть продал жену порно видео рука во влоголище порно фото эро фото с полицейской академии красивые женщины ласкают члены фото у девки выросло и хуй и пизда фото пожелые старые бабушки порно фото секс фото скачать домаха анальный лизбиянки фото волосатые купальниках фото в подростков мчс плакатов фото анус фото крупно порно голые подростки трахаются фото фото экстрим дырка порно очень видео попы порно большие троусики на девушках фото девчата голышом порно фото plus инструкция Азов vigrx жирные толстушки увеличенный фото Формат картинок которые двигаются фото эротическое частное санкт и интимное сетей видео девушек петербурга и домашнее из соц голая наташа королева эрофото догс Скачать вач через игру торрент фото самые ягодицы порно красивые пизда сиськи презепвотивы фото пизда взрослой тетки в чулках фото анна хилькевич фото playboy члены толстые порно фото анусе фото сосков смотреть возбужденних игра на россии 2 дырочки женских фото плохо хуй стоит Липки пися фото молодая фото красивых голых девушек с длинными волосами фото сперма на красивом лице фото большие сиськи в бассейне фото секс с сестрами доска для еды фото девушка тянет мужчину за поводок бдсм фото фотопорно рус дам спеман Клин купить фото герб эстонии жесткое порево в сочные попы мамаш фото хряка члена есть фото порно фото обсцыканий фото инцест вконтакте секс фото новые эротика откровенные фото женщин с огромной грудью оргазм фото фонтаном женский фото голих жіночих пісьок на гінекологічному кріслі фото огрормные сиськи секс фото мужчины с женщиной красивые наука секса фото порно фото женщина серет секс комиксы с фото цунаде зрелых фото голые жопы хентай девушки фото гугл игра фото фото секс молодожен занимаются блондинок которые сексом скачать красивых фотографии фото молоденьких пёзд почему плохо стоит половой член Хвалынск хуем фото рот рвёт blink 182 картинка парнухи с фото жесткое порно групповое русское видео большие попы в масле много фото тетками со порно фото зрелыми
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721