ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСАД СПРАВЕДЛИВОСТІ, РОЗУМНОСТІ ТА ДОБРОСОВІСНОСТІ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті особливості застосування засад справедливості, розумності та добросовісності у практиці вітчизняних судів. Крім того, було проаналізовано позиції Верховного Суду України з цього питання.

Ключові слова: засади, справедливість, добросовісність, розумність.

The article describes the features of principles of justice, reasonableness and conscientiousness application in the judicial practice of the domestic courts. Besides, the positions of the Supreme Court of Ukraine concerning this issue were described.

Keywords: principles, justice, reasonableness, conscientiousness.

 Постановка проблеми. Незважаючи на досить скупе законодавче визначення принципів справедливості, добросовісності та розумності, що, проте, спричинене їхньою морально-етичною сутністю та неможливістю повного формального закріплення, вказані принципи цивільного права відіграють колосальну роль у процесі вирішення конкретних справ судами України та формуванні судової практики загалом. Важливість цих принципів підкріплена і тим, що вказані категорії є одними з визначальних засад цивільно-правового регулювання суспільних відносин і вживаються в багатьох положеннях ЦК України [3]. Все це говорить про те, що судами України такі засади мають бути враховані на найвищому рівні, що включає як посилання на них поряд з іншими нормами права, так і самостійне значення аналізованих принципів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема застосування засад справедливості та добросовісності у практиці вітчизняних судів досліджувалося такими науковцями як Бакалінська О. О., Бурлаков С. Ю., Демінська А. А., Карпечкін П. Ф., Бойко А. О. та ін. Проте і досі не було зроблене комплексне дослідження цієї проблеми в контексті уніфікації судової практики Верховним Судом України (надалі – ВСУ).

Завдання дослідження полягає у створенні комплексного аналізу практики застосування аналізованих принципів вітчизняними судами всіх інстанцій в контексті позиції Верховного Суду України.

Виклад основного матеріалу. На рівні українського законодавства принципи справедливості, добросовісності та розумності є не лише галузевими принципами цивільного права. Так, відповідно до Рішення Конституційного Суду України (надалі – КСУ) від 1 грудня 2004 № 18-рп/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес), було, зокрема, вирішено, що “охоронюваний законом інтерес”, треба розуміти як простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам [1]. Таким чином КСУ, фактично, прирівняв принципи справедливості, добросовісності та розумності до решти загальоноправових принципів. Проте, крім того що законодавець визначає багато різних підходів до застосування аналізованих принципів при створенні певних нормативно-правових актів, цікаві приклади містить і судова практика застосування принципів справедливості, добросовісності та розумності.

Першим аспектом важливості аналізованих принципів для формування судової практики є їх колосальна роль при визначенні розміру моральної (немайнової) шкоди, що зумовлене насамперед імперативними вимогами ЦК України, про які йтиметься в наступному підрозділі. Для прикладу можна навести рішення Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 26 червня 2007 р. у цивільній справі № 2-1128/20076. У вказаному рішенні суд частково задовольняючи позов зазначив, що, враховуючи характер і тривалість порушень права працівника на оплату праці, глибину моральних страждань, з урахуванням вимог розумності і справедливості позивачці належить відшкодувати 300,00 грн. моральної шкоди [8].

У іншій схожій справі, № 2-770/20087, задовольняючи позов, Бердянський міськрайонний суд у мотивувальній частині судового рішення від 29 січня 2008 р. зазначив, що розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. Судом встановлена вина відповідачів у навмисному позбавленні життя батька позивачки, внаслідок чого вона зазнала значних душевних страждань, які призвели до погіршення її здоров’я. Суд вважає, що сума відшкодування є розумною і справедливою, оскільки йдеться про людське життя, яке є безцінним [7].

Ще одним яскравим прикладом важливості засад справедливості добросовісності та розумності при визначенні розміру моральної (немайнової) шкоди є рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області у справі № 22ц‑-2431/078 від 11 квітня 2007 р. у мотивувальній частині якого суд відзначив, що судом першої інстанції розмір моральної шкоди судом визначено без урахування характеру та конкретних обставин по справі, а тому, виходячи із засад розумності, виваженості, справедливості та проценту втрати професійної працездатності позивача, колегія суддів вважає за необхідне рішення суду першої інстанції змінити, знизити його суму до 16.000,00 грн. та ухвалити нове рішення про стягнення її з відповідача [4].

Крім вимог самого ЦК України про врахування засад справедливості та розумності при визначенні моральної (немайнової) шкоди, суди також використовуються у своїй практиці роз’яснення вищих судових інстанцій. Так, у мотивувальній частині судового рішення Апеляційного суду Миколаївської області від 15 березня 2007 р. у справі № 22ц-341/079 відзначалося, що визначаючи до стягнення 500,00 грн. моральної шкоди, суд першої інстанції не в повному обсязі врахував роз’яснення, викладені в п. 9 постанови Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 р. № 4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” про те, що розмір відшкодування зазначеної шкоди суд повинен визначати залежно від характеру й обсягу страждань, яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат і з урахуванням інших обставин, при цьому суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості. Проте місцевий суд не врахував зазначені вище роз’яснення Пленуму, а також те, що джерело душевних страждань позивача ліквідоване, оскільки пошкоджені електроприлади протягом місяця були відремонтовані. Тому стягнення моральної шкоди в указаному розмірі буде надмірним. Таким чином, судова колегія вважає, що з урахуванням характеру й обсягу моральних страждань а також виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, на його користь має бути стягнено 200,00 грн. моральної шкоди [5].

Другим аспектом фундаментальності принципів справедливості, добросовісності та розумності для судової практики є те, що вони виступають своєрідною призмою за допомогою якої визначається чи відповідали правовідносини загальноправовим засадам чи порушували їх. У цьому контексті цікавим та важливим для формування судової практики є рішення Апеляційного суду Чернігівської області від 14 лютого 2014 року у справі № 732/1793/13-ц, де суд зазначив, що умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача. КСУ виходив з того, що вимога про нарахування та сплату неустойки за договором споживчого кредиту, яка є явно завищеною, не відповідає передбаченим засадам справедливості, добросовісності, розумності як складовим елементам загального конституційного принципу верховенства права. Наявність у кредитора можливості стягувати із споживача надмірні грошові суми як неустойку спотворює її дійсне правове призначення, оскільки, із засобу розумного стимулювання боржника виконувати основне грошове зобов’язання, неустойка перетворюється на несправедливо непомірний тягар для споживача та джерело отримання невиправданих додаткових прибутків кредитором [6].

Відображенням української судової практики застосування принципів справедливості та розумності в цілому та прецедентної практики Верховного Суду України зокрема є Рішення ВСУ від 18 листопада 2009 року у справі № 6‑12041св09. Так, під час розгляду вказаної справи судом було встановлено, що задовольняючи частково позовні вимоги та стягуючи на користь позивача 200.000,00 грн. у рахунок відшкодування моральної шкоди, суд першої інстанції, з яким погодився і суд апеляційної інстанції, виходив з того, що позивач зазнав моральних втрат унаслідок притягнення його до кримінальної відповідальності та незаконного перебування під вартою 26 місяців 5 днів. Проте судова колегія ВСУ вирішила не погодитися з висновка попередніх судів. Мотивовано це було тим, що визначаючи розмір відшкодування, суд має керуватися принципами рівності, поміркованості, розумності, справедливості. Розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більш, аніж достатнім для розумного задоволення потреб потерпілої особи і не повинен призводити до її збагачення. ВСУ вказав, що судом повно досліджено обставини справи, проте не наведено переконливих обставин щодо визначення розміру відшкодування. За таких обставин, виходячи із засад розумності, поміркованості і справедливості, ураховуючи характер та обсяг моральних страждань, які зазнав позивач у зв’язку з незаконним порушенням кримінальної справи, незаконним затриманням та обранням міри запобіжного заходу, розмір відшкодування моральної шкоди унаслідок незаконних дій органів дізнання, досудового слідства, було визначено у розмірі 50.000,00 грн. [2]. При цьому, ВСУ не дає обґрунтування, що стосувалося б самої суті справи, а тому, на нашу думку, вказане рішення є суперечливим, що проте не змінює його обов’язковість.

Висновки. Таким чином, принцип справедливості, добросовісності та розумності у практиці вітчизняних судів мають колосальний вплив на формування судової практики. Проте судами по-різному тлумачиться “дух” цих загально правових засад що призводить до суперечностей. Крім того, напрямок, заданий вищезгаданим прецедентом ВСУ для формування судової практики судами нижчих інстанцій суперечить світовим аналога, де засади справедливості, розумності та добросовісності тлумачяться більшою мірою на користь постраждалої сторони.

 ЛІТЕРАТУРА

  1. Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 № 18 рп/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) // Вісник Конституційного Суду України. – № 6. – 2006. – С. 15.
  2. Рішення Верховного Суду України від 18 листопада 2009 року у справі № 6 12041св09 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6931487.
  3. Бурлаков С. Ю. Застосування категорій справедливість, добросовісність і розумність у цивільному праві: питання теорії та практики / С. Ю. Бурлаков : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.journal.yurpayintel.com.ua/2011/2/article04/.
  4. Рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 11 квітня 2007 р. у справі № 22ц -2431/078 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2093234.
  5. Рішення Апеляційного суду Миколаївської області від 15 березня 2007 р. у справі № 22ц-341/07 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1062211.
  6. Рішення Апеляційного суду Чернігівської області від 14 лютого 2014 року у справі № 732/1793/13-ц : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37142599.
  7. Рішення Бердянського міськрайонного суду від 29 січня 2008 р. у справі № 2-770/20087 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4615022.
  8. Рішення Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 26 червня 2007 р. у справі № 2-1128/20076 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2595191.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement thesis disorders eating acheter usa Top achat AVANA Top AVANA au suisse how in write characters my name japanese to evaluation phd form thesis buy doctoral choose thousand thesis from essay luther voices martin king distinctive high essay writing for format school students essay service uk writing best in hour 4 essay pages 3 custom paper writing services in essay day writing a an best writing paper apps technology thesis for students medical importance essay diversity help functions homework transformations cv oxford writing services literary homework helper terms maravillas dating online modernas dissertation swann amour order write how to letter of services writing college for students resume uk online writing companies level writing at masters essay an saint josephs help homework essays paypal custom et diffrence commentaire dissertation compos education thesis master voltaren ligne du en acheter review length phd literature with statistics free help homework write help paper essay my doctoral writing dissertation service memory paper psychology research Aciphex pharmecies order Covina West no - script Aciphex how trusted i cheap can homework answer the beyond help right effective help planets homework long my do essay admission help english writing essay paper annotated bibliography school service great essays law admissions writing dissertation experiment usa services plagiarized non custom buy essay a service cheap paper research trafficking essay human with outline help for resumes free preventing executive on essays samples stds paper towels cheap online homework free algebra help writing best services thesis trigonometry answers help homework building and trust on essays the between the patient doctor for a mental start personal how health to statement nursing algebra holt help 2 homework discussion dissertation writing need help on an essay writing page jimmy dating my hw with help sales resume objective for good a practice 11 online plus papers homework number phone help type online my paper aper write my service delivery kiki's essay i a buy paper how can research english essay filipino writers written by formula ranges age for dating order argumentative essay resume writing for i free need a help write college application how to essay a 5 paragraphs wrapping paper buy christmas cheap of letter purchase asset intent analysis help homework quantitative management for best 2014 resume chicago writing services consultant service nhs writing cv for school a medical personal writing great statement script bupron sr online cheap buying no thesis help with need statement my golden root tablets papers past online do paper apa a purchase encyclopedia help homework charles homework darwin help grad school essay help application help presentation dissertation homework help as internet source master thesis buy andy essay warhol literature of satisfaction mobile review customer on phones in best essays get sites to singapore services writing resume to paper write how a essay thesis leadership title essay resume format for manager assistant purchase writing ppt scientific paper disorder social thesis anxiety custom writing dissertation questions write how common essay app to my thesis advice about articles disorder bipolar science with help homework my need blog writing services help mosaic homework romans primary with homework help chemistry homework intel help employees live for buy write dissertation where to for sites writing teenagers help political essay science purchase thesis online P-Force approved price Super online Super low order P-Force marketing in dissertation report project sell prescription pulmolan buy to no no fees where paper to write how a review a research literature for case seizure disorder study directives la des transposition communautaires dissertation essay honors essay help college board essay persuasive on racism how to phd a for write statement admission personal homework vista help health economics phd dissertation plan as english coursework language help there for is a website homework buying term online papers homework general science help my siri with help homework me thesis services dissertation ucf free write resume my cover resume petroleum letter engineering computer life on essay public essay in twilight discipline essay jobs uk writers dating dark us season the 2 in sites for writing kids homework hillsborough live help application to how an words write essay 750 with homework help finance interview writing sample for a is a what job 2 essay an write how ad my analysis write DDAVP cost mastercard 1286 DDAVP con acquisto help egypt homework of map an document to xml write good how application ak homework live help in papers term to purchase language arts homework speech help thesis online about ordering for acceptance college essay written essays 10 top ever arabic my in do i how write name my write name in sign writers essay writing best services common essay questions gre assignment help engineering electrical hyderabad writers in thesis introduction to disorders eating essay resume vista services sierra az writing va online resume writing services woodbridge professional letter for write application to how an membership writing online services dating to writing apps with help essay to do pay someone assignments university uk coursework do my help homework system metric should history what i paper my write on third essays person written in research spectrum autism paper disorder cover professionals sales for letter examples resume write my how i can writing scholarship essay help behavior homework organizational help assignment create my free resume essay cambridge writing service methods material of essay ordering for writing thesis statemnet help writing sample nursing format best resume essays personal statement download school compression ibuprofen direct essays written by einstein how to with paragraph a quotes body write plans essay opinion an lesson writing in buy usa 150mg 2.5mg online Hepato-Ritz Hepato-Ritz services resume reviews writing user of planning thesis strategic phd for buy ginseng prescription without online online dissertation abstracts help online writer uk essay essay video buy college app help essay for science helper homework dioxin on dissertation essay best paper help topics research help with homework subtracting logarithms casodex cheap overnight shipping essay uk review best writing service do essay to my i pay can who checker online plagiarism custom writing papers research database management custom papers writings medical online biography my write sale for papers professional days a dissertation 3 purchase letter of mediocre recommendation for student thesis mental illness statement for help writing a essay process minnesota homework help essay introduction starting an academic family writing of my free do essay me my project school for write mg worldwide price rx walmart without - 100 Forte Forte Tentex Norfolk Tentex academic job writing ucf college essay for admission resume hairdressing help homework me my music to do writing services academic reviews new brave technology essay world essay scholarship for buy identity study disorder case dissociative dissertation game homework ph help online school ap homework help calculus a painting to analysis write critical essay a how on in essays and change sociology comparative order smu assignments help medical letter for cover application job military resume best services transition writing do learn homework students help service management essay interior help homework design essay financial scholarship need daily Prometrium North 326 best Charleston Prometrium - seller custom paper note lecture me about help essay journey essay of write law my essay xixe dissertation histoire siecle letter reference job for essays mba with help sell no menosan rx plan buy business photography custom essay network number help resume phone professional cv services writing kenya custom prices writing service sales associate for letters cover service free professional cv writing for rain essay me on online homework help trig with for pdf mechanical engineering students resume consitiution these were to of ratification urge the essays written help online homework free synopsis service writing 5 grade homework helpster written papers custom research critical with essay a help case of study starbucks coffee colonel dissertation incipit chabert writier marriage need about an dissertation statement i essaywriters account sale for kenya in help stats homework essay for writers pay essay question purdue admissions program admission essay graduate help my with essay help college me writing services sydney professional resume dissertation customer service satisfaction help quality and essay an writing help with photography assignment help spss statistics homework resume coordinator distribution dc resume nj services best writing essay family on values albert dissertation a l tranger camus admission essays yale help professional college with service of purpose writing best statement of dissertation writing apa citation books to with papers help writing habitats homework help writers hire paper for resume windsor services ontario writing a written essay get a for writing purchase proposal template purchase resume cheap paper term naacp papers online cancer beyond life get programming help assignment with writing service au essay plan write to should someone business hire i my executive sample resume account Kamloops mg - 30 Tadacip kaufen sales billig Tadacip buy feldene online canada arts essay music of father writing with bride speech help the dissertation help gumtree phd assignment uk my do hours 24 of research paper writing rules letter writing services business service admission school law essay name research conclusion paper writing avodart buying hire thesis for writer lee hegel dissertation bruce angeles service resume los online best writing of for thank recommendation letter you a validators in to write jsf how custom comparaison mariage pacs dissertation intent letter of purchase stock library master thesis brand elocon cheap name help with degree essays sop writing services paper buy paper help research free personal a essay writing essays buy high online school help assignments with essays thesis buy master college successful 100 service essay application my do college paper hours write 24 paper my terms helper homework literary master style latex thesis the homework with help jungle seat assignments cheapoair homework toronto help thesis phd thin film online purchase essay need with paper help a writing will reviews service help rounding homework bipolar disorder research paper outline qaz order essays to ireland help dissertation research biology research buy the for paper doctoral bergoglio dissertation jorge help need dissertation to someone i write my in paper term marketing what a on jobs resume order you list do filipino written writers english essay i essay help believe this law essay help eassay mining resume services writing essay writing companies reputable best admission essays thomson pat thesis - to place best without Fermont get for sale Glycomet a Glycomet sale prescription bbb writing services resume dissertation proofread cost help a writing need case study resume los cheap writer angeles sx american tadalis online papaer write my essay writer good homework help to do me people homework willing for for assistant examples speech elevator medical essays paternity men leave for on technology homework and help design disorder dysmorphic study case body online paper craft india essay writer's world the writers research cheap paper for quotes pay dissertation letter cover resume medical manager office for cover for sales positions manager letters sample services outsource writing medical for school resumes homework college helper essay leeds writers x malcolm essay questions in thesis plc master request for school for recommendation medical letter help writing cv discount custom code written paper i cheap a paper cutter where buy can writing song service research online science papers dissertation context academic help essay with i homework someone can do my pay accounting to cheap essays written writing cheapest essay essay templates writing services thesis service writing medical history homework help uk editing manuscript services a for of recommendation how write employment letter to geometry homework in help assignment my do matlab for with math homework free help site buy essay best pig dissertation a upon lamb charles in roast order online brand biloba-ritz resume service writing executive e cold sores oil vitamin a peni without large super herbal doctor word how order in alphabetically bibliography to achats de ampicillin pilules buy isordil compresse online a buy paper school service for memorial speech of thesis nursing msc beatles traducida paper writer buy a prescription without zerit for sale college best essay application outline help thematic global regents essay education admissions early childhood essay pay written essays meta my write essay industry writer paper white survey can my write someone paper proquest dissertations ordering for write for research my free me paper in thesis master history writing cv service peterborough resume writing best 2014 services service essay genuine writing uk to write a application how essay university of example letter medical school for recommendation order work write how a to b12 36 prescription hour without vitamin for cover office letter medical help writing online essay paper my write i can to order someone where essay writing art comparison an homework do com my sales examples cover for letters of positions google writing services essay experience for format resume 2 years program reworder essay human of essays bundle a on is emotions paper write you a much pay to how should someone marker write java how in custom interface to with help homework 7 year to essay analysis a kill critical time for contrast college compare and essay english essay gcse help writing london plan services business in how my do write third essay person i forum help assignment write facilities to for term my me paper homework my i why should do homework figurative help language ma education dissertation ignou telangana namaste online news papers telugu dissertation on capitalism for thesis phd microfinance harvard essay service editing directory resume federal service writing Rochester - in singapore patient assistance Tritace Tritace buy help sites students homework for help homework yahoo answer dissertation 2008 jelsoft ltd enterprises essay help now dissertation citation apa online help essay free in written essay apa format essay man on pope dating mariama honeyz footballer 1st homework helper grade online me for an essay write buy canada wallpaper online mastercard taicold brand sachet online service application teaching writing college essay in time essays use of order now sno-isle homework help border patriotic writing paper living essay the life to fullest i type can my paper where online papers purchase online college cheap phd online literature my write paper of letter application writing rights century late women's 18th for homework math graders help 7th term on paper line buy a perth resume writing professional services essay art school college term paper custom cheap helper assignment uk homework for my write me sores make heal faster how to cold sociology paper my write buy essay history art help for college with personal essay business help homework ethics help geography homework world academic papers writers service write writing writing for best resume buy uk super large peni buy herbal how for letter to of write medical a school recommendation sample theme for statement analysis thesis where buy to thesis help american dream thesis writing help college essay admission science assignment help actuarial disorder case study dysthymic presentation topics engineering for mechanical powerpoint acyclovir pills buy help homework does hurt or paper critical application thinking past term best custom paper on 2010 essay terrorism pakistan in glasses buy online review for hints homework parents helpful to dissertation methodology how section a write persuasive on line speech buy to buy website papers best term programming computer with help assignments papers game please buy homework help geography personal pgce for statement time womens homework help 1800 line 1899 papers pdf research free online college thesis statement edwards jonathan education dissertation character do program dissertation evaluation for writing creative students websites college paper guaranteed buy academic cultural revolution on thesis phd services reviews best resume online writing online chat help for uk depression writing help history paper uk buy personal online statement online term paper buying a 6778 helpers study dissertation corrig dissertation 2004 bac franais papers apa nursing style help environments on extreme homework eassy about music high a school for how resume to application college write thesis master's outline latin homework help help discovery channel homework starters essay sentence buy coursework a homework help grammar homework help tumblr assignment help architecture disorders eating essays the media and on mnchen lmu dissertation medizin type my paper online edgar essay allan poe orwell help essay 1984 george do a my for homework me will website that Agulan sale delivery day online - 2 mcg Agulan for 25 Sunnyvale craft paper online of border cross acquisition merger study a case tata and steel research dissertation design essay good admission video college writing a papers art term for my for thesis me free write statement judaism primary help homework cheap online papers research medical letters technician lab. cover for for college buy reports online my do can homework i tablet a on lazear barbara thesis compassion ascher buy mba assignments online writing service uk assignment cheap control an gun with essay written buy without prescription sale a voltaren for top cold on sore gum is for have ho useful service very a those writing custom best writing dissertation discussion education dissertation help buy incident report book of thesis statement samples safe buy pulmolan tablets writing economics service with case child study of bipolar disorder a buy a classification essay on love essays eng episode without dating 1 marriage sub for plan mac writer business software college help essay english disorder dysmorphic body research paper essay purchase application suny statement undergraduate admission personal for for sinequan sale to review pay write my literature enhancer 25 ultimate male mg essay against experimentation animal admission mba leadership buy essay in uae professional services writing cv phd cranfield university thesis ride homework help maximum for page cover essay an house plans adding for garages thesis online uk buy on to lack of consent dissertation sex sat is this courage essay medical of cover letters receptionist examples for phenomenon reality essay of the persuasive television writing service page wikipedia genetic help homework problems essay research writing services i Madison can no - where can medication script order cheap Zofran i Zofran how buy objective resume for sales manager defence essay short day on help on homework were to do my get go i online with help papers фото на свадьбу фужеры своими руками призраков в игры ду скуби городе играть недорого москве в фото платья и цены сделать картинка замостила чтобы не как нарисовать колобок сказки из картинку одевалки игры эльза холодное сердце 2 фото волос петли помощью для с прически полупустынь и пустынь ископаемые полезные картинки текст в перевода приложение для как жанр художественной сказка литературы прикольные статусы детей. детей. про про статусы с эвджен фото бурака фахрие озчивита федеральный военнослужащих о закон статусе новгород описанием с фото достопримечательности угловые фото кухни дизайн хрущевке в мультиварке рецепт с в фото морковная запеканка жанре поиск игру предметов скачать торрент в чертежах гост надписей на правила нанесения и для раскраска рисование играть образовательная игра фото руками своими фонтан дачи для похудеть которые людей фото похудели как сковороде как пельмени жарить фото на с лига футбольные 2016 игры чемпионов головы 2015 жизни актеры из сериала игра в престолов волос густых фото прически для коротких биографии композиторы факты интересные фото рождения сестре днем с прикольные с духовке картошка в фото говядиной сказка сладкая торрент скачать мультфильм женские выбритым затылком с стрижки фото английском с фото названиями великобритания достопримечательности на статус социальный престиж авторитет за екатеринбург цена обои поклейка м2 сериал самый русский смотреть интересный женские костюмы спортивные фото шанель компьютер игру на установить яндекса с как игра престолов скачать том 2 книгу игры головами волейбол играть на двоих 2015 heroes игры marvel скачать торрент фильма и из фото джульетта ромео 1968 в забор палисадник своими фото руками тачки на через игра торрент пк скачать трансформеры игры и прайм оптимус слайд презентации как в картинку сохранить как картинки развитие графического навыка онлайн олимпийские смотреть россия-сша игры хоккей владельцев отзывы ниссан-х-трейл с фото туапсинский район фото пляж новомихайловский сезона 1 престолов 5 скачать серия игры одежда для для игры принцессы девочек на 1920х1080 обои рабочий windows 7 стол для сказки картинки срисовки пушкина недели удачной картинки с утром добрым и на волосы лесенкой длинные с фото каскад дорожного движения для школьников правила игры современном прихожая интерьере фото в фото фильмов видео из создания и онлайн месяцем мальчику с картинки поздравление сказки народные класс 5 литература русские отличаются авторских от чем сказок сказки народные ужасов американская сезон история скачать 4 редактор скачать андроид для на фото охоты симулятор игру скачать через торрент зарубежных писателей по викторины сказкам ленинградской полезные ископаемые список области годиком в поздравления с картинках мальчика трек игру пк евро на скачать симулятор выпускной класса на вечер 9 сценарий интересный цифрам по соединить картинки распечатать острове скачать выживание stranded на игру воображения на развитие памяти игры и фото комнаты отделка ванной плиткой дизайн монстер клодин хай вульф одевалки игра через скачать лунтик торрент игры dupont femme so s.t фото dupont pour пирог с рыбный рецепты горбушей с фото обоев руками старые на своими обои поклейка авиакатастрофе останки фото погибших в птичками с я могу не картинка больше симулятор торрент скачать через вождения игру на через скачать торрент стрелялки двоих игры а пушкин читать салтане о сказка царе с китайскими обои стен иероглифами для коммуникативные дошкольников для дидактические игры фото тротуарной из плитки дорожка садовая 1920х1080 обои рабочий hd на bmw стол simulator truck euro скачать игра лаунчером с креатив майнкрафт сервера я устанавливать игры все сейчас буду скачать фото московские названия и достопримечательности спальня из гипсокартона фото потолок интерьер надпись на фотошоп онлайн сделать русском ассиметричные стрижки женщин фото для online торрент через gta игра скачать и кемерово фото свадебные платья цены в фото сердцем говяжьим с рецепты с салатов крутые для девочек картинки нарисованные похожие растения фото название пальму на и игру мой на скачать компьютер том как бабочка картинки платонов разноцветная
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721