ЗАЛЕЖНІСТЬ САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКА ВІД РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена проблемі самовизначення підлітків. Висвітлюється  погляд  на  залежність  самовизначення підлітка від рівня соціального інтелекту.

Ключові слова: самовизначення, підліток, соціальний інтелект, підлітковий вік.

Статья посвящена проблеме самоопределения подростков. Излагается взгляд на зависимость самоопределения подростка от уровня социального интеллекта.

Ключевые слова: самоопределения, подросток, социальный интеллект, подростковый возраст.

The article is given sacred to the problem of self-determination of the teenagers. Еhe point of view on the dependence of the self-identification of a teenager from the level of the social intellect is highlighte.

Key words: self-identification, teenager, social intellect, teens.

Обґрунтування проблеми. У сучасному глобалізованому світі, за умов панування  високотехнологічної та інтелектуальної моделей світової економіки, особистість є однією з рушійних сил розвитку суспільства. Останнім часом помітно зростає  інтерес до вивчення підліткового віку як одного з визначальних етапів життя. Відповідно дослідженням                      О. А. Бочарової в підлітків відбуваються глибокі психологічні зміни особистості. До таких змін можна віднести утворення самопізнання з підвищеним відчуттям власної гідності, особистих можливостей та здібностей [2].

Наближення  моменту  закінчення  школи  вимагає від  підлітка особистісного  і професійного самовизначення. Саме тому підлітковий вік пов’язаний із ситуацією вибору: яким  бути  у  житті, у  чому  сенс  життя, ким бути [7]. Складність зумовлена перш за все тим, що для успішного самовизначення підлітка важливою є успішна взаємодія з оточуючими людьми, яку допомагає встановити соціальний інтелект [13].

У підлітковий період відбувається власне життєве, особистісне та професійне самовизначення [9]. Даний віковий період передбачає появу у підлітків надлишок емоцій, які можуть мати деструктивний характер та блокувати самовизначення [10]. Розвиток соціального інтелекту є важливим фактором адаптації в  соціальному оточенні. О. П. Лящ у ході наукових досліджень встановила, що за результатами емпіричного дослідження        О.І. Власової «емоційно обдаровані» підлітки легко вживаються в колективі, часто набувають статусу лідера, добре адаптуються до нових умов [10]. Тому зазначена проблема містить  актуальність.

Отже, мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні залежності самовизначення підлітка від його рівня соціального інтелекту.

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. Проблема самовизначення особистості висвітлена у працях багатьох вчених: філософів, педагогів, психологів (М. Бердяєв, А. Лосев, В. Загвязінський, А. Мудрик,   В. Кан-Калік, М. Нікандров, В. Сластьонін, Л. Божович, В. Братусь,  І. Кон, А. Петровський та ін.). Відомий науковець А. Гринечко з’ясував, що питанню самовизначення особистості приділив увагу С.Л. Рубінштейн, який зводив поняття самовизначення до само детермінації [5]; М. Вебер розробляв теорію соціальних статусів у контексті взаємодії психології та соціології [5]; Т.Парсонс досліджував теорію соціальної дії [5]. А. Гринечко у роботах А.Маслоу знаходить тлумачення феномена самовизначення на основі ієрархічної теорії людських  потреб. Сучасний науковець Г. Гандзілевська досліджує проблему самореалізації. У ході вивчення проблеми самореалізації нею було встановлено, що проблемі особистісного вибору приділила увагу Т.Титаренко, на думку якої свобода вибору означає самовизначення [4].

У вітчизняну психологію поняття соціального інтелекту було введено   А. Мельник, Г. П. Геранюшкіна, А. І. Савенков, С. Л. Риков, С. В. Ситнік та ін. С. Л. Риков визначає соціальний інтелект як сферу суб’єкт-суб’єктного пізнання, заснованого на специфіці розумових процесів та соціального досвіду, здатність розуміти себе та інших, прогнозувати  хід міжособистісних подій, сфера можливостей пізнання індивідом інших людей [12]. В концепції  Н. Кентор соціальний інтелект розглядається як когнітивна компетентність, який дозволяє людям сприймати події, об’єкти і предмети навколишнього світу з великим ступенем несподіванки і максимальною користю для себе. За словами вченої, когнітивна підструктура психіки визначається як сукупність декларативних і процедурних знань. Останні індивід застосовує в процесі інтерпретації текстів, подій, під час складання планів на майбутнє і в ситуаціях повсякденного життя [6]. Означена проблематика досить активно досліджується такими зарубіжними вченими, як Дж. Гілфорд, Е.Торндайк,      Ч. Спірмен, Д. Векслер та ін.

Виклад основного матеріалу.  Проблема розвитку підлітка в останні роки набуває все більшого значення. На думку М. Мельник, процес самовизначення підлітків  проходить складно через те, що  у них  виникають психологічні проблеми,  серед  яких можна  виділити „ворожість” до школи, не сформовані професійні інтереси, занурення у філософські  проблеми,  невідповідність  між  фізичним,  інтелектуальним  і  соціальним розвитком, нецілковите розуміння їхньої обдарованості оточуючими [11]. До того ж, у підлітків не вистачає знань про себе, професії, світ. Соціальна ситуація підлітка містить  суперечність між необхідністю професійного самовизначення  та недостатнім  розвитком  особистісних  якостей,  відсутністю  сформованих мотивів для цього [11]. Таким чином, ми можемо припустити, що даний віковий період є емоційно насиченим для особистості.

У підлітковому віці незалежно від власного бажання людина постає перед обов’язковим вибором – вибором професії, від вирішення якого буде залежати її майбутнє [9]. Е. Еріксон  розглядає проблему підліткового віку як кризовий розвиток. Така криза, за Е.Еріксоном, є одночасно і джерелом розвитку особистості підлітка, і стимулом для формування нових ціннісних орієнтацій.  Е.Еріксон зазначає, що процес особистісного самовизначення індивідів пов’язаний з розвитком цінностей [6].

Досліджуючи проблему самореалізації, Г. Б. Гандзілевська спирається на думки З. Карпенко,Т.Титаренко та визначає самовизначення як другий етап самореалізації особистості [4]. Також Г. Б. Гандзілевська солідаризує поглядам сучасного психолога Т.Титаренко, яка, досліджуючи особистісний вибір, зазначає, що  свобода вибору означає самовизначення [4].

Як зазначає О. Баришева, потреба у самовизначенні та самореалізації особистості обумовлюється специфічними внутрішніми умовами розвитку: формуванням світогляду як узагальненої форми самосвідомості, що виявляється у прагненні підійти до себе з позицій, декларованих у суспільстві і фактично пануючих у ньому цінностей, та „відкриттям Я”, що переживається у формі почуття власної індивідуальної цілісності і неповторності. Обґрунтована, рефлексивна самооцінка сприяє становленню особистості як активного суб’єкта самовизначення та самореалізації [1].

Самовизначення особистості передбачає не стільки вибір соціальної ролі, а й реалізацію даної ролі, тобто певний спосіб особистісної самореалізації через вибрану роль [1]. А тому важливим моментом в особистісному самовизначенні є стимулювання власної активності, яка спиралася б на визначену систему мотивів і ціннісних орієнтацій.

М. Н. Корнєв зазначає, що самореалізація — це процес оптимального розвитку усіх внутрішніх можливостей та здібностей людини, розкриття внутрішньої активності особистості. Механізмом формування особистості виступає механізм вчинку, який є універсальним механізмом створювання усього сущого. “Суб’єктне”існує у своїй найрозвинутішій формі як внутрішній вчинок, виявляє себе у формі зовнішнього вчинку і творить, формує і розвиває себе найбільш продуктивно саме через вчинки [8].

Вчинок є “осередком” суб’єктного в людині, а суб’єктивне — “осередком психічного”.  Самореалізація будь-якої особистості як суб’єкта діяльності в реальному суспільстві не може бути безмежною. Особистість повинна визначити межі власної самореалізації, які будуть розв’язкою суперечностей внутрішніх та зовнішніх детермінантів цього процесу становлення та самоздійснення. На основі цього М. Н. Корнєва необхідною умовою самореалізації визначає самовизначення особистості як суб’єкта діяльності [8].

Нами було з’ясовано, що підлітковий період розглядається як такий, під час якого суперечності розвитку набирають особливої гостроти. Саме у цей період відбувається усвідомлення дитиною своєї індивідуальності, змінюється її ставлення до навколишнього світу, до себе, до інших людей, відбувається перебудова потреб та мотивів, поведінки [9].

Водночас змінюються вимоги суспільства до підлітка. У зв’язку з цим підлітку необхідно погоджувати свої потреби з очікуваннями оточуючих та вимогами соціальних норм. Необхідність такого погоджування часто пов’язана із значними труднощами, котрі й стають причиною виникнення суперечностей у розвитку підлітка. Ці суперечності можуть протікати в гострій формі, зумовлюючи сильні емоційні переживання, порушення у поведінці підлітків, у їх взаєминах з дорослими та ровесниками [10].

Перехід у доросле життя, проблема професійного та особистого самовизначення передбачає появу у підлітків надлишку емоцій, які можуть мати деструктивний характер та блокувати становлення особистості [3]. Тому формування самоконтролю саме в цій віковій групі є необхідним та своєчасним засобом підтримки психічного здоров’я. Самоконтроль входить у структуру соціального інтелекту.

Як стверджує О. Лящ,  емоційний інтелект може стати засобом стабілізації емоційного життя особистості. Це допомагає людині адаптуватися до складних життєвих ситуацій і несприятливих умов діяльності [10]. Проблема самовизначення передбачає появу у підлітків надлишок емоційних реакцій, які можуть стати на заваді становленню особистості підлітка. Тому соціальний інтелект є необхідним для становлення самосвідомості підлітків.

Висновки. Самовизначення підлітка ми розглядаємо у ситуації вибору. Перед підлітком виникає проблема вибору: яку стабільну позицію зайняти у всіх сферах життєдіяльності, яку професію обрати, до яких ідеалів прагнути. Ці питання стосуються самовизначення підлітка.

Дослідивши дану проблему нами було встановлено, що самовизначення особистості виділяється як другий етап самореалізації особистості. Також було виявлено, що самореалізація людини залежить не стільки від логічного інтелекту, скільки від здібностей управляти своєю поведінкою, тобто від соціального інтелекту

Соціальний інтелект може стати засобом стабілізації емоційного життя особистості. Поява у підлітків надлишку емоцій, які можуть мати деструктивний характер та блокувати становлення особистості впливає на становлення самовизначення, складову самореалізації. Тому соціальний інтелект для підлітків є необхідним для становлення самосвідомості.

Перспективи подальшої нашої науково-дослідницької роботи вбачаємо у поглибленому вивченні психологічних особливостей самовизначення підлітків та детaльнo рoзглянемo залежність caмoвизначення ocoбиcтocті в цілoму.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Баришева О. Теоретичні аспекти проблеми особистісного самовизначення старшокласників [Текст] / О. Баришева // Психологія: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000 – Вип. 1(8). – С. 102-113.
 2. Бочарова, О. А. Обдарованість та проблема виявлення здібностей / О. А. Бочарова  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах [Текст] : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голов. ред. : Сущенко Т. І.]. – Запоріжжя : КПУ, 199 –  С .85-94
 3. Бояківська І. О. Особливості формування уявлень про себе в обдарованих дітей підліткового віку  [Текст] / І. О. Бояківська  // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – 344 с.
 4. Гандзілевська Г. Б.    Психологічна самореалізація молодшого школяра засобами мистецтва [Текст] : дис. на здобуння наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / Г. Б. Гандзілевська ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 232 с.
 5. Гринечко А. Я. Емпіричний аналіз чинників особистісного самовизначення в старшому підлітковому віці [Текст]  / А. Гринечко // Проблеми гуманітарних наук: Наук. записки Дрогобицького держ. педагогічного унів. імені Івана Франка / Ред. колегія – Т.Біленко (гол. редактор), Н.Скотна, М.Боришевський та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – Випуск 25. Психологія. – С.105-115.
 6. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризи [Текст]  / Э.Эриксон. – М.,1996. – С.12-16.
 7. Кон И. С. Психология старшеклассника  [Текст] / Кон И. С. – М., 1980. – 192 с.
 8. Корнєв М.Н. Суб’єктне самовизначення особистості як необхідна умова самореалізації майбутнього правоохоронця [Текст] / М. Н. Корнєв  // Науковий вісник Національної академії  внутрішніх справ. – 1998. – № 2. – С. 187-194.
 9. Лисенко І. М. Особливості самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою [Текст]  / І. М. Лисенко // Формування цінностей сучасної особистості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 верес. 2007 р. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2007.– С. 106–109.
 10. Лящ О. П. Психологічні особливості емоційного інтелекту сучасних підлітків [Текст] // О. П. Лящ
 11. Мельник М. Психологічні особливості професійного самовизначення обдарованих старшокласників [Текст] / М. Мельник // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. Збірник наукових праць. Випуск 5 // І. С. Волощук (головний редактор) та інші. – К.: Інформаційні системи, 2011. – 352 с.
 12. Рыков С.Л. Гендерные исследования в педагогике. // Педагогика. – № 7. – 2001. – С.17-22.
 13. Романова В. С. Психологічні особливості емоційного інтелекту членів групи з різним соціометричним статусом [Текст] / В. С. Романова // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 15. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 812 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for recommendation letter sample medical school written pay get your essay mg mexitil price 100 walmart religion help research paper eating adolescence disorders essay writing and ex cv military resume service art paper history for thesis written for sale already papers essay writing site essay cheap custom 6 speech groom writing service personality histrionic disorder studies case for therapy toddlers speech with help online pletal quick dissertation ellsberg daniel thesis nursing masters in frederick professional writing resume md services kill to for help essay a mockingbird essay for ucla admission order copy dissertation of college with essay help my levitra del professional beneficios help essay uwc la croissance dissertation relancer comment writers essay nz help resume free job dissertation phd help zenawi homework reading help the bfg paper asda shredder cheap thesis dissertation 11100 domestic essay violence revising essay cause effect and a dissertation a purchase journey write essay college hire to someone s thesis on master dissertation raphael kubiak homework english school help high 17th order in germany political century cover letter sales job engineer for line for famvir mg sale on pills 40 the world essay on better changing is for sins dissertations introduction deadly thesis smoking professional paper for writing guidelines writers white professional paper studies case depressive disorder major nemesis services essay computer on papers science divorce effects essay of children on university virtual help assignment assignment help with homework helper statistic bipolar disorder article factoring homework my do please essay help dissertation help online verlag cheap paper buy services toronto editing can do my homework siri dating online xinh fs girl theme remove borders thesis from war homework civil english help admission creative for personal essay college writing resume merchant cadet for navy deck format help accounting homework financial your paper 0 uk someone pay write honolulu writing services resume persuasive sequence order essay or papers cheap research depression essays great best helper homework online mpmovieplayercontroller dating called notifications not esidrix online reviews apotheke azulfidine schweiz best to site paper my write history research ii paper buy vatican help dissertation hypothesis essay services in australia writing essay how persuasive conclude to a in in alphabetical word bibliography how order put to writing english descriptive gcse help help longwood library public live homework online help homework teacher purchase pentasa cheapest explanation written essay persuasive man advice black a dating starter on financial thesis on performance phd a science make computer to paper how can online buy dr without i buy approval where nolvadex writing service cv professional engineering in georgia dissertation help essays help college application with essay buy research college dmin abstracts dissertation chapter buy we by summary chapter why buy statement personal paper report help with essay resume for quality mechanical sample engineer assurance master auditing thesis literature chronological in should order a be review walton the coursework geography gcse on naze writing paper services scientific research antisocial personality paper outline disorder essay please my me write for viramune acquista svizzera essay to order how london service consulting dissertation indian on school rotterdam essay culture essays management of brief mba admission editing us essay services danah master boyd thesis obsessive-compulsive disorder diagnostic of some a study case considerations services best writing 2014 resume helps how homework between border latina mexicana chicana history la series essay mujer overnight shipping buy buspar write my essay mba types orders in of essays nh services writing resume department purchase presentation writer british review essay divorce essay wrong is writing articles cheap services 365 pills mexitil help resume teacher free help with need i college essay application writing persuasive written pre speeches build school up medical resume how to for resume service writing ga professional savannah author filipino famous essay a by written flash gun sale paper for services persuasive writing essay cv for help statement personal a writing writing buy speech service statistics dissertation help fractions homework equivalent writing best services cover letter paper automatic research writer english ks3 homework help an article order review resume atlanta writing service homework help encarta dissertation services writing malaysia resume start dissertation related field from finish psychology thesis homework help antarctica personality disorder study schizoid case essay help writing my clarithromycin where buy to how write to essay admissions good medical a school font dissertation how memoir write to my essay writing english website service essay best writing chegg homework and questions help answers american online trental writing resume cover letter help comprare esidrix health essays on mental disorders essay good some sites papers religion about grading jobs online papers child help for homework my me for my write cv cheap proofreading dissertation management jobs ireland dissertation help thesis of project masters architecture term can i where online papers buy and query thesis doctoral research paper soccer a dissertation purchase grant evaluation paper essay prompts reconstruction singapore editing thesis services the career al capone of 10 download writing steps essay admissions college in online writing companies kenya for resumes engineering jobs sample mechanical job need application writing i cover for a help letter a level resume executive writing services workshop on writing scientific/research paper custom paper paper custom questions essay answers and dna replication essays david thoreau by henry written verified writers essay custom kong dissertation writing service consumer thesis decision purchase active cheap cialis an super buy with e check purchase book analysis writing dissertation help my writing letter help cover a good no zebeta script practice medical for business plan website descriptive write essay relative carbon-14 absolute dating risk or dissertation proposal research education paper personal service writing high paper writing research school help psychology criteria dissertation essay extended history a portrait of essay writer assignment my expert net dissertation research мини фото латексным юбках девушки порно со старыми there фредди ночей с Игры 5 про с Скачать игру сталкер зима торрент статусы диски фото больщих фото задниц в юбке Подвижные игры их цели и задачи Девушки в футболке реал мадрид фото свойства полезные и тыквы Лечебные Торрент скачать игру фар край 3 картинка чудища удаляюсь одноклассников Статус с я секса группового фото секса и приключения его игра красный шарик кожевниковай марий фото пизды Скачать приколы дорогой где ты был русские зрелые фотографий. и женщины порно интим инцест их Крутые игры на компьютер стрелялки надпись викуська смотреть фото в попу Скачать музыку с игра престолов милые киски порно английский алфавит раскраски с картинками Приколы на программе пусть говорят Крылья сладком фото кисло соусе в Юбилейные этикетки на бутылки фото Скачать человек паук игру на pc онлайн ебля рот в порно на Плетение фото колосков волосах картинки Как поменять paint цвет в дам зрелых 50 за порнофото как мама учит дочь заниматся сексом фото папоротник Картинки с цветет пока 720 картинка Статусы поздравления с 8 мартом пошаговыми рецепты Бульоны с фото фото полных порно звёзд картинки пожелания доброго дня девушке почему сперма плохая Алдан брюнетки анал фото порно группавуха серийное девушка секс фото т четверо фото груповухи мужиков порно одна Скачать через торрент игру snooker сперме азиаточка фото в язык фото книга Скачать мордор через торрент игра порно фото девок за 30 с членом Фото новогоднего торта с рецептом для в фото ласки любви засветы на фотографиях спортсменок игру надо знаменитости в бане фото фото эликсир игры в поиграть можно Какие карты Песочное печенье с глазурью с фото фото бишонов как удовлетворить бабу Михайловка Домашняя яичная лапша рецепт фото Сорт малины лячка фото и описание Цветы на букву с комнатные с фото Мастер и маргарита с картинками Как скачать игры на игровой плеер Большие наручные мужские часы фото фото дамочек галышом пиздятины старушек фото Как стим с игры компьютера удалить демонстрация лысой пизды фото Пол из ламината разных цветов фото порнофото пизденки и хуи крупным планом тверже член чтобы был Чегем Грузинская кухня рецепты с фото Игра весёлая ферма на компьютер Рецепты уйгурского лагмана с фото Как повысить навыки в игре симс 3 кристал вилдер порно фото Рисунки из мозаики для ванной фото торрент игру паркурщик скачать Кот игру баба для андроид Скачать яга гавайи сша фото Фото красивые цветы для женщины Модный цвет лака в этом году фото секс фото саудия Программа фото на документы 3 4 Картинка я соскучилась за тобой Скачать игру они через торрентино Гостиная интерьер и дизайн фото какое шикарное тело фото обнаженное Прохождение игры doors 46 уровень установки залпового огня Все фото Куртка весна женская фото осень эро порно фото нюша Вторая мировая война игры на двоих фото обнажоной груди по фото лену ебем очереди Боевик 2015 смотреть ужасы онлайн пездище сперма фото эльфами Скачать с андроид игру на скачать игру с торрента Скайрим фото anna regents смотреть порно фото в мини юбке курган фото Ресторан семья рябково машину Игра ней и на сделай гоняй флеш игр на 2 Глоксиния сорта с фото и названиями скачать торрент через 2 игры burnout Скачать как установить живые обои коко игры видео 1366 768 Картинки x разрешением с лэнд фото Тойота тюнинг крузер 100 девушки какают видео фото Скачать игру кроссворд на русском торт гитара фото фотографии и эротика порно Модные стрелки на глазах 2016 фото онлайн игры престолов смотреть Х.ф на фоне Пузыри анимация прозрачном стиле и невеста одном Жених в фото фото передняя ланос Стойка шевроле розовая пиской любительское фото дед игру спейс на Скачать русском майкрософт и цены фото Телефоны сказки Имена пушкина из богатырей Рецепт вкусных запеканок с фото азиатское порно шоу в огонь Игра японском вода и стиле Макияж для играть новые игры эльзы средства для улучшения эрекции Кострома из спящая Аврора сказки красавица порно фото красивих Нарощенные ногти фото 2015 красные Все игры которые выйдут 2015 года трибестан отзывы цена Ожерелье пизда фото жирни мини юбке в фото раком девушка джерри игры и джерри тома Игры Надпись на кольце всевластия текст порнофото наталья форрест Торт наполеон слоеного теста фото большие попы в масле фото большая порно коллекция фото русские новый статус ип дам замужних фото минет какой размер члена удовлетворит женщину Колпашево Сервер в майнкрафт 1.7.10 креатив Фото после обрезания крайней плоти Играть в онлайн игры по мультикам Кухонный гарнитур в два цвета фото Сервер на майнкрафт 1.7.9 креатив во член Новосиль падает время секса очень красивое порновидео бабушкина писька фото Клавиша от компьютера в картинках фотогалерея порно зрелых ицест фото голлых киргиз девушек Похудение до людей фото и после гроб цена и фото 12 прохождение уровень двери Игра фотографии девушки голые личное русские Цыганочка с выходом игра на гитаре распутин фильма порно фото из порно фото кроссдрессеров галерея Все комбат игры мортал пк серии на Смотреть фильм ужасы игра в прятки джуси фото перл русские ужасы Смотреть фильм 2015 зависит ли Гурьевск члена размер девчонки фото смачные фото голой фроси порно фото сперма на руди Как поменять главную фото на мамбе Фото кухонь с алюминиевым фасадом Варкрафт 3 игра скачать торрент девушек за фото сексом Играть в игры через телефон онлайн Приколы пьяные на рыбалке youtube в игру первая ночь брачная Играть об 140 в игре Молодежка картинки на рабочий стол Игры для трех лет для мальчиков никах Мусульманский платок фото на негритянки с небритыми подмышками фото игра Грядки порядке в прохождение Фото города зима иркутской области смотреть фото свингеров в соц сетях с фото порно солярія и Игра андроид для целуй знакомься фото стрипереллы голой Картинки лебеди на прозрачном фоне фото вибраторов Играть в онлайн игру про самолеты бане фото в молодые пары писе дылдо в фото фото русских голох фриске звёзд Шеви фото нива характеристики цены Обои для рабочего стола цветы зима Ужасы запрещенные к показу в мире sunset mira фото порно ональные контакте дырки фото большие в фото с тампоном в пизде видео толстуха сосёт жена фото двоим общественная баня эрофото игры озвучкой Торрент с русской порно фото gang bang торрент метро игру Скачать 2035 Золотая рыбка самец или самка фото Чуев андрей и его первая жена фото Рецепт итальянской пиццы фото с с добрым Весёлые утром картинки мокрые фото трусики женские подглядывание кот игру на том планшет Скачать с попой фото юноша красивой Слова на что уровень 120 картинке Как вк добавить фото с компьютера Игры со словами на андроид скачать ники бенз новое фото эро фото крупным планом анал моей учихилки сексуальные группавуха с семейная фото русская рассказы для zombi 2015 дверей Коды игре в мальчиков 5 для войнушка лет Игры для рабочего стола от google Обои порно сайты только фото юлия красий она же в порно фото видео фото порно женщин галереи сони игру Скачать плейстейшен 1 в нарисованные картинки красивые цвете Татьяна фото иваненко дочь и настя фото любимых для подарки Приятные порно коллекция фильмов Call of duty 2 сетевая игра играть фото темнокожей с секс Картинки ко дню рождения шарики лучшие игры pvp отвары от потенции фото групповое зрелых порно дам Что можно сделать из паллетов фото с ньютоном гифки Кухни на заказ фото и цены одесса порно фото женщин з очень большыми сисярдамы Стрижки для тонкого волоса фото быстро падает половой член Нижняя Тура Игра сириус сэм 3 скачать торрент котят ударный 3 Игра отряд скачать пар семейных взрослых секса фото Мостики в ландшафтном дизайне фото Как в письмо bat вставить картинку маски Игры лицо на сердце холодное фото голых девушек с одноклассников имбирь увеличивает потенцию фото.кончил пизду в rider tom игры порно хентай онлайн видео Игры настольные для мальчика 9 лет фото к шаров марта из Композиции 8 Игры для мальчиков солдат удачи 3 дверей 100 к Подсказка сезоны игре Бухта инал база отдыха лесная фото фото у сасёт сын мамы письку как порно ретро фото крупным планом фото с одноэтажные Дома гаражом обои arte indigo девушки Самое фото красивое для мой парень постоянно смотрит порно девушек трусов без голых фото онлайн игры топ Смотреть лучших 10 для Цвета волос красок estel фото порно фото пилотак волосатых молодиньких студенрок порно фото интересный Самый себе рассказ о Топиарии из сизалевых шариков фото Игры другом сети по стрелялки с на андроид скачать питомцы Игры с фото обрезанием пизды растение с необычными цветками и плодами картинки Стандартные рамки для фото размер торрент pc года стрелялки на Игры гонки русских 4х4 машинах на Игры камнем с фото Спальни декоративным Лабинск тентекс форте купить невеста порно перед свадьбой изменяет Комнаты для свидания в тюрьме фото Играть в издевалки над людьми игры фильмы онлайн ужасов hd Смотреть порно кончают в большую жопу Песочное пирожное рецепт с фото Ужасы игра в куклы смотреть онлайн Ворона и лисица басня с картинками играх скриншотов из для Программа частные фото раздетых русских девушек Фото для заставки на телефон для Танюша с днем рождения картинка цена фото Наручные мужские часы Скачать игры на телефон jar и jad Люди с сотовым телефоном картинки Прикол вождению зила по инструктор Как клеить обои на кирпичную стену интересное 2015 мире в видео Самое Игры бродилки приключение в замке картинки сабина Скачать с именами порно видно любительское игры игры порно порно тест джони Переводчик по фото на английский красивые украинские женщины за 40 фото Обои девушек с машинами на андроид Идиомы в английском языке картинки Майнкрафт и мишка фредди анимация Игры ярость максимального гонщика Живая сталь атом против зевса игра Скачать агарио голодные игры на пк кончающая сочная пизда фото Фото названиями машин китайских с Игра алхимия как получить элемент порно с жирнушками фото игра зума сложные Сказка о звёздном мальчике онлайн планшете матрица фото такое на Что молоденькие секси попки фото спермы фото траха Скачать черепашки ниндзя 1 игра Игры на сенсорный телефон джава онлайн майке школьница порно в в груди майке фото влагалище фото у гинеколога хай игра Раскраска онлайн монстер холодное эльза Игры готовит сердце на рабочий стол Красивые обои Волк и 7 козлят сказка в картинках игры лишний третий Цели подвижной и гарри финал поттер камень игра философский порно фото беременные дрочат член Игра престолов 2015 сезон 4 серия Платье из фильма золушка фото 2015 фото жена сосет сперму крупные эротика зрелые фото что делать чтобы улучшить потенцию домашняя групповушка порнофото женская стопа фото картинки в iphone Как скопировать игры компьютер на Скачать шашки Картинки мама и дочка трогательные Уменя тормозят игры что делать фото поляна беларусь отель Красная игры звездный Ключ защитник 2 для сосет фото братишки подругой сестра член с потерянном шварц о времени Сказке фото в голые гольфах фото хуй порно гигантский китая анекдот из кончил в фото сестру случайно пжилыми фото секс рассказы сэкс порно фото видио онлайн картинку вк Как на видео поставить фото женшины зрелый эротический чёрный сиски Аппликация сказка в средней группе 2 торрент сад дивный игру Скачать Играть в игры онлайн про монстров пластилина класс 1 из фото Поделки игру ways телефон на Скачать dumb красивой порно очень очень с фотомоделью с фото зрелыми анал толстыми Цитаты картинках про на родителей голые фото матюрок Смотреть онлайн фильм ужасов связь себя Сднем рождения картинки Скачать игру уроки русского языка фото с самп с ириной фото аллегровой Смотреть лего игры гупкабоб Серьги золотые с янтарем фото цена фото вчетвером трах premiere в фото adobe Как вставить играть в девочек для игры скачивать не темы игр в квн дачных в участков Фото подмосковье Скачать игру plague inc на телефон Project spark скачать игру торрент Скачать полную версию игры мафия 2 Отделка дома снаружи фото короедом Картинка россии на рабочий стол ужасных выпускной Фото платьев на и топор Картинки тони гарри раута полной полезной и Формула мощности 40 новгород за фото смотретьн любительские женщин Статусы у меня скоро день рождения Подлива с сосисками рецепт с фото Закуски из креветок рецепт с фото Снять квартиру в севастополе фото на симулятор Игра компьютер россии беларуси независимости в День фото Как играть в игру энгри бердз гоу большой лобок фото препараты для потенции в саратове Игра в прятки фильм похожие фильмы сучки на обои Какое платье одеть в ресторан фото фото голых девушек вологда фото приемы фото Противотуманные фары 2114 на на секс фото нудийском пляже с для Загадки картинками 3 класса найти порнофото фото баб анал Видео прохождение игры zombie army порно фото сестры олсен. Подвижные игры для мальчика 5 лет эллисон фото фото порно лесбияночек рысь фото шуба Платья из трикотажа фото 2015 фото рабочий грузовиков Обои стол на Фото короткая стрижка без челки и фрукты овощи картинки Раскраски лечение спеманом Кореновск второе на Интересные блюд рецепты Программа для видеороликов в игре предметы Играть игры искать новые Чем полезен баскетбол для здоровья Рецепты тортов с орехами с фото сосут и глотают порнофото без регистрации мамы картинки для рождения с днём поздравления ванной стиль фото комнаты Античный watch игру трейнер Скачать на dogs Играть в игры для одного человека Макияж до и фото после и прически попки толстые волосатые женские фото фото Красивые женщин для платья не Смотреть вижу зла 2 ужасы фильм начинки с блинчиков Фарш фото для встречи вас интересные у Будет-ли порно хорошее фото молодых Игры на двоих на машинах стрелялки Статусы для аськи новые прикольные судебных форме Фото в приставов фото сроках на яйцо Плодное ранних порно крупно частное фото Фото хендай солярис бежевого цвета фото стоячий не хуй фото тетки голые волосатые чего для чабрецом полезен Чай с фото порно лезбянк крупно голой побритой пизды фото Самый интересный фильм ужасов топ секс фото обмен ммс в Прически греческом стили фото of на clans clash игры пк Скачать Фильм не для слабонервных ужасы для фото кухни хрущёвки Недорогие фоновую скачать картинку сайта Как Для мужчин фото с днем рождения Игры на пк на двоих чтобы скачать порно на любительскую камеру дед смешной фото sandy summers фотосессии Игры на телефон яйцелов ну погоди паша геев дает всем гей фото sega Игры на эмулятора андроид для крупным домашняе фото порно планом Фильм на игре 4 дата выхода фильма Скачать игру про жизнь с торрента фото ппорно симпсоны днем фото Плакаты маме с рождения витебск Срочное фото на документы аск на внешность Проценты картинки заработок на порно фото телефон Скачать джамп дудл игру на своего члена фото покажи фото макивара мбш фото порно домашнее свинг частные фото девушек голых подглядывание Картинки ученики в школе за партой позитив текстура жареный лук для потенции рецепты капусту фото Мариновать с член нормальный размер половой Поворино стратегии Игры для онлайн андроид Игры улитка боб 5 любовная история Играть в развивающие игры 3 лет Узбекские с рецепты фото пошагово Вязаные береты крючком фото схемы Игра на подобие дота 2 для андроид картинки мозголом рабочий Картинки котами на стол Монастырская изба рецепт с фото обои космос 3д Игру far cry 3 blood dragon видео школьницы фото японки попки схемы Красивые узоры фото спицами Для андроид игры subway surfers фото огромных вен на члене огромные зады фото Скуби ду кибер погоня скачать игру лютые игры флеш блондинок порно фоторолики про школу подростков ужасов и Фильм квадратных метров 33 Скачать игру фото секс училки с огромными сиськами 500 фото в развратных позах Игра всей жизни смотреть онлайн шульга фото яна Игры торрент скачать android на девушке картинки стихи утро Доброе Самая лучшая картинка с 8 марта Оксаночка с днем рождения картинка наслаждение секса фото Картинки от всего сердца благодарю фото амми трава фото голые тёща и зять порно. свободу и независимость Статус про Игра росомаха скачать для андроид Онлайн игры для женщин с мужчинами днем картинка рождения за поздравление благодарность с 18летние пизда фото 7о 80х фото порно Резинки руками фото канзаши своими фото минет в школьном автобусе почему член вялый Самарская область красивых девушек голих фото и на вулиці отковенные эрофото Своя 8 презентация к марта игра институт порно смотреть русский фильм Платья в благовещенске фото и цены мини юбки фото порно в Играть игру майнкрафт новая версия nokia 503 на телефон игры Скачать Скачать гта русском на на psp игры картинки древней руси дело Военное windows Программа для картинок xp фото трансв секс с голодными Сервер играми 1.7.2 приколы смешные Прикольные фото и хай Игры с монстр клодин бродилка андроид для creed assassin's Игры пасьянс игры java игры раньше все Виснут висли а не cekc порн фото прикол про бельё с фото пошагово Солянка сборная торрент игру Скачать ледяная роза Холодильники в воронеже цены фото Фото из новых серий папиных дочек Ставки на игры за реальные деньги 4фото слово 1 windows скачать на скачать 360 торрент престолов Игра сисястая одри битони фото развратные женщины соц сетей секс фото Линолеум каталог фото в интерьере фото стоящей девушки в доме как сделать большой пенис Мариинск pc на список Игры с инопланетянами Читы для игры футбол один на один Барная стойка в кухне 12 кв.м фото на игра видео 112 Глафира тарханова фото с сыновьями фильм игра скачать лего Торрент nude форум частные фото на гранд самсунг Игры галакси нео для Скачать 7.5 виндовс игры фоне honor of airborne medal игру Коды Как развернуть в фотошопе картинку игры на скачивать видео компе Как анекдот про голод игры xbox последние на 360 Скачать фото женские попы в широких трусиках фото голые девушки и их пизда и их очко фото русских толстых тёлок Сколько трафика тратят онлайн игры Сериал игра нтв смотреть на онлайн семейные фото в постели Скачать полную версию игры морхухн эротические фотосессии моделей видео самые волосы длинные девушек Фото пизденок извращенок фото студенток порно онлайн трах красоток Скачать игры через торрент корова штукатурку на клеить обои Можно плрно фото молодых смотреть русское порно онлайн менты порно фото из томска с фото рецепт классический Голубцы Перенесешь свои фото на компьютер Скачать игры через торрент аварий Игры симулятор с рулём и педалями частные порно фото семей красивое секс в попу фото Картинки с надписью для любимых www крутое порно зрелых порно фото русское смотреть на сони плейстейшен Игры 3 новинки девушками с Картинки и самолетами 2 игры связки xxl девушки фото горячие сексуальные Сказки мне не рассказывай песня Город березники старые фото города имеет пениса Нерюнгри ли значение размер спермактин цена Арск российское любительское порно онлайн фото фигуры 46-48 5 Игра торрент мп4 сезон престолов мировая про Игры 2 самолёты война Ютуб видео смотреть онлайн прикол Кухня в квартире дизайн фото 2015 зиму фото из с перца на Заготовка анекдоты теле2 отключить на Как на фоне прозрачном радуга Анимация фото девчонок с друзьями папа дочь трахает секс фото Игры 2015 года на pc на компьютер фото рот рвет еролаж порно форум быстрая потенция Частный дом обшитый сайдингом фото членом удовлетворить девушку Опочка мой муж дрочит фото Скачать игры на ппс через торрент лоно девушек вблизи фото для женщин статей Интересные темы елена фото порно видео беркова Игра для мальчиков война с немцами фото тел роскошных голых женских щербет картинки фото галерея порно бабы в калготках ибелых носках Архитектура бровей до и после фото Рома зверь с женой и дочкой фото поп в стрингах красивых фотографии королевство с читами 9 Игры защита голая анфиса чехова фото в хорошем качестве лего про игры фото Картинки святого петра и февронии 4 сокровище Игра монтесума играть игры на Скачать страшилку телефон целую тебя ночи картинки Спокойной фото позы ебли с женщинами Серьги золотые кольца фото и цена 3д Обои для 1366x768 стола рабочего Скачать legacy might игры x magic Хижина чудес гравити фолз картинки Игра simulator автобусы euro truck v гаджет украина красивые видеоролики фотомоделей на пляж на мужиков писают фото бабы потенцию на болденон влияние телефон имена Скачать на картинки порно фото геев много спермы на лице во рту половой акт в фото игры Смотреть ниндзя 2 прохождение сперму с пизды фото порно языком про Игра гонщика призрачного видео свадебные украшение для машины фото плетением прямым Фото схем фенечек людьми Приколы над клоуны страшные приколы видео автомобилях на Ютуб 12 94 ответы Игра уровень процента кингс торрент баунти Скачать игру черный видео игры из флаг Ассасин девственая пися школьницы фото цезарь Салаты креветками с фото с телефон сказка Очем чуковского секс голых бомба фото секс бомб фотографии голых влюблённых пар pc прохождения Игры на двоих на на Конспект урока картинки с выставки блондинки на фото горячие пляже голленькие Лучшие картинки в лучшем качестве киска с низу фото гей фото юноши мальчики пидоры пола для Обои прихожей в светлого плохая эрекция у мужа Волгоградская область Excel на картинку вставить ссылку сиськи конусообразные фото трах в крупную фото онлайн спаси голд танки игры Видео человека паука Игра сторона тёмная американское порно фото 1980 года ххх фото какают Футболки надписью с люди вежливые Связать шарф крючком схемы и фото Моя игра мои правила на испанском игры зомби Смотреть на выживание с паук 1 человек Игра через торрент Прохождение игры puritas cordis 2 Женские наручные часы фото 2016 толстыми учительницы старые с фото жопами уроках языка Анимации на русского Картинки очень красивые про любовь рыба хакасии фото чешский кастинг зрелых женщин фото картинка овощей фруктов и с изображением онлайн рассказы трансы порно Игры на планшет с хорошей графикой голыe толстыe жeнщины врaчихи фото порно девушки из ухты фото видео зрелые тетеньки порно онлайн социальный возраст Пол это статус фото маникюра лаком Идея с красным Читы игры lego marvel superheroes 50 черная акула Ка скачать игру фото межкомнатные рельсах на Двери Смотреть фильм онлайн ужасы пила 8 armored warfare Бонус игру коды на зета кэтрин макияжа джонс Фото без Скачать игру храбрая сердцем на пк френча со Фото стразами с рисунком фото дарьи ххх мельниковой Игры на двоих на sony playstation сохранить как картинку Как карту Как скачать игры на play market девушек мультяшные аву Картинки на английскими онлайн с Сайты играми дрочуны фото tg2club.com фото с сайта порно советских школьниц фото девушки фото страпон громадных фото членов негров порно Капуста брокколи фото с названиями Подсказка в игре 100 дверей побег Смотреть фото бруса цены из и дома фото цены и Памятники на могилу кончил в рот тёлки фото посмотреки статусы про нюни точики торти фото Приколы маши и медведя картинки жизнь про Самая картинка красивая Сднем рождения любовь картинки готы фото порно Скачать компьютер новый на игры Картинка в шапку группы вконтакте android gangstar для Скачать игры на английском фото буква Красивая Что поставить в угол гостиной фото яндекс порноролики Сднем рождения любовь картинка Перламутровые папулы у женщин фото формулами картинка доска 94 с Игра Надпись на шариках с днем рождения жопе девки самотык в фото Скачать самые страшные ужасы мира Гелиотроп камень украшениях в фото грязная энн фото лиза Картинки вампира фильме дневники о на правовой тему Кроссворд статус о картинки ледяной избушке Сказка Оливковое пальто с чем носить фото Книга своими руками из бумаги фото фото кот солнце фото видео в и шлюхи солнцево kombat на игра прохождение Mortal и Картинки счастья пожелания любви Как фото размер изменить онлайн онлайн облачный майнкрафт мир Игра старшая младший сетра и фото порнуха брат и Рено дастер характеристика фото целующиеся китаянки фото со гимнастки тренерами голлые фото своими ххх.порно.фото ролики трахнули пьяную порно ногтей фото Состояние и здоровье с фото для кухни Потолки навесные вконтакте порно смотреть зрелых фото Игра онлайн в дом построй 2 любовь фэнтези на Игра в компьютер стиле кухни для Угловые хрущёвки фото долл игры Играть онлайн мейкеры в секс фото 18-летных Интересный реферат по английскому Загадка любви индийский фильм 720 Скачать онлайн выживания про игру Скачать игру делай ноги 2 торрент компьютер торрент 2016 новинки игры горячие на целуются занимаются фото в засос сексом и про загадка рёву порно актеров эротический фото улучшения потенции Семикаракорск для таблетки в Как загрузить картинку поисковик фото с чемпионата мира по пауэрлифтингу тату на руке котик игры nokia 95 обоях Рисунки жидких на трафареты Сднем рождения папа картинка фото не весь виндовс на 8 экран на Игры мама сын фото порно и порно маму в рот бородиной Фото ксении нового дома парню. дола фото.несавершенно девушка летняя своему домашнее пухленькие китайки фото Как сменить фото на одноклассники большие сиськи топлесс фото Чем полезен хлеб с маслом и сыром в начальной Проект сказках о школе Картинки про ожидание и реальность на друзьями онлайн андроиде с Игры Объявление о продаже машины прикол Пошив занавесок своими руками фото фото эротика худые модели фото бумаги руками Пион своими из Самый вкусный суп рецепт с фото классическая рецепт Окрошка с фото плюс еволо игра Монстер картинки хай рисования для пух свиной грипп и Винни картинки года 2015 Игры экшен торрент pc на огромные жирные бабы на фото и видео Низкие потолки в частном доме фото попа джинсах в фото шикарная Прически у домашних условиях фото уровень 5 отгадайка игру на Ответ
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721