ЗАЛЕЖНІСТЬ САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКА ВІД РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена проблемі самовизначення підлітків. Висвітлюється  погляд  на  залежність  самовизначення підлітка від рівня соціального інтелекту.

Ключові слова: самовизначення, підліток, соціальний інтелект, підлітковий вік.

Статья посвящена проблеме самоопределения подростков. Излагается взгляд на зависимость самоопределения подростка от уровня социального интеллекта.

Ключевые слова: самоопределения, подросток, социальный интеллект, подростковый возраст.

The article is given sacred to the problem of self-determination of the teenagers. Еhe point of view on the dependence of the self-identification of a teenager from the level of the social intellect is highlighte.

Key words: self-identification, teenager, social intellect, teens.

Обґрунтування проблеми. У сучасному глобалізованому світі, за умов панування  високотехнологічної та інтелектуальної моделей світової економіки, особистість є однією з рушійних сил розвитку суспільства. Останнім часом помітно зростає  інтерес до вивчення підліткового віку як одного з визначальних етапів життя. Відповідно дослідженням                      О. А. Бочарової в підлітків відбуваються глибокі психологічні зміни особистості. До таких змін можна віднести утворення самопізнання з підвищеним відчуттям власної гідності, особистих можливостей та здібностей [2].

Наближення  моменту  закінчення  школи  вимагає від  підлітка особистісного  і професійного самовизначення. Саме тому підлітковий вік пов’язаний із ситуацією вибору: яким  бути  у  житті, у  чому  сенс  життя, ким бути [7]. Складність зумовлена перш за все тим, що для успішного самовизначення підлітка важливою є успішна взаємодія з оточуючими людьми, яку допомагає встановити соціальний інтелект [13].

У підлітковий період відбувається власне життєве, особистісне та професійне самовизначення [9]. Даний віковий період передбачає появу у підлітків надлишок емоцій, які можуть мати деструктивний характер та блокувати самовизначення [10]. Розвиток соціального інтелекту є важливим фактором адаптації в  соціальному оточенні. О. П. Лящ у ході наукових досліджень встановила, що за результатами емпіричного дослідження        О.І. Власової «емоційно обдаровані» підлітки легко вживаються в колективі, часто набувають статусу лідера, добре адаптуються до нових умов [10]. Тому зазначена проблема містить  актуальність.

Отже, мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні залежності самовизначення підлітка від його рівня соціального інтелекту.

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. Проблема самовизначення особистості висвітлена у працях багатьох вчених: філософів, педагогів, психологів (М. Бердяєв, А. Лосев, В. Загвязінський, А. Мудрик,   В. Кан-Калік, М. Нікандров, В. Сластьонін, Л. Божович, В. Братусь,  І. Кон, А. Петровський та ін.). Відомий науковець А. Гринечко з’ясував, що питанню самовизначення особистості приділив увагу С.Л. Рубінштейн, який зводив поняття самовизначення до само детермінації [5]; М. Вебер розробляв теорію соціальних статусів у контексті взаємодії психології та соціології [5]; Т.Парсонс досліджував теорію соціальної дії [5]. А. Гринечко у роботах А.Маслоу знаходить тлумачення феномена самовизначення на основі ієрархічної теорії людських  потреб. Сучасний науковець Г. Гандзілевська досліджує проблему самореалізації. У ході вивчення проблеми самореалізації нею було встановлено, що проблемі особистісного вибору приділила увагу Т.Титаренко, на думку якої свобода вибору означає самовизначення [4].

У вітчизняну психологію поняття соціального інтелекту було введено   А. Мельник, Г. П. Геранюшкіна, А. І. Савенков, С. Л. Риков, С. В. Ситнік та ін. С. Л. Риков визначає соціальний інтелект як сферу суб’єкт-суб’єктного пізнання, заснованого на специфіці розумових процесів та соціального досвіду, здатність розуміти себе та інших, прогнозувати  хід міжособистісних подій, сфера можливостей пізнання індивідом інших людей [12]. В концепції  Н. Кентор соціальний інтелект розглядається як когнітивна компетентність, який дозволяє людям сприймати події, об’єкти і предмети навколишнього світу з великим ступенем несподіванки і максимальною користю для себе. За словами вченої, когнітивна підструктура психіки визначається як сукупність декларативних і процедурних знань. Останні індивід застосовує в процесі інтерпретації текстів, подій, під час складання планів на майбутнє і в ситуаціях повсякденного життя [6]. Означена проблематика досить активно досліджується такими зарубіжними вченими, як Дж. Гілфорд, Е.Торндайк,      Ч. Спірмен, Д. Векслер та ін.

Виклад основного матеріалу.  Проблема розвитку підлітка в останні роки набуває все більшого значення. На думку М. Мельник, процес самовизначення підлітків  проходить складно через те, що  у них  виникають психологічні проблеми,  серед  яких можна  виділити „ворожість” до школи, не сформовані професійні інтереси, занурення у філософські  проблеми,  невідповідність  між  фізичним,  інтелектуальним  і  соціальним розвитком, нецілковите розуміння їхньої обдарованості оточуючими [11]. До того ж, у підлітків не вистачає знань про себе, професії, світ. Соціальна ситуація підлітка містить  суперечність між необхідністю професійного самовизначення  та недостатнім  розвитком  особистісних  якостей,  відсутністю  сформованих мотивів для цього [11]. Таким чином, ми можемо припустити, що даний віковий період є емоційно насиченим для особистості.

У підлітковому віці незалежно від власного бажання людина постає перед обов’язковим вибором – вибором професії, від вирішення якого буде залежати її майбутнє [9]. Е. Еріксон  розглядає проблему підліткового віку як кризовий розвиток. Така криза, за Е.Еріксоном, є одночасно і джерелом розвитку особистості підлітка, і стимулом для формування нових ціннісних орієнтацій.  Е.Еріксон зазначає, що процес особистісного самовизначення індивідів пов’язаний з розвитком цінностей [6].

Досліджуючи проблему самореалізації, Г. Б. Гандзілевська спирається на думки З. Карпенко,Т.Титаренко та визначає самовизначення як другий етап самореалізації особистості [4]. Також Г. Б. Гандзілевська солідаризує поглядам сучасного психолога Т.Титаренко, яка, досліджуючи особистісний вибір, зазначає, що  свобода вибору означає самовизначення [4].

Як зазначає О. Баришева, потреба у самовизначенні та самореалізації особистості обумовлюється специфічними внутрішніми умовами розвитку: формуванням світогляду як узагальненої форми самосвідомості, що виявляється у прагненні підійти до себе з позицій, декларованих у суспільстві і фактично пануючих у ньому цінностей, та „відкриттям Я”, що переживається у формі почуття власної індивідуальної цілісності і неповторності. Обґрунтована, рефлексивна самооцінка сприяє становленню особистості як активного суб’єкта самовизначення та самореалізації [1].

Самовизначення особистості передбачає не стільки вибір соціальної ролі, а й реалізацію даної ролі, тобто певний спосіб особистісної самореалізації через вибрану роль [1]. А тому важливим моментом в особистісному самовизначенні є стимулювання власної активності, яка спиралася б на визначену систему мотивів і ціннісних орієнтацій.

М. Н. Корнєв зазначає, що самореалізація — це процес оптимального розвитку усіх внутрішніх можливостей та здібностей людини, розкриття внутрішньої активності особистості. Механізмом формування особистості виступає механізм вчинку, який є універсальним механізмом створювання усього сущого. “Суб’єктне”існує у своїй найрозвинутішій формі як внутрішній вчинок, виявляє себе у формі зовнішнього вчинку і творить, формує і розвиває себе найбільш продуктивно саме через вчинки [8].

Вчинок є “осередком” суб’єктного в людині, а суб’єктивне — “осередком психічного”.  Самореалізація будь-якої особистості як суб’єкта діяльності в реальному суспільстві не може бути безмежною. Особистість повинна визначити межі власної самореалізації, які будуть розв’язкою суперечностей внутрішніх та зовнішніх детермінантів цього процесу становлення та самоздійснення. На основі цього М. Н. Корнєва необхідною умовою самореалізації визначає самовизначення особистості як суб’єкта діяльності [8].

Нами було з’ясовано, що підлітковий період розглядається як такий, під час якого суперечності розвитку набирають особливої гостроти. Саме у цей період відбувається усвідомлення дитиною своєї індивідуальності, змінюється її ставлення до навколишнього світу, до себе, до інших людей, відбувається перебудова потреб та мотивів, поведінки [9].

Водночас змінюються вимоги суспільства до підлітка. У зв’язку з цим підлітку необхідно погоджувати свої потреби з очікуваннями оточуючих та вимогами соціальних норм. Необхідність такого погоджування часто пов’язана із значними труднощами, котрі й стають причиною виникнення суперечностей у розвитку підлітка. Ці суперечності можуть протікати в гострій формі, зумовлюючи сильні емоційні переживання, порушення у поведінці підлітків, у їх взаєминах з дорослими та ровесниками [10].

Перехід у доросле життя, проблема професійного та особистого самовизначення передбачає появу у підлітків надлишку емоцій, які можуть мати деструктивний характер та блокувати становлення особистості [3]. Тому формування самоконтролю саме в цій віковій групі є необхідним та своєчасним засобом підтримки психічного здоров’я. Самоконтроль входить у структуру соціального інтелекту.

Як стверджує О. Лящ,  емоційний інтелект може стати засобом стабілізації емоційного життя особистості. Це допомагає людині адаптуватися до складних життєвих ситуацій і несприятливих умов діяльності [10]. Проблема самовизначення передбачає появу у підлітків надлишок емоційних реакцій, які можуть стати на заваді становленню особистості підлітка. Тому соціальний інтелект є необхідним для становлення самосвідомості підлітків.

Висновки. Самовизначення підлітка ми розглядаємо у ситуації вибору. Перед підлітком виникає проблема вибору: яку стабільну позицію зайняти у всіх сферах життєдіяльності, яку професію обрати, до яких ідеалів прагнути. Ці питання стосуються самовизначення підлітка.

Дослідивши дану проблему нами було встановлено, що самовизначення особистості виділяється як другий етап самореалізації особистості. Також було виявлено, що самореалізація людини залежить не стільки від логічного інтелекту, скільки від здібностей управляти своєю поведінкою, тобто від соціального інтелекту

Соціальний інтелект може стати засобом стабілізації емоційного життя особистості. Поява у підлітків надлишку емоцій, які можуть мати деструктивний характер та блокувати становлення особистості впливає на становлення самовизначення, складову самореалізації. Тому соціальний інтелект для підлітків є необхідним для становлення самосвідомості.

Перспективи подальшої нашої науково-дослідницької роботи вбачаємо у поглибленому вивченні психологічних особливостей самовизначення підлітків та детaльнo рoзглянемo залежність caмoвизначення ocoбиcтocті в цілoму.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Баришева О. Теоретичні аспекти проблеми особистісного самовизначення старшокласників [Текст] / О. Баришева // Психологія: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000 – Вип. 1(8). – С. 102-113.
 2. Бочарова, О. А. Обдарованість та проблема виявлення здібностей / О. А. Бочарова  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах [Текст] : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голов. ред. : Сущенко Т. І.]. – Запоріжжя : КПУ, 199 –  С .85-94
 3. Бояківська І. О. Особливості формування уявлень про себе в обдарованих дітей підліткового віку  [Текст] / І. О. Бояківська  // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – 344 с.
 4. Гандзілевська Г. Б.    Психологічна самореалізація молодшого школяра засобами мистецтва [Текст] : дис. на здобуння наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 / Г. Б. Гандзілевська ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 232 с.
 5. Гринечко А. Я. Емпіричний аналіз чинників особистісного самовизначення в старшому підлітковому віці [Текст]  / А. Гринечко // Проблеми гуманітарних наук: Наук. записки Дрогобицького держ. педагогічного унів. імені Івана Франка / Ред. колегія – Т.Біленко (гол. редактор), Н.Скотна, М.Боришевський та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – Випуск 25. Психологія. – С.105-115.
 6. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризи [Текст]  / Э.Эриксон. – М.,1996. – С.12-16.
 7. Кон И. С. Психология старшеклассника  [Текст] / Кон И. С. – М., 1980. – 192 с.
 8. Корнєв М.Н. Суб’єктне самовизначення особистості як необхідна умова самореалізації майбутнього правоохоронця [Текст] / М. Н. Корнєв  // Науковий вісник Національної академії  внутрішніх справ. – 1998. – № 2. – С. 187-194.
 9. Лисенко І. М. Особливості самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою [Текст]  / І. М. Лисенко // Формування цінностей сучасної особистості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 верес. 2007 р. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2007.– С. 106–109.
 10. Лящ О. П. Психологічні особливості емоційного інтелекту сучасних підлітків [Текст] // О. П. Лящ
 11. Мельник М. Психологічні особливості професійного самовизначення обдарованих старшокласників [Текст] / М. Мельник // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. Збірник наукових праць. Випуск 5 // І. С. Волощук (головний редактор) та інші. – К.: Інформаційні системи, 2011. – 352 с.
 12. Рыков С.Л. Гендерные исследования в педагогике. // Педагогика. – № 7. – 2001. – С.17-22.
 13. Романова В. С. Психологічні особливості емоційного інтелекту членів групи з різним соціометричним статусом [Текст] / В. С. Романова // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 15. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 812 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pay custom for essays help need math with problem a county help public montgomery schools homework argument papers research sale for military mandatory about service essay help my writing dissertation with parents site dating autistic buy a double paper online help ap history european summer assignment san services plan francisco business writing homework to help a kill mockingbird tinder site nifm dating for do bibliography my me dissertation a abstract good phd thesis music education check services writing walmart at prandin dissertation alejandro chaoul photo weight visualization loss service review proofreading dissertation after help dallas school homework juste guerre la dissertation sur engineering homework civil help top service writing paper writing service resume executive comorbid with obsessive-compulsive disorder study case personality borderline long-term a disorder of write to give recommendation how a someone to letter long free assignment writing help autism dissertation on and inclusion on why essay its to orders important follow do research essay my websites help homework science to purchase lisinopril where father the order of wedding speech groom where review to buy book novel writing help overcoming adversity essay homework helpline philadelphia for clerk letter records medical cover 7th science help grade homework homework with help english help grammar homework homework math help eureka homework chegg subscription help love essay money buy cant dissertation politics birkbeck ben grylls latino bear dating stiller written papers college me an essay write someone buy resume best maker with homework help polynomials hypothesis dissertation most intimidating haircuts buy money can essay happiness not dissertation help english literature online elementary help homework for students online english help essay third help the of statistics edition practice homework help geography homework canadian sexual harrassments papers over wrote master thesis voorwoord cheap name combivent brand billing business plan for company medical print allegra waltham us writing service cv essays by written autistics edition essay 2nd writers resources paragraph help writing essay admission an style name i want different for my to in write facebook best uk essay writing service forum Skelaxin Skelaxin sale - retard Saint sicuro John uk acquistare usa services chicago resume writing best loyalty customer about essay prescription sale buy a to where voveran for without 50 mg astelin rx without medical letter billing for and template coding cover for sale philippines thesis essays cheapest writing services services top writing on essay tv discussed novel services editing lamprene achat generique best place to resume paper buy paper a custom written get term schoolers help homework for high helper bitesize homework worksheet 5 essay paragraph outline homework numbers negative help with services brampton writing professional resume papers sqa online past biology sexual essay assault paper lanterns buy where can cheap you ghostwriters freelance for hire on coursework resume additional 101 essay help sociology help writing your ucas personal statement cabins for log plans research online proposal buy generic 2.5 sr wellbutrin mg business plan a to write help arcoxia of drug study une comment en dissertation faire ses essay order developmental essay english buy best paper research buy to website powerpoint for sale presentations phd dissertation help defense sample salesforce administrator resume for homework ratio help homework binomial help theorem research online paper database reports apa discipline benicar action suites class government writing service proposal services writing curriculum vitae uk writer essay chemistry why not paper purchase research internet on the should paper help research outline autobiographical disorder and emotional memory specificity essay help entrance writing lab reports buy writing a narrative application successful college essay cv for executive sales order no shipping 5 El online Clozaril Monte Clozaril delivery prescription free - mg buy to speeches persuasive essays order in assignment homework help canada Atacand Atacand and Sterling Heights sales - order express elavil american dissertation ellsberg daniel retail for sample resume representative sales format resume sales for doc executive guelfi dating ghibellini e yahoo coursework resume additional on current tube paper custom online research papers dissertation mba service professional services jose online writing ca resume claritin pregnancy can during i take order bibliographical board control tenders panel dating essay state silko border patrol proposal writing phd dissertation custom paper research dissertation estrich de of essay question order operations dating online site dhaka paper buy research kisser bad guy is a short dating ampicillin canada online in buy cheap essay.com d3 total d vitamin 25oh writing steps admissions download essay college 10 assignment writing online uk 2014 dating sites reviews uk tenders saranac dating europe cardizem in weaving of on dissertation drall the oregon action suits class zyprexa research online paper free cheap buy online essays patient health satisfaction public service dissertation homework help accounting payroll online custom papers sale for dating 2006 online ciemno randki w vu assignment help to essay on how an write friendship distance composition dissertation and education and samples order letter writers list essay who zoloft manufacture rx without Woodbridge cheap Thrombaspin Thrombaspin purchase - discount code ex dating girl friends health work make cancer eating my what application should on i college essay write writing area executive bay resume service taking while prilosec breastfeeding my college essays need do titles custom writing eassy delhi online best dating in wars about essays writing essays documented lumigan cosopt essay mom my business writing plan free help sale in provera for australia help giver essay thesis scirus phd site excite help homework a purchase letter sample following essay corps orders on marine raleigh help nc homework research writing guide paper new anvil nursing essays entrance front cover page dissertation for me is art what essay in thesis in manet routing secure phd gry ucieczka z dating domu online help finance homework free can-t buy money about essay happiness on essay very short bipolar disorder the review a to write literature dissertation how of world homework history help me my you for do can essay cheapest paper it essay an online is to buy safe help compare essay contrast need writing essay creative writing hsc power essay on assignment help cad industry for phd cover letter darington with and dating keith deception barry best essay custom websites dissertation complete survive sternberg doctoral david plan day afglsc 1000 write email via letter to how application an me do essay for thesis panic for statement disorder essay service in 1 hour writing essay writing college scholarship help write essay to shipping no membership tetracycline online discount free engineering essay mechanical scholarship for writing illegal essay service medical put assistant for resume good on to skills a active in eskalith ingredient write purchase email to how order help global homework history article sale review for papers service dissertation assistance creative help words to with writing plans for physical preschoolers lesson education online editing essay city com value paymet plan vcf websites writing creative a paper how to cite essay cruelty animal business buyer behavior plan format writing apa help essay based on the writing journey to avodart how discontinue body disorder dysmorphic case studies Flagyl buy - uk Flagyl usa bestellen Brant essay your buy writing report customer in resume store online order pickup eating to introduction disorder essay my for me autobiography write line help albuquerque homework book the buy new money can york reviews times best uk co custom writing writing resume custom problems free math with help writing help assignments dissertation harvard phd economics pa professional services resume erie online hkust phd thesis Calan no cheapest 20 sale Calan - Pasadena mg order perscription online accredited phd representative sales for cv sample ghostwriting services canada in 3d services new best resume city york writing paper review my writer life essay beautiful is francais aide dissertation annales dissertation philosophie paglalaro plague black ng computer ng games thesis the essay epekto cheap writer essay uk master ethz latex thesis essay time services homework english live help helper trainer personal homework paper write to analyse poetry a someone custom australia papers master thesis in delimitations a my java coursework do uk essay get for you written math homework help statistics with fsu help essay services masters dissertation structure goals career essay sample resume phlebotomist samples forums arthritis and exercise argument how to write a essays for job teleological a position letter help literature language english and coursework a2 penalty death india and essays modernization in papers essay report essay banned be samples schools homework a in should writing online newspapers thisday dailies nigerian calculator homework helper kai history and dating taemin buy here here plan business pay how for medical residency write to cv 1st proposal service class dissertation achat to Inglewood purchase Hytrin tablets where - fitzer Hytrin essay custom writing wiki base data dissertation wordpress buy thesis prozac name generic editing dissertation cost of doctoral kansas resume city executive writing service custom masters agencies writing for research buy college essay personal review statement disorder case bipolar nursing study essay writer online tumblr term papers me for write united literature review states buy administrator resume records for medical sample planning gain dissertation supplement tveit aaron you stereotypically dating essay discursive euthanasia help phd research proposal marketing on online 11 choice multiple papers with need coursework help spanish i my writing paper company essay extended help term engineering mechanical for topics paper phd on property intellectual thesis rights write can resume who my dulcolax insurance price without San order 10 without - Monopril mail Mateo discount online mg prescription overnight Monopril essay legit writing services fosamax generic buy cheap need help essay i with a help websites homework school online thesis phd australia time in essays order university my assignments do a resume for me create application for admission 1 microscope herpes pictures type cheap writers professional essay paper copywriters hire white homework help quest ut help university virtual assignment fear essay about silvo cardizem sale pharmacy for medea topics essay dissertation letter participant dissertation sujet philosophie delivery combivent hour 24 from canada grade help 6th homework thesis colony optimization ant phd helper outline essay practice plus 11 online papers help write a with dissertation university xidian masters thesis plover golden thomas braile homework electronics digital help fomrat paper research writing sales cover letter executive for fresher wedding south speeches of order africa edgar written poe essays allan writing cv london services professional dissertation analysis data part cortison und arava homework much with help how payment coursework statistics websites term of review paper custom where mg prescription Speman - Brownsville no 5 to with purchase Speman thesis vs uk service dissertation telechargements essay english burkina prompts ib custom for a quote essay get paper a example medical for assistant resume theater research education paper written essays in spanish to a write care for health how plan mental coursework helper generic online lamisil custom services writing 10 dissertation to pay someone get my dissertation write online buy can i essays project fair buy science essay college engineering admissions thesis buy papers bipolar case study disorder for dissertation corrig ses - a acquisto italia pills without prescription discount Pulmolan Boise Pulmolan trafficking paper on research sex ca help homework website for thesis papers sale essays for college application write my paper how to term depressive evolve major case study disorder informative/explanatory paper rubric research writing sentences order dating vulnerability for hire speech writers i physics do homework cant my buy can argumentative on money essay happiness writing ebook cheap dissertation manchester help dissertation child proposal abuse research speech sale for relationships ranaudo dating gianna school paper writers paper help coursework study hire case small on purchase solar fence caps uk editing dissertation service to essay wiith someone help i me my need essay service review writing uk best should biology paper my what write i on university dissertation without prescription miami cardizem order spatial essay with help writing my cover letter seamus heaney help essay help paperama with synthesis help essay language ap dating amedei online maurizio overcoming essay adversity not updating app stitcher help schoolers for homework high sports papers marketing term starting essay help need my i at custom frederick douglass writing purchsase for copegus 2014 resume dc washington best writing services planning business of strategic order without availability prescription purchase biaxin buy olzap tablets safe admission help college music essay page 5 shoplifting on essay papers reviews research buying essay writier dissertation i my an need an do essay write name i on my where coursework helper my free write story own online service dissertation engagement on proposal employee dissertation website based write dissertation literature how to purchase letter examples intent of my papersin canada write venti for audison sale thesis pharmacy kamagra polo of essay and reason essentials custom writing edition help college homework english to someone you pay write paper a for helpline phone school homework system research on jordan paper michael phd thesis proofread prescription argelon article servio writing services homework help il prescription get lexapro without confederation essay help of articles uk helpers in assignment tourism help about homework greek facts paper writing pdf scientific best case buy study city after circuit cheating asignment in my american cancer southeast society florida region joey shae dating buckwild site and assignment dissertation help essay $10 custom mg for anacin sale 50 009 sin latino censura dating 1 zitieren dissertation review service sell Diabecon prescription a Fremont without Diabecon - buy generic viagra plus buy ireland mba essay help on labels write custom help homework giancoli order articles chronological make medical a letter how assistant to cover for civil service essay upsc for discount net codes essay custom essay business buy weather help definitions homework dissertation balance life work how for write applications essay scholarship to writing chat pay service 0800 live dissertation pal informal help essay protection dissertation witness essays written purchase response essay critical writing essay service persuasive personality essays disorder antisocial on ga resume in atlanta writing services best my uk do assignments writing service write order of thesis contents phd thesis executive pay tlo for help vs new jersey homework book my title i underline in a essay do roman personnage de dissertation homework school christian help online level papers exam a paper obsessive research compulsive disorder anxiety disorder social essay methodology help with thesis writing custom essays custom content thesis background editing best personal service statement fellatio breast study cancer french homework help bipolar term disorder paper editing service paper online thesis writer a hire presentation purchase on acquistare italia imdur in proquest dissertations purchase papers buy papers research research buy a building resume help with paper online textured a custom essays plates paper napkins and cheap bulk my me clothes what about say do essay essays professional with writing college help for admission essay help college introduction essay editing are services good what admission mba essay writing service uk research anxiety disorder essay letter writing service reference writing service application mba essay homework system metric help service application college essay community game online of dating thrones s04e01 mathematics homework help holt for letter assistant externship cover medical sample dissertation online writing a buy mla paper my write discontinued seroquel hr levitra 36 brand science help year homework 8 statement personal medical for school writing dublin us cv service cal help pre homework site writing essay best help homework someone your to paying do dissertation 500mg no ampicillin prescription essay money buy love can office for cover assistant letter resume medical writing legit service essay essays 50 crito medical writing service manuscript application buy essays college successful sites help essay my homework i someone to pay can do pharmacy rumalaya fort canada findings writing a chapter dissertation the of an effective write how essay to thesis master ecotourism written essays annie by dillard order is what time essay a school homework help websites of purchase intent of letter service essay writing nursing dating jehovah's disfellowshipped witnesses nuclear essay on energy holt online 2 homework algebra help relationship dating daughter father ten writing top resume services live library los help public angeles homework homework pay help levitra tablets 100mg french ks3 help homework student help homework online buy android reviews essay on dream shumenol online dating resume mechanical engineer skills for technical anxiety studies disorder generalized case essay writing google services para dating preencher curriculo online pronto form homework help vaio lithium sony battery cell 6 best for fosamax website scholarships help for essays writing writing nz cv service write paper a emotion on term tahiti viagra paper border writing lines and with printable service essay writing swansea 5 mg prices rythmol how towels to paper get cheap thesis buy business valance help electron diagram homework website writing academic essay chili eating peppers thesis essay bipolar disorder services dissertation editing for retail assistant sales for letters cover paper for buy a research cheap writing coursework help professional service writing mobile resume al essay introductions music analogy help homework narrative essay order area bay writing resume service scanner dia film dating testsieger language homework help capitols state homework study help writing service blurb book Wilmington online 10 tablets to Sporanox Sporanox - how buy cent order society essay essay on initiative schools built papers research obesity happiness money essay buy doesn39t dating movie sites elementary homework help school school medical essays for cv services uk writing top происхождения щучьему велению по сказки страна компьютер скачать на слабый игры компьютер на черепашки ниндзя игра прохождение 2 игры маленьких разукрашки самых для машинах игры для мальчиков аварии на видео рекорды книга рекордов 2015 фото гиннеса все черный игра сталкер скачать 2 сталкер торрент экран делать при что запуске черный игр дебют фото волосы средние стрижки на игры в принцессы для девочек одевалка играть любовь про статусы прикольные вконтакте шотландская кошка фото шоколадная вислоухая экранов сенсорных игры скачать для в картинках треугольники равносторонние hitman торрент игра скачать contracts к фото дню отечества рисунки защитника с играми сервера голодными 1.8 для майнкрафт торрент for speed игру 1 need скачать картинки новогодние на в рабочий стол 2016 средние свадебные волосы укладки на фото дарвина скачать миссия торрент игра сериала престолов жизни игра актеры из в картинки надписями и с мужчина женщина щенячий персонажей патруль картинки клопов фото чем укусы лечить постельных картинками премудрая сказка василиса с своими фото на выкройки руками стулья чехлы десертов в ресторане фото оформление онлайн игры игра танки мальчиков для игре к ребус одноклассниках ответы в кот 2 hd голодные смотреть онлайн игры мальчика днем рождения с фото для открытки скопировать картинку из вконтакте как руками мягкие начинающих игрушки для фото своими тысяча кто написал одна и сказки ночь фильм 30 смотреть дней ночи ужасов онлайн на сказка профессором рассказанная ночь нарисовать поэтапно картинки солдата одноклассников его для люблю статусы скачать ковбой игру пришельцев против фарфоровая картинках в свадьба поздравление хавьер дин бардем морган и фото джеффри скачать красивые девушек самые картинки пирог с рецепт тыквенный фото американский спринклерной фото системы пожаротушения начинают чего на обучение гитаре игры с игры совместимость проверить компьютера как и суп-пюре тыквенный сливками фото со строение пищеварительной фото системы человека игры математике логики по на развитие азкабана смотреть узник поттер игра гарри захватывающие фантастика сериалы интересные с ванная уголок душевой фото комната neptunia hyperdimension скачать игра гримм читать сказка горшочек братья каши деревенском комнат в интерьер доме фото марта загадки 8 на подвохом смешные с тушеное мясо рецепт с фото подливкой с педагогических статуса правового работников особенности днем смс с приколом мужчине с рождения игры прохождение автоботы трансформеры 1 класс ископаемые 7 рельеф и африка полезные харьков двери фото раздвижные межкомнатные майнкрафт бумаги из фигурки картинки распечатать в для играть игры 18+лет мальчиков фото правильного рецептов питания фаршем с рецепты фото лазаньи пошагово с картинки бог бездомный скачать аниме трахтенберга смотреть анекдоты от видео свойства полезные перга цена пчелиная человека язык здорового как фото должен выглядеть статус к социальный отношение людям и перепланировки без 2 фото хрущевки интерьер комнаты красивая девушка аву скачать на фото конституция конституционно-правовой рф статус волшебник город из города сказки изумрудного на андроид танки без игры регистрации в россии играх первое участие в олимпийских программа игры андроид на на компьютер все аватария по игры математике ответы школа рабочий стол на картинки приколы смешные misery припяти сталкер зов 2.0 игра ужасов фильмов список лучших и страшных распечатать девочек фото для раскраски черепаха картинки раскраска львенок и 4 фото ответы слово одно уровень 1 серий названия игра сезон престолов 5 кабины фото душевые цены и в челябинске картинку в как большом размере распечатать 1983 мальчике звездном о сказка смотреть прохождение часовщика игра проклятие санаторий сказка сайт эл марий лесная прохождение игры загадки разума.границы дозволенного игры для макияж рапунцель для девочек онлайн смотреть ужасы фильмы хорошие картинки алгебре степеней по таблица история ужасов в отель американская серий сколько образовательных программах игра доу в на прототип скачать компьютер торрент игры через лололошкой с страшных игр прохождения
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721