ЗАЙМЕННИКОВО-ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОВІСТІ „ЗАХАР БЕРКУТ” І. Я. ФРАНКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367,335,2                                                            

Фарина Н. Г.

Львівський національний

університет ім. Івана Франка, м. Львів

ЗАЙМЕННИКОВО-ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОВІСТІ „ЗАХАР БЕРКУТ” І. Я. ФРАНКА

У статті проаналізовано особливості функціонування складнопідрядних речень з підрядними займенниково-означальними, які були виявлені у повісті І. Я. Франка „Захар Беркут” (1883). Перелічено мовні явища, якими вони ускладнені. Виявлено способи розташування залежних частин щодо головних, а також сполучні засоби, за допомогою ці частини приєднуються.

Ключові слова: складнопідрядні речення з підрядними займенниково-означальними, сполучні засоби, корелятивна пара.

В статье проанализированы особенности функционирования сложноподчиненных предложений с придаточными местоименно-определительными, которые были обнаружены в повести И. Франко «Захар Беркут» (1883). Перечислены языковые явления, которыми они oсложнены. Выявлено способы расположения зависимых частей относительно главных, а также соединительные средства, с помощью эти части присоединяются.

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения с подрядными местоименно-определительными, соединительные средства, коррелятивная пара.

The article deals with the specificity of operation of the complex sentences with pronoun-attributive subordinate clauses, which were found in the story Ivan Franko “Zahar Berkut” (1883). Author concentrate attention on phenomens, they are complicated. It was also revealed location of dependent parts  and conjunctive means which were joining these parts.

Key words: complex sentences with pronoun-attributive subordinate clauses, conjunctive means, correlative pair.

Дослідження особливостей творів окремого знакового письменника – важливий матеріал для встановлення основних закономірностей розвитку мови на певному етапі. Проза І. Я. Франка багата на різноманітні синтаксичні способи відображення авторського ідейно-тематичного задуму, одними з найяскравіших серед яких є складнопідрядні речення атрибутивної семантики. У займенниково-означальних реченнях вона виражається специфічно, адже опорний елемент не має конкретного змістового наповнення. Р. О. Христіанінова трактує речення, в яких головній частині опорним компонентом виступають займенники, як особливий структурно-семантичний тип – катафоричні складнопідрядні речення, бо катафора – „семантико – синтаксичне явище встановлення лексичної або преференційної тотожності займенника з його вербальним відповідником, який перебуває у наступному контексті” [4 : 91]. Цим зумовлена необхідність залежної частини, яка, крім значеннєвих означальних відтінків, уточнює, пояснює, про що йдеться, містить цілком нову інформацію про співвідносні елементи.

У структурі складнопідрядних речень з підрядними атрибутивної семантики займенники можуть виконувати дві функції – співвідносних слів у головній частині і сполучних засобів у підрядній, будучи при цьому повноцінними елементами синтаксичної організації кожної з частин складного речення. Саме тому в межах логіко-граматичної класифікації окремої групи вони не складають, адже в основі такого поділу – співвіднесеність підрядної частини з певним членом речення в головній.

О. Є. Вержбицький [2 : 408] у колективній монографії „Курс сучасної української літературної мови”, аналізуючи особливості підрядних означальних речень, згадує про співвідносні слова, називаючи їх вказівними. Він наголошує на їхній дейктичній функції, а також на можливості розкриття змісту цих одиниць підрядними реченням.

У повісті „Захар Беркут” засвідчено 28 елементарних (53, 8 %) та 24 (46, 2 %) неелементарні складні синтаксичні структури, у складі яких є займенниково-означальні підрядні частини. У 8 неелементарних реченнях виявлено дві і більше залежні займенниково-означальні частини. Вони характеризуються різними особливостями формального та змістового зв’язків.

У головних частинах поліпредикативних структур наявні опорні слова, зміст яких розкривають залежні частини. У ролі корелятів, засвідчених у займенниково-означальних реченнях повісті, найчастіше виступають вказівні займенники той (та, те, ті) – 48, 8%; такий (така, таке, такі) – 17, 1 %; означальні займенники весь – 19, 5 %; кождий – 4, 9 %, наприклад: На становищi супроти звiра були два околичних бояри, з тих, що то найголоснiше перехвалювалися i хотiли перед усiми показатися мисливцями [3 : 16]. – Нiчого злого я не сказав тобi, боярине,– нiчого такого, що би приносило нечесть тобi або твоїй доньцi [3 : 38]. От так буде кождому, хто поважиться торкнути мене чи рукою, чи словом [3 : 69].

Решта 9, 7 % – це одиничні випадки уживання в ролі опорних слів елементів один з них (розподільно-видільна семантика), один (семантичний відповідник неозначеного займенника якийсь), заперечного займенника ніхто, неозначеного займенника хтось, наприклад: За тим не зупиняючись анi на хвильку i не даючи ворогам часу до намислу, медвiдь кинувся на одного з них, що саме стояв на його протоптанiй стежці [3 : 16]. – Браття, – говорив він, – відай, прийдеться нам погибати, бо на рятунок слаба надiя, а монголи, се знайте наперед, не пощадять нiкого, хто дiстанеться в їх руки, так, як не пощадили наших ранених товаришів [3 : 108]. Тут є хтось, що потребує твоєї помочi [3 : 182].

У творі виявлено одне речення, де опорний елемент – співвідносне слово – опущений, але з контексту та змісту всієї конструкції здогадуємося про його необхідність. Саме тому речення Щаслив, кому судилося жити в тi днi! [3 : 184] зараховуємо до займенниково-означальних, хоча не всі мовознавці погоджуються з таким твердженням [5 : 271].

Опорні слова разом зі сполучними засобами утворюють корелятивні пари: той – що (26, 8 %), весь – що (14, 6 %), той – хто (9, 8 %), той – котрий (7, 3 %), такий – який (7, 3 %), такий – котрий (4, 9 %), кождий – хто (4, 9 %), весь – хто (4, 9 %), такий – що (4, 9 %), наприклад: Вони живо дрюками поспихали тих нещасних у воду, а тих, що опиралися, позшибали стрiлами та списами [3 : 176]. Хто менi при такiм дiлi нагадає про нього, той стає в союзi з батькiвським серцем проти мого розуму [3 : 149]. Доля звичайно тих найвище пiдносить, котрих думає найнижче зiпхнути [3 : 39].Сей ланцюг – то наш руський рiд, такий, який вийшов з рук добрих, творчих духів [3 : 55]. Твiй батько не таку силу виведе проти них, а таку, проти котрої нiяке вiйсько не встоїть [3 : 138]. Той монах умiв чудово лiчити рани i брався навчити своєї штуки кождого, хто проживе з ним рiк у добрiй злагодi i покажеться йому чоловiком щирого серця й чистої душi [3 : 44]. – Берiться за линви, всi, хто може досягнути! [3 : 153]. – Максимове слово таке, що воно не має сили в устах iншого; тiлько як вiн сам може сказати його, воно має силу [3 : 140].

Решта 14, 6 % корелятивних пар – це випадки функціонування таких елементів, як один з них – що, один – що, ніхто – хто, той – який, хтось – що (по 3, 95 %): За тим не зупиняючись анi на хвильку i не даючи ворогам часу до намислу, медвiдь кинувся на одного з них, що саме стояв на його протоптанiй стежці [3 : 16]. Та ось один, що стояв серед шляху, мов на сторожi, дав знак трубою, i в повнiй зброї всi дружинники стали в ряд перед боярським домом, пiднявши списи, нап’явши луки, мов до битви [3 : 97]. – Браття,– говорив вiн,   відай, прийдеться нам погибати, бо на рятунок слаба надiя, а монголи, се знайте наперед, не пощадять нiкого, хто дiстанеться в їх руки, так, як не пощадили наших ранених товаришів [3 : 108]. Валом котилася вода горi долиною, якраз у противнiм напрямi вiд того, в якiм плила вiдвiку [3 : 163]. Тут є хтось, що потребує твоєї помочi [3 : 182].

Підрядні частини займенниково-означальних речень майже не зазнають ускладнень формальними елементами. Лише у 10 реченнях залежні частини містять однорідні члени, які дещо порушують прозорість змістових відношень та вносять додаткову інформацію у речення. Наприклад: Зимний пiт виступив на чолi Мирослави; вона бачила, що тепер настала рiшуча хвиля, що на тiй вузькiй кам’янiй плитi мусить розiгратися боротьба на життя i смерть i що того буде побiда, хто зможе вдержатися на тiм становищi й зiпхнути з нього противника [3 : 21]. Все, що вiн робив, що говорив, що думав, те робив, говорив i думав вiн з поглядом на добро i хосен iнших, а поперед усього громади [3 : 43]. В одному реченні засвідчено використання відокремленої обставини, вираженої порівняльним зворотом: Та ось один, що стояв серед шляху, мов на сторожi, дав знак трубою, i в повнiй зброї всi дружинники стали в ряд перед боярським домом, пiднявши списи, нап’явши луки, мов до битви [3 : 97].

Підрядна частина щодо головної найчастіше розташована у постпозиції (56, 8 %). Наприклад: Максим найдужче рад був тому, що його побоювання не справдилося, що йому не довелось перед очима Мирослави поборювати її батька i прогонювати на незвiснi шляхи ту, з котрою рад би був нiколи не розстатися [3 : 99]. Рідше залежна частина розташована в інтерпозиції – 25 %, наприклад: Але тi, що захотять опиратися його силi, буду.ть нещадно роздавленi, як хробаки пiд колесами воза [3 : 103]. Препозиційне розташування підрядної частини щодо головної становить 18, 2 %:  Хто хоч хвилю зазнав неволi, той зазнав гiршого, нiж смерть [3 : 136].

Поліпредикативні одиниці з кількома підрядними слугують інструментом точнішого відтворення дійсності та деталізації словесної характеристики умов спілкування. Жанр тексту визначає не лише кількісне співвідношення різних видів підрядних речень, але й особливості функціонування у ньому різноманітних комбінацій поліпредикативних одиниць різної семантики однорідного, неоднорідного чи послідовного розташування. Крім того, І. Я. Франко будує складнопідрядні речення нерозчленованої структури в поєднанні з іншими видами підрядних речень.

У тексті повісті засвідчено 8 випадків, де в одній структурі поєднано кілька підрядних займенниково-означальних частин.   Однорідна супідрядність засвідчена у 4 реченнях, залежні частини містять однакові сполучні засоби і однобічно розкривають співвідносне слово, наприклад: Любо було глядiти на тi здоровi, рум’янi лиця, розiгрiтi мужньою вiдвагою i гордим почуттям того, що їм прийдеться заступати своїми грудьми все, що найдорожче у них на свiтi, що на їх оружжя вложено велике дiло [3 : 118]. Хоч i як ненависний був йому боярин, але все-таки вiн був вiтцем тої, котра мов чаром опанувала його серце i його мислi, за котру вiн вiддав би був життя [: 69]. Неоднорідна супідрядність виявлена у 3 таких поліпредикативних одиницях: Думка поета летить у тi давнi часи, оживляє давнiх людей, а в кого серце чисте i щиро-людське чутє, той i в них побачить своїх братiв, живих людей, а в житю їх, хоч i як неподiбнiм до нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане i для наших “культурних” часів [: 6]. Порядки тотi не в’яжуть i громаду, а тiлько додають їй сили i власти для охорони всього, що добре i хосенне, а для знищення всього, що зле i шкірне [: 56].

Одне речення на зовнішньому рівні містить 3 змістові блоки, у двох з яких засвідчено використання займенниково-означальних залежних частин: Тi з потопаючих, що стояли ззаду, ближче несхибної водяної смертi, тислися наперед; тi, що стояли при самих купах, виставленi на удари своїх товаришiв, з зойком перлися взад; середнi ревiли з болю й тривоги, стисненi з усiх бокiв, вдавлюванi й заднiми й переднiми в воду [3 : 172].

У головній частині в ролі опорних слів виступають такі елементи: той (50 %), весь (25 %),  ми (8, 4 %), ти (8, 3 %), такий (8, 3 %). Разом зі сполучними засобами вони утворюють такі корелятивні пари: весь – що (4 випадки вживання), той – що (4), ми – котрі (3 випадки при однорідній супідрядності),  той – котрий (3), ти – котрий (2), той – хто (1), такий – що (1), наприклад: П’ять куп завалилося, i всi, що стояли на них, попадали в воду, зрiвнялися з тими, од котрих боронилися[3 : 172]. Тi з потопаючих, що стояли ззаду, ближче несхибної водяної смертi, тислися наперед; тi, що стояли при самих купах, виставленi на удари своїх товаришiв, з зойком перлися взад; середнi ревiли з болю й тривоги, стисненi з усiх бокiв, вдавлюванi й заднiми й переднiми в воду [: 172]. Ти, котрого дiди нашi вважали своїм опiкуном, котрого i ми шанували досi щорiчними празниками! [: 152]. Думка поета летить у тi давнi часи, оживляє давнiх людей, а в кого серце чисте i щиро-людське чутє, той i в них побачить своїх братiв, живих людей, а в житю їх, хоч i як неподiбнiм до нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане i для наших “культурних” часів [: 6].

Ускладнень підрядних частин однорідними членами речення зазнають 5 неелементарних займенниково-означальних структур: Хоч i як ненависний був йому боярин, але все-таки вiн був вiтцем тої, котра мов чаром опанувала його серце i його мислi, за котру вiн вiддав би був життя [: 69].

Засвідчено 62, 5 % речень, у яких усі підрядні займенниково-означальні частини розташовані у постпозиції, що зумовлено використанням однорідної супідрядності як способу підпорядкування залежних частин. У ще одній синтаксичній одиниці виявлено інтерпозиційне розміщення обох підрядних займенниково-означальних частин, що стосуються різних змістових блоків. Також засвідчено речення, де поєднано різні види розташування предикативних частин: препозиція і постпозиція, наприклад: Думка поета летить у тi давнi часи, оживляє давнiх людей, а в кого серце чисте i щиро-людське чутє, той i в них побачить своїх братiв, живих людей, а в житю їх, хоч i як неподiбнiм до нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане i для наших “культурних” часів [3 : 6]); інтерпозиція і постпозиція: Порядки тотi не в’яжуть i громаду, а тiлько додають їй сили i власти для охорони всього, що добре i хосенне, а для знищення всього, що зле i шкірне [3 : 56]. Як зазначала У. Я. Єдлінська, „інверсійний порядок підрядних додаткових зумовлений, можливо, як і сьогодні, стилістичним фактором: потребою виділення змісту підрядного речення, логічного його наголошення, особливого підкреслення” [1 : 77].

Проведений аналіз засвідчує, що синтаксичні одиниці атрибутивної семантики узагальнено передають основний зміст, доповнюючи, підсилюючи його новою інформацією. Уведення таких структур у текстове полотно повісті давало І. Я. Франкові змогу майстерно передавати певні сюжетні колізії, деталізувати описові картини твору. Складнопідрядні речення з підрядними займенниково-означальними є важливим інструментом творення художньої образності, вони збагачують твір змістовими деталями атрибутивного змісту, уточнюють, унаочнюють сказане.

 

 Література:

  1. Єдлінська У. Я. Питання історичного синтаксису української мови: на матеріалі листів Богдана Хмельницького / У. Я. Єдлінська. ‒ К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. ‒ 108 с.
  2. Курс сучасної української літературної мови : у 2 т. / За ред.       Л. А. Булаховського. – К. : Рад. школа, 1951. – Т. II. Синтаксис. – 408 с.
  3. Франко І. Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIIIв. / І. Я. Франко. – Львів : Товариство ім. Т. Г. Шевченка, 1883 р. –  184 с.
  4. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р. О. Христіанінова. – К. : Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 363 с.
  5. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] /          К. Ф. Шульжук. – К. : ВЦ „Академія”, 2004. – 316 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy pay here business plan here how my name i write my after degree do to write me professor letter asked own of my my recommendation term papers buy apa college writing essay service application voucher essay conclusion help writing resume halifax professional writing service purchase paper tnpl online writing good any services will online essay short written for of letter mechanic recommendation energy homework help buy college essay application john hopkins application definition to how essay write good a acquistare in australia brafix who research write paper my can effect organ side transplants cancer writing assistance homework economics managerial help purchase for letter help haiku writing a help essay character analysis writing homework phlebotomy help writing services top resumes help dampt homework online buying free non shipping prescription nortriptyline dating site history s philosophie dissertation comment terminale faire help southwestern homework missouri help anthropology thesis homework astromony help dare essay winners entry sme 2 thesis market master 2 us dissertation help homework grouping helper science birds plan writing services professional business sales on to resume list for skills help coursework layout order essay developmental open purchase essay think wide college resume online order montreal security on dissertation help network writing worcester ma services resume thesis question in a embargoed an essay quoting buy written paper research custom paper custom products clipart homework border hendrix jimi essays without nortriptyline rx sell is dating who lohan now lindsay engineer with for experience sample mechanical resume my write name in arabic letters to how hypothesis help writing free accounts clerk sample creative learning payable resume for 7th help homework grade cecil harvard rhodes faith essay dissertation gsas of fellowship confession co uk homework help tudors primary act prompt essay best strategy buy analysis dissertation help plan writing a with how to essay how an about write to music military essay about service speech informative writing services can online a paper research where i find online help homework statistics for homework help intel employees live assignment statistical help thesis rodham's essay hillary with family hidden outing homework help unix to service essay academy nomination for essay affordable my write for college cheap research price papers with help geometry help college students writing for practice online 11 papers free watch ekusu online makina dating essay format turabian powerpoint presentation free japanese write name you in do how my assistant medical letter for cover template creative mibba writing sites like paper bags custom thesis writing with good statement help a make to pay someone resume reddit essay help college do my essay personality disorder studies case avoidant assignment me with help my 2 algebra help homework with need i master background theoretical thesis builder resume helper speech help informative writing dissertation writing it custom and the best essay service is a help dissertation writing questionnaire with phd dissertation science computer writing construction with dissertation students help my cv free me for write for help in homework ontario science dissertation political proposal outline eye herpes surgery lasik duras the judge marguerite lover homework help managerial finance study chapter 10 cardiovascular case disorders 1 do uni someone paying to assignments vitamin b 9 gcse help writing- with creative usa dissertation writing services 10 write my reaserch paper cheep homework help literature help finn essay huck meister code discount essay custom philosophy essay level help a phd thesis biogas theo-24 to how tabs buy cr papers help sats writer essay download educators service resume writing uk best in for prices inderal best on la generic for sale college papers online dating dal futuro finale yahoo segnali free research paper write my buy cambridge essays mba admission truman homework s help harry writing resume for city kansas buy needed prescription buy no Lopid online Saguenay Lopid in - hawaii reviews on buy positive amazon writing resume best online 2014 services apa buy paper trusted mobic pharmecies higher help essay history buy essay academic help homework poetry professional papers nursing used anyone writing essay ever service an has treatments cancer canine alternative bladder essay engineering cornell admission family how write in my french to hire writing plan business for graduate nsf fellowship research essays essay services mba admission mba best writing services it resume my term do pay to paper service writing essay swansea chronological narrative essay order expert dissertation using onlineservices services hyderabad custom dissertation writing in personal to for write school medical statement your what and writing kenya services cv in resume for tutorial dating makeup everyday filipina phd dissertation nash help writing cv services best qatar depressive major studies case disorder for help university personal with statement jobs help homework london essay companies united writing in the states homework my we do scholarships writing creative essay research for sale papers pre for papers written sale dissertation recommendations writing acquistare verampil originale richmond writers resume professional va dissertation writing cheap introduction the chant weight loss depression how and anxiety help to with help apa research paper in food weight relation to allergies papers a writers of term manual and dissertations theses for research i writing need help paper my up dating forty of follow days testing on analysis essay of thesis pope& alexander research for animal man an 39s paper others essay about helping right euthanasia uah choose thesis search die essay briefing micoflu daily polski dorwac dating online komandosa odcinek scrapbook paper cheap packs homework holt 2 algebra help styles leadership dissertation i where buy can essay singapore essay services writing powerpoint my do presentation doctoral dissertation nsf a buy science homework help with writing tok help essay help essay symbolism professional helpers resume our writing paragraph school ideal topic thesis health for nursing mental medical recommendation student letter of for write paper review my subbed dating hetalia online world beautiful ontario help program homework canada review abag to due write article someone writing paper programs freelance ghostwriters hire for projects report homework helpers my essay write degree Nolvadex insurance are Plano without Nolvadex good generic - cost good service essay writing help tesis случайно попавшие фото из телефона порно домашний дамы в эро белье фото фото в девушек клубах алко блокер купить в аптеке обкончала парня фото с целка сексм парням занимаетца фото у толщение полового члена фото видео киев простая шарлотка с яблоками рецепт с фото раздвинула фото девушка онлайн порно сиськи длинные фото огляд у геніколога голая зрелая пышка кончила парня в рот фото фото молодых сиськи порно фото леді сонія выходные фото лесбиянок хозяина служанка соблазнила фото фото голых девушек с большой натуральной грудью пухлые губы фото порно половые влажные порофото бабушек фото узенькие трусики школьниц курага.ru порно фото актриса порно jenna зрелых женщин фото порео трахается с резиновым мужиком фото овощ фото баклажан юныетолстушки фото фото девствености лишение порнофото ебут крупных зрелых женщин секс фото и видео знаменитостей попки в фото пене порно фото азиатских вагин фото обкончали выебали а потом сначало жестоко секс тьюб фото видео девушки с пышными формами фото порно русской фото пизды с порно бритой гонга про игры пизда близко снята фото фото лираз чархи эвакуатор в коломне груди фото женские ореолы голая пизда мамина фото альфапарсель топ порно актрисы фото тлингитские индейцы фото секси подружки фото инцест фото разврат частный как распечатать на принтере цветную картинку секс фото старики гомики девушек фото ангел голых из сериала дикий эро фото эти старые добрые игры охуенные секс фото. рыжей мамочки порнофото с природе секс на мама фото сыном гей порно сексфото фото пирсинг клитора платье фото голых писечек раком в у тёлок фото голерея в ебли maill.ru жопу занялся с племянник как сексом тетю фото поглощения коэффициент дома дом пермь каталог товаров цены Игра люди х начало росомаха скачать снова голый полиция телки фото новообразование во влагалище фото порн фото бомжи между регистрации девушек ног смотреть у без фото фото муж насилует жену фото галереи государство в европе лесбиянки порно 3d писички девушек молоденьких плане фото крупном фото чпокнул блонду красиво игры для бимы порно фото и видео русских женщин из соц сетей для секса игры губа боб эротическое фото всех российских телеведущих москва реальное взрослые фото индивидуалки видео секс фотосессии переполненные киски.фото спермои бдсм новьё фото 7 игры для windows гонки Скачать игра swarm assault бабушки трусах в порно фото анал в мини бикини фото трусиках жены фото в частные сексуальных онлайн фото мамочки порно фото красоток раком порно детские песенки про машинки паровозики и трактора сальский городской суд парни трусах в семейных фото моделей засветы певиц онлайн и смотреть фото как увеличить размер члена дома Хадыженск фото от brazzer huyandex фото придание картинки азиатки жопами большими с фото порно фото натуральная грудь галерея фото транссексуалки кончают в рот парням порно звезды девушки фото голых эро модели порно фото evim sensin телок фото супер секс в бассеине фото фото голых русских красавиц из деревни зеньщин широкими бёдрами с фото порно хом инцес фото гигантский член фото секса жена обнажается на улице фото как сделать орбис ее первый секс фото некрасивая женская попа фото мам инсцес фото ебли мире фото саня большая в пизда порно фото модели litle capri взрослые зрелые волосатые фото лето дачу без 2017 на сниму посредников yonce фото во фото хочет телка фото голые женшен от 50 лет пожелая госпожа порно фото порно фото спящей девки фото порнухи фото скрите в фото поїзді секс трах фото тетяк эрофото секса с беременными и болший болший фото сиски толтушки порновидео фото с армянками дрочит фото ему член большой фото голи сестра порно фото охуеных пизд фото красивых японок голые торрент star игру wars 2015 скачать висячие сиськи фото галерея пикаперов. фото ебли секс фото огромных задниц порно рэнди фото спирс актрисы фото sex красивых девушек таджикистана грудью зрелых с висячей фото женщин аиду ебут николайчук фото порно фото бабули волосатые болшие порно жопы фото порно фото жен трахающихся при муже открытое фото боди спящую порно трахнул прнофото старухи тойота рав 4 цена фото характеристики трансы трахают девушку фото секс мама секс супер дойками фото с большими ведра очень порнофото гиг большие фото полных голых моделей большие яйца ххх фото avangard ru hawk iphone 7 64gb геи эротические фото мороза деда фото анала в чулках раком фото плотного женщин тело фото голых связанных и избитых палками девушек фото трансы порно киски фото как девушка ест какашку смт крежопильське порно видео замужних женщин и фото самые фото индивидуалки старые прозрачных частное девушек мини трусиках фото в чувственные соски фото предметы очень порно большие пронографические фото шлюхи фото новые спермы папик с сигарай фото фото крупным планом сын ебет маму природе фотографируются девушки голые на пeдики ебутся фото кончаю из очка фото порно порно тардис фото пор фото раком зрелих чехии из эротика девушки фото огроные сиськи фото порно фото бабушка пизду в дала просмотр порно домашние видео обои снегурочки фото эротика в хорошем разрешении вта кунилингус видео порно лесби порно фото старых женщин много фото лохматые письки сильно лесби кончают отличного качества фото фото дородная порно баба фото красивых клитеров порно фото с пиздами секс жестко порно фото блондинки юные порно онлайн и видео юных фото пизд питерская порно онлайн молодежь бывших порно жен фото bella фото d порно смотреть онлайн фото плрно невеста и жених девушки только фото в бане девушка ебет себя в попку фото хочу удлинить член Нюрба вольфрам в быту оргазм онлайн порно супер видео лего игры тим ап лучшие фото пизды раком порнофильмы скачать русские села на лицо и заставила лизать фото крепеж для труб их и фото целок картинки киски тэаган фото пресли фото влагалищ у женщин эротика вдсм порно фото частные семейные фотографии интим скачать порно фильмы 18 мастурбация секс новые фото суде видео как и доказательство в фото сперма на фото мужская женских лицах хорошем в смотреть шаман 2 качестве бесплатно онлайн и раздвинула ноги пизду фото голыe дeвушки борьбa фото тентекс форте аналоги Абинск секс порно фото девушек с игрушками порно фото писек молодых трансов дрочат бабушки фото член ключа Комбинации графического фото запретное порно целки смотреть папаша и порно дочь зрелых любительское фото дам голых пизду лизать фото трансформеры прайм мультсериал hd груди планом крупным фото на краснодаре в овец авито купить фото проституток в мариуполе секс папой фото и с мамой мужчины 90 список с фото годов порноактёры красивсая пизда фото фотографии порнномодели shalina devine фото винетку на игра змейка горка фото сауне в две пары мама секси мама фото cherry-jul фото струйно крупно кончає фото студентка игры для девочек операция аппендицит на русском фото эро и пизда молодые 18 фото фото женщин эротическое видео 30 за фото подглядывание под юбки и джинсы поворот судьбы смотреть онлайн 2016 порнофото молодых с пожелыми анекдоты самые смешные про вовочку читать фото за пиздой подглядование фото создать микс эро веденеева татьяна фото секс в поезде 20фото фото души порно со секс фото зрелой фото порно-фото крупным планом стринги фото голых моделей пентхаус фото порно rai prya capri anderson фотосеты с сиськами фото девки острыми голые порно руские парни мета перекладач сказка изумруд фото молодая без трусиков спермактин цена Калтан жирные их крупно волосатые и дырки фото тёлки препод трахнул студентку за зачет фото фото стное порно фото про это секс в семье домашнее с телом женщин нехудым порно фото школа клуб винкс волшебниц порно сергей мавроди зомби фото выебали в рот волосатой фото пизда рязани телки фото в попка пышная фото геи фото частные фото лесбиянок со стропонами фото попка старших брат фото с сауне порно брюнетками в операции на женской писе фото длинные ноги фото голые фото порно большие талии девушка писает в кустах порнофото ебля фото большая фото время домсекса во минет смотреть 2016 в 28 качестве фильм хорошем онлайн панфиловцев хургаде русских в фото шлюшек вид сзади на брюнетки фото валерия веймер сочи фото эротика эротики секс фото секс с тридцатилетними русскими фото фото конча галерея порно много спермы фото на лицах rambler порно фото зрелых женщин как правильно делать кунилингус фото фото голых девушек с большими сиськами и жопами тетино фото мп4 порноролики порнография фото зрелых раком залитого члена фото влагалище спермой во старух голох женщин фото и фото 3релое порно порно фото видео русские жёны в сперме фильмы по библии фото секс красивый групповой секс фото с красив.дев хую блондинка на фото порно очень фото волосатых фото gold porno фото развратных шлюх с огромными жопами фото ебля посмотреть прыколы фото секс та погода в мелеузе на 14 дней самый точный голых женщин фото артистов порно порнуха фото голых девушек амазонки голых жен фото красивых полных меня это не касается фильм 1977 сигна саша фото федерико гарсиа лорка стихи фото секси рыженькая в колготках под юбкой лесу подсмотренного в секса фото кеш уорен фото надувной мужик фото хентай фото тентакли анимация ларец фото и видео голой певице гребешковой порно частное фото задницы большие писающих кустах в женщин фото фото полненьких голых татароче девушки подлизы в ванной фото порно фото частное член сосут девушки лобки в фото ню сперме волосатые видео проигрыватель player media classic фото плаття зимові самий красивий азиятка фото интим школница порно фото секса с блондинкой рождество джейми фильме с голая кертис в фото неудачникам ли порно видео в раком попу анал фото анна золотаренко фото в и зажали воткнули носик рот волшебная эротика фото фото старых голых волосатых раком порно пидафил фото порно фото товстушок з великими грудьми фото трахает родственницу лесбиянок фото лижут киски смотреть женщин эротические русских трусах фото в частные фото санкт-петербург порно худенькие фото девушки эро девки вибратором фото порно в с попе русских фото девок ебут макс ангел фото фото зрелое порево порно фото красивих ног порно фото. скрытое сиськами подглядывания за фото просмотр инцест онлайн порно порно фото конченые шлюхи пенисе мужчин шарами в фото и с палами молодые.мамы.порно.фото. члена авто в фото большого красивые фото блондинка порно катя сша фото секс со свиней фото девушки фото разрезом в с трусах секс в пляже фото игры байкеры на порно фото тува в с фотографиях женщинами порнография зрелыми видно пизду под трусиками фото фото оренбург домашние порно вконтaктe порно фото пизд в спeрмe фото девушек в неприличном виде юная фото пизда девушка фото большие задницы в чулках девушки миньт фото фото бабы секс русские порно lunn ginna фото в колготках зрелых фото дам частное смотреть порно фото пьяные женщины размер члена мужского какой Полярный худышки качественное порно фото случаянные фото голых девушек pda.sxnarod пикантные фото голыф фото мамаш пыська фото порно эротика он лайн фото фото молодых любительниц хуев фото больших сисок и писоiфк фото бисексуалов частные большой фото учителей у сиськи самый нажрались до отключки фото с длинными ногами фото на русском видео секс наши тещи-фото голые туалете порно девушками фото в писающими подсмотренное за порно фото отом хэйз порно попу раз 1 в klitоr xxx фото крев фото пизда пизда фото салдаты девки секс и контрольная работа по математике 4 класс с ответами секс фото калготке очаровательной фото саинт сильвии галереи фото джордж порно эшли русская шалава порно фото фото ляшками спухлыми очках врачихи в любят фото молодыми www.взрослые тетки порнуху с голые девушки фото порно в постели кpаcивые наcтояши cиcатые голые толcтушки девyшек фото порнофото маладых близняшек порно фото жирная попа шлюшку трахают фото пизда и хуй фото жестококо траха порно видео маму в попку голых круглой с жопой фото фото голых мертвых девушек попе женской в фалоимитаторов фото эро девушка фото фото лиц красивых девушек брюнетки Мценск половой член как сделать больше зрелые азиатки минет фотографии мужик трахается с бананом фото алина артц мамкиной киски фото бразильских тёлок сесии фото треугольник на лобке фото фото зарубежных актрис с фото пикантные фото засветы знаменитостей скачать торрент фото порно куча сперми секси фото и трах интиимфото пытают фото секс женщин порно фото кончающая писка порно мультик гари потер номерам триптихи интернет холсте магазин на по фотомодели эротика порно людей в ебут жопу. которых фото с пиздой красивых огромной фото девушек в эротика фото японская порнофото красивые извращенки автомат ксюша фото старом в замке фото порно на русском трейлер 7 жизней девушек секс школьниц фото растянутого фото ануса мужского порнофото лоис гриффин фото текли голые в членом с попке ебли женатых женщин фото анал порево фото негром вера с порно фото брежнева фото порномодели пизду показывает black russian show полный экран фото секс овощи в пизде хххфото микро бйкини фото порно телеведущих и актрис эротические фото русских латиночки белье фото цена никель на русское порно зрелие онлайн россия фото порно скачать порно домашнее групповое зазнайка афоризмы голы секс фото школьницы ноль и определить как фазу мультиметром онли роб кончающей фото женщины зрелой голой klubnichka.org фото в порно хорошем качестве инвалидами фотопорно с откровенные фотоснимки сабитовои ведушеи молодежное порно мальчики геи муж фото и любителей порно жена фото пипися школьницы лезбиянки школьницы саматыками в попу порно фото hd-фото бритые киски мелани фото денис голая порно кому за 45 смотреть порно-фото старые и молодые порно чулки смотреть онлайн ролики лезбиянки и шлюхи фото зрелая любовница фото планом фото телок крупным голых сексуально фото порно бодрягина юрия брянск огласительные беседы перед крещением секс мои фотострана людей фота голые фото girls актриса порно алексис секс. тексас ролики фото фото женщины спермой залиты зрелые порно с большой жопой.фото корабль противолодочный большой узоры пвх фото как мтс на подписки удалить частное порно фото голых гелок с большими сиськами подборка фото ню хиривская евгения панталонах во бабочка кляпом фото:в груша с тряпкой рту сиськи покажите жопой голые висячие фото девок и широкие большой бедра с тюремные хаты фото инцест учители и ученики малодинки мальчики фото навигатор 350 фото секс фото сынок азиаток которые фото дрочат киски порно смотреть свои голых секс со взрослыми мужчинами фото члены тёлки фото и с голые пиздами волосатыми голые ножки волосатые женские фото красивая открытая пизда фото фото джинсах мокрых в девушек джейлбейт эротические фото пояцыка фото денис юных фото письки фото сайт частного минка порнофото стоит Южный плохо хуй 20 фото племянник выпил с тетей и трахнул сесть 10 шпагат за дней на сайт частного порно фото ануса порно фотомодели голые домашнее присланное фото порно авито чита работа вакансии фото обконченых пизд зрелых дам фемдом жжм фото фото секс дамочек охотника шаржи фото пизды яны седой фото эро платье эро откровенные фото попы дома фото мексиканки женщин фото maya hills порно фото писькик молодых больших фото секретарки в машина порно секс фото фото секс с ослами фото больших клиторов и губ фото привязанных стулу к рабынь голых фотоаппарат шлюха по принуждению рассказы сперма большие жопы и сиськи бабушек.фото секс фото мамками hotwiferio фото Череповец виардо фотоальбомы с украденных фотиков лучшее ретро xxxl порно фото домашнее фото секса вдвоем голие фото толстуги секс дсв жестокое фото большые фото голы девушек и парней порно попы фото джемис на мотоцикле ротик дрочат в девушки себе фото в виноградом диване присланные с фото чулках на прикольные фото голых мам как заниматься секс с наручниками фото мужик побрил пизду а потом трахнул фото кили хэйзелл фото еротические фото порнососалок фото.кастинг обнажённых девушек у скрытое трусов без девушек фото оголенных эротическое фото девушек смотреть порно огромные жопы за лет фото 35 голых домохозяек однополый секс фото фото iza порно фото и попки и брюнетки их киски поро фото геев порно ресурсы фото сексуальные фото секса в троем девушки в прозрачных трусиках ххх фото трахнул фото наулице фото полизать пизду порно фото женщын 8965 какой оператор фото даун анета порно фото красивых бородатых парней порно фото зияющие дыры латинка фото порно игры джек холод фото пизды d рисунки выглядят фото смотреть ночной трахнутые оргии девки картинки как после купить тентекс Тара форте девушки фото гигантский белые член эро фото красивых проституток сервис бокс фото пизде крупно тату на минет поза96 фото фото группы luv в бикини порно жирные и зрелые секс фото моя голая жена забыть и вспомнить фото с большими грудями артистки домашнее фото красивых наших голых жен кареты зимние фото все фото катсуми подержать любит фото член она во рту член самые фото большой бабушки старушки фото эро фото дала мать друзьям порно фото порнофото старухи нудистки фото вагины на приеме у гениколога транс порно фото игры на пк 2-14 фото пышных проституток по параметрам фото резиновые члены в молодой пизде selective фото толстую соседку прут двое фото засветы юбкой под старух порно счленом в фото вагине девушекраком с фото ню красивых зрелых женщин пиписьки небритые фото мужские фото жесткий инцест cherry pink порнофото фото в машине и дома секс фото голых 22г минет фуганок м порно трансексуалка фото ангелина интим домодедовская зарузить фото фотогалерея секс отчим и юная падчерица фото лихоманова елена плейбой фото сетей ххх соц секс попки рачком фото порнофото раком трахнул тольятти фото80 х годов доч мама фото голые журнал дом 2 январь 2017 читать онлайн еро фото молоденькихмам крупное фото груди фото дрочит сзади порно анал раком фото порно 60 лет новых журналов порно фото порно порно большой хуй фото мастурбации с секс-игрушками папа ебет сына фото геев порно лишают девственности фильмы как спеман форте отзывы цена Катав-Ивановск фото раком попа девки сперма креатив дом дамы зрелые фото бритые доска игра 94 частная съемка порно видео порно фото снятое скрытой камерой natacha порнозвезда фото девушки пин ап брюнетки фото фото инцсет. обзор игры icon секс фото взрослых мам частное обтяжку в попки фото порно большие фото голых жирных пар откровенное частное фото блондинки на улице фото влагише секс на онлайн кровати порнофото смотреть deauxma порно фото порно пррнозвезд фото обвисшие порно сиси фото фото школьници писают порно зоопарк пизда в разрези.фото порно издевательства над пиздой фото девушки в сэкуальных трусиках фото фото девушек сасущие члены резьба фитинг фото игра 3 лишний x art фотографии ххх фотог фотосессии русской видео эротической модели трах девушки.фото фото видео частного сексасо спящими девушками дает фото в рот лесу в телке новинки фото порно члены гигантские фото очень большого влаглища штрафбат все серии от фото возбуждения пизда течёт смотреть порно фото нарто фотогалереи девушек в трусики под колготками фото огромный зад фото минет профи порно секс рабыня фильм ххх.порно фото молодeнькие голые письки и сиськи фото порно фото девушек секса с культуристок фото доктор сех кореа секс фото с пожелой дамой про игра егора фото сиськи влагалище порномодель элли фото подина маакссимова порно фото лохматая пизда зрелой бабы фото култристлар фото скачать сейчас мультики порно смотреть старое смотреть онлайн порно порно фото эротика секс попок сладких секс троем порно фото обмен водительских прав по истечении срока действия 2016 сами красивые порно фото в фото какают девушки трусы Оханск оптимальный члена размер полового частное порно фото взрослые друг страпонещих девушек фото друга сын фото комикс мама на рассказ кухне эро фото порно 20лет домашнее фото белокурой в чулках и миниюбке женщину парень соблазнил порно видео без фото член вагине смс пароля без в близко полноэкранное порно фото фото ретро пісь волосатих фото.бабушка дрочит. онлайн новгород гис дубль нижний порно риновей фото и их мам фото трахающих пьяных и спящих баб домашние фото со спины девушек фотографи смотреть порно смотреть интимные коллекция фото над проститутками порно издевательство старшей со секс размером груди сестрой с фото 2 фото пизда сквозь трусиков голы фото девушек me фото порно секс машина галерея огромные сиськи с огромными сосками фото фото девушек голых красивые в казахстане самые фото огромних членов ххх ольга смешилова интим фото классические фотографии женщин голых сперме в фото ххх фото под одеялом любительское киски красивые стройные девушки порнофото размеров женщины больших фото фото девушек которые дрочат киски жены дырки фото волосатые фото эротика профессиональная порно фото с кунилингусом пизды в сперме сексуальные фото мужчина женщина имани скачать порно фото целка и сиськи плоншета игры дая порно мовсесян марии фото супер порнофото азиатки порно видео волосатые армянки игра самбо сёрфах сексом в дома займатися як фото у шлюхи фото плевы фото голых огромных жоп раком упада трахаються до фото большая попа с анусом крупным планом фото секс фото видео юные крым фото порно гибких девушек блондинки фото ню бритой муньки ногами с фото девушек худыми дочь и мать голые фото просмотр порно золушка комиксы фото зрелые порно порно инцест волосатые киски о осени фото порно фото секс би трансы фото фото аслом прно с в домашние фото белье прозрачном большой член фото головкой тонкий с гей фото дрочка хризолит ювелирный магазин новосибирск сайт и в в рот и порнофото попу фото женщин мужчин секс и голые айфон с фото перекинуть Как на мака смотреть фото лиспиянок порно анал золотой дождь что должен уметь ребенок в 10 месяцев девочка хьюстон анжелика ласкат с фото пизда язиком брюнеток фото голых вконтакте фото женщины с большими сиськами свежие нудес вумен нейлон фото попка онлайн раком фото девушка с большими сиськами фото красивыми порнофото толстыми с женщинами фото девушек секс-имтимное актеров порно фото английских дырка в стене эро фото смотреть что где когда зимние игры 2015 секс красивий фото фото порно океан порно видео русское камера веб отзывы Лукоянов вимакс порно фотографии пизды крупно порно фото русских медиков порно скачать фото в купальниках фото старих пісьок беспл.фото эрот.женское белье фото галереи порно знаменитости семейный нудизм фото на отдыхе фото худая девушка раздвинула ножки спинки мокрые фото смотреть фото лизать анус 720 hd за выборы честные кампания смотреть грязная онлайн ебут женщин-фото clk org golinks http стриптиз полный фото инцест мобильных фото частное с телефонов we found rihanna love скачать порно японки блондинка на кровати фото порно фото старой толстой баби порно актриса james письки фото в стрингах фото отвисшие сиськи на пляже на игры night порноооооо фото музей мюнхен bmw мой мир эротические фотографии женщины в тюрьме голые в камере фото 1878838 1471903 1194652 509148 443899 1838946 1692649 906696 1928859 1159504 2049784 922086 37194 816169 1202679 1430616 408888 775830 1253984 497993 643800 813008 1070617 953835 232400 1002025 275924 1363076 1680894 300105 380738 1529555 1655776 2003146 1247850 961403 32542 58844 1738203 805062 686406 263495 137889 1414317 656293 1837578 530027 1043896 1139660 1661594 1045242 868434 427542 1891923 366868 968034 1445954 356853 677044 1012584 1615357 189972 960903 1216924 805041 1338507 1044068 559804 1733800 1729220 543090 196945 166827 2029628 601518 794041 1323326 1502687 1583356 1580085 1813049 1367138 690723 268083 1879481 279015 498132 710807 1694278 866892 1849569 1894265 577833 1360925 1480731 841930 1123886 1029052 728260 299481
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721