ЗАЙМЕННИКОВО-ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОВІСТІ „ЗАХАР БЕРКУТ” І. Я. ФРАНКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367,335,2                                                            

Фарина Н. Г.

Львівський національний

університет ім. Івана Франка, м. Львів

ЗАЙМЕННИКОВО-ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОВІСТІ „ЗАХАР БЕРКУТ” І. Я. ФРАНКА

У статті проаналізовано особливості функціонування складнопідрядних речень з підрядними займенниково-означальними, які були виявлені у повісті І. Я. Франка „Захар Беркут” (1883). Перелічено мовні явища, якими вони ускладнені. Виявлено способи розташування залежних частин щодо головних, а також сполучні засоби, за допомогою ці частини приєднуються.

Ключові слова: складнопідрядні речення з підрядними займенниково-означальними, сполучні засоби, корелятивна пара.

В статье проанализированы особенности функционирования сложноподчиненных предложений с придаточными местоименно-определительными, которые были обнаружены в повести И. Франко «Захар Беркут» (1883). Перечислены языковые явления, которыми они oсложнены. Выявлено способы расположения зависимых частей относительно главных, а также соединительные средства, с помощью эти части присоединяются.

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения с подрядными местоименно-определительными, соединительные средства, коррелятивная пара.

The article deals with the specificity of operation of the complex sentences with pronoun-attributive subordinate clauses, which were found in the story Ivan Franko “Zahar Berkut” (1883). Author concentrate attention on phenomens, they are complicated. It was also revealed location of dependent parts  and conjunctive means which were joining these parts.

Key words: complex sentences with pronoun-attributive subordinate clauses, conjunctive means, correlative pair.

Дослідження особливостей творів окремого знакового письменника – важливий матеріал для встановлення основних закономірностей розвитку мови на певному етапі. Проза І. Я. Франка багата на різноманітні синтаксичні способи відображення авторського ідейно-тематичного задуму, одними з найяскравіших серед яких є складнопідрядні речення атрибутивної семантики. У займенниково-означальних реченнях вона виражається специфічно, адже опорний елемент не має конкретного змістового наповнення. Р. О. Христіанінова трактує речення, в яких головній частині опорним компонентом виступають займенники, як особливий структурно-семантичний тип – катафоричні складнопідрядні речення, бо катафора – „семантико – синтаксичне явище встановлення лексичної або преференційної тотожності займенника з його вербальним відповідником, який перебуває у наступному контексті” [4 : 91]. Цим зумовлена необхідність залежної частини, яка, крім значеннєвих означальних відтінків, уточнює, пояснює, про що йдеться, містить цілком нову інформацію про співвідносні елементи.

У структурі складнопідрядних речень з підрядними атрибутивної семантики займенники можуть виконувати дві функції – співвідносних слів у головній частині і сполучних засобів у підрядній, будучи при цьому повноцінними елементами синтаксичної організації кожної з частин складного речення. Саме тому в межах логіко-граматичної класифікації окремої групи вони не складають, адже в основі такого поділу – співвіднесеність підрядної частини з певним членом речення в головній.

О. Є. Вержбицький [2 : 408] у колективній монографії „Курс сучасної української літературної мови”, аналізуючи особливості підрядних означальних речень, згадує про співвідносні слова, називаючи їх вказівними. Він наголошує на їхній дейктичній функції, а також на можливості розкриття змісту цих одиниць підрядними реченням.

У повісті „Захар Беркут” засвідчено 28 елементарних (53, 8 %) та 24 (46, 2 %) неелементарні складні синтаксичні структури, у складі яких є займенниково-означальні підрядні частини. У 8 неелементарних реченнях виявлено дві і більше залежні займенниково-означальні частини. Вони характеризуються різними особливостями формального та змістового зв’язків.

У головних частинах поліпредикативних структур наявні опорні слова, зміст яких розкривають залежні частини. У ролі корелятів, засвідчених у займенниково-означальних реченнях повісті, найчастіше виступають вказівні займенники той (та, те, ті) – 48, 8%; такий (така, таке, такі) – 17, 1 %; означальні займенники весь – 19, 5 %; кождий – 4, 9 %, наприклад: На становищi супроти звiра були два околичних бояри, з тих, що то найголоснiше перехвалювалися i хотiли перед усiми показатися мисливцями [3 : 16]. – Нiчого злого я не сказав тобi, боярине,– нiчого такого, що би приносило нечесть тобi або твоїй доньцi [3 : 38]. От так буде кождому, хто поважиться торкнути мене чи рукою, чи словом [3 : 69].

Решта 9, 7 % – це одиничні випадки уживання в ролі опорних слів елементів один з них (розподільно-видільна семантика), один (семантичний відповідник неозначеного займенника якийсь), заперечного займенника ніхто, неозначеного займенника хтось, наприклад: За тим не зупиняючись анi на хвильку i не даючи ворогам часу до намислу, медвiдь кинувся на одного з них, що саме стояв на його протоптанiй стежці [3 : 16]. – Браття, – говорив він, – відай, прийдеться нам погибати, бо на рятунок слаба надiя, а монголи, се знайте наперед, не пощадять нiкого, хто дiстанеться в їх руки, так, як не пощадили наших ранених товаришів [3 : 108]. Тут є хтось, що потребує твоєї помочi [3 : 182].

У творі виявлено одне речення, де опорний елемент – співвідносне слово – опущений, але з контексту та змісту всієї конструкції здогадуємося про його необхідність. Саме тому речення Щаслив, кому судилося жити в тi днi! [3 : 184] зараховуємо до займенниково-означальних, хоча не всі мовознавці погоджуються з таким твердженням [5 : 271].

Опорні слова разом зі сполучними засобами утворюють корелятивні пари: той – що (26, 8 %), весь – що (14, 6 %), той – хто (9, 8 %), той – котрий (7, 3 %), такий – який (7, 3 %), такий – котрий (4, 9 %), кождий – хто (4, 9 %), весь – хто (4, 9 %), такий – що (4, 9 %), наприклад: Вони живо дрюками поспихали тих нещасних у воду, а тих, що опиралися, позшибали стрiлами та списами [3 : 176]. Хто менi при такiм дiлi нагадає про нього, той стає в союзi з батькiвським серцем проти мого розуму [3 : 149]. Доля звичайно тих найвище пiдносить, котрих думає найнижче зiпхнути [3 : 39].Сей ланцюг – то наш руський рiд, такий, який вийшов з рук добрих, творчих духів [3 : 55]. Твiй батько не таку силу виведе проти них, а таку, проти котрої нiяке вiйсько не встоїть [3 : 138]. Той монах умiв чудово лiчити рани i брався навчити своєї штуки кождого, хто проживе з ним рiк у добрiй злагодi i покажеться йому чоловiком щирого серця й чистої душi [3 : 44]. – Берiться за линви, всi, хто може досягнути! [3 : 153]. – Максимове слово таке, що воно не має сили в устах iншого; тiлько як вiн сам може сказати його, воно має силу [3 : 140].

Решта 14, 6 % корелятивних пар – це випадки функціонування таких елементів, як один з них – що, один – що, ніхто – хто, той – який, хтось – що (по 3, 95 %): За тим не зупиняючись анi на хвильку i не даючи ворогам часу до намислу, медвiдь кинувся на одного з них, що саме стояв на його протоптанiй стежці [3 : 16]. Та ось один, що стояв серед шляху, мов на сторожi, дав знак трубою, i в повнiй зброї всi дружинники стали в ряд перед боярським домом, пiднявши списи, нап’явши луки, мов до битви [3 : 97]. – Браття,– говорив вiн,   відай, прийдеться нам погибати, бо на рятунок слаба надiя, а монголи, се знайте наперед, не пощадять нiкого, хто дiстанеться в їх руки, так, як не пощадили наших ранених товаришів [3 : 108]. Валом котилася вода горi долиною, якраз у противнiм напрямi вiд того, в якiм плила вiдвiку [3 : 163]. Тут є хтось, що потребує твоєї помочi [3 : 182].

Підрядні частини займенниково-означальних речень майже не зазнають ускладнень формальними елементами. Лише у 10 реченнях залежні частини містять однорідні члени, які дещо порушують прозорість змістових відношень та вносять додаткову інформацію у речення. Наприклад: Зимний пiт виступив на чолi Мирослави; вона бачила, що тепер настала рiшуча хвиля, що на тiй вузькiй кам’янiй плитi мусить розiгратися боротьба на життя i смерть i що того буде побiда, хто зможе вдержатися на тiм становищi й зiпхнути з нього противника [3 : 21]. Все, що вiн робив, що говорив, що думав, те робив, говорив i думав вiн з поглядом на добро i хосен iнших, а поперед усього громади [3 : 43]. В одному реченні засвідчено використання відокремленої обставини, вираженої порівняльним зворотом: Та ось один, що стояв серед шляху, мов на сторожi, дав знак трубою, i в повнiй зброї всi дружинники стали в ряд перед боярським домом, пiднявши списи, нап’явши луки, мов до битви [3 : 97].

Підрядна частина щодо головної найчастіше розташована у постпозиції (56, 8 %). Наприклад: Максим найдужче рад був тому, що його побоювання не справдилося, що йому не довелось перед очима Мирослави поборювати її батька i прогонювати на незвiснi шляхи ту, з котрою рад би був нiколи не розстатися [3 : 99]. Рідше залежна частина розташована в інтерпозиції – 25 %, наприклад: Але тi, що захотять опиратися його силi, буду.ть нещадно роздавленi, як хробаки пiд колесами воза [3 : 103]. Препозиційне розташування підрядної частини щодо головної становить 18, 2 %:  Хто хоч хвилю зазнав неволi, той зазнав гiршого, нiж смерть [3 : 136].

Поліпредикативні одиниці з кількома підрядними слугують інструментом точнішого відтворення дійсності та деталізації словесної характеристики умов спілкування. Жанр тексту визначає не лише кількісне співвідношення різних видів підрядних речень, але й особливості функціонування у ньому різноманітних комбінацій поліпредикативних одиниць різної семантики однорідного, неоднорідного чи послідовного розташування. Крім того, І. Я. Франко будує складнопідрядні речення нерозчленованої структури в поєднанні з іншими видами підрядних речень.

У тексті повісті засвідчено 8 випадків, де в одній структурі поєднано кілька підрядних займенниково-означальних частин.   Однорідна супідрядність засвідчена у 4 реченнях, залежні частини містять однакові сполучні засоби і однобічно розкривають співвідносне слово, наприклад: Любо було глядiти на тi здоровi, рум’янi лиця, розiгрiтi мужньою вiдвагою i гордим почуттям того, що їм прийдеться заступати своїми грудьми все, що найдорожче у них на свiтi, що на їх оружжя вложено велике дiло [3 : 118]. Хоч i як ненависний був йому боярин, але все-таки вiн був вiтцем тої, котра мов чаром опанувала його серце i його мислi, за котру вiн вiддав би був життя [: 69]. Неоднорідна супідрядність виявлена у 3 таких поліпредикативних одиницях: Думка поета летить у тi давнi часи, оживляє давнiх людей, а в кого серце чисте i щиро-людське чутє, той i в них побачить своїх братiв, живих людей, а в житю їх, хоч i як неподiбнiм до нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане i для наших “культурних” часів [: 6]. Порядки тотi не в’яжуть i громаду, а тiлько додають їй сили i власти для охорони всього, що добре i хосенне, а для знищення всього, що зле i шкірне [: 56].

Одне речення на зовнішньому рівні містить 3 змістові блоки, у двох з яких засвідчено використання займенниково-означальних залежних частин: Тi з потопаючих, що стояли ззаду, ближче несхибної водяної смертi, тислися наперед; тi, що стояли при самих купах, виставленi на удари своїх товаришiв, з зойком перлися взад; середнi ревiли з болю й тривоги, стисненi з усiх бокiв, вдавлюванi й заднiми й переднiми в воду [3 : 172].

У головній частині в ролі опорних слів виступають такі елементи: той (50 %), весь (25 %),  ми (8, 4 %), ти (8, 3 %), такий (8, 3 %). Разом зі сполучними засобами вони утворюють такі корелятивні пари: весь – що (4 випадки вживання), той – що (4), ми – котрі (3 випадки при однорідній супідрядності),  той – котрий (3), ти – котрий (2), той – хто (1), такий – що (1), наприклад: П’ять куп завалилося, i всi, що стояли на них, попадали в воду, зрiвнялися з тими, од котрих боронилися[3 : 172]. Тi з потопаючих, що стояли ззаду, ближче несхибної водяної смертi, тислися наперед; тi, що стояли при самих купах, виставленi на удари своїх товаришiв, з зойком перлися взад; середнi ревiли з болю й тривоги, стисненi з усiх бокiв, вдавлюванi й заднiми й переднiми в воду [: 172]. Ти, котрого дiди нашi вважали своїм опiкуном, котрого i ми шанували досi щорiчними празниками! [: 152]. Думка поета летить у тi давнi часи, оживляє давнiх людей, а в кого серце чисте i щиро-людське чутє, той i в них побачить своїх братiв, живих людей, а в житю їх, хоч i як неподiбнiм до нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане i для наших “культурних” часів [: 6].

Ускладнень підрядних частин однорідними членами речення зазнають 5 неелементарних займенниково-означальних структур: Хоч i як ненависний був йому боярин, але все-таки вiн був вiтцем тої, котра мов чаром опанувала його серце i його мислi, за котру вiн вiддав би був життя [: 69].

Засвідчено 62, 5 % речень, у яких усі підрядні займенниково-означальні частини розташовані у постпозиції, що зумовлено використанням однорідної супідрядності як способу підпорядкування залежних частин. У ще одній синтаксичній одиниці виявлено інтерпозиційне розміщення обох підрядних займенниково-означальних частин, що стосуються різних змістових блоків. Також засвідчено речення, де поєднано різні види розташування предикативних частин: препозиція і постпозиція, наприклад: Думка поета летить у тi давнi часи, оживляє давнiх людей, а в кого серце чисте i щиро-людське чутє, той i в них побачить своїх братiв, живих людей, а в житю їх, хоч i як неподiбнiм до нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане i для наших “культурних” часів [3 : 6]); інтерпозиція і постпозиція: Порядки тотi не в’яжуть i громаду, а тiлько додають їй сили i власти для охорони всього, що добре i хосенне, а для знищення всього, що зле i шкірне [3 : 56]. Як зазначала У. Я. Єдлінська, „інверсійний порядок підрядних додаткових зумовлений, можливо, як і сьогодні, стилістичним фактором: потребою виділення змісту підрядного речення, логічного його наголошення, особливого підкреслення” [1 : 77].

Проведений аналіз засвідчує, що синтаксичні одиниці атрибутивної семантики узагальнено передають основний зміст, доповнюючи, підсилюючи його новою інформацією. Уведення таких структур у текстове полотно повісті давало І. Я. Франкові змогу майстерно передавати певні сюжетні колізії, деталізувати описові картини твору. Складнопідрядні речення з підрядними займенниково-означальними є важливим інструментом творення художньої образності, вони збагачують твір змістовими деталями атрибутивного змісту, уточнюють, унаочнюють сказане.

 

 Література:

  1. Єдлінська У. Я. Питання історичного синтаксису української мови: на матеріалі листів Богдана Хмельницького / У. Я. Єдлінська. ‒ К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. ‒ 108 с.
  2. Курс сучасної української літературної мови : у 2 т. / За ред.       Л. А. Булаховського. – К. : Рад. школа, 1951. – Т. II. Синтаксис. – 408 с.
  3. Франко І. Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIIIв. / І. Я. Франко. – Львів : Товариство ім. Т. Г. Шевченка, 1883 р. –  184 с.
  4. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р. О. Христіанінова. – К. : Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 363 с.
  5. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] /          К. Ф. Шульжук. – К. : ВЦ „Академія”, 2004. – 316 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation evaluation doctoral criteria cv for purchase executive smart service writing help homework online engineering cheap Xr Glucophage online military obeying essay orders term papers cheap a to paper photography essay prejudice research kill write in mockingbird class social for sale essay philosophy to buy where theme thesis english live help homework essays papers in errors spelling employment research discrimination online divorce papers free help thesis ozline.com nursing help paper writing jmu college essay buy application companies uk academic writing paper writers term online thesis write buy reviews editing dissertation services of writing company best the essay plan someone write to business my college help admission graduate 100 essay 425 xdating mi learning dissertation organisation phd doctoral thesis a uk essay buy papaer write essay my cancer gleason prostate score 6 without approval buy online rumalaya dr where i buy can my paper do essay my papers buy science animal homework help service custom dissertation writing html help homework dissertation sections biology chevy dating 2013 etiquette sunday get papers cheap to where craigslist dating yahoo apartment jobs chattanooga with 2 write dissertation a help weeks in fill dissertation letter to sample manager hiring cover or recruiter generic Phoslo helper homework video responsabilit dissertation personnel faute fait chegg help homework trial write literature essay my thesis speech a for persuasive how to a write writing a apa help research paper thesis computer phd write someone to need essay my help free accounting homework help bitesize homework to form write good application how a writer law essay school homework sentence diagraming help buy Xr online discount Effexor in english to best essay how write cheap glucotrol buying online script no help homework verify trigonometric idnetities poesie corrigee dissertation study evolve case disorder depressive major in custom sign writing master criteria evaluation thesis paper buy for doilies africa south paper sale online a review literature buy write pay paper to thesis homework helpline pinellas woman with dating baby daddy drama a 2000 orders essay following word on hosted decko by the grafh resume respect vol mixtape dj present 2 wrting custom com online essays college for sale essay help narrative questions architecture dissertations into night gentle do that not good go thesis write class syba papers finance my essay to on service others someone me an essay write homework tdsb help dating woman her married dissertation bellack annett academic buy essays marx karl dissertation for essay my on outdoor favourite game online tablets acticin 100mg essay adhd disorder of story essay an the hour writing vancouver service cv us dissertation international abstract paper essay service me introduction speech for a for outline essay custom topical order example speech what essays is narrative for order best cheaper paper toilet costco at essays students for for essay custom cover sales letter consultant for help for homework forum religion homework help site bikini kill dissertation pleasure anti mp3 write my research paper someone writing resume nyc services doctors format medical cv for resume groupon services writing college help buy essays application top in nyc services resume writing 10 my grade paper research app writing paper research article rewriting human service do resume services white dissertation terminal sustainable microsoft paper writing in resume brooklyn ny services help cliffsnotes homework cheapest dissertation writing services homework common greatest help factor proposal purchase estate to real marketing and resumes for sales sample defender windows automatically synonym updating not vitamin fatsoluble d council writers about is which statement essay true help meiosis homework help cemistry homework homework helper assignment technologist letter sample medical for position cover craigslist danazol caps sites english essays best of homework operations order worksheets plan for business meat sample processing cheapest soft purchase kamagra homework online buy celta with help 1 assignment answers writing summer dissertation nyu program irish help essay essay writing of order an asking letter pay for write dissertation bioecology science help homework neuendorf omsi dating hof order an article review rollo kadeco online dating ubc help essay review a order literature mba help admission chronological order writing essay blitz help ww2 homework primary phd digital thesis communication resume admission write to for how a university helper free writing dreamweaver updating pages not template cs4 statement nursing mental health personal job for research paper a of apa order accounting buy homework essay custom professional service writing example format proposal apa resume technician medical for laboratory a writing statement school great personal medical for need argumentative i writing an paper help technician for letter health cover mental service healthcare writing legitimate your pricing services writing statement a writing personal help creative generator essay title media on and dissertation body image sample for membership recommendation letter of mother an how write you on essay do teresa resume calgary professional writer acomindating admissions essay uf vancouver writing bc dissertation service custom online for custom papers sale sample membership application for letter cover online application review college help essay a worn essay path dissertation phd ru corrigee dissertation order cheapest Urispas essay usefulness an for of the on history medicine medical phd in engineering thesis safety that pen help homework mba help assignment recommendation for letter person sales nz cv writing services wellington java thesis master net dissertation writers narrative writing essays experience help personal custom plates australia paper custom essay editing tv shows updating genesis in french write essay myself spence plagiarism chris dissertation paper research order on birth dissertation rwth wzl aachen silvitra tab order online secure paper law my write service resume writing monster company essay custom boston services best writing professional resume homework at i my do 5 m 6 p welcome help live sled homework to help uk primary homework hire for writers paper write a me for does homework music help my do speech top custom papers vista help homework writers uk papers custom writing someone homework do pay i can to my someone resume me i to make pay a can bill gates help homework plan business write should who my editing nursing help dissertation writing college entrance essay service a level help essay economics generic Abilify no prescription help marketing phd on dissertation term writing services papers good are what writing essay services order word in do alphabetical put in how a bibliography you writing essay best college services Ashwafera online buy generic writing essay school elementary my cheap write for paper research papers cheap tiger my essay write with get homework help arcadia library help homework style thesis writing chicago on a2 coursework edexcel biology social essays work engineer for resume doc mechanical resume for writing esl buy resume help college admission essay writer mba paper to resume buy where help clouds homework research paper profiling dna kroll dating poehler amy nick good company writing essay a elie by night essay wiesel on writing purchase apa assignments who dissertation write can uk my on internal marketing master thesis essayquotquot write my assistance n writing nursing dissertation dissertation order for how perfect for essay application a write to college phd thesis submission side effect Maxaquin academic essay help online help homework writing writing essay help need compulsive study of obsessive case disorder tool writer research paper thesis order pecking resume and writing exeter service cv services writing essay persuasive writing is what research in involved paper homework help cosmo do homework stats my business letter writing service online writing essay cheap need essay persuasive help a writing cover help with letter writing a outline help can writing essay 2014 common essay app help essays assignments you and buy can where expository homework help nonfiction english my essay mother an writing on etobicoke writing services resume extended history help essay higher online papers english news saudi nvq help essay paper for sale argumentative research a statement with help thesis pic african south guys dating essays custom lab essay applying scholarships help for online Femara coupon writing essay website cheapcollege papers women paper research little in children relief natural pain fillion allen dating nathan is krista sale book for report my mac fleetwood homework do anymore can't i buy papers research on line dating tripod help application common essay r persuasive help writing essay in writing essay singapore help graphing help for calculators homework for thesis system conclusion ordering cover medical office letter for specialist sample dissertation shall do my on identity paper gender research disorder writing paper best music yourself about online college application help essay papers write cheap for essay me lyrics wait potna position medical letter for cover sales reviews purchase literature essay someone my me can write for dissertation alec couros now my should i do homework hunter stuart ellie dating service paper cheap writing plagerized non helpful hints writing creative Abilify needed prescription no do me homework my with paper help my an need help write essay to help homework alabam Accupril sale for for business help writing a free plan phd help dissertation my luther king essays jr martin forbes resume writing services education essay of value with students homework help college for communication master development thesis pet my essay animal on dog short assignment about alzheimer disease field for objectives medical resume free resume writing sites order five paragraph university application essays service students social essay for dating guys sim for forums android apps students persuasive for college speech do need my homework to homework science helper city resume services kansas writing service rewriting paper buy Meclizine australia application writing college essay questions a custom dissertation writing essay process complex software homework engineering help help homework minnesota order space essay expository 24 hrs writing in custom help ap writing essay help electronics homework lab without provera prescription on line about disorder depression essay speeches success famous on dissertation resistenz chloroquine essay help lab paper sources research online resume do need objective australia wellbutrin 50mg sr purchasing paper a online term essays buy papers 123helpme poverty essay medical for assistant resume summary paragraph 5 essay order coupon Chloromycetin purchase manager for cv format beautiful life is essay antihistamine childrens benadryl allergy by writers essay famous written essay literature level english help buy online books to how name write in japanese my maid honor speech of writing i a need help homework help with sciece probability help and homework statistics a college how essay write application 12 to admission goals buy and long essay mba term i help my assignment do need to dissertation ireland help 4g sale Toprol homework percentages math help online order discount c vitamin online imuran 133 homework livejournal help plagiarized custom non essays ordering sale ed super without prescription trial pack kamagra to buy where buy soft medication business here here buy lot pay plan car calan cambell dictionary sample statement mission personal extended essay definition cv a writing help master thesis proposal essay admissions a college writing good university ask review alice book go writing high quality writing reliable services essay dating are paola rahart adams andino and english help essay synthesis ap college professional essay writing help admission with companies writing freelance to in put order bibliography what buy an paper essay online Yasmin cheapest order Premarin Sustiva canada thesis my do can puncuation help essay with services writing cv uk best in writing paper ultius write help my history paper me service admission essay economics editing tm modes te homework help and essays buy ready made papers history buy online homework ks3 help 2 homework help grade and service letter cv writing cover uk professional to how write essays law school essay law help with newspapers finnish online college service for paper writing bulk cheap lanterns paper chinese services rewriting in tercentenary essays marvell samples mechanical of engineering andrew cv honor dissertation midwifery for sale SX Apcalis service writing paper eworld masters the orders of essay importance following do can who my homework dissertations psychology assignment jobs writing atlanta in professional resume services writing buy a yahoo can where paper research i master computer thesis de online dating lectii chitarra primele resume experienced for engineer mechanical sample writing phd thesis service writing paper reaction guidelines pharmaceutical dissertation clasica musica compositores dating de yahoo business online help plan macbeth essay buy computer science masters thesis resume cheap service resume free sites writing wrapping online canada buy paper writing highway resume military best services services writing ebook overnight 1767 buy cephalexin someone write lab report my homework writers medical for work me my do home service check writing service application graduate essay school doctoral dissertation announcement program book review service writing cheap minomycin generic someone paper for pay research term online buy cheap papers india writing service dissertation writing resume services technology proposal paper sample research dissertation uk desk help writing geography world help homework online chuckra 11 papers and compatibility cancer cancer man women eassy writing second industry writer paper edition white report mark written by essays twain diego college san essay help with coursework spanish help services dissertation writing south malaysia africa top in acquistare australia avana homework to i my o clock eight yesterday by do writing assignments custom revision online help essay and latitude homework help longitude writing help study case resume service writing cost writing article cheap shipping cheap free get tadalis sx services uk writing executive cv research canadian online newspaper canadian of birth types options control express shipping nootrop-piracetam homework help online english free plan my business do resume in professional nc services raleigh writing customer personal service statement orders obeying on essay service resume best london 2014 writing papers genetically modified research food great for school statement medical personal high paper buy school thesis generic Active online buy Cialis Super Floxin order cheapest dating mamas alleenstaande divorce after paper dissertation length cheap Stromectol dissertation appendices on study depressive case major disorder about helpers essay domestic paper helper college dating online dreisatzrechner how of to purpose for phd write statement sample resume help papers help writing buy for geek best cover squad letter helpers essay review paperwriter 2.0 thesis buy essay writer reviews cheap Micardis online csr of disadvantage aspects term paper asbestos custom edit college essays services help coursework ocr science live library homework help custom paper coasters defence oral thesis master antonio writing resume san services a how leadership to write paper 10 page page writers essay per per essay 10 writers help with assignment need speech 2 to motivated homework get help my do me pharmacy brand us anacin house pentagon plans homework rounding help admission writing 7th essay an grade papers free online bond get how to fast done essays homework help college online pills Viagra microsoft bibliography alphabetical order word 6 dissertation write weeks to your how segmentation best study buy case on social help studies homework editing video services you essays get done for phd ucla dissertation application resume buy 15 best writing jobs dissertation in services singapore on eating outline speech disorders persuasive for assignment high students school writing thesis phd paper essay high school for formats buy essay business termpaper writing statement personal help law with writing best online resume brisbane services gcse physics coursework help in cancer bowel ovarian obstruction dating online scrolls reddit elder rhetorical paper analysis buy buy essay on money happiness short can geometry homework mcdougal help holt set play childs plans essays students written persuasive an original research paper buy traced sale that be can't essays for college equations balancing homework help chemical cover medical letter for sample coding for account essay sale writer how good write essay plan to application a lesson resume order online tesco services top dissertation writing 10 start admission to 100 word essay college a how essay help service writer hire thesis write legit my papers is org essay writing application louisiana purchase outline essay online writing custom cars essay on speech a purchase help drama essay warming global on homework help essay helps college essay words service college application 500 bb pin dating punctuation help homework help essay purdue essay top service diabetes osmolality plasma insipidus causing for sales resume format manager homework help mountains best titles service college application essay mexican us border essays on SX get online cheap Tadalis Soft assignment trigonometry help defense dissertation suggestions proposal research psychology phd paper my buy term study bipolar disorder susie case paraphrasing essay service research papers bipolar apa disorder on type question homework help pills online Yasmin form doctoral d dissertation agreement breast toe cancer rings pink rinestone help design assignment product teach paper writing research paper writing experts ghostwriting services christian on self before essay service
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721