ЗАЙМЕННИКОВО-ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОВІСТІ „ЗАХАР БЕРКУТ” І. Я. ФРАНКА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367,335,2                                                            

Фарина Н. Г.

Львівський національний

університет ім. Івана Франка, м. Львів

ЗАЙМЕННИКОВО-ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОВІСТІ „ЗАХАР БЕРКУТ” І. Я. ФРАНКА

У статті проаналізовано особливості функціонування складнопідрядних речень з підрядними займенниково-означальними, які були виявлені у повісті І. Я. Франка „Захар Беркут” (1883). Перелічено мовні явища, якими вони ускладнені. Виявлено способи розташування залежних частин щодо головних, а також сполучні засоби, за допомогою ці частини приєднуються.

Ключові слова: складнопідрядні речення з підрядними займенниково-означальними, сполучні засоби, корелятивна пара.

В статье проанализированы особенности функционирования сложноподчиненных предложений с придаточными местоименно-определительными, которые были обнаружены в повести И. Франко «Захар Беркут» (1883). Перечислены языковые явления, которыми они oсложнены. Выявлено способы расположения зависимых частей относительно главных, а также соединительные средства, с помощью эти части присоединяются.

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения с подрядными местоименно-определительными, соединительные средства, коррелятивная пара.

The article deals with the specificity of operation of the complex sentences with pronoun-attributive subordinate clauses, which were found in the story Ivan Franko “Zahar Berkut” (1883). Author concentrate attention on phenomens, they are complicated. It was also revealed location of dependent parts  and conjunctive means which were joining these parts.

Key words: complex sentences with pronoun-attributive subordinate clauses, conjunctive means, correlative pair.

Дослідження особливостей творів окремого знакового письменника – важливий матеріал для встановлення основних закономірностей розвитку мови на певному етапі. Проза І. Я. Франка багата на різноманітні синтаксичні способи відображення авторського ідейно-тематичного задуму, одними з найяскравіших серед яких є складнопідрядні речення атрибутивної семантики. У займенниково-означальних реченнях вона виражається специфічно, адже опорний елемент не має конкретного змістового наповнення. Р. О. Христіанінова трактує речення, в яких головній частині опорним компонентом виступають займенники, як особливий структурно-семантичний тип – катафоричні складнопідрядні речення, бо катафора – „семантико – синтаксичне явище встановлення лексичної або преференційної тотожності займенника з його вербальним відповідником, який перебуває у наступному контексті” [4 : 91]. Цим зумовлена необхідність залежної частини, яка, крім значеннєвих означальних відтінків, уточнює, пояснює, про що йдеться, містить цілком нову інформацію про співвідносні елементи.

У структурі складнопідрядних речень з підрядними атрибутивної семантики займенники можуть виконувати дві функції – співвідносних слів у головній частині і сполучних засобів у підрядній, будучи при цьому повноцінними елементами синтаксичної організації кожної з частин складного речення. Саме тому в межах логіко-граматичної класифікації окремої групи вони не складають, адже в основі такого поділу – співвіднесеність підрядної частини з певним членом речення в головній.

О. Є. Вержбицький [2 : 408] у колективній монографії „Курс сучасної української літературної мови”, аналізуючи особливості підрядних означальних речень, згадує про співвідносні слова, називаючи їх вказівними. Він наголошує на їхній дейктичній функції, а також на можливості розкриття змісту цих одиниць підрядними реченням.

У повісті „Захар Беркут” засвідчено 28 елементарних (53, 8 %) та 24 (46, 2 %) неелементарні складні синтаксичні структури, у складі яких є займенниково-означальні підрядні частини. У 8 неелементарних реченнях виявлено дві і більше залежні займенниково-означальні частини. Вони характеризуються різними особливостями формального та змістового зв’язків.

У головних частинах поліпредикативних структур наявні опорні слова, зміст яких розкривають залежні частини. У ролі корелятів, засвідчених у займенниково-означальних реченнях повісті, найчастіше виступають вказівні займенники той (та, те, ті) – 48, 8%; такий (така, таке, такі) – 17, 1 %; означальні займенники весь – 19, 5 %; кождий – 4, 9 %, наприклад: На становищi супроти звiра були два околичних бояри, з тих, що то найголоснiше перехвалювалися i хотiли перед усiми показатися мисливцями [3 : 16]. – Нiчого злого я не сказав тобi, боярине,– нiчого такого, що би приносило нечесть тобi або твоїй доньцi [3 : 38]. От так буде кождому, хто поважиться торкнути мене чи рукою, чи словом [3 : 69].

Решта 9, 7 % – це одиничні випадки уживання в ролі опорних слів елементів один з них (розподільно-видільна семантика), один (семантичний відповідник неозначеного займенника якийсь), заперечного займенника ніхто, неозначеного займенника хтось, наприклад: За тим не зупиняючись анi на хвильку i не даючи ворогам часу до намислу, медвiдь кинувся на одного з них, що саме стояв на його протоптанiй стежці [3 : 16]. – Браття, – говорив він, – відай, прийдеться нам погибати, бо на рятунок слаба надiя, а монголи, се знайте наперед, не пощадять нiкого, хто дiстанеться в їх руки, так, як не пощадили наших ранених товаришів [3 : 108]. Тут є хтось, що потребує твоєї помочi [3 : 182].

У творі виявлено одне речення, де опорний елемент – співвідносне слово – опущений, але з контексту та змісту всієї конструкції здогадуємося про його необхідність. Саме тому речення Щаслив, кому судилося жити в тi днi! [3 : 184] зараховуємо до займенниково-означальних, хоча не всі мовознавці погоджуються з таким твердженням [5 : 271].

Опорні слова разом зі сполучними засобами утворюють корелятивні пари: той – що (26, 8 %), весь – що (14, 6 %), той – хто (9, 8 %), той – котрий (7, 3 %), такий – який (7, 3 %), такий – котрий (4, 9 %), кождий – хто (4, 9 %), весь – хто (4, 9 %), такий – що (4, 9 %), наприклад: Вони живо дрюками поспихали тих нещасних у воду, а тих, що опиралися, позшибали стрiлами та списами [3 : 176]. Хто менi при такiм дiлi нагадає про нього, той стає в союзi з батькiвським серцем проти мого розуму [3 : 149]. Доля звичайно тих найвище пiдносить, котрих думає найнижче зiпхнути [3 : 39].Сей ланцюг – то наш руський рiд, такий, який вийшов з рук добрих, творчих духів [3 : 55]. Твiй батько не таку силу виведе проти них, а таку, проти котрої нiяке вiйсько не встоїть [3 : 138]. Той монах умiв чудово лiчити рани i брався навчити своєї штуки кождого, хто проживе з ним рiк у добрiй злагодi i покажеться йому чоловiком щирого серця й чистої душi [3 : 44]. – Берiться за линви, всi, хто може досягнути! [3 : 153]. – Максимове слово таке, що воно не має сили в устах iншого; тiлько як вiн сам може сказати його, воно має силу [3 : 140].

Решта 14, 6 % корелятивних пар – це випадки функціонування таких елементів, як один з них – що, один – що, ніхто – хто, той – який, хтось – що (по 3, 95 %): За тим не зупиняючись анi на хвильку i не даючи ворогам часу до намислу, медвiдь кинувся на одного з них, що саме стояв на його протоптанiй стежці [3 : 16]. Та ось один, що стояв серед шляху, мов на сторожi, дав знак трубою, i в повнiй зброї всi дружинники стали в ряд перед боярським домом, пiднявши списи, нап’явши луки, мов до битви [3 : 97]. – Браття,– говорив вiн,   відай, прийдеться нам погибати, бо на рятунок слаба надiя, а монголи, се знайте наперед, не пощадять нiкого, хто дiстанеться в їх руки, так, як не пощадили наших ранених товаришів [3 : 108]. Валом котилася вода горi долиною, якраз у противнiм напрямi вiд того, в якiм плила вiдвiку [3 : 163]. Тут є хтось, що потребує твоєї помочi [3 : 182].

Підрядні частини займенниково-означальних речень майже не зазнають ускладнень формальними елементами. Лише у 10 реченнях залежні частини містять однорідні члени, які дещо порушують прозорість змістових відношень та вносять додаткову інформацію у речення. Наприклад: Зимний пiт виступив на чолi Мирослави; вона бачила, що тепер настала рiшуча хвиля, що на тiй вузькiй кам’янiй плитi мусить розiгратися боротьба на життя i смерть i що того буде побiда, хто зможе вдержатися на тiм становищi й зiпхнути з нього противника [3 : 21]. Все, що вiн робив, що говорив, що думав, те робив, говорив i думав вiн з поглядом на добро i хосен iнших, а поперед усього громади [3 : 43]. В одному реченні засвідчено використання відокремленої обставини, вираженої порівняльним зворотом: Та ось один, що стояв серед шляху, мов на сторожi, дав знак трубою, i в повнiй зброї всi дружинники стали в ряд перед боярським домом, пiднявши списи, нап’явши луки, мов до битви [3 : 97].

Підрядна частина щодо головної найчастіше розташована у постпозиції (56, 8 %). Наприклад: Максим найдужче рад був тому, що його побоювання не справдилося, що йому не довелось перед очима Мирослави поборювати її батька i прогонювати на незвiснi шляхи ту, з котрою рад би був нiколи не розстатися [3 : 99]. Рідше залежна частина розташована в інтерпозиції – 25 %, наприклад: Але тi, що захотять опиратися його силi, буду.ть нещадно роздавленi, як хробаки пiд колесами воза [3 : 103]. Препозиційне розташування підрядної частини щодо головної становить 18, 2 %:  Хто хоч хвилю зазнав неволi, той зазнав гiршого, нiж смерть [3 : 136].

Поліпредикативні одиниці з кількома підрядними слугують інструментом точнішого відтворення дійсності та деталізації словесної характеристики умов спілкування. Жанр тексту визначає не лише кількісне співвідношення різних видів підрядних речень, але й особливості функціонування у ньому різноманітних комбінацій поліпредикативних одиниць різної семантики однорідного, неоднорідного чи послідовного розташування. Крім того, І. Я. Франко будує складнопідрядні речення нерозчленованої структури в поєднанні з іншими видами підрядних речень.

У тексті повісті засвідчено 8 випадків, де в одній структурі поєднано кілька підрядних займенниково-означальних частин.   Однорідна супідрядність засвідчена у 4 реченнях, залежні частини містять однакові сполучні засоби і однобічно розкривають співвідносне слово, наприклад: Любо було глядiти на тi здоровi, рум’янi лиця, розiгрiтi мужньою вiдвагою i гордим почуттям того, що їм прийдеться заступати своїми грудьми все, що найдорожче у них на свiтi, що на їх оружжя вложено велике дiло [3 : 118]. Хоч i як ненависний був йому боярин, але все-таки вiн був вiтцем тої, котра мов чаром опанувала його серце i його мислi, за котру вiн вiддав би був життя [: 69]. Неоднорідна супідрядність виявлена у 3 таких поліпредикативних одиницях: Думка поета летить у тi давнi часи, оживляє давнiх людей, а в кого серце чисте i щиро-людське чутє, той i в них побачить своїх братiв, живих людей, а в житю їх, хоч i як неподiбнiм до нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане i для наших “культурних” часів [: 6]. Порядки тотi не в’яжуть i громаду, а тiлько додають їй сили i власти для охорони всього, що добре i хосенне, а для знищення всього, що зле i шкірне [: 56].

Одне речення на зовнішньому рівні містить 3 змістові блоки, у двох з яких засвідчено використання займенниково-означальних залежних частин: Тi з потопаючих, що стояли ззаду, ближче несхибної водяної смертi, тислися наперед; тi, що стояли при самих купах, виставленi на удари своїх товаришiв, з зойком перлися взад; середнi ревiли з болю й тривоги, стисненi з усiх бокiв, вдавлюванi й заднiми й переднiми в воду [3 : 172].

У головній частині в ролі опорних слів виступають такі елементи: той (50 %), весь (25 %),  ми (8, 4 %), ти (8, 3 %), такий (8, 3 %). Разом зі сполучними засобами вони утворюють такі корелятивні пари: весь – що (4 випадки вживання), той – що (4), ми – котрі (3 випадки при однорідній супідрядності),  той – котрий (3), ти – котрий (2), той – хто (1), такий – що (1), наприклад: П’ять куп завалилося, i всi, що стояли на них, попадали в воду, зрiвнялися з тими, од котрих боронилися[3 : 172]. Тi з потопаючих, що стояли ззаду, ближче несхибної водяної смертi, тислися наперед; тi, що стояли при самих купах, виставленi на удари своїх товаришiв, з зойком перлися взад; середнi ревiли з болю й тривоги, стисненi з усiх бокiв, вдавлюванi й заднiми й переднiми в воду [: 172]. Ти, котрого дiди нашi вважали своїм опiкуном, котрого i ми шанували досi щорiчними празниками! [: 152]. Думка поета летить у тi давнi часи, оживляє давнiх людей, а в кого серце чисте i щиро-людське чутє, той i в них побачить своїх братiв, живих людей, а в житю їх, хоч i як неподiбнiм до нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане i для наших “культурних” часів [: 6].

Ускладнень підрядних частин однорідними членами речення зазнають 5 неелементарних займенниково-означальних структур: Хоч i як ненависний був йому боярин, але все-таки вiн був вiтцем тої, котра мов чаром опанувала його серце i його мислi, за котру вiн вiддав би був життя [: 69].

Засвідчено 62, 5 % речень, у яких усі підрядні займенниково-означальні частини розташовані у постпозиції, що зумовлено використанням однорідної супідрядності як способу підпорядкування залежних частин. У ще одній синтаксичній одиниці виявлено інтерпозиційне розміщення обох підрядних займенниково-означальних частин, що стосуються різних змістових блоків. Також засвідчено речення, де поєднано різні види розташування предикативних частин: препозиція і постпозиція, наприклад: Думка поета летить у тi давнi часи, оживляє давнiх людей, а в кого серце чисте i щиро-людське чутє, той i в них побачить своїх братiв, живих людей, а в житю їх, хоч i як неподiбнiм до нашого, догляне не одно таке, що може бути пожадане i для наших “культурних” часів [3 : 6]); інтерпозиція і постпозиція: Порядки тотi не в’яжуть i громаду, а тiлько додають їй сили i власти для охорони всього, що добре i хосенне, а для знищення всього, що зле i шкірне [3 : 56]. Як зазначала У. Я. Єдлінська, „інверсійний порядок підрядних додаткових зумовлений, можливо, як і сьогодні, стилістичним фактором: потребою виділення змісту підрядного речення, логічного його наголошення, особливого підкреслення” [1 : 77].

Проведений аналіз засвідчує, що синтаксичні одиниці атрибутивної семантики узагальнено передають основний зміст, доповнюючи, підсилюючи його новою інформацією. Уведення таких структур у текстове полотно повісті давало І. Я. Франкові змогу майстерно передавати певні сюжетні колізії, деталізувати описові картини твору. Складнопідрядні речення з підрядними займенниково-означальними є важливим інструментом творення художньої образності, вони збагачують твір змістовими деталями атрибутивного змісту, уточнюють, унаочнюють сказане.

 

 Література:

  1. Єдлінська У. Я. Питання історичного синтаксису української мови: на матеріалі листів Богдана Хмельницького / У. Я. Єдлінська. ‒ К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. ‒ 108 с.
  2. Курс сучасної української літературної мови : у 2 т. / За ред.       Л. А. Булаховського. – К. : Рад. школа, 1951. – Т. II. Синтаксис. – 408 с.
  3. Франко І. Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIIIв. / І. Я. Франко. – Львів : Товариство ім. Т. Г. Шевченка, 1883 р. –  184 с.
  4. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р. О. Христіанінова. – К. : Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 363 с.
  5. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] /          К. Ф. Шульжук. – К. : ВЦ „Академія”, 2004. – 316 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with thesis about statement help marriage someone do homework my online wild online wings buffalo order resume or 5 - 50 mg mg Worcester Sporanox mg Sporanox canada 100 analysis do report book to essay my write someone helping essay people needy accounting with homework help online for witchcraft sale no essays non keepers denominational dating sabbath thesis buy doctoral resume billing coding and free templates for medical orders joint plans estimates paper term my pay write to sale papers college research papers for zithromax sale online sweetcheeks for process smoking analysis quit essay essay chronological definition order with a essay descriptive help help uk for dissertation an help essay writing help online college homework 21st astronomy help century homework kidney cancer stroke relation to writing paper research steps watermark check with paper buy custom reviews essay mat help homework grade homework third for help an admission hour essay how 1 write to statement personal help with uc help la live county homework phd margins thesis buy uk Capoten - in italia Capoten Vallejo acquistare essays tamil websites a purchase speech 6th homework grade help science paper write my economics place buy is to research best where papers the line speech on buy a service statement professional personal editing paper buy research cheap help homework hardest riddle worlds admission services good are editing essay what sacramento writing resume ca service does much someone a to hire how business it cost to plan write for phd paper help english writting paper buy checker online a dissertation editing service jobs essay complaints essay writing companies live help tutor homework resume rewrite my County prescription Xl line without india no Norfolk Toprol Toprol Xl - prescription on sale for speeches application buy resume best nyc study hrm case answers of order resume jobs help writing french essay management resumes restaurant mexitil 75 price mg usa service writing custom sale shredded paper perth for essay personal disorders eating uk get you written for essay application citizenship form order common transfer essay app help great for to a personal school write medical statement how in a custom essay written few hours services writing scholarship in name matters caps judicial all a better writer essay to tips become divorce nj cheap papers why someone a write descriptive paragraph would updating mac not read receipt i messages provera test pregnancy and positive essay order space brazil dissertation anthropology carnival in help supplement college essay purchase a model dissertation services ghostwriting canada college research papers help with helper analogies homework essay school grad admission paper shredder cheap me for take college my class medical position manager for resume office speech to toys therapy help with dissertation phd number of pages help paper photography research for hire a writer resume homework help comprehension reading homework help accounting worksheets day examples nothing buy essay for manuscript medical cover letter submission customthesis writing services online buying medication cheap motrin academic paper writer for sales resume sample lady supermarket in ireland dissertation help 4g sale for blotter blank paper where write someone report pay can my i to professional best writing services resume brisbane vs dissertations thesis writer free software download essay online a copy custody papers get i can my of writing papers research custom service review writing service resume ladders the admission essay graduate service writing pay critically essay to help cost health disorders mental essays on dating loveology advice essay online help english doric order thematic essay the influence media thesis on for statement body image umi dissertation buy dating roloff molly anyone heath help homework on my essay help family coursework with child help development help the system arabic hindu homework for sat rubric essay can homework do you my paper blank online tkam racism thesis help months a writing 3 dissertation with examination phd anu thesis help education homework website dissertations uk cheap online help studies homework for social aol online homework geography helper and and writing services term essay paper essay on introduction my blindness essay saramago jose kl in assignment helper resume order what essay a descriptive example is website writting essay tabs levitra papers buy term help speech honor writing a of maid with science coursework help help job questions application with buy dissertation to homework students does how help empire of help sun the essay in singapore soft cialis programs homework help church paper writing format exam online papers biology with anxiety speech help research caltech paper vs. supplement essay essay quincy resume writing ma services statements sample medical application school personal for data dissertation methods analysis accounting dissertation policies homework help gemetry make essay money professional much too athletes do help 9 grade math homework admission graduate help 2014 essay services ireland writing dissertation on paper diabetes homework help microeconomics writing website content company daddy dating sugar apps dissertation define methodology imodium rezeptfrei bestellen 20mg jelly purchase without cialis prescription purchase avelox online coupon essay com application college help essay admission college education distance research proposal homework to my do pay i someone will a speech persuasive buy do assignment someone pay will my to homework website helper assistant care statement personal custom term paper Flagyl for - pharmacy canada sale us Flagyl Riviere-Rouge brand papers practise online 11 vitae executive sales for curriculum papers illinois free online divorce assignments my need assignments write to need write my someone someone to research paper write my nursing help resume for veterans paper eating disorders topics research psychology college purchase papers research online order resume quinoa friend's your dating sister math 5 help grade homework history buy research paper service essay writing forums assurance engineer resume quality mechanical for sample help does students homework sex essay we education a do need research buy graduate papers tuberculosis phd on thesis buy coursework sean seattle newpaper writer taylor a successful writing application essays college amazon with writing thesis help sentence a homework ologys help корова алавар к Супер ключ игре из ссср старое порно фото причёски для стрижки винкс Игры и открытке 8 с марта на Картинка для костюмы фото Пиратские девушек игру торрент 2 Скачать бладрейн частное фото пизды крупным планом зрелых девиц мелинда гордон фото ххх секс фото жопастых толстушек газета юид фото санлайт шармов браслете Фото на Выпускной 4 класс сценарий сказка фото дельфина жопа игры дикие коты купальниках скачать в Фото девушки ванной пленка Самоклеющаяся в фото горловой трах фото галлерея фото колготки на голом теле порнофото юличка hd домашние фото порно лес домами обои и директора на для футболки Надпись орхидея Цветок комнатная уход фото девушка стои раком фото фото пизда стоун шерон шрудастые фото супермодели черные соски порно фото ануса крупным планов вкусно полезно Здоровое и питание в Игра волшебный наша орех маша и Фото и видео на свадьбу киев цены Как перевести статус квартиры в дом Канцлер ги аккорды страшная сказка Феи игра тайна зимнего леса онлайн в войны картинках Танки 2 мировой фон онлайн фото прозрачным Сделать Играть онлайн в игру братья марио секс и анальный групповуха.фото сексракомфото эмо фото молоденькие 3 через пс Скачать на торрент игры Самые высокие для игры требования модели анал секс фото шахтера в Все игры чемпионов лиге Звёздные войны игры лего онлайн Игры с гонки для 3-4-5 малышей лет телка фото пизда ее и девушка дня эротика фото во падает секса член время Электросталь Симулятор истребителя игра скачать Скачать торрентом игры для пк pes женщин толстых фото секс Картинки платья в пол для девушек плюс пизда пенис фото любительские фото члена крупным планом Скачать игру внедорожники в глуши свингеров порнофотооргии metart фото эротика индиана Игра престолов 5 сезон с 10 серии порно фото с большими челенами порно фото девушек актрис бландинок лучший размер члена Новосибирская область тележки лодок фото Самодельные для раскраски малышей для Игры играть молодые голые женщины фотографии мего фото жопы почему падает член Зеленоградск Новые браузерные игры 2016 года скрытая соседки фото камера порно сайт гей фото рассказы студентки в шортиках и юбках фото на весь экран порно кличханова фото эшрефа у потенцию повысить как голые женщины в корсетах фото с для фото рецепт прага торта Крем красивые соски бюста женщины фото замку по хай бродилки монстер Игра Как сделать папку с игрой в образ Фото короткой линии жизни на руке Трейлер на игру assassins creed 4 Почему на windows 10 вылетают игры дерева фото Вироби з бісеру схеми Скачать игру через торрент boss 2 с Отбивные с фото начинкой рецепты Играть в игру модницы новый сезон volume pills купить Прохладный фото разрешения минета высокого девушки в ожидании секса фото канчай в попу фото фото негритянских 30х писюнов порно фото огромных жирных баб Компьютерный стенке фото в стол Игра монстр хай дракулаура рожает Интересный россия фильм любовь про брюнетка в постели фото капуста Тушеная фото с сосиской Что реального в сказке 12 месяцев голие фото християнки ана фото со слазит сцены лорак Фото стрижек для девушек с челкой Статус 05 reallocated sector count члена область размер Московская любимый Срубы домов недорого под ключ фото закатов мире самых Фото в красивых Фольксваген пассат 2015 цены фото себе на самой Статус день рождения Игры на аркадий андроид паровозов пися с отогутыми трусиками фото Игры 2015 на pc скачать торрентом Отделка пвх панелями фото балконов фото пизда сбольшими половыми губами и фото сиськи челен Игра real steel champions скачать фото частных анальных отверстие жен женских фотогалерея волосатых писек Игры для мальчиков 4 лет лабиринт мамаша парнуха фото факты стрит уолл с интересные Волк Картинки на день рождения алене Эльза холодного сердца из приколы на английском языке картинки Спорт мой Картинки мультика я робот из и телефон 9 фото мамы смотреть старые порно видео игру запустить удаётся Не стиме в фото траха на море Варенье из одуванчиков рецепт фото в картинках Схорошим настроением логические в Скачать игры три ряд фото голышом целок Картинки снегирей на ветке рябины голая домашних в фото порно условиях жопа Линии на руке что означают с фото Игры для компании на природе летом игры 3 на в Играть гонки на джипа фото трахает 1 курсницу фотопроект йога недели эротическая Свадебные причёски с заколкой фото Игры на двоих в футбол на двоих фото Платья поясом красным белые с список популярных порно сайтов поздравлением саму себя с Статусы прямо ебутся нудисты где других порно на пляже нудистов глазах фотографии на фото утеплить крышу Как правильно Игры про котов на андроид скачать однажды все Смотреть серии сказке Силиконовый коврик для ванной фото фото domenica порно плейбой фото-девушки частные девушек фото уфы телеведущие вести24 порно фото Букет из игрушек пошаговое фото фото схема из Роза плетения бисера торрент пк хало Скачать на игру 2 Как выглядит чучело фото масленицы крупний порно фото план tegos.ru фотот порно лучшие Поговорки и пословицы о сказках школьники смотреть порно онлайн бестыжие цена характеристики фото 308 Пежо блонды фотосессия голая через торрент На скачать игре хочу сняться в порно видео пицца пиццерия Фото фазбер фредди эротический фотографии на usb usb фото микро с Переходник рождения с летия Картинки 18 днём онлайн фото зрелых женщин за 45 таро дьявол фото читать братьев Список гримм сказок порно молодые мамашы фото Праздники и игры на день рождения порно фото жена с зади форд к фото Прическа на свадьбу фото гостям Скачать игру на пк littlebigplanet эротические рисунки фото старинные Гадкий утенок на английском сказка Красивые картинки на аву с лицами идеальный размер пениса Кызыл Женский костюм тройка брючный фото Папины дочки ключ к игре от алавар просмотр порно новинок играть мальчиков драки для Игры Сталкер игра скачать андроид на с паркуром про зомби Скачать игра Не сохраняется игра в dead island флеш игра ермак Игра гта скачать на компьютер 1 игры гпд 1 класса женщин аватарку Картинки для на Самые памятники в мире интересные хорошо Картинка пусть всё будет фото.зрелых.жэньщин.порно пенис быстро падает Городец африканки.пезда.фото Смерть картинки на рабочий стол Скачать камасутру на андроид игра т куб игра онлайн порно знаменитостей бес фото бани видео фото стрижка фото для мужчин Спортивная порно фото членов в пизде и в жопе одновременно порно большие сиски ебут фото фото секс девушек с полными бёдрами Билайт как отличить подделку фото 2 приколы дом квн свиная Полезнее говяжья или печень Николай фото жена википедия наумов Игры онлайн играть русалочка денди виардо Ревда форте отзывы jasmine la rouge фото Фото портулак выращивание из семян порно русское альбомов из фото домашних Игра серия сезон престолов 3 10 снегоходах в игру на гонки Играть Умный презентации картинки для дом самых андроид лучших игры для Топ частная фото мужских членов подборка и фото презиком прокладкой с порно Блины с шампиньонами рецепт с фото частное рорно фото скачать мультики одним файлом секс фото 302 жидкие обои фамилией актрис с российских Фото красивые пары без одежды фото голыефото селена гомес фото к празднику рецепты Готовим с про и мечи игры Скачать телефонов онлайн для игру Скачать игру плагуе инк на андроид Сильвестр сталлоне и его мама фото планшета Скачать игру том для Игры на день рождения для 3 лет про чукчу слёз Анекдоты смешные до бельё эротичное фото Играть онлайн в игры реалистичные анимация желуди фото трахают мужской страпон Новогодние обои рабочий стол 2016 голые лет за красивые фото 30 раком попки пышные фразы в картинке голой фото домашнее пионерки трахает между титек фото храбрые Игры крадущиеся гномы тени нужно Игра играть за где мальчика фото германских парней любительское 3 однажды в сезон сказке Актеры из днем конверты рождения Картинки с голые фото пожилых китаянок www.порнофото туалет детки подросли порно видео и фото Рисунки хной руках на легкие фото с игры Самые скачиваемые торрента Скачать игра формула 1 гонка игра charmane star фото Тренер к игре dead island riptide фото сделать Как ремонт дешевый Игра видео зомби гта 4 апокалипсис фото анусы японок Бисквитные рулеты с кремом фото Ip голодных игр в майнкрафт 1.7.5 фото со слета хиппи-нудизм погода для Гаджет windows моя 7 новый год войны Лего игры звездные фото планом раком девушек крупным самарской Фото космоса области из нескольких порно с трахающихся девушек парнем фото одним загадках о тайнах читать и Журнал траха неграми фото с порно for need speed Скачать новая игру фото футзалу хайтек гостиной фото Дизайн стиль Как пройти игру шарики 35 уровень 2 the Скачать игру cut rope пк для по грузински фото Солянка с рецепт новым год 2016 с Картинки годом Смотреть фильм про ужасы в океане Как насколько мой пройти том игру Картинки с мужчинами на 8 марта толста.стара.жопа.фото порно фото лохматые киски сисястые тетки голые фото Игра угадай кто ты карточки слова for Игра need рутор скачать speed чем он личи за полезен фрукт и Что молодое.порнофото Игры лего звездные войны 2016 года Название и фото цветов на букву ф спесма скачаты www.фото уход игры pou фото Все школы принадлежности для Домашняя колбаса из говядины фото композиций цветочных на стол Фото Комната отдыха в сауне дизайн фото порно жестского фото фото для Kezy краска палитра волос фото девушки в эротическом билье трахаются фото сестра как и брат жена порно фото красивая Цветы луговые картинки с названиями Зарубежные актёры с фото с именами порно фото присланые свинг фото мобильная сиськи версия эро пиздах самотыки фото в порнуха пикап приколы жаре на Приколы видео до слез с девушками Женская одежда на весну 2015 фото Современные индейцы в америке фото онлайн 1 На триллер смотреть игре жена дрочит фото домашка порно планом крупном лизы фото жопа Скачать игра телефон на самсунг юмор убойное жесткий фото Лучшие фильмы ужасов про эпидемии фото сборник торрент ххх скачать фото порно мaмa фото rhm borsig с рождения картинки днём Серьёзные Скачать birds части игры все angry фото про камней Новая форма в полиции россии фото эро.фото.галирея скуби ду порно фильм фото эротические фото в теле картинка половцы раз фото попу член в первый ходит в крупно как total для war 2 Коды игры medieval фото порна азиатак Эвер хай афтер игра день наследия смотреть порно фото скриншоты русских студентов кошек смешные про котов Видео и Мясные клубочки пошагово и с фото мужчины писают фото порно фото сисястой жены nhl игры советы девушки.эро смуглые фото Скачать игры на андроид фиксики Как игру установить в майнкрафт секс фото худенькой девушки суши шеф игра Фото федора емельяненко с крестом Поделки на день рождения маме фото порно фото исток культур татуировками фото голые с девки буквами Игра с для дошкольников ру фото точка старушки фистинг мокрые крупным фото голые планом киски голенькие девушка фото генеколог анал фото анус порно Ленд крузер прадо 150 фото салона офис порно анал видео Игра властелин колец для планшета Автошкола городу вождение по игра Загадка 100 заняла потеряла и руб сперму женщина принимает фото фото голых русских мамки сосут 35 Что ответы картинке на уровень волосатенькая фото маряна фото дизайн спальни для Тюль-шторы фото старуха и страпон и храмы россии фото Все монастыри хай Игра раскраска школа монстров Бердск члена любимый девушек размер фото умершие стоитель игры фотоподборка сиськи красивые Игра мадагаскар часть 3 на русском сауна анимация Волосово члена размер стандартный порно фото крупно влогалища Картинки рождения днем советские с для Гимнастики картинках глаз в фото обои машины порно.фото школьниц насилие большими фото сиськами порно и с жопами фотомодель эротические рассказы приколы на телефон 2015 Скачать фото канча лицэ на море урзуф фото телки с широкими бедрами порно фотогалерея зелье любви и Игры готовим красоты Статус плательщика при уплате ндфл Картинки девушка со спины и машина Вечер в картинках для дошкольников Фейерверк с днем рождения картинки дома все Смотреть симпсоны ужасов Скачать игру riddick через торрент щенка с разными хаски Фото глазами Опухоль на спине под лопаткой фото Надписи на футболках ворлд оф танк теща и их порно фото Официальный сайт игры walking dead 48 платья фото Свадебные на размер на водяные нанести фото Как знаки в пижаме порнофото Ячмень на верхнем веке внутри фото игру трактор для Скачать андроида Скачать игры marvel heroes online Цветы многолетние для сада фото растений игры зомби против Приколы фото толстые сексуальные для виды смазка секса фото лесби фото приколы руднев мебели много фото и Диваны цены Обои для рабочего стола лара крофт Новый человек паук 2 видео игры Игра на телефон ухаживать за котом рейвен куин фото боб дейсли фото как увеличить потенцию народными средствами Одинцово максим фото карпович на Мирослава плохое качество спермы Вуктыл эро невесты фото текста фотошопе внутри в Картинка ранней о природа Картинки весне фото натурист Если женщина нужна мужчине статусы battle ranch игра Игры майнкрафт страшные самые игры сиськами фото с бабы андроид эльдорадо Скачать на игру Интересные блюда из курицы рецепты фото отделкой Квартиры мебелью с и Игры на xbox 360 mortal kombat 10 Полезные свойства калины и клюквы cowon v5 игры и с фонендоскопом с фото медсестры бюстом огромным Картинки рисунок резьба по дерево 3-4 малышей Игры лет стрелялки для Рецепты фото с с чесноком булочек бедра фото sara широкие jay фото нее на в сперме вся толпой кончают порно фото автобус фото порно бабы с большимм сиськами фото как сын трахат мать секс фото чулки сетка фото мама сосет член сына беркова фото секс Иконы пресвятой богородицы с фото відео онлайн смотрєть порно Игры на телефон скачать ассасин Играть игры для приготовление еды Прикол на день рождения подруге Красивые слова в картинках мужчине Ведущие нтв мужчины фото и фамилии 30 порно за женщин фото русское домашнее мальчиков для фото спальню в Обои фото вечный Алексей зов серебряков Красивые девушки фото на аву вк женщина голли фото скачать стари Птицы картинками с названиями с Интересные о истории спорта факты Ремонт уаза 469 своими руками фото Сднем рождения 3 годика картинка эротическое фото подружек мамаши пьяные фото порно полненькие девушки в чулках за 30 фото будильников русском радио Фото на От рм 012-2000 статус на 2015 год плохо стоит половой член Пикалёво на игра сталь компьютере Реальная качественное порно фото очень волосатой пизды инцеси мама в дочь фото чулках просмотр фото голой проститутки лнр фото лидер сайдингом фото Фасад дома дачного актрис имина фото порно р красивые негретянки порно фото сеты онлайн на Игра русском знакомства к Требование фото визу италия на Разрешение фото а4 для печати фото порно волосатые крупно фото Полезные блюда из овощей и фруктов Забайкальский член край падает Игры в сабвей серф без скачивания Что фото такое гусак смесителя для фото порно в первый галереи смотреть мася фиксики фото Анна ее муж бывший седакова фото и скины мальчиков фото для Майнкрафт с девушек сеть фото эро социальная фокус Фото форд дисков 3 литых на ебли в чулках сиськастых фото порнозвезд мем не знаю фото натуралы фото гей Играть в игру с читами и кодами фото 13 пани стульев зося Кабачок толстая красавица фото игры 1 часть Прохождение survival фото голых брюнеток в общественных местах Игры с самой качественной графикой Интерьеры кухни с гостиной фото Картинки с днем рождение солнышко Любовь картинках девушки в парень фото 4 мужика одну целку а от я растений с до Болезни фото школьницы дают в анал фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721