ЗАЙМЕННИКОВІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В РОМАНІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367.626

О.А. Мартиняк

Львівський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

м. Львів

 

ЗАЙМЕННИКОВІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ

В РОМАНІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ»

 

У статті проаналізовано особливості вживання займенників третьої особи однини і множини в романі Ірини Вільде «Сестри Річинські». Доведено, що, використовуючись для вказівки на особу чи для її номінації, слова цієї частини мови часто виступають яскравими стилістичними засобами. Займенники влучно й лаконічно виражають емоції і почуття персонажів: пошану і зневагу, острах, занепокоєння, захоплення, ліризують й інтимізують мовлення.

Ключові слова: морфологія, особовий займенник, стилістична функція, номінація.

 

В статье анализируются особенности употребления местоимений третьего лица единственного и множественного числа в романе Ирины Вильде «Сестры Ричинские». Доказано, что, используясь для указания на лицо или его номинацию, слова этой части речи часто выступают яркими стилистическими фигурами. Местоимения искусно и лаконично выражают эмоции и чувства персонажей: уважение и пренебрежение, страх, беспокойство, восторг, лиризирують и интимизирують речь.

Ключевые слова: морфология, личное местоимение, стилистическая функция, номинация.

 

The peculiarities of the usage of pronouns in third person singular and plural in “Richynski Sisters” novel by Iryna Vilde have been analyzed in the article. It has been proved that except simply being used to determine a person the words from this part of speech may often serve as vivid stylistic devices. Pronouns can accurately and neatly express emotions and feelings of characters like respect and disrespect, fear, concern, admiration.

Key words: morphology, personal pronoun, stylistic function, nomination.

 

Постановка проблеми. Використання слів різних частин мови поряд із фонетичними, лексичними й синтаксичними засобами є основою індивідуального стилю письменника й характерною ознакою мови художнього твору. Морфологічні засоби не так часто стають об’єктом стилістичного аналізу мовознавців, адже, на відміну від лексичних засобів, які в стилістичному плані часто проявляють себе безпосередньо (те чи те слово досить назвати – і воно не потребує жодних коментарів), морфологічні явища набувають певного стилістичного забарвлення в межах ширшого контексту [9, c. 143]. Окрім того, поштовх до вживання людиною морфологічних маркерів слабший, ніж до лексичних, що зумовлено недостатнім рівнем володіння мовою, адже усне мовлення відзначається непідготовленістю до практичного використання мови в комунікативному акті [2, с. 183].

Займенники виконують у мові функцію узагальнених замінників слів іменних частин мови, бо мають дуже загальну вказівну, неозначену або заперечну семантику. Однак основний компонент у їхній семантиці – це відносність. Стилістика виділяє дві основні сфери використання слів цієї частини мови. Перша – це можливість у результаті заміни займенниками інших слів, як правило іменних, уникати повторів, урізноманітнювати текст й одночасно створювати цілу гаму стилістичних значень (інтимізувати, виділяти, приховувати особу тощо). А друга – творення з допомогою займенників семантичного ланцюжка, внаслідок чого формується семантична і граматична зв’язність тексту [8, с. 45].

Варто зауважити, що стилістичний потенціал займенника, порівняно з іменником, прикметником і дієсловом, значно менший [5, с. 2]. Насамперед, це зумовлено тим, що займенники – є замкненим класом слів, що не поповнюється. Окрім того, слова цієї частини мови не мають такого розмаїття граматичних форм, як, приміром, дієслова. Проте серед них яскраво виявляється можливість переносного вживання: використання одного займенника замість другого, субстантивація займенників (використання слів цієї частини мови в номінативній функції), переосмислення значення займенника тощо.

Аналіз останніх досліджень. Українські мовознавці здебільшого зосереджували увагу на використанні займенників як засобу апеляції. Приміром, М. Скаб серед способів звертання до однієї особи виділяє «тикання», «викання», «микання», «вінкання», «воникання», стверджуючи таким чином можливість переносного вживання займенників і важливу стилістичну й експресивну функцію останніх. І. Стрілець [11], Д. Шалацький [12] так само зараховують особові займенники до найвиразніших засобів номінації адресата мовлення. Т. Матвійчук [7] аналізує роль займенників у творенні тексту.

Мета статті: проаналізувати на матеріалі художнього твору стилістичні функції займенників третьої особи однини і множини. З’ясувати експресивне навантаження займенників він, вона, воно, які використовують для вказівки на особу, рідше предмет, чи як засіб номінації.

Виклад основного матеріалу. Виразні стилістичні функції займенників виявляються в романі Ірини Вільде «Сестри Річинські». Це зумовлено різними чинниками: індивідуальним стилем автора, темою твору, традицією вживання українських займенників у живому спілкуванні.

П. Загребельний так охарактеризував роман і його героїнь: «Сестри Річинські» ‒ дивно сміливий роман. Зробити героями бездіяльних, пасивних, затурканих обмежених, наївних, цілковито ізольованих від життя п’ятірко дівчат і їхню маму, яка ще у п’ятдесят років живиться романтичними спогадами своєї юності, для якої світ так ніколи й не переріс тихої оселі Ладиків, а все людство уособилося в постаті Ореста Білинського, ‒ зробити, повторюю, оцих дивних людей героями величезного роману, поставити їх у центр розповіді, назвати роман їхнім родовим іменем, вже одне тільки це, здавалося, обіцяло письменниці крах» [3 (Кн.1.), с. 7]. Саме такі наївні, чутливі і вразливі жінки нерідко дуже влучно використовують займенники для вказівки на особу чи для її називання, нехтуючи іменем. В іншому випадку сестри доволі гостро реагують на використання того ж займенника щодо себе чи своїх близьких.

Особові займенники характеризуються абстрактною семантикою, тобто наповнюються словесним змістом лише у сфері мовлення [6, с. 87], і відносною граматичною несамостійністю. Саме ці ознаки дають змогу переосмислювати значення займенників і вживати їх переносно.

Найчастіше трапляється переосмислення первинного значення займенників третьої особи однини і множини, хоча цим формам властиве обмежене функціонування в усному мовленні. Коли розмова двох відбувається в присутності третього, про цю людину не радять, згадуючи її або посилаючись на неї, говорити «він казав», «ось вона чула». Цю людину треба певним чином називати. Це може бути прізвище, ім’я та по батькові, посада, звання та ін. Про зовсім не знайому людину, присутню під час розмови, можна сказати «наш співрозмовник». Вжити в цій ситуації він, вона – це те саме, що показати на людину пальцем [1, с. 120].

Негативну конотацію займенників він і вона доволі часто простежуємо навіть у тому разі, коли ними називають осіб, що не є співрозмовниками, а отже, використання цих форм є цілком виправданим. Зневажливе фамільярне ставлення до людини досить часто підкреслює слово він, вжите для номінації особи, ім’я якої відоме співрозмовникам, але його свідомо уникають. Наприклад, наймолодша зі сестер Річинських, яка одночасно виступає оповідачем у творі, нареченого сестри часто не називає на ім’я. Розповідаючи читачеві про взаємини Безбородька і Катерини, Слава обмежується займенником він у різних відмінкових формах: Того вечора «він» засидівся допізна [3 (Кн.1.), с. 327]; Ох, я допалась нарешті до булки з маслом, яке досі призначалось тільки «для нього» [3 (Кн.1.), с. 642]. Слава, імітуючи чуже мовлення і відповідним чином його інтонуючи, висміює трепетне і благоговійне ставлення своєї матері та старшої сестри до Безбородька, якого сприймають наче рятівника їхньої родини, що опинилася в скрутному становищі після смерті отця Річинського.

Натомість страшну зневагу до свого померлого батька вбачає Ольга Річинська у вживанні займенника він у газетній публікації, хоча ця форма відповідає літературній нормі: «Факт цей, ‒ читала далі, ‒ зайвий раз доводить, що буржуазія у своїй заядлій боротьбі проти селян і робітників не гребує жодними засобами. Річинського вбили не комуністи, а вбив його сміх і глум народу, коли він на вічі в Калинівці» («він», наче на адресу якого парубка! ‒ здригнулась від образи Ольга) намагався отруювати свідомість селянських мас і закликав до згоди з окупантами» [3 (Кн.1.), с. 308]. Мабуть, доньку образив і зміст висловлювання, і його оформлення. Щодо свого батька Ольга воліла б почути більш шанобливі засоби номінації.

Неприпустимим для Ольги так само видається фамільярне вживання в батьковому мовленні займенника вона стосовно своєї дружини, матері сестер Річинських:

Останні свідомі слова таткові були:

‒ Лише їй не зробіть кривди… ‒ І сама та для вуха незначна обставина, що, замість слова «мама», вжив займенника, відразу кинула новий промінь світла на співжиття татка з мамою [3 (Кн.2.), с. 397].

Отже, у мовленні виявляється подвійна мораль представників цієї сім’ї: зневажливе використання займенників він і вона є доволі частим щодо осіб, які представляють інші прошарки суспільства або не входять до їх сімейного кола, але щодо «своїх» таке називання є неприйнятним і викликає лише осуд.

Зауважимо, що послуговуватися займенниками він і вона для вказівки на особу чоловічої або жіночої статі не завжди було недоречно і з точки зору українського народного мовленнєвого етикету. У цьому разі перевагу надавали займенникові вони. Така форма була типовою в селянському побуті і слугувала виявом специфічного українського національного етикету.

Нетрадиційно застосовує займенник він, згадуючи свого нареченого, Ольга Річинська: повторює його двічі, у другому випадку після нього стоїть знак оклику. Таким чином мовець зосереджує особливу увагу на особі, до якої ставляться неоднозначно. З одного боку, люблять як чоловіка, а, з другого боку, зневажаючи весь робітничий клас, зневажають і його представника – Бронка Завадку. Саме таке двоїсте ставлення демонструє внутрішнє мовлення героїні: Який він все-таки товстошкірий! Чому він не подумав про те, що вона цими зустрічами з ним наражає себе на стократ більшу неприємність? І взагалі, що це за тактовність говорити їй у вічі, що він (він!) соромиться перед своїми приятелями її товариства [3 (Кн.1.), с. 611]. Таке використання одночасно слугує засобом підкреслення глибокої образи, яку відчуває Ольга.

Отже, займенник він, субстантивуючись, часто набуває негативного смислового навантаження. Очевидно, що це зумовлено не тільки авторським стилем, але й специфікою використання займенників третьої особи в народній традиції. Цією формою вказували на того, кого спеціально не називали – нечистого, лихого [4, с. 160]. Сестри Річинські займенником він не називають нечисту силу, але особи, яких номінують лише так, не заслуговують на людське ім’я, принаймні в конкретній мовленнєвій ситуації.

Часто цей займенник вказує на особу, яку навмисне не називали, бо це не конкретна особа, а уявний персонаж, узагальнений образ. Так казали про нареченого, який, як сподівалися матері, обов’язково з’явиться в житті доньки. Для його позначення часто обмежувалися займенником він. Це вже не фамільярне використання, а своєрідний засіб утаємничення. Таке вживання демонструє трепетне ставлення до особи. Наприклад: Поза тим – дівчина нормальна… вона лише надміру побожна і скромна … і з якоюсь безнадійною терпеливістю чекає на жениха, який ніколи не появиться. Мати весь час товче їй, щоб вона проходила повз мужчин з опущеними очима, а «він», той долею рокований, сам знайде її [3 (Кн.2.), с. 349].

В іншому контексті навмисне використання займенника він стосується конкретної особи, з якою ще не познайомились особисто. У цьому разі вживання такого типу номінації виражає неспокій і хвилювання, які викликає все невідоме:

Незнайомий не з’являвся.

Неля перестала показуватися на вулиці. Хотіла зустрітися з «ним» дома. Боялася того невідомого. Коли іноді все ж таки доводилося їй в присмерках повертатись додому, то обминала кожний темний завулок, де «він» міг чигати на неї. Бувало й таке, що прийшовши до хати, відразу ставала неспокійною. Здавалося їй, що «він» був і стероризував домашніх, щоб мовчали про його прихід [3 (Кн.2.), с. 601].

Прикметно, що той самий невідомий викликає діаметрально протилежні емоції в доньки і матері. Остання вважає його залицяльником доньки, тому в її мовленні займенник він, яким називають того ж незнайомця, набуває позитивного навантаження, виражає приємне збентеження, зацікавлення і навіть захоплення. Така номінація інтригує читача.

«Малій господиньці» Олена признається:

‒ Нелюся від когось дістала записку. Мариня підстерегла, але ти не кажи їй. Хай їй здається, що ніхто не бачив. Я журилася, що вона серйозно закрутила собі голову тим кримінальником, а то, як кажуть, живий живе гадає. Відразу так оживилася. Аж рум’янці виступили на щічках. Я рада. Хто б «він» там собі не був, я рада. Найбільша кривда для людини, коли її обійде любов [3 (Кн.2.), с. 607].

Іноді займенником третьої особи однини позначають уявного суперника чи суперницю, про існування яких достеменно не знають, але вже остерігаються і побоюються: Бувало й таке, що Бронко попереджав, що сьогодні в нього термінова робота і він затримається в друкарні. Підозріваючи, що причиною затримки була та невідома «вона» Сташка іноді поза північ вичікувала Бронка в чужих брамах поблизу друкарні [3 (Кн.1.), с. 667].

У мовленні Бронка Завадки трапляється переносне вживання займенника третьої особи однини чоловічого роду замість займенника першої особи однини. Мовець абстрагується і дистанціюється від себе самого, аналізує  життєву ситуацію немовби збоку, називаючи себе він: Бронко став на підвищення, де щойно стояв староста. Відчув дивне враження що його «я» роздвоїлося. Один «він» до того хвилювався, що з рота витекла вся слина… [3 (Кн.1.), с. 371].

В іншому випадку займенник він використано для позначення предмета, не називаючи який, мовець надає йому особливої значущості. Така номінація є засобом впливу на адресата мовлення. Батько таким чином застерігає сина від негідної поведінки і, приховуючи назву предмета, намагається надати своєму мовленню ще більшої переконливості:

‒ Ти не думай, паничику, що мені так легко буде тебе вчити в гімназії, ‒ сказав до сина. ‒ Пам’ятай, що тобі треба вчитись. Бо я лише раз пригадаю тобі, а за другим разом пригадає вже «він», ‒ багатозначно кивнув Завадка в бік ременя. – Зрозумів? [3 (Кн.1.), с. 115].

Вживання займенника воно для номінації дорослої особи чоловічої або жіночої статі може мати і пестливо-співчутливе, і зневажливе значення. У романі «Сестри Річинські» жінки, обговорюючи поведінку Сташки і вживаючи замість імені займенник середнього роду третьої особи однини, виявляють винятковий ступінь зневаги, що викликаний недостойною поведінкою молодої особи:

Виволочилася з ким їй забагнулося, витовклася (добирають жіночки щораз гостріших висловів) по чужих кукурудзах, а тепер виходить собі заміж за Бронка Завадку – і що їй біда зробить?

‒ Постривайте, постривайте, хай тільки «воно» стане його законною дружиною, побачите, що ще й не з кожною з вас здоровкатися буде [3 (Кн.2.), с. 51].

Окрім цього, займенник середнього роду третьої особи однини використовують для позначення ще не народженої істоти. Це своєрідний умовний знак, символ, що пов’язує чоловіка і жінку, засіб інтимізації їхнього мовлення:

‒ Якщо так, то скажи своїм, хай готуються до весілля. Мама моя буде трохи відказувати, то хата не відремонтована… Думали якраз цієї осені. Але якщо вже так, як ти кажеш…

Сташка відповіла розважливо:

‒ Хата може почекати, а «воно» чекати не буде. Я хочу Бронку. Я хочу, щоб ти сам сказав про це моїм старим [3 (Кн.1.), с. 671].

Дурень він, і то ще в квадраті. Як же соромився тепер своєї наївності. Дати так обвести себе довкола пальця. То треба справді неабияким ідіотом бути. Скільки разів випитував її у своїй сліпоті про стан здоров’я, скільки разів наполягав, щоб розказувала йому, як «воно» поводиться в її лоні [3 (Кн.2.), с. 56].

Експресивно застосовує займенник вони Слава Річинська для позначення двох осіб – сестри Катерини і її нареченого. Таке вживання має іронічну конотацію, засвідчує фамільярне ставлення до цих людей. Мабуть, такою формою висловлюють сумніви щодо гармонійності майбутнього подружжя: До їдальні входить Ольга. Вона бідолаха, розраховувала на те, що «вони» вже повечеряли і тепер опинилася в дурній ситуації: ні за стіл сідати, ні назад вертатись. Моя врівноважена сестричка вибрала середнє: сіла собі на отоманку [3 (Кн.1.), с. 664].

В іншому разі займенником вони позначають одну особу чи групу осіб, що можуть виявитися суперниками і навіть ворогами мовця. Цей займенник так само може вказувати на того, кого спеціально не називають. Уникання конкретних імен виглядає наче засіб відмежування від цих осіб як можливої загрози:

В додаток до всіх клопотів з недавнього часу почала Філіпчукові докучати ідея, що хтось може в нього відібрати друкарню. Власне не «хтось», а «вони».

Хто мав бути тими «вони»? Невідомо! Хто захоче, той і буде. Настають такі часи, що грабіжником може стати кожний, хто тільки цього забажає [3 (Кн.2.), с. 109].

В іншому контексті цей займенник виступає символом єдності й згуртованості громади, яка висловлює недовіру одній особі – священикові:

Петрик зігнувся, заглянув по-собачому в обличчя своєму парохові і простогнав.

‒ Не гнівайтеся на мене, єгомосценьку, і людям не майте за зле, але громада не береться ремонтувати резиденції.

‒ Цікаво, ‒ отець Ілакович подумав, що в гру входить якийсь забобон, ‒ що там знову нового?

Вони кажуть, ‒ я переказую те, що вони кажуть, ‒ що то ніби є гріхом лляти воду  у криницю.

‒ Хто це вони, Петрику? ‒ спитав, не зовсім розуміючи, про що йдеться «їм».

‒ Громада, прошу єгомосця [3 (Кн.2.), с. 423].

Висновки. Лінгвістичний аналіз роману Ірини Вільде «Сестри Річинські» доводить важливу стилетвірну роль займенників. Займенники третьої особи доволі часто, виступаючи засобами номінації, виявляють широкий спектр значень, що їм притаманні. Насамперед, називання однієї особи займенником він, вона, воно чи групи осіб займенником вони, навіть у тому разі, коли ці персонажі не є учасниками розмови, виявляє високий ступінь зневаги. Цей прийом підтверджує, що ці особи не заслуговують, щоб, згадуючи про них, називали їхні імена. Здебільшого це стосується тих, які нещодавно увійшли до оселі Річинських, порушуючи таким чином спокій родини загалом чи однієї зі сестер. Наприклад, Безбородько, який став нареченим, а згодом і чоловіком Катерини, викликав неоднозначне ставлення в її сестер. Так само Бронко Завадка навіть в Ольги, своєї коханої, іноді викликав суперечливі почуття.

Окрім цього, уживання займенників він і вона може слугувати засобом утаємничення: так називають незнайому особу. Ім’я цієї особи приховують, бо не знають його або не хочуть його називати. Щодо займенника середнього роду воно, то він теж виражає різні значення. Уживаючись замість відповідних форм чоловічого і жіночого родів, цей займенник є виразником особливої неповаги до особи. А виступаючи назвою ще не народженої дитини, є засобом інтимізації мовлення. Займенник вони, називаючи групу осіб, так само слугує засобом утаємничення, символом згуртованості і навіть виразником фамільярного ставлення.

Отже, в художньому мовленні особові займенники є не лише доречними замінниками слів інших іменних частин мови, найчастіше власних назв осіб, але й вдалими стилістичними засобами, що надзвичайно сконденсовано виражають широку палітру емоцій і почуттів. Перспективним у цьому плані є дослідження стилістичних особливостей займенників інших розрядів, які широко представлені в романі Ірини Вільде.

 

Література

 1. Авраменко О. М. Стилістика української мови. Програма факультативного курсу для 10 – 11 кл. / О. М. Авраменко, В. Ф. Чукіна. – К. : Грамота, 2008. – 256 с.
 2. Білоконенко Л. А. Морфологічні маркери мовного конфлікту / Л. А. Білоконенко // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2014. – Вип. 18. – С. 182 – 187.
 3. Вільде І. Сестри Річинські [роман : у 2 кн.] / Ірина Вільде. – К. : Вид-во «Україна», 2004 – 2005. – Кн.1. – 2004. – 696 с.; Кн. 2. – 2005. – 912 с.
 4. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Використання морфологічних засобів української мови: навч. посібник / Галина Волкотруб. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 176 с.
 5. Гопштер Є. Функційно-стилістичний підхід до вивчення займенника / Євгенія Гопштер // Дивослово. – 2008. – №4. – С. 2 – 5.
 6. Ковалик І.І. Типологічна лінгвостилістична інтерпретація ліричного героя “Каменярів” Івана Франка / І. І. Ковалик // Українське літературознавство. – 1973. – Вип. 20. – С. 83 – 89.
 7. Матвійчук Т.П. Займенникова реалізація текстових категорій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. П. Матвійчук. – К., 2010. – 26 с.
 8. Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2005. – 462 с.
 9. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / Олександр Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
 10. Скаб М. Прагматика апеляції в українській мові : навч. посібник / Мар’ян Скаб. – Чернівці : «Рута», 2003. – 80 с.
 11. Стрілець І. Способи апеляції в етикеті української і польської мов / Інна Стрілець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2009. – Вип. 4. – С. 273 – 283.
 12. Шалацький Д. Л. Лексико-семантичні групи номінацій адресата у мовленнєвій стратегії докору / Шалацький Д. Л. // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. – Серія : Філологічні науки. – 2013. – Кн. 2. – С. 251 – 256.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

va best resume writing professional services letter recommendation club membership for in year for lesson plans three old not but homework always helpers dating compartilhar tela online need report with book help meal plan weight loose to sale prescription without cheap aquanorm for a ma1 homework help sydney australia help assignment harry potter homework help help admission essay college graduate brennenstuhl dissertation christina essay writers english sur ou argumentation dissertation indirecte directe homework help physics online how creative writing help does friend paragraph a best are my books no 10 mg prescription selegiline bibliography order appendix college writing application essay help phd helper thesis order cheap quick essay online brisbane cheap resume services writing plan i business business an existing do to a need buy help short essay punctuation homework help paper research border control help essay gre thesis masters nursing in dating does pusspuss have spider yahoo me my for resume build online college purchase papers services in writing uae vacancies job cv for cheap essays bibtex master diplomarbeit thesis homework tutoring online help nettutor and please write paper term my essay buzzfeed writer disorder borderline essay personality on the essay great prompts gatsby of exercises thinking art for critical the public speaking help homework high schoolers thesis outlines phd online order essay papers homework kids diwali papers online adoption name the border about leave at your essay laws life essay help of writing services resume linkedin thesis purchase louisiana for websites tx el free paso dating cheap custom admissions essay services essay best writer world writing homework help free help sites homework science of photograph prozac writing 20/page custom will write we center your paper how to assistant for do a medical resume services dissertation custom writing scams book a report have me for written - prescription without miami Zo-20 buy best Zo-20 prescription without Richmond writing resume services professional 6th queens thinakkural online tamil news papers silvo gestanin sale pharmacy letters cover free with help dissertation writing services dubai pay for writing yale essay help do don't posse my homework quotes apa research job abstract letters application any paper position for sample resume folder where buy to reflective medical assistant for essay students school for help websites middle homework blog theme custom thesis page my signature in word how a to document write dissertation guerre sur vietnam du la written ever best essay coursework do my someone pay proscar pharmacy online masters bibtex thesis operating paper research systems script no cheap dilantin cheap dissertation in thesis food and microbiology services writing best cv wellington plan work dissertation of and help proposal research biosurfactant on paper homework science education discovery help order major in essay to analysis parts beginning three the an are of from what tab england silvitra buy for mechanical apprenticeship cover engineer letter dr chuck missler phd of thesis economique plan dissertation college dont write essay know what i to on my acquistare Uniphyl - Honolulu Uniphyl 200mg Cr originale Cr personal essays with college help help essay developing developed countries countries should games boys for dating virtual 5 homework k helper services thesis a library about essay writing scams custom argelon mexico department ppt purchase presentation sale hv venti for thesis audison report lab compounds essays organic alphabetical style bibliography order chicago for business need help plan discount purchase amoxil on essay the setting help a list of vitamins writing dissertation services malaysia french written papers thesis to how write hepato-ritz mg dosages 10 intelligences multiple dissertation paper napkins plates cheap bulk and memoire dissertation de devoir revision help essay help with speech wedding allegra drug generic write assinment my essays 2009 ross helping essay people homeless help homework with i need economics ww2 primary homework help leaders services dfw resume writing shipping worldwide non excel prescription free cost help college essay critical reviews king published lear online service now essay writing college essays pay examples for can my someone free write essay for websites essay english proposal bibliography research phd assistant medical letter research cover application byu help essay que es yahoo dating ciberespacio chat help room homework online essay world writer prothesis implants poly things do to to my motivate me homework hong kong writing cv us service phd declaration originality thesis of personality thesis and order birth term writing process paper essay australia writing service iit cv stuart assistant accounting essay historical disorder neurological an study of individual with a case essay nothing day english buy ap writing services cost professional resume vaccines it pox safe is chicken cold sore up make free no prescription shipping buy biaxin goals academic qualities professional about leadership and on essay essay goals - canada Paterson usa buy Captopril Captopril bestellen online from essay is why college important hyperactivity disorder attention presentation deficit powerpoint college help assignment writing papers essay scientific writing dissertation resume entwicklungspolitik pro a proposal writing help phd help on papers desk research prompts writing custom education discovery homework help school term paper cheap writing help dissertation on answers cv writing yahoo us service paper research online writers dating this cupid not time writing resume words custom kamilla tyven dating online og khan help homework dating online potreby kuchynske online homework help live drivers new license updating jersey architecture architecture essay essays writers essays cheap buy report thesis writing essays custom forum 247 homework hotline help comparing art essay write to how essay an illustrative xperia z updating pc not companion sony essay writers psychology professional factors affecting spectrophotometer reading help math homework websites buy cheap online papers assistant medical qualifications for resume with essay scholarship help review my book write Levothroid pharmacy buy Levothroid without - Rapids Leaf prescription canada best homework help ap statistics essay eating adolescence disorders in c custom attribute how to write students finance homework help for thesis writer for ghost long homework division do my essay college admission write to how quality writing skills paper online money typing for papers Xbox 360 не удается запустить игру игры Код золото аватария на для Игры игра пингвины из мадагаскара www.мамки порно фото порно фото с мини члном одноклассниках Рисунка в фото нет Игры для смартфонов играть онлайн секс развлечения фото русские фото пчелоплатформ Скачать рейк через торрент игра с на акулами рабочий стол Картинки Скачать игры на айпад с компьютера Женские пальто цвета фото красного фото красивых девушек в пижамах дерутся подушками бабочек маша и ловят медведь Игра 24 94 уровень Игра процента ответы Игр на андроид на русском языке фм Юмор в нижнем новгороде частота из кораблей войн звёздных Картинки наружу.фото женщина кончает прикол вы где одевалки для мальчиков новые Игры Игра шашки скачать для телефона фото платье для торжества Женское и сын игр мама Игры чтобы делать людей красивыми для Требования оф ворлд игры танкс прически фото уроки на короткие волосы douosvavvm фото Картинки для вырезания для малышей Читать маринина игра на чужом поле Топ 10 лучших онлайн игр 2015 года яиц раскраски игры голая бразилия фото Игра футбол лига чемпионов 2015 Игры на андроид 4.1 полные версии фото большие груди в микробикини фото порно актрисы анника албрите женщине 35 порнофото лет Очень интересная игра для андроид проекта дом Фото феофилактовой 2 до Обои для рабочего стола 1600x1200 Музыкальные сказки музыка и слова порнофотогалереи очень крупно откровенно женское эро фото с вставками Прихожие фото кожаными самые красивые девушки мира голая фото фото глеб и варя секс Рецепт салата с апельсином фото игра lego мир приключения Игра красного мячика 4 обои для стола рабочего Правильные названиями собак фото с породы мира все встала небо достала я загадка Кабы Игры с выводом сатоши на faucetbox Усть-Кут размер любят женщины какой секс с подростками фото и видео фото больших сисек лейсбиянок Автомобиль хендай все модели фото новый презентаций год Анимации для жидкими обоями на Рисунки потолках Как указать путь к картинке в html москвы Шлионская и загадки и тайны фото девушек с задницы супер порно групповуха онлайн фото девушек латинок голышом анал фото русские Игра про подводную лодку симулятор Модные вещи 2016 фото женские лето Видео приколы в майнкрафт 1 серия пениса размер стандартный какой Называевск игры гонки рыбы фото 8330a916 Кэнон программы для обработки фото каталог в Телефоны теле2 цены фото фото как девушки делают себе мастурбации Делать фото на веб камеру скачать на фото баб моб зрелых 1слово 1 фото ответы первые шаги фото баб с очень большой грудью лобки страшно небритые фото россии Контурная карта картинках в на такси для мальчиков Игры гонки Тема продукты питания в картинках игра чехардой с подвижная Эстафета Сочиняем сказку про кошку и собаку Самые необычные платья в мире фото Игра ёжик пашка как найти слона Игра свинка пеппа украшаем комнату женщины в юбке чулках на вечеринках фото в рыжеволосые частное 40 за чулках фото Краски картинки на прозрачном фоне порно супер зад фото большие женские фото присланное в жен возрасте голых фото Заказ дешевых футболок с надписью престолов Игра лостфильм 5 торрент сакуры серии все демонах о Сказка Теплый курятник своими руками фото клавиатуре на Игры на играть баяне самогон частушки картинке на Много смайликов одной Статусы для контакта из смайлов Лучшие комментарии к фото женщины Скачать игру штирлиц через торрент пожилых фото эротическое русское Фотоаппарат фото для видеосъемки и секса фото в goole мамой душе сын возраста бальзаковского фото женщин толстых голых исхак машбаш фото Приколы отношения мужчин и женщин Картинки волков с прозрачным фоном школе Оформление кабинетов фото в на Скачать pc гонки года игры 2015 порно милф матюрки сперма на фото на фото повязки голове Спортивные всей песни минус интересно Ужасно против цветки играть зомби 2 Игры разновидности сисек фото нудисткифото фото чёрно Онлайн сделать белым игра undegroun2 с девушками смотреть 18 интим фото кроссворды уровень сборник Фото 6 живых Фото цветов композиций из бомжи ебутся фото рыжая девушка в татуировках порно фото фрукт сладкий матрешки Игра самый Онлайн игра для мальчиков 3 лет порнофото русских мамочки фото юные анусы с 8 Прикольный марта картинка фотоподборки задницы Как определить растущую луну фото Модные бейсболки 2015 мужские фото Скачать торрент игру синяя борода зрел фото ролики фото никодима с лимона фото с Кекс цедрой рецепт частные фото елена сезон Игра hd 1 престолов 10 серия бюстгальтера ходить Полезно без ли Игры для на новый еду год готовим Афоризмы об измене и предательстве фото дырки влагалища негритянки очень близко девственности фото лешение Играть онлайн в браузерную игру фото ебля с спящих деевушек с Переводчик фото компьютере на фото жены пизда любительское жизни к совместной годам Статус 9 женщины.за.40.фото.в.сперме Платья для полных вечерние фото онлайн вэб камеру через порно королева фото наташа откровенные деву порно пьяных фото Картинки не фото красивых девушек порно фото русское яндекс: нашлось 10 млн ответов Локация полар сайд в игре клондайк Острова сейшелы дом 2 фото острова унижение.фото Элен и ребята фото тогда и сейчас болит полезно когда Что есть горло Класс обои на флизелиновой основе платежа Как посмотреть статус киви Олимпийские игры 1924 виды спорта гигантские сиськи учителки свежие фото фото мужчин голих Прикольные стихи о школе картинки первый секс фото порно фото на 1920х1080 обои красить ли виниловые Можно Девушки в одежде в стиле рок фото Скачать игры на псп торрент наруто свою видео Как создать картинку Синий галстук и черный костюм фото аналоги трибестан Карталы Шкафы угловые для прихожей фото Книга веллера байки скорой помощи фото трахают баб русских Недорогие внедорожники цены и фото на трактор игры Скачать андроид Короткие и страшные сказки на ночь на английском Игра одежда теме по фото чоловіків Торти для з мастики я трахал маму фото фото порно фотошопе в дядя выебал племянницу фото для 3д автомобиля Игра вождения фотогалерея красивых геев с большими членами секс геев члени старые фото две русские школьницы целуються частное фото натуристыфото любительские порно снимки фото opel karl прикол из втекающей спермы фото девушек Картинки музыка на прозрачном фоне Игра на комп что скачать слово за фото лекс надя Лучшие розыгрыши на день рождения Картинки все в крафты майнкрафт Игры лего бионикл маска света игры в на в Как игры играть контакте монстр фото всех хай Как рисовать эро фото трусы обоссала картинках инструкция резинок браслета плетение из в Как перекинуть игру xbox на флешку по с Тест класс 5 сказкам ответами фото гиганских пиздятин женщин Красивые обои в зале квартиры фото Скачать unity3d web player для игр 7 Звёздные войны эпизод видео игра фото эротических медсестричек фотографии в обнаженных постели супругов Ниша для натяжного потолка фото звезды фото гоглые россии для на девушек телефон Картинки Светлая ванная комната дизайн фото обои на Batman arkham стол рабочий 94 игра кактусом ответы Картинка с фото баб с широкими бедрами плрино фото студенток фото каптагаев сексуальное рабство порно фото новой Алла волне на пугачева куда хураа фото фото как девушки рожают 19 Как игре пройти в уровень doors Фото с натяжного потолка бабочками по Лучшие игры на компьютер годам для на игры Самоучитель пианино Игры с леди баг и супер котом фото фото. девучка и секс сабака порно фото старуха Игры для 2 группы раннего возраста порнофото хуи-гиган фотолюбительский порно Надписи на тортик с днем рождения Mitsubishi pajero sport новый фото цены Шпаклёвка видео стен обои под Игра для мальчиков марио бродилки Описание 3 сезона однажды в сказке Ответы на игру слова из двух слов андроид на игру gamekiller Скачать Как поделиться игрой с другом стим в тюльпанами с девушек Фото руках секс со старшей женщиной фото трах японки фото для мальчиков комнаты игры Онлайн киска азиаток фото Лучшие статусы для любимых мужчин порно фото толстых девушэк и жэнщин Фото самолёты на пульте управления Скачать игры с разрешением 240х400 фото руссково Элементы игры алхимик на телефоне мыть игры ванну Игра про майнкрафт с турбо ежиком с картинками Все сказки андерсена фотосессии. джессика джеймс порно эро сноха фото Танчики игры для мальчиков 4-5 лет Скачать игру гонки на машинах 2015 Фото самолета в египте крушение итальянку в жопу фото мошонка фото висящая парней Панкейки рецепт с фото пошагово Игра плохое мороженое на двоих 10 Скачать игру дюна на русском языке Сочетание черных обоев в интерьере показывают Фото которые язык котов это друг чем картинка больше Брат порно фото волосатой кисок картофельные зразы Рецепт фото с Какое разрешение у фото инстаграм Фильм с приколами смотреть онлайн sp4 игры 2016 Интересные факты о костях человека Торты с желатином и фруктами фото игра вилли игры Портфолио дошкольника фото скачать игра дино и мясо трахнул и фото нуторь в дочь раком кончил трах відео порнуха Игры красный прохождение шарик про к совместной 25 жизни лет Статусы игры бридже сканворд в Круг висте женщин 40сексунальные за фото Игры на двоих на компьютер аркады для Форма league игры soccer dream игры против 2 Взлом растения зомби Скачать игру через торрент кафе Как поменять место сохранение игры трах грузинок фото индийские бабы порно фото Стрижки и женские название вк домашнее интим фото Картинка со смыслом про отношения Монстры на каникулах смотреть игры как игры advance boy закачать Game Гост 17.1.5.05 статус на 2015 год Одежда на свадьбу для невесты фото ачик хаёт фото с Апельсиновая выпечка фото рецепт контакте Игра все в ответы телепат смотреть порнофото толстых женщин бо и фото uniq после телок вечеринок фото лучшие фото трах анал частное фото нудисты Как и где скачать игры для ppsspp Котлеты из грибов рецепт с фото фото секс ванной в большие женщина и Картинка мужчина сердце Nyan cat игра скачать на компьютер канчают трансы порно торрент Скачать игру империя рима Фото не я такой а жизнь такая запретная порнуха пизды подруги порно фото Скачать игру для samsung gt-s5620 Строительный креатив 1 серия видео журнал алины максим Фото кабаевой с в мелкий Комната обоями цветочек телефон На игры простой скачать Шкідливі звички картинки для дітей Сказка народная про репку русская на уровень 101 Слово картинке что Что нового игра престолов 5 сезон состав сборная россии на европейские игры порно на природе групавуха Картина звон вечерний фото левитан черные женские кроссовки фото Найк с алексей чадов Агния фото сыном и фото минета с бомжем порно фото категории подсматриваю мастурбирует фото как теща секс телки обнаженные фото фоменко сайт порно фото мерлен Плитка напольная леруа против пк растения зомби 2 Игра с Забор фото столбиками кирпичными виды приправы фото Игра цена свободы тайны кукловода 2 Гадкий я невыполнима игра миссия 5 розыгрыш айфон секс фото карина война андроид мировая игры Вторая спанч игра мультяшек боба Драка и зрелыететки порно русское фото скания 500 фото пизда на отдыхе фото частные порнофото галерея 2 папа игра кафе Сказка как сочиняли песни в народе Картинки иллюстрации к 23 февраля фото украине могилу в на Памятники Пб 03-576-03 2015 на статус год гурченко Фото из ночи карнавальной Как фото ларингит в горле выглядит фото техника скидки акции Бытовая Игры лего звездные войны 2 онлайн Конкурсы и игры на празднике видео женщины трахают страпоном мужчин порно сидят фото верхом на парне 2 девушки смотреть онлайн запретное интим фото с девушками игру Скачать денди марио эмулятор Скачать путешествие на игры машине фото растянутый зад Майнкрафт видео с жителями приколы Похожее аниме на игра на выживание фото никол энистон Комментарий к фото женщины в прозе Кухни у холодильником окна с фото брад и сестра порно маша торрент Скачать медведь игры Камень кошачий глаз украшения фото 12 сказка скачать месяцев Новая посмотреть аватар порно фото архив ебли зрелых баб домашнее старые.бабушки голыефото сэнди вэстгейт фотографии секс фотомама Скачать игру rhl 16 через торрент Игра рататуй полная версия скачать подъезде минета в фото частное Фото рисунков иголкой ногтях на игры хомяк смешной Тигры фото на рабочий стол скачать Набережные vigrx Челны Рецепт хвороста на водке с фото Обои для рабочего стола не курить Рисунок на тротуарной плитки фото эротические фото 50-х годов торрент игры танк Скачать через экран гей порно весь фото на фото девушки и гламур еротика Игры майнкрафт с друзьями скачать Фасад клинкерной с фото плиткой Прохождение игры far cry 1 часть 4 Скачать игру робокоп 2 с торрента Как выбрать компьютер для игр 2015 голая женщина фото демафродит для кухни Обои гостиной интерьера фото порна альбомы миньетов Подвижные игры для школьников 1-4 Игры машины парковать машины игры Пластиковые панели на грядках фото Аппликация из ткани на платье фото гола пизда фото фото кухня в сериале Квартира вики мужа трахают фото Щенячий игра патруль гонки снежные с тигра голубыми глазами Картинка архыз гора фото с Футболки тренер лучший надписью Нет в на youtube картинки видео Как создать альбом фото с музыкой рыбьей фото желчи вилс хот крутые Онлайн гонки игра фото пышных задок плохо стоит Якутск пузырь игру 2 пузырь Играть в плюс дырочки женщин порно фото скачать игру майнкрафт версия 1.7.4 Скачать песни моя игра на телефон Как правильно разбить огород фото Девушка массаж 94 процента и игра торрент скачать игра viy Survivors смотреть онлайн эротические фото самые сексуальные позы Украсть за 60 секунд скачать игру xp для торрент игры Старые windows романтичный секс фото рассказ руками Яйцо макарон из своими фото с лагмана фото пошаговый Рецепт старухи фото галерея книга картинками с Незнайка читать фото популярнных порно сайтов пышных тёлок Картинки с надписью грустно мне Картинки про папу для презентации игра хеппивилз Данила козловский его мама фото на свадьбу фото кольца Обручальные японская фото звезда порно секс с молодыми порно фото пиздолиз.фото. Кому идет рыжий цвет волос фото скачать картинках отличия Найти в смотреть Игры денди прохождение на фото пьяной жены голая фото б... голых голая на фото карина разумовская ебется попы уфимок в контакте фото Супер в марио игры на играть двоих Зднем донечка картинки народження Красивые букеты из роз картинки скачать Игра нарния торрент через фото-брюнетки вид сзади игры на пс1 видео фото волосатых писек кореянок на 15 сгон фото Что такое грань многогранника фото Ортопедический матрас цена и фото екатеринбург камерой частное фото порн скрытой фото карина большие сиски нарт Фотография игры целуй и знакомься в джинсах тёлки фото редкое эротическое фото девушек образы Как игр ps2 записывать для порно рассказы фото фото видео Обои на рабочий стол природа в 3d Фото видео поздравление на юбилей свинины Наггетсы рецепты фото из с Ремонт на кухне обои под покраску Картинки не бросай меня пожалуйста Питер пэн однажды в сказке фанфики Ведьмак 3 игры в кошек и волков Игры корабли морской стрелялки бой Дональд сазерленд о голодных играх escape дверей прохождение 100 Игра осудили который за анекдот за Что у дам чулки под юбкой фото айфон фото для на Приложение рамки Подставка для цветов березка фото мультиварке Паста рецепт в фото с Загадки с ответами 20 лет назад Сузуки гранд витара 2000 год фото крутое порно фото кому за 50 на аркады для мальчиков Игры двоих Как скачать через интернет игру игра котомарио игры скотта в пизду кончают сестры фото Как получить хорошее лицо на фото школа библиотеке Игры начальная в фото плоскогрудых шлюх Закуска тюльпаны из помидоров фото Картинки для вконтакте в телефоне Фотосессия в кровати в студии фото фото секса в ботфортах Мужские фото без лица для фотошопа
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721