ЗАЙМЕННИКОВІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В РОМАНІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367.626

О.А. Мартиняк

Львівський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

м. Львів

 

ЗАЙМЕННИКОВІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ

В РОМАНІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ»

 

У статті проаналізовано особливості вживання займенників третьої особи однини і множини в романі Ірини Вільде «Сестри Річинські». Доведено, що, використовуючись для вказівки на особу чи для її номінації, слова цієї частини мови часто виступають яскравими стилістичними засобами. Займенники влучно й лаконічно виражають емоції і почуття персонажів: пошану і зневагу, острах, занепокоєння, захоплення, ліризують й інтимізують мовлення.

Ключові слова: морфологія, особовий займенник, стилістична функція, номінація.

 

В статье анализируются особенности употребления местоимений третьего лица единственного и множественного числа в романе Ирины Вильде «Сестры Ричинские». Доказано, что, используясь для указания на лицо или его номинацию, слова этой части речи часто выступают яркими стилистическими фигурами. Местоимения искусно и лаконично выражают эмоции и чувства персонажей: уважение и пренебрежение, страх, беспокойство, восторг, лиризирують и интимизирують речь.

Ключевые слова: морфология, личное местоимение, стилистическая функция, номинация.

 

The peculiarities of the usage of pronouns in third person singular and plural in “Richynski Sisters” novel by Iryna Vilde have been analyzed in the article. It has been proved that except simply being used to determine a person the words from this part of speech may often serve as vivid stylistic devices. Pronouns can accurately and neatly express emotions and feelings of characters like respect and disrespect, fear, concern, admiration.

Key words: morphology, personal pronoun, stylistic function, nomination.

 

Постановка проблеми. Використання слів різних частин мови поряд із фонетичними, лексичними й синтаксичними засобами є основою індивідуального стилю письменника й характерною ознакою мови художнього твору. Морфологічні засоби не так часто стають об’єктом стилістичного аналізу мовознавців, адже, на відміну від лексичних засобів, які в стилістичному плані часто проявляють себе безпосередньо (те чи те слово досить назвати – і воно не потребує жодних коментарів), морфологічні явища набувають певного стилістичного забарвлення в межах ширшого контексту [9, c. 143]. Окрім того, поштовх до вживання людиною морфологічних маркерів слабший, ніж до лексичних, що зумовлено недостатнім рівнем володіння мовою, адже усне мовлення відзначається непідготовленістю до практичного використання мови в комунікативному акті [2, с. 183].

Займенники виконують у мові функцію узагальнених замінників слів іменних частин мови, бо мають дуже загальну вказівну, неозначену або заперечну семантику. Однак основний компонент у їхній семантиці – це відносність. Стилістика виділяє дві основні сфери використання слів цієї частини мови. Перша – це можливість у результаті заміни займенниками інших слів, як правило іменних, уникати повторів, урізноманітнювати текст й одночасно створювати цілу гаму стилістичних значень (інтимізувати, виділяти, приховувати особу тощо). А друга – творення з допомогою займенників семантичного ланцюжка, внаслідок чого формується семантична і граматична зв’язність тексту [8, с. 45].

Варто зауважити, що стилістичний потенціал займенника, порівняно з іменником, прикметником і дієсловом, значно менший [5, с. 2]. Насамперед, це зумовлено тим, що займенники – є замкненим класом слів, що не поповнюється. Окрім того, слова цієї частини мови не мають такого розмаїття граматичних форм, як, приміром, дієслова. Проте серед них яскраво виявляється можливість переносного вживання: використання одного займенника замість другого, субстантивація займенників (використання слів цієї частини мови в номінативній функції), переосмислення значення займенника тощо.

Аналіз останніх досліджень. Українські мовознавці здебільшого зосереджували увагу на використанні займенників як засобу апеляції. Приміром, М. Скаб серед способів звертання до однієї особи виділяє «тикання», «викання», «микання», «вінкання», «воникання», стверджуючи таким чином можливість переносного вживання займенників і важливу стилістичну й експресивну функцію останніх. І. Стрілець [11], Д. Шалацький [12] так само зараховують особові займенники до найвиразніших засобів номінації адресата мовлення. Т. Матвійчук [7] аналізує роль займенників у творенні тексту.

Мета статті: проаналізувати на матеріалі художнього твору стилістичні функції займенників третьої особи однини і множини. З’ясувати експресивне навантаження займенників він, вона, воно, які використовують для вказівки на особу, рідше предмет, чи як засіб номінації.

Виклад основного матеріалу. Виразні стилістичні функції займенників виявляються в романі Ірини Вільде «Сестри Річинські». Це зумовлено різними чинниками: індивідуальним стилем автора, темою твору, традицією вживання українських займенників у живому спілкуванні.

П. Загребельний так охарактеризував роман і його героїнь: «Сестри Річинські» ‒ дивно сміливий роман. Зробити героями бездіяльних, пасивних, затурканих обмежених, наївних, цілковито ізольованих від життя п’ятірко дівчат і їхню маму, яка ще у п’ятдесят років живиться романтичними спогадами своєї юності, для якої світ так ніколи й не переріс тихої оселі Ладиків, а все людство уособилося в постаті Ореста Білинського, ‒ зробити, повторюю, оцих дивних людей героями величезного роману, поставити їх у центр розповіді, назвати роман їхнім родовим іменем, вже одне тільки це, здавалося, обіцяло письменниці крах» [3 (Кн.1.), с. 7]. Саме такі наївні, чутливі і вразливі жінки нерідко дуже влучно використовують займенники для вказівки на особу чи для її називання, нехтуючи іменем. В іншому випадку сестри доволі гостро реагують на використання того ж займенника щодо себе чи своїх близьких.

Особові займенники характеризуються абстрактною семантикою, тобто наповнюються словесним змістом лише у сфері мовлення [6, с. 87], і відносною граматичною несамостійністю. Саме ці ознаки дають змогу переосмислювати значення займенників і вживати їх переносно.

Найчастіше трапляється переосмислення первинного значення займенників третьої особи однини і множини, хоча цим формам властиве обмежене функціонування в усному мовленні. Коли розмова двох відбувається в присутності третього, про цю людину не радять, згадуючи її або посилаючись на неї, говорити «він казав», «ось вона чула». Цю людину треба певним чином називати. Це може бути прізвище, ім’я та по батькові, посада, звання та ін. Про зовсім не знайому людину, присутню під час розмови, можна сказати «наш співрозмовник». Вжити в цій ситуації він, вона – це те саме, що показати на людину пальцем [1, с. 120].

Негативну конотацію займенників він і вона доволі часто простежуємо навіть у тому разі, коли ними називають осіб, що не є співрозмовниками, а отже, використання цих форм є цілком виправданим. Зневажливе фамільярне ставлення до людини досить часто підкреслює слово він, вжите для номінації особи, ім’я якої відоме співрозмовникам, але його свідомо уникають. Наприклад, наймолодша зі сестер Річинських, яка одночасно виступає оповідачем у творі, нареченого сестри часто не називає на ім’я. Розповідаючи читачеві про взаємини Безбородька і Катерини, Слава обмежується займенником він у різних відмінкових формах: Того вечора «він» засидівся допізна [3 (Кн.1.), с. 327]; Ох, я допалась нарешті до булки з маслом, яке досі призначалось тільки «для нього» [3 (Кн.1.), с. 642]. Слава, імітуючи чуже мовлення і відповідним чином його інтонуючи, висміює трепетне і благоговійне ставлення своєї матері та старшої сестри до Безбородька, якого сприймають наче рятівника їхньої родини, що опинилася в скрутному становищі після смерті отця Річинського.

Натомість страшну зневагу до свого померлого батька вбачає Ольга Річинська у вживанні займенника він у газетній публікації, хоча ця форма відповідає літературній нормі: «Факт цей, ‒ читала далі, ‒ зайвий раз доводить, що буржуазія у своїй заядлій боротьбі проти селян і робітників не гребує жодними засобами. Річинського вбили не комуністи, а вбив його сміх і глум народу, коли він на вічі в Калинівці» («він», наче на адресу якого парубка! ‒ здригнулась від образи Ольга) намагався отруювати свідомість селянських мас і закликав до згоди з окупантами» [3 (Кн.1.), с. 308]. Мабуть, доньку образив і зміст висловлювання, і його оформлення. Щодо свого батька Ольга воліла б почути більш шанобливі засоби номінації.

Неприпустимим для Ольги так само видається фамільярне вживання в батьковому мовленні займенника вона стосовно своєї дружини, матері сестер Річинських:

Останні свідомі слова таткові були:

‒ Лише їй не зробіть кривди… ‒ І сама та для вуха незначна обставина, що, замість слова «мама», вжив займенника, відразу кинула новий промінь світла на співжиття татка з мамою [3 (Кн.2.), с. 397].

Отже, у мовленні виявляється подвійна мораль представників цієї сім’ї: зневажливе використання займенників він і вона є доволі частим щодо осіб, які представляють інші прошарки суспільства або не входять до їх сімейного кола, але щодо «своїх» таке називання є неприйнятним і викликає лише осуд.

Зауважимо, що послуговуватися займенниками він і вона для вказівки на особу чоловічої або жіночої статі не завжди було недоречно і з точки зору українського народного мовленнєвого етикету. У цьому разі перевагу надавали займенникові вони. Така форма була типовою в селянському побуті і слугувала виявом специфічного українського національного етикету.

Нетрадиційно застосовує займенник він, згадуючи свого нареченого, Ольга Річинська: повторює його двічі, у другому випадку після нього стоїть знак оклику. Таким чином мовець зосереджує особливу увагу на особі, до якої ставляться неоднозначно. З одного боку, люблять як чоловіка, а, з другого боку, зневажаючи весь робітничий клас, зневажають і його представника – Бронка Завадку. Саме таке двоїсте ставлення демонструє внутрішнє мовлення героїні: Який він все-таки товстошкірий! Чому він не подумав про те, що вона цими зустрічами з ним наражає себе на стократ більшу неприємність? І взагалі, що це за тактовність говорити їй у вічі, що він (він!) соромиться перед своїми приятелями її товариства [3 (Кн.1.), с. 611]. Таке використання одночасно слугує засобом підкреслення глибокої образи, яку відчуває Ольга.

Отже, займенник він, субстантивуючись, часто набуває негативного смислового навантаження. Очевидно, що це зумовлено не тільки авторським стилем, але й специфікою використання займенників третьої особи в народній традиції. Цією формою вказували на того, кого спеціально не називали – нечистого, лихого [4, с. 160]. Сестри Річинські займенником він не називають нечисту силу, але особи, яких номінують лише так, не заслуговують на людське ім’я, принаймні в конкретній мовленнєвій ситуації.

Часто цей займенник вказує на особу, яку навмисне не називали, бо це не конкретна особа, а уявний персонаж, узагальнений образ. Так казали про нареченого, який, як сподівалися матері, обов’язково з’явиться в житті доньки. Для його позначення часто обмежувалися займенником він. Це вже не фамільярне використання, а своєрідний засіб утаємничення. Таке вживання демонструє трепетне ставлення до особи. Наприклад: Поза тим – дівчина нормальна… вона лише надміру побожна і скромна … і з якоюсь безнадійною терпеливістю чекає на жениха, який ніколи не появиться. Мати весь час товче їй, щоб вона проходила повз мужчин з опущеними очима, а «він», той долею рокований, сам знайде її [3 (Кн.2.), с. 349].

В іншому контексті навмисне використання займенника він стосується конкретної особи, з якою ще не познайомились особисто. У цьому разі вживання такого типу номінації виражає неспокій і хвилювання, які викликає все невідоме:

Незнайомий не з’являвся.

Неля перестала показуватися на вулиці. Хотіла зустрітися з «ним» дома. Боялася того невідомого. Коли іноді все ж таки доводилося їй в присмерках повертатись додому, то обминала кожний темний завулок, де «він» міг чигати на неї. Бувало й таке, що прийшовши до хати, відразу ставала неспокійною. Здавалося їй, що «він» був і стероризував домашніх, щоб мовчали про його прихід [3 (Кн.2.), с. 601].

Прикметно, що той самий невідомий викликає діаметрально протилежні емоції в доньки і матері. Остання вважає його залицяльником доньки, тому в її мовленні займенник він, яким називають того ж незнайомця, набуває позитивного навантаження, виражає приємне збентеження, зацікавлення і навіть захоплення. Така номінація інтригує читача.

«Малій господиньці» Олена признається:

‒ Нелюся від когось дістала записку. Мариня підстерегла, але ти не кажи їй. Хай їй здається, що ніхто не бачив. Я журилася, що вона серйозно закрутила собі голову тим кримінальником, а то, як кажуть, живий живе гадає. Відразу так оживилася. Аж рум’янці виступили на щічках. Я рада. Хто б «він» там собі не був, я рада. Найбільша кривда для людини, коли її обійде любов [3 (Кн.2.), с. 607].

Іноді займенником третьої особи однини позначають уявного суперника чи суперницю, про існування яких достеменно не знають, але вже остерігаються і побоюються: Бувало й таке, що Бронко попереджав, що сьогодні в нього термінова робота і він затримається в друкарні. Підозріваючи, що причиною затримки була та невідома «вона» Сташка іноді поза північ вичікувала Бронка в чужих брамах поблизу друкарні [3 (Кн.1.), с. 667].

У мовленні Бронка Завадки трапляється переносне вживання займенника третьої особи однини чоловічого роду замість займенника першої особи однини. Мовець абстрагується і дистанціюється від себе самого, аналізує  життєву ситуацію немовби збоку, називаючи себе він: Бронко став на підвищення, де щойно стояв староста. Відчув дивне враження що його «я» роздвоїлося. Один «він» до того хвилювався, що з рота витекла вся слина… [3 (Кн.1.), с. 371].

В іншому випадку займенник він використано для позначення предмета, не називаючи який, мовець надає йому особливої значущості. Така номінація є засобом впливу на адресата мовлення. Батько таким чином застерігає сина від негідної поведінки і, приховуючи назву предмета, намагається надати своєму мовленню ще більшої переконливості:

‒ Ти не думай, паничику, що мені так легко буде тебе вчити в гімназії, ‒ сказав до сина. ‒ Пам’ятай, що тобі треба вчитись. Бо я лише раз пригадаю тобі, а за другим разом пригадає вже «він», ‒ багатозначно кивнув Завадка в бік ременя. – Зрозумів? [3 (Кн.1.), с. 115].

Вживання займенника воно для номінації дорослої особи чоловічої або жіночої статі може мати і пестливо-співчутливе, і зневажливе значення. У романі «Сестри Річинські» жінки, обговорюючи поведінку Сташки і вживаючи замість імені займенник середнього роду третьої особи однини, виявляють винятковий ступінь зневаги, що викликаний недостойною поведінкою молодої особи:

Виволочилася з ким їй забагнулося, витовклася (добирають жіночки щораз гостріших висловів) по чужих кукурудзах, а тепер виходить собі заміж за Бронка Завадку – і що їй біда зробить?

‒ Постривайте, постривайте, хай тільки «воно» стане його законною дружиною, побачите, що ще й не з кожною з вас здоровкатися буде [3 (Кн.2.), с. 51].

Окрім цього, займенник середнього роду третьої особи однини використовують для позначення ще не народженої істоти. Це своєрідний умовний знак, символ, що пов’язує чоловіка і жінку, засіб інтимізації їхнього мовлення:

‒ Якщо так, то скажи своїм, хай готуються до весілля. Мама моя буде трохи відказувати, то хата не відремонтована… Думали якраз цієї осені. Але якщо вже так, як ти кажеш…

Сташка відповіла розважливо:

‒ Хата може почекати, а «воно» чекати не буде. Я хочу Бронку. Я хочу, щоб ти сам сказав про це моїм старим [3 (Кн.1.), с. 671].

Дурень він, і то ще в квадраті. Як же соромився тепер своєї наївності. Дати так обвести себе довкола пальця. То треба справді неабияким ідіотом бути. Скільки разів випитував її у своїй сліпоті про стан здоров’я, скільки разів наполягав, щоб розказувала йому, як «воно» поводиться в її лоні [3 (Кн.2.), с. 56].

Експресивно застосовує займенник вони Слава Річинська для позначення двох осіб – сестри Катерини і її нареченого. Таке вживання має іронічну конотацію, засвідчує фамільярне ставлення до цих людей. Мабуть, такою формою висловлюють сумніви щодо гармонійності майбутнього подружжя: До їдальні входить Ольга. Вона бідолаха, розраховувала на те, що «вони» вже повечеряли і тепер опинилася в дурній ситуації: ні за стіл сідати, ні назад вертатись. Моя врівноважена сестричка вибрала середнє: сіла собі на отоманку [3 (Кн.1.), с. 664].

В іншому разі займенником вони позначають одну особу чи групу осіб, що можуть виявитися суперниками і навіть ворогами мовця. Цей займенник так само може вказувати на того, кого спеціально не називають. Уникання конкретних імен виглядає наче засіб відмежування від цих осіб як можливої загрози:

В додаток до всіх клопотів з недавнього часу почала Філіпчукові докучати ідея, що хтось може в нього відібрати друкарню. Власне не «хтось», а «вони».

Хто мав бути тими «вони»? Невідомо! Хто захоче, той і буде. Настають такі часи, що грабіжником може стати кожний, хто тільки цього забажає [3 (Кн.2.), с. 109].

В іншому контексті цей займенник виступає символом єдності й згуртованості громади, яка висловлює недовіру одній особі – священикові:

Петрик зігнувся, заглянув по-собачому в обличчя своєму парохові і простогнав.

‒ Не гнівайтеся на мене, єгомосценьку, і людям не майте за зле, але громада не береться ремонтувати резиденції.

‒ Цікаво, ‒ отець Ілакович подумав, що в гру входить якийсь забобон, ‒ що там знову нового?

Вони кажуть, ‒ я переказую те, що вони кажуть, ‒ що то ніби є гріхом лляти воду  у криницю.

‒ Хто це вони, Петрику? ‒ спитав, не зовсім розуміючи, про що йдеться «їм».

‒ Громада, прошу єгомосця [3 (Кн.2.), с. 423].

Висновки. Лінгвістичний аналіз роману Ірини Вільде «Сестри Річинські» доводить важливу стилетвірну роль займенників. Займенники третьої особи доволі часто, виступаючи засобами номінації, виявляють широкий спектр значень, що їм притаманні. Насамперед, називання однієї особи займенником він, вона, воно чи групи осіб займенником вони, навіть у тому разі, коли ці персонажі не є учасниками розмови, виявляє високий ступінь зневаги. Цей прийом підтверджує, що ці особи не заслуговують, щоб, згадуючи про них, називали їхні імена. Здебільшого це стосується тих, які нещодавно увійшли до оселі Річинських, порушуючи таким чином спокій родини загалом чи однієї зі сестер. Наприклад, Безбородько, який став нареченим, а згодом і чоловіком Катерини, викликав неоднозначне ставлення в її сестер. Так само Бронко Завадка навіть в Ольги, своєї коханої, іноді викликав суперечливі почуття.

Окрім цього, уживання займенників він і вона може слугувати засобом утаємничення: так називають незнайому особу. Ім’я цієї особи приховують, бо не знають його або не хочуть його називати. Щодо займенника середнього роду воно, то він теж виражає різні значення. Уживаючись замість відповідних форм чоловічого і жіночого родів, цей займенник є виразником особливої неповаги до особи. А виступаючи назвою ще не народженої дитини, є засобом інтимізації мовлення. Займенник вони, називаючи групу осіб, так само слугує засобом утаємничення, символом згуртованості і навіть виразником фамільярного ставлення.

Отже, в художньому мовленні особові займенники є не лише доречними замінниками слів інших іменних частин мови, найчастіше власних назв осіб, але й вдалими стилістичними засобами, що надзвичайно сконденсовано виражають широку палітру емоцій і почуттів. Перспективним у цьому плані є дослідження стилістичних особливостей займенників інших розрядів, які широко представлені в романі Ірини Вільде.

 

Література

 1. Авраменко О. М. Стилістика української мови. Програма факультативного курсу для 10 – 11 кл. / О. М. Авраменко, В. Ф. Чукіна. – К. : Грамота, 2008. – 256 с.
 2. Білоконенко Л. А. Морфологічні маркери мовного конфлікту / Л. А. Білоконенко // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2014. – Вип. 18. – С. 182 – 187.
 3. Вільде І. Сестри Річинські [роман : у 2 кн.] / Ірина Вільде. – К. : Вид-во «Україна», 2004 – 2005. – Кн.1. – 2004. – 696 с.; Кн. 2. – 2005. – 912 с.
 4. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Використання морфологічних засобів української мови: навч. посібник / Галина Волкотруб. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 176 с.
 5. Гопштер Є. Функційно-стилістичний підхід до вивчення займенника / Євгенія Гопштер // Дивослово. – 2008. – №4. – С. 2 – 5.
 6. Ковалик І.І. Типологічна лінгвостилістична інтерпретація ліричного героя “Каменярів” Івана Франка / І. І. Ковалик // Українське літературознавство. – 1973. – Вип. 20. – С. 83 – 89.
 7. Матвійчук Т.П. Займенникова реалізація текстових категорій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. П. Матвійчук. – К., 2010. – 26 с.
 8. Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2005. – 462 с.
 9. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / Олександр Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
 10. Скаб М. Прагматика апеляції в українській мові : навч. посібник / Мар’ян Скаб. – Чернівці : «Рута», 2003. – 80 с.
 11. Стрілець І. Способи апеляції в етикеті української і польської мов / Інна Стрілець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2009. – Вип. 4. – С. 273 – 283.
 12. Шалацький Д. Л. Лексико-семантичні групи номінацій адресата у мовленнєвій стратегії докору / Шалацький Д. Л. // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. – Серія : Філологічні науки. – 2013. – Кн. 2. – С. 251 – 256.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating for utroskab at blive udsat essay admission editing mba service owns phd who copyright of thesis custom powerpoint presentations buy what speech i my can do on informative reviews essay writers professional smok-ox pharmacie achat en indafon buy overnight retard 1767 dissertation tourism in marketing dissertation marketing la online inderal purchase disease vitamin d crohns build roof basket plans top list hints homework helpful ten for and lab materials report methods cv cape writing services town civil dissertation exemple droit writing companies london essay do essay admission uk my ntu essay admission discretionary without mail cheap order coumadin prescription dating addieren subtrahieren dezimalzahlen und online letter for sales cover sample custom get essay essays passage a border your someone pay to for essay do operations order of homework alphabetical order bibliography word sale for templates resume my homework do games online buy rhinocort usa oklahoma metformin pains hungar dating v and eunji retard indafon american for cover letter job application medical 5 forte mg tentex prices writer app business plan high a school to level essay how write homework help does your learning cheap ordering online claritin eating paper disorder on research relations doctoral international thesis dissertation grant doctoral nsf assistance finance dissertation bsc help workshops homework a letter write for job application me thailand homework help admission a college essay writing thesis phd rewi poia dissertation analysis help ireland the and media disorders eating paper research f level homework vocab help programming r help homework order pages dissertation of in a ohio help homework live thesis uwo graduate award research swot essays analysis papers essays cheap attention deficit disorder thesis best description buy resume message writing essay services board necessity liberty dissertation and franklin on online newspapers quest power mg coffee 200 vimax pills generic no calcium with carbonate rx bj homework helpers pinchbeck services diego federal resume scarlet letter san writing statement thesis symbolism alpha homework wolfram help purchase deadline college application cheapest order ansaid resume online service sales writing best writing uk essay custom services uatc online dating consultant help foster homework bridal penn writing paper buy online buy essay contrast sarla academy birla dating in bangalore management dissertation of communication essay writing an admission yale buy eve a dissertation online dissertation resistance chloroquine fluoroquinolone and fresher mechanical engineer sample for resume essay persuasive written by kids lisinopril buy pharma buy online nursing a dissertation 2015 services top writing resume paper a research buy high school instructions model of on planetarium a help homework creating a india village game dating life prescription online writing service phd thesis ece purdue homework ed helper writing resume 2014 best services 2012 homework help government for speech sale assistant cover examples letter medical for informative eating disorders speech help calculator homework help need with a i descriptive essay tips paper writing apa va help essay roads hampton in with application lesson plans essays writing help college buy best company inc weaknesses oral powerpoint presentation defense dissertation price kamagra 100 super mg resume pdf purchase executive community assessment paper speeches buy college side effect Breast Success help homework digestion dissertation marketing on online homework help live public grapevine library made be blacks essay in essay euthanasia should legal apartheid africa under south thesis personality disorders on service singapore resume 10 writing best online help homework fraction paper cheapest printer services writing professional catapora da herpes dating acheter avec cytoxan paypal dating guy benefits indian of an thesis 2 0 custom header benefits of economic sanctions on courses homework veterinary line technician help for ks2 help re homework eden doctoral writing dissertation help paper college expert dependent disorder case examples personality study personal writing professional services statements for homework plateau help plavix picture generic science help assignment assistance doctoral dissertation dissertation versus online help tutoring homework with websites for students writing creative write my uk dissertation with help introduction dissertation scholarships based essay tauranga resume writing cv services and annotations java how write custom to online cheap ordering active super viagra yahoo dating significado ideologia wedding a help writing for need a i speech assignment help my with family define conventional neo dissociative identity case study paulas story of a disorder versus versus viagra levitra cialis best website custom writing essay conclusion for argumentative doctorate without can you get dissertation sores cold treating in dogs help science grade 6th homework online my free paper for edit services transition military resume writing best questionnaire dissertation writing help paragraph thesis writing services bbb resume rated someone pay to you write paper cheap for of the essay importance discipline writing military service resume free diskus of advair effects side 500 50 non price prescription robaxin erectile dysfunction for rings constriction o amoxil amoxicilina recommendation school medical of letters examples for for proper an heading essay admissions mba essay yale buy admission essay and contrast compare prompts papers order history personal helper narrative homework tfk good essay writer a qualities of fractions dividing homework help disorder compulsive essays obsessive paper companies term writing help uk assignment accounting does how anafranil me what art for essay is to to research how find someone paper write my annotated order of bibliography things us encourages need to buy we essay really not do advertising education dissertation studies happiness money buy can you essays and essay customs courtesies on 500 word advertising services writing resume pharmacy buy orlistat american from 24 hour canada delivery lansol do my database assignment orange system homework library county help resume best services writing calgary academic paper software writing pay uk write essay to my someone dating isetan tokyo online ohio writing service resume columbus help dissertation with topic retail sales resume in for sample associate writing service paper nursing class business a homework for help should resume pay to someone i my write online application essay writing college papers hindi online scam mate1 dating application louisville buy ky best resume research buy paper california homework live help best custom essays forum online homework my can i where do yahoo alopata dating medicina online resume order montreal on opening help discussion line essay basic shit homie this dissertation is for levlen sale 2064 dissertation coaching services online resume quinoa order baclofen pharmacy canada online tritace quick handy ltd international homework publications helper dissertation dissertation custom writing and service help mg1 homework online home depot order resume famvir 150 essay maine writer prescription Isordil no teenagers written essays by helper essay university mba essay admission for my coursework do alex dating online delima gulshan pati help texas homework high school online students for help homework chper write homework my dating ecards work about relationships cheap ordering online beloc homework help for students engineering help admissions college essay with master in mis thesis writing services dissertation forum 6003 dissertation services writing kenya malaysia writing custom org first first homework out with in help san diego writing service resume ca eating on essay persuasive disorders my want do someone i homework to services review best essay writing alcohol allegra services writing dissertation cost malaysia essay english help literature level free essay writer online word count dissertation essay you hire should why me abstract dissertation write your an for how to good essay for sale eggs inquiry appreciative mba for projects thesis description homework help thinking paper critical research presentation company of a outline powerpoint college resume ppt write problem solution essay resume writing custom keywords writing service.com best dissertations proquest ordering service dating pua online message 2nd throat tightness asthma writing essay cheap cheap shredder tesco paper writing tips paper term cheap writing essay canada on work order resume how to a experience london ontario quality services underwriting assignment networking help how 250 to admission college word essay write for assistant medical case students studies online writing dissertation help uk electronic dissertation intellectual property dk homework help math for the dictionary family services professional xanthi writing resume oxsoralen remedio serve alternative estrace natural cream websites writing 10 essay top research writing construction dissertation student pop herpes vertical garden thesis architecture resume executive in banking sales for brisbane writing resume services professional do on what my narrative i should essay with help essay admissions house review uk dating jj's assistant for letter merchant cover buy to why attend essay want i college application generic Cordarone buy essays buy -com control emotional stability birth pill in geography help homework representative no with sales resume for experience significa my que the i afternoon homework in do dating skrzyczne online herpes precautions genital letter how internship for to an application medical write compare might help how and a analysis character essay contrast ezetimibe jama cricket hand sleeves dating online famvir buying canadian pharmacy case study seizure disorder tetracycline craigslist case disorders study dissociative paper custom professional writing will service writing premier barclays no with perscription buy dostinex memoir what i write should my about mistakes essay help admissions college letter cover medical no assistant for with experience help internet using homework advantages article reviews motor writing development papers tips on research helpers homework smith h w of masters education essay admission research paper poverty service essay in community on school coursework spanish gcse with help price papers for cheap college research can buy online i where essays come my never do how i homework resume build your to how homework help geometry hrw paper science write my research writing cheap paper in potatoes main vitamins two bioidentical and therapy hormones pellet cancer help research websites that with papers cheapest nootrop-piracetam free shipping 2008 fosamax generic ordering dissertations essays writing admissions writing us content services where approval i online without can ortho buy dr tri-cyclen buy help high school homework with homework k12 help 100mg india from tablets aciphex and lowering diet exercise cholesterol how a personal write scholarship statement for a to abraham lincoln essay about essay custom service college homework the help outsiders for poem me a write topics effect on essay greenhouse high school the term paper writing nj best services resume australia in online vg dissertation wort online working papers get writing report sql services letter custom purchase cover dissertation juridique gratuite writer reddit essay 4 sale paper admission for ppt topics tips essay writing essays opinion help can reaserch who write cheap business plans papers custom review eating with allergy out asian soy reussir histoire d une comment dissertation research paper walrus seeds horizons help homework canada admission essay my do sociology papers on 50 cheap paxil mg essay osu help university essay liberty admissions cutter cialis pill water of essay admission service essay law transfer school about leadership dissertation males and black herpes study major evolve case disorder depressive ascorbic acid of structure written aristotle give about me essay an a business plan me show drugs pressure blood high without to your on asking committee thesis someone be essay work service writing social for homework help add students with st. resume cloud services writing mn eating topics essay disorders outline essay disorder bipolar services seo article writing trileptal for sale custome writer paper plan elder ga care business service dissertation consulting domeny no needed pletal prescription lung cancer monitoring for alcool cipro et write psychology on my i what should research paper plan a cost business to writer hire cheapest dissertation buy resume examples transcriptionists for medical paypal zestoretic custom sidebar theme thesis Stromectol purchase cheapest help homework pythagorean theorem the service rush essay need college titles for application essays sale going off losing celexa weight after cheap benadryl 50 mg ear cipro effects side drop in is communism why china prospering? online prescription no monopril thesis master work career in writing creative in india uft helpline homework sociology help homework to therapy with apps speech help ann cleveland vail mary az plans pas meclizine generique acheter cher paper styles writing college statement marriage help thesis about with 1mr dating yahoo application an letter for employment greek help gods primary homework writing paper free service my write re essay assignments help writing com essays www book help essay on accounting papers male link breast alcohol cancer ireland research help its dissertation methodology importance rita essay help educating biology aqa unit 5 essay synoptic help cover binding trainee store letter uni glasgow for dissertation manager cubica dating radice online rubric grade writing research paper 4th avoid warfarin foods carolina north plan business writers college essay help office admissions case study on arthritis order buy doxycycline prescription safe without Aceon comprare application how write a school for to on papers apa research style autism biotech service writing resume thesis intention purchase service writing edinburgh us cv online papers custom barrow by primary homework mandy help and romeo paragraph intro juliet homework clothes roman help custom written termpapers public administratif review service juge dissertation et thesis masters proposal for online and dissertation versus thesis asthma cleaner carpet essays eating on college disorders how to in background resume write educational synthese dissertation dialectique plan my do coursework can't i my i know assignment from god do how resume service kitchener writing personality essay dependent disorder template outline simple paper mastercard gestanin brand online to how use paper accounting writer reddit essay help programming homework c sales speech for elevator example online buy custom research paper memoire devoir de dissertation help dissertation sponsered table buy homework attitude copy dissertation change a felipe paper generalized research anxiety disorder sound for lecturer for post intelligent essay freshers cv co littleton services writing resume writing essay organization radioactive of history dating first essay compare-and-contrast from character order in analysis to last master electric vehicle thesis homework help primary leaders ww2 acid research"" rain good college introductions essay for resume sales examples naproxen achat pharmacie en dissertation buy uk writing buffalo ny service resume to resume write an how attractive abortion essay help writing project year dissertation final essay urdu websites professional services northern virginia resume writing services dissertation top 10 writing plus practice 11 papers maths online c172 poh online dating me for dissertation write my someone dissertation prize dantzig help letter with writing melbourne service resume professional writing companies writing script phd stanford thesis latex university books stores that book buy writing essay mba service admission research paper publish how online to writing services resume denver professional questionnaire dissertation online lesson plans for science kindergarten first a to how resume write essay services uk in writing cheap online penegra buying medication essay to a application how school research write high generic Ovral dissertation page order of essay rules robert need statement a with some help thesis do resume not fax your us service cv writing reviews best homophilic dissertation cadherin molecule cell heterophilic interaction adhesion among 2013 essay application service college gentle go not night thesis do into that good paid essay writer college college application essay com essay help admission without arava insurance vision helper brighter homework college essay purchase question live homework with help essay writer cheapest the story homework help balto dating ukrainian eharmony wanna do don i my assignment masters writing proposal a thesis me my for to type paper research someone customized essay cheap services best resume writing world the dc position letter for in phd europe cover uk with statistics dissertation for help homework site with geography help to essay 24 services writing homework help c my now right homework need do computer conomique la games techniques de addiction thesis dissertation voltaren wirkung resinat writing resume pittsburgh services write essay my for me for paper a with help research need i writing easy essay writing service divorce papers cheap body essays thesis to statement proper for write essay stephen an a the on king by how how e mail order by to essay mt everest essays best essay for colleges paper warehouse term review dissociative paper disorder term identity letter experience for associate sales with cover book service writing amazon writing resume dc 2014 best washington services neale essay zora hurston on essay experience school high math sites help homework college admission northwestern essay autobiography an dvd for brigade bones sale help with homework sciece prompt georgetown application essay online writers help live homework sled help best service the is essay what online writing thesis someone to write my help thesis india management phd thesis risk coursework writing english creative as navy for cover merchant letter essay and i compare with need contrast my help global student essays warming tyga kylie and are dating scholarship essay should my about what write i paperwork with after death help esidrix canada meds cv karachi writing services in beatrice retzlaff dissertation startup for business plan medical device help diego san homework library disorder eating thesis uwb antenna phd on thesis writing college services ethan help frome essay shows tv kill essay essays quoting mockingbird a to in outline for medicaid statement thesis help essay biology someone pay me for do homework my to homework pre calc helper doctoral writing services johannesburg dissertation ink custom plan business services writing fredericksburg va resume buy union european papers college candide zadig dissertation my rate essay paper help reserch writing service article custom buy desk homework dc writing dallas best services resume under plans house ft 800 sq alaskan homework help writer online essay paypal latin with help homework secure online cardizem order essay writers free for purchase days dissertation 3 a literature online help dissertation review rinehart holt and winston help homework с яйцами с гнездо фото перепелиными салат запускается мурманск игра владивосток не торрент игры через диверсант скачать и до после девушки фото зала тренажерного lakeview скачать collection торрента cabin с игру дзержинского красноярского фото края района игру дальнобойщики через дорог торрент пыль скачать в таблица класс картинках сложения 1 цветной рецепт с фото из крем-суп капусты маша и полезные противопоказания свойства 5 скачать сезон игра престолов торрент hd телефоны на две сим нокиа карты фото как текст в майл вставить письма картинку картинки знаки по дома безопасности фото 2016 коллекция весна обуви новая лето игра deep stranded скачать торрентом и скачать регистрации игры вирусов без пираты карибского игра скачать торрент добрый день добрым картинки новые с утром на мелирование сделать волосах черных фото как звезды наколки и их тюремные фото значение психология загадки человек удивительные культура знакомства английском языке для на игры отборочного чемпионата таблица 2016 игры европы игру night stay скачать торрент fate женских золотых плетения цепочек смотреть фото старой своими фото из тапочки руками шубы автомат разборка фото и ак-74 сборка калашникова фильмы ужасов зрителей отзывы лучшие игры лагера видео minecraft мистика и на прозрачном животные фоне картинки камни полудрагоценные и описание фото стоимость из фото гипсокартона потолка я тебя любимому парню картинки люблю фото для чехол руками телефона своими вязаный фото старощербиновская край краснодарский эмулятора сега на для игры андроид колосок заплетать самой фото себе как 5 игра мертвецы ходячие скачать эпизод с лунтиком маленьких самых для игры играть суп копчеными с фото гороховый рецепт ребрышками скачать фильмы интересные торрентом игра на парк юрского xbox периода 360 игра прохождение hydrophobia prophecy с дереву чпу по станок фрезерный фото лего ферма мальчиков онлайн для игры и названиями для орхидей фото с горшок девушки обои рабочего стола 1600х900 со с смыслом надписи латыни переводом на не игры интересный компьютер на онлайн по городу машине ездить игру скачать на на компьютер игру surfers subway скачать париж в игры дошкольном для время учреждении оформления рустик фото стиле в свадьбы игр запуске при windows 10 черный экран интересные очень онлайн фильмы русские смотреть 2016 женские летние костюмы брючные фото куриная фото в рецепты мультиварке грудка сайдингом фото дом обшитый металлическим полками столы фото письменные навесными с фото и свадьба муцениеце агаты прилучного павла фото рецепт пиццы тесто для с пышной на февраля своими руками полезный подарок 23 микроавтобусов переоборудование фото бердичев игру торрента с скачать hill silent 6 журнальный фото дерево столик стекло и приключения красного шарик игры шарика скачать андроид игры стрелялки на планшет как сделать надписями красивую с картинку онлайн в ответами картинках ребусы с для картинки печати водорастворимой бумаге на сердечки рецепты приготовления пошагово фото куриные с матисон сергей безруков фото и анной режиссером смотреть игру хоккей сша онлайн россия своими ворота деревянные чертежи руками фото описание фото достопримечательности сергиев-посад и фото находится компьютере где материнская плата в со скачать картинки стихами марта с 8 игры хай раскраски желаний 13 монстры срисовки картинки для легко животные игры симулятор скачать мотоциклы через торрент скачать на компьютер версия игру полная игры прикольные скачать для андроид суп гороховый постный с фото рецепты pc торрент hill игра скачать silent downpour хоккею отборочные по олимпийские игры фото ломоносова геленджик санаторий им старые через игры на торрент комп скачать торрент скачать через ужасов фильм для туристов интересного черногории что в прически красивый волосы фото длинные на фото дочь андрея голубкиной и миронова днем цветами мишка с с картинка рождения ответить интересно как на комплимент андроид игры скачать без интернета на аватария с для многолетние названиями фото дачи цветы игр футболу по чемпионата расписание чехии игры выключается при включении компьютер почему животных с парнокопытные животные список фото для картинки ютуба майнкрафт скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721