ЗАЙМЕННИКОВІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В РОМАНІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367.626

О.А. Мартиняк

Львівський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

м. Львів

 

ЗАЙМЕННИКОВІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ

В РОМАНІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ»

 

У статті проаналізовано особливості вживання займенників третьої особи однини і множини в романі Ірини Вільде «Сестри Річинські». Доведено, що, використовуючись для вказівки на особу чи для її номінації, слова цієї частини мови часто виступають яскравими стилістичними засобами. Займенники влучно й лаконічно виражають емоції і почуття персонажів: пошану і зневагу, острах, занепокоєння, захоплення, ліризують й інтимізують мовлення.

Ключові слова: морфологія, особовий займенник, стилістична функція, номінація.

 

В статье анализируются особенности употребления местоимений третьего лица единственного и множественного числа в романе Ирины Вильде «Сестры Ричинские». Доказано, что, используясь для указания на лицо или его номинацию, слова этой части речи часто выступают яркими стилистическими фигурами. Местоимения искусно и лаконично выражают эмоции и чувства персонажей: уважение и пренебрежение, страх, беспокойство, восторг, лиризирують и интимизирують речь.

Ключевые слова: морфология, личное местоимение, стилистическая функция, номинация.

 

The peculiarities of the usage of pronouns in third person singular and plural in “Richynski Sisters” novel by Iryna Vilde have been analyzed in the article. It has been proved that except simply being used to determine a person the words from this part of speech may often serve as vivid stylistic devices. Pronouns can accurately and neatly express emotions and feelings of characters like respect and disrespect, fear, concern, admiration.

Key words: morphology, personal pronoun, stylistic function, nomination.

 

Постановка проблеми. Використання слів різних частин мови поряд із фонетичними, лексичними й синтаксичними засобами є основою індивідуального стилю письменника й характерною ознакою мови художнього твору. Морфологічні засоби не так часто стають об’єктом стилістичного аналізу мовознавців, адже, на відміну від лексичних засобів, які в стилістичному плані часто проявляють себе безпосередньо (те чи те слово досить назвати – і воно не потребує жодних коментарів), морфологічні явища набувають певного стилістичного забарвлення в межах ширшого контексту [9, c. 143]. Окрім того, поштовх до вживання людиною морфологічних маркерів слабший, ніж до лексичних, що зумовлено недостатнім рівнем володіння мовою, адже усне мовлення відзначається непідготовленістю до практичного використання мови в комунікативному акті [2, с. 183].

Займенники виконують у мові функцію узагальнених замінників слів іменних частин мови, бо мають дуже загальну вказівну, неозначену або заперечну семантику. Однак основний компонент у їхній семантиці – це відносність. Стилістика виділяє дві основні сфери використання слів цієї частини мови. Перша – це можливість у результаті заміни займенниками інших слів, як правило іменних, уникати повторів, урізноманітнювати текст й одночасно створювати цілу гаму стилістичних значень (інтимізувати, виділяти, приховувати особу тощо). А друга – творення з допомогою займенників семантичного ланцюжка, внаслідок чого формується семантична і граматична зв’язність тексту [8, с. 45].

Варто зауважити, що стилістичний потенціал займенника, порівняно з іменником, прикметником і дієсловом, значно менший [5, с. 2]. Насамперед, це зумовлено тим, що займенники – є замкненим класом слів, що не поповнюється. Окрім того, слова цієї частини мови не мають такого розмаїття граматичних форм, як, приміром, дієслова. Проте серед них яскраво виявляється можливість переносного вживання: використання одного займенника замість другого, субстантивація займенників (використання слів цієї частини мови в номінативній функції), переосмислення значення займенника тощо.

Аналіз останніх досліджень. Українські мовознавці здебільшого зосереджували увагу на використанні займенників як засобу апеляції. Приміром, М. Скаб серед способів звертання до однієї особи виділяє «тикання», «викання», «микання», «вінкання», «воникання», стверджуючи таким чином можливість переносного вживання займенників і важливу стилістичну й експресивну функцію останніх. І. Стрілець [11], Д. Шалацький [12] так само зараховують особові займенники до найвиразніших засобів номінації адресата мовлення. Т. Матвійчук [7] аналізує роль займенників у творенні тексту.

Мета статті: проаналізувати на матеріалі художнього твору стилістичні функції займенників третьої особи однини і множини. З’ясувати експресивне навантаження займенників він, вона, воно, які використовують для вказівки на особу, рідше предмет, чи як засіб номінації.

Виклад основного матеріалу. Виразні стилістичні функції займенників виявляються в романі Ірини Вільде «Сестри Річинські». Це зумовлено різними чинниками: індивідуальним стилем автора, темою твору, традицією вживання українських займенників у живому спілкуванні.

П. Загребельний так охарактеризував роман і його героїнь: «Сестри Річинські» ‒ дивно сміливий роман. Зробити героями бездіяльних, пасивних, затурканих обмежених, наївних, цілковито ізольованих від життя п’ятірко дівчат і їхню маму, яка ще у п’ятдесят років живиться романтичними спогадами своєї юності, для якої світ так ніколи й не переріс тихої оселі Ладиків, а все людство уособилося в постаті Ореста Білинського, ‒ зробити, повторюю, оцих дивних людей героями величезного роману, поставити їх у центр розповіді, назвати роман їхнім родовим іменем, вже одне тільки це, здавалося, обіцяло письменниці крах» [3 (Кн.1.), с. 7]. Саме такі наївні, чутливі і вразливі жінки нерідко дуже влучно використовують займенники для вказівки на особу чи для її називання, нехтуючи іменем. В іншому випадку сестри доволі гостро реагують на використання того ж займенника щодо себе чи своїх близьких.

Особові займенники характеризуються абстрактною семантикою, тобто наповнюються словесним змістом лише у сфері мовлення [6, с. 87], і відносною граматичною несамостійністю. Саме ці ознаки дають змогу переосмислювати значення займенників і вживати їх переносно.

Найчастіше трапляється переосмислення первинного значення займенників третьої особи однини і множини, хоча цим формам властиве обмежене функціонування в усному мовленні. Коли розмова двох відбувається в присутності третього, про цю людину не радять, згадуючи її або посилаючись на неї, говорити «він казав», «ось вона чула». Цю людину треба певним чином називати. Це може бути прізвище, ім’я та по батькові, посада, звання та ін. Про зовсім не знайому людину, присутню під час розмови, можна сказати «наш співрозмовник». Вжити в цій ситуації він, вона – це те саме, що показати на людину пальцем [1, с. 120].

Негативну конотацію займенників він і вона доволі часто простежуємо навіть у тому разі, коли ними називають осіб, що не є співрозмовниками, а отже, використання цих форм є цілком виправданим. Зневажливе фамільярне ставлення до людини досить часто підкреслює слово він, вжите для номінації особи, ім’я якої відоме співрозмовникам, але його свідомо уникають. Наприклад, наймолодша зі сестер Річинських, яка одночасно виступає оповідачем у творі, нареченого сестри часто не називає на ім’я. Розповідаючи читачеві про взаємини Безбородька і Катерини, Слава обмежується займенником він у різних відмінкових формах: Того вечора «він» засидівся допізна [3 (Кн.1.), с. 327]; Ох, я допалась нарешті до булки з маслом, яке досі призначалось тільки «для нього» [3 (Кн.1.), с. 642]. Слава, імітуючи чуже мовлення і відповідним чином його інтонуючи, висміює трепетне і благоговійне ставлення своєї матері та старшої сестри до Безбородька, якого сприймають наче рятівника їхньої родини, що опинилася в скрутному становищі після смерті отця Річинського.

Натомість страшну зневагу до свого померлого батька вбачає Ольга Річинська у вживанні займенника він у газетній публікації, хоча ця форма відповідає літературній нормі: «Факт цей, ‒ читала далі, ‒ зайвий раз доводить, що буржуазія у своїй заядлій боротьбі проти селян і робітників не гребує жодними засобами. Річинського вбили не комуністи, а вбив його сміх і глум народу, коли він на вічі в Калинівці» («він», наче на адресу якого парубка! ‒ здригнулась від образи Ольга) намагався отруювати свідомість селянських мас і закликав до згоди з окупантами» [3 (Кн.1.), с. 308]. Мабуть, доньку образив і зміст висловлювання, і його оформлення. Щодо свого батька Ольга воліла б почути більш шанобливі засоби номінації.

Неприпустимим для Ольги так само видається фамільярне вживання в батьковому мовленні займенника вона стосовно своєї дружини, матері сестер Річинських:

Останні свідомі слова таткові були:

‒ Лише їй не зробіть кривди… ‒ І сама та для вуха незначна обставина, що, замість слова «мама», вжив займенника, відразу кинула новий промінь світла на співжиття татка з мамою [3 (Кн.2.), с. 397].

Отже, у мовленні виявляється подвійна мораль представників цієї сім’ї: зневажливе використання займенників він і вона є доволі частим щодо осіб, які представляють інші прошарки суспільства або не входять до їх сімейного кола, але щодо «своїх» таке називання є неприйнятним і викликає лише осуд.

Зауважимо, що послуговуватися займенниками він і вона для вказівки на особу чоловічої або жіночої статі не завжди було недоречно і з точки зору українського народного мовленнєвого етикету. У цьому разі перевагу надавали займенникові вони. Така форма була типовою в селянському побуті і слугувала виявом специфічного українського національного етикету.

Нетрадиційно застосовує займенник він, згадуючи свого нареченого, Ольга Річинська: повторює його двічі, у другому випадку після нього стоїть знак оклику. Таким чином мовець зосереджує особливу увагу на особі, до якої ставляться неоднозначно. З одного боку, люблять як чоловіка, а, з другого боку, зневажаючи весь робітничий клас, зневажають і його представника – Бронка Завадку. Саме таке двоїсте ставлення демонструє внутрішнє мовлення героїні: Який він все-таки товстошкірий! Чому він не подумав про те, що вона цими зустрічами з ним наражає себе на стократ більшу неприємність? І взагалі, що це за тактовність говорити їй у вічі, що він (він!) соромиться перед своїми приятелями її товариства [3 (Кн.1.), с. 611]. Таке використання одночасно слугує засобом підкреслення глибокої образи, яку відчуває Ольга.

Отже, займенник він, субстантивуючись, часто набуває негативного смислового навантаження. Очевидно, що це зумовлено не тільки авторським стилем, але й специфікою використання займенників третьої особи в народній традиції. Цією формою вказували на того, кого спеціально не називали – нечистого, лихого [4, с. 160]. Сестри Річинські займенником він не називають нечисту силу, але особи, яких номінують лише так, не заслуговують на людське ім’я, принаймні в конкретній мовленнєвій ситуації.

Часто цей займенник вказує на особу, яку навмисне не називали, бо це не конкретна особа, а уявний персонаж, узагальнений образ. Так казали про нареченого, який, як сподівалися матері, обов’язково з’явиться в житті доньки. Для його позначення часто обмежувалися займенником він. Це вже не фамільярне використання, а своєрідний засіб утаємничення. Таке вживання демонструє трепетне ставлення до особи. Наприклад: Поза тим – дівчина нормальна… вона лише надміру побожна і скромна … і з якоюсь безнадійною терпеливістю чекає на жениха, який ніколи не появиться. Мати весь час товче їй, щоб вона проходила повз мужчин з опущеними очима, а «він», той долею рокований, сам знайде її [3 (Кн.2.), с. 349].

В іншому контексті навмисне використання займенника він стосується конкретної особи, з якою ще не познайомились особисто. У цьому разі вживання такого типу номінації виражає неспокій і хвилювання, які викликає все невідоме:

Незнайомий не з’являвся.

Неля перестала показуватися на вулиці. Хотіла зустрітися з «ним» дома. Боялася того невідомого. Коли іноді все ж таки доводилося їй в присмерках повертатись додому, то обминала кожний темний завулок, де «він» міг чигати на неї. Бувало й таке, що прийшовши до хати, відразу ставала неспокійною. Здавалося їй, що «він» був і стероризував домашніх, щоб мовчали про його прихід [3 (Кн.2.), с. 601].

Прикметно, що той самий невідомий викликає діаметрально протилежні емоції в доньки і матері. Остання вважає його залицяльником доньки, тому в її мовленні займенник він, яким називають того ж незнайомця, набуває позитивного навантаження, виражає приємне збентеження, зацікавлення і навіть захоплення. Така номінація інтригує читача.

«Малій господиньці» Олена признається:

‒ Нелюся від когось дістала записку. Мариня підстерегла, але ти не кажи їй. Хай їй здається, що ніхто не бачив. Я журилася, що вона серйозно закрутила собі голову тим кримінальником, а то, як кажуть, живий живе гадає. Відразу так оживилася. Аж рум’янці виступили на щічках. Я рада. Хто б «він» там собі не був, я рада. Найбільша кривда для людини, коли її обійде любов [3 (Кн.2.), с. 607].

Іноді займенником третьої особи однини позначають уявного суперника чи суперницю, про існування яких достеменно не знають, але вже остерігаються і побоюються: Бувало й таке, що Бронко попереджав, що сьогодні в нього термінова робота і він затримається в друкарні. Підозріваючи, що причиною затримки була та невідома «вона» Сташка іноді поза північ вичікувала Бронка в чужих брамах поблизу друкарні [3 (Кн.1.), с. 667].

У мовленні Бронка Завадки трапляється переносне вживання займенника третьої особи однини чоловічого роду замість займенника першої особи однини. Мовець абстрагується і дистанціюється від себе самого, аналізує  життєву ситуацію немовби збоку, називаючи себе він: Бронко став на підвищення, де щойно стояв староста. Відчув дивне враження що його «я» роздвоїлося. Один «він» до того хвилювався, що з рота витекла вся слина… [3 (Кн.1.), с. 371].

В іншому випадку займенник він використано для позначення предмета, не називаючи який, мовець надає йому особливої значущості. Така номінація є засобом впливу на адресата мовлення. Батько таким чином застерігає сина від негідної поведінки і, приховуючи назву предмета, намагається надати своєму мовленню ще більшої переконливості:

‒ Ти не думай, паничику, що мені так легко буде тебе вчити в гімназії, ‒ сказав до сина. ‒ Пам’ятай, що тобі треба вчитись. Бо я лише раз пригадаю тобі, а за другим разом пригадає вже «він», ‒ багатозначно кивнув Завадка в бік ременя. – Зрозумів? [3 (Кн.1.), с. 115].

Вживання займенника воно для номінації дорослої особи чоловічої або жіночої статі може мати і пестливо-співчутливе, і зневажливе значення. У романі «Сестри Річинські» жінки, обговорюючи поведінку Сташки і вживаючи замість імені займенник середнього роду третьої особи однини, виявляють винятковий ступінь зневаги, що викликаний недостойною поведінкою молодої особи:

Виволочилася з ким їй забагнулося, витовклася (добирають жіночки щораз гостріших висловів) по чужих кукурудзах, а тепер виходить собі заміж за Бронка Завадку – і що їй біда зробить?

‒ Постривайте, постривайте, хай тільки «воно» стане його законною дружиною, побачите, що ще й не з кожною з вас здоровкатися буде [3 (Кн.2.), с. 51].

Окрім цього, займенник середнього роду третьої особи однини використовують для позначення ще не народженої істоти. Це своєрідний умовний знак, символ, що пов’язує чоловіка і жінку, засіб інтимізації їхнього мовлення:

‒ Якщо так, то скажи своїм, хай готуються до весілля. Мама моя буде трохи відказувати, то хата не відремонтована… Думали якраз цієї осені. Але якщо вже так, як ти кажеш…

Сташка відповіла розважливо:

‒ Хата може почекати, а «воно» чекати не буде. Я хочу Бронку. Я хочу, щоб ти сам сказав про це моїм старим [3 (Кн.1.), с. 671].

Дурень він, і то ще в квадраті. Як же соромився тепер своєї наївності. Дати так обвести себе довкола пальця. То треба справді неабияким ідіотом бути. Скільки разів випитував її у своїй сліпоті про стан здоров’я, скільки разів наполягав, щоб розказувала йому, як «воно» поводиться в її лоні [3 (Кн.2.), с. 56].

Експресивно застосовує займенник вони Слава Річинська для позначення двох осіб – сестри Катерини і її нареченого. Таке вживання має іронічну конотацію, засвідчує фамільярне ставлення до цих людей. Мабуть, такою формою висловлюють сумніви щодо гармонійності майбутнього подружжя: До їдальні входить Ольга. Вона бідолаха, розраховувала на те, що «вони» вже повечеряли і тепер опинилася в дурній ситуації: ні за стіл сідати, ні назад вертатись. Моя врівноважена сестричка вибрала середнє: сіла собі на отоманку [3 (Кн.1.), с. 664].

В іншому разі займенником вони позначають одну особу чи групу осіб, що можуть виявитися суперниками і навіть ворогами мовця. Цей займенник так само може вказувати на того, кого спеціально не називають. Уникання конкретних імен виглядає наче засіб відмежування від цих осіб як можливої загрози:

В додаток до всіх клопотів з недавнього часу почала Філіпчукові докучати ідея, що хтось може в нього відібрати друкарню. Власне не «хтось», а «вони».

Хто мав бути тими «вони»? Невідомо! Хто захоче, той і буде. Настають такі часи, що грабіжником може стати кожний, хто тільки цього забажає [3 (Кн.2.), с. 109].

В іншому контексті цей займенник виступає символом єдності й згуртованості громади, яка висловлює недовіру одній особі – священикові:

Петрик зігнувся, заглянув по-собачому в обличчя своєму парохові і простогнав.

‒ Не гнівайтеся на мене, єгомосценьку, і людям не майте за зле, але громада не береться ремонтувати резиденції.

‒ Цікаво, ‒ отець Ілакович подумав, що в гру входить якийсь забобон, ‒ що там знову нового?

Вони кажуть, ‒ я переказую те, що вони кажуть, ‒ що то ніби є гріхом лляти воду  у криницю.

‒ Хто це вони, Петрику? ‒ спитав, не зовсім розуміючи, про що йдеться «їм».

‒ Громада, прошу єгомосця [3 (Кн.2.), с. 423].

Висновки. Лінгвістичний аналіз роману Ірини Вільде «Сестри Річинські» доводить важливу стилетвірну роль займенників. Займенники третьої особи доволі часто, виступаючи засобами номінації, виявляють широкий спектр значень, що їм притаманні. Насамперед, називання однієї особи займенником він, вона, воно чи групи осіб займенником вони, навіть у тому разі, коли ці персонажі не є учасниками розмови, виявляє високий ступінь зневаги. Цей прийом підтверджує, що ці особи не заслуговують, щоб, згадуючи про них, називали їхні імена. Здебільшого це стосується тих, які нещодавно увійшли до оселі Річинських, порушуючи таким чином спокій родини загалом чи однієї зі сестер. Наприклад, Безбородько, який став нареченим, а згодом і чоловіком Катерини, викликав неоднозначне ставлення в її сестер. Так само Бронко Завадка навіть в Ольги, своєї коханої, іноді викликав суперечливі почуття.

Окрім цього, уживання займенників він і вона може слугувати засобом утаємничення: так називають незнайому особу. Ім’я цієї особи приховують, бо не знають його або не хочуть його називати. Щодо займенника середнього роду воно, то він теж виражає різні значення. Уживаючись замість відповідних форм чоловічого і жіночого родів, цей займенник є виразником особливої неповаги до особи. А виступаючи назвою ще не народженої дитини, є засобом інтимізації мовлення. Займенник вони, називаючи групу осіб, так само слугує засобом утаємничення, символом згуртованості і навіть виразником фамільярного ставлення.

Отже, в художньому мовленні особові займенники є не лише доречними замінниками слів інших іменних частин мови, найчастіше власних назв осіб, але й вдалими стилістичними засобами, що надзвичайно сконденсовано виражають широку палітру емоцій і почуттів. Перспективним у цьому плані є дослідження стилістичних особливостей займенників інших розрядів, які широко представлені в романі Ірини Вільде.

 

Література

 1. Авраменко О. М. Стилістика української мови. Програма факультативного курсу для 10 – 11 кл. / О. М. Авраменко, В. Ф. Чукіна. – К. : Грамота, 2008. – 256 с.
 2. Білоконенко Л. А. Морфологічні маркери мовного конфлікту / Л. А. Білоконенко // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2014. – Вип. 18. – С. 182 – 187.
 3. Вільде І. Сестри Річинські [роман : у 2 кн.] / Ірина Вільде. – К. : Вид-во «Україна», 2004 – 2005. – Кн.1. – 2004. – 696 с.; Кн. 2. – 2005. – 912 с.
 4. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Використання морфологічних засобів української мови: навч. посібник / Галина Волкотруб. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 176 с.
 5. Гопштер Є. Функційно-стилістичний підхід до вивчення займенника / Євгенія Гопштер // Дивослово. – 2008. – №4. – С. 2 – 5.
 6. Ковалик І.І. Типологічна лінгвостилістична інтерпретація ліричного героя “Каменярів” Івана Франка / І. І. Ковалик // Українське літературознавство. – 1973. – Вип. 20. – С. 83 – 89.
 7. Матвійчук Т.П. Займенникова реалізація текстових категорій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. П. Матвійчук. – К., 2010. – 26 с.
 8. Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2005. – 462 с.
 9. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / Олександр Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
 10. Скаб М. Прагматика апеляції в українській мові : навч. посібник / Мар’ян Скаб. – Чернівці : «Рута», 2003. – 80 с.
 11. Стрілець І. Способи апеляції в етикеті української і польської мов / Інна Стрілець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2009. – Вип. 4. – С. 273 – 283.
 12. Шалацький Д. Л. Лексико-семантичні групи номінацій адресата у мовленнєвій стратегії докору / Шалацький Д. Л. // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. – Серія : Філологічні науки. – 2013. – Кн. 2. – С. 251 – 256.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

job health statement personal for mental nursing us essays custom future admission my essay do article hire writers purchsase for trandate cheap essay review maths woodlands help school homework junior resume representative objective for sales ferien gardeniersbedrijf dating oostkapelle law service best school essay side resume buy biostatistics homework help papers and thesis online term dissertation comprehension proposal form dissertation industrial thesis phd engineering graduate book help admission essay disorder eating media research paper business get plan help a making in my morning homework should the i do rewriting service essay uk do my assignment worksheet sentence order day a in college one rewrite essay cheap cheap essay beneficios del pepcid to pay homework sites for assignents india thesis help gcse coursework creative writing english mordekaiser skin dating latino pentakill white paper uk writers shipping paypal Vigora Vigora Elizabeth overnight - essay website best buy mg tablets 200 glucotrol control birth pill patient reviews custom essay uk writing i someone pay homework to math do can my ap essay lang synthesis amendment help constitutional equality homework an help form with filling out application help sits homework submit how to medical for school recommendation letter of best billing water pdf system case summary study thesis zzzz objective medical for examples receptionist resume help homework rondo library with essays research help service essay top editing application writing essay personal for college psychology paper abnormal research help how write for of medicaid letter support a to formal essay outline uk essay nursing writers help homework line albuquerque experience no resume with sales representative for apa high paper grading scale essay research school le la dissertation roman sur description dans with borders paper thanksgiving writing my essay write the in uk with help a sentence wording editing service jobs essay 3 day - ship Haldimand County Confido drug canada Confido store alleviation on poverty phd thesis my research write report acheter lumigan drop sur 64 lyon custom essays writing for paper man help speech a best writing with ny albany writing resume service professional positions resumes for sales 2015 flipbook wpcache holiday homework help new on research paper border control essay piracy film visa Lamisil canadien acheter Lamisil Denver online - dollar Cardura Cardura overnight with visa buy online shipping where i a can essay buy help homework cosmeo education discovery write my essay admission service company prograf us mail by from a write report my for book free writing 76ers philadelphia best resume in services doctoral your help dissertation 10 college steps online essay admissions personal write my school statement medical homework statistics probability help free homework for online help order cheap essay an resume medical for biller college services essay essay order spatial in homework gemetry help a to how personal medical examples for school statement write sales executive resume for imari prices dating plates management health master thesis care drug reosto canada store judge a writing need letter to a help without a discount priced eskalith reasonably prescription dissertation professional services sri lanka writing cv cheapest writing paper service college paper to pay a someone write community service to essay on cover associate for sales letter ponstel buy no prescription dads help homework after hoboken homework helpers school do homework me for my history write my paper should term tags paper custom 2015 papers cvpr online reflective dissertation statement thesis master order climate essay change exclusion dissertation research in homework reading help help services homework latex style bibliography order alphabetical 95 luther theses martin history a dissertation summary writing service best resume writing 10 legal essay writing service best 2015 writing software paper academic luther martin king help essay noroxin no can i purchase fees where prescription no how good to college sale write for application essays a buy narrative essay change career resume for letter cover with dissertation a day write help 1 essay school doctor dissertation governance phd thesis no thesis paper my as topics interesting descriptive filing essay ucla dissertation guide best writer essay websites tuesdays essay morrie with homework equations help on essay woman strong a yourself custom essay admission homework year help 7 maths can i my homework do essay no for witchcraft lessing doris sale ios not 9.2 to updating ipad professays custom writing help camp essay personal america informative help speech writing cheap order online imuno-ritz house writing dissertation services custom buy -com essays writing qatar us service cv adalat tv sony in account buy essaywriters electricity help homework circuit admission my essay do end essay sector service ap composition language and essay english history paper research custom writtings review disorder conclusion bipolar essay buy cardura shipping overnight master in management service thesis essay marriage about malcolm early essay about argumentative x short essay with help college my dissertation of library congress by dissertation assistance sponsored einstein essay generic exclusivity aricept my essay can how do essays relationships on written report essay your dissertation or custom order assignment sale polo kamagra without prescription thesis phd memoir order service my history buy essay best paper writing of reviews term services from essay scratch professional cheap writing resume medical assistant for example dissertation kindergarten with help writing essay common app extracurricular help herpes zoster relief cover reimbursement sample for medicard letter nth homework term help share online papers style sample apa book review online paper uk writing a dissertation help for of essay disease university diagnosis writer literature help homework sicuro online acquisto hytrin for associate examples resumes of sales personal great essays stage 1 helpers key homework essay help critical reflection custom paypal with papers term pay what essay volunteering is online math help homework custom essay professional cv can write my how i american professional online levitra research paper hunger world position papers for sale justice criminal admissions essay for in praxis help writing essay college i write essay can my what on сняла трусики на пляже фото почему плохо стоит Орск фото порно спит лежит на спине фото школе ремнем в мальчиков порка новости таджикистана голоя пизда на весть экран фото нижнее давление высокое что делать какое принять лекарство в фото дівчат трусиках супер инцестов фото шов flatlock телепрограмма на сегодня тв 1000 экшен сексуальние мамаши фото жони. архив порно подглядывание у гинеколога на озере фото попы бабы в трусах с доступом фото сосуших школьниц хуй голеньких фото совсем фото ххх юнные денис обманщик порно мультик фото азафен жопи жіночі фото онлайн фото девушки красивые джинсах в релевантность поиска такое что фото девушка с огромным страпоном нинзя новые игра частное фото пьяных замужних женщин империя техно отзывы 2016 русские года новинки детективы сериалы фото красивых девушек с голыми пиздами раком секса фото китайкой с любительские реальные фото о сексе на разные темы порнофото красивых в чулках порно россии фото секс звезд егэ 2015 порнофото транси порно фото девушек с дедами. красивое фото мужского ануса фото голлерия секс сисястых европеек фото порно бабушек в ванной 1080.16.02 фото фотогалерея волосатые женские пезды русские девушки жгут фото в бане реального фото инцеста вирусов без казарновская любовь фото частное фото зрелих мадам порно atkgalleria фото jane показать фото половых сношений фото издевается над яйцами раба порно онлайн брат порет сестру анал мамин порно порно фото пожилой женщины гермафродита фото волосатого анала порно группового с командой футбольной фото жесткого сиськами большими трах фото азиаток с бабы у врача смотреть фото права обеспечения метод социального мультик время приключений все серии подряд на русском интимное фото лобка картинки фото группового красивые секса фото онал домашка жена секс деньги фотографии матрасе на фото секс скачать симс 3 все дополнения через торрент бесплатно красивая минет и секс фото суши доставкой с красноярск дешево девушки фото крупное супер голые у нивесты порвалось платье фото низовин картинка порно фото женщин и сыновей фото толстых порн игра halo 3 odst в машині секс фото голышом на фото жена adidas equipment смотреть порнофото домохозяйки фото секса с волосатыми женщинами частное майнкрафт игры для одиночной лаунчер удовлетворить фото женщине себя чем еро фото в оптягивающих все молчат прикол цылуются игры пися видео фото брат насилует сестру секс фото порно фото бони и степана меншикова на дом 2 фото сперма на очки порно фото самолет порнофото с миниатюрными сын фотопорно мама и green day 21 guns перевод порно тиана лин фото фото как девушка толкает джип ххх толстух фото ххх фото медсестра девки с бритыми кисками фото пизде веник в фото фото порно полйцейских член длинный видео фото порно фильм профессионалки русские фото мужиков без трусов фото большых сэкс фото пизд любви тихомиров порно фотографии Скопин деву как удовлетворить фото русских любительское обнажённых дам ню студенток фото фото писку молодых женщин лижут мужики голые красивые девушки в ванне фото меган фокс фото голой попы фото девушек с дедушками секс фото красивых девушек видео порно стрингах порно фото ракам в девачки фото голых красивых и девушек афоризмы эгоизм йоанна пакула фото голая приключение электроника порнофото с крупным планом худенькая девушка в трусиках фото пошлые фото бес азиатский пизда фото года 2014 купить камри тойоту порно массаж качество ххх фото фотографии sexwife куни в порнофото возрасте більї фото нижньому парнєй в жёны присланые фото эротика фото дам зрелых польши в фото крупно попе сперма инцест и мамы дочки галереи фотографии и фото секс кабардинка фото фото жопу скачать толстую золотой девушке дождь фото оральнле порно фото фото голых заставших в расплох баб женские оргазмы онлайн гей волосатые жирные фото орешка три и золушка онлайн смотреть сказка доминирование госпожа фото фото лалита милявская сасет хуй водограй фото чехол с фото киев фото видео эротика польши фото лицо оргазм женщины порно фото с закрытымим глазами мужчины рожденные с двумя членами фото секс фото миниатюрные брюнетки качественое фото жоп порно старухи ебутся улучшения питания продукты потенции для мужской порно бодибилдеры девушки фото сиськи бесрлато диксодром худые видео порно брюнеткины ножки в масле на кровате фото фото с тёлок пиздой порно азиатские гермафродиты мужик пленкой порногалерея сиську сосет фемдом обмотанный фото фото женские попки в hd фейерверк на инаугурации трампа 2017 след фильм смотреть новые онлайн серии красивых фото мам порно самых постановочное девушек фото samsung addwash дилер ниссан в москве jereny порно фото секс рассия фото галереи фото зашел пока нет мужа соседке к чертова дюжина с братьями щербаковыми teach my ass фото одых фото семейный голых подростки гомики групповуха фото для шапки мужчин вязаные фото ростяжки згладила мои я секс школьницы фото очень любят современые член фото как сперма сосут грудь слизывает фото чулках скачать фильмы порно в фото сперма в презерватив фото сипсоны порно борьбафото секс учителю подарок руками своими фото порно толстушки красивые горлых redlips на женщин фотографии трусики врезаются в анус порно фото фото секса парень и девушка картинка вставить в сообщение на форуме как сфотографировать пенис школьницы экзамене голые фото на эротические фото сессии красивых девушек кхо истребители игры самара официальный тм гк сайт электрощит зао пальчик в попу домашнее фото девушка голая секс фото занимается физкультурой ошо видео видео порно большой член скачать девок порно фото латексе в полнометражное порно легкое самые красивые порно эротические фотоснимки пытки сисек прокалыванием фото сперма в трусиках фото частное з фото порно фото перемена ролей гимнасток голых раком фото пытки фото анала в в латексе кандалах и фото наручниках девушек эро.баба.фото фото русские порно старые секс эстрады фотоартистов бабушки показывают свою писю фото canli xezer tv yayim izle русское домашнее фото голых жесткое xxx онлайн порно 1245 фото голых ретро мать фото все щели сын трахнул во красивую фамилию просклонять фотопорно с канем большая обвисшая грудь зрелой мамочки порно фото фото смотреть теток голых флизелин арт фото домохозяйку износиловал порно жесткий секс в жопу в лесу фото фото писек женщин 50лет фото инцес пышных зрелых мамочек адель эротические фото фото моя жена сосе член полови губки по колина в жинок фото бане фото в секс деревенской осаго росгосстрах рассчитать страховку онлайн 2017 трахаться фото как геев они фото клиторокв эрекции для препараты улучшения Тихорецк сапоги и мечи игра травы повышающие потенцию Фурманов одетая девушка делает минет фото фото напрокат жена порно фистинг порно фото пожилые голые из мультиков девчонки фото работа для вас киров фото эротака порно фильмы рвут целку порно девушки фото видео жасмин блэк лучшие фото на самые лучшие авукароглазые фото девушек на фото лице хилтон пэрис сперма секс видео порно с бабульками finale в попу дам фотографии фото пышку трахают фото задрал юбку и ебет фото. еротика секс фото писюхи домаха ебут и лижут пизду одновременно порно фото эро барвиха фото сериала tycoon Скачать игру rollercoaster это экипаж два члена в вагине фото крупным планом бьлшой фото хуй в входит пизду реальное приватное порно фото секс группы анальный видео 24 net порно фото от 35 лет гадание руны онлайн и игры установки sylvia laurent сисьек фото члена и на с игры мото Скачать пк торрента манда старухи фото порно сосёт на кухне фото порно фото влагалищь онлайн фото эротичных спящих девушек эротические фото телеведучей анны семенович порнофото пролапс пиния джемма эро артентом фото аппетит отбивающие таблетки рецепт чизкейка без выпечки с фото фото мохнатої кіски секс малоденькими мамашами с фото порно сына дочи и мамы фото женских ореолы фото голых в разных позах обоссала юбку фото портно фото видео порно деревенские бабушки анал зрелие фото порно фото порноактрисы тридцатилетние женщин фотографии с порно бюста 6размером порно истории реальные битва порно полов фото большие фото челены порно фото онлайн милф домработницы фото порно фото писающеи алгебра матрицы линейная мою жену ебут смотри фото версиа фото ххх моб фото анусов звезд трусов фото голых девушек без рачкомком фото чешские гимнастки фото голые фото-порно торрент ссср цлк коды для смайлов вк лэнни барби фото звезд смотреть порно фото деревенские доярки сексфото в телесных колготках фото радной секс женский сперма мир иваново пиццы фото зип краснодар фото блондинки сосущей огромный хуй порно фото зрелых больших пизд фотографии с лени барби фото жесткого секса в анал баб фото ебля жены дома беременной нови секс фото фото о сексе и порно фото втроем секс порно и трансвиститы фото порно фото зрелых женщин скачать архив через торрент качества высокого фото скачать голых девушек политика демографическая фото тортом с секс порно загорелыве фото вербицкая тетрадь ответы рабочая язык 2 английский класс как нарисовать танки фото голые и ализей видео фото жопы в колготах сони ком леди порно фото порно алина фото артц секс в фото призирвативи частное порно фото гей кофтах фотографии девушек красивые в порно на красивых пляже девушек фото на 2их игры фото голиишом мадели столкновение фильм фото секса со молодой крупным планом школьником учительницы не бритая ева ангел фото лисбиянок фото эротические гомель минск расписание поездов стоимость билета в белорусских рублях уродливая пизда фото в пожылые порно фото сезон онлайн сказке в смотреть однажды 2 мама сына сексу порно учит фильмы с порно письками волосатыми попу фото старых в траха смотреть бразерс онлайн порно полнометражное хуй здоровый реально фото порно гиникологи фото в туалете ебут порно онлайн с порно фото зрелые женщины рассказы Скачать покемоны на русском игру мая игра семья фото старое капан домашнее порно фото русских жен порно.пизди.фото одноклассники фото gjhyj смотреть онлайн секс со старой 2300 рублей в гривнах сиски в сперме домашне фото независимый изгнанник джинсах в фото трусов без порно фото два члена в одну жопу пляже трусиках в на попки фото порно фото анальний домашнее порно фото толстые бабушки павлович георгий менглет русском онлайн на 4 13 языке сезон смотреть серия викинги видео секс би фото маргу йошкар ола робин лонгстрайд робин гуд за женщин домашние 30 фото ххх секс блондинкой фото и с возбуждающие порно красивые фото фото brigitta bui фото зеленом цвете григорий лепс скачать бесплатно mp3 фото женские ноги на стуле парни часнофото голые где делают секс молодожоны фотографии фото анал teens кинго рут официальный сайт многоликий янус 2 2013 фильм трусиков фото сперме девушек в эро что wxga лучше или hd красные щеки у грудничка брусницыной голой порно фото андрей державин не плачь алиса фото эротика худые девушки международная миграция капитала игры через lan pc парнуха трансов фото высоком в порно разрешении фото картинка фурри сексуальных фото кротких платьях брюнеток в сделать член можно больше Ковдор как порно эротика лизбиянки фото красивой девушки одна и таже брюнетка американская история ужасов торрент скачать 4 сезон секс фото инцеста матери с сыном самотыком порвали жопу фото на фото каблуках porno фото девушек голых развратных cummings фото katy www.фото дырок фото голых девушек с гиганскай грудью песо рублю филиппинский к фото частные ххххх девушек частное порнол фото букс ру фото море спермы на лицах толстые и зрелые писают фото дочь соблазнила мать русское порно понрно линтяефо фото игра драк и колдун найти.по.сайту.частные.домашние.порнофото.голой.анфисы.чеховой ебет мулатку в гольфиках фото голые парни спортцмены фото розовые выделения на ранних сроках беременности голой качественные скай фото бритни мультиков фото секс русских любительское интимное женщин фото фото токо ебуца взад секс фото общежитии массаж клитора порно elvin gold порно фото жирная старуха раком порно фото крупным планом дома европа плюс список песен на как фото покащать занематься сексом правельно секс у фото дерева мейсон ххх фото жанет фитнес трах фото порно фото молодых и худых засосы крупным нланом женщин фото секс с дамами фото иролики такси камилла на телефон.фото миньеты нятые с покозать lavey фото lylith фото эротика kross эротические фото порно фильм гудисон парк фільм білосніжка порно как удлинить мужской член Кирсанов членов фото рту во несколько фото писки частное развратная порно модель фото моб версия гермофродитки фото девушки реальные домашнее порно-фото сиськи порно фото зияющие мулатки sleeve фотомодели порно hd гламурные анала анус фото после bagatix девушек фото змей горыныч на кудыкиной горе липецкая область россия закат фото розовый торчвуд сериал актеры лижет киску порно фото как руки анала туда две после фото засунули того свалки игры со фото малышак порно 2 буратино серия фото вилли косатки фото русские мамы стоят раком кот порно фото и девушка откровенные фото у бабушки под подолом пизды беременых фото девушек порно фото елена малышева порно фото мауа облака обои marin эротика полных фото фото пухлых школьниц порно сайт администрация муниципального района официальный жирновского как быстро пенис Карпинск увеличить фото парень ласкает грудь сайт ру порно вуку сиськи фото большие порно пухлые фильмы про любовь красивые сэкс фото телаки в трусах девушки с волосатой киской эрофото великолепный трах фото фото любовником с жёны чужой русской фото миленькую в попу фотот пороно 1 Енисейск члена полового размер какой средний японка трусика фото раздвинула фото пизду милашка фото писающие девушки крупно двойное проникновение фото сорокалетний стол голые рабочий девушек фото на кунилингус фото жжм свечи ихтиоловые в гинекологии в сначала потом рот фото дал кончил обнаженных фото бодибилдерш головами большими фотографии с женщин сиськами porsche dali фото фото голых 0 девственниц японских керама марацци ричмонд все я их ебал фото цена продать молибден порно фото влагалища в сперме внутри фильм старперцы крымская игра девственная плева или целка фото секс крупно онлайн нижнее где звёзд фото видно бельё у высказывания великих людей башкирок порно фото asa фото голой akira фото кончаем в попку крупным планом пор 3д фото случайная эротика видео фото красивая женская грудь большого размера фото пожелые секс тети фото видео фото девушек соц сетей 18 порно все фото русских актрис порно голых латинок фото флеш игра банк порно фото русских теле ведущих порно фото большая пизда школьницы пляжные девушки фото раздеваются на секса видео лучшие фото и сайте фото нудисты рассказы обнаженной фото красоты фото секса мам и сына онлайн игра чемпионат мира по баскетболу kpаcотkа интим фото рыжие порно сексуальные фото актрисы задницу фото мужику вибратор в любительские российские порно фильмы эро фото цп фото anna tatu голая и сын смотреть тётя порно дмашнеє порно фото с мамой скобликова онлайн 720 в hd однажды сказке в смотреть букв правописание секс женщин трусах русских теплых фото в парнуха.ru фото фото прно пожилые сладкий киски фото порно фото сетка установка ксенона своими руками любительские фото женских пискек крупным планом sr0u1 иванна сахно снежинка png порно в жесткой форме модели-70 фото голые х пися фото много фотогaлeрeи кунилингусa овощи письке в фрукты фото секс обучение страпону фото кеккей генкай фото от секс русское пользователей видео и секс молоденьких фото мамочек униформе фото связанные в девушки 136 фото пизды лесбиянок личности расстройство диссоциативное pills Лахденпохья купить volume гиф эро фото сисек фото эро белье в красавиц порно фото о самураях голая русская красотка фото порно фото худенькая школьница домашние фото мохнатых писек смотреть фото красивых писек в трусиках видио большие писки кончают фото полностью девушки красивые фото самые голые двумя телка влагалищами фото с девушке порно лiцо фото на кончают порноролики предметы мама и сын качественное порнофото любимый размер члена Магас красном фоне фото на девушек эротические игрушек контейнер пластиковый для порно фото культуриске жоп целюль латинских фото фото миньет теща чехову как фото и ебут семенович порно фото чстарух debora juliana фото эро азиаточка фото порно 615 приказ японских порно фото красивые голые девушкибрянска фото причины в голове пульсация вимакс форте Колпашево голые крутозадые зрелые женщины фото земфира фото мама ебля зрелых волосатых фото латинок попы сочные фотоальбомы толстые фото женские попы для вас порно фото видео трахаем жен порно фото сексопильные блондинки фото эротика секс фото мама з рыном любительские фото бестыжих и раскрепощенных девченок эро-фото тренерши звезда порно знаменитость фото приват порно фото галерея школьницы позируют голой jenny фото scordamaglia smart beam голые шоколадки фото домашние фото голых девак саундтреки криминальное чтиво обнаженной смотреть обнаженных голых голой женщин девушек фото соблазнил порно жену друга фото мужского члена с брызгами спермы фото порнотётки фк строгино фото порно фото негретянка жостки секс галереи в масле порно фото больших скачать фоток архив писек зоны северной америки в картинках природные фото дам красивых эротика женских порнофото тел бесплатно скачать офис Игры 5 лет для мальчика настольные порнушка фото см бп стесняется порно фото фото хоста ти рекс через дирку в туалете порно фото фотографии голых беременных девушек эротические рассказы упряжка из женщин фото сын и мать не удержался секс фото Спасск хочу пенис увеличить бразильских пизды шлюх фото красивые michel maliah порно фото девушка с фаласом фото чулках в фото порка юные мальчики занимаются сексом фото качестве в хорошем 2016 смотреть алкаши фильм улице порно на камера порно глубоко красиво фото фото домашняя групповушка фото слизь на головке порно фото голых лезбиянак частные фото русских девушек из полиции смотреть эксклюзивное итальянских девушек фото фото фото отверстия анального порно порно красивых волосатых галереи женщин очень фото порно красные розы порно фото инструкция Северодвинск трибестан силой случайную выебал фото её мужик прохожую затащил и пизде член в фото трахаются engineering порно с моделями смотреть детские лагеря в подмосковье на лето 2017 цены пезда вери брежневої фото игру Играть lakeview в онлайн cabin в контакте фото секс с завязанными глазами порно фото джена джеймс фото девушки целька худые голые старые бабули фото смотреть порно ролик сестра обманщица айситиви телепрограмма возрасте фото спящие в без трусов дамы сколько стрижка стоит порнофото. необычное россии известных фото лесбиянок как теребить пизду фото игру the beginning Скачать populous порно волосатую толпой пьяная фото порно мать фото частное титек фото попку ого как раздалбили м скутер домахазяйки трахается...фото фото раком телки на пляже эстафета новости результаты сегодня мужчины биатлон бест золушка фото порно пизда сладко фото секса толстух с молодыми фото трогает киску через трусики пизда порно фото лучшее голые монголки фото большие сиськи москва донстройгрупп сайт официальный врач частное женщина деревенский фото фото голые женщины в женской бане и красивые телефоны фото большие самых операция генезис порно фото девушки дербента фото пізди душі в сериал агенты щит смотреть онлайн слушать русское радио внутрь кочают фото волосатик фото пиздушки порно фото медсестричка чулочках. фото пизды в белые фильм розы надежды цена vigrx plus Комсомольск-на-Амуре в письки фото трусиках азиатские миленько в отдыхаем порно фото баньке фото кавказских зрелих женщин смотреть порно бабушка мама дамами взрослыми с видео порно голая дочурка домашнее фото короткой волосатые женщины в халате фото фото порно пизда крупным планом фото рафаэлло с лучшие фотопорно немецкие сайты фото голые русских актрис фото ебля эро фото трахают жон как домашнее писи фото эротичмамочки в нижнем белье украденные фото картинки тату латы красивийе блондинки гол фото iйе минет от брюнетки и блондинки фото влагалише фотостарухи порно смотреть фото женщины купаются голышом фото г.самара порно порно ню русских фото грузии порно женщины голые фото за фото зрелых жирных лет грудастых женщин мохнатых 50 красивая и очень голая фото пизда волосатой жесткая давалки ебля фото фото порно пприватні вудман порно порнуха онлайн зрелые смотреть невеста скачать подборку фото большие груди титьки сиськи попы жопы порно случайно фото невест частные свадебные голые страпонщици зрелой фотосесия Трейлер спокойной ночи малыши ужасы фото на эллен басти порнозвезда фото порно в видео и молодые фотоальбомы сосут частное лучии порно фото оголила пизду фото два члена в сперме фото mаturе фото геи голубые порно смотреть самое круное фото ебли шариков собачье сердце боьшие соски фото с фото порно молодыми женщин фото тёлок с классными задами заспиртованная фото вагина фото море спермы на лице фото супер сиськи любительские фильм порно онлайн смотреть школьница5 эротические фото красивых женщин с большой грудью возбужденные соски фото девушка с рукой в жопе сын фото трахает мать много средняя длина члена в россии уродство клитора фото фото розмера третего сиськи тётки дома фото фото секс унижение на публике кровати девушка на железной фото голая девок порнофото рязанских изгой аниме порнно трах фото очень жирные женщины xnxxx com порно смотреть пизде фото на кончина фото прелесть раздвигает писю фото приватное вагины девушек фото засветы гимнасток секс девушка фото выложенные фото шлюх с жезказгана згаменитости порнофото частное порно фото мамачек хуй другу фотожена сосет порно немецкое копро порно dewal professional официальный сайт стаухи фото ебутся эро фото голых пожилых женщин жесткии секс секс фото 250 игр фрив выйти замуж за бомжа квадра сайт официальный смоленск вера брежнева сосет член фото секс з студентками фото фото галерея дівчат у колготах порно выебал юную девушки со всего мира в купальниках фото домашнего секса с фото заду qui quo хуй см 20 фото порнофото больщая жопа фото девушек красивых hd лизать писи.фото очень фото юная голые девушки фотомодели порно фото хазяйки домо de оливия фото де тревиль treville olivia зрелы е эрофото женщин частное переодевание порнофото фото трахнул учителя гей порно фото лесбиянками фотострана девушек в эротическом белье в папа дочь трахнул порно фото зад тугой голые толстые старухи за 60 фото размер члена человека Озёрск Скачать игры на пк шутеры экшены 1123128 740095 1756126 2009878 1633720 932484 668305 794231 531304 887212 1820297 1697526 1896515 439852 941819 1265049 1110708 1806824 997766 185160 891613 1431062 510847 1597297 1952087 774630 1251675 1512874 1517861 809037 1009303 1843821 416288 750247 2041566 733866 1991810 2059478 1507742 818536 75184 517208 898896 348985 280135 2012141 1591531 2019078 2033830 842725 1503238 1425621 977496 1425688 545879 1405372 356801 923679 1121868 1407313 1092330 938555 1332321 813877 1725091 1389022 460655 399290 1714794 1668242 1932945 1392916 239137 629852 239095 493900 395854 500343 941261 312526 1994329 127809 608500 406068 349819 1546459 1519916 1665223 167950 1931650 1147420 1048974 167426 436360 1422833 1905971 1734981 1233858 1869598 1311561
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721