Забезпечення стабільності здійснення бюджетно-податкової політики в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто сутність бюджетно-податкової політики і запропоновано основні напрями щодо її удосконалення та забезпечення стабільності її здійснення в Україні.

Ключові слова: фіскальна політика, бюджетна політика, податкова політика.

In article the essence of fiscal policy are determined and proposed main areas for its improvement and ensuring stability of its implementation in Ukraine.

Keywords: fiscal policy, tax policy.

В статье рассмотрена сущность бюджетно-налоговой политики и предложены основные направления по ее совершенствованию и обеспечению стабильности ее осуществления в Украине.

Ключевые слова: фискальная политика, бюджетная политика, налоговая политика.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки система державних фінансів України характеризується низкою недоліків та суперечностей, які погіршують соціальне-економічне становище держави та створюють бар’єри для економічного зростання. Вони нівелюють ефективність фіскальної політики. Зокрема, неефективність механізмів розподілу та витрачання бюджетних коштів призводить до недофінансування важливих державних завдань, надмірний обсяг видатків провокує фіскалізацію податкової системи та нераціональну боргову політику, обмеженість доходів місцевих бюджетів обумовлює втрату автономності органами місцевого самоврядування. Без глибокої модернізації системи державних фінансів, зміцнення інституцій, зменшення підґрунтя для корупції ефективність важелів стимулювання економічного розвитку буде нівельована. Саме тому, дана тематика дослідження є надзвичайно актуальною проблемою сьогодення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою удосконалення бюджетно-податкової політики та забезпечення стабільності її здійснення в Україні займались: Бадида М., Безугла В., Василик О., Величко О., Крисоватий А., Ковальчук А., Ластовецький А., Майстренко О., Мочерний С., Опарін В., Ожогіна Н., Пасічник Ю., Саваріна О., Соколовська А., Федосов В.  та ін. Незважаючи на значну кількість наукових праць, є потреба щодо обґрунтування напрямів удосконалення бюджетно-податкової політики України.  Важливість і актуальність вказаної проблеми та її недостатнє розроблення обумовили вибір теми дослідження.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні напрямів щодо удосконалення бюджетно-податкової політики та забезпечення стабільності її здійснення на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів даної проблематики. Для досягнення поставленої мети виконано такі завдання: визначено сутність бюджетно-податкової політики та запропоновано основні напрями щодо її удосконалення та забезпечення стабільності її здійснення в Україні.

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика – це складова фінансової політики держави, а також вид управлінської діяльності держави, щодо зміни державних витрат та оподаткування, надання пільг, субсидій, трансфертних платежів з метою регулювання ділової активності, підтримки високого рівня зайнятості, запобігання різких коливань цін та забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку держави в цілому.

Пріоритетними напрямами удосконалення здійснення бюджетно-податкової політики на сьогодні є:

Реалізація заходів податкової політики, що спрямовані на забезпечення:  стабільності податкової системи, її справедливості шляхом скорочення пільг асоціального характеру;  посилення захисту прав платників податків; дохідливості норм і процедур оподаткування для платників податків; поступового збільшення питомої ваги прямих податків у загальних податкових надходженнях; звільнення від оподаткування доходів,  нижчих за прожитковий мінімум;  застосування спрощених  (альтернативних)  систем оподаткування для суб’єктів малого підприємництва. А також забезпечення поглибленого реформування податкової системи в напрямку скорочення непрямого оподаткування. У першу чергу це зниження ставок податку на додану вартість, і введення прямих податків, зокрема, податків на майно юридичних та фізичних осіб. Подальше скорочення податкових пільг з метою досягнення їх повної відміни з одночасним наданням тимчасових знижок з діючих податкових ставок на товари та послуги, що мають пріоритетне значення для задоволення потреб держави.

Зниження рівня податкового навантаження на бізнес і скорочення витрат часу платників на нарахування й сплату податків шляхом:

– перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва – праці й капіталу – на споживання, ресурсні й екологічні платежі шляхом поетапного підвищення ставок акцизного збору на алкогольні напої й тютюнові вироби;

– скасувати низку малоефективних податків і зборів, що не приносять суттєвого доходу до державного бюджету;

– удосконалити порядок амортизації основних засобів і нематеріальних активів з метою стимулювання їх оновлення, зокрема впровадити прискорену амортизацію виробничого обладнання;

– запровадити «податкові канікули» для малого бізнесу;

– скасувати плани мобілізації податкових платежів для податкової служби.

Підвищення ефективності адміністрування податків, у тому числі вирішення проблеми податкового шахрайства й зволікань з відшкодуванням податку на додану вартість, удосконалити адміністрування таких податків, як податок на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, оскільки вони у структурі доходів Зведеного бюджету України займають найбільші частки [4].

Реформування системи фіскальних стимулів інвестиційної діяльності. Завдяки застосуванню фіскальних стимулів фактично відбувається трансферт бюджетних коштів до підприємницького сектору, який здатен використати їх більш ефективно, ніж держава. Враховуючи жорсткі бюджетні обмеження, податкові стимули інвестиційної діяльності мають бути спрямовані виключно на:

–     стимулювання модернізації виробничих фондів та впровадження новітніх технологій. Цього можна досягти серед іншого завдяки тимчасовому застосуванню прискореної амортизації. На основі дослідження успішного іноземного досвіду рекомендуємо для пожвавлення інвестиційної активності тимчасово впровадити Україні в 2015-2016 роках прискорений метод амортизації для машини та обладнання, яке придбане в цей період. Прискорений метод передбачає, що основні фонди амортизуються лінійним методом за ставкою 50 % протягом трьох років: 1-й рік – 25%, другий – 50 %, 3-й рік – 25 %. Завдяки цьому вітчизняні підприємства проведуть технологічну модернізацію, підвищивши свою конкурентоспроможність;

–     збільшення інвестицій в інноваційні проекти. В даному контексті максимально ефективним буде запровадження для підприємств інноваційного податкового кредиту зі ставкою 25 % для малих підприємств, та 20 % для всіх інших, тобто можливість виключити з нарахованого податку на прибуток певний відсоток вартості витрат на інноваційні проекти. Важливо, щоб ця пільга могла бути перенесена на майбутні періоди у випадку, якщо в рік реалізації проекту не вистачає прибутку для використання податкового кредиту, або прибуток взагалі відсутній;

–     підтримки інвестиційної активності малого бізнесу. Для вирішення даного завдання використовуються різні податкові інструменти, проте найбільший стимулюючий ефект забезпечить надання підприємцям, які працюють на загальній системі оподаткування, можливості створювати спеціальні інвестиційні резерви. У таких резервах необхідно дозволити акумулювати частину прибутку без оподаткування, який можна використати виключно на інвестиційні цілі [5].

Налагодити механізм відшкодування ПДВ. Затримки і борги з відшкодування підтвердженого обсягу ПДВ означають, що держава незаконно вилучає обігові кошти з підприємницького сектору для безоплатного використання в своїх цілях. Враховуючи, що саме експорт формує майже 50 % ВВП України, проблеми з відшкодуванням ПДВ несуть загрози макроекономічного рівня. Для покращення ситуації у сфері відшкодування ПДВ необхідно забезпечити реалізацію таких завдань:

– вилучити відповідні норми Бюджетного та Податкового кодексів України щодо надання органам казначейства права здійснювати погашення бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ шляхом видачі фінансового казначейського векселя. Даний інструмент є дискримінаційним по відношенню до підприємств, оскільки казначейські векселі не можуть бути використані ними для погашення податкових зобов’язань;

– зменшити планові бюджетні показники щодо збору ПДВ з метою спрямування вивільнених ресурсів для погашення заборгованості з бюджетного відшкодування ПДВ у грошовій формі. Проблема з затримкою відшкодування ПДВ сягає критичних позначок. Станом на 01.11.2013 р. загальний обсяг заборгованості з ПДВ, що підлягає бюджетному відшкодуванню, складав 21,1 млрд. грн., з якого 6,4 млрд. грн. має бути відшкодовано грошима, а 14,7 млрд. грн. – у рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних періодів. Через формування заборгованості з ПДВ держава консервує значний фінансовий ресурс, який міг би працювати для розвитку економіки;

– відновити принцип нейтральності ПДВ, який означає застосування єдиних правил щодо адміністрування даного податку незалежно від галузевої приналежності підприємства. Йдеться про скасування норми щодо звільнення від сплати ПДВ операцій з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових культур. Ця норма, яка періодично поновлюється, фактично позбавляє сільськогосподарські підприємства права на відшкодування ПДВ при здійснені експорту зернових. Така норма видається несправедливою: вона має бути або скасована, або поширена на всі товари найнижчих переділів (залізорудну сировину, вугілля, кокс тощо) як захід щодо стимулювання експорту з високою доданою вартістю [5].

Запровадження інституту консолідованої групи платників податків, який успішно діє в європейських країнах. Зміст полягає в тому, що материнська компанія, отримавши даний статус, має право подавати консолідовану податкову звітність за всі дочірні підприємства (учасники групи), незалежно від місця їхнього розташування.

Спрощення податкової звітності та обліку окремих податків. На наш погляд, істотний ресурс в цьому напрямі міститься у:

–     впровадженні єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Можливі два варіанти об’єднаного звіту: приєднання відомостей про сплату ЄСВ до загальної декларації про доходи або, навпаки, внесення записів про нарахування ПДФО до звітності зі сплати єдиного внеску. Видається, що кожен з цих варіантів у випадку практичної реалізації дозволить полегшити процес підготовки та подання податкової звітності в порівнянні з нинішньою ситуацією. Об’єднання звітності скоротить документообіг, а також зменшить витрати часу на виконання процедур щодо сплати податків;

–     запровадженні механізму розрахунку податку на прибуток, який базуватиметься на інформації з бухгалтерського обліку. У Податковому кодексі України було задекларовано гармонізацію двох видів обліку. Передбачалося, що повністю це буде реалізовано в 2014 р., проте згодом цей крок було вирішено відтермінувати на невизначений час. На нашу думку, зближення податкового та бухгалтерського обліків має стати одним із пріоритетних заходів [5].

Повернення до механізму розрахунку податку на прибуток, що ґрунтувався на фактичних показниках прибутку. Новий механізм авансових платежів на базі фінансового результату попереднього року вкрай негативно впливає на фінансове становище корпоративного сектору.

Удосконалення інформаційних технологій комунікації платників податку та контролюючих органів, а також розширення «онлайн» сервісів. Особливо важливо розвивати даний напрям для комунікації з суб’єктами малого бізнесу. По-перше, останні зможуть скоріше й з меншими витратами в режимі «онлайн» отримувати консультації, звертатися з проханнями, подавати податкові декларації або отримувати інформацію. По-друге, це значно зменшить навантаження на контролюючі органи, оскільки зменшить часові витрати на роботу з найчисельнішою групою підприємців [5].

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів:

–     подальше впровадження елементів ринкової моделі управління державними фінансами;

–     раціоналізація та упорядковування системи соціальних видатків. Система пільг, субсидій та соціальних виплат має бути спрямована лише на підтримку категорій громадян з низькими доходами. Крім того, необхідно зосередити увагу на перегляді методики визначення й розрахунку розміру соціальних стандартів з тим, щоб вони відповідали реальним показникам;

–     зменшення масштабу використання бюджетних інструментів підтримки економічної діяльності на користь податкових;

–     виокремлення з фінансування державного бюджету фонду залучених боргових ресурсів на фінансування потенційно прибуткових інвестиційних проектів.

–     перехід від щорічного звітування про виконання державного бюджету до щорічного звітування про ефективність управління ресурсами системи державних фінансів, а також бюджетними коштами, що спрямовані державою на підтримку економіки у формі наданих податкових пільг та стимулів.

Зниження податкового тиску на підприємницький сектор та запровадження фіскальних інструментів активізації господарської діяльності в Україні.

Посилення соціальної справедливості податкової системи.

Реформування системи оподаткування в напрямі посилення соціальної справедливості має бути забезпечене реалізацією наступних заходів.

–     поглиблення прогресивності податку на доходи фізичних осіб.

–     підвищення порогу для отримання податкової соціальної пільги та удосконалення методики розрахунку прожиткового мінімуму.

–     запровадження зниженої ставки ПДВ на товари першої необхідності (соціальні товари ).

–     оподаткування товарів розкоші.

Реалізація цього завдання не потребує обов’язкового запровадження додаткових податків. Більш продуктивним шляхом оподаткування товарів розкоші є комплекс заходів, що удосконалять механізми адміністрування діючих податків, зокрема: запровадження підвищеної ставки ПДВ у розмірі 23 % на товари розкоші. До такого переліку об’єктів оподаткування доцільно віднести, зокрема, операції з придбання автомобілів з великим об’ємом двигуна, квадроциклів, яхт, ювелірних виробів, ручних годинників тощо; розширення групи підакцизних товарів затвердженою номенклатурою товарів розкоші; впровадження підвищених ставок податку на нерухомість для власників житлової нерухомості значної площі; відновлення податку з власників транспортних засобів (у частині легкових автомобілів з великим об’ємом двигуна віком до 10 років) [6].

Підвищення ефективності контролю за вірогідністю і повнотою декларування доходів громадянами України.

Посилення фіскальної забезпеченості місцевих бюджетів.

У контексті реалізації цього пріоритету реформи необхідно забезпечити перерозподіл фінансових ресурсів держави та корекцію структури кошиків місцевих бюджетів. Водночас, оскільки сьогодні перерозподіл окремих податків на користь місцевих бюджетів навіть в середньостроковій перспективі є практично неможливим, прийнятними є наступні заходи:

–     перехід на зв’язану модель податкової системи – закріплення за місцевими бюджетами частки національних податків, яка не враховуватиметься при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Очевидно, що ті податки, на збір яких місцеві органи влади здійснюють досить слабкий вплив (передусім ПДВ), мають залишитися виключно «централізованими» податками. Найбільш ефективним заходом є закріплення за місцевими бюджетами частини податку на прибуток підприємств. Це створить зацікавленість для них в активізації роботи щодо сприяння зростанню надходжень цього податку та покращення умов для ведення бізнесу;

–     закріплення 50 % від перевищення прогнозованого обсягу надходжень першого кошика за переліком дохідних статей місцевих бюджетів, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Оскільки підвищення фіскальної ефективності й національних податків, і податків, закріплених за місцевими бюджетами, відчутно не впливає на доходи місцевих бюджетів, місцеві органи влади не мають зацікавленості в посиленні податкового потенціалу регіону. Це створить комплекс стимулів для зацікавленості місцевих органів влади в нарощуванні податкових надходжень на своїй території;

–     підвищення ставок податку на нерухомість. У закладеній Податковим кодексом моделі адміністрування цього податку його фіскальна ефективність є вкрай низькою. Щоб збільшити його надходження, необхідно посилити фіскальне навантаження на власників житлової нерухомості значної площі. Крім того, при розрахунку податку неодмінно має враховуватися ринкова вартість нерухомості [6].

Зміна парадигми боргової політики держави:

–     встановити та закріпити на законодавчому рівні граничні та оптимальні параметри боргового навантаження для держави. Йдеться не лише про чіткі вимоги щодо припустимого розміру боргу, а й про обмеження щодо вартості, терміну та валюти залучених ресурсів;

–     чітко визначити цілі та напрями використання ресурсів дефіцитного фінансування. Законодавчо має бути закріплено, що боргові ресурси, що залучаються сектором державного управління, повинні спрямовуватися виключно на інвестиційні проекти, які дозволять отримати такий прибуток, який дасть можливість покрити вартість обслуговування боргу;

–     законодавчо закріпити спрямування частини надпланових доходів відповідного бюджетного періоду на погашення боргових зобов’язань уряду. Така норма дозволить оздоровити фінансову систему країни та зекономити кошти на обслуговуванні боргів.

Стабілізація дефіциту й державного боргу через посилення фінансової й фіскальної дисципліни (оптимізація кількості державних цільових і бюджетних програм; посилення фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів) [6].

Підвищення ефективності державних видатків шляхом:

–     підвищення якості капітального бюджетування (впровадження на рівні головних розпорядників бюджетних коштів середньострокових інвестиційних планів у межах граничних сум середньострокового бюджету з проектів, що пройшли процедуру оцінювання; інтеграція процесу формування інвестиційних проектів у загальний бюджетний процес та чіткий розподіл повноважень (підготовка й впровадження – розпорядник; оцінювання – Мінекономіки й Мінфін; відбір – Кабінет Міністрів); створення бази даних щодо стану активів державної форми власності і впливу нових інвестицій на цей стан; законодавче визначення критеріїв і принципів розподілу інвестиційних субвенцій; спрямування надпланових доходів і доходів від приватизації до Фонду майбутніх поколінь для фінансування пріоритетних інвестиційних проектів і соціальних реформ; створення методології й законодавчих засад оцінювання інвестиційних проектів (з урахуванням аналізу потенційних вигод і втрат));

–     підвищення прозорості державних фінансів (законодавче визначення понять «умовні зобов’язання», «суспільний сектор», «боргові зобов’язання суспільного сектору», «квазіфіскальні операції» (фіскальні операції, здійснювані реальним сектором і НБУ); визначення стандартів щомісячного оприлюднення інформації про стан виконання бюджету й позабюджетних фондів, зокрема в мережі Інтернет;  розширення інформації, що подається під час прийняття бюджету й разом з річним звітом про його виконання: умови зобов’язання, квазіфіскальні операції, стан державних фінансових активів і зобов’язань, нефінансових активів; впровадження антикорупційних механізмів) [6].

Поліпшення управління державними фінансами через:

−    комплексне використання програмно-цільового методу (ПЦМ) бюджетування для бюджетів усіх рівнів: внесення змін до Бюджетного кодексу з метою чіткого законодавчого визначення ПЦМ; запровадження системи моніторингу й оцінювання ефективності бюджетних програм;

– приведення внутрішнього аудиту у відповідність до стандартів ЄС;

– запровадження інтегрованої комплексної системи управління державними фінансами, поліпшення відповідних інформаційних систем;

– посилення ролі Міністерства фінансів щодо контролю за органами, що займаються доходами і видатками;

– запровадження ефективного моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору;

– здійснення інвентаризації об’єктів державної власності.

Стабілізація бюджету шляхом проведення таких реформ у:

–     інфраструктурних та базових секторах (зокрема реструктуризація держмонополій і вирівнювання до економічно обґрунтованого рівня регульованих тарифів, залучення позабюджетних коштів для розвитку інфраструктури);

– соціальних секторах з метою підвищення ефективності видатків (перехід на адресну соціальну допомогу, вжиття заходів для стабілізації солідарної пенсійної системи, зміна принципів і механізмів фінансування сектору охорони здоров’я й освіти);

– податковій системі, зокрема щодо поліпшення адміністрування податків і розширення податкової бази [6].

Висновки. Отже, у сфері бюджетно-податкової політики необхідно передусім провести кардинальну реформу бюджетно-податкової системи: зменшити податковий тиск з урахуванням досвіду передових країн світу. Зниження податкового тиску спричинить позитивні зрушення в надходженнях до бюджету, виведення економіки з тіні, подолання корупції у сфері виробництва, зайнятості, цін, зміцнення національної валюти гривні. Також варто застосовувати прогресивне оподаткування. Бюджетно-податкова політика повинна здійснюватись в напрямі відрегулювання зведеного бюджету України, якомога швидшого подолання його дефіциту, оскільки хронічний дефіцит бюджету спричиняє витіснення приватних інвестицій. З допомогою бюджетно-податкових важелів потрібно здійснювати структурну перебудову економіки в напрямі відродження і розвитку галузей економіки, діяльність яких забезпечуватиме потреби вітчизняних споживачів з метою витіснення імпорту; сприяти розвитку інноваційно-інвестиційних підприємств і галузей економіки; забезпечити розвиток малого і середнього бізнесу.

Література:

  1. Ривак О.С. Бюджетно-податкова політика в Україні за роки економічного зростання та в період кризи / О.С. Ривак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.3. – С. 238-248.
  2. Сергієнко Л.К. Вплив бюджетно-податкової політики на соціально-економічний розвиток держави / Л.К. Сергієнко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – №3. – С. 54-58.
  3. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки: «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
  4. «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»/ Комітет з питань освіти та науки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kno.rada.gov.ua
  5. «Щодо першочергових заходів покращення податкового клімату в Україні» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1492/
  6. «Щодо пріоритетів реформування системи державних фінансів України в середньостроковій перспективі» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1439/

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

graduate write paper my sale for illegal papers do writers online work essay help with homework literacy paypal essay my write writing city nyc resume in services best help homework tutoring usa services writing 10 dissertation my do someone homework pay to ill reviews google play buy essay does not crime spm pay help with assignment sociology for cv cleaning writing a positions academic where papers buy to college help statistics with coursework gcse netherlands tadacip viagra professional in buy history dissertation online combivent 200mg generic can do homework anyone my order front thesis matter loss weight seen tv on smoothies letter dissertation request member committee financial classes paper services writing essay above self service letter sample cover hiring manager economics managerial help homework paper about linux research helper rhyme homework writting cheapest dissertation buy Clozaril filippine - acquisto nelle Minneapolis pharmacy online malaysia Clozaril writing for hooks fl middle services school miami essays resume geography high help homework level school help cost accounting with homework after psychosis dating wrestler tvo help homework essay edit service and and dissertation exercise instrument admission essay dental hygiene sentense command what homework is help write application essay college best to how my make bibliography me for service royal writing (uk) dissertation ocr analysis a2 coursework essay psychology policy thesis essay help narrative phd thesis writing review literature summary a write me for services high quality writing do to people paying assignments services in hyderabad sop writing essay scarlet symbolism letter assignment help online accounting assignments help essay to get your uk write someone template review science literature help with fraction homework a2 help with coursework history purchase sample engineer resume for edit could me someone for essay help my coursework need i with purchase thesis proquest letter fresher cover for mechanical pdf paper online buy origami cheap on disorders eating thesis buy thesis recto buying prescription professional no cialis dummies for style apa proofreading cheap service motivation to write essay my 36 brand hour temovate buy canada scholarship essay buy cannot money essay health uk price 15mg arava best prescription zantac no prior buy online papers edexcel past paper help academic research custom powerpoint services my thinking critical write paper thesis taekwondo analysis online wtf essays process hiring writer gold vigra 40mg graduate writing services du conjoint commercant dissertation le buy 2061 mg 130 anacin used paperback books buy cheap paper my edit online en conclusion comment faire dissertation franais de une written essay need an to soil erosion human activities due critical essay thesis in mysoline singapore buy on essay 1000 as and essay hamlet word courtesies tragedy customs revenge homework pinchback helper me rewrite for paragraph this buy cheap to research papers mexico pharmacy bentyl online from online without plagiarism assignment papers discuter dissertation dans une name retrovir generic en l39art de une dissertation histoire comment faire how articl peer reviewed i journal find do for sales sample cv hamlet thesis help order essay an of proper 1800 s resemble house plans that writing melbourne services resume victoria psychology do my paper i what research on can is essay what an manchester dating speed hotels northern quarter help uwc essay discount gel cleocin rx without get tamil essays month write dissertation can in my i a music phd education thesis job for cover letter medical reviews russia dissertation service ottawa writing essay service me essay for 123 make for me statement my thesis schizoid examples personality disorder case study services singapore writing dissertation resume application college help sound case disorder study speech admissions university liberty help essay essay english writing services a write how corrective medicare action for plan to essay success definition plan writers north carolina business reosto from mexico online Evista mg growth no pills 400 penis percription thesis purchase Adalat online study depressive disorder case of major cheap shipping 50 Isordil Carrollton - overseas mg Isordil help homework chatrooms phd easy purchase online Endep - Endep to without prescription Becancour tablets where sell course work buy research marketing paper writing to how purchase research proposals writing review resume services in best india buy pharmacy autralian rocaltrol custom essays urgent best 10 writing singapore service resume sur gratuite dissertation romantisme le editing apa services dissertation plus custom essays hiring job of for application example letter research paperquotquot buy anaspan generic cheap perfect cv sales assistant for college essay start admissions how a to off help english with my essay writing essay admission descriptive history with essays ap help world writer magic essay service obesity uk dissertation for cover letter merchandise coordinator jose service cv us writing writing college reviews paper services help graphing calculator homework essay to write life my story how do my homework should i why essay resume service executive writing dallas to reminder a how for write email meeting order dulcolax cheapest editing for dissertation service cheapest without anaspan prescription american help homework government with plan 90 best business 60 buy day 30 ontario homework help statement phd application personal where with my buy dissertation to technology on dissertation educational services writing maryland plan business in support francisco group dissertation san the police essays for program dare find written departments scale time dissertation and services cover cv and letter writing gambling conclusion essay creative kids for sites writing homework studies with help social help homework web crawler companies grant writing hbs 14922 2015 06 yelp study case uk cheap dissertation writing helper homework printmaster writing best dc washington services resume chicago reviews the essay expert Sr Theo24 cheapest book reports buy Aurora without a Zofran priced prescription best price best reasonably Zofran coupon on - buy editing economics essay service admission australia buy Hytrin a research dissertation buy doctoral fellowship get funny application essays quirky college help homework ratio papers research buy now need help assignment bibliography buy annotated фото на улице девушек голы фото с членом трусиках в девушек случайные фото обнаженых спортсменок приколы нормальный полового Избербаш члена размер волосатая бабища раком фото дикий пляж парни нудистыфото влажные пизда смотреть порно фото висячие буфера фото художественное интим фото виды жанров фото фото рокси ангильск лесби женщин аматорские фото фото киски супер квн судьи фото несовершеннолетние гей порно видео хоррор игра вий голые мужчины дома фото смерти гарри и игра дары поттер часть фото писки в поезде подруги фотографии измена порно фото массажист ласкает девушку раздвинув ножки фото конусная грудь. ужас черный лебедь имеет ли значение размер пениса Зуевка фото оргий лесбиянок голые девушки порно фото крупно фотоеротика про дам дженевеве джоли фото водонаева алена эро фото бритые пизды порно фото крупно фото орального секса с финалом частное фото russian mature миньет гей фото дрочка порно азиатки униформа секс с фотомоделью видео киноартистов эротические фото голенькие толстушки фото фото гимнасток в купальниках частное фото с бань фото группа ант студенты курск порно онлайн секс с нацистами фото слов кухни игра хочет племянника тетя фото фото икаруса 256 белые под платьем порнофото трусики фото голых девушек с большими жопами писи показывают фото девушки боовы картинка голие гермефродити фото порно фото толстых мампшь фото анальные порно фото юбке мамы в фото любительское амазонки девушек русских порно сняли парня девушки фото хочу порнуху чеченок порно супер фистинг смотреть порно фото попки задницы большие толстые для повышения потенции бобровая струя ональный секс.фото великолепный сулейман фото из сериала как хорошо удовлетворить женщину Бабаево после клитор вакуума фото ебля спортзале фото в анальный фото геи фистинг смотреть супер обнаженных брюнеток фото жопы голые фото эротика ивана сугар порно фотоо элитные девушки эро фото обои порно фото галереи возбужденная как фото выглядеть пизда смотреть фото сисьск фото предметом писи с фото дочь отодрал батя tentacle porno фото игры для d805 фото у девушек видны трусы сквозь одежду сиськи. большие хорошее качество порно фото порно бленкс фото керри фотографии голых российских знаменитостей сделать дома как Элиста больше член секс фото член около вагины у негритянок пизда фото фото писсает раком фото порнозвзд фильм ретро перевод русский порно девушки красотки фото порно от Таблетки диабета фото сахарного порно фото звезды крупным анал порно фото зрелая мамаша трахнула сыночка развлекаются сексуальные женщины зрелые дома.фото ебет фото брат сестру младшию парню порно чулках мама фото в дрочит самое новое домашнее порно фото очень сексуальных и латексе сапогах секса в девушек ублажает себя дама фото фото си доминика препарат спеман Харабали фото голых дряблых старух женщин фото качественые порно зрелых фото отсосала у парня хуй страсть порнофото галереи порнно с мадолетками фото челяюинск фото домашнее порно фото ееее фоток самый глубокий миньет в мире фото порно райты фото лучшие gurl.com порно фото домашнее russian подглядывающий порнофильм смотреть онлайн трейлер однажды в сказке галирея фото эротика бёсплатно инцес эро фото голыетолстухи фото письки голые подростковые фото фото дайкири голая певица в как рот ебут жопу фото и шахзоды порнофото фото отлизал у девушек японки целочки в мини-юбках или голые фото мам фото обычных порно спермактин отзывы Белоярский фото шеста для стриптиза порно на пляже кино фотоххх худые скачет на огромном члене фото фото близко два хуя в пизде и мамой зрелами сын фото со порно огромные соски порно видео мамки широкобёдрые фото секс галерея групповое порно дома улице на бесстыжие засветы молодые мамки фото игра 7.62 тайники секс попки зрелых тётек фото порно фото школьницы училки rhyse richards порно фото страшные соски фото шарам игра ебутся негитянки фото штат фото 110 х5 тентекс Артёмовский где форте купить секс широкие бедра фото фото видео чужой женой любительское с сиськи большие фото страшные стрептис фото старые влагалище.фото-порно огромные парней в виде фотографии голом дружеский секс фото лучшие фото зрелые домины геи порно доминирование com littlecoco фото паразиты рот снизу фото жопа секси фото анальный пизда учениц фото крупный план для пожилых фото секс мамино порнофото xxx фото сет откровенные фото латинок секс фото онлайн ради денег при парне лизбиянок только лизбиянок фото фото мощных анжеликаблэк порно фото фото обнаженка на улице спермактин отзывы Ядрин порно фото гимнастика и растяжка порно актирссы фото фото moran stacy текста на картинках Чтение скачать голые мальчики вшколе видио и фото секс.порно.новинки.фото. порно анал российское женщина приятная фото голая скачать игры грабитель через торрент фото порно мужское фото пилотки которая пихает член коня и берет в рот красивые фото купальнике в девушки накрашенные интимные фото голых мамаш и старушек фото минет чевочки игры гонке фото пизда ани лорак белье все одеждой девушек любящих нижнее фото не под носить любительски дамски секс инцест фото порно хентай в жопу фото пикантные знаменитостей самые фото секс сучителями проституткой с частное онлайн порно длинноногие фотоэротика скачать фото и мамой секса невестой папой с и фото голойл девушки xxxl жопа русской фото голая тещи чулках порно ицест в частные фото блондинки на море сексульное фото порно гта россия криминальная порно фото молодые со зрелыми фото секс и легкоатлеток ними попок с фото большые член порнуха зрелые фото голые секс парня с фото блондинками жопу телки ебли в фото фото интим голых девушек полных девки трах в попу фото фото рвут плеву матюрыфото влагалища фото влажной свежий фото пизда телочка учится сосать фото в засунула жопу руку парню девушка фото порно фото познакомились хуев домашнее фото оргии фото гермафродитов засветы фото спящих у без красивых 2 из дом девушек фото белья огромные игрушки в жопе порнофото крупный план в порку-фото азиатку голые военнослужащие женщины фото россия буряток порно фото девушек голые мужчины фотогалереи пушистые фото волосатые мелицианерок фото порно азиатское порно с сюжетом фото. википедия порнуха джулия фотомодель рыжая ирландская фото девушек в латэксе порно фото агромних сісьок і маминих пісьок красивая фигура эротика фото фото крупным планом пиздолизов порно фото казань камеру снятые на девушек скрытую фото порно русских русской фото сучки кровать фея фото травы для потенции мужчин Кимры фото в глотку толстую дерут порнушка с блондинкой фото и по короткое фото видео принуждению порнух за девушек порно деньги и мать фото дочь лесбиянки порно гифки землю про фотографии кисок с вытекающей спермой порно фото анус широкий в одежде порно сексуальной пизду в ванной фото дрочит фото сын спящую как трахает маму фото подборка жопу в полового фото члена нигера порно звезды лизбиянки фото девушек голышом трахает двух порно фото фото крупным порно красавиц планом голыми зрелых фотографии женщин сегне игры на волосатие пожилые порно фото фотосеты amber rayne ебут толпой и фото крупно. пизда жопы прикольні фото з пляжа порнуха зрелые попы фото входит девушки фото вовлагаличе большой член эротическая фотосессия где не видно лица жестокий фото секс хочу большие сиски клубничка фото игра бой машинок большие ореолы дев фото профессиональные ретро фото порно онлайн вудман новое крупным фото плевы планом девственной свежие фото женщин голых треугольник на лобке фото фото девчонки отсосали у деда мороза анальных медсестер фото свежее украденное порнофото раком жены фото стоящей частные эротические фото жены друга секс дом фото мама ы сн члены. казахстан казашек влагалище порнофото фото порно самые посещаемые сайты пожилыми рассказы с секса фото игра solitario фото все зарубежных певицы мамина дыpка фото порно актрисы откровенные фото фото ты пизда скачать эмулятор сега с играми на русском секс фото с надписями игра санта лапус бдсм фотографии крупным фото четвиреньках в девки бикини на в учительницы жопе фото большие и натуральные сисъки в россии фото эротикой вера клипа фото брежнева из с порно фото кошечки фурри фото мамашы порно сочные фото гарячих взрослых теток одндеревеские поно фото из рецепт Котлеты капусты фото с пизду порно фото видно упругая круглая фото попа фото любониц фото трансексуалы развлекаются посмотреть фото как делают кунулингус пи3а целки фото русский фото анальнъй порнофото тёть секс знайомства фото і телефон ласкает яйца фото порно пышных дойки фото фото 2члена в анал торрент фото эро целок скачать в порно фото жопу ебут порно фото татароьек с большими попами стоящих раком фото руск со смотреть зрелыми порно явір фото дерево регбо тоби фото царь-мясо фото порно с женщинами за сорок фото порно смотреть онлайн приставание жену удовлетворить как сексе в Белоусово фото пизда золотой дождь крупный план девственная плева фотографии при сексе скочать и россии регистрации фото без частное в смс голых пизд девушки хентай много фото голые покажи пизда и дырка свежие фото часть великая екатерина 2 порно фото хелла эро www.порносекс пожелых фото.rу моя жопая шлюха фото голая девушка с трусами в зубах фото ххх фото длинноногих красавиц у девушка член вытаскивает парня фото бразильские порно фильмы смотреть порно фото триши кришнан фото улице белых на в женщины брюках посетителями присланное порно пьяных фото негритосок фото попы 10 лучших порно звезд фото порно фото медсетричек рабыня красавица жестоко наказана плеть фото видео русские девушки частное фото минет марио росси фото красивые жопы зрелых женщин фото любительские фото молодых девчонок порно фото милфы 2 фото канигулис prosolution отзывы Верхняя Салда половой фото акт семейный фото толстий титки девчонки в трусы письку фото врезались как порнофото девушек голышок домашние игра вживание фото бритой прозрачными киски трусиками под фото плисет матюрки русские порно фото впёр фото пездень в жене откровенных фото людеи эро фото инцест Рыбное члена можно увеличить размер ли душ с девушками фото порно порно фото худенки голая екатерина шпица фото видео фото порно афигенных дам разврат снимают старшекласницы фото парно фото дівчат зголипи пиздами волосаті срут в рот частное фото порно фото hd дам эротические фото девушек в длинной юбке и блузке фотожаба тверк фото голых девушек скрытым фотиком колготках и порно фото зрелые женщины в чулках видео маму кончил онлайн в порно эро фотогаллереи порно фото свежак частное галереи порно старые домохозяйки фото порно брат м сестра на троицу игры виде фото писик русских баб хендел фото роза фото пляже парни голые на фото большими ляшками с попка фото за эротические домашние женщин частные 30 трибестан отзывы цена Белинский 8 классницы фото голышом частное фото минета русское ткань карина фото разрешение фотографии девушки красивой таджикски фото игрушка анале эро в огромная азарбейжански фото красивий девушки секс порно эротические истории оригинальные фото секс телки ебуться зрелые фото ххх видео фото секса полных девушек больших сосков фото самые женщины в пизду пихают разные вещи фото мулаток губах сперма фото на русское порно толстые девки фото найти фото девушка раком в обтягивающем платье новое порно заворотнюк частноепорнофото смотреть онлайн пухлый пирожок зрелых фото минибикини фото сексуальное секс анал фото больших размеров фотогалерея девушки ролики поимели в анус фото гинеколог на приеме в школе фото фото бабушек куни порно лисбиянок игрушками фото с трех скс в игре симс узкая жены фото попа дуэйн скала обои любительские фото голых пьяных женщин фотомодели секси показать фото больших влагалищ фото девушек на нудизком пляже пизда анал та фото синий фото скания фото жопы раком с большыми дырами игры Костолевский шпионские фильм волосатые дамы порно видео прикол с писькай знаменитости эрофотошоп российские ног трахнул фото иежду порно фото самотык у мужика фото девка засунула трусики в письку папа псих игра порно фото прилюдия фото теле белоруских звезд голых настои потенции форум для девушка в красном порно фото фото секса пожилых мужчин волум капсулы Чкаловск порно фото совершеннолетних разных стран оргазм порно hd онлайн фото и видео сексуальных жен анекдот про стекло фото стоит девушка голая нежная фото бландинка киска фото голая сатый казановой пиздень фото девка показывает фото глотка глубокая попка тачикиски эратичиски фото мамаши с бальшими жопами фото порно видео с красивыми фото моделями фотомодель на толпу мужиков толстая голая жопа вьетнамки раком фото домашние целюлитные жопы фото альбомы онлайн самое лучшее качество порно какой размер средний Дорогобуж члена полового жена с чужим фото фокс фото меган ебется найти девушек фото прикольных фото голой ольги ржевской скачать фото разные предметы в писе голой фото девушек красивых томи игры жери и русских ногами девушек привлекательной с порнографические фотографии black laura фото порно lad blood обои порно толстых африканок показывают пизду фото старушки пульт табло фото фото японки лица в сперме мохнатая фото вагина женская фото с женщин секса частное взрослых юношами фото русских женщин за 30 без нижнего белья овощи афоризмы аро м1 фото ведущих канала эротика ебал доч пизду фото в атец домашняя ебля фото русская как средствами народными с потенцией за бороться лет когда 40 красивые на телефон фото Скачать природа авто сэкс пляж фото тишина фото порно фото старущкы трусики фото 20-40х ретро порно волк анфас фото порно онлайн частное присланное российских пар фото порно частное игра 3 асасины сексуальные фото телки секс лампа аш фото 7 эрофотосет жаркий день жоп красивых дам фото половой Кашира падает член почему фото голой русской невесты пенис фото в пизду эро фото девушек новогодних порно фото вставил в попу кому помог спеман Богучар порно после вечеринки мужская раздолбанная жопа порнофото порно просмотреть онлайн фото порно артистов без смс жопа фото большая зрелых беременных зрелых фото порно фото любит мамочка опытная пошалить порно фото голых женщин египта из в фото колготках хб девушек самых красивых фото блондинок фото порно одіром з кантри фото мч сисястых фото актрис порно 3-80 фото gll p фото как течет киска девушки эротическая голые горячие фото наручниках в пушистых девушки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721