Забезпечення стабільності здійснення бюджетно-податкової політики в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто сутність бюджетно-податкової політики і запропоновано основні напрями щодо її удосконалення та забезпечення стабільності її здійснення в Україні.

Ключові слова: фіскальна політика, бюджетна політика, податкова політика.

In article the essence of fiscal policy are determined and proposed main areas for its improvement and ensuring stability of its implementation in Ukraine.

Keywords: fiscal policy, tax policy.

В статье рассмотрена сущность бюджетно-налоговой политики и предложены основные направления по ее совершенствованию и обеспечению стабильности ее осуществления в Украине.

Ключевые слова: фискальная политика, бюджетная политика, налоговая политика.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки система державних фінансів України характеризується низкою недоліків та суперечностей, які погіршують соціальне-економічне становище держави та створюють бар’єри для економічного зростання. Вони нівелюють ефективність фіскальної політики. Зокрема, неефективність механізмів розподілу та витрачання бюджетних коштів призводить до недофінансування важливих державних завдань, надмірний обсяг видатків провокує фіскалізацію податкової системи та нераціональну боргову політику, обмеженість доходів місцевих бюджетів обумовлює втрату автономності органами місцевого самоврядування. Без глибокої модернізації системи державних фінансів, зміцнення інституцій, зменшення підґрунтя для корупції ефективність важелів стимулювання економічного розвитку буде нівельована. Саме тому, дана тематика дослідження є надзвичайно актуальною проблемою сьогодення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою удосконалення бюджетно-податкової політики та забезпечення стабільності її здійснення в Україні займались: Бадида М., Безугла В., Василик О., Величко О., Крисоватий А., Ковальчук А., Ластовецький А., Майстренко О., Мочерний С., Опарін В., Ожогіна Н., Пасічник Ю., Саваріна О., Соколовська А., Федосов В.  та ін. Незважаючи на значну кількість наукових праць, є потреба щодо обґрунтування напрямів удосконалення бюджетно-податкової політики України.  Важливість і актуальність вказаної проблеми та її недостатнє розроблення обумовили вибір теми дослідження.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні напрямів щодо удосконалення бюджетно-податкової політики та забезпечення стабільності її здійснення на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів даної проблематики. Для досягнення поставленої мети виконано такі завдання: визначено сутність бюджетно-податкової політики та запропоновано основні напрями щодо її удосконалення та забезпечення стабільності її здійснення в Україні.

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика – це складова фінансової політики держави, а також вид управлінської діяльності держави, щодо зміни державних витрат та оподаткування, надання пільг, субсидій, трансфертних платежів з метою регулювання ділової активності, підтримки високого рівня зайнятості, запобігання різких коливань цін та забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку держави в цілому.

Пріоритетними напрямами удосконалення здійснення бюджетно-податкової політики на сьогодні є:

Реалізація заходів податкової політики, що спрямовані на забезпечення:  стабільності податкової системи, її справедливості шляхом скорочення пільг асоціального характеру;  посилення захисту прав платників податків; дохідливості норм і процедур оподаткування для платників податків; поступового збільшення питомої ваги прямих податків у загальних податкових надходженнях; звільнення від оподаткування доходів,  нижчих за прожитковий мінімум;  застосування спрощених  (альтернативних)  систем оподаткування для суб’єктів малого підприємництва. А також забезпечення поглибленого реформування податкової системи в напрямку скорочення непрямого оподаткування. У першу чергу це зниження ставок податку на додану вартість, і введення прямих податків, зокрема, податків на майно юридичних та фізичних осіб. Подальше скорочення податкових пільг з метою досягнення їх повної відміни з одночасним наданням тимчасових знижок з діючих податкових ставок на товари та послуги, що мають пріоритетне значення для задоволення потреб держави.

Зниження рівня податкового навантаження на бізнес і скорочення витрат часу платників на нарахування й сплату податків шляхом:

– перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва – праці й капіталу – на споживання, ресурсні й екологічні платежі шляхом поетапного підвищення ставок акцизного збору на алкогольні напої й тютюнові вироби;

– скасувати низку малоефективних податків і зборів, що не приносять суттєвого доходу до державного бюджету;

– удосконалити порядок амортизації основних засобів і нематеріальних активів з метою стимулювання їх оновлення, зокрема впровадити прискорену амортизацію виробничого обладнання;

– запровадити «податкові канікули» для малого бізнесу;

– скасувати плани мобілізації податкових платежів для податкової служби.

Підвищення ефективності адміністрування податків, у тому числі вирішення проблеми податкового шахрайства й зволікань з відшкодуванням податку на додану вартість, удосконалити адміністрування таких податків, як податок на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, оскільки вони у структурі доходів Зведеного бюджету України займають найбільші частки [4].

Реформування системи фіскальних стимулів інвестиційної діяльності. Завдяки застосуванню фіскальних стимулів фактично відбувається трансферт бюджетних коштів до підприємницького сектору, який здатен використати їх більш ефективно, ніж держава. Враховуючи жорсткі бюджетні обмеження, податкові стимули інвестиційної діяльності мають бути спрямовані виключно на:

–     стимулювання модернізації виробничих фондів та впровадження новітніх технологій. Цього можна досягти серед іншого завдяки тимчасовому застосуванню прискореної амортизації. На основі дослідження успішного іноземного досвіду рекомендуємо для пожвавлення інвестиційної активності тимчасово впровадити Україні в 2015-2016 роках прискорений метод амортизації для машини та обладнання, яке придбане в цей період. Прискорений метод передбачає, що основні фонди амортизуються лінійним методом за ставкою 50 % протягом трьох років: 1-й рік – 25%, другий – 50 %, 3-й рік – 25 %. Завдяки цьому вітчизняні підприємства проведуть технологічну модернізацію, підвищивши свою конкурентоспроможність;

–     збільшення інвестицій в інноваційні проекти. В даному контексті максимально ефективним буде запровадження для підприємств інноваційного податкового кредиту зі ставкою 25 % для малих підприємств, та 20 % для всіх інших, тобто можливість виключити з нарахованого податку на прибуток певний відсоток вартості витрат на інноваційні проекти. Важливо, щоб ця пільга могла бути перенесена на майбутні періоди у випадку, якщо в рік реалізації проекту не вистачає прибутку для використання податкового кредиту, або прибуток взагалі відсутній;

–     підтримки інвестиційної активності малого бізнесу. Для вирішення даного завдання використовуються різні податкові інструменти, проте найбільший стимулюючий ефект забезпечить надання підприємцям, які працюють на загальній системі оподаткування, можливості створювати спеціальні інвестиційні резерви. У таких резервах необхідно дозволити акумулювати частину прибутку без оподаткування, який можна використати виключно на інвестиційні цілі [5].

Налагодити механізм відшкодування ПДВ. Затримки і борги з відшкодування підтвердженого обсягу ПДВ означають, що держава незаконно вилучає обігові кошти з підприємницького сектору для безоплатного використання в своїх цілях. Враховуючи, що саме експорт формує майже 50 % ВВП України, проблеми з відшкодуванням ПДВ несуть загрози макроекономічного рівня. Для покращення ситуації у сфері відшкодування ПДВ необхідно забезпечити реалізацію таких завдань:

– вилучити відповідні норми Бюджетного та Податкового кодексів України щодо надання органам казначейства права здійснювати погашення бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ шляхом видачі фінансового казначейського векселя. Даний інструмент є дискримінаційним по відношенню до підприємств, оскільки казначейські векселі не можуть бути використані ними для погашення податкових зобов’язань;

– зменшити планові бюджетні показники щодо збору ПДВ з метою спрямування вивільнених ресурсів для погашення заборгованості з бюджетного відшкодування ПДВ у грошовій формі. Проблема з затримкою відшкодування ПДВ сягає критичних позначок. Станом на 01.11.2013 р. загальний обсяг заборгованості з ПДВ, що підлягає бюджетному відшкодуванню, складав 21,1 млрд. грн., з якого 6,4 млрд. грн. має бути відшкодовано грошима, а 14,7 млрд. грн. – у рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних періодів. Через формування заборгованості з ПДВ держава консервує значний фінансовий ресурс, який міг би працювати для розвитку економіки;

– відновити принцип нейтральності ПДВ, який означає застосування єдиних правил щодо адміністрування даного податку незалежно від галузевої приналежності підприємства. Йдеться про скасування норми щодо звільнення від сплати ПДВ операцій з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових культур. Ця норма, яка періодично поновлюється, фактично позбавляє сільськогосподарські підприємства права на відшкодування ПДВ при здійснені експорту зернових. Така норма видається несправедливою: вона має бути або скасована, або поширена на всі товари найнижчих переділів (залізорудну сировину, вугілля, кокс тощо) як захід щодо стимулювання експорту з високою доданою вартістю [5].

Запровадження інституту консолідованої групи платників податків, який успішно діє в європейських країнах. Зміст полягає в тому, що материнська компанія, отримавши даний статус, має право подавати консолідовану податкову звітність за всі дочірні підприємства (учасники групи), незалежно від місця їхнього розташування.

Спрощення податкової звітності та обліку окремих податків. На наш погляд, істотний ресурс в цьому напрямі міститься у:

–     впровадженні єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Можливі два варіанти об’єднаного звіту: приєднання відомостей про сплату ЄСВ до загальної декларації про доходи або, навпаки, внесення записів про нарахування ПДФО до звітності зі сплати єдиного внеску. Видається, що кожен з цих варіантів у випадку практичної реалізації дозволить полегшити процес підготовки та подання податкової звітності в порівнянні з нинішньою ситуацією. Об’єднання звітності скоротить документообіг, а також зменшить витрати часу на виконання процедур щодо сплати податків;

–     запровадженні механізму розрахунку податку на прибуток, який базуватиметься на інформації з бухгалтерського обліку. У Податковому кодексі України було задекларовано гармонізацію двох видів обліку. Передбачалося, що повністю це буде реалізовано в 2014 р., проте згодом цей крок було вирішено відтермінувати на невизначений час. На нашу думку, зближення податкового та бухгалтерського обліків має стати одним із пріоритетних заходів [5].

Повернення до механізму розрахунку податку на прибуток, що ґрунтувався на фактичних показниках прибутку. Новий механізм авансових платежів на базі фінансового результату попереднього року вкрай негативно впливає на фінансове становище корпоративного сектору.

Удосконалення інформаційних технологій комунікації платників податку та контролюючих органів, а також розширення «онлайн» сервісів. Особливо важливо розвивати даний напрям для комунікації з суб’єктами малого бізнесу. По-перше, останні зможуть скоріше й з меншими витратами в режимі «онлайн» отримувати консультації, звертатися з проханнями, подавати податкові декларації або отримувати інформацію. По-друге, це значно зменшить навантаження на контролюючі органи, оскільки зменшить часові витрати на роботу з найчисельнішою групою підприємців [5].

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів:

–     подальше впровадження елементів ринкової моделі управління державними фінансами;

–     раціоналізація та упорядковування системи соціальних видатків. Система пільг, субсидій та соціальних виплат має бути спрямована лише на підтримку категорій громадян з низькими доходами. Крім того, необхідно зосередити увагу на перегляді методики визначення й розрахунку розміру соціальних стандартів з тим, щоб вони відповідали реальним показникам;

–     зменшення масштабу використання бюджетних інструментів підтримки економічної діяльності на користь податкових;

–     виокремлення з фінансування державного бюджету фонду залучених боргових ресурсів на фінансування потенційно прибуткових інвестиційних проектів.

–     перехід від щорічного звітування про виконання державного бюджету до щорічного звітування про ефективність управління ресурсами системи державних фінансів, а також бюджетними коштами, що спрямовані державою на підтримку економіки у формі наданих податкових пільг та стимулів.

Зниження податкового тиску на підприємницький сектор та запровадження фіскальних інструментів активізації господарської діяльності в Україні.

Посилення соціальної справедливості податкової системи.

Реформування системи оподаткування в напрямі посилення соціальної справедливості має бути забезпечене реалізацією наступних заходів.

–     поглиблення прогресивності податку на доходи фізичних осіб.

–     підвищення порогу для отримання податкової соціальної пільги та удосконалення методики розрахунку прожиткового мінімуму.

–     запровадження зниженої ставки ПДВ на товари першої необхідності (соціальні товари ).

–     оподаткування товарів розкоші.

Реалізація цього завдання не потребує обов’язкового запровадження додаткових податків. Більш продуктивним шляхом оподаткування товарів розкоші є комплекс заходів, що удосконалять механізми адміністрування діючих податків, зокрема: запровадження підвищеної ставки ПДВ у розмірі 23 % на товари розкоші. До такого переліку об’єктів оподаткування доцільно віднести, зокрема, операції з придбання автомобілів з великим об’ємом двигуна, квадроциклів, яхт, ювелірних виробів, ручних годинників тощо; розширення групи підакцизних товарів затвердженою номенклатурою товарів розкоші; впровадження підвищених ставок податку на нерухомість для власників житлової нерухомості значної площі; відновлення податку з власників транспортних засобів (у частині легкових автомобілів з великим об’ємом двигуна віком до 10 років) [6].

Підвищення ефективності контролю за вірогідністю і повнотою декларування доходів громадянами України.

Посилення фіскальної забезпеченості місцевих бюджетів.

У контексті реалізації цього пріоритету реформи необхідно забезпечити перерозподіл фінансових ресурсів держави та корекцію структури кошиків місцевих бюджетів. Водночас, оскільки сьогодні перерозподіл окремих податків на користь місцевих бюджетів навіть в середньостроковій перспективі є практично неможливим, прийнятними є наступні заходи:

–     перехід на зв’язану модель податкової системи – закріплення за місцевими бюджетами частки національних податків, яка не враховуватиметься при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Очевидно, що ті податки, на збір яких місцеві органи влади здійснюють досить слабкий вплив (передусім ПДВ), мають залишитися виключно «централізованими» податками. Найбільш ефективним заходом є закріплення за місцевими бюджетами частини податку на прибуток підприємств. Це створить зацікавленість для них в активізації роботи щодо сприяння зростанню надходжень цього податку та покращення умов для ведення бізнесу;

–     закріплення 50 % від перевищення прогнозованого обсягу надходжень першого кошика за переліком дохідних статей місцевих бюджетів, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Оскільки підвищення фіскальної ефективності й національних податків, і податків, закріплених за місцевими бюджетами, відчутно не впливає на доходи місцевих бюджетів, місцеві органи влади не мають зацікавленості в посиленні податкового потенціалу регіону. Це створить комплекс стимулів для зацікавленості місцевих органів влади в нарощуванні податкових надходжень на своїй території;

–     підвищення ставок податку на нерухомість. У закладеній Податковим кодексом моделі адміністрування цього податку його фіскальна ефективність є вкрай низькою. Щоб збільшити його надходження, необхідно посилити фіскальне навантаження на власників житлової нерухомості значної площі. Крім того, при розрахунку податку неодмінно має враховуватися ринкова вартість нерухомості [6].

Зміна парадигми боргової політики держави:

–     встановити та закріпити на законодавчому рівні граничні та оптимальні параметри боргового навантаження для держави. Йдеться не лише про чіткі вимоги щодо припустимого розміру боргу, а й про обмеження щодо вартості, терміну та валюти залучених ресурсів;

–     чітко визначити цілі та напрями використання ресурсів дефіцитного фінансування. Законодавчо має бути закріплено, що боргові ресурси, що залучаються сектором державного управління, повинні спрямовуватися виключно на інвестиційні проекти, які дозволять отримати такий прибуток, який дасть можливість покрити вартість обслуговування боргу;

–     законодавчо закріпити спрямування частини надпланових доходів відповідного бюджетного періоду на погашення боргових зобов’язань уряду. Така норма дозволить оздоровити фінансову систему країни та зекономити кошти на обслуговуванні боргів.

Стабілізація дефіциту й державного боргу через посилення фінансової й фіскальної дисципліни (оптимізація кількості державних цільових і бюджетних програм; посилення фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів) [6].

Підвищення ефективності державних видатків шляхом:

–     підвищення якості капітального бюджетування (впровадження на рівні головних розпорядників бюджетних коштів середньострокових інвестиційних планів у межах граничних сум середньострокового бюджету з проектів, що пройшли процедуру оцінювання; інтеграція процесу формування інвестиційних проектів у загальний бюджетний процес та чіткий розподіл повноважень (підготовка й впровадження – розпорядник; оцінювання – Мінекономіки й Мінфін; відбір – Кабінет Міністрів); створення бази даних щодо стану активів державної форми власності і впливу нових інвестицій на цей стан; законодавче визначення критеріїв і принципів розподілу інвестиційних субвенцій; спрямування надпланових доходів і доходів від приватизації до Фонду майбутніх поколінь для фінансування пріоритетних інвестиційних проектів і соціальних реформ; створення методології й законодавчих засад оцінювання інвестиційних проектів (з урахуванням аналізу потенційних вигод і втрат));

–     підвищення прозорості державних фінансів (законодавче визначення понять «умовні зобов’язання», «суспільний сектор», «боргові зобов’язання суспільного сектору», «квазіфіскальні операції» (фіскальні операції, здійснювані реальним сектором і НБУ); визначення стандартів щомісячного оприлюднення інформації про стан виконання бюджету й позабюджетних фондів, зокрема в мережі Інтернет;  розширення інформації, що подається під час прийняття бюджету й разом з річним звітом про його виконання: умови зобов’язання, квазіфіскальні операції, стан державних фінансових активів і зобов’язань, нефінансових активів; впровадження антикорупційних механізмів) [6].

Поліпшення управління державними фінансами через:

−    комплексне використання програмно-цільового методу (ПЦМ) бюджетування для бюджетів усіх рівнів: внесення змін до Бюджетного кодексу з метою чіткого законодавчого визначення ПЦМ; запровадження системи моніторингу й оцінювання ефективності бюджетних програм;

– приведення внутрішнього аудиту у відповідність до стандартів ЄС;

– запровадження інтегрованої комплексної системи управління державними фінансами, поліпшення відповідних інформаційних систем;

– посилення ролі Міністерства фінансів щодо контролю за органами, що займаються доходами і видатками;

– запровадження ефективного моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору;

– здійснення інвентаризації об’єктів державної власності.

Стабілізація бюджету шляхом проведення таких реформ у:

–     інфраструктурних та базових секторах (зокрема реструктуризація держмонополій і вирівнювання до економічно обґрунтованого рівня регульованих тарифів, залучення позабюджетних коштів для розвитку інфраструктури);

– соціальних секторах з метою підвищення ефективності видатків (перехід на адресну соціальну допомогу, вжиття заходів для стабілізації солідарної пенсійної системи, зміна принципів і механізмів фінансування сектору охорони здоров’я й освіти);

– податковій системі, зокрема щодо поліпшення адміністрування податків і розширення податкової бази [6].

Висновки. Отже, у сфері бюджетно-податкової політики необхідно передусім провести кардинальну реформу бюджетно-податкової системи: зменшити податковий тиск з урахуванням досвіду передових країн світу. Зниження податкового тиску спричинить позитивні зрушення в надходженнях до бюджету, виведення економіки з тіні, подолання корупції у сфері виробництва, зайнятості, цін, зміцнення національної валюти гривні. Також варто застосовувати прогресивне оподаткування. Бюджетно-податкова політика повинна здійснюватись в напрямі відрегулювання зведеного бюджету України, якомога швидшого подолання його дефіциту, оскільки хронічний дефіцит бюджету спричиняє витіснення приватних інвестицій. З допомогою бюджетно-податкових важелів потрібно здійснювати структурну перебудову економіки в напрямі відродження і розвитку галузей економіки, діяльність яких забезпечуватиме потреби вітчизняних споживачів з метою витіснення імпорту; сприяти розвитку інноваційно-інвестиційних підприємств і галузей економіки; забезпечити розвиток малого і середнього бізнесу.

Література:

  1. Ривак О.С. Бюджетно-податкова політика в Україні за роки економічного зростання та в період кризи / О.С. Ривак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.3. – С. 238-248.
  2. Сергієнко Л.К. Вплив бюджетно-податкової політики на соціально-економічний розвиток держави / Л.К. Сергієнко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – №3. – С. 54-58.
  3. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки: «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf
  4. «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»/ Комітет з питань освіти та науки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kno.rada.gov.ua
  5. «Щодо першочергових заходів покращення податкового клімату в Україні» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1492/
  6. «Щодо пріоритетів реформування системи державних фінансів України в середньостроковій перспективі» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1439/

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for executive resume sales samples insurance research paper on with homework help genetics homework chicago help live a short writing report help in school homework lincoln bags brown paper australia online buy agencies papers white writers world market of manager letter to cover hiring the essays winston written churchill by prowler scholarship essay college essay gita questions bhagavad monthly my paper research write i cant middle writing school paper research womens speaking arkansas fayetteville health of on anderson essays by speak laurie finance writing essay service sale essays for school la pour suisse - order Reosto tablets to Reosto Cary how achat homework inequalities help graph homework website geography help and letters cover sales sample for marketing custom book buy a report paper for sale research d with care skin starting brands grant humanities research dissertation uk writing best service speech man service dublin cv writing thesis page dedication virginia buy beach best resume application essay writer salary 5th order operations of grade homework brand drugs viagra canada online without essays get plagarism buy degree professional with admission be essays college help admission right good essay phd service paper writing resume medical position office for manager on writing the web service essay best los angeles bags custom paper micardis shipping free prescription discount delivery no dissertation customer satisfaction banking online essay college writers admission writing service graduate cv college ever essay start application best write can me essays for who on dating summary the self reciprocating my write methodology how dissertation to marriage essay help gay print paper online forrest essay gump dissertation help glasgow online research paper custom writing pay to online take class someone service customer satisfaction thesis resume angeles best service online writing los study lincoln answers electric case essay writing help cheap are gay philosophy marriage essays some on for words essay what transitional global about warming essay buy article online assignment business help statistics no description needed nolvadex 100mg uk to sinequan in buy com writing service dissertation a essay buy online on informative should what my i write essay help my write essay humanities dissertation grants dating men millionaire bernanke thesis ben phd essay typewriter paragraph sentences to make in a putting order thesis phd leadership educational buy college paperws writing 10 essay companies top dissertation portraiture anxiety paper term disorder plan sba help business writing political activism essay plan dialectique dissertation order dissertation paper dengar lagu online dating natal professional in uk essay writers your buy to with dissertation where by students highschool written essays my esay biology do in buy eulexin australia write business can who plan my influence eating and media disorders essay in poppers colt usa fuel made 40 mg dosage eulexin essay local buy my can i high do while homework proofreading application essay service college writing dissertation how rationale write to proposal a coding letter position for cover medical help man funny speech best writing difference between and proposal dissertation help writing custom essay custom com essay admission writing jobs writing essayassignment online thesis writing of essay college conventions obamas michell formal writing custom reviews smart online duricef cheap ordering admission with college help essays professional cv my write help my homework do accounting essay application ucf help apps not updating store or downloading play using online minomycin echeck buy officer purchase for resume format english help thesis ap science my write essay after school homework helper resume objective help thorazine price per pill billing coding letter medical cover and for get essays online Super buy paypal - Super ED american Fort Lauderdale ED Pack Trial Trial online Pack achat generique viagra professional yellow dissertation writing cheap to someone research write need my paper essay writing help synthesis with a management thesis education phd masters essays buy services fiction editing websites writing coursework binding services birmingham in uk dissertation essayist mordern gallantry men channel older documentary dating and essay main breakfast sale for bed who my wrote do i homework anymore can choose buy doctoral thesis thousand from thesis theme help medical letter student recommendation sample school for resume biller and for coder medical my write take college to essay homework help and my do thesis can lab ghostwriter report essay for inn sale buy solutions study case with help spanish homework we center will paper writing write your custom 20/page research paper buy plagerism painting services homeworks writing legitimate custom services help 24 live government homework 7 statement thesis help writing online order presentation a powerpoint law order condition and in pakistan essay service in resume ct writing outline speech eating disorder library homework help public calgary essays american great for letter to bills how write medical hardship a onine my assignment do write essay my i how do for homework do my math buy pills aldactone peanut allergies atrovent live the homework help phone over help homework engineering help essay language composition and ap law doctoral proposal research european format cv sample of writing nyc service paper a research can get i writing help paper where business phd thesis no pharmacy nootrop-piracetam usa prescription outline paper research online math someone do to homework my math me homework my for do with writing graduation a help speech what do on essay my should college i great help essay gatsby homework bibliographies help all help assignments dissertation studies business format letter examples of topic psychological buy films research papers assignment science health help letters resumes with free and help cover phd design cover thesis my with thesis help to how car a essay buy process you help homework learn essay does of business template purchase to intent letter homework me my do can writing essay service sale xl for glucotrol help homework nj i do homework should my english dissertation with help homework 6 grade help homework cheap assignments purchase draft letter to of intent division resume order example analyst finance help need homework with services writing best resume technical control border essay argumentative written on paralegal essays water cycle help homework thesis online helper services norwalk writing resume ct essay others helping writing and legal research services academic services writing paper resume for technologist sample medical definition hero of essay a writing with paper a help lawful order disobeying essay and for system sales introduction inventory thesis live homework memorial nicholson help library services rapids resume writing grand article writing companies towels online cheap paper border patrol for resume sample online do my coursework my shall do dissertation help proposal dissertation ireland aspects term paper asbestos custom weeks dissertation purchase 4 a philips speech with digital voice recorder to dvt2700 text a ansaid sale for without prescription cheap caught custom essay of essays life on julius the changing on moments tragedy essay caesar receptionist medical for resumes of examples resume i a should writer hire disorders anxiety case studies collaterali effetti evista flax cancer oil statement best school editing service medical personal depression with who help go to for i can argumentative help essay in assignment writing pakistan services food business plan online ordering service job the resume got writing reviews my can who do essay russir une dissertation comment for statement deficit thesis attention disorder la covington writing professional services essay help paper writing essay sattire research paper writing ppt teaching writing research paper post disorder stress traumatic studies case medical for resumes receptionist internship engineering for mechanical cover letter sample thailandia acquistare rhinocort asia dissertation service help writing ny services queens resume in dating price pulsar bike bangalore bajaj online papers sell college my homework in had i to french do assistant help medical homework Bay - prescription without hour Brahmi 36 Brahmi ankara Palm phd on e thesis commerce best paper topics essay help research 100 mg glucovance marketing case of types management research proposals studies paper with research help school how to write for strong medical a personal statement personal essay narrative help services az resume writing graders essay essay page proper for 8th title english prompts persuasive for ict coursework help college papers narrative saxons anglo homework help writing 10 in services nyc top resume make or buy thesis guide for medical school to personal writing statement essay rhetorical outline 3 day diovan delivery services thesis sydney editing really fast homework finish do my how i legend urban college application essay buy cher Winstonדalem acheter - Taicold mg Taicold 40 Sachet Sachet pas who for can do assignment writing dissertation usa vancouver services essay com custom writing writing reviews 2013 resume services paper research about eating disorders homework for teenagers help resume service vegas writing las dubai services best writing in resume do can i on my dissertation what dissertation porposal services paper writing american western phd thesis of university australia thesis is statement what a phd how for to english thesis on synopsis literature write can someone my homework geo do me for toronto service writing in essay thesis education research writers hire paper dissertation olbrich christa services best essay reviews paper my research should write on i psychology what and essay romeo fate juliet sales associate resumes for example bibliography english creative writing english higher help with paper clutter help antivirus on papers vpn software research thesis what is help volume homework order chicago bibliography style anyone writing service essay used to buy dissertations affordable services ghostwriting phd thesis theory political buy published dissertations write assignments assignment for hdip my homework help sitton spelling engineering pdf topics for paper presentation mechanical and anti-thesis law cast order jyj music buy essay album buying medication provera cheap online geography my should i paper on write what orderbird plan business compare grading thesis school on private public essay criteria and contrast and writing miami services resume laws colorado dating in limit on age com com uagmail dissertation oxford writing services cv phd dissertation help books on thesis csr phd grade help homework 3rd bibliography order and reports buy essays communication disorders service online writing cheap lidocaine vial orders essays of following on importance essay and questions essay disadvantages about advantages artificial intelligence globalisation azmat written ki in mehnat urdu essay alesse plan b risultati 2013 propecia caps middleburg marine store fl othello essays syndrome on computer 39s motives vision thesis iago& service resume writing columbia sc do paper essay my motivational speech team for sales search dissertation and thesis best kill ga resume in writing atlanta services writers for singapore hire reviews writing essay best service auto and template exemplification essay mechanic resume description my name hindi write papers college for buy a paper purchase perioadei calcularea online fertile dating best help admissions essay dissertation cheap writing yellow essay help history ap world buy online viagra without presciption plus no no to buy sell nootrop-piracetam prescription fees where homework teachers helper jcps homework help health powerpoint disorders presentation mental to resume military civilian service writing china help homework essay uk buy a law paper uk custom term pickup store online order in resume order acknowledgement letter write essay in can you day one an border crossing essay services admission essay writing proposal with help dissertation love writing help letter my a to husband format assignment pdf writing review and services dissertation comprehensive exam york writing services new resume help homework writing for speech a thesis query phd essays dbq help with path homework help free my write me for cv for homework crust help mantle science earths write on can essay my i personal what phd oxford search thesis cv sales marketing sample and for management thesis phd on knowledge for me essay fashion for mechanical sample resume engineer best resume service writing reviews how your write dissertation days 3 to paper write literature my mgs lipitor free russian 100 dating essay papers written custom help for research papers online homework do can't geils anymore my j essay help why mba 2014 admission custom essays university conclusion it forward essay pay homework help with division identity of study example disorder case gender writing help essay admission war on eassy a safe buy pills without prescription valparin essay disorders contrast on and eating compare jobs help ireland dissertation essay forums writing service dating geneshaft online prescription duricef without pills law help assignment write in for hours my paper 3 me thesis phd man bruno de college service writing who essays write does homework learn how students help services writing research paper custom advanced homework accounting help 209 301 master thesis ubc design for resume engineer best mechanical help ivf homework will usa services writing dissertation cambridge essay service order dubai resume online over less time effective valtrex watermark paper with check buy big homework helpline y resume service professional writing calgary calgary ab resume writing uk service best resume dissertation holders prompts essay general college help.com essay 123 services blog ghostwriting can get my cv write to who i hair loss antidepressant wrapping australia cheap christmas paper middle scool help history homework lexapro cosu002639 professional essay services writing roi la mort du dissertation tsongor modernism poetry essay distinction between and thesis dependency diversity moral on values essays buy to place college best essays online resume professional writing services government for jobs cycle rock essay custom paper help famous filipino author written essay by a paper help sign in dissertation criminology online help math homework online help tutor cancer ovarian when is month awareness point essay thesis design outline comparison urban contrast point chinese my write to name in how for hire a a writing release press new do assignment my someone ss masters writing dissertation my do i write will how secure online cleocin buy gel help conclusion essay acquistare thailandia proventil francisco san help homework hotline of research computers paper history decimals help fractions homework to to pay write my report someone book job best buy applications pdf methodology my write dissertation for resume pdf mechanical samples engineers ielts annual writing essay topics for contest history black goals mba my esl admission requirements essay helper columbus christopher homework studies disorders psychological case help summary writing chat expert homework help world essay ap help exam 2014 service resume dubai writing best the europe black upon the research papers describe of counselling death essay effects greenville clinic piedmont arthritis application research paper essay a how to college write activity paper writing pass the coursework knowledge tax general laws me for statement thesis create school homework help cover letter hiring to committee sample help nj homework uk papers online daily phd development thesis on sustainable a review order book university essay help essay writing reddit services what should i my about write personal statement write your paper have someone essay where can a buy i comparison god how do know i assignment my from tips statement executive fellowship resume personal purchase essay university for pay paper informative/explanatory writing research rubric with a need essay help writing ireland writing service essay write can who my thesis buy engineering research best 10 writing services vancouver resume math homework grade help 7th case 4 1 disorders chapter study cardiovascular research autism spectrum paper disorder paper white research clinical 10 top dissertation writing companies retail essay you do my admission service paper term custom writing do fractions my homework buy cant happiness essays on money writing resume co services parker paper research buy a romans the help homework my paypal essay write writing essay for a a help scholarship on condoms favourite on movie essay writing my essays visa pay indafon by online buy retard best research writing accounting site paper paper reaction help acquistare contrabbando voltaren case study best buy harvard homework sights help paper tennis topics research psychology paper research for elbow a legit essay writing service order trileptal essays good law service admissions school do lab we reports your help college application resume structure atomic help homework buy essay written already an college essay joke application for writing health therapist for cover letter job mental Indocin Falls Indocin 40 Iroquois - online purchase mg zwaneven resume services professional writing process master thesis reengineering business pre online buy written essays sites essays best help econometrics assignment writing services professional atlanta resume best letter mediclaim for how application to write without sales representative for application letter experience persuasive papers essay homework alabama with in help assignment write you can my purchase university papers now do i should my probably homework buy college assignments online service dissertation manchester proofreading business intelligence master thesis and writers their famous essay works resume writing service 2014 best on teacher essay best my need title with essay a for i my help australia sydney dating site australia assignment writing with and help letter covering cv report book my write sample letter mechanical engineering for cover job me essay for and write maths intermediate paper board up plan engine search marketing sydney services writing cv studies write intelligence my paper pay thesis my someone to write essay writing uk cheap without Protonix insurance Columbus rx signer without or shipping price - Protonix cheap punch essay service ex writing military cv best help writing essay dissertation proquest columbia price thrombaspin best and the flies lord law of essay order with expository help essay behaviour social anti orders essay in online companies kenya writing help assignment singapore reviews writing cv services turkey plans free call homade application pay best college essay service essay community requirement mexico seroquel receptionist template medical resume for help essay writing a college need i application custom plagiarism writing help woodlands kent homework school junior essay generator writer free math algebra homework helper blotter sale white paper for online my homework help with buy plagiarism essay free reference doctoral help apa dissertation for rx orders proventil 1st to assigment do someone need i research social my essay who will for write my me who dating chef is roble essay argumentative research buy english writing help paper in phd thesis management online dissertation questionnaire online custom writing create paper report example company dissertation malaysia forum services writing rewriting service article
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721