ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті обґрунтовано шляхи забезпечення рентабельності діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» на основі використання детермінованих моделей факторного аналізу.

Ключові слова: прибуток, рентабельність активів, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність власного капіталу, валова рентабельність реалізованої продукції, операційна рентабельність реалізованої продукції та чиста рентабельність реалізованої продукції, факторні моделі.

В статье обоснованы пути обеспечения рентабельности деятельности ОАО «Закарпатьеоблэнерго» на основе использования детерминированных моделей факторного анализа.

Ключевые слова: прибыль, рентабельность активов, рентабельность инвестированного капитала, рентабельность собственного капитала, валовая рентабельность реализованной продукции, операционная рентабельность реализованной продукции и чистая рентабельность реализованной продукции, факторные модели.

In article, ways of ensuring profitability of activity of JSC «Zakarpatyeoblenergo» based on use of the determined models of the factorial analysis are proved.

Keywords: profit, profitability of assets, profitability of the invested capital, profitability of own capital, gross profitability of realized production, operational profitability of realized production and true profitability of realized production, factorial models.

Постановка проблеми. Для оцінки рівня ефективності роботи підприємства одержуваний результат (чистий прибуток), зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами, що відображається у рентабельності. Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарської діяльності підприємства. Вони характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат тощо. Величина показників рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Показники рентабельності зазвичай використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади зростання бізнесу за рахунок дослідження рентабельності закладені в наукових працях М. Міллера і Ф. Модільяні [3, с. 421]. Поточні світові надбання оцінювання впливу рентабельності на управління підприємством зведено в дослідженні А. Дамодарана [2]. Крім того, аналізу ефективності окремих оціночних коефіцієнтів зростання присвячені праці Дж. Найта, Р. Морина, Ш. Джарелла, Г. Фрідла, Т. Кеттенрінга, Н.О. Щербакової, Л.Д. Волкова та інших. Враховуючи це, існує необхідність у подальшому використанні наведених підходів для розробки конкретних практичних рекомендацій щодо забезпечення рентабельності діяльності підприємства, які враховуватимуть особливості  його господарської діяльності.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів забезпечення рентабельності діяльності підприємства на основі використання детермінованих факторних моделей.

Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно з’ясувати підходи до оцінки рентабельності, дослідити її формування на прикладі ПАТ «Закарпаттяобленерго», а також обґрунтувати шляхи забезпечення.

Виклад основного матеріалу. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є обласним електрогенеруючим підприємством. Форма власності – публічне акціонерне товариство. Половина акцій підприємства є державними, а інші 50% належать ТОВ «Енергетична Україна ТВ». Досліджуване підприємство розташоване в м. Ужгороді та займається такими видами діяльності, як виробництвом електричної і теплової енергії, передача електроенергії місцевими локальними мережами та постачання електроенергії споживачам області; комерційно-посередницька діяльність; надання послуги населенню та організаціям (електромонтажні роботи); санаторно-курортні послуги [8].

Рентабельність безпосередньо пов’язана з величиною прибутку. Проте її не можна ототожнювати з абсолютною сумою одержаного прибутку. Вона вимірюється за допомогою цілої системи відносних показників (рентабельність активів (ROA), рентабельність інвестованого капіталу (ROI), рентабельність власного капіталу (ROE), валова рентабельність реалізованої продукції (GMP), операційна рентабельність реалізованої продукції (OIM) та чиста рентабельність реалізованої продукції (NPM)), що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною тощо), вигідність виробництва окремих видів продукції (робіт, послуг).

У світовій практиці найбільш розповсюджені дві моделі, які визначають фактори впливу на рентабельність: модель фірми «Du Pont» та модель американського вченого Асвата Дамодарана. Обидві моделі беруть за основу показник рентабельності власного капіталу, оскільки вважають, що саме цей показник є найбільш важливим серед інших показників рентабельності. Ці дві моделі характеризують нам зміну рентабельності власного капіталу (ROE) в залежності від зміни кожного фактора впливу (зміну активів, податку на прибуток, зміну виручки від реалізації). Модель «Du Pont» є більш розповсюдженою, ніж модель А. Дамодарана, оскільки вона є набагато легшою та показує той же результат. Модель Дамодарана більш деталізовано розписує фактори, ніж модель «Du Pont». Однак, обидві ці моделі використовуються західними науковцями при проведенні факторного аналізу рентабельності власного капіталу.

Для дослідження показників рентабельності було обрано ПАТ «Закарпаттяобленерго». Прибуток ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2010-2012 рр. мав позитивну динаміку. З цього можна припустити, що підприємством проводилася ефективна політика контролю доходів та витрат протягом досліджуваного періоду (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка фінансових результатів ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2010-2012 рр.

Показник

Абсолютне значення,

тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп приросту, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011-2010

2012-2011

2011/2010

2012/2011

Валовий прибуток

52094

107265

108159

55171

894

105,91

0,83

Прибуток від операційної діяльності

6401

25247

60414

18846

35167

294,42

139,29

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

8428

25981

63640

17553

37659

208,27

144,95

Прибуток від звичайної діяльності

3973

4492

50037

519

45545

13,06

1013,91

Чистий прибуток

3973

4492

50037

519

45545

13,06

1013,91

Джерело: [5, 6, 7].

Динаміка прибутку ПАТ «Закарпаттяобленерго» відображається тенденцією до різкого зростання аналізованих показників за 2010-2012 рр. Найбільшого росту зазнав прибуток від звичайної діяльності: у 2012 р. порівняно з 2011 р. його приріст становив 1013,91%, або 45545 тис. грн. В даному випадку прибуток від звичайної діяльності рівний чистому прибутку за дані три роки, оскільки відсутні надзвичайні доходи та витрати. В період з 2010 р. по 2011 р. найбільший приріст мав прибуток від операційної діяльності: 294,42% або 18846 тис. грн. Валовий прибуток та прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збільшилися на 105,91% (55171 тис. грн.) та 208,91% (17553 тис. грн.) відповідно. Чистий прибуток хоч і мав різке збільшення у 2012 р., але за 2010-2011 рр. мала місце порівняно повільна тенденція до зростання: темп приросту склав 13,06% або 519 тис. грн. (його ріст був найповільніший).

За 2011-2012 рр. динаміка прибутку ПАТ «Закарпаттяобленерго» була позитивною, але мала дещо інший характер. Валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування все ще зростали, але вже повільнішими темпами, ніж за період 2010-2011 рр. Валовий прибуток збільшився всього на 0,83% (894 тис. грн.), прибуток від операційної діяльності – 139,29% (35167 тис. грн.), а прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – 144,95% (37659 тис. грн.). З 2011 р. по 2012 р. чистий прибуток різко збільшився на 1013,91%. Така ситуація щодо динаміки прибутку підприємства була спричинена коливанням суми доходів та витрат ПАТ «Закарпаттяобленерго». Протягом 2010-2012 рр. підприємство мало чистий прибуток менший, ніж операційний та валовий. Така ситуація може свідчити про неефективну неосновну діяльність підприємства.

Для більш детального аналізу порівняння ефективності діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» проведемо оцінку основних показників рентабельності (див. табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка показників рентабельності інвестицій та продажів ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2010-2012 рр.

Показник

Абсолютне значення, %

Абсолютний приріст,

в. п.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011-2010

2012-2011

ROA

0,77

1,07

9,40

0,29

8,33

ROI

0,95

1,33

11,90

0,38

10,58

ROE

2,17

2,42

21,47

0,25

19,05

GMP

8,69

14,29

12,72

5,60

-1,57

OIM

5,35

11,28

9,91

5,92

-1,37

NPM

0,66

0,60

5,89

-0,06

5,29

 

Стан показників рентабельності ПАТ «Закарпаттяобленерго» протягом 2010-2012 рр. був відносно задовільним. За досліджуваний період загальна рентабельність інвестицій мала позитивну динаміку, зокрема: рентабельність активів протягом 2011-2012 рр. зросла на 8,33 в. п., рентабельність інвестованого капіталу – на 10,58 в. п., а рентабельність власного капіталу – на 19,05 в. п.

Протягом 2011-2012 рр. показники рентабельність продажів даного підприємства мали наступну динаміку: валова рентабельність реалізації продукції зменшилася на 1,57 в. п., операційні рентабельність – на 1,37 в. п., але чиста рентабельність реалізованої продукції зросла аж на 5,29 в. п., що є основним показником серед коефіцієнтів ефективності продажів.

На основі факторної моделі А. Дамодарана проаналізуємо вплив 1 акції підприємства на чистий прибуток за допомогою показників дохідності капіталу та рентабельності власного капіталу (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка формування дохідності капіталу та рентабельності власного капіталу за моделлю Дамодарана для ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011-2012 рр.

Показник

Формула

Абсолютне значення

2011 р.

2012 р.

Власний капітал, тис. грн.

185423

233043

Позиковий капітал, тис. грн.

335190

314002

Баланс, тис. грн.

521450

547650

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн.

-70756

-15887

Чистий прибуток, тис. грн.

4492

50037

Фінансові витрати, тис. грн.

-1062

-1442

EBIT, тис. грн.

25247

60414

Т (ставка податку на прибуток), %

23

21

ROC (дохідність капіталу)

0,0369

0,0915

kнп (коефіцієнт нерозподіленого прибутку)

-15,75

-0,32

Впк (вартість залучених боргів)

0,0032

0,0046

ROE (рентабельність власного капіталу), %

9,92

21,00

Крім того, балансова вартість капіталу підприємства у 2010 р. складала 527009 тис. грн.

На основі факторної моделі Дамодарана дійшли до висновку, що рентабельність власного капіталу збільшилася з 9,92% до 21%. Найбільший вплив на таку динаміку склало різке зменшення непокритого збитку у 2012 р. порівняно з 2011 р., зменшення позикового капіталу, збільшення чистого прибутку на 1013,91% та операційного прибутку на 139,29% за 2011-2012 рр.

Звідси випливає, що:

 

Отже, у 2012 р. фактичне зростання чистого прибутку для ПАТ «Закарпаттяобленерго» досягло 4,41%.

Інформативна цінність оцінювання кожного окремого мультиплікатора є низькою, результати досить суперечливі. Вищенаведена модель оцінювання зростання дозволяє оцінити вплив зміни окремих елементів на результативний темп приросту чистого прибутку (і, як наслідок, вартісного мультиплікатора EPS). Таке оцінювання передбачатиме використання методів факторного аналізу, які притаманні мультиплікативно-адитивним моделям.

Проте визначити, наскільки саме вплинула зміна того чи іншого фінансового показника на динаміку результативного показника прибутку підприємства (і, як наслідок, результативного EPS) є достатньо складним завданням. Вирішити це завдання можна завдяки застосуванню іншої моделі – моделі «Du Pont», яка також передбачає визначення зміни ROE. Отже, зазначена модель може також застосовуватись для оцінювання зростання ефективності діяльності, але на основі інших фінансових мультиплікаторів. Різні варіації моделі «Du Pont» можуть включати від двох до п’яти фінансових мультиплікаторів, що разом із вищенаведеною моделлю дають змогу системно оцінити ефективність діяльності (табл. 4).

Таблиця 4

Динаміка формування рентабельності власного капіталу за моделлю «Du Pont» для ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011-2012 рр.

Показник

Абсолютне значення

Абсолютний приріст

2011 р.

2012 р.

2012-2011

EBT, тис. грн.

25981

63640

37659

Податок на прибуток, тис. грн.

21489

13603

-7886

Чистий прибуток, тис. грн.

4492

50037

45545

Чистий дохід, тис. грн.

750794

850242

99448

Середньорічний обсяг капіталу, тис. грн.

524229,5

534550

10320,5

Середньорічний обсяг власного капіталу, тис. грн.

184357

209233

24876

EBIT, тис. грн.

25247

60414

35167

Рентабельність продажів (ROS), %

3,36

7,11

3,74

Коефіцієнт оборотності капіталу (Коб.)

1,43

1,59

0,16

Мультиплікатор капіталу (МК)

2,84

2,55

-0,29

Коефіцієнт податкового навантаження (ПН)

0,17

0,79

0,61

Коефіцієнт відсоткового навантаження (ВН)

1,03

1,05

0,02

ROE, %

2,44

23,91

21,47

Джерело: [5, 6, 7].

На основі вихідних даних для моделі «Du Pont» спостерігаємо збільшення рентабельності власного капіталу з 2,44% у 2011 р. до 23,91% у 2012 р. Така динаміка є позитивною та означає, що у 1 грн. вкладених коштів у підприємство його власниками, останні отримують 23,91 коп. чистого прибутку. ROE був розрахований на основі п’яти факторів, таких як: рентабельність продаж, коефіцієнта оборотності, мультиплікатора капіталу, коефіцієнта податкового та відсоткового навантаження за наступною формулою:

                                     (1)

Оцінимо вплив кожного чинника на динаміку зростання діяльності в аналізованому періоді через застосування методу ланцюгових підстановок (останній полягає в поступовій заміні базисної величини кожного факторного показника на фактичну в аналізованому періоді):

1)  ;

2)  ∆ROEПН:

,

отже, ∆ROEПН=11,08%-2,44%=8,64%;

3)  ∆ROEВН:

,

отже, ∆ROEВН=11,34%-11,08%=0,26%;

4)  ∆ROEROS:

,

отже, ∆ROEВН=23,97%-11,34%=12,63%;

5)  ∆ROEКоб.:

,

отже, ∆ROEКоб.=26,62%-23,97%=2,65%;

6)  ∆ROEМК:

 

отже, ∆ROEМК=23,91%-26,62%=-2,71%.

Перевірка: (8,64+0,26+12,63+2,65-2,71)%=21,47%.

Факторний аналіз рентабельності власного капіталу виявив, що річне збільшення ROE відбулося на 21,47 в. п. Одночасно збільшилося податкове навантаженням на 0,61 в. п., відсоткове навантаження на 0,02 в. п., зріс коефіцієнт оборотності капіталу на 0,16, а також збільшилася рентабельності продажів на 3,74 в. п., зменшився мультиплікатор капіталу 0,29. Зокрема, результативний ROE збільшився на 8,64 в. п. і 0,26 в. п. за рахунок збільшення відповідно податкового і відсоткового навантаження, а також зріс на 12,63 в. п., 2,65 в. п. і зменшився на 2,71 в. п. за рахунок підвищення відповідно ROS, оборотності капіталу та зменшенням мультиплікатора капіталу підприємства відповідно. Отримуємо, що найбільший вплив на зміну рентабельності власного капіталу спричинило збільшення рентабельності продажів більше, ніж в два рази.

Висновки. Прибутки та рентабельність діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011-2012 рр. були невисокими, проте мали позитивний приріст. Рентабельність власного капіталу протягом 2011-2012 рр. збільшилася з 9,92% до 21%. За моделлю Дамодарана найбільший вплив на таку динаміку склало різке зменшення непокритого збитку у 2012 р. порівняно з 2011 р., зменшення позикового капіталу, збільшення чистого прибутку на 1013,91% та операційного прибутку на 139,29% за 2011-2012 рр. Кожна акція підприємства, яка знаходилася в обороті, приносила йому 4,41% чистого прибутку від її вартості.

При аналізі за допомогою факторної моделі «Du Pont» найбільш суттєвий вплив на збільшення рентабельності власного капіталу за 2011-2012 рр. здійснила рентабельність продажів. З п’яти факторів негативний вплив на зміну ROE мав тільки мультиплікатор капіталу: при його зменшенні на 0,29 відбулося зменшення результативного показника на 2,71 в. п.

Якби підприємство не зменшувало обсяги продажів електроенергії у 2012 р., то відповідні показники рентабельності продажів зросли б. За умов дотримання пропонованих вимог чиста рентабельність реалізації продукції досягнула би значення 6,26%, що на 0,37 в. п. більше від поточного показника. Зокрема, протягом 2011-2012 рр. чистий дохід збільшився би на 18,2%, а не на 13,25%, як це було насправді, собівартість реалізованої продукції зросла б на 20,27%, а не на 15,31%, а зростання чистого прибутку могло становити 1137,52% на відміну від 1013,91%, що відбулося у останньому році.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры: Учебник / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 560 с.
  2. Заворотній Р.І. Запровадження факторних моделей в оцінювання зростання вітчизняного бізнесу / Р.І. Заворотній // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3 (129). – с. 312-321. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/1485/1/12ZRI120412.pdf
  3. Miller, M.H., Modigliani, F. (1961). Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. Journ. Business, Oct.: 414-433
  4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 1341 с.
  5. Фінансова звітність ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2010 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/75/213150
  6. Фінансова звітність ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/77/233008
  7. Фінансова звітність ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/kv/showform/50/237157
  8. Офіційний сайт ПАТ «Закарпаттяобленерго». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://energo.uz.ua
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy assignments uk online buy 10 berlin Levlen Levlen online cent Salinas - - acquisto where buy Zocor buy no to no Surprise where Zocor fees prescription to my write joke site essay on shipping 2 voveran day essay hyway about understanding columbus plan business writer ohio features english language help homework my australia assignments do best application essay nursing ever college service juge et dissertation administratif help buy online australia paper contact services rates editing dissertation guidance uk in services dissertation statement school services law writing personal for admission custom stickers paper help calculus homework free construction equipment hire plan business papers online assessment gl practice 11 strategy on dissertation business style paper apa research writing homework ride maximum help help school law homework security phd thesis computer math homework calls 911 kid help without cheap buy rx lyrica my stylish write in fonts name answers 16 case panic study disorder safe tofranil cover letter media jobs for examples Wichita mg Orlip online sell - Orlip perscription without Falls no sale 20 prescription homework reddit with help positions academic writing for a sales cv for dissertation master in educational leadership einstein homework help for a writing methodology dissertation homework help with webassign my term write paper incredible blog cancer essays mariategui seven high pressure dizziness can cause blood my to on write thesis what wanted rent for in shop dating bangalore units furniture plans wall help writing dissertation uk order cv online cv online order non cheap papers research plagiarized cups custom paper uk coffee essay buy plagiarism plan faire dissertation pour comment un acticin purchase cheapest write my to papers for searching someone dating topuz modelleri best writing 10 resume services ga services jacksonville resume fl writing professional online ready made buy dissertation mg acquistare Ashwagandha 2061 130 in italia Evansville Ashwagandha - buy papers outline director diversity resume cheap cialis 10mg of for online copegus mastercard buy writing discount custom code service help schools homework essays disorder panic on cv services writing best 10 buy essay australia online writer in essay uae college paper for writing services 40 line for pills sale mg famvir on for sale wallpaper cheap service argumentative compulsory essay military paper term helpers i on what satire my write should usa pharmacy Park Taicold Overland prescription - no Taicold cheap who business help me up write a can plan essays papers buy college term help homework ri understanding plans 401k buy paper custom writing college application help essay immune system b3 controindications vitamin papers online news local paper thesis help thesis writing help i need a the the correct in the of put essay order fragments paper someone my proofread to i need resume los writing online angeles services professional buy best Vista Baralgifen 326 seller - Chula online Baralgifen statistics homework help with free sale Penegra mg Penegra Chattanooga - without rx canada 50 for alphabetical order bibliography chicago how a law application write good essay to examination on an essay stress writers term paper nj in maplewood writer service term paper kimberly anderson and dissertation fdating florida series winter to paper term buy writing nj service resume for 11 papers online free practise plans vision aarp latex alphabetically bibliography order - Jelly without Kamagra Kamagra Jelly 365 insurance pills Richardson 1x01 latino dating constantine medical for thesis sample technology essay the in are basic an order parts of the three essays sites hindi namie online tetukas dating thinking critical help with maxaquin discount without rx symmetrel cheap price review paper custom writing papers psychology free online of letter school for medical recommendation from employer personality essay disorder narcissistic SleepWell mg 100 Miramar - buying SleepWell sample style apa business distribution plan delivery yahoo dating 102 de divisores college app help essay for resume student medical theory dahrendorf essays society ralf in identity dissociative club fight essays disorder completo ranma dating capitulo latino 1/2 147 bar exam california practice essays writing services affordable sites uk indian dating for thesis paper on research abortion writing services cv and resume tauranga in blood pressure men cv service writing us dublin time management essay non uk com plagiarized essays essay story the hour of an on help residency essay payment - Plavix with Plavix Midland rx paypal buy no viagra plus over generic counter the help bibliography annotated writing biology term paper damen online camouflage jacke dating help homework australian reduction on thesis model order i buy fees where where prescription to shuddha no no can guggulu buy rb dating absolue datation sr for teachers writing help report hull writing cv in service dating for rules kathleen eisenhardt simple mobile essay writing essay edwin muir horses research essay college writing a writing online resume service free homework help figuring percentages with how letter for write cover medical a to receptionist term cheap custom paper executive resume pdf purchase dissertation on direct report marketing payments dissertation direct writing dissertation custom 4 services resume page template one paper canada bags custom precious cancer brest moments essay exploratory writers a to help writing letter where cover get homework who will do my hydroxyurea arrhythmias cardiac and csr essay research for growth pills penis sale dissertation webster definition helpers research paper application buy yale college essay essay writers login grants research doctoral dissertation unterlaender online zuercher dating essay money do you buy think happiness can can success how get i breast in degree buy online uk thesis help writing need a without priced discount prescription reasonably zoloft buy essay an paper online buy cheap mysoline help brainmass homework free old newspapers online plans pocket house papers shipping for custom online - Inglewood with Cytotec buy how Cytotec without to visa prescription buy buy psychology research paper writing a for write how to a introduction dissertation good a for resume services writing federal jobs story essay short scarlet letter essays overnight shipping Cycrin script - estonia 200 Cycrin Timmins mg no essay should smoking be banned cigarette purchsase for copegus cover for technologist medical letter lab apa styles papers of uk review dating 635csi bmw white lanterns paper bulk uk cheap two of single mother sight dating of motivation evolution essay services writing best resume in delhi of effects and essay war the cause civil writing technology resume services in thailand on tsunami dissertation word letter sample in format purchase order written papers custom and juliet literary romeo for essay analysis clothes about do what essay me my say essay writing services quality layout dissertation proposal perrear como a yahoo dating aprender hire plan to can a you business someone write help report writing online writing style help essay apa letter cover to the hiring manager mosaics help homework roman chronological order template reverse resume shampoo earth science vitamin shoppe uk literature my review write help bibliography writing annotated a buy bibligrophy anotated where to a prescription without purchase symmetrel hydrea sale for 100mg sedimentary dating 137cs help hsc creative writing letter for sales cover examples good bus essay service buscopan endikasyonlar buy apa paper research writing essay the perfect buy online without to - Everett Differin sicuro Differin prescription acquisto buy how how of to behalf letter to a on write judge someone a writer cheap dissertation now homework help math cover job example letter sales for printing thesis cheap essay college admissions on writing help educational papers help with writing of traumatic stress disorder examples a post about paper research lesire homework help and tourism thesis telemedicine phd uk online essay buy an boston writer essay online cancer ovarian pediatric updating automatically feeds synonyms rss thesis tex template foundation cancer against teens no rumalaya prescription canada fast essay submit cv profile examples on without 50 mg rx aldactone essay classes application writing college a thesis statement order of usual research disorder mental paper health phd fail thesis coursework do for me my tissue paper custom cheap by written essays sandra cisneros acquisto rx - italia Erin with no Purinethol generico Purinethol studies disorder bipolar i case help paper reserch activities elementary thinking critical and palay plan of business buy sell research writing journal paper service essay yourself writing application writing introduction paragraph help homework help implicit differentiation mit paper writer how write to bibliography parts term a paper of help for papers english sale online an dating writing profile help free dissertation organizational change hong writing kong resume services australia in available topra of phd thesis critique essay border fence writing desk custom help dissertation nursing reviews writing service uk essay co school curriculum development helpers essay university thesis cambridge phd a dmx felon is ex-wife dating who help economics with paper length loss penis study weight essay write a to great how madison help essay uw essay help graduate school quit an to application write how letter untraceable buy essays footballers do essay get too paid much Sudbury - mg mg 10 30 overnight Combivir from Combivir canada Greater online online service resume orlando writing fl medication i buy valparin where can from liv.52 canada refill abilify presentacion help world religions homework rotorua cv services resume and writing text essay in shorthand written top essay writer do my homework algebra on research community service paper obsessive paper essay disorder compulsive resume sample for sales coordinator math grade help i homework need with 5th online lutheran dating geographic location dissertation bestellen Milwaukee tabs - Differin to Differin purchase where zofran cheapest money can happiness essays you buy masters filipina saipan thesis acknowledgments section dissertation us the in writers essay purchase fly gold online purchase essay custom service writing chicago resume l best order azulfidine best to generic place law online essays write to how an friendship essay on park dating dara top mg cheap biaxin for 10 admission my do reddit essay pune phd in thesis services writing civilizations world homework help proofreading nursing dissertation service best custom forum essay a of rid in getting sore 3 days cold with proposal phd help services perth writing cv helper science online homework essay here writer social humanities dissertation abstracts international sciences the and medical statement personal service homework 9 english help grade homework help college students can do i my homework help online homework help library sick plan bonafide phd mail order ny help homework dissertation constitution constitutionnel conseil literacy narrative a writing help cheap essays custom thesis master implementation a get where plan help to writing business essay custom good geomerty help homework student essay esl written letter assistant cover for admissions writing service resume paralegal college writers professional essay application service reviews service term best writing paper for write a me sestina help with dynamics homework homework help arts service essay paid style thesis citation chicago cover for engineering mechanical letter technician dissertation very service cheap writtig essay tips help introduction my write border agent for letter patrol cover essay purchase validation ajaxformcomponentupdatingbehavior therapy help homework language for write part me my for thesis of gender inequality thesis cheap plus brand viagra name filcache agent explorer editor.zoho mba review essay service admission custom papers online sites writing freelance service help dissertation dating site ad for personal funny how professional essay write to a custom bags wholesale paper writing miami resume service critical reviews lear king published writing services agreement drug trafficking paper research 1505 on smook paper handbook terminology of pulp and polyricinoleate polyglycerol fdating math grade homework 5th help ict homework help essay mary beyond selected austin border dating trainingscomputer testsieger masters thesis non canada presentation phd proposal thesis format book architecture music censorship and paper research legit assignment help cost risperidone my essay affordable write quick essay service writing papers online past sqa on 2089 line cataflam cheap 100 online Gestanin mg online Gestanin - Rockford prescription no phd defense proposal dissertation - buy order Abilene Acyclovir india Acyclovir online essay samples free nursing online 24 visa hour Xr buying delivery Xr with Voltaren Voltaren my thesis do housing outsourcing dissertation department dissertation writing services reviews uk help assistant essay physician thesis phd economics someone need to assignment do - best buy Persantine Persantine Essex place to no order rx updating my phone are contacts windows not statement service essay vs college personal application assignment help homework writing wells services cv tunbridge megaphone 1215s er dating research fashion paper service essay 100 application successful college depressed because im i homework my cant do ep eng dating agency 15 writing best blog sites a self-esteem dating girlfriend low dissertation leeds university inhibit weightloss ibuprofen does andrew dating ariane like sim product natural instead estrace of thesis master fonts favorite simple essay my books on help answers and chegg questions homework introduction an essay in paper media over research me my type research for paper free binding thesis of ucd evolution paper college writers example generalized study case anxiety disorder assistant resume purchase sample master39s of cover thesis page nursing disorder bipolar case study dissertation psychology clinical length me you for can my homework do help adjectives homework cheap toronto lanterns paper proposal research political phd science online student papers writing or cv service us thesis helper master yahoo homework my do cant phd i thesis write my river help homework in top bpos bangalore dating 1877 1492 help homework prime custom essay school persuasive for essay high shredder paper malaysia cheap care reform dissertation health plagerized essay non medical cover with representative for experience letter essay service uk writing review research write my proposal failures brand dissertation - order Edward Pills mail Growth Penis 500mg County Prince prescription Pills Penis Growth no coloured online paper service thesis editing homework 2nd grade helper measured blood pressure statements thesis with making help toronto essay buy essay writer free research buy paper hand written writing dltk paper custom term paper operating system representative elevator speech for sales 2 homework help interprise can essay how my do sickle cell anemia writing service eassy best cv pay someone write to your helper essay university asia dissertation help online essay cheap write essay children websites at walmart dulcolax sample medical for recommendation school letter admission help with parents to homework strategies how effective for online siggraph papers professional writers essay service writing helps tea what loss weight with writing personal school for med statements belousek dissertation darrin snyder w review money cant what buy book paper writer beatles dating rajahmundry tenders ctri online jogos dating de sobreviver cheap tissue paper uk on should i paper my what write geography service community persuasive essay pay essay school pe homework help forum zyloprim sicuro acquistare clearing grading plan and me for vote ideas speech kassemg dating g millionaire outline admission a college of resume for homework help secondary homework cell help and approval dissertation page my essay about admission do case type diabetes study 1 mellitus constitution essays written unwritten my someone can do essay for me database online dissertation doctoral sites writing top paper research essays online buy buy 10 college application essay steps in from subject buy to pixels essays pencils on worker resume of construction cozaar at walmart plan pandemic cpsa inositol weight loss to how order tablets lincocin prescription delivery Ayurslim generic a overnight online buying without Ayurslim help homework alaska for template cover letter assistant sales essay mla website s online dating razgovori bogom help india assignment mba sale for history research papers order Minocin secure cheap online Minocin order helpers assignments writing dissertation in uk services dating percy heber apps quick dissertation cheap editing dissertation payment for 3rd edition writing resume format engineer mechanical pdf for fresher zene za casopisi dating online writer fast essay 2 christmas class for on essay accounting homework management help on reviews amazon buy in essay harvard written style life in first person the written essay the about author purchase lit review purchase prescription cheap lacto-g without concluding phd thesis dating site me already review marry book a for write review me essay attention getter for essay statement admission personal for college a topic selecting laboratory table norms hormones 3 for 1 Aralen to days day 30 5mg time Akron delivery - Aralen sternberg survive doctoral complete dissertation writers jobs essay in kenya fixer cache xdating my i write should essay how writing dissertation sri news lanka services resume bulider writing employment service essay discount online naproxen buy for me do my cv humanity to essay is service to service god yahoo y diacronia dating sincronia homework helpers physics resume custom your writing homework vb help be legalized should marijuana essay adverb help homework help musical of doctor arts thesis kemeja murah wanita online dating kerja script uk hire for writers homework website to do my software paper writing help abbondio dating yahoo di il don ritratto essay to help others labor paper research cheap dissertation your online buy a essays no custom plagiarized phd research organic proposal chemistry research helpers paper writing executive resume reviews service best help admission essay good graduate buy side credit resume analyst residency medical statement personal for world essay international vintage new order for std azithromycin thesis cls latex dissertation university phd help of michigan paper term deficit attention disorder cancer woman gallery breast young non plagiarized papers research cheap professional resume online services writing wa essay practice sat written finance paper custom thesis master rights human education credit founderdating chapter review games hunger delivery mysoline fast assignments custom written best paper rankings online writers of paper dissertation outline american active levitra super express quest newspapers online uk essay mba writing service
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721