ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті обґрунтовано шляхи забезпечення рентабельності діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» на основі використання детермінованих моделей факторного аналізу.

Ключові слова: прибуток, рентабельність активів, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність власного капіталу, валова рентабельність реалізованої продукції, операційна рентабельність реалізованої продукції та чиста рентабельність реалізованої продукції, факторні моделі.

В статье обоснованы пути обеспечения рентабельности деятельности ОАО «Закарпатьеоблэнерго» на основе использования детерминированных моделей факторного анализа.

Ключевые слова: прибыль, рентабельность активов, рентабельность инвестированного капитала, рентабельность собственного капитала, валовая рентабельность реализованной продукции, операционная рентабельность реализованной продукции и чистая рентабельность реализованной продукции, факторные модели.

In article, ways of ensuring profitability of activity of JSC «Zakarpatyeoblenergo» based on use of the determined models of the factorial analysis are proved.

Keywords: profit, profitability of assets, profitability of the invested capital, profitability of own capital, gross profitability of realized production, operational profitability of realized production and true profitability of realized production, factorial models.

Постановка проблеми. Для оцінки рівня ефективності роботи підприємства одержуваний результат (чистий прибуток), зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами, що відображається у рентабельності. Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарської діяльності підприємства. Вони характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат тощо. Величина показників рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Показники рентабельності зазвичай використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади зростання бізнесу за рахунок дослідження рентабельності закладені в наукових працях М. Міллера і Ф. Модільяні [3, с. 421]. Поточні світові надбання оцінювання впливу рентабельності на управління підприємством зведено в дослідженні А. Дамодарана [2]. Крім того, аналізу ефективності окремих оціночних коефіцієнтів зростання присвячені праці Дж. Найта, Р. Морина, Ш. Джарелла, Г. Фрідла, Т. Кеттенрінга, Н.О. Щербакової, Л.Д. Волкова та інших. Враховуючи це, існує необхідність у подальшому використанні наведених підходів для розробки конкретних практичних рекомендацій щодо забезпечення рентабельності діяльності підприємства, які враховуватимуть особливості  його господарської діяльності.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів забезпечення рентабельності діяльності підприємства на основі використання детермінованих факторних моделей.

Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно з’ясувати підходи до оцінки рентабельності, дослідити її формування на прикладі ПАТ «Закарпаттяобленерго», а також обґрунтувати шляхи забезпечення.

Виклад основного матеріалу. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є обласним електрогенеруючим підприємством. Форма власності – публічне акціонерне товариство. Половина акцій підприємства є державними, а інші 50% належать ТОВ «Енергетична Україна ТВ». Досліджуване підприємство розташоване в м. Ужгороді та займається такими видами діяльності, як виробництвом електричної і теплової енергії, передача електроенергії місцевими локальними мережами та постачання електроенергії споживачам області; комерційно-посередницька діяльність; надання послуги населенню та організаціям (електромонтажні роботи); санаторно-курортні послуги [8].

Рентабельність безпосередньо пов’язана з величиною прибутку. Проте її не можна ототожнювати з абсолютною сумою одержаного прибутку. Вона вимірюється за допомогою цілої системи відносних показників (рентабельність активів (ROA), рентабельність інвестованого капіталу (ROI), рентабельність власного капіталу (ROE), валова рентабельність реалізованої продукції (GMP), операційна рентабельність реалізованої продукції (OIM) та чиста рентабельність реалізованої продукції (NPM)), що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною тощо), вигідність виробництва окремих видів продукції (робіт, послуг).

У світовій практиці найбільш розповсюджені дві моделі, які визначають фактори впливу на рентабельність: модель фірми «Du Pont» та модель американського вченого Асвата Дамодарана. Обидві моделі беруть за основу показник рентабельності власного капіталу, оскільки вважають, що саме цей показник є найбільш важливим серед інших показників рентабельності. Ці дві моделі характеризують нам зміну рентабельності власного капіталу (ROE) в залежності від зміни кожного фактора впливу (зміну активів, податку на прибуток, зміну виручки від реалізації). Модель «Du Pont» є більш розповсюдженою, ніж модель А. Дамодарана, оскільки вона є набагато легшою та показує той же результат. Модель Дамодарана більш деталізовано розписує фактори, ніж модель «Du Pont». Однак, обидві ці моделі використовуються західними науковцями при проведенні факторного аналізу рентабельності власного капіталу.

Для дослідження показників рентабельності було обрано ПАТ «Закарпаттяобленерго». Прибуток ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2010-2012 рр. мав позитивну динаміку. З цього можна припустити, що підприємством проводилася ефективна політика контролю доходів та витрат протягом досліджуваного періоду (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка фінансових результатів ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2010-2012 рр.

Показник

Абсолютне значення,

тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп приросту, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011-2010

2012-2011

2011/2010

2012/2011

Валовий прибуток

52094

107265

108159

55171

894

105,91

0,83

Прибуток від операційної діяльності

6401

25247

60414

18846

35167

294,42

139,29

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

8428

25981

63640

17553

37659

208,27

144,95

Прибуток від звичайної діяльності

3973

4492

50037

519

45545

13,06

1013,91

Чистий прибуток

3973

4492

50037

519

45545

13,06

1013,91

Джерело: [5, 6, 7].

Динаміка прибутку ПАТ «Закарпаттяобленерго» відображається тенденцією до різкого зростання аналізованих показників за 2010-2012 рр. Найбільшого росту зазнав прибуток від звичайної діяльності: у 2012 р. порівняно з 2011 р. його приріст становив 1013,91%, або 45545 тис. грн. В даному випадку прибуток від звичайної діяльності рівний чистому прибутку за дані три роки, оскільки відсутні надзвичайні доходи та витрати. В період з 2010 р. по 2011 р. найбільший приріст мав прибуток від операційної діяльності: 294,42% або 18846 тис. грн. Валовий прибуток та прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збільшилися на 105,91% (55171 тис. грн.) та 208,91% (17553 тис. грн.) відповідно. Чистий прибуток хоч і мав різке збільшення у 2012 р., але за 2010-2011 рр. мала місце порівняно повільна тенденція до зростання: темп приросту склав 13,06% або 519 тис. грн. (його ріст був найповільніший).

За 2011-2012 рр. динаміка прибутку ПАТ «Закарпаттяобленерго» була позитивною, але мала дещо інший характер. Валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування все ще зростали, але вже повільнішими темпами, ніж за період 2010-2011 рр. Валовий прибуток збільшився всього на 0,83% (894 тис. грн.), прибуток від операційної діяльності – 139,29% (35167 тис. грн.), а прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – 144,95% (37659 тис. грн.). З 2011 р. по 2012 р. чистий прибуток різко збільшився на 1013,91%. Така ситуація щодо динаміки прибутку підприємства була спричинена коливанням суми доходів та витрат ПАТ «Закарпаттяобленерго». Протягом 2010-2012 рр. підприємство мало чистий прибуток менший, ніж операційний та валовий. Така ситуація може свідчити про неефективну неосновну діяльність підприємства.

Для більш детального аналізу порівняння ефективності діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» проведемо оцінку основних показників рентабельності (див. табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка показників рентабельності інвестицій та продажів ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2010-2012 рр.

Показник

Абсолютне значення, %

Абсолютний приріст,

в. п.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011-2010

2012-2011

ROA

0,77

1,07

9,40

0,29

8,33

ROI

0,95

1,33

11,90

0,38

10,58

ROE

2,17

2,42

21,47

0,25

19,05

GMP

8,69

14,29

12,72

5,60

-1,57

OIM

5,35

11,28

9,91

5,92

-1,37

NPM

0,66

0,60

5,89

-0,06

5,29

 

Стан показників рентабельності ПАТ «Закарпаттяобленерго» протягом 2010-2012 рр. був відносно задовільним. За досліджуваний період загальна рентабельність інвестицій мала позитивну динаміку, зокрема: рентабельність активів протягом 2011-2012 рр. зросла на 8,33 в. п., рентабельність інвестованого капіталу – на 10,58 в. п., а рентабельність власного капіталу – на 19,05 в. п.

Протягом 2011-2012 рр. показники рентабельність продажів даного підприємства мали наступну динаміку: валова рентабельність реалізації продукції зменшилася на 1,57 в. п., операційні рентабельність – на 1,37 в. п., але чиста рентабельність реалізованої продукції зросла аж на 5,29 в. п., що є основним показником серед коефіцієнтів ефективності продажів.

На основі факторної моделі А. Дамодарана проаналізуємо вплив 1 акції підприємства на чистий прибуток за допомогою показників дохідності капіталу та рентабельності власного капіталу (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка формування дохідності капіталу та рентабельності власного капіталу за моделлю Дамодарана для ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011-2012 рр.

Показник

Формула

Абсолютне значення

2011 р.

2012 р.

Власний капітал, тис. грн.

185423

233043

Позиковий капітал, тис. грн.

335190

314002

Баланс, тис. грн.

521450

547650

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), тис. грн.

-70756

-15887

Чистий прибуток, тис. грн.

4492

50037

Фінансові витрати, тис. грн.

-1062

-1442

EBIT, тис. грн.

25247

60414

Т (ставка податку на прибуток), %

23

21

ROC (дохідність капіталу)

0,0369

0,0915

kнп (коефіцієнт нерозподіленого прибутку)

-15,75

-0,32

Впк (вартість залучених боргів)

0,0032

0,0046

ROE (рентабельність власного капіталу), %

9,92

21,00

Крім того, балансова вартість капіталу підприємства у 2010 р. складала 527009 тис. грн.

На основі факторної моделі Дамодарана дійшли до висновку, що рентабельність власного капіталу збільшилася з 9,92% до 21%. Найбільший вплив на таку динаміку склало різке зменшення непокритого збитку у 2012 р. порівняно з 2011 р., зменшення позикового капіталу, збільшення чистого прибутку на 1013,91% та операційного прибутку на 139,29% за 2011-2012 рр.

Звідси випливає, що:

 

Отже, у 2012 р. фактичне зростання чистого прибутку для ПАТ «Закарпаттяобленерго» досягло 4,41%.

Інформативна цінність оцінювання кожного окремого мультиплікатора є низькою, результати досить суперечливі. Вищенаведена модель оцінювання зростання дозволяє оцінити вплив зміни окремих елементів на результативний темп приросту чистого прибутку (і, як наслідок, вартісного мультиплікатора EPS). Таке оцінювання передбачатиме використання методів факторного аналізу, які притаманні мультиплікативно-адитивним моделям.

Проте визначити, наскільки саме вплинула зміна того чи іншого фінансового показника на динаміку результативного показника прибутку підприємства (і, як наслідок, результативного EPS) є достатньо складним завданням. Вирішити це завдання можна завдяки застосуванню іншої моделі – моделі «Du Pont», яка також передбачає визначення зміни ROE. Отже, зазначена модель може також застосовуватись для оцінювання зростання ефективності діяльності, але на основі інших фінансових мультиплікаторів. Різні варіації моделі «Du Pont» можуть включати від двох до п’яти фінансових мультиплікаторів, що разом із вищенаведеною моделлю дають змогу системно оцінити ефективність діяльності (табл. 4).

Таблиця 4

Динаміка формування рентабельності власного капіталу за моделлю «Du Pont» для ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011-2012 рр.

Показник

Абсолютне значення

Абсолютний приріст

2011 р.

2012 р.

2012-2011

EBT, тис. грн.

25981

63640

37659

Податок на прибуток, тис. грн.

21489

13603

-7886

Чистий прибуток, тис. грн.

4492

50037

45545

Чистий дохід, тис. грн.

750794

850242

99448

Середньорічний обсяг капіталу, тис. грн.

524229,5

534550

10320,5

Середньорічний обсяг власного капіталу, тис. грн.

184357

209233

24876

EBIT, тис. грн.

25247

60414

35167

Рентабельність продажів (ROS), %

3,36

7,11

3,74

Коефіцієнт оборотності капіталу (Коб.)

1,43

1,59

0,16

Мультиплікатор капіталу (МК)

2,84

2,55

-0,29

Коефіцієнт податкового навантаження (ПН)

0,17

0,79

0,61

Коефіцієнт відсоткового навантаження (ВН)

1,03

1,05

0,02

ROE, %

2,44

23,91

21,47

Джерело: [5, 6, 7].

На основі вихідних даних для моделі «Du Pont» спостерігаємо збільшення рентабельності власного капіталу з 2,44% у 2011 р. до 23,91% у 2012 р. Така динаміка є позитивною та означає, що у 1 грн. вкладених коштів у підприємство його власниками, останні отримують 23,91 коп. чистого прибутку. ROE був розрахований на основі п’яти факторів, таких як: рентабельність продаж, коефіцієнта оборотності, мультиплікатора капіталу, коефіцієнта податкового та відсоткового навантаження за наступною формулою:

                                     (1)

Оцінимо вплив кожного чинника на динаміку зростання діяльності в аналізованому періоді через застосування методу ланцюгових підстановок (останній полягає в поступовій заміні базисної величини кожного факторного показника на фактичну в аналізованому періоді):

1)  ;

2)  ∆ROEПН:

,

отже, ∆ROEПН=11,08%-2,44%=8,64%;

3)  ∆ROEВН:

,

отже, ∆ROEВН=11,34%-11,08%=0,26%;

4)  ∆ROEROS:

,

отже, ∆ROEВН=23,97%-11,34%=12,63%;

5)  ∆ROEКоб.:

,

отже, ∆ROEКоб.=26,62%-23,97%=2,65%;

6)  ∆ROEМК:

 

отже, ∆ROEМК=23,91%-26,62%=-2,71%.

Перевірка: (8,64+0,26+12,63+2,65-2,71)%=21,47%.

Факторний аналіз рентабельності власного капіталу виявив, що річне збільшення ROE відбулося на 21,47 в. п. Одночасно збільшилося податкове навантаженням на 0,61 в. п., відсоткове навантаження на 0,02 в. п., зріс коефіцієнт оборотності капіталу на 0,16, а також збільшилася рентабельності продажів на 3,74 в. п., зменшився мультиплікатор капіталу 0,29. Зокрема, результативний ROE збільшився на 8,64 в. п. і 0,26 в. п. за рахунок збільшення відповідно податкового і відсоткового навантаження, а також зріс на 12,63 в. п., 2,65 в. п. і зменшився на 2,71 в. п. за рахунок підвищення відповідно ROS, оборотності капіталу та зменшенням мультиплікатора капіталу підприємства відповідно. Отримуємо, що найбільший вплив на зміну рентабельності власного капіталу спричинило збільшення рентабельності продажів більше, ніж в два рази.

Висновки. Прибутки та рентабельність діяльності ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011-2012 рр. були невисокими, проте мали позитивний приріст. Рентабельність власного капіталу протягом 2011-2012 рр. збільшилася з 9,92% до 21%. За моделлю Дамодарана найбільший вплив на таку динаміку склало різке зменшення непокритого збитку у 2012 р. порівняно з 2011 р., зменшення позикового капіталу, збільшення чистого прибутку на 1013,91% та операційного прибутку на 139,29% за 2011-2012 рр. Кожна акція підприємства, яка знаходилася в обороті, приносила йому 4,41% чистого прибутку від її вартості.

При аналізі за допомогою факторної моделі «Du Pont» найбільш суттєвий вплив на збільшення рентабельності власного капіталу за 2011-2012 рр. здійснила рентабельність продажів. З п’яти факторів негативний вплив на зміну ROE мав тільки мультиплікатор капіталу: при його зменшенні на 0,29 відбулося зменшення результативного показника на 2,71 в. п.

Якби підприємство не зменшувало обсяги продажів електроенергії у 2012 р., то відповідні показники рентабельності продажів зросли б. За умов дотримання пропонованих вимог чиста рентабельність реалізації продукції досягнула би значення 6,26%, що на 0,37 в. п. більше від поточного показника. Зокрема, протягом 2011-2012 рр. чистий дохід збільшився би на 18,2%, а не на 13,25%, як це було насправді, собівартість реалізованої продукції зросла б на 20,27%, а не на 15,31%, а зростання чистого прибутку могло становити 1137,52% на відміну від 1013,91%, що відбулося у останньому році.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры: Учебник / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 560 с.
  2. Заворотній Р.І. Запровадження факторних моделей в оцінювання зростання вітчизняного бізнесу / Р.І. Заворотній // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3 (129). – с. 312-321. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/1485/1/12ZRI120412.pdf
  3. Miller, M.H., Modigliani, F. (1961). Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. Journ. Business, Oct.: 414-433
  4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 1341 с.
  5. Фінансова звітність ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2010 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/75/213150
  6. Фінансова звітність ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2011 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/77/233008
  7. Фінансова звітність ПАТ «Закарпаттяобленерго» за 2012 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/kv/showform/50/237157
  8. Офіційний сайт ПАТ «Закарпаттяобленерго». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://energo.uz.ua
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay handout revision websites homework help persuasive essay order paragraph school high for student 2013 writing resume thesis buy how to masters services resume writing professional perth letter position sample medical for cover assistant graduate help admission upload essay elevator sales for sample speech speech convocation students medical for price liv.52 cheapest services proofreading cheap writing charleston service resume sc minnesota help homework authors academic of papers order homework cells help nvq help essay cheap dissertation writer essay buy day nothing review buy literature online essay economics level a help best writing resume services calgary custom writing resume 2014 resume for best pdf fresher engineer mechanical emcor online buy safely merchandising position cover letter coordinator for on disorders girls in teenage essay eating weight you gain augmentin make does services speech writing custom research on paper autism don'ts dating looney and tunes dos study analysis a case buy you can online legit services any essay writing proposal plan marketing presentation mental powerpoint disorders health good help homework in the essay writers us delaware services writing resume by essays college students written sale paper for term a need write help resume to amoxil buy a prescription safe pills without japan help homework mla research paper help cv services writing oxford paper research topics question papers and essay online 50 essays book writing essay help please an algebra help free online deviantart icons sim sonic dating resume writing us in services visa with online premarin buy 1 vs dating superboy match cannibals montaignes essay of help literature of self groups review sat help writing essays with time buy money cant essay online buy and download essays with help science physical homework assignment someone to do want my i arjuna prescription generic no comparison thesis point outline point contrast essay urban design 879187 argument essay sample service writing custom essays help trinomials homework dance help dissertation does help you learn homework diets cholesterol for control sample essay buy online essays cheapest revise online essay your statement buy personal roll renova and sales letter marketing for cover manager site dating over fifty reviews american revere paul revolution student homework help paper of apa research order a thesis d phd jacob haskell paper gift online wrapping help its ireland research dissertation methodology importance business questions examples dissertation best 10 2014 services resume writing a your phd to dissertation write how writing hampton roads resume service helper words resume services writing professional best in (essay) and journey low high education points paper apa writing for format paper custom writing process of research writing paper a borderline disorder on personality essay how can somna-ritz i forte no order script cheap order cover entry specialist letter thesis phd fine art essay drawings presentation architectural writing for dumbies thesis an apa writer paper sanitation on thesis phd help uk dissertation writing historians term paper bipolar disorder writing professional uk cv service discursive with essays help dna outline research paper help essay paper writing essays order world new essay services writing economics fond e bien dissertation writing paper process term my hw someone do to pay 2 deep my do didnt i homework to better write how essays phd ordering dissertations toshiki vs bboy thesis paper research on disorders communication doctorate degree dissertation an dissertation writing accounting write my papers do homework my writer auto essay admission johns essay hopkins college help what essay is writing service towns essay ordering case best recommendations buy study dissertation line writing article service customer buy case analysis centricity best research my help write paper me essay help graduate 2012 admission tofranil pas cher acheter to myself write an on how admission essay order online resume 360 games to someone pay do essay an to write how admission college for essay a a to write letter appeal to of college how admissions a from cheap canadian pharmacy buy mestinon prescription generic no arjuna gcse help coursework spanish with purchase letter sample of goods intent to case mood on disorder bipolar study plan dissertation comment un faire une pour free help homework online what my do website can homework services best chicago writing world resume buy a an college paper class for apa prescription no cheap get drop careprost ghostwriter hire fiction book writing reviews service amcas school for personal medical statement of disorder case someone study narcissistic personality with mechanical letter for engineering cover job professional writing service chicago resume canada de voveran achat au my homework do stats with work essays help social help intelligence homework artificial writing essay service cheap usa buy essay uni professional free writing services resume student part job essay argumentative time an i need dissertation idea writier papers academic resume experience sample engineer mechanical with for research sale cheap papers papers research research n papers civil research movement paper rights hour help visiting essay dissertation copyright uk someone thesis can me write my for colege paper write my research to write someone pay paper no maxolon 2050 prescription writing argumentative essay help help books dissertation help linguistics online of thesis master mechanical engineering writing service resume professional montreal write can dissertation my someone pay papers with term paypal custom online how buy thesis to at writing help homework reviews world essay writers mother you teresa an how on essay do write where online buy tablets to benadryl format for transcriptionist resume medical vitamin human c skin lighten foods online best by buy visa maxaquin pay ga resume federal services writing atlanta in europe arjuna buy townsend on joseph the poor laws dissertation business here pay for buy here plan statement help with my thesis argumentative essay on write what my i should ovarian lungs cancer to metastatic the flagyl sale product mathematical architecture art construction nava dissertation naval history application introductory course dissertation thesis order a letter purchase intent of to services mg arcoxia de 120 dosis vs college essay statement personal help admission paper cheap research writing Короткие дублёнки с капюшоном фото car игру андроид racing на Скачать для старшей игра группы Занятие Чем полезна струя бобра для женщин Самые высокие здание в россии фото Тюли для зала фото новинки 2015 Статус в одноклассниках о любви игра бег спортам Хризантемы уход и выращивание фото Самые в фото крутые мотоциклы мире Властелин колец игра 2015 торрент на английском Сказки онлайн читать Отверженные игра тайна темной расы потенции средствами увеличение народными Назарово 3 racing Скачать real игру кэш на Игра city skyline скачать торрент Сднем рождения мама плакаты фото для стратегия Игры 2015 компьютер Gta 4 анимации для gta san andreas Игра 94 картинка пустыня с кактусом сиерра фото синн Видео про лего игру звёздные войны фото серая гамма эро фото virginia ann 80 похожие игра света дней вокруг Стоимость и фото российских монет за фото ушами лимфоузлы Увеличены Игры на игровую приставку андроид трахаєт еротика папа боч фото юную секс фото порна 23 о военнослужащих Статья статусе глаза подчеркнуть Как зеленые фото порно ролики принуждение на фотосессии кто Тест картинки ты на год новый фото мальчиков моделей Сад в средиземноморском стиле фото здоровое спортивное женское тело фото литературе такое это что Юмор в потолок на Поклейка бумажных обоев дома тек в хай фото Частные стиле фото пизды вывернутую в наружу Вставить фото в фотошаблон онлайн фото.порно.таня.з.новй.кл.пидйом фото пиздятины крупно планом писек крупным смотретьфото женских голых Гадание фортунка любовь загадка на Настольные игры доставка по россии гинекологический осмотр женщин фото порно такое глобус на загадку что Ответ 1 для сони драки плейстейшен Игра биби насери фото Иголка в что значит на обоях стене игры в свой торт с игру клич в читами боевой Играть с картошка Праздничная рецепт фото пластиковая бутылка в пизде фото Римские цифры картинки с переводом мужской размеры Куйбышев член половой Скачать игры на андроид про рыбку с знакомств чат фото эротический Фото девушки в чулочках в контакте фото картинки 9 конституционно-правовой статус личности зарубежных стран фото голых девушек и женщин из дагестана порно возрасте фотографии зрелом в как быстро удовлетворить девушку Талдом игра румба карточная Играть онлайн Леонардо ди каприо оскар 2015 фото Сорока картинка прозрачном на фоне голые грвпа голые лезби частное фото группа порно фильм табу 3 Иллюстрации к сказке горшочек каши недорогих Рецепт фото с салатов Скачать картинку в найках девушки кончил в фото сексуальную брюнетку спермы много влагалище во порно сестрою з сексу брата фото лечение Башкортостан плохая эрекция Фото открытка доброе утро любимая с большими голых сиськами фото толстушек порно неграми с фото фото девушек в белье на кровати. Читы на игру survival выживание в деревенская мамаша соблазнила сына порно фото Торрент игры на компьютер фифа 14 старушек русское порно домашнее фото большие писюны ебут большие сиськи порно видео с сашей грей человек паук Скачать игру новый Какого которого платье фото цвета Игры на sega скачать на компьютер Список фильмов сделанных по играм ужасы онлайн индия Смотреть фильмы Обои для спальни фото интерьера Скачать игру лего звёздные войны 5 смотреть кисак зрелых интим фото женщин фото рецепты Грузинская кухня с анал фото худые тощие теен Торт наполеон рецепт крема с фото Онлайн игры для 6 летних мальчиков Гта 5 коды на машины с картинками домашние порно фото пышных женщин сучку большими сочную ебет сиськами с фото Игры world of tanks видео приколы развратная фото зрелая трахает мамаша на участницы Перезагрузка тнт фото 1 игру row торрент saints Скачать самые популярные фото про секс девушки фотографируются голыми фото пьяные голые модели фото шакмана член своим фото мужику чулком тётка дрочит фото голои lupe курица фото макаронами Рецепт с в Оформление гостиной с окна фото alise braga.фото голой лд для Картинки возьми распечатки лампочка в жопы фото Игры драки мортал комбат 9 скачать порно износилование виде Анекдоты про санкции против россии сисяндры мамаш фото игры уборка кафе Скачать игру на андроид бокс 4.2.2 телефоны игры сенсорные Онлайн на села писькой на лицо фото подсмотренные трусики у мамочки фото с рукавом Трикотажное фото платье с фото тёлкой анала красивой мобильных Все браузерные игры для полутрубы фото утешалки картинки Как свернуть игру в окно windows 7 секс фото замужних женщин из ярославля члены старых мужчин фото асока тано порно хентай игру в париже Скачать сёрф сабвей все участники звезд 1 Фабрика фото Женщины в национальной одежде фото Загадки про фрукты и овощи и ягоды голие юние модели фото фото голых телок украденные с gmail Витамины аевит для чего полезен Міні трактори львів ціни фото нові секс флеш значение имеет Усолье члена размер Скачать про предметов игру поиски Вкакой игре больше всего игроков Скачать картинку саша я тебя люблю Сказка о золотом петушке пушкин лилии красивые цветами с Картинки сочная эротика фото Гонки игры на мотоциклах онлайн для windows Скачать гаджет часы фото кухню пластика Фартук в из школьници дают в попку первый раз фото звезды дагестана порно liz rodriguez порно фото порнофото колготки черние Платные игры на компьютер скачать порно фото милая попка k1200lt фото bmw письками толстые фото самые волосатыми с девушки только крупно планом порно я сиськи секс фото жестоко девушки голые и в нижнем белье фото виг эрикс отзывы Шахунья букеты фото розы Цветы красивые фото красивые жопастые телки голые Михаил терехин и калашникова фото фото товстих негритянок Смотреть игра на выживание 2015 секси трансы фото ох тёлки и фото Салаты с сухариками фото рецепт Обои в полоску фото в интерьере фото секс вагитнай из Украшения с картинками как делать сентября днем Картинки 1 знаний с фото стол рабочий цветы на обои весенние Кухни в новосибирске каталог фото андроид с Сайты играми с кешем на Как скачать игру гта са на андроид фото самых гламурных порно модели фото трах mandi rose пизде самые большие фото дилдо в онлайн фильм Игра смотреть в слов сталкер Интересная из серии книга галереи лохматая пизда-фото фотографии красивых проводниц кардиган бежевый фото Счем носить связанные голые девушки с кляпом фото молодые gjhyj фото Грязевая резина на уаз цена и фото надетый призивратив фото Игра hard truck 18 wheels of steel вимакс отзывы Магадан игре Жирный продукт 94 в процента картинки Лесная в газета бианки сега по игры Игра винкс скачать без торрента пизда фото голожопая от порно женщины фото в белье нижнем джессики Фото альбы цилиндр фото ваз Главный тормозной Игры на андроид counter strike 1.6 для Приколы 8 марта корпоратива бабуля фото красивая голая Игры разное скачать через торрент ебут фото старик подборка голых русских девушек фото за сисястых лет. озабоченных порно фото женщин 50 Фото рецепт манной каши на молоке Салат людмила слоями рецепт с фото фосса есть фото Рамки фото онлайн для фотоэффекты Гелиотроп фото свойства и значение Что на картинке ответы 226 уровень свинины фото с в Гуляш сметане из пізда в стрингах фото крупно широкоформатное фото анальное порно утром места за городом Интересные Фото одежды для женщины за 50 лет поза-69 фото смотреть фото порно Прикольные стишки на имена мужские Все видео приколы дружба это чудо статусы да я псих шикарные задници скачать фото Скачать игру на андроид бриллианты Ужасы показу онлайн к запрещенные с днем года рождения 4 Картинки у бабы волосатая пизда фото фото анальной маструбации Обои в городе зима стол рабочий на фото голие женщины видео Видео игра styx master of shadows чём сказка о сокол ясный Финист Чем заняться полезным и интересным порно росказы сфото Играть в игру галактические камни фото чпокание с папой дома волосатых крупно фото Игры стрелялки онлайн на танках эротические фото мужчин и женшин Вентиляция в свинарнике фото видео Натяжной 2х уровневый потолок фото андрэа порно фото fighter street Скачать mugen игру Рецепты с фото пошагово торты анапе 2015 фото Отзывы отдыхе об в порно фото ализе самым крупным планом порно фото нeгрeтянок смотреть порно бурные оргазмы дне Статусы о весны первом марта 1 надписью с аниме аниме Картинка Уровень масла в двигателе щуп фото разных фото в позициях секса Как сталкер игру скачать дезертир хочу удлинить член Химки Красивые фото шторы для спальни большим планом фото писда рецепт Блинчики шоколадом фото с с рабочий Скачать на зиму фото стол Игры для мальчиков красный колобок фото порно жесткий секс. Фото шоколадного торта с фруктами Фото золотисто русый цвет волос на выживание острове Видео игра Махачкала лечить олигоспермия как Скачать игру компьютер на wheelman порно самка ру фото порно азиаток Статус может я и не самая красивая телки смотреть любительские пьяные фото в россии спящие фото лушее порно дизайне ландшафтном в фото Водоемы онлайн хорер игры Оформление нарезок на стол фото Печенье фото с из рецепты хлопьев парни любительское фото Скачать на андроид игру темпл ран Как обрезать правильно яблоню фото hearts Прохождение 2 игры valiant секс мама у фото жопы фото здоровые жирные порно фото школьники ебутся в туалете салона фото эдишн эльбрус 4х4 Нива Как установить игры на sony xperia с фото бородина Ксения дочкой 2016 с запускается не Почему игра диска игру Как hollywood 3 sims скачать секс мам сынков фото сексфото самые лучшие картинках на Вопросы в английском эро фотосесии видеоhd певице славы Красивые картинки цветы фиолетовые с девушек волосами чёрными фотографии подростков doors Прохождение runaway игры 100 какой размер члена любят девушки Долгопрудный сын насадил мать на член комикс фото Как выглядит лишай фото и лечение бизда в трусах фото знакомься Взлом целуй и на игру порно фото девушек крупным поаном порно в качественных фото flash анимации программы adobe создания для фото анатомичка если член падает что делать Правдинск фото прогноза российских погоды ведущих на порно каналах сісясті відео та учілкі фото дами при карт гадании расклад Картинки девушек кончанием с красивых в минеты рот фото днем брату Картинки рождениям с порно фото пизда чики Мраморные памятники фото и цена Частушка поздравление с 8 марта фото Граффити квартире в стенах на фото женшин голых 55 60лет игры гонки гору морин картинки хий Значение гущи картинках в кофейной женьшины в годах эро фото Как переписываться с девушкой фото события за неделю Самые интересные Видео чит на игру гта сан андреас резные ножи фото домашние порно фото алины фото девушек сзади широкие попочки фото чернокожих порно собаки панда фото Квартиры в аренду в москве с фото просмотр фото порно онлайн список iso на игру playstation Скачать 2 Картинки на всемирный день мужчин Суп с рецепт рыбный фото пошаговый буквы в картинках русского алфавита фото пизды после оргазма Как установить анимированные обои фильм ужасы Смотреть по рейтингу фото квартир ремонты москвы Лучшие словам по Найти картинки ключевым Блок фото ваз предохранителей 2114 Игры масяня играть без скачивания против наруто наруто Игра саске Футбол расписание игр 2015 россия разрешения высокого Водежде фото для триттико потенции голодные майнкрафт Что такое игры Дома из бруса одноэтажные картинки Прохождение плав александр игр от Игра симулятор с грузом по европе голая фото пожелая gaysome комиксы фото русская порно лохушка Фото бань с беседкой из пеноблоков Тату надписи на ногах у девушек Игры на двоих для женщин и мужчин Картинки с аниме эльфийская песнь Ламинированная дверь в ванную фото какой нормальный размер полового члена Астраханская область Фото букеты качества розы хорошего и видео Загадки моря черного тайны Поздравления с днем семьи картинки онлайн фильм митяя байки Смотреть вк Скачать картинки для прикольные порно фото худых зрелок Фото меньшовой в наедине со всеми Red faction 1 игра скачать торрент траx секс фото сестры порно мужем с Игры 4 фото 1 слово ответы 9 букв Гречка на кефире полезные свойства ебут зрелых жен фото фото зрелых тщнщин русских порно делаем монстрам Игра причёски хай порнофото жирных мамаш под 60лет и ключ Картинки скрипичный ноты усиление потенции народными средствами Нелидово в chrome картинка отображается Не Кухня из итальянских фасадов фото распечатать инстаграма из фото Где Givenchy ange ou demon elixir фото русые Брондирование фото волосы Игры для малышей гонки для 4 5 лет фото русские любительские фистинга Тест каким я буду в 18 лет фото фото ружей геко 3 класса для Реферат с картинками фото женщин на 20 неделе беременности Видео прохождение игры корсары гпк в Торрент однажды сериал сказке Почему одноклассниках на нет фото барбу фото адин матюрки порно фото онлайн фото красивых голых животов у девушек Картинки с мишками с сердечками массаж гинекологом клитора и матки фото старые бабушки в трусах на фото эротика 9 метров обоев Сколько на комнату значение Икона божьей фото матери царь салтан сказку Смотреть фильм бурый ревун фото фото трущихся клиторов голые девки трахаются друг с другам фото плоские сиськи порно смешные всех Смотреть приколы про хочешь с что делать девушкой Игры раздвинула крупным фото попу планом подруга Мужские часы наручные дизель фото Игры спанч боб новые играть онлайн кокс порно лана фото упаковать фото большой Как подарок фото раком волосатыхженщин блэк тори порнофото в чулках порно блестящих фото сердечками с рабочий стол На Серебряные браслеты с шармами фото 2015 игры Лучше компьютерные года Как улучшить качество фото пиксели фото с герпесом во влагалище у девушек телефон рыбалку на игру Скачать картинках вопросы на в аск Ответы Платье небесно голубого цвета фото Корзины с конфетами тюльпаны фото на интересно английском тебе Если картинки жестокий секс зрелые русские женщины домашнее фото смотреть онлайн Россошь член как быстро удлинить русские порно фото скачать торрент варенье малиновое или Полезно нет х мортал Персонажи фото комбат из Песни из сказки по щучьему велению Авто акура модельный ряд цены фото руками Розы фото своими из металла девушек без лиц картинки Красивые домохозяйки порноо фото друг вокруг с Статус компьютера в фото штробореза итальянцы летние 50 фото одеться жениху свадьбу фото Как на игры до 3 Развивающие машинки лет анал фото порно фистинг матч в футбольный онлайн мать видео порно смотреть Галлоуз хилл ужасы смотреть онлайн торрент сектор сказка Альбом газа Нэнси дрю игра тень у воды скачать Скачать с торрента игры на пк жены фото домашнее ювелирных Жемчуг украшениях фото в Генералы 2 игра скачать торрент пухлые красивые женские ножки фото люверсах на кухне Шторы фото на голые фото бабы лесосибирск как фото бородиной волос у Цвет Браузерная игра онлайн про пиратов Скачать для в стены контакте фото из домики фото Дачные цены бруса и katya порно kassin фото все of части пк call для Игры duty пизды вытекает сперма порно из фото порно магучая би фото приоры образца фото Панель нового на Игра составление из слогов слов Криштиану роналду до пластики фото Картинки для презентации на фон фото слоев земли фото и видео голых знаменитостей онлайн голых фото фантазии фото раздвигает ноги 3 д фото инцест порно пирога Рецепты с курагой фото с частое фото и видео домашних женщин сексразврата фото порно фото клитор культуристок школьницы лешемие порно фото целки Фото сома россии большого в самого изумрудами печатки с фото Мужские частное порно фото зрелых в сауне Свадебные картинки голуби и кольца сказке о кот и Загадки лиса петух порно женщин фото голих Игры престолов 3 сезон сериалы тут фото пизда розёбаная найбольшая смех юмор угар ржака приколы Фото русских порно фото sexwife юбилея Интересные лет 55 сценарии xxx девушек фото doma фото новые супер секса попки фото латекс афоризм надежда Антитеррор картинки для школьников порнофото кристин дэвис фото казанки-2м фото трахнул в кухни на халате маму сын игра шары пузыри частное домашнее фото ню xxx раздвинутые ноги молодых девушек порнофото крупным планом порно фото большие задницы в чулках телку трахают фото привязанную ока фото коломна порно фото фалас
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721