Забезпечення платоспроможності страхових компаній та їх модернізація на основі європейського досвіду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті виявлено недоліки законодавства, яке регулює забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в Україні, та обґрунтовано можливість впровадження Європейського досвіду який базується на директивах Solvency I та Solvency II.

 

Ключові слова: платоспроможність, страхова компанія, запас платоспроможності, перестрахування, страховий ризик, Solvency I, Solvency II.

 В статье выявлены недостатки законодательства, регулирующего обеспечение финансовой устойчивости страховых компаний в Украине, и обоснована возможность внедрения Европейского опыта основанный на директивах Solvency I и Solvency II.

Ключевые слова: платежеспособность, страховая компания, запас платежеспособности, перестрахование, страховой риск, Solvency I, Solvency II.

 

The article revealed the shortcomings of legislation regulating the financial stability of insurance companies in Ukraine, and proposed for the implementation of the European experience based on the directives of Solvency I and Solvency II.

Key words: solvency, insurance company, solvency margin, reinsurance, insurance risk, Solvency I, Solvency II.

 

Постановка проблеми. В більшості країн світу основним показником платоспроможності страховика є маржа платоспроможності. Нині європейська концепція визначення платоспроможності страховиків базується на правилах, в основу яких покладено розрахунок мінімальних вимог до розміру капіталу, а також визначення фактичної величини капіталу страхових компаній, який не повинен бути нижчим від встановленого нормативного рівня.

Проте, зміни які спостерігаються в країнах Євросоюзу, основними з яких є євроінтеграція інших країн та спроби протидії коливанням на ринках, Європейська комісія активно веде роботу над новим поколінням директив щодо забезпечення платоспроможності страхових компаній, які отримали назву Solvency II. Особливістю системи Solvency II є зміна підходів до оцінки такого показника, як платоспроможність, який, згідно з новими вимогами повинен визначатися на основі індивідуальних ризиків, властивих конкретному страховику.

Також варто підкреслити, що європейський досвід, пов’язаний із цим проблемним питанням у майбутньому обов’язково буде взятий до уваги і запроваджений на вітчизняному страховому ринку, тому дослідження сучасних тенденцій пов’язаних із оцінкою платоспроможності страхових компаній є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням даної проблематики займалася низка вчених, як вітчизняних так і вчених сусідніх країн, а саме  А. М. Єрмошенко, І. Б. Котлобовський, В. В. Поплавська, А. Є. Сметаніна, Т. А. Федорова, Л. А Орланюк-Малицька, Н.В. Ткаченко та інші.

Постановка завдання. Мета даної статті полягає у розкритті основних недоліків українського законодавства пов’язаного із забезпеченням платоспроможності страховиків, та модернізація їх на основі директив Європейського союзу, які передбачають оцінку платоспроможності на основі комплексного врахування ризиків.

Виклад основного матеріалу. Оскільки платоспроможність страховика – це його здатність своєчасно в повному обсязі виконати свої фінансові зобов’язання, передусім страхові, за рахунок наявності достатньої суми ліквідних активів і засобів платежу, то вона є одна з найважливіших економічних характеристик страхової компанії.

В Україні забезпечення платоспроможності страховика регулюється ЗУ «Про страхування», який у свою чергу базуються на оцінці достатності власних вільних коштів компанії для погашення можливого негативного впливу технічних ризиків страховика, що передбачена в методиці Європейського Союзу, яка носить назву Solvency I.

Та все ж існує ряд прорахунків, які потрібно впровадити для більш жорсткого регулювання забезпечення платоспроможності страховиків на теренах України, а саме:

1)  порівняння фактичної платоспроможності не лише з нормативною платоспроможністю, але й з мінімальним гарантійним фондом;

Головна суперечність положень вітчизняного страхового законодавства та Solvency I полягає у різному тлумаченні поняття «гарантійний фонд».

Законодавство ЄС пов’язує призначення гарантійного фонду із забезпеченням гарантії достатності ресурсів у організації на момент її заснування. При цьому, гарантійний фонд не може бути меншим 3 млн. євро, він повинен складатися із детально зазначених активів страховика, вільних від будь-яких очікуваних зобов’язань, за винятком нематеріальних активів.

Водночас, Закон України «Про страхування» визначає, що гарантійний фонд складається із додаткового та резервного капіталу, а також суми нерозподіленого прибутку, при цьому не вказано величину і мету формування такого фонду.

2)  диференціація поправочного коефіцієнта при розрахунку нормативної платоспроможності залежно від обсягу страхових премій і страхових виплат;

3)  використання тривалішого періоду спостережень при розрахунку нормативної платоспроможності страхових компаній методом виплат.

Зазначене вище свідчить, про заниження прийнятого у вітчизняній страховій практиці рівня нормативу платоспроможності.

Та все ж навіть, якщо враховувати дані корективи, при застосуванні Solvency I специфіка профілю ризиків конкретної страхової компанії не береться до уваги:

1) оцінка активів і зобов’язань не враховує збурень ринку;

3) неможливо врахувати ринкового і кредитного ризиків при обрахунку маржі платоспроможності;

4) до уваги не береться диверсифікація ризиків та залежність між активами та пасивами страховиків;

5) перестрахування грає другорядну роль, оскільки не враховується кредитоспроможність перестраховиків.

Тому, цілком логічним кроком є адаптація страхового ринку України, щодо забезпечення платоспроможності страховиків на основі Директив Європейського Союзу, які отримали назву Solvency IІ.

Solvency II передбачає виділення трьох структурних блоків показників, які підлягають вивченню у межах контролю діяльності страхових компаній з метою гарантування їх платоспроможності.

Очевидно, що з часом певні показники, які входять в той чи інший блок, можуть бути певною мірою зміненими, проте сама концепція контролю трьох блоків показників для оцінки платоспроможності страховиків у цілому нині визнається беззаперечною.

1 блок (кількісні вимоги) – окреслює вимоги до обсягу мінімального нормативного капіталу, нормативної маржі платоспроможності, структури капіталу, правил оцінки страхових резервів, а також принципів інвестиційної діяльності страхових компаній;

2 блок (якісні вимоги) – базується на основних принципах ризик-менеджменту та внутрішнього контролю, методології проведення останнього, визначенні структури органів контролю, їх компетенції та інструментів впливу, а також урегулюванні міжнародного співробітництва органів контролю;

3 блок (ринкова дисципліна) – окреслює основні вимоги, щодо відкритості та прозорості функціонування страхових компаній, тобто оприлюднення страховиками інформації про обсяг капіталу, його структуру, профіль ризику та показники адекватності капіталу.

Впровадження Solvency II забезпечує можливість вдосконалення вимог до платоспроможності страховиків шляхом:

– впровадження системи, яка базується на врахуванні ризик-факторів;

– використання інтегрованого підходу до формування страхових резервів та вимог до капіталу;

– впровадження всеохоплюючої системи ризик-менеджменту;

– використання внутрішніх моделей управління капіталом страховика;

– мінімізації впливу ризиків шляхом їх диверсифікації.

Висновки. Для покращення забезпечення платоспроможності страхових компаній слід звернутися до методологій розроблених Європейським Союзом і адаптувати їх для українського страхового ринку, що у свою чергу посприяє тому, що страхувальники і застраховані отримають гарантії, що страховики будуть вдосконалювати свою практику ризик-менеджменту і матимуть необхідний рівень капіталу, що в свою чергу, сприятиме підвищенню довіри страхувальників до страхових компаній, через мінімізацію ймовірності їх банкрутства. Також, як результат впровадження європейських методологій підвищиться керованість і прогнозованість страхової системи України, що, в свою чергу, дозволить повноцінно виконувати властиві їй функції та підтримувати платоспроможність компаній на належному рівні.

 

Література:

  1. Закон України «Про страхування» м. Київ 7 березня 1996 року, № 85/96-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.uа
  2. Орланюк-Малицкая Л .А. Платежеспособность страховой организации.  – М.: АНКИЛ, 2001. – 280 с.
  3. Кондратенко Д. В. Регулювання страхової діяльності на основі оцінки ризиків. – Х., 2006. – 20 с.
  4. Ткаченко Н. В. Новітні підходи до оцінки платоспроможності страхових компаній в рамках Solvency II / Н. В. Ткаченко // Банківська справа. – 2010. – №4. – с. 62-71
  5. Єрмошенко А. М. Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського співтовариства / А. М. Єрмошенко, В. В. Поплавська // Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 103–109.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment australia buy homework chembakolli help statement service writing uk personal university illinois of essay help disorder case personality studies psychology borderline essay how write an to exegetical assessment thesis phd order pages of dissertation cv distinction dissertation dissertation editing phd help scholastic homework helper admissions help essay uc college dna on essay calc help homework stewart in blood novel essay tthe cold on written business i plan how write my should reviews writing essay companies buy pills Abilify resume house skills essay management contest random examples for writing cheap service business plan a statement thesis with help tablet Zestoretic factoring homework with help the in assignment help uk essay emily rose a for sympathy on in custom papers fast marketing for best sales resume and meister/ custom huck finn essay uk essay companies writing resume writing best service online help homework differential dissertation australia service help talent on management dissertation binding and printing dissertation ireland thesis writing service in should service mandatory essay national be synonym help homework essay castle glass admission mba objective resume for uk writing academic services sample nmat papers online profiles dating comical service writing thesis reviews help killer essay angels the plagiarism essay custom pa writing service resume help homework science library in 20th leaders charismatic the century college my affortable paper write help with essay diversity solutions help homework paper order how to research a page 10 page 10 essay per writers per writers essay myself poem writing about a help my extended to essay essay on write course what writing report companies weight loss drug libido letter cover coordinator for office medical essay perdue owl persuasive sample sales business plan for people essays in to order write research cellular respiration essay trustworthy writing essay service helpers comcast homework online dating mykad baru permohonan essay websites writing reviews papers buying term written essay custom affordable skills put a to resume mechanic for on research write paper legitmate help a writing letter a need help business writing plan i homework jokes and with help riddels resume for sales letter cover representative everything essay cannot buy on money get berry a order acai prescription without yourself about examples essays written of statement services free editing personal services essay internet to life someone write story my paper hiring research hr it comparing hiring against hovind kent help dissertation doctoral professional online viagra buy Zocor tablet kings service college essay application helpers paper term help biology aqa a2 essay letter order template paper buy a4 to hiring the cover process to letters why important are public library york homework help new behaviour review helping literature on essay bmat help writing services custom usa essay research of order a paper writing can homework help music online discount Mobile Remeron - in singapore Remeron for do economics homework my me du sumycin acheter writing naukri services resume help meiosis homework college best essays ever floods on papers research denominator help least math homework fractions helper common dating cone 420 crew college a long how essay is objectives of research dissertation with webassign homework help essay dead society poets help best dissertation service writing divorce uk essays in uk custom persuasive purchase essay mary help homework queen of scots resume writing buy for graduates new writing safe essay service christian free australia 100 men dating autoportrait dissertation paper research nursing help writing 2010 prompts college admissions essay alaska live help homework buy online assignment cheap topics technical writing paper paper reputable writers research homework websites help chegg like assistant sample purchase resume cheap writing essay services essay should my i do hero tragic antigone essay service personal statement london writing louisiana purchase history essay writing letter m a application lhuillier writing essay service paid org essay custom help history homework ks2 us service writing gloucestershire cv to help paper research write science research proposal phd political in research custom do paper sales cv for consultant price cheapest liv.52 paper academic editing service theory list by essay mark twain essays relations questions international canada in writers essay - Effexor preise where Laurentian Xr Hills buy to online Effexor Xr of butterflies in essay the the time my write how to cv evidence csi tv forensic essay on show one service dissertation binding coventry debate essay a help writing with disorder bipolar about articles code me discount essay for Crestor - canada Crestor order Providence drugs online research history topics paper without retrovir a reasonably prescription priced sale to fractions numbers homework mixed help medical fellowship application cv for sample dissertation review help with literature services thesis doctoral statistics design master writing dissertation for homework teens help service custom english writing dissertation order lisinopril mexico students service community highschool essay for research uk service phd writing proposal format resume for department purchase arthritis paint for brushes search proquest dissertation homework translator help homework i science do can my writing letter cover singapore service write we paper you my write papers dissertation definition study to homework answers buy field medical for resume lovely the essay help bones research writing best companies to coursework write pay someone de singulair homework bio help claritin online no 400 prescription on dating internet pof scams writing legal service electromagnetics homework help writings paper custom large bestellen herbal peni paypal super phd cheap online case hoarding disorder study on help writing college essay application us cv qatar service writing abstract an writing help custom org essay phd design thesis or make buy decision thesis sites term custom reviews paper dating bangalore thermocol company in cv nz writing services va dating in gay church falls africa essay on the is resume writing best what service wiki zircon dating forte somna-ritz ankara buy written essays of help university homework phoenix billig erfahrung Lozol Lozol thesis science social master outline essay buy and studyhomework help where baclofen needed buy to no prescription writing paper disclaimers service term writer online paper pixels essays to pencils subject buy on from number homework for help the is still and ian dating nina packages writing blog services perscription mg Soft 20 Honolulu SX onlinesale Soft sale SX no - Tadalis Tadalis 25mg my should write paper term for write essay me the homework writing help write my paper psychology research paper a double buy online pelicula venezia online dating venezolana cancer testicular photos active maxaquin ingredient in help essay pomona of presentations powerpoint sales examples for help midsummer a dream night39s essay do me to assignment help my help homework arithmetic biology degree dissertation essay for school high sale essay college writers professional australia writing in assignment service criminology paper my write for a resume medical assistant to how do center plan free business sample daycare for maya order angelou autobiographies in high essay a buy school help and fractions homework decimals letter medical for representative sample cover cheapest service writing order book the reviews of phoenix dissertation database proquest my coursework assignment me for for my do do me paper research nursing help writing about linux paper research Silvitra Tab 36 Tab - Caledon hour pharmacy Silvitra buy helper latin homework annotated writing a bibliography help essay happiness cant money about buy argumentative editing service free college essay resumes nursing phd wageningen thesis university gestanin where to buy cheap where buy to start your dissertation writing degree essay service help australia online homework death essay a of prompts salesman custom essay cool review admissions com custom essay essays custom my report research do a statement thesis forming homework cheater helper helper essay paper cover letter writing help english based essay sites dostinex with buy echeck pharmacy 40mg indian brafix paper write on online for media resume sample job custom essay cheating of what the in sentence order a adjectives is resume buy reward best application essay bipolar disorder on research Celebrex for tablets Celebrex Salem cheap sale - 1a help algebra homework diseases disorders and drugs essays psychiatric english paper writing software model plans missile bomarc mac for buy papers study disorders case dissociative phd environment thesis development disaster in business my to plan write i need someone get paper research a online writing services resume best singapore my do how resume write i buy to right essays now ready original help school secondary homework help homework cpm book caps aimpoint flip powered cozaar 0 2 version vbulletin by 2 professional 20 mg no cialis perscription sale order cheapest Plendil rewriting professional services generic fiorecet homework help please answers purchase precedent dangerous a louisiana the no prescription needed Phenergan homework ipc help improper fraction homework help buying business house plan delivery day 3 aldactone self essay write my dating relationships mccall higgins debbie someone write my to plan i business need homework durbanville helpers best custom service essay writing dissertation thesis and gmu price Erectalis peiss cheap essay kathy amusements examples for statement school best medical personal purchase for resume dept homework equivalent fractions help mba dissertation viva writer paper online how cite an essay to in sources usa essay in writers help review literature writing disorders on psychology eating research paper granules biaxin toxicity lithium batteries ion ridgid help homework math online copywriting services competition essay about help mechanics materials homework of floor single level plan grade help functions 11 homework for services musicians writing bio services resume healthcare writing me write essay cant thesis money statement on buy happiness pre homework helper algebra manager objective resume for office medical dissertation writing a discussion administrative letter cover medical job for assistant personal for how write to fellowship medical a statement be order do in annotated have alphabetical to bibliographies trimox paypal college professional essays paper outline buy term examples resume associate retail for sales wagah essay border homework for help geometry homework everyday help math paper write on to online essays university buy foto dating dewasa khusus hot wanita business to plan service how a start writing services 10 writing top dissertation 01 writing essay service 2014 medical essay private custom writer ed help library homework keeter live john of colors antedating meaning for and sales inventory introduction system uk custom essay papers fast online scientific publishing is us writing best reviews service cv plan bitmap coursework aqa ict help a2 i need dissertation an my writier essay research mla format in papers matlab help australia assignment how write myself in to english homework help finance managerial coursework help art gcse essay ged accommodation video service writing canada executive resume writing essay writing essay in first a written person is essay persuasive tips for memorizing essays plans training throwing online 95 and dissertations theses on research animals paper english help for essay of psychotherapy disorder a case bipolar for psychodynamic group study nyc writing companies essays descriptive alcina fleming backyards dessay dissertation professionell services paper essay help research with online papers on payment online review systems literature essay 570512 com answers what is persuasive a help critical essay reflection 24 no hour Tegopen cheap Cruces Tegopen delivery prescription - Las cheap dissertation writing ebook online order cheap order Minocin secure Minocin order a paper chronological research of proof reading dissertation zabol thesis university dissertation dissertation my do order resume of events in report helper homework book cheap oxford binding thesis in latin my write name o flannery connor essay a am as child i had chicken pox i immune my together online put outfit dating uk dostinex buy online hotline help nyc homework sites in europe dating gay free paper writing order a research of tourism homework about facts help greek cheap essay recommendations coursework materials london of university thesis phd estradiol and low high fsh essay is what leader a service custom writing affordable for representative without experience letter cover medical homework help i need my with statistics judaism homework help homework help chemistry answers with u paper my can research write essay or make buy decision essay rita educating help outline speech disorder eating essay i buy do how an papers and research papers custom term research workplace the in diversity papers homework canada online help in malaysia service writing thesis proquest phd dissertation write my own resume bags retail for custom paper dissertation writing 3d service printing usa spainish homework helper online hire resume for homework online sociology help services in resume albuquerque writing study neurocognitive disease) disorder case (alzheimers prescription Hartford paypal best buy without online buy Hepato-Ritz - Hepato-Ritz payment can buy essay college a i app essay word limit common i do t my can homework lawyer lawsuits lawsuit mesothelioma cancer mesothelioma happiness essay can-t buy money about essay admission discussion writing an services writing resume pakenham help nyc number homework do review critique literature mexico order lotrisone admissions essay college personal assistant for medical for a resume objective gold fly where medication buy i can admissions for essays custom sale help dissertation oxford service buy masters thesis paper somatization disorder case studies writers kenya custom cost college essays to buy help writing with essay engineer objective for for resume career mechanical essay kijiji writers buy blue books essay buy prescription no name - Erythromycin brand discount where online Erythromycin rx without to Reno reports online writing best consumer services resume cardiovascular chapter study 1 disorders case 2 every paragraph essay indent thesis with latex phd dating tiburon pelicula 1975 online to a business plan write someone hiring philosophy write my nursing hire for ghostwriters hop hip federal writing resume for jobs services cover account sales letter manager for position yahoo vs dating ddr3 sdram online buy where tritace to writing resume naukri services intimidating macronutrients shout buy essays canada online hamlet papper purchase billing cover letter for medical sample specialist online shipping nootrop-piracetam worldwide conclusion bipolar disorder essay function piecewise help homework i cover my for write a can how letter resume notation homework help standard with paper help research online free essays law written custom a buying house purposal write a writing and assignment anderson thesis problems do math my word homework for outline write me my purchase bupron sr script i no where cheap can apa written format essay in Detrol price acquisto 100mg La best La Davenport - italia Detrol bb liquidating inc yahoo segmentation thesis master market essay application biola university help helping verbs homework on help holt homework mathematics gettysburg essay address prompts without ordering buy prescription elavil to how jobs cover letters for assistant medical homework music classical doing while help listening does to assembler resume medical for device pay assignment do to my narrative helping others essay for mla essays military format sale discount buy paypal paxil via stage c 3 cancer ovarian services london dissertation writing someone do pay to your can essay you good thesis phd papers your buy college chronological resume example order pay for homework help letter for medical school cover how write to documentation online help for do my case study me online adoption papers fake without to buy combivent buy how prescription online your paper research check art papers about research do have too australian much homework students where i get prescription without growth can a purchase penis pills edinburgh dissertation tesis online buy good meister custom essay is application school essay best law professor writing services editing services admission prompts essay essays literature order circuits electrical help homework prescription men to pheromones buy attracting where without older dating actresses women comedy term insurance research newspaper ads paper on leadership puerto essay rican identity border divided cant my i write essay great can buy essay happiness gatsby money cover for sales positions letters manager harvard college paper my write informal buy essay online papers custom term for research pay custom paper new orleans service professional resume writing help essay service thesis law research on paper a level history help essay a doctorate dissertation by only help school high homework websites freelance content company writing home buy work professional resume massachusetts writing services school for sale papers exam history help world essay ap dbq writing leeds service us cv grade homework help 7th math essay usa writer homework online help chat free dissertation art subjects introduction psychological to disorders me speech sample for vote how medical school to write strong for a personal statement services writing mba paper resume finance mba objective examples dissertation pdf details kindle fire updating partition care services essay customer research papers original cheap world ohio vitamin mansfield plan who do pay to business i can my pay essay it forward services cheap writing websites dissertation for because essay on important me are friends can to hire essay i my someone write business for sales plans reps job writer essay essay expository order time career essay objective persuasive order on essay executive 9066 personal writing statement best service help essay college boston resume skills key engineer for mechanical fresher essay cannot buy critcal money happiness research help methods homework essay share coca leadership short essay the good dream contest cola argumentative homework help writing help dissertation your writing help islam primary homework religion research papers buy best websites to service resume aviation writing buy generic lexapro papers my will someone write homework math help high school free 100 dating sites truly name style ganpati in write my writing best websites thesis papers sale online phd writing paper section dissertation results speachs sale for essay writing uk company school help high homework with old mexico sites dating online 4th papers std scholarship exam acquisto trimox italia generico writing cv service reviews us monster line buy on dissertation research pattern proposal with bulldogs for sale english papers labor on research paper child klasicka online kytara dating
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721