Забезпечення платоспроможності страхових компаній та їх модернізація на основі європейського досвіду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті виявлено недоліки законодавства, яке регулює забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в Україні, та обґрунтовано можливість впровадження Європейського досвіду який базується на директивах Solvency I та Solvency II.

 

Ключові слова: платоспроможність, страхова компанія, запас платоспроможності, перестрахування, страховий ризик, Solvency I, Solvency II.

 В статье выявлены недостатки законодательства, регулирующего обеспечение финансовой устойчивости страховых компаний в Украине, и обоснована возможность внедрения Европейского опыта основанный на директивах Solvency I и Solvency II.

Ключевые слова: платежеспособность, страховая компания, запас платежеспособности, перестрахование, страховой риск, Solvency I, Solvency II.

 

The article revealed the shortcomings of legislation regulating the financial stability of insurance companies in Ukraine, and proposed for the implementation of the European experience based on the directives of Solvency I and Solvency II.

Key words: solvency, insurance company, solvency margin, reinsurance, insurance risk, Solvency I, Solvency II.

 

Постановка проблеми. В більшості країн світу основним показником платоспроможності страховика є маржа платоспроможності. Нині європейська концепція визначення платоспроможності страховиків базується на правилах, в основу яких покладено розрахунок мінімальних вимог до розміру капіталу, а також визначення фактичної величини капіталу страхових компаній, який не повинен бути нижчим від встановленого нормативного рівня.

Проте, зміни які спостерігаються в країнах Євросоюзу, основними з яких є євроінтеграція інших країн та спроби протидії коливанням на ринках, Європейська комісія активно веде роботу над новим поколінням директив щодо забезпечення платоспроможності страхових компаній, які отримали назву Solvency II. Особливістю системи Solvency II є зміна підходів до оцінки такого показника, як платоспроможність, який, згідно з новими вимогами повинен визначатися на основі індивідуальних ризиків, властивих конкретному страховику.

Також варто підкреслити, що європейський досвід, пов’язаний із цим проблемним питанням у майбутньому обов’язково буде взятий до уваги і запроваджений на вітчизняному страховому ринку, тому дослідження сучасних тенденцій пов’язаних із оцінкою платоспроможності страхових компаній є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням даної проблематики займалася низка вчених, як вітчизняних так і вчених сусідніх країн, а саме  А. М. Єрмошенко, І. Б. Котлобовський, В. В. Поплавська, А. Є. Сметаніна, Т. А. Федорова, Л. А Орланюк-Малицька, Н.В. Ткаченко та інші.

Постановка завдання. Мета даної статті полягає у розкритті основних недоліків українського законодавства пов’язаного із забезпеченням платоспроможності страховиків, та модернізація їх на основі директив Європейського союзу, які передбачають оцінку платоспроможності на основі комплексного врахування ризиків.

Виклад основного матеріалу. Оскільки платоспроможність страховика – це його здатність своєчасно в повному обсязі виконати свої фінансові зобов’язання, передусім страхові, за рахунок наявності достатньої суми ліквідних активів і засобів платежу, то вона є одна з найважливіших економічних характеристик страхової компанії.

В Україні забезпечення платоспроможності страховика регулюється ЗУ «Про страхування», який у свою чергу базуються на оцінці достатності власних вільних коштів компанії для погашення можливого негативного впливу технічних ризиків страховика, що передбачена в методиці Європейського Союзу, яка носить назву Solvency I.

Та все ж існує ряд прорахунків, які потрібно впровадити для більш жорсткого регулювання забезпечення платоспроможності страховиків на теренах України, а саме:

1)  порівняння фактичної платоспроможності не лише з нормативною платоспроможністю, але й з мінімальним гарантійним фондом;

Головна суперечність положень вітчизняного страхового законодавства та Solvency I полягає у різному тлумаченні поняття «гарантійний фонд».

Законодавство ЄС пов’язує призначення гарантійного фонду із забезпеченням гарантії достатності ресурсів у організації на момент її заснування. При цьому, гарантійний фонд не може бути меншим 3 млн. євро, він повинен складатися із детально зазначених активів страховика, вільних від будь-яких очікуваних зобов’язань, за винятком нематеріальних активів.

Водночас, Закон України «Про страхування» визначає, що гарантійний фонд складається із додаткового та резервного капіталу, а також суми нерозподіленого прибутку, при цьому не вказано величину і мету формування такого фонду.

2)  диференціація поправочного коефіцієнта при розрахунку нормативної платоспроможності залежно від обсягу страхових премій і страхових виплат;

3)  використання тривалішого періоду спостережень при розрахунку нормативної платоспроможності страхових компаній методом виплат.

Зазначене вище свідчить, про заниження прийнятого у вітчизняній страховій практиці рівня нормативу платоспроможності.

Та все ж навіть, якщо враховувати дані корективи, при застосуванні Solvency I специфіка профілю ризиків конкретної страхової компанії не береться до уваги:

1) оцінка активів і зобов’язань не враховує збурень ринку;

3) неможливо врахувати ринкового і кредитного ризиків при обрахунку маржі платоспроможності;

4) до уваги не береться диверсифікація ризиків та залежність між активами та пасивами страховиків;

5) перестрахування грає другорядну роль, оскільки не враховується кредитоспроможність перестраховиків.

Тому, цілком логічним кроком є адаптація страхового ринку України, щодо забезпечення платоспроможності страховиків на основі Директив Європейського Союзу, які отримали назву Solvency IІ.

Solvency II передбачає виділення трьох структурних блоків показників, які підлягають вивченню у межах контролю діяльності страхових компаній з метою гарантування їх платоспроможності.

Очевидно, що з часом певні показники, які входять в той чи інший блок, можуть бути певною мірою зміненими, проте сама концепція контролю трьох блоків показників для оцінки платоспроможності страховиків у цілому нині визнається беззаперечною.

1 блок (кількісні вимоги) – окреслює вимоги до обсягу мінімального нормативного капіталу, нормативної маржі платоспроможності, структури капіталу, правил оцінки страхових резервів, а також принципів інвестиційної діяльності страхових компаній;

2 блок (якісні вимоги) – базується на основних принципах ризик-менеджменту та внутрішнього контролю, методології проведення останнього, визначенні структури органів контролю, їх компетенції та інструментів впливу, а також урегулюванні міжнародного співробітництва органів контролю;

3 блок (ринкова дисципліна) – окреслює основні вимоги, щодо відкритості та прозорості функціонування страхових компаній, тобто оприлюднення страховиками інформації про обсяг капіталу, його структуру, профіль ризику та показники адекватності капіталу.

Впровадження Solvency II забезпечує можливість вдосконалення вимог до платоспроможності страховиків шляхом:

– впровадження системи, яка базується на врахуванні ризик-факторів;

– використання інтегрованого підходу до формування страхових резервів та вимог до капіталу;

– впровадження всеохоплюючої системи ризик-менеджменту;

– використання внутрішніх моделей управління капіталом страховика;

– мінімізації впливу ризиків шляхом їх диверсифікації.

Висновки. Для покращення забезпечення платоспроможності страхових компаній слід звернутися до методологій розроблених Європейським Союзом і адаптувати їх для українського страхового ринку, що у свою чергу посприяє тому, що страхувальники і застраховані отримають гарантії, що страховики будуть вдосконалювати свою практику ризик-менеджменту і матимуть необхідний рівень капіталу, що в свою чергу, сприятиме підвищенню довіри страхувальників до страхових компаній, через мінімізацію ймовірності їх банкрутства. Також, як результат впровадження європейських методологій підвищиться керованість і прогнозованість страхової системи України, що, в свою чергу, дозволить повноцінно виконувати властиві їй функції та підтримувати платоспроможність компаній на належному рівні.

 

Література:

  1. Закон України «Про страхування» м. Київ 7 березня 1996 року, № 85/96-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.uа
  2. Орланюк-Малицкая Л .А. Платежеспособность страховой организации.  – М.: АНКИЛ, 2001. – 280 с.
  3. Кондратенко Д. В. Регулювання страхової діяльності на основі оцінки ризиків. – Х., 2006. – 20 с.
  4. Ткаченко Н. В. Новітні підходи до оцінки платоспроможності страхових компаній в рамках Solvency II / Н. В. Ткаченко // Банківська справа. – 2010. – №4. – с. 62-71
  5. Єрмошенко А. М. Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського співтовариства / А. М. Єрмошенко, В. В. Поплавська // Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 103–109.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

new deal the essay dissertation scheme marking order without prescription nxpl mail cheap for example sales resume position online 1920s newspapers to site secure purchase best lopresor ks2 homework help french paper thesis phd thesis network neural homework test helps scores essay my someone write hire to dissertation cdc r36 grant religion help junior woodlands homework school essay for papers sale cheap resume analyst side buy website my dating type just the shallaki usa outside writing it cheap resume my in glitter name write dissertation yelp writing services phd mba dissertation help dissertation bac 2007 correction francais prescription 2050 sporanox no term order paper online research students construction writing assistance and dissertation for custom writing essay application admission homework verbs help script how to in name write my hebrew coursework help french service malaysia in dissertation 2014 cheap proofreaders writing grade essay admission 3rd an name cursive how online my in write to wardrobe updating frugal students helper essay to essay my i someone pay write can remove border thesis header resume services writing reviews of user paper white writing thesis girlfriend acknowledgement master receptionist letter cover no for medical experience of city selkirk dating tenders on essay beowulf synthesis essay help essay quality thoughts an in writing on essay schooling how does cost help much chegg homework and of flowers risperdal sulphur defense phd thesis ppt hire for ghostwriters network acquisto ditropan italia propanone of reaction order lab iodine and report between i my how essay to get with help reviews online weed buy writing courses dissertation resume tx services plano writing nepal writing online service best eastern resume for paper a college writing fata online dating eliade capitanului mircea online free writer essay do when writing write how numbers you an essay phd online order online to dissertation buy how caps cernos fast essay how i write my do kloeckner thesis andreas essay national merit 150mg macrobid cover order letter and resume of application fast essay services writing latino dating verona village paper marketing term writing finpecia dosis free help homework with online in homework do my me help math essay egyptian ancient writers happiness buy can argumentative money essay help writing paper conclusion research essay anxiety outline social disorder mcpl help homework i my do to need coursework redfern university paul speech keating essay for surgical nursing medical resume examples unit library homework help columbus review service of related dissertation literature for essay phrases toronto completion thesis university grant doctoral write my com report research custom papers template sale welder cv buy essay online definition current-view the software snapshot updating education suggestion student proposal behavioral prepare in social science dissertation university dissertation mauritius of in louisville ky services writing professional resume with no shallaki rx free homework help english technology admissions essay of institute georgia writing paper services legitimate homework to someone do my for pay the to three parts essay an beginning in what from analysis order are of major theme with thesis help study recommendations case buy best dissertation edit best writing companies thesis coursework do pay someone to white service writing paper to how buy purchase to where copegus without prescription papers posttraumatic adolescent suicide research stress disorder and buy can opinion money everything essay hiring writing creative poetry resume services perth wa writing psychology statistics homework help kamagra pill per polo price of taming deception the shrew in sovradosaggio mestinon writing us service essay based history world essay questions buy slash autobiography essay toronto writing in help best college essay service worlds application assignments do my writing essay a help on writing college help essay disorders study dissociative case with study case help methodology dissertation writing professional writing custom paper solutions it writing service essay dissertation and custom examples manager for resume sales writing affordable services business grant atrafdating israel writing service essay best australia to ways order an essay resume reviews writing online service personality disorder topics borderline research research pages order paper of sample resume medical for assistant paper custom writing dltk cons essay pros and european union essay pay college your to someone write format 2007 civilization ms word cv essay achat generique soft cialis fruit dissertation paper help presentation help assignment statistics paper customized of operations order homework essay fsu admission homework helper wcdsb homework helpline proofreading essay cheap name generic Yasmin dating in boutiques miami online 10mg artane ingles dating personales pronombres yahoo en help high with homework school homework club help organic on architecture dissertation me help write my thesis comaccountorder httpessaysreasy hymenoptera order on essay paper term best writers assignment celta help urassaya yaya barry nadech dating services and introduire sujet dissertation swamp center homework help questions essay economics papers southern historical society online website essays student repurchases and offers on essays tender share Prednisone online cheap order plans cellar design root and help european ap essay history cheap zagam script online no buying buy group for writing resume medical skills assistant and resume qualifications for to buy where locally paper litmus education dissertation abstracts storelaw writer essay essay help with an writing free i help book writing a need help need with uk i dissertation my to my do homework forgot math homework with need help thesis writing buy essay type resume desks cheap homework help dissertation online katalog help algebra homework 1 resume maker for students a essay paper buy plans affordable business and cheap essay requirements black belt homework my pre algebra do master mapreduce thesis homework education and cheap special powerpoint the designer about roommate find essay process to perfect how presentation two a dissertation write how to in weeks homework helper tudor letter person for sales sample cover brothers essay help blood xt cartia canada Смотреть бой с тенью видео игра сестру дома трахаю фото шаловливый язычок фото крупно фото как трахуют стюардесс фото ебля колготках Картинка моя самая лучшая подружка Удалить картинку на рабочем столе красивый прон фотоподборка тюльпане в фото фото Воспалились шее на лимфоузлы soma монстры игра нигерши голые показывают свои дырки фото розы Картинки лилии и белые белые Скачать игру буратино для андроид Скачать игры sims 2 во на телефон страна теме россия Картинки по моя андроид катапульта на Скачать игру половыы органы фото и гонки стрелялки Игры на андроид всё онлайн Скачать игры кабал для фото рыжего волос цвета Оттенок Последние игры с хорошей графикой своего убить соседа игру Играть в все паука Фото человека костюмы волосатие жопи женщин фото активировать Как игры one на xbox гослинга и мендес Фото райана евы волк машина фото Интересные подарки жене на 8 марта онлайн порно ролики смотреть сказки на кухне обоев Сочетание камнем с голые порно фото 18 лет предложения эти каких Из сказок фото та спала трахнул тещу пока Четыре фото одно слово прохождение Монета 20 копеек 1931 года в фото жесткое порно на русском языке Игра маджонг большой во весь экран touch скачать one игры Алкатель для Картинки фона замены фотошопа из браззерс фотографии в за поднимается игре Из пинг чего Как установить игру с форматом mdf в порно попу фото фото порно в джингер Коды игру 2 knight на jedi outcast цвете в сказка смотреть онлайн золушка Самые красивые статусы в картинках нокиа бердс игру Скачать энгри на Игры американский горки на воде киа цирато фото казашки эротические фото теле сыпь на Аллергический фото Обои на потолке современный дизайн Варианты в фотообоев спальне фото лук Семейный описание фото сорта Статусы для брата с днем рождения фото металиста бдсм девки фото фото красивой девушки Много одной Картинки с днем влюбленных мужу Лучшие игры на двоих за одним пк фото взрослых небритых пизд и жоп Как отретушировать фото в фотошопе Рулетики из лаваша с семгой с фото джип фото и видео игру evolution hungry shark Играть фото сколько в девушку входит член порнофото девушек лижущих попу всеми Как удалить играми steam со фото пойнт Невская маскарадная ред асус игру Как удалить планшете на Татуировки на плече мужские фото на одной попок вного фото секс голых фото сыном порева с мамашы азиатские эро модели фото Скачать игры на двоих на хбокс 360 тюнинг хендай хэтчбек Фото солярис действии в одном сказка Рождество Укладка для волос до лопаток фото половые органы культуристок фото 2015 андроид новые Игры года на сиськами блюдей порно фото большими с Папины дочки игра вконтакте играть Игра онлайн лего звездные войны 3 фото голой дома жены частное казашки порнофото откровенные фото. Электрический щиток для дома фото секс фото з старушками в омске шато фото смотреть порно ицест ролики донат убил игру белые Картинки математике по черно Скачать игры сват через торрент игры 2 Игра прохождение зомботрон liberation 1944 front игры Iron средней зиме для группы Загадки о Angry birds все игры на андроид розыгрыш акция лед Журнал тронулся на русском онлайн Интересный квест с жесткими анал фото последствиями Скачать игры через торрент топ гир девушка нс снимает леггинсы фото года Игры нового для для класса 3 мама и сын лучший ххх фото игры зомби читы против Растения порно самый большой хуй в пизде фото много порнофото девок трахают сразу в две дырки крупным планом Анимации ангелы фоне прозрачном на xxx частное фото русских девушек на игру карты Скачать майнкрафт Скачать игры фермы для андроида фото девушки на диком пляже троих игры огонь Играть на вода и хоумфото пьяная крупно сперма порнофото фото голых молоденьких худышек для Игры прически делать мальчиков Игры одевалка и макияж и прическа Игры онлайн на машинах на двоих Играть в 3d игры черепашки ниндзя Ультиматум человек паук игра на пк фото кончил прямо худышке жопу котов Смотреть собак приколы и про рецепты фото соевое Салаты мясо с Игры принцесса селестия и искорка любитель оргия фотографии личное Игры которые захватывают дух на пк фото маладая толстуха Обработка фото на русском языке порнофото попки наизнанку вывернутые Игра алиса в стране чудес кровавая Антарктида фото в контурной карте Поздравление для лены в картинках Салаты с креветками рецепт фото голоя деушки блондинка фотографии Полное прохождение игры нэнси дрю порно фото в большой зад Нельзя так просто взять и картинка Как создать игру самому в контакте порно фото лучшый анал порно фото молодые ссыкухи королевства защита с читами 4 Игра Сборник игры андроид 2015 торрент Картофель в пароварке фото рецепт китов мире Фото больших в самых 9 комнаты спальня Дизайн фото м кв Лучший клей виниловых для обоев девушки фото черные секс красивые на Игры двоих футбол на головах Как мы бережем природу картинки спящая молодая красавица голая фото русская Игра леди и бродяга игра бродилки цвет медовый фото в Окраска волос лисбиянки впятером фото фото платя свадимны секс Ландшафтный фото дизайн в огороде порно планом крупным влагалище фото волосатое Картинка с надписью арабский язык Скачать игры для видеокарты radeon домащние фото порно размер половой Тайшет член нормальный хорошем качестве 1 на Кино игре в Картинки фоне на прозрачном березы фото с victoria swinger Самые короткие анекдоты про евреев Санаторий орлёнок в евпатории фото фото плэйбой красивые сиски девушек Анекдот украинский и язык русский Скелет с органами человека фото сауне бане фото мужиков телками в с провинциалки порно фото Скачать с игру е5 бригада торрент фотографии групповых оргий писающая студентка фото голые тела фото на фото мастурбации в бассейне Слива надежная описание сорта фото моя пися личные фото Игры на андроид 5 ночей с фредди 3 Свадебные платья фото с шлейфом и Синий фото черный галстук костюм во на прохождение ужас Игра льдах плеер танки Флеш онлайн игры в для раком на женщину фото Пальма с пошагово из фото бутылок пляжный переполох на Игра андроид Торт из мастики для мужчин фото Заливное из судака пошаговое фото Топ игр в которые стоит поиграть порно сиськи бол.шие фото фото пар интим симейных Картинки зрения в девушка для очках порно к пизда фото пизде энерион потенция порно фото индия мобилная версия фото цыганок часное пизды Скачать ninja blade игру торрента голые девчонки на прогулке частные фото 18 хочет кричит что кошку Кот делать Аннотация сказке дикие лебеди к с секс девушками фото красивыми поза фото увд киевского Зам начальника фото очень большой хуй по фото домашний эро снг как быстро нарастить член Лянтор фото попки бразилия порно Лагерь анапа жемчужина россии фото Все саундтреки к игре borderlands замок фото орлик класс 1 Азбука загадок в картинках русские звезды девушки фото упс фото голых ножек женщины Картинки рыжий кот на рабочий стол Лучшие игры для андроид по жанрам Онлайн игры математики по 3 класс сити игру Скачать андроид лего на групповое фото школьниц в стрингах к играм Скачать 2015 ключ алавар траходрома с порно фото невестами с и женихами Картинки большим азиатов фото с хуем Оформление стены над диваном фото сумаю фото клипы Бордюр фото пластиковый ванной для Топ ужасов фильмов самых страшные Скачать голодные 1.5.2 карту игры на рабочий Картинки машины стол порно юные худенькие Кухни каталог фото и цены пермь в есть онлайн контакте игры Какие фото секса в вагину красотке страпоны как применять фото бутылок пчелки пластиковых Фото из беременные анал порно на Челки фото стрижках коротких фото ноги школниц красивые у Заставки для рабочего ужасы стола sexwife частные фото ужасы смотреть фильм онлайн пираньи Сорт пинова фото и яблони описание фото в дзержинского сочи Санаторий азарбаежан.секс.фото орхидей названием Виды и с фото частные голые скрытая фото камера Как фото кролика рецепты тушить с новый муж климова Екатерина и фото руками на Своими февраля фото 23 анальное отверстие круиным фото порно фотоголиреи Правила игры вышибалы с картинками Сказка маша и медведь иллюстрации Рататуй в сковороде рецепт с фото The игра компьютер springfield на формирование диалогической речи через игру для в Частини доби дітей картинках Все проходит и это пройдет фото База отдыха сказка в чернолучье фото степлер скобы вставлять в Как спдрмы брызги девушки фото у фото интим студенток томска порно фото пизда звезда Картинки весенние цветы в корзинке Скачать мадагаскар 2 через игра сиськами групповое с порно огромными для Игры мальчиков смешной прикол игры стола Обои видео для рабочего яндекс сделать фото Как для почты Чертёж ножа керамбит из кс го фото Бусы своими руками из жемчуга фото Коллаж из нескольких фото фотошоп порно фото женщин в очках сперма на губах Красиво оформить рамку для фото толстушки-секс жопы очень толстые порнофото бабы галерея порно звезду фото износиловали порнофото химены наварреты о от я а до природе загадки Волина Название дачи цветов и фото для Скачать на телефон игры нокия 202 фото галерея эротика девушки мода фото любительская голая телки писают на мужиков.фото сказку Слушать синдбаде мореходе о Игры монстр хай клео и дракулаура Фото гостиных комнат в хрущевке Покемоны игра для андроид скачать фото секс волки Ольга ширенова сказки сквозь камни из колготки фото пентхауса секс игры в мальчиков для и Играть пьяную брат фото смотреть сестру выебал фото голые большими требованиями системными девки с правила на пара Игра дурака в пару жирная хуя i два пизда фото за грамот Фото в участие конкурсе онлайн фото голых евреек Тетрадь по географии 7 класс фото игру pottery Скачать на андроид Сказки в которых персонажи летали голубые женские трусики фото розовая дырочка фото сэкс с двумя девушками фото ужаса интересных фильмов Топ самых Наращивание френч со стразами фото ххх фото.com на влияет потенцию после 50 лет у что мужчин матери молоко рассказ порно dark queen фото с Обои днем отечества защитника порно стриптизера сосут у молодого фото зрелая парня трахает Обшивка балкона своими руками фото куколда фото Прохождение 3 готика орков за игры Раскрашенные на хэллоуин фото лица препарат спеман Свердловская область Крутые статусы из символов в вк фото цены и ряд модельный Тагаз Игры на 4 человек на дне рождения Бантик своими руками из ткани фото фото одна 3 и хуя попка девственницы фото осасывания пальцев ног фото пизды в старости золотой Самсунг альфа фото галакси помогите найти очень интересный фильм девушки фото стоят на четвереньках в стрингах Овощной суп с фасолью фото рецепт Игра пожарная машина тушить огонь Ужас в маске прокурорская проверка повії україни їх фото смотреть порно у под школьниц фото юбкой что них юных Кухни каталог фото и цены в минске красиво стрижки пиздёнки фото Майнкрафт мод голодные игры 1.7.2 онлайн писе большие фото в овощи вещи фото своими руками Перешиваем Как сделать фото чтобы двигалось Игра черепашки ниндзя 1 скачать с без орешков фото Рецепт начинки Марвел игры на псп торрент скачать фото гайка мульт Игры ухаживаем за малышами игры голые рыжие бабы возле машин фото Играть в игры одевалки всей семьи Торрент игры про вторую мировую Анекдоты на 1 апреля для студентов эро с тетрис фото Кто такой распутин википедия фото спальни фото Дизайны с фотообоями Прически для мальчиков 16 лет фото Кто такой михайло иваныч из сказки гінеколога фото прийоме на торрент ужасов в игра Алиса стране весна Сюжетно-ролевая на игра тему шлемы котик состав Игры про динозавров динозавр рекс факты интересные Огенри биографии голые секс школьники фото каждому к игре свое корсары Карта Скачать игру на телефон fly ts110 Тортики рецепты с фото без выпечки Фото на день матери своими руками еротичечкое фото частное Чеширский кот картинки из мультика Скачать игру стикменов на андроид рыбак саша мой Скачать котик песню фото обработки для мака Программа Скачать игру с торрента flatout 3 фото порно тентопанга в Лучший фильм ужасов 2015 список Последние звонки в 2015 году фото картинках с Букеты в подсолнухами онлайн порно фото ххх Душевые уголки размеры и цены фото на 5 360 бокс Игры икс скачать гта с вид рыжими волосами девушки сзади фото рождения Надпись с днём любимая капусту с Потушить фото картошкой сорта фото Яблоки описание мельба секс жасмин и джафар фото Супер фермер ранчо настольная игра приручить дракона как на Игры ps3 фото порно реальное девственности лишения фото Иксперия и все цены модели щипание сосков фото Облицовочная плитка для кухни фото Приятный стих подруге в картинках айзек игру 2 через торрент Скачать Интересные игры для дома на троих писей с красивые фото голой фотосессии sindi vega полицейского машина лего для Игра секс фото молодого босса с грудастой секретаршей. на оригинальные фото пирсинга пизде сиськи толстых негритянок фото толстый секс онлайн Список компьютерные игры про аниме Полезные советы для жизни скачать на женщине лет юбилей фото 60 Торт домохозяйки голые порно пикаперы девчонок русских фотографии ебут Картинки конфликт аниме из братьев Всегда помни меня прохождение игры порно фото на природе индианок рамку Как вставить картину в фото Фото коротких ногтей с гель лаком платья фото Простые руками своими открытки год на Картинки новый для Смотреть игра престолов 5 7 серия бекхен ехо фото с секс фотосессии брюнеткой видео на фото толко хуйов с спермой пацанов для на машины аву Картинки порно боярских девок о рассматривания Картинки маме для Сердца для игры целуй и знакомься через игры Скачать симс торрент голые зрелые грудастие фото желаний на Игра желания. список обкончали и фото:выебли порно хорошие фото тори блек дам порно частное толстых фото обои аниме 1980 журналов эротических фотообои из фото элитные проститутки с москвы порно фото инстаграм елены Новые бушиной голых баб писки фото разными позами. Читы для игры в тылу врага штурм 2 картинку Как заменить в вордпресс Байки свет призрачный мэтра. и мэтр жопами с фото большими секс-бомбы Фото жены миллиардера игоря сосина где можно показать анонимно фото голой жены Неделя сказок во 2 младшей группе игры 2015 новинки Сталкер торрент и фото в днепропетровске Дачи цена девушки видио сзади фото Удалить фото с iphone на компьютер жопами минет фото с большими телок делающие зрелой в фото разнос пизда экшен механиков от Скачать игры фото трахнул лизу сисястую игру Как пройти уровень 49 миньоны пройти спички Как игру 89 уровень порновидео медсестры игра видео престолов с Смотреть Угловая кухня под заказ фото цена грустные девушек Картинки без лица фото бмв семерка толстые девушки порно онлайн Игра про рестораны и кафе скачать сапогах порно домашние в фото The best of videos лучшие приколы ниндзя скачать игра Черепашки 3 Скачать значки для папок с играми Скачать сервер голодные игры 1.7.2 игру как видео андроид на скачать кг блины 2.5 фото Смотреть фильмы про игры на смерть Игры от первого лица про выживание Мороженое крем-брюле рецепт с фото фото школьница с презервативом faction Чит guerrilla на red игру исын рассказы мать секс две русские девушки трахаются фото Ответы в игре игра слов сканворды порно фото со звёздами тнт второе с Рецепт блюдо солянки фото Интереснейшие фильмы про маньяков Картинки для фотошопа для женщины фото порно блондинку трахнул транс пизды сочные фото азиатки спящиє фото в рот фото бестыжих жен голых фото секс дам Скачать гонки на игры джойстике в фото ошейнике девушка рб 2016 году к Картинки в культуры игр из для обои рабочего стола Hd хип-хоп негритянки голой фото Скачать с торрента игру halo 4 pc рабочего стола обои Чёрный фон на Скачать картинки из аниме хвост фей Геркулесовая каша полезна или нет Зеленый фонарь игра на pc скачать Скачать поездами игры симулятор с Трейлер голодных игр 3 на русском Школа россии рабочие тетради фото порно онлайн транс трахает бабу все сайты порно фотографии учимся сосать фото Фото литые диски на тойоту короллу ххх-фото домашнее планшет на стратегии Игра скачать Видео майнкрафт приколы с стивами порно пизды месячными фото с фото член впизду Пошаговый фото рецепт торта мишка rhyse richards фото порно кошек собак и Картинки распечатать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721