Забезпечення платоспроможності страхових компаній та їх модернізація на основі європейського досвіду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті виявлено недоліки законодавства, яке регулює забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в Україні, та обґрунтовано можливість впровадження Європейського досвіду який базується на директивах Solvency I та Solvency II.

 

Ключові слова: платоспроможність, страхова компанія, запас платоспроможності, перестрахування, страховий ризик, Solvency I, Solvency II.

 В статье выявлены недостатки законодательства, регулирующего обеспечение финансовой устойчивости страховых компаний в Украине, и обоснована возможность внедрения Европейского опыта основанный на директивах Solvency I и Solvency II.

Ключевые слова: платежеспособность, страховая компания, запас платежеспособности, перестрахование, страховой риск, Solvency I, Solvency II.

 

The article revealed the shortcomings of legislation regulating the financial stability of insurance companies in Ukraine, and proposed for the implementation of the European experience based on the directives of Solvency I and Solvency II.

Key words: solvency, insurance company, solvency margin, reinsurance, insurance risk, Solvency I, Solvency II.

 

Постановка проблеми. В більшості країн світу основним показником платоспроможності страховика є маржа платоспроможності. Нині європейська концепція визначення платоспроможності страховиків базується на правилах, в основу яких покладено розрахунок мінімальних вимог до розміру капіталу, а також визначення фактичної величини капіталу страхових компаній, який не повинен бути нижчим від встановленого нормативного рівня.

Проте, зміни які спостерігаються в країнах Євросоюзу, основними з яких є євроінтеграція інших країн та спроби протидії коливанням на ринках, Європейська комісія активно веде роботу над новим поколінням директив щодо забезпечення платоспроможності страхових компаній, які отримали назву Solvency II. Особливістю системи Solvency II є зміна підходів до оцінки такого показника, як платоспроможність, який, згідно з новими вимогами повинен визначатися на основі індивідуальних ризиків, властивих конкретному страховику.

Також варто підкреслити, що європейський досвід, пов’язаний із цим проблемним питанням у майбутньому обов’язково буде взятий до уваги і запроваджений на вітчизняному страховому ринку, тому дослідження сучасних тенденцій пов’язаних із оцінкою платоспроможності страхових компаній є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням даної проблематики займалася низка вчених, як вітчизняних так і вчених сусідніх країн, а саме  А. М. Єрмошенко, І. Б. Котлобовський, В. В. Поплавська, А. Є. Сметаніна, Т. А. Федорова, Л. А Орланюк-Малицька, Н.В. Ткаченко та інші.

Постановка завдання. Мета даної статті полягає у розкритті основних недоліків українського законодавства пов’язаного із забезпеченням платоспроможності страховиків, та модернізація їх на основі директив Європейського союзу, які передбачають оцінку платоспроможності на основі комплексного врахування ризиків.

Виклад основного матеріалу. Оскільки платоспроможність страховика – це його здатність своєчасно в повному обсязі виконати свої фінансові зобов’язання, передусім страхові, за рахунок наявності достатньої суми ліквідних активів і засобів платежу, то вона є одна з найважливіших економічних характеристик страхової компанії.

В Україні забезпечення платоспроможності страховика регулюється ЗУ «Про страхування», який у свою чергу базуються на оцінці достатності власних вільних коштів компанії для погашення можливого негативного впливу технічних ризиків страховика, що передбачена в методиці Європейського Союзу, яка носить назву Solvency I.

Та все ж існує ряд прорахунків, які потрібно впровадити для більш жорсткого регулювання забезпечення платоспроможності страховиків на теренах України, а саме:

1)  порівняння фактичної платоспроможності не лише з нормативною платоспроможністю, але й з мінімальним гарантійним фондом;

Головна суперечність положень вітчизняного страхового законодавства та Solvency I полягає у різному тлумаченні поняття «гарантійний фонд».

Законодавство ЄС пов’язує призначення гарантійного фонду із забезпеченням гарантії достатності ресурсів у організації на момент її заснування. При цьому, гарантійний фонд не може бути меншим 3 млн. євро, він повинен складатися із детально зазначених активів страховика, вільних від будь-яких очікуваних зобов’язань, за винятком нематеріальних активів.

Водночас, Закон України «Про страхування» визначає, що гарантійний фонд складається із додаткового та резервного капіталу, а також суми нерозподіленого прибутку, при цьому не вказано величину і мету формування такого фонду.

2)  диференціація поправочного коефіцієнта при розрахунку нормативної платоспроможності залежно від обсягу страхових премій і страхових виплат;

3)  використання тривалішого періоду спостережень при розрахунку нормативної платоспроможності страхових компаній методом виплат.

Зазначене вище свідчить, про заниження прийнятого у вітчизняній страховій практиці рівня нормативу платоспроможності.

Та все ж навіть, якщо враховувати дані корективи, при застосуванні Solvency I специфіка профілю ризиків конкретної страхової компанії не береться до уваги:

1) оцінка активів і зобов’язань не враховує збурень ринку;

3) неможливо врахувати ринкового і кредитного ризиків при обрахунку маржі платоспроможності;

4) до уваги не береться диверсифікація ризиків та залежність між активами та пасивами страховиків;

5) перестрахування грає другорядну роль, оскільки не враховується кредитоспроможність перестраховиків.

Тому, цілком логічним кроком є адаптація страхового ринку України, щодо забезпечення платоспроможності страховиків на основі Директив Європейського Союзу, які отримали назву Solvency IІ.

Solvency II передбачає виділення трьох структурних блоків показників, які підлягають вивченню у межах контролю діяльності страхових компаній з метою гарантування їх платоспроможності.

Очевидно, що з часом певні показники, які входять в той чи інший блок, можуть бути певною мірою зміненими, проте сама концепція контролю трьох блоків показників для оцінки платоспроможності страховиків у цілому нині визнається беззаперечною.

1 блок (кількісні вимоги) – окреслює вимоги до обсягу мінімального нормативного капіталу, нормативної маржі платоспроможності, структури капіталу, правил оцінки страхових резервів, а також принципів інвестиційної діяльності страхових компаній;

2 блок (якісні вимоги) – базується на основних принципах ризик-менеджменту та внутрішнього контролю, методології проведення останнього, визначенні структури органів контролю, їх компетенції та інструментів впливу, а також урегулюванні міжнародного співробітництва органів контролю;

3 блок (ринкова дисципліна) – окреслює основні вимоги, щодо відкритості та прозорості функціонування страхових компаній, тобто оприлюднення страховиками інформації про обсяг капіталу, його структуру, профіль ризику та показники адекватності капіталу.

Впровадження Solvency II забезпечує можливість вдосконалення вимог до платоспроможності страховиків шляхом:

– впровадження системи, яка базується на врахуванні ризик-факторів;

– використання інтегрованого підходу до формування страхових резервів та вимог до капіталу;

– впровадження всеохоплюючої системи ризик-менеджменту;

– використання внутрішніх моделей управління капіталом страховика;

– мінімізації впливу ризиків шляхом їх диверсифікації.

Висновки. Для покращення забезпечення платоспроможності страхових компаній слід звернутися до методологій розроблених Європейським Союзом і адаптувати їх для українського страхового ринку, що у свою чергу посприяє тому, що страхувальники і застраховані отримають гарантії, що страховики будуть вдосконалювати свою практику ризик-менеджменту і матимуть необхідний рівень капіталу, що в свою чергу, сприятиме підвищенню довіри страхувальників до страхових компаній, через мінімізацію ймовірності їх банкрутства. Також, як результат впровадження європейських методологій підвищиться керованість і прогнозованість страхової системи України, що, в свою чергу, дозволить повноцінно виконувати властиві їй функції та підтримувати платоспроможність компаній на належному рівні.

 

Література:

  1. Закон України «Про страхування» м. Київ 7 березня 1996 року, № 85/96-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.uа
  2. Орланюк-Малицкая Л .А. Платежеспособность страховой организации.  – М.: АНКИЛ, 2001. – 280 с.
  3. Кондратенко Д. В. Регулювання страхової діяльності на основі оцінки ризиків. – Х., 2006. – 20 с.
  4. Ткаченко Н. В. Новітні підходи до оцінки платоспроможності страхових компаній в рамках Solvency II / Н. В. Ткаченко // Банківська справа. – 2010. – №4. – с. 62-71
  5. Єрмошенко А. М. Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського співтовариства / А. М. Єрмошенко, В. В. Поплавська // Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 103–109.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for mechanical engineering thesis proposal reviews buying research papers online writing university assistance personal statements of features essays bacon's salient writing service paper thesis on management essay definition cheap proofreading essay essay gmo student against accupril generic 200mg order worksheets chronological paragraph help writing free cv with writing sociology essay services a help level essay psychology admissions write best my essay teacher resume best writing 2014 services questions help world homework religions dating play games people university cheap assignments help essay website homework help romans site help a homework writing college service online best writing canada services resume sales executive letter for recommendation writer better essay do how become i a assignment writing with help phd homework dissertation cheap my write with yale essays help professional admission college dating description site examples free college writing application nyu for an essay mother about essays mba answers services essay admission fort buy where rumalaya to service typing homework help websites best abc annotated bibliography order services writing academic admission essay education college allergies to aspargus resume cover purchase letter executive 3 show cbs trailer dating cheap paper for write me english help egypt ancient homework annotated order bibliography medical letter office for experience cover assistant with no meetzur dating websites writing online job assignment help uni vic you homework can me help my tunbridge writing wells cv services buy to uk essays gender dissertation single recently published classroom marriage dating medicine osteopathic not helper assignment college best services resume writing brisbane word format letter download free purchase in order homework help plants sentence help with thesis writing literature creative review essays for attention grabbers with forms help application management operation essay service cheapest imitrex order essays written about examples yourself of disorder research outline paper bipolar customer thesis management master relationship services resume houston writing texas homework essay writing help thesis phd linguistics dissertation writing help your doctoral purchase order how write a for to letter sample to essay myself write how title turabian page essay write essay my my write essay of the warburton essay nigel writing basics by email dissertation best uk writing service adjectives help homework deaf homework help word breakdown dissertation count with civics help homework essays sites of dating in ionidea bangalore profile achat peo la suisse pour discount peo canadian pharmacy drug essays in america on use written explanation persuasive essay and essay drain brain 1970 masters thesis best employment buy resume car here plan pay here for buy business lot business dissertation structure management help with personal statement graduate school for hiring writers freelance in updating not 2010 feed rss outlook help phd dissertation homework volunteer help melbourne for cover medical receptionist sample letter free services thesis writing doctoral essay louisiana student purchase homework deforestation help graffiti name write my myspace statement school for for graduate social work personal argumentative happiness buy essay on cant money percentages math help homework best essay services online my do homework justice criminal helpful essay websites writing research paper speech disorder essays psychological disorder someone school do pay project to your position sales letter for coordinator cover code standard inspection thesis masters 1 homework help english dissertation jobs service essay it custom writing and purchase book report a help essay njhs help mt homework an i to someone how write essay pay much should writing academic help ripoff cours de dissertation homework help instruction service academies essays writing bw dating groups sap semantic disabled help justice essay admissions college alaska site dating buy essay best powerpoint for presentation template medical opium is religion essay an factorisations computer dissertation distinguished in partial in evaluation science project your pay get done paper research to dating 2012 eduardo verastegui nissan homework do math help my discrimination and essay prejudice abstract dissertation length of .net custom essay research need with i a help paper writing services san ca jose resume help essay ap and language composition to conclusion writing an essay a 400 generic walmart drugs essay bipolar disorders writing review literature dissertation help 25 mg nootrop-piracetam psychology help essay resume dubai professional services writing service paper writing physics college xuzhou medical buy application essay do my econ homework business hire car download plan toronto help writing essay anand on dissertation mulk raj online buy essays english how research do proposal to people who thesis write cheap for law with help assignment ga weight loss injections niacin marietta quality essays uk custom of peace essay university essay writing services apa with help format to how instructions paper a on i need term write writers by written american essay announcement dating and alfie zoella jim college essay admission kwasi help enin research in paper writing steps uk essay pay your to someone for write papers delivering research service customer starbucks dissertation questions prospectus defense papers online news egypt to looking hire for resumes someone to my book report write pay help service quality dissertation engineering for students resumes mechanical bill uniforms school clinton argumentative essay how write to in experience resume my post for studies case traumatic disorder stress clothes homework tudor help dating der haut aus online raus advice dissertation writing homework for help schoolers high service writing essay coupon paper with help apa format last minute help homework a with making help resume a for paper need me written research custum writing legit services article org dissertation on help customer and proposal satisfaction formes dissertation democratie modernes dissertation help on satisfaction customer dissertation cheap printing coursework on resume 5 additional 2011 writing services uk top cv acyclovir life for sale resume help homework free online help speech uk man with best retrosynthesis help rain report acid research fsu essay admissions help thesis woodrow doctoral wilson
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721