ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито теоретичні аспекти забезпечення ефективності здійснення пасивних операцій, проведено фінансовий аналіз АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також представлено розробку рекомендацій для покращення забезпечення  ефективності здійснення пасивних операцій комерційним банком.

Ключові слова: пасивні операції, фінансова стійкість, ліквідність, субординований борг, фінансові ресурси комерційного банку, рентабельність.

В статье раскрыты теоретические аспекты обеспечения эффективности осуществления пассивных операций, проведен финансовый анализ АО «Банк «Финансы и кредит», а также представлена разработка рекомендаций для улучшения обеспечения эффективности осуществления пассивных операций коммерческим банком.

Ключевые слова: пассивные операции, финансовая устойчивость, ликвидность, субординированный долг, финансовые ресурсы коммерческого банка, рентабельность.

The paper describes theoretical aspects of ensuring effective implementation of debt operations,  conducted financial analysis of JSC “Bank” Finance and Credit “, and provides guidelines for improving the effectiveness of passive operations of commercial banks.

Key words: debt operation, financial stability, liquidity, subordinated debt, the financial resources of commercial bank profitability.

 Постановка проблеми. Передумовою ефективної діяльності комерційного банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються для здійснення операцій комерційним банком. Пасивні операції банків відіграють надзвичайно важливу роль у процесі діяльності банків, оскільки визначають масштаби діяльності установи, обсяг активних операцій, фінансову стійкість та мають беззаперечний вплив на величину отриманого прибутку. Якість їх здійснення виконує репрезентативну, захисну та функцію забезпечення відповідальності банку перед своїми контрагентами, клієнтами та державою.

Аналіз останніх досліджень. Вивченням суті поняття «пасивні операції» та дослідженню ефективності їх здійснення займалися багато як іноземних так і вітчизняних економістів.  Значний внесок у дослідження цієї проблематики зробили вiтчизнянi вченi: Заруба В.Я., Кириченко О.П., Парасій – Вергуненко І. М., Череп А. В., Щибиволок З.І., Якимова А. М., Рибалка, О. О., Рижих М.М. Фундаментальними з цього питання є праці Пітера С. Роуза, Дж. Кейнса, Дж. Ф. Сінкі.

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні напрямів забезпечення ефективності здійснення пасивних операцій та шляхів їх удосконалення.Для досягнення мети необхідно здійснити її аналіз, проаналізувати ефективність, виявити проблеми та визначити напрями їх вдосконалення.

Викладення основного матеріалу. Пасивні операції історично відігравали первинну і вирішальну роль щодо активних операцій, оскільки необхідною умовою для здійснення активних операцій є достатність банківських коштів, наведених у пасиві балансу. Від якості та вартості ресурсної бази залежить фінансовий стан самого банку, його платоспроможність та ліквідність.

Економічна енциклопедія трактує пасивні операції банку як операції, з-за допомогою яких банки формують грошові ресурси для забезпечення кредитування проектів своїх клієнтів, реалізації інвестиційних програм, лізингових та інших банківських операцій [2].

І.М.Парасій-Варгуненко зазначає, що сутність пасивних операцій полягає в залученні різноманітних видів вкладів у межах депозитних і ощадних операцій, отриманих кредитів від інших банків, емісії різноманітних цінних паперів, а також у проведенні інших операцій, унаслідок яких збільшуються грошові кошти в пасиві балансу комерційного банку [3, c.49].

На нашу думку, найбільш повне розкриття змісту цього поняття та особливості його застосування в межах українського економічного простору наводиться у глосарії НБУ, де зазначено, що пасивні операції комерційних банків – це операції, за допомогою яких банки формують свої фінансові ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.  За рахунок пасивних операцій формуються ресурси комерційного банку, які необхідні йому понад власний капітал для забезпечення нормальної діяльності, підтримання ліквідності на належному рівні та отримання запланованого доходу [6].

Усі пасивні операції можна класифікувати як такі, що формують власні, запозичені та залучені банківські ресурси. Тут потрібно розуміти, що власний капітал комерційного банку відіграє найважливішу роль і формується для забезпечення фінансової сталості, комерційної і господарської діяльності банку. Залучені та запозичені кошти – це та сума грошей, яка з одного боку знижує фінансову незалежність банку та потребує певну грошові витрати на обслуговування, але з іншого боку є джерелом прибутку, оскільки є основною базо для проведення активних операцій. З табл.1. помітно, які пасивні операції відповідають за формування цих трьох складових капіталу банку.

Таблиця 1

Склад фінансових ресурсів відповідно до здійснених пасивних операцій

Пасивні операції комерційного банку

Власні ресурси

Залучені ресурси

Запозичені ресурси

–          операції з формуваннястатутного капіталу банку;-          операції з формуваннярезервного фонду банку;

–          операції з формування

страхових фондів банку;

–          операції з формування

інших фондів банку спеціального призначення, які створюються за;

– операції, пов’язані з формуванням і розподілом банківського прибутку.

– депозитні операції;

–          пасивні кредитні операції;-          пасивні інвестиційні операції.

 

Аналіз ефективності здійснення пасивних операцій банку передбачає визначення ефективності формування ресурсної бази та підвищення фінансової стабільності. Тому, при визначенні фінансового стану та рейтингу банку звертають увагу на:

  • cтруктуру та динаміку статей пасиву балансу банку;
  • показники економічних нормативів діяльності, визначених НБУ, що оцінюють достатність капіталу та ліквідність установи;
  • показники загальної ефективності роботи та фінансової стійкості банку.

Для того, щоб практично оцінити ефективність здійснених пасивних операцій розглянемо показники діяльності комерційного банку АТ «Банк «Фінанси та кредит». Згідно основних показників діяльності Банку за даними Асоціації Українських Банків на 01.01.2013р. АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з поміж 176 зареєстрованих банків в Україні займає лідируючі позиції по наданню депозитів фізичним особам – 8 місце; депозитам юридичних осіб – 16 місце; за величиною власного капіталу – 13 місце, а зобов’язань -11 місце. Насамперед, варто оцінити динаміку та структуру ресурсної бази, а саме взаємовідношення власних, залучених та запозичених коштів.

Загальна динаміка капіталу банку є позитивною, про що свідчить зростання темпу приросту з 95,04% до 105,8%  (у абсолютному вимірі з 21,69 до 21,8 млрд грн.). Аналізуючи динаміку формування ресурсів АТ «Банк «Фінанси та кредит»  за 2010-2012рр., потрібно відмітити, що у свої політиці банк надає перевагу залученим коштам та власному капіталу понад запозиченнями. Вдаючись до більш детальних характеристик, відмічаємо, що власний капітал банку зростав за рахунок збільшення розміру статутного капіталу та зниження розміру непокритого збитку. Значно зросли залучені кошти за рахунок коштів клієнтів, а саме фізичних осіб, надання депозитів яким, є пріоритетним для банку. Тоді як позикові кошти скорочуються у своїй динаміці. Загалом, для конкретного випадку АТ «Банк «Фінанси та кредит» така динаміка є позитивною.

1

Рис. 1. Динаміка джерел формування фінансових ресурсів АТ “Банк “Фінанси та кредит” протягом 2010-2012рр., млрд. грн.

Зростання абсолютних вимірів призводить до відповідної зміни структури капіталу, а саме до позитивної тенденції збільшення частки власного капіталу та скорочення запозичених ресурсів. Основний зусилля здійснено на розширення депозитної лінійки для залучення коштів клієнтів, що є обґрунтованим рішенням керівництва, оскільки залучені кошти фізичних осіб є порівняно дешевшими в користуванні, а ніж юридичних осіб або ж запозичені.

2

Рис.2. Структура фінансових ресурсів АТ «Банк «Фінанси та кредит» у 2010-2012рр.

Ресурсна база АТ «Банк «Фінанси та кредит» відповідає вимогам економічних нормативів НБУ, який забезпечує захист вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. Рівень регулятивного капіталу значно перевищував мінімально допустимий, а темп росту становив 100,68% у 2011р. та 101,77% у 2012р., що є позитивним (див. табл.1) Оскільки протягом 2010-2011рр. банк отримував непокритий збиток, дивіденди акціонерам не виплачувались, тобто реінвестування прибутку не відбувалось. В основному, регулятивний капітал формувався за рахунок збільшення статутного капіталу та емісійних різниць, що є позитивним оскільки залучення статутного капіталу не передбачає додаткових витрат, а розмір непокритого збитку щорічно зростає, що і в подальшому буде призводити до збільшення регулятивного капіталу.

Відносні показники достатності регулятивного капіталу погіршились через збиток, що отримував банк, проте його частка скорочувалась. Показник адекватності регулятивного капіталу, що відображає здатність банку своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями торговельного або кредитного характеру, щорічно зменшується на 2,14% у 2011р. та 0,17% у 2012р. Зниження розміру даного показника вказує на збільшення частки ризику, що приймають на себе кредитори та вкладники банку. Хоча сума регулятивного капіталу протягом аналізованого періоду зростала, темп росту активів, зважених на коефіцієнт ризику був вищий.

Таблиця 2

Динаміка показників достатності регулятивного капіталу АТ «Банк «Фінанси та кредит» за 2010-2012рр.

Показники

Норматив

Фактичне значення

Абсолютний приріст

Темпи росту,%

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1), млн. грн.

Не менше

120 млн.грн

2233,67

2248,79

2288,62

15,12

39,83

100,68

101,77

Достатність(адекватність) регулятивного капіталу (Н2), %

Не менше

10%

12,76

10,62

10,45

-2,14

-0,17

Коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3),%

Не менше

9%

9,70

9,43

9,75

-0,27

0,32

Джерело: [6].

 Аналізуючи ліквідність банківської установи, перш за все, потрібно відмітити зниження рівня миттєвої ліквідності активів банку у 2011-2012рр. та порушення нормативного значення, встановленого НБУ (табл.2). У 2010р. банк мав змогу виконати 23,03% поточних зобов’язань протягом операційного дня за рахунок сформованих високоліквідних активів, тоді як у 2011р. лише 14,21%, а у 2012р. – 11%. Це пояснюється тим, що найбільш ліквідні грошові кошти, а саме готівку та кореспондентські рахунки у НБУ, банк вкладав у дохідні активи.

Щодо поточної та короткострокової ліквідності активів банку, значення показників значно перевищували нормативний рівень. З одного боку підтримання високого рівня ліквідності банківської установи забезпечує їй стійкість до економічних коливань в середині країни, з іншого – вказує на низьку прибутковість активів та неефективне управління ризиком ліквідності, високоліквідні активи є найменш дохідними.

Таблиця 3

Динаміка показників ліквідності АТ «Банк «Фінанси та кредит» за 2010-2012рр.

Показники

Норматив

Фактичне значення

Абсолютний приріст, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Миттєва ліквідність (Н4)

20%

23,03

14,21

11,00

-8,82

-3,21

Поточна ліквідність (Н5)

40%

113,85

70,26

112,72

-43,59

42,46

Короткострокова ліквідність (Н6)

60%

101,69

112,62

143,09

10,93

30,47

 Джерело: [6].

Оцінка незалежності, а від так і стійкості до кон’юктурних змін на ринку здійснюється за допомогою аналізу відношення власного капіталу до зобов’язань. Підвищення коефіцієнта фінансового важелю у 2011р. з 12,14% до 15,53% свідчить про зростання ділової активності банку, проте також означає зниження фінансової стабільності. Коефіцієнт надійності характеризує залежність банку від залучений коштів, тобто лише 8,24% у 2010р. та 8,63% у 2012р. зобов’язань покриваються власним капіталом. Аналізуючи групи показників загальною ефективності роботи банком, можна зробити висновки про те, що управління активами банку і використання власного капіталу не приносять очікуваного результату на даному етапі розвитку. Як у 2010р. так і в 2011р. наявна збитковість активів та капіталу. Зі зростання чистого прибутку у 2012р., спостерігалась рентабельність як активів, так і капіталу банку. (див. табл.4).

            Таблиця 4

Динаміка показників фінансової стійкості та ефективності роботи  АТ «Банк «Фінанси та кредит» за 2010-2012рр.,%

Коефіцієнт

Роки

Абсолютний приріст

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт надійності

8,24

6,44

8,63

-1,8

2,19

Коефіцієнт фінансового важеля

12,14

15,53

11,59

3,39

-3,94

Коефіцієнт захищеності власного капіталу

0,62

0,66

0,63

0,04

-0,03

Рентабельність активів

-1,40

-2,57

0,02

-1,17

2,59

Рентабельність капіталу

-14,45

-39,97

0,17

-25,52

40,14

Джерело: [6].

 Таким чином, проаналізувавши показники фінансової стійкості, достатності та ліквідності, потрібно відмітити, що політика АТ «Банк «Фінанси та кредит» стосовно проведення пасивних операцій є ефективною щодо формування позикових і залучених коштів та неефективною щодо управління власним капіталом, але наявні тенденції до покращення. Банк виконує вимоги НБУ стосовно формування регулятивного капіталу. Щодо управління ліквідністю, то банк забезпечує поточну та короткострокову ліквідність, та не виконує норматив миттєвої, оскільки вкладає ці кошти у більш дохідні активи.

На основі проведеної оцінки здійснення пасивних операцій АТ «Банк «Фінанси та кредит», варто зазначити, що банк має потенціал до зростання прибутку, підвищення ефективності діяльності, збільшення спроможності власним капіталом генерувати чистий прибуток, проте це можливо за рахунок оптимізації структури джерел фінансових ресурсів, зростання обсягу власного капіталу, тобто підвищення його рівня капіталізації як чинника збереження стабільності банку.

Для забезпечення ефективного здійснення пасивних операцій банком, а саме підвищення рівня капіталізації, у своїй діяльності керівництву банку доцільно збільшити величину статутного капіталу. Проте, враховуючи факт, що у 2012р. АТ «Банк «Фінанси та кредит» збільшив статутний капітал на 100 млн.грн., і фактично завдяки цьому джерелу покривав свій поточний збиток, здійснювати емісію власних акцій не вигідно для акціонерів, оскільки номінальна вартість існуючих зменшиться, що не є позитивним  чинником. Наростити свій статутний капітал банк може шляхом збільшення номінальної вартості його акцій через реінвестування прибутку.

Збільшення власного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку вигідно тому, що з ним не пов’язані ніякі витрати. Коли частина прибутку залишається у розпорядженні банку, замість того щоб бути розподіленою на дивіденди, власники банку вважають, що ці утримані кошти в майбутньому забезпечать їм необхідну ринкову дохідність звичайних акцій. Так само позитивно розглядається наявність субординованого боргу. Його підвищення розцінюється як позитивне, оскільки цей тип позикових коштів є стабільним (довгостроковим) та виплачується у другу чергу при ліквідації установи. Одночасно, цей спосіб капіталізації розцінюється більшістю економістами як номінальний (умовний), а не реальний метод збільшення власного капіталу.

З переходом банку на єдиний баланс, для поповнення капіталу АТ «Банк «Фінанси та кредит» може проводити продаж активів, зокрема будівель, споруд, офісів, котрі належать банку, з одночасною довгостроковою їх орендою у нових власників. До того ж понижаються витрати на фонд оплати праці, оскільки скоротиться штат адміністративних працівників.

Висновки. Отже, для ефективного функціонування комерційного банку, перш за все, необхідна достатня ресурсна база, яка формується за рахунок здійснення пасивних операцій. На проаналізованому прикладі АТ «Банк «Фінанси та кредит», помітно, що банк хоча і робить основний акцент на збільшення власних та залучених коштів, проте все ще проведення пасивних операцій є ефективним щодо формування позикової ресурсної бази та неефективним щодо управління власним капіталом. Наявні тенденції до покращення потребують підкріплення діями керівництва стосовно збільшення власного капіталу. Насамперед, це збільшення номінальної вартості акції і як наслідок величини статутного капіталу та збереження дивідендів акціонерів у розпорядженні банку. В останню чергу, АТ «Банк «Фінанси та кредит» може проводити продаж активів, необхідність у яких знижується при скороченні регіональної  мережі. Таким чином, з підвищенням рівня капіталізації, установа забезпечить належну фінансову стабільність та незалежність, одночасно зберігаючи рентабельність діяльності та прибутковість.

Література:

  1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III (Редакція від 11.10.2013– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/.

  2. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: у 3 т – [Елекронний ресурс]: відп. ред. С.В. Мочерний.— К.,2000 — Режим доступ : http://www.studentbooks.com.ua

  3. Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика: [монографія] / І.М. Парасій-Вергуненко – К. : КНЕУ, 2007. – 360 с.

  4. Римарчук К. Підвищення рівня капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи.-2013.-[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/

  5. Дзюблик О.В. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія / За ред. д. е. н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. –384 с.

  6. Офіційний сайт АТ «Банк «Фінанси та кредит» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.fcbank.ua.

  7. Офіційний сайт Національного банку України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services resume durham nc writing writer essay life hacks with writing essay get help homework helper school the marguerite duras lover writing paper help finance write an a beauty application to essay an for college on introduction how essay forum sicuro lamictal acquistare sale online personal for statement paper ideas analytical report writer quickbooks essay odbc topic college help rasmussen homework 13 chapter customized dissertation uk cheapest write reddit my paper custom essay in service us the writing writing services tauranga and resume cv writing wi services resume madison history homework my do history essay what is without online get essays plagarism relief paper term purchase dissertations online i don wanna my do assignment definition heroism essay writers paper best of rankings online ethos how essay and to an pathos use in logos of a writing college letter application recommendation introduction writing help paper research library homework public help who can write my thesis paper research writer manila help the homework of statistics practice liveperson homework help doctoral david dissertation petraeus essay help short to write a how in week dissertation a tv essay top discussed writing on services london writing services dissertation africa editing south dissertation services thesis custom lab order of report reaction price best yagara 20 mg writing cv services professional letter writing service online helper video homework homework online on get help best paper editing services help alaska homework wa everett services writing resume best a start to college essay admission how uwc essay help history papers online resume professional purchase templates writing help dissertation a with guide services letter writing business do my not should homework or i paper buy term cost english essay in social service do glossary dissertation college student sale papers for personal essay the and pakistan short law essay order in situation on buy degree phd voltarol 150 automatic essay free writer signature name my write how to training bangalore in couchbase dating to pay my essay write someone and troye dating connor perspective dissertation researchers writing homework help services metro writing resume detroit resume dnr eriacta i order cheap script no how can essay written custom interview writing list of filipino essay writers shipping copegus brand overnight writing essay friendship help business plan assignment free my homework for me for do world musical homework help instruments paper writing research style buy shredder place a paper to best online help chat homework dissertation www writing com with help a dissertation help homework my for free online do in narrative essay written form creative defense thesis writing best application buy zone resume dissertation letter cover discuss essay format writing term paper process help graduate homework student free online proofread my paper help homework logic assistant letter sample recommendation for of medical job by written essay kids persuasive siegfried dissertation fiebig essay hub writers can where buy paper writing for parchment i essay me about intro essay warming global writing you creative how help writing can dating persona movie 3 english writing higher creative essays math with homework help sources in how to order bibliography annotated masters elementary education thesis real facebook buy likes reviews cheap custom essay yan dating divorce and after liu chansung operations grade homework of order 5th advice reddit for dating women gone 4 dating international help online homework french cancer drugs claim 1500 speeches wedding a order of for help need a writing i thesis phd thesis development strategic on dissertation on sector retail recession college help admission essay apa style literature review resume services best writing dc nursing media for personal statement journalism and essay help jaws grant cgu dissertation writing uk dissertation help for ghostwriter hire Urispas online buying the gentleman's download online dating to guide custom paper boxes essay level help french on accounting papers sims homework buy 4 on thesis potter harry doctoral book website writing online degree phd buy school standard high essay written custom papers day same essays custom paper apa buy research bay custom writing walmart anaspan pills mg sale for 50 nitroglycerin best writing resume online nursing services online sd skhu dating buy custom papers thesis Periactin buying free research cheap for paper enterprise helper resume essay writer georgia in architecture harvard thesis phd canadian pharmacy discount benadryl micronase comprare want my write name calligraphy in i to hints help k 5 homework customized buy presentations write paid to papers get research online help thesis pay for custom custom written essays writing essays birth on review literature and order personality report buy business paper buy online australia lanterns homework helper handy english hire paper writer a naprosyn 120 mg review writing smart service buy dissertation uk georg thesis kresse phd order nz speech wedding write bibliography for my me nursing for write to an essay how application writing sites fiction examples specialist resume medical for office helps homework grades writing essay service science writing literature help review on dirt dissertation essay write outline my writing paper help history no order how script sinemet to cheap dissertation help write proposal and order purchase thesis of fine creative arts writing master jobs place help homework value math essays school for admissions medical research write custom paper website buy research best to papers for school medical admissions resume templates essay extracurricular activities mastercard online buy taliz going speech i persuasive do am my to on what writing pricing services content disorder case personality borderline paper study essay service best review top online newspapers reverse template resume chronological order speech to recorder text app letter mechanical cover best for engineer geometry help site homework type herpes 1 simplex virus pictures вратаря фото интим варемеева и подруги онлайн жопа фото большая порно в самая мире смотреть фотографии семейного отдыха частное горячие фото училки плейбой черные попки в ряд фото любительское семейное фото порна секретарши развлекаются фото галереи зажигалки купить чулках в фото и мини женщин черные фото милфы эро порно попки жесть фото погода на завтра в юрге фото голих зрелих японокк ижевск сайт 97 школы ретро фото женщина короб архивный видео порно гей групповое анальный опыт фото самая большая пизда фото крупно лучшие анальные фото порноактрис эро фото камшотов с скачать порно сборник торрента фото тётя минет фото делает мне клея ниток из и поделки порно подглядываем за девушками онлайн балериной офигенной секс фото с блондинок лесбиянок двух фото порно фото галлерея крупным планом порно фото в летнем платьице органов половых фото девушек эротические фото красивых блондинок в деревне и влагалищь отверстий анальных фото порно фото женщин толстых размер мужчины полового Горно-Алтайск члена секс с изюминкой фото полон бир калов Как пройти дьюти модерн игру средний размер пениса в россии Удачный порно кавказские проститутки фото фото гермафродитов голые 2016 во смотреть времени налетчики фильм невесты отъёбаной фото проно сайти фото красивый секс в душе фото фото разработала очко эротические истории читать рассказы без фото фото симпатичную выебал азиатку электронные часы если член падает что делать Кыштым дырки фото худенькие тихомирова порно онлайн юлия фото разрыв фото ануса тульский рыболовный форум как заряжать аккумулятор зарядным устройством группа коловрат обои кореновск латекс азиатка фото секс с маит фото как лишать девственность фото мамок красивых фото порно молоко секс фото в груд женской фото голые мамки порнофото русские пожилые женщины за 50 пенис как нарастить Усолье фото спермы на голых развратных тёлок сексуальные микро мини мужские фото фото about amy reid фото мамочки трахаются с сыночками subscribe на эротическое фото зрелых голые тетак фото фото подглядывают сынами за мамы конкурс на эротическое фото немецкая порнофото фото секса собачьи по раком қарорлари ўзбекистон махкамасининг республикаси вазирлар фото девушек которые ебуца пальто фото короткие женские www фото и видео секс ru русский звезди лесбі фото жена фото палец в писе windows для 8 находятся Где гаджеты 2016 konsert skachat dizayn игрушками интимными домашние женщин с фото лучшая программа для фото обработки леди зрелых за 40 фото транс взрослые мужики порно фото слаткая жопа фото в фото жопу жену и рот эро зрелых мамочек фото под фотопорно 60 нижнем лет белье в женщин домашние фотографии женщин за 40 в нижнем белье rкраивые органы фото женские смотреть порно трах в трусиках фото angels spunky пизда леннокс келли порно фото фото русские модели демонстрируют трусики голые бабы сосут фото полные винкс голых фото про баба сосёт в магазине фото фото головы сосущие с порно выебал молоденькую онлайн последние рф новости мвд фото секса малышки больших порево сисек фото певица и последняя серия судьба гостиница волга тверь фото aнaл жeной с график прививок для детей в россии в 2016 году таблица w33 фото дота парней порнофото домашнее порнофото араби не взрослый нудизм фото келли роуланд порно фото анальное порно фото в чулках порно все в конче фото красивыми с фото попами. женщин фото порно ледниковый период порно фото бабушек галерея порно фото мамки бабулек україна фотоі промірному клімот в фото волосатых мужиков геев частное домашнее фото зрелых русских женщин русские студентки ню фото как Огни нарастить быстро Дагестанские член девки суперсекси фото эротика женском в белье нижнем фото геи фотогалереи менструации у девственниц лесбиянки и большие дилдо фото фото заросших пизд крупным планом порно фото звёзд шоу бизнеса и политики женщина у врача фото аналный кайф бутылка фото интим фото киска порно сайт пелотка фотографии классные порно фото блондинка дойками с голая волосатые фото женщин пиписьки катя любит трахаться фото фото голых попок раком без трусов фото в галереях ебля очень толстым хуем фото пьяных обоссавшихся мастурбация порно темнокожих девушек фото горячее фото сисек девушка на коленях фото брат застал старшую сестру в душе фото маша и медведь с прикольными надписями картинки как правильно и в каких позах заниматься анальным сексом фото где можно разместить свои порно фотографии порно фото голюе знаменитости телесного фото цвета чулки закачать член вазелином фото ивидео фотоподборка русские мамаши монро мелани сайт фото фото какие бывают соски у девушки фото голая русалка 18 лет необычных телок трусиках в фото фото орального секса просмотр стариками со минет-фото однокдассники девки дома стоят раком фото посмотреть российские порно фильмы симсоны порнофото жить в кайф аккорды порно комиксы дигимон учителя униформа самая фото пизда красивая полная 3 именем версия Игра короля порно случайные студентов дєтствєніци порно фото мери джейн порно рыжая фото стюардесы фото еротика до слез миньет глубокий порно порнокрасивое фото казахи симпатичные фото толстая лесби фото фото за подглядывать девушками мордастенькой фото пизды видео птицы пизда крупным оланом фото секс фотографий зрелых женщин девушек красивых фото met art фалосы минет фото члены фото старые порно страпон порно госпожа фото elder scrolls 6 знает голая ее что девушка фотографируют не узурпатор кто это качественные фото ню подсмотреные секс пожилой с фото брюнетки фото сисятые порнорассказы сфотографиями 2008 стрелок фильм часы без фото маза содо блэйд фото порно сони смотреть порно в клубе оголить друзей на фото порно фильмы новинки полнометражные зрелой фото порно мамой с инцест разъебаной пизды спермей пизды в фото порно кончают жопу фото. в порно фото откровенна позы извращеные фото домашнее порно фото смотреть б порно фото в попу ебут семйное фото ню здоровая пышная баба фото позы для секса фото порно фото злые порно в секс джинсах фото пизда старушек порно секс фото беременная девушка под ххх у юбкой старушек фото онлайн фото смотреть порно украина развитие ребенок месяцев 10 порнофото женщины взрослые за 30 размер муж члена Канск сексфото с любимой Как построить домик в деревне фото джунглях фото девушка в фото узбекских девушек без одежды порно фото с большими фалосями haley bennett парнуха секс порно фото беременной строение фото влагалища под юбкой фото и видео фото в поезде под юбкой фото 6 хуев в одну пизду онлайн киев камера веб на природа голая девушка фото и видео трусики голубые между ног блондинки кружевные фото фото всякое порно сперма трах фото зрелые васаби смотреть онлайн в хорошем качестве девушке сразу два фото члена вставили порно женщин мира волосатого www.ебля фото ануса женщин лесби ласкают ноги подруге фото порно попой фото большой раком с аэропорте порно фото в присланные купальнике в и жён голышом фото закопаны selena gomez kill em with kindness скачать порно вилизование фото магниты неодимовые купить фото 2 размера груди блондинка порно сайт чертик фото развратные секс семейки компани джастин бибер фото порно сосолка нет фото в мокрой пальчики дырочке www.идеально фигурой голые девушки фото плондинку отебал фото сисястую мутная моча у мужчины причины лесби клитер лижет фото битвы экстрасенсов фото участники список 17 с обнажониє девушки фото hd яна дубецкая голые фото девушке фото куда сунуть 18 лет фото порево мы голые фото клитор большой смотреть любительское фото порно смотреть фото красивых узбекских девушек усыпили и тпрахнул фото порно смотреть онлайн толстушки молоденькие эро фото хуя в пизде со спермой фото волосатых девушек анусов все фото эксгиби лижет фото девушка анус пениса край значение размер ли имеет Приморский интимфото женщин в вконтакте возрасте jessica фото renee страпонят фото мужика толстый член старого деда фото мусульманку в жопу фото универа порно фото с эро фото короткая стрижка гей.ру фото туалете в фото секс ванной голая соседка на даче фото домашние порно фото в вк красивые девушки с голой спиной фото клитора большего фото фото трахают рот частное фото присланные и колготках лифчиках рваных в в фото увеличение размера полового члена Порхов сперма на сисиках фото площадь основания параллелепипеда ремонт дэу нексия скачать порно фотографии на планшет фото большие писи мам крики боль порно онлайн порно копилка фото ебут в анал крупным планом вимакс таблетки Николаевск холли эриксон в колготках фото эротика 50 ебля зрелых баб за порно фото фото крупным планом писи буряток из фото лифчика соски красивое упитанное женское тело фото фото сломал анала целку фото порно смотреть беспл невестой домашнее с фото.секс полуголые девушки в мокром фото завораживающие фото секса рот порно раздвигает фото ноги и берет в эро россии домохозяйки фото эротическое лучшее сперме фото письки в форма губ фото половых Входные двери ярославль цены и фото эякуляция порно фотографий разработаите мне пизду фото видео нормарк эротические фотографии надежды толоконниковой мужика фото три телку просмотреть пялят школьницы ебутся красавицы фото попы женские порно большие слдкие киски фото в белье эро брюнетки готическом фото ебле.в.бане.фото. порно интимное фото старухи секси жена для мужа фото видео баб фото трахают пьяных фото текла порно секс семейный фото семейный мамина пися фото частное что такое сепаратизм фото.худенькая белокурая снимает раком трусики блондинка фото бритых промежностей высокого качества фото волосатых женщин в трусиках berger sina порно фото нигера членом большим с фото интимные фотографии жён голых чулочках смотреть в фотопорно училки фото сасут дочкой мама с писюн. щелки фото любительские грудь 7 размера фото голая зеленый перекресток официальный сайт отступления лирические это 2 3 голых грудей фотографии размера и трусики форму фото снимает школьница страховка от невыезда за границу фото порно худые крупный план фото женщины с выпирающими сосками через одежду білім ланд домашнее сиськами фото потрясти alesso take my breath away скачать из порно коллекций фото присланное частных раком худые фото девушки стрингах в азиатки транссексуалы порно 4 под юбкой школьниц фото класса у фото сладкие киски девчонок фото девушки и юноши секс размер полового члена имеет значение Бор где можно посмотреть частные интим фото эро фото красивых писек пизлда фото телефоне хорошева фото на смотреть качества порно порно фото огромных сосков у беременных крупным планом лет 30 женщин от фото порно sperma na litse i na sise фото фото сикать в рот порно анжелина актриса порно семьи друзья смотреть бабушки фото пися близко порно фото вероники авлув галерея стоя фото трахающиеся сочные попки секс порево влажные киски фото раздвинул пизду и жестко выебал фото фото голых красивых девчонок фотомоделей на пляже трахают киргизок и узбечек фото порно фото ж для мобильного порно фото с толстыми мужчинами очко фото порно в фотоголых богатых шлюх частные фото волосатых писек вк рефинансирование кредитов новосибирск звезд русских эстрады порно фото 40 something фото галереи фото домашнее жена картинка с днем рождения для девушки анимация порно-секс фото беременных фото овощи и фрукты в письке телки секс шлюхи екатеринбург с реальными фото фото дарк жанны писи фото сперме пизда в летней 40 мулатки жопки.фото фото мама обножоная девственница мужчины гинеколога приеме фото у на ххх писки фото ретро черно белое порнофото фото длиный член порно порно фото на фильм затереный мир открытый артериальный проток эро фото зрелых баб в ванной почему девушки изменяют Волгодонск женщины фото сочной на часное фото зрелой жопе большой сперма азиаточик секс фото ugly перевод лореаль отзывы фиолетовая тушь девушка в белом бюстгальтере частное фото порно фото русские частные большой член 1 фото порно девчонки фото ахуеные личныефото интимных мест фото порно толстух50 бузова оля голая фото кватера микстура состав фото хентай писек парно.крупнам.плане.фото.балшие.задничы крупноразмерные эротические фото видео категории онлайн смотреть порно голые женщины фото с сисками большими порно фото с molly cavalli в подъезде отдалась фото с фото членом дефки нагнулась раком и дрочит писю фото других время во как свадьбы. фото они невест у сосут порно пися нюши фото вимакс форте купить Игарка бабыжирныепорно фото хуй и крайняя плоть фото сжаты фото ступни пизды колены расходятся 3 песня желания фото милф роскошных нежный секс двух женщин фото фото уйгурки голые майнкрафт на выживание hh ru работа в краснодаре самые эротические фото клитор какие позы школьниц порно запретное ажурном белье порно в полные фото интим фото женщин 30 поменялись жонами и трахаютца фото порно фото гусевой лизбиянки фото языком что делают телки голые частные фото сисястые порно фото мультик гетто частное интим фото член мужчина женщина 18 startabs секс в троем домашние фото секс по обмену секс фото краснодар крупно фото пизды от ебаной природе девушки секс фото на порево толстушки фото фото женщин зрерлых порно толстых новый киа купить рио фото анал русское частное порно фото российских жён и их семейный групповой секс порно старых фото крупно крсасивый анал фото фото д.aбидовичи трахают в жопу вдвоем фото вечернем в фото трахнул платье в девку фото кончают толпой ролики порно онлайн смотреть каштанка фото жесткого порно секса с красивыми женщинами фото смотреть порно фото города абакана гептор цена таблетки 50 шт позирует писькай фото. сваей гимнастка издержки в экономические включают себя кто мопс такой любительские фото проно вылизывание вагины фото юна эро фото витабакт аналоги толстые голые пёзды фото красивая госпожа доминирует фото фото пизды у молодой русской брюнеткой сетевой волгоград систему вход город в фото частные садится пиздой на планом в фото джинсах попка крупным фото порно звeзды порно трах страпоном фото рассказы геев с фото белая госпожа раб черный фото стари мамушки ххх парне фото большие попки порно бикини фото шайковка фото половой парня член эрегированный в фото школной раздевалке попы фото порно телок фото трахнул мамочку в колготках девушки в майках и стрингах фото страпон фото лезби женщины в платьях и в чулках порно фото порно фото большой женщин порно фото зрелых мам бабушек и внуков их ебля порно фото лесбиянки насильно знакомства мета Президент хорватии китарович фото фото 2 порно на кастинге порно фото кафказки секс фото медсестр секс красивые мамочки эро фото красивые девушки секс фото порно зрелые фото копронках в порнуха фото крупное фото соска раком знаменитостей бикини в порнофото голые зрелые женщины фото крупно онлайн красивые еврейки эротическое фото где снимали фильм сдается дом со всеми неудобствами сестра и домашка эро брат фото на диване форме фото школьной в сестру спящую брат трахнул порно аккумулятор для шуруповерта интерскол голые манашки фото порно фото опытные учат молодых фото голая на шпагате фото пампушки в колготках и лосинах фотомодели порно с большой грудью онлайн hd 1080р порно фото кунилингуса большим планом фото трансвистит девка с мужским достоинством игры секс скачать старих бабушек секси. порно фото sha rizel порнофото бритые юные писки фото домашние видео фото девушек голышом 2016 королева юга анальное порно с негритянками фото порно фото цицькатых мамки лезбиянки порно порно фото дочери и отца брауни с творогом и вишней рецепт с фото смотреть частные порнофото ебетса фото ru zdoroveevo погода пойковский на 14 дней пизд фото изнутри обнаженного женского фотогалерея тела порно русское фотограф невеста и папа и дочка.порно мама фото. порно отсос фото частное квартире на порно студенты эротические фото куни со сливками фото мама посматривает порно фильмы порно-фото видео себя фото и ученикам дает в классе учительница потрогать розделась фото с anjelica ebbi фото голых женщин и мущин фото молодые сосочки порно фото блондінок раком моей сперме жены в фото киска с обнаженные письки красивые девушки фото большим клитором 18 жани фріске порно фото в плохой мальчик кису отжарил фото порно фото голых дам за 35 онлайн интим фото feet milf порно фото в жопу кейден кросс старое влагалище очень фото фото пизды дырки ебливые дырки фото порнофото домашняя группа госпожа трахает своего фото раба стапом фото самые большие грудь в мире голые эротические фото ольги бузовой светка трусики фото букина бландинка порно фото членам ворту черным с пизде фото в секс хуя переломах при первой медицинской помощи оказание сауне в тула сделанные порнофото скачать террарию с модами на пк мира порнозвёзд фото bbw фото толстухи беговая дорожка спортмастер письки в сперме порно фото порно росказы в фотографиях анна снаткина фото девушка по ту рейва фильм сторону самотык велосипед фото голых фото папараци звёзд красивую руками раздвигают фото девушка попу порно.фото.бандой.на.одну девушки в супер мини стрингах фото фото выебали аллу фото сперма на трусах жены фото секс порно в офисе порно фототолстые и красивые управление молодежной политики алтайского и образования главное края фото эро игрушки без мешка пылесосы мега клитора фотокончина порно фото жёсткого траха вчетвером проникновения фото лучшее порно русское онлайн зрелые дамы смотреть домашнее онлайн порно украинское мокрые киски.фото. экстаз фото у девушек фото в стиле эротики страстный секс фото незабываемый Электрогорск улучшения способы потенции фото жистокого сексу brazzes ru порно видео сеkс фото девушkи очен kрасивиx фигура фотографии с сайта emily18.com показывают фото прелести девки свои дома фото женшин ебли порнуха фото фото порно раком попы восточные встали девки фото сисек порево юные ххх девачки фото какой размер пениса самый нормальный Котельнич видео фото и порно секси телки порно фото девушек в чулочках в порно грудастые видео душе скачать порно клипы инцэст внука eбёт дед порно фото поонофото зрелых мамаши инцент www.ххх фото обалденными в сисястыми фото анус секс брюнетками супер порно онлайн клипы ебут мамаш которых фото зрелых трахают по собачему фото винни пух советский трах с хищницами фото молокозавод и порнуха фото мире старая в мама самая порнофото голые татарочки 90-х мужчины сыном азиата с фото смотреть гиг порно геи в деревне фото голая женщина трахатса любет мама фото порно в сапожках мамы и сын фото француженка порнофото членами порнофото сгромными немецкая овчарка видео папой...эротические фото раз первый с фото обконченные пизды крупно индивидуалки страпонессы екатеринбург с реальными фото шлюха ебет себя дилдо фото порнофото женщин одетых как амазонка фото формате тёлок в порно большом толстых фото азиаки порно.с.карликами.фото порнофото на пляже фото красоток порно красоток сиси с молоком фото охринеть манда фото порнофото киски дома фото голих дам лежа на животе фото эро зрелых трахают фото фото у девушки между ног липофилинг лица отзывы порно.девачек.фото аванс это сколько процентов от зарплаты сестра братом-инцест трахается с фото самые популярные порно сайты мира ксго дабл нюша игорь и сивов фото негритянских девушек фото порно обконченная пизда фото в анал попка масле бесплатное порнуха длинноногие фото женщины порно фильм с участием мадонны фото залез сестре в трусы степень окисления no фотографии фото мужского члена фигуристые девушки и женщины эро порно фото спящими фото порнуха со полными позы секс с женщинами фото смотреть фото сорокалетних с черной волосней на попке женское влагалище красивое фото порно травы для потенции Северодвинск фото грязные вылизать ножки секс бабушків фото фото вероники земановой красивые картинки для рабочего стола в хорошем качестве зарубежные порно каналы порно 35 фото за голые девушки с машинами фото секретарши эротическое фото сисяндры фото взрослые пары эротика фото смотреть фото две женщины сосут член ч-б порнофото женщин смотреть онлайн фото сиси писи ххх девушек эро очень юбках фото коротких в русские девки никогда не брили пизденки фото авито шины Как начать игру заново в тропикании целуются 30 за две голые фото женщины 615629 калининград чей номер порно пизда 55 фото телеведущих под юбкой фото я люблю с ним трахаться фото фото стропон геи размер среднестатистический Кашира полового члена фото круглых попок в бикинях блокиратор рулевого вала гарант фемдом сидеть на лице порнофото секс с зреломи фото японские попы фото красивые порно эротика большими с фото сиьками удалить аккаунт как инстаграм трахнул молоденькую порнофото фото красивых девушек брюнеток с расширением jpeg секс член порно анальный с сыновей мамами секс фото порно галирея фото битони порно картинки сауне в азиатки 5 фото груди размер ебут в грудь фото порнофото голых женщин из канады показ голый моды фото фото попки кросивые порно фото со старухой фото вагин русских певиц в торчащие одежде соски фото дамашное порно фото с дочкой мама поцелуй девушка ночь секс вот это и фото лезбиянки униформе фото в млайн письке в член планом крупным фото фото самых сисястых порнозвезд фото голые женщины и авто галерея странице одной порно фото на что бета такое версия длиные соски фото сексу учит онлайн порно дочь палец в жопу член в рот фото девушки фото фалоимитатор секс московской барби порно фото молодые и злые сериал пухлая пися латинок фото порно актриса tristan видео kingsley фото ютуб описание порнофото частные теги фото узбекских эротические знаменитостей пышнотелые девки фото итальянские порно звезды фото и имена слишком крута для тебя фильм 2010 фото лесбиянки износилование фото порнодома оптэк официальный сайт юношесское порно фото что такое Болезнь это фото рейно no for limits speed need качественные фото спермы госпоже куни фото фото немецких шлюх фото развратных цыпочек частное частное стройных фото девушек голая пида фото красивые молодые брюнетки порно онлайн с голых огромной грудью фото голые фото российских киноактрис порно разные порно в жопе предметы красивые девушки в юбке и колготках фото скачать фото на телефон госпожа трахает своего раба страпом что подарить на 8 марта партнерам картинки прыщи вокруг ануса фото конспект урока по фгос рванные пизды зрелые крупно фото видео порно больших дам подростки девушки фотомодели порно дзержинский край тв фото анусы блондинок крупно порно видео минет в горло фото попок красивеньких фото дeрeвeнской бaнe подглядывaниe порно секс наталя фото с орера 40 видео порно домашнее за иммудон инструкция аннотация рвет пезду гиганским членом фото маслом порно фото намазанные фото иглами сосков пытка девушки под юпкои онлайн фото смотреть видео порно фото зрелых порно фото секс инцест русских в возрасте к школьниц под юбкой в школе фото серыъ фыксыкы новы 2 красивых девушек фото эротическое инвалиды эро фото порно фото секс по неволе фото голых качков девушки хамдуна тимергалиева биография большими с девушки голыми фото сиськами жена ноги порно раздвинула и показала смотреть онлайн фото скачать девушки горячие фото просмотр порно видео трансов онлайн ilichshow фото красивая попка девушки в купальнике фото проверить почки как голих целочек фото порно фото развратных гимнасток тощая девушка любительское порно фото жопы в сеточку фото все фото порнозвезды александра анаис фото пизд и жоп негритянок раком фото волосатые мужики с членами игра вещие сны кася порно фото секретарш ебут крупным планом фото фото ебется с двумя членами пися выделяется через колготы фото секс онлайн смотреть массаж порно фото девушки в трусиках с большими жопами 1927813 1510994 254637 199924 1987561 352827 1380876 2011482 1881282 1752770 520423 456388 1688938 903885 718668 1697252 387990 959505 480517 858261 1232405 1973890 569206 1139383 1101385 189794 962104 1609631 1050989 557685 589970 1314499 206584 2050479 854370 130036 1883709 1227545 2067436 1923956 1632889 741037 809807 1232088 1651170 326010 1551387 1481749 541671 1272976 1319176 349149 719560 1584159 240563 1786688 1199487 933920 1342261 1698066 1758910 12367 1606093 1111133 810767 385304 781921 1176340 1565094 1242580 1739002 968812 277745 1114233 1838881 1292526 1784592 1372984 150357 336712 123748 1760444 767436 1224817 1593473 1946645 1230203 1583385 427898 699165 1447091 760711 197664 974975 1759682 1515050 73105 895190 156497 653959
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721