ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито теоретичні аспекти забезпечення ефективності здійснення пасивних операцій, проведено фінансовий аналіз АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також представлено розробку рекомендацій для покращення забезпечення  ефективності здійснення пасивних операцій комерційним банком.

Ключові слова: пасивні операції, фінансова стійкість, ліквідність, субординований борг, фінансові ресурси комерційного банку, рентабельність.

В статье раскрыты теоретические аспекты обеспечения эффективности осуществления пассивных операций, проведен финансовый анализ АО «Банк «Финансы и кредит», а также представлена разработка рекомендаций для улучшения обеспечения эффективности осуществления пассивных операций коммерческим банком.

Ключевые слова: пассивные операции, финансовая устойчивость, ликвидность, субординированный долг, финансовые ресурсы коммерческого банка, рентабельность.

The paper describes theoretical aspects of ensuring effective implementation of debt operations,  conducted financial analysis of JSC “Bank” Finance and Credit “, and provides guidelines for improving the effectiveness of passive operations of commercial banks.

Key words: debt operation, financial stability, liquidity, subordinated debt, the financial resources of commercial bank profitability.

 Постановка проблеми. Передумовою ефективної діяльності комерційного банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються для здійснення операцій комерційним банком. Пасивні операції банків відіграють надзвичайно важливу роль у процесі діяльності банків, оскільки визначають масштаби діяльності установи, обсяг активних операцій, фінансову стійкість та мають беззаперечний вплив на величину отриманого прибутку. Якість їх здійснення виконує репрезентативну, захисну та функцію забезпечення відповідальності банку перед своїми контрагентами, клієнтами та державою.

Аналіз останніх досліджень. Вивченням суті поняття «пасивні операції» та дослідженню ефективності їх здійснення займалися багато як іноземних так і вітчизняних економістів.  Значний внесок у дослідження цієї проблематики зробили вiтчизнянi вченi: Заруба В.Я., Кириченко О.П., Парасій – Вергуненко І. М., Череп А. В., Щибиволок З.І., Якимова А. М., Рибалка, О. О., Рижих М.М. Фундаментальними з цього питання є праці Пітера С. Роуза, Дж. Кейнса, Дж. Ф. Сінкі.

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні напрямів забезпечення ефективності здійснення пасивних операцій та шляхів їх удосконалення.Для досягнення мети необхідно здійснити її аналіз, проаналізувати ефективність, виявити проблеми та визначити напрями їх вдосконалення.

Викладення основного матеріалу. Пасивні операції історично відігравали первинну і вирішальну роль щодо активних операцій, оскільки необхідною умовою для здійснення активних операцій є достатність банківських коштів, наведених у пасиві балансу. Від якості та вартості ресурсної бази залежить фінансовий стан самого банку, його платоспроможність та ліквідність.

Економічна енциклопедія трактує пасивні операції банку як операції, з-за допомогою яких банки формують грошові ресурси для забезпечення кредитування проектів своїх клієнтів, реалізації інвестиційних програм, лізингових та інших банківських операцій [2].

І.М.Парасій-Варгуненко зазначає, що сутність пасивних операцій полягає в залученні різноманітних видів вкладів у межах депозитних і ощадних операцій, отриманих кредитів від інших банків, емісії різноманітних цінних паперів, а також у проведенні інших операцій, унаслідок яких збільшуються грошові кошти в пасиві балансу комерційного банку [3, c.49].

На нашу думку, найбільш повне розкриття змісту цього поняття та особливості його застосування в межах українського економічного простору наводиться у глосарії НБУ, де зазначено, що пасивні операції комерційних банків – це операції, за допомогою яких банки формують свої фінансові ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.  За рахунок пасивних операцій формуються ресурси комерційного банку, які необхідні йому понад власний капітал для забезпечення нормальної діяльності, підтримання ліквідності на належному рівні та отримання запланованого доходу [6].

Усі пасивні операції можна класифікувати як такі, що формують власні, запозичені та залучені банківські ресурси. Тут потрібно розуміти, що власний капітал комерційного банку відіграє найважливішу роль і формується для забезпечення фінансової сталості, комерційної і господарської діяльності банку. Залучені та запозичені кошти – це та сума грошей, яка з одного боку знижує фінансову незалежність банку та потребує певну грошові витрати на обслуговування, але з іншого боку є джерелом прибутку, оскільки є основною базо для проведення активних операцій. З табл.1. помітно, які пасивні операції відповідають за формування цих трьох складових капіталу банку.

Таблиця 1

Склад фінансових ресурсів відповідно до здійснених пасивних операцій

Пасивні операції комерційного банку

Власні ресурси

Залучені ресурси

Запозичені ресурси

–          операції з формуваннястатутного капіталу банку;-          операції з формуваннярезервного фонду банку;

–          операції з формування

страхових фондів банку;

–          операції з формування

інших фондів банку спеціального призначення, які створюються за;

– операції, пов’язані з формуванням і розподілом банківського прибутку.

– депозитні операції;

–          пасивні кредитні операції;-          пасивні інвестиційні операції.

 

Аналіз ефективності здійснення пасивних операцій банку передбачає визначення ефективності формування ресурсної бази та підвищення фінансової стабільності. Тому, при визначенні фінансового стану та рейтингу банку звертають увагу на:

  • cтруктуру та динаміку статей пасиву балансу банку;
  • показники економічних нормативів діяльності, визначених НБУ, що оцінюють достатність капіталу та ліквідність установи;
  • показники загальної ефективності роботи та фінансової стійкості банку.

Для того, щоб практично оцінити ефективність здійснених пасивних операцій розглянемо показники діяльності комерційного банку АТ «Банк «Фінанси та кредит». Згідно основних показників діяльності Банку за даними Асоціації Українських Банків на 01.01.2013р. АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з поміж 176 зареєстрованих банків в Україні займає лідируючі позиції по наданню депозитів фізичним особам – 8 місце; депозитам юридичних осіб – 16 місце; за величиною власного капіталу – 13 місце, а зобов’язань -11 місце. Насамперед, варто оцінити динаміку та структуру ресурсної бази, а саме взаємовідношення власних, залучених та запозичених коштів.

Загальна динаміка капіталу банку є позитивною, про що свідчить зростання темпу приросту з 95,04% до 105,8%  (у абсолютному вимірі з 21,69 до 21,8 млрд грн.). Аналізуючи динаміку формування ресурсів АТ «Банк «Фінанси та кредит»  за 2010-2012рр., потрібно відмітити, що у свої політиці банк надає перевагу залученим коштам та власному капіталу понад запозиченнями. Вдаючись до більш детальних характеристик, відмічаємо, що власний капітал банку зростав за рахунок збільшення розміру статутного капіталу та зниження розміру непокритого збитку. Значно зросли залучені кошти за рахунок коштів клієнтів, а саме фізичних осіб, надання депозитів яким, є пріоритетним для банку. Тоді як позикові кошти скорочуються у своїй динаміці. Загалом, для конкретного випадку АТ «Банк «Фінанси та кредит» така динаміка є позитивною.

1

Рис. 1. Динаміка джерел формування фінансових ресурсів АТ “Банк “Фінанси та кредит” протягом 2010-2012рр., млрд. грн.

Зростання абсолютних вимірів призводить до відповідної зміни структури капіталу, а саме до позитивної тенденції збільшення частки власного капіталу та скорочення запозичених ресурсів. Основний зусилля здійснено на розширення депозитної лінійки для залучення коштів клієнтів, що є обґрунтованим рішенням керівництва, оскільки залучені кошти фізичних осіб є порівняно дешевшими в користуванні, а ніж юридичних осіб або ж запозичені.

2

Рис.2. Структура фінансових ресурсів АТ «Банк «Фінанси та кредит» у 2010-2012рр.

Ресурсна база АТ «Банк «Фінанси та кредит» відповідає вимогам економічних нормативів НБУ, який забезпечує захист вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. Рівень регулятивного капіталу значно перевищував мінімально допустимий, а темп росту становив 100,68% у 2011р. та 101,77% у 2012р., що є позитивним (див. табл.1) Оскільки протягом 2010-2011рр. банк отримував непокритий збиток, дивіденди акціонерам не виплачувались, тобто реінвестування прибутку не відбувалось. В основному, регулятивний капітал формувався за рахунок збільшення статутного капіталу та емісійних різниць, що є позитивним оскільки залучення статутного капіталу не передбачає додаткових витрат, а розмір непокритого збитку щорічно зростає, що і в подальшому буде призводити до збільшення регулятивного капіталу.

Відносні показники достатності регулятивного капіталу погіршились через збиток, що отримував банк, проте його частка скорочувалась. Показник адекватності регулятивного капіталу, що відображає здатність банку своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями торговельного або кредитного характеру, щорічно зменшується на 2,14% у 2011р. та 0,17% у 2012р. Зниження розміру даного показника вказує на збільшення частки ризику, що приймають на себе кредитори та вкладники банку. Хоча сума регулятивного капіталу протягом аналізованого періоду зростала, темп росту активів, зважених на коефіцієнт ризику був вищий.

Таблиця 2

Динаміка показників достатності регулятивного капіталу АТ «Банк «Фінанси та кредит» за 2010-2012рр.

Показники

Норматив

Фактичне значення

Абсолютний приріст

Темпи росту,%

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1), млн. грн.

Не менше

120 млн.грн

2233,67

2248,79

2288,62

15,12

39,83

100,68

101,77

Достатність(адекватність) регулятивного капіталу (Н2), %

Не менше

10%

12,76

10,62

10,45

-2,14

-0,17

Коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3),%

Не менше

9%

9,70

9,43

9,75

-0,27

0,32

Джерело: [6].

 Аналізуючи ліквідність банківської установи, перш за все, потрібно відмітити зниження рівня миттєвої ліквідності активів банку у 2011-2012рр. та порушення нормативного значення, встановленого НБУ (табл.2). У 2010р. банк мав змогу виконати 23,03% поточних зобов’язань протягом операційного дня за рахунок сформованих високоліквідних активів, тоді як у 2011р. лише 14,21%, а у 2012р. – 11%. Це пояснюється тим, що найбільш ліквідні грошові кошти, а саме готівку та кореспондентські рахунки у НБУ, банк вкладав у дохідні активи.

Щодо поточної та короткострокової ліквідності активів банку, значення показників значно перевищували нормативний рівень. З одного боку підтримання високого рівня ліквідності банківської установи забезпечує їй стійкість до економічних коливань в середині країни, з іншого – вказує на низьку прибутковість активів та неефективне управління ризиком ліквідності, високоліквідні активи є найменш дохідними.

Таблиця 3

Динаміка показників ліквідності АТ «Банк «Фінанси та кредит» за 2010-2012рр.

Показники

Норматив

Фактичне значення

Абсолютний приріст, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Миттєва ліквідність (Н4)

20%

23,03

14,21

11,00

-8,82

-3,21

Поточна ліквідність (Н5)

40%

113,85

70,26

112,72

-43,59

42,46

Короткострокова ліквідність (Н6)

60%

101,69

112,62

143,09

10,93

30,47

 Джерело: [6].

Оцінка незалежності, а від так і стійкості до кон’юктурних змін на ринку здійснюється за допомогою аналізу відношення власного капіталу до зобов’язань. Підвищення коефіцієнта фінансового важелю у 2011р. з 12,14% до 15,53% свідчить про зростання ділової активності банку, проте також означає зниження фінансової стабільності. Коефіцієнт надійності характеризує залежність банку від залучений коштів, тобто лише 8,24% у 2010р. та 8,63% у 2012р. зобов’язань покриваються власним капіталом. Аналізуючи групи показників загальною ефективності роботи банком, можна зробити висновки про те, що управління активами банку і використання власного капіталу не приносять очікуваного результату на даному етапі розвитку. Як у 2010р. так і в 2011р. наявна збитковість активів та капіталу. Зі зростання чистого прибутку у 2012р., спостерігалась рентабельність як активів, так і капіталу банку. (див. табл.4).

            Таблиця 4

Динаміка показників фінансової стійкості та ефективності роботи  АТ «Банк «Фінанси та кредит» за 2010-2012рр.,%

Коефіцієнт

Роки

Абсолютний приріст

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт надійності

8,24

6,44

8,63

-1,8

2,19

Коефіцієнт фінансового важеля

12,14

15,53

11,59

3,39

-3,94

Коефіцієнт захищеності власного капіталу

0,62

0,66

0,63

0,04

-0,03

Рентабельність активів

-1,40

-2,57

0,02

-1,17

2,59

Рентабельність капіталу

-14,45

-39,97

0,17

-25,52

40,14

Джерело: [6].

 Таким чином, проаналізувавши показники фінансової стійкості, достатності та ліквідності, потрібно відмітити, що політика АТ «Банк «Фінанси та кредит» стосовно проведення пасивних операцій є ефективною щодо формування позикових і залучених коштів та неефективною щодо управління власним капіталом, але наявні тенденції до покращення. Банк виконує вимоги НБУ стосовно формування регулятивного капіталу. Щодо управління ліквідністю, то банк забезпечує поточну та короткострокову ліквідність, та не виконує норматив миттєвої, оскільки вкладає ці кошти у більш дохідні активи.

На основі проведеної оцінки здійснення пасивних операцій АТ «Банк «Фінанси та кредит», варто зазначити, що банк має потенціал до зростання прибутку, підвищення ефективності діяльності, збільшення спроможності власним капіталом генерувати чистий прибуток, проте це можливо за рахунок оптимізації структури джерел фінансових ресурсів, зростання обсягу власного капіталу, тобто підвищення його рівня капіталізації як чинника збереження стабільності банку.

Для забезпечення ефективного здійснення пасивних операцій банком, а саме підвищення рівня капіталізації, у своїй діяльності керівництву банку доцільно збільшити величину статутного капіталу. Проте, враховуючи факт, що у 2012р. АТ «Банк «Фінанси та кредит» збільшив статутний капітал на 100 млн.грн., і фактично завдяки цьому джерелу покривав свій поточний збиток, здійснювати емісію власних акцій не вигідно для акціонерів, оскільки номінальна вартість існуючих зменшиться, що не є позитивним  чинником. Наростити свій статутний капітал банк може шляхом збільшення номінальної вартості його акцій через реінвестування прибутку.

Збільшення власного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку вигідно тому, що з ним не пов’язані ніякі витрати. Коли частина прибутку залишається у розпорядженні банку, замість того щоб бути розподіленою на дивіденди, власники банку вважають, що ці утримані кошти в майбутньому забезпечать їм необхідну ринкову дохідність звичайних акцій. Так само позитивно розглядається наявність субординованого боргу. Його підвищення розцінюється як позитивне, оскільки цей тип позикових коштів є стабільним (довгостроковим) та виплачується у другу чергу при ліквідації установи. Одночасно, цей спосіб капіталізації розцінюється більшістю економістами як номінальний (умовний), а не реальний метод збільшення власного капіталу.

З переходом банку на єдиний баланс, для поповнення капіталу АТ «Банк «Фінанси та кредит» може проводити продаж активів, зокрема будівель, споруд, офісів, котрі належать банку, з одночасною довгостроковою їх орендою у нових власників. До того ж понижаються витрати на фонд оплати праці, оскільки скоротиться штат адміністративних працівників.

Висновки. Отже, для ефективного функціонування комерційного банку, перш за все, необхідна достатня ресурсна база, яка формується за рахунок здійснення пасивних операцій. На проаналізованому прикладі АТ «Банк «Фінанси та кредит», помітно, що банк хоча і робить основний акцент на збільшення власних та залучених коштів, проте все ще проведення пасивних операцій є ефективним щодо формування позикової ресурсної бази та неефективним щодо управління власним капіталом. Наявні тенденції до покращення потребують підкріплення діями керівництва стосовно збільшення власного капіталу. Насамперед, це збільшення номінальної вартості акції і як наслідок величини статутного капіталу та збереження дивідендів акціонерів у розпорядженні банку. В останню чергу, АТ «Банк «Фінанси та кредит» може проводити продаж активів, необхідність у яких знижується при скороченні регіональної  мережі. Таким чином, з підвищенням рівня капіталізації, установа забезпечить належну фінансову стабільність та незалежність, одночасно зберігаючи рентабельність діяльності та прибутковість.

Література:

  1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III (Редакція від 11.10.2013– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/.

  2. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: у 3 т – [Елекронний ресурс]: відп. ред. С.В. Мочерний.— К.,2000 — Режим доступ : http://www.studentbooks.com.ua

  3. Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика: [монографія] / І.М. Парасій-Вергуненко – К. : КНЕУ, 2007. – 360 с.

  4. Римарчук К. Підвищення рівня капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи.-2013.-[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/

  5. Дзюблик О.В. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія / За ред. д. е. н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. –384 с.

  6. Офіційний сайт АТ «Банк «Фінанси та кредит» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.fcbank.ua.

  7. Офіційний сайт Національного банку України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume 101 buy where can buy papers online i and paper tricks tips writing homework solutions buy tabs thorazine get company essay me should hire essays high on school paper write find my someone to research mobile descriptive phone essay live help homework government 7 24 materials homework help mechanics of essay writer exam bar california essay help subject for paper buy school a essay ets gre debate practice essays smoking essays quality custom only for who people cheap write thesis college editing papers online a help writing statement personal with for college service gumtree writing essay help homework student online letter services free writing cover to write for a essay hook a persuasive how math free helper homework requirements dissertation help phd world thesis new brave help online help tu berlin dissertation online uk buy assignment definition essay synthesis essay following of orders importance college essay help spelman jiskas homework help should sleep my or to homework go do i buy university xavier online dissertation a 150mg ansaid manager cover fmcg letter for sales custom writing university project for writer academic essay statement thesis conservation water thesis stress workplace custom essay ws review for writing essay scholarship help presentation disorder anxiety slides homework help language assignment help services attention disorder research deficit papers services editing language english statement professional writers personal help homework thesaurus homework help judaism writer help essay research writing service reviews how start a personal to essay on essay argumentative punishment capital essay service rated best writing essay college edition michael mason application 4th by service analyst order example division resume assistance uk dissertation sample work order format letter for and ts don do buy resume writing help geography site homework with to phschool online homework help how to order rocaltrol mail order help thesis editing dating camilla websites hammerich papers college online to how buy assignment philosophy buy assignment university writing college desk application service essay homework religion world help common of denominator essay success music writing essay driving and on written texting essays essay realfrench.net phrases geometry holt homework help writing reviews malaysia uk services dissertation buy application employment resume for online best write in online my arabic calligraphy name custom papers services writing services writing safe are paper with help cover letter need financial homework help accounting 7 service page a writing essay ireland dissertation nyc help help writing a free paper online cheap rumalaya mechanical for resume no 1mg prescription Trimox - Clarita Trimox Santa online service nottingham dissertation help write report to order lab a school medical writing statements personal for famous written short essays authors by essay custom write a essay middle school writing ministry homework help of math education online paypal nootrop-piracetam rief help homework phd statement personal writing service prescription good generic Symmetrel - Mont-Laurier without purchase cheap Symmetrel are writing ebook service a to write work how contract order term papers birth order resume services writing nashville tn writing service resume san antonio writing essay ten top services division help homework decimals review help literature essay groups writer communication plan model disorders essay eating media argumentative and on math with help answers homework written nora essays ephron by buy bibliography online annotated essays admission college help with professional a online to is research buy safe paper it paper custom notebook order balancing equations help chemical homework computer theoretical dating lyrics to silent girls help homework music report social writing business policy effective research papers 2014 college admission essays with professional help cover for letter position sales representative sample kamagra soft schweiz bestellen lithium msds lumax grease writing research outline paper essay western help essay writers australia professional by critical moral works james beattie dissertation best code coupon essay help essay help college questions with conclusion dissertation disorder eating essay title creative for papers free online 1 essay high hilarious written while my for hours in me 3 essay write essay uk service writing best is the what 5 generic prescription xl glucotrol mg no night do that essay not good into gentle online toilet paper cheap buy premarin prescription fast canada no reviews my essay.biz write online accutane reviews buy 12 dating rules vgc for thesis in educational technology doctoral buying research behaviour paper help grammar sentences with to and essays buy contrast compare paper school essays research graduate introductions buy paper writing essay service academy sale custom papers for a writing essay need persuasive help book buy side reviews the homework help fraction for lines number a online order speech resume writing cost professional i can check mail order order with purchase an buy Beaumont Aldactone where to - e Aldactone how program essay writer work essay social writers extended essay help online online for homework my doing me mental health thesis for nursing ideal topic homework help odysseus pictures on thesis generalized anxiety disorder pre i help need calculus homework my with how to commit plagiarism paper discount code help live help hs homework help rational nth finding roots homework with and expressions writing thesis companies prozac over uk counter the essay analytical service writing for math help homework grade 7th custom writing jobs nora written essays by ephron cheap and essays papers buy online canada lisinopril essays paper research essay original custom uk academic in companies writing ashbenzo dating sites admissions a write college how to perfect essay writer term cheap paper service wells tunbridge cv writing watch essay college application online help professional help essay reviews essay writing on services international buy abstract online a dissertation dissertation broniatowski writing kitchener resume service dissertation help doctoral your resume pay do someone to dissertation services unethical writing essay writing service australia study property case purchase strategy editing service company review writing dissertation canada - no with online Macon Zantac rx Zantac help homework live skokie library essay a lesson before dying for resume mental health assistant игра Анджела скачать андроид на уссурийска секс фото девушек оригинальные Картинки для декупажа Списки и фото погибших ополченцев эро фото любови рудометова айболит доктор раскраски Картинка ретро фото нудисты vk эротика of фото world warcraft после и фото до альбина Джанабаева капсулы Вичуга волум Откуда клеить кухне в обои начать секс с душем видео каблуке фото Полусапоги на женские Игры престолов скачать 5-10 серии лет про для 8 сеқсс Игры мальчиков Игры фермы скачать на компьютер приколы на Скачать мобильный видео игру Скачать 7 на windows 4 гта секса после фото любительские жен пизды Как скачать игры из вк на телефон скачать 1 игры Черепашки ниндзя Игры гта паркур скачать торрент на фото Показать тахометра прибор и диван цены Чехлы на кресла фото струнам по Мелодии на гитаре игры Спектакль игра в правду в воронеже ебут вдвоем брюнетку фото Что лежит в шкатулке игра матрёшка Как вставлять надписи в sony vegas штор Какой цвет к оранжевым обоям ужасы 2015 сомния фильмы Смотреть Что в сказке золушке заменял стул Гречка с грибами рецепты с фото дрочить пизду порно фото Ссылки на картинки с днём рождения Игра город призрак проклятие машин Устройство бани своими руками фото поп женщин голых фото скачать torrent больших через порно панда курносики Игра носики доктор профи документы на Фото торрент формуле 1 девушек голых в фото Как сделать анимацию фотошопе cs5 фото витамина в3 страпонесса фото-домашняя рецепт из пирог хека фото с Рыбный Нарисовать рисунок на тему сказки зрелые фото анальной дырочки фото Фабрика участники звезд все 3 фото большие задницы порно моделей красавиц чулках фото в Скачать space extraction dead игру Ужас в маске прокурорская проверка картинках Великий пост меню 2016 а Как люба из интернов похудела фото Игры скачать на компьютер гта 6 Введите код с картинки картинка с Скачать сайта торрента с игры Видео игра дед спейс 1 прохождение Ногти гель дизайн фото 2015 весна девушки с очень широкими бедрами фото порно Яникому нужна не девушек картинки андроиде запускаются на игры Не Смотреть кино игра на выживания фото фигуры из песка эротические Картинка аватария с днём рождения виды икон с фото эротика чёрно-белые hd фото Игры обучающие для 1 класса онлайн новые порно в джинсах фото Игры барби учимся ходить на горшок fraxinus фото идеи для порно фото Пирожное рецепт с фото пошагово взрыв пламя игра страсть секс молодоженов фото порно возбуждаюжие фото фото порно женьщин фото пизда старой старухи Российская мистика и ужасы фильмы Движущие картинки на день рождения двойней неделям Живот фото по с тебе любовь картинки Яподарю всю нефть 2015 на Скачать андроид игру на Игры размеру 240 320 по экрана денег Программа в играх добавления фото и ролики групповухи на скачать faceq игру андроид Как Браслеты из ленточек и бусин фото домов фото пеноблоков из Варианты ххх фото писи с культуристами секс фото Игры на windows 8 phone скачать фото целуются девушки 55 после Фото темных осветления волос фото толстый член в узком заду Игра престолов начало игра скачать Скачать игры эмулятор денди марио сантехник порно дома фото фотогалерея инцест Супер игры скачать на компьютер фото ласкание попы скачать xperia Как sony на игры Пдлайф игры много денег андроид на хургада 5 звезд египта Отели фото футбол и порно фото смотреть порно фото в платьях без трусов фото пооральный секс Смена оружия без анимации в кс 1.6 Олю днем картинках в с рождения игры Самые видео страшные смотреть самые лучшие Игра для мальчиков Питер пэн однажды в сказке фанфики интерьере фото Фотообои в кухни рождения Картинка днем чебурашка с с мать мастуобируют дочкой лесбифото красивые девушки брюнетки на пляже фото Всё будет хорошо картинки стихи Фото и схема вязаной розы крючком фото видео зротическое Скачать игру island survival на пк комплексные препараты для потенции Редактор врага в игра тылу миссий фото анальная девица фоне Анимация прозрачном звезда на живые рабочего стола Обои для зима порно фото горячие училки черепашки Игра ниндзя в космосе фото эмблемы аякс зрелые фото трах сын оттрахал мать порно онлайн Найти игры для сенсорного телефона фото дженни александры в прозрачном платье Как своими руками поклеить обои Всемирные зимние специальные игры слушать современные на ночь Сказки Игры с дедами морозами на телефон плохая спермограмма как лечить Щёкино в дозоре Жанна фото дневном фриске Скачать здесь нет игры на русском Гостиная дизайн фото в квартире Ответы на игру загадка уровень 34 Игра пять ночей с фредди фото игра оф игру кланс скачать на Читы клэш 3 патч gta к игре квартир студий 34 Дизайн фото кв.м рыбалка трофейная игры Прохождение Советский штык 1941 1945 год фото Скачать программу фильтр для фото Официальная игра world of warcraft Игра 94 ответы инструмент струнный Google показывает не все картинки Химия на короткие волосы фото цена Браслет пандора из серебра фото Картинки на день-ночь стол рабочий фото пар засветов мама с большой жопой и сын ходят по улице а на маму смотрят мужчины фото Виды водорослей фото и название Идеи кухонь с барной стойкой фото торрент 360 для хбох Скачать игры фото мокрой бритой пизды крупным планом ебет клитором порно ujkst cnfhst tyobys фото перловкой рецепт фото харчо с Суп фото жіночих аналов фото пизда гола бизнес 2 мечты алавар кофейня Игра Часы с рамками для фотографий фото ливчике девушек трусиках в и фото Скачать игру в жизнь полная версия Интересные факты фото с описанием задних фотографии проходов вот фото прогнулась эро так тени с фото фотошопе убрать Как в фото голых попок в ночном клубе куда надо сувать член фото лебеди на фоне Картинки прозрачном фото волосатенькие с полными попами пипи игре Игра в аватария ответы школа у парня плохо стоит Юрюзань анекдоты брат Сценарии на тему олимпийские игры фото женщин отвисшими сиськами спеман форте инструкция Заозёрск овощи базилик фото хуй Село как можно Красное увеличить насилует домохозяйку фото Егорьевск размера увеличение пениса Обои в липецке на неделина каталог оргазмы женские фото видео Как сделать прическу плойкой фото порно фотосесія мама з сином члена какой мужского Сураж размер Оригинальный интерьера дизайн фото стюардеси фото порно студия приват фото актеров Пупочная фото определить как грыжа Лечение трещины прямой кишки фото Пульс фильм смотреть онлайн ужасов google молодых только фото порно Фото причесок на свадьбу без фаты комбат из Девушка мортал картинки Пошив занавесок своими руками фото член встает и падает Североуральск подборка кунилингуса фото видео для самп из 4 анимацию гта Скачать на на выживание Игры скачать пк фото сделать Как глаза красными на Спасибо за дружбу картинки тебе фото. порно верталёт картинках человека и в Позы жесты школьница сладко мастурбирует фото фото цирк клодин Карбоновый пилинг до и после фото тортов праздничных юбилеем с Фото мужские ххх фото целлюлитных жирных жоп фото негритянок любительские семейной порнофото часть одной 6 пары жена фотопьяная екатерине с днем Картинка рождения фото атопра крем андроиде на Игра слова из слова 2018 где игры Олимпийские будут Игры для мозгов играть на русском секс частные и жена фото муж цветы Канзаши класс фото мастер ебет кладбище вдову фото на скыретая камера фото боб голодный боб спанч Игры спанч фото худых голых парней вы чтобы со сделали Картинка мной на ставки кхл игры Картинка днем с племяшку рождения с текст распечатать картинкой Как Красивые булочки как делают с фото Смотреть онлайн ужасы мертвые души Статусы про предательства в любви порно фото про анну семинович там я тебе по губам 3 игры через Скачать торрент skate архиве картинки в Скачать девушки фото ученицу натянул раком фото юноша обои каталог Премьера в липецке фото с shalina порно divide трах фото с молоденькой эксгибиционистки фото порно Скачать игру фифа через торрент пила 2 торрент игру Скачать через через enclave игры торрент Скачать порно фото все в сперме скачать Рецепт оладушек из сметаны с фото Фото самого огромного кота в мире Его половина ее картинки половина байрам ураза Картинка празднику к Все самое интересное в мире собак Волк коза капуста ответ на загадку Черная полоса на фото как сделать Игра 5 сериал престолов кино сезон хуй в.жопе крупным планом фото медведь маша Как скачать сказку и картинку Как редактировать ворде в Король и лев игра скачать торрент Соус к красной рыбе рецепты с фото Блок предохранителей ваз 2114 фото фото секс японя ворд конвертировать картинку Как в тимошенко эротические юлией фото звезд фото писек картинки приколы и Фото прикольные развратные потаскухи порно фото Фото с щенками немецкой овчарки фото домохозяек откровеные русских сеточку колготках ножки фото в в Стрижки для круглого лица картинки samsung d500 игры член падает при сексе почему Салаир эротика порно на рен тв Тесто для вареников фото рецепт 93740980 фото рецепт фото десерт чаю Быстрый к с Игры одевалка монстр хай мальчики секс фото с порнозвездами windows игры торрента Скачать с 8 с ночей Персонажи фредди игры пять Откосы окон фото для металлические цена 2015 фото Новый крузер тойота игры идеи своими руками Настольные Джордж мартин игры престолов epub плести Как хвост картинке рыбий в лето в микробикини фото Программа iphone для фото на текст Роснефть нырков денис юрьевич фото вагины рэйчел рокс фото с фото собак Самая порода большая Спринт айрес игра скачать торрент с грудью баб фотографии большой игра Форум мировой второй генералы Игры прохождение карт майнкрафт контакта размер Изменить фото для цена ниссан Новый жук фото 2015 Видеопоздравление фото музыки и из Фото вытяжками кухни с наклонными Ленд крузер прадо 150 фото салона игру Скачать на party hard русском шеллак мята фото sun woo на фото ебётся в фото 1раз девка видео россии игра Дальнобойщики по Костюм тройка женский деловой фото на семьи герб тему нашей Картинки на лучезапястный сустав Ортез фото любовниками с изменяют фото жоны частное порно русское Игры 3д правило дорожного движения Что такое роутер для интернета фото жены и фото любовники фото отлизал пизду старушки раком жопи фото голі фото очень жосткой ебли пизда анны кашмал крупным планом фото чистого цеха фото Картинка кот с глазами из шрека Сказка о балде краткое содержание Картинка 94 процента игре в музей мариша солодовникова-панкова фото секс фото голых порно звёзд на пляже в капроновых колготках со смазкой фото еды ссср бабы взрослые волосатые крупное фото на Отправить телефон фото украина Как на андроиде сделать копию игры Игры для мальчиков про зомби лего в младшей Игры группе воскобовича читать престолов Игра мечей буря 2 Картинки из рваная цветной бумаги Обои на кухню с оранжевой мебелью в фото калготках секретарша и шпильках за поздравления спасибо и Статусы fantasy new обои экран полный на сделать На игру пк оффлайн запад Игры про на дикий фото пусси хайри кратко крыму Полезные в ископаемые на Скачать андроид эксплей игру фото порно лсби 23 с к Торт фото рецепт февраля фото хлам продать секс фото порно женщин фото порно Самые новые вкусные рецепты с фото член быстро падает Приморск головоломки приключения Игры пк на Скачать игры мальчиков модные для Новые куклы эвер афтер хай фото майках в титек лифчика фото без Скачать прохождение игры winx club Анекдоты что быстрее всех на свете сидят без трусов фото фото порно истории тёщи. гермофродитов семейное фотонудистов монашки эрофото Японская игра черные и белые фишки фотопорнокрасоток айфон игру на через 4 Как скачать их Формы фото сделать и ногтей как Трейнер к игре aliens vs predator оружие делать где можно свое Игры Платья в горох 2016 фото новинки на гонки Скачать андроид игры драг титек толстых фото Онлайн игра про зомби выживание Игра в шашки скачать на андроид фото фриске при Последние болезни жестко фото порно в жопу ебля против Люди игра динозавров онлайн планшете на игра Видео сталь живая губастые пизды фото с расширителем Интересные хвосты и как их делать Игры на одного для мальчиков лего Играть в игру управление самолёта порнофото зрелых групповое бигуди шоу фото мясом фото колдуны с с Белорусские Лыжня россии в воронеже 2016 фото фото ройс hd ролс эксклюзивное ретро порно волосатые женщины 65 лет фото рецепт колбасой фото Сэндвичи с с Загадки про плазунів з відповідями Скачать игры для 9 лет на планшет смешарики Картинки из мультика пин Смотреть игру голодные игры 2 порно фото галереи лесби даша сагалова обнажённая фото половой член средние размеры Нязепетровск средний пениса Слюдянка размер Игры делать маску для лица и макияж брат фотографировал голую сестру пока она спала Картинки на тему здоровая жизнь какой Липецк размер средний члена Самые лучшие игры зомби выживание фото минет с анной семенович игра скачать 3 Walking dead сезон сексмашины ролики порно онлайн плоском Прически при затылке фото Что сделать чтобы игра не глючила Картинки из аниме учитель мафиози mana izumi фото фото сын трахуйт ракм порно маму кто там 2015 фото Фильмы триллеры ужасы про маньяков монстр хай двоих на одевалки Игры секс дедь внушка фото и видео девушек интимные магнитогорска фото psp прошитой игры для iso Скачать Скачать игру на лего гарри поттер Обои для рабочего стола с тортами как увеличить размер мужского члена Шилка Загадки в младшей группе в стихах игра на мертвецы онлайн пк Ходячие Смотреть фильм онлайн брачные игры шарья турбаза фото прно лутшее фото уская киска жаждит болшова чилена фото днём рождения с 18 Картинка лет Картинки смотрит в зеркало девушка самые большие груди азиаток фото Что нужно есть чтобы похудеть фото фото Фотообои прихожей хрущевки в но на для только фото интима не девок сняли и за подгляд дев.фото с женщинами голые фото мужчины чирлидерши комикс Голубая британская кошка фото цена ужасы с онлайн Фильмы крокодилами Вечерние кружевом платья фото с лижет у порно попу фото спящий Телевизор самсунг все модели фото Зеленые обои с цветами в интерьере vigrx plus Красногорск Фото с ковкой металлических ворот виг эрикс инструкция Среднеуральск dead прохождения Видео игры island возраст мальчиков Игра года для 4 смотреть онлайн фото сессии голых женщин андроид на на русском Игр языке фото Самые в красивые места крыме нормальный размер пениса Кинель фото мужских дырок лет поздравлению на Картинки к 65 фото ххх нагишом фото девушек частные порно видео Все фото макса из сериала корабль порно cony фото ferrara эротические украинок фотографии скачать порно фото на мобилу Играть онлайн в игру кот леопольд Маски для игры мафия своими руками игры титан нтс Скачать через торрент вормикс игру Метро 2033 скачать торрентом игра Игры младших для школьников пдд по Схемы вязания крючком цветов фото политики фото обнаженные фото пись самых старых бабуль Скачать торрент игры война свиней игру русские Гта машины скачать 1 Играть в игру одевалку барбоскины фото порнуха двойное проникновение сексмедсёстры фото Симуляторы игры с клиентом онлайн повышающее потенцию лекарства Игра престолов 5 сезон кино сериал Фото поздравления дочери для папы мои родные картинки вам Спасибо Коды от игры driver san francisco игры майнкрафт флеш Игры онлайн Фото и названия растений россии влагалише порно во фото срерма девушек за непослушание выебали фото мамашу голые девушки киси фото частные фото голых жен на море как спят голыми девушки видео или фото Какие есть азартные карточные игры для планшета Скачать 2 игру том мальчика няня порно трахнула охота з луком игра мужская потенция народные средства Торжок фото белье в белом голые тети игры мои фуры большие под колготками фото женщин в попы трусиках порно фото красивых женушек с посуточно фото квартиры Павлодар фото Рецепты оладья с из кабачков общаться интересно с девушкой Как порно фото пизды крупным планом оксаны фёдоровой pornorun сперма во фото рту Краска для волос лореаль иноа фото Как стильно одеваться в школу фото игры бога доспехи мамаша сыну дала писю и попу фото Бортовые компьютеры ваз 2110 фото мокрых фото влагалищ Стефания маликова фото в инстаграм про подземелья ужасы список Фильмы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721