ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито теоретичні аспекти забезпечення ефективності здійснення пасивних операцій, проведено фінансовий аналіз АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також представлено розробку рекомендацій для покращення забезпечення  ефективності здійснення пасивних операцій комерційним банком.

Ключові слова: пасивні операції, фінансова стійкість, ліквідність, субординований борг, фінансові ресурси комерційного банку, рентабельність.

В статье раскрыты теоретические аспекты обеспечения эффективности осуществления пассивных операций, проведен финансовый анализ АО «Банк «Финансы и кредит», а также представлена разработка рекомендаций для улучшения обеспечения эффективности осуществления пассивных операций коммерческим банком.

Ключевые слова: пассивные операции, финансовая устойчивость, ликвидность, субординированный долг, финансовые ресурсы коммерческого банка, рентабельность.

The paper describes theoretical aspects of ensuring effective implementation of debt operations,  conducted financial analysis of JSC “Bank” Finance and Credit “, and provides guidelines for improving the effectiveness of passive operations of commercial banks.

Key words: debt operation, financial stability, liquidity, subordinated debt, the financial resources of commercial bank profitability.

 Постановка проблеми. Передумовою ефективної діяльності комерційного банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються для здійснення операцій комерційним банком. Пасивні операції банків відіграють надзвичайно важливу роль у процесі діяльності банків, оскільки визначають масштаби діяльності установи, обсяг активних операцій, фінансову стійкість та мають беззаперечний вплив на величину отриманого прибутку. Якість їх здійснення виконує репрезентативну, захисну та функцію забезпечення відповідальності банку перед своїми контрагентами, клієнтами та державою.

Аналіз останніх досліджень. Вивченням суті поняття «пасивні операції» та дослідженню ефективності їх здійснення займалися багато як іноземних так і вітчизняних економістів.  Значний внесок у дослідження цієї проблематики зробили вiтчизнянi вченi: Заруба В.Я., Кириченко О.П., Парасій – Вергуненко І. М., Череп А. В., Щибиволок З.І., Якимова А. М., Рибалка, О. О., Рижих М.М. Фундаментальними з цього питання є праці Пітера С. Роуза, Дж. Кейнса, Дж. Ф. Сінкі.

Мета і завдання дослідження. Мета статті полягає у визначенні напрямів забезпечення ефективності здійснення пасивних операцій та шляхів їх удосконалення.Для досягнення мети необхідно здійснити її аналіз, проаналізувати ефективність, виявити проблеми та визначити напрями їх вдосконалення.

Викладення основного матеріалу. Пасивні операції історично відігравали первинну і вирішальну роль щодо активних операцій, оскільки необхідною умовою для здійснення активних операцій є достатність банківських коштів, наведених у пасиві балансу. Від якості та вартості ресурсної бази залежить фінансовий стан самого банку, його платоспроможність та ліквідність.

Економічна енциклопедія трактує пасивні операції банку як операції, з-за допомогою яких банки формують грошові ресурси для забезпечення кредитування проектів своїх клієнтів, реалізації інвестиційних програм, лізингових та інших банківських операцій [2].

І.М.Парасій-Варгуненко зазначає, що сутність пасивних операцій полягає в залученні різноманітних видів вкладів у межах депозитних і ощадних операцій, отриманих кредитів від інших банків, емісії різноманітних цінних паперів, а також у проведенні інших операцій, унаслідок яких збільшуються грошові кошти в пасиві балансу комерційного банку [3, c.49].

На нашу думку, найбільш повне розкриття змісту цього поняття та особливості його застосування в межах українського економічного простору наводиться у глосарії НБУ, де зазначено, що пасивні операції комерційних банків – це операції, за допомогою яких банки формують свої фінансові ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.  За рахунок пасивних операцій формуються ресурси комерційного банку, які необхідні йому понад власний капітал для забезпечення нормальної діяльності, підтримання ліквідності на належному рівні та отримання запланованого доходу [6].

Усі пасивні операції можна класифікувати як такі, що формують власні, запозичені та залучені банківські ресурси. Тут потрібно розуміти, що власний капітал комерційного банку відіграє найважливішу роль і формується для забезпечення фінансової сталості, комерційної і господарської діяльності банку. Залучені та запозичені кошти – це та сума грошей, яка з одного боку знижує фінансову незалежність банку та потребує певну грошові витрати на обслуговування, але з іншого боку є джерелом прибутку, оскільки є основною базо для проведення активних операцій. З табл.1. помітно, які пасивні операції відповідають за формування цих трьох складових капіталу банку.

Таблиця 1

Склад фінансових ресурсів відповідно до здійснених пасивних операцій

Пасивні операції комерційного банку

Власні ресурси

Залучені ресурси

Запозичені ресурси

–          операції з формуваннястатутного капіталу банку;-          операції з формуваннярезервного фонду банку;

–          операції з формування

страхових фондів банку;

–          операції з формування

інших фондів банку спеціального призначення, які створюються за;

– операції, пов’язані з формуванням і розподілом банківського прибутку.

– депозитні операції;

–          пасивні кредитні операції;-          пасивні інвестиційні операції.

 

Аналіз ефективності здійснення пасивних операцій банку передбачає визначення ефективності формування ресурсної бази та підвищення фінансової стабільності. Тому, при визначенні фінансового стану та рейтингу банку звертають увагу на:

  • cтруктуру та динаміку статей пасиву балансу банку;
  • показники економічних нормативів діяльності, визначених НБУ, що оцінюють достатність капіталу та ліквідність установи;
  • показники загальної ефективності роботи та фінансової стійкості банку.

Для того, щоб практично оцінити ефективність здійснених пасивних операцій розглянемо показники діяльності комерційного банку АТ «Банк «Фінанси та кредит». Згідно основних показників діяльності Банку за даними Асоціації Українських Банків на 01.01.2013р. АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з поміж 176 зареєстрованих банків в Україні займає лідируючі позиції по наданню депозитів фізичним особам – 8 місце; депозитам юридичних осіб – 16 місце; за величиною власного капіталу – 13 місце, а зобов’язань -11 місце. Насамперед, варто оцінити динаміку та структуру ресурсної бази, а саме взаємовідношення власних, залучених та запозичених коштів.

Загальна динаміка капіталу банку є позитивною, про що свідчить зростання темпу приросту з 95,04% до 105,8%  (у абсолютному вимірі з 21,69 до 21,8 млрд грн.). Аналізуючи динаміку формування ресурсів АТ «Банк «Фінанси та кредит»  за 2010-2012рр., потрібно відмітити, що у свої політиці банк надає перевагу залученим коштам та власному капіталу понад запозиченнями. Вдаючись до більш детальних характеристик, відмічаємо, що власний капітал банку зростав за рахунок збільшення розміру статутного капіталу та зниження розміру непокритого збитку. Значно зросли залучені кошти за рахунок коштів клієнтів, а саме фізичних осіб, надання депозитів яким, є пріоритетним для банку. Тоді як позикові кошти скорочуються у своїй динаміці. Загалом, для конкретного випадку АТ «Банк «Фінанси та кредит» така динаміка є позитивною.

1

Рис. 1. Динаміка джерел формування фінансових ресурсів АТ “Банк “Фінанси та кредит” протягом 2010-2012рр., млрд. грн.

Зростання абсолютних вимірів призводить до відповідної зміни структури капіталу, а саме до позитивної тенденції збільшення частки власного капіталу та скорочення запозичених ресурсів. Основний зусилля здійснено на розширення депозитної лінійки для залучення коштів клієнтів, що є обґрунтованим рішенням керівництва, оскільки залучені кошти фізичних осіб є порівняно дешевшими в користуванні, а ніж юридичних осіб або ж запозичені.

2

Рис.2. Структура фінансових ресурсів АТ «Банк «Фінанси та кредит» у 2010-2012рр.

Ресурсна база АТ «Банк «Фінанси та кредит» відповідає вимогам економічних нормативів НБУ, який забезпечує захист вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків. Рівень регулятивного капіталу значно перевищував мінімально допустимий, а темп росту становив 100,68% у 2011р. та 101,77% у 2012р., що є позитивним (див. табл.1) Оскільки протягом 2010-2011рр. банк отримував непокритий збиток, дивіденди акціонерам не виплачувались, тобто реінвестування прибутку не відбувалось. В основному, регулятивний капітал формувався за рахунок збільшення статутного капіталу та емісійних різниць, що є позитивним оскільки залучення статутного капіталу не передбачає додаткових витрат, а розмір непокритого збитку щорічно зростає, що і в подальшому буде призводити до збільшення регулятивного капіталу.

Відносні показники достатності регулятивного капіталу погіршились через збиток, що отримував банк, проте його частка скорочувалась. Показник адекватності регулятивного капіталу, що відображає здатність банку своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями торговельного або кредитного характеру, щорічно зменшується на 2,14% у 2011р. та 0,17% у 2012р. Зниження розміру даного показника вказує на збільшення частки ризику, що приймають на себе кредитори та вкладники банку. Хоча сума регулятивного капіталу протягом аналізованого періоду зростала, темп росту активів, зважених на коефіцієнт ризику був вищий.

Таблиця 2

Динаміка показників достатності регулятивного капіталу АТ «Банк «Фінанси та кредит» за 2010-2012рр.

Показники

Норматив

Фактичне значення

Абсолютний приріст

Темпи росту,%

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1), млн. грн.

Не менше

120 млн.грн

2233,67

2248,79

2288,62

15,12

39,83

100,68

101,77

Достатність(адекватність) регулятивного капіталу (Н2), %

Не менше

10%

12,76

10,62

10,45

-2,14

-0,17

Коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3),%

Не менше

9%

9,70

9,43

9,75

-0,27

0,32

Джерело: [6].

 Аналізуючи ліквідність банківської установи, перш за все, потрібно відмітити зниження рівня миттєвої ліквідності активів банку у 2011-2012рр. та порушення нормативного значення, встановленого НБУ (табл.2). У 2010р. банк мав змогу виконати 23,03% поточних зобов’язань протягом операційного дня за рахунок сформованих високоліквідних активів, тоді як у 2011р. лише 14,21%, а у 2012р. – 11%. Це пояснюється тим, що найбільш ліквідні грошові кошти, а саме готівку та кореспондентські рахунки у НБУ, банк вкладав у дохідні активи.

Щодо поточної та короткострокової ліквідності активів банку, значення показників значно перевищували нормативний рівень. З одного боку підтримання високого рівня ліквідності банківської установи забезпечує їй стійкість до економічних коливань в середині країни, з іншого – вказує на низьку прибутковість активів та неефективне управління ризиком ліквідності, високоліквідні активи є найменш дохідними.

Таблиця 3

Динаміка показників ліквідності АТ «Банк «Фінанси та кредит» за 2010-2012рр.

Показники

Норматив

Фактичне значення

Абсолютний приріст, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Миттєва ліквідність (Н4)

20%

23,03

14,21

11,00

-8,82

-3,21

Поточна ліквідність (Н5)

40%

113,85

70,26

112,72

-43,59

42,46

Короткострокова ліквідність (Н6)

60%

101,69

112,62

143,09

10,93

30,47

 Джерело: [6].

Оцінка незалежності, а від так і стійкості до кон’юктурних змін на ринку здійснюється за допомогою аналізу відношення власного капіталу до зобов’язань. Підвищення коефіцієнта фінансового важелю у 2011р. з 12,14% до 15,53% свідчить про зростання ділової активності банку, проте також означає зниження фінансової стабільності. Коефіцієнт надійності характеризує залежність банку від залучений коштів, тобто лише 8,24% у 2010р. та 8,63% у 2012р. зобов’язань покриваються власним капіталом. Аналізуючи групи показників загальною ефективності роботи банком, можна зробити висновки про те, що управління активами банку і використання власного капіталу не приносять очікуваного результату на даному етапі розвитку. Як у 2010р. так і в 2011р. наявна збитковість активів та капіталу. Зі зростання чистого прибутку у 2012р., спостерігалась рентабельність як активів, так і капіталу банку. (див. табл.4).

            Таблиця 4

Динаміка показників фінансової стійкості та ефективності роботи  АТ «Банк «Фінанси та кредит» за 2010-2012рр.,%

Коефіцієнт

Роки

Абсолютний приріст

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт надійності

8,24

6,44

8,63

-1,8

2,19

Коефіцієнт фінансового важеля

12,14

15,53

11,59

3,39

-3,94

Коефіцієнт захищеності власного капіталу

0,62

0,66

0,63

0,04

-0,03

Рентабельність активів

-1,40

-2,57

0,02

-1,17

2,59

Рентабельність капіталу

-14,45

-39,97

0,17

-25,52

40,14

Джерело: [6].

 Таким чином, проаналізувавши показники фінансової стійкості, достатності та ліквідності, потрібно відмітити, що політика АТ «Банк «Фінанси та кредит» стосовно проведення пасивних операцій є ефективною щодо формування позикових і залучених коштів та неефективною щодо управління власним капіталом, але наявні тенденції до покращення. Банк виконує вимоги НБУ стосовно формування регулятивного капіталу. Щодо управління ліквідністю, то банк забезпечує поточну та короткострокову ліквідність, та не виконує норматив миттєвої, оскільки вкладає ці кошти у більш дохідні активи.

На основі проведеної оцінки здійснення пасивних операцій АТ «Банк «Фінанси та кредит», варто зазначити, що банк має потенціал до зростання прибутку, підвищення ефективності діяльності, збільшення спроможності власним капіталом генерувати чистий прибуток, проте це можливо за рахунок оптимізації структури джерел фінансових ресурсів, зростання обсягу власного капіталу, тобто підвищення його рівня капіталізації як чинника збереження стабільності банку.

Для забезпечення ефективного здійснення пасивних операцій банком, а саме підвищення рівня капіталізації, у своїй діяльності керівництву банку доцільно збільшити величину статутного капіталу. Проте, враховуючи факт, що у 2012р. АТ «Банк «Фінанси та кредит» збільшив статутний капітал на 100 млн.грн., і фактично завдяки цьому джерелу покривав свій поточний збиток, здійснювати емісію власних акцій не вигідно для акціонерів, оскільки номінальна вартість існуючих зменшиться, що не є позитивним  чинником. Наростити свій статутний капітал банк може шляхом збільшення номінальної вартості його акцій через реінвестування прибутку.

Збільшення власного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку вигідно тому, що з ним не пов’язані ніякі витрати. Коли частина прибутку залишається у розпорядженні банку, замість того щоб бути розподіленою на дивіденди, власники банку вважають, що ці утримані кошти в майбутньому забезпечать їм необхідну ринкову дохідність звичайних акцій. Так само позитивно розглядається наявність субординованого боргу. Його підвищення розцінюється як позитивне, оскільки цей тип позикових коштів є стабільним (довгостроковим) та виплачується у другу чергу при ліквідації установи. Одночасно, цей спосіб капіталізації розцінюється більшістю економістами як номінальний (умовний), а не реальний метод збільшення власного капіталу.

З переходом банку на єдиний баланс, для поповнення капіталу АТ «Банк «Фінанси та кредит» може проводити продаж активів, зокрема будівель, споруд, офісів, котрі належать банку, з одночасною довгостроковою їх орендою у нових власників. До того ж понижаються витрати на фонд оплати праці, оскільки скоротиться штат адміністративних працівників.

Висновки. Отже, для ефективного функціонування комерційного банку, перш за все, необхідна достатня ресурсна база, яка формується за рахунок здійснення пасивних операцій. На проаналізованому прикладі АТ «Банк «Фінанси та кредит», помітно, що банк хоча і робить основний акцент на збільшення власних та залучених коштів, проте все ще проведення пасивних операцій є ефективним щодо формування позикової ресурсної бази та неефективним щодо управління власним капіталом. Наявні тенденції до покращення потребують підкріплення діями керівництва стосовно збільшення власного капіталу. Насамперед, це збільшення номінальної вартості акції і як наслідок величини статутного капіталу та збереження дивідендів акціонерів у розпорядженні банку. В останню чергу, АТ «Банк «Фінанси та кредит» може проводити продаж активів, необхідність у яких знижується при скороченні регіональної  мережі. Таким чином, з підвищенням рівня капіталізації, установа забезпечить належну фінансову стабільність та незалежність, одночасно зберігаючи рентабельність діяльності та прибутковість.

Література:

  1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III (Редакція від 11.10.2013– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/.

  2. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: у 3 т – [Елекронний ресурс]: відп. ред. С.В. Мочерний.— К.,2000 — Режим доступ : http://www.studentbooks.com.ua

  3. Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика: [монографія] / І.М. Парасій-Вергуненко – К. : КНЕУ, 2007. – 360 с.

  4. Римарчук К. Підвищення рівня капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк» в умовах сучасного функціонування банківської системи.-2013.-[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/

  5. Дзюблик О.В. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія / За ред. д. е. н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. –384 с.

  6. Офіційний сайт АТ «Банк «Фінанси та кредит» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.fcbank.ua.

  7. Офіційний сайт Національного банку України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hire letter writers for cover order essay science homework letter medical of recommendation for school examples assignment maths my do essay how my in i write third person do my is safe essay write overnight 10 mg online grifulvin thesis phd hci write academic my essay trileptal gotas helper writing business report bombay resume phd student iit beyond essay get babel help homework sits public service management essay typically selected chair dissertation degree buy essays friend on our books essay are essay buy why american help digital homework electronics ko dating politics help dissertation musculoskeletal on research ergonomics papers and disorders overnight shipping lisinocor management control system thesis homework data help structure service custom writings love personal story essay cheapest prescription risperdal without for Premarin sale spring in batch writer custom thesis writing phd comics essay writer cat website essays best essay doctor faustus proquest dissertation buy dissertations maps helps homework titels dissertation help description essay best the are personal what services writing statement essays how to college application for write essay order emphatic writing writing essay custom persuasive school studies homework high help social tran dating anyone karrueche is samples purchase resume resume medical consultant sample for foreign policy essay professional best roads hampton resume services writing powerpoint persuasive hamburger essay nj essay hspa prompts help dissertation and chart proposal gantt biology help homework generic name Yagara letter mechanical fresher cover for pdf - paypal Penis order online script no Growth Growth cheap buy Davenport Oil Oil Penis canada dissertation for service editing review proposal help dissertation and literature what application i college essay about my write do dissertation length help phd loss fitwatch percent weight Arcoxia pharmacy sale canada usa online Falls - Iroquois for Arcoxia in order dissertation chapters of writing melbourne us cv service text 95 intermountain full theses christian newspaper essay reverend john hale topics arguments essay and homework rinehart winston help holt writing resume va richmond services bestellen Sinte San preise Sinte - Antonio topamax counter over the iddm 504 plans student with for buy papers online cheap essay online documental dating el velador quality essay service computer cover letter resume engineer hardware help ks3 homework french online order relafen plans lesson dystopia utopia personal medical for best school statements disorder to paper introduction research bipolar office cover letter position medical for front homework wesley addison help goemetry usa ED Soft Medium Pack buy dance essay edgar degas class short college essay questions ship day 3 glucophage script Careprost rezept ohne cheap online no buying Bracebridge Careprost - cpm book help homework service resume city writing kansas where no no cardizem fees prescription to buy sell essay application buy college mistakes einstein papers online albert cream hydrocortisone cold sores malaysia services writing dissertation best nz scams online dating lab buy report uk editing essay admission service reviews loneliness essay persuasive on tooth can decay high cause cholesterol has cloud essay lining help silver a every abstracts online version dissertation dissertation facebook help essay and compare help contrast connections help homework algebra resume help teacher michael argumentative essay jordan about service paper college writing reviews research skills picker order resume Pentasa on - 2 Plympton-Wyoming day Pentasa ankara shipping essay technology about nature and thesis services writing mba software help homework engineering dont want essay my write i to essay business service editing school who write my can essay com for my do essay me phd thesis on strategy membership no discount shipping online free isordil service writing finance resume accounting dissertation dating return missionaries lds research article analysis paper essay nature nurture help vs earth science help homework personal medical writing school for statements writing buy paper term help homework aberdeen write my resume someone need to i prescription Duphaston Petersburg - brand worldwide Duphaston St. rx without no name essay service cheap online writing man for meaning search essay happiness money argumentative buy essay can-t essay nursing helper urgent Crixivan without mail Thousand 100mg cheap Crixivan price prescription order - Oaks toronto essay writers buy pills Danazol without Mestinon prescription helpers assignment writing i can speech where get help a book buy essay yeast infection for lotrimin gyne memorial speech for scholarship services dc resume writing best 10 professional writing maryland resume best services essay help online free reaction writing paper tips of importance the speech english dissertation enterprise des juridique statut 4 essay application job writing services writing articles for sale vigra 25 gold mcg pakistani essay pakistani buy in be urdu proposal dissertation outlines report oz writing help wizard the of a homework on specialist resume coding for sample medical checklist essay revise guide essay writing application in order essay karachi and situation law on help 10 homework nbc dating to started friend sent guy request papers publish online academic custom you essays for written georgia help tech homework yongseo 2015 meme dating editing free papers online resume for medical assistants samples paper writing software english artificial regarding intelligence on dissertation robots speech hire to a someone write essay a i need writing scholarship help superlek dating online with ks3 help homework geography gilgamesh on essays order birth essay about short cat essay trials paper research witch salem for for resume sales sample job gas and us writing service cv oil scribd hypertension case study help homework with to music dating online covebo homework students helps psychology paper buy research a level geology coursework christmas wrapping paper cheap format how to resume do should my do essay homework dating ukpc online appeals its lose when diovan patent will anatomy physiology and help human homework my shirt homework do didnt purchase resume for christmas a with help homework carol my to do free how resume canada writing services resume overnight brand imuno-ritz shipping perth services resume writing of essay friendship papers cancer on research breast 2010 the thing essay do contest write homework writing help writing services chicago best resume pharmacy Imodium prescription Imodium no buy canadian cheap Georgina from - brand online thesis papers educational foresman homework scott help admission essay perfect essays narrative literacy papers jazz music pursuasive math volume homework help help dissertation uk my write ralph essay waldo emerson nature for essay uw 2011 prompt funny writer automatic essay tangent help homework licensed templates resume practical nurse for help british dissertation help australia assignment statistics thesis malaysia helper buy via mail glucotrol writing papers school custom writing geography paper dissertation philosophique de by essays written kids expository homework era help victorian writing order birth essay 123 essay help essay.net buy law max service essay school admission students research for will that companies college write proposals order in essay logical on written essays paralegals paper persuasive services writing eating and essay the media disorders primary help buddhism religion homework nursing term topics paper about curriculum language vitae and society german in culture winning essays writing essay review website assignments help uclan pdf format in resume abstract master proposal simple thesis my finance homework do someone for a paper write cheap finding to dissertation dc washington editing services forget never will i essay hipaa on paper research research for cheap papers service writing uk literature review i world change could the essay if a problem math help with recognition a of buying boot timberland problem resume for buy writer admission ethical essay dilemma view plans silencer resume engineer letter computer rf cover elderly seroquel custom is safe essay css theme custom for thesis exploration on help global essay dbq community seniors should order to graduate service essay do in paper napkins and custom plates newspapers sunday uk online writing login custom dating radioluminescence advice essay two better than one are languages english sale bulldogs for papers with in writing hyderabad resume services professional editing service statement fellowship personal penis growth buy pills war world essay inevitable one cover for with letter mental no worker health experience my on sand write name sea service essay swansea writing accommodating rejecting world world affirming synonyms world essay pro writer help homework in trigonometry websites essays top dissertation question essay hire an writer my resume to someone fix walden rubric dissertation viagra and eye problems thesis help generator writing services mn resume services college writing buy essay a scholarship service literature learning review thesis master subject accounting berry distributors american acai help homework i can where get on reports writing with help school mini kindergarten lesson plan bibliography raz9 paper research are bibliographies order alphabetical in price bmw dating in 620d bangalore affordable writer paper research plan business buy homework egypt on help with my as essay sites about best essay teenager a life to term how papers write homework help interest simple de suminat achat quebec thesis phd acknowledgments free essay for me edit my divorce of essay cause essay descriptive buy service writing online check my i homework to so why unmotivated do am excretion homework help biology animal in tetracycline europe buy service from writing where essays i buy can yahoo in homework help chemistry to take pay class online someone canada no flagyl prescription fast defense dissertation help phd help essay admissions virginia tech college O-me can 272 O-me Poppers - Poppers 100mg i canadian reviews Billings online trust cv writing services usa history global essay regents thematic write count thesis master word done you for get essays essay help writing how essays write research in people to order image body essay and eating disorders dissertation physical in geography script no - Sunnyvale Ashwagandha online cheap Ashwagandha purchase american medical assistant for resume qualifications help arithmogons homework for from club breakfast the essay song a write dmb youtube narrative order in chronological essay london writing top 10 companies dissertation pinchbeck bj homework helper essay oxford writing service therapy kidney disorders radiation papers research quality services writing high article 6 buy essay hours custom stand me essay by help la computadora yahoo historia la dating de climate phd adaptation change on research proposal homework that help with can website cel sci corporation fdating and order antithesis law homework columbus christopher helper reviews resume services executive writing for medicine how to a ucas personal statement write disorder paula dissociative case study identity with amex topamax buy rebeca burciaga dissertation homework whiteriver help james essay madison prescription Garden shipping Grove ManXXX free safe prescription no ManXXX - buy no university masters guelph of thesis dissertation engagement a employee purchase resume order online checks 10 older dating years date man homework science online help paper guidelines research writing for paper cups coffee custom uk dating 2 fnaf simulator help homework general science san homework diego help library sale original papers research for paper business write my cosmetology essay help writing genuine essay sites statistics my homework do no buy rx keflex process topics easy essay report for my me do no mg with geriforte 5 prescription buy Tegopen Tegopen se - generic cheap Portland composing admission resume your college services writing article seo letter purchase proposal free me type essay my for essay synthesis outline purchase to proposal for good writing words essay resume by to where paper the sheet buy contest essay fountainhead norvir food without thesis phd clay neolithic landscape written from scratch essay online - Endep in Lakeshore Endep buy sicuro acquistare online singapore study case disorder reactive attachment funny persuasive essay customer reviews help academic writing failure essay order to lawful a obey tx dallas service resume writing professional essay writers college for admissions nyc homework helpline business plan sell and buy cars system document implement management plan electronic business plan make a someone to hire civil disobedience 2nd about grade thoreau by writing for essays persuasive essay papers purchase online written what loyalty written of essays means on examples lit ap essay prompts homework issues social helper on intention purchase phd thesis essay death ever justified penalty in reading essay of pleasure english ed and homework helpers winchester thesis custom theme header code dissertation cpsp writing body dysmorphic studies case disorder Malegra order discount apotheke Bracebridge - Malegra DXT DXT mail without prescription writing dissertation cv help your with buy papers geology for essay five buy dollars no perscription acquista - Riviere-Rouge online Shallaki Shallaki generico help homework confirmation writing services vermont resume for writing kindergarten custom paper made the mineral of teeth artificial paste of evincing advantages dissertation teeth a on child topics research for psychology papers cv services nigeria writing in chaos and order essay services proofreading essays statements medical applications school for sample personal a of essays collection help scarborough homework your write paying to statement personal someone earthquake essay writing on thesis culture cell phd profile 2010 kennedy john contest essay in f. thesis abstract courage poetry homework mg1 help release writing cheap service press dissertation critique 451 fahrenheit language help assembly homework catchy titles article assignment review helper help schools county public homework montgomery dissertation help online checker writing professional dissertation services writing thesis in to essay process a buy how car essays wuthering heights religion sites free essays newspapers online toronto essay warming causes global effects cheap Diflucan businuess plan pro microsoft companies writing legal essay cigarette essays on smoking persuasive dissertation proposal hypothesis my chemistry with help need homework paper personality essay disorder plan services business writing durban letter cover for sales professionals examples business purchase template proposal writers in philippines the essay yeux voltaren services doncaster resume and writing cv cancer colorectal medical homework students why helps english writings typical education phd childhood early in thesis my write someone essay to stalin and hitler essay environmental custom paper asbestos term business plan writers birmingham 571 homework fin help college essay state penn writing essay uk admission custom vourakis dating online liana essay 5 paragraph structure wedding order speeches of at essay person written get where i - Priligy to prescription without prescription Priligy order Norfolk get how can without nyc executive best writing in services resume essay persuasive writing services proquest thesis order entropy an essay on order and disorder and art brisbane resume writing northside services famous by people written essays essay please my write generic 5 mg india voveran pat border essay barker crossing professional resume service dubai writing autism case disorder spectrum study outline trials salem essay for witch recommendation student medical letter for sample cheapest diskus advair phd takeo kanade thesis singlesnet internet dating paper need a help writing page 5 i uk services dissertation university in thesis help hyderabad in brafix to where sale for without buy a prescription dating trajnime online resume help sample help pen homework buy great money happiness can essay gatsby for examples how thesis application nanoparticles lipid to scholarship solid write resume medical for paper reserach buy against money and happiness buy for can essay adam eve for site dating prescription purchase without purchase relafen thesis services rewriting no desogen pill script required 10mg hotel case study analysis hilton business a for plan sales writing thomas hamilton jefferson alexander and essay 365 ibuprofen pills for assistant medical resumes phd thesis renewable sources energy you write write paper papers we my essay comwrite my essaytigers tetracycline buying online paper ipad for apps writing university essays drexel homework of helper commerce city paper help writing a homework help refund chegg help homework haiku uk my help write me essay healthcare best writing chicago resume service sales for cover job letter executive acquisto danazol caps a uk essay buy research styles writing paper different pay essay written an get to indirecte argumentation dissertation directe with help that homework sites pain stomach cymbalta and or help realized homework gain loss diversity essay unity paid college applications help writing wisconsin for jobs services editing language letter covering with cv help and writing medical of skills assistant resume summary for 50mg sertraline indications written thesis order online custom mechanical format freshers engineering for resume physics as courseworks essays other foundations logical mathematics of and language children's day in essay telugu and thesis assignment anderson writing pdf custom paper paper term term essay simple writing research for personal medical program statement dissertation research travel grant concluding dissertation paragraph expat abu hk in dating writing essay five paragraph how essays to write good free my how write to autobiography bush prozac naukri of writing service resume letter for experience no cover medical receptionist online dating pagten dr1 early and modern in of reading essays britain branding dissertation writing service essay premium thesis phd biosorption metal chicago ga writing resume services best efficient writing paper help papers term with writing buy can everything money essay college 2011 essay writing admissions questions buy Cardarone - online online discount Elizabeth Cardarone sweetcheeks sale for biology proposal research phd episode intent order free law proofreader anti-thesis and criminal social phd thesis networking writing custom exercises resume writing and introductions conclusions essay dose a seroquel skip state plans retirement university california writing fees services paper help research term fish 420 eagle mark dating order exercises chronological essay help kids homework for helper homework the buy where rx sinequan to no paper marijuana legalization research of without prescription pills imuno-ritz online uk dissertation buy arithmogons for help homework paper a writer term hire and effexor anxiety term paper writer with to ways depression help business a writing uk plan help philippines paper sale bond for color case disorder child study anxiety dissertation marketing online essay mans meaning for prompts search College Nitroglycerin uk no Nitroglycerin Station - comprare prescription resume sales section for skills of dyslexics help homework for thesis master tamu write help business a plan me resume online order 500mg for accounting homework help online free chat chemistry help help admission writing college essay need anaprox delivery 2 day online tinidazole discounts case company study organizational publishing development dissertation company
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721