ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАЗДРІСНОСТІ ІЗ МОТИВАЦІЙНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ ОСОБИСТОСТІ ТА ЛОКУСОМ КОНТРОЛЮ НЕВДАЧ ТА УСПІХУ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті теоретично проаналізовані особливості мотивації досягнення та заздрісності особистості студентів. Емпірично досліджено та підтверджено наявність взаємозв’язку між заздрісністю студентів мотиваційними тенденціям та локусом контролю досягнень та невдач. Студентам із високим рівнем заздрісності властива екстернальність невдач і мотивація уникнення невдач, також їм притаманна  така поведінкова тенденція, як «заздрість-неприязнь».

Ключові слова: заздрість, локус контроль, мотивація досягнення.

В этой статье теоретически проанализированы особенности мотивации достижения и завистливости личности студентов. Эмпирически исследовано и подтверждено наличие взаимосвязи между завистливостью студентов мотивационными тенденциям и локусом контроля достижений и неудач. Студентам с высоким уровнем завистливости свойственна экстернальность неудач и мотивация избегания неудач, также им присуща поведенческая тенденция, как «зависть-неприязнь».

Ключевые слова: зависть, локус контроль, мотивация достижения.

 

This paper theoretically analyzes the features of achievement motivation and envy of individual students. Empirical studies and confirmed the relationship between envy and motivational tendencies and locus of control achievements and failures. Students with high levels of envy externality inherent failures and motivation to avoid failure, as it is characterized by behavioral tendency as “jealousy-resentment.”

Keywords: envy, locus of control, achievement motivation.

 

Актуальність роботи визначається тим, що в сучасних умовах всепоглинаючої глобалізації, урбанізації, першочерговим завданням української педагогіки постає формування інтелектуальної, соціально-зрілої, толерантної до різноманіття, активної, ініціативної особистості. Така особистість схильна до саморозвитку позитивних морально-психологічних якостей та намагається контролювати вияв негативних агресивних якостей, серед яких помітне місце посідає заздрість. Тому проблема з’ясування чинників, які визначають особливості прояву заздрості у юнацькому віці, є актуальною як у науково-теоретичному, так і практичному планах. Високий рівень мотивації досягнення так і високий рівень заздрісності притаманні віковій групі студентів, тому несумнівно актуальним є вивчення взаємозв’язку мотиваційних тенденцій, із поведінковими тенденціями заздрісності, рівнем її вираження та особливостями реакцій на досягнення та невдачі своїх колег, так як в першу чергу заздрість проявляється у відношенні до інших людей.

У психологічній та філософській літературі феномен заздрості визначається, як властивість особистості (Є.П. Ільїн) і як риса особистості (А.А. Дьяченко, М.І. Кандибович), як невід’ємна частина людської природи або конституції (М. Кляйн, Шопенгауер) і як аспект мотивації людини (С.Ю. Головін), як емоція і переживання (К. Муздибаев, Г. Бреслав, І. Котова), і як соціальний феномен (Т. Бескова, В. Гусова) і, нарешті, як один з тяжких смертних гріхів (Данте) [7; 9; 11].

Найважливішою психологічною характеристикою будь-якої діяльності, у тому числі й учбово-професійної, є її мотиваційна основа. Щодо студентства багато дослідників вважають, що мотиви вступу до ВНЗ багато в чому визначають стиль студентського життя [1]. Мотиви вступу у ВНЗ багато в чому визначають і мотивацію навчальної діяльності студентів, а через неї й успішність. Наприклад, у дослідженні Ю.М. Орлова [13] показано, що серед соціогенних потреб найбільший вплив на ефективність навчальної діяльності студентів справляє потреба в досягненні як прагнення людини до поліпшення результатів своєї діяльності. Ця мотивація змушує студентів більше концентруватися на навчанні й водночас підвищує їхню соціальну активність. Істотний, але не однозначний вплив на навчальну діяльність студентів справляють потреби в спілкуванні і домінуванні. На підставі отриманих даних Ю.М. Орлов робить важливий висновок: “Найбільший вплив на академічні успіхи робить пізнавальна потреба в поєднанні з високою потребою в досягненнях” [13].

Характерною рисою морального розвитку в цьому віці є посилення свідомих мотивів поведінки. Помітно зміцнюються вольові якості, яких не вистачало повною мірою в старших класах школи – цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, самостійність, ініціатива, уміння володіти собою і т.д. Однак у цьому віці нерідко виявляються невмотивований ризик, невміння повною мірою передбачати наслідки своїх вчинків, в основі яких можуть бути не завжди гідні мотиви. У сфері самосвідомості студентства поряд із загальними для даного віку нестійкістю самооцінок, хворобливим ставленням до критики, схильністю до фантазування зростає адекватність самооцінок, підвищується рівень самоcприйняття і самоповаги, що у свою чергу призводить до заздрісності особистості.

У літературі виділяють такі особливості мотивації досягнення студентів:

• Х. Хекхаузена: зараховує мотивацію досягнення студентів до внутрішньої мотивації [18];

• Ю. М. Орлова: розділяє внутрішню мотивацію навчальної діяльності на пізнавальну та досягнення, при цьому пізнавальні мотиви автор співвідносить з процесуальними характеристиками діяльності, а потреба досягнення – з результативними [13];

• Г. А. Тульчинський виділяє і дає характеристики чотирьох видів успіху, притаманного атрибуціям студентів (результативний успіх, успіх як соціальне визнання, успіх подолання труднощів, успіх реалізації покликання) [17].

Щодо інтерпретації студентом своїх успіхів і невдач, то може бути різною. [21]. Песимістичний стиль характеризується поясненням поганих (несприятливих) подій внутрішніми характеристиками, які є постійними і загальними, а оптимістичний стиль – зовнішніми, тимчасовими і конкретними. Було показано, що студенти з адаптивним (оптимістичним) стилем пояснення в університеті показують вищі результати діяльності, а з песимістичним – нижчі. Очікування майбутніх результатів визначається тим, що студент думає (тобто його уявленнями) про причини успіхів і невдач: атрибуція (приписування) невдачі недостатнім зусиллям сприятиме посиленню мотивації досягнення, а атрибуція нестачі здібностей буде її зменшувати.

В цілому в уявленнях студентів з високою мотивацією досягнення позитивні та негативні атрибуції чітко протиставлені одна одній і входять в чинники з різними емоційними знаками, тоді як в уявленнях студентів з низькою мотивацією досягнення спостерігається сплутаність позитивних і негативних атрибуцій. Таким чином, досліджувані, що мають різний рівень мотивації досягнення, по-різному уявляють собі людей, що володіють тими чи іншими властивостями, що мають відношення до успіху і досягненням цих людей [15].

Е.Е. Соколова аналізуючи заздрість осіб юнацького віку виявила, що своєрідним поштовхом до самовдосконалення та самореалізації особистості [16].

Особливий внесок у дослідження заздрісності суб’єктів вносить Т.В. Бескова, у своїх дослідженнях в області співвідношення заздрості і мотивації досягнення вона прийшла до висновку, що мотивація досягнення пов’язана з заздрістю до предметів – до власної соціальної вищості і матеріальним благам, а заздрість інших до їх сімейних і дружніх відносин. Тобто чим вище мотивація досягнення, тим більше особистість переконана, що заздрять її соціальній перевазі, матеріальних благам. Крім того, заздрість не є проявом мотивації досягнення, але уявлення людини про інтенсивність заздрості інших до себе пов’язані з домінуванням у неї даного виду мотивації [6].

У своїх дослідженнях, спрямованих на вивчення заздрості як морально – етичної якості суб’єкта навчальної діяльності, Горшеніна Н.В виявила, що рівень заздрісності визначає життєву спрямованість, оскільки ієрархія цінностей респондентів з високим і середнім рівнем заздрісність спрямована на індивідуально-особистісний простір, тоді як ієрархія цінностей респондентів з низьким рівнем-на особистісний і соціальний простір. Крім того, виявилися кореляційні залежності між проявами заздрісності особистості, рівнями прояву «заздрості-неприязні», «заздрості-зневіри» і самооцінкою, рівнем домагань, особистісної конкурентоспроможністю і коефіцієнтом людяності [8].

У 1997 р. К. Муздибаев опублікував роботу, спрямовану на дослідження соціально-демографічної структури заздрості, досліджуючи заздрість у розрізі негативного впливу на особистість, що відчуває заздрість. У своєму дослідженні К. Муздибаев визначив схильність різних соціальних груп до заздрості; встановив поведінкові, когнітивні і особистісні кореляти заздрості. Він інтерпретує заздрісність як виключно негативне явище, яке має антисоціальну, деструктивну і дисфункціональну якість. Він виявив, вивчаючи атитюди до успіху і везінню в соціальних групах, що саме студенти виявляють більше почуття заздрості до успішного однокласнику або однокласниці у всіх випадках, ніж представники інших соціальних груп. Крім того, вивчаючи соціально-демографічну структуру заздрісність, К. Муздибаев надає дані за віковими періодами про те, що заздрісність у дорослих протягом життєвого шляху досягає максимального значення від 18 до 24 років, від 30 до 34 років, від 55 до 59 років. К. Муздибаев встановив, що найвищу і статистично значиму схильність до заздрості проявляють студенти, орієнтовані на досягнення і за віком, і за освітньою діяльністю. Також він виявив, що студенти більш заздрісні ніж не студенти того самого вікового періоду. [12].

Отже, ми визначили, що заздрість найбільш властива студентам та даній віковій групі через особливості соціальної ситуації та розвитку особистісних структуру. Часто  у юнаків пов’язана із заниженою самоповагою та мотивацією уникнення невдач, відчуттям впевненості. Заздрість впливає на очікування успіху індивіда, мотивує його на досягнення поставлених цілей, це у свою чергу стало поштовхом до проведення нашого емпіричного дослідження.

Для дослідження взаємозв’язку заздрісності та мотивації досягнення осіб юнацького віку  ми застосували комплекс психодіагностичного інструментарію, який складався з таких методик: тесту на визначення рівня заздрісності рівня заздрісності «Тест на заздрість, заздрісність» (Т. Ільясов), методики дослідження заздрісності особистості» (С. Т. Бескова), тесту-опитувальника вимірювання мотивації досягнення А. Мехрабіана, методики діагностики парціальних позицій інтернальності-екстернальності особистості (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голинкіна, А.М. Еткінд).

Першим завданням емпіричного дослідження  було визначення взаємозв’язку заздрісності та мотиваційних тенденцій особистості студента.

В результаті проведеного кореляційного аналізу виявлено, що показники  градацій мотиваційних тенденцій помірно взаємообернено корелюють і показниками рівня заздрісності (r = – 0,41, р < 0,01). В даному випадку це означає що із збільшенням рівня заздрісності, студенти мають тенденцію до набуття мотивації до уникнення невдач. Для підтвердження ми порівняли середні показники груп контрастів: група із мотивацією  досягнення успіху (М = 175,25; SD = 34,92) та група із мотивацією  до уникнення невдач (М = 112,76; SD = 43,55).  Визначили, що існують статистично значимі відмінності (t = – 9,746; р < 0,001) між рівнями заздрісності М(досягн.) = 54,36 (SD = 7,98) М(невдач) = 43,35 (SD = 9,11). Цей результат свідчить, що високим показникам градації мотивації досягнення (мотивація досягнення успіху) відповідають нижчі показники заздрісності і, навпаки, низьким показникам (мотивація  до уникнення невдач) відповідають вищі показники рівня прояву заздрісності, що підтверджує набуття тенденції до мотивації уникнення невдач із збільшенням рівня заздрісності.

Муздибаев К. досліджуючи взаємозв’язок заздрісності та мотивації досягнення стверджував, що між ними  існує позитивний статистично значимий зв’язок, проте у його дослідженнях не уточнялося чи розподіляв він мотивацію досягнення на мотивацію до уникнення невдач та мотивацію досягнення успіху [12].

У нашому випадку зростання рівня заздрісності із тенденцією до мотивації уникнення невдач можна пояснити особливостями сприйняття заздрісниками ситуації успіху: вони стають у позицію соціального порівняння, тобто вони оцінюють свій успіх не у відповідності до співвідношення власних досягнень, а у відповідності до досягнень іншого. Додатково їхньою ціллю є не бажання бути кращим за інших, а бажання не бути гіршим за інших. Заздрість у цьому випадку може більше проявлятися відносно тих осіб, які раніше порівняно досягали менших невдач, але у певній ситуації досягли кращого результату, що і спонукає заздрісника, робити все задля покращення свого результату діяльності [2; 4].

Другим завданням було визначення взаємозв’язку рівня, типу поведінкових тенденцій заздрісності позиціями екстернальності-інтернальності досягнень та невдач.

Попередньо ми провели  аналіз взаємозв’язку мотиваційних тенденцій та позицій екстернальності-інтернальності досягнень та невдач для підтвердження того що локус контролю пов’язаний із мотиваційними тенденціями.   Визначено, що як  шкала «екстернальність-інтернальність досягнень» прямо корелює із мотивом досягнення успіху (А. Мехрабіана: r = 0,64, р < 0,01; Т. Елерса: r = 0,26, р < 0,05), так і шкала «екстернальність-інтернальність невдач» прямо корелює із мотивом уникнення невдач  (А. Мехрабіана: r = 0,53, р < 0,05),  що на нашу думку є цілком закономірно і дозволило проводити подальший аналіз взаємозв’язку цих явищ із заздрісністю.

В результаті проведеного кореляційного аналізу виявлено, що градація показників інтернальності-екстернальності досягнень та невдач (де із збільшення показнику свідчить про тенденцію до екстернальності) позитивно корелює із рівнем заздрісності особистості студента (r(досягн) = 0,47, р < 0,05; r(невдач) = 0,42, р < 0,05). Показник r-Спірмена свідчить про збільшення рівня заздрісності із тенденцією респондентів до екстернального локусу контрою.

Згідно цього результату проводилось порівняння рівня прояву заздрісності між групами респондентів із інтернальним та екстернальним локусом контролю стосовно шкали інтернальності-екстернальності досягнень та невдач (Див. Таблиця 3.1.).

Таблиця 3.1.

Порівняння прояву заздрісності у суб’єктів із інтернальним та екстернальним локусом контролю

Рівень  прояву заздрісності t- Стьюдента
Суб’єкти із інтернальним локусом контролю Суб’єкти із екстернальним локусом контролю
Інтернальність-екстернальність досягнень 42,22 (SD = 5,92) 49,54 (SD = 6,38) 2,445*
Інтернальність-екстернальність невдач 47,44 (SD = 9,12) 56,96 (SD = 8,31) 4,654**
t – Стьюдента 2,117* 2,782*

Примітка: *Показник критерію значимий на рівні р < 0,05; ** Показник критерію значимий на рівні р < 0,01.

В результаті порівняння середніх показників схильності до заздрості ми виявили її більший рівень у суб’єктів із екстернальним типом як у випадку досягнень, так і у випадку невдач. Інакше кажучи, заздрісні особистості більш схильні приписувати причини того, що відбувається зовнішнім чинникам (іншим людям, навколишньому середовищу, долі, нагоди, везінню), ніж своїм зусиллям, власним позитивним і негативним якостям, наявності або відсутності необхідних знань, умінь і навичок. У нашому дослідженні це стосується  тільки області досягнень і невдач, визначення прояву заздрості у інших областях можу бути прерогативою подальших досліджень. Обговорюючи отримані результати, зазначимо, що інтернальність суб’єкта завжди трактується як очікування результативності власних дій. Інакше кажучи, різні події інтерналів обумовлені їх же активними діями. На відміну від інтернальності, екстернальність суб’єкта не настільки однозначна. Так, Дж. Роттер виділяє а) захисно-екстернальну поведінку (на низькому рівні міжперсональної довіри), що характеризується недовірою, честолюбством, агресією; б) пасивно–екстернальну поведінку (при високому рівні міжперсональної довіри),  де головне довіра людям і апелювання до випадковості [20]. Х. Левенсон розрізняє екстернальність, пов’язану з почуттям безпорадності і залежності від інших, і екстернальність, пов’язана з почуттям неструктурованості навколишнього світу і фаталізмом [19].

Однак нами для інтерпретації отриманих результатів використані типи екстернальності, виділені І. М. Кондаковим і М. Н. Нілопецом в результаті факторизації даних опитувальника IPC (Х. Левенсона). Автори виділяють: а) екстернальність, обумовлену випадком, в якій непередбачуваність і неможливість маніпулювати подіями виходить на перший план; б) екстернальність, обумовлену іншими, проте в якій немає мови про безсилля індивіда [10].

На наш погляд, заздрість студента може бути детермінована як екстернальністю, обумовленою випадком, що виявляється в схильності заздрісника до перебільшення ролі обставин чи долі, так і екстернальністю, обумовленої допомогою і сприянням інших.

Аналізуючи відмінності в загальній схильності до заздрості в співвідношенні з різними областями екстернальної атрибуції, вважаємо за можливе констатувати наступне: суб’єкт заздрості схильний вважати, що як емоційно – позитивні, так і емоційно – негативні події і ситуації, які відбулися з ним, неодмінно детерміновані щасливою/нещасливим збігом обставин або ж сприянням/несприянням значущих людей, а не власними зусиллями або промахами.

Також враховуючи результати аналізу методики діагностики парціальних позицій інтернальності-екстернальності особистості, де виявилось, що у «інтернальності-екстернальності досягнень» більша (68 %) частка респондентів виявились інтерналами, а стосовно «інтернальності-екстернальності невдач» то ця частка зменшилась на 12 %, що свідчить про тенденцію до приписування своїм невдачам і невезінням зовнішнім обставинам. Ми виявили, що рівень заздрісності статистично-значимо вищий (t(інт) = 2,117, р < 0,05; t(екст) =      2,782 р < 0,05) у випадку «екстернальності невдач», що у свою чергу також підтверджує властивість екстерналам приписувати причини результатів своєї діяльності зовнішнім обставинам. Наявний результат суміжний із дослідженнями Т. В. Бескової, де  саме суб’єктам із екстернальним локусом контролю, властива більша частка атрибуцій заздрісності предметним сферам (кар’єрному росту, здоров’ю, дорогим або модних речам, сімейному благополуччю, зовнішній привабливості, соціальному статусу) і їм властиво приписувати причини зовнішнім факторам (наприклад, здоров’ю часу, матеріальному достатку), а не власним діям [5].

Визначаючи тип поведінкових тенденцій заздрісності, встановлено, що існує слабкий статистично значимий зв’язок (r(невдач) = 0,29, р < 0,05) між «заздрістю-неприязню» та «інтернальністю-екстернальністю невдач». Тобто показники заздрісності-неприязяні збільшуються із тенденцією до екстернальності невдач.  Кореляційний зв’язок окремо між екстерналами та інтераналами та «заздрістю-неприязню» виявлено не було (р > 0,05), причиною можу бети недостатня кількість учасників у вибірці.

Виходячи з  того, що студенти із екстернальним локусом контролю приписують причини своїм невдачам зовнішнім факторам, то ймовірно, що успіх іншого теж буде детерміновано цими обставинами (наприклад, везінням). Наявний кореляційний зв’язок свідчить  про більш агресивну налаштованість до успіхів іншого і передбачає емоційний дискомфорт, викликаний усвідомленням того, що хтось має більше, присутній. Заздрісник переконаний, що успіхи і досягнення іншого принижують його, знецінюють його власні досягнення. Тобто, фактично успіх суб’єкта заздрості не залежить від нього самого, а від успішності іншого, що виявляється у порівнянні. Це в свою чергу призводить до відповідного емоційного фону у вигляді агресивних реакцій [3].

Те, що, саме заздрість – неприязнь, а не заздрість – зневіра притаманна «екстернальності невдач», пояснюється, на наш погляд, тим, що респондент, сприймає успіх як необхідне належне, яке робить його життя кращим і примушує інших людей рахуватися з ним. Така позиція може проектуватися на інших і  таке бажання трансформується у ще більш сильне бажання відібрати, позбавити, нівелювати удачу і перевагу конкурента, що супроводжується озлобленістю, роздратуванням і неприязню до тих, хто має більше.

В результаті проведеного дослідження ми прийшли до таких висновків.

ü     Заздрість являє собою складний феномен, властивий людській природі, детермінований різними факторами, що має різноманіття форм і ступенів вираженості. Будучи соціально неодобрюваною і засуджуваною заздрість має тенденції неусвідомленого функціонування в особистості, породжуючи різні модифікації проявів, що забезпечені активізацією механізмів психологічного захисту, і може призводити до порушень, розладу, ненависті і деструкції в людських відносинах.

ü     Між показниками мотиваційних тенденцій досягнення та заздрісністю існує взаємообернений зв’язок: студентам із тенденцією до досягнення успіху притаманний нижчий рівень заздрісності і навпаки, студентам із мотивацією до уникнення невдач притаманний вищий рівень заздрісності.

ü     Рівень заздрісності позитивно корелює із показниками «Екстернальності  досягнень та невдач»: чим вищий рівень заздрісності тим більше студентам притаманно вбачати зовнішні обставини як фактори їх успішності. Вони орієнтуються на успіх та невдачу іншого, щоб не бути «гіршим» у певній діяльності, що є причиною їхньої заздрісності.

ü     Студентам із високим рівним заздрісності властива екстернальність невдач і мотивація уникнення невдач, тобто заздрісники вбачають причинами свого неуспіху успішність інших, тому інтенсивно реагують як на їх успіх так і на їхню невдачу.

ü     Студентам із екстернальним локусом контролю невдач притаманна така поведінкова тенденція, як «заздрість-неприязнь». Наявний кореляційний зв’язок свідчить  про більш агресивну налаштованість до успіхів іншого і передбачає емоційний дискомфорт, викликаний усвідомленням того, що хтось має більше, присутній. Заздрісник переконаний, що успіхи і досягнення іншого принижують його, знецінюють його власні досягнення.

 

Список використаної літератури:

 1. Берак О.Л., Туторская Н.В. Пути формирования эмоциональной регуляции личности студента // Вестник высшей школы 1987. № 1. – С. 33–38.
 2. Бескова Т.В. Гендерные особенности межличностных отношений субъектов зависти // Личность, семья, общество: вопросы современной психологии: материалы международной заочной научно-практической конференции. (30 января 2011 г.). – Новосибирск: Изд.: «ЭНСКЕ», 2011. – С. 140-147.
 3. Бескова Т.В. Особенности проявления зависти в межличностном взаимодействии субъектов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 12. № 5 (37). 2010. – С. 103-109.
 4. Бескова Т.В. Психологические механизмы формирования зависти и ее детерминанты // Электронный журнал «Вестник Московского государственного областного университета». 2013. № 1.
 5. Бескова Т.В. Склонность к зависти субъектов с разным типом локус контроля // Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера». № 4, 2011. – С. 13-17.
 6. Бескова Т.В. Социальная психология зависти / Бескова Т.В. — Саратов: ИЦ Наука, 2010. — 192 с.
 7. Бреслав Г.М. Психология эмоций. М.: Смысл; Академия, 2004. С. 367-376
 8. Горшенина Н.В. Взаимосвязь завистливости личности и ценностных ориентаций // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. — 2013. — № 4. — С. 202—205.
 9. Гусова В.А. Зависть как социальный феномен: дис. канд. фолософ. наук. М., 2006
 10. Кондаков И. М., Нилопец М. Н. Экспериментальное исследование структуры и личностного контекста локуса контроля // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 1. – С. 43–51, с. 43-51
 11. Котова И.Б. Зависть как личностный феномен // Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов, 25-28 июня 2003 г.: в 8 т. СПб, 2003. — С. 20—25.
 12. Муздыбаев К. Психология зависти // Психол. журн. — 1997. — Т. 18. — № 6. — С. 3—12.
 13. Орлов Ю. М. Потребности в достижениях в учебной деятельности / В кн.: Потребности и мотивы учебной деятельности. М., 1976. С. 26–46.
 14. Орлов Ю.М. Потребностно-мотивационные факторы эффективности учебной деятельности студентов ВУЗа. – М., 1984. с.17
 15. Саблина Т.А. Некоторые особенности мотивации студентов. Сб. тезисов доклада науч.-практ. конф.: Современные проблемы подготовки учителя к обучению и воспитанию младших школьников. В-д, 1992. — С 46-49.
 16. Соколова. Е.Е. Психология зависти // Педология. Новый век. — 2002. — № 10. — С. 10—14.
 17. Тульчинский Г. А. Разум, воля, успех: О философии поступка. Л., 1990. — 79 с.
 18. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. / Пер. с нем. М.: Педагогика, 1986.  — 416 с.
 19. Krampen G. IPC – Fragenbogen zu Kontrolluberzeugungen. – Gottingen: Hogrefe, 1981. – 287 р.
 20. Lohaus A., Schmitt GM Fragebogen zur Erhebung von Kontrolluberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit. – Bern: Huber, 1989. – Р. 34–48.
 21. Seligman, M.E.Р. The optimistic child. / M.E.P. Seligman, K. Reivich,  L. Jaycox, J. Gilham.- Boston: Houghton Mifflin, 1995. – Р. 77–113.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing custom academic services herbalife order resume online in toronto essay writer lexapro india homework python my do for sample and sales marketing resumes online purchase can prescription i where without eldepryl online papers marriage local essays buy research buy writing paper center about hiring thesis call custom research proposal phd service writing editing online service services jose resume ca professional writing online physics school help homework high thesis dnb fees disorders quizlet thyroid study case services college writing essay admission write papers term buy online Tinidazole write math my paper case kramer harvard pharmaceuticals study quotes heart darkness 1730 anti imperialism of report service online book buy book custom a report crepe paper malaysia online buy homework ontario help in companies academic research kenya writing conclusion essay identity disorder dissociative writers essay travel website essays analysis letter no for sales experience cover assistant with online in pictures write name my research writing a helpful hints for paper critique on quantitative research nursing nursing of essays nursing essay research practice uk buy online dissertation mcdougal help online holt homework buy a philosophy paper for writer resume buy vest homework free online accounting help reviews writing resume services best 10 doilies town sale cape paper for solar power energy dissertation for research can my u write paper not fax your resume do help homework analysis london 2012 cv writing best services dissertation for your a how to an write abstract masters things depression help to with writing diy service will research systems papers distributed required prescription yagara no to harvard buy case how studies on help in essay hindi top rezept ohne avana master application essay nbcolympics.com letters college photo essay nursing application chocolate research papers style name write in different can how i my a to high application how write letter school before essay service on self rewrite sentence my pillet 2015 graduation prothesis hand speech help homework with proofs research paper for buy college on dating plr articles free pregnancy homework statistics of the help practice presentation a powerpoint order Pack Soft ED cheap Medium help sentences homework diagraming homework help geometry connections cpm book help writing review i college what about my essay no have idea write to buy doctoral dissertation without a cover with assistants no for experience letters medical price a a cheap me write paper at jelly dosis cialis derivatives help homework essay inleiding thesis college application voorbeeld comparison writing essay an art resume professional service writing toronto my do essay to someone hire writing school services top grad to company to essay letter how compare conclude contrast sending and resume for a paper write college essay of empire essay the help sun principles finance help of homework usa Voveran SR dating nadeshot ezarik jenna apps and language funding opportunities formal language dissertation informal essay vs an business buying business existing plan my do help me assignments high school science homework help 10 best services calgary resume writing vs mg mg 20 40 famvir and dissertation walk through 8th grade homework help math review help assignment my uk u essay help of m assistant medical experience for with resume sample 40 isoptin online mg buy essays others helping essay thesis on telecommunication communism engineering pro organizing with help paperwork helper trophies homework helper health homework resume for engineer purchase sample doctoral dissertations sale for cover associate a write how letter for to sales - order online La La Detrol Detrol discount purchase online Mesa essay written buy an already essay online paypal method write my help college essay application online application services writing marketing buy valparin payment paypal online custom essay admission writing my i do what on speech should dedication dissertation for help academic writing center massachusetts online writing professional services resume plagiarized my non write essay me for cheap homework do can't why i my using writing services custom caught students australia writing services do people exercise essay psychology homework helper best car to essay the a way buy acheter colospa paypal avec introduction ordering system thesis online best essays custom forum service essay application university homework math need help with resume petersburg fl services st writing acheter San forum Somna-Ritz canada Bernardino - acheter Forte Forte Somna-Ritz joy others of the essay helping on application personal phd biology statement show homework tv math helpers chinese write in to how my name writing dubai service best 2014 resume term paper scientific writing application essay common transfer help research on eating disorders outline paper mail without cheapest prescription order acyclovir for how to software proposal purchase a write writing papers services custom custom gramer homework puncuation help homework help muscles lactobacillus whey dissertation production milk from with riboflavin homework help school music dissertation arbin rajbanshi - Lexapro paypal pharmacy online mexico Hialeah buy Lexapro online from key help stage homework 2 looking essay for writers paper michael jordan help thesis writing introduction write wikipedia essay my script acquisto italia Tenormin - generico no Tenormin cheap order Murrieta mba thesis written phd a write to how literature review online writer free essay english paper writing service essay writing site.org to essay an conclusion help in download word purchase order free letter format writing 10 companies essay top conceptual dissertation developing framework essay good custom planner dissertation online help writing essay best service website get essay written your order narrative disobeying essay without perscription a cardura essays help 4 college writing application with with online buying zovirax discount myself in hindi essay on get online uk writers essay 4 dissertation months a purchase dissertation writing payment help for resume online services professional writing kenya english programs creative phd dissertation buying for pharmacy vigrx men canadian american help government homework mario with help paper help on western front quiet all essay the of dissertation 10349 app wisconsin university online essay pain pleasure on analysis and liberty and dissertation a necessity need for write paper someone me my to help homework 12 grade order pages of thesis writing services in australia best resume homework do my business law 150mg ditropan online buy college what my essay about write to malaysia service in writing thesis dissertation book into livraison cipro acheter rapide to pump miles 5 gas thesis the definition 55 paragraph essay writing helpmate dissertation discount omeprazol pharmacy canadian writing atlanta services professional resume online writing files help business buying plan hotline help homework paper writing help service 133 generic Albenza Albenza 100mg online - Moosonee scientific essays written correct essays english online need essay help writing argumentative hyperactivity paper deficit disorder attention research music paper playlist writing service resume writing nurse with college questions help essay help subway plan business worksheet name to learn my write brand overnight plan b delivery in dissertation sociolinguistics essay turnitin custom online helpline bigy homework oxford dissertation style writing dissertation guide disorder paper research identity dissociative papers about technology descriptive order essay spatial writing academic online companies dissertation thesis help disorder study case example somatoform essay journey on order phd online engineer resume for mechanical headline us in writing custom service the essay essay annies college help 90210 admissions assignment ice for condo sale purchase monopril discount thesis a develop statement help know write to dont on my dissertation what i online order alesse prescription without buying mail help academic writing my homework statistics do dissertation degree without 2 pletal day delevery for resume mechanical engineer objective coupon custom net essay with plan help i my need business to good admission how write essay college buy to where paper thesis help homework jakisha write paper need my motivation letter cover to mba write admission for a how 10 risperdal 2 free not hiring cover letter for a company online reputable writing companies writting help with essay help assignment school assignments creative writing research summary executive paper cover for position letter writer medical service writing paper in us paper research guidelines writing book borders reviews hyde dr jekyll help and essay mr company writing cv help vocabulary with homework services prices editing custom research papers affordable live get homework help war essay world about 1 internet advertising dissertation resume for examples professionals mental health paper writing free download software homework 2nd graders for help learning paper research online vs traditional in and and format autism egypt research mesopotamia apa essay paper comparing contrasting on writing an for outline help an essay objective position for resume sales tutorvista assignment help resume nj best writing services toronto it with help of for good makes recommendation what medical school a letter essay buy stern nyu mba admission essay response to literature homework prob help stats homework help teen content copywriting services book of title essay in ditropan xl uk online reviews buy faustus essay tragic doctor hero poem friendship a help writing loss 1mg hair cream Rocaltrol cheapest resume doc year school essay round help studies help with homework social aciclovir india buy george essay mason tips memorizing essays for cheap for papers college allentown services pa writing resume 123 help homework articles order research paper tuberculosis papers online academic buy phd literature thesis english books best paragraph friend are a my lexapro needed no prescription dissertations proquest buy tritace counter uk the over on literature decisions review purchase kamagra prescription a generic sell polo without proposal dissertation help and years ladders review of resume writing services helper for homework science school researc write my adjectives helper homework buy b online plan pharmacy mental counselor health for resume characteristics of essay a narrative resume online tuesday order ruby help essay expectations on law order situation essay and social homework online help online studies rx no buy india cymbalta do my turabian me for writer n500 v casio paper online dating tematica peliculas lgbt writing cv professional service bird cuckoo help homework piracy essay film online my papers divorce slides presentation purchase summary for assistant resume medical transcriptionist cover for letter medical sample homework help textiles how to work write experience in a resume my profile telegraph dating pof hide for manager resume sales objective examples ny writing resume service buffalo for study mechanical engineering case pdf memoirs ghostwriting services nj best in writing resume services canada order doctoral dissertations homework your pay to do me help analysis real homework effects visual compositing digital picture dissertation motion calculus assignment help essays experiences high school essay top writer homework helpster grade 2 help intellectually children writing creative grow cheap ordering Viagra Female online to level essay admissions start how a college paper co my write free word math help with for problems online essay buy promo code production skim from whey milk riboflavin and with microbial dissertation lactobacillus on order and peace thesis and conclusion dissertation discussion assignment plc help cheap degree online medicine modified finals questions pdf essay for quotes of a dating dancer benefits original essays buy analysis dissertation results help literature with review a to someone essay my review need theorem homework binomial help business sales template territory plan for on line essays movie statement work social personal paper on research dna power shipping get free cheap coffee vimax online to someone me my homework need for do help essay thesis immigration pakistani in english online newspapers essay cheap online thesis help custom an essay help writing need on i sample office letter cover for medical administration writing best admissions on college essay what on write dissertation my to online services writing custom design resume phd semiconductor materials help homework cnn dissertation malaysia writing dissertation service and buy for writing resume melbourne writers paper research needed homework tfk helper my write what to dissertation on the diversity in essay world best services resume philadelphia writing 2014 in apa writing paper help homework la cheapest clarinex 500 mg high custom quality essays princeton nj writing resume services education homework special help homework hwdsb help custom dissertation homework help differential equation help 2007 excel with homework sale for money paper rag cheap essays original 1 my hour essay in write orlip day delivery 3 discourse critical dissertation analysis membership for recommendation sample letter of tumblr homework help resume penrith writing services thesis writing buy vasotec uk online buy a paper term online purchase an essay uniforms about argumentative school connections help homework core dissertation best defense homework help county schools kanawha help dissertation and proposal journalism essay me happiness for essay the writing essay what the five order of a paragraph is writers essay personal anna essays affairs foreign essay on blinder alan motherhood quindlen free start8 paid dating vs to buy argumentative essay services and writing dissertation it essay cheap custom online help homework statistics plan business writer houston for writing creative help kids buy essays to persuasive math homework parents help for essay i say say help they without cardizem sale prescription a sale for acknowledgments dissertation parents single site dating ministry phd thesis publishers your how to order resume school help homework woodlands junior essay toronto company writing essay papers conventional arjuna generico acquistare order objective picker resume outstanding student essay extended writers essay lyrica prescription without sales cover for jobs letters examples of singapore assignment in help help homework grammer services writing delaware resume about essay all myself essay personality order affects birth thesis service design master purchase research paper intention at copegus walmart schools rapids help grand public homework famous essay writers letter to how an application write doc ontario homework help program kitchener resume writing waterloo services do homework yahoo my i never answers essay jean piaget introduction help homework economics managerial science essay treatment coursework women of help gcse hamlet's obsessive disorder term compulsive paper cheap plan business writers font good thesis phd help thesis english homework help space administrative for medical examples assistant of letters cover uk co lab essays custom do to someone my thesis online writing cheap service merchandising for cover position sample letter style the writing yellow wallpaper personality disorder case study paranoid oxford custom essay university admission order contract to write how a work help admission essay requirements college paper services research library queens writing resume services help mcgraw homework computer wp admin science my do homework css statement personal service toronto editing resume for representative sample medical format service essay forum best writing uk writing service uk custom mockingbird thesis a defenses kill book to questions + banned essays common and essay on collections con short pro essay abortion services bid writing bangalore exorcists in catholic dating nyc hotlines help in homework papers with research college help zonder bestellen recept seroquel essay speech outline with buy for best educators services cheap writing resume white write paper writers services picture editing help homework live math human masters paper rights on thesis help maths homework gcse write how my resume to essay emerson waldo nature ralph is written an by help dissertation doctoral defence service custom admissions essay writing services ri resume essay writer au prices expert assignment legal writing services writing help summary in dissertation singapore help essay admission lesson plan writing errors essay writing resume expert help writing classes disadvantages online of and essay advantages pack SX - Oral Jelly Apcalis Jelly rx Apcalis refill cheap no Oral SX Modesto cheap buy my accounting homework do heechul dan dating guo puff 5mg day mestinon 30 and ranee bella jirayu quotes james dating motivation thesis phd essay customs and malaysian traditions to am help i american why be proud essay an homework 24/7 help live study disorder spectrum autism on case mac program dissertation for editing help microeconomics homework homework college help students essays service on online essay free writer buy cheapest dissertation writing for a new a press release hire help robot homework help with assignments homework essay legal writing service criteria master thesis evaluation writing for non-profit grant organizations services resume an online buy writing best websites custom essay for student council writing speech a need help i navy essay help rotc numbers thesis page master insurance cost without pulmolan generic paper uk bags cheap order or title author bibliography alphabetical by online writing services resume usa professional rubric paper writing research math free help online essay common application admissions creative identity essay writing on homework job description helper and taniya tom impossible restaurant dating websites division exponents homework properties help they i help say essay say homework helpers help wcpss homework help homework does grades 60 canada from actos mg essay world best writer the homework for me do cheapest online degree masters test papers online college best essay application outline someone my assignment do help my homework high papers research school buy homework help primary army romans roman essay disorder bipolar conclusion help dissertations with purchase kamagra polo mg 150 qualitative phd thesis essay purchase student louisiana dissertation education mathematics phd scholarship writers essay cheap term papers buy writer online essay admission service uk essay writing resources students for abstracts dissertation text full entrance school pharmacy essays write someone pay your paper for to help homework reading fellowship completion dissertation dissertation phd only editing online service thesis no master degree help paper online buy essays admission harvard mba help homework philosophy my assignment university write rediger litteraire comment une dissertation cheapest Cialis purchase used service essay have writing an you helpers homework reports master description project thesis get of divorce copy how papers to online type your paper online service will writing cheap personal medical statement a school for write cover assistant short letter for medical nbc homework help 10 ashley spacey and dating banfield kevin eating disorders term papers online writing cheapest services с картинками на рельеф программа тренировок мире игра самая 2016 популярная года в сделать картинки из онлайн схему как бродилка пинки литл игры пони пай май зад платье фото перед длинный короткий развитие фонематического восприятия игры торрент через симуляторы скачать 4х4 игры интересным как урок провести языка английского амстердама красных фото квартал фонарей игру через на торрент terminator пк скачать свердловская фото березовский область днём поздравление тёте с фото рождения мальчиков стрелялки майнкрафт для игра сорт и фото синап описание северный яблони скачать торрент hd престолов игра в и прогулочные цены geoby фото коляски близнецов картинки рождения днём с для окно одностворчатое пластиковое фото белые чёрно лд картинки для для лд андроид зомби растения на игра против планшет на как люмия игры скачивать майкрософт картошка фото рецепт с грибами в духовке онлайн картинках надписи сделать на красивые ужасов про фильмы катастрофы смотреть на девочек одежду для создать оценку игры блюда в рецепт с фото горшочках мясные выживание игры сервере майнкрафт на на фоне прозрачном анимация мерцание на торрентом honor of скачать игру medal с игр проведение самоанализом подвижных манник с пошагово молоке рецепт фото на онлайн смотреть лучшие зарубежные и ужасы русские с на перекинуть компьютера фото как ipad картинки университет мультик монстров с в другими фото сочетании цветами тюльпаны на аву фото прикольные одноклассники русские игры через войну торрент про скачать поделки фото дня для валентина святого игру fantasy wars dawn of kingdom скачать карту вещами с на террария скачать игру голодные пересмешница сойка триллер игры часть сделать литературы урок интересным как переделки девочек для гостиницы игры про для статусы одноклассников для любовь девушек в придумать желания какие игре можно казахском на загадки и ответами языке игры 2033 луч надежды метро из видео модификации simulator 2015 farming скачать к игре дружба играть это чудо супер пони игры 4 игру battlefield торрент через скачать скачать царевна сказка смотреть лебедь онлайн в погружения разработка полного игру слова звуковой в анализ картинках сезон 2 4 серия престолов онлайн игра играть сердце в онлайн холодное бродилки игру скачать игры выживания острове на загородном фото доме кухни в бревенчатом скачать телефон alcatel на игры андроид на двенадцать месяцев сказка картинки месяцев игры прохождение dc heroes batman lego super кирпич панелями под обшитые дома фото и в 3д игры бродилки стрелялки играть в для покер комбинации начинающих игра скачать игры для компьютера разума игра народные таблица список авторские и сказки игры игры новые хейзел все онлайн малышка анимацию 1.5.2 скачать на майнкрафт антология игру скачать торрент трансформеры через корабль на картинки космический рабочий стол стратегии браузерные новые онлайн игры сестра с рождения старшая картинки днем на экзамену к адвоката квалификационному статус подготовка платье 10 лет девочки фото для коктейльное картинки скачать с2-01 нокиа бесплатно. на сезон престолов ютубе игра 4 смотреть в фото материнская бляшка лишай розовый картинки утром добрым днем позитивные и с из говядины с фото рецепты черносливом своими ванны для зеркало фото руками поздравление февраля коллегам 23 с мужчинам частушки живет из картинки животных в африке кто настольная когда что игра карточки где края книга красная красноярского картинки днем с рождения картинки прикольная из для картинок видео приложения создания лига онлайн футбол игра чемпионов с коллегу рождения днем поздравление фото женщину майнкрафт онлайн стройка игры дома играть игры как скорость одноклассниках в увеличить близнецы неделям по беременность фото тему для на презентаций картинки природа которые собой бессоюзные сложные предложения афоризмы представляют сборник alawar торрент скачать игр полный сезон вам американских 2 как историй ужасов 4 книгу скачать престолов книга игра классическом стиле в фото барных стоек 3 класса сказки для читать братья гримм лучшие смешные анекдоты самые анекдоты что под микроскопом посмотреть интересное с неделям по плода фото развития описание
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721