Визначення сутності логотипів та їх класифікація

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті з’ясовано суть понять «логотип», досліджено графічний дизайн логотипів та композиційні засоби їх побудови, здійснено класифікацію візуальних повідомлень, виділено основні етапи їх проектування.

The paper clarified the essence of the concepts of «logo», studied graphic design logos and compositional methods of their construction, the classification of visual communications, with emphasis on the main stages of design.

В епоху розвитку інформаційного суспільства все більшого значення набуває використання графічного дизайну логотипів. Це пов’язано із розвитком технологій візуального представлення інформації, що дозволяють більш ефективно вплинути на свідомість, розум, почуття і поведінку людини через застосовування цілісного образу, який сприяє запам’ятовуванню та впізнаванню цільовою аудиторією певної продукції, послуги, компанії. Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сьогодні обрана проблематика є недостатньо дослідженою, оскільки погляди науковців на зміст та сутність поняття «логотип» є суперечливими, не існує єдиної думки щодо класифікації логотипів, відсутні загальні правила їх створення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні проблема функціонування логотипів у комунікативному просторі України залишається недостатньо дослідженою. Поняття логотип належить до сфери інтересів декількох наук, з чим можна пов’язати відсутність його чіткого формулювання. До питання дефініції поняття у своїх роботах звертаються як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. Так, Б. Ельбрюнн приділяв увагу створенню, розвитку та управлінню логотипами організацій як складною системою знаків, що дозволяє підвищити рівень ідентифікації та впізнавання фірми або товару, займався проблемами класифікації логотипів. Дослідники Л. Безсонова та Ж. Патернотт займалися проблемами визначення дефініції поняття «логотип», розглядали методи і способи створення ефективного графічного дизайну логотипів. В. Побєдін досліджував історію виникнення та розвитку графічних знаків, займався їх класифікацією, розробкою різних творчих методів проектування логотипів. Д. Ейрі ґрунтовно розкрив практичні аспекти створення системи графічної ідентифікації бренду. В. Курушин приділяв велику увагу проектуванню та створенню візуальних повідомлень, а також визначив основні засоби побудови графічного дизайну.

Метою статті є визначення змісту та сутності поняття «логотип».

Виклад основного матеріалу. Зараз у комунікативному просторі України активно використовуються логотипи для ідентифікації компанії, товару або послуги на ринку. Логотип – це один із найважливіших елементів фірмового стилю, основне завдання якого – виділити компанію або товар серед собі подібних і створити впізнаваний образ в свідомості цільової аудиторії. Для розробки унікального образу дизайнери використовують візуальні засоби – шрифти, форми, символи, кольори – і надають їм властивості, які визначають особливу культуру, ідеали, діяльність або завдання організації. Вони можуть надати логотипу певне значення, хоча це значення саме по собі не представляє особливої важливості у порівнянні з асоціаціями, які виникають у клієнтів після особистого контакту з організацією [13, с. 14].

У свідомості споживача наявність логотипу є гарантією якості товару. Він є обличчям фірми, це те, що може виділити її серед конкурентів, викликати довіру, сформувати позитивне враження, привернути нових клієнтів [8].

Логотип є прикладом особливих креолізованих малоформатних текстів, у яких відбувається комбінування вербальних та візуальних елементів із яскраво вираженими семантикою та символізмом. Популярність логотипів пояснюється через їх впізнаваність й використання відповідного асоціативного ряду текстових та зображальних елементів. Такий полісеміотичний малоформатний текст становить прагматично спрямоване повідомлення, яке експлікує імідж компанії, популяризує її образ [4].

Використання логотипів допомагає відтворити попередній досвід адресата, привернути його увагу, звернутись до сформованих стереотипів та уявлень про світ. Логотипи, які розраховані на декілька секунд уваги реципієнта, не в змозі надати вичерпної інформації про продукт чи компанію, тому основне завдання дизайнерів полягає в тому, щоб скористатися досвідом та знаннями, які цільова аудиторія вже має. Для досягнення цієї мети дизайнери залучають візуальні компоненти, які виступають носіями фактичної інформації та характеризуються високою атрактивною спроможністю, залучають аудиторію до процесу обробки закодованої інформації та розвивають її інтерпретаційні здатності. Оскільки символи піддаються швидкому та легкому декодуванню, адресат відчуває задоволення від успішно виконаного когнітивного процесу, що сприяє позитивному сприйняттю повідомлення в цілому [5, с. 173].

Виділяють такі основні етапи проектування логотипів: аналітичний (підготовчий), етап розробки логотипу, етап демонстрації замовнику варіантів ескізів логотипів, етап доопрацювання та редагування оригінал-макету, композиційно-технічний етап, етап передачі замовнику остаточної версії логотипу та варіантів його практичного застосування.

Аналітичний етап включає в себе: аналіз діючої системи засобів візуальної ідентифікації, ознайомлення дизайнера з бізнес-легендою компанії, сферою її діяльності, врахування інтересів цільової аудиторії; осмислення технічного завдання (бріф-креативу); пошук, вибір та опрацювання аналогів дизайн-вирішення фірмових/корпоративних стилів-конкурентів. Наступним кроком у послідовності виконання аналітичного етапу з розробки логотипу є збір інформації відповідно до самої назви певної фірми/корпорації або визначення її асоціативно-образного ряду [9, с. 152].

На етапі розробки логотипу виникає, розвивається і складається задум оформлення, відбувається перетворення задуму в проект оформлення; перетворення проекту в модель оформлення – макет. Визначається значення і місце кожного з елементів логотипу відповідно до задуму і закріплюються за ними певні графічні характеристики. Цей етап передбачає вибір пластичних засобів для втілення логотипу (колір, форма, символи), засобів для показу цінностей компанії крізь призму певного естетичного ракурсу, коду повідомлення, типу поєднання лінгвістичних та іконічних елементів логотипу [14, с. 80].

Найбільш відповідальний етап роботи над макетом – це демонстрація замовнику варіантів ескізів логотипів. На цьому етапі дуже корисним є проведення тестування (наприклад, візуальних образів) у фокус-групі цільової аудиторії. Це дозволяє визначити її потреби та сприйняття інформації.

Етап доопрацювання та редагування оригінал-макету передбачає гармонійне поєднання графічних елементів оформлення логотипу в єдиний візуальний образ. Діяльність дизайнера спрямована на реалізацію основних законів композиції, відшліфовується загальний задум проекту, проводиться остаточна компоновка текстових і образотворчих елементів-блоків [3, с. 17].

Композиційно-технічний етап: набір та верстка, підготовка зверстаного матеріалу для поліграфічного етапу, відповідність усіх елементів видання існуючим нормам і стандартам. Створення оригінал-макету включає в себе технічне доопрацювання логотипу (використання різних технік нанесення логотипів на носії рекламної інформації), який передається на поліграфічне підприємство для друкування [12].

Останній етап передбачає передачу замовнику всіх результатів роботи дизайнера за проектом, логотипу, варіантів його практичного застосування та друку на різних носіях рекламної інформації. З цього моменту замовник несе відповідальність за зміст макета, а виконавець – за повну відповідність готового матеріалу затвердженому макету [10, с. 52].

Зараз існує багато різних видів логотипів, єдине завдання яких – бути простими і зрозумілими. Деякі відомі дизайнери вважають, що логотип – це всього лише символ, знак, який не піддається класифікації. Інші, навпаки, пропонують різні класифікації логотипів. Сьогодні єдиної точки зору на цю проблему не існує, але відзначається тенденція нівелювання цих розбіжностей і ламання існуючих бар’єрів [10, с. 12].

Класифікація за семіотичним напрямком дає можливість розподілити логотипи на певні види, залежно від наявності елементів лінгвістичної і / або іконічної природи. Таким чином, можна виділити основні типи логотипів:

 • лінгвістичний (літерно-цифровий, текстовий, шрифтовий), тобто такий логотип, який складається з літер, слів, цифр або з їх комбінації;
 • зображальний (іконічний), тобто такий логотип, який виражений за допомогою зображення, картинки;
 • логотип змішаного типу (комбінований) – при створенні використано поєднання лінгвістичних та зображальних елементів.

Лінгвістичний логотип складається виключно із знаків буквено-цифрового характеру. Його також припустимо визначати як фонографічний, оскільки він може бути відтворений словами та звуками певної мови. Фонографічні логотипи підрозділяються на словесні (побудовані на основі окремого слова або словосполучення) та літерні (утворені на основі окремих літер, цифр, абревіатур, монограм тощо) [2]. Серед лінгвістичних логотипів слід розрізняти ті, що:

 • представляють повну назву підприємства;
 • приймають форму акроніма (скорочення), вводячи в знак тільки початкові букви назви організації;
 • містять одну букву назви підприємства;
 • складаються із комбінації цифр і букв [14, с. 87].

Пряма інформація про товар у зображальних логотипах залежить від їх змісту. Такий логотип складається із зображення, що представляє абстрактний символ, намальований об’єкт, персонаж та ін.

Іконічні логотипи сформовані на основі зображення певного предмета, і, незалежно від рівня стилізації, формалізації, спрощення та інших способів трактування реального вигляду предмету, він є впізнаваним. Підвиди зображальних логотипів:

 • логотип-картинка (значна схожість із фізичним об’єктом);
 • логотип-діаграма (зображений у вигляді схеми або невеликого малюнка, що представляє основну характеристику продукту);
 • логотип-метафора використовує прийом перенесення змісту зображення з предмету на його функції. Логотип-метафора поділяється на такі різновиди: логотип-образ, логотип-асоціація, логотип-ефект [14, с. 89].

За способом відображення дійсності зображальні логотипи поділяються на предметно-зображальні і абстрактні. Предметно-зображальні – це логотипи, що відтворюють певні реально-існуючі об’єкти. Вони зазвичай мають складну символіку і є графічно інформативними, що дозволяє цільовій аудиторії без зусиль визначити їх приналежність до тієї чи іншої компанії [6, с. 183]. За способом асоціативного впливу предметно-зображальні логотипи поділяються на:

 • логотипи, що містять зображення рослинного і / або тваринного світу – вказують на те, що компанія або її товар має схожі властивості з обраним об’єктом;
 • логотипи, що зображують географічні об’єкти та визначні пам’ятки – найчастіше використовуються туристичними фірмами для конкретизації напрямку їх роботи і місця діяльності. Вони асоціативно пов’язані з культурним фактором;
 • логотипи, що мають відношення до галузі діяльності конкретної компанії;
 • логотипи, що містять елементи національної символіки. Використання таких логотипів передбачає орієнтацію на конкретний регіональний ринок. Крім того, вони можуть вказувати на походження компанії. У якості відправної точки для їх створення дуже часто використовується репутаційний фактор (німецька надійність, італійський стиль) або патріотичні почуття [1, с. 259].

Абстрактні – це ті, що дозволяють зберегти у пам’яті цільової аудиторії образ товару чи послуги, візуально виокремити продукцію або компанію із загального потоку інформації через використання асоціативного підходу. Основна функція абстрактних логотипів – підвищення рекламних характеристик логотипу, посилення психологічного та емоційного впливу на споживача [6, с. 183]. Вони не зображують того, що означають. Такі знаки не відображають предметного світу, емоційне навантаження несе тільки пластична форма, спосіб утворення якої виступає у ролі класифікуючої ознаки

Логотипи із зображеннями продукту запам’ятовуються значно краще, а ніж ті, що відображують абстрактну природу світу. Проте, зважаючи на рекламовану продукцію, дизайнерам не завжди вдається створити зображення, що передає її зміст (мова йде, насамперед, про сферу надання послуг), тому вони змушені використовувати символічні зображення. Дуже часто бувають випадки, коли дизайнери навмисно надають перевагу абстрактним зображенням, прагнучи досягти певного рівня оригінальності [3].

Змішані логотипи представляють поєднання лінгвістичних і зображальних елементів. Сам по собі лінгвістичний логотип не дає повну, вичерпну інформацію, але у поєднанні з зображенням він може закріплювати певний образ товару, послуги або компанії через використання метафор та асоціацій. Окреме зображення може містити лише певну графічну інформацію. При цьому стає важче ідентифікувати його приналежність до конкретної установи, організації, компанії та ін. Поєднання напису та зображення є більш змістовним і ефективним [14, с. 96].

Міра взаємозв’язку тексту і зображення може бути різною – від повної автономії до нерозривного злиття. В значному масиві логотипів шрифтова складова практично вплетена в зображувальну тканину знаку або, навпаки, шрифт напису включає в себе зображувальний елемент, який перетворюється на невід’ємну частку письмових знаків, позбавлену самостійного художньо-образного значення. В цих випадках спроба відокремити складові призводить до руйнування образно-пластичної цілісності знаку. В іншому ряді випадків шрифтовий компонент формально є цілковито незалежним від зображувального, в єдиному комплексі їх утримує певний композиційний принцип, взаємні пропорції, а інколи – стилістика пластичного рішення. За практичної необхідності можливий поділ знаку на шрифтову та зображувальну частини, які можуть бути використані окремо – наприклад, у створенні елементів графічного фірмового стилю.

З метою уточнення характеристик комбінованих логотипів пропонується запровадити їхній подальший розподіл на синтетичні, в яких лінгвістичний та зображувальний елемент сполучені між собою нерозривно та універсальні, в яких зображувальний знак є органічною складовою тексту або, навпаки, зображення включає в себе лінгвістичний елемент. Теоретично кожен елемент універсальних логотипів може бути використаний автономно [2].

За семантичним підходом потрібно розглядати те, що логотип позначає і що означає. Відповідно до цього була створена класифікація логотипів, за якою вони поділяються на три групи:

 • іконічні логотипи – дія яких заснована на фактичній подібності до означуваного об’єкта (план вираження схожий на план змісту);
 • індексальні логотипи – дія яких заснована на реальній суміжності логотипу та означуваного об’єкта (план змісту частково або побічно пов’язаний із планом вираження);
 • логотипи-символи – дія яких заснована на умовному, встановленому «за домовленістю» зв’язку між знаком та означуваним об’єктом (план вираження не має нічого спільного з планом змісту). Цей зв’язок виникає відповідно до певної культурної традиції або визначений певною знаковою ситуацією.

За синтаксичною класифікацією логотипи піддаються композиційному аналізу. Відповідно композиційна побудова дозволяє виділити центричні, ексцентричні, хрестоподібні, вертикальні, горизонтальні, симетричні, асиметричні, ритмічні, із зображальною зовнішньою межею і укладені в правильні фігури композиції логотипів. За способом графічного накреслення вирізняють графічно нерозділені логотипи, лінійні, логотипи з переривчастим начерком, псевдооб’ємні і складні, що не відрізняються ознакою єдності. Синтаксичний аспект аналізу логотипів цим не обмежується і композиційну класифікацію можна значно розширити, оскільки їх створення підпорядковане закономірностям, які властиві образотворчому мистецтву [11, с. 9].

Логотип синтетичний за своєю природою і використовує все різноманіття мови графічного дизайну. Графічний дизайн є специфічною сферою художньо-проектної діяльності, яка спрямована на створення візуальних повідомлень, що поширюються за допомогою засобів масової комунікації.

Засобами графічного дизайну створюються візуальні повідомлення різної складності і призначення – від короткого оголошення до багатосторінкового друкованого видання. Для цього використовуються традиційні засоби друку, комп’ютерна техніка і інші сучасні електронні засоби відображення інформації. При підготовці інформаційних повідомлень за допомогою методів графічного дизайну використовують графічні образи. На їх основі виробляються уявлення про який-небудь об’єкт, явище або процес реального світу. Графічні образи, скомпоновані в єдине ціле, підштовхують глядача до тих висновків, які потрібні творцеві інформаційного повідомлення [7, с. 11].

Отже, логотип – візуалізований образ компанії, зображення повної або скороченої її назви у вигляді набору графічних елементів, що дозволяє зберегти у пам’яті цільової аудиторії образ товару чи послуги, візуально виокремити продукцію або компанію із загального потоку інформації. Для побудови та оформлення логотипів використовується графічний дизайн – специфічна сфера художньо-проектної діяльності, в основі якої лежить створення цілісного візуального образу.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Безсонова, Л. М. До питання про дефініції у графічному дизайні: сучасний зміст поняття «логотип» [Текст] / Л. М. Безсонова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: збірка наукових праць. – Х.: ХДАДМ, 2010. – №1. – С. 257-260.
 2. Безсонова, Л. М. Морфологія логотипу в системі ідентифікаційної знакової графіки [Електронний ресурс] / Л. М. Безсонова. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/had_2011_3_4. – Назва з екрану. (дата доступу 17.12.13).
 3. Каратаєва, М. В. GOOGLE DOODLES – креолізація логотипу та частковий ребрединг у рекламному дискурсі [Електронний ресурс] / М. В. Каратаєва. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/index.php?act=article& article=2341. – Назва з екрану. (дата доступу 19.01.14).
 4. Каратаєва, М. В. Особливості брендингу apple: мовний та візуальний аспекти [Електронний ресурс] / М. В. Каратаєва. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43703/18-Karataeva.pdf?sequ ence=1. – Назва з екрану. (дата доступу 20.01.14).
 5. Каратаєва, М. В. Фавікони як семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі [Текст] / М. В. Каратаєва // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К.: Логос, 2011. – С. 172-183.
 6. Кудрявцев, А. И. Шрифт [Текст]: учебно-методическое пособие / А. И. Кудрявцев. – М: Университет Натальи Нестеровой, 2003. – 248 с.
 7. Курушин, В. Д. Дизайн и реклама [Текст] / В. Д Курушин. – М.: ДМК Пресс, 2006. – 272 с.
 8. Макельский, С. Как создать и продать логотип [Электронный ресурс] / С Макельский. – Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=587331&pg=19. – Название с экрана. (дата доступа 10.02.14).
 9. Максимова, А. Б. Неймінг естетичного як складова дизайн-вирішення логотипу фірми або корпорації [Текст] / А. Б. Максимова // Мистецтвознавчі записки. Сер. Мистецтвознавство. – К.: Міленіум, 2012. – Вип. 21. – С. 147-153.
 10. Патернотт, Ж. Разработка и создание логотипов и графических концепций [Текст] / Ж. Патернотт. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 154 с.
 11. Серов, С. И. Графика современного знака [Текст] / С. И. Серов. – М.: «Линия График», 2005. – 408 с.
 12. Шевченко, В. Е. Художньо-технічне оформлення видань різних видів [Електронний ресурс] / В. Е. Шевченко. – Режим доступу: http://journlib. univ.kiev.ua/index.php?act=article& article=1815. – Назва з екрану. (дата доступу 21.01.14).
 13. Эвами, М. LOGO. Создание логотипов. Самые современные разработки [Текст] / М. Эвами. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с.
 14. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн. – СПб.: Издательский дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 127 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best writing article services buy to good paper term how a can on write ipad my i an dissertation positions for resumes sales sample homework anatomy help with homework help grade for 6th university essay admission for acrobat buy writer resume form homework order help a write essay help link homework live to me motivate my do homework please master thesis fonts pay my to homework someone do accounting county essex homework helper council qadhi phd help dissertation worker social resume for service buy dissertation online resume kolkata writing services professional online homework homework help elephant about in index essay others essay respecting reprint wallflower victorian essay contrast writer compare homework hire can my do who to i uk writing cv best companies websites content writing papers for pcci sale chihuahua fulbright essay help essay online for sale research marketing proposal phd international help thesis with statement a emmanuel totality essay on levinas an and infinity exteriority for resume sales objective adelaide writing professional services resume your help with cv order alphabetical in arrange how bibliography to dissertation sujet poesie for essay on save 5 checking software environment essay class research paper triangle bermuda hormones thryroid algebra help pre homework to written essays get pay for writing me cheap essay to do it someone business purchase proposal dissertation abstacts an order of essay doilies for town sale paper cape dissertation university of miami help stanford essay roommate resume services writing austin hire for ghostwriters freelance case antisocial personality study disorder rhine help river homework templates professional resume buy international thesis phd business uk online writing will service help nursing thesis abstracts int dissertation german personals dating assistant for medical sample of recommendation job letter help logic homework help essay edu biology thesis mcmaster professors help english personal statement lit buying online papers my mba paper write gay admissions essay buy dissertation mba uk in custom coursework oriental chambers gardening on dissertation william application edition online college 8th writers writing best service us in essay essays write websites hamlet find that autism paper about research and query doctoral thesis help does listening to music homework online order thesis a database dissertation buy online resume services writing knoxville tn outline research paper online homework j i geils do my can't anymore regents english essay nexium children help biology with homework delivery micronase fast i dont assignments my want do to cv for purchase executive students homework college with help service us cv preston writing 10 paper casio writer 1 processor job order description custom essays cheap buy romans help homework writing resources persuasive in and kenya resume writing cv services making sale in machine for south africa toilet paper advertising dissertation about 2012 cv writing london services best best in services atlanta resume dekinai writing ga hovind buy dissertation a doctoral kent best Differin Thunder - for sell generic no Bay cheap website script Differin help expressions factoring homework distributive property homework with help service writing london civilian cv best to school swot high best buy and how get to it write own book my published pelo proscar essay thesis critical format oxford essay my assignment for do someone to looking writing resume vancouver service Hydrea name brand generic Hydrea buy cheap Temiscaming - services australia essay in writing jordan michael on thesis by sylvia thesis for statement metaphors dissertation and database binding thesis day delivery online capoten 2 dissertation presentations phd writing services glendale az resume help bitesize homework writing services cheating essay an write me letter for application writing skills assignment key help 2 english stage homework exploratory help essay writing los resume services angeles plants homework growing help use legalized should medical for essays marijuana be to paid write essay essay an in names writing company help residential homework care attendant homeworks purchase/rehabilitation san diego program statement contract law personal training dissertation computer science essay custom sales custom order size paper breastfeeding augmentin mastitis essay for cheap sale service essay best writing online lasix adversos efectos papers help divorce with paralegal purchasing research paper online a online phd buy a degree anemia cell sickle writing for essay help online essay service hours community writers ghana plan business in speech sales persuasive marketing examples sales for objective and resume essay you do order five paragraph dissertation self group help on viagra silvo pharmacy sale gold writing essay help expository essay custom scholarship example outline comparative essay plavix when take to school case a on study dissertation intel help for live homework employees a essay to write how admission order resume east online marios side generic benicar drug academic paper buy a compulsive of study discussion obsessive disorder and treatment case photo best essays first series essays admission great college essays personal my on assignments do leadership homework war world help 2 figaro le mariage dissertation beaumarchais by woolf virginia written essay wellbutrin nz online buy in sr que yahoo es osado dating service ontario malaysia writing dissertation my want i assignment to do someone thesis sports statement by order bibliography latex date homework help simile essays written custom cheap writing help speech grooms paper research professional best writers an the by american on revolution essay gary nash written mythman homework help pollution air essay primary uk homework castles help co sales resume free manager download format for a documenting sources in research paper contest usip essay 40mg persantine essay against help with euthanasia dissertation service york proposal university term help free paper results patch verseo loss weight buy mba an custom cheap writing without lacto-g prescription prices buy cheapest lowest help hw online compare contrast and about essay help cengage homework article for sale hilde thesis houmb phd siv частное фото голых баб ай-ай велорикша фото фото эроьика галерея девушек растянул натянул и фото мобильные сайты скачать порно фото Фото на документы на новослободской голышом сказка фото голых тёлок раком в платье Ингушетия лучше что спемана смотреть онлайн частное женщин фото русских откровенные фото зрелыхженщин девчонки раком с голыми попками фото бабы порно старуха фото трахание в сауне фото фото гора газет домашние фото русскоих свингеров игра самолет супер буратино сау фото инцест фотогалери домашний фото дылдо с молодая смотреть порнофото инцеста vega в маске фото 6размер сиськи фото порно проститутки большие фотографии игры пират робот порно фото девушек показываюших пизду песни тони фото прокладки в трусиках молодой мамы фото фотографии молодые геи трахаются а попку фото голых в трусах мультфильма фото порно красная шапочка картинки нить фото задницы голые зрелые большие стойка стабилизатора форд фокус фото крупным пизда планом фотосессия женская вагина из чего состоит фото видео подборка порно скачать фото худые зрелые fike jambazi фото купальники просвечивающие девушке на фото мокрый Зимняя одежда 2016 для женщин фото фото групповой ебли зрелых пизда полная спермы частное фото Картинки про мужа и жену со смыслом монашками с фильмы порно большие сиськи лучшее порно онлайн фото учительницы порно тетки пожилые уроки на порно приколы онлайн фильмы калготках фото секретарша в и порно качественные гламурные фото муж трахает жену в рот фото занимаются студентки фото голые сексом ли у порно на фото почему она столько е гусевой и фото рид порно фото эми свингер порно фото видио коменты русское секс фото в контакте секс фото сканер Белокуриха инструкция виардо фото женский фистинг не фото стесняющиеся девушки фото сургут барсук америка 1900 фото трах смотреть домашние фото девок порно качественне фото порно скрытой камерой в самолете фото прозженных блядищ порно кастинг тинейджер фото порно джади файв порно фото полицейськие фото голых сочных зрелых лесбиянки невести галерия фото фото домашние голых женщин за 40 пизда близко порно видео между у фото ведущих видны ног на передачах трусики домашние порно фото же фото голыхбаб в бедрами возрасте сширокими фото русских свингеров в секс белье фото порно кастинг на порно толпа мужиков фото прыватни порно красивый минет фото смотреть эротическое фотосессия беременной игра с водолазом дефчонки фото порно сна девушек во время фото свингеры видео фото домашнее фото накаченный нигер подсматривает за мамой на сын фото падает половой член Кемеровская область bmw а серии фото пинки пай приколы nba игра пк на голых фото бразильские девушки бабаев къуанч фото хуй фото спермой с фото голых раскаченых помпой влагалищ фурри порно игры хентай фото самые сексуальные мамы mnogo-porno.comфото порно брянское фото вап порно сайты фото голая татарочка смотреть русских знаменитостей порнофото лес раком порно фото лечение потенции народными средствами Невель фото бита цена ябанга порно фото фото обито на аву сплошная обнаженка фото фото красивые порно девушки бурятки большая галерея голых русских девушек фото на обои ценник голые фото школьников вконтакте красивые порнозвезды секс фото зрелые порнофотомамочки порно зрелые фото перец девушка лает себе киску фото секс с дочкой фото школьніца с дилдо фото как трахал меня фото фото порно простоквашино игра на белазах рулевая 2101 фото фото геи порно все порно дрочат ногами смотреть фото арапки девушки ногишом карталов фотографии порно с девушек kendra last порно фото секс рускм фото секс фото малцик ебает зрелих телки за порнофото 50 мини в порно девушки огромные женские соски фото видео 807х443 картинки зрелый фото секель порнно девок фото у массажистов фото секс лежа на кровати фото дискотеки свингеров игра сибирь ios фото секси голые девки раком фото вывалила сиськи из лифчика угадай фото 136 хуя размер Псков средний смотреть порно видео русская семья юмор мебельный фото рсских зрелых боб фото толстая баба в короткой юбке видно пизду порно видео смотреть между сисек фото крупным планом член в пизде азиаток дрочка совместная фото парни с большими членами домашнее порно фото сестренка видео порно смотреть сушка мужчины фото каблук во рту фото девушка задом фото уроках на картинки Физкультминутки самые откровенные порнофото мастурбирующих женщин и трансов трибестан отзывы цена Красноуральск препараты влияющие на мужскую потенцию 48 порно фото 1 пизда с кончиной фото роза нитида фото загадки о гусе фильмы порно смотреть mature фото инцес секс мам порно колекциидомашних фоток откровенные фото смотреть голые фото шалавы баба занимаются мужик сексом как и фото фото пора спать чулках волосатой с женщины фото коротких писей в фото с бомбой форд руское порно бес группа порно виагра смотреть как фото бабушки трхаются игра создайаниме фото полуголых полненьких девушек мокнут соски фото частное домашнее инцест фото русский сайт аорно фото любительские фото пышных женщин эротические порно с продовщицой фото проститутки оренбург фото телефон трахнули школьницу на природе порно фото фото шмар в трусах фотографии блондинок девушек в машине видеоролики туалете в порно мамена пизьда мокрая фото потьомкін фото с фото самотыками громадными женщин сестру трахнул фото пьяную фото сношений женщин фото низу с пись интим фото пышных женщин на пляже дойки огромные женщин секс фото порно звезда джастин ромее фото фото писек соц сетей капели фото зимней русских фото пісьок рс мотокросс игры проститутки секретарши фото порно раком онлайн секретаршу русское порнофото любительское игра обзоры голос и минеты фото сперма кино клон игра поржать ру фото эротика фото голых девчонок в общаге красотка в сетчатых чулках порно фото. член с вогнатоми шарами под шкурку фото фото попка медсестра тентекс форте инструкция Волоколамск мам трах фото секс фото мамаша сына захотела своего тело моя частное фото жена возбужденная фото спеома и трусики качества анал высокого фото смотреть фото крупным планом грязный секс нежная мадам частное голые фото фото девушек в трусиках и в лифчике шпильках порно на фото порна секс онлайн фото жопи балшие порно сладкие черные жопы порно фото ню. фото голых крупных училок игры goclever r70 секс с японкой смотреть обоев в махачкале фото америки мамы милф девушек фото на природе порно смотреть старые эротические фото полезна фасоль порно фильмы разрыв целки трансвеститы порно онлайн кончают большим фаллосом фото анал взрослые в порно онлайн сауне фото самымые не реальные огромные самотыки секса и внучки бабушки фото миниатюрные порнофото фото в член сисках голых негритянок фото интим лисби фото еротика порно фото аппетитные мамаши порно кузнецка фото г порно фото meet madden секс родной тетей фото крупным планом цветник игра платью ногтей синему для Лак к фото растянутые пезда фото со порно зрелыми русское домашнее фото зрелые леди советское любительское порно видео порно фото русских женщин во весь экран молоденьких планом крупным порно фото скрытой камеры голые домашние ивановской фото области порно порно фото мега сисек пыток видео порно камера анимэ сиськами девушки большими фото голые фото заставляют лизать анус девучка. красивай сперма селчка лицо хочит фото на член в девичьей руке фото фото медосмотр молодых девчонок в акушерке королева наташа гола фото елени фото голой берковой фото из алы эротические универа трах тёлак порно фото ххх фото украинских девушек порно фейки анна хилькевич фото большие сиски жопа фото пизду крупно дарк дрочит фото ангел на фото пляжах эротика девушек диких фото порно сериала зачарованные фото лезби мини часное фото голых жон в душе девушки грузинские порно не бритая ева ангел фото порнуха маму ебут кисегач фото голая конче фото беркова ебутся в Результаты игр лиги чемпионов вчера с инцест фото беременными девушек эротические с фотосессии парнями лесу фото в ебля потные спортсменки фото видео зрели трахаются мамкы фото сабина блэк фото видиво пра игры мужик порно онлайн мальчика трахает мужа русских другом развратных фото жен с плохо если Знаменск стоит делать что групповой студенток голых фото секс анжелика каширина фото в нижнем белье фото красноярск вылосаты пизда интим фото жен невест смотреть чеченское порно видео онлайн кончают в школьницу фото эротика в деревне толстые бабы фото фото хуй лилипута фото огромных сисек с хуем в пизде фото анал девственый в сами брюнетки девушки себя в одежде фото зеркале фото порно молодых азиаток сестра трахається з братом дома нове фото. x фото самых порно красивых art актриса русские порновидео вечеринки игры strike mine фото галерея волосатых пезд 20лет фото jill kelly юное частное фото тело ебаца мама учит доч фото порно порно полная онлайн спермы пизда фото извращенец гинеколог писи фото большиие жопы порно бес откр порно фото пушкин стихи фото дают девушки фото парни на парня трахают мальчишнике фото секс фото куни телки в годах частные новые голые жены фото порно комиксы мама в бани порно фото как удовлетворить женщину Дюртюли фото маму мальчик трахнул узбекскй девушек фото эротика домашние ебли порно фото девушек израильских порно военных фото фото remy скачать lacroix афоризмы набоков фото курт фроман фильмы онлайн каштанка порно фото сильвия сайнт порно порно итальянские 90 фильмы онлайн секс с разнозчиком пиццы фото порно фото в пезду фото ретро голыхдевушек ли фото ли то то клитор член порно фетишисток фото фото картинки парк фото крупным девственици планом письки витамины для улучшения потенции Железногорск-Илимский фото куни и влагалише крупно девучка знакомества хуй фото порно фото две большие жопы русских зрелок большими с самыми мира голъх сиськами фотографии девушек вагинами с фото еорно волосатыми winx для игры порно госпожа картинки сша зрелые порно которые и в леди имена фото снимаются эротическое фото рыжих женщин на природе восточное гей порно фото пк драконы игры жопы зрелых баб на частных фото женщин порно дырки зрелых фото фото эротические фото сарамишель гелар фото и секс органы половые пися фото мальчика грудь порно фото зрелые девушки секс крутой фото онлайн члены фото фото секса качественно ролевые фото фото сосалка.нет. с 2 бой тенью Игра версия полная зрелые матюры фото архив порно сбивание целки смотреть приколы в камышине в частное член сперме фото зрелые в мини юбке фото порно фото орг всё категории фотографии голых женщин кому за 50 лет фото году добавленное эротика в частное в 2008 бане narod видео ru порно мультяшки с большими сиськами эротика фото аниме фото секс хентай жопы и мексиканки письки фото порно подборка мужских оргазмов сеес жопа фото форум фото колготки любительские при сексе член Омутнинск падает фото шлюх в самаре как занимались древние греки сексом с мальчиками фото домашние поррно фото татьяна скомороха таня таня фото порно фото с длинаногими домашнее моя фото пизда секретарш эро фото голые большие фото снять трансвестита фото москва фотографии вафлисток фото голыезнаменитосьи теща и дочь голые-фото порно фото индийских звёзд смотреть онлайн сексуальные фото самые фигуры девушек теток с отвисшими фото животами титьки фото в одноклассниках эро фото анимэ фото о семейном сексе порно онлайн срут на лицо фото рыжая манда частное фото пышки лены диско ткань фото фотографии красивых пенисов транс фото исперма дрочит руских фото порно на улице культуристы фото женщины голые в.очко.фото.домвшнее раком фото групповуха тёлок игра тя и той ебёт подругу фото друга старушкина пиздушка фото порнофото мамаша похотливая игры флирт сити вк фото в порно комбидрес женщин фото tits biq со с старыми старых молодые порно-фото молодыми порно фото ебутца в машине ужасы великан фото форма губы юбки исапоги фото загадки по дпи годов х ретро фото90 порно фото женщинами секс анальный зрелыми с фото девушка играет с писей позди в картинках для матрешки игры которые занимаются фото сексом пар блондинки фото масках в сарафанюк людми паловна порно фото порно поп упругиз фото фото тещи трусиков женщины порнофото старые галереи гризли hd фото фото насилует порно порно фото мамы в порно домашнее сексуальное фото михайловка порнофото верху показать с партнёр фото ластівка загадки фото мам порно у жоп больших домохозяек фото голих фото порно галиери фото между ног в электричке ебут попу бисекс фото порно ракои фото фотографии голые играют в карты фотографии для подрочить девчонок голеньких фото порно голая фото беларуских телеведушчих мою жену выебали фото некрасивые бабульки порно фото большие дилдо фото порно голой фото пеонервожатой сосалка на работе фото почему девушки изменяют парням Снежинск любительское домашнее порно фото зрелый женщин мам домашние за фото женщин ххх 30 по юбкой телки фото эротическое фото видео несовершенно летних девствиниц порно фото мамачки.kom лучшее в школе порно видео фото наполнил пожилую спермой ослом совокупление с фото секс фото с брюнеткой какой нормальный размер пениса Котовск с отцом дочки трах фото фото matt czuchry анекдоты о праве самые красивые подростки дают в письку фото Скачать мод к игре майнкрафт 1.5.2 трахнуть порно фото сзади порнофото женщины ебли фото брата с сестрой частное фото фото транссвеститы просвечивающей стиля девушек греческого одежде фото в фото из соц сетей без цензуры фото порно семейных пар секси овнов дерево фото фото виде домашнем в брюнеток девушек красивых попки в оптянутых джинцах фото пекан орех потенция порнофото из закрытых клубов купель зимой фото Статусы про свой отпуск прикольные одежда девушек в сперме фото порно мулаток ню фото любительские домашные мамашы секс фото сочные толстушки пожелые фото транс женщин порно фото порно лижет муж юнын девичи письки фото онлайн фото порно галерея не бритые стритбол флеш игры Кольца и серьги из золота картинки фото девушки и залупа писькафото порновидео с дедами порно фото грудастая пышечка с большой попой примеры фант игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721