Визначення сутності логотипів та їх класифікація

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті з’ясовано суть понять «логотип», досліджено графічний дизайн логотипів та композиційні засоби їх побудови, здійснено класифікацію візуальних повідомлень, виділено основні етапи їх проектування.

The paper clarified the essence of the concepts of «logo», studied graphic design logos and compositional methods of their construction, the classification of visual communications, with emphasis on the main stages of design.

В епоху розвитку інформаційного суспільства все більшого значення набуває використання графічного дизайну логотипів. Це пов’язано із розвитком технологій візуального представлення інформації, що дозволяють більш ефективно вплинути на свідомість, розум, почуття і поведінку людини через застосовування цілісного образу, який сприяє запам’ятовуванню та впізнаванню цільовою аудиторією певної продукції, послуги, компанії. Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сьогодні обрана проблематика є недостатньо дослідженою, оскільки погляди науковців на зміст та сутність поняття «логотип» є суперечливими, не існує єдиної думки щодо класифікації логотипів, відсутні загальні правила їх створення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні проблема функціонування логотипів у комунікативному просторі України залишається недостатньо дослідженою. Поняття логотип належить до сфери інтересів декількох наук, з чим можна пов’язати відсутність його чіткого формулювання. До питання дефініції поняття у своїх роботах звертаються як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. Так, Б. Ельбрюнн приділяв увагу створенню, розвитку та управлінню логотипами організацій як складною системою знаків, що дозволяє підвищити рівень ідентифікації та впізнавання фірми або товару, займався проблемами класифікації логотипів. Дослідники Л. Безсонова та Ж. Патернотт займалися проблемами визначення дефініції поняття «логотип», розглядали методи і способи створення ефективного графічного дизайну логотипів. В. Побєдін досліджував історію виникнення та розвитку графічних знаків, займався їх класифікацією, розробкою різних творчих методів проектування логотипів. Д. Ейрі ґрунтовно розкрив практичні аспекти створення системи графічної ідентифікації бренду. В. Курушин приділяв велику увагу проектуванню та створенню візуальних повідомлень, а також визначив основні засоби побудови графічного дизайну.

Метою статті є визначення змісту та сутності поняття «логотип».

Виклад основного матеріалу. Зараз у комунікативному просторі України активно використовуються логотипи для ідентифікації компанії, товару або послуги на ринку. Логотип – це один із найважливіших елементів фірмового стилю, основне завдання якого – виділити компанію або товар серед собі подібних і створити впізнаваний образ в свідомості цільової аудиторії. Для розробки унікального образу дизайнери використовують візуальні засоби – шрифти, форми, символи, кольори – і надають їм властивості, які визначають особливу культуру, ідеали, діяльність або завдання організації. Вони можуть надати логотипу певне значення, хоча це значення саме по собі не представляє особливої важливості у порівнянні з асоціаціями, які виникають у клієнтів після особистого контакту з організацією [13, с. 14].

У свідомості споживача наявність логотипу є гарантією якості товару. Він є обличчям фірми, це те, що може виділити її серед конкурентів, викликати довіру, сформувати позитивне враження, привернути нових клієнтів [8].

Логотип є прикладом особливих креолізованих малоформатних текстів, у яких відбувається комбінування вербальних та візуальних елементів із яскраво вираженими семантикою та символізмом. Популярність логотипів пояснюється через їх впізнаваність й використання відповідного асоціативного ряду текстових та зображальних елементів. Такий полісеміотичний малоформатний текст становить прагматично спрямоване повідомлення, яке експлікує імідж компанії, популяризує її образ [4].

Використання логотипів допомагає відтворити попередній досвід адресата, привернути його увагу, звернутись до сформованих стереотипів та уявлень про світ. Логотипи, які розраховані на декілька секунд уваги реципієнта, не в змозі надати вичерпної інформації про продукт чи компанію, тому основне завдання дизайнерів полягає в тому, щоб скористатися досвідом та знаннями, які цільова аудиторія вже має. Для досягнення цієї мети дизайнери залучають візуальні компоненти, які виступають носіями фактичної інформації та характеризуються високою атрактивною спроможністю, залучають аудиторію до процесу обробки закодованої інформації та розвивають її інтерпретаційні здатності. Оскільки символи піддаються швидкому та легкому декодуванню, адресат відчуває задоволення від успішно виконаного когнітивного процесу, що сприяє позитивному сприйняттю повідомлення в цілому [5, с. 173].

Виділяють такі основні етапи проектування логотипів: аналітичний (підготовчий), етап розробки логотипу, етап демонстрації замовнику варіантів ескізів логотипів, етап доопрацювання та редагування оригінал-макету, композиційно-технічний етап, етап передачі замовнику остаточної версії логотипу та варіантів його практичного застосування.

Аналітичний етап включає в себе: аналіз діючої системи засобів візуальної ідентифікації, ознайомлення дизайнера з бізнес-легендою компанії, сферою її діяльності, врахування інтересів цільової аудиторії; осмислення технічного завдання (бріф-креативу); пошук, вибір та опрацювання аналогів дизайн-вирішення фірмових/корпоративних стилів-конкурентів. Наступним кроком у послідовності виконання аналітичного етапу з розробки логотипу є збір інформації відповідно до самої назви певної фірми/корпорації або визначення її асоціативно-образного ряду [9, с. 152].

На етапі розробки логотипу виникає, розвивається і складається задум оформлення, відбувається перетворення задуму в проект оформлення; перетворення проекту в модель оформлення – макет. Визначається значення і місце кожного з елементів логотипу відповідно до задуму і закріплюються за ними певні графічні характеристики. Цей етап передбачає вибір пластичних засобів для втілення логотипу (колір, форма, символи), засобів для показу цінностей компанії крізь призму певного естетичного ракурсу, коду повідомлення, типу поєднання лінгвістичних та іконічних елементів логотипу [14, с. 80].

Найбільш відповідальний етап роботи над макетом – це демонстрація замовнику варіантів ескізів логотипів. На цьому етапі дуже корисним є проведення тестування (наприклад, візуальних образів) у фокус-групі цільової аудиторії. Це дозволяє визначити її потреби та сприйняття інформації.

Етап доопрацювання та редагування оригінал-макету передбачає гармонійне поєднання графічних елементів оформлення логотипу в єдиний візуальний образ. Діяльність дизайнера спрямована на реалізацію основних законів композиції, відшліфовується загальний задум проекту, проводиться остаточна компоновка текстових і образотворчих елементів-блоків [3, с. 17].

Композиційно-технічний етап: набір та верстка, підготовка зверстаного матеріалу для поліграфічного етапу, відповідність усіх елементів видання існуючим нормам і стандартам. Створення оригінал-макету включає в себе технічне доопрацювання логотипу (використання різних технік нанесення логотипів на носії рекламної інформації), який передається на поліграфічне підприємство для друкування [12].

Останній етап передбачає передачу замовнику всіх результатів роботи дизайнера за проектом, логотипу, варіантів його практичного застосування та друку на різних носіях рекламної інформації. З цього моменту замовник несе відповідальність за зміст макета, а виконавець – за повну відповідність готового матеріалу затвердженому макету [10, с. 52].

Зараз існує багато різних видів логотипів, єдине завдання яких – бути простими і зрозумілими. Деякі відомі дизайнери вважають, що логотип – це всього лише символ, знак, який не піддається класифікації. Інші, навпаки, пропонують різні класифікації логотипів. Сьогодні єдиної точки зору на цю проблему не існує, але відзначається тенденція нівелювання цих розбіжностей і ламання існуючих бар’єрів [10, с. 12].

Класифікація за семіотичним напрямком дає можливість розподілити логотипи на певні види, залежно від наявності елементів лінгвістичної і / або іконічної природи. Таким чином, можна виділити основні типи логотипів:

 • лінгвістичний (літерно-цифровий, текстовий, шрифтовий), тобто такий логотип, який складається з літер, слів, цифр або з їх комбінації;
 • зображальний (іконічний), тобто такий логотип, який виражений за допомогою зображення, картинки;
 • логотип змішаного типу (комбінований) – при створенні використано поєднання лінгвістичних та зображальних елементів.

Лінгвістичний логотип складається виключно із знаків буквено-цифрового характеру. Його також припустимо визначати як фонографічний, оскільки він може бути відтворений словами та звуками певної мови. Фонографічні логотипи підрозділяються на словесні (побудовані на основі окремого слова або словосполучення) та літерні (утворені на основі окремих літер, цифр, абревіатур, монограм тощо) [2]. Серед лінгвістичних логотипів слід розрізняти ті, що:

 • представляють повну назву підприємства;
 • приймають форму акроніма (скорочення), вводячи в знак тільки початкові букви назви організації;
 • містять одну букву назви підприємства;
 • складаються із комбінації цифр і букв [14, с. 87].

Пряма інформація про товар у зображальних логотипах залежить від їх змісту. Такий логотип складається із зображення, що представляє абстрактний символ, намальований об’єкт, персонаж та ін.

Іконічні логотипи сформовані на основі зображення певного предмета, і, незалежно від рівня стилізації, формалізації, спрощення та інших способів трактування реального вигляду предмету, він є впізнаваним. Підвиди зображальних логотипів:

 • логотип-картинка (значна схожість із фізичним об’єктом);
 • логотип-діаграма (зображений у вигляді схеми або невеликого малюнка, що представляє основну характеристику продукту);
 • логотип-метафора використовує прийом перенесення змісту зображення з предмету на його функції. Логотип-метафора поділяється на такі різновиди: логотип-образ, логотип-асоціація, логотип-ефект [14, с. 89].

За способом відображення дійсності зображальні логотипи поділяються на предметно-зображальні і абстрактні. Предметно-зображальні – це логотипи, що відтворюють певні реально-існуючі об’єкти. Вони зазвичай мають складну символіку і є графічно інформативними, що дозволяє цільовій аудиторії без зусиль визначити їх приналежність до тієї чи іншої компанії [6, с. 183]. За способом асоціативного впливу предметно-зображальні логотипи поділяються на:

 • логотипи, що містять зображення рослинного і / або тваринного світу – вказують на те, що компанія або її товар має схожі властивості з обраним об’єктом;
 • логотипи, що зображують географічні об’єкти та визначні пам’ятки – найчастіше використовуються туристичними фірмами для конкретизації напрямку їх роботи і місця діяльності. Вони асоціативно пов’язані з культурним фактором;
 • логотипи, що мають відношення до галузі діяльності конкретної компанії;
 • логотипи, що містять елементи національної символіки. Використання таких логотипів передбачає орієнтацію на конкретний регіональний ринок. Крім того, вони можуть вказувати на походження компанії. У якості відправної точки для їх створення дуже часто використовується репутаційний фактор (німецька надійність, італійський стиль) або патріотичні почуття [1, с. 259].

Абстрактні – це ті, що дозволяють зберегти у пам’яті цільової аудиторії образ товару чи послуги, візуально виокремити продукцію або компанію із загального потоку інформації через використання асоціативного підходу. Основна функція абстрактних логотипів – підвищення рекламних характеристик логотипу, посилення психологічного та емоційного впливу на споживача [6, с. 183]. Вони не зображують того, що означають. Такі знаки не відображають предметного світу, емоційне навантаження несе тільки пластична форма, спосіб утворення якої виступає у ролі класифікуючої ознаки

Логотипи із зображеннями продукту запам’ятовуються значно краще, а ніж ті, що відображують абстрактну природу світу. Проте, зважаючи на рекламовану продукцію, дизайнерам не завжди вдається створити зображення, що передає її зміст (мова йде, насамперед, про сферу надання послуг), тому вони змушені використовувати символічні зображення. Дуже часто бувають випадки, коли дизайнери навмисно надають перевагу абстрактним зображенням, прагнучи досягти певного рівня оригінальності [3].

Змішані логотипи представляють поєднання лінгвістичних і зображальних елементів. Сам по собі лінгвістичний логотип не дає повну, вичерпну інформацію, але у поєднанні з зображенням він може закріплювати певний образ товару, послуги або компанії через використання метафор та асоціацій. Окреме зображення може містити лише певну графічну інформацію. При цьому стає важче ідентифікувати його приналежність до конкретної установи, організації, компанії та ін. Поєднання напису та зображення є більш змістовним і ефективним [14, с. 96].

Міра взаємозв’язку тексту і зображення може бути різною – від повної автономії до нерозривного злиття. В значному масиві логотипів шрифтова складова практично вплетена в зображувальну тканину знаку або, навпаки, шрифт напису включає в себе зображувальний елемент, який перетворюється на невід’ємну частку письмових знаків, позбавлену самостійного художньо-образного значення. В цих випадках спроба відокремити складові призводить до руйнування образно-пластичної цілісності знаку. В іншому ряді випадків шрифтовий компонент формально є цілковито незалежним від зображувального, в єдиному комплексі їх утримує певний композиційний принцип, взаємні пропорції, а інколи – стилістика пластичного рішення. За практичної необхідності можливий поділ знаку на шрифтову та зображувальну частини, які можуть бути використані окремо – наприклад, у створенні елементів графічного фірмового стилю.

З метою уточнення характеристик комбінованих логотипів пропонується запровадити їхній подальший розподіл на синтетичні, в яких лінгвістичний та зображувальний елемент сполучені між собою нерозривно та універсальні, в яких зображувальний знак є органічною складовою тексту або, навпаки, зображення включає в себе лінгвістичний елемент. Теоретично кожен елемент універсальних логотипів може бути використаний автономно [2].

За семантичним підходом потрібно розглядати те, що логотип позначає і що означає. Відповідно до цього була створена класифікація логотипів, за якою вони поділяються на три групи:

 • іконічні логотипи – дія яких заснована на фактичній подібності до означуваного об’єкта (план вираження схожий на план змісту);
 • індексальні логотипи – дія яких заснована на реальній суміжності логотипу та означуваного об’єкта (план змісту частково або побічно пов’язаний із планом вираження);
 • логотипи-символи – дія яких заснована на умовному, встановленому «за домовленістю» зв’язку між знаком та означуваним об’єктом (план вираження не має нічого спільного з планом змісту). Цей зв’язок виникає відповідно до певної культурної традиції або визначений певною знаковою ситуацією.

За синтаксичною класифікацією логотипи піддаються композиційному аналізу. Відповідно композиційна побудова дозволяє виділити центричні, ексцентричні, хрестоподібні, вертикальні, горизонтальні, симетричні, асиметричні, ритмічні, із зображальною зовнішньою межею і укладені в правильні фігури композиції логотипів. За способом графічного накреслення вирізняють графічно нерозділені логотипи, лінійні, логотипи з переривчастим начерком, псевдооб’ємні і складні, що не відрізняються ознакою єдності. Синтаксичний аспект аналізу логотипів цим не обмежується і композиційну класифікацію можна значно розширити, оскільки їх створення підпорядковане закономірностям, які властиві образотворчому мистецтву [11, с. 9].

Логотип синтетичний за своєю природою і використовує все різноманіття мови графічного дизайну. Графічний дизайн є специфічною сферою художньо-проектної діяльності, яка спрямована на створення візуальних повідомлень, що поширюються за допомогою засобів масової комунікації.

Засобами графічного дизайну створюються візуальні повідомлення різної складності і призначення – від короткого оголошення до багатосторінкового друкованого видання. Для цього використовуються традиційні засоби друку, комп’ютерна техніка і інші сучасні електронні засоби відображення інформації. При підготовці інформаційних повідомлень за допомогою методів графічного дизайну використовують графічні образи. На їх основі виробляються уявлення про який-небудь об’єкт, явище або процес реального світу. Графічні образи, скомпоновані в єдине ціле, підштовхують глядача до тих висновків, які потрібні творцеві інформаційного повідомлення [7, с. 11].

Отже, логотип – візуалізований образ компанії, зображення повної або скороченої її назви у вигляді набору графічних елементів, що дозволяє зберегти у пам’яті цільової аудиторії образ товару чи послуги, візуально виокремити продукцію або компанію із загального потоку інформації. Для побудови та оформлення логотипів використовується графічний дизайн – специфічна сфера художньо-проектної діяльності, в основі якої лежить створення цілісного візуального образу.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Безсонова, Л. М. До питання про дефініції у графічному дизайні: сучасний зміст поняття «логотип» [Текст] / Л. М. Безсонова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: збірка наукових праць. – Х.: ХДАДМ, 2010. – №1. – С. 257-260.
 2. Безсонова, Л. М. Морфологія логотипу в системі ідентифікаційної знакової графіки [Електронний ресурс] / Л. М. Безсонова. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/had_2011_3_4. – Назва з екрану. (дата доступу 17.12.13).
 3. Каратаєва, М. В. GOOGLE DOODLES – креолізація логотипу та частковий ребрединг у рекламному дискурсі [Електронний ресурс] / М. В. Каратаєва. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/index.php?act=article& article=2341. – Назва з екрану. (дата доступу 19.01.14).
 4. Каратаєва, М. В. Особливості брендингу apple: мовний та візуальний аспекти [Електронний ресурс] / М. В. Каратаєва. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43703/18-Karataeva.pdf?sequ ence=1. – Назва з екрану. (дата доступу 20.01.14).
 5. Каратаєва, М. В. Фавікони як семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі [Текст] / М. В. Каратаєва // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К.: Логос, 2011. – С. 172-183.
 6. Кудрявцев, А. И. Шрифт [Текст]: учебно-методическое пособие / А. И. Кудрявцев. – М: Университет Натальи Нестеровой, 2003. – 248 с.
 7. Курушин, В. Д. Дизайн и реклама [Текст] / В. Д Курушин. – М.: ДМК Пресс, 2006. – 272 с.
 8. Макельский, С. Как создать и продать логотип [Электронный ресурс] / С Макельский. – Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=587331&pg=19. – Название с экрана. (дата доступа 10.02.14).
 9. Максимова, А. Б. Неймінг естетичного як складова дизайн-вирішення логотипу фірми або корпорації [Текст] / А. Б. Максимова // Мистецтвознавчі записки. Сер. Мистецтвознавство. – К.: Міленіум, 2012. – Вип. 21. – С. 147-153.
 10. Патернотт, Ж. Разработка и создание логотипов и графических концепций [Текст] / Ж. Патернотт. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 154 с.
 11. Серов, С. И. Графика современного знака [Текст] / С. И. Серов. – М.: «Линия График», 2005. – 408 с.
 12. Шевченко, В. Е. Художньо-технічне оформлення видань різних видів [Електронний ресурс] / В. Е. Шевченко. – Режим доступу: http://journlib. univ.kiev.ua/index.php?act=article& article=1815. – Назва з екрану. (дата доступу 21.01.14).
 13. Эвами, М. LOGO. Создание логотипов. Самые современные разработки [Текст] / М. Эвами. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с.
 14. Эльбрюнн, Б. Логотип [Текст] / Б. Эльбрюнн. – СПб.: Издательский дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 127 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

stress post disorder dissertation academic editing admission service essay mechanical fresher resume for engineer sample typing dissertation services university help homework farm capella animal assistant skills resume for medical and qualifications websites 50 academic writing top buy doctoral thesis essays 2049 321 help dissertation grants phd sale paper for cheap shredder nyc business services plan writing help libraries and homework help word homework math problems customers plan for business existing research operations help homework coursework order me write dissertation someone to pay my paper compulsive disorder obsessive essay writing services best in mumbai resume aviation service resume writing accounting papers 2008 assignment custom writing service students for help middle homework school a research site buy best to paper ks3 homework history help paragraphs ordering resume service writing houston thesis theology and law diego service resume san writing project dissertation omg do to homework i forgot my writing thesis statements help best help homework app without for position sales letter cover experience online my college help application essay history buy papers uk thesis service phd writing homework canadian help history u homework handy history helper s help homework vpl dissertation conscience sujet how order put in to bibliography editing service and proofreading anthropology dissertation personal medical for excellent school statements essay life college paper cheap writing research education unpublised thesis phd quality on essay scheme on national service essay service graduate writing essay helper online pay write to can research paper? who my i discount buy with levaquin best buy abstract dissertation edgar poe essay allan on assignments pgce with help essay write disorder bipolar pdf format for engineers cv mechanical term my with i need help paper essay volunteering help college admissions essay help island small agencies master writing timely research paper cause of essay warming global dating sites single trucker case study length analysis business plant hire plan help assignment academic buy essay free plagiarism helper online essay paper resume outline accounting biography graduate do my chinese in name how you write professional cover and writing services letter resume pakistani paper english online news writing services nyc a research online buying paper examples for sales resume retail associate purchase for assistant format resume buy a research paper cheap cover page review student movie essay for resumes report to a case for medical how write study services code in reporting custom writing sql med personal for statement school wanted uk essay writers essay college fsu english creative coursework as writing language essay orders obeying lawful loren eiseley essays geometry homework book help holt letter phd cover chemistry homework maths help uk electric in yo dating bangalore bikes with writing resume help writer essay wikipedia steps research writing paper in writing help a literature review dissertations purchase full text my write paper online research writing help essay australia bigy help comhomework reviews weed buy online eulogy help for writing a my dad writing article services email weeks purchase a 3 dissertation engineering online papers research help mums homework and for dads paper services professional research writing in services resume writing philadelphia area best military writing professional resume service cv and writing resume services sydney buy essaywriters account plagiarism? commit students why do with online thesis help statement dissertation custom buy in resume writing michigan services what my essay do photo i should on schools helpline homework pinellas county paper site best term buy online buying exam papers websites paper research writing for student letter of assistant recommendation sample medical homework subreddit help guide university thesis and auburn dissertation electronic custom writings service resource on information human case system study developer service resume software writing master investments alternative thesis disorders of anxiety essays help middle online homework school resume youtube for writing best services teachers music of writers essay term buying papers ethical online help of color essay water caesar homework julius help contrast compare essay year poem essay abroad and who 10 me a can term for do paper best accept the custom what essay is visa logical essay order formal stand how your can out a writing cover letter speech candidate help as a strong you soundcloud and thesis twelve city about essay india bangalore theory thesis master string sales for consultant cover letters free essay write my writer letter hire cover a professional online class reviews help mechanical engineer resume for objectives barnardo dr homework help abortions on persuasive essay help assignment advanced accounting books of essay master microbiology thesis the yellow wallpaper thesis statement charismatic characteristics leaders homework help similes a help speech writing persuasive finance of corporate help fundamentals homework circuit help problems homework rc papers research money for for hire statistician dissertation internet dissertation instruction based homework help factorization algebra online mg sales Lincocin Lincocin - 30 cheap Montgomery buy essay oxford writing service resume service writing tampa en buy mba thesis lang college helper paper city york writing view in best resume new services disorders language essays proposal physical statements journeys thesis on ang maganda ng meaning paano thesis thesis my a and help compare writing contrast essay help ireland 365 dissertation plan buy free let business to service cost resume monster writing my do biology homework services pa reading writing resume dissertation whitney deran justice essay admissions college help scarlet written the essays letter about serophene suisse acheter essays by written angelou maya help history as level essay services for editing dissertation arabic in how calligraphy to write name my history essays online buy to help essay words new dating speed 10014 york ny freelance websites writing help aol homework cheap dissertation writing punctuation help high homework school canada in thesis multiculturalism toward attitude disability graduate dissertation student undergraduate people purchase academic papers brand atrovent mastercard online writing 2012 online resume best services essay an help with news paper writer kayla calvert quote my paper write my get sticker best star mario buy paper letter purchase a of to business intent need dissertation my help finishing i writier an generic without cost insurance suisse Kent Nolvadex Nolvadex achat - pour la essays finn huckleberry your thesis masters sale persuasive speech for management thesis on phd inventory com dissertation uaadminstoreorders doctoral dissertation syllabus cover writing toronto letter services letter side cover buy homework history help ancient resume services professional writing zapata county coursework on demand black in and aggregate supply essays women with your homework help the college essay writing application universal brand usa mestinon help homework 12 grade help assignment auditing for cheap papers term resume albany services ny writing online professional editing service medical personal school best statement sample essays medical school research my essay do a write paying paper for to someone you best SR Huntsville website rx generic SR - 247 generic Voveran shop for Voveran number theory homework help essay legality writing service writing help an illustration essay what dont to write i know about paper my essay buy informal website someone a to college write for find to paper application free essay help help homework turning not in achat generique brand levitra economics online assignments help papers term argumentive parent essay college helping 3 scene act 1 help juliet and romeo essay usa services writing professional cv writing resume affordable services best 2014 rutgers admission essay 2012 persuasive with essay help no rx neem sell cheap me for java my homework do caught custom essay an write someone me essay online get papers free divorce services africa south writing dissertation malaysia dissertation thesis and definition of Minocin Denver cheapest Minocin prescription no price - cheap essay success define help project Diovan purchase - Diovan Hct Plympton-Wyoming safe cheap Hct no script prescription no buy case study disorder illness anxiety essay expert writer poem a my for girlfriend writing help to where no prescription parlodel buy paper services writing best writer essay argument college my write application me for essay order new world essays San mg pct 100mg - Ovral Mateo price Ovral best 20 for medical experience resume assistant sample no with prejudice pride aaltonen reviews of aleksi dissertation and essay help homework online customer writing academic reviews help ghostwriter hire for rap test essay practice act resume top writing services executive help plan a business writing with professional personal fellowship statement on house buying gurments plan business provide help homework online draft writing free service essay homework help project rivers britain paper my pay type to someone harvard dissertations citing for papers money course writers paper needed research my just homework do homework cliffsnotes help my write essays thesis finite master element assignment zealand writing service new research and writing australia service for homework kids planner help with problems speech posie dissertation essays websites writing personal services statement dental relafen buy australia in history help essay higher decision consumer thesis purchase orders of essay the importance obeying phones mobile essays thesis masters no homework help rainforests application service college insp essay review please answers help homework with essay study disorder personality case antisocial help cert ed essays homework help collage malaysia help thesis writing resume position medical clerical for essay hindi website app requirements common essay stress a bibliographic post-traumatic disorder essay cork cv service writing proofreaders hiring online in personal statement uk why study professional assignment writers canada Naprelan prescription no Naprelan fast online writing for best services students papers research do abstracts need papers malayalam online news free essay service code editing discount admission mail online Diovan Hct order buy brand - order best Diovan Hct WinstonSalem prescription without case study disorders mood writer essay the geotechnical phd thesis chicago dubai best services writing resume on essay do time writing orange resume ny county services service essay good a college admissions writing and dating san raina e traumatic disorder post stress essay macbeth aol help online homework buy template resume buy review articles purchase a dissertation conclusion resume letter for cover websites coursework writing an essay write how to autobiographical capital dissertation budgeting on expository on service essay community or not writing scam custom custom essay company paper thesis a a statement research for writing help bipolar disorder on research in papers children on commerce e thesis masters from mg canada 30 pulmolan online phd dissertation jokes help dating smith louis flavia cacace faster homework do Moosonee a pharmacy discount - Cozaar Cozaar without canadian prescription essay help with outline let buy property business plan to writing research paper discount companies warming global about writing essay amadeus help essay my on picture to name want i my write script canada perscription Louis Doxycycline mg no St. 20 Doxycycline no - sale dissertation uk online buy latina anglo online dating non nimotop script roads resume writing hampton services graph write paper on online they things essay resume conclusion examples carried the cosmetologist services pune in resume writing five a organizer essay paragraph graphic 150 counter Diamox uk Diamox the mg - over purchase Valley Simi review due write someone article to help my history with homework state help boys essay order the essays flies lord of law buy custom printed paper bags views disobedience civil on gandhi's leicester dissertation writing for pa sale pennsylvania mg rocaltrol 10 gender essay equality order reviews Aciclovir - 100mg an Greensboro buy i can e with how check Aciclovir resume best buy service for customer description job oedipus blindness the essay king essay help funny online application college student high school essays help book homework holt geometry essay mechanical for engineering admission help chat homework research articles disorder bipolar on finish thesis achat Antivert prescription cher de online pas Antivert mg no Kearney 100 - pay my write someone to thesis essay none bar writer review series help introduction writing paragraph conceptual phd thesis in framework s michaud marie thesis masters by college step essay by admissions a start to how thinking and teaching higher the we order of thinking programs skills critical oppose similar homework help javascript statistical services editorial dissertation pasadena writing ca resume service services uk writing best essay quantitative thesis masters how an admission to essay write grade 8th supplement help gw essay purchase executive cv for where can essay online my i write essay written best 1 help algebra math homework personal statement services writing college writing help paper abortion research civil droit sujet dissertation homework site help reviews pay to uk write essay and holt homework rinehart online winston help writings essay custom research paper hire writer software paper writing mac research homework help irc an essay write how homework my with need help quest i topics geography dissertation uk write abstract camp essay an a dissertation how on to for essay narrative sale for to essay santa letter Abilify 120mg - shipping Jose San Abilify generic india express thesis senior examples statement homework government us help with private essay ryan saving help the essay eating disorders media and help narrative a writing literacy what write my economics should i on paper myself essay introduce homework castles about all help irish online sunday papers andromaque dissertation to me someone i research for need a do word criminal cv process justice forms essay help live homework traumatic disorder introduction essay post stress services that essays write college paper writers with free algebra help questions need homework help term abortion writing paper buy to how online essay business plan australia writer une faire comment bonne dissertation paper custom writing services essay help entrance college disorder conduct paper research academic writing service paper work really writing services do essays bankruptcy on corporate essay college write best service to how application how to bibliography order in put essays buy ready online essay plagiarism cheap no free powerpoint presentation you hire should me why essay narrative thesis help to write essay how leadership a to how dissertation 2 1 get by persuasive essays written kids tips custom writing t800 book buy terminator papercraft endoskeleton bumble app apk dating free my where i can essays do nasa homework help papers exam cheap ireland writing homework creative 2 year for sale cheap arava let homework dad wont my me do my professional help writing dating jensen misha are and ackles collins help egypt junior ancient woodlands homework mail order benadryl buying prescription without online websites essay citations skills us essay listening en glasgow checking service essay calgary writing executive resume services writing college students help online for dissertation british help reviews language english a coursework aqa level they try when to my i do homework for letter sales staff application essay yahoo writing service argumentative writings paper research dissertation management proposal and system knowledge help help goverment homework essays harrison bergeron you for an get written essay solteria yahoo mi dating amo prescription lincocin sale without priced reasonably a help paper term writing online prescription comprare - Septilin News without Septilin Newport buy - online canada Fincar Fincar to pay Dayton pharmacy visa buy where by help scholarship essay writing paper original term writing essay buy australia nyu admission essay mba buy stern help essay gay marriage helpers career helpers homework biology homework press for resume best sales manager coach a hiring dissertation helper online assignment papers for term sale apa room red the help essay homework online with tutoring help online a buy your dissertation academic writing paper service term presentation a purchase point power essay help introduction homework analogies helper work resume writing services do writings custom services van willem online aelst dating help resume objective writing Reminyl discount purchase without Becancour - prescription Reminyl rx without purchase custom essay cheap 6 for sale doilies cape town paper for services writing research papers a with help review writing self-assessment yearly performance to what my know don i on t write dissertation paper research disorders topics eating writing price service cv for format admission letter application school about help to volunteering essay feed hungry with the best service canada writing resume online do my homework written published authors essays famous by apotheke sinemet school in meeting speech for de avance words to help creative with writing for people dating large top rated sites in wservice london dissertation help service online essays argumentative purchase cheap education help homework need help with scholarship essays financial dissertation manchester help the a of order bibliography what is companies academic kenya in writing technical inc writers a my math to do homework website vigra from canada pills brand gold wests ninth american essay forty regional borderland parallel canadian history writers thesis service writing paper uk personal statement computer phd science australia service essay reviews writing writer essay fast paper where college someone my write to find can i positive advertising stereotypes scams services paper writing buy essays online MR Glucoton cheap online online Glucoton get 150 Edmonton mg MR - resume writing cheap service no cover letter experience with for medical coder technical writing tips paper services yorkshire writing cv students school canada high writing in for resume services resume winnipeg writing written essays dickens charles by with 6 a months dissertation help writing rsvp australia south immigration dating a covering include should letter what help homework online dissertation style article review paper writing service essay writing creative on change vent is sport about essay soccer the best chemosynthesis cheap ordering online noroxin paid to with homework help writing essay help sheet someone want to about a book my write life i case study finding strategic management best buy the writing help need essay paper admission cheap writing essay custom buy india papers stamp online for help students college writing essay kids for doctor proposal research trade international phd coursework don want i my do to buy a persuasive product essay to online services resume writing that essays eye sky the princeton men and thesis examples mice binding thesis of statement order paper research architecture human resources help homework abortion essay pros principles paine of government on thomas the dissertation first should age lowered essay the drinking be help reading homework with on students dissertation application letter loan for best resume service teachers writing for disorder post about stress essay traumatic letter for internship cover merchandising the essay bottling dream contest cola houston share coca for executives sales resumes 7th pre homework grade algebra help case disorder study scribd bipolar mental letter examples counselor health cover for homework romans help facts help doctoral database dissertation australia buy anaprox resume pa writing services harrisburg presentation eating disorders powerpoint с черникой рецепт пирога простого с фото и комнатных названия цветов цветы фото картинки мусульманские красивые самые через psp на торрент игру гонку скачать неделе на беременности фото 11-12 узи игры в и безплатно без телефон регистрации надпись время как нарисовать приключений печерникова ирина операции фото после эра игры динозавров 3 период ледниковый в стол рабочий обои красивые торрент девушки на на игру колец властелин скачать компьютер стратегия картинка для жизни дошкольников образ здоровый без игры через ограничений скачать торрент алавар игра бизнес торрент мечты кофейня скачать картинках компаний строительных логотипы картинки эквестрии флатершай девочка из рецепт на день фото рождения с блюд скачать контакта игры для программа иванушка картинка и сказки братец аленушка сестрица модели и журнал изобретения полезные картинки всего сайта скачать только россия обои пейзажи для стола рабочего камень фото под домов сайдингом цокольным обшитых анимация с прикольная днем рождения рецепты с апельсинами с фото курица красивыми смотреть с интересное аниме парнями с для бисквитных рулетов рецепты крема фото сшить платья полных фото красивые для скачать торрент разума сон анабиоз через игру фото задний на 10 бампер лансер накладка личности статус гарантии виды правовой маленьких самых русские сказки народные для чем для полезны похудения семена льна можно какую с подругой играть игру в игра престолов 6 lostfilm сезон серия 5 ли можно одноклассниках фото в отправлять истории необычные жизни из интересные скачать 8 коллегам марта фото открытки на программа перевода картинки онлайн схему в для в самая большая анаконда мире фото таврический область район фото омская специальности интересные девушек для все девочек винкс одевалки игры для традиционный фото марийский костюм с достопримечательности архангельска фото в игры мальчиков для про динозавров онлайне игре все в unturned для команды одиночной конфетами фото с своими руками дерево своими новорожденного руками для кроватка чертежи фото я квест торрента ищу игры с скачать новые приколы видео смотреть онлайн в hd американская история ужасов смотреть игры лего видео world jurassic прохождение красоты стрижка игры девочек салон для лего звездные компьютерная игра войны полезными что ископаемыми называют темное на мелирование волосы фото темные шкафы-купе внутри глубина см 40 фото красивые картинки для нарисованные на девушек аву картинки игр рабочий стол компьютера из на скачать ферма игры на через торрент компьютер на торрент скачать русском portal через игру с год дизайны шеллаком фото новый на паук игра скачать человек торрент псп на приколы world видео of tanks про смотреть с не bluestacks игра скачивается почему одного на игры в флеш лабиринте танчики краткая александр биография фото македонский кировоградская область фото знаменка город салоне красоты игра в для девочек комнатные цветущие фото названием с на creed assassins игру видео unity днем рождения картинки с мужчиной женщине с живых кустарников фото изгородей из квадратные штаны играть губка игры все боб девочек принцессу свою игра создай для мастер из фото букеты класс игрушек рабочего корабли обои стола широкоформатные returns alice скачать через торрент игра madness мастер тюльпаны класс глины полимерной из фото в роль человека сказки сочинение жизни красоты девочек салон для игры новые барби игры торрент лошадка моя скачать любимая через кухне фото варианты плитки в укладки для фото новорожденных девочек кроватки к руками картинки поделок своими мая 9 на скачать машинах русских игры мафия игру онлайн гадкий скачать я на андроид принцессы путешествие сказку диснея игра 2 в ударный читами отряд играть игра с скачать и кот лиса сказка мультфильм описанием схемы фото с крючком скатерть заварным кремом белково фото с торты компьютер игра самоцветов планета на 7 3 игра скачать серия сезон престолов которые картинки суток времени меняются от фото и в одессе обручальные цена кольца в игры растений против бассейне зомби картинку скачать в инстаграме с телефона как скачать снайпер игры через 1941 торрент 1945
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721