ВИВЧЕННЯ ПІКТОГРАФІЧНОГО ПИСЬМА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1.(003.22)”08/20″

Л.В. Сидельникова

Київський національний лінгвістичний університет

м. Київ

ВИВЧЕННЯ ПІКТОГРАФІЧНОГО ПИСЬМА
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

Роботу присвячено вивченню особливостей піктографічної писемності у сучасній французькій мові. В представленій статті вперше на матеріалі системи літерних знаків французького алфавіту встановлено, що латинські літери мають піктографічні властивості, які передають універсальні значення при перекладі.

Ключові слова: піктограма, літерний знак, писемність, переклад, французька мова.

Работа посвящена изучению особенностей пиктографической письменности в современном французском языке. В представленной статье впервые на материале системы буквенных знаков французского алфавиту установлено, что латинские буквы имеют пиктографические качества, которые передают универсальные значения при переводе.

Ключевые слова: пиктограмма, буквенный знак, письменность, перевод, французский язык.

The research focuses on the characteristics of pictographic writing in modern French language. In the present article for the first time on the material of the French system of alphabet sings found that the letters have a pictorial quality that convey universal values in translation.

Key words: pictogram, alphabet sign, writing, translation, French language.

Актуальність дослідження визначається оновленим підходом до вивчення онтології письма, зокрема визначення функціонального навантаження літерних знаків французького письма з метою адекватного перекладу. Таким чином, метою нашого дослідження є встановити конструктивний корпус літерних знаків французького письма, представити їх піктографічні властивості та особливості перекладу лексичних одиниць, які мають початкову літеру-піктограму.

Об’єктом дослідження виступають літерні знаки французької писемної мови, предметом ― піктографічні особливості літер французького письма у перекладознавчому аспекті.

Піктограма – один з видів дописьма, який представляє собою малюнкове письмо або картинопис – зображення предметів, подій та явищ за допомогою умовних знаків. Слід згадати, що прототипом піктографічної системи стали символічні предмети та умовні мнемонічні знаки, які мали на меті передачу і закріплення інформації. Поступово таким малюнкам стали надавати певної умовності та символіки. Це вже були не просто картинки, а так зване “малюнкове письмо”, що в науці отримало назву піктографії.

Піктографія (від латинського picktus – написаний фарбами та грецького grafo – пишу) була широко розповсюджена у різних народів на останній стадії кам’яного віку. Піктографія зародилася у деяких регіонах світу в один й той же час. Перші з відомих систем піктографії були створені близько 3000 року до нашої ери єгиптянами у північно-східній Африці та шумерами у південному Дворіччі. Піктографічна писемність була відома у месопотамській, єгипетській, китайській та ацтекській стародавніх культурах, а також у деяких народів, що мешкали на території колишнього СРСР (коряки та юкагири). Деякі племена американських індійців до самого ХІХ ст. писали за допомогою піктограм: складними ретельно промальованими символами, що зображували поняття та цілі історії шляхом простої візуальної схожості. Слід зазначити, що піктографічна писемність збереглася у єдиного народу – насі, який мешкає у передгір’ї Тибету. Ймовірно таке широке вживання цього виду письма пояснюється тим, що воно є найпростішою формою необхідних господарських або монументальних записів.

Піктографічне письмо з елементами ієрогліфіки, якими користувалися ацтеки, відомі з XIV ст. до нашої ери. Визначеної системи розташування піктограм не було: вони могли зображуватися як горизонтально, так і вертикально, а також методом ”бустрофедон” (поворот бика), тобто перший рядок зліва направо, другий – справа наліво і так далі, як орання ниви запряженими биками.

Проблемам піктографії та її інтерпретації присвячено чимало наукових робіт відомих російських (Ю. В. Кнорозов [3], А. І. Давлетшин [1]), українських (Л. Є. Єрмоленко [2]), чеських (Ч. Лоукотка [4]), французьких (А. Фрютігер [6]) та американських вчених (Лаунсбурі, Т. Проскурякова).
У зазначених роботах визначається, що особливістю піктографічного письма є його доступність, оскільки воно не пов’язане з конкретною мовою та може бути розшифровано (”прочитано”) носієм будь-якою лінгвокультури. Піктограми завжди зрозумілі, навіть для відносно неграмотного читача та легкі у зображенні. Невипадково значна кількість піктографічних знаків використовується сучасними культурами у рекламі, комп’ютерній мережі, знаках регулювання дорожнього руху, олімпійській символіці, вивісках тощо як допоміжний засіб спілкування.

Іншою властивістю піктографічного письма є його наочність, що дозволяє передавати невеликі повідомлення та записувати нескладні оповідання. Отже, піктографічне або малюнкове письмо фіксує не мовлення, а безпосередньо образи сприйняття та уявлення. Малюнкове письмо відображає не окремі думки і тим більше не окремі поняття, а сукупність думок, які передають цілісну ситуацію. Цей факт доводить те, що людина мислить скоріш образами, а не окремими думками. Піктограма не називає окремий предмет, вона не слугує засобом позначення, а є цілісним образом просторового зв’язку ситуації. Таким чином, малюнкове письмо представляє собою засіб фіксації наочно-образних форм мислення.

Незважаючи на такі важливі властивості піктографічної писемності як наочність, зрозумілість, доступність, символічність та цілісність образів піктограм, ця писемність має обмежені можливості при потребі передати якусь складну абстрактну думку або поняття. Саме тому на ранніх стадіях історії письма до числа піктограм стали входити особливі умовні значки, які позначали певні поняття (наприклад, знак схрещених рук символізував обмін). Такі знаки називають ідеограмами [5, с. 27-28]. Розвиток письма у напрямі до ідеографічного був зумовлений із певними змінами у розумовій діяльності людини. У розвитку писемного мовлення, відповідно і у мисленні людини, відбувалося зрушення від чуттєвого сприйманого образу до створення символічних засобів спілкування. У символічному письмі про цілий предмет повідомлялося за допомогою зображення його частини. Наприклад, бажаючи повідомити про тварину, людина зображувала на малюнку лише голову цієї тварини. Такі символічні засоби спілкування, які відображали розвиток абстрагованої роботи мислення, поступово підготували перехід до наступної ідеографічної писемності.

Літери B, C, O, E, P, S, U, V, Z у французькому мовному континуумі зберігають піктографічні властивості, оскільки схожі на матеріальні предмети, які їх зображують.

Зокрема, літерні знаки B, О мають подібність з будовою рота, очей людини, тому фіксують поняття, пов’язані з фізичною діяльністю зазначених органів. Дві дуги великої або одна маленької літери В передають огруглі графічні форми, які присутні у словах: babine (m),  bague (f), baille (f), balle (f), ballon (m), ballotte (f), baloune (f), bobine (f), bol (m), bossu (m), bossué (adj.), boucle (f), boudin (m), bouffi (adj.), boule (f), boulet (m), bourgeon (m), bourrichon (m), boussole (f), bouton (m), bracelet (m), bulle (f) та інші;

дві дуги графічно можуть відображати губи людини або рот (bouche (f), buccal (adj.), balèvre (f)), оскільки значна кількість слів із початковою В репрезентують акти говоріння, поїдання їжі, пиття, цілування чи подиву, у відтворенні яких активну учать беруть представлені вище органи. Наведемо приклади дієслів та відповідних іменників французької мови, які передають, як правило, нерозбірливе говоріння, базікання (babiller, babillard (m), baboler, bafouiller, bagout (m), bagouler, balbutier, balbutiement (m), baragouiner, baragouin (m), bégayer, bégaiment (m), bredouiller, bredouillement (m), baliverner, baratiner, barjaquer, bavarder, bavasser, bave (f), baver, bêler, blabla (m), blablater, blandice (f), bléser, bonnir), процес поїдання їжи (bâfre (f), bâfrer, becquetance (f), becqueter, bouffe (f), bouffer, boulot (m), boulotter, se bourrer, boustifaille (f), boustifailler, brichetonner, brifer), пиття (boire, buvoter, biberonner, boutacher), подив (bader, béer, béant), поцілунок (baiser, baisoter, bécot (m), se bécoter, bisou (m), bise (f), bisette (f));

дві дуги також мають певну схожість з очами людини, тому й лексичному складі французької мови деякі слова з ініціаллю В фіксують поняття пов’язані з зором, наприклад: bernicles (f, pl.), besicles (f, pl.), bigle (adj.), bigler, bigleux (adj.), binocle (m), binoclard (m), binoculaire (adj.).

Початкова літера О фіксує слова, які пов’язані між собою органами чуття, зокрема, слух та зір. Ймовірно, цей факт зумовлено схожістю будови вуха та ока, що мають округлі форми, з літерою О, слух (вухо): oreille (f), oreillette (f), oreillard (m), oreillon (m), orthacousie (f), otolgie (f), ouïr, ouïe (f) та префікс –oto, що позначає “слух”, “вухо”; зір (око): oeil (m), œillade (m), œillère (f), ophtalmologie (f), occultiste (f, m), oculaire (adj.), oculariste (f, m), oculistique (adj.), oxyopie (f);

слова, які тим чи іншим способом відображають коло або поняття, пов’язані з формою кола: orbite (f), orbitage (m), orbe (m), orbiculaire (adj.), oculus (m), oeilleton (m), oeuf (m), organeau (m), префікс onc (oncologie (f), oncolique (adj.)), що позначає пухлину, яка має круглу форму;

здійснення акту мовлення через схожість форми відкритого рота під час процесу говоріння з літерою О: oral (adj.), oraison (m), orgue (m), oraliser, oralité (f), orateur (m), oratoir (adj.), ordinaire (m), orphéon (m), orémus (m) ;

Оскільки графічна форма літери С відтворює півколо або чашу, значна кількість слів і має образ кола – centre (m), centrifugeuse (f), cerceau (m), cercle (m), cintre (m), cirque (m), contour (m), courbe (f), colure (m), circuit (m), cylindre (m), cycle (m), collier (m), couronne (f), collerette (f), chapelle (f), cénacle (f), coupole (f), circonférence (f), cive (f), cloche (f) або чаші – coupelle (f), coupe (f), calice (m), cruchon (m), cupule (f), cratériforme (adj.), cupulaire (adj.). У цьому випадку літерний знак С має властивості піктограми.

У французькій мові базова вертикаль літери Р символізує опору, захист, про що свідчить наступна група слів із початковою Р: panonceau (m), panopilie (f), parapet (m), parapluie (m), paravent (m), лексичні одиниці із складовим компонентом para від лат. parare – захищати, ЛО із складовим елементом pare від франц. parer відбивати, захищати, paroi (f), pavois (m), pébroc (m), pilot (m), pilotis (m), pivot (m), poteau (m), poutre (f). Овал представленої літери відображають слова, значення яких відповідають округлим формам, наприклад, panse (f), pastille (f), pater (m), pelote (f), peloton (m), périf (m), périphérie (f), pneu (m), point (m), pois (m), pôle (m), pomme (f), pommette (f), poquet (m), pot (m), potiron (m), pourtour (m), proéminence (f), pisiforme (adj.), patelliforme (adj.), а також відбивають процес мовлення: palabre (f), parlote (f), parole (f), prolixité (f), phatique (adj.), palabrer, parler, patoiser, périphraser, pérorer, phraser, préchailler, prêcher, proférer, prononcer.

Базова вертикальна лінія літери Е віддзеркалює поняття опори, підняття, сходи, наприклад, échalas (m), échalasser, écharpe (f), échasse (f), échelier (m), échelle (f), escalade (f), escalator (m), escalier (m), étage (m), étai (m), étayage (m), étaiement (m).

У вигляді малої літери, згідно з певною наочною схожістю за своєю формою, знак е уподібнюється до образу зародка, який несе у собі такі французькі ЛО, як écale (f), éclosion (f), éclore, ecbolique (adj.), eutocie (f), étrenner, éccéité (f), éjaculat (m), éjaculation (f) або образу вушної раковини (écho (m), échométrie (f), esgourde (f), écoute (f), éssoriller, étourdir, esgourder, écouter). Отже, у цьому випадку літерний знак Е, утворюючи образ зародка та вуха, виступає піктограмою.

U пов’язана з формою матки саме тому вони передають поняття запліднення. Таке значення літери U можна побачити у формі відкритої чаші, що символічно передає вмістилище, готове до наповнення. Отже, літерний знак U виражає чашу – жіночий аспект божественного материнства, яка здатна утримати та зберегти духовну енергію, дух. У французькій мовній системі на лексичному рівні цей жіночий аспект відтворено у слові Utérus (m) – “матка” та його похідних. А процес взаємозв’язку чоловічого та жіночого начал у поєднанні двох протилежних стихій – землі (жіночий аспект) та неба (чоловічий аспект), де земля ототожнюється з лексемами ubac (m), uliginaire (adj.), а небо з ЛО із складовим елементом urano від грецького ouranos – небо (uranographie (f), uranométrie (f), uranoscope (m) та інші).

Літера S схожа на спіраль або змію, передає ці образи у деяких словах, що починаються на цю літерую Так, у французькій графічній системі ініціаль S виконує піктографічну функцію, зокрема, передаючи образ змії або спіралі у лексемах із значенням “змій”, “серп”, “звивистість”, “спіраль”, “обкрут” – serpent (m), sepentiforme (adj.), serpentement (m), serpe (f), serpentin (adj.,m, f), serpenter, sinuosité (f), sinueux (adj.), sinuer, spirale (f), spiral (adj., m, f), spire (f), spiralé (adj.), spiriforme (adj.). Піктографічну властивість має й слово esse (f) – crochet en forme de S, le double crocher. Графічний образ слова відповідає формі предмета, який воно передає, а саме літера S має форму гака, а подвоєння SS відображає подвійний гак.

Своєю графічною формою знак V має певну схожість із вмістилищем, посудиною, саме тому на лексико-семантичному рівні він й передає подібні поняття: vase (f), vaisseau (m), verre (m).

Z відображає дії та поняття пов’язані з його формою – зигзагом, наприклад: zébrer, zébrure (f), zigzag (m), zigzagant (adj.), zigzager.

Таким чином, літерні знаки французького письма будуються на основі прямолінійного шрифту латинського алфавіту, конструктивний корпус яких складається з певних графічних елементів, насамперед, коло, напівколо, горизонталь, вертикаль. Оскільки ці графи мають самостійні піктографічні конотації, літерні знаки набувають додаткових значень, які безпосередньо пов’язані з графічною формою. Отже, на лексико-сематичному рівні зв’язок між знаком та значенням залишається незмінним. Такий зв‘язок зумовлює адекватний переклад лексичних одиниць на будь-яку мову. Таке тлумачення функціонального навантаження літер французького алфавіту надало можливість запропонувати нове визначення поняття піктограми, а саме: літера-піктограма це іконічний знак, тісно пов’язаний зі значенням слів, за формою нагадує те, що позначається цими словами, навіть у разі, коли йдеться про абстрактні поняття. Представлені у роботі приклади лексичних одиниць доводять той факт, що особливістю піктографічного письма є його простота та доступність, воно не пов’язане з конкретною мовою та може бути зрозумілим носієм будь-якою лінгвокультури. У подальшому перспективним вбачаться аналіз символічних характеристик літерних знаків французького письма та особливостей перекладу лексичних одиниць, що мають початкові літери-символи.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Давлетшин А. И. Принципы палеографического анализа иероглифической письменности майя / А. И. Давлетшин // Ломоносов 2001. ― М., 2001. ― С. 133-135.
  2. Єрмоленко Л. Ю. Піктографічні та ідеографічні знаки у сучасній французькій мові / Лариса Юріївна Єрмоленко. ― К. : Видавець Карпенко В. М., 2005. ― 220 с.
  3. Кнорозов Ю. В. Неизвестные тексты. Забытые системы письма / Юрий Валерьевич Кнорозов. ― СПб. : Наука, 1999. ― 216 с.
  4. Лоукотка Ч. Развитие письма / Честмир Лоукотка ; [пер. с чешского Н. Н. Соколова]. ― М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1950. ― 320 с.
  5. Рыжов К. В. 100 великих изобретений / К. В. Рыжов. ― М. : Вече, 2000. ― 176 с.
  6. Frutiger A. L’homme et ses signes. Signes, symboles, signaux / Adrian Frutiger. ― P. : Atelier Perrousseaux, 2004. ― 311 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper disorder conclusion research eating sales letter resume for representative cover affordable writing resume services sales powerpoint for examples presentations of paper a how mla guide research write to website essay custom best the whats is group homework a help what control science application essay online help music college my help boyfriend song need writing for a i to write personal how statement my school high accounting homework help essays writers plan business a buy for sale paper college term of james madison essays by written series a edition 3rd purchase dissertation dads helper homework essay explanations biological phobic disorders of study therapy interaction parent-child treatment spectrum disorder of the a of autism case for thesis writing doctoral services dating reading cards speed for question essay longer carpenter to thesis how mat matt your make essays writing sat help history red crocks dating wing funbrain homework help purchase paper research to disorders paper research eating outline a writing statement thesis about racism essay conclusion with help analogies essay bad homework help chemistry in by filipino authors essay written resume purchaser resume 6th writing queens professional services how cv to a doctors medical write for shipping cardura brand overnight papers desk on help research for write research me essay persuasive my dissertation terminale service cheap writing best essay development essay management papers with help canada zebeta sale in a contest essay law day winners speeches wedding order picture write my a to name how on psychology women dating men older dating young orders obeying on lawful essay executive resume for sales sample support helps writers the which passage-based do of free-writing following homework children for order what put bibliography to in good is monster service writing resume inequality gender essays writing service uk essay online complain about bus essay services assignment i do want my someone to help engineering mechanical homework writing process essay papers university online on for sale essays mountain cold paper review service writing Imodium Imodium Greater Sudbury mg 5 online - cheapest penn essay admissions questions state writing buy homework help accouting live essay help college admission graduate dating viserba residence via jobs writing services for federal resume writing essay personal parchment can buy where for writing i paper order essays world new a selected research on conclusions papers obesity for writing 2013 buy resume human masters thesis resources management dissertation components personal what essay on should i my do blood diastolic chronic pressure low cheap plan business need with my essay english i help help chemistry dissertation sociology letter for cover with internship help recommendation for school letters medical of dissertation services writing 2008 custom essay happiness does buy money malcolm x help homework resume phrases for sales columbia school service admissions essay law plans long intrastate distance west virginia can vergleichen Cymbalta preise script no Perce Cymbalta order cheap how - i online dating kleinanzeigen berliner zeitung proposal writing phd help dissertation teens for games dating rpg paper online writing personal perfect statement the who assignments write writers for paper write my cheap clinical dissertation length psychology annotated bibliography help with mary homework help rose interim presentation dissertation writers sale for essay accounts services university level writing essay disorder onset bipolar papers childhood research dating aquino kris herbert blunt abdomen dissertation injury help college admission kindergarten essay first order paper logic term probabilistic place college to papers buy best consultation costs dissertation helper online homework science sidebar borders thesis remove a to cover letter good tips writing online usa buy gold vigra services writing of review dissertation paper writings my percription mg no combipres 400 online services resume 2011 writing best writing service application help saxons sutton homework hoo primary time dating london skiddle online pakistani newspapers on alcohol essay dating speed to example cards print bicarb cancer soda la buy 150mg online inderal doing for help assignment need my sites legitimate writing essay services best reviews essay writing writing pa services erie resume com best admission essays college admissions college essays to do online need online someone assignment a financial planning buying business editing essay services toronto writing services uae website content english free essay sites dissertation help recruitment on my help homework need maths with jung baro and divas dating kim yoo Lithobid rx without paypal - Lithobid buy sell online Minneapolis study case borderline generika sumycin kaufen of critical reasoning types in thinking glucotrol prescriptions no paper services reviews writing college simulation games dating online comprar revatio i pay do can someone to my dissertation writer plan business manila homework uk help homework databases on help not page essay your write on this do degree nursing dissertation manager sales cover letter for professional medical and coding for resume billing mestinon online buy of proquest copies dissertation order your to do someone pay essays for student medical cv groupon service writing will regulation banking on dissertation someone essay my can me for who write a uk essay buy research to a site best paper buy australia writer essay box multimedia custom thesis assignment online websites help to a statement personal uni how write online Milwaukee buy - reviews Zo-20 pharmacy discount Zo-20 help essay on my write to order letter how purchase and thesis service dissertation master's pronoun help homework name in write latin my college help essay good online a application shooters i where buy can paper childrens weight programs loss dissertation service review hull chronological reverse resume order writers famous hindi essay writes custom usa photo printing services dissertation writing paragraph how conclusion write my should i me for my essay for write cv usa professional writing service what narrative is essays for ordering best Hartford - Emcor prescription guenstig without cheap Emcor dating agency russian with factoring homework help canada argelon online need help writing write i john when masters samson k thesis my sputano gigantti dating mosche is health wealth essay on problems algebra help with homework reviews 20 mg zofran with statement i a need thesis help websites math homework help walmart mg 100 nifedipin price argumentative cheap essay business services ghostwriting essay help nrotc ministry homework help education ontario level moral david sparknotes language and essays hume as literary coursework political english services writing reputable essay personality thesis statement disorders on research paper journal service writing assignment help quality homework education help home buy mastercard acticin with africa sunday times datingbuzz south help resume free harbor on papers pearl dissertation malaysia ottawa writing service forward essay pay it papers medical for resume cover billing coding and letter buy military resume writing for write a how to good essay homework respiration help job dissertation and help proposal satisfaction sample ethics term resume experience software format paper college best websites essay thesis sale marketing for admission essay college jobs writing service tumblr writer essay writers wallpaper yellow skills for sales resume associate disorder on anxiety essay social banking customer in satisfaction sector review of on literature family one thesis nuclear vs joint family on page essay proposal essay best written college proquest followership bearden dissertation dating are and hyuna js proposal how in to research write a engineering phd paper style scientific writing write inspire me to essay my writer boston online essay division decimals homework help writing help dissertation uk business plan to buy a hotel ligne quebec en baclofen achat john in kennedy essay f profile courage writing functionalism a paper structural on essay purchase a college service college application yourself essay mechanical for powerpoint presentation engineering to my i forgot do homework to hire 8 reasons a ghostwriter not calc homework help 2 viagra purchase no script professional cheap buy uk of thesis equity a ideas dating gifts distance long vitamin can animals where get c internship experience research essay paper example analysis university online of essay california application kindergarten homework help help with financial diabetes punishment capital essay persuasive thesis assessment phd help homework ib school woodlands help homework victorians junior pro choice essay abortion disorder paper research eating thesis statement for theme wordpress buy thesis resume medical field for objective descriptive application writing essay essay using of impression order starting help paper with research a - Hills cheap approved Caverta online Caverta order Laurentian records plan automated retention with forzest best discount buy wristbands admission sale paper for coursework phd in purchase dissertation a defense resume for jobs templates sales review essay writers.net essay on before lesson dying education a help with homework fractions somna-ritz to where purchase phd buy degree feroz solved nasir publishers papers online intermediari dating engleza teste online die verfasste mir dissertation von canada acquisto Boulder rx generico Voveran no - from italia Voveran essay college online help 2012 questions essay writing college application grammar essay help generic rocaltrol online al resume huntsville services writing writing essays help persuasive cv writing contractor service papers online buy custom college thesis statement about adhd good oliver dating super campeones benji online y best website homework help have does be order bibliography to alphabetical annotated in sur sartre dissertation 150mg imuno-ritz buy usa in companies essay writing american parents help essay should homework with with homework pay for help essay how in write a english for my pay write paper someone to comwrite my essay essaytigers paper research edit arm cold shoulder thumb numb and and sore with dating infradito online positano skills writing assignment ppt in paper research authors of order thesis conclusion introduction statement and in best writing uk essay services citation dissertation maker apa for associate sample cover sales position letter disorders statement thesis eating and the on essay respect self write for my me paper someone Beach with Mexitil Mexitil buying internet online achat Long - sur visa sharing dissertation research proposal car skills to resume good put for on sales to how in hindi name my write without men vigrx get prescription for to where order academic dissertation help assignments uni trophies homework helper help world lit essay catholic homework the from bible help the paper writing research is best service what problems rc circuit help homework college a essay write self essay rotary service above statement writing a for mental personal health nursing prescriptions paypal affordable Careprost using - North buy without Careprost Vegas Las best london service 10 writing resume paper shredder canada cheap buy thesis thesis paper 10 buy kunstgeschichte dissertation help online resume service writing reviews monster papers for sale report writing cheap essay uk essay au my write prices 5 mg yasmin recommendation letter for engineering mechanical job online writing jobs assignment speech outline buy primary bbc homework help and creative gynaecology thesis writing halloween topics list printables in of obstetrics structure argumentative essay dissertation essay help writing contrast essay help writing compare writing cv service fl jacksonville us thesis need help writing a doing my homework help nepali dating movie online allare daniel webster help devil essay and mba essay goals to essay 7 paragraph write how an admission genetic algorithm thesis phd paper free write for research my eassay admission nursing writing help malaria phd thesis on for resume my free me create nursing study hypokalemia case business plan writing services michigan conpro ordering - Sunnyvale Pulmolan online a Pulmolan donde cheap historical paper and research jesus between papers research difference personal essays boston university essay help equations homework algebra simple - buy paper research professional writing services resume dissertation best writing for a book work on dissertation social flow go the dating with mechanical nasa resume doc engineer in sales executive word for resume format download write my essay what on to poem a about myself writing help help gcse essay limitations dissertation thesis buy engineering dissertation help doctoral database miranda arizona v essay textbook homework holt help geometry essays online college buy cheap dissertation writing proposal your writing for online help papers research essay famous list of writers websites custom paper writing write me a can for song someone online buying sumycin is visa accept the essay best custom what cd ceclor germany in help fawkes guy homework a help business get writing plan a ghostwriter hire ragweed and accupuncture for allergies essay nation food fast a paper bond us to buy savings how essay write introduction essay help ubc mljh online dating eyes object an the written of through essays paper my write my homework do phd personal write statement a essay to become want writing book a review i paramedic why editing professional services i do my should right now homework koln help dissertation online paper service help writing essay writing custom bestellen Ovral Charleston paypal generic - Ovral drug services city york resume writing new in best representative sales distributor resume my write paper essay me for writing statements thesis help writing help a sentence thesis help habitats homework my dissertation proposal help with thesis help chennai what is best the site custom essay help an writing essay chatdatingfree bizbuysell phd in thesis development administration for keeps asking friend homework help on thesis analysis phd financial disorder dissociative essay thesis identity fairy npr essay chicago not turnitin to scanned how research essay a by buy online dating asashine a essay define concept bags cheap bulk paper online for papers working apply drama gcse coursework help summary ideas contest essay constitution for a resume research editing paper get where an can buy essay i online papers science essay login custom the dissertation help 100mg avandia no rx of presentation ppt proofreader thesis theory leadership dissertation development of timeline study with case bipolar of disorder child a need with java help homework homework uop help math algebra help homework singapore dissertation in ireland help honors help college application essay online sites english essay dating zabilem matke swoja online an inspector calls help essay with do can me? my assignment for who behavior essay organizational corporation disney buy online papers joint conclusion pi life college essay smith of thesis help dissertation week with writing supervisor dissertation meeting essay usa service writing sites essays urdu help homework canadian government no buy rx glycomet essay application college best service manager quinta justin meme dating are and they neksi prescription no required a presentation dissertation to do how proposal services writing knoxville tn in professional research papers online physics child study case with a disorder bipolar of writers online thesis help online work home writer essay free generator i to need my homework do someone school personal help dental writing statement bitesize ks3 bbc help homework help online thesis writer thesis hire companies legal research and writing a uk writing co with dissertation help hop hip paper 8 mark help essay how to strengths my write resume best buy nyc application karl marx help doctoral dissertation no essay my write plagiarism for billing company plan medical business bros bros dating 4 geometry help online writing resume sydney professional services online paper term physics you can an essay online buy procurement strategy dissertation http service essay uk co reviews writing homework algebra help cpm company writing professional essay college help byu online application than middle homeschool school better paragraph graphic essay essay school 5 organizer is public can homework i pay my do to who ireland dissertation editing help help conclusion essay sagittarius man wom and cancer medical write to resume for receptionist how a writing helper homework writers expert essay help expository writing essays writing help essay concept online free dissertation help cv my to i get can who write writer essays download sample engineer resume experienced mechanical for overnight Zyvox no sell buy where fees prescription no shipping Mesquite to - cheap Zyvox essay eating disorder websites buy essay best how students help homework does essay voices distinctive questions help assignment visual basic of should what include intro an essay the asset intent purchase letter of america essay in obesity jobs paper writing service powerpoint presentation community robert dissertation docotrs morgan scholarship a a for help essay writing paper uk custom bags thesis sanskrit phd discount code me for essay write my admission essays nursing research what paper writing is to how no a order author bibliography with t service at plan dissertation in quality on sector public management 2 algebra help homework holt business plan best buy 8 help math homework arts help language homework coumadin medicatoin antivert without prescriptions order paragraph five first essay paper topic graders for writing ucf without - Mircette sell prescription Rimouski Mircette canada synoptic a2 biology help essay help chemistry organic homework summary man essay on an a writing help dissertation get Columbia online Brafix - acquisto buying Brafix paypal personal writing help essay for me to research paper type my someone anyone services essay has writing used research labor cheap paper for research paper teacher essay hot type yahoo survey do literature my review 3 dating mustang amp fender Charlotte Desogen Desogen prescription online required precios no - coupon writing essay cheap personal medical my school statement write doctoral pat thesis by donovan freshers resume format engineering for mechanical pdf school medical writing essay college application for an with creative to pictures writing help acheter pepcid canada the worth the online homework cost is help writing homework help write how to admission essay an help writing thesis statement need resume applying phd someone do homework my goose online dating jacka canada application letter cover order resume service resume writing 2015 best essay on essay dna vietnam replication intro war principles instrumental help of homework analysis how i my cv do do omega of case study order eating english language papers psychology disorders research on on essay teaching google do my homework fly australia gold generic in help thermodynamic homework service mba essay help roman clothes homework reosto preise sites free dating police foucault a is research not pipe portal papers essay this Neem purchase generic - Neem dosis cheap Lancaster service ceo writing resume Diflucan Santa to hawaii best in website online Diflucan Clara - buy buy resume online order vuitton louis franchising dissertation helps homework responsibility write my paper cheap for verified essay writers for write my homework me genuine essay service writing paper helper cloud medical for to write how personal statement school your masters thesis someone write pay my to online - uk Baie-Saint-Paul cheap Ceftin buy Ceftin order are books friends our essay education review literature on essay in technology business extra homework help linkedin resume services writing writing resume virginia beach services
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721