ВИВЧЕННЯ ПІКТОГРАФІЧНОГО ПИСЬМА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1.(003.22)”08/20″

Л.В. Сидельникова

Київський національний лінгвістичний університет

м. Київ

ВИВЧЕННЯ ПІКТОГРАФІЧНОГО ПИСЬМА
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

Роботу присвячено вивченню особливостей піктографічної писемності у сучасній французькій мові. В представленій статті вперше на матеріалі системи літерних знаків французького алфавіту встановлено, що латинські літери мають піктографічні властивості, які передають універсальні значення при перекладі.

Ключові слова: піктограма, літерний знак, писемність, переклад, французька мова.

Работа посвящена изучению особенностей пиктографической письменности в современном французском языке. В представленной статье впервые на материале системы буквенных знаков французского алфавиту установлено, что латинские буквы имеют пиктографические качества, которые передают универсальные значения при переводе.

Ключевые слова: пиктограмма, буквенный знак, письменность, перевод, французский язык.

The research focuses on the characteristics of pictographic writing in modern French language. In the present article for the first time on the material of the French system of alphabet sings found that the letters have a pictorial quality that convey universal values in translation.

Key words: pictogram, alphabet sign, writing, translation, French language.

Актуальність дослідження визначається оновленим підходом до вивчення онтології письма, зокрема визначення функціонального навантаження літерних знаків французького письма з метою адекватного перекладу. Таким чином, метою нашого дослідження є встановити конструктивний корпус літерних знаків французького письма, представити їх піктографічні властивості та особливості перекладу лексичних одиниць, які мають початкову літеру-піктограму.

Об’єктом дослідження виступають літерні знаки французької писемної мови, предметом ― піктографічні особливості літер французького письма у перекладознавчому аспекті.

Піктограма – один з видів дописьма, який представляє собою малюнкове письмо або картинопис – зображення предметів, подій та явищ за допомогою умовних знаків. Слід згадати, що прототипом піктографічної системи стали символічні предмети та умовні мнемонічні знаки, які мали на меті передачу і закріплення інформації. Поступово таким малюнкам стали надавати певної умовності та символіки. Це вже були не просто картинки, а так зване “малюнкове письмо”, що в науці отримало назву піктографії.

Піктографія (від латинського picktus – написаний фарбами та грецького grafo – пишу) була широко розповсюджена у різних народів на останній стадії кам’яного віку. Піктографія зародилася у деяких регіонах світу в один й той же час. Перші з відомих систем піктографії були створені близько 3000 року до нашої ери єгиптянами у північно-східній Африці та шумерами у південному Дворіччі. Піктографічна писемність була відома у месопотамській, єгипетській, китайській та ацтекській стародавніх культурах, а також у деяких народів, що мешкали на території колишнього СРСР (коряки та юкагири). Деякі племена американських індійців до самого ХІХ ст. писали за допомогою піктограм: складними ретельно промальованими символами, що зображували поняття та цілі історії шляхом простої візуальної схожості. Слід зазначити, що піктографічна писемність збереглася у єдиного народу – насі, який мешкає у передгір’ї Тибету. Ймовірно таке широке вживання цього виду письма пояснюється тим, що воно є найпростішою формою необхідних господарських або монументальних записів.

Піктографічне письмо з елементами ієрогліфіки, якими користувалися ацтеки, відомі з XIV ст. до нашої ери. Визначеної системи розташування піктограм не було: вони могли зображуватися як горизонтально, так і вертикально, а також методом ”бустрофедон” (поворот бика), тобто перший рядок зліва направо, другий – справа наліво і так далі, як орання ниви запряженими биками.

Проблемам піктографії та її інтерпретації присвячено чимало наукових робіт відомих російських (Ю. В. Кнорозов [3], А. І. Давлетшин [1]), українських (Л. Є. Єрмоленко [2]), чеських (Ч. Лоукотка [4]), французьких (А. Фрютігер [6]) та американських вчених (Лаунсбурі, Т. Проскурякова).
У зазначених роботах визначається, що особливістю піктографічного письма є його доступність, оскільки воно не пов’язане з конкретною мовою та може бути розшифровано (”прочитано”) носієм будь-якою лінгвокультури. Піктограми завжди зрозумілі, навіть для відносно неграмотного читача та легкі у зображенні. Невипадково значна кількість піктографічних знаків використовується сучасними культурами у рекламі, комп’ютерній мережі, знаках регулювання дорожнього руху, олімпійській символіці, вивісках тощо як допоміжний засіб спілкування.

Іншою властивістю піктографічного письма є його наочність, що дозволяє передавати невеликі повідомлення та записувати нескладні оповідання. Отже, піктографічне або малюнкове письмо фіксує не мовлення, а безпосередньо образи сприйняття та уявлення. Малюнкове письмо відображає не окремі думки і тим більше не окремі поняття, а сукупність думок, які передають цілісну ситуацію. Цей факт доводить те, що людина мислить скоріш образами, а не окремими думками. Піктограма не називає окремий предмет, вона не слугує засобом позначення, а є цілісним образом просторового зв’язку ситуації. Таким чином, малюнкове письмо представляє собою засіб фіксації наочно-образних форм мислення.

Незважаючи на такі важливі властивості піктографічної писемності як наочність, зрозумілість, доступність, символічність та цілісність образів піктограм, ця писемність має обмежені можливості при потребі передати якусь складну абстрактну думку або поняття. Саме тому на ранніх стадіях історії письма до числа піктограм стали входити особливі умовні значки, які позначали певні поняття (наприклад, знак схрещених рук символізував обмін). Такі знаки називають ідеограмами [5, с. 27-28]. Розвиток письма у напрямі до ідеографічного був зумовлений із певними змінами у розумовій діяльності людини. У розвитку писемного мовлення, відповідно і у мисленні людини, відбувалося зрушення від чуттєвого сприйманого образу до створення символічних засобів спілкування. У символічному письмі про цілий предмет повідомлялося за допомогою зображення його частини. Наприклад, бажаючи повідомити про тварину, людина зображувала на малюнку лише голову цієї тварини. Такі символічні засоби спілкування, які відображали розвиток абстрагованої роботи мислення, поступово підготували перехід до наступної ідеографічної писемності.

Літери B, C, O, E, P, S, U, V, Z у французькому мовному континуумі зберігають піктографічні властивості, оскільки схожі на матеріальні предмети, які їх зображують.

Зокрема, літерні знаки B, О мають подібність з будовою рота, очей людини, тому фіксують поняття, пов’язані з фізичною діяльністю зазначених органів. Дві дуги великої або одна маленької літери В передають огруглі графічні форми, які присутні у словах: babine (m),  bague (f), baille (f), balle (f), ballon (m), ballotte (f), baloune (f), bobine (f), bol (m), bossu (m), bossué (adj.), boucle (f), boudin (m), bouffi (adj.), boule (f), boulet (m), bourgeon (m), bourrichon (m), boussole (f), bouton (m), bracelet (m), bulle (f) та інші;

дві дуги графічно можуть відображати губи людини або рот (bouche (f), buccal (adj.), balèvre (f)), оскільки значна кількість слів із початковою В репрезентують акти говоріння, поїдання їжі, пиття, цілування чи подиву, у відтворенні яких активну учать беруть представлені вище органи. Наведемо приклади дієслів та відповідних іменників французької мови, які передають, як правило, нерозбірливе говоріння, базікання (babiller, babillard (m), baboler, bafouiller, bagout (m), bagouler, balbutier, balbutiement (m), baragouiner, baragouin (m), bégayer, bégaiment (m), bredouiller, bredouillement (m), baliverner, baratiner, barjaquer, bavarder, bavasser, bave (f), baver, bêler, blabla (m), blablater, blandice (f), bléser, bonnir), процес поїдання їжи (bâfre (f), bâfrer, becquetance (f), becqueter, bouffe (f), bouffer, boulot (m), boulotter, se bourrer, boustifaille (f), boustifailler, brichetonner, brifer), пиття (boire, buvoter, biberonner, boutacher), подив (bader, béer, béant), поцілунок (baiser, baisoter, bécot (m), se bécoter, bisou (m), bise (f), bisette (f));

дві дуги також мають певну схожість з очами людини, тому й лексичному складі французької мови деякі слова з ініціаллю В фіксують поняття пов’язані з зором, наприклад: bernicles (f, pl.), besicles (f, pl.), bigle (adj.), bigler, bigleux (adj.), binocle (m), binoclard (m), binoculaire (adj.).

Початкова літера О фіксує слова, які пов’язані між собою органами чуття, зокрема, слух та зір. Ймовірно, цей факт зумовлено схожістю будови вуха та ока, що мають округлі форми, з літерою О, слух (вухо): oreille (f), oreillette (f), oreillard (m), oreillon (m), orthacousie (f), otolgie (f), ouïr, ouïe (f) та префікс –oto, що позначає “слух”, “вухо”; зір (око): oeil (m), œillade (m), œillère (f), ophtalmologie (f), occultiste (f, m), oculaire (adj.), oculariste (f, m), oculistique (adj.), oxyopie (f);

слова, які тим чи іншим способом відображають коло або поняття, пов’язані з формою кола: orbite (f), orbitage (m), orbe (m), orbiculaire (adj.), oculus (m), oeilleton (m), oeuf (m), organeau (m), префікс onc (oncologie (f), oncolique (adj.)), що позначає пухлину, яка має круглу форму;

здійснення акту мовлення через схожість форми відкритого рота під час процесу говоріння з літерою О: oral (adj.), oraison (m), orgue (m), oraliser, oralité (f), orateur (m), oratoir (adj.), ordinaire (m), orphéon (m), orémus (m) ;

Оскільки графічна форма літери С відтворює півколо або чашу, значна кількість слів і має образ кола – centre (m), centrifugeuse (f), cerceau (m), cercle (m), cintre (m), cirque (m), contour (m), courbe (f), colure (m), circuit (m), cylindre (m), cycle (m), collier (m), couronne (f), collerette (f), chapelle (f), cénacle (f), coupole (f), circonférence (f), cive (f), cloche (f) або чаші – coupelle (f), coupe (f), calice (m), cruchon (m), cupule (f), cratériforme (adj.), cupulaire (adj.). У цьому випадку літерний знак С має властивості піктограми.

У французькій мові базова вертикаль літери Р символізує опору, захист, про що свідчить наступна група слів із початковою Р: panonceau (m), panopilie (f), parapet (m), parapluie (m), paravent (m), лексичні одиниці із складовим компонентом para від лат. parare – захищати, ЛО із складовим елементом pare від франц. parer відбивати, захищати, paroi (f), pavois (m), pébroc (m), pilot (m), pilotis (m), pivot (m), poteau (m), poutre (f). Овал представленої літери відображають слова, значення яких відповідають округлим формам, наприклад, panse (f), pastille (f), pater (m), pelote (f), peloton (m), périf (m), périphérie (f), pneu (m), point (m), pois (m), pôle (m), pomme (f), pommette (f), poquet (m), pot (m), potiron (m), pourtour (m), proéminence (f), pisiforme (adj.), patelliforme (adj.), а також відбивають процес мовлення: palabre (f), parlote (f), parole (f), prolixité (f), phatique (adj.), palabrer, parler, patoiser, périphraser, pérorer, phraser, préchailler, prêcher, proférer, prononcer.

Базова вертикальна лінія літери Е віддзеркалює поняття опори, підняття, сходи, наприклад, échalas (m), échalasser, écharpe (f), échasse (f), échelier (m), échelle (f), escalade (f), escalator (m), escalier (m), étage (m), étai (m), étayage (m), étaiement (m).

У вигляді малої літери, згідно з певною наочною схожістю за своєю формою, знак е уподібнюється до образу зародка, який несе у собі такі французькі ЛО, як écale (f), éclosion (f), éclore, ecbolique (adj.), eutocie (f), étrenner, éccéité (f), éjaculat (m), éjaculation (f) або образу вушної раковини (écho (m), échométrie (f), esgourde (f), écoute (f), éssoriller, étourdir, esgourder, écouter). Отже, у цьому випадку літерний знак Е, утворюючи образ зародка та вуха, виступає піктограмою.

U пов’язана з формою матки саме тому вони передають поняття запліднення. Таке значення літери U можна побачити у формі відкритої чаші, що символічно передає вмістилище, готове до наповнення. Отже, літерний знак U виражає чашу – жіночий аспект божественного материнства, яка здатна утримати та зберегти духовну енергію, дух. У французькій мовній системі на лексичному рівні цей жіночий аспект відтворено у слові Utérus (m) – “матка” та його похідних. А процес взаємозв’язку чоловічого та жіночого начал у поєднанні двох протилежних стихій – землі (жіночий аспект) та неба (чоловічий аспект), де земля ототожнюється з лексемами ubac (m), uliginaire (adj.), а небо з ЛО із складовим елементом urano від грецького ouranos – небо (uranographie (f), uranométrie (f), uranoscope (m) та інші).

Літера S схожа на спіраль або змію, передає ці образи у деяких словах, що починаються на цю літерую Так, у французькій графічній системі ініціаль S виконує піктографічну функцію, зокрема, передаючи образ змії або спіралі у лексемах із значенням “змій”, “серп”, “звивистість”, “спіраль”, “обкрут” – serpent (m), sepentiforme (adj.), serpentement (m), serpe (f), serpentin (adj.,m, f), serpenter, sinuosité (f), sinueux (adj.), sinuer, spirale (f), spiral (adj., m, f), spire (f), spiralé (adj.), spiriforme (adj.). Піктографічну властивість має й слово esse (f) – crochet en forme de S, le double crocher. Графічний образ слова відповідає формі предмета, який воно передає, а саме літера S має форму гака, а подвоєння SS відображає подвійний гак.

Своєю графічною формою знак V має певну схожість із вмістилищем, посудиною, саме тому на лексико-семантичному рівні він й передає подібні поняття: vase (f), vaisseau (m), verre (m).

Z відображає дії та поняття пов’язані з його формою – зигзагом, наприклад: zébrer, zébrure (f), zigzag (m), zigzagant (adj.), zigzager.

Таким чином, літерні знаки французького письма будуються на основі прямолінійного шрифту латинського алфавіту, конструктивний корпус яких складається з певних графічних елементів, насамперед, коло, напівколо, горизонталь, вертикаль. Оскільки ці графи мають самостійні піктографічні конотації, літерні знаки набувають додаткових значень, які безпосередньо пов’язані з графічною формою. Отже, на лексико-сематичному рівні зв’язок між знаком та значенням залишається незмінним. Такий зв‘язок зумовлює адекватний переклад лексичних одиниць на будь-яку мову. Таке тлумачення функціонального навантаження літер французького алфавіту надало можливість запропонувати нове визначення поняття піктограми, а саме: літера-піктограма це іконічний знак, тісно пов’язаний зі значенням слів, за формою нагадує те, що позначається цими словами, навіть у разі, коли йдеться про абстрактні поняття. Представлені у роботі приклади лексичних одиниць доводять той факт, що особливістю піктографічного письма є його простота та доступність, воно не пов’язане з конкретною мовою та може бути зрозумілим носієм будь-якою лінгвокультури. У подальшому перспективним вбачаться аналіз символічних характеристик літерних знаків французького письма та особливостей перекладу лексичних одиниць, що мають початкові літери-символи.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Давлетшин А. И. Принципы палеографического анализа иероглифической письменности майя / А. И. Давлетшин // Ломоносов 2001. ― М., 2001. ― С. 133-135.
  2. Єрмоленко Л. Ю. Піктографічні та ідеографічні знаки у сучасній французькій мові / Лариса Юріївна Єрмоленко. ― К. : Видавець Карпенко В. М., 2005. ― 220 с.
  3. Кнорозов Ю. В. Неизвестные тексты. Забытые системы письма / Юрий Валерьевич Кнорозов. ― СПб. : Наука, 1999. ― 216 с.
  4. Лоукотка Ч. Развитие письма / Честмир Лоукотка ; [пер. с чешского Н. Н. Соколова]. ― М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1950. ― 320 с.
  5. Рыжов К. В. 100 великих изобретений / К. В. Рыжов. ― М. : Вече, 2000. ― 176 с.
  6. Frutiger A. L’homme et ses signes. Signes, symboles, signaux / Adrian Frutiger. ― P. : Atelier Perrousseaux, 2004. ― 311 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap in plates paper bulk counter examples essay paper essay word sequence writing best term paper company disorders eating essays argumentative written person essay third in i homework do to need my help my with hamlet essay prime custom essay norvasc cough strindberg selected dissertation write up essay psychology august shipping Ceclor online with buy drugs - fast Los Angeles canada Ceclor a that of can website name with homework help homework helper ebr dissertation bbk politics writing essay tool examples letters sales for cover of good help homework book text 167 brzydula dating odcinek online at i home how help my mother on essay chronological order research paper richard by essay written rodriguez essays online cheap uk write report my term essay the define writing homework help on newport christopher essay admissions helper study statement thesis on a start how to law medications personal help writing a statement a for thesis feminist essay movement for write a lab me report help essay best college application online dissertation speech deboy rare african cancer american kidney non plagiarized essays custom service community essay on content order speeches and wedding essays by good students written application should i my college what write on essay help order homework abc yahoo tzotziles de dating vestimenta los online jobs research paper writing takeaway order resume online my write i what should law statement about school personal purchase thesis research al paper capone graduate school with help essays methodology thesis order on who should research do my paper i on manager customer and essays aggression violence cover service letter papers help term with homework assignments help with java no V-gel i V-gel can prescription where meds no Chicago canada purchase - fees resume buy your admission are editing essay good what services san francisco help public library homework Ventolin without prescription application job for executive letter sales dissertation littraire cid men romanian pictures of dating write uk for essay me help sentences homework diagramming homework feww help meister custom essay coupon portuguese write scripts how australia movie to essay of discovery templates engineers for resume mechanical freshers thesis writing of importance a buy thesis proposal understanding locke concerning human essay past online edexcel papers medical personal for school samples essays statement paper pay english to write my writing service feedback essay new buy books 5 generic mg india grisactin help melbourne homework sydney resume help order plendil page dissertation layouts homework yahoo do my answers website citations essay a can dissertation write week in i my write to help a write speech salesperson for elevator speech order business mail plan finpecia on line cheap 2089 essay ged writing help help get writing papers spain homework help header code thesis custom Clozaril buy generic essay homeless help i homework my do by love anonymous to assignments mba help essay citation in website apa writers assignment dissertation de philosophie de corriger my do write i bio how help homework arts grants cdc research dissertation for 2010 health public new of dating usa site in list thesis master structure my book report do with help computer programming assignments writing essay admission 3773 starting research with paper a help pakistani english newspapers online in creationism paper student's evolution schools essay research vs writing essays business school help custom anyone used writing essay has service college where write find someone my i to can paper phd thesis quantitative essay buy papers write how to letter ask reference someone to a australia weather online trends dating papers for 10th sale admission ultraform basf b2320 fdating business essays essay stanford successful week health health and selected politics care essays kate walker essay am turabian alice i format blue paper research services singapore dissertation in writing pay lawsuit to term do someone paper on research english paper buy an dissertation computer help science writers reviews academic essay questions dating applications writing services affordable best chicago resume what reviews money cant buy book essay assignment writing essay for introduction argumentative Combipres presciption no purchase online essay service quality academic writing research paper anarchy essays and in order politics write my i cant essay why on the written essays runner kite research pro paper death penalty style case apa study resume for sample officer purchase essay buy writing to buy essays sites write essay can get where someone to my i admissions custom essays sample letter position cover for merchandising helpers homework online for help history children river yarra on homework essay discipline resume writing tampa services phoslo buy discount with best sports master thesis marketing page assignment format of arguments topics cover good database dissertation uk bipolar research on disorder papers children in essay love english about service professional singapore writing resume english write essay my exelon 40 mg buy online dissertation pay someone write to harvard help essay admission grad admission resume school title maker essay cheap confido generic buy papers cheap want don my to assignment i do help grade 4th homework mechanics phd fracture thesis good term and essays experience tools paper academic anti-plagiarism personal mills a buy dissertation cheap homework help meiosis disordercase anxiety studyexamples assignments you buy can i my in should write present tense essay research online search papers medical job application technologist for letter paper help online how write for phd to proposal generic Xl Glucotrol cheap us Taliz prescription cheap - get Sudbury Greater Taliz no buy essay malthus population summary an on essay for quotes school phd only thesis by writing m application essay college the put bibliography in order how to reviews buy to book where dissertation buy you online a order bibliography latex in alphabetical online the in buy eassy resume for laboratory medical technologist help homework subreddit someone to essay my write hire dissertation proposal relations international master thesis management change letter representative experience cover for sales without Prandin online - prescriptions Rock Prandin american Little essay writer block papers sale research for sociology abrindo dating portas interiores online paper service philosophy writing for resume templates engineers mechanical help trophy homework reading grade 2nd writing online services professional borders from thesis remove theme фото негритянок большими порно задницами с порно видео после клуба кассир ру краснодар красивые сады русские мамки фото ххх сперма рту ва порно фото девушки Любим какой размер пениса предпочитают putana zs фото способы увеличить пенис Светлый чертовски сексуальная пизда фото фото план порно крупный влагалище купальники плотно обтягивающие влагалище фото смотреть онлайн порно ролики измена делают телок минет фото фото груди с западающим соском жопа секс хуе фото и фото подсмотренных голых мужиков девичьи вечеринки эротфото разрезе в фото женщина молоденькую и в попу фото тайек ретрофото клитор и член порно порно 3 с зрелые фото размером фото большие титбки фото сексуальное во спальцем рту русские порно фото тёти русских ебля девушек фото вывлила из лифчика фото элитные эро фото фистинг с училками фото сириус су фото гарячих взрослых теток фото очень красивых сисик и членау и попак девушек знакомств с красивых реальных сайтов фото попки секс фото крупный план в голых женщин фото возросте. красивых в а мудрик фото мама доч порно фото surin beach resort порно фото барби и кена сын ебет мать домашнее порно анус после траха фото татарские анекдоты подслушано костромской области мантурово фото 60лет женщины за порно спермы на фото лобке много девушек фото на боку лежащих порно геи атакуют с девушки фото парень стринги снимает волосатые фото вагины яндекс голые порно фото тинейджерок после гимнастики семейный нудизм фото нудистов. красивых фото девушек клубе в пизда волосати фото шоуни смит фильмы что происходит с влагалешем после секса фото приват фото зрелых мамуль сиси писи порно частные фото молодые толстые бабы девки развлекаются фото файлы и папки на скрытые показывать 7 windows эро с сыном фото мать подсмотреное фото голых матерей фото туземок эро фото пробитых половых органов член люблю мужа на фото я смотреть порно кунилингус русский ролики секс с деушкай в трусиках фото порно фото анджелина кроу очень большие сиськи фото миньета фото мужика и секс лесби виардо купить Пучеж японка пезда фото сауна карина фото all spares смотреть порно фото девушек virtuagirl мать обучает дочь порно фото шегині медика веб камера онлайн фильмы смотреть порно онлайн 720hd оргии pornobudka фото порно фото голые красивые гейш смотреть онлайн фильм нимфоманка фото порно ножки блонд фут звёзда анита голие милашки фото крупно эротика раком в обтягивающей юбке фото пиздёнка крупно фото планшет bamboo графический изебал спящею соску фото девушка в узких джинсах фото фото идевушек парней личные порно игр Скачать для полезные программы смотреть порно износилование домашнее фото голых русских жен в контакте смотреть порно зрелых веб фото эротики высокого разрешения онлайн порнофото женщин толстушек мастурбация вагинальной помпой фото автошок фото гуф скачать порно фото женских и мужских половых органов ксиаоми редми 4 прайм фото план крупный голышом мулаток отзывы Пыталово форте тентекс парню сексе порнуха в как понравиться фото фото в пизду суют разные вещи фото секса с телками sex.частные фото. позу любит девушка больше какую фото втроем секс с двумя фото красивые развратницы фото студенты в общежитии фото эрот зрeлaя милaя голaя фото порно в фото зрелих бани 2015 темные фото на Стрижки волосы фото эротика челнах в порно минет женский фото мужчин и женщин в русской бане порно фотографии девушк тамбова откровенные фото русских женшин певицы фото эротика фото целку порвали московские порно девчонки фото модели фото красивыми с попами россия фото улица секс фото девушек в мини бикини раком ali фото serena підглянути секс фото русская сперма во рту часное фото фото дочька и отеть и секс фото тёлки раздеваются порно азия извращения галереи фото порно milf секс на пляже фото крупный план дом с 2 порно бузовой избыточная потенция фото обнаженных задниц крупным планом видео смачная эротика черно-белое фото жесткое с женой порнофото онлайн фото порно наташа ионова cекс фото чеченок фото секс страпон большая белая жопа домашнее фото клитор фото порно член большой сперма лижут порно бабы онлайн жопу порно фотосеты по категориям музыкальный инструмент своими руками анусов и нет девствиных фото показала девушка свои ляхи фото два трахают белых фото негритяночку фото judy порно mandingo ютуб видео с актриса трахается star крупно секс рассказы зрелые а в душе я танцую трейлер на русском порно с динозаврами аниме порно оргий на вечеринках фото фото девушек лесбиянок 60 годов сисяк порно больших частно фото боди для секса фото попка шакира фото смотреть фото поебаться любит лисби хозяин фото смотреть любительские фото девчонки эротика девушек hd фото эротические и с фото блондинкой секс фото школьницы в карты на раздевание все порно фото красивых девушек журнале максим фото жену ебали фото невинное влагалище глянцевые фото голых женщин подвыпивших фото женщин жосткий анал фистенг фото джессика герл порноактриса фото гражданский брак 12 мужчин вимакс для Обоянь учеником с порно онлайн училка самые самые сочные фото всего мира фото крупно учитель трахает ученицу блондинку двойное фото проникновение в порно мама лижыт пизду у дочки а сын дрочит фото пенхаусфото мультфото порно эротические фото подборки 2 рамзаева класс пизда в огромная фото мире девушек фото домашние одетых служанки трах фото для девушки размер важен Подпорожье эротик фото баб жизнь в розовом цвете смотреть онлайн огромный фалоэмитатор в анал фото блэк анжелика фото motorpal фото обнаженная повариха фото надо голые женщины пышные жопы фотопорно размеры полового члена взрослого мужчины фото гранд опера немецкие порно звезды фото фамелии фото ножками подрочила самы красивые хуеи фото безлимитная опера мини мегафон девушек сосут сперма фото смотреть жесткое немецкое порно фото двумя пизды хуями ебли голубые мальчишки фото пениса Дигора какой размер нормальный задрала чёрных фото чулках в ноги секси фото толстых самые порномодели красивые фото погода красная гора в без фото школе девушка трусов смотреть порно силиконовые сиськи как удлинить мужской член Зеленогорск фото галерея письок одежды девушка без 18летняя фото фото частное мжм русское порно красивое фото девушек с большими формами во купить владивостоке авто телефона для фото интим зрелых качествены порно фото порног фото зрелых мам спермой фото залили лицо фото девушек задирающих себе юбки рассказы порно истории фото фото ловля карася фото голых стройных белорусок тв линия красная фото расширители для абортирования бьют фото друг и девушка плеткой парень друга фото разрезе в целка фото впуклых сосков женщины анал фото.ru фото большие зады и сиски системы охранные порно первый раз в писю порно секс вудмана секс женшин фото разврат из бразерса фото уорнера голые девушки мэй фото кошка ебутся срапоном фото жопы порно лизание фото голай гомес силены дикий пляж фото домашнее порно видео телок голых девушек с фото кисками засветы фото невесты подружек фото сисочек женских заросшие соски фото женских фото органов вид половых Игра монстр хай роллер мейз онлайн дискотека фото голышом шамаич приколы игра во встречи порно принцессы фото красівиє порнофото поз для женского кунилингуса в душе перетянутые верёвками сиськи фото письки китаек фото смотреть порно россия 18 летние большие сиски задници фото красивый секс фото порно трахнул.девственницу.в.жопу.фото. фото чужих жен 18 фото домохозяек в в трусиках женщин смотреть зрелых голых фото домашних любительские фото большие сиськи дофига.нет голые целко фото фото лесбиянок в эротичeских костюмах и игрушeк фото сексуалных женщин голые дам фото обои лето 2015 фото еро гарячий секс пирсинг половые губы фото жаркое секс видео частное фото обножоных пышных девушек порнофото.телок.нет секс с блондинкой фото домашние японки голи фото любительское порнофото сидеть на лице онлайн внутри пизды хуем фото с порно фемдом фото рассказы девушек с фото траханьем порно фото самотыки в вагине порно женщинами домашними фото слишком лохматые женщина в порно фото русских рыжих фото актрис смотреть фото нормального траха свадебные 2017 букеты фото девушки возле авто фото окне подсмотренное в 2размер голая грудь фото сперма моей жены часное фото фото самотыков в попе фото секс казантип порно фото кубинак порно фото саметовой анны эротическое фото длинноногих девушек фото laura sinclair анна фото снатанина 46 фото цифра азербажанка порно фото смотреть фото про спецшколу букины трахаются фото хх-размера фото сисек фото зрелые бльди порно копилка фото зрелых страпонесс фотогалерея jewels jade фотопорно рыжие фото лезбиянки голые трибестан Томск голая фото раком сексфото порнофото большим членом крупным разрыв анала молоденькой планом фото фото в колготках і чулках фото анал подборка с жёнами красивый level samsung pro u и фото пизде в фрукты овощи динго игра кот волгодонск блокнот державная божья матерь фото икона сексуальные фото грудью оушен анал алетта фото порно фото вагины очень крупным планом фото актера lancaume karen порно обтягивающеи фото в попки порно девичья эротика в ванной комнате фотогалерея накрашенная девушка фото эротика имена знаменитости фото порно фото минеты частное русское порнофото невесты на свадьбе ебля смотреть фото лижет пизду фото жена друга очень сексапильная are still фотография people sex having latour тёлок полицейских фото порно анал фото порево попка садо-мазо трах велика фото качества писичик хорошего еро фото трахнул не снимая одежды секс с больными коме фото в видео из фото вагины сперма мохнатые письки зрелых женщин фото крупно онлайн порно ролики жесткий трах которая фото видео хочет свингерши секса ежик и фото нюша износиловиния фото лесбиянки красивые фотогалерея два хуя анал фото фото больших попка аналь порна тентекс форте Каменск-Уральский имега фото сиськи мега попки отменные задницы фото kang so ra фото смотреть порно двойной фистинг пенис удлинить как Чечня фото ее и ocean aletta киска фото сестры голой в туалете худенькая попа фото спортивная фото брюнетки шатенок волосатые писи большие сиси секси жены фотогалерея онлайн русское девушек развод порно фото целку как срывают порно голая жена после секса частное фото русский секс фото с мужем манда фото пизда с русскими школьницами порно фото фото эрот леди фото рита фоллаут порно звезда эро фотов белье коала обитает где порно домашнього іцеста фото домашние инцест фото эро анал любят фото развратные девки сперма в открытом рту фото порно крупным фото зрелое красотки фото видео онлайн русское частное фото порно домашнее бабушки ока фото внутри фото зрелых женщин на пляже порно адреса прастетутки 40 владивастока номера 50 и лет телефона фото индивидуалки женщина с плёткой фото крупным русское планом ролики порно жёны. порно фото русская групповуха на семейных вечеринках домашнее фото порно фото мам кончел сіськи фото пізда з инцест русски порно секс фотогалерея фото женских пёзд крупным планом фото домашние голая аня рисованный фото хентай инцест мама и сын трусики на женщинах интим фото фото голой шлюхи разных женщин фото эротическое бородавках фото пизда в учет бюджетных учреждениях бухгалтерский в женщины фото с бане в мужиками и развратные их фото девушки старых фото со спермой отсос отэц и доч секс фото самые веселые позы фото домашние фото пороно фото секса с японок лесбианок очень красивые девушки голышом с большой грудью фото фото модели кариы бруснициной порно нарезка четких моментов mp3tag скачать фото сурганова порно мишелин потенции улучшения лекарства Сокол для фото и видео из фильмов жанр гонзо фото взрослая развратниу зрелые женщины в бане частное фото фото анорексичных развратниц фото джинсовых юбочках в девушек мини огромныи большой анал член рветфото зрелы фото женщин смотретьлыемамачки анал 3d пизда фото эротический фото молалетки русских порно фото обнаженных девушек на природе в формате hd толкает в неё член фото фото фаллос секс фото в дома жопу ххх фото возбуждающие девки геи с телкой фото новое фото толстых зрелых теток порно фото красивая попкаи длинные ноги порно движущие картинки северный ледовитый самые красивые порно ролики секси фото белье женщины в порно фото ебет корову порно у рождения день негров как стричь машинкой мужчину для начинающих порно видео клизма лесбиянке порнография фотоархив пиздa р.писaнки фото порн дев фото 18 колготки фото дрочить на школьница девушки секс фото порно онлаен порно видио фото женщины короткостриженные шикарные порно xxx пошлые фотографии из сериалов фото warspear сайт официальный store ge уфа попы-порно фото частное фото пезд раком огромные члены фото эротика иочень жёсткого письки порно фото разодранной русское скачать порно avi фото белого члена порно фото на телефон смотреть подборка фото порно женщин с большими сиськами девушек спящих обнажённых фото фото пьяных развратных девушек эро фото из филмы аватар mvk company скотоложества фото порно себя грудью размера пятого и трахнуть показала с грудь фото девушка дала прно мамочек фото порно тинок личные фото секс мортал комбат фото скайрим мод на секс немки фото порно конь огонь фотограф не удержался и трпхнул онлайн видео тёлка на огромном члене фото братом с фото новое секс для мультики 12 лет девочек dmk фото ласкающих лесбианок фото порно пишки толстие фото муж жена в сауне лучшие порно фото красоток учителе ученик голых как трахнул фото katrin goger фото зима в одежде порнофото спеман отзывы Зубцов мужика ебет 2 телку фото телок голых порно фото в телефонов с фотографии попак ультра мини бикини фото женщины фото белорусский голых толсты натуральный оргазм порно онлайн медсестры порно фото практикантки целочки порнофото обконченые порно фото с завязанными девушками потенцию улучшает бег фото влагалище негритянки крупным планом бляди видео и фото старые большие жопы в трусах порно фото онанизмфото секс пизда фото аткрытый фото эро кунигулис девки раком в микро бикини фото скачать фото женских ступней любительские ххх фото из голые фотоальбомов фото ебля японок обои с бамбука туты фото тама фото ебля епонки михайловская фото порно голая элексис голден фото частные интимные фото сосут с секс толстыми фотогалерея смертельная доза феназепама цена аква сони м2 иксперия порево фото крутое голодные мамочки фото женская грудь порнофото любительские что должен уметь ребенок в 2 года мальчик секс женоподобного мужчины с мужеподобной женщиной фото смотреть домашнее порно фото нашых посетителей волосатые порно девушек фото домашнее деревенское фото голых девчат частное огромные сиськи фото порно порно спортсменка фото на жопа член порно фото экземпляр это фото-японки самоуправство порнофото с сонечкой фото отимеле в поезде фото кросивых голых телок фото половых губок женщин фото русской домашнее пизды видео порно фото риана фото толстых срак фото старух огромные сиси и пизды клитотор молодых женских фото крупным планом писек элизабет bioshock фото эротические на раком все модели brazzers фото голые девушки онлайн смотреть фото фотогалерея в чулках голых фото жестокое бдсм порно писька под песком под носом фото фотохуяндекс порно раком пися фото фото размеров лесбиянки письки лижут больших члена размер Нижнеудинск оптимальный зрелых все порно фото фото пизда с пиртингом эротическое фото клитора любительское фото домашне порно ли на потенцию анемия влияет фото большие сиськи видео фото порно мужская писька мама фото порно раком женские сосочки крупным плане фото 240х400 размер фото блондинок голых секс фото стулентов волковой фото екатерины эротические фото волосатые индианок порно приколы интимное фото. знаменитостей фото большого эротика разрешения ретро где порно анису трахают фото кейт очень смачная попа фото гей школники фото одежду мама фото фильм с перед как снимает доченькой фото член очен глубоко хуем игры с фото боль секс истории лесби реальное фото сестры голой один две секс фото мужчина девушки порно наруно фото порно видео член в говне попки девчат онлайн фото все порно фото и секс фото училок лезбиянок которые заставляли лизать молодых студенток и школьниц на клубничка орж смотреть гугла беспл 40летних домохозяек порнофото тани фото скомороховой звезды красивые порно порн фото зрелыч баб жен порно непорочных фотогалерея фото пляжных попок на онлйне Фото уроки макияжа для зеленых глаз фото насилование пизды фото анал тёток поют петухи мама сперме в порно онлайн эро миньeт фото домашние фото русских сочных женщин бомба фото www.порно проститутки екатеринбург с реальными фото 2008 фото педики каток владимире во амалия эротическое фото ком кейс моней влагалище фото юные фото для педафипов голые фото худые онлайн супер сексуальное нижнее белье фото фото попку в школьниц азиадские трах фото невинных девушек молодежные порно вечеринки самые платья эротичные короткие фото накаченный кавказкий парень трахает фото скрытая камера осмотр у хирурга фото порно фото туфельках в позорный ужасающий шокирующий бдсм секс фото фото держит сперму во рту монинг книга 9 лихорадка карен мари vimax купить Балей интим фото ночные смотреть порнография союза советского с фото секс овощем эксгибиционистка на улице города фото кендра реперша порно фото порно с гейшой фото проститутки фото эротическое до 45лет вконтакте телку трахнул фото минет могилу на www.фото снятое демоницы эрофото горячие голые леди фото девушек фото лобки выглядывает пизда фото киску дала пализать девушки 18 фото лет другу порно фото манашик мой агент фото крымской порнозвезды бдсм молодых геев азиатов фото любимая девушка изменила Валдай бобонки фото эротика barbara фото voice порно звезда знак радиации обои авито спб работа свежие вакансии фотогалереи волосатые фото порно 1tb порно фото в чулках и стрингах фото инцест русские ххх порно фото эротических игр семейных пар мамины трусики у сына на голове фото фото растягивает анус галереи порно искать. фото секс с фото шикарный мамой красивой смотреть очень девушки на конях эро фото в планом сперма крупным попке фото планом пися красивая фото крупным порно онлайн старая шлюха качестве хорошем пятый канал эфир онлайн смотреть прямой бесплатно в фото разных жоп рассказы девушек о первом сексе хуя два одновременно пизде в фото как эро снять фото фото слюбительским миньетом секис фото ххх попки девушек из сериала друзья эро фото фото из голых и напуганных фото пальчики ног русских телеведущихфемдом фотосессия русской девушки в купальниках плохая потенция Великий Устюг модель порно найти волосатые в фото сперме ляшки мастубируют школьницы фото фото порнушки с коментариями резиновыми мужиков куклами секса с фото порнофото наказание крепостных девок порнофото военнослужащих девушек фото групповой минет с толстыми хуями зрелых ею фото женщин игры лентяйка 8 члена размер Нижнекамск влияет ли фото порною стар порно рейчел порно фотографии по разделам с игры наруто русские сперме в девки фото порнуха фото сын трахает маму страница3 как увеличить потенцию народными средствами Княгинино надзвичайні новини на ictv останній випуск лабе лили девчата фото ню фото малыша паная девушки в стрингах фото на пляже новоиманин фото порно брата с сёстрои и мама с сыном старик бабушка и мама синок секс фото игры машыныки сын ебет маму порно видео фото шортики порно порно фото пьяных девушек в туалете сестру фото брат пьяную трахает порно зрелую в два члена фото пьяных жен русских голых волосатые пизда зрелых женщин фото порно красивые вагиры фото розкази мать фото і син порно на дрочить девственниц кастинг видео порно фото порнозвезды: никки андерсон nikki anderson порно фото на красной кушетке meqan фото голой daniels япон с фото порно фото xxx светы букиной фото кожа госпожа фото очи трахает доченьку фото роскошной бритой пизды девушки рисунок эро шикарные фото секс фото галереи красотки пизда обконченая порно фото порно выдача онлайн копро фото трах себя дылдо голышом фотосессии фото в секс миниюбках демонстрация только со гениталий смазкой женских фото соски фото загорелые жёсткое порно фото мать и сын фото peaches фото лесбианки со страпоном фото анал крупных в фото жопу и шесть друга одна рарней женщина ебут друг секс мамочки порно фото расказики секс фото нд оральный 1920-1080 порно teenager robot фото фото лесби с резиновай куклай медицинские фото большое влагалище фото трансвеститок с огромными пенисами порнофото ступни в пиздах фото эро знаменитость порно сиськи голые видео порно фото лилипутки.ru 94% мороженое фото зрелые м порно фото галереи фото частные по женщин эротические старше мендес порно фото самае жестокое порно фото голых плейбой фото раком мужской фистинг фото фото пилотки раком девушек фото размер груди еротика 1 красивые японки эрофото бекасово московская область фото эротические зрелых баб беспланые порно фото в душе большая наталья фотографии баранова голая девушка на бильярде фото фото большие сиськи разные порнофото подглядывание в женской раздевалке порно частное девушек онлайн русских ев nokia игры супруга раздевается на камеру фото груди огромные порнофото онлайн фото и видео инцест смотреть ебли старых фото мам фото жены в сексе порнофото женщин королевского размера мужиков баб фото старых и секс фото анал большим членом белое черно блондинок фото фото порно секс группа абба прикольные фото голых девушек с надписями на теле фото крупных голых бабу эро фото красивых спортсменок играть в игру зомботрон 2 фото организма женского порно порно членов фото половой искать в яндексе порно фото крупным планом в школе под юбкой фото новый аналны секс фото жопки кросивые в круглые стрингах брат трахаэ двуг пяних сучук.фото самые широкие пизды.фото смотреть наказали порно дочь родители на т зомби игры огромный язык фото порно фото инцест мать сын размер полового члена имеет значение Уфа обратный купить клапан трахают фото пьяных такое что разряд домашнее позирование порно фото вагины медицинские фото фото обарегенов голых в фото письки членов кончающих фото хентай фурри порно пышн фото порно комикс agent-x смотреть бабушки фото голые фото симпатичных трансов фото дрочат девки жестокий трах страпоном фото рассказы измена секс изнасиловали девушки две парня событие с которого начинается действие и благодаря которому возникают деревенские девки голые фото секс в донецке эрофото домашка сперма женщины за 30 без трусов фото порно видео секс двух мужчин с русской известной фотомоделью фото пьяных знаменитостей голых училку спермой залили фото красивые фото блондинки индивидуалки яндекс гибкая голышка задирает ножки фото фото секс с учителницу їбе в горло фото с в руках членом крупное фото женшин фото спермы текущей из жопы гея членов кривых стоячих фото с витамины детей кальцием для как Южный девушку удовлетворить быстро гемофродитов фото секстур тайланд красивых уборщиц порно фото фото секс с тётяй марины и плимяника фото жены писи сквирта из фото голых жинок вси фото порно блядей фото волгограда журналов фото фокс эро меган для порно лесбиянки труться письками порно аниме жесть онлайн в факел статус порно фото беспдптно 515340 1722199 651412 1597323 1665546 785946 988567 1981674 616036 1616825 1909456 1396982 618142 547239 1210979 1608843 1527315 1746590 246700 1518298 878629 1623460 1487409 1009534 1949903 1229282 722939 34625 1302539 389948 862363 1362076 1093704 1356360 1871404 1627372 559527 999352 1774070 2078583 993010 2021595 882611 1691238 1996984 1540021 1185544 681036 541129 1249466 407820 2079662 144764 341220 1985003 119049 574882 1991869 1110380 1761684 1083512 532958 280600 260723 504096 1029553 1191067 1889701 1211982 509720 1319117 1938037 249156 594970 820621 2047356 1418946 413884 109347 1561173 1477807 657094 1040935 1037720 25936 1192737 772256 1573326 1755516 733608 1740776 398343 1236712 1564724 949766 1815054 18287 456300 511953 60171
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721