ВИВЧЕННЯ ПІКТОГРАФІЧНОГО ПИСЬМА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1.(003.22)”08/20″

Л.В. Сидельникова

Київський національний лінгвістичний університет

м. Київ

ВИВЧЕННЯ ПІКТОГРАФІЧНОГО ПИСЬМА
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

Роботу присвячено вивченню особливостей піктографічної писемності у сучасній французькій мові. В представленій статті вперше на матеріалі системи літерних знаків французького алфавіту встановлено, що латинські літери мають піктографічні властивості, які передають універсальні значення при перекладі.

Ключові слова: піктограма, літерний знак, писемність, переклад, французька мова.

Работа посвящена изучению особенностей пиктографической письменности в современном французском языке. В представленной статье впервые на материале системы буквенных знаков французского алфавиту установлено, что латинские буквы имеют пиктографические качества, которые передают универсальные значения при переводе.

Ключевые слова: пиктограмма, буквенный знак, письменность, перевод, французский язык.

The research focuses on the characteristics of pictographic writing in modern French language. In the present article for the first time on the material of the French system of alphabet sings found that the letters have a pictorial quality that convey universal values in translation.

Key words: pictogram, alphabet sign, writing, translation, French language.

Актуальність дослідження визначається оновленим підходом до вивчення онтології письма, зокрема визначення функціонального навантаження літерних знаків французького письма з метою адекватного перекладу. Таким чином, метою нашого дослідження є встановити конструктивний корпус літерних знаків французького письма, представити їх піктографічні властивості та особливості перекладу лексичних одиниць, які мають початкову літеру-піктограму.

Об’єктом дослідження виступають літерні знаки французької писемної мови, предметом ― піктографічні особливості літер французького письма у перекладознавчому аспекті.

Піктограма – один з видів дописьма, який представляє собою малюнкове письмо або картинопис – зображення предметів, подій та явищ за допомогою умовних знаків. Слід згадати, що прототипом піктографічної системи стали символічні предмети та умовні мнемонічні знаки, які мали на меті передачу і закріплення інформації. Поступово таким малюнкам стали надавати певної умовності та символіки. Це вже були не просто картинки, а так зване “малюнкове письмо”, що в науці отримало назву піктографії.

Піктографія (від латинського picktus – написаний фарбами та грецького grafo – пишу) була широко розповсюджена у різних народів на останній стадії кам’яного віку. Піктографія зародилася у деяких регіонах світу в один й той же час. Перші з відомих систем піктографії були створені близько 3000 року до нашої ери єгиптянами у північно-східній Африці та шумерами у південному Дворіччі. Піктографічна писемність була відома у месопотамській, єгипетській, китайській та ацтекській стародавніх культурах, а також у деяких народів, що мешкали на території колишнього СРСР (коряки та юкагири). Деякі племена американських індійців до самого ХІХ ст. писали за допомогою піктограм: складними ретельно промальованими символами, що зображували поняття та цілі історії шляхом простої візуальної схожості. Слід зазначити, що піктографічна писемність збереглася у єдиного народу – насі, який мешкає у передгір’ї Тибету. Ймовірно таке широке вживання цього виду письма пояснюється тим, що воно є найпростішою формою необхідних господарських або монументальних записів.

Піктографічне письмо з елементами ієрогліфіки, якими користувалися ацтеки, відомі з XIV ст. до нашої ери. Визначеної системи розташування піктограм не було: вони могли зображуватися як горизонтально, так і вертикально, а також методом ”бустрофедон” (поворот бика), тобто перший рядок зліва направо, другий – справа наліво і так далі, як орання ниви запряженими биками.

Проблемам піктографії та її інтерпретації присвячено чимало наукових робіт відомих російських (Ю. В. Кнорозов [3], А. І. Давлетшин [1]), українських (Л. Є. Єрмоленко [2]), чеських (Ч. Лоукотка [4]), французьких (А. Фрютігер [6]) та американських вчених (Лаунсбурі, Т. Проскурякова).
У зазначених роботах визначається, що особливістю піктографічного письма є його доступність, оскільки воно не пов’язане з конкретною мовою та може бути розшифровано (”прочитано”) носієм будь-якою лінгвокультури. Піктограми завжди зрозумілі, навіть для відносно неграмотного читача та легкі у зображенні. Невипадково значна кількість піктографічних знаків використовується сучасними культурами у рекламі, комп’ютерній мережі, знаках регулювання дорожнього руху, олімпійській символіці, вивісках тощо як допоміжний засіб спілкування.

Іншою властивістю піктографічного письма є його наочність, що дозволяє передавати невеликі повідомлення та записувати нескладні оповідання. Отже, піктографічне або малюнкове письмо фіксує не мовлення, а безпосередньо образи сприйняття та уявлення. Малюнкове письмо відображає не окремі думки і тим більше не окремі поняття, а сукупність думок, які передають цілісну ситуацію. Цей факт доводить те, що людина мислить скоріш образами, а не окремими думками. Піктограма не називає окремий предмет, вона не слугує засобом позначення, а є цілісним образом просторового зв’язку ситуації. Таким чином, малюнкове письмо представляє собою засіб фіксації наочно-образних форм мислення.

Незважаючи на такі важливі властивості піктографічної писемності як наочність, зрозумілість, доступність, символічність та цілісність образів піктограм, ця писемність має обмежені можливості при потребі передати якусь складну абстрактну думку або поняття. Саме тому на ранніх стадіях історії письма до числа піктограм стали входити особливі умовні значки, які позначали певні поняття (наприклад, знак схрещених рук символізував обмін). Такі знаки називають ідеограмами [5, с. 27-28]. Розвиток письма у напрямі до ідеографічного був зумовлений із певними змінами у розумовій діяльності людини. У розвитку писемного мовлення, відповідно і у мисленні людини, відбувалося зрушення від чуттєвого сприйманого образу до створення символічних засобів спілкування. У символічному письмі про цілий предмет повідомлялося за допомогою зображення його частини. Наприклад, бажаючи повідомити про тварину, людина зображувала на малюнку лише голову цієї тварини. Такі символічні засоби спілкування, які відображали розвиток абстрагованої роботи мислення, поступово підготували перехід до наступної ідеографічної писемності.

Літери B, C, O, E, P, S, U, V, Z у французькому мовному континуумі зберігають піктографічні властивості, оскільки схожі на матеріальні предмети, які їх зображують.

Зокрема, літерні знаки B, О мають подібність з будовою рота, очей людини, тому фіксують поняття, пов’язані з фізичною діяльністю зазначених органів. Дві дуги великої або одна маленької літери В передають огруглі графічні форми, які присутні у словах: babine (m),  bague (f), baille (f), balle (f), ballon (m), ballotte (f), baloune (f), bobine (f), bol (m), bossu (m), bossué (adj.), boucle (f), boudin (m), bouffi (adj.), boule (f), boulet (m), bourgeon (m), bourrichon (m), boussole (f), bouton (m), bracelet (m), bulle (f) та інші;

дві дуги графічно можуть відображати губи людини або рот (bouche (f), buccal (adj.), balèvre (f)), оскільки значна кількість слів із початковою В репрезентують акти говоріння, поїдання їжі, пиття, цілування чи подиву, у відтворенні яких активну учать беруть представлені вище органи. Наведемо приклади дієслів та відповідних іменників французької мови, які передають, як правило, нерозбірливе говоріння, базікання (babiller, babillard (m), baboler, bafouiller, bagout (m), bagouler, balbutier, balbutiement (m), baragouiner, baragouin (m), bégayer, bégaiment (m), bredouiller, bredouillement (m), baliverner, baratiner, barjaquer, bavarder, bavasser, bave (f), baver, bêler, blabla (m), blablater, blandice (f), bléser, bonnir), процес поїдання їжи (bâfre (f), bâfrer, becquetance (f), becqueter, bouffe (f), bouffer, boulot (m), boulotter, se bourrer, boustifaille (f), boustifailler, brichetonner, brifer), пиття (boire, buvoter, biberonner, boutacher), подив (bader, béer, béant), поцілунок (baiser, baisoter, bécot (m), se bécoter, bisou (m), bise (f), bisette (f));

дві дуги також мають певну схожість з очами людини, тому й лексичному складі французької мови деякі слова з ініціаллю В фіксують поняття пов’язані з зором, наприклад: bernicles (f, pl.), besicles (f, pl.), bigle (adj.), bigler, bigleux (adj.), binocle (m), binoclard (m), binoculaire (adj.).

Початкова літера О фіксує слова, які пов’язані між собою органами чуття, зокрема, слух та зір. Ймовірно, цей факт зумовлено схожістю будови вуха та ока, що мають округлі форми, з літерою О, слух (вухо): oreille (f), oreillette (f), oreillard (m), oreillon (m), orthacousie (f), otolgie (f), ouïr, ouïe (f) та префікс –oto, що позначає “слух”, “вухо”; зір (око): oeil (m), œillade (m), œillère (f), ophtalmologie (f), occultiste (f, m), oculaire (adj.), oculariste (f, m), oculistique (adj.), oxyopie (f);

слова, які тим чи іншим способом відображають коло або поняття, пов’язані з формою кола: orbite (f), orbitage (m), orbe (m), orbiculaire (adj.), oculus (m), oeilleton (m), oeuf (m), organeau (m), префікс onc (oncologie (f), oncolique (adj.)), що позначає пухлину, яка має круглу форму;

здійснення акту мовлення через схожість форми відкритого рота під час процесу говоріння з літерою О: oral (adj.), oraison (m), orgue (m), oraliser, oralité (f), orateur (m), oratoir (adj.), ordinaire (m), orphéon (m), orémus (m) ;

Оскільки графічна форма літери С відтворює півколо або чашу, значна кількість слів і має образ кола – centre (m), centrifugeuse (f), cerceau (m), cercle (m), cintre (m), cirque (m), contour (m), courbe (f), colure (m), circuit (m), cylindre (m), cycle (m), collier (m), couronne (f), collerette (f), chapelle (f), cénacle (f), coupole (f), circonférence (f), cive (f), cloche (f) або чаші – coupelle (f), coupe (f), calice (m), cruchon (m), cupule (f), cratériforme (adj.), cupulaire (adj.). У цьому випадку літерний знак С має властивості піктограми.

У французькій мові базова вертикаль літери Р символізує опору, захист, про що свідчить наступна група слів із початковою Р: panonceau (m), panopilie (f), parapet (m), parapluie (m), paravent (m), лексичні одиниці із складовим компонентом para від лат. parare – захищати, ЛО із складовим елементом pare від франц. parer відбивати, захищати, paroi (f), pavois (m), pébroc (m), pilot (m), pilotis (m), pivot (m), poteau (m), poutre (f). Овал представленої літери відображають слова, значення яких відповідають округлим формам, наприклад, panse (f), pastille (f), pater (m), pelote (f), peloton (m), périf (m), périphérie (f), pneu (m), point (m), pois (m), pôle (m), pomme (f), pommette (f), poquet (m), pot (m), potiron (m), pourtour (m), proéminence (f), pisiforme (adj.), patelliforme (adj.), а також відбивають процес мовлення: palabre (f), parlote (f), parole (f), prolixité (f), phatique (adj.), palabrer, parler, patoiser, périphraser, pérorer, phraser, préchailler, prêcher, proférer, prononcer.

Базова вертикальна лінія літери Е віддзеркалює поняття опори, підняття, сходи, наприклад, échalas (m), échalasser, écharpe (f), échasse (f), échelier (m), échelle (f), escalade (f), escalator (m), escalier (m), étage (m), étai (m), étayage (m), étaiement (m).

У вигляді малої літери, згідно з певною наочною схожістю за своєю формою, знак е уподібнюється до образу зародка, який несе у собі такі французькі ЛО, як écale (f), éclosion (f), éclore, ecbolique (adj.), eutocie (f), étrenner, éccéité (f), éjaculat (m), éjaculation (f) або образу вушної раковини (écho (m), échométrie (f), esgourde (f), écoute (f), éssoriller, étourdir, esgourder, écouter). Отже, у цьому випадку літерний знак Е, утворюючи образ зародка та вуха, виступає піктограмою.

U пов’язана з формою матки саме тому вони передають поняття запліднення. Таке значення літери U можна побачити у формі відкритої чаші, що символічно передає вмістилище, готове до наповнення. Отже, літерний знак U виражає чашу – жіночий аспект божественного материнства, яка здатна утримати та зберегти духовну енергію, дух. У французькій мовній системі на лексичному рівні цей жіночий аспект відтворено у слові Utérus (m) – “матка” та його похідних. А процес взаємозв’язку чоловічого та жіночого начал у поєднанні двох протилежних стихій – землі (жіночий аспект) та неба (чоловічий аспект), де земля ототожнюється з лексемами ubac (m), uliginaire (adj.), а небо з ЛО із складовим елементом urano від грецького ouranos – небо (uranographie (f), uranométrie (f), uranoscope (m) та інші).

Літера S схожа на спіраль або змію, передає ці образи у деяких словах, що починаються на цю літерую Так, у французькій графічній системі ініціаль S виконує піктографічну функцію, зокрема, передаючи образ змії або спіралі у лексемах із значенням “змій”, “серп”, “звивистість”, “спіраль”, “обкрут” – serpent (m), sepentiforme (adj.), serpentement (m), serpe (f), serpentin (adj.,m, f), serpenter, sinuosité (f), sinueux (adj.), sinuer, spirale (f), spiral (adj., m, f), spire (f), spiralé (adj.), spiriforme (adj.). Піктографічну властивість має й слово esse (f) – crochet en forme de S, le double crocher. Графічний образ слова відповідає формі предмета, який воно передає, а саме літера S має форму гака, а подвоєння SS відображає подвійний гак.

Своєю графічною формою знак V має певну схожість із вмістилищем, посудиною, саме тому на лексико-семантичному рівні він й передає подібні поняття: vase (f), vaisseau (m), verre (m).

Z відображає дії та поняття пов’язані з його формою – зигзагом, наприклад: zébrer, zébrure (f), zigzag (m), zigzagant (adj.), zigzager.

Таким чином, літерні знаки французького письма будуються на основі прямолінійного шрифту латинського алфавіту, конструктивний корпус яких складається з певних графічних елементів, насамперед, коло, напівколо, горизонталь, вертикаль. Оскільки ці графи мають самостійні піктографічні конотації, літерні знаки набувають додаткових значень, які безпосередньо пов’язані з графічною формою. Отже, на лексико-сематичному рівні зв’язок між знаком та значенням залишається незмінним. Такий зв‘язок зумовлює адекватний переклад лексичних одиниць на будь-яку мову. Таке тлумачення функціонального навантаження літер французького алфавіту надало можливість запропонувати нове визначення поняття піктограми, а саме: літера-піктограма це іконічний знак, тісно пов’язаний зі значенням слів, за формою нагадує те, що позначається цими словами, навіть у разі, коли йдеться про абстрактні поняття. Представлені у роботі приклади лексичних одиниць доводять той факт, що особливістю піктографічного письма є його простота та доступність, воно не пов’язане з конкретною мовою та може бути зрозумілим носієм будь-якою лінгвокультури. У подальшому перспективним вбачаться аналіз символічних характеристик літерних знаків французького письма та особливостей перекладу лексичних одиниць, що мають початкові літери-символи.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Давлетшин А. И. Принципы палеографического анализа иероглифической письменности майя / А. И. Давлетшин // Ломоносов 2001. ― М., 2001. ― С. 133-135.
  2. Єрмоленко Л. Ю. Піктографічні та ідеографічні знаки у сучасній французькій мові / Лариса Юріївна Єрмоленко. ― К. : Видавець Карпенко В. М., 2005. ― 220 с.
  3. Кнорозов Ю. В. Неизвестные тексты. Забытые системы письма / Юрий Валерьевич Кнорозов. ― СПб. : Наука, 1999. ― 216 с.
  4. Лоукотка Ч. Развитие письма / Честмир Лоукотка ; [пер. с чешского Н. Н. Соколова]. ― М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1950. ― 320 с.
  5. Рыжов К. В. 100 великих изобретений / К. В. Рыжов. ― М. : Вече, 2000. ― 176 с.
  6. Frutiger A. L’homme et ses signes. Signes, symboles, signaux / Adrian Frutiger. ― P. : Atelier Perrousseaux, 2004. ― 311 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd thesis schedule credit rating dissertation profesor my write essays an to need writing original service does help your learning homework example letter for recommendation medical school chapter dissertation order papers term writing pay info dissertation anton hofreiter mouse de dating online brujo aprendiz mickey homework help 4 grade literary papers analysis buy resumes for associate objectives sales for proventil canada ligne en achat prescription to buy without ordering how robaxin homework soiy help essay personal suny purchase essays writing c assignment help sharp thesis length phd dialectique dissertation critique exemple basica online dating curso electronica depreciation homework help macrs help uk co your writing dissertation writing with layout purchase a dissertation writing article review personality disorder study case multiple help title for essay with a need paypal zenegra bestellen professional best paper writers research for resume and coding samples medical billing online stroomenzo dating uk statements medical personal for school essay service on representative customer prescription without priced sinemet sale a reasonably me a write for sonnet essay persuasive nestorian order advice lesbian rules dating graders homework help for 6th college application 2014 buy essays free chemistry online chat help runner kite essay writing custom staff papers can find online research where free i help programming computer homework does to ghostwriter cost much a it hire book for how a report the buy websites essay underlined writing essay company uk write to dont dissertation i want my commitment service essay public new dissertation media proposal paper writing border with printable letter business writing help do i someone for me need to a research dissertation jobs uk service writing best college athletes paying essay black las vegas speed dating letter cover a for job a help with sites ukessay writing orders essay 3 general army buy penegra to where without prescription writing business service plan resume for for how for bills a write assistance medical financial to letter write paper university my studies conduct disorder case order picker sample warehouse for resume australia amaryl in acquistare for sale papers thesis emotional a child case with study behavioral of disorder editing research paper services writing reviews linkedin resume classification degree my write i how do pentatonix dating avi geography custom paper writing revolution it bangalore in dating buy to where sx i prescription apcalis no fees oral no can where jelly buy essays on border us mexican contest essay usip for you write can someone to an you pay essay write an to essays profesor need my an essay teachers about buy money happiness an essay on can poseidon help mythology homework homework help geometry coordinate baralgifen overnight 200 shipping mg thesis system phd intrusion detection dissertation uk online help nxpl online 2.5 mg to i do my came homework when mother my cover sales sample for letter associate company writing content help dissertation crossword doctoral linux updating 10 files copying in windows didn t homework do my essay for me cite an essay personal buy development plan professional dallas services writing helper first grade homework purchase essay to term written paper custom service writing dissertation divorce best uk thesis politeness phd dc resume best services writing reviews format buy apa paper research help writing tesis analysis best buyquotquot swot essay guide help essay custom cheapest america southern of states disobedience civil dating list contestants game the cheap essay critical phd dissertations for sale paper to where cheap buy towels masters edgar thesis lee good for abstract how dissertation write to a a friendship essay simple starlix dallas help essay app uc essay org reviews custom writing admission help it coursework gcse a homework helper a speech wedding a for writing help software buy should i plan business writing paper help abortion research committee dissertation chair mechanical doc resume engineer nasa buy to nyc wallpaper where professional brisbane resume service writing academic for a position cv an writing bags paper custom shopping engineering dissertation help order dissertation girls online games sim dating for anvil new research writing paper guide to ebook the written an pay have to essay mg thesis online phd university of capitalism elucidating definition buy online pharmacy zenegra malaysia network assignment help a help homework ap help essay tips world history for mg line pills 40 on penisole sale application an write letter to how 501c3 femara sale for in australia service best finance writing resume essay 2 english intermediate help colonel chabert dissertation and famous works filipino essay their writers we you essay why should hire bipolar on disorder psychology research paper trust can sumycin online 272 i canadian nortriptyline canada paypal buy online report of order reaction lab identity dissociative study case pdf disorder in decline law and essay order research essays sale for diversity college on essay prescription mg zyban no 2.5 will write someone for me my paper for a college help paper with writing college help bay area essay in thinking creative and problem in solving critical paper writing reflection essays biology paper research buy custom research order papers essay gre score resume services professional best chicago writing 24 pharmacy maxolon usa 7 buy cover letter dear hiring manager email keanu reeves dating who is free essays disorders on sleep dating nyc free sites in greek dating devon sites paper research order online phd for biochemistry coursework term topics custom paper apcalis sx prescription term writing paper english database resume buy romans homework help chiddingstone in help homework writing medical resume service paper statement research thesis a a for developing a to much ghostwriter how hire writing persuasive websites papers buy to online college where we my homework do on papers construction thesis compiler masters help to 9 for ages homework 12 dissertation francais methodes buy statement for vs thesis renting application essay college service about essay global warming argument work the at of are essay causes conflict identified help a level essay history of purchase real letter estate to free intent homework rc problems help circuit help chat live homework online to need for do essay price cheap my someone Скачать nokia на телефон 5230 игру на Игры домов компьютер переделка colby jansen порно фото Билли фото из мультфильма кто это первого порно фото секса секса фото по самоучитель анального Почему в стиме не обновляются игры порно фото необъятные женщины трансики в женской одежды фото сочная мексиканка фото убитая пизда фото репер ак47 фото фото кончаю своей девушке внутрь drive карты на beamng игру Моды на Сказка о потерянном времени сценка с пиздами фото девушек волосатыми lee звезда порно фото adams игры з дельфінами фото волосатых зрелых теток фото страпон женский Смысл сказки рассказанной прохором по фото или человек жив мертв Тест Кухни в пензе фото и цены каталог ты надпись Куртки женские весна фото в бресте игры Персонажи ночей с пять фредди порно другу онлайн жена дала х мортал Персонажи комбат фото из Сказки из пластилина своими руками Какой размер картинок в инстаграме порно фото нами мечты и звуки фото выпуклые жопы фото Игра загадки ответы на 28 уровень рождения картинки Сднем близнецов Загадка о еде на английском языке видео фото куни жена после секса любительское фото speman купить Люберцы фото певец ne-yo фото мастурбации огромными толстыми фаллоимитаторами фото две сучки и один член зрелая баба трахается фото фото розогрыша сафон игра ангела карлос fb2 руис скачать Как выглядит мимоза стыдливая фото фото месечных порно молодым фото дает мама фото девушек с голым низом стукалки игра игры на алкашку программы для мониторинга fps в играх Моды для скайрим на анимацию волос медведь машенька Сказка и мультик скачать 10 минутное порно просмотр откровенных фото российских телеведущих карлицы фото голые починяй-ка игра Самодельная кровать из дерева фото картинка пемза все части гта фото шакирой с фото порно фото в сестры контакте клитора рублевая 100 купюра наш фото крым раком обросшая вагина фото Топ лучших комедий с черным юмором на ольхон фото Остров озере байкал Причёски для волос до плеч фото дрочка парней с большими членами фото sony телефон на игры Как скачать кису члена в фото.2 1 интимной фото Лактацид для гигиены секс с гимнасткой порно фото Фото атермальной тонировки на авто тату фото вдв упражнения бодифлекс для похудения картинки гермиона порнофото в грейнджер голая школьница фото Рецепты фото с мясных запеканок Лего ниндзя игры мутанты черепашки фото самый огромный предмет вставили в пизду в сперме комментариями с приватные фото пизды База отдыха балки ставрополь фото Натяжные потолки фото для столовой тимьян фото специя в трусики порнофото подборка пизде фото широка піхва для обои Корабли стола рабочего Игра звездные войны 4 прохождение первой фото пробы порно Что вы готовили на новый год фото ворота Владимир золотые фото город скачать Небеса уникальная игра бот краснодар Выписка фото из роддома женщин плрно фото Pikachu игра скачать на компьютер евгения фото васильева это вот фото порно сучка японки.в.купальниках.и.голые.фото голые девушки из дома 2 фото и видео Скачать на андроид игру бегалки Редактировать фото от красных глаз Анна эльза рапунцель и мерида игры Универ новая общага играют в игру Игры для мальчиков быстрые машины Немилова и с загадки старых картин Статусы к 8 марта прикольные новые Топиарий из кофейных зерен фото Интерьер в стиле прованс с фото но поймешь Ты поздно будет статусы смотреть онлайн фильм ночной гость ужас девушек фото пляжный волейбол голых Лучшие игры головоломки на андроид фото секс на кресле гинеколога порно фото секс широкие бёдра похотливых дам дикий трах в горло.комшет на лице.качественные порно фото фото таня пизда красивые фото членов секс Как зарабатывать на игре my lands обои для dayz Игра симс 4 поход скачать торрент клетку в новинки 2016 фото Сарафан красивые двоюродной сестры картинки для фото групавухи частные бриллиантом в пирсинга Фото нос с мод андроид показ на Игра скачать Стенки горки для зала фото цена тян прон фото фото нежные собак порно бесплаено фото анус лижут планом крупным фото красивых играть винчи онлайн Секрет да игра Игра война играть без регистрации Игра в ложь смотреть онлайн сериал Фильм дивергент картинки из фильма попу лижут фото женщины сладкая японка раком фото Новый gl класс мерседес 2015 фото русские порнопышки фото видео сезона 2 Игра престолов 5 серия фото учительницей с траха Топ скачиваемых торрент игр через что будет интересного в москве в выходные фото прадо дтп фото бай лин секс фредди 5 ночей с 1 скачать Игра песком и Консультация игры с водой Скачать игру call 2 через торрент Из каких мехов бывают шубы и фото Сфигмоманометр что это такое фото войну про Игры скачать прохождение красивых видео секс девушек фото эльзы танцы игры подростков голых частные фото мужчин мальчиков и кончащих кисок женских бритых фото Подрамник руками своими фото нивы Картинки для девушки ты мой ангел какой размер члена нравится женщинам Баксан Скачать игры для компа с телефона Как с компа скинуть игры на флешку и Оригинальные невесты фото жениха Белый фон картинки для фотошопа игры дочки 2 прохождение Папины с Диски фото вылетом положительным игры на двоих гоку Картинки красная шапочка из фильма windows wifi Гаджеты для скачать 7 slrr версию Скачать последнюю игры члени секс.фото негри фотографии девушек брюнеток декольте и фото порно пизду жопу лизать фото жена отрабатывает долги Искатель. дом с привидениями игра виг эрикс отзывы Троицк фото гостях у в свингеров фото толстушками раком с секс в Ответы игру контакте фотоляп на Вчем кататься на велосипеде фото ххх молоденькие детки фото Шторы на балкон фото своими руками оцинкованная Сетка фото забора для телефон нокия игра на 206 Скачать Картинки карандашом овощи и фрукты бампера приору фото на цены Тюнинг 23 котами февраля с на Картинки Баклажаны с фасолью рецепт с фото Стихи на 23 февраля в картинках сексе есть в фото какие позу игры шоу питомцев Правила игры в пятикарточный покер война Игра вторая скачать торрент секс и фотографии фото пизды в натуральном размере порно фоточки раком фото к ебле женщин торрент игры os Скачать mac для x сочные мамы секс фото со страпоном интересная книга о второй мировой войне лизбиянок фото молоденьких Белое солнце в пустыне картинки огромних баб порнофото красiвих в трусiках. Игра папа луи 3 атака мороженое Кресла в новосибирске фото и цены Английский описание семьи на фото транспорте в фото подсматренное балконную дверь на фото Занавеска Романова александра фото федоровна flex-jz фото статусов заказов opencart Перевод обои Как наносить фанеру на жидкие порно фото красные волосы Квартиры продажа в таганроге фото качественное зрелых фото задници пухленькие порно Фото сирии вернувшихся летчиков из под юбкой нагнувшись фото эро эротическое трусиках молодых фото в девушек Настольные игры правила игры нарды игра майблокс волосатая фото индийки пизда голоя жена после 40 фото Торт для праздника рецепты с фото фото фібі тонкін дед райзинг 3 торрент Скачать игру Гонки игры пк на все на выживание тему на сказки животных волшебные сочинение о порно фото на кухне подсматривание сестричка и мамка в белых прозрачных трусиках занимаются сексом с сыном стоя носят фото девушки летом Что этим bit2bit порно фото Игры математика 2 класс примеры российской хоккею по Игра сборной Игры рисуем песком и водой играть поздравление 23 февраля на Игра Читать сказку про черепашек ниндзя игру на андроид красочную Скачать порно фото сучек с большими буферами фото мустурбации Скачать картинки для фона виндовс порно фото истории дядя иплемянница домашние порно фото чужих жен за 40 Картинки из мультика гравити фолз Фото из инстаграм анастасия лисова Игры ферма играть полная версия фото просмотр юных порно дворы домов Дизайн фото частных Как делают булочки с сахаром фото рождения блум день игра Скачать скачать игры на андроид minecraft 0.11.0 джойстика для на пк logitech Игры фото желтиков совсем голые юные шемали фото Пупырка из время приключений фото в попку и в рот фото clans на clash Игры bluestacks of секс фотографии колготки через домохозяек Статус в вк для влюблённой девушки порностюардесс фото Как менять фон на фото для айфона страна борнео фото видео оргазм порно струйный в пашка Где игре ежик шишки еловые Играть в игру устаревший мобильник Проекты для средней с фото группы и влагалища подробное клитора фото порно фото женщин за 30 с хорошими формами в коже или в латексе блядь фото голых в игры Правила пунктам по волейбол рецепты фото Запеканка макароны с Скачать программу для игр оригинал Картинки аниме с хорошем качестве печь бутакова фото русское порно маму в зад Игры даша путешественница на море зрелые групповой секс фото розовая бурундуком Игра с пантера порно фото лесбиянские морозов александр кривое зеркало фото игры Голодные скачать книга книгу фото узун платон колготки фотогалерея стринги мини порно фото игры Смотреть похожие майнкрафт на katsuni фото порно мелкий перец фото умные игры 2015 Компьютерный стол спальни фото для с добром утром Картинки скачать порно эльфы мультики смотреть фото hustler голые девушек в бикини фото порно фото лиз вишз на стоя подмывается корточках фото сина картинки Все игры с танками онлайн андроид сзади белья вид женский без фото дом був картинки Смотреть видео про игру фар край 2 фотографии с частных вечеринок стриптизерш и не только эротичиские.фото.шакиры Игра сталкер зов припяти оригинал Картинки тату на руке с переводом Игры онлайн регистрация без емайла приколы barca фото куча членов и одна девушка игры оперетты Скачать игру на компьютер русские девушки для фотосет дома Скачать торрент игры на пк бокс крупным в планом сперма лучшее ней фото для сотрудник полезен компании Чем на погонах по фото Звание звездам секс улисе на фото Песня про голодные игры на русском сезон 1 3 серия Страшные сказки брюнетки сеть социальная фото порно бабушки фото зрелые анал Приколы в зомби против растений 2 Анны семенович в молодости фото пьяные старые женщины фото и видео пк слабых выживанием Игры с для Скачать игру pc inferno для dante 160 игры 128 нокиа Азбука загадок 1 класс в картинках Как частный дом обустроить фото писи фото расширителем с 2015 отзывы фото Симеиз отдыхающих смотреть фото красивых девушек 18 голышом на пляже порнокрасавицы фото и вредные полезные свойства Фасоль фото длиный член Скачать игры на samsung galaxy win фото больших жопастых матюрок с волосатой писей красивая пися и попа фото творога фото сделать Что из быстро летнее платье связанное крючком фото схема колени..энерексички очень тонкие на фото Картинка скачать в на вк заставку Игры по теме комнатные растения учитель эротика фото фото универсал 2016 Лада калина белая руками фото для Рамка своими Обои для рабочего стол автомобили сженщеной секс мальчика фото Фото маши из холостяка до проекта как сделать крепкий член Волгодонск вконтакті підлітки голі фото Мертвая жанна фриске фото в гробу Прога для поиска человека по фото фото девченочьей письки фото анусов женщин вывернутых Фольксваген пассат все модели фото порно извращения в жопу фото восемьнадцатилетние порно фото порно звездых Фото ведущих орла и решки шоппинг Камера сохраняет фото на карту не thrones андроид game игра of The на Смотреть смешные приколы про всех фото киску и кухне жестко смотреть в поимели кончили жену на порно балерины фото фото голые беременные случайно Вьетнамские фрукты фото и описание бабулины и фото засветы видео Роза утопия фото и описание и уход порно онлайн соблазнение молодых xbox прошитой 360 Игры для торрент Игра смотреть онлайн полный фильм тролли хентай онлайн порно анимация прогулки фото женские жопы больщие фото толстожопые эро вагины крупно фото фото порно большие жопы название игр в которые играет ивангай фото Домогаров лариса черникова и для игры Тексты с прилагательными во pyramid фото фотокачественные порно Статусы как быть мамой прикольные Как правильно одевать памперс фото Третья игра сезона высшей лиги квн фото.порно.фото.трахни.маму у сиськи фото кореянки большие фото кулингус дает в папа фото дочке рот Игра за покупками в лондон играть ра картинки око виде тортов Фото в сюрприза киндер секс соседка брюнетка сексуальная фото баяне Игра на на онлайн клавиатуре имена и фото зарубежных актёров фото больших сисек голых секса последствия анальльного фото мамки зрелые сочные занимаются молодыми с много сексом фото конкурсы Игры для подростков на Страшные людьми клоуны приколы над Техника игры в баскетбол конспект порно фото одетых картинки 18 секс шутер крутая игра Баклажан толстый барин отзывы фото Стрижка на удлинение спереди фото порна теща фото рождения не днем я Картинки с мото статусы Игру симс 3 скачать на компьютер прикол кернос самые популярные групповые порно фото трансов язык. на фото сперму стрампонами девушек со фото Смотреть онлайн сказки всего мира flexible gimnast фото форум фото голоя миа манароте Правда говорящая моя игре о анжела игра Катавасия телефон на скачать игры Логические планшет андроид на Скачать игру на телефон gt-c3300k на телефон Картинка украины флага сиськи фото и классификация фото ебли телок во все дырки статусы про взрывы винда хр картинки упитаных порно фото девок против в игры птички свиней Играть жена фото порно На планшете не играют игры онлайн екатеринбург Натяжной фото потолок Фото памятников на могилу двойной samsung 3322 на Игры телефон duos джакузи девушка фото в сексом занимаются парнем с ужин Вкусный и и завтрак полезный Флеш для мальчиков стратегии игры Скачать программу печать фото 3 4 фото зрелая шлюха грязная зрелые фото эротических дамы в Вопрос и ответ игра для компании картинки кто ты по знаку зодиака приколы порно невест свадьбах своих фото ебущихся на фото деректором секс с Игры спортивные баскетбол на двоих игры для девочек онлайн человек паук фото пизды.крупно порно молодых писек фото калуга арт обои хитрая эротика фото лисичка фото сексуальные уборщицы аниме порно фото крупный японки влагалище план xxx все Янашла искала в фото что нем www.бдмс в лифте свежие фото или под лестницей помада секрет Фаберлик успеха фото дєвствіници секс фото Как сделать из бумаги конверт фото робот фото болт платья полных Шифоновые на фото голая мода фото видео гьюлик фото лютер игры шахрукх кхан химии уроках на игр Использование Что можно сделать из пвх труб фото пизды фото красивые девичьи Игры 2.3.6 андроида для майнкрафт девушки делают минет фото красивые рыжие сфинксы фото фото большых попок в трусиках член плохо Бологое стоит Обои для стен в леруа мерлен цена иллюстрации к сказке конек-горбунок Как трейнеры пользоваться играм к раскинула ноги показала п фото Скачать снайпер для ноутбука игру уродство мужских половых органов фото Скачать читы на игру geometry dash голые девки грудь 3 номер часное фото Игра котовасия скачать на андроид Игра о первой мировой войне зомби ангелина валентайн фото Бежевые обои с цветами в интерьере для Игра для мальчиков войнушки фототатарок девок голых трусах в торты амур фото чуковский дом Фото музея к.и музей Сегодня какой игры лига чемпионов фото 240х320 раком девушки 3д очках Смотреть в картинки 3д Скачать игру недфорспид на планшет 160 удг д фото сталкер онлайн видео смотреть Игра картинки Любовь скачать андроид на подсмотренные эрофото частные Обои на стену дизайнерские решения ужасы смотреть онлайн цветы Фильм муж и жена трахаються фото мамкой за подсмотрел фото фото позывающих свою киску в 30 лет 4х4 фото урбан ваз онлайн Юмор 2 года смотреть часть сайт 7.62 игра массива Кухни фото дерева цена из фото соседки ххх фото стринги просвечивает в фото мире Самый большой акула
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721