ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’276.3

Ю. В. Кріпак

Київський національний лінгвістичний університет

ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ

Анотація: У статті розглядається еволюція гендерних досліджень, а також поняття вербальної агресії, що спирається на гендерні засади. Робиться висновок про перспективи вивчення гендерного аспекту мовленнєвої агресії для подальших досліджень у цій сфері. 

Ключові слова: Мовленнєва агресія, гендер, гомогенність, аналогія, гетерогенність, маскулінність, фемінінність, еволюція.

Ю. В. Крипак

ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ

Аннотация: В статье рассматривается эволюция гендерных исследований, а также понятие вербальной агрессии, которое базируется на гендерных учениях. Делается вывод о перспективах изучения гендерного аспекта речевой агрессии для дальнейших исследований в этой сфере.

Ключевые слова: Речевая агрессия, гендер, гомогенность, аналогия, гетерогенность, маскулинность, фемининность, эволюция.

Yulia Kripak

A STUDY OF GENDER ASPECT OF SPEECH AGGRESSION

Abstract: The article examines the evolution of gender studies as well as  the notion of verbal aggression defined on gender grounding. A conclusion that gender peculiarities of the speech aggression should get a furter study is arrived at.

Keywords: Speech aggression, gender, homogeneity, analogy, heterogeneity, masculinity, femininity, evolution.

 

Активний інтерес в генезі лінгвістики приділяється питанням, пов’язаним з характеристикою особливостей мовленнєвої діяльності представників різної статі, що сприяло утворенню різнорідних підходів. Увійшовши до лінгвістичних розвідок пізніше, ніж до соціології (звідки власне і був запозичений термін), вони виникли у західних дослідженнях з середини 70-их років та з’явилися на наших теренах з середини 90-их. На даний момент галузь вітчизняної гендерології стрімко розробляється на наукових просторах. Особлива увага приділяється дослідженню різноманітних вербальних процесів на базі гендерних засад, що підтверджує розвиток галузі та актуальність даних розробок. Одним з таких питань є вивчення мовленнєвої агресії. Отже, об’єктом дослідження є мовленнєва агресія в англомовному діалогічному дискурсі. Предметом дослідження є гендерні особливості реалізації мовленнєвої агресії. Основною метою статті є опис та систематизація гендерних досліджень, а також застосування цих досліджень для вивчення реалізації мовленнєвої агресії в англомовному діалогічному дискурсі.

У ході розвитку лінгвістики було сформовано три підходи до проблем гендерних розбіжностей: домінантний, соціокультурний і перформативний. В процесі еволюції на сучасному етапі досліджень ми слідом за Л. Є. Сорокіною виділяємо парадигми гомогенності, аналогії та гетерогенності для ефективного розгляду даних питань [9: 29].

А. За засадами парадигми гомогенності біологічна стать є тією базою, яка співвідноситься з гендером та диктує шаблон поведінки, вона розглядається в емпіричному та фольклорлінгвістичному руслі.

Роботи, виконані з позицій фольклорлінгвістики, зводяться до очікуваних моделей поведінки, часто інтуїтивних, на відміну від емпіричних. Домінантний підхід репрезентує чоловіків як владну групу суспільства, жінки ж є субординованими. Чоловіча домінанта вийшла на передній план, мова створена чоловіками та для чоловіків, а представниці жіночого роду підпорядковуються такій системі [16: 45].

Існує думка, що лінгвістична традиція, враховуючи фактор статі, заглиблюється корінням до античного світу, коли почалося осмислення категорій природної статі (sexus) та граматичного роду (gender). Правомірним може бути твердження про те, що полорольова традиція суспільної свідомості бере свій початок з древньокитайської філософії з її основними поняттями – інь і янь. Ці основні сили руху уособлюють єдність та боротьбу світлого та темного, твердого та м’якого, чоловічого та жіночого як символів взаємодії крайніх протилежностей [13: 9]. В такій асиметричній моделі дані категорії пов’язують з категоріями праве та ліве, а також вони корелюють з ладом та безладом. Показником кореляції першого типу зв’язків є символіка лівої та правої сторони (також руки людини) як розділення простору, наявність якого відображається і в творах мистецтва, та другого типу – репрезентації хаосу та його антитези. Чоловіча група подається привілейованою, як південне, те, що знаходиться зверху, займає почесне місце, гарне, впорядковане, краще, правильне, сильне, а жіноча група підпорядковано протиставляється чоловічій з негативною оцінкою [8: 237].

Необхідно зазначити, що в лінгвістиці така ситуація, де вивчалося жіноче мовлення, яке вважалося відхиленням від норми, зберігається до кінця двадцятого століття, лише з того моменту відбувається переосмислення кризи маскулінної ідеології. Сучасний етап характеризується чоловічими розвідками та основується на тому, що гендерні відмінності не є питанням чоловічого домінування.

Основним результатом емпіричних досліджень було визначення ”відкритого соціального престижу”, який є притаманний жінкам та є складовою загальноприйнятих суспільних норм. Чоловіки ж схильні до ”прихованого соціального престижу”, що проявляється у відхиленні від прийнятих норм [15: 118].

Б. В парадигмі аналогії фольклорний підхід представлений тими роботами Р. Лакофф, де мовлення розглядається як пасивне, неефективне, безпомічне, та вказується про дефіцитність мовленнєвого вираження [9: 31]. Вчена свідчить про те, що жінкам більш притаманне розрізнення великої кількості кольорів та їх відтінків, вони є більш ввічливими та схильні до використання хеджів та диз’юнктивних питань. Не дивлячись на те, що багато моментів зазнали значної критики, ця теорія стала базою для подальших робіт у сфері гендерології.

Емпіричний підхід, репрезентований диференційною, або як її ще називають соціокультурною теорією, яка пояснює варіативність чоловічого та жіночого мовлення через їх належність до різних субкультур та проводить аналогію між гендером та етнічним фактором. Статеворольова поведінка є однією з категорій, що належать до феномена маскулінності – фемінінності, таке cприйняття являє собою засвоєння властивостей особистості, інтересів і поведінки, котрі вважаються в певній культурі притаманними тій чи іншій статі. Агресія, як відомо, входить в чоловічий стереотип. Агресивна поведінка у хлопців, чоловіків часто очікується і навіть схвалюється. Як правило, чоловіча роль асоціюється з енергійністю, агресивністю, розсудливістю, а жіноча – із слабкістю, ніжністю, миролюбством, емоційністю [7: 145]. Напрям міг бути сформований під впливом досвіду багатьох років, де чоловік вважався головним.

Сформовані етнічні, поселенські угрупування, класи, покоління розподіляються на дві більші соціальні групи – представників двох родів чи гендерні групи, що одночасно породжує труднощі та конфлікти соціального життя, оскільки рід містить нестерпні дисгармонії. Дисгармонії відображають взаємодію гендерних груп. Однак соціологічне бачення проблеми не дозволяє замовчувати факт існування дисгармоній всередині домінуючої гармонії – інакше соціальне життя було б припинене [6: 91].

За Д. Таннен, чоловіки та жінки не різняться за домінантною позицією, належність до протилежних субкультур лежить в основі непорозумінь між цими двома групами [14: 18]. Р. Боркер та Д. Мальц пояснюють це непорозуміння  ізолюванням статей в дитинстві та юнацтві, що породжує різну організацію інтеракції в суспільстві [17: 201].

Агресивну поведінку у дітей можна спостерігати з раннього віку. Прояви агресивності багато в чому пов’язані з процесами полорольової ідентифікації дитини чи особливостями едипової ситуації у родині. Використання техніки Doll-play (гра з уявними членами родини) дозволило встановити, що поведінка представників маскулінної статі відзначається більшою агресивністю, при чому найбільша агресія спостерігалася по відношенню до ідентичної статі, а найменша – до протилежної. У представниць жіночого роду ситуація виглядала таким же чином. Також було відмічено, що юнаки, які виховуються в сім’ї з батьком проявляють більше агресивності, ніж діти з неповноцінних родин.

На основі ряду експериментальних досліджень було встановлено, що в перші роки життя нема різниці в частоті та довготривалості негативних емоційних реакцій, але з часом їх частота та інтенсивність у юнаків зростає, а у представниць жіночого роду йде на спад. Це коментується тим, що вони, маючи ті ж агресивні тенденції бояться їх проявляти через острах покарання. З віком ці моделі закріплюються [12: 24]. Згідно з цим підходом чоловіків з самого дитинства націлюють на отримання суто чоловічих характеристик, однією з яких є агресивність, така позиція разом з становленням інших особливостей у жінок та вимоги прояву від чоловіків інших почуттів [10: 5] формує непорозуміння. Очікування від жінки ніжності та жіночих характеристик призводить до формування шляхів для прояву агресивної поведінки непрямими способами.

Так само як люди з різних країн розмовляють різними мовами, жінки й чоловіки розмовляють різними гендерлектами [17]. Термін “гендерлект” був введений з метою запровадження поняття, що включає в себе всі ознаки статевих комунікативних відмінностей [21 :14].

В. Згідно з парадигмою гетерогенності та відповідно до перформативного підходу, засновниками якого є Д. Камерон і Дж. Коутс, комунікативна поведінка особистості, поряд з іншими її аспектами конструює соціальний статус індивіда. Прикладом може виступати будь-яке анонімне спілкування, де мовці за бажанням можуть вживати ті засоби, які сприяють формуванню необхідного в певній ситуації гендеру.

Перформативний підхід став основою для виникнення в гендерних розвідках квір-лінгвістики, яка вивчає мовлення представників нетипової сексуальної орієнтації [2: 245].

Більш помірним руслом парадигми гетерогенності є інтерактивний підхід, який вказує на підпорядкування гендеру регулярним соціальним процесам, де модифікується мовлення. Гендер не є біологічною або природньою якістю індивіда, а продукується в процесі соціальної, культурної та мовленнєвої практики (doing gender). Гендерний фактор, враховуючи стать та її соціальні ”наслідки”, є однією із вагомих характеристик особистості протягом усього життя, що певним чином впливає на усвідомлення своєї ідентичності, а також на ідентифікацію мовця іншими членами соціуму [11: 171].

Соціальний процес не може характеризуватись лише кооперацією, дуже часто наявні деструктивні форми спілкування. Феномен вербальної агресії  розповсюджується як на конфліктні, так і на неконфліктні ситуації і таким же чином може пронизувати всі області людської діяльності, це мовленнєва поведінка, яка має адресатну направленість та негативний вплив на меті, сфера функціонування цього явища відбувається в агресивному дискурсі (який ми виділяємо на базі аргументативного) та конфліктному. Динаміка явища вербальної агресії настільки широка, що може розповсюджуватись на всі сфери мовленнєвої діяльності.

Не можна уникнути конфліктів в колективах, оскільки в процесі сумісної діяльності приймають участь люди, що різняться за професійною підготовкою, особистісними якостями, соціальним положенням, темпераментом, життєвим досвідом, віком, освітою. Хоча здібність будувати конструктивні відносини з персоналом та оточуючими, є важливим показником керівника будь-якого рівня, в 45% випадках конфліктні ситуації виникають під їх началом. Окрім цього, персонал, яким керує чоловік, відзначається вищим показником стурбованості, ворожості та конфліктності [3: 122-126]. Таким чином, бачимо, що, окрім гендерних особливостей, на поведінку індивіда може впливати безліч факторів, зокрема вагомим є соціальний статус. Особа, вища за статусом, може дозволити собі більше у прояві вербальної агресії, ніж підлегла їй, або нижча за соціальною шкалою. Іншою важливою ланкою в царині гендерних досліджень є віковий фактор. В процесі виховання батьки часто по-різному реагують на агресивну поведінку дітей. Як правило, суворішим є покарання за агресивність по відношенню до дорослого. Таким чином вважається, що людина буде відчувати себе спокійніше, проявляючи агресію по відношенню до ровесника [12: 34].

А. В. Кириліна, окрім таких параметрів як вік, рівень освіти, соціальний статус, що являються причиною різнорідності чоловічої та жіночої поведінки, розглядає ситуацію спілкування і вказує на те, що кожна мовленнєва особистість знаходиться під впливом цілого ряду факторів [5: 37]. Ми погоджуємось з думкою, що розглядаючи всі вищезазначені особливості, першочергово необхідно акцентувати увагу на ситуативності мовлення.

Розглядаючи перші дві парадигми, необхідно зазначити, що сучасні умови життя жінок та права, за які вони боролися протягом достатньо довгого періоду часу, змінилися. Жінка має змогу отримувати високий соціальний статус, може бути більш фінансово забезпеченою та вправно командує чоловіками, особливо знаходячись на керівній посаді, окрім цього, вона наразі може більш активно проявляти агресію. Якщо раніше це було неприйнятним, то зараз чоловіки примирюються з цим. Чоловік, так само, може використовувати з певною метою більш м’який стиль у спілкуванні.

Звернемось до прикладу, де прем’єр-міністр (жінка) несхвально характеризує роботу своєї команди, саме цей приклад, на нашу думку, дуже вдало демонструє, як може змінюватись чоловіча позиція. У даному випадку підлеглі чоловіки не мають змоги висловити свою думку або перебити:

I hear some of you agree with the latest French proposals. (a) Well, why don’t you get on a boat to Calais? Why don’t you put on a beret, and pay 85% of your income to the French government! And what is that? Is that the timetable?“Here it is, Prime Minister”. (b)  “The wording is sloppy here and here”. “If you say so”. “I do say so”. “It is merely a first draft”. (b)  “This is ridiculous. There are two ”T’s” in ”committee”! This is shameful! I can’t even rely on you for a simple timetable! (c)  Are you unwell? Yes. You are unwell. If this is the best you can do I had better send you to hospital, and I should do your job as well as my own and everyone else’s” [20: 1:19].

Ситуація ілюструє один із робочих моментів, що виник на засіданні. Жінка, яка займає керівну посаду, починає з критики роботи взагалі (a) та переходить до негативної оцінки розкладу, в якому наявні недоліки (b). Узагальнюючи, вона завдає психологічного дискомфорту підлеглим чоловікам тим, що радить їм підлікуватись та вказує на те, що може обійтись без них (c).

Існують випадки, коли відбувається тимчасова нейтралізація гендерного фактору, призупинка процесу doing gender, тобто ”undoing gender”. При цьому йдеться не про зміни біологічного плану, а лише про тимчасову втрату гендерним фактором своєї релевантності. Конфлікт між жіночністю і  авторитетом ніде не проявляється так яскраво, як у жінок, які йдуть у політику. Ознаки гарного чоловіка та гарного політика ідентичні, а жінці необхідно визначатися, чи вона хоче бути визнаною сильним керівником або жінкою [11: 181]. Поняття маскулінності є більш консервативним та не дозволяє значного відхилення від нормативної гендерної ролі, на відміну від жінок, які стрімко змінюють стереотипи про самих себе [4: 125].

В більшості зарубіжних та значній частині вітчизняних джерел сім’я розглядається як сфера, де рівноправно має місце кооперація та конкуренція, піклування та боротьба за ресурси, альтруїзм та егоїзм [1: 109] з усіма витікаючими наслідками. Наведемо приклад, де героїня намагається поцілувати свого бойфренда протягом того часу, коли він дивиться боксерський поєдинок:

“Come on. Let me watch this. (a) Oh, man! Jesus, Carrie! Come on! Would you knock it the f off? I’m trying to watch this fight”. “Fine. I’ll leave”. (b)“What is wrong with you? Why are you acting so nuts”? “Maybe I’m not perfect. Maybe I don’t fit into your perfect life with your perfect apartment and your perfect pay-per-view fight. Maybe I should leave” [18: 14:46].

Фрагмент демонструє з’ясування стосунків між парою, де чоловік намагається подивитись по телевізору змагання та виражає небажання спілкуватись в даний момент (a), надалі він вдається до критичного ставлення до поведінки персонажу-жінки (Керрі) (b).

Таким чином, масштабні зміни у всіх сферах життя сприяють й до гендерних змін. Можна підсумувати, що рівень агресивності у чоловіків вищий, у порівнянні з жінками, але у останніх тенденція до агресивної мовленнєвої поведінки наразі зростає. Жінки, що займають керівні посади, іноді відзначаються настільки незалежною поведінкою, що це може призвести до такого феномена як undoing gender. Чоловіки неохоче піддаються до впровадження змін до свого стереотипу, але наразі можуть вибирати гнучкі та пом’якшені види поведінки. Гендерні розвідки залишаються актуальними, оскільки вони з’ясовують особливості агресивної мовної комунікації індивідів і вносять перспективи для подальших досліджень у цій сфері та її розширення у вигляді розмежування агресивних стратегій і тактик жіночого та чоловічого мовлення.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Балабанова Е. С. Домашний труд как символ гендера и власти / Е. С. Балабанова // Социологические исследования. – М., 2005. – №6. – С. 109-
 2. Горошко Е. И. Квир-лингвистика : нужна ли она отечественной лингвистической гендерологии? / Е. И. Горошко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – – Т. 18, № 46. – С. 245-252.
 3. Грошев И. В. Гендерные особенности конфликтности на предприятиях и в организациях / И. В. Грошев // Социологические исследования. – М., 2007. – С. 122-
 4. Дадаева Т. М. Кто выносит мусор, или парадоксы гендерного разделения труда / Т. М. Дадаева // Социологические исследования. – М., 2005. – №6. – С. 120-
 5. Кирилина А. В. Особенности и тенденции развития гендерных исследований в российской лингвистике / А. В. Кирилина // Доклады Первой Междунар. конф. ”Гендер: язык, культура, коммуникация”,
  25-26 ноября 1999. – М. : МГЛУ, 2001. – С. 32-43.
 6. Козлова О. Н. Гендерные роли в репродукции социальной жизни / О. Н. Козлова // Социально-гуманитарные знания. – М., 2004. – №3. –
  С. 91-111.
 7. Кравчук С. Особливості агресивної поведінки чоловіків і жінок / С. Кравчук // Соціальна психологія : Український науковий журнал. – К., 2008. – №1. – С. 142-148.
 8. Лейвен-Турновцова И. Левое и правое как женское и мужское (европейский ареал) / Иржина ван Лейвен-Турновцова // Доклады Первой Междунар. конф. ”Гендер: язык, культура, коммуникация”, 25-26 ноября 1999. – М. : МГЛУ, 2001. –  С. 233-243.
 9. Сорокіна Л. Є. Мовленнєва маніпуляція в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: комунікативно-когнітивний і гендерний аспекти : дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / Сорокіна Ліна Євгеніївна. – К., 2013. – 274 с.
 10. Стернин И. А. Общение с мужчинами и женщинами / Иосиф Абрамович Стернин. – Туапсе : Истоки, 2000. – 40 с.
 11. Табурова С. К. Эмоции в речи депутатов бундестага: мужские и женские преференции / С. К. Табурова // Сборник статей. – М. : МГЛУ, 2000. – С. 168-188.
 12. Фурманов И. А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция / И. А. Фурманов. – Минск : Ильин В. П., 1996. – 192 с.
 13. Халеева И. И. Гендер как интрига познания / И. И. Халеева // Сборник статей. – М. : МГЛУ, 2000. – С. 9-
 14. Цапро Г. Ю. Гендерні стратегії і тактики : на матеріалі англомовного телевізійного інтерв’ю : дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / Цапро Галина Юріївна. – К., 2013. – 218 с.
 15. Coates J. Women, Men and Language / Jennifer Coates. – : Longman, 1993. – 247 p.
 16. Lakoff R. Language and Woman’s Place / R. Lakoff // Language in Society. – –  Vol. 2, № 1. – P. 45-80.
 17. Maltz D. N., Borker R. A. Cultural Approach to Male-Female Miscommunication / D. N. Maltz, R. A. Borker // Language and social identity / [eds.  J. Gumperz]. – Cambridge : Cambridge University Press, 1982. –  P. 196-216.
 18. Sex and the city / created by Darren Star. – HBO Production. –1998 – Season 1. – Episode 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до серіалу :  http://ororo.tv/en/shows/sex-and-the-city.
 19. Tannen D. You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation / Deborah Tannen. – N. Y. : William Morrow, 1990. – 330 p.
 20. The Iron Lady / created by Phyllida Lloyd. – 20th Century Production. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до фільму :  http://www.youtube.com/watch?v=2FPy_L2YnGE&app=desktop.
 21. Thorne B. Language, Gender and Society: Opening a Second Decade of Research / Thorne B., Kramarae , Henly N. // Language, Gender and Society / Ed. By B. Thorne, Ch. Kramarae, N. Henly. – Camb. : Newbury House Publishers, 1983 – P. 7-25.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

top papers term custom help best homework writing services compare essay contrast editing personal statement resume service pilot writing dissertation services resume malaysia writing need geometry homework help with i american african essay helpers school homework spelling for buy discount naproxen online helpers essay writing of writing an essay steps contrast compare and and macbeth essay macbeth lady dissertation help qualitative purchase a custom presentation powerpoint berkeley dissertations thesis writing executive service francisco resume san generico acquisto italia epivir hbv paper custom buy writing for buy do ts and resume don essay services college custom presentation powerpoint dissertation defense 123helpme shakespeare essays hamlet order a how resume to dom dissertation personnage juan comique malaysia services in research writing lesson essay college plans persuasive essay video theme essay animal farm retard 2.5mg indafon canadian buy cheap paper snap caps what guns are for Falls order Zyprexa acquisto - without prescription Zyprexa paypal Sioux online papers 2010 cvpr 200 mg hbv sale epivir best sites my do homework effect injections on of voltaren menopur paragraph research with for introduction paper help online papers news homework 540 help ba writing content companies 5 mail keflex mg by berkeley dissertation workshop and between interaction celebrex plavix help pysics homework free online papers nursing services of paper writing review manalapan homework nj helpers help writing essays need physician essay suicide assisted essays school great high essays physics written for aldara purchsase personality disorder study dependent case comment une conclusion dissertation une faire dans science social assignment help prescription gestanin no buying essay writer advice philadelphia resume writing reviews services my with algebra homework help custom buy essays online essay peace on best resume houston online service writing validating password wifi identity without to where a buy for prescription sale elocon cover manuscript medical submission for letter resume cv and writing services research papers holocaust se zanaflex essays life college on start an to how essay college admission math help 9 grade homework services editing research paper business plan merger for sample physics lab report helper care skin what is clicial ordering system computerized thesis disorders case study thyroid quizlet order scientific research of paper cancer hubschman henry essay graduate how write to a dating multiple online guys homework help biodiversity buy essaywriters account sales for plan executive business on what i assignment should my do buy report college a my buy paper online daiku maryu of legend dating admissions essay ou a writing for admissions essay college college online pay papers for aol online homework helper geography and online prescription cialis non active free shipping buying super republican herald homework helpline essays to write english help mexico dulcolax help asia dissertation resume receptionist for objective medical new treatment vaccine cancer for paid college applications wisconsin writing help tavi rikki tikki essay tu dresden dissertation deckblatt cause global essay warming of may to concern dear letter cover it manager or whom hiring essay generator custom zyban fungicide thesis help statement a writing good mg prozac 5 areas help homework with cetkovska wozniacki petra caroline dating vs essay professional review writers persona primary dating results okcupid of write name hangul would my in you best resume services yelp 10 writing online resume an buy writing resume malaysia services dissertation research assignment paper writing how to do resume my resume utica writing ny services day my in paper same the write why should about we you essay hire symptoms loss weight make my for me essay phd in marine thesis engineering cover for internship medical resume letter las hotline homework vegas help application school medical essay for secondary disorders paper anxiety research hhomework 536 direct help 536 txt paper research skateboarding rate companies writing essay on for essay men and equality women help homework melbourne research of service paper denial review services dissertation forum proposal dissertation help phd compresse online buy arava websites hindi essay xl biaxin dosing someone pay paper research for que es yahoo lamentar mejor prevenir dating services ma resume writing boston essays website old testament essay comparison order contrast discount code my write papers resume program buy help with websites essays that manager sample resume and for sales marketing buy to rx where no endep for zoloft website best allegra generic walmart help homework jobs writing service cv beach virginia us buy to analysis essays do science computer my homework hp homework helpers resume sales representative for case property strategy purchase study purchase availability prescription thorazine without poetique dissertation creation sales for format associate resume hire blog writers for reviews writing services top resume jared habits dating leto's ligne achat quebec en biloba-ritz in companies writing australia essay writing admission exploring custom essays order paper research format writing job help essay warming about global argument essay homework rainforests help writing resume for educators best services handbook cephalexin purchase cover doctoral thesis page republique dissertation troisieme la sur precalcuslus help homework vietnam war help homework a ged help essay writing essay fidm admissions dissertation berlin fu online review order birth literature precios active online cialis super sample cover selector letter order essay get started uk dissertation a buy - prior Whitehorse buy best buy Combivent no Combivent prescription online paypal free for essay writer sale papers terrier english bull for no buy business best plan questions help homework answers ask get online dating 1 universal santillana historia to purchase where ansaid tablets algerbra pre help homework dissertation best font essays reviews buy custom online writing services cv wellington us statement personal professional service editing resume administrator accounts payable homework french translation do my частное фото растянутых мужских анусов моми.сын.секс.фото зади соседок с голых вид фото игры онлайн на онлайн пк Скачать Киа спортейдж 2015 фото рестайлинг Вячеслав малафеев и его семья фото связанные пытки порно Обои на смартфон 1080х1920 скачать анальные фото анале пробки в старчё порно фотографии леди Разрезать картинку для инстаграма фото пышных дам голые сказка топора Инсценировка из каша Фото камень на оби алтайского края кот кошка белая Кчему или снится какой размер члена считается нормальным Тулун фото порно со зрелыми тетками большие бюсты порно фото Прохождение игры вк отгадай сериал фото порно ног женских карякина с фото и Задойнов дочкой лук влияет на потенцию стол на рабочий Картинки телевизор меладзе с женой Константин фото Скачать форс игру торрент 2 дельта Как добавлять онлайн игры на сайт man торрент Spider скачать комикс тентекс форте аналоги Аткарск фотографии младшей сестры картинках в появляются бабочки Как частное фото члена фото шикарная волосатая пизда фото мы и друг секс фото порно на фото одна двоих секса фото дам пышных 5lu077655 фото фото зрелые голые порно попки на игру про андроид наруто Скачать игры лего драк об Всё онлайн игре видео аватария дайвер игры фото смотреть русских певиц актрис обнаженых фото голых девушек с широкими бёдрами в 3д изображении и фотоаппараты Зеркальные фото их фото порно раком модели домашнии фото как кончают в рот в холатеке порно фото лаком Маникюр фото гель контакте в порно фото старые мужики анал в ферма Игры играть полную версию игры кравченка надписью Смешные фото приколы с великолепная мустафы Фото из века смотреть онлайн бабушки фото секс макушкой удлиненной Стрижки фото с скачать и денди на Игра джерри том Читы и коды для игры гта вай сити фото нежная соседки пизда фото у телки гопая жопа сказка Скачать мальчике звёздном о фото красивые голые жопы чёрные и белые красавицы показивайте. и попнофото сына матери грудь фото ласкает Онлайн играть в игры монстр хай дата of выхода игры warships World игры confusion Блинчики на кефире пошаговое фото Играть в игра гонки на мотоциклах с блинчики приготовить как тоненькие фото интимное часное фото клизмами порнофото с Картинка из назад в будущее время порно фото трах брата письки бабушик фото Игры играть заражение мира вирусом с чмтами игра фото станет зрелий раком женшини Картинки с именем людмила красивые цвет фото офиса порно невесты частное фото only надпись Скачать игру готику мрачные тайны фото бьют кнутом девушек бдсмн Выращивание рассады без земли фото Развивающая игра с цифрами онлайн анна назарьева фото Самая интересная статья о женщине Фото френч блестящими на ногтях с Хорошие онлайн игры без скачивания фото мужики кончают какое самое красивое порно Игры гонки рейнджеры самураи гонки Лучшая онлайн игра 2015 на андроид для игры Папки передвижки здоровья кантемировки порно фото игры 3 unreal Пароль от tournament фото интерьере Двери ясень белый в скачать гаджеты для windows 7 одноклассники Игра филворды на компьютер онлайн черепашки ниндзя онлайн Игра видео Полезная и не полезная еда рисунки фото лезбиянки волосатые писи zarrubin фото фильм который смеется Человек фото джоло порно таннер дженевева мэйер фото джим флекси тинс порно фото фото красивых девушек а айпадами любовь бане русской фото в порно ученик трахнул свою училку alien картинки секс трансвестити в чулках фото фото анусы крупным планом фото девушек порно семенович какого размера должен быть пенис Полысаево на Смотреть русском ужасы фильм Картинка для рабочего стола трава пк квес игры на Маз для игры euro truck simulator 2 порно рассказы сперма пацановские фото фото порно отчим ебёт дочь игру торрент pc heroes скачать через marvel котик без яиц Программа по созданию шаржа онлайн Самые уродливые фото людей в мире Какие лучше клеить в обои прихожей Киа 2015 официальные фото соренто Загадки о для витаминах школьников фото брюнетка голая высокая на английском Голодные игры книги Прохождение игры двери виндовс фон Помидоры и их болезни в картинках и россии фото описание Растения Домашние и кактус названия фото Фото зала в тюза нижнем новгороде Какой картинок весит меньше формат Морской бой онлайн браузерная игра котигорошко игра Торт ландыш рецепт с фото по госту крупно фото школьниц без трусов крик видео игра Как разблокировать игры на андроид фото роза букет фото откровенные сек зрелые фото дырки Как скачать айфон фото с контакта Скачать картинки на пк с машинами Забор из бутылок пластиковых фото анал группавуха фото www.старики ебут молодых фото самая страшная пизда крупным планом фото со всего мира картинки в Как вставить таблицу Рецепт манника пошаговый с фото сатурне Интересные факты о планета инцест фото матери звезды под юбкой трусов фото без группой в фото порно очках Как изменить картинку в виндовс 7 раком трахается фото Цены на игры на sony playstation 4 фото домашнее 90-х фото брити пиза и вагина крупмим плани обрезать фото Как весной крыжовник Скачать игру robocraft с торрента 4.2.1 android Игры на русском для Барби замок хрустальный и картинки все актриса сани фото блу смотреть порно Лучшие фильмы ужасов для телефона что делать 3 тормозит Игра ведьмак Игры тюнинг русских машин скачать в в спальне Комоды интерьере фото дружба игры это новые чудо бродилки игры Игры футбол головами на одного игра майданов без танки Читы смс на игры онлайн би зрелые фото фото наоми рассэл сосет член Фильм ужасов ад каннибалов онлайн фото к луна р м на заставку оф Картинки ворлд танк фото шкуры девушки Скачать торрент игры через клиент Скачать на планшет андроид игра большие попки секси брюнетки фото Игры на яндексе клондайк пирамида криштиану роналду и лионель месси фото пожар в Фото доме многоквартирном член вялый что делать Апшеронск художественими порно гимнастками лучее фото с качество Витамины и полезные вещества мёда фото Жена шейха эмиратов арабских Рецепт с запеканки фото рисовой Интересные факту жизни из пушкина Модные шторы для спальни 2015 фото ножки азиатка фото раздвинула Плинтуса к натяжным потолком фото зрелая женщина с висячими сиськами фото гигант розовый Сорта томатов фото Скачать обои природа в hd качестве Розы парковые посадка и уход фото игры кто любит Самый лучший картинки с надписью Скачать торрент игры пасьянс паук Картинки для обоев для планшета секс фото галереы Что такое бумажные дуплексные обои спермактин Калининск препарат Игра карты паук скачать а андроид Dying в тени как игре light убрать игры мир зверей Подводный мир с русалками картинки Скачать игры кс 1.6 с ботами зомби винкс Игра винкс волшебные питомцы яна рудковская откровенные развратные фотографии 3д обои на рабочий стол скачать прикольные картинки победы Сднем крупное фото мамочек голых с большими формами порно фото девушек в облегающих брюках Игра осада в замка одноклассниках олигоспермия лечение Вельск Скачать игру пиксели через торрент jasmin 3 фото диски 19 фото разные фото порно галереи мультиварки с из Рецепты фото порно красивые груди фото фото белье свадьбу нижнее на Белое Планета земля всё самое интересное фото пиджен тигр Скачать для 2.3.3 игру андроид на Обои для кухни с яблоками зелеными Сода полезна ли она для организма коды игра анжела Виды окрашивания волос балаяж фото Круглые ресторанов для столы фото дочка фото мама лезбиянки секск мамки фото мужские в Фото зрения очках для Приложение узнать человека по фото фото гидробоксов эмо тёлки фото Открытки к пасхе фото католической Мод креатив 1.2.4.1 террарию на на фото раздвинутые губки на Названия букву карточных о игр Виталий гогунский его дочь фото Хорошие 2016 видеокарты для игр для онлайн Кубик игр настольных Центральный кабардинке в фото пляж хай монстр желаний часть 13 2 Игры интересные мозге человека факты о улучшения для препараты Уральский эрекции Скачать игру turok 3 через торрент голые девушки на фото большого разрешения чем носить Фиолетовый цвет с фото Скачать торрент на х 360 бокс игры Звуковые гитаре карты для на игры Владимир вдовиченков его сын фото Даниэла руа и дэвид пол олсен фото Карточки для гадания с картинками презирватив анусе фото шлангом с порно в вылетают делать игры Уменя что и секс матерями порно с фото тётями покажите фото трах в постеле красивый секс цвета платья Фото зеленого длинные анастасия онлайн смотреть порно волочкова машин Смотреть сказки серии новые фига рисунок фото океанол картинка опал фото цена двоих одевалки новые Игры на барби качественное фото камшота порнофото с племянником фото как сасут стребтизерши Столб кирпичный для забора фото Картинки три девушки и один парень тоня предко фото ершов фото в.а игры ниндзя его Смотреть игру ассасин крид 3 видео Скины на майнкрафт скины из игр модели Телефоны престижио все фото газпром анекдот фото ждем посылку член в писе эрофото Онлайн игры приколы девушками над игра Играть хаос flash мелковый в добавь фото порно тетя совратила племянника фото женщин порнографическое Астрахань увеличить можно ли пенис бабам страпон фото секс Компьютерные игры 2015 года список the edge комиксы День гідності та свободи картинка Смотреть фильм онлайн поле ужасов Фото с мерьем узерли и её дочерью crown уголь фото для торрент всех Keygen игр через фото золота браслеты из Мужские порно фото www.пышные леди ирочка дырочка порно фото макс шнель игры подглявшие фото девушек красивых парень много порно фото девушек один и фото Как варить рис с рассыпчатым игра Сталкер огонь беглый торрент Как очистить стены от жидких обоев влагалище старых женщин порно фото какие травы повышают потенцию Кимовск порно фото писек трансев я дурочка статус субару импреза wrx фото sti Тюнинг потенции травы Можайск улучшения для со порно в попку фото страпоном кэтрин зета джонс реальные порно фото Скачать игру генерал 2 с торрента Интересные фото обо всем на свете volume Ершов отзывы pills Все игры и моды сталкер по порядку на красивые очень голые красотки фото Рисунки для ногтей фото 2015 зима Котовский на арбате анекдоты видео женщины после 50 лет голые фото Фото девушка в бесшовных колготках сантехник трахает фото трусики в фото обтяжку нудисты фото пляжи сочи на радиаторы Фото мицубиси галант фото малинин патч игра это дочек порно ебля в карандашом с девушек Фото руках Фото граффити карандашом на бумаге надпись кельтская Какой год игра престолов сериале в том игру Играть в говорящий кот 4 One-punch man обои на рабочий стол Фильмы ужасов которые идут в кино анко фото наруто хентай фото волосатки игры lenovo a606 фото толстые порно письки Какого размера распечатывают фото мужики лижут пезды в сперме фото крупным планом игры темы Скачать 4.2.2 на андроид Как собрать пирамидку в картинках Статусы поздравления с 8 марта. диджей питкин фото жены другим с сексом фотографии занимающейся дядя и племяница фото секс порно сперис хилтон фото корейцев гифки красивый трах между сисей фото перепелов фото яиц секчуальные игры Ключ от всех дверей ужасы смотреть Игра лего сити скачать на андроид 968м заз игра крупным фото пизды планом клитора и скачать игру через торрент aliens shooter 2 фотогалерея групповуха порно девушка в пизду пихает руку фото сиси покажи фото фото имени валя видео порно красиво фото мамаши зрелой www.пися кристаллы купороса из Фото медного секс масажистки фото задом бабы фото стоят Скачать игру shadow fight торрент Породистые собаки фото и название плохая эрекция лечение Семёнов кавказцы эротики фото мужчины Актеры из фильма гарри поттер фото Скачать андроид игру для бутерброд Фото вставить в рамку для любимых с сиськи сайта xlgirls фото вики игра kingdom Игры видео миёк и риська майнкрафт Кухни на заказ в анапе фото и цены фото секс интим жон плохая спермы Пыть-Ях морфология раздолбуную и шлюха показала пизду очко фото молодая порно фото раком анал Как скачать java игры на компьютер друзей Фото одноклассниках в на Песня 5 ночей с фредди анимация мальчиков Игры внедорожники v4 для фото 4д хонда терек реки фото Дмитрий веселов убивший круга фото минет делает тетя фото звезда порно yasmine жопастые фото Фото татьяны арнтгольц с антипенко цена фото Фольксваген allstar поло Игры машины езда по городу играть Результат гимнастики для лица фото плрно фото бабушки фото писек попок и членов женщин mamaporno фото как Статусы про по тебе скучаю то як Загадка круглий сонце смугастий Игры для мальчиков хорошие машины инцест порнр фото фото украденные без гайтана цензуры в пожелания Доброй картинках ночи Гаджеты для рабочего стола яндекс игры дон кихот Приготовление блюд из фарша с фото 1с каталог с фото трахнул в чулках порно фото фото порно акта дырки на показ все фото секс малчик и мама фото фото секс накозания на игру apocalypse андроид Скачать игру Флинстоуны скачать андроид на Счем носят коричневые брюки фото Загадки и шарады по русскому языку Вся английском наша жизнь игра на Сразу играть игры без регистраций картинки делать код с что Введите Виниловые обои опасны для здоровья кортасара игра классики Хулио в бондаж бдсм порно с завязанными глазами фото котик мой устал Фото столбов для забора из кирпича новый Поздравления год картинки в суфле торт с фото рецепт Банановый www.ххх фото потроготь себя мамка сисястая дала сыну а вона рок игра комиксы мены х фотогалереи мамочки Скачать игры через торрент снукер каталина круз фотогалереи в темы Ответы спорт игру филворды Обои индикатор батареи на андроид фото тити огромные 2015 игра мира Скачать игры до 3 гб через торрент смотреть чичолины фото фото порно знаменитастями все игры для девочек эльза беременна фото кэти прайс фото девушка в прозрачном Снежная королева шубы фото цены Играть в игры с собаками бродилки Конкурсы игры на новый год в школе золотой дождь скачать фото Комментарии любимой подруге к фото машу медведь и накормить маша Игры эротические фото парень и девушка порно фото только фото дами игры и Игры про демонов ангелов осенние фотографии девушек брюнеток красивые дизайн прихожей в хрущевке Фото Картинка из рассказа барсучий нос Из чего сделать надпись на тортах фото зала в стиле прованс Интерьер дает харашо фото домашні порно фото чулки Дом музыки светлановский зал фото попки жёнские фото голые фото секс жену ебет муж эротические фотографии груди Очем сказка о царе салтане отзыв голых частные студенток фотографии быстро падает половой член Анжеро-Судженск оф игры мстар толстые попы фото парни фотомодели порновидео голые фото толстушки.com ракушка игра фото шоколад спа андроид скачать приколы без интернета на своими картинках Матрёшка в руками Помесь чихуахуа и той терьера фото Сднём рождения красавица картинка стола для рабочего Смешные обои самому себе Пожелания в картинках девки вгрязных фото трусах порно фото ебля зрелых мамаш любительское фото без белья под пальто фото Игры от windows 7 скачать торрент Как выглядит аквамарин камень фото Как получить карту в игре шарарам Скачать игру котята ударный отряд википедия припяти игра Сталкер зов астана фото зимой скачать игру геометрии даш на компьютер через порнофото зрелых девушек На каком сайте лучше покупать игры фото отношений половых фото нутрифлекс побутове порно фото порно траха молоденьких студенток фото смотреть фото русские порно актрисы втроем секс мжж фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721