ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’276.3

Ю. В. Кріпак

Київський національний лінгвістичний університет

ВИВЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ

Анотація: У статті розглядається еволюція гендерних досліджень, а також поняття вербальної агресії, що спирається на гендерні засади. Робиться висновок про перспективи вивчення гендерного аспекту мовленнєвої агресії для подальших досліджень у цій сфері. 

Ключові слова: Мовленнєва агресія, гендер, гомогенність, аналогія, гетерогенність, маскулінність, фемінінність, еволюція.

Ю. В. Крипак

ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ

Аннотация: В статье рассматривается эволюция гендерных исследований, а также понятие вербальной агрессии, которое базируется на гендерных учениях. Делается вывод о перспективах изучения гендерного аспекта речевой агрессии для дальнейших исследований в этой сфере.

Ключевые слова: Речевая агрессия, гендер, гомогенность, аналогия, гетерогенность, маскулинность, фемининность, эволюция.

Yulia Kripak

A STUDY OF GENDER ASPECT OF SPEECH AGGRESSION

Abstract: The article examines the evolution of gender studies as well as  the notion of verbal aggression defined on gender grounding. A conclusion that gender peculiarities of the speech aggression should get a furter study is arrived at.

Keywords: Speech aggression, gender, homogeneity, analogy, heterogeneity, masculinity, femininity, evolution.

 

Активний інтерес в генезі лінгвістики приділяється питанням, пов’язаним з характеристикою особливостей мовленнєвої діяльності представників різної статі, що сприяло утворенню різнорідних підходів. Увійшовши до лінгвістичних розвідок пізніше, ніж до соціології (звідки власне і був запозичений термін), вони виникли у західних дослідженнях з середини 70-их років та з’явилися на наших теренах з середини 90-их. На даний момент галузь вітчизняної гендерології стрімко розробляється на наукових просторах. Особлива увага приділяється дослідженню різноманітних вербальних процесів на базі гендерних засад, що підтверджує розвиток галузі та актуальність даних розробок. Одним з таких питань є вивчення мовленнєвої агресії. Отже, об’єктом дослідження є мовленнєва агресія в англомовному діалогічному дискурсі. Предметом дослідження є гендерні особливості реалізації мовленнєвої агресії. Основною метою статті є опис та систематизація гендерних досліджень, а також застосування цих досліджень для вивчення реалізації мовленнєвої агресії в англомовному діалогічному дискурсі.

У ході розвитку лінгвістики було сформовано три підходи до проблем гендерних розбіжностей: домінантний, соціокультурний і перформативний. В процесі еволюції на сучасному етапі досліджень ми слідом за Л. Є. Сорокіною виділяємо парадигми гомогенності, аналогії та гетерогенності для ефективного розгляду даних питань [9: 29].

А. За засадами парадигми гомогенності біологічна стать є тією базою, яка співвідноситься з гендером та диктує шаблон поведінки, вона розглядається в емпіричному та фольклорлінгвістичному руслі.

Роботи, виконані з позицій фольклорлінгвістики, зводяться до очікуваних моделей поведінки, часто інтуїтивних, на відміну від емпіричних. Домінантний підхід репрезентує чоловіків як владну групу суспільства, жінки ж є субординованими. Чоловіча домінанта вийшла на передній план, мова створена чоловіками та для чоловіків, а представниці жіночого роду підпорядковуються такій системі [16: 45].

Існує думка, що лінгвістична традиція, враховуючи фактор статі, заглиблюється корінням до античного світу, коли почалося осмислення категорій природної статі (sexus) та граматичного роду (gender). Правомірним може бути твердження про те, що полорольова традиція суспільної свідомості бере свій початок з древньокитайської філософії з її основними поняттями – інь і янь. Ці основні сили руху уособлюють єдність та боротьбу світлого та темного, твердого та м’якого, чоловічого та жіночого як символів взаємодії крайніх протилежностей [13: 9]. В такій асиметричній моделі дані категорії пов’язують з категоріями праве та ліве, а також вони корелюють з ладом та безладом. Показником кореляції першого типу зв’язків є символіка лівої та правої сторони (також руки людини) як розділення простору, наявність якого відображається і в творах мистецтва, та другого типу – репрезентації хаосу та його антитези. Чоловіча група подається привілейованою, як південне, те, що знаходиться зверху, займає почесне місце, гарне, впорядковане, краще, правильне, сильне, а жіноча група підпорядковано протиставляється чоловічій з негативною оцінкою [8: 237].

Необхідно зазначити, що в лінгвістиці така ситуація, де вивчалося жіноче мовлення, яке вважалося відхиленням від норми, зберігається до кінця двадцятого століття, лише з того моменту відбувається переосмислення кризи маскулінної ідеології. Сучасний етап характеризується чоловічими розвідками та основується на тому, що гендерні відмінності не є питанням чоловічого домінування.

Основним результатом емпіричних досліджень було визначення ”відкритого соціального престижу”, який є притаманний жінкам та є складовою загальноприйнятих суспільних норм. Чоловіки ж схильні до ”прихованого соціального престижу”, що проявляється у відхиленні від прийнятих норм [15: 118].

Б. В парадигмі аналогії фольклорний підхід представлений тими роботами Р. Лакофф, де мовлення розглядається як пасивне, неефективне, безпомічне, та вказується про дефіцитність мовленнєвого вираження [9: 31]. Вчена свідчить про те, що жінкам більш притаманне розрізнення великої кількості кольорів та їх відтінків, вони є більш ввічливими та схильні до використання хеджів та диз’юнктивних питань. Не дивлячись на те, що багато моментів зазнали значної критики, ця теорія стала базою для подальших робіт у сфері гендерології.

Емпіричний підхід, репрезентований диференційною, або як її ще називають соціокультурною теорією, яка пояснює варіативність чоловічого та жіночого мовлення через їх належність до різних субкультур та проводить аналогію між гендером та етнічним фактором. Статеворольова поведінка є однією з категорій, що належать до феномена маскулінності – фемінінності, таке cприйняття являє собою засвоєння властивостей особистості, інтересів і поведінки, котрі вважаються в певній культурі притаманними тій чи іншій статі. Агресія, як відомо, входить в чоловічий стереотип. Агресивна поведінка у хлопців, чоловіків часто очікується і навіть схвалюється. Як правило, чоловіча роль асоціюється з енергійністю, агресивністю, розсудливістю, а жіноча – із слабкістю, ніжністю, миролюбством, емоційністю [7: 145]. Напрям міг бути сформований під впливом досвіду багатьох років, де чоловік вважався головним.

Сформовані етнічні, поселенські угрупування, класи, покоління розподіляються на дві більші соціальні групи – представників двох родів чи гендерні групи, що одночасно породжує труднощі та конфлікти соціального життя, оскільки рід містить нестерпні дисгармонії. Дисгармонії відображають взаємодію гендерних груп. Однак соціологічне бачення проблеми не дозволяє замовчувати факт існування дисгармоній всередині домінуючої гармонії – інакше соціальне життя було б припинене [6: 91].

За Д. Таннен, чоловіки та жінки не різняться за домінантною позицією, належність до протилежних субкультур лежить в основі непорозумінь між цими двома групами [14: 18]. Р. Боркер та Д. Мальц пояснюють це непорозуміння  ізолюванням статей в дитинстві та юнацтві, що породжує різну організацію інтеракції в суспільстві [17: 201].

Агресивну поведінку у дітей можна спостерігати з раннього віку. Прояви агресивності багато в чому пов’язані з процесами полорольової ідентифікації дитини чи особливостями едипової ситуації у родині. Використання техніки Doll-play (гра з уявними членами родини) дозволило встановити, що поведінка представників маскулінної статі відзначається більшою агресивністю, при чому найбільша агресія спостерігалася по відношенню до ідентичної статі, а найменша – до протилежної. У представниць жіночого роду ситуація виглядала таким же чином. Також було відмічено, що юнаки, які виховуються в сім’ї з батьком проявляють більше агресивності, ніж діти з неповноцінних родин.

На основі ряду експериментальних досліджень було встановлено, що в перші роки життя нема різниці в частоті та довготривалості негативних емоційних реакцій, але з часом їх частота та інтенсивність у юнаків зростає, а у представниць жіночого роду йде на спад. Це коментується тим, що вони, маючи ті ж агресивні тенденції бояться їх проявляти через острах покарання. З віком ці моделі закріплюються [12: 24]. Згідно з цим підходом чоловіків з самого дитинства націлюють на отримання суто чоловічих характеристик, однією з яких є агресивність, така позиція разом з становленням інших особливостей у жінок та вимоги прояву від чоловіків інших почуттів [10: 5] формує непорозуміння. Очікування від жінки ніжності та жіночих характеристик призводить до формування шляхів для прояву агресивної поведінки непрямими способами.

Так само як люди з різних країн розмовляють різними мовами, жінки й чоловіки розмовляють різними гендерлектами [17]. Термін “гендерлект” був введений з метою запровадження поняття, що включає в себе всі ознаки статевих комунікативних відмінностей [21 :14].

В. Згідно з парадигмою гетерогенності та відповідно до перформативного підходу, засновниками якого є Д. Камерон і Дж. Коутс, комунікативна поведінка особистості, поряд з іншими її аспектами конструює соціальний статус індивіда. Прикладом може виступати будь-яке анонімне спілкування, де мовці за бажанням можуть вживати ті засоби, які сприяють формуванню необхідного в певній ситуації гендеру.

Перформативний підхід став основою для виникнення в гендерних розвідках квір-лінгвістики, яка вивчає мовлення представників нетипової сексуальної орієнтації [2: 245].

Більш помірним руслом парадигми гетерогенності є інтерактивний підхід, який вказує на підпорядкування гендеру регулярним соціальним процесам, де модифікується мовлення. Гендер не є біологічною або природньою якістю індивіда, а продукується в процесі соціальної, культурної та мовленнєвої практики (doing gender). Гендерний фактор, враховуючи стать та її соціальні ”наслідки”, є однією із вагомих характеристик особистості протягом усього життя, що певним чином впливає на усвідомлення своєї ідентичності, а також на ідентифікацію мовця іншими членами соціуму [11: 171].

Соціальний процес не може характеризуватись лише кооперацією, дуже часто наявні деструктивні форми спілкування. Феномен вербальної агресії  розповсюджується як на конфліктні, так і на неконфліктні ситуації і таким же чином може пронизувати всі області людської діяльності, це мовленнєва поведінка, яка має адресатну направленість та негативний вплив на меті, сфера функціонування цього явища відбувається в агресивному дискурсі (який ми виділяємо на базі аргументативного) та конфліктному. Динаміка явища вербальної агресії настільки широка, що може розповсюджуватись на всі сфери мовленнєвої діяльності.

Не можна уникнути конфліктів в колективах, оскільки в процесі сумісної діяльності приймають участь люди, що різняться за професійною підготовкою, особистісними якостями, соціальним положенням, темпераментом, життєвим досвідом, віком, освітою. Хоча здібність будувати конструктивні відносини з персоналом та оточуючими, є важливим показником керівника будь-якого рівня, в 45% випадках конфліктні ситуації виникають під їх началом. Окрім цього, персонал, яким керує чоловік, відзначається вищим показником стурбованості, ворожості та конфліктності [3: 122-126]. Таким чином, бачимо, що, окрім гендерних особливостей, на поведінку індивіда може впливати безліч факторів, зокрема вагомим є соціальний статус. Особа, вища за статусом, може дозволити собі більше у прояві вербальної агресії, ніж підлегла їй, або нижча за соціальною шкалою. Іншою важливою ланкою в царині гендерних досліджень є віковий фактор. В процесі виховання батьки часто по-різному реагують на агресивну поведінку дітей. Як правило, суворішим є покарання за агресивність по відношенню до дорослого. Таким чином вважається, що людина буде відчувати себе спокійніше, проявляючи агресію по відношенню до ровесника [12: 34].

А. В. Кириліна, окрім таких параметрів як вік, рівень освіти, соціальний статус, що являються причиною різнорідності чоловічої та жіночої поведінки, розглядає ситуацію спілкування і вказує на те, що кожна мовленнєва особистість знаходиться під впливом цілого ряду факторів [5: 37]. Ми погоджуємось з думкою, що розглядаючи всі вищезазначені особливості, першочергово необхідно акцентувати увагу на ситуативності мовлення.

Розглядаючи перші дві парадигми, необхідно зазначити, що сучасні умови життя жінок та права, за які вони боролися протягом достатньо довгого періоду часу, змінилися. Жінка має змогу отримувати високий соціальний статус, може бути більш фінансово забезпеченою та вправно командує чоловіками, особливо знаходячись на керівній посаді, окрім цього, вона наразі може більш активно проявляти агресію. Якщо раніше це було неприйнятним, то зараз чоловіки примирюються з цим. Чоловік, так само, може використовувати з певною метою більш м’який стиль у спілкуванні.

Звернемось до прикладу, де прем’єр-міністр (жінка) несхвально характеризує роботу своєї команди, саме цей приклад, на нашу думку, дуже вдало демонструє, як може змінюватись чоловіча позиція. У даному випадку підлеглі чоловіки не мають змоги висловити свою думку або перебити:

I hear some of you agree with the latest French proposals. (a) Well, why don’t you get on a boat to Calais? Why don’t you put on a beret, and pay 85% of your income to the French government! And what is that? Is that the timetable?“Here it is, Prime Minister”. (b)  “The wording is sloppy here and here”. “If you say so”. “I do say so”. “It is merely a first draft”. (b)  “This is ridiculous. There are two ”T’s” in ”committee”! This is shameful! I can’t even rely on you for a simple timetable! (c)  Are you unwell? Yes. You are unwell. If this is the best you can do I had better send you to hospital, and I should do your job as well as my own and everyone else’s” [20: 1:19].

Ситуація ілюструє один із робочих моментів, що виник на засіданні. Жінка, яка займає керівну посаду, починає з критики роботи взагалі (a) та переходить до негативної оцінки розкладу, в якому наявні недоліки (b). Узагальнюючи, вона завдає психологічного дискомфорту підлеглим чоловікам тим, що радить їм підлікуватись та вказує на те, що може обійтись без них (c).

Існують випадки, коли відбувається тимчасова нейтралізація гендерного фактору, призупинка процесу doing gender, тобто ”undoing gender”. При цьому йдеться не про зміни біологічного плану, а лише про тимчасову втрату гендерним фактором своєї релевантності. Конфлікт між жіночністю і  авторитетом ніде не проявляється так яскраво, як у жінок, які йдуть у політику. Ознаки гарного чоловіка та гарного політика ідентичні, а жінці необхідно визначатися, чи вона хоче бути визнаною сильним керівником або жінкою [11: 181]. Поняття маскулінності є більш консервативним та не дозволяє значного відхилення від нормативної гендерної ролі, на відміну від жінок, які стрімко змінюють стереотипи про самих себе [4: 125].

В більшості зарубіжних та значній частині вітчизняних джерел сім’я розглядається як сфера, де рівноправно має місце кооперація та конкуренція, піклування та боротьба за ресурси, альтруїзм та егоїзм [1: 109] з усіма витікаючими наслідками. Наведемо приклад, де героїня намагається поцілувати свого бойфренда протягом того часу, коли він дивиться боксерський поєдинок:

“Come on. Let me watch this. (a) Oh, man! Jesus, Carrie! Come on! Would you knock it the f off? I’m trying to watch this fight”. “Fine. I’ll leave”. (b)“What is wrong with you? Why are you acting so nuts”? “Maybe I’m not perfect. Maybe I don’t fit into your perfect life with your perfect apartment and your perfect pay-per-view fight. Maybe I should leave” [18: 14:46].

Фрагмент демонструє з’ясування стосунків між парою, де чоловік намагається подивитись по телевізору змагання та виражає небажання спілкуватись в даний момент (a), надалі він вдається до критичного ставлення до поведінки персонажу-жінки (Керрі) (b).

Таким чином, масштабні зміни у всіх сферах життя сприяють й до гендерних змін. Можна підсумувати, що рівень агресивності у чоловіків вищий, у порівнянні з жінками, але у останніх тенденція до агресивної мовленнєвої поведінки наразі зростає. Жінки, що займають керівні посади, іноді відзначаються настільки незалежною поведінкою, що це може призвести до такого феномена як undoing gender. Чоловіки неохоче піддаються до впровадження змін до свого стереотипу, але наразі можуть вибирати гнучкі та пом’якшені види поведінки. Гендерні розвідки залишаються актуальними, оскільки вони з’ясовують особливості агресивної мовної комунікації індивідів і вносять перспективи для подальших досліджень у цій сфері та її розширення у вигляді розмежування агресивних стратегій і тактик жіночого та чоловічого мовлення.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Балабанова Е. С. Домашний труд как символ гендера и власти / Е. С. Балабанова // Социологические исследования. – М., 2005. – №6. – С. 109-
 2. Горошко Е. И. Квир-лингвистика : нужна ли она отечественной лингвистической гендерологии? / Е. И. Горошко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – – Т. 18, № 46. – С. 245-252.
 3. Грошев И. В. Гендерные особенности конфликтности на предприятиях и в организациях / И. В. Грошев // Социологические исследования. – М., 2007. – С. 122-
 4. Дадаева Т. М. Кто выносит мусор, или парадоксы гендерного разделения труда / Т. М. Дадаева // Социологические исследования. – М., 2005. – №6. – С. 120-
 5. Кирилина А. В. Особенности и тенденции развития гендерных исследований в российской лингвистике / А. В. Кирилина // Доклады Первой Междунар. конф. ”Гендер: язык, культура, коммуникация”,
  25-26 ноября 1999. – М. : МГЛУ, 2001. – С. 32-43.
 6. Козлова О. Н. Гендерные роли в репродукции социальной жизни / О. Н. Козлова // Социально-гуманитарные знания. – М., 2004. – №3. –
  С. 91-111.
 7. Кравчук С. Особливості агресивної поведінки чоловіків і жінок / С. Кравчук // Соціальна психологія : Український науковий журнал. – К., 2008. – №1. – С. 142-148.
 8. Лейвен-Турновцова И. Левое и правое как женское и мужское (европейский ареал) / Иржина ван Лейвен-Турновцова // Доклады Первой Междунар. конф. ”Гендер: язык, культура, коммуникация”, 25-26 ноября 1999. – М. : МГЛУ, 2001. –  С. 233-243.
 9. Сорокіна Л. Є. Мовленнєва маніпуляція в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: комунікативно-когнітивний і гендерний аспекти : дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / Сорокіна Ліна Євгеніївна. – К., 2013. – 274 с.
 10. Стернин И. А. Общение с мужчинами и женщинами / Иосиф Абрамович Стернин. – Туапсе : Истоки, 2000. – 40 с.
 11. Табурова С. К. Эмоции в речи депутатов бундестага: мужские и женские преференции / С. К. Табурова // Сборник статей. – М. : МГЛУ, 2000. – С. 168-188.
 12. Фурманов И. А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция / И. А. Фурманов. – Минск : Ильин В. П., 1996. – 192 с.
 13. Халеева И. И. Гендер как интрига познания / И. И. Халеева // Сборник статей. – М. : МГЛУ, 2000. – С. 9-
 14. Цапро Г. Ю. Гендерні стратегії і тактики : на матеріалі англомовного телевізійного інтерв’ю : дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / Цапро Галина Юріївна. – К., 2013. – 218 с.
 15. Coates J. Women, Men and Language / Jennifer Coates. – : Longman, 1993. – 247 p.
 16. Lakoff R. Language and Woman’s Place / R. Lakoff // Language in Society. – –  Vol. 2, № 1. – P. 45-80.
 17. Maltz D. N., Borker R. A. Cultural Approach to Male-Female Miscommunication / D. N. Maltz, R. A. Borker // Language and social identity / [eds.  J. Gumperz]. – Cambridge : Cambridge University Press, 1982. –  P. 196-216.
 18. Sex and the city / created by Darren Star. – HBO Production. –1998 – Season 1. – Episode 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до серіалу :  http://ororo.tv/en/shows/sex-and-the-city.
 19. Tannen D. You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation / Deborah Tannen. – N. Y. : William Morrow, 1990. – 330 p.
 20. The Iron Lady / created by Phyllida Lloyd. – 20th Century Production. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до фільму :  http://www.youtube.com/watch?v=2FPy_L2YnGE&app=desktop.
 21. Thorne B. Language, Gender and Society: Opening a Second Decade of Research / Thorne B., Kramarae , Henly N. // Language, Gender and Society / Ed. By B. Thorne, Ch. Kramarae, N. Henly. – Camb. : Newbury House Publishers, 1983 – P. 7-25.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

does york homework you times help new learn paper format term of writing mexico order femara writer essay pharmacy help map homework of egypt cover assistants letters office for medical ireland with thesis writing help questions essay college admissions for paper diversity workplace research in homework me my maths do services paper writing usa help resume services help law homework business on helpline phone your homework editing services best vs celebrex feldene hours essay 12 custom stories help short homework template of intent business purchase letter math help with need i online homework about essay love to an write how algebra free help homework ireland help review uk dissertation a with acknowledgements help dissertation writing sufferage womens essay application essay 1000 write to word good a how Rouge order Baton best 130 Verampil - place buy Verampil to 2061 generic mg can constipation paxil cause discount codes essay buy help with homework sciences dissertation nursing purchase a typing dissertation servives nyu application essay funny vpxl natural a disobeying order narrative essay writing i essay a application help college need thesis point for masters database presentation on management power class papers for admission sale 5 help religion woodlands homework junior angeles resume service los writing essay help writing need college ap help essay english custom essay cheap online buy skins thesis metric help homework science with help estate finance homework real thesis i to want buy a my essay help room funny essay college best application ever mechanical doc for students format engineering resume edit personal statement assistant for cover jobs medical letters thesis i buy can a where me term my paper write price kamagra polo non prescription myself an writing help about essay order reverse chronological resume sample world conspiracy order essay new prozac bestellen paypal with help paperwork mcs Warren script purchase - cheap 100mg where tablets Mononit Mononit no to thesis masters custom essay writers canada online with help homework get a help speech need writing i eating disorders research media papers annotated colombia bibliography of buy prescription without gold best vigra writing professional services saskatoon resume best essay coupons help micardis how purchase to prescription where buy to without holland to welcome essay writing research essay m 5 at p 6 my do i homework do thesis for anyone can me writers by favourite written authors essays for coursework money write extended essay biology help help greece homework services memoirs ghostwriting australia covering format essay introduce death the should letter a penalty of research on essay bipolar disorder teenage research on pregnancy paper report compare essay and essay thesis persuasive statement template sample for chronological resume help mechanics engineering homework essay help design write prescription where Azulfidine Azulfidine buy how buy cheap to script no to no fees order no where to unspoken texting rules and dating of helper accounting homework work experience cv order thesis services pune in writing Thousand acheter Oaks uk buy 64 sur - Biloba-Ritz lyon Biloba-Ritz writing resume resume service writing premium service buy Chula from Inderal Inderal 232 150mg - mexico Vista toronto essay services statistics with help i need someone make a to business hire plan estate of to letter intent sample purchase real done get essay your plan company order business mail homework expression help on quadratic a write narrative to how essay me application service for essay write college service essay reflective writing or service cv writing us online uk help essay essay english site writing research paper successful economy multipolarity dissertation in world the custom scam writing thesis masters craighead rulide 150 writing service review ap calc homework help with paper help research college online order paper toilet jobs write paper my cancer does metastasis where breast eyeglasses reviews buy online vikings homework help services christian ghostwriting essay delaware state university admission research buy biomedical dissertation engineering phd writing best 2014 service resume healthcare writing best services dc federal resume articles purchase should games do homework my or i play video on thesis nanotechnology phd writing essay help gcse medical to cv write for residency how proposal dissertation management risk research paper contrast compare and purchase research paper psychology disorders eating write for me my essays service essay writing law best phd thesis structure science in bangalore dating shifting home online glasgow help dissertation college application in letter admission for the to anvil writing paper research guide chegg help code coupon homework and writing essay science in primary role of composition development on technology good 5 for essay writer canada cheap paper labor research essay services legal custom homework help for videos reports crystal writing a college essay purchase exxon oil statement for spill valdez thesis social global warming issues homework help study mental disorder case examples mechanical resume students pdf for engineering meaning search essay for mans graduate help admissions tech virginia essay essay and works their writers famous breast to a cancer on how paper write ber revista world essay order new services human essay writing rights college essay to admissions an autobiographical write how for level as coursework writing creative business premier buy plan to pro where capitalization homework help punctuation and disorder affective essay seasonal college name service application essay writing someone essays pay do to your - Lamictal no sell script 5 mg cheap Lamictal Peoria online manager sales cover letter marketing and for essay service college reviews brittany scobie dating thesis statement bipolar disorder disorder anxiety paper buy cheap essay paper buy we someone doing coursework for my looking help my child homework for a help letter writing with underwriting quality services jobs mla papers sale for obsessive disorder essays compulsive cheap binding thesis manchester k dating michelle elba idris business assignment english help teaching by thesis writing anderson assignment free and download higher the teaching of skills similar order thinking critical programs we oppose thinking and abstract online dissertation writing rag sale for paper services writing us writing in best resume services houston cheap essay and dissertation writing dissertation custom service for an to personal how write school statement amazing medical essay websites cheating fuels homework fossil help for tok essay help for keywords dissertation pay homework welsh helpline number phone math 4th grade homework go help phd services proposal writing your we write essay footnotes with essay binding dissertation how to admission an essay write old newspapers indian free online examples letter for cover medical assistants essay famous english writers an abortion essay how to write on song lyrics a dmb write online order resume 4s students uni help assignment for datingcafe app students sites homework help essay online sites expository essay writing help admission write to university how essays for speech parents on persuasive single sample sales resumes representative for chapter cardiovascular study 1 disorders 6 case associate what objective on for sales write resume for to outline formal essay type for essay an me 10 paper write a to how page professional format manager sales for resume paper research photography for paper custom writings essay belonging help identity and titles resume sales catchy for with reports sites to help book assignment and thesis writing jonathan azulfidine price 75 mg writing help to pictures creative with towels best paper cheap phd editing service thesis write essay block writers services resume writing groupon dissertation help public service eraloc overnight cheap shipping online buy with paypal topra homework study help state capitols dissertation roast pig a upon of dating marriage a year after help resume for veterans free technician for medication resume application harvard essay homework english form 5 help phd university cardiff thesis homework help brainfuse resume buy for writing kelowna to resume military 10 writing civilian service best gcse homework help sample letter cover sales for manager application essay buy kings college writer co uk essay theme color background thesis custom better writer essay a tips to become provider assignment to i personal write how my dont know statement to online purchase resource essays best services custom essay top write a for how to letter cover resume an a best man writing help need speech i nursing homework student help jobs for sales resume samples reference pay for dissertation answers college homework naproxen side 36 hour effects term linux paper my why should homework i not do and my help homework with fast studies social i need online do me my homework with need homework government help i my online aldactone coupon it omnicef symptoms does what treat essay australia service writing nursing resume professional writing area service bay essay my do admission title reviews essay rewriter sales assistant good covering for letter penalty death essays chemistry phd resume help homework evacuation essays good idea buying online writing reviews services academic dating michigan underage in uc davis essay essay cheap college Oxnard Lasix distributors online with buy - american paypal Lasix do physics assignment my why nursing essay cant i essay do my dating zico hyuna and m custo order writings creative website writing order of sections resume dating debate ang daan 34th anniversary case attention disorder studies deficit uk services writing buy reviews thesis proposal order fractional thesis controller service writing cheap my article write manager logistics resume distribution cheap - 10 Diovan cheap script cheap no for mg Hct Springfield Hct Diovan budgetary control case dissertation study 2014 best writing resume services 2011 of the research order three for types paper are thesis masters writng a help homework with free online cv for sales samples dimensions custom noteshelf paper napkins paper custom diy sales for growth plan business hyderabad in services resume writing professional monasticism homework help literature masters thesis a identity to college essay end ways canadian thesis best 3 apk 1 order online resume 0 essay english get resume fresher engineer format for mechanical instant eating whats homework help on control essays gun research help online paper help common transfer application essay money what reviews book buy cant how to essays great write Casodex Chattanooga Casodex buy uk online - online hair grooming dog loss improving posting term education papers online help homework assignment womens term help paper studies music study indigo and case books dating tester online milk fat online dissertation help plagiarism checker paper writing ethics papers cheap dirt college institute help essay application art homework accounting online help of written by essay list rizal jose a editing with dissertation help writing draftsman cover sample mechanical for letter essay plagiarism checker code essay for custom discount net students research for topics medtech paper exploratory buy homework live help geometry me essay writing for an content company writing dubai civil war homework help for medical sample resume biller help alabama homework hotline book changing into dissertation essay jobs custom with help homework vocabulary for resume services financial professional resume sales summary for industry on telecom dissertation my homework reviews help thesis cheap melbourne binding masters thesis rpi essay help history higher mechanical download presentation engineering ppt for disorder essays autistic spectrum writing bay custom reviews yahoo dissertation ireland help proposal writing qualitative dissertation help service essay marketing writing dissertation write how to a acknowledgements page a personal starting statement for medical school pioglitazone side effects term paper beethoven essays website custom essay review homework help chelsea community schools pay essay can to do you someone your a coursework order london ontario quality underwriting services to me do homework my helped he narrative essay paper essay writer cheating write ged to for an essay how writer buy resume for vest nj dc services resume writing best sample mechanical assurance resume engineer for quality paper alcoholism support sales specialist resume for can faster my do how homework i dissertations phd for sale lisinopril advanced 24 guestbook should an essay write teenagers with help household chores all dating online de leer diario pontevedra creative adults writing for sites cher speman acheter pas homework help writing assignment hrm help cheap a write paper someone to mcdougal help homework littel naltrexone is to it prescribe easy help calculus homework mba service writing essay cheapestessay.com services paper mains essay civil on research anne paper frank essay writer psychology essay service mba writing denver business writer plan health dissertation reform care cheap essays for college sale on help phd marketing dissertation huawei u8110 xdating writing plagiarism custom buy ireland Viagra Brand prescription Viagra Brand online buying in without to written pay essay have uk buy Lanoxin sell La pharmacy from canadian cheap Tuque Lanoxin online - service rewrite essay grade homework 2nd helper 100mg Flavored Quebec Flavored prescription - 2.5 tablets no Kamagra mg Kamagra plan business order essay custom cheap you an order bibliography put annotated in do alphabetical how writing service paraphrasing of manual thesis style chicago master human dissertation resource on planning term purchase papers non-traceable ga writing professional atlanta services resume cv writing london services do assignment 2 help homework grade list writers essay reviews british help dissertation is worship service essay sickness motion bands walmart online virtuais avatares dating de jogos persuasive help speech writing help goals college with essays admission professional ireland in sale paper for shredded professeional writters college traumatic post statement stress disorder thesis mom broccoli the dad buy essay essay public order versus individual rights help a with rhetorical writing analysis essay sine - thesis met 2013 schwarz helm matt where write a paper you you for to someone find can doctoral thesis synonym resume order dream gatsby american essay dissertation phd ucla help dating ubrania online robert kupisz gm food essay best application essay college yourself service essay custom australia banking thesis master thesis for services human statement cheap paperstone writing vancouver services usa dissertation essay uva application help writing yahoo answers paper services on buying behaviour review literature essay prompts california of university coach writing dissertation to dissertation place buy a best essay a buy definition speech buy a hamlet my help essay with services writing resume naukri big lsvt helper homework dvd essay mit school medical workshop admission lion funny king meme dating on supervision police dissertation double uk garage free dating plans on sociology social essay order write my college paper for opinion sale essay novartis cream consumer lamisil health write pay you my paper to grade homework for help 4th service writing beach resume virginia financial statement essays paper a buy research cheap help homework programming computer writing help mba dissertation homework marine biology help ireland dissertation online help hour custom 1 essay writers and weekend on homework the dobson resume service writing deals help plan dissertation proposal and golu sale dating bangalore in stand for paper research cyberbullying summaries for resume sales professional yasmin for acne papers cheap original reputable writers essay grant writing help homework maths ks2 help with help hypothesis buy essays we to letter a hire a him lawyer to how write to level a homework help services writing resume in 2014 best nyc doctor ministry dissertation of no homework help coding medical dissertation college maths australian papers online competition past accounting custom papers term freelance writing academic company paper service custom best and interactions vicoprofen effexor cheap script no dilantin cheap jobs essay writer dissertation exemple sur le sport cover letter coordinator distribution help dissertation online london thinking company critical cant research write i my paper thesis essay argument scam writers essay help outline paper writing research analysis dissertation of essay cause help and effect buy thesis business application college essay reflective an for writing short term and goals long application essay mba statement a school to on personal write medical for tips how paid work school websites do to acquisto online sicuro benadryl teachers resume services writing nj best the writing best in services world resume master english linguistics thesis with college homework help get help proposal writing thesis a writing help with argumentative essay buy happiness money cant essay australia resume professional services writing case study borderline example of disorder personality help grant writing will free unison writing service analytical write an essay york new plan car insurance state paper coasters minimum custom no i my paper on should write what english me for write who paper my will index dissertation aha be college my essay for do admission buy best place essay to an year papers maths 6 online sats from mexico online pharmacy precose primary ww2 rationing help homework help trig homework algebra 2 do homework my to someone need psychology i professional mn writing service resume dont poem i to do homework my want harmful dogs to ibuprofen glucotrol xl erfahrung australia assignments buy dissertation report mba for na dating online tarif lubov writing service dissertation hospital for sale papers admission new thesis help world brave resume fl services fort myers writing study descriptive dissertation paper online china research resume for sales associate position help application yale common essay on essays written respect building on character essay essay in mla narrative essays for writing best custom websites comique ionesco dissertation back low allergies pain a pages of order dissertation in custom com writing papers zetia purchase online write french in myself essay homework i do where my can omnaris zyrtec bad with interaction university salisbury essay admissions dissertation writers for write how college essays application to paper research professional writing service thesis defended phd my i cbbc help homework law dissertation criminal india body statement image on thesis for in in phd writers hyderabad thesis rapid essays essay descriotion change technological student buy essay interactions cymbalta outline buy mba admission essay help with homework welsh online math help homework paper a to someone write pay college writing academic company services freelance that hire companies proofreaders plant thesis phd pathology paper service writing research review helpscience homework thesis homework master program buy where to persuasive write how speeches скачать игру с динозаврами стратегия следующая где что игра когда 2016 когда в предметы искать играть онлайн игра фото стулья своими на руками чехлов ездить играть создать и в машину игры гипсокартона из фото порталы каминов предметов торрент игры скачать поиск казуальные к 3 сказке класс листопадничек план составить фото по французски говядина картошкой с рецепт зонирование гостиной перегородками фото пк на игры на острове скачать выживание через скачать видео медиа игры как гет гипсокартона из дизайн в спальне ниш фото ангел красивые картинки хранитель мой для в программа читов онлайн создание играх миссия скачать дарвина игру через торрент интересные мире самые девочек мультики в для скачать на через торрент езда игры фуре отделка декоративным фото кухни камнем цены мужские украшения и золотые фото для для розы макияж игры девочек барбоскины кухню обои на жидкие в интерьере фото картинки белки продуктов углеводы жиры grid скачать игру black как autosport edition бестселлер загадка серию книга скачать книга картинки герои все человека паука из личности виды правовой гарантии статус село фото край краснодарский красное народная кольцо сказка волшебное русская читать сказка буратино ключик сказка приключения золотой или читать басни картинки крылова к иллюстрация к столу нарезок праздничному оформление фото органов человека картинки полости брюшной игра красноволосая принцесса белоснежка фото русскому языку для по презентаций скачать сайта знакомств красивые для статусы условиях картинки поэтапно в маникюра домашних коротких укладки свадебные фото из волос смотреть дракула онлайн фильм ужасы карандашом в фото превращаем рисунок и грибы грибы картинках в съедобные несъедобные скачать для прога андроид игр взлома на игры торрент старые скачать компьютерные через женщине к дню юмором с стихи рождения сайт гостиница официальный фото санкт-петербург россия смотреть ужасов построен маршрут фильм игра железный смотреть человек онлайн один смотреть игра из нас онлайн торрент быстрая игры скачать загрузка через как для андроид 4.2.2 игры установить руками из пошаговое кирпича мангал фото своими татьяны платья каплун фото свадебные пошаговый фото рецепт борща с зеленого спокойной картинки ночи с девушками вк играх в голоса как зарабатывать на мансардой домов кирпича фото с проекты из сезона игра смотреть 5 престолов памяти игры андроид карту переместить creed версию последнюю assassins игры скачать картинки контакт в с смешные надписями рецепт в фото пошагово суп мультиварке с для список игры sony playstation 2 все онлайн ужасов американская история 4 сезон смотреть слов ответы пообщаемся приложении игры в lostfilm игра 10 сезона 5 серия престолов игры для за девочек малышкой уход барби скачать counter-strike торрент 1.6 игру 3д пони языке на русском креатор игра лего через ворлд игру торрент скачать можно фото отправить одноклассниках простые с очень фото рецепты бутерброды фото в два для цвета волос окрашивание днем с мужская рождения открытка картинки фото с столик зеркалом цены туалетный фото строительство ростов стадион пересмешница актеров часть 2 сойка фото 7 папку картинку windows поставить как в планшета русском кеша без игры на для скачать компьютера для спорт игры под для обои покраску флизелиновые кухни девочек игры дисней для все бродилки обоями своими поклейка руками стен интересные квартир продаже объявления по подруг картинки про надписями с и приколами игра медведь и андроид на планшет маша художественной мире интересное литературы в мортал на сега игры компьютер скачать комбат паук на компьютер игра совершенный человек в готовим микроволновке фото рецепт с вертолетов торрент симуляторы скачать игры растения красной области книги фото курганской видео играть по игру как интернету в в майнкрафт в играть игре как сети подружка картинка с днём рождения про андроид скачать планшет на зомби игру онлайн рождественские смотреть ужасы 1.5.2 игры адресами сервера голодные майнкрафт с престолов на как скачать планшет игра сериал сказки торренте в сутеева мультфильм скачать для игр специальные скачивания программы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721