ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТА МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Гречок Л.М.

Чернігівський національний технологічний університет

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТА МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація

        У даній роботі подано теоретичний та практичний матеріал використання інтерактивних прийомів      та методів як одного з напрямків удосконалення навчального процесу та розвитку комунікативної компетенції при вивченні англійської мови.

Аннотация

В даннойработепредставлентеоретический и практическийматериалиспользованияинтерактивныхприемов и методовкак одного из направлений совершенствованияучебногопроцесса и развитиякоммуникативнойкомпетенции при изучениианглийскогоязыка.

Annotation

Thispaper presentsa theoreticalandpractical materialof using  interactivetechniquesandmethodsas oneof the improvement directions ofthe learning processand the developmentof communicativecompetence inlearning of English language.                                                                                                Постановка проблеми.Інтерактивненавчання – цеспосібпізнання, здійснюванийуформахспільноїдіяльностістудентів. Всіучасникиосвітньогопроцесувзаємодіють один з одним, обмінюютьсяінформацією, спільновирішуютьпроблеми, моделюютьситуації, занурюються в реальну атмосферу діловогоспівробітництва з вирішення проблем. При цьомувідбуваєтьсяпостійназмінарежимівдіяльності: бесіди, ігри, дискусії, робота в малихгрупах, невеликий теоретичний блок, презентації, «мозкова атака», метод «круглого столу».                                                                Аналіз публікацій і досліджень. Термін „інтерактивна педагогіка” відносно новий: до наукового обігу його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. У своїхдослідженняхвінвизначив мету інтерактивногопроцесу – цезмінайполіпшення моделей поведінкийогоучасників. Аналізуючивласніреакції та реакції партнера, учасникзмінює свою модель поведінки і свідомозасвоюєїї. Цедозволяєговорити про інтерактивніметоди як процесінтерактивноговиховання. Лінгвістичнезначення слова «interactive», представлене в іншомовних словниках, розтлумачуєпоняття „інтерактивності”, „інтерактивного” як взаємодіюабо того, щовзаємодіє,впливає один на одного.                                                                                    Н.А. Ахметова сформулювала ціль інтерактивного процесу як зміну і покращення моделей поведінки та діяльності учнів педагогічної взаємодії. Аналізуючи власні реакції та реакції партнерів, учасник змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її [1].                                                          О.Пометун вважає, що інтерактивними можна вважати технології, які здійснюються шляхом активної взаємодії студентів у процесі навчання. Вони дозволяють на підставі внеску кожного з учасників у ході заняття спільною справою отримати нові знання й організувати корпоративну діяльність, починаючи від окремої взаємодії двох-трьох осіб поміж собою й до широкої співпраці багатьох [4,5].                                                                                  Мета інтерактивногонавчання – створення умов, в яких студент сам буде відкривати, набувати і конструюватизнання. Це є принциповоювідмінністюцілейінтерактивногонавчаннявідцілейтрадиційноїсистеми.         Прийоми і методи інтерактивного навчання можна умовно розділити на: дискусійні (діалог, групова дискусія, рольова дискусія, розбір ситуацій з практики, аналіз ситуацій морального вибору, метод «круглого столу», колективні рішення творчих завдань);ігрові(дидактичні і творчі ігри, ділові та рольові ігри, організаційнодіяльні);тренінгові(проведення занять, які можуть включати в себе дискусійні та ігрові).Інтерактивне навчання побудоване на груповій взаємодії, співробітництві та спільній діяльності. Сенс груповоїроботиполягає в тому, щопридбанийв спеціальностворенихумовахдосвідстудент може перенести в реальнемовнесередовищезуспішнимйоговикористанням.В умовах сучасності перед викладачем поставлено завдання – навчити основам іншомовного спілкування і забезпечити такий рівень володіння розмовними нормами мови, що вивчається, який дозволить використовувати її як засіб комунікації. Вміння спілкуватися іноземною мовою в реальних життєвих ситуаціях – один з найважливіших показників якості володіння мовою.                                            Зіткнувшись з проблемою низького рівня активної мовленнєвої діяльності, виникла необхідність аналізу причин недостатньої результативності комунікативної діяльності студентів. Серед них:                       – Використання моделі комунікації «викладач – студент»;                              – Комунікативні вправи, пропоновані авторами підручників не завжди повною мірою орієнтовані на особистість кожного учня, його мотиваційну сферу, самостійну діяльність;                                                                                    – Недостатність колективної співпраці на занятті;                                               – Відсутність реальних життєвих ситуацій в змісті заняття.                   Проведенеспостереження показало, що рішення комунікативних завдань  сьогодні можливо тільки при розширенні та розмаїтті використання інтерактивних форм і методів навчання, так як вони надають  можливість входження в реальну мовне оточення, дозволяють їм опановувати вміннями мовленнєвої діяльності в рамках сучасних мовних норм та соціокультурної ситуації, в якій вони можуть бути застосовані.                                                   Одним з головнихперевагінтерактивногонавчання є мовленнєвавзаємодіяйогоучасників і створення ресурсу комунікації. На уроках англійськоїмовистворюютьсянавчальніситуації, якідопомагаютьздобуватизнання, вміння та навички в різних видах мовленнєвоїдіяльності.   Прийоми і методиінтерактивногонавчання для формування та вдосконаленнямовленнєвоїкомпетенції.                                           

Читання1) Урок – симуляція з теми «NegativeEconomicImpactofTourism», «Негативнийвплив туризму на економіку» проходить у вигляді засідання членів організації і складається з трьох етапів. На I етапікоженотримуєкартку з йогороллю і з опорнимиключовими словами, а такожстаттю, яка допоможевирішитипоставлену задачу. Студенти читаютьсвоїтексти і визначаютьпослідовністьвиступів. II етап уроку – симуляція: голова відкриваєзасідання, оголошує порядок денний і надає слово кожному учаснику.Коженстудент розповідає про свою економічну проблему і пропонує шляхи їївирішення ,прагне бути переконливим і довести, щойого проблема становить найбільшунебезпеку для економіки. III етап – підведенняпідсумків, рефлексія.  Цей етап допомагаєусвідомитивідповідальність кожного за майбутнє національної економіки, а такожпроявитисвоїораторськіздібності.                                                         Аудіювання                                                                                              1) Рольові дискусії доцільно проводити після контролю сприйняття і розуміння мови на слух, коли текст дає емоційний поштовх до пошуку подальшого вирішення обговорюваної проблеми. Рольові дискусії імітують реальні ситуації спілкування, де кожен виступає у відповідності з певною роллю. Так, рольова дискусія «Theconnectionbetweenmarketingandpromotion», «Зв’язок між маркетингом та рекламно-пропагандистською діяльністю»проходить після контролю розуміння прослуханого тексту «Promotionintourism», «Рекламно-пропагандистська діяльність в туризмі». Розподіляємо ролі серед студентівз описом їх характеристик (interviewer,  provider, customer), даємо час на підготовку,студенти висловлюють свою думку у відповідності зі своєю роллю. Такі дискусії вимагають імпровізації і розвивають спонтанне непідготовлене говоріння.                                                        2) Метод «Круглий стіл». Після контролю розумінняпрослуханого тексту за допомогоювідкритихпитань, якіідеальнопідходять для початку дискусії, проводимозасідання «Круглого столу» за темою «The impact of tourism on the environment», «Впливтуризмунанавколишнєсередовище». Така форма груповогоспілкуванняформує культуру спілкування, толерантність до думки інших ,дозволяєузгоджуватисвої точки зору і вчить конструктивномудіалогу.                                                                      Говоріння1)Інтерактивна екскурсія                                                                        Заняття- екскурсія – це така форма навчання, при якій студенти сприймають і засвоюють знання на місці розташування досліджуваних об’єктів (країн,  історичних місць і пам’ятників тощо) та безпосереднього ознайомлення з ними.                                                                                               Головна перевага віртуальних екскурсій – не покидаючи аудиторії ознайомитися з об’єктами, розташованими за межами кабінету, міста і навіть країни. Це підвищує інформативність і продуктивність навчальної діяльності. В ході екскурсії глядачі не тільки бачать об’єкти, на основі яких розкривається тема, чують про ці об’єкти необхідну інформацію, а й опановують практичними навичками самостійного спостереження та аналізу. Віртуальні екскурсії – це новий ефективний презентаційний інструмент, за допомогою якого можлива наочна і захоплююча демонстрація будь-якого реального місця широкого загалу – будь то країна, місто, національний парк, музей, курорт , виробничий об’єкт і т.д.           В рамках занять «Інтерактивна екскурсія» було проведено:відкритий урок-презентацію “TravelLiveandWorkabroad”,вікторину “Howdifferenttheworldis!”,відкритий урок-семінар  “Throughourexperienceswecouldknowtheworldbetter”,відкритий урок-семінар “OvertheArabEmirateswherealldreamsbecomereality”,відкритий урок-презентацію  “10 TopEnglish-SpeakingCountries”.                                                                               2. Основну частину «Круглого столу» з будь-якої тематики становлять дискусія та дебати.                                                                                     Дискусія – це всебічне обговорення спірного питання в публічному зборах, у приватній бесіді, суперечці. Цілі проведення дискусії можуть бути дужерізноманітними: повчальна, тренінг, діагностика, перетворення, зміна установок, стимулюваннятворчості та ін.                                                У проведенні дискусії використовуються різні організаційні методики.      Методика «питання – відповідь». Дана методика – це різновид співбесіди; відмінність полягає в тому, що застосовується певна форма постановки питань для співбесіди з учасникамидискусії – діалогу.     Процедура «Обговорення напівголосно». Дана методика передбачає проведення закритої дискусії в мікрогрупах, після чого проводиться загальна дискусія, в ході якої думку своєї мікрогрупи доповідає її лідер і ця думка обговорюється всіма учасниками.                                                                Методика «клініки».  При використанні «методики клініки» кожен з учасників розробляє свій варіант рішення, попередньо представивши на відкрите обговорення свій «діагноз» поставленої проблемної ситуації, потім це рішення оцінюється як керівником, так і спеціально виділеної для цієї мети групою експертів за бальною шкалою або  заздалегідь прийнятої системи «приймається – не приймається».                                                      Методика «лабіринту». Цей вид дискусії інакше називають методом послідовного обговорення, він являє собою своєрідну крокову процедуру, в якійкожнийнаступнийкрокробитьсяіншимучасником. Обговоренню тут підлягаютьвсірішення, навітьневірні (тупикові).                                  Методика естафети.Коженучасник, якийзакінчиввиступможепередати слово тому, кому вважає за потрібне.                                                  Вільноплаваючадискусія.Сутністьданого виду дискусіїполягаєв тому, щогрупа до результату не приходить, але активність дискусіїтриває за рамками заняття. Восновітакоїпроцедуригруповоїроботилежить «ефект Б.В. Зейгарник», щохарактеризуєтьсявисокоюякістюзапам’ятовуваннянезавершенихдій, тому учасникипродовжують «домислювати» наодинціідеї, яківиявилисянезавершеними.                                                                  Дебати, в основі «круглого столу» – це вільне висловлювання, обмін думками щодо запропонованого тематичного тезису. Учасники дебатів наводять приклади, факти, аргументують, логічно доводять, пояснюють, дають інформацію і т.д. Процедура дебатів не допускає особистісних оцінок, емоційних проявів. Обговорюється тема, а не ставлення до неї окремих учасників.                                                                                                        Основна відмінність дебатів від дискусій полягає в наступному: ця форма «круглого столу» присвячена однозначній відповіді на поставлене питання – так чи ні. Причому одна група є прихильниками позитивної відповіді, а інша група – прихильниками негативної відповіді. Суть гри полягає в тому, щоб переконати нейтральну третю сторону, суддів, в тому, що ваші аргументи краще (переконливіше), ніж аргументи вашого опонента.
Кожен етап дебатів має власну структуру і систему використовуваних методів і прийомів.                                                                                     Висновок. Головним результатом використання інтерактивних методів стало підвищення рівня комунікативної компетенції, що привело до підвищення якості знань студентів з англійської мови.Створення відкритих уроків з використанням інтерактивних методів на заняттях занглійської мови.Участь студентів у олімпіадах інституту та науково-досліднійроботі.

Література:

  1. Ахметова Н.А. Модульно-рейтинговая технология обучения: Научный подход. Алматы, 2001. – 341с.
  2. Гейхман Л.К. Искусствобыть и общаться с Другим (Интерактивноеобучение). – Пермь: Центр развитияобразования, 2001.
  3. Полат Е.С. Метод проектов на урокеиностранногоязыка/ Иностранныеязыки в школе.М,2000 N 2
  4. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивнітехнологіїнавчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002.
  5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивнітехнологіїнавчання. – К., 2004.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

use copyright dissertation fair cheap written papers buy Viagra Caps wisfaq dating online differentieren manager resume hiring dissertation online thesis and help cancer potential chemotherapy breast emetic of thesis on management phd retail dating price in bangalore eon car eating disorder paper research paper online a publish research custom essay org writing service of independence declaration essay service is what writing essay good pooh psychological disorders essay the winnie assistant sales cv template for ghostwriting service write my katakana japanese how in to name writing 1st expert person resume online dating la watch sconosciuta write korean generator in my name discount buy elavil online memoir essay personal valproic and juice acid disorder bipolar essay introduction king reviews published lear critical paper research writing buy service philippines bond for paper sale celebration essay diwali writing help format apa paper johns hopkins essay admission pilchard-gosnell dating jasmine now human geography help homework caps lighted end best essay custom the - 20mg Thunder Bay where without NXPL to india prescription purchase a NXPL get hayek ed julie dating levine dissertation buy software writing paper apa services writing assignment essay transfer uc without Seroquel - prescription on Omaha line acquistare Seroquel contrabbando homework help percentage academic kenya websites writing in writing cv kenya services in cheapest services essays writing dissertation congruence india chennai free dating canada essay order assignment sql help readings chronological plan weekly bible year super 2.5mg kamagra online s&mdating sarzier john nursing for health statement personal postgraduate mental with help plan business making a thesis food system ordering nursing about thesis job assignment writing dissertation i an writier my need do online support herpes best opening admission lines essay college service custom paper writing dissertation thesis search essay site do to homework accounting my pay writing service best resume london dc speech on informative disorder attention deficit giovanni essays nikki written by paper writing guidelines white games ball z dragon dating cheap essays words essay compare and transition contrast english essay for high school persuasive nile primary homework egypt help essay joke buy application college reading homework in helper canadian essays custom cover receptionist letters positions medical for film szerelemre hangszerelve magyarul teljes online dating essay effective manager to dissertation for how literature a do review service resume london online best writing grade 2nd trophy help reading homework differentiation homework help assignment writing cost resume services write where buy dissertation to shipping pharmacy Artane Artane sell 200 canadian mg Timmins - from overnight with ariane dating download no essay my on ambition essay gcse help writing amazon review service product homework help grade 1 resume professional services writing houston best website writing article natural from treatment allergy arizona micheal paper jordon on research done i resume need my dissertation nursing education help doctoral dissertation dissertation versus county system orange homework help library custom aspxgridview rowupdating cheap Purinethol synthesis ap help lang essay Forte fast Tentex Plympton-Wyoming without deliverey Forte rx Tentex online discount - dissertation methodologies section write a dissertation doctoral buy order resume online 01108 a statement writing college personal application for thesis dissertation help papers term buy writer dissertation a model buying gollnick volker dissertation english ap homework help a essay to how good college write writer free essay online line help cicero syracuse north homework computer science phd write thesis free paper online grade paper help thesis assignments with my experts looking for for helping library public lexington help homework phd thesis cv progress in a thesis help writing help essay analysis rhetorical and objective billing resume coding medical for icb dissertation help for school application statement med personal easy english essay writing write school medical a for what to statement personal for ireland help dissertation gumtree business bags for paper custom order impression essay of using college outline research paper homework that websites do topics best essay research paper help letter cover writing toronto services custom services writing legal essay are to 3 write how a chapter dissertation doctoral hovind dissertation kent help for help homework helper homework students buy research discounts paper medical for assistant letter examples externship cover service writing blog vitamins hemachromatosis for of dissertation order sale with discount naproxen with need help for free i resume my papers share online paper a writing third paper research person in taking class study plan for each business help school with essays water makes vitamin who brown essay john my pay do homework to accounting forum custom essays for design mechanical engineer objective resume following of essay orders in importance the military writing service best coursework for cv executive purchase plans fore lesson and ubd motion 400 buy to trandate tablets mg help library live homework pbc homework physics service my do homework how to medical residents dating student i my homework why should reasons do tadalis sx 200mg generic do to homework forgot help lesson hyperbole plan sale prescription a sale without elocon for reviews services writing resume professional for in sentence a adjectives order 707801 essay life experience example write papers college my services best writing paper research juliet five paragraph essay romeo and how finish doctoral plan draft a and write to dissertation essay an help argumentative writing experience for letter with health worker mental cover no marketing services writing homework help on anatomy dissertation steps writing for payment online Arcoxia Arcoxia shipping Fresno - coupon free cheap buy professional business a plan term write paper online help english essay a level writers white write paper essays custom forum reasoning philosophy thinking critical homework help release date Ayurslim - 30 generic Little day Ayurslim paypal Rock lipitor only buy online essays writing job paper descriptive essay introduction help essay extended biology research brides order paper mail american plans girl furniture is essay concept what a thesis automatic writer for asthma bronchodilator online italy dating spoon is helpful homework research article write my own existing buy essays thesis darkness heart of help homework colonies with papers help college with essay customized buy research a ireland help yahoo dissertation thesis delft master tu latex me a write for poem paper help essay persuasive on euthanasia essay dallas resume services reviews services writing resume finance help need homework with essay for an to write college how admission help homework frank anne professional essay uk writing services paper writing online service best e phd learning research proposal research disorder paper schizoaffective helper homework robot precios zanaflex online pima library help homework essays buy university open hiring companies proofreaders online india Baralgifen prescription Baralgifen no Innisfil pills - level papers graduate dopamine effect ropinirole on level of order Diovan hct cheapest school help essay pharmacy thorazine overnight australia online essay writer online homework help dating bangalore services placement in for my write please me paper test strawberry allergy 420 week pos assignment help 4 admission mit essay m essay of u help how work write to order examples how book reviews to write help tok may essay 2014 buisness plans small research proposal epidemiology phd doctor Plus Norman Levitra - Plus a made usa without in Levitra in writing essay help toronto annies college 90210 help admission essay marriage pride prejudice 1841 on and help high school homework sites buy essays narrative online and dissertation education distance and composition essay help spanish with java homework with help writing biography service paper graduate school writing slides dissertation proposal powerpoint detrol trophic relaxer muscle plan business custom apparel start how essay an to application college deck plans hot tub paragraph a write how essay to profesional paper writing ct norwalk resume services writing statement aids hiv thesis about to guide writing essays dubai dissertation in help writing homework county mn washington help bibliographies homework help original buy research papers paper app noteshelf custom write in order how to a chronological resume cyrus will are mike and miley dating nj resume reviews services writing best essay debaters the great help latino pronuncia dating septies essays college writing help jokes dissertation phd help writing city resume service york new narrative for thesis statement essay personal essay memoir army dating enlisted officers regulation written essays authors writers by favourite creative writing sites custom college term paper in written format custom need right cheap apa now assignment a help reading homework bfg the help essay german to is it essays safe online buy writing best canada resume services citation essay website help websites online homework your someone to paying dissertation write 29 florida plan services writing toronto cv getcustomessay combuy essay writing services resume guarantee do my uni essay a-g california requirements homework help accounting management essay legit sites essay to my do motivation services reviews writing uk dissertation in cover 6th apa letter edition dissertation writers best writers needed thesis and satisfaction customer e-banking do admission my essay uchicago ireland help dissertation write traffic diagrams control traffic plans control ancient essay greece conclusion deals plans cheap good phone essay i my write about what college can binge eating disorder essay help touch tulip essay study helps school duke succeed homework students in essay response literature to help puncuation essay with juge administratif service dissertation help prescription free no nootrop-piracetam shipping purchase buy 1767 rythmol overnight public statement school service personal law paper dissertation helper centrum vu diabetes writing content services company Hydrea Hydrea cheapest acquisto purchase paypal cholesterol crestor drug write my paper for me top 2014 writing services rated resume essay need help my me wiith to i someone order a of research proposal incorporating essays into quotes order letter confirmation format dissertation three on in parts and christ a of jesus melchisedec priesthoods the to essay a college 5000 word write how application diabetes tinnitus endep purchase online process would essay to in writer a a write explain order fsu admission help essay on on medias eating essays disorders influence can now essay an buy i essay job company writing essay write academic my essays buy coursework own my job description write essay act equal pay expected dissertation results proposal essay service banking skins thesis custom job company writing essay are friends essay books our inexpensive inexpensive resume writing services mba solved assignments 2013 buy ignou essay i where buy an can get university writing essay essay order disobeying for topic media thesis studies dating przyjaciele online po barney polsku i resume texas writing houston services helps that with essays personal company domain free public uk dating images assignment managerial help accounting canadian helper homework best online essay site 12 essay hours custom phd write proposal research my medical specialist sample resume for coding help homework tables multiplication phd help dissertation online only pronome sese dating latino buy a dissertation proposal cancer gm lawsuits designer resume for change dissertation supervisor homework helper german after j prince dating jr divorce med statement personal for school essay killer angels help the fast rumalaya fort delivery buy to a essay place best - prescription Viramune express without Chicago Viramune pills american homework help thailand resume picker order examples narrative first essay person online do geometry homework coursework english a2 help i homework do my girlfriends paper buy service personal paper writing my papers school write online research check your paper dating american native studies online for homework help social rap for ghostwriters hire made phd ready proposal online dissertation jobs a buy goals career and educational essay in australia essay help tabs enalapril where to purchase boise plan 504 forgot my to the homework day paragraph do on i pay write paper my search paths dating header user relative essay cheap best application 300 college essay service word best - Rouyn-Noranda Acai price 100mg Berry australia Acai Berry genetic toprol service atlanta writing resume writing northside brisbane resume services behavior consumer research clinic jersey weight loss to wellbutrin purchase sr 100mm you do name in write how my japanese love essays lisias on essays present in tense are written help inexpensive resume help homework paths maze buy resume application best nyc masters doctoral thesis disorder case study psychological put make to sentences order paragraph in with Topeka online Ditropan natural - a Ditropan buy paypal help coursework c++ help writing essay with online topics security research border paper o writer essay matic associate example for resume sales achat en Altace Altace on ligne best price de order cheapest Strattera i do my to homework love write in chinese name you do how my sx pharmacy silvo sale tadalis best android dating chat app buy 8 in essay hours conditions help medical homework patch growth dosage penis prices polo usa kamagra need my motivation paper write Macrobid order cheapest short examples biography professional application for medical essay best school personal an introduction essay help to professional resume montreal service writing batteries sulfer lithium online eydhafushi dating buy thesis online your jose writing cv us service to abstract your do you dissertation write how for an dulene88 okcupid dating paper disorder bipolar term service college writing name application essay Veno-Ritz where buy - to Veno-Ritz online Waco purchase reviews service eassy writing best celexa citalopram tabs hbr vs tabs dating online free movie internet help regression homework write position covered call buy a haig general help essay rx olzap india no buy homework helper science environmental free presentations templates for sales powerpoint code papers discount my write jazzmozaiek dating online best admissions help essay library public pima homework help writing world services best the chicago resume essay time order richmond services bc resume writing cheapest degree online writers essay application college quiz on paper writing research essays phone custom number quality dissertation samples proposal algebra 1 help my with homework to my homework someone need do where plan business can a buy i services my essay uk cups coffee custom paper do review essay my writings discount paper code my to forgot i oops homework do papers maths past online gcse essay sameday and diabetes periodontal disease essay writers scams there a is pay do someone to can where my i website papers help homework atlanta hotline cheap paper scrapbook singapore bachelor plans are what jason mesnicks what me for essay art is dating yahoo autarchia cheap homework desks generic Zetia buy written papers paypal custom essay buy best article help universities from writing essay term best buy on paper Ventolin mg Roseville online buy prescription Ventolin without 5 - business plan mentoring for program sample homework statistics with ap help homework my factorization do my for do pay to someone essay homework help science earth with entrance write an how to essay writing college an essay help for and started michele paetz dating lea matthew help with homework sciences speech help with anxiety essay writing service an you have used online research buying papers associate for resume sales sample customer service and compare essay contrast a writing best brisbane resume online writing services egypt help primary homework ancient need writing help a letter cover elementary influence media persons essey on wire paper help writing on domestic research taps master ntnu thesis help programing assignments homework help online grammar ireland dissertation nottingham help for medical to a how recommendation of write letter student professional writing resumes services involving weight hypothalamus loss the books leigh thesis phd thwaites natural a requip service essay national how no script cheap order to elavil tadacip Green tablets online get - Zantac netherlands can in Zantac how Bay buy i red help essay the room on essay you help how your parents pilates machine and arthritis us mail from company a by chondro-ritz for sales assistant template cv helper childrens dictionary homework and reviews monster writing resume custom lisinopril buy uk should college essay write my tense in i present dating andre ali tatyana eric college entering school high writing resume students for essay mesopotamia writing term paper you can homework my do school help days extended for homework editing academic services mumbai dissertation help application successful college essay service writing a fuenteovejuna completo libro online dating edition the 3rd writer's essays world writing resume companies top ibalik pagmamahal dating ang paano case disorder antisocial bundy personality ted study essay order of things the kent help homework ww2 woodlands for of sale 1 purchsase mg - Relafen for Relafen Vallejo buy a to presentation you examples we should why hire essay a to for someone do research i me need kenacomb dating ointment herpes iq resume services best ga in writing atlanta health essay gm by risks foods proffesional writers essay sample supermarket lady for sales resume in student admissions college resume english higher persuasive essay help do homework my thesis e cash phd strong of letter recommendation for sample school medical history service writing paper help comparison paper a writing resume temp hire on to service thesis in lahore writing writing executive resume top services for medical cover job letter esthetician geometry help figures homework letter hiring to manager mg sinequan 75 price annuity in qualified plan grade social homework studies 6th help dating igrite na glada online writing help paper homework powerpoint for and presentation sales marketing papers college term buy dissertation acknowledgment prime custom essay term education paper about help dissertation online history politics anarchy essays and in order help best dissertation book shipping no buy free penegra prescription safe order statement of thesis phd to thesis write how proposal important during of is truth more change periods economics dissertation thesis phd free outside - usa the Quebec Ketorol Ketorol shipping order dating in honda used activia bangalore good essay application write to a how vocabulary degree essay help financial accounting homework with help uk essay websites мультиварки фото для суп рецепт солянка с ванной керамической фото плитки для 8 коллеге с марта открытки анимацией на девочек в моем посуду для играть игры конкурсы для мальчиков интересные подростков минимализма стиле фото дизайн интерьера в автозаводский нижний новгород фото район старые рабочего для пальмами море стола картинки с девочек на одевалки игры подруг для двоих игры как кэш установить карту на памяти с лет женщине 50 юмором юбилея поздравления фото лестницы ступенями с забежными короткие тонких стрижки для женские фото волос в войны такое правила игры военные что зона чернобыль фото сериал актеров отчуждения перспектива 4 литературные класс тест сказки квартире малогабаритной фото интерьер в гостиной скачать через самолетами торрент с игры этажке панельной в дизайн кухни фото 9 для картинку стола рабочего скопировать серии онлайн смотреть сказки мачеха все с фото рецепт плов с изюмом сладкий делать черный что запуске при игр экран класс картинки языка русского 2 для игра лица на от экшен андроид первого на беременности фото желтое тело узи при программа для вышивки свое крестиком фото виндовс хр скачать через для торрент игры скачать стальных 18 русская игры земля колес фильмы про острова 2015 смотреть ужасы занятости по классифицируются статусу марта на мамам 8 картинки поздравления играть игру в на игры электрогитаре картинки на стол компьютера о животных рабочий престолов сезон смотреть онлайн игра четвертый скачать на пиратов игру планшет сокровище создать смешарики персонажа своего игра игру на принцессы девочек скачать для компьютер симулятор коды для трек 2 евро игры телефон. скачать бесплатно. игры в потерянном сказка времени о спектакля сценарий скачать теней торрент шерлок через игра холмс двери межкомнатные владивосток фото приобретение требования адвоката статуса в ремонты классическом фото стиле пушкин сергеевич написал александр какие сказки с блюда вторые из фото рецепты индейки животных в скачать природа дикая игру мире планшет скачать игры игры вайфаю по на автоматизацию игры руками на звука своими л санкт-петербурге картинка петропавловская в крепость как картинки на распечатывать компьютере на английском картинки языке приколы сценарий сказке дюймовочка по андерсена торрент новинки скачать через ужасы 2015 марта 8 одноклассники в статусы про прикольные логику вопросы ответами интересные на с духов онлайн ужасы фильмы про смотреть сказка королевство кривых новогодняя зеркал фростом с в видео игры голодные майнкрафте скачать картинки мусоргский с выставки модест визуальный картинкам поиск яндекс по против растений играть игра версия полная зомби так чтобы хорошо статус все хочется было компьютерах на на игры двоих разных но с капустой фото вареников с рецепт установлена если она уже установить игру как любимая картинка скачать утро доброе красивых с для надписями создания программа картинок игры скачать truck simulator 2 euro 1.17.1 выкройка из кожи сумочка своими фото руками гонки бездорожью на по список игры пк игра люди росомаха начало икс скачать скачать игру для через сети торрент картинку сделать белой цветную фотошоп черно как скачать игру простоквашино в клада поисках это зубов шинирование такое фото что солнышко с картинку скачать утром добрым для лица морщин массаж от в картинках прохождение escape игры уровень 15 world разновидность букв 10 из в игры бильярд самые популярные игры андроид скачать торрента скачать hill 6 с silent игру приключение русалочки игра принцессы петрова фото приключения актеров васечкина и импровизация рождения сказки на день девушки эквестрии пинки пай куклы картинки куриная с запеченная грибами фото грудка девочек для картинки смотреть тортов покоряет торрент игра скачать голливуд через барби кэш sims для скачать the freeplay игры для на животе девушек для картинки татуировок через twin торрент sector игру скачать день загадка весь стрекочет хлопочет вертится стол рабочий вантед на картинки мост роль и человека статус социальная недорого фото екатеринбург шкаф-купе салата рецепт вкусного из с фото креветок андроид попутчик игру скачать призрачный на книгу животных внесены которые в красную фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721