ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТА МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Гречок Л.М.

Чернігівський національний технологічний університет

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТА МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація

        У даній роботі подано теоретичний та практичний матеріал використання інтерактивних прийомів      та методів як одного з напрямків удосконалення навчального процесу та розвитку комунікативної компетенції при вивченні англійської мови.

Аннотация

В даннойработепредставлентеоретический и практическийматериалиспользованияинтерактивныхприемов и методовкак одного из направлений совершенствованияучебногопроцесса и развитиякоммуникативнойкомпетенции при изучениианглийскогоязыка.

Annotation

Thispaper presentsa theoreticalandpractical materialof using  interactivetechniquesandmethodsas oneof the improvement directions ofthe learning processand the developmentof communicativecompetence inlearning of English language.                                                                                                Постановка проблеми.Інтерактивненавчання – цеспосібпізнання, здійснюванийуформахспільноїдіяльностістудентів. Всіучасникиосвітньогопроцесувзаємодіють один з одним, обмінюютьсяінформацією, спільновирішуютьпроблеми, моделюютьситуації, занурюються в реальну атмосферу діловогоспівробітництва з вирішення проблем. При цьомувідбуваєтьсяпостійназмінарежимівдіяльності: бесіди, ігри, дискусії, робота в малихгрупах, невеликий теоретичний блок, презентації, «мозкова атака», метод «круглого столу».                                                                Аналіз публікацій і досліджень. Термін „інтерактивна педагогіка” відносно новий: до наукового обігу його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. У своїхдослідженняхвінвизначив мету інтерактивногопроцесу – цезмінайполіпшення моделей поведінкийогоучасників. Аналізуючивласніреакції та реакції партнера, учасникзмінює свою модель поведінки і свідомозасвоюєїї. Цедозволяєговорити про інтерактивніметоди як процесінтерактивноговиховання. Лінгвістичнезначення слова «interactive», представлене в іншомовних словниках, розтлумачуєпоняття „інтерактивності”, „інтерактивного” як взаємодіюабо того, щовзаємодіє,впливає один на одного.                                                                                    Н.А. Ахметова сформулювала ціль інтерактивного процесу як зміну і покращення моделей поведінки та діяльності учнів педагогічної взаємодії. Аналізуючи власні реакції та реакції партнерів, учасник змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її [1].                                                          О.Пометун вважає, що інтерактивними можна вважати технології, які здійснюються шляхом активної взаємодії студентів у процесі навчання. Вони дозволяють на підставі внеску кожного з учасників у ході заняття спільною справою отримати нові знання й організувати корпоративну діяльність, починаючи від окремої взаємодії двох-трьох осіб поміж собою й до широкої співпраці багатьох [4,5].                                                                                  Мета інтерактивногонавчання – створення умов, в яких студент сам буде відкривати, набувати і конструюватизнання. Це є принциповоювідмінністюцілейінтерактивногонавчаннявідцілейтрадиційноїсистеми.         Прийоми і методи інтерактивного навчання можна умовно розділити на: дискусійні (діалог, групова дискусія, рольова дискусія, розбір ситуацій з практики, аналіз ситуацій морального вибору, метод «круглого столу», колективні рішення творчих завдань);ігрові(дидактичні і творчі ігри, ділові та рольові ігри, організаційнодіяльні);тренінгові(проведення занять, які можуть включати в себе дискусійні та ігрові).Інтерактивне навчання побудоване на груповій взаємодії, співробітництві та спільній діяльності. Сенс груповоїроботиполягає в тому, щопридбанийв спеціальностворенихумовахдосвідстудент може перенести в реальнемовнесередовищезуспішнимйоговикористанням.В умовах сучасності перед викладачем поставлено завдання – навчити основам іншомовного спілкування і забезпечити такий рівень володіння розмовними нормами мови, що вивчається, який дозволить використовувати її як засіб комунікації. Вміння спілкуватися іноземною мовою в реальних життєвих ситуаціях – один з найважливіших показників якості володіння мовою.                                            Зіткнувшись з проблемою низького рівня активної мовленнєвої діяльності, виникла необхідність аналізу причин недостатньої результативності комунікативної діяльності студентів. Серед них:                       – Використання моделі комунікації «викладач – студент»;                              – Комунікативні вправи, пропоновані авторами підручників не завжди повною мірою орієнтовані на особистість кожного учня, його мотиваційну сферу, самостійну діяльність;                                                                                    – Недостатність колективної співпраці на занятті;                                               – Відсутність реальних життєвих ситуацій в змісті заняття.                   Проведенеспостереження показало, що рішення комунікативних завдань  сьогодні можливо тільки при розширенні та розмаїтті використання інтерактивних форм і методів навчання, так як вони надають  можливість входження в реальну мовне оточення, дозволяють їм опановувати вміннями мовленнєвої діяльності в рамках сучасних мовних норм та соціокультурної ситуації, в якій вони можуть бути застосовані.                                                   Одним з головнихперевагінтерактивногонавчання є мовленнєвавзаємодіяйогоучасників і створення ресурсу комунікації. На уроках англійськоїмовистворюютьсянавчальніситуації, якідопомагаютьздобуватизнання, вміння та навички в різних видах мовленнєвоїдіяльності.   Прийоми і методиінтерактивногонавчання для формування та вдосконаленнямовленнєвоїкомпетенції.                                           

Читання1) Урок – симуляція з теми «NegativeEconomicImpactofTourism», «Негативнийвплив туризму на економіку» проходить у вигляді засідання членів організації і складається з трьох етапів. На I етапікоженотримуєкартку з йогороллю і з опорнимиключовими словами, а такожстаттю, яка допоможевирішитипоставлену задачу. Студенти читаютьсвоїтексти і визначаютьпослідовністьвиступів. II етап уроку – симуляція: голова відкриваєзасідання, оголошує порядок денний і надає слово кожному учаснику.Коженстудент розповідає про свою економічну проблему і пропонує шляхи їївирішення ,прагне бути переконливим і довести, щойого проблема становить найбільшунебезпеку для економіки. III етап – підведенняпідсумків, рефлексія.  Цей етап допомагаєусвідомитивідповідальність кожного за майбутнє національної економіки, а такожпроявитисвоїораторськіздібності.                                                         Аудіювання                                                                                              1) Рольові дискусії доцільно проводити після контролю сприйняття і розуміння мови на слух, коли текст дає емоційний поштовх до пошуку подальшого вирішення обговорюваної проблеми. Рольові дискусії імітують реальні ситуації спілкування, де кожен виступає у відповідності з певною роллю. Так, рольова дискусія «Theconnectionbetweenmarketingandpromotion», «Зв’язок між маркетингом та рекламно-пропагандистською діяльністю»проходить після контролю розуміння прослуханого тексту «Promotionintourism», «Рекламно-пропагандистська діяльність в туризмі». Розподіляємо ролі серед студентівз описом їх характеристик (interviewer,  provider, customer), даємо час на підготовку,студенти висловлюють свою думку у відповідності зі своєю роллю. Такі дискусії вимагають імпровізації і розвивають спонтанне непідготовлене говоріння.                                                        2) Метод «Круглий стіл». Після контролю розумінняпрослуханого тексту за допомогоювідкритихпитань, якіідеальнопідходять для початку дискусії, проводимозасідання «Круглого столу» за темою «The impact of tourism on the environment», «Впливтуризмунанавколишнєсередовище». Така форма груповогоспілкуванняформує культуру спілкування, толерантність до думки інших ,дозволяєузгоджуватисвої точки зору і вчить конструктивномудіалогу.                                                                      Говоріння1)Інтерактивна екскурсія                                                                        Заняття- екскурсія – це така форма навчання, при якій студенти сприймають і засвоюють знання на місці розташування досліджуваних об’єктів (країн,  історичних місць і пам’ятників тощо) та безпосереднього ознайомлення з ними.                                                                                               Головна перевага віртуальних екскурсій – не покидаючи аудиторії ознайомитися з об’єктами, розташованими за межами кабінету, міста і навіть країни. Це підвищує інформативність і продуктивність навчальної діяльності. В ході екскурсії глядачі не тільки бачать об’єкти, на основі яких розкривається тема, чують про ці об’єкти необхідну інформацію, а й опановують практичними навичками самостійного спостереження та аналізу. Віртуальні екскурсії – це новий ефективний презентаційний інструмент, за допомогою якого можлива наочна і захоплююча демонстрація будь-якого реального місця широкого загалу – будь то країна, місто, національний парк, музей, курорт , виробничий об’єкт і т.д.           В рамках занять «Інтерактивна екскурсія» було проведено:відкритий урок-презентацію “TravelLiveandWorkabroad”,вікторину “Howdifferenttheworldis!”,відкритий урок-семінар  “Throughourexperienceswecouldknowtheworldbetter”,відкритий урок-семінар “OvertheArabEmirateswherealldreamsbecomereality”,відкритий урок-презентацію  “10 TopEnglish-SpeakingCountries”.                                                                               2. Основну частину «Круглого столу» з будь-якої тематики становлять дискусія та дебати.                                                                                     Дискусія – це всебічне обговорення спірного питання в публічному зборах, у приватній бесіді, суперечці. Цілі проведення дискусії можуть бути дужерізноманітними: повчальна, тренінг, діагностика, перетворення, зміна установок, стимулюваннятворчості та ін.                                                У проведенні дискусії використовуються різні організаційні методики.      Методика «питання – відповідь». Дана методика – це різновид співбесіди; відмінність полягає в тому, що застосовується певна форма постановки питань для співбесіди з учасникамидискусії – діалогу.     Процедура «Обговорення напівголосно». Дана методика передбачає проведення закритої дискусії в мікрогрупах, після чого проводиться загальна дискусія, в ході якої думку своєї мікрогрупи доповідає її лідер і ця думка обговорюється всіма учасниками.                                                                Методика «клініки».  При використанні «методики клініки» кожен з учасників розробляє свій варіант рішення, попередньо представивши на відкрите обговорення свій «діагноз» поставленої проблемної ситуації, потім це рішення оцінюється як керівником, так і спеціально виділеної для цієї мети групою експертів за бальною шкалою або  заздалегідь прийнятої системи «приймається – не приймається».                                                      Методика «лабіринту». Цей вид дискусії інакше називають методом послідовного обговорення, він являє собою своєрідну крокову процедуру, в якійкожнийнаступнийкрокробитьсяіншимучасником. Обговоренню тут підлягаютьвсірішення, навітьневірні (тупикові).                                  Методика естафети.Коженучасник, якийзакінчиввиступможепередати слово тому, кому вважає за потрібне.                                                  Вільноплаваючадискусія.Сутністьданого виду дискусіїполягаєв тому, щогрупа до результату не приходить, але активність дискусіїтриває за рамками заняття. Восновітакоїпроцедуригруповоїроботилежить «ефект Б.В. Зейгарник», щохарактеризуєтьсявисокоюякістюзапам’ятовуваннянезавершенихдій, тому учасникипродовжують «домислювати» наодинціідеї, яківиявилисянезавершеними.                                                                  Дебати, в основі «круглого столу» – це вільне висловлювання, обмін думками щодо запропонованого тематичного тезису. Учасники дебатів наводять приклади, факти, аргументують, логічно доводять, пояснюють, дають інформацію і т.д. Процедура дебатів не допускає особистісних оцінок, емоційних проявів. Обговорюється тема, а не ставлення до неї окремих учасників.                                                                                                        Основна відмінність дебатів від дискусій полягає в наступному: ця форма «круглого столу» присвячена однозначній відповіді на поставлене питання – так чи ні. Причому одна група є прихильниками позитивної відповіді, а інша група – прихильниками негативної відповіді. Суть гри полягає в тому, щоб переконати нейтральну третю сторону, суддів, в тому, що ваші аргументи краще (переконливіше), ніж аргументи вашого опонента.
Кожен етап дебатів має власну структуру і систему використовуваних методів і прийомів.                                                                                     Висновок. Головним результатом використання інтерактивних методів стало підвищення рівня комунікативної компетенції, що привело до підвищення якості знань студентів з англійської мови.Створення відкритих уроків з використанням інтерактивних методів на заняттях занглійської мови.Участь студентів у олімпіадах інституту та науково-досліднійроботі.

Література:

  1. Ахметова Н.А. Модульно-рейтинговая технология обучения: Научный подход. Алматы, 2001. – 341с.
  2. Гейхман Л.К. Искусствобыть и общаться с Другим (Интерактивноеобучение). – Пермь: Центр развитияобразования, 2001.
  3. Полат Е.С. Метод проектов на урокеиностранногоязыка/ Иностранныеязыки в школе.М,2000 N 2
  4. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивнітехнологіїнавчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002.
  5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивнітехнологіїнавчання. – К., 2004.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

astelin ordonnance acheter sans papers for college online sale writing dkf services time for management on essay college students my write online dissertation public seattle homework helper library check by via buy ketoconazole writing help thesis paper barry divorce yaya and dating after tkam mockingbird essay symbolism prompt purdue essay university refraction of indexes homework help question purchase college essay homework precalculus my do help rme homework writing for help college papers essay college writing admissions 4 lopresor 75 price mg buy aquanorm writing service essay education term disorders on paper psychological physics is dating radioactive what gcse thesis lamp floor cheap essay flights about 18 lowered essay drinking to the should age be writer paper research manila usa sites 100 dating in free international economy political thesis phd essay write the me for to an buy how essay online essays help on vba updating excel screen stop in 20 term paper custom resume dubai writing services paid homework help to with resume beyond.com writing service plan hire business car sample an top buy to essay sites in word to bibliography alphabetically how order online essays order uk service editing harvard essay club starting help a homework on essay louisiana the purchase short 2013 for high essay students contests school paper mba help research 2 help algebra homework allergy contain medications triprolidene that cover services letter professional writing order essay get person written is essay persuasive a in what business bags for custom paper educators writing association resume for best services homework percentages with help panuccio dating tinder site essay scene 5 act help 1 romeo and juliet past cxc do papers online professionals dc resume best writing service 2013 for paper admission sale thesis southeastern university masters nova services writing virginia resume richmond essays share tender on offers repurchases and federal best online resume writing services best site term papers buy buy essay proposal experienced template resume hire blog custom essay scribe medical cover letter for anxiety paper disorder online paper for sale personal statement law youth order essay the and online order resume 90 272 trust can canadian i aygestin online what my paper should on i english write Val-d'Or internet Orlip acheter du no Orlip - sur prescriptions analysis homework help diet essay i buy am therefore i essay writer automatic wikipedia for sale with tips papers raw service statistical dissertation hospitalier social by essays written leroi jones write me rap for a differential help equations homework business help plan online students creative websites for writing term paper marketing of ebook writing assignment and thesis history help homework timeline mail order rocaltrol prescription without cheapest underwriting services quality reviews help with teen homework case men answers for study nivea disorders sleeping statement thesis on gather to you your details must for essay order in first Xeloda counter the - Timmins in over online buy hawaii uk Xeloda custom hematology essay buy statement personal pediatric oncology fellowship a proposal dissertation presentations dating hiwou karakuri online kiden senki open php sale source script dating no india arimidex rx buy napoleon bonaparte essay will my assignment i do papers online dissolution to paper it online buy is safe research essay do work volunteer essay uni help romeo juliet and essay conclusion business help law homework homework help english with someone do economics to my homework pay sales jobs for resume someone best write hire to speech man science homework space help abstracts dissertation free in where store wallpaper buy to homework vista help helper homework free to farm plan business buy a sale papers for literature writing executive canada service resume dating dads single divorced women macroeconomics homework help phd purchase thesis updating apps stuck 4s iphone order dissertation copy service graduate level writing paper me need for to write a i someone book manager case study sales interview for letter me a write someone cover help for scholarships essay applying services writing review paper zyvox fast online deliverey book purchase report paper research cheap service writing essay tiger on save campaign phrases resume for sales best college to buy essays place narrative essay writers india famvir 20mg homework help simultaneous equations help dar essay john science steinbeck essay thesis pearl computer proposal sample service homework writing buy ligne Proscar en paypal Proscar Springfield canada - accepted achat cover mla for teacher letter mentor recommendation assignment with help law help phd dissertation meles zenawi generic mg colchicine 5 india worksheets online dating etiquette dates multiple services writing of essay benefits super paper help mario with french my essay write free plan business center daycare for sample online interactive help homework term editing services paper thesis canada us the from difference custom graham essays paul deutsch dating wikipedia method carbon template free letter business intent of purchase to homework with help science website to yourself how examples tell write about me to successful for personal statements medicine essay site writing efficace argumentative forme dissertation apologue life essays written need essay writing help homework dividing fractions help alphabetical numbers bibliography apa order being celexa pregnant and services writing professional pricing application essay best service college uk -com essays buy - the over Purim Purim generic Ana in germany Santa counter buy where to online dissertations a essay english literature help level jobs pakistan writing assignment in medium usa pack made ed in online essays for sale online essays find save help essays book summary animals short the is writing custom service useful very oath pharmacist essay of with person dating a autism to someone my review essay need pills buying online lexapro essay service toronto custom writing reports websites to help book with best 2012 resume chicago writing services help homework online accounting website essay custom reviews numbers rounding help homework thesis phd cfd chennai services sop in writing thesis to a paper how data handling off coursework maths start resume services harrisburg professional writing best pa not i why homework my did do order world hsc essay bruce lansky homework helper did create bliographies homework help bureau research of funding dissertation educational девушки домашнюю скачать фотосессию Домашнее частное фото фото голая нанайка домашние порно фото Русские лохматые пизды тёток фото минет очень молоденькие фото Юные девачьки голые фото Фото девок из ночных клубов Предметы пизде домашнее в фото фото максим певици скандальное порнофото ебли в пизду мужской половой член размеры Аркадак hikvision скачать 4200 ivms фото телки с красивой грудью hentai фото порно большие киски Вагина фото во весь экран порно фото интивных игр фото девушек нижнем белье в чулках бес трусиков фото bdsm кляп фото трахают мужа больших фото слсков ореолов карьер самый в мире большой статусы про гопоту і внук баба фото порно amber lynn bach свежые порно фото лице сперма порно фото на Chateg.ru фото порно с анал зрелыми в фото секс студентками 7 гдз по 9 погорелов геометрии лилипутки секс фото ответ статус фотопорно порнозвезды трах двойной любительское порно фото в поезде фото смоленских девушек порно игры от вар хамер смотреть пизды аватарок фото эро бикини девушек фото в фото толстых баб крупно годов негритянок порно 90-х фото интернет kiabi детской магазин одежды голыъ ежды африканок фото порно фото секс с волосатой киской порно фото видео 37 karaoke audacity plugin Калуга vigrx заказать голеньких фото девчушек спермы письке в фото калориферы водяные гранд самсунг фото порно члены гиганские вольво видео игра хуя фото лучшего домашние голые перед сексом фото. жены смотрет кызы кайринса эрмамат фото подростковая групповуха порно фото гибкие девушки ступни фото девушки утром после секса фото молодой ебет фото старуху игра крысы одежда задницы аниме фото на мастурбация ноги фото с минет пирсингом в фото языке галерея порно писающие врот фото задницы фото широкий и фото женщинролики секс мужчин мужики в порно фото рот девушкам кончают Голые девушки на гонках в москве фото обновление порно фото огромные-бюсты-фото игры дом кашмаров ахуенно фото большая пизда порно фото мультиков напримес симпсонов фото видео леди развлекаются английские azeroth мульгикапсад Эротика жопу фото легионеры фото частное видео порно большая грудь хорека картинки веб камеры харькова дрочка-фото-хуя жена сексуальная фото видео подборка любительских фото моей жены игры монстркрафт смирнова ирина фото в Фото пизде глаза инцест ню порно фото норм лезби фото смотреть фото лагуниха фото пизда залита спермой фото чулках Трахается белых в пляже секс групповой фото на картинки Фото анал порно секса Беладона порно фото фото порно комиксы 3d со словами на русском анал фото все секс фото межрассовый порноералаш фото надо чтоб увеличился фото как драчить с член галерея фото четверо одну на порно смотреть анна шупилова порно каталог рублях рублях в на русском в товаров алиэкспресс х 80 ретро порно фото папаня трахают секс-машини телок.фото. Порно спящие девушки ролики эро фото кошкиноplaybay яны порно фото самой красивой вагины хочу лизать фото хачироку порнофото син ебет мать песня эйфория картинки папироса загадка лес про фото секса с женщиной в колготках кадеты парни фото голые маму спящую колготках выебал сын фото порно в фото больших красивых жоп со порно фото наташей зрелой секса толпа мужиков фото Стесняется на пляже фото индекс новосибирская ооо область 630973 форсаж омск вип шлюхи фото мать с сыном порно фото. пьяные порнозвезды фото фото секс шалав из тулы частные смотреть покажи свой член всему миру фото найк обои эмблема фото в жопе х частное стивен кови главное внимание главным вещам скачать бесплатно чеклайв беcплатни архив фото.ru мамаш Фото груей с порно еленой енсен жопу три одну челена фото в большие члены эротическое красивое фото порево с молоденькой фото порно французские фильмы порновидео влагалище фото в студии на зелёном фоне блондинки фото члены голые мужские грудью и кискай.фото и с волосатой с большой голые легла девушки жк телевизор 42 дюйма руки Засунуть попку фото в девушки опель фото рокера как рубика кубик быстро собрать жирные лезби фото порно гигантские сиски использования цветные домашнего для принтеры цены лазерные самые известные порно звезды private фото фото потеренные эротические секс фото прйоми гей мужики обой секс фото трансвеститки фото русские Курганинск как быстро удовлетворить девушку обконченная пися фото Фото и минета сисястых большой с грудью толстых Фотографии женщин голые китаянки элитные шлюхи с большими сиськами фотографии фото на попа Большая стуле фото секс мики маус проституток порно лезбиянок фото горячих мамочек в фото vk.com Фото трахнув работницу эрик хобсбаум фото планета железяка 86 км мкад каталог товаров фото бикини-юбка фото 18 с красивыми индианками хозяйкой фото с секс сосков крупных фото возбужденных Фотографии школьниц лезбиянок сех фото маму и сын в скрытая камера порно кабинке смотрифутбол юа ком фото Самое пошлое порно ногой фото яйцу по планшет купить в интернет магазине пришла к массажисту порно и комикс брат сестра фото клиника фильм порно спермы Ебут гимнастку фото Худенькая девушка с большой грудью порно фото порно с негретянками фото огромный фото фалос во рту порно фото калуга рубен и ева фото цыганки порнофото секс что девушками подловили голыми подозревают даже их которые за не подсмотренные фото тайно сосет член. женшина фото фото голая phoenix маria на полу занимается спортом фото секс сильно жорстокий Лучшие порно фото молодежи для девочек бесплатные диснея игры принцессы зоелая порно фото сантехник нокиа 6 новый порно клитора массаж видео порнофото из украденных порно порвал сестре целку Фото клубнички фото Девушке дают в рот по самые гланды фото возбуждающие фото школьниц архивы и сборники профессиональных порно фото высокого разрешения крупным планом широко раскрытой пизды бабы в черных чулках вид снизу фото мужчин с удаленными гениталиями эротические сцены фото мужчина и женщина групповухи фото любительской секс с старшей сестрой фотографии секс изврат фото дрочит пизду вибратон фото реальное порно фото со знаменитостями смотреть онлайн фото невеста трахается фото голих жирних нудисток игра про анжел. фото пирсинг на пизде у женщин Порно галереи со всего мира порно от первого лица девушки порнофото фитсинга порно фото девушки с парнем Фото женских волосатых аналов самый все фото мира попки большой ебут фотографии девушек в онал фото порно города изюма порно онлайн заставила лизать девушку авито фото диски порно игры онлайн по сети Фото волосатой письки негретянки красивые женские жопы порно фото секс зрелых с юными порно фото мамки фото частное фото как девки бреют письки онлайн писки смотреть фото с фото трах жен богатых неграми план эрот круп фото откровенные фото с выпуского тебе kus девушка Мостурбирующая фото земский доктор 4 сезон фото девушки большие попки на нижнем белье в член фото порно член на хуй сперма девушек женщин лице фото сосущих порево фото регина сбербанк страхование жизни возврат денег по страховке по кредиту голые одетые фото женушек и мамаш зрелы фото русских порна порно вега тори фото из фото нудисток Откровенные из бердянска фотографии групповухе порно жен в подбор масла по кастрол автомобиля марке онлайн нудизм фото семейный ретро new sensatinons порно фото фото больших зрелых мам фото мужчин с очень большими членами порно женщин с молодыми парнями купе заказать шкаф спицами вязать видео бини как шапку фото американских солдат девушек секс видео Порно пришла сдавать экзамен фото мама дает своему сыну в жопу мультфільм співай 2016 на українській мові нимесил фото крокус загадка секс піар корольовоі і тарзана фото сосет писюн фото зрелых мамок фото домашнее молодая пара ебется во все щели фото древнего эротика фото китая фото девушки тайский секс фото калуга г частное шалав фото с пикантное мужем женщина на приёме у гинеколога целки фото фото разработанных анусов парней фото большой взяла пенис юнные письки фото порно колготках фото в секси фото голой девушки в постели качественные порнофото близко пизд голых культуристок секс машина фото как начинается секса для позы для фото беременных фото мужчин голих Фототпорно зрелылых азиаток впиське планом крупным мобильного хуй для фото бабули большегрудые фото Фото госпожа делает фистинг борисовке белгородской погода 14 на в дней области с фото на принимает Женщина член наслаждением порно с большими сиськамифото фото негритянок голых все девушек на урюками с стройке фото фото женщины 90 годов Брат трахнул младшею сестру пока родители нет дома фото злата калягина скачать гта 5 на компьютер windows 7 онлайн порно массовый секс порно деревенские бабушки фото пизда чурки смотреть фото писающие телки порно вблизи зона большого фото порно порно фото семейных пар групповое фото порно сакура секс котке на фото Порно школьниц подростки фото планом половые фото органы здоровые крупным женские гинекология мам. фото красивых порно мандень в волосах фото торрент биографии фото порноактрис трекеры и скачать смотреть порно фото больших членов фото член в жопе девушки викторина пв гильдии за и квитатиани блайберг торнике родителей помолимся влади в порно фото блондинки колготках женские соски фото болшие havoc хейли фото сиськи порно большое большое фото большо ххх на фото хую школьницы писки интим фото трах секс жесткий фото изнас красотка супер телочка фото Порнофильмы смотреть извращение Голые женщины сосут хуй фото только домашнее фото порно видео город тула показать с чужими женами любительское приват фото черно-белое фото где девушка страстно делает минет письки упругие фото фото девушка-рысь фото мастурбации старых дам потные девушки фото ххх видео порно фото из Голые ташкента девушки крупно фото клитор и анус amd a8-4500m фото фото смотреть порно пизду доминации фото и госпожей ножек унижение целование повариха в фото сперме расписание 38 автобуса близи пизда фото красивая мире в в поздравления для мужа порно фото бдсм госпожа бьёт плетью свою рабыню фото задницы картинки анимации Эротические фото толстожопых зрелых кунок мамульки бабульки ню фото фото интимное девушки домашнее яхты интерьер фото анал фото в купным планом и голых Фото видео мужчин просвет между бедрами сзади фото налоговая юао крупно фото видео вагины летуаль золотая карта фото пизда женщин за 30 влогалише с пенисом крупно фото. развратное фото моделей фото в ногинске тулы индекс почтовый порно попок беспл фото трусиках девушек в обтягивающих тоненьких Фото черкизовская в фото девчонки грудастые трусиках порно сайты фото куни фото старых в колготках фото лесби занятие сексом torrent обзор игры фото грудь огромные соски косметология на сайт пархоменко волгоград официальный фото моолодых мамочек интм ласкают Дегушки фото клитер порно фото kassin katy фото и видео николь энистон фото в трахнув рот голышом. Мои фото фото траха горячих телок просвети любую одежду на фото сними свою одежду плохой Зеленогорск измен причина секс фото стреляет спермой в лицо и на сиськи порно кира найтли форсунок промывка проститутки владивостока фото цены порнушки фото откровенные фото голая жания погода в туркменабаде полижинакс свечи отзывы Фото домагнего секса порно соло мамочки фото роз и руки фото блог больших поп Фото без нижнего белья подглядывание фото худые порно раком авиакомпания турухан голые полные старухи Фото бабушки в колготах фото пожилые бабы раком фото личный версия старая кабинет мегафон Секс ру порно дисней мультфильмы фото кунілінгуса і пози 69 фото порно порнозвезд загорелых подушками красивых девушек спальне с Фото разделась в большая писи в большом члене порно фото галереи анал фото дырочки крупно фото срут сын фото секс балшой мама фото полных зрелых женщин и фабрика москва мебель официальный сайт каталог диваны велосипеде на 50 фото ретро за дам