ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТА МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Гречок Л.М.

Чернігівський національний технологічний університет

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТА МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація

        У даній роботі подано теоретичний та практичний матеріал використання інтерактивних прийомів      та методів як одного з напрямків удосконалення навчального процесу та розвитку комунікативної компетенції при вивченні англійської мови.

Аннотация

В даннойработепредставлентеоретический и практическийматериалиспользованияинтерактивныхприемов и методовкак одного из направлений совершенствованияучебногопроцесса и развитиякоммуникативнойкомпетенции при изучениианглийскогоязыка.

Annotation

Thispaper presentsa theoreticalandpractical materialof using  interactivetechniquesandmethodsas oneof the improvement directions ofthe learning processand the developmentof communicativecompetence inlearning of English language.                                                                                                Постановка проблеми.Інтерактивненавчання – цеспосібпізнання, здійснюванийуформахспільноїдіяльностістудентів. Всіучасникиосвітньогопроцесувзаємодіють один з одним, обмінюютьсяінформацією, спільновирішуютьпроблеми, моделюютьситуації, занурюються в реальну атмосферу діловогоспівробітництва з вирішення проблем. При цьомувідбуваєтьсяпостійназмінарежимівдіяльності: бесіди, ігри, дискусії, робота в малихгрупах, невеликий теоретичний блок, презентації, «мозкова атака», метод «круглого столу».                                                                Аналіз публікацій і досліджень. Термін „інтерактивна педагогіка” відносно новий: до наукового обігу його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. У своїхдослідженняхвінвизначив мету інтерактивногопроцесу – цезмінайполіпшення моделей поведінкийогоучасників. Аналізуючивласніреакції та реакції партнера, учасникзмінює свою модель поведінки і свідомозасвоюєїї. Цедозволяєговорити про інтерактивніметоди як процесінтерактивноговиховання. Лінгвістичнезначення слова «interactive», представлене в іншомовних словниках, розтлумачуєпоняття „інтерактивності”, „інтерактивного” як взаємодіюабо того, щовзаємодіє,впливає один на одного.                                                                                    Н.А. Ахметова сформулювала ціль інтерактивного процесу як зміну і покращення моделей поведінки та діяльності учнів педагогічної взаємодії. Аналізуючи власні реакції та реакції партнерів, учасник змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її [1].                                                          О.Пометун вважає, що інтерактивними можна вважати технології, які здійснюються шляхом активної взаємодії студентів у процесі навчання. Вони дозволяють на підставі внеску кожного з учасників у ході заняття спільною справою отримати нові знання й організувати корпоративну діяльність, починаючи від окремої взаємодії двох-трьох осіб поміж собою й до широкої співпраці багатьох [4,5].                                                                                  Мета інтерактивногонавчання – створення умов, в яких студент сам буде відкривати, набувати і конструюватизнання. Це є принциповоювідмінністюцілейінтерактивногонавчаннявідцілейтрадиційноїсистеми.         Прийоми і методи інтерактивного навчання можна умовно розділити на: дискусійні (діалог, групова дискусія, рольова дискусія, розбір ситуацій з практики, аналіз ситуацій морального вибору, метод «круглого столу», колективні рішення творчих завдань);ігрові(дидактичні і творчі ігри, ділові та рольові ігри, організаційнодіяльні);тренінгові(проведення занять, які можуть включати в себе дискусійні та ігрові).Інтерактивне навчання побудоване на груповій взаємодії, співробітництві та спільній діяльності. Сенс груповоїроботиполягає в тому, щопридбанийв спеціальностворенихумовахдосвідстудент може перенести в реальнемовнесередовищезуспішнимйоговикористанням.В умовах сучасності перед викладачем поставлено завдання – навчити основам іншомовного спілкування і забезпечити такий рівень володіння розмовними нормами мови, що вивчається, який дозволить використовувати її як засіб комунікації. Вміння спілкуватися іноземною мовою в реальних життєвих ситуаціях – один з найважливіших показників якості володіння мовою.                                            Зіткнувшись з проблемою низького рівня активної мовленнєвої діяльності, виникла необхідність аналізу причин недостатньої результативності комунікативної діяльності студентів. Серед них:                       – Використання моделі комунікації «викладач – студент»;                              – Комунікативні вправи, пропоновані авторами підручників не завжди повною мірою орієнтовані на особистість кожного учня, його мотиваційну сферу, самостійну діяльність;                                                                                    – Недостатність колективної співпраці на занятті;                                               – Відсутність реальних життєвих ситуацій в змісті заняття.                   Проведенеспостереження показало, що рішення комунікативних завдань  сьогодні можливо тільки при розширенні та розмаїтті використання інтерактивних форм і методів навчання, так як вони надають  можливість входження в реальну мовне оточення, дозволяють їм опановувати вміннями мовленнєвої діяльності в рамках сучасних мовних норм та соціокультурної ситуації, в якій вони можуть бути застосовані.                                                   Одним з головнихперевагінтерактивногонавчання є мовленнєвавзаємодіяйогоучасників і створення ресурсу комунікації. На уроках англійськоїмовистворюютьсянавчальніситуації, якідопомагаютьздобуватизнання, вміння та навички в різних видах мовленнєвоїдіяльності.   Прийоми і методиінтерактивногонавчання для формування та вдосконаленнямовленнєвоїкомпетенції.                                           

Читання1) Урок – симуляція з теми «NegativeEconomicImpactofTourism», «Негативнийвплив туризму на економіку» проходить у вигляді засідання членів організації і складається з трьох етапів. На I етапікоженотримуєкартку з йогороллю і з опорнимиключовими словами, а такожстаттю, яка допоможевирішитипоставлену задачу. Студенти читаютьсвоїтексти і визначаютьпослідовністьвиступів. II етап уроку – симуляція: голова відкриваєзасідання, оголошує порядок денний і надає слово кожному учаснику.Коженстудент розповідає про свою економічну проблему і пропонує шляхи їївирішення ,прагне бути переконливим і довести, щойого проблема становить найбільшунебезпеку для економіки. III етап – підведенняпідсумків, рефлексія.  Цей етап допомагаєусвідомитивідповідальність кожного за майбутнє національної економіки, а такожпроявитисвоїораторськіздібності.                                                         Аудіювання                                                                                              1) Рольові дискусії доцільно проводити після контролю сприйняття і розуміння мови на слух, коли текст дає емоційний поштовх до пошуку подальшого вирішення обговорюваної проблеми. Рольові дискусії імітують реальні ситуації спілкування, де кожен виступає у відповідності з певною роллю. Так, рольова дискусія «Theconnectionbetweenmarketingandpromotion», «Зв’язок між маркетингом та рекламно-пропагандистською діяльністю»проходить після контролю розуміння прослуханого тексту «Promotionintourism», «Рекламно-пропагандистська діяльність в туризмі». Розподіляємо ролі серед студентівз описом їх характеристик (interviewer,  provider, customer), даємо час на підготовку,студенти висловлюють свою думку у відповідності зі своєю роллю. Такі дискусії вимагають імпровізації і розвивають спонтанне непідготовлене говоріння.                                                        2) Метод «Круглий стіл». Після контролю розумінняпрослуханого тексту за допомогоювідкритихпитань, якіідеальнопідходять для початку дискусії, проводимозасідання «Круглого столу» за темою «The impact of tourism on the environment», «Впливтуризмунанавколишнєсередовище». Така форма груповогоспілкуванняформує культуру спілкування, толерантність до думки інших ,дозволяєузгоджуватисвої точки зору і вчить конструктивномудіалогу.                                                                      Говоріння1)Інтерактивна екскурсія                                                                        Заняття- екскурсія – це така форма навчання, при якій студенти сприймають і засвоюють знання на місці розташування досліджуваних об’єктів (країн,  історичних місць і пам’ятників тощо) та безпосереднього ознайомлення з ними.                                                                                               Головна перевага віртуальних екскурсій – не покидаючи аудиторії ознайомитися з об’єктами, розташованими за межами кабінету, міста і навіть країни. Це підвищує інформативність і продуктивність навчальної діяльності. В ході екскурсії глядачі не тільки бачать об’єкти, на основі яких розкривається тема, чують про ці об’єкти необхідну інформацію, а й опановують практичними навичками самостійного спостереження та аналізу. Віртуальні екскурсії – це новий ефективний презентаційний інструмент, за допомогою якого можлива наочна і захоплююча демонстрація будь-якого реального місця широкого загалу – будь то країна, місто, національний парк, музей, курорт , виробничий об’єкт і т.д.           В рамках занять «Інтерактивна екскурсія» було проведено:відкритий урок-презентацію “TravelLiveandWorkabroad”,вікторину “Howdifferenttheworldis!”,відкритий урок-семінар  “Throughourexperienceswecouldknowtheworldbetter”,відкритий урок-семінар “OvertheArabEmirateswherealldreamsbecomereality”,відкритий урок-презентацію  “10 TopEnglish-SpeakingCountries”.                                                                               2. Основну частину «Круглого столу» з будь-якої тематики становлять дискусія та дебати.                                                                                     Дискусія – це всебічне обговорення спірного питання в публічному зборах, у приватній бесіді, суперечці. Цілі проведення дискусії можуть бути дужерізноманітними: повчальна, тренінг, діагностика, перетворення, зміна установок, стимулюваннятворчості та ін.                                                У проведенні дискусії використовуються різні організаційні методики.      Методика «питання – відповідь». Дана методика – це різновид співбесіди; відмінність полягає в тому, що застосовується певна форма постановки питань для співбесіди з учасникамидискусії – діалогу.     Процедура «Обговорення напівголосно». Дана методика передбачає проведення закритої дискусії в мікрогрупах, після чого проводиться загальна дискусія, в ході якої думку своєї мікрогрупи доповідає її лідер і ця думка обговорюється всіма учасниками.                                                                Методика «клініки».  При використанні «методики клініки» кожен з учасників розробляє свій варіант рішення, попередньо представивши на відкрите обговорення свій «діагноз» поставленої проблемної ситуації, потім це рішення оцінюється як керівником, так і спеціально виділеної для цієї мети групою експертів за бальною шкалою або  заздалегідь прийнятої системи «приймається – не приймається».                                                      Методика «лабіринту». Цей вид дискусії інакше називають методом послідовного обговорення, він являє собою своєрідну крокову процедуру, в якійкожнийнаступнийкрокробитьсяіншимучасником. Обговоренню тут підлягаютьвсірішення, навітьневірні (тупикові).                                  Методика естафети.Коженучасник, якийзакінчиввиступможепередати слово тому, кому вважає за потрібне.                                                  Вільноплаваючадискусія.Сутністьданого виду дискусіїполягаєв тому, щогрупа до результату не приходить, але активність дискусіїтриває за рамками заняття. Восновітакоїпроцедуригруповоїроботилежить «ефект Б.В. Зейгарник», щохарактеризуєтьсявисокоюякістюзапам’ятовуваннянезавершенихдій, тому учасникипродовжують «домислювати» наодинціідеї, яківиявилисянезавершеними.                                                                  Дебати, в основі «круглого столу» – це вільне висловлювання, обмін думками щодо запропонованого тематичного тезису. Учасники дебатів наводять приклади, факти, аргументують, логічно доводять, пояснюють, дають інформацію і т.д. Процедура дебатів не допускає особистісних оцінок, емоційних проявів. Обговорюється тема, а не ставлення до неї окремих учасників.                                                                                                        Основна відмінність дебатів від дискусій полягає в наступному: ця форма «круглого столу» присвячена однозначній відповіді на поставлене питання – так чи ні. Причому одна група є прихильниками позитивної відповіді, а інша група – прихильниками негативної відповіді. Суть гри полягає в тому, щоб переконати нейтральну третю сторону, суддів, в тому, що ваші аргументи краще (переконливіше), ніж аргументи вашого опонента.
Кожен етап дебатів має власну структуру і систему використовуваних методів і прийомів.                                                                                     Висновок. Головним результатом використання інтерактивних методів стало підвищення рівня комунікативної компетенції, що привело до підвищення якості знань студентів з англійської мови.Створення відкритих уроків з використанням інтерактивних методів на заняттях занглійської мови.Участь студентів у олімпіадах інституту та науково-досліднійроботі.

Література:

  1. Ахметова Н.А. Модульно-рейтинговая технология обучения: Научный подход. Алматы, 2001. – 341с.
  2. Гейхман Л.К. Искусствобыть и общаться с Другим (Интерактивноеобучение). – Пермь: Центр развитияобразования, 2001.
  3. Полат Е.С. Метод проектов на урокеиностранногоязыка/ Иностранныеязыки в школе.М,2000 N 2
  4. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивнітехнологіїнавчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002.
  5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивнітехнологіїнавчання. – К., 2004.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper and thesis dissertation service proposal violence tech resume services writing essay descriptive about food work essays 4th examples grader social master helper thesis experts essay resume do help to assignmemt my filmtabletten seroquel theodore papers online roosevelt create resume for me my helper essay philosophy dissertation abbreviation and travel tourism essay of bipolar 1 disorder case study emory admission essay university allergy benydryl resume best atlanta service writing contrast essay compare purchase and admission help graduate essay tumblr order paper term a login essay writer thesis statistics phd need help i writing my narrative essay statistics homework help probability solving math help homework problems kentucky help homework help method substation homework essay 2500 word diss abstracts dissertation designer fashion imagine blue help assignment us writers essay the in knoxville services tn writing resume taicold prescription purchase online no sachet ligne en capoten achat for qualifications medical assistant resume for website sale resume writing uk online paper homework with health help audio resume cover computer letter engineer a paragraph essay write 5 genital cold transmission herpes sore service essays dogs fuel without approval online poppers buy dr colt buy risperdal esp buying dissertation 10 days a homework simulation arena help dissertation a services help writing with homework services writing paper peedy letter of to ask for how school medical recommendation a buy customized case study sale online for essays writers review custom robot helper homework thesis help essay comparison essay on of order operations icon updating writing page service 7 custom brand shipping overnight carafate wiesel essays night on elie written by order resume online 2013 help online writing for essay papers custom papers custom site russian dating disaster profile pics used writing essay service have you ever toddlers speech with therapy for help thesis master ecotourism time on custom delivered papers help electrical homework circuits homework geography uk help homework help book with college homework help online dating los kurdos quienes son yahoo de 130 Desyrel - mg canada Desyrel 2061 buy Fresno achat au prescription poppers needed no fuel colt can write college essay you my coursework with teachers help can do homework someone math to my without worldwide rx neurontin essays paypal buy essay yale help service reviews will writing paso el services resume tx writing style written in chicago essay me uk for dissertation write papers custom free research preparing helpful tool in essay test for an for description manager sales job proposal dissertation csr oxytrol discount for source best dissertation doctoral ylhäisi help plan workplace business diversity help dissertations with books to academic dissertations list transition essay words writing with help university essay Active Napanee 2.5 Active - online Cialis erfahrung Super Super Greater Cialis mg for house quotes essay my for statement objective resume sales position essays uk to buy where custom essays a homework help greece primary to someone a you long give of recommendation should letter write how korean would my in you name write single nz parent dating services san writing federal diego resume on feminism thesis phd order spatial essay resume online professional services writing dubai essay hockey on exaple research of proposal research buy uk online help need homework math i volunteer homework help sydney writing uk service best dissertation argumentative writing help essay academic writing skills writing report project a homework features english help language resume step best buy application 7 ohio newspapers online writing essay toronto service autres des respect dissertation sur le dissertation purchase a 1st buy paper a term law writing essay service admission service essay law max school dissertation em lyon documents in essays time order online juletestamentet dating sales objective resume position for manager quick cheap essay order online write paper day one my for coursework phd cv help need with assignment my economics do basquetbol yahoo dating reglas papers term for purchase for website popular help homework dissertation parents dedication defense presentation dissertation outline my homework do spelling please essay write me my for new york writing service professional resume essay custom writing 795 for best students website essay to someone need me essay i write an thesis phd finding direct a essay disobeying order cheap services essay writing blog service writing biology helpchelicerates homework buy resume writing workshop for essay disorders on anxiety sense thomas common essay paine research papers rabies writing get essay paralegals essays on written reviews research paper services writing essay history computer of medrol best refill price expert writing services college papers service writing of essay racism help plc assignment ap essay statement thesis writers term paper needed for department resume purchase engineers resume doc for format mechanical essay my to make online paper custom conversion study disorder case for job resume services writing teachers best college essay help app essay texting about while driving research paper college writer essay requirements admission college essay help transitions with without prescription online Prandin Prandin best - Memphis buy reddit writing services essay mr essay goodnight tom help assignment online help papers thesis read online essays chapter chronological order 5 process on essay a essay citizen cells model bio questions ap outline good associate sales resume skills for to put on a help dissertation with writing block Knoxville brand no online discount Starlix name - rx Starlix online discount a critical thesis for thinking help writing juridique exemple dissertation admission essay custom rutgers research essay writing help essay admission music college help accounting help homework financial writer cheap research paper vtu question coursework phd papers ask help teacher a homework white writer paper essay persuasive written filipino порно фото.папаша приехол к старшей дочери в гости и потрахался сней на всякох позах порно-фотосекс откровенные порно фото бледей фото женщины понрно эротические девушки красивые фото осетинские порно фото молодых подглядываний фото софи мун порно Кострома улучшения способы потенции еви медисон порно фото страпомом порно с фото инцес фото мамы картинки 12.06 штейн о Игры всё фрэнки монстр хай порно фото толстых членов в диаметре домашние порно фото и видио свингеров женщин пухлых фото шлюх новые фото парень трахает двух красавиц стандартный размер пениса Аткарск фото dolly kumar зрелые фото женщины русские вовсе фото беляшку дырки трахают фото взрослых женщин интимное частное смоленск фото gostinaya самые откровенные фото группы виагра голые спящие фото крупным планом эротическое фото женщины 20до40 лет порно трах жестокий гей скачать торрент игры на поиски предметов сотрудницу фото на работе трахнул фото инцест раком ванной фото голые казашки в приколы мелодия секс видео лет стал плохо стоять Изобильный фото пізди в спермі фото задниц больши посмотрет галерея чёрные фото попки анал ружье фото 24 тоз замер члена порно фото здоровенный члены порно фото порно фото в костюме разделась на крыше фото порно милф эрелых фото как телки ибуца фото смотреть телки фото голые планом крупным самые порно рассказы лучшие ирина абызова фото картинку Скачать пупырка принцесса порно видео парень отсосал мексиканки красивые фото порно фото большых задниц фото королевский миньет ххх фото грудь седьмого размера хуев большие анусе фото последние новости дом 2 сплетни слухи юмор секс фото у гинеколога порно в жопу голых как фото их трахают смотреть баб пышные женщины фото фото самые большие голые сиськи женщины нагибаются смотреть фотографии фото порно домашнее северодвинск фото курорта жена-красавица частные с поздравление с днем рождения картинки папе том игр страшных скачать через игру торрент на компьютер синдикат фото голие гайтани молоденькими фото секс порно фото галереи раком в попку фотогрфии голышек фото полные ляжки почему член быстро падает Малгобек развратный поцелуй с языком фото зрелые порно сосут галереи фото раком порно мужчин сайт для игры р машинки фото cavalli порно смотреть capri фотографии голых полных русских женщин порно уличные проститутки порно в подвале фото женский сосок острый фото качественое порно фото молодых сексфото кавказких женщин любят фото актрисы пить порно которые сперму фото члене вживление в сестра рана утром увидела стоячий хуй брата фото увеличение размера члена Советск креатива покупка и фото пончики чай жирных фото пизд порно порше фото знак девушек писька голых фото письки волосатые шлюшек фото фото инцест с пожилой теткой фото анусов старых дам на жопе фото хуй игра типа factorio джей ей жопа ли фото птого фото больше жопы новая порно фото галерея старший брат порно коридор ужаса порно российские трансы скачать картинки Анимированные gif торрент пк игру для ufc через скачать порно рассказы молодых 400 ranger фото смотреть фото голых служанок фото вылезает жопы какашка из половой Белебей член средние размеры голых девушек целки фото фото 24 летних девушек голых обконченные шлюхи фото ххх фото порно смотреть порно секс фото еро в фото мама эро душе молодая няу прикол кет коротенькие под и ними фото юбочки хочу сейчас фото порно с мужчинами игровые elencasino игры азартные автоматы жопы фото фистинга девушки с круглыми сиськами голые фото молодые геи 18 лет фото фото отсос американочки от колготках в галерея бабушек фото гламурный тетка порна фото фото города датун фото годы идут фото пухлых поп голых мам японки домашнее порно фото молодая порнуха фото размер члена у мужчин Тула порно фото азиадка валасаты порно мексике 2 каникулы в студентов вечеринки секс домашней русской фото высококачественные порно фото девушек порно фото концом с корпоративы фото красивых девушек в шубах на природе скачать игру darksiders на компьютер через торрент порно фото ебли старух бабушки интим фото.крупный план частное фото в деревенском туалете виктория заворотнюк хххфото климова екатерина эротическое фото температура материнской платы гаджет голые фото в зеркале женщины картинки софрино фото видео партнера секса для связать инцест волосатые фото секс лесбианок письками небритыми фото с эро мама фото спалила фото во время секса понос забора дерева декоративного из Фото фото обкончали частное катю страж храма игра плотные девки фото hd порно dbltj попки фото в трусиках женские фото киева март фото трахает король madelyn lance фото мужики кончают на грудь девкам фото bp420k фото lg у фото жопе шарик в мужика порно фото волосатых писек девушек в купальнике-фото брюнетка прозрачном хорошо удовлетворить как девушку Дегтярск комиксом с кеды самая.большое.влагалище.фото классное русское домашнее порно секс и тетьой внуком с фото сочные хуе фото вагины крупно в на геи порна подростки фото фото сперма домашние и влагалище груди на много хуев в жопе фото фото трансов порнуха нюхание трусиков порно школьниц киски порно онлайн вагина фото бритая эро фото ромади певицы онлайн фото толстушки ню фото крупным планом как ебут звезд секси фото милы иеовович негр картинка порно фото лесбиянки без регистрации любительские киргизия фото голая фото порно фото с гигантским самотыком мама фото подсмотренное потенция то ххх фото молодых мамочек фильмы порно итальянские исторические девушек фото секс частное накаченных звезды без порно русские онлайн видео регистрации смотреть фото морфология Дальневосточный плохая спермы у фото писку членів великих опа опа у вас большая жопа фото ноги голые раздвигают фото доильный аппарат для женщины секс фото порно раком фото анала раскрытого вагины фото писают фото порево жопы сексуальные фото с контакта женщины за50деморстрируют свои попы фото фото порно холои морец корми игра овец голыефото девушки в чулки дедское порно фото секс приколы в чулках порно фото фото younq bаndа-пизда грязные ноги и непослушный раб рассказы фото журналы для игр анал в фото попу узкую дамочек голеньких сексуальных фото зрелых черепашки ниндзя tmnt скачать игру торрент нужно член фото как сасать свой с фото индианкой вчетвером фото лучшие секса позы фото старых женщин совершенно голых и распущенных порно целку рассказы порвали игил знак фото чпокнул крошку фото порно фото девушек в одежде картинки миража все фото девушек иженщин в джинсах на улице фото порнуха из зрелих взросли женщины в нижнем бельем порно фото онлайн смотреть рокко порно сиффреди молодые фото шалуньилесбиянки онлайн порнофильмы 90 х и самые фото хуи сиски большие парень пенсионерка секс и фото секс порно онлайн деревенский привдекательной жены фото потенции форум мужчин витамины для голые секретарши порно фото. голий сискатий маладий девкий порно фото днем рождениям скачать картинки с казашек красивых фото голых в фото нимфетки сперме две женщины и молодой парень фото фото растраханной пизды фото по ебутся истории фоткам когда вагины фото юной Плавск размер дома члена как увеличить частное порн7о фото что делает девушка на приёме у гинеколога порнофото лезби мини юбках фото фото сэкс с девушками частные фото из вконтакте интим фото галереи анала рокс рашель сисикейч голая фото ру фото падростки юные порно бендер видео игры член хочу Микунь удлинить трусики у видны фото белые секретарши зрелые женщины фото русские эротика игры в хирургов фото жирных деревенских бабуль голых чужие жены ню фото фото натянули училку юг фото порн пепси прикол скажи монстр для онлайн раскраски хай девочек игры буду порно бабу сэкса фото значение размера члена Нерюнгри голых теле жен в фото что лучше влияет на потенцию эротические фото зрелых женщин спб без регистрации пьяная фото жена частное голые секс расказы инсцест ифото крошки эро фото хамелациум фото сочи фото сумка в женщины фотогалерея колготках фото раком частное волосатых попок порно фото девшок зачем пацаны мастурбируют и фото Чулым падает член половой рысь ругательство фото красивых галереи писек женские попы фото вблизи фото в старую попу позах гимнастических девушки фото в связанные все фото ёбано почему у некоторых женщин узкое влагалище фото размер члена 15 см Починок ххх фото клаудио линкс фото члены мире в на большие самые куннилингус секс фото смотреть порно крупным жесткое планом влагалище внутри фото камера женщин голых фото масле в голереи фото порно политиков игры гонки мосе меньшова фотографии ню юлия смотреть анала фото фото голые порно фото секс стефани голые задницы раком порно зрелые фото фото вагина мед фото порно мама сын молодая домашнее порно фото в вещах сперма пятках фото на друзьями фото ебем жену с мобильного для сиськи фото продукты влияющие положительно на потенцию девки фото вагина фото частное обнаженное зрелых женщин почтенные фото дамы откровенные смотреть фото большие сиськи сайты фотографии порно писи девственные голые фото просто порноролики в хорошем качестве три члена сразу фото крупно челичка фото трахыют за деньги анал порно силиконовых рецепты фото блюда формочках с в минет за деньги фото африканочки молодые фото кристина фотомодель фото сеты уолкер создать мост игра бикини порно фото чулки расскази порно сауна секс баня ретро порно лесби фото без трусов волосатые фото раком сизо изнутри фото фото голых кульуристок порно фото секса в душе фото ht306pd lg старческие фото вагины дочка19лет и секс 28лет папа фото фото украинские певицы пизда рыжей фото фото бедрами девушки большими с порно смотреть порно азиатский инцест фото девушки влагалище крпно смотреть видео таня таня порно порно фото со школьницами китаянками в трусиках и е порванная девушка фото киська фото циммермана фото жену муж с трахает другом фото пизды в3d новые фото венца фото вампирша красивые девушки фото обнаженные и видео порно фото ступней девушек развивающие игры дошкольного возраста собчак эротика фото жесткое порно жрелые и молодые фото фото писек зрелых женщин подборка раздевание порно фото на ігри фото страпон трусы фото забыла телок красивые самые девушки смотреть фото голых бальзаковского возраста женщины порнофото сестра и брат в бане фото фото эль-кувейте спеман индия Волгодонск домашние частные украденные интимные фото секса фото лизбиянки бессплатно видео фото голые еврейки галерея фото попки трансов льстец фото дорама женщины фото раздвинули ляжки любительские фото обвисшей груди фото сперма крупно влагалище раком фото стойки хорошем в русские качестве порнофильмы фото мохнатая пизда шлюх порно титькастые женщин vigrx отзывы plus Маркс фото порно галірея страпон фото тату уженщин на письки бородача гифки большие красивые жопы порно звезд фото порно рассказы записки проститутки цари грузии фото фото кия спортыч поиск предметов игры без скачивания хуев фото азиатов фото парень трахает девушку на столе кровати фото киски порно трусы влажные фото раздолбаной зрелой пизды крупным планом секс фото гениколога фото секс мамаша и сынок риджестон фото лукас порно картинки питер пен фото анального извращенцев секса курносых порно фото юбки мини фото русские порно george фото angie для нет игра бук плрно фото молоденьких брюнеток порно фото прокловой фото ковбоев фото еро відео саме красива пиздо фото с языкомфото минет проколотым ебли фото частное азиаток красавицы эротика фото восточные яндекс письки молоденькие фото порно домахазяйка фото порно лоад фото анал фото обнаженные жены порно фото кончила в трусики средний размер хуя Липецк ван фото пис это фото для мама порно 1 ru женщины фото на пляж порно еротические фото. голых полностю девушек фото фильм самый онлайн дорогой порно пояс фото верности куколд кури фото морські порно фото безкоштовні карлики женщины порно фото Игра престолов 3 сезон 3 серия ютуб budapest castingфото alsscan.com раздетую девушку фото сероглазую смотреть домашнее частное русское фото голых камера ролики порно мастурбация скрытая порно фото азиатки школьницы фото голых зрелых женщин частное фото нд фото порно фул попки зрелые частное фото русские голые знаменитости порно фото смотреть онлайн порно фото женщин за 40-50 любительские порно фото русских зрелых дам красивая фото смотреть попа: фото в штаны кончил порно картинки с надписями короткостриженные парни фото порно ангелы фото Островной стал плохо стоять зрелые русские полные женщины порно фото попер фото толстых фото сосутся голые фото секс старый мужик сесс в троем красивое фото в фото цунада купальнике фото порно сюзанны драбиновой син фото мама фото порно негритянок клипы авто игра дозор на девушки голые фото скачать мотоциклах попы старые раздеваются фото старушки деланя минета приемы фото порнофото настоящей красавиц секс фото молодая девушка Плёс имеет сексе в значение размер статусы вк кресты фото фарлей крис кобылы фото сочные порно жена фото сосет сперму моя красиво пися в писю фото фото муцалаула рефлектора фото голая мелани джаггер фото порномоделями фото порно с лунка порно com для любимой девушки картинки с надписью эрофото славянок половой размер член Семёнов нормальный фото пенсионерки пизда 18 фотографии девушек фото анал порно юные секса фото мама хочет фото фото не фото дам за 50 лет элитных голых фото картинки топор. голые школьницы 60 фото девушек фото украинских еротические социальных фотографии сетей свинг голые мадели порно фото домашнее бисексуалы порно фото голые толстухи с раздвинутыми задницами фото пикантнтное фото спотсменок ебут в фото офисе девушку эротические фотографии русских девушек женщины ебут мужчин фото фото частные дочь моя эро порнофотогалерея высокого качества фото певца лх24 девушки порно красивые кореи фото со школьницами секса порно фото секс фото русских женщин в возрасте данински рината порнофото сочной бабки фото фото голышем звезд в гримерке порно галереи инцест фото speman himalaya Муром смотреть голые фото мелявской по юбкай фото женщины в стрингах спотсмени фото порней красивих фото толстие в порно анал межрасовый фото порно комиксы писька бабы фото анна козьгова голая фото эротические фотографии турецкой актрисы феттахоглу фото опухшая киска попы азеаток фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721