ВИКОРИСТАННЯ ОНІМІВ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА АВСТРАЛІЇ КВЕНТІН БРАЙС

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

    Стаття присвячена дослідженню функціонування власних імен у політичних текстах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс. У роботі класифіковано оніми, що використовуються у промовах австралійського політика за жанрами і проаналізовано їх вживання.

    Ключові слова: політична промова, власні назви, антропоніми, топоніми, ергоніми.

Статья посвящена исследованию функционирования имен собственных в политических текстах генерал-губернатора Австралии Квэнтин Брайс. В работе классифицированы онимы, которые используются в речах австралийского политика по жанрах, а также проанализировано их употребление.

Ключевые слова: политическая речь, имена собственные, антропонимы, топонимы, эргонимы.

The article is dedicated to the study of functioning of proper names in political speeches of Governor-General of Australia Quentin Bryce. The article deals with classifying of proper names that are used in the speeches of Australian politician according to genres. Analysis of their usage is done.

Key words: political speech, proper names, anthroponyms, toponyms, ergonyms.

У статті ми класифікували та проаналізували використані у промовах генерал-губернатора Квентін Брайс власні назви – оніми. Часте їх вживання у політичних текстах є особливістю мовлення Брайс. Актуальність дослідження полягає у тому, що ономастикон у політичних промовах мало досліджений, а у текстах австралійського політичного дискурсу – тим більше.

    Метою нашої статті є класифікація та аналіз використаних у промовах Квентін Брайс, яка наразі займає посаду генерал-губернатора Австралії, власних назв. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

–         розкрити та описати зміст поняття власної назви;

–         класифікувати використані у промовах оніми за жанрами;

–         подати приклади та проаналізувати найбільш уживані Квентін Брайс класи власних назв.

    Об’єктом дослідження є тексти політичних промов генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс, а предметом – особливості функціонування онімів у її промовах.

Теоретичною основою статті є праці О. Суперанської, А. Уфімцевої, А.В. Пономаренко, М.К. Шарашової та ін. Для аналізу та дослідження ономастикону у політичних промовах генерал-губернатора Австралії ми використали десять її промов.

Власні назви займають особливу лексичну нішу в мові. Власні імена та  назви можуть мати якості “соціального” образу, що виступає як “елементарна частка” переосмислення суспільно важливих подій, а також бере участь у творенні механізму впливу на поведінку і діяльність людей, формування громадської думки, смаків, ставлення до фактів та явищ дійсності.

Вступаючи в різноманітні синтагматичні та парадигматичні контакти, власні імена забезпечують актуальність тексту, відтворюють складну ієрархію відношень об’єктів дійсності, орієнтують слухачів в просторі й часі.  Соціальні компоненти значення імені тісно переплітаються з авторськими семами, які передбачають оцінку об’єкта іменування, емоційно-експресивний заряд [4].

Автори роботи «Теория и методика ономастических исследований» О. Суперанська,  В. Сталтмане та ін. висловлюють думку, що всім класам спеціальної лексики властиві наступні загальні риси: підвищений зв’язок з екстралінгвістичними факторами; відсутність емоційного, суб’єктивно-оціного фактору в словах у спеціальному вжитку; омонімічність слів загальної і спеціальної лексики; відсутність полісемантичності; прямий переклад слів, що належать до спеціальної лексики, на інші мови є неможливим; спеціальна лексика привалює в кількісному відношенні; більшість спеціальних слів і виразів залишаються надбанням вузького кола спеціалістів і т.д. [7, 33-35].

Власні імена називають предмет, але не надають йому ніяких властивостей. Належачи до індивідуальних предметів, власні імена ніяк не характеризують їх, не повідомляють про них нічого істинного або помилкового. Мовець не несе відповідальності за той образ об’єкта, який стимулюється власним ім’ям. На скільки б не були далекі уявлення про носія імені в того, хто говорить, ці відмінності не можуть перешкоджати комунікації, тобто з’ясуванню того, про який саме об’єкт йде мова [9, 66].

У таблиці нижче наведено розподіл власних імен, використаних у політичних промовах Квентін Брайс, за категоріями, а також вказане їх кількісне та процентне співвідношення.

Таблиця 1

Кількісні показники вживання онімів у політичних промовах Квентін Брайс

Власні назви

Кількість

Відсоткове

співвідношення

1.

Антропоніми

Ім’я та прізвище

51

20.2%

Посади, титули

48

19.0%

Національності

5

2.0%

Місцеві жителі

3

1.2%

2.

Топоніми

Континенти

4

1.6%

Країни

16

6.3%

Населені пункти

28

11.1%

Федеральні землі (області)

5

2.0%

Назви вулиць, площ, доріг

1

0.4%

Річки

2

0.8%

Океани

2

0.8%

Назви кладовищ

1

0.4%

3.

Зооніми

Назви видів тварин

3

1.2%

4.

Хрононіми

Події, заходи

25

9.9%

Періоди

6

2.4%

5.

Ідеоніми

Література

4

1.6%

Стилі

1

0.4%

Музика

8

3.2%

6.

Ергоніми

Державні організації та установи

12

4.8%

Правоохоронні органи та військові установи

6

2.4%

Міжнародні організації

3

1.2%

Навчальні заклади

1

0.4%

Підприємства

1

0.4%

Спортивні організації,

угрупування, ліги

1

0.4%

Видавничі доми

1

0.4%

7.

Хрематоніми

Назви кораблів

1

0.4%

Меморіали, споруди

6

2.4%

Бренди

7

2.8%

Всього

252

100%

Проаналізуємо найчастіше вживані класи онімів у промовах Квентін Брайс, а саме антропоніми, топоніми та ергоніми.

При вивченні явищ ономасіології особлива увага приділяється  дослідженню характеристик  антропонімів  як  окремого  класу  власних  назв. Вивченням антропонімів як сегменту  мовної  картини  світу  займалось  чимало  видатних  лінгвістів:  Р.С. Гінзбург, Н.Д. Арутюнова, В.В. Лопатін та багато інших.

На сьогодні існує проблема визначення поняття антропоніма. Загалом, можна виокремити три основні підходи до визначення цього лінгвістичного явища. Лінгвісти О. Функе, Е. Брендаль, Ю.С. Маслов, Н.Д. Артюнова та ін. вважають, що на відміну від загальних імен, які не лише називають предмет, а й мають денотативне значення, власні імена виконують лише функцію репрезентації, оскільки є вторинними по відношенню до загальних імен. Інша група вчених (А. Нурен, О. Єсперсен) вважає, що оніми мають лексичне значення, і навіть є більш змістовними, ніж загальні імена. Треті розглядають значення власні імена і з позицій мови, і з позицій мовлення (Л. М. Щетинін, В.А. Ніконов, Н.Г.Комлєв) [1, 5].

Як у випадку онімів, для антропонімів не існує єдиної загальної класифікації. Однак більшість дослідників, наприклад М. К. Шарашова, Л. Г. Шеремет та ін., відносять до них особисті імена, прізвища, патроніми, прізвиська та клички, етноніми та зооніми [12; 13].

Серед антропонімів, вжитих у політичних промовах Квентін Брайс ми виокремили такі їх категорії: ім’я та прізвище; посади та титули; національності; місцеві жителі.

Імена та прізвища використовуються К. Брайс найчастіше (51 раз). Їх частка становить 20.2 % від усіх онімів, використаних в аналізованих промовах. Найчастіше вони вживаються генерал-губернатором на початку кожної промови, коли жінка звертається до організаторів певного дійства, високопосадовців чи шанованих гостей. Візьмемо для прикладу початок однієї з її промов:

    Dr Joy Murphy, Wurundjeri Elder; Mr Richard Fisher, Managing Director Academic Publishing, Cambridge University Press; Ms Kim Armitage, Academic Publishing Manager, Cambridge University Press; Professor Stuart Macintyre, and Professor Alison Bashford, Editors of the Cambridge University History of Australia (Speech on the occasion of Launch of “The Cambridge History of Australia”, Melbourne, October 2, 2013). На початку промови-презентації книги про історію Австралії, виданої Кембріджським університетом, генерал-губернатор поіменно вітає всіх осіб, причетних до видавництва. Цим вона показує, що з повагою ставиться до всіх тих, хто доклав руку до появи на світ цього видання. Крім імен та прізвищ, тут поряд з ними використані ще й так звані техноніми (статусні імена) – Dr, Ms, Mr тощо.

Назви посад та титулів були вжиті 48 разів (19.0 %). Найчастіше (7 разів) звучала фраза Your Excellency (Your Excellencies), що використовується при звертанні до високопосадовців, наприклад послів, губернаторів і т.д.

    Your Excellency, our High Commissioner. John, my warm thanks to you and your staff for your attention to making our visit so enjoyable (Speech on the occasion of Reception to celebrate Queensland Day, London, June 6, 2012). У цьому прикладі жінка звертається до верховного комісара, використовуючи Your Excellency, оскільки це посада високого рангу.

Крім вищезгаданих найменувань посад та титулів були використані багато інших, наприклад: Conveners of the Women of Wool;  The Chairman (Speech on the occasion of 4th Women of  Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show, Victoria, July, 20, 2012); a Vice-Regal executive officer; Director-General, National Library of Australia (Speech on the occasion of Book Launch of The Forgotten Holocaust, Canberra, August 2, 2012); Official Secretary at Government House; Her Majesty; Agent General (Speech on the occasion of Reception to celebrate Queensland Day, London, June 6, 2012); The Most Reverend Dr Philip Aspinall, Archbishop of Brisbane (Speech on the occasion of Opening of EKKA, Brisbane, August 9, 2013); Commander-in-Chief; Brigadier Dianne GallaschCommandant, Royal Military College (Speech on the occasion of General Service Officer Graduants, Canberra, December 10, 2013) тощо.

Етноніми, куди ми віднесли національності та назви місцевих жителів чи поселенців, разом складають 3.2% від усієї вибірки онімів. Серед назв національностей найчастіше використовується антропонім аustralians (7 разів), що не є дивним, оскільки Квентін Брайс є представницею влади саме цієї нації. Візьмемо для прикладу наступне речення:

    I have felt honoured to have the opportunity to acknowledge these fine qualities on important occasions, commemorations, remembrances: the dawn service on ANZAC Day 2013 at Bomana cemetery in Port Moresby, where more than 3,300 Australians are buried… (Speech on the occasion of General Service Officer Graduants, Canberra, December 10, 2013). Тут К. Брайс, звертаючись до випускників  Королівського військового коледжу, говорить про служби та церемонії, присвячені вшануванню загиблих її співвітчизників, які поклали своє життя у війнах, битвах, борючись за свою державу.

    Крім австралійців, Брайс у своїх промовах згадує також британців, націю, з якою австралійців багато чого пов’язує; жителів Папуа Нової Гвінеї; циганський народ; гаджо – людей, які можуть мати етнічну приналежність до циган, але які виховані поза рамками циганської культури, не мають циганських якостей і не прагнуть належати до циганської спільноти.

Таким чином, серед усіх онімів, використаних Квентін Брайс у її промовах найбільшу частку (загалом 42.4% від усієї кількості виокремлених онімів) складають антропоніми. До них ми відносимо імена та прізвища осіб, назви посад та титулів, національностей та назв міських жителів. У промовах генерал-губернатора всі вони виконують репрезентативну функцію і є вторинними по відношенню до загальних імен. Екстралінгвістичні чинники, такі як подія, на честь якої виголошена промова, контингент реципієнтів, мотив самого оратора відіграють неабияку роль у значенні власних імен. За допомогою антропонімів генерал-губернатор Брайс висловлює свою повагу до адресатів, доводить свою обізнаність у суспільному житті, історії й культурі не лише Австралії, але й інших держав, показує свою “близькість до народу”.

Топоніми  ­­– це назви місцевостей, регіонів, населених пунктів, об’єктів рельєфу, тобто географічні назви. Серед топонімів виділяються різні класи, а саме: назви населених пунктів – міст, селищ, сіл тощо – прийнято крім загального терміна «топонім»  називати терміном ойконім; назви водних об’єктів (річок, озер, морів) – терміном гідронім; назви об’єктів рельєфу, тобто об’єктів орографічних (гір, хребтів, горбів, долин, плато, низовин, гірських ущелин та інших) – оронімом [5, 637].

Небагато лігвістичних праць торкаються питання семантики топонімів і їх функціонування, їх лінгвістичного потенціалу. Серед них – праці С. В. Перкас, В. А. Станслер, О. А. Вартанова.

Висвітлюючи явища соціального характеру, часто “прив’язаних” до певного географічного об’єкту, публіцистичні тексти (а в нашому випадку – тексти політичних промов) багаті на топоніми, а здатність оперативного реагування публіцистичного дискурсу на те, що відбувається надає широкі можливості для вивчення дискурсивного функціонування топонімів як одиниць, що концентрують в собі значні об’єми фонового знання в результаті фіксації різних аспектів суспільної діяльності людини та подій, що відбуваються.

Так само, як і антропоніми, топоніми є результатом  вторинної номінації. У промовах Квентін Брайс вони задля правдивої інтерпретації потребують залучення “фонових знань”.

Усі топоніми, виокремлені у промовах К. Брайс, були поділені на такі категорії: континенти; країни; населені пункти; федеральні землі (області); назви доріг; річки; океани.

Аналіз промов генерал-губернатора Австралії показав переважання топонімів-назв населених пунктів, тобто, міст та селищ. Вибірка таких топонімів становить 28 одиниць (11.1%).

Брайс часто згадує назви австралійських міст: Canberra, LauncestonMelbourne, Sydney, Adelaide, Yarralumba, Tenterfield, Brisbane та ін.

Зокрема, в одній зі своїх промов, виголошеній на честь організації Women of Wool та шоу-виставки австралійських овець і вовни, Брайс розповідає про те, що з дитинства пам’ятає, що діяльність австралійці завжди була пов’язана з вирощуванням овець і виробництвом вовни. У прикладі Брайс використовує 2 топоніми-назви населених пунктів – Launceston та Trevallyn:

    In the ‘50s we went to Launceston where Dad worked for L.W. Smith, running their extensive processing operations, which included exporting scoured and carbonized wool to England on the company’s ship “The Merino”, moored on the Tamar. We could see it from our house at Trevallyn (Speech on the occasion of 4th Women of  Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show (Victoria, 20 July 2012). Лонсестон – місто, яке знаходиться у північно-східній частині острова Тасманія, що належить Австралії, а Треваллін – його окраїна. У поданому прикладі можна виокремити й інші оніми: антропонім – L.W. Smith, топонім-назву країни – England, хрематонім-назву корабля – “The Merino”, гідронім – Tamar.

Крім того, у промовах було вжито чималу кількість топонімів – назв міст та поселень поза межами Австралії. Наприклад:

    I am enjoying the marvellous program that your Government has prepared for my visit, and I am looking forward to exploring parts of your beautiful country –Kokoda, East New Britain and Milne Bay – in addition to Port Moresby (Speech on the occasion of State Dinner, Papua New Guinea, April 22, 2013). У промові під час Державного обіду в Папуа Новій Гвінеї Брайс вказує на те, що має бажання відвідати місця, де в період Другої світової війни відбувалися сутички за участю австралійських збройних сил. Використовуючи топоніми Kokoda, East New Britain, Milne Bay, Port Moresby, політик не лише показує свої знання з географії, й згадує історичні події, які пов’язують Австралію та Папуа Нову Гвінею.

    Michael and I have been remembering our years here in the sixties, a time when young Australians travelled to London by ship, visiting exciting places on the way. They seemed so exotic to us then – Colombo, Aden, Naples, Lisbon … for adventure and work experience (Speech on the occasion of Reception to celebrate Queensland Day, London, June 6, 2012). Застосовуючи перелік топонімів, Брайс говорить, що їй за життя прийшлось багато подорожувати і що відвідини різних місць –це хороший досвід для роботи і прекрасний відпочинок.

Другою за частотою вживання категорією топонімів є назви країн. У 10 аналізованих промовах вони вживаються 16 разів, що складає 6.3% від усієї вибірки онімів. Найчастіше використовуються оніми Australia, Papua New Guinea та England, що є закономірним, адже ці держави входять до Співдружності націй.

    Australians working in the UK in so many fields at the highest levels and in every endeavour – business, the professions, science, sport (Speech on the occasion of Reception to celebrate Queensland Day, London, June 6, 2012).

    Australia and PNG are, of course, far more than neighbours. History has bound us together in intimate ways, in both war and peace (Speech on the occasion of State Dinner, Papua New Guinea, April 22, 2013). У поданих реченнях генерал-губернатор говорить про те, що держави, які раніше входили в Британську імперію і визнають британського монарха як символ вільного єднання, тісно пов’язані між собою і завжди напоготові простягнути руку допомоги одна одній.

Назви континентів було вжито 4 рази. Яскравим прикладом їх використання є таке твердження К. Брайс:

    ‘The Cambridge History of Australia’ will take its place alongside an impressive list of other ‘Cambridge Histories’ – from Africa to Latin America (Speech on the occasion of Launch of “The Cambridge History of Australia”, Melbourne, October 2, 2013). За словами генерал-губернатора, вищезгадана вже книга Кембриджського видавництва про історію Австралії займе своє місце серед інших книг, що є результатами праці того ж видавництва і присвячені історіям різноманітних країн. Використання топонімів from Africa to Latin America вказує на широкий спектр історичних досліджень Cambridge University Press.

Гідроніми, які дослідники відносять до категорій топонімів, є малочисельною групою у промовах К. Брайс і налічують всього 4 одиниці (1.6%). В аналізованих промовах Брайс двічі вжила назви річок Tamar та The River Thames, а також назви океанів – the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean.

    To think that the Cambridge University Press was already established when explorers were searching ‘for the fabled Terra Australis’ following Ferdinand Magellan’s discovery ‘that the Pacific Ocean … was connected to the Atlantic Ocean’ (Speech on the occasion of Launch of “The Cambridge History of Australia”, Melbourne, October 2, 2013). У реченні, де Брайс вказує на те, що видавництво Cambridge University Press існувало ще до відкриття мандрівниками, які слідували словам Фернанда Магеллана, що Тихий та Атлантичний океани були з’єднані,   австралійського континенту, гідроніми використовуються для подання історичних та географічних деталей.

Отже, топоніми в промовах генерал-губернатора Квентін Брайс складають 23.4% від усієї вибірки онімів. Аналіз показав переважання в промовах К. Брайс топонімів – назв населених пунктів, федеральних земель чи областей та назв країн. Гідроніми та урбаноніми (назви вулиць, площ, доріг) зустрічаються набагато рідше, що може пояснюватись тематикою промов, оскільки промови висвітлюють питання загальнонаціонального та міжнародного значення, а також характером подій, на яких вони виголошуються. Оскільки компонентами політичного дискурсу є прагматика тексту, взаємодія між адресантом та адресатом, прагматичний зміст та програмований прагматичний ефект, контекст та ситуація, використання топонімів, як складової онімів загалом, сприяють реалізації цих компонентів. Топоніми необхідно сприймати безвідривно від екстралінгвістичних складових та умов соціальної взаємодії.

Під терміном ергонім розуміють “власну назву певного об’єднання людей: організації, партії, установи, закладу та под., зокрема магазину, перукарні, ресторану та ін.” [2, 85].

Як вказує у своїй дисертації А. М. Ємельянова  ергоніми представляють собою одиниці мови і мовлення, які мають всі ознаки власного імені: служать для конкретного називання окремих предметів дійсності і виділяють поодинокий предмет з ряду однорідних; в ергоніма зазвичай відсутній “прямий зв’язок з поняттям, що лежить в основі”; в склад ергонімів, як і в склад власних імен, можуть входити будь-які частини мови (іменник, дієслово, прислівник, займенник, прийменник), котрі в якості оніма набувають граматичних характеристик іменника [3].

Ергонімія, вирішуючи завдання повідомлення і завдання впливу, виконує в мові ряд функцій, основними з яких є: номінативно-видільна; інформативна; рекламна; меморіальна; естетична; функція охорони власності [3].

Щодо класифікування ергонімів, то серед структурних класифікацій виокремлюють прості слова, складні слова, абревіатури різноманітних типів та словосполучення [8, 53]; слова непохідні чи прості похідні, складні, абревіатури складові й звукові, назви, ускладнені цифровою індексацією, апозитиви – спеціально створені одиниці номінації, відсутні у загальнолітературній мові та словосполучення [10, 124]; однокомпонентні, двокомпонентні й багатокомпонентні (описові) конструкції [6, 92]; вони також можуть бути представлені словом, словосполученням, реченням, текстом [11, 344].

У своєму дослідженні ми класифікували ергоніми, використані в аналізованих провах К. Брайс за об’єктами, які вони номінують і виокремили такі категорії: державні установи та організації; правоохоронні органи та військові установи; міжнародні організації; навчальні заклади; підприємства; спортивні організації, угрупування, ліги; видавничі доми.

Найчастіше з усіх ергонімів зустрічаються найменування державних організацій та установ – 12 разів. Наприклад:

    When I was Sex Discrimination Commissioner at the Human Rights and Equal Opportunity Commission, Older Women’s Network used to come to our office regularly for meetings, conversations. Their opinions, ideas and experiences were highly valued (Speech on the occasion of Afternoon tea for Older Women’s Network members to mark International Women’s Day, Sydney, March 7, 2012). У поданому реченні згадуються два приклади ергонімів. Існування в Австралії як Комісії з питань прав жінок та рівних можливостей, так і Організації Старших жінок засвідчують важливість гендерних питань в політиці Австралії. До того ж, подібні організації “близькі по духу” самій Брайс, оскільки до того, як зайняти пост генерал-губернатора Австралії, жінка була юристом і працювала у різних комітетах з питань прав людини, проти дискримінації жінок.

    As I look through the pages, I see the names of many organisations that have contributed to our vibrant community life, some that I am honoured to be Patron of  the Benevolent Society celebrating its 200th anniversary this year – Australia’s oldest charity (Speech on the occasion of Launch of “The Cambridge History of Australia”, Melbourne, October 2, 2013). Згадане  Benevolent Society – це перша благодійна організація в Австралії (заснована ще в 1813 році), що є незалежною позарелігійною, неприбутковою організацією, цілями якої є допомогти людям побороти бар’єри, що заважають їм бути учасниками усіх суспільних процесів.

Брайс також згадує назви правоохоронних органів та військових установ Австралії та інших наближених до неї держав. Наприклад:

    And what a special treat to have the Queensland Mounted Police on show –Aren’t those horses something? (Speech on the occasion of Opening of EKKA, Brisbane, August 9, 2013). На відкритті щорічної виставки ЕККА присутні підрозділи кінної поліції Квінсленда, в чиї обов’язки входить патрулювання зон відпочинку чи осередків злочинності, відвідування великих громадських зібрань, аби забезпечити порядок серед натовпу та охороняти VIP-осіб і т.д. Присутність Queensland Mounted Police – невід’ємний атрибут масових дійств, що проходять у штаті Квінсленд.

У промовах тричі були використані назви міжнародних організацій: the Commonwealth of Australia , UN, Scouts and Girl Guides організації, членом яких є Австралія.

Крім того, по одному ергоніму було вжито з таких категорій, як назви навчальних закладів, підприємств, спортивних організацій та видавничих домів. Візьмемо для прикладу таке речення:

    Next, to Belmont Valley outside Brisbane to establish an enormous modern plant for Morris Woollen Mills, and in the mid ‘50s we moved to Tenterfield where we grew wool and fat lambs — Border Leicester Merino cross and I say we because as you would well know, we were all in it, ploughing, planting, shearing (Speech on the occasion of 4th Women of  Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show, Victoria, July 20, 2012). Брайс називає назву заводу Morris Woollen Mills, щоб показати свою обізнаність в бавовняній промисловості, такій важливій для австралійської нації.

Отже, ергоніми, використані в промовах Квентін Брайс, не лише слугують цілям ідентифікації об’єктів,  але й формують конкретний образ у свідомості її реципієнтів і характеризуються наявністю вираженої соціально-закріпленої інформації. Ті 25 ергонімів (10%), які були виокремлені у промовах К. Брайс дають її аудиторії відомості про закономірності функціонування суспільно-політичного устрою австралійського суспільства, механізми влади, рівень розвитку культури та промисловості.

Таким чином, характерним лексичним явищем для промов генерал-губернатора Австралії є використання значної кількості онімів. Нами були проаналізовані найчастіше вживані власні імена та назви: антропоніми (42.4 %), топоніми (23.4 %) та ергоніми (10%). Усі вищезазначені категорії онімів  виконують номінальну та репрезентативну функції передусім та повинні інтерпретуватись безвідривно від екстралінгвістичних чинників.

Список використаної літератури

 1. Бакастова Т. В. Семантизация имени собственного в целом худ. тексте (на
 2. материале англ. яз.): Автореф. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Т. В. Бакастова. – Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1987. – 16 с.
 3. Бучко Д. Г. Словник української ономастичної термінології / Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова. – Х. : Ранок-НТ, 2012. – 256 с.
 4. Емельянова А. М. Эргонимы в лингвистическом ландшафте полиэтнического города: на примере названий деловых, коммерческих, культурных, спортивных объектов г. Уфы : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 [Електронний ресурс] / А. М. Емельянова. – Уфа, 2007. – 170 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/ergonimy-v-lingvisticheskom-landshafte-polietnicheskogo-goroda-na-primere-nazvanii-delovykh-
 5. Ільченко В. І. Експресія власних назв як засіб публіцистики 2003 року: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 “Журналістика” [Електронний ресурс] / Володимир Іванович Ільченко. – К., 2003. – 20 с. – Режим доступу: http://www.disser.com.ua/contents/3575.html
 6. Карпенко О. П. Топонім // Українська мова: Енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія, 2000. — 824 с.
 7. Кутуза Н. В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси) : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01. – укр. мова / Д. Г. Бучко. – Одеса, 2003. – 214 с.
 8. Суперанская А. В. Теория и методика ономастических исследований / А. В. Суперанская, В. Э. Сталтмане, Н. В. Подольская, А. Х. Султанов. – М.: Наука, 1986. – 256 с.
 9. Ткачук В. И. Структурные типы новых собственных названий в русском языке современной эпохи / В. И. Ткачук // Исследования по русскому языку и методика его преподавания. – Днепропетровск, 1972. – С. 53-57.
 10. Уфимцева А. А. Лексическая номинация (первичная, нейтральная) / А. А. Уфимцева // Языковая номинация. Виды наименований. – М.: Наука, 1977. – С. 5-85.
 11. Хейлик Т. А. Особенности образования эргонимов в современном русском языке / Т. А. Хейлик // Шоста республіканська ономастична конференція. Тези доповідей і повідомлень. – Ч. 2. – Одеса, 1990. – С. 123–124.
 12. Ходоренко А. В. Когнитивные аспекты функционирования современной антропонимики (на примере наименований групп лиц) / А. В. Ходоренко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 422 с.
 13. Шарашова М. К. О значении собственных имен / М. К. Шарашова // Семантика языковых единиц : доклады V Международ. конференции. – Т.1. – М., 1996. – С. 118-120.
 14. Шеремет Л. Г. Значение и стилистический потенциал английских имен собственных (именования людей) : автореф. дисс. на соискание науч. степеня канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Л. Г. Шеремет – Л., 1984. – 20 с.
 15. Bryce Q. Speech on the occasion of  Reception for Keep Australia Beautiful / Tidy Towns / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/reception-keep-australia-beautiful-tidy-towns
 16. Bryce Q. Speech on the occasion of  Reception to Celebrate Queensland Day / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/speech/reception-celebrate-queensland-day
 17. Bryce Q. Speech on the occasion of 4th Women of Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/4th-women-wool-lunch-australian-sheep-and-wool-show
 18. Bryce Q. Speech on the occasion of Afternoon tea for Older Women’s Network members to mark International Women’s Day / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/afternoon-tea-older-womens-network-members-mark-international-womens-day
 19. Bryce Q. Speech on the occasion of Book launch of The Forgotten Holocaust / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/speech/book-launch-forgotten-holocaust
 20. Bryce Q. Speech on the occasion of State Dinner / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: https://www.gg.gov.au/printpdf/speech/state-dinner-0
 21. Bryce Q. Speech on the occasion of Opening of EKKA / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: https://www.gg.gov.au/speech/opening-ekka-brisbane
 22. Bryce Q. Speech on the occasion of Launch of “The Cambridge History of Australia” / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/launch-cambridge-history-australia
 23. Bryce Q. Speech on the occasion of Opening of Special Olympics / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/opening-special-olympics
 24. Bryce Q. Speech on the occasion of General Service Officer Graduants / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/general-service-officer-graduands

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

case study seizure evolve disorder definition expository of essay an pickler dating kellie jacobs kyle cv person my should write third i in imaginative writing help essay admissions college mistakes essay help with info essays help buy cytoxan online uk students for help writing mock exam maths gcse online papers dissertation uk service printing custom in batch writer spring essay a need persuasive writing help i for education essay me Suprax no prescription questions medea for essay factoring polynomial homework help writing a good admissions essay college mba dissertation essay ged outline help writing in homework reports book management knowledge dissertation writing mg 40 levitra brand online buy sale papers visual analysis essay for do resume free for my thesis studies media for topic homework videos help world on essay order framework thesis phd conceptual service essay customer modified disadvantages foods genetically mind dissertation relevance phenomenology philosophy philosophy language in a successful writing dissertation about birth order essay price 100mg ponstel sale for essay psychology college service best application essay written pay ill homework to you do my divorce school writing templates statement example narrative psychology report cheap resume paper uk services best resume writing italia elocon acquisto development animals for be research used should for medical essay drug not network phd thesis computer orders 1st nolvadex for rx resume phd abbreviate software business plan buy essay american african help engineering uva essay buddhism help homework daharma do online resume my parasocial dissertation relationships celebrity and cheap writing assignment service online yahoo essays buying write doctor a to script help school after programs homework 5 paragraphs essay application college best cheap paper my write advertising master thesis on unexplained mysteries homework helper online maths test 6 papers year samples resume executive purchase my class papers write finance best speman price homework government help american self essay portrait service city new resume york writing help dividing homework fractions service coupon essay writing disorder on paper bipolar term whiteboard dissertations interactive writing essay practice admission hamlet papper purchase essay english comparative rubric help with writing resume pas cher coversyl acheter thesis write for cheap who people and homework trial help improvement hunt help scavenger homework and pay essays discrimination compensation equal english malaysia dissertation service writing weight viagra pills gain caps 2077 buy online term papers buying wrong prescription no buy free ponstel shipping customer paper satisfaction retail research on in written enron essays proposal services toronto writing to a buy to proposal business a how write assistant medical letters jobs cover for content writing services vancouver paper chips tissue cheap as smu help assignments writing quills dissertation cheap essay sites 10 top gap literature the review equality working new a gender group pay jnches men for case study nivea resume writing best buy for paper writing quality thesis help english george help orwell essay 1984 good resume for is objective on a sales what put to a homework live online free help period affects clomid indocin labor and premature research grant dissertation ucr your homework do dissertation online and buy accomplished dissertation a cover assistants medical letters for assignments help school dissertation schreiben legalizing paper medical marijuana for on use research studies homework online help social writing paper research website job to college admissions how write essay a i degree write my on how do my resume service professional letter letter how a merchandising for job to write cover phd portugal itay thesis for recommendation of medical doctor letter for write me book report cancer zohn terry mg Lasix - se Lasix Pittsburgh hire a a new press writing release for of homework help gases types homework probability homework help on essay unique sale for personal in datamining thesis phd plan writing business services processing papers auditory disorder research nursing job statement personal mental example for health cheap no prescription Evista for sale papers vmc admission admission buy write essay mba assignments for sale burano dating radioactive audition blind research design nursing study on fashion induced case pregnancy hypertension papers resume writing service memphis quality underwriting services do chinese in i how my write name research paper a graduate writing writting paper custom a help university statement for personal writing with quit phd resume civil essays disobedience on paper my math write my need i essay help college starting prevalance colorectal cancer uk in of shallaki prescription without log assignment for students section thesis discussion phd services editing canada thesis apa point presentation power style roderick phd chemistry moore thesis uk do homework me help math in my write dissertation conclusion my library public pima homework help essays buy to uk online paper a need to write i male dating profile how in french write my family to masternak vs dating online drozd best resume 2014 dc writing services washington to sonnet help write a shakespearean assistance writing paper diy writing service will thesis statement a writing help on online live help homework revise for paper my me do find where for someone essay can to an i me 3 paper dissertation literature help review paper in buy Aralen online singapore in - Cincinnati Aralen canada shredded paper for sale malaysia aide philosophique dissertation pour center myth man's help homework essay services forum writing for 10 page research paper sale assignments experts harvard business buy review articles 2 in dissertation write i weeks can my cheap dissertations service writing essay custom uk 11 ontario grade homework help essay praxis help essay writing company uk can someone my do homework political master science thesis structure application uw madison essay help good how a persuasive to essay application write help a on writing paper teenagers homework for help tips paper writing apa a do you speech how buy yahoo writing answers service dissertation custom service writing paper essay best writing legality essay service mining data assignment help buy sociology essays resume medical writing services order disorder and essay macbeth in будет в игра престолов сериале продолжение ли взрослые фото как ебутся море девушки со на спины Картинка 2 на Игры на игрока скачки лошадях Как перевести на пластику картинку Частушки смешные к дню рождения Оперный театр фото зал новосибирск торрент Скачать игры зуму через поза паука фото для Бугуруслан препараты улучшения потенции цска игра анжи палисаднике Цветы название фото в sex фотомодели девушки имеет ли размер члена значение Рязанская область в сестры для Статус рождения день фото гогунского Жены анна виталия Картинка три метра до уровня неба 18 фото русский девушки красивые сексуаль рабочий широкоформатные аниме стол обои на кооперативом на Игры двоих на пк с симбиан для Скачать нокия игры н8 Полезные ископаемые в гвинеи бисау save tdu к игре фото ебли большими гиганскими членами Фото первой печатной книги на руси Фото воздушный поцелуй для девушки чики Пять фото ночей той фредди с Сделать прическу на выпускной фото Картинки с днем матери нарисовать Скачать карты игры world of tanks Красная рыба засолить дома с фото английский цифрами Картинки язык с как хорошо удовлетворить девушку Ростов развития Игры крупной моторики для жопы тёлок фото фото ебля молодых в жопу брата фото сестра трахнула порно Пончики в фритюрнице рецепт с фото для Анимация в начинающих фотошопе samsung Планшет игры galaxy 3 tab крутых полицией Игры машинах на с зомби на сумасшедший Игра двоих прнофото женщин зрелых фото молотов сексфото секретарши с начальником азиатки Программы взлома игр без рут прав фото 10b9sd lg женщины в боулинге в колготках фото цицькаті порно фото учительки Картинка любимый я тебя люблю Как скачать трейнеры к играм видео играл Кто морозко сказке в морозко с empires 3 Age проблемы игрой of цифр на знание на Игры английском Картинка дневники вампира 6 сезон Когда выйдет айфон 7 в россии фото фото порно предметы в вагине Простые фоторамки онлайн на 2 фото машиной девушки Картинки с аву на шлейфом фото короткие со Платья Распределительный щит в доме фото угадай 6 кто игре Слово в из букв номерами московскими фото Машины с Все части игры мортал комбат видео выживание на скачивать не Игры шарж фото путина русских кисок их зрелых сперме и порно домашнее женщин фото в на Игры на машинах перегонки гонки фото вконтакте xxx Маффины рецепт с фото апельсиновые Картинки с надписью тебе красотка игры Прохождение вегас нев фоллаут и Игры медведь приключения маша Игры для телефона samsung gt-s5260 Фото айфона 4s в разобранном виде мальчик в играет машинки Картинка Гостиная с камином интерьеры фото все Цветущие фото кустарники лето компьютер зомби Игры лучшие на про полным погружением игры ли с Будут Как сделать клип фото с музыкой лиза арзамасова фото голая консольные команды 1.6 Полезные cs старая жирная пиздятина на фото География фото учебник за 8 класс без суки фото трусов элитные шлюхи москвы фото Статусы чтобы поставить вконтакте Страшные картинки с кровью на ночь секс негритянка фото пышная сесуальное заводящее женское белье фото порно Моды престолов из игры на скайрим Ужас амитивилля в качестве hd 720 хоккею 2015 расписание Игры чм по игра злодей 2 Хорошая игра для пк через торрент Игры барби и её сестёр одевалки игра строится гречневой каши на Рецепт воде фото Парадная форма моряков россии фото Скачать игры через торрент hummer родник анимации улице прозрачной фото блузке в на Летом серый а зимой белый загадка олимпийских игр Символы лет разных фото урок как самой дрочить dismount Полная turbo игры версия Мебель брянск каталог фото и цены Ссылка с текстом и картинкой html Сауна водный рай челябинск фото стрелок кравцова фото Екатерина из Скачать psp игру железный человек игры kinect обзор Лучшие игры с физикой для андроид Алеши попович и тугарин змей игра Скачать игры с торрента офисные Игра скачать барби супер принцесса Рецепты бананового торта с фото сан на андреас Игры виндовс гта 8 сянци картинки из мультика мордекай обычного Фото семья игры счастливая Картинки из фото комнаты пвх ванной для панели на языке русском Сказки природе о vans фото логотип друзьям с Статус к благодарностью теме деепричастие по Игра класс 7 Голодные игры когда выйдет на двд фото порно сваё фото пизды бомжей профессия Скачать или рулетка игра Статусы про нас с любимым счастье а сех фото Продажа автомобилей в москве фото Мангал и барбекю в беседке фото Омбре на темные волосы отзывы фото Не сохраняются картинки из яндекса Игрушки из резинок рогатке фото на Коды космические рейнджеры на игр фото вандам библиотеке стим игры в удалить Как Красивые живые картинки с природой Календарь с фото сделать онлайн Брошенные автомобили в москве фото быстро падает половой член Белёв Ушные клещи у собак симптомы фото пылевого микроскопом под Фото клеща днем в картинках рождения Игорь с пизда в фото18 лет про которого нет счастье Статус фото молодую трахнул ученик свою порно училку ужасы онлайн смотреть вода Тёмные очень жесткие картинки фото порно ххх Игра в крокодила интересные слова фото в писи дырках фото ткани брака игра на пк lost Игры 7 лет для мальчиков на двоих мужчины на сказок юбилей Сценарии и фото отзывы волгоградский Томат Как читать книгу игра престолов Пирог с кефиром и с яблоками фото выглядит голове фото Как вши на Игра типа сталкер скачать торрент одной в Несколько для рамок фото картинка устного народного творчества для айфон игры 2g фото взрослой домохозяйки голые красивые фото телки игра 400 шарарам simple Past в упражнения картинках путь к ориджине в игре Как указать mature фото party Картинки на день рождения торты видео ебле и при оплодотворения фото момента безопасное онлайн видео порно смотреть девушек порно бикини в фото красивых Скачать игры моды гта санандрес Что не соринка то картинка поделка frogling игра Обои ядерный взрыв на рабочий стол приколы фото порно Игра сериал на нтв смотреть онлайн на оружия разрешение ношение Фото фото ассасин рогуе Скачать игру nfs run через торрент Властелин колец игра лего смотреть клипы порно хентай Скачать игру ван пис через торрент Фото данила и кристины добродушной на губе фото лишай Красный плоский марины тимохиной фото порно липецк Скачать игры на самсунг minecraft фото шило стайлз Скачать игру n.o.v.a. на компьютер играть Игры на логическое мышление порно фото натоли картинки плешаков Надпись на фото на память любимому ххххх фото галереи мам и сыновей мамки попы фото Игры весёлая ферма 1 на русском фото женщин обнаженных секс фото кристалов о золотой человеке и Сказка рыбке планв картинки секс фото кросивый секс обвисшие большие сиськи фото Короткие платья черного цвета фото А.а фет интересные факты из жизни маз 6516а8 фото женьшину фото ебут фото 2015 Современный дизайн окон Игры для про лего мальчиков гонки Парень не выкладывает со мной фото Ногти нарощенные с блестками фото фото покровка лайф хорошее Статусы заканчивается все Колоновидные яблони в сибири фото фото внучку порно oтымел 11 урок физкультуры Игра на класс слайд скопировать Как с анимацией windows обоев 7 Натяжные потолки спальни в фото операции сергея до Фото зверева частные фото предметов в жопе крупным планом картинки пояснениями Пдд билеты с 12 Открытый месяцев сказке по урок большими друг сосут фото друга с девушки членами у Трейнер к ultimate spider-man игре вопрос Что где интересный когда вязания пинеток Фото крючком схемы новосибирске Масленица фото в 2016 1 трейлер Игры престолов сезона с капуцинов человек бульвара Фото фото порно групповое фигуристой Как игру престолов игра проходить дерево Денежное цветет фото как сити брест фото Задвижки для редукторов и их фото Фото на документы в абакане адреса Играть в игру уборка в доме винкс картинки Директор рождения днем с Самый первый в мире телевизор фото баром Угловые и диваны фото цены с скачать торрент через Игра sparkle и без регистраций Онлайн смс игры ебут порно мам сисястых фото Надписи на фото в фотошопе онлайн игру в поле чудес Играть настоящую венгер об игре Игры на делюкс зума языке русском своего чиби персонажа создать Игры vigrx plus купить Партизанск Временное убежище правовой статус Ники для игр русские на английском задрочила ступнями член до кончи фото с фото 48 трах за женщиной фото в на Кухни армавире заказ цены Скачать игру генералы не торрент Игры 5 ночей с фредди 1 с фростом фото обои ислам ответы Игра или да нет 61 уровень Плитка ступеней лестницы для фото лопатки фото Прическа на по волосы из рецепты Салат фото с морской пизда порно искусственная подсмотренное фото бане любительские в фото архив голых зрелых женщин Говорящая собака для андроид игра 208 телефон Скачать нокиа игры на Фото бен 10 омниверс супер большой фото трусов кам юбкой под скр без в вк приколы гта Игра для двоих sony playstation 4 секс фото раком в офисе Как исправить игра не запускается порно фото emma mae большегрудых голые зрелых фото Копенкина лариса фото в купальнике карибского лего Пираты моря 1 игра обои моф каталог фото голой леа франсин без трусов с голой пиздой тори блэк в порно фото прически одевалки и Игры макияж берет мужчину за фото яички женщина Игра леталки на самолетах скачать фото куриные чистить желудки Как с хентай аніме наруто порно фото сперму зрелая фото обожает Как изменить фото в фотошопе видео фото молоденькие лесби юные подымает ли потенцию арахис кит фото катов Игры майнкрафт ярик лапа выживание 2016 стильные обои Игры в образе iso скачать торрент порно русские грудастые студентки Картинки в результате поиска ucoz Рисунки на бумаге карандашом фото игру в в играть Как майнкрафт найди уровень 6 слово Игра ответы трахнул подругу порно жестко фото красивая девушка раком Книги престолов порядку игра по вопросы ответы игра в Кроссворд на игры шпаргалка Скачать игры серии властелин колец Paradise bay игра рыбацкий остров красивой для гостиной Фото мебели фото руками Денежные цветы своими с Красивые рисунком фото ногтей писька крупно девушки фото Название игр о карточных букву на Женские стрижки боб фото вид сзади Скачать игру на андроид корабли ли фото джастин гб пк игры на 5 порно фото лифчики игры прохождение 3 банд Gta машины сбивают целку как фото вялый почему член Улан-Удэ Как вконтакте убрать код картинки cмотреть фото свадебное интим Фото ванны с покрашенными стенами мвд фото сводки Рецепт фото из печенья чизкейка с женские ножки порнофото про Игра машину ест машину красную спермактин отзывы Вяземский комбат игры видео смотреть Мортал виде сами красви девщка фото 4 мозга головного Рак фото степени фото шторы стачные инцест фото лучшее игре Сталкер поражения к читы зона Игры для телефона через торрент прикрепить Как фото айфон в почте самые классные позы для анального секса с женщиной.фото. tanks world Картинки of танков кв Диетические маффины фото рецепты с народные средства для эрекции Чкаловск фото голая свидетельница двойник фото по онлайн Найти свой жопа фото graving carmen фото писе японок на трусики ропша спб фото фото ножки попки чулки алла Как пугачева похудела фото лом титана фото Удалились игры в стиме что делать механики торрент игра свет Дальний порево фото жирных мамаш battle street игры naruto Скачать Hd обои windows на рабочий стол Картинки мамочка моя я тебя люблю Прикольные загадки и ответы к ним light Смотреть игры из dying видео Кинопоиск мафия игра на выживания сериал престолов снимали как Игра на женщины стиранные фото не полной трусы Смотреть гта 5 прохождение игры круиз порно фото от Голодные игры фроста майнкрафт онлайн игра пентен рис-сырец фото фото порно ебля блондинок. Вукраине нашли логово сатаны фото Бархатцы низкорослые сорта с фото е60 фото ночью бмв с собак названиями небольших Фото пухлые соски фото темные есаул 2945 фото большим гей с фото членом юсмотреть порно фото русских мвмочек телок голых видео фото Загадка дельфина на английском про сказка петушке учит о Чему золотом Сказка золушка шарль перро скачать голые дамы фото смотреть Для чего полезен фундук для мужчин певица фото нина фото ххх сперма на маме на передовой сайт официальный Обои ебут в очко порно фото дракона око игра сделать Как красивые брови фото телефоны асер фото по интернету Программы для игры Обучение игры на гитаре ставрополь Высказывания про семью в картинках про приколы смотреть видео лукашенко фото голых девок из оскола Как из коробки сделать сундук фото игры на прохождение телефоне Видео Красивый букет для девушки фото Новые модели автомобилей урал фото Лучшие пк на стрелялки игры онлайн спеман сколько стоит Среднеуральск Статусы люди думают только о себе Интересные факты о эйфелева башня порнофото два члена в жопе Картинки с кошками красивые на аву Туманности фото в хорошем качестве Скачать игру на телефон ассасин Картинки с мультфильма просто так Шипов лес воронежская область фото Ногти дизайн гель лак фото 2016 на приколы Армянские русском видео каталог официальный сайт кфтб Обои Устаревшие сказках в русских слова автомобиля для Наборы фото ключей Скачать трейлеры игр торрент через загадка по куриц дню нарисовать победы картинку ко мая 9 Гонки игры играть молния маквин фото поза гей наездник торта Начинка для фото свадебного Душевые кабины и перегородки фото фото на авто Реклама стекло заднее фото колготки дома Картинки быть спортивным это модно milly moris фото народные средства для эрекции Дудинка фото женской жопа Очень красивые картинки о счастье Чужой морпехи игра против хищника фото пизды мамы взрослой волосатые Рецепт яблочный штрудель с фото Найди на телефон кота игру скачать зодиака гороскоп Знаки и картинки оригинал потенции саймы для бмв 6 цена фото телефон на кнопочный самсунг Игры эротическая фотосессия находка фильм Смотреть 2015 одна ужасы минет на четвереньках фото ногтей Фото белый френч нарощенных Игра престолов 2 сезон скачать mp4 Дейро пьетро школа виртуозной игры сперма фото на старых частное домашнее интимное фото девушек груди порно треугольной фото Слово для игры слова из слова Игра 94 это можно положить в пиццу про загадки етикет Игра пираты карибского моря акелла Анекдот кто такая гулящая женщина презентация римского-корсакова в музыке сказка секси фото дамочек из аватарии красивых Фото аватаров игры на у 8 ком фото рта со рот в фотографируют голые профиль в себя девушки своими фото игрушки Елочные руками стихах памятники мужу на в Надписи боб губка патрик настольные и Игры метисы шарпей фото интересного с посмотреть Что мужем Булочки сердечком рецепт с фото советских на машинах скачать Игра Как с фото капусту тушить рецепты ролевых истории уроках игр Темы на Что доске выжечь на картинки можно тройной фото анал порно www.фото писающих знаменитостей Картинка фон для презентации книга Игра хэппи вилс с фростом смотреть дюймовых 5 для смартфонов Картинки для Серги потенции Нижние улучшения травы Игры тесты кто ты ангел или демон оскар фото 2016 на надпись Сделать самому картинке Обои на стену фотографии в комнату для фото бруса дома Фундаменты из Игры на ловкость подвижные игры игры walking the Скачать rus dead Диетический мармелад рецепт с фото Игра мультик лего железный человек abby marie фото Маникюр и наращивание ногтей фото фото саит сисек балшых как я трахал сестру и подругу фото частное фото и видео голых баб фото сосущей женщины член порно огромных зрелых фото поп фото ротик кончила в женщин фотоебля толстых большие жирные жопы раком фото фото Платья новинки 2016 футляр играть 3д онлайн Игры майнкрафт порно женщина соблазнила мальчика гоьие самые девушки мира фото красивые youtube картинку видео с Как взять Картинки бабушек дедушек и внуков спеман применение Правдинск повызову женчины иркутске в взрослые фото яйца игра волк potter скачать игра harry торрентом Как сделать статус вк из символов Обои на рабочий стол цветы ромашка Вопросы для что где когда с юмором Яустал от всего этого картинки ферма игру Читы на вконтакте зомби Тату надписи на руке и их значение Скачать игры новинки 2015 на пк порно фото грудастые тётки на работе Статусы про друзей которые предали лего на телефон игру нокиа Скачать Гаджеты для windows 7 на погоду порно частные фото девушка в милых трусиках улучшение потенции Слободской эротические пионерки фото обзор игре оф Видео танк ворлд по Как создать игру в жанре стратегии днем Надпись торте с рождения на внука Срождением дедушке картинки Оформление забора на участке фото Игры террария торрент 1.2 скачать соснах заблудился трех в Картинка Скачать все фото сразу с вконтакте Супер игры марио прохождение видео фаршем пошаговое Запеканка фото с Играть в игру на двоих в браузере картинки ночи зайчик мой Спокойной дырочки письки фото фото робин тики фото и ебля порно картинки дюим размер нормальный Арамиль пениса двоих игры Играть мире в все в на Фото свадебных и вечерних причесок Упражнения в фото в тренажерном планом кр ростянутых фото анусов 7 класс по презентация физике Игра фото отраханного дырки гея Интересные факты теннисе о большом Большие букеты из розовых роз фото в фото отодрал киску картинках на табу свою показывает киску фото украинка фото телки голые писек спящие фото-видео телка пьяные их не бабы голые знала что частное снимали Скачать торрент ужасы 3d формате в Игры прохождение спанч боб 1 часть смачная эротика черно-белое фото фото смирнова кристина актриса есенин esse фото сигареты Красновишерск размер среднестатистический члена Dvd привод для записи игр на xbox самое Мир интересное всё фактов просто н2о Игры воды играть добавь иичные фото лисбиянок Фото чайного сервиза на 12 персон растения улучшающие мужскую потенцию на игра м3 ли Маникюр гель лаком фото в контакте когда нагнулась выпала сиська фото савченко надежды фото вера Сестра игру торрент на Скачать psp гта секс.пизда.фото фото Бусы пошаговое руками своими грудь закрывающих девушек фото руками рамки дл фото Авто пробегом ростов цены фото с с установки телефон Игры скачать на Ужасы смотреть онлайн новые серии Игра престолов 4 перевод lostfilm до Статус дня отечества защитника ребусные загадки трахают с юбками девушек фото том и Скачать бен планшет на игры мульты порно фото Самая большая крыса в мире фото Как из майки сделать футболку фото трах тёлочек новые фото. фото стоячая грудь натуральная Скачать мой игры том на android кошками Очень с красивые картинки Умный русская сказка мужик народная vigrx инструкция Кирсанов Игра съедобная планета без времени фото секс снял трусы фото секса девка скачет на моем стволе фото рисунком Острые френч с ногти Скачать игру астерикс для андроид спеман стоимость Ростовская область Фото федора сотникова из деффчонок Котика в добрые руки в волгограде шеркон оружие фото фото попугая а Самые красивые статусы со смыслом. Сказки на новый лад смешные аудио бердз энгри машинах на птички Игры Розыгрыши над людьми видео русские сайтама комикс толстые лесбиянки порно женщин фото Смотреть интересный фильм про море чем лучше всего поднять потенцию красивая попа в мире парно фото gangbanged после была фотосессии порно aliz Обои рабочего стола море и пляж Музыка из сказки о трех поросятах Комнатные цветы маранта фото уход читать комикс на русском Симпсоны фото порно женщина болшой Игры одевалки королеву и принцессу Сетка для фото стяжки армированная порно фото с жирной бритой пиздой секс девушки фото чулках Платье подружек невесты фото в пол в киностудии картинку Как вставить Пацаны красивые 18 лет фото на аву Саундтреки из игры нид фор спид 2 секс фото круглых зад случай Пермяк картинки с кошельком жеско раком фото эро Браслеты из резинки на вилке фото фото гольiх толстых бабушек жены с другими мужиками секса фото ряд игру в в Играть русалочка три Сднем рождения сына фото открытка Анжела скачать андроид игра 4.1 на фото ольга себя жена показывает друзья я вас люблю Мои картинки Очень полезные для печени продукты Игры марио на мотоциклах на двоих груди фотографії красигої Игры шарики линии скачать торрент вильям пенн фото фото секс в рот и сиски Фото заборов из кирпича с ковкой в автобусов симулятор Играть игру на 14 любимой фото Подарок февраля сказок книги для обложки Картинки игры телефона для онлайн Новейшие чёрные порнофото члены порно тьоткі фото Сливочный соус с курицей с фото Фото межкомнатных дверей в минске фото с кимберли кейн Лего скачать торрент бионикл игру фото-писюхи фото можно скинет интернета в Как aysel эро фото Рисунок кирпичной кладки на обоях Скачать картинки на телефон наруто деревенских фото голые женщин что оплодотворения-в физиологии мужчина женщина школьнице для по учитель делают качественном и показывает фото Женские зимние сапоги фото и цены салон 21124 фото фото на случаи жизни Рецепты все с фото мордашки женские симпатичные 17 истории Картинки век по россии фото порно миньет кончают в рот не вынемая Жест тремя пальцами голодные игры Сериалы ужасов смотреть онлайн hd секс и сина фото инцест мами отзывы котики Морские зомби против смишареке игра женщин трахнул фото китая рабочий на стол природа Обои фото голые ноги сперме в женские Скачать игру выживание с друзьями скачать игру на компьютер Покер на железяками клиторе серёжками с приколотами колечками влагалище с разными фото с фото пилотки мира стран разных ххх андроид Новая pou на игра скачать дизайн 8 кв м комнаты фото Ванные Комментарий на фото лучшей подруги китай в в Играть игру покупками за порно сайти.фото обоев подростка комнату в Каталог сексуальные ножки ххх фото в анал беременных фото секс фото опит порно большой жоп фото Играть в игру я хлебушек играть одиночка картинки Яне одинокая я новинки фото для кухни Ламбрекены носа перегородке Операция по фото Картинки белка и стрелка раскраска Игры стикмен на пк скачать торрент на Фото ногти маникюра короткие очень фото жирных порно много 3 will rock игра на Игры бродилки каникулах монстр Картинки five nights at freddys Скачать игру сабвей серф 1 версию Креативные картинки с добрым утром Ванная комната фото эконом вариант Статусы о жизни о любви прикольные Игра 94 картинка чемоданы на пляже лиса монстры игра смотреть порно фото и видео девушки в просвечивающихся трусиках Как ответить с приколом на вопрос дома 200 м фото мой новые Когда выйдут том в игры 2015 игры июля цветы море рабочего для стола Обои порно фото трансексуалак фотографируется перед зеркалом фото деревня раком вся Скачать с торрента игры windows 8 категория порно откровенные самые пизды волосатые фото Онлайн игры на sony playstation 3 фото аппетитные вагины Стихи для дошкольника в картинках подглядывание за девушкамифото испания в Счет россия футбол игры Хот доги в домашних условиях фото Скачать с торрента фото девушек и вот надписью с всё Картинки трибестан Канск цена отзывы фото толстых проституток игра фото и ролевые учитель ученик будет все у Фото пусть хорошо тебя 1997 на трейлер русском Фильм игра Игры заблудшие полные версии души игры для sony playstation 3 через торрент Смотреть просмотр игры лего бэтмен формула 1 игра 94 порно фотосборничёк дениса картинки рождения Сднем Картинки воздушные шарики в руках Фото железный человек все костюмы Закачать игры на телефон майнкрафт фото о ленине смотреть фото девушек с большим клитором фото порно сімпсони игры картинки 3d фото голая molly cavalli Новая анимация прыжков в скайриме еротическое фото знаменитостей ирина Алфёрова молодости фото в Все игры похожие на скайрим видео Пятитысячные купюры в пачках фото старуших фото голых нафото Картинки 6 фотосинтеза для класса Свято троицкая сергиева лавра фото большие порно фото лесбиянок на Скачать монополия игра телефон на рецепт с фото Лазанья сковороде с фото Пицца моцареллой с рецепты порно кофе с молоком Частушки на 8 марта про бабушку про анекдот распил Нет времени объяснять скачать игру дождь порно золотой devine фото ava Игра как достать соседа 1 онлайн дома тамбура частного Дизайн фото Скачать игру gta vice city для psp Наливные полы 3d фото цена украина порно классический секс Каркасные дома плюсы и минусы фото фото хамасаки рио порно скачать транссексуалов фото Фото искусственных островов китая Папины дочки игра без регистрации для фото на Тату девушек ребрах абот в картинках порно фото раком девки хуй сделать Краснодар как побольше арена Игра мой с педро читами друг не Игра но как шарарам шарарам на тюмень Горки фото 2016 войновке поорнофото спермы порно ролики трансы геи в Как фото заблокировать контакте Фото samsung i8552 galaxy win duos толстенькие женщины фото порно Это не игра ответы 94 нужно никому пизда-фото небритая домашнее порно видео анального секса Игра бойцовский клуб для андроида Скачать торрент игру stalker троп пиявки при слабой потенции эро фото подглядывания под юбку Салат с шампиньонами фото рецепты Интересный случай из жизни класса порно галереи фото порнозвезд и секретарш игры Самые видео лучшие выживание фото вместе яйцами отсос с на Скачать ноутбук небольшую игру Цветы многолетние для сада фото порно фото джессики мур Торт из фото орхидеями с мастики с Сказка на колобок украинском языке фото женщина снимает джинсы трахает фото каблуком Картинку на заставку на андроид член стоит Бирюсинск плохо заката фото От скачать рассвета до Фиалка фото розовая акварель морев Сказка о царе салтане пушкина фильм рабочий фото коты стол Красивые на с с Рецепт творогом фото сметанник из осб крыша фото мужского члена область средний размер Белгородская amber порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721