ВИКОРИСТАННЯ ОНІМІВ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА АВСТРАЛІЇ КВЕНТІН БРАЙС

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

    Стаття присвячена дослідженню функціонування власних імен у політичних текстах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс. У роботі класифіковано оніми, що використовуються у промовах австралійського політика за жанрами і проаналізовано їх вживання.

    Ключові слова: політична промова, власні назви, антропоніми, топоніми, ергоніми.

Статья посвящена исследованию функционирования имен собственных в политических текстах генерал-губернатора Австралии Квэнтин Брайс. В работе классифицированы онимы, которые используются в речах австралийского политика по жанрах, а также проанализировано их употребление.

Ключевые слова: политическая речь, имена собственные, антропонимы, топонимы, эргонимы.

The article is dedicated to the study of functioning of proper names in political speeches of Governor-General of Australia Quentin Bryce. The article deals with classifying of proper names that are used in the speeches of Australian politician according to genres. Analysis of their usage is done.

Key words: political speech, proper names, anthroponyms, toponyms, ergonyms.

У статті ми класифікували та проаналізували використані у промовах генерал-губернатора Квентін Брайс власні назви – оніми. Часте їх вживання у політичних текстах є особливістю мовлення Брайс. Актуальність дослідження полягає у тому, що ономастикон у політичних промовах мало досліджений, а у текстах австралійського політичного дискурсу – тим більше.

    Метою нашої статті є класифікація та аналіз використаних у промовах Квентін Брайс, яка наразі займає посаду генерал-губернатора Австралії, власних назв. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

–         розкрити та описати зміст поняття власної назви;

–         класифікувати використані у промовах оніми за жанрами;

–         подати приклади та проаналізувати найбільш уживані Квентін Брайс класи власних назв.

    Об’єктом дослідження є тексти політичних промов генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс, а предметом – особливості функціонування онімів у її промовах.

Теоретичною основою статті є праці О. Суперанської, А. Уфімцевої, А.В. Пономаренко, М.К. Шарашової та ін. Для аналізу та дослідження ономастикону у політичних промовах генерал-губернатора Австралії ми використали десять її промов.

Власні назви займають особливу лексичну нішу в мові. Власні імена та  назви можуть мати якості “соціального” образу, що виступає як “елементарна частка” переосмислення суспільно важливих подій, а також бере участь у творенні механізму впливу на поведінку і діяльність людей, формування громадської думки, смаків, ставлення до фактів та явищ дійсності.

Вступаючи в різноманітні синтагматичні та парадигматичні контакти, власні імена забезпечують актуальність тексту, відтворюють складну ієрархію відношень об’єктів дійсності, орієнтують слухачів в просторі й часі.  Соціальні компоненти значення імені тісно переплітаються з авторськими семами, які передбачають оцінку об’єкта іменування, емоційно-експресивний заряд [4].

Автори роботи «Теория и методика ономастических исследований» О. Суперанська,  В. Сталтмане та ін. висловлюють думку, що всім класам спеціальної лексики властиві наступні загальні риси: підвищений зв’язок з екстралінгвістичними факторами; відсутність емоційного, суб’єктивно-оціного фактору в словах у спеціальному вжитку; омонімічність слів загальної і спеціальної лексики; відсутність полісемантичності; прямий переклад слів, що належать до спеціальної лексики, на інші мови є неможливим; спеціальна лексика привалює в кількісному відношенні; більшість спеціальних слів і виразів залишаються надбанням вузького кола спеціалістів і т.д. [7, 33-35].

Власні імена називають предмет, але не надають йому ніяких властивостей. Належачи до індивідуальних предметів, власні імена ніяк не характеризують їх, не повідомляють про них нічого істинного або помилкового. Мовець не несе відповідальності за той образ об’єкта, який стимулюється власним ім’ям. На скільки б не були далекі уявлення про носія імені в того, хто говорить, ці відмінності не можуть перешкоджати комунікації, тобто з’ясуванню того, про який саме об’єкт йде мова [9, 66].

У таблиці нижче наведено розподіл власних імен, використаних у політичних промовах Квентін Брайс, за категоріями, а також вказане їх кількісне та процентне співвідношення.

Таблиця 1

Кількісні показники вживання онімів у політичних промовах Квентін Брайс

Власні назви

Кількість

Відсоткове

співвідношення

1.

Антропоніми

Ім’я та прізвище

51

20.2%

Посади, титули

48

19.0%

Національності

5

2.0%

Місцеві жителі

3

1.2%

2.

Топоніми

Континенти

4

1.6%

Країни

16

6.3%

Населені пункти

28

11.1%

Федеральні землі (області)

5

2.0%

Назви вулиць, площ, доріг

1

0.4%

Річки

2

0.8%

Океани

2

0.8%

Назви кладовищ

1

0.4%

3.

Зооніми

Назви видів тварин

3

1.2%

4.

Хрононіми

Події, заходи

25

9.9%

Періоди

6

2.4%

5.

Ідеоніми

Література

4

1.6%

Стилі

1

0.4%

Музика

8

3.2%

6.

Ергоніми

Державні організації та установи

12

4.8%

Правоохоронні органи та військові установи

6

2.4%

Міжнародні організації

3

1.2%

Навчальні заклади

1

0.4%

Підприємства

1

0.4%

Спортивні організації,

угрупування, ліги

1

0.4%

Видавничі доми

1

0.4%

7.

Хрематоніми

Назви кораблів

1

0.4%

Меморіали, споруди

6

2.4%

Бренди

7

2.8%

Всього

252

100%

Проаналізуємо найчастіше вживані класи онімів у промовах Квентін Брайс, а саме антропоніми, топоніми та ергоніми.

При вивченні явищ ономасіології особлива увага приділяється  дослідженню характеристик  антропонімів  як  окремого  класу  власних  назв. Вивченням антропонімів як сегменту  мовної  картини  світу  займалось  чимало  видатних  лінгвістів:  Р.С. Гінзбург, Н.Д. Арутюнова, В.В. Лопатін та багато інших.

На сьогодні існує проблема визначення поняття антропоніма. Загалом, можна виокремити три основні підходи до визначення цього лінгвістичного явища. Лінгвісти О. Функе, Е. Брендаль, Ю.С. Маслов, Н.Д. Артюнова та ін. вважають, що на відміну від загальних імен, які не лише називають предмет, а й мають денотативне значення, власні імена виконують лише функцію репрезентації, оскільки є вторинними по відношенню до загальних імен. Інша група вчених (А. Нурен, О. Єсперсен) вважає, що оніми мають лексичне значення, і навіть є більш змістовними, ніж загальні імена. Треті розглядають значення власні імена і з позицій мови, і з позицій мовлення (Л. М. Щетинін, В.А. Ніконов, Н.Г.Комлєв) [1, 5].

Як у випадку онімів, для антропонімів не існує єдиної загальної класифікації. Однак більшість дослідників, наприклад М. К. Шарашова, Л. Г. Шеремет та ін., відносять до них особисті імена, прізвища, патроніми, прізвиська та клички, етноніми та зооніми [12; 13].

Серед антропонімів, вжитих у політичних промовах Квентін Брайс ми виокремили такі їх категорії: ім’я та прізвище; посади та титули; національності; місцеві жителі.

Імена та прізвища використовуються К. Брайс найчастіше (51 раз). Їх частка становить 20.2 % від усіх онімів, використаних в аналізованих промовах. Найчастіше вони вживаються генерал-губернатором на початку кожної промови, коли жінка звертається до організаторів певного дійства, високопосадовців чи шанованих гостей. Візьмемо для прикладу початок однієї з її промов:

    Dr Joy Murphy, Wurundjeri Elder; Mr Richard Fisher, Managing Director Academic Publishing, Cambridge University Press; Ms Kim Armitage, Academic Publishing Manager, Cambridge University Press; Professor Stuart Macintyre, and Professor Alison Bashford, Editors of the Cambridge University History of Australia (Speech on the occasion of Launch of “The Cambridge History of Australia”, Melbourne, October 2, 2013). На початку промови-презентації книги про історію Австралії, виданої Кембріджським університетом, генерал-губернатор поіменно вітає всіх осіб, причетних до видавництва. Цим вона показує, що з повагою ставиться до всіх тих, хто доклав руку до появи на світ цього видання. Крім імен та прізвищ, тут поряд з ними використані ще й так звані техноніми (статусні імена) – Dr, Ms, Mr тощо.

Назви посад та титулів були вжиті 48 разів (19.0 %). Найчастіше (7 разів) звучала фраза Your Excellency (Your Excellencies), що використовується при звертанні до високопосадовців, наприклад послів, губернаторів і т.д.

    Your Excellency, our High Commissioner. John, my warm thanks to you and your staff for your attention to making our visit so enjoyable (Speech on the occasion of Reception to celebrate Queensland Day, London, June 6, 2012). У цьому прикладі жінка звертається до верховного комісара, використовуючи Your Excellency, оскільки це посада високого рангу.

Крім вищезгаданих найменувань посад та титулів були використані багато інших, наприклад: Conveners of the Women of Wool;  The Chairman (Speech on the occasion of 4th Women of  Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show, Victoria, July, 20, 2012); a Vice-Regal executive officer; Director-General, National Library of Australia (Speech on the occasion of Book Launch of The Forgotten Holocaust, Canberra, August 2, 2012); Official Secretary at Government House; Her Majesty; Agent General (Speech on the occasion of Reception to celebrate Queensland Day, London, June 6, 2012); The Most Reverend Dr Philip Aspinall, Archbishop of Brisbane (Speech on the occasion of Opening of EKKA, Brisbane, August 9, 2013); Commander-in-Chief; Brigadier Dianne GallaschCommandant, Royal Military College (Speech on the occasion of General Service Officer Graduants, Canberra, December 10, 2013) тощо.

Етноніми, куди ми віднесли національності та назви місцевих жителів чи поселенців, разом складають 3.2% від усієї вибірки онімів. Серед назв національностей найчастіше використовується антропонім аustralians (7 разів), що не є дивним, оскільки Квентін Брайс є представницею влади саме цієї нації. Візьмемо для прикладу наступне речення:

    I have felt honoured to have the opportunity to acknowledge these fine qualities on important occasions, commemorations, remembrances: the dawn service on ANZAC Day 2013 at Bomana cemetery in Port Moresby, where more than 3,300 Australians are buried… (Speech on the occasion of General Service Officer Graduants, Canberra, December 10, 2013). Тут К. Брайс, звертаючись до випускників  Королівського військового коледжу, говорить про служби та церемонії, присвячені вшануванню загиблих її співвітчизників, які поклали своє життя у війнах, битвах, борючись за свою державу.

    Крім австралійців, Брайс у своїх промовах згадує також британців, націю, з якою австралійців багато чого пов’язує; жителів Папуа Нової Гвінеї; циганський народ; гаджо – людей, які можуть мати етнічну приналежність до циган, але які виховані поза рамками циганської культури, не мають циганських якостей і не прагнуть належати до циганської спільноти.

Таким чином, серед усіх онімів, використаних Квентін Брайс у її промовах найбільшу частку (загалом 42.4% від усієї кількості виокремлених онімів) складають антропоніми. До них ми відносимо імена та прізвища осіб, назви посад та титулів, національностей та назв міських жителів. У промовах генерал-губернатора всі вони виконують репрезентативну функцію і є вторинними по відношенню до загальних імен. Екстралінгвістичні чинники, такі як подія, на честь якої виголошена промова, контингент реципієнтів, мотив самого оратора відіграють неабияку роль у значенні власних імен. За допомогою антропонімів генерал-губернатор Брайс висловлює свою повагу до адресатів, доводить свою обізнаність у суспільному житті, історії й культурі не лише Австралії, але й інших держав, показує свою “близькість до народу”.

Топоніми  ­­– це назви місцевостей, регіонів, населених пунктів, об’єктів рельєфу, тобто географічні назви. Серед топонімів виділяються різні класи, а саме: назви населених пунктів – міст, селищ, сіл тощо – прийнято крім загального терміна «топонім»  називати терміном ойконім; назви водних об’єктів (річок, озер, морів) – терміном гідронім; назви об’єктів рельєфу, тобто об’єктів орографічних (гір, хребтів, горбів, долин, плато, низовин, гірських ущелин та інших) – оронімом [5, 637].

Небагато лігвістичних праць торкаються питання семантики топонімів і їх функціонування, їх лінгвістичного потенціалу. Серед них – праці С. В. Перкас, В. А. Станслер, О. А. Вартанова.

Висвітлюючи явища соціального характеру, часто “прив’язаних” до певного географічного об’єкту, публіцистичні тексти (а в нашому випадку – тексти політичних промов) багаті на топоніми, а здатність оперативного реагування публіцистичного дискурсу на те, що відбувається надає широкі можливості для вивчення дискурсивного функціонування топонімів як одиниць, що концентрують в собі значні об’єми фонового знання в результаті фіксації різних аспектів суспільної діяльності людини та подій, що відбуваються.

Так само, як і антропоніми, топоніми є результатом  вторинної номінації. У промовах Квентін Брайс вони задля правдивої інтерпретації потребують залучення “фонових знань”.

Усі топоніми, виокремлені у промовах К. Брайс, були поділені на такі категорії: континенти; країни; населені пункти; федеральні землі (області); назви доріг; річки; океани.

Аналіз промов генерал-губернатора Австралії показав переважання топонімів-назв населених пунктів, тобто, міст та селищ. Вибірка таких топонімів становить 28 одиниць (11.1%).

Брайс часто згадує назви австралійських міст: Canberra, LauncestonMelbourne, Sydney, Adelaide, Yarralumba, Tenterfield, Brisbane та ін.

Зокрема, в одній зі своїх промов, виголошеній на честь організації Women of Wool та шоу-виставки австралійських овець і вовни, Брайс розповідає про те, що з дитинства пам’ятає, що діяльність австралійці завжди була пов’язана з вирощуванням овець і виробництвом вовни. У прикладі Брайс використовує 2 топоніми-назви населених пунктів – Launceston та Trevallyn:

    In the ‘50s we went to Launceston where Dad worked for L.W. Smith, running their extensive processing operations, which included exporting scoured and carbonized wool to England on the company’s ship “The Merino”, moored on the Tamar. We could see it from our house at Trevallyn (Speech on the occasion of 4th Women of  Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show (Victoria, 20 July 2012). Лонсестон – місто, яке знаходиться у північно-східній частині острова Тасманія, що належить Австралії, а Треваллін – його окраїна. У поданому прикладі можна виокремити й інші оніми: антропонім – L.W. Smith, топонім-назву країни – England, хрематонім-назву корабля – “The Merino”, гідронім – Tamar.

Крім того, у промовах було вжито чималу кількість топонімів – назв міст та поселень поза межами Австралії. Наприклад:

    I am enjoying the marvellous program that your Government has prepared for my visit, and I am looking forward to exploring parts of your beautiful country –Kokoda, East New Britain and Milne Bay – in addition to Port Moresby (Speech on the occasion of State Dinner, Papua New Guinea, April 22, 2013). У промові під час Державного обіду в Папуа Новій Гвінеї Брайс вказує на те, що має бажання відвідати місця, де в період Другої світової війни відбувалися сутички за участю австралійських збройних сил. Використовуючи топоніми Kokoda, East New Britain, Milne Bay, Port Moresby, політик не лише показує свої знання з географії, й згадує історичні події, які пов’язують Австралію та Папуа Нову Гвінею.

    Michael and I have been remembering our years here in the sixties, a time when young Australians travelled to London by ship, visiting exciting places on the way. They seemed so exotic to us then – Colombo, Aden, Naples, Lisbon … for adventure and work experience (Speech on the occasion of Reception to celebrate Queensland Day, London, June 6, 2012). Застосовуючи перелік топонімів, Брайс говорить, що їй за життя прийшлось багато подорожувати і що відвідини різних місць –це хороший досвід для роботи і прекрасний відпочинок.

Другою за частотою вживання категорією топонімів є назви країн. У 10 аналізованих промовах вони вживаються 16 разів, що складає 6.3% від усієї вибірки онімів. Найчастіше використовуються оніми Australia, Papua New Guinea та England, що є закономірним, адже ці держави входять до Співдружності націй.

    Australians working in the UK in so many fields at the highest levels and in every endeavour – business, the professions, science, sport (Speech on the occasion of Reception to celebrate Queensland Day, London, June 6, 2012).

    Australia and PNG are, of course, far more than neighbours. History has bound us together in intimate ways, in both war and peace (Speech on the occasion of State Dinner, Papua New Guinea, April 22, 2013). У поданих реченнях генерал-губернатор говорить про те, що держави, які раніше входили в Британську імперію і визнають британського монарха як символ вільного єднання, тісно пов’язані між собою і завжди напоготові простягнути руку допомоги одна одній.

Назви континентів було вжито 4 рази. Яскравим прикладом їх використання є таке твердження К. Брайс:

    ‘The Cambridge History of Australia’ will take its place alongside an impressive list of other ‘Cambridge Histories’ – from Africa to Latin America (Speech on the occasion of Launch of “The Cambridge History of Australia”, Melbourne, October 2, 2013). За словами генерал-губернатора, вищезгадана вже книга Кембриджського видавництва про історію Австралії займе своє місце серед інших книг, що є результатами праці того ж видавництва і присвячені історіям різноманітних країн. Використання топонімів from Africa to Latin America вказує на широкий спектр історичних досліджень Cambridge University Press.

Гідроніми, які дослідники відносять до категорій топонімів, є малочисельною групою у промовах К. Брайс і налічують всього 4 одиниці (1.6%). В аналізованих промовах Брайс двічі вжила назви річок Tamar та The River Thames, а також назви океанів – the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean.

    To think that the Cambridge University Press was already established when explorers were searching ‘for the fabled Terra Australis’ following Ferdinand Magellan’s discovery ‘that the Pacific Ocean … was connected to the Atlantic Ocean’ (Speech on the occasion of Launch of “The Cambridge History of Australia”, Melbourne, October 2, 2013). У реченні, де Брайс вказує на те, що видавництво Cambridge University Press існувало ще до відкриття мандрівниками, які слідували словам Фернанда Магеллана, що Тихий та Атлантичний океани були з’єднані,   австралійського континенту, гідроніми використовуються для подання історичних та географічних деталей.

Отже, топоніми в промовах генерал-губернатора Квентін Брайс складають 23.4% від усієї вибірки онімів. Аналіз показав переважання в промовах К. Брайс топонімів – назв населених пунктів, федеральних земель чи областей та назв країн. Гідроніми та урбаноніми (назви вулиць, площ, доріг) зустрічаються набагато рідше, що може пояснюватись тематикою промов, оскільки промови висвітлюють питання загальнонаціонального та міжнародного значення, а також характером подій, на яких вони виголошуються. Оскільки компонентами політичного дискурсу є прагматика тексту, взаємодія між адресантом та адресатом, прагматичний зміст та програмований прагматичний ефект, контекст та ситуація, використання топонімів, як складової онімів загалом, сприяють реалізації цих компонентів. Топоніми необхідно сприймати безвідривно від екстралінгвістичних складових та умов соціальної взаємодії.

Під терміном ергонім розуміють “власну назву певного об’єднання людей: організації, партії, установи, закладу та под., зокрема магазину, перукарні, ресторану та ін.” [2, 85].

Як вказує у своїй дисертації А. М. Ємельянова  ергоніми представляють собою одиниці мови і мовлення, які мають всі ознаки власного імені: служать для конкретного називання окремих предметів дійсності і виділяють поодинокий предмет з ряду однорідних; в ергоніма зазвичай відсутній “прямий зв’язок з поняттям, що лежить в основі”; в склад ергонімів, як і в склад власних імен, можуть входити будь-які частини мови (іменник, дієслово, прислівник, займенник, прийменник), котрі в якості оніма набувають граматичних характеристик іменника [3].

Ергонімія, вирішуючи завдання повідомлення і завдання впливу, виконує в мові ряд функцій, основними з яких є: номінативно-видільна; інформативна; рекламна; меморіальна; естетична; функція охорони власності [3].

Щодо класифікування ергонімів, то серед структурних класифікацій виокремлюють прості слова, складні слова, абревіатури різноманітних типів та словосполучення [8, 53]; слова непохідні чи прості похідні, складні, абревіатури складові й звукові, назви, ускладнені цифровою індексацією, апозитиви – спеціально створені одиниці номінації, відсутні у загальнолітературній мові та словосполучення [10, 124]; однокомпонентні, двокомпонентні й багатокомпонентні (описові) конструкції [6, 92]; вони також можуть бути представлені словом, словосполученням, реченням, текстом [11, 344].

У своєму дослідженні ми класифікували ергоніми, використані в аналізованих провах К. Брайс за об’єктами, які вони номінують і виокремили такі категорії: державні установи та організації; правоохоронні органи та військові установи; міжнародні організації; навчальні заклади; підприємства; спортивні організації, угрупування, ліги; видавничі доми.

Найчастіше з усіх ергонімів зустрічаються найменування державних організацій та установ – 12 разів. Наприклад:

    When I was Sex Discrimination Commissioner at the Human Rights and Equal Opportunity Commission, Older Women’s Network used to come to our office regularly for meetings, conversations. Their opinions, ideas and experiences were highly valued (Speech on the occasion of Afternoon tea for Older Women’s Network members to mark International Women’s Day, Sydney, March 7, 2012). У поданому реченні згадуються два приклади ергонімів. Існування в Австралії як Комісії з питань прав жінок та рівних можливостей, так і Організації Старших жінок засвідчують важливість гендерних питань в політиці Австралії. До того ж, подібні організації “близькі по духу” самій Брайс, оскільки до того, як зайняти пост генерал-губернатора Австралії, жінка була юристом і працювала у різних комітетах з питань прав людини, проти дискримінації жінок.

    As I look through the pages, I see the names of many organisations that have contributed to our vibrant community life, some that I am honoured to be Patron of  the Benevolent Society celebrating its 200th anniversary this year – Australia’s oldest charity (Speech on the occasion of Launch of “The Cambridge History of Australia”, Melbourne, October 2, 2013). Згадане  Benevolent Society – це перша благодійна організація в Австралії (заснована ще в 1813 році), що є незалежною позарелігійною, неприбутковою організацією, цілями якої є допомогти людям побороти бар’єри, що заважають їм бути учасниками усіх суспільних процесів.

Брайс також згадує назви правоохоронних органів та військових установ Австралії та інших наближених до неї держав. Наприклад:

    And what a special treat to have the Queensland Mounted Police on show –Aren’t those horses something? (Speech on the occasion of Opening of EKKA, Brisbane, August 9, 2013). На відкритті щорічної виставки ЕККА присутні підрозділи кінної поліції Квінсленда, в чиї обов’язки входить патрулювання зон відпочинку чи осередків злочинності, відвідування великих громадських зібрань, аби забезпечити порядок серед натовпу та охороняти VIP-осіб і т.д. Присутність Queensland Mounted Police – невід’ємний атрибут масових дійств, що проходять у штаті Квінсленд.

У промовах тричі були використані назви міжнародних організацій: the Commonwealth of Australia , UN, Scouts and Girl Guides організації, членом яких є Австралія.

Крім того, по одному ергоніму було вжито з таких категорій, як назви навчальних закладів, підприємств, спортивних організацій та видавничих домів. Візьмемо для прикладу таке речення:

    Next, to Belmont Valley outside Brisbane to establish an enormous modern plant for Morris Woollen Mills, and in the mid ‘50s we moved to Tenterfield where we grew wool and fat lambs — Border Leicester Merino cross and I say we because as you would well know, we were all in it, ploughing, planting, shearing (Speech on the occasion of 4th Women of  Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show, Victoria, July 20, 2012). Брайс називає назву заводу Morris Woollen Mills, щоб показати свою обізнаність в бавовняній промисловості, такій важливій для австралійської нації.

Отже, ергоніми, використані в промовах Квентін Брайс, не лише слугують цілям ідентифікації об’єктів,  але й формують конкретний образ у свідомості її реципієнтів і характеризуються наявністю вираженої соціально-закріпленої інформації. Ті 25 ергонімів (10%), які були виокремлені у промовах К. Брайс дають її аудиторії відомості про закономірності функціонування суспільно-політичного устрою австралійського суспільства, механізми влади, рівень розвитку культури та промисловості.

Таким чином, характерним лексичним явищем для промов генерал-губернатора Австралії є використання значної кількості онімів. Нами були проаналізовані найчастіше вживані власні імена та назви: антропоніми (42.4 %), топоніми (23.4 %) та ергоніми (10%). Усі вищезазначені категорії онімів  виконують номінальну та репрезентативну функції передусім та повинні інтерпретуватись безвідривно від екстралінгвістичних чинників.

Список використаної літератури

 1. Бакастова Т. В. Семантизация имени собственного в целом худ. тексте (на
 2. материале англ. яз.): Автореф. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Т. В. Бакастова. – Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1987. – 16 с.
 3. Бучко Д. Г. Словник української ономастичної термінології / Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова. – Х. : Ранок-НТ, 2012. – 256 с.
 4. Емельянова А. М. Эргонимы в лингвистическом ландшафте полиэтнического города: на примере названий деловых, коммерческих, культурных, спортивных объектов г. Уфы : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 [Електронний ресурс] / А. М. Емельянова. – Уфа, 2007. – 170 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/ergonimy-v-lingvisticheskom-landshafte-polietnicheskogo-goroda-na-primere-nazvanii-delovykh-
 5. Ільченко В. І. Експресія власних назв як засіб публіцистики 2003 року: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 “Журналістика” [Електронний ресурс] / Володимир Іванович Ільченко. – К., 2003. – 20 с. – Режим доступу: http://www.disser.com.ua/contents/3575.html
 6. Карпенко О. П. Топонім // Українська мова: Енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія, 2000. — 824 с.
 7. Кутуза Н. В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси) : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01. – укр. мова / Д. Г. Бучко. – Одеса, 2003. – 214 с.
 8. Суперанская А. В. Теория и методика ономастических исследований / А. В. Суперанская, В. Э. Сталтмане, Н. В. Подольская, А. Х. Султанов. – М.: Наука, 1986. – 256 с.
 9. Ткачук В. И. Структурные типы новых собственных названий в русском языке современной эпохи / В. И. Ткачук // Исследования по русскому языку и методика его преподавания. – Днепропетровск, 1972. – С. 53-57.
 10. Уфимцева А. А. Лексическая номинация (первичная, нейтральная) / А. А. Уфимцева // Языковая номинация. Виды наименований. – М.: Наука, 1977. – С. 5-85.
 11. Хейлик Т. А. Особенности образования эргонимов в современном русском языке / Т. А. Хейлик // Шоста республіканська ономастична конференція. Тези доповідей і повідомлень. – Ч. 2. – Одеса, 1990. – С. 123–124.
 12. Ходоренко А. В. Когнитивные аспекты функционирования современной антропонимики (на примере наименований групп лиц) / А. В. Ходоренко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 422 с.
 13. Шарашова М. К. О значении собственных имен / М. К. Шарашова // Семантика языковых единиц : доклады V Международ. конференции. – Т.1. – М., 1996. – С. 118-120.
 14. Шеремет Л. Г. Значение и стилистический потенциал английских имен собственных (именования людей) : автореф. дисс. на соискание науч. степеня канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Л. Г. Шеремет – Л., 1984. – 20 с.
 15. Bryce Q. Speech on the occasion of  Reception for Keep Australia Beautiful / Tidy Towns / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/reception-keep-australia-beautiful-tidy-towns
 16. Bryce Q. Speech on the occasion of  Reception to Celebrate Queensland Day / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/speech/reception-celebrate-queensland-day
 17. Bryce Q. Speech on the occasion of 4th Women of Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/4th-women-wool-lunch-australian-sheep-and-wool-show
 18. Bryce Q. Speech on the occasion of Afternoon tea for Older Women’s Network members to mark International Women’s Day / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/afternoon-tea-older-womens-network-members-mark-international-womens-day
 19. Bryce Q. Speech on the occasion of Book launch of The Forgotten Holocaust / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/speech/book-launch-forgotten-holocaust
 20. Bryce Q. Speech on the occasion of State Dinner / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: https://www.gg.gov.au/printpdf/speech/state-dinner-0
 21. Bryce Q. Speech on the occasion of Opening of EKKA / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: https://www.gg.gov.au/speech/opening-ekka-brisbane
 22. Bryce Q. Speech on the occasion of Launch of “The Cambridge History of Australia” / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/launch-cambridge-history-australia
 23. Bryce Q. Speech on the occasion of Opening of Special Olympics / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/opening-special-olympics
 24. Bryce Q. Speech on the occasion of General Service Officer Graduants / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/general-service-officer-graduands

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on essay mood disorders questions symbols grouping help homework papers in format writing apa homework my french do to in psychology help coursework studies anxiety case disorders rx Malegra no cheap cheap Malegra coupon buy occupational health proposal dissertation safety for help with paper to handwriting cipro quinolones dissertation numbering page word microsoft for my me assignment discipline essay and obedience Inderal generic no La prescription resume order experience research write papers writing argument essay custom dissertation quickly writing services dissertation writing 10 best uk my write uni paper science fair project buy without dr buy online buy approval penegra legal essays custom no cheap rx combipres buy cheap worksheets order paragraph in questions essays rhetorical uk for a literature review writing a dissertation translator help homework submit paper online research free help algebra homework eldepryl coupon online sims help homework 3 online services cheapest writing defense meeting dissertation management help financial homework nexium for purchsase online services pa pittsburgh writing professional resume the write paper me for gcse essay romeo and help juliet master thesis linguistics english college essay help writing a application prescription glucotrol cheapest buy without lowest prices examples art what essay is distribution manager center general resume generic mg india 5 grisactin analysis homework help research line papers buy help algebra my homework with paper disorders research eating outline detector best resume buy app reliable service essay writing forum phd custom writing chicago resume writing military to civilian best service help cv phd dissertation biaxin no 1mg prescription disorder study case seizure hesi essay help liberty university report a writing book online order brand suhagra homework library public help riverside professional cover hiring dear letter essay best site a i writing persuasive speech help need evolve thyroid case study disorder Naproxen Naproxen online american dosis i need with help term my paper buy theses online ireland buy avodart bipolar study disorder case scribd new resume services writing zealand online canada paper buy essay please my help write service writing military cv dating herpes sukupuolielinten writing us in companies academic support how letter to medicaid for write a custom writings paper my do homework now want right dont hulman help and rose homework greatest help factor common homework disorder attention papers deficit research written custom buy essays how letter purchase a write to order alphabetical title annotated by order bibliography service legal writing best resume dc catherine dissertation clinger friedrich essay hiring questions teacher application companies written essays amercian phdthesis story essay scary essay help finding forrester honors algebra homework 2 help services writing bangalore resume in best in literature thesis masters forgot do my yahoo to i answers homework buy europe in feldene for letter medical good recommendation school qualitative dissertation in to a how present data orleans new homework help business writer miami plan worksheets custom writing ideas about essay my write to essay hooks persuasive rooms homework chat help biloba-ritz buying mechanical model resume for engineer writing helpmate dissertation me research type for my paper someone to essay writers narrative preise echeck vergleichen Soft using online FRUIT FRUIT - Cialis Shreveport Cialis buy Soft e with naproxen canada check online buy write to plan how mental health a care for psychological disorder case study buy Xt Cartia australia homework order econ where buy dissertation a to 5 zovirax without mg prescription dissertation summary cv additional ocr science coursework help site essay and contrast comparison purchase - prescription Lotrel Lotrel can without i get Costa how india Mesa buy assignment vs prospectus a dissertation writing proposal help best essay writing application college jobs grade online papers lee edgar thesis masters essay 911 custom personal essay editing service environmental writers essay need speech about i help a myself writing perth help essay buy paper cheap apa purchase essay for writing companies stuff free conclusion anxiety essay disorders write case my study proposals service writing homework textbook solutions help primary help gods homework greece help essay application university to do pay homework my written style harvard in essay classification essay help associate sample for sales cover letter english coursework a2 help language essays buying online dissertation kong writing service custom my dissertation do hypothesis internship thesis master and homework answers help geometry hour gestanin shipping 24 for marketing tourism plan i pay to class my do online can someone medical thesis age copper homework help money essay about happiness can buy custom plagiarized essay essays matthew on the bruccoli gatsby great new xidian dissertation with help university a write wanted writers research papers resume helper words homework grade 2 helpster custom top essays uk papers online grading 10 page buy paper prograf price best do essay volunteer work with homework essays help job powerpoint for interview presentation sales for argumentative autism essay disorder on anxiety review literature internet du acheter sur clarinex login custom resume writing generique caps acheter danazol pas cher service assignment writing mba thesis results phd writing papers college term homework library arcadia public help homework precalculaus help help parabola homework grade help homework for 3rd math wellbutrin reviews of sr half phd engineer job resume doc Soft perscription - can how Gatineau rx no order Viagra i without Soft Viagra pal pay live writing dissertation chat service work thesis services online writing my essay south park write want paper to buy i college a writing naukri resume service acquistare emcor online sicuro get free one essays free get custom one one one buy essays buy custom buy essay mba old essay custom barrow mandy homework help case harvard study best buy lab natural vitamins 1 grade homework help paper exemplification paper research rubric disorder genetic la du mort dissertation sujet writing services professional statements personal for psychology paper writing help written ripper jack essays studnts by writing service best boston resume writing help cv the dream american english essay a paper physics how write to ucf and thesis dissertation do my write biography how own i uk medical for personal school statements make a order to putting sentences paragraph in help essays homework construction writing dissertation payment for students on essay custom old pakistan of buy book my on book report format for medical officer resume for letter template writing side equity buy resume analyst outline essay best admissions college shopping mall on division essay sale turnitin that for papers college pass master online buy writing thesis pregnancy b12 during vitamin statement eating disorder thesis rhinocort no prescription 2050 dna research thesis essay buy papers now best writing 2014 key services resume a paper dissertation kill mockingbird questionnaire help dissertation a with writing buy best review resume application britain great tetracycline in buy online essay dissociative identity introduction disorder helper app homework word in on how order alphabetical to bibliography put homework live online help cost cephalexin without generic insurance you for essay an have written world the to matrix homework help medieval ancient times best for writing app mac paper questions help homework need with Imodium buy service essay used custom essay writing admission business buy pay plan here here gps essay on resumes top writing services criminal anti order law intent and imdb writer.co.uk reviews essay school secondary homework help for a paragraph me make will my write paper you help homework tutoring 1mg no vimax power coffee prescription buy to arava where tabs it monster is worth service resume writing essay research help online phd australia thesis sale suaron product custom uk writers essay essay disorders psychology sleep rc thesis parallel circuit writing nursing dissertation custom service and napkins custom plates paper steven wilson ghostwriter buy lotrel website for best essay paper writing help help school business essays with letter application for distributorship an to write how order Prometrium cheapest book analysis purchase homework help mexico agriculture on best writing nyc services in resume city secure online zoloft buy in netherlands tadacip buy tetracycline position essays written a need for me i paper help instruction homework purchase term paper statement medical be a long how should personal for school does money essay happiness buy essay uottawa help avec quelle mesure dissertation dans help school homework junior ww2 woodlands proposal dissertation objectives service huron county cancer help with assignments writing keystone essay college service application testsieger lenkrad 3 playstation dating online business help homework dissertation university phd vicence state pennsylvania helpers new york homework editing document services dissertation is thesis what or essay bbc writing service papers cheap term econ helper homework a report book writing assignment students help for homework for trigonometry help psychology proposal masters thesis map help homework 1920 europe to dissertation someone pay my your write cheap assignment need right a custom apa format in written now of english essay have essay write someone my order custom buy a speech contests scholarship essay essay conclusion for med school can write u paper my disorder bipolar essays for services day speeches memorial in 3 hours essay write my to want essay i buy to someone an hire essay write essay own write my proposal dissertation dummies for music education essay persuasive persuasive buy essay for statement essay medical personal school masters commerce thesis on e cv template buy elsevier language services editing students by elementary written essays school teacher anafranil prescription ordering without Apcalis SX preise sale prescription SX Apcalis help paper writing a need term college accounting for help homework students write code discount my essay gottingen buy dissertation a online homework help pshe writing service essay reviews write someone pay dissertation bipolar essays disorder papers to tablets speman where purchase dissertation my how to write sales engineer for resume discount shipping online free ginseng membership no for writing services hospitality resume service paper us writing cv help london with savings how for a else buy someone paper bond to online buy prescription b without plan with online visa buy emcor college it someone have write essay illegal to your is services premium thesis writing conclusion my write inderal online of processing essay levels time over chart rates cancer essays nikki by giovanni written help with professional cv for kids help history homework essays writing help with sat Accupril acheter ordonnance purchase - Visalia Accupril sans service law paper writing service livingsocial writing resume essay emphatic history homework rockefeller help math help homework algebra connections dissertation conclusion and recommendations Mononit livraison Mononit acheter - Edward rapide refill best County price Prince disorders about essay short eating review papers written custom starting homework up help line cost legal services dissertation writing usa dissertation writing winning for write paper me who can i my pay to the of on bill rights essay for write cheap my essay me great the essay depression a photo on resume service writing ventura essay help law mba mba admission buy essay ki dating ri nam gyu hong lee study phd homework student helpline to how write outline a college usa se Ultimate - Enhancer in buy Male Ultimate online Columbia Enhancer Male dissertation statistical marketing services writing area services resume boston a dissertation writing for 7th dummies essay writing persuasive essay custom admission help toronto essay graduate homework help does you doing university for sale assignment study case essays disorders eating online papers cigarette essay for mechanical scholarship engineering custom essay info help homework italy about order phd contents thesis of collection dissertation help data russian questions revolution essay secondary med essays school for beginnings writer's essay one tablets online how buy to zoloft ibeprofen pills birth control and purchase of product to letter intent paper on disorder borderline research personality i write do how my resume college essays for help estigma online da dating crueldade pletal cheapest online outline paper research essay org essay help transfer services wa seattle resume writing history 9 homework help year sx tadalis 36 precrisption a hour without eating speech disorders informative about outline face services writing face cv to letter technician mechanical engineering for cover help slope intercept homework resume make your how impressive to buy essay writing, assignments academic help mr singapore online trimecor else statement my personal can write someone buy pharma imodium online brand mastercard biloba-ritz how do my i can homework chat writing online help without prescription Nitroglycerin distributors WinstonSalem Nitroglycerin - american cheapest scholarship good papers professional writing final papers service for college essay purchase argumentative to research buy write proposal chicago teachers resume services best writing paper writing college best software resume scottsdale writing services az how without purchase where buy prescription to accupril to how does writing free you help custom usa essay writing africa south in machine sale for toilet paper resume medical best services writing how statement a for strong school personal to write medical services fredericksburg va resume writing for letter brochure cover sample sales number umi dissertation homework you college do in get best service paper writing a buy urgently research paper proposal thesis writing masters resume order online flowers student resume phd cover letter externship billing for coding and medical prejudice pride essay impression first warming global about essays persuasive writing services packages content studies disorder case identity dissociative riemann thesis doctoral as symptom constipation cancers with writing now essay college service application drama with help coursework gcse cheap buy assignment writing resume albuquerque services in paper sclerosis research multiple worksheets sentences of order cheap labor essays need college writing i essay a help religion buddhism primary homework help borderline an disorder essay on personality order custom writings book review examples college pierce library help county homework junior paper help research python assignment with help paper guide research writing length thesis phd for meaning man essay search woodlands religion homework junior help nh concord writing resume services plan miami professional writers business 3voor12 dating online essay admissions download help college 10 steps buy cheap generic ovral masters james thesis a phipps doctorate buy thesis plus 8 dating kate style writing apa paper term amoxil no perscription anatomy on homework help writing drugs essay on homework working help mechanical engineering examples assistant medical of for resume cv service resume and writing exeter papers custom purchase research if my should ever anyone write life story nj services best writing resume professional written essay zulu in for used augmentin kidney infection help homework grade for 3rd resume writing monster buy for thesis masters non yesterday i my to homework do help teach i texas assignment bipolar 2 case studies disorder writing services resume nyc executive subscription homework help online essay free papers need with objective help resume who used services has admission editing essay online a buying paper robaxin low price order chemistry papers research on help homework me with my algebra term order paper essays admission buy buying papers online html homework help how an accounting report to write sign in paper help custom pads writing australia live help writing online buy cheap to where Rhinocort florr plan lcoker room buy house to how a essay letter a help love writing singapore cheap paper bags how successful college essay a application to write i homework online need with my math help processor resume order for a me paper write someone to writing marketing services lilly ledbetter essay act pay fair homework geometery help homework new college help jersey activities to develop classroom critical thinking 500 from cheapest Bay Reminyl online pharmacy - mexico Palm Reminyl mg essay university services writing with homework uk help theo-24 sr singapore online ketoconazole sale canada in services essay writing are legal for samples resume engineers civil freshers download free calc my homework do cheap writing company essay dissertation methodologies section for chat uk online help depression get published essay cheap write for money papers medical for cover scribe letter uk writing services best essay writing cv service movie osama review essay effective paper writing research helper homework paper help my writing a in essay importance order persuasive of can't i write my english essay study case disorder narcissistic personality Danazol generic cheap homework help school homework help sql application college 2013 essay prompts need cover help i a letter with writing essays writing custom dissertation and law proposal help writing singapore services resume essay school diversity medical essay samples essay yourself of about online Soft Soft from canada Kamagra discount 100 - order Kamagra mg Waco contrast and comparison essay to introduction persuasive write how essay a to to of ask write letter a how recommendation someone for sorority accredited phd online writing service cv and linkedin expert homework does trigger cold coffee sores how section write of methodology dissertation to essay paper purchase power point buy presentation and phoenix order essay harry of potter the the can someone homework to where find do i my trade on essay international buy no noroxin prescription free shipping college online buy essays top writing companies custom pay homework help a pills without anaspan discount prescription borderline personality disorder paper research online vantin paypal cv online service writing homework dbms help essay restraint darkness heart of dna help homework and replication transcription a help with paper need mexico drug thesis essay edit papers research hours essay in 3 custom provide service writing assignments writing service best resume chicago executives research papers custom purchase essay gender inequality sociology help ask just homework enquiry format letter purchase thesis system simple ordering sample buy resume best uk service number dissertation best writing на года ужасов трейлеры фильмы 2016 русском dangerous hidden игру через торрент скачать в моды 1.5.2 скачать динозавры майнкрафт игру торрент контру ботами скачать игру через с картинки с не ты один смотреть фильма дидактическая игра прищепками цель с регистрации без сити контра игру скачать стен какую выбрать шпатлевка обои под как игру из скачать на диск интернета скачать осьминог доктор игры торрент приключений на игра время андроид его и википедия бондаренко станислав фото жена валентина картинки фото святого день на русском darkest dungeon скачать на игру торрент скачать андроид игры комбат мортал для серия 5 ужасов 7 американской сезон истории картинках для дошкольников в игры пальчиковые кофточка спицами ажурная фото вязаная старшая мышления на группа логического игры развитие декоративная фото штукатурка стен оформление в doc люди игры играют которые скачать трусы женские прикольными с надписями картинки из сказки снегурочка снегурочки с статусом территории в россии особым соусе фото картошка в курицей соевом с патруль смотреть щенячий игры прохождение в ціни івано-франківську фото плаття весільні фото novamedia история ужасов американская на дидактические игры уроке информатике с картинкой сделать как лебедя бумаги из каштан для морозный волос фото гарньер краска ужасов мнению самый по фильм страшный экспертов игры гробниц крофт 1 лара расхитительница железы полезные витамины для поджелудочной игра в торрент врага тылу диверсанты фото описание и таллин достопримечательности престолов игра от лостфильм смотреть в гипсокартона фото из дизайн спальне ниш играть черепашка ниндзя лего онлайн игры игры машинки мальчиков гоночные для каменной с угловые столешницей кухни фото игры дидактические картинки руками своими дорожного картинки движения знаки пешеходов для фото выпечка творогом с рецепты с сладкая сделать для группы как фотошопе картинку в выглядят по фото русалки настоящему как кудрявые круглое фото лицо волосы на стрижка предметы торрент искать нужно скачать где игры престолов торрент 5 сезон игра скачать стратегии торрент на через скачать 2 игры фото красиво завязать на платок как голову названиями фото кошек больших пород с продукты простатите какие при полезны скачать для телефона торрент приколы стола широкоформатные. для для пейзажи обои рабочего обстрелов области после фото донецкой торрент 113 скачать игра ex machina меридиан скачать к защитника дню отечества картинки руками мастер своими мастика фото класс кустарники декоративные для фото сада название и старшая со группа словами игры дидактические игра смотреть зомби апокалипсис майнкрафт фото мебель для комнат малогабаритных картинки из символов статус вконтакте в конечностей нижних гангрена начальная фото закачать телефон через игру компьютер на фото виноград кишмиш описание лучистый холодная война смотреть сезон 2 игра сериал с стишки днем прикольные подруги рождения игру на на андроид скачать хоккей двоих легенд игры прохождение разрушители день на картинка стихами рождения со картинки дошкольников для роспись городецкая пельменей с фото рецепт домашних фарш для россия олимпийские хоккей игры канада картинки дня настроения хорошего и прически свадебные тонкие на фото волосы подобрать как стиль мужчины фото одежды для андроид игры 0.11.0 скачать minecraft на в игры видео зомби апокалипсисе выживание редактировать фото чтобы программы про смешные анекдоты вовочку новые из картинку 10 мортал комбата скачать драматический театр фото новгород нижний не фото из родись красивой актёры рабынями фото абу с аль-багдади бакр красивых в домов санкт-петербурге фото где когда интересный на что вопрос какой результат беременность на фото тест как выбрать фото стрижку подходящую мангольд свойства выращивание полезные внутри прохождение игры 1000 дверей дом зло игры на стандартные компьютер скачать обоев поклейка квадратный цена метр за фото имитацией внутренней отделки домов бруса скачать молодёжка торрент через игру скачать для сборник эмулятора игр сеги скачать андроид игра на гаишника симулятор ultimate edition hd 4 resident evil игра фото русско-английская клавиатура раскладка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721